Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging."

Transcriptie

1 Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal aannemers wordt de Wehner/Schulze proef gebruikt om, voorafgaande aan de aanleg, aan te tonen dat een door hen ontwikkeld asfaltmengsel kan voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan de remvertraging voor nieuwe wegdekken. Het aantonen van het mogelijk voldoen aan deze eisen wordt gedaan op proefstukken, die de praktijksituatie zo goed als mogelijk benaderen. Indien deze proef daadwerkelijk een voorspellend vermogen heeft, wordt de kans dat na openstelling van een nieuw wegvak er snelheidsbeperkingen moeten worden ingesteld vanwege een te lage remvertraging aanzienlijk beperkt. Door DVS is een onderzoek gedaan om met behulp van de Wehner/Schulze proef de remvertraging te voorspellen. In dit onderzoek zijn zes kernen uit twee proefvakken met een significant verschillende remvertraging beproefd volgens Fase 0 van de Wehner/Schulzeproef, waarbij de meting onder droge omstandigheden is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt, dat de gemiddelde PWSwaarde van de kernen uit het vak met de lage remvertraging niet significant verschilt van de gemiddelde PWS-waarde van de kernen uit het proefvak met de hogere remvertraging. Geconcludeerd wordt dat de droge PWS-waarde, bepaald volgens Fase 0 van de Wehner/Schulze proef, niet bruikbaar is om een uitspraak te doen ten aanzien van het al of niet voldoen aan de remvertragingseis bij openstelling. Er dient nader onderzocht te worden op welke wijze de Wehner/Schulze proef kan worden gebruikt om een voorspelling van de remvertraging te doen. 1

2 1. Inleiding De Wehner/Schulze proef is in de jaren 60 van de vorige eeuw in Duitsland aan de Technische Universiteit van Berlijn ontwikkeld. De proef is bedoeld als een alternatief voor de PSV-proef (NEN-EN :1999 en) om de polijstgevoeligheid van aggregaten te bepalen. In die tijd vond men het onderscheidingsvermogen van de PSV-proef voor de in Duitsland aanwezige aggregaten te gering. Tevens vond men de reproduceerbaarheid van de PSV-proef slecht. Wat ook meespeelde was dat de gerealiseerde stroefheid van vooral dichte deklagen niet alleen wordt bepaald door de PSV-waarde van het steenslag, maar dat de mortel ook een bijdrage hieraan levert. Doordat met de Wehner/Schulze proef het gehele asfaltoppervlak wordt beproefd, zal hierdoor een beter inzicht worden verkregen in de langetermijn stroefheid. In Duitsland is de Wehner/Schulze proef populair bij aannemers, omdat daar strenge eisen worden gesteld aan de stroefheid na 4 jaar. De Wehner/Schulze proef wordt op dit ogenblik uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Oostenrijk. Momenteel is er nog geen Europese norm voor de Wehner/Schulze proef, maar inmiddels is de eerste stap gezet om e.a. te normeren. De meest gangbare testprocedure is de Prüfanweisung Prüfung mit dem Verfahren nach Wehner/Schulze (Stand: 12. Oktober 2004). Hierbij dient aangetekend te worden dat elk land zijn eigen interpretatie van de werkwijze en de resultaten heeft. De testprocedure heeft als oogmerk om de polijstgevoeligheid van aggregaten of asfaltdeklagen te voorspellen. Hierbij worden in het algemeen de volgende testfasen doorlopen: Fase 0: proefuitvoering op maagdelijk materiaal; Fase 1: proefuitvoering na polijstovergangen; Fase 2: proefuitvoering na zandstralen; Fase 3: proefuitvoering na wederom polijstovergangen. De proefuitvoering bestaat uit het meten van de PWS-waarde bij een snelheid van 60 km/u met 100% slip op een nat oppervlak. Op foto 1 is de Wehner/Schulze opstelling is zien. Foto 1. Wehner/Schulze opstelling. 2

3 Door de Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd, waarin de volgende aspecten worden onderzocht: Onderscheidend vermogen van de Wehner/Schulze proef voor aggregaten met verschillende PSV-waarden; Onderscheidend vermogen van de Wehner/Schulze proef voor deklagen met verschillende textuur; Relatie tussen in situ gemeten stroefheden volgens proef 150 van de Standaard RAW Bepalingen 2005 en de PWS-waarde; Vermogen van de Wehner/Schulze proef om de stroefheidsontwikkeling van asfaltdeklagen te voorspellen. Door een aantal aannemers wordt de Wehner/Schulze proef echter ook gebruikt om, voorafgaand aan de daadwerkelijke aanleg, aan te tonen dat een door hen ontwikkeld asfaltmengsel kan voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan de remvertraging voor nieuwe wegdekken. Hiervoor worden door hen proefstukken gebruikt die de praktijksituatie zo goed als mogelijk benaderen. Dit betekent dat de proefstukken worden geboord uit een onder praktijkomstandigheden aangelegd proefvakje. De vraag is echter of de methode voor dit doel, het voorspellen van de remvertraging, geschikt is. Als aanvulling op het hiervoor beschreven onderzoek door DVS is een onderzoek uitgevoerd, waarin dit wordt nagegaan. Mocht de methode inderdaad geschikt zijn, dan kunnen de risico s dat een weg toch niet voldoet, sterk worden beperkt.. Hierdoor zal verkeershinder, bijvoorbeeld een snelheidsbeperking, bij openstelling van het betreffende wegvak worden voorkomen. De remvertraging van een nieuw wegdek (ZOAB, ZOAB+ of Tweelaags ZOAB) wordt normaliter bepaald door middel van een remvertragingsmeting. Kort samengevat wordt de remvertraging op de volgende wijze bepaald: Een door DVS toegelaten meetauto (zie foto 2), voorzien van een viertal in goede staat verkerende banden van een door DVS bepaald type en merk, wordt op de gewenste meetsnelheid gebracht (voor de standaard uitvoering van de remproef is dit 80 km/h). Vervolgens wordt, met uitgeschakelde ABS, het rempedaal volledig ingetrapt, zodat de wielen blokkeren. Het rempedaal wordt daarbij niet losgelaten voordat het voertuig volledig stilstaat. Zodra het voertuig stilstaat, worden met behulp van een in de auto aanwezige remvertragingsmeter de gegevens van de meting geprint. Uit deze gegevens wordt de gemiddelde remvertraging berekend, die geldt als resultaat van de meting. Foto 2. DVS remvoertuig. 3

4 2. Onderzoek Na een aantal, negatief uitpakkende, verkennende onderzoeken naar de zeggenschap van de droge PWS-meting met betrekking tot de remvertraging is het hieronder beschreven onderzoek uitgevoerd. Op rijksweg A2 tussen de Belgische grens en Maastricht is op de vluchtstrook en de rechter rijstrook in totaal een zestal proefvakken aangelegd [1]. Doel van deze proefvakken was het verbeteren van de aanvangsstroefheid en remvertraging door middel van afstrooien. De zes vakken zijn als volgt ingedeeld: vak A 2 - met EUF-K vulstof gemodificeerd ZOAB+ van BAM vak B g/m2 brekerzand 0/2 vak C g/m2 Neorough vak D g/m2 Neorough vak E g/m2 Neorough vak F 2 - niet afgestrooid ZOAB+ Van deze vakken is de remvertraging bepaald overeenkomstig de in hoofdstuk 1 beschreven werkwijze. De bouwstoffen en mengselsamenstelling waren van alle ZOAB+ vakken gelijk, behalve die van vak A 2. Bij het mengsel van vak A 2 was het brekerzand en de vulstof vervangen door een fijn hoekig materiaal, EUF-K genaamd. Uit elk van de vakken A 2 tot en met F 2 zijn 6 kernen geboord met een diameter van 225 mm ten behoeve van de bepaling van de droge PWS-waarde met behulp van de Wehner/Schulze proef. De resultaten van de remvertragingsmetingen zijn weergegeven in tabel 1. Tabel 1: Resultaten remvertragingsonderzoek. Vak nummer Remvertraging (m/s 2 ) Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde A 2 5,15 5,20 5,19 5,2 BB2 5,96 5,89 6,01 6,0 C 2 5,70 5,68 5,64 5,7 D 2 5,67 5,75 5,72 5,7 E 2 5,89 5,89 5,78 5,9 F 2 5,33 5,19 5,07 5,2 Uit kostenoverwegingen is besloten om niet alle boorkernen te onderzoeken Op basis van de in tabel 1 weergegeven resultaten zijn 6 kernen geselecteerd voor de bepaling van de droge PWS-waarde met behulp van de Wehner/Schulze proef, namelijk de kernen A 2 3, A 2 4 en A 2 5 en de kernen B 2 3, B 2 4 en B 2 5. Er is gekozen voor drie kernen uit vak A 2, omdat in dit vak (net als in vak F 2 ) de laagste waarden voor de remvertraging zijn gemeten, terwijl de spreiding tussen de meetwaarden geringer was dan in vak F 2. Verder is gekozen voor 3 kernen uit vak BB2, omdat hier de hoogste waarden voor de remvertraging zijn gemeten. Van elke kern is de droge PWS-waarde bepaald met behulp van de Wehner/Schulze proef. De proef is uitgevoerd conform de Prüfanweisung Prüfung mit dem Verfahren nach Wehner/Schulze Stand: 12. Oktober 2004 van de TU-Berlijn. Uitsluitend de PWS-waarde bij Fase 0, de meting op de kernen zoals deze uit de weg komen, is bepaald. In afwijking van het proefvoorschrift is bij de meting geen water toegevoegd. Verder wordt opgemerkt dat voor elke meting op elke afzonderlijke kern een nieuw meetrubber is gebruikt. Dit was noodzakelijk vanwege de grote slijtage van de meetrubbers bij een droge meting. 4

5 3. Resultaat De resultaten van het onderzoek naar de droge PWS-waarde zijn vermeld in tabel 2. Tabel 2: Resultaten droge PWS-waarde: Kernnummer Droge PWSwaarde bij 60 km/uur A 2 3 0,563 A 2 4 0,568 A 2 5 0,547 BB23 0,576 BB24 0,566 BB25 0,497 De droge PWS-waarde is in figuur 1 vergeleken met de remvertraging. Indien er een verband tussen de droge PWS-waarde en de remvertraging zou zijn, dan zou de PWS-waarde bij een hoge remvertraging significant hoger moeten zijn dan bij een lage remvertraging. 0,70 WS versus remvertraging with 95% confidence intervals 0,60 WS 0,50 A2 B2 0,40 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 remvertraging [m/s2] Figuur 1: Vergelijking PWS en remvertraging Uit figuur 1 blijkt dat, hoewel de gemiddelde remvertraging op proefvak A 2 significant lager is dan de gemiddelde remvertraging op proefvak B 2, dit niet tot uiting komt in de gemiddelde PWS-waarden van droge fase 0 metingen van de kernen uit de beide vakken. De gemiddelde PWS-waarde van de kernen uit vak A 2 verschilt niet significant van de gemiddelde PWSwaarde van de kernen uit vak B 2. 5

6 4. Conclusie De droge PWS-waarde, bepaald volgens Fase 0 van de Wehner/Schulze proef is niet bruikbaar om een uitspraak ten aanzien van de remvertraging te doen. Er dient nader onderzocht te worden op welke wijze de Wehner/Schulze proef kan worden gebruikt om een voorspelling van de remvertraging te doen. 5. Discussie Het is onbevredigend dat er geen correlatie is gevonden tussen de resultaten van de remproeven en de droge fase 0 Wehner/Schulze meetresultaten, zeker omdat de verschillen in remvertraging in de praktijk significant verschillen en een geringe spreiding hebben. Bij de uitvoering van de droge fase 0 Wehner/Schulze meting is getracht om de remproef zo goed mogelijk te simuleren. Bij de uitvoering van deze proef worden dezelfde verschijnselen waargenomen als bij de remproef. Nadat de rubber blokjes met een snelheid van 100 km/uur ronddraaien, worden deze met een bepaalde belasting op het droge boorkernoppervlak neergelaten. Bij een snelheid van 60 km/uur wordt de wrijvingscoëfficiënt berekend, die wordt uitgedrukt als PWS-waarde (Polierwert nach Wehner/Schulze) Tijdens de vertraging van 100 naar 60 km/uur ontstaat rookontwikkeling en wordt de lucht van verbrand rubber waargenomen. Ook bevindt zich na de proef bindmiddel aan het rubber. Deze waarnemingen komen overeen met die van de remproef. Toch correleren de resultaten niet. Dit kan niet geheel worden verklaard uit het feit dat de remproef start bij 80 km/uur en wordt voortgezet tot stilstand, want dit heeft alleen invloed op de hoogte van de meetwaarden. Wat wel verschillend is, is dat de band bij de remproef steeds een nieuwe bitumenfilm ziet, in tegenstelling tot het rubber van de Wehner/Schulze proef. Bij fase 0 wordt het resultaat verkregen na vele omwentelingen. Mogelijk wordt na de eerste paar omwentelingen het oppervlak al zodanig weggesleten, dat met het rubber de PWS waarde van het kale oppervlak wordt gemeten en wordt het effect van bituplaning niet gemeten. Mogelijk geeft de PWS waarde bepaald na 1 of 2 omwentelingen een betere correlatie met de remvertragingsmetingen in de praktijk. 6. Aanbeveling Analyseer de data van de droge fase 0 Wehner/Schulze metingen nogmaals zodanig zodat mogelijk een betere correlatie wordt verkregen tussen de PWS waarde bij de eerste omwentelingen van de droge fase 0 Wehner/Schulze en de remvertragingsmeetresultaten uit de praktijk. In het kader van aantonen van geschiktheid en het ontwikkelen van innovaties is het van belang dat in een vroeg stadium met behulp van een laboratoriumproef inzicht kan worden verkregen in de aanvangsremvertraging van een asfaltmengsel. Nu is het bepalen ervan een kostbare zaak, want naast het aanleggen van een proefvak, zijn er ook hoge kosten gemoeid met de verkeersmaatregelen en het uitvoeren van de meting zelf. Bovendien levert het uitvoeren van de remproef verkeershinder op. Indien blijkt dat de Wehner/Schulze proef geen voorspellend vermogen heeft voor de remvertraging, wordt gezien het eerder genoemde belang aanbevolen om te proberen om dit met andere proeven te bereiken. 6

7 1. J. Voskuilen, Michiel-Martijn Willemsen,W. Nijssen en C. Gharabaghy. Aanvangsstroefheid ZOAB+? Geen probleem! CROW Infradagen

Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef)

Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef) Meet- en rekenprotocol Droge remvertraging (middels remproef) Uitgegeven door Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud Informatie Paul Kuijper Datum 27 november 2014 Status definitief Versie 1.0 Inhoud

Nadere informatie

Validatie van de Friction After Polishing test als methode om de polijstgevoeligheid van asfaltmengsels te voorspellen

Validatie van de Friction After Polishing test als methode om de polijstgevoeligheid van asfaltmengsels te voorspellen Validatie van de Friction After Polishing test als methode om de polijstgevoeligheid van asfaltmengsels te voorspellen Paul Kuijper Dienst Verkeer en Scheepvaart Giljam Derksen TNO Peter van der Bruggen

Nadere informatie

Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB

Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB Aanvangstroefheid en andere aspecten van duurzamere ZOAB M.S. Sule J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde Samenvatting In eerder onderzoek zijn ZOAB 0/16 proefvakken aangelegd

Nadere informatie

Aanvangsstroefheid ZOAB+? Geen probleem!

Aanvangsstroefheid ZOAB+? Geen probleem! Aanvangsstroefheid ZOAB+? Geen probleem! Jan Voskuilen (Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart) Michiel-Martijn Willemsen (Breijn, Wegbouwkunde) Wilfred Nijssen (Rijkswaterstaat Limburg) Cyrus

Nadere informatie

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef J.M. Hartjes Breijn BV, Wegbouwkunde J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1998 wordt de RSAT

Nadere informatie

Steenslag 3 te hoog gegrepen?

Steenslag 3 te hoog gegrepen? Steenslag 3 te hoog gegrepen? G. Gaarkeuken KOAC NPC BV J. Groenendijk KOAC NPC BV W. Gerritsen KOAC NPC BV G.J. Geertjes NVLB Samenvatting Na onverwacht snel stroefheidverlies op een aantal ZOAB-wegvakken

Nadere informatie

Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil

Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Rudi Dekkers Senior Adviseur Business Development InfraLinQ / KWS Infra Nieuw wegdek in de stad: duurzaam en stil Presentatie: Historie stille wegdekken in de

Nadere informatie

Normblad: 1 / 5 mei 2016

Normblad: 1 / 5 mei 2016 Normblad: 1 / Deze norm is aangenomen door de Nationale Norm Commissie 3307 Sportvloeren. Deze norm is opgesteld door werkgroep 4 mineralen en werkgroep kunststof ressorterend onder deze commissie. Deel

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

Honingerdijk. Stroeheidsmetingen. Concept. Projectcode YL8E30. Datum 9 maart Versie concept. werf Kralingen. ing. G.

Honingerdijk. Stroeheidsmetingen. Concept. Projectcode YL8E30. Datum 9 maart Versie concept. werf Kralingen. ing. G. Ingenieursbureau Honingerdijk Stroeheidsmetingen Projectcode YL8E30 Datum 9 maart 2009 Versie concept Opdrachtgever werf Kralingen Paraaf Opdrachtgever: Opsteller ing. G. Brinkman Paraaf Opsteller: Projectleider

Nadere informatie

Dubbele aandacht voor verbetering Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB

Dubbele aandacht voor verbetering Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB Dubbele aandacht voor verbetering Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB Harrie van den Top Rijkswaterstaat, Oost-Nederland Jan Voskuilen en Thijs Bennis Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde Samenvatting

Nadere informatie

Levensduur verlengend onderhoud Peter The

Levensduur verlengend onderhoud Peter The Levensduur verlengend onderhoud Peter The Introductie, Probleemstelling LVO middel met verjongingscomponent fase proefvak Type Behandel Lengte ZOAB jaar Proefvak [km] Overzicht LVO opschalingsvakken in

Nadere informatie

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken

Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland. Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Stil Stiller? : Ruim 10 jaar stille wegdekken provincie Gelderland Harco Kersten Provincie Gelderland; Afdeling Uitvoering werken Inhoud presentatie: - Gelderland in vogelvlucht - Eerste stille wegdekken

Nadere informatie

Asfalt en bitumendag 2010

Asfalt en bitumendag 2010 Asfalt en bitumendag 2010 Eengoedof eenslechtwegdek... wie betaalt de rekening? Jacob Groenendijk met dank aan Nico van den Berg KOAC-NPC Inhoud Energieverbruik van een weg in verschillende levensstadia

Nadere informatie

Meer grip op stroefheid; stroefheidsverbetering deklagen

Meer grip op stroefheid; stroefheidsverbetering deklagen Meer grip op stroefheid; stroefheidsverbetering deklagen ir. P.J.J.M. van Beers Heijmans Infrastructuur BV ir. G.G. van Bochove Heijmans Infrastructuur BV P.E. van Hinthem Heijmans Infrastructuur BV Samenvatting

Nadere informatie

Richtlijn. Tweelaags ZOAB

Richtlijn. Tweelaags ZOAB Richtlijn Tweelaags ZOAB 2012 Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer Correspondentie: Postbus 340 2700 AH Zoetermeer T 079-3252225 F 079-3252295 E vbw@bouwendnederland.nl

Nadere informatie

Stille Wegdekken. dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC. ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs. ir. M.J. Eijbersen CROW

Stille Wegdekken. dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC. ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs. ir. M.J. Eijbersen CROW Stille Wegdekken dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs ir. M.J. Eijbersen CROW namens CROW-werkgroep Stille Wegdekken Samenvatting Geluidhinder is een belangrijke

Nadere informatie

SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd

SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd SMA-NL 8G+; Steenmastiekasfalt akoestisch geoptimaliseerd H.T.M. (Harco) Kersten Provincie Gelderland E. (Berry) Bobbink Provincie Gelderland ir. H.F.(Fred) Reinink M+P Raadgevende ingenieurs b.v. Samenvatting

Nadere informatie

Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!!

Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!! Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!! Christiaan Tollenaar M+P Leo Visser Provincie Noord-Holland Samenvatting Dat stil asfalt na verloop van tijd steeds meer

Nadere informatie

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels

De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels De invloed van boor- en zaagwerkzaamheden op de korrelverdeling van gap-graded mengsels Bert Gaarkeuken DIBEC Materiaalkunde Jan van de Water DIBEC Materiaalkunde Samenvatting Gap-graded mengsels worden

Nadere informatie

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stille wegdekken: de praktijkervaringen van de afgelopen 10 jaar Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stil wegdek en actieplannen: 21 februari 2008 1 Inhoud Overzicht van wegdektypen Wat kun je wel en niet

Nadere informatie

Research & Development publicatie. M.M.J. (Maarten) Jacobs D. (Daan) van Duin BAM Infra Asfalt. H.T.M. (Harco) Kersten Provincie Gelderland

Research & Development publicatie. M.M.J. (Maarten) Jacobs D. (Daan) van Duin BAM Infra Asfalt. H.T.M. (Harco) Kersten Provincie Gelderland Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/rd Research & Development publicatie M.M.J. (Maarten) Jacobs D. (Daan) van Duin BAM Infra Asfalt H.T.M. (Harco) Kersten Provincie

Nadere informatie

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Benelux Bitumen Day - March 25 th, 2014 Dr. Nathalie Piérard Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Context In stedelijke gebieden

Nadere informatie

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek?

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Bert Peeters M+P Het USW project innovatieproject van Rijkswaterstaat doel: 10 db(a) geluidreductie (C initieel ) 7 jaar civieltechnische levensduur fase 1: proefplaten

Nadere informatie

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H.

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H. Vestiging Scharwoude Postbus 58 1634 EA SCHARWOUDE Tel. 0229-547850 Fax 0229-547851 www.unihorn.nl Beoordeling proefstukken gekleurd asfalt Opdrachtgever Document: 2115153-01-ABO-RAP Ventraco Chemie Asterweg

Nadere informatie

Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen 86% vertraagd wiel

Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen 86% vertraagd wiel Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen 86% vertraagd wiel KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Nederland www.koac-npc.com Contact Metingen metingen@koac-npc.com 088-562 26 72 Gerelateerde producten

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Nadere informatie

Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand

Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand Onderzoeksproject naar invloed van wegdektype op rolweerstand Erik van Gils M+P Raadgevende ingenieurs bv Fred Reinink M+P Raadgevende ingenieurs bv Jan Hooghwerff M+P Raadgevende ingenieurs bv Samenvatting

Nadere informatie

ZOAB Wat valt daar nog over te melden? Jan Voskuilen RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart

ZOAB Wat valt daar nog over te melden? Jan Voskuilen RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart ZOAB Wat valt daar nog over te melden? Jan Voskuilen RWS Dienst Verkeer en Scheepvaart INHOUD St.daar word je stil van!!! INHOUD Verleden - beknopte historie - ontwikkelingen laatste jaren Heden - lopende

Nadere informatie

Gebr. van Kessel. Speciale Technieken en Producten. Projectomschrijving Geluidsarme en duurzame voegovergangen: KLK BITUVOEG

Gebr. van Kessel. Speciale Technieken en Producten. Projectomschrijving Geluidsarme en duurzame voegovergangen: KLK BITUVOEG 1 Gebr. van Kessel Speciale Technieken en Producten Projectomschrijving Geluidsarme en duurzame voegovergangen: KLK BITUVOEG 2 Colofon Auteur Verificatie Autorisatie HH Project KLK Bituvoeg Datum 8 november

Nadere informatie

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw

Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken. Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Toekomstperspectief voor geluidarme wegdekken Luc Goubert Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Levensduur in functie van geluidsreductie wegdektype levensduur (jaren) geluidsreductie (dba) tweelaags fijn

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/onderzoek Research & Development publicatie Evert de Jong Gerbert van Bochove Rudi Dekkers Hans Schottert Rardy Schunselaar BESTEKSEISEN

Nadere informatie

Geluid: wat mag je verwachten gedurende de hele levensduur. ing. Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs

Geluid: wat mag je verwachten gedurende de hele levensduur. ing. Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs Geluid: wat mag je verwachten gedurende de hele levensduur ing. Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs Stil wegdek en actieplannen: 21 februari 2008 1 Onderwerpen inzichten en gegevens uit verschillende

Nadere informatie

Het TB. Redenen voor vernietiging van het TB. Ingesteld beroep. Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008

Het TB. Redenen voor vernietiging van het TB. Ingesteld beroep. Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008 Het TB Frank Hofman 5 maart 2008 Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008 TB A4 Hoogmade Zoeterwoude Dorp Niets in TB over OWN opgenomen Autonome situatie 2020 niet realistisch,

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen

6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen 6 Projectinformatie: Rotterdam (Wassende Weg) nat reinigen 6.1 Inleiding Uit onderzoek van de gemeente Rotterdam is gebleken dat de stad, net zoals veel grote steden, last heeft van luchtvervuiling. Dit

Nadere informatie

Stroef heid op rijkswegen

Stroef heid op rijkswegen Stroef heid op rijkswegen levensduur aanvang droog nat 1 Introductie op stroefheid van rijkswegen droog nat 2 Wat is stroefheid droog nat 3 Stroefheid en verkeersveiligheid droog nat 4 Meten met stroefheid

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium--

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- CROW-publicatie 210: 2014 Ir. Nico van den Berg Februari 2014 Wat betekent de nieuwe publicatie voor het adviesbureau en laboratorium?

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

De meerwaarde van structureel, langjarig bemonsteren

De meerwaarde van structureel, langjarig bemonsteren De meerwaarde van structureel, langjarig bemonsteren Sandra Erkens Rijkswaterstaat en Technische Universiteit Delft Dave van Vliet TNO Samenvatting Vanwege het grote aantal variabelen dat een rol speelt

Nadere informatie

Technisch Infoblad Langsvlakheidsmetingen

Technisch Infoblad Langsvlakheidsmetingen Technisch Infoblad Langsvlakheidsmetingen KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Nederland www.koac-npc.com Contact Metingen metingen@koac-npc.com 088-562 26 72 Gerelateerde producten Valgewichtdeflectiemetingen

Nadere informatie

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC

Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen. Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes maken bij de aanleg van geluidarme wegverhardingen Frits Stas en Jacob Groenendijk KOAC NPC Keuzes Wel / niet geluidsarm wegdek? Hoeveel geluidreductie? Welk geluidsarm wegdek? Hoe/wanneer aanleg?

Nadere informatie

Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen

Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen Jan Voskuilen en WillemJan van Vliet Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Symposium Voegovergangen en Opleggingen Inhoud Achtergrondinfo Waarom deze

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE MOBIEL+ BANDENSERVICE Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+. Het Mitsubishi-label

Nadere informatie

STILLE WEGDEKKEN. DR. IR. JACOB GROENENDIJK KOAC NPC, Apeldoorn. ING. R.C.L. VAN LOON M+P Raadgevende Ingenieurs, Vught

STILLE WEGDEKKEN. DR. IR. JACOB GROENENDIJK KOAC NPC, Apeldoorn. ING. R.C.L. VAN LOON M+P Raadgevende Ingenieurs, Vught STILLE WEGDEKKEN DR. IR. JACOB GROENENDIJK KOAC NPC, Apeldoorn ING. R.C.L. VAN LOON M+P Raadgevende Ingenieurs, Vught IR. MARC J. EIJBERSEN CROW, Ede namens CROW-werkgroep Stille Wegdekken Samenvatting

Nadere informatie

Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen

Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen Monitoring dunne geluidreducerende asfaltdeklagen R.J. Dekkers KWS Infra B.V. ir. J.H. Dijkink KWS Infra B.V. drs. ing. C.C. Tollenaar M+P raadgevende ingenieurs Samenvatting KWS heeft ruim tien jaar ervaring

Nadere informatie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en

Nadere informatie

Opdrachten voortgezet onderwijs

Opdrachten voortgezet onderwijs Opdrachten voortgezet onderwijs Opdracht 1 Wat is veilig? Je ziet hier een kruispunt. Er staan nog geen verkeersborden, stoplichten of markeringen op het kruispunt. Hoe zou jij dit plein veilig maken voor

Nadere informatie

Presentatie 12 november 2015 Wegdeklabel

Presentatie 12 november 2015 Wegdeklabel Presentatie 12 november 2015 Wegdeklabel E. Bobbink, Provincie Gelderland Dr.ir. A.H. de Bondt, Ooms Civiel / Strukton Civiel Waarom labelling van wegdekken? Herkenbaarheid voor de maatschappij (en de

Nadere informatie

Meetrapport Vooronderzoek Gyrator deel 1. Rapportnummer IL-R-01.23

Meetrapport Vooronderzoek Gyrator deel 1. Rapportnummer IL-R-01.23 - 'Dl :q7c?s / t Meetrapport Vooronderzoek Gyrator deel 1 Rapportnummer IL-R-01.23 " 7 -. :i - - Di rectoraat-generaal Rijkswaterstaat q Meetrapport Vooronderzoek Gyrator deel 1 Rapportnummer IL-R-01.23

Nadere informatie

Botsing >> Snelheid >> Kracht

Botsing >> Snelheid >> Kracht Botsing >> Snelheid >> Kracht Voorwoord; Allemaal hebben we wel eens na zitten denken. Hoe hard reed ik óf juist die ander nou? Hoe groot is de impact nou eigenlijk geweest? etc.etc. Dat is ook wel logisch

Nadere informatie

Een kogel die van een helling afrolt, ondervindt een constante versnelling. Deze versnelling kan berekend worden met de formule:

Een kogel die van een helling afrolt, ondervindt een constante versnelling. Deze versnelling kan berekend worden met de formule: Voorbeeldmeetrapport (eenparig versnelde beweging stopwatch en meetlat) Eenparig versnelde beweging stopwatch en meetlat. Doel van de proef Een kogel die van een helling afrolt, voert een eenparig versnelde

Nadere informatie

Vernieuwing CROW publicatie 210

Vernieuwing CROW publicatie 210 Vernieuwing CROW publicatie 210 Technologendagen 2016 Peter van der Bruggen Reden Zeer veel vragen aan CROW over allerlei zaken Niet alles duidelijk beschreven Publicatie bevatte geen duidelijke proefbeschrijvingen

Nadere informatie

Nieuwe Meetmethode Stroefheid

Nieuwe Meetmethode Stroefheid Nieuwe Meetmethode Stroefheid Hans Nugteren Programmamanager Amersfoort 8 december 2015 WELKOM Inhoud 1. Aanleiding project 2. Projectaanpak en Werkwijze 3. Omgeving 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Nieuwe Meetmethode

Nadere informatie

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Mengsel ontwerp SMA Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA M.F.C. van de Ven TU Delft A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Samenvatting De werkgroep Mengselontwerp steenmastiekasfalt heeft,

Nadere informatie

Is er niet meer uit materialen LOT te halen?

Is er niet meer uit materialen LOT te halen? Is er niet meer uit materialen LOT te halen? Jan Voskuilen en Steven Mookhoek 2 Rijkswaterstaat, GPO 2 TNO Built Environment, Business Line Infrastructure Samenvatting Al in 27 is het materialen LOT, Lifetime

Nadere informatie

Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen SWF-methode

Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen SWF-methode Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen SWF-methode KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Nederland www.koac-npc.com Contact Metingen metingen@koac-npc.com 088-562 26 72 Gerelateerde producten Stroefheidsmetingen

Nadere informatie

Project Energiezuinige weg verlagen rolweerstand

Project Energiezuinige weg verlagen rolweerstand Project Energiezuinige weg verlagen rolweerstand 1. Inleiding De provincie Zuid-Holland stimuleert energie-reducerende innovaties die kunnen worden ingezet bij het (her)inrichten van het provinciaal wegennet.

Nadere informatie

Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium

Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium Proefproject N19 Turnhout - Kasterlee Visie van Colas Belgium 6 maart 2013 Eric Van den Kerkhof Technisch Directeur Colas Belgium nv 2 Waarom ontwikkelen? Geluidsbronnen Ontwerp geluidsarme lagen Conclusies

Nadere informatie

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

Asfaltdag 2012. Apparaat om de PSV waarde te bepalen.

Asfaltdag 2012. Apparaat om de PSV waarde te bepalen. Asfaltdag 2012 Dinsdag 11 december 2012 stond in het teken van de Asfaltdag 2012. Vertegenwoordigers vanuit alle disciplines van de asfaltbranche kwamen in De Flint te Amersfoort bij elkaar om de ontwikkelingen

Nadere informatie

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6

MEMO. Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Datum 27 januari 2012 Projectnummer Status Definitief Versie 6 MEMO Aan Robert in 't Veld (DVS) Van Paul van Lier (Advin B.V.) Onderwerp Evaluatie Spoedaanpak - ontwikkeling verkeersprestatie (VP) per project Datum 27 januari 212 Projectnummer 7211112 Status Definitief

Nadere informatie

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren Bert Nieuwenhuizen (BBN), Jacques Mertens (Peutz), Gisela van Blokland (NEN) Inleiding Dit artikel geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de normcommissie

Nadere informatie

Megapave. Prijsvraag Schoner, Stiller en Homogener asfalt

Megapave. Prijsvraag Schoner, Stiller en Homogener asfalt Megapave Prijsvraag Schoner, Stiller en Homogener asfalt Perceel 3: Homogener Verhoging van de rafelingsweerstand van een tweelaags-zoab verharding door het verbeteren van de homogeniteit. Eindrapport

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

VABOR. Bepaling druksterkte betonconstructies september 12. Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies. Doel van het onderzoek

VABOR. Bepaling druksterkte betonconstructies september 12. Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies. Doel van het onderzoek 1 VABOR Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies Doel van het onderzoek Controle van de geleverde betonkwaliteit Hoe kan op basis van de resultaten van drukproeven op boorkernen

Nadere informatie

Innovatie Projecten Super Stil Wegverkeer (SSW)

Innovatie Projecten Super Stil Wegverkeer (SSW) Innovatie Projecten Super Stil Wegverkeer (SSW) Ir. H.P. Nugteren, Ing. B.H.P.A.M. The, Dr. Ir. R. Hofman Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting De Wet Geluidhinder heeft grote consequenties

Nadere informatie

Civieltechnische aspecten van duurzaamheid. Robbert Naus Dura Vermeer Infrastructuur BV. SilentRoads symposium 22 mei

Civieltechnische aspecten van duurzaamheid. Robbert Naus Dura Vermeer Infrastructuur BV. SilentRoads symposium 22 mei Civieltechnische aspecten van duurzaamheid Robbert Naus Dura Vermeer Infrastructuur BV SilentRoads symposium 22 mei 2007 1 Waar blijft het geluid nadat het geklonken heeft Bert Schierbeek SilentRoads symposium

Nadere informatie

Richtlijn Tweelaags ZOAB

Richtlijn Tweelaags ZOAB Richtlijn Tweelaags ZOAB 20166666666 1 Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer Correspondentie: Postbus 340 2700 AH Zoetermeer T 079-3252225 E vbw@bouwendnederland.nl

Nadere informatie

Overloopdijk Ellewoutsdijk

Overloopdijk Ellewoutsdijk 7-06-133-8 Besteksbepalingen Open Steenasfalt Overloopdijk Ellewoutsdijk Juli 2006 ir. M.F.e. van de Ven 11111l1li111111111111111111111111111111111111111111111111111!, 010848 2006 PZDT-R-06328 best -/OudfBesteksbepalingen

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

Evaluatie alternatieve vluchtstrookconstructies naast enkel- en tweelaags ZOAB

Evaluatie alternatieve vluchtstrookconstructies naast enkel- en tweelaags ZOAB Evaluatie alternatieve vluchtstrookconstructies naast enkel- en tweelaags ZOAB J. Groenendijk KOAC NPC BV J.L.M. Voskuilen en A. van den Burg Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde H. van den Top

Nadere informatie

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen WGA-document - 2625-139-02 RAW-systematiek Standaard RAW Bepalingen 2010 Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Versie van 15-06-2012 Consultatiedocument Consultatiedocument RAW-deelhoofdstuk

Nadere informatie

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal)

Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) IR-N-05.023 Leidraad voor de beoordeling van de waterdichtheid van asfaltverhardingen op kunstwerken (beton en staal) 1 Onderwerp en toepassingsgebied Deze leidraad is bedoeld voor opdrachtgevers en opdrachtnemers

Nadere informatie

Notitie N02a. Inleiding

Notitie N02a. Inleiding Effect en kostenindicatie van mogelijke maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting op het nieuw te realiseren schoolcomplex te Akkrum Inleiding Ten behoeve van de voor de scholenbouw Akkrum te doorlopen

Nadere informatie

Zijn stille wegdekken duur?

Zijn stille wegdekken duur? Zijn stille wegdekken duur? Ir. Jan Hooghwerff (M+P raadgevende ingenieurs bv) Samenvatting Onderzocht is wat de meerkosten van een aantal stille wegdekken zijn voor verschillende toepassingsgebieden.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de trambaan

Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de trambaan Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de Best Practice maatregelen wegverkeer werken 1.0 20150714 Best Practice maatregelen wegverkeer bij werken op de Voor mensen en organisaties die werken

Nadere informatie

Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking

Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking J.M.M. Molenaar INTRON BV Samenvatting Volgens een studie uitgevoerd door EIM is de wegenbouwsector als het om innovatie gaat een zwak presterende sector.

Nadere informatie

Verbetering levensduur tweelaags ZOAB

Verbetering levensduur tweelaags ZOAB Verbetering levensduur tweelaags ZOAB Synthese rapport: Kennisimpuls voor markt en wegbeheerder Rapportnummer DVS-2008-020 Status: Definitief Auteurs: F. van Reisen, S. Erkens, M. v.d. Ven, J. Voskuilen,

Nadere informatie

Winterbandenwetgeving

Winterbandenwetgeving Winterbandenwetgeving Oostenrijk Voor personenwagens, bussen met maximaal 8 zitplaatsen, lichte bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestaan totaalgewicht t/m 3.500 kg en campers, geldt dat de voertuigen

Nadere informatie

Afstudeerproject Ontwikkeling van een wringingsbestendige dunne geluidreducerende asfaltdeklaag Door: N.C. Smits Juni 2009

Afstudeerproject Ontwikkeling van een wringingsbestendige dunne geluidreducerende asfaltdeklaag Door: N.C. Smits Juni 2009 "!# #$ %& Afstudeerproject Ontwikkeling van een wringingsbestendige dunne geluidreducerende asfaltdeklaag ')(+*,&-.0/2143"56 77)898;:=

Nadere informatie

Kenniscentrum energie. Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw

Kenniscentrum energie. Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw Kenniscentrum energie Verslag: meetcampagne LT netten in glastuinbouw Inhoudsopgave Kenniscentrum energie... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Meetmethode... 3 2 Resultaten... 3 3 besluit... 7 2 Zwarte PE-buis Diameter

Nadere informatie

Oppervlakeigenschappen betonverhardingen

Oppervlakeigenschappen betonverhardingen KENNISPLATFORM BETONWEGEN Themabijeenkomst betonverhardingen 5 april 2016 Bouw&Infra Park, Harderwijk www.betoninfra.nl 1 Presentatie Frits Stas KOAC NPC Jeroen de Vrieze KWS Infra bv - Infralinq betonverhardingen

Nadere informatie

Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels

Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels Dave van Vliet, n Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1 maart 2008 zijn de CEN normen voor asfalt in Nederland van

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Reiniging (Tweelaags) ZOAB

1. Inleiding. 2. Reiniging (Tweelaags) ZOAB Een nieuwe methode voor het reinigen van Zeer Open Asfalt ir. G.G. van Bochove Heijmans Infrastructuur ir. T.T.P. van Buël Breijn Samenvatting Binnen de prijsvraag Schoner, Stiller en Homogener asfalt

Nadere informatie

Vernieuwers in infrastructuur. Vernieuwers in infrastructuur

Vernieuwers in infrastructuur. Vernieuwers in infrastructuur Innovaties Reef Infra Bijeenkomst innovatie/duurzaamheid in wegaanleg en onderhoud, Provincie Overijssel Gerrit Jan Kerkdijk Zwolle 30 oktober 2013 Tendensen in de markt Afname investerings- en onderhoudsbudgetten

Nadere informatie

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort

Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort Toepassing stil asfalt gemeente Amersfoort L. Dijkstra Royal HaskoningDHV E. Roelofsen Gemeente Amersfoort Samenvatting De gemeente Amersfoort past geluidsreducerend asfalt (ook wel stil asfalt genoemd)

Nadere informatie

Asset management en stille wegdekken: wat zijn verstandige keuzes?

Asset management en stille wegdekken: wat zijn verstandige keuzes? Asset management en stille wegdekken: wat zijn verstandige keuzes? Jan Hooghwerff M+P Erik van Gils M+P Samenvatting Stille wegdekken maken voor veel beheerders deel uit van hun assets. Wat was de aanleiding

Nadere informatie

NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING?

NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING? NEXT GENERATION CONCRETE SURFACE (NGCS). EINDELIJK EEN STILLE ÉN DUURZAME WEGVERHARDING? Barbara VANHOOREWEDER Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Luc RENS Febelcem Anne BEELDENS AB-Roads 1. Inleiding

Nadere informatie

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag.

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. KEURING KUNSTGRASVELDEN Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. eindrapport Opdrachtgever / Client RecyBEM B.V. t.a.v. de heer drs. C. van Oostenrijk Postbus 418 2260 AK LEIDSCHENDAM

Nadere informatie

C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff

C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff Ir. Marc J. Eijbersen is als projectleider werkzaam bij CROW Ir. Jan Hooghwerff is werkzaam bij de vakgroep Transport en Infrastructuur

Nadere informatie

Actualiteiten stille wegdekken. Jan Hooghwerff (M+P) Saneringsdag 2012

Actualiteiten stille wegdekken. Jan Hooghwerff (M+P) Saneringsdag 2012 Jan Hooghwerff (M+P) Saneringsdag 2012 Wat is belangrijk om te weten? In 2012 zijn heel veel nieuwe onderzoeksresultaten beschikbaar gekomen Nieuwe RMG2012 en wegdekken Gevolgen voor de praktijk Waar vind

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Jan Telman (TNO), Arthur van Dommelen (DVS), versie

Nadere informatie

VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN VAB zet de Europese wetgevingen op een rijtje Het Groot-Hertogdom Luxemburg verplicht vanaf 1 oktober 2012 het

Nadere informatie