Gebruiksaanwijzing. KAMERTHERMOSTAAT Met afstandsbediening. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. KAMERTHERMOSTAAT Met afstandsbediening. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing AB300K KAMERTHERMOSTAAT Met afstandsbediening Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Plaatsbepaling 3. Openenensluitenvanbehuizing 4. Elektrischeaansluiting 5. Instellingenvandedriedipswitches 6. Plaatsenvandebatterijen 7. Reset toets 8. Instellenvandagentijd 9. Temperatuurinstellen 10. Programma's 11. Handmatigeenprogrammaoverbruggen 12. Gebruikvandethermostaat 13. Specialefuncties 14. Troubleshooting 15. Specificaties 16. Garantiebepaling 17. Verkortprogrammeren 18. Aantekeningen

2 mo tu we th fr sa su : P P 5 8 c mo tu we th fr sa su : c LCD venster Omhoog toets Comf. /econ. toets Omlaag toets Klok Programma toets Temperatuur toets Vorstbeveiligings toets reset toets Infra rood Dagen Verwarm wieltje Batterij "leeg" indicator Klok Temperatuur Economisch Comfortabel Programma overbruggen Programmabalk Programma nummer Vorstbeveiliging 15 P Inleiding. De AB300K is een vol automatische kamerthermostaat met totaal 9dagprogramma's. Waarvan 6 programma's fabrieksmatig zijn voorgeprogrammeerd en de overige 3 zijn eenvoudig zelf te programmeren.deab300kwerktmet3bepaaldetemperaturen,datzijn: -comforttemperatuur -economischetemperatuur -vorstbeveiligingstemperatuur MetdeAB300Kkuntuopeencomfortabelemanierenergiebesparen,doordathethuisverwarmdwordt alleenopdietijdendathetnodigis.dethermostaatiszelfdenkendenberekentvoorafdetijddiedeketel nodig heeft om op het geprogrammeerde tijdstip op de juiste (comfort) temperatuur te komen Automatisch wordt s avonds voordat ugaat slapen de verwarming lager gezet. Ook kan er bij deze klokthermostaatheel eenvoudig,eventueel tijdelijk,vanhet programma afgewekenen worden. Dit kan danopdethermostaatofm.b.v.deafstandsbediening. Uzult ziendat deab300k zeer eenvoudigteprogrammeren en tegebruikenis,wijraden uwel aan de gebruiksaanwijzingaandachtigdoortelezen. 1 2.Plaatsbepaling Het is belangrijk dat ude thermostaat op de juist plaats monteert, immers waar de thermostaat gemonteerd is wordt de temperatuur gemeten.vervangtuuwoudethe rmostaatvoordeelroab300kdan isdeplaatsvanmontagewaarschijnlijk goed.dithoeftnietzotezijn. Er kan namelijk iets in de bestaande situatie veranderd zijn. Bijvoorbeeld na een verbouwing zijn er radiatoren verplaatst, bijgekomen, etc. In het algemeen wordt een kamerthermostaat op eencentraleplaats gehangen.letop!niettegeneenbuitenmuuren nietvlakbijeenraamofboveneenradiator. Gebruik de meegeleverde montagesjabloon voor het boren van de gaten. Geschikte plaats voor AB300K Geen geschikte plaats voor AB300K 18.Aantekeningen. Maandag (Mo) Dinsdag (Tu) Woensdag (We) 14 Donderdag (Th) Vrijdag (fr) Zaterdag (Sa) Zondag (su)

3 4.Elektrischeaansluiting De kamerthermostaat kan nagenoeg op alle twee en drie draads verwarmingssystemen aangesloten worden (ook stadsverwarming).dethermostaatheeftdrieaansluitpunten, het middelste contact is het hoofdkontakt met het opschrift COM. Hier moet altijd een aansluiting op gemaakt worden. Hetbovenstecontactmethetopschrift NOisinrusttoestand geopend(normallyopen).hetonderstecontactmetopschrift NCisinrusttoestandgesloten(normallyclosed). De twee meest voorkomende aansluitingen worden hieronderbeschreven. Letop: schakel voordat u de thermostaat aan gaat sluiten de netsp anningvandec.vketeluit, enraadpleegbijtwijfeluwaltijdc.v.installateur. Aansluiting1 Huidige thermostaat is aangesloten met twee draden, deze dradenaansluitenopdecomenopdeno,hetmaaktnietuit welkedraadwaaropkomt. Aansluiting2 Eenandere veel voorkomende aansluiting is de drie draads aansluiting van een Vaillant ketel. Van deze drie draads aansluitingwordteentweedraadsaansluitinggemaakt.indit gevalmoetuookwatveranderenopdeklemmenstrookinuw cv ketel. Het schema hiernaast is een aansluiting van een Vaillant ketel. Een eventuele weerstand tussen 4en 5moet eruitgehaaldworden.o pnr.5magbeslistnietsaangesloten worden.controleeraansluitinginketel. COM NO NC COM NO NC aansluiting 1 NAAR DE CV KETEL aansluiting 2 KLEMMENSTROOK IN VAILLANT KETEL 3 15.Specificaties. batterijen levensduurbatterijen schakelspanning schakelstroom schakelvertraging meetbereik instelbereik afmeting -2penlightalkalinetype"AA" -1à2jaar -max.250 voltac -max.5(3)ampere -ongeveer10seconden -0 Ct/m34.5 C -5 Ct/m30 C -L.11.5cm/H.9.5cm/D2.2cm 16.Garantiebepaling. Uheeft gedurende de garantieperiode recht op kosteloze reparatie of vervanging van de AB300K kamerthermostaat. Wij verlenen uitsluitend garantie op fabricagefouten. Mocht er een probleem voordoen raadpleeg dan eerst de gebruiksaanwijzing, lukt het niet dan kunt ualtijd terecht bij uw leverancier.ukuntalleenaanspraakmakenopgarantiemeteengeldigaankoopbewijs. Let erop dat als uuw kamerthermostaat demonteert dat ualtijd eerst de spanning van de cv uitschakelt. 12

4 Alsdebatterij"leeg"indicatorinhetvensterverschijnt, moetende2 batterijenz.s.m.vervangenworden. PlaatsalleenalkalinebatterijenAA1,5Volt 7.Resettoets Met een pen kan de reset toets ingedrukt worden, de thermostaat maakt het hele door u geprogrammeerdegeheugenleeg,engaatweernaardefabrieks-stand.deinstellingenindefabrieksstandzijnalsvolgt: tijd - 00:00 dag - maandag comforttemperatuur - 21 C (23 Cbijkoelen) economischetemperatuur - 18 C (26 Cbijkoelen) programma - vooriederedagprog.1 zelfteprogrammerenprogramma's - degeheledagcomforttemperatuur handmatigeprogrammaoverbrugging - geen uitgang - "uit"(geenverbindingtussencomenno) 5 8.Instellenvandagentijd. Hetinstellenvandeactueledagentijdgaatmetbehulpvandetoetsen: -Drukop, dedagindicatorknippert,steldejuistedagmet de 1 ismaandag -Drukop -Drukop. deuurindicatorknippert,steldezeinmet:, deminutenindicatorknippert,steldezeinmet: Heeftueenfoutgemaakt,dankuntuditcorrigerendooropnieuwop tedrukken. 11.Handmatig een programma overbruggen. Het is mogelijk omeen programma handmatig te overbruggen. Dit kanop twee manieren: Bij beide manieren zal er een handje inhet scherm verschijnen. Dit overbruggen kanmet de toetsen opde thermostaat maar ook met behulp van de afstandsbediening. Dezeafstandsbediening werkt met infra rood, richt de Afstandsbediening naar de thermostaat endruk op een toets. 1. Het is iets te koud of tewarm. Druk op of pas bij de tweede keer drukken gaat detemperatuur 0,5 C omhoog of omlaag. Na 15 seconden komt de gemetentemperatuur weer terug in beeld, het handje blijftin het venster ter indicatie dat het prog rammaoverbrugd is. Wilt uterug gaan naar het normale dagprogramma druk dan op de toets. 2. Ukomt vroeger thuis ofgaat eerder weg en Uwilt de economische of comfort temperatuur wijzigen. 10 Druk dan op.de thermostaat schakelt automatisch terug naar het dagprogramma als het volgende schakelpunt inhet normaledagprogramma veranderd. 12. Gebruikvan de thermostaat Na programmerenstaatinhetvenster weerdetijd enafhankelijk vanhetprogrammaendehuidigetijd een zonnetje of een maantje. De AB300K is zelfdenkend dat houdt in dat de verwarmingsketel al aan schakelt voor dat schakelmoment aangebroken is. Dus wilt udat het om uur 20 graden is, dan zorgtdethermostaatervoordathetopdattijdstipook werkelijk 20gradenis.Deingebouwdecomputer onthoudtdeopwarmings-enafkoelingstijdvanuwwoning.metdezeinformatieberekentdeab300kzelf hetmomentomtegaanverwarmen.tijdens hetverwarmendraaiter eenwieltje inhet display. Hetkan zijndattijdenshetverwarmendeketeluitschakelt,ditisnormaal.vrijsneldaarnaschakeltdezeweerin.

5 10.Programma's DeAB300Kheeft9dagprogramma'swaarvaner -6programma'svoorgeprogrammeerdzijn,dezekuntu nietwijzigen,ditzijnprogramma1totenmet 6. -3programma'sdienaareigenkeuzegeprogrammeerd kunnenworden,enditzijnprogramma7,8en9. Uitdezedagprogramma's wordtvooriederedagvande week een programma worden gekozen. Een bepaald programmakanvoormeerderedagengekozenworden. Een dagprogramma duurt dus 24 uur. Voor ieder heel uur kan er gekozen worden tussen comfort of economische temperatuur. Onderin het beeldscherm wordt het lopende programma voor die dag aangegeven, de comfort temperatuur wordt hierin aangegeven met een zwart blokje. De economische temperatuurwordtaangegevendooreenopenplaats. Zelf-lerendethermostaat De AB300K zorgt ervoor dat op de ingestelde tijd uw woning reeds de ingestelde comfort temperatuur heeft bereikt.dethermostaatberekenddeopwarmtijdvanuw woning. Dus als uinsteld dat het om 2uur 20 C moet zijn, dan begint de thermostaat al voor die tijd met verwarmen. Het programmeren van de AB300K bestaat uit twee onderdelen -Weekprogrammasamenstellen -Zelfeenprogrammainstellen(programma7,8 en9) hele dag comfort temperatuur hele dag economische temperatuur Hele dagthuis Volledige dagwerken Hele dagwerken met lunch thuis Halvedagen werken zelf in te stellen zelf in te stellen zelf in te stellen 7 Weekprogrammasamenstellen Voor iedere dag van de week moeter een dagprogramma worden gekozen. Het is mogelijk om voor de hele week, midweek of weekend ééndagprogramma te kiezen. Ukunt kiezen uit 6 voorgeprogrammeerdeen 3zelf te programmerendagprogramma s.een bepaald dagprogramma kanook gekozen worden voor meerdere dagen. Druk eerstop de toets Met de toetsen,in het display begint de dag aanduiding te knipperen. selecteert ude dag, gehele week, midweek of weekend. Heeft ude Keuze gemaakt druk dan nogmaals op de toets,de programmakeuze begint te knipperen. Maak met toetsenkunt ude keuze maken uit de 9program ma s. Afsluiten met of 2x bij programma 7, 8of 9. 8 Herhaal deze procedure voor andere dagen, let er wel op dat een dag maar één keer voor mag komen, anders vervalt het programma. Voorbeeld: De gehele week programma 3: -druk 1maal toets -selecteer met de gehele week (bovenin het display staande cijfers 1t/m 7) -druk nogmaals op de toets -selecteer metde toetsen programma 3 -druk 1maal toets (bij keuze dagprogramma 7, 8of 9druk 2maal op ) -de thermostaat is nu klaar voor gebruik.

6 Zelfeenprogrammainstellen(programma7,8en9) Het programmeren van de laatst 3programma's wordt dmv. een voorbeeld uitgelegd. We willen programmeren dat van 7.00 tot uur s'ochtens en van tot uur s'avonds de comfort temperatuurheerst.derestvandedagdeeconomischetemperatuur. Hetdagprogrammawordtingesteldmetdevolgendtoetsen: Metdetoetsen wordtdetijdsbalkdoorlopen.tijdenshetdoorlopenvandetijdsbalkwordt Debegintijdaangegevenvanhetknipperendeblokjeopdetijdsbalk.Metdetoets wordterper Uurblok dekeuzegemaakttussencomforteneconomischetemperatuur. Comfortwordtaangegeven meteenzwartblokje,endeeconomischedooreenopenplaats. -druknu2xopdetoets P 9 -gavervolgensmetdetoetsen naardagprogramma7 -druknogmaalsopde -druknu7maalopde P toets, heteersteblokjevandetijdsbalkbegintteknipperen toets -3maalopde toets -7maalopde toets -6maalopde toets -1maalopde toets -bevestigditmetde P toets Nuisdagprogramma7klaar.Zokunnen8en9ookingesteldworden. Wordt er 15 seconde geen toets ingedrukt, dan gaat de thermostaat terug naar de begin dstand. Eventueleveranderingenwordenopgeslageninhetgeheugen. 9.Temperatuurinstellen. DeAB300Kwerktmet3verschillendetemperaturennamelijk: 1.Decomforttemperatuurofdagtemperatuur.Dezesteltuinopdevoorucomfortabele temperatuurwelkeuwenstalsuthuisbent. 2.Economischetemperatuurofnachttemperatuur.Dezesteltuinopdetemperatuurwelke uwensttijdensdenachtofafwezigheidoverdag. 3.Vorstbeveiligingstemperatuur.Dezetemperatuurzorgtervoordatdetemperatuurinuw huisnietbenedende7gradenkomt.dezetemperatuurisnietinstelbaar. Comforttemperatuurofdagtemperatuurinstellen Drukeerstoptoets temperatuur.staatereenmaantjedrukdan: Staateronderdetemperatuureenzonnetjedanisditdeingesteldecomfort 6 Met Doornuweerop kandecomforttemperatuur verlaagdofverhoogdworden(tussen7 Cen30 C). tedrukkenwordtdecomforttemperatuurvastgelegd. Deeconomischetemperatuurofnachttemperatuurinstellen Drukeerstoptoets Staateronderdetemperatuureenmaantjedanisditdeingestelder economische temperatuur.staatereenmaantjedrukdan: Met 30 C). Doornuweerop kandeeconomischettemperatuur verlaagdofverhoogdworden(tussen7 Cen tedrukkenwordtdeeconomische temperatuurvastgelegd. Devorstbeveiligingstemperatuur Dezetemperatuurisvastingesteldop7gradendusniettewijzigen. Wordter 15secondengeenenkeletoets bediend, dan gaat dethermostaat automatischterugnaar de normaalstand.eventueleveranderingenwordenopgeslageninhetgeheugen.

7 13.Specialefuncties Vorstbeveiliging. Dezekuntuactiverendoorde toetsintedrukken.hetvorsttekenzalinhetdisplayverschijnen.in dezestandwordenalleprogramma'soverbrugt.detemperatuurzalnunietbenedende7gradenkomen (nietinstelbaar).devorstbeveiligingkuntuweeruitschakelendooropde toetstedrukken. 14.Troubleshooting Geendisplay: -Batterijenleeg. -Batterijenverkeerdomgeplaatst(polariteit). C.V.ketelschakeltnietaan,wieltjedraaitwel: -verkeerdtypebatterijgebruikt,gebruikalleenalkalinebatterijen. -batterijenteverleeg. -draadverbindinglosbijkroonsteenaansluiting. -verkeerdeaansluitingopketelgebruikt. Displaygeeftvreemdetekens: -drukopderesettoets.deab300kmoethiernaopnieuw wordengeprogrammeerd. Temperatuurwordtnietgoedgeregeld: -dethermostaatistedichtbijeenradiatorofraamgeplaatst. -steldespaninop1graden. Thermostaatschakeltnietin,wieltjedraaitookniet: -temperatuuristelaagingesteld -hetprogrammaishandmatigoverbrugdopeconomischetemperatuur(maantjeinhetdisplay). Deketelbrandtalvoordeingesteldetijd: -dethermostaatisalbegonnenm etopwarmenomervoortezorgen datdewoningoptijdwarmis. Thermostaatneemtinstellingenvandipswitchesnietover: -dedipswitcheszijningesteldnaplaatsenvandebatterijen,drukopderesettoetsende thermostaatzaldeinstellingenvandipswitchesovernemen Instellingen van de drie dip switches Op de printplaat aande binnenzijde van de thermostaat zitten drie dip switches. De functies zijn als volgt: Ze zijn met een potlood in testellen. Dip switch 1 VERWARMEN/KOELEN Deze thermostaat kaneventueel ook een airconditioning bedienen, zet deze dip switch dan naar OFF, leter wel op dat bij een airco de comfort temperatuur lager zal zijn dan de economische temperatuur, bij verwarmen is dit andersom. Let op, sluit eenairco nooit samen met een cv ketel aan. Dip switch 2&3 INSTELLING SPAN De span kan ingesteld worden op 0,25 0,5 0,75 of 1 C, dit wil zeggen dat de thermostaat decv inschakelt 0,25 0,5 0,75 of 1 C beneden deingestelde temperatuur enuitschakelt 0,25 0,5 0,75 of 1 C boven de ingestelde temperatuur. Hoe groter de span instelling, des te groter is de temperatuurs verandering inhuis. 6.Plaatsen van de batterijen ON 123 ON 123 DIP SWITCH 1 Dipswitch 2 dipswitch 3 span on on 0,25 c on off 0,5 c off on 0,75 c off off 1 c DIP SWITCH 2&3 ON :verwarming OFF :airco 4 Batterijen plaatsen 2x AA 1,5V ALKALINE Batterijen plaatsen 2x AAA 1,5V ALKALINE

8 17.Verkortprogrammeren Instellendag,uurenminuut Instellenvan comforttemperatuur Instellenvan economischetemperatuur 13 Programmakeuze Programma7,8of9instellen Programmaoverbruggen Einde Vorstbeveiliging 3.Openenensluitenvanbehuizing Voormontageeninstallatievandethermostaatmoetdebehuizinggeopendenuiteindelijkweergesloten worden,gaalsvolgt tewerk: Open behuizing voorzichtig door met een schroevendraaier te drukken Openbeschermdeksel door met schroevendraaier te drukken 1kabelinvoer 2montage gaten 3aansluitklemmen Plaats beschermdeksel na elektrischeinstallatie hoofdstuk 4) terug tot hij klikt Dip switches instellen zie hoofdstuk 5 Behuizing sluiten, eerst bovenzijde inhaken, daarna voorzichtig dichtdrukken

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar

11. Specificaties. 12. Garantiebepaling. 1.Inleiding. 2. Installatie. - 2 penlight alkaline type AA levensduur batterijen - 1 à 2 jaar 11. Specificaties. 12 batterijen - 2 penlight alkaline type "AA" levensduur batterijen - 1 à 2 jaar schakelspanning - 24 volt A schakelstroom - max. 3 ampere schakelvertraging - ongeveer 10 seconden meetbereik

Nadere informatie

2 DAG PROG 4 TERUG UUR MIN 5 FILTER UIT 5 C AUTO P M. SETPOINT d BATT. g FILTER PROG 3 4 MAN ECONO. f e. i j. batterij vak 2x1,5V AA AUTO P M

2 DAG PROG 4 TERUG UUR MIN 5 FILTER UIT 5 C AUTO P M. SETPOINT d BATT. g FILTER PROG 3 4 MAN ECONO. f e. i j. batterij vak 2x1,5V AA AUTO P M 1 O TU WE TH FR SA SU SETOINT 3 4 TERUG 2 DAG UUR 1 2 3 4 AN ECONO 7 6 IN 5 UIT 5 batterij vak 2x1,5V AA 8 9 10 1. Duidelijk afleesbaar LCD venster. 1a. Tijd aanduiding 1b = 12:00 s middags -24:00 s avonds

Nadere informatie

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT

2HEAT DESIGN: OPBOUW TOUCHSCREEN DESIGN THERMOSTAAT INTRODUKTIE ; De 2HEAT-DESIGN thermostaat is een hoogwaardige hypermoderne opbouw touchscreen thermostaat. De 2HEAT- DESIGN wordt compleet met diverse aluminium frames geleverd, deze zijn eenvoudig naar

Nadere informatie

Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat. Installatie- en bedieningshandleiding

Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat. Installatie- en bedieningshandleiding Modelnummer: 54311 Programmeerbare elektronische kamerthermostaat Installatie- en bedieningshandleiding www.chacon.be hotline@chacon.be Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Technische kenmerken...6 2.1. Verwarmingssysteem...6

Nadere informatie

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT

VALIO XP KLOKTHERMOSTAAT De VALIO XP opbouw klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT De HeatControl opbouw programmeerbare klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

Espace bedrade regeling (230 volt)

Espace bedrade regeling (230 volt) Espace bedrade regeling (230 volt) Installatiehandleiding klokthermostaat. Espace klokthermostaat De fraai vormgegeven thermostaat is eenvoudig te bedienen met slechts vier toetsen en is standaard reeds

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok Onderbouw Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw" Model: EFP700ET A. Functie 1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week. 2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten 3. Toevalsfunctie

Nadere informatie

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN

1 BESTURING EN INSTELLING 2 DISPLAY STRUCTUUR 2 DAG EN TIJD INSTELLING 3 TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN 4 TEMPERATUUR PROGRAMMEREN THERSTAAT A50 INHOUD BELANGRIJKE INFORMATIE VEILIG GEBRUIK BESTURING EN INSTELLING DISPLAY STRUCTUUR DAG EN TIJD INSTELLING TIJDSINSTELLING PROGRAMMEREN ERATUUR PROGRAMMEREN SCREENSAVER SELECTEER GEBRUIKSDULES

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000-RF Gebruikshandleiding en Montage-instructie

Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000-RF Gebruikshandleiding en Montage-instructie Elektronische Klokthermostaat TP7000/TP7000RF Gebruikshandleiding Montageinstructie Eigschapp De TP7000 is e batterijgevoede klokthermostaat met naar keuze: e 7dag programma, per dag programmeerbaar e

Nadere informatie

MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200

MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200 MD-200, TA-200, RA-200 & MR- 200 NL Afstandsbediening, kamerthermostaat en versterkingsmodule voor CCE Electronische schakelpanelen voor Confort verwarmingstoestellen Functionele beschrijving, Reiniging

Nadere informatie

TH-RF-EXCLUSIV. Mogelijkheden en voordelen van de TH-RF-EXCLUSIV thermostaat;

TH-RF-EXCLUSIV. Mogelijkheden en voordelen van de TH-RF-EXCLUSIV thermostaat; De TH-RF-EXCLUSIV opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT

RF-OPTIMA R2 THERMOSTAAT De RF-OPTIMA R2 opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Draadloos Clickkit Snelgids

Draadloos Clickkit Snelgids NL Draadloos Clickkit Snelgids Knoppen & display...1 Aan/uit...2 Klok instellen...2 Vloertemperatuur instellen...3 Huidige temperatuur aflezen...3 Vorstbescherming...4 Timercontrole activeren en instellen...5-6

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling

GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen. Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling GEBRUIKERSHANDLEIDING TH8320U1008 Chronotherm Vision voor verwarmen/koelen Klokthermostaat voor verwarmings-koelingsregeling incl. warmtepompregeling Deze thermostaat is in staat om zowel een verwarmings-

Nadere informatie

Elektrische verwarmingssystemen

Elektrische verwarmingssystemen De Easy Timer klokthermostaat ET 32 F De Easy Timer klokthermostaat is voorzien van een groot display, waar de actuele vloertemperatuur af te lezen is. Achter de klepjes zitten 11 knopjes verscholen. Deze

Nadere informatie

Waarschuwing: schakel de Nebraska en de CV-Ketel die u erop aansluit uit voor installatie.

Waarschuwing: schakel de Nebraska en de CV-Ketel die u erop aansluit uit voor installatie. Touchscreen programmeerbare thermostaat Plieger Nebraska Gebruikershandleiding Waarschuwing: schakel de Nebraska en de CV-Ketel die u erop aansluit uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats de

Nadere informatie

Deze handleiding heeft betrekking op de 2HEAT RF-XL thermostaat.

Deze handleiding heeft betrekking op de 2HEAT RF-XL thermostaat. Deze handleiding heeft betrekking op de HEAT RF-XL thermostaat. ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT De TH-RF XL geavanceerde chronotherm opbouw thermostaat is voorzien van een ruimtesensor en wordt gevoed middels

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit Installatiehandleiding Bedienunit luxe Warmte Terug Win unit Typenr. 967.280007 Inhoudsopgave 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES......................................... 2 2 FUNCTIONELE SPECIFICATIES.......................................

Nadere informatie

N301/R01( ) Digitale thermostaat TH132-AF

N301/R01( ) Digitale thermostaat TH132-AF N301/R01(14.07.09) Digitale thermostaat TH132-AF Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Programmamogelijkheden 2 Uitleg symbolen 3 Installatie 4 De schakel instellingen 6 1 Programmamogelijkheden De klokthermostaat

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic. Gebruiker. Weersafhankelijke ketelregelaar Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Itho bv Business Unit van der Beyl Adm. de Ruyterstraat 5 HB Schiedam Postbus 00 AA Schiedam T (00) 7 85 00 F (00) 7 89 99

Nadere informatie

Bosch FR 100 thermostaat Handleiding

Bosch FR 100 thermostaat Handleiding Bosch FR 100 thermostaat Handleiding Bediening met gesloten klep 1 Keuzeknop Keuzeknop draaien: - Weergave gewenste temperatuur en tijdelijk veranderen van de gewenste waarde Keuzeknop indrukken: - Bevestigen

Nadere informatie

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic

Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Bedieningshandleiding VAG5000-Basic Weersafhankelijke ketelregelaar Gebruiker Inhoudsopgave VAG5000: comfortabel geregeld 4 Uitlezing display bij gesloten venster 4 3 Uitleg bediening bij gesloten venster

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN BEDIENINGSAANWIJZING voor de ThermicControl 44 computerthermostaat. UW COMFORT VOORTAAN PERFECT GEREGELD amfra europe b.v.

GEBRUIKS- EN BEDIENINGSAANWIJZING voor de ThermicControl 44 computerthermostaat. UW COMFORT VOORTAAN PERFECT GEREGELD amfra europe b.v. GEBRUIKS- EN BEDIENINGSAANWIJZING voor de ThermicControl 44 computerthermostaat UW COMFORT VOORTAAN PERFECT GEREGELD amfra europe b.v. Wat kan de ThermicControl 44 thermostaat voor u betekenen? Uw zojuist

Nadere informatie

Instellen van de dag en de tijd. De dag en de uurtijd worden met behulp van de knopen DAY, HOUR en MIN ingesteld.

Instellen van de dag en de tijd. De dag en de uurtijd worden met behulp van de knopen DAY, HOUR en MIN ingesteld. Heatnet Vloerverwarming Thomas à Kempisstraat 32 7009 KT Doetinchem T: 0314-37 82 99 E: info@heatnet.nl AUBE KLOKTHERMOSTAAT LVS Vloerverwarming Pater Schiphorststraat 50 1827 NN Alkmaar T: 072-5400560

Nadere informatie

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR IT CZ SI Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 21 Beschrijving knoppen en display

Nadere informatie

Handleiding Vibralite 8 horloge

Handleiding Vibralite 8 horloge www.geheugenhulp.nl, Info@geheugenhulp.nl Spoorbaan 42, 5051EV Goirle, t: 013-2201115 KvK: 17285396 Handleiding Vibralite 8 horloge De 5 programma s die op het horloge zitten zijn: Kalender klok, 8 Alarmen,

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT

2HEAT DHT: OPBOUW DIGITALE THERMO- en HYGROSTAAT INTRODUKTIE DHT ; De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met een

Nadere informatie

Klokthermostaat Celcia 20

Klokthermostaat Celcia 20 Klokthermostaat Celcia 20 Programmeerinstructie LET OP! Doel van de instructie! Deze instructie is bedoeld voor het instellen van het persoonlijk klokprogramma P1. De Celcia 20 klokthermostaat heeft zes

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding RF EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af

Nadere informatie

Thermostaatknop Honeywell

Thermostaatknop Honeywell G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 52 Thermostaatknop Honeywell Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De Melker Desinfectie besturingsysteem

De Melker Desinfectie besturingsysteem De Melker Desinfectie besturingsysteem Inhoudsopgave: Pagina Beschrijving 3 Specificatie 3 Montage 3 In gebruikname 3 Werking 4 Alarmcontact 4 Contact Pulse besturingskast 4 Contact mechanisch ventiel

Nadere informatie

Item Uiterlijk van hoofdeenheid

Item Uiterlijk van hoofdeenheid Item 862438 Functies Radiogestuurde tijd met handmatige instelmogelijkheid Temperatuurmeting: bereik van 0 C ~ +50 C. Doorlopende kalender tot het jaar 2069. Keuze uit 12/24-uurs tijdweergave. Dagaanduiding

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat

Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat Ieder zijn klimaat Gebruikers- en montagehandleiding RET-B kamerthermostaat Danfoss Kwaliteit Gefeliciteerd met de aanschaf van de Danfoss RET- B kamerthermostaat. Klimaat is vooral een gevoel. Een graad

Nadere informatie

Uiterlijk van hoofdeenheid

Uiterlijk van hoofdeenheid Item 866433 Functies Radiogestuurde tijd met handmatige instelmogelijkheid Temperatuurmeting: bereik van 0 C ~ +50 C. Meetbereik van luchtvochtigheid: 20%~99% Doorlopende kalender tot het jaar 2069. Keuze

Nadere informatie

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming

INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Bestnr. 61 12 78 INSTAT + 3F Thermostaat voor elektrische vloerverwarming Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

RT51/52 + RF. Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back. Installatie handleiding Instructies voor gebruik

RT51/52 + RF. Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back. Installatie handleiding Instructies voor gebruik RT51/52 + RF Room thermostat with manual or automatic Day/Night set-back GB Installation Instructions User Instructions NL Installatie handleiding Instructies voor gebruik F Instructions d installation

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212. Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING TMC 212 Toro Modulaire Controller REGENAUTOMAAT INHOUD Pagina Instellen van tijd en datum. 2. Bekijken of wijzigen beregeningsschema. 3. Bekijken of wijzigen programma starttijden.

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E

Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruikershandleiding afstandbediening R71A/E Gebruik van de afstandsbediening 1. Ga verstandig met de afstandsbediening om: houdt de afstandsbediening uit de buurt van vloeistoffen, laat de afstandsbediening

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 1. Inleiding. Het procesmodel C.V.-INSTALLATIE is een model dat speciaal gemaakt is voor gebruik op scholen. Het doel van dit model is de leerling inzicht te geven in het elektrotechnische gedeelte van

Nadere informatie

2. Klokprogramma instellen 10 Vakantiebeveiliging van het weekprogramma...10 Zomertijd/wintertijd...11

2. Klokprogramma instellen 10 Vakantiebeveiliging van het weekprogramma...10 Zomertijd/wintertijd...11 v.120110 2 Inleiding 3 Overzicht E-thermostaat...4 Bediening...4 Vier Standen...5 Klokfunctie...5 Opladen van de batterij... 6 1. Instellingen programmeren 6 Uitleg verschillende instellingen...6 Instellingen

Nadere informatie

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Round Wireless inclusief OpenTherm RF module Draadloze kamerthermostaat Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless 1 2 3 4

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden.

GEBRUIKSHANDLEIDING. 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. GEBRUIKSHANDLEIDING Betrouwbaarheid Innovatie 8A.52.25.08/11.03 Wijzigingen voorbehouden. bedrijfsaanduidingen: + niet zichtbaar bij overschrijden van de "eco-temperatuur"* zichtbaar in "dagprogramma"

Nadere informatie

Zoneregeling Alpha-Direct. www.klimaat-cirkel.nl

Zoneregeling Alpha-Direct. www.klimaat-cirkel.nl AlphaDirect www.klimaatcirkel.nl AlphaDirect AlphaDirect bedraad De AlphaDirect zoneregeling is een individuele ruimteregeling bedraad met een modern design. Verschillendecomponenten kunnen worden gecombineerd

Nadere informatie

GEBRUIKERS- HANDLEIDING Draadloze programmeerbare elektronische thermostaat

GEBRUIKERS- HANDLEIDING Draadloze programmeerbare elektronische thermostaat www.otio.com GEBRUIKERS- HANDLEIDING Draadloze programmeerbare elektronische thermostaat 1. Inleiding Met deze draadloze programmeerbare 230V CA thermostaat kunt u een systeem voor verwarming of airconditioning

Nadere informatie

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES

FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS100 SPECIFICATIES FLEXESS TERRA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Alarm uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal

Nadere informatie

Euro thermostaat 091. Bestnr.: 61 59 35. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Euro thermostaat 091. Bestnr.: 61 59 35. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 59 35 Euro thermostaat 091 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding Remote control thermostaat

Handleiding Remote control thermostaat Handleiding Remote control thermostaat De programmeerbare intelligente Remote Control thermostaat, is inclusief een eenvoudig bedienbare afstandsbediening maar kan ook bediend worden zonder deze afstandsbediening.

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

gebruiksaanwijzing CV-regelaar VAG 4000

gebruiksaanwijzing CV-regelaar VAG 4000 Cenvax VAG 4000 weersafhankelijke regelaar voor CV-installaties De VAG 4000 is een moderne elektronische regelaar voor CV-installaties, bestaande uit een schakeleenheid VS 6 en een afstandsbediening FS

Nadere informatie

Round Wireless. Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module

Round Wireless. Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module Honeywell INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Round Wireless inclusief OpenTherm RF module Draadloze kamerthermostaat Y87RF1004 Round Wireless + OpenTherm RF module UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless

Nadere informatie

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen.

Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL. 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Gebruikershandleiding AT-300T/R UHF-PLL 40 kanaals rondleidingsysteem & draadloze microfoon systemen. Introductie: Bedankt voor het aanschaffen van deze UHF- PLL 40 kanaals rondleidingsysteem en draadloze

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW GEBRUIKSAANWIJZING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WAARSCHUWINGEN Laat de thermostaat nooit nat worden; anders loopt u risico op een elektrische schok of

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB

MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB MONTAGEHANDLEIDING TIJDKLOK CHRONIS IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de tijdklok. Lees de handleiding goed door, voordat u met de montage begint. Als u zich niet

Nadere informatie

CM907TRV - Gebruikershandleiding

CM907TRV - Gebruikershandleiding Omschrijving De Honeywell CM907TRV is een programmeerbare kamerthermostaat die zorgt voor een efficiënte regeling van uw verwarmingssysteem: een aangename temperatuur wanneer u thuis bent en energiebesparing

Nadere informatie

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000

Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Day Night Round T8700A1009/T8700N1000 Programmeerbare kamerthermostaat met 24-uursprogramma Gebruiksaanwijzing en montagevoorschrift 1 INHOUDSOPGAVE Honeywell Day Night Round...2 Uitleesvenster en toetsen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te

Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te Hartelijk dank voor uw aankoop van deze airconditioner. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door alvorens uw airconditioner in gebruik te nemen en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

MAXIMUM 35 INDOOR GUARANTEE HANDLEIDING MINIMUM 2 YEAR BATTERY ON-OFF 250 VOLT 2 X AAA ALKALINE EXCLUSIVE SWITCH 5(3) AMP

MAXIMUM 35 INDOOR GUARANTEE HANDLEIDING MINIMUM 2 YEAR BATTERY ON-OFF 250 VOLT 2 X AAA ALKALINE EXCLUSIVE SWITCH 5(3) AMP MAXIMUM 35 INDOOR GUARANTEE HANDLEIDING 5 MINIMUM 2 YEAR ON-OFF SWITCH 22 250 VOLT 5(3) AMP BATTERY 2 X AAA ALKALINE EXCLUSIVE C.0 SW DK INHOUDSOPGAVE 1 IEIDING.2 2 PLAATSING...4 3 INSTELLING TEMPERATUUR..11

Nadere informatie

Zo kiest u de juiste thermostaat

Zo kiest u de juiste thermostaat verwarming Zo kiest u de juiste thermostaat Overzicht assortiment Overzicht specificaties Zo kiest u een thermostaat Een thermostaat regelt de temperatuur in uw woning. De thermostaat meet de temperatuur

Nadere informatie

Digimax 210. Compatible met Maxi Controller. Gebruiksaanwijzing

Digimax 210. Compatible met Maxi Controller. Gebruiksaanwijzing Digimax 210 Programmeerbare thermostaat Compatible met Maxi Controller Gebruiksaanwijzing Bedieningselementen van de thermostaat HF DigiMax 210 Omgevings temperatuur set -toets omhoog -toets omlaag -toets

Nadere informatie

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell

Bestnr Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Bestnr. 61 59 50 Radiatorthermostaat Rondostat_HR20 Honeywell Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Montage en bedieningshandleiding. ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1

Montage en bedieningshandleiding. ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1 Montage en bedieningshandleiding ROLLOTIMER Comfort Art.-Nr. 941.DCZ3.I1 Veiligheids instrukties De aansluitingen worden spanningsvrij gemaakt door gekwalificeerde vakmensen. Gebruik een diepe inbouw doos.

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f

FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS100/CS200 CS100/CS VERGRENDELINGEN. t f FLEXESS TERRA EN AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER MODELLEN CS100, CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC, 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen

Nadere informatie

DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok

DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 50 13 DIEHL Lichtschakelaar met elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie

088U0214. NL Handleiding CF-RD Kamerthermostaat met display

088U0214. NL Handleiding CF-RD Kamerthermostaat met display 088U0214 NL Handleiding 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ610 Danfoss 03/2011 Inhoud 1. Functioneel overzicht.............................. 4 2. Installatie.......................................... 5 3.

Nadere informatie

AQUASMART Infrared remote control

AQUASMART Infrared remote control LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE AQUASMART Infrared remote control IS O 9 00 1 001 BEDIENING EN ONDERHOUD Afstandbediening IR afstandsbediening Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u de apparatuur

Nadere informatie

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz

Tyro Pyxis/Auriga 2, 4, 6 of 8 voudige afstandsbediening Handleiding 868 MHz Handleiding 868 MHz Pyxis zender en Auriga ontvanger Aantal functies: 2, 4, 6 of 8, ON/OFF Toetsfuncties Pyxis zender activeren: houdt de I knop 2 seconden ingedrukt. Pyxis zender deactiveren: houdt de

Nadere informatie

Documentatie. Kogelkraan met timer

Documentatie. Kogelkraan met timer 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3 3. Kenmerken en voordelen 3 3.1 Kenmerken 3 3.2 Voordelen 3 4. Veiligheid 4 5. Installatie 5 5.1 Belangrijke opmerking 5 5.2 Aansluiten van het product aan de pijpleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

Chronotherm Vision Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma

Chronotherm Vision Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma Gebruiksaanwijzing Moderne, touchscreen klokthermostaat met 7-daags programma Inhoud Voordat u uw thermostaat in gebruik neemt!... 3 Extra uitbreidingen.................................. 5 In bedrijf nemen

Nadere informatie

www.perrot.nl Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing 1. Onderdelen overzicht

www.perrot.nl Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing 1. Onderdelen overzicht Galcon 9001 D gebruiksaanwijzing www.perrot.nl 1. Onderdelen overzicht 1. draaibare kraanaansluiting 2. inwendige zeef 3. bescherm deksel 4. controller scherm 5. programmeer en actie knoppen 6. slangaansluiting

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. LivingLight COLOR PLAYER 4 EN COLOR PLAYER 4 RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. De LivingLight producten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden!

D-LUX. Veiligheid. Onderbreek de stroomtoevoer alvorens dit product te installeren of onderhouden! D-LUX Versie: 0307 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemene Veiligheids Instructies Pagina 2 Installatie Instructies (deel 1 van 3) Pagina 3 Installatie Instructies (deel 2 van 3) Pagina 4 Installatie Instructies

Nadere informatie

Thermostatische radiatorkraan it600 - B2: Internetversie

Thermostatische radiatorkraan it600 - B2: Internetversie Thermostatische radiatorkraan it600 - B2: Internetversie BEKNOPTE INSTALLATIEHANDLEIDING Inhoud van de verpakking Thermostatische radiatorkraan (TRV10RF) Thermostaat (VS20) Regeleenheid (CO10RF) NB: Deze

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A

GEBRUIKSAANWIJZING RC08A GEBRUIKSAANWIJZING RC08A NEDERLANDS INHOUD Overzicht 1-2 Voor gebruik 3 4-12 Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik van uw airconditioner en bewaar deze bij de unit. OVERZICHT DISPLAY Informatie die

Nadere informatie

Thermostaten en Comfort systemen. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE

Thermostaten en Comfort systemen. Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Thermostaten en Comfort systemen Ervaar het optimale verwarmingscomfort. DANFOSS HET GEVOEL VAN PERFECTIE Thermostaten en Comfort systemen Om de temperatuur van een verwarmingsinstallatie te regelen is

Nadere informatie

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module

Round Wireless INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE. Draadloze kamerthermostaat. Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module INSTALLATIE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIE Round Wireless inclusief Aan/uit RF module Draadloze kamerthermostaat Y87RF1012 Round Wireless + Aan/uit RF module UITLEZING EN BEDIENING Round Wireless 1 2 3 4 5 6

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 HANDLEIDING Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 Versie: sept 2016 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizingen/of ondeskundige reparaties kan

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND

VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND VERKORTE HANDLEIDING CUSTOM COMMAND 1 Automaat componenten, 1. LCD scherm: voor tijd, programma aanduiding en algemene informatie. 2. +/On & -/Off knoppen: Om programma gegevens zichtbaar te maken. 3.

Nadere informatie

CM927RF - Gebruikershandleiding

CM927RF - Gebruikershandleiding Omschrijving Een Honeywell Chronotherm met radiofrequente (RF) communicatie is een programmeerbare thermostaat, die zorgt voor een aangename temperatuur wanneer u thuis bent en energiebesparing wanneer

Nadere informatie