Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging."

Transcriptie

1 Wehner/Schulze proef als methode voor de bepaling van de aanvangsremvertraging. P.M. Kuijper, D. van Vliet, J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Door een aantal aannemers wordt de Wehner/Schulze proef gebruikt om, voorafgaande aan de aanleg, aan te tonen dat een door hen ontwikkeld asfaltmengsel kan voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan de remvertraging voor nieuwe wegdekken. Het aantonen van het mogelijk voldoen aan deze eisen wordt gedaan op proefstukken, die de praktijksituatie zo goed als mogelijk benaderen. Indien deze proef daadwerkelijk een voorspellend vermogen heeft, wordt de kans dat na openstelling van een nieuw wegvak er snelheidsbeperkingen moeten worden ingesteld vanwege een te lage remvertraging aanzienlijk beperkt. Door DVS is een onderzoek gedaan om met behulp van de Wehner/Schulze proef de remvertraging te voorspellen. In dit onderzoek zijn zes kernen uit twee proefvakken met een significant verschillende remvertraging beproefd volgens Fase 0 van de Wehner/Schulzeproef, waarbij de meting onder droge omstandigheden is uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt, dat de gemiddelde PWSwaarde van de kernen uit het vak met de lage remvertraging niet significant verschilt van de gemiddelde PWS-waarde van de kernen uit het proefvak met de hogere remvertraging. Geconcludeerd wordt dat de droge PWS-waarde, bepaald volgens Fase 0 van de Wehner/Schulze proef, niet bruikbaar is om een uitspraak te doen ten aanzien van het al of niet voldoen aan de remvertragingseis bij openstelling. Er dient nader onderzocht te worden op welke wijze de Wehner/Schulze proef kan worden gebruikt om een voorspelling van de remvertraging te doen. 1

2 1. Inleiding De Wehner/Schulze proef is in de jaren 60 van de vorige eeuw in Duitsland aan de Technische Universiteit van Berlijn ontwikkeld. De proef is bedoeld als een alternatief voor de PSV-proef (NEN-EN :1999 en) om de polijstgevoeligheid van aggregaten te bepalen. In die tijd vond men het onderscheidingsvermogen van de PSV-proef voor de in Duitsland aanwezige aggregaten te gering. Tevens vond men de reproduceerbaarheid van de PSV-proef slecht. Wat ook meespeelde was dat de gerealiseerde stroefheid van vooral dichte deklagen niet alleen wordt bepaald door de PSV-waarde van het steenslag, maar dat de mortel ook een bijdrage hieraan levert. Doordat met de Wehner/Schulze proef het gehele asfaltoppervlak wordt beproefd, zal hierdoor een beter inzicht worden verkregen in de langetermijn stroefheid. In Duitsland is de Wehner/Schulze proef populair bij aannemers, omdat daar strenge eisen worden gesteld aan de stroefheid na 4 jaar. De Wehner/Schulze proef wordt op dit ogenblik uitgevoerd in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Oostenrijk. Momenteel is er nog geen Europese norm voor de Wehner/Schulze proef, maar inmiddels is de eerste stap gezet om e.a. te normeren. De meest gangbare testprocedure is de Prüfanweisung Prüfung mit dem Verfahren nach Wehner/Schulze (Stand: 12. Oktober 2004). Hierbij dient aangetekend te worden dat elk land zijn eigen interpretatie van de werkwijze en de resultaten heeft. De testprocedure heeft als oogmerk om de polijstgevoeligheid van aggregaten of asfaltdeklagen te voorspellen. Hierbij worden in het algemeen de volgende testfasen doorlopen: Fase 0: proefuitvoering op maagdelijk materiaal; Fase 1: proefuitvoering na polijstovergangen; Fase 2: proefuitvoering na zandstralen; Fase 3: proefuitvoering na wederom polijstovergangen. De proefuitvoering bestaat uit het meten van de PWS-waarde bij een snelheid van 60 km/u met 100% slip op een nat oppervlak. Op foto 1 is de Wehner/Schulze opstelling is zien. Foto 1. Wehner/Schulze opstelling. 2

3 Door de Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd, waarin de volgende aspecten worden onderzocht: Onderscheidend vermogen van de Wehner/Schulze proef voor aggregaten met verschillende PSV-waarden; Onderscheidend vermogen van de Wehner/Schulze proef voor deklagen met verschillende textuur; Relatie tussen in situ gemeten stroefheden volgens proef 150 van de Standaard RAW Bepalingen 2005 en de PWS-waarde; Vermogen van de Wehner/Schulze proef om de stroefheidsontwikkeling van asfaltdeklagen te voorspellen. Door een aantal aannemers wordt de Wehner/Schulze proef echter ook gebruikt om, voorafgaand aan de daadwerkelijke aanleg, aan te tonen dat een door hen ontwikkeld asfaltmengsel kan voldoen aan de eisen die Rijkswaterstaat stelt aan de remvertraging voor nieuwe wegdekken. Hiervoor worden door hen proefstukken gebruikt die de praktijksituatie zo goed als mogelijk benaderen. Dit betekent dat de proefstukken worden geboord uit een onder praktijkomstandigheden aangelegd proefvakje. De vraag is echter of de methode voor dit doel, het voorspellen van de remvertraging, geschikt is. Als aanvulling op het hiervoor beschreven onderzoek door DVS is een onderzoek uitgevoerd, waarin dit wordt nagegaan. Mocht de methode inderdaad geschikt zijn, dan kunnen de risico s dat een weg toch niet voldoet, sterk worden beperkt.. Hierdoor zal verkeershinder, bijvoorbeeld een snelheidsbeperking, bij openstelling van het betreffende wegvak worden voorkomen. De remvertraging van een nieuw wegdek (ZOAB, ZOAB+ of Tweelaags ZOAB) wordt normaliter bepaald door middel van een remvertragingsmeting. Kort samengevat wordt de remvertraging op de volgende wijze bepaald: Een door DVS toegelaten meetauto (zie foto 2), voorzien van een viertal in goede staat verkerende banden van een door DVS bepaald type en merk, wordt op de gewenste meetsnelheid gebracht (voor de standaard uitvoering van de remproef is dit 80 km/h). Vervolgens wordt, met uitgeschakelde ABS, het rempedaal volledig ingetrapt, zodat de wielen blokkeren. Het rempedaal wordt daarbij niet losgelaten voordat het voertuig volledig stilstaat. Zodra het voertuig stilstaat, worden met behulp van een in de auto aanwezige remvertragingsmeter de gegevens van de meting geprint. Uit deze gegevens wordt de gemiddelde remvertraging berekend, die geldt als resultaat van de meting. Foto 2. DVS remvoertuig. 3

4 2. Onderzoek Na een aantal, negatief uitpakkende, verkennende onderzoeken naar de zeggenschap van de droge PWS-meting met betrekking tot de remvertraging is het hieronder beschreven onderzoek uitgevoerd. Op rijksweg A2 tussen de Belgische grens en Maastricht is op de vluchtstrook en de rechter rijstrook in totaal een zestal proefvakken aangelegd [1]. Doel van deze proefvakken was het verbeteren van de aanvangsstroefheid en remvertraging door middel van afstrooien. De zes vakken zijn als volgt ingedeeld: vak A 2 - met EUF-K vulstof gemodificeerd ZOAB+ van BAM vak B g/m2 brekerzand 0/2 vak C g/m2 Neorough vak D g/m2 Neorough vak E g/m2 Neorough vak F 2 - niet afgestrooid ZOAB+ Van deze vakken is de remvertraging bepaald overeenkomstig de in hoofdstuk 1 beschreven werkwijze. De bouwstoffen en mengselsamenstelling waren van alle ZOAB+ vakken gelijk, behalve die van vak A 2. Bij het mengsel van vak A 2 was het brekerzand en de vulstof vervangen door een fijn hoekig materiaal, EUF-K genaamd. Uit elk van de vakken A 2 tot en met F 2 zijn 6 kernen geboord met een diameter van 225 mm ten behoeve van de bepaling van de droge PWS-waarde met behulp van de Wehner/Schulze proef. De resultaten van de remvertragingsmetingen zijn weergegeven in tabel 1. Tabel 1: Resultaten remvertragingsonderzoek. Vak nummer Remvertraging (m/s 2 ) Meting 1 Meting 2 Meting 3 Gemiddelde A 2 5,15 5,20 5,19 5,2 BB2 5,96 5,89 6,01 6,0 C 2 5,70 5,68 5,64 5,7 D 2 5,67 5,75 5,72 5,7 E 2 5,89 5,89 5,78 5,9 F 2 5,33 5,19 5,07 5,2 Uit kostenoverwegingen is besloten om niet alle boorkernen te onderzoeken Op basis van de in tabel 1 weergegeven resultaten zijn 6 kernen geselecteerd voor de bepaling van de droge PWS-waarde met behulp van de Wehner/Schulze proef, namelijk de kernen A 2 3, A 2 4 en A 2 5 en de kernen B 2 3, B 2 4 en B 2 5. Er is gekozen voor drie kernen uit vak A 2, omdat in dit vak (net als in vak F 2 ) de laagste waarden voor de remvertraging zijn gemeten, terwijl de spreiding tussen de meetwaarden geringer was dan in vak F 2. Verder is gekozen voor 3 kernen uit vak BB2, omdat hier de hoogste waarden voor de remvertraging zijn gemeten. Van elke kern is de droge PWS-waarde bepaald met behulp van de Wehner/Schulze proef. De proef is uitgevoerd conform de Prüfanweisung Prüfung mit dem Verfahren nach Wehner/Schulze Stand: 12. Oktober 2004 van de TU-Berlijn. Uitsluitend de PWS-waarde bij Fase 0, de meting op de kernen zoals deze uit de weg komen, is bepaald. In afwijking van het proefvoorschrift is bij de meting geen water toegevoegd. Verder wordt opgemerkt dat voor elke meting op elke afzonderlijke kern een nieuw meetrubber is gebruikt. Dit was noodzakelijk vanwege de grote slijtage van de meetrubbers bij een droge meting. 4

5 3. Resultaat De resultaten van het onderzoek naar de droge PWS-waarde zijn vermeld in tabel 2. Tabel 2: Resultaten droge PWS-waarde: Kernnummer Droge PWSwaarde bij 60 km/uur A 2 3 0,563 A 2 4 0,568 A 2 5 0,547 BB23 0,576 BB24 0,566 BB25 0,497 De droge PWS-waarde is in figuur 1 vergeleken met de remvertraging. Indien er een verband tussen de droge PWS-waarde en de remvertraging zou zijn, dan zou de PWS-waarde bij een hoge remvertraging significant hoger moeten zijn dan bij een lage remvertraging. 0,70 WS versus remvertraging with 95% confidence intervals 0,60 WS 0,50 A2 B2 0,40 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 remvertraging [m/s2] Figuur 1: Vergelijking PWS en remvertraging Uit figuur 1 blijkt dat, hoewel de gemiddelde remvertraging op proefvak A 2 significant lager is dan de gemiddelde remvertraging op proefvak B 2, dit niet tot uiting komt in de gemiddelde PWS-waarden van droge fase 0 metingen van de kernen uit de beide vakken. De gemiddelde PWS-waarde van de kernen uit vak A 2 verschilt niet significant van de gemiddelde PWSwaarde van de kernen uit vak B 2. 5

6 4. Conclusie De droge PWS-waarde, bepaald volgens Fase 0 van de Wehner/Schulze proef is niet bruikbaar om een uitspraak ten aanzien van de remvertraging te doen. Er dient nader onderzocht te worden op welke wijze de Wehner/Schulze proef kan worden gebruikt om een voorspelling van de remvertraging te doen. 5. Discussie Het is onbevredigend dat er geen correlatie is gevonden tussen de resultaten van de remproeven en de droge fase 0 Wehner/Schulze meetresultaten, zeker omdat de verschillen in remvertraging in de praktijk significant verschillen en een geringe spreiding hebben. Bij de uitvoering van de droge fase 0 Wehner/Schulze meting is getracht om de remproef zo goed mogelijk te simuleren. Bij de uitvoering van deze proef worden dezelfde verschijnselen waargenomen als bij de remproef. Nadat de rubber blokjes met een snelheid van 100 km/uur ronddraaien, worden deze met een bepaalde belasting op het droge boorkernoppervlak neergelaten. Bij een snelheid van 60 km/uur wordt de wrijvingscoëfficiënt berekend, die wordt uitgedrukt als PWS-waarde (Polierwert nach Wehner/Schulze) Tijdens de vertraging van 100 naar 60 km/uur ontstaat rookontwikkeling en wordt de lucht van verbrand rubber waargenomen. Ook bevindt zich na de proef bindmiddel aan het rubber. Deze waarnemingen komen overeen met die van de remproef. Toch correleren de resultaten niet. Dit kan niet geheel worden verklaard uit het feit dat de remproef start bij 80 km/uur en wordt voortgezet tot stilstand, want dit heeft alleen invloed op de hoogte van de meetwaarden. Wat wel verschillend is, is dat de band bij de remproef steeds een nieuwe bitumenfilm ziet, in tegenstelling tot het rubber van de Wehner/Schulze proef. Bij fase 0 wordt het resultaat verkregen na vele omwentelingen. Mogelijk wordt na de eerste paar omwentelingen het oppervlak al zodanig weggesleten, dat met het rubber de PWS waarde van het kale oppervlak wordt gemeten en wordt het effect van bituplaning niet gemeten. Mogelijk geeft de PWS waarde bepaald na 1 of 2 omwentelingen een betere correlatie met de remvertragingsmetingen in de praktijk. 6. Aanbeveling Analyseer de data van de droge fase 0 Wehner/Schulze metingen nogmaals zodanig zodat mogelijk een betere correlatie wordt verkregen tussen de PWS waarde bij de eerste omwentelingen van de droge fase 0 Wehner/Schulze en de remvertragingsmeetresultaten uit de praktijk. In het kader van aantonen van geschiktheid en het ontwikkelen van innovaties is het van belang dat in een vroeg stadium met behulp van een laboratoriumproef inzicht kan worden verkregen in de aanvangsremvertraging van een asfaltmengsel. Nu is het bepalen ervan een kostbare zaak, want naast het aanleggen van een proefvak, zijn er ook hoge kosten gemoeid met de verkeersmaatregelen en het uitvoeren van de meting zelf. Bovendien levert het uitvoeren van de remproef verkeershinder op. Indien blijkt dat de Wehner/Schulze proef geen voorspellend vermogen heeft voor de remvertraging, wordt gezien het eerder genoemde belang aanbevolen om te proberen om dit met andere proeven te bereiken. 6

7 1. J. Voskuilen, Michiel-Martijn Willemsen,W. Nijssen en C. Gharabaghy. Aanvangsstroefheid ZOAB+? Geen probleem! CROW Infradagen

Validatie van de Friction After Polishing test als methode om de polijstgevoeligheid van asfaltmengsels te voorspellen

Validatie van de Friction After Polishing test als methode om de polijstgevoeligheid van asfaltmengsels te voorspellen Validatie van de Friction After Polishing test als methode om de polijstgevoeligheid van asfaltmengsels te voorspellen Paul Kuijper Dienst Verkeer en Scheepvaart Giljam Derksen TNO Peter van der Bruggen

Nadere informatie

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef

Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef Classificatie van asfaltmengsels met behulp van de RSAT proef J.M. Hartjes Breijn BV, Wegbouwkunde J.L.M. Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1998 wordt de RSAT

Nadere informatie

Steenslag 3 te hoog gegrepen?

Steenslag 3 te hoog gegrepen? Steenslag 3 te hoog gegrepen? G. Gaarkeuken KOAC NPC BV J. Groenendijk KOAC NPC BV W. Gerritsen KOAC NPC BV G.J. Geertjes NVLB Samenvatting Na onverwacht snel stroefheidverlies op een aantal ZOAB-wegvakken

Nadere informatie

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015

Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Volumetrie = levensduur: IVO-SMA en de Standaard 2015 Ing. Jan Willem Venendaal BAM Wegen bv Rémy van den Beemt BAM Wegen bv Samenvatting Steenmastiekasfalt ontleent zijn duurzaamheid aan het hoge mastiekgehalte

Nadere informatie

Dubbele aandacht voor verbetering Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB

Dubbele aandacht voor verbetering Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB Dubbele aandacht voor verbetering Aanvangsstroefheid Tweelaags ZOAB Harrie van den Top Rijkswaterstaat, Oost-Nederland Jan Voskuilen en Thijs Bennis Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde Samenvatting

Nadere informatie

Meer grip op stroefheid; stroefheidsverbetering deklagen

Meer grip op stroefheid; stroefheidsverbetering deklagen Meer grip op stroefheid; stroefheidsverbetering deklagen ir. P.J.J.M. van Beers Heijmans Infrastructuur BV ir. G.G. van Bochove Heijmans Infrastructuur BV P.E. van Hinthem Heijmans Infrastructuur BV Samenvatting

Nadere informatie

Richtlijn. Tweelaags ZOAB

Richtlijn. Tweelaags ZOAB Richtlijn Tweelaags ZOAB 2012 Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer Correspondentie: Postbus 340 2700 AH Zoetermeer T 079-3252225 F 079-3252295 E vbw@bouwendnederland.nl

Nadere informatie

Stille Wegdekken. dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC. ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs. ir. M.J. Eijbersen CROW

Stille Wegdekken. dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC. ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs. ir. M.J. Eijbersen CROW Stille Wegdekken dr.ir. J. Groenendijk KOAC NPC ing. R.C.L. van Loon M+P Raadgevende Ingenieurs ir. M.J. Eijbersen CROW namens CROW-werkgroep Stille Wegdekken Samenvatting Geluidhinder is een belangrijke

Nadere informatie

Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!!

Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!! Akoestische achteruitgang stille wegdekken afhankelijk van verkeersintensiteit!! Christiaan Tollenaar M+P Leo Visser Provincie Noord-Holland Samenvatting Dat stil asfalt na verloop van tijd steeds meer

Nadere informatie

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC

Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stille wegdekken: de praktijkervaringen van de afgelopen 10 jaar Dr.ir. Jacob Groenendijk KOAC-NPC Stil wegdek en actieplannen: 21 februari 2008 1 Inhoud Overzicht van wegdektypen Wat kun je wel en niet

Nadere informatie

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek?

Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Hoe maak je een Ultra Stil Wegdek? Bert Peeters M+P Het USW project innovatieproject van Rijkswaterstaat doel: 10 db(a) geluidreductie (C initieel ) 7 jaar civieltechnische levensduur fase 1: proefplaten

Nadere informatie

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen

Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Gekleurde asfaltmengsels: kleur en invloed van de specifieke bestanddelen Benelux Bitumen Day - March 25 th, 2014 Dr. Nathalie Piérard Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Context In stedelijke gebieden

Nadere informatie

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H.

Versie Definitief 1 Datum Senior adviseur wegbouwkunde Ir. J.S.I. van der Wal Senior projectleider ir. A.H. Vestiging Scharwoude Postbus 58 1634 EA SCHARWOUDE Tel. 0229-547850 Fax 0229-547851 www.unihorn.nl Beoordeling proefstukken gekleurd asfalt Opdrachtgever Document: 2115153-01-ABO-RAP Ventraco Chemie Asterweg

Nadere informatie

Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen 86% vertraagd wiel

Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen 86% vertraagd wiel Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen 86% vertraagd wiel KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Nederland www.koac-npc.com Contact Metingen metingen@koac-npc.com 088-562 26 72 Gerelateerde producten

Nadere informatie

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h

Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Datum 12 december 2011 Bijlage(n) - Aanvullende rapportage verkeersveiligheidseffecten experimenten 130km/h Achtergrond Het kabinet is voornemens de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen naar 130

Nadere informatie

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN

BESTEKSEISEN DUNNE GELUIDREDUCERENDE ASFALTDEKLAGEN Postbus 1 Tel 0229 547700 1633 ZG Avenhorn Fax 0229 547701 www.ooms.nl/onderzoek Research & Development publicatie Evert de Jong Gerbert van Bochove Rudi Dekkers Hans Schottert Rardy Schunselaar BESTEKSEISEN

Nadere informatie

Het TB. Redenen voor vernietiging van het TB. Ingesteld beroep. Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008

Het TB. Redenen voor vernietiging van het TB. Ingesteld beroep. Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008 Het TB Frank Hofman 5 maart 2008 Duurzaam, duurzamer, duurzaamst A4 en de Raad van State PLATOS 2008 TB A4 Hoogmade Zoeterwoude Dorp Niets in TB over OWN opgenomen Autonome situatie 2020 niet realistisch,

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium--

Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt --Adviesbureau en laboratorium-- CROW-publicatie 210: 2014 Ir. Nico van den Berg Februari 2014 Wat betekent de nieuwe publicatie voor het adviesbureau en laboratorium?

Nadere informatie

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite:

Meer informatie over asfalt, voor- en nadelen kan u raadplegen op onze partnersite: Wegen, opritten, parkings in asfalt Op volgende pagina een korte samenvatting vanwege het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw aangaande de soorten asfalt, de samenstelling van asfaltverhardingen, de verwerking

Nadere informatie

Technisch Infoblad Langsvlakheidsmetingen

Technisch Infoblad Langsvlakheidsmetingen Technisch Infoblad Langsvlakheidsmetingen KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Nederland www.koac-npc.com Contact Metingen metingen@koac-npc.com 088-562 26 72 Gerelateerde producten Valgewichtdeflectiemetingen

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

STILLE WEGDEKKEN. DR. IR. JACOB GROENENDIJK KOAC NPC, Apeldoorn. ING. R.C.L. VAN LOON M+P Raadgevende Ingenieurs, Vught

STILLE WEGDEKKEN. DR. IR. JACOB GROENENDIJK KOAC NPC, Apeldoorn. ING. R.C.L. VAN LOON M+P Raadgevende Ingenieurs, Vught STILLE WEGDEKKEN DR. IR. JACOB GROENENDIJK KOAC NPC, Apeldoorn ING. R.C.L. VAN LOON M+P Raadgevende Ingenieurs, Vught IR. MARC J. EIJBERSEN CROW, Ede namens CROW-werkgroep Stille Wegdekken Samenvatting

Nadere informatie

Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen

Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen Prijsvraag Stille Duurzame Voegovergangen Jan Voskuilen en WillemJan van Vliet Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Symposium Voegovergangen en Opleggingen Inhoud Achtergrondinfo Waarom deze

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.

Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp. 1/8 Annemarie van Beek Milieu en Natuurplanbureau Annemarie.van.Beek@mnp.nl Jan Hooghwerff M+P raadgevende ingenieurs JanHooghwerff@mp.nl Samenvatting Door M+P Raadgevende Ingenieurs is een onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie

LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie LEAB Laag energie asfaltbeton voor CO 2 - en energiereductie 1 Product 2 Specificaties 3 Bestek 4 Referenties Contact Voor meer informatie: BAM Wegen bv afdeling Technologie & Ontwikkeling, Materieel en

Nadere informatie

Opdrachten voortgezet onderwijs

Opdrachten voortgezet onderwijs Opdrachten voortgezet onderwijs Opdracht 1 Wat is veilig? Je ziet hier een kruispunt. Er staan nog geen verkeersborden, stoplichten of markeringen op het kruispunt. Hoe zou jij dit plein veilig maken voor

Nadere informatie

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE

www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE www.mitsubishi-mobielplus.nl - 2014 MOBIEL+ BANDENSERVICE MOBIEL+ BANDENSERVICE Niet alle meerwaarde van het rijden in een Mitsubishi is direct zichtbaar. Daarom biedt Mitsubishi u Mobiel+. Het Mitsubishi-label

Nadere informatie

Presentatie 12 november 2015 Wegdeklabel

Presentatie 12 november 2015 Wegdeklabel Presentatie 12 november 2015 Wegdeklabel E. Bobbink, Provincie Gelderland Dr.ir. A.H. de Bondt, Ooms Civiel / Strukton Civiel Waarom labelling van wegdekken? Herkenbaarheid voor de maatschappij (en de

Nadere informatie

Botsing >> Snelheid >> Kracht

Botsing >> Snelheid >> Kracht Botsing >> Snelheid >> Kracht Voorwoord; Allemaal hebben we wel eens na zitten denken. Hoe hard reed ik óf juist die ander nou? Hoe groot is de impact nou eigenlijk geweest? etc.etc. Dat is ook wel logisch

Nadere informatie

Vernieuwing CROW publicatie 210

Vernieuwing CROW publicatie 210 Vernieuwing CROW publicatie 210 Technologendagen 2016 Peter van der Bruggen Reden Zeer veel vragen aan CROW over allerlei zaken Niet alles duidelijk beschreven Publicatie bevatte geen duidelijke proefbeschrijvingen

Nadere informatie

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur

Mengsel ontwerp SMA. Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA. M.F.C. van de Ven TU Delft. A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Mengsel ontwerp SMA Eindverslag CROW-werkgroep IVO-SMA M.F.C. van de Ven TU Delft A.J. van Leest CROW Kennisplatform voor infrastructuur Samenvatting De werkgroep Mengselontwerp steenmastiekasfalt heeft,

Nadere informatie

Een kogel die van een helling afrolt, ondervindt een constante versnelling. Deze versnelling kan berekend worden met de formule:

Een kogel die van een helling afrolt, ondervindt een constante versnelling. Deze versnelling kan berekend worden met de formule: Voorbeeldmeetrapport (eenparig versnelde beweging stopwatch en meetlat) Eenparig versnelde beweging stopwatch en meetlat. Doel van de proef Een kogel die van een helling afrolt, voert een eenparig versnelde

Nadere informatie

Nieuwe Meetmethode Stroefheid

Nieuwe Meetmethode Stroefheid Nieuwe Meetmethode Stroefheid Hans Nugteren Programmamanager Amersfoort 8 december 2015 WELKOM Inhoud 1. Aanleiding project 2. Projectaanpak en Werkwijze 3. Omgeving 2 RWS BEDRIJFSINFORMATIE Nieuwe Meetmethode

Nadere informatie

Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen SWF-methode

Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen SWF-methode Technisch Infoblad Stroefheidsmetingen SWF-methode KOAC NPC Schumanpark 43 7336 AS Apeldoorn Nederland www.koac-npc.com Contact Metingen metingen@koac-npc.com 088-562 26 72 Gerelateerde producten Stroefheidsmetingen

Nadere informatie

Asfaltdag 2012. Apparaat om de PSV waarde te bepalen.

Asfaltdag 2012. Apparaat om de PSV waarde te bepalen. Asfaltdag 2012 Dinsdag 11 december 2012 stond in het teken van de Asfaltdag 2012. Vertegenwoordigers vanuit alle disciplines van de asfaltbranche kwamen in De Flint te Amersfoort bij elkaar om de ontwikkelingen

Nadere informatie

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Actualisering juli 2010 Vastgestelde tekst uitgave 11 november 2010 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

Nadere informatie

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren

De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren De brandwerendheid van ramen, wanden en deuren Bert Nieuwenhuizen (BBN), Jacques Mertens (Peutz), Gisela van Blokland (NEN) Inleiding Dit artikel geeft een korte beschrijving van de wijze waarop de normcommissie

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

VABOR. Bepaling druksterkte betonconstructies september 12. Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies. Doel van het onderzoek

VABOR. Bepaling druksterkte betonconstructies september 12. Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies. Doel van het onderzoek 1 VABOR Bepaling van de druksterkte van bestaande betonnen constructies Doel van het onderzoek Controle van de geleverde betonkwaliteit Hoe kan op basis van de resultaten van drukproeven op boorkernen

Nadere informatie

Asset management en stille wegdekken: wat zijn verstandige keuzes?

Asset management en stille wegdekken: wat zijn verstandige keuzes? Asset management en stille wegdekken: wat zijn verstandige keuzes? Jan Hooghwerff M+P Erik van Gils M+P Samenvatting Stille wegdekken maken voor veel beheerders deel uit van hun assets. Wat was de aanleiding

Nadere informatie

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen

Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen WGA-document - 2625-139-02 RAW-systematiek Standaard RAW Bepalingen 2010 Aanpassingen in RAW-deelhoofdstuk 31.2 Asfaltverhardingen Versie van 15-06-2012 Consultatiedocument Consultatiedocument RAW-deelhoofdstuk

Nadere informatie

Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking

Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking Innovatie in de wegenbouw werken aan marktwerking J.M.M. Molenaar INTRON BV Samenvatting Volgens een studie uitgevoerd door EIM is de wegenbouwsector als het om innovatie gaat een zwak presterende sector.

Nadere informatie

Richtlijn Tweelaags ZOAB

Richtlijn Tweelaags ZOAB Richtlijn Tweelaags ZOAB 20166666666 1 Bouwend Nederland Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW) Zilverstraat 69 2718 RP Zoetermeer Correspondentie: Postbus 340 2700 AH Zoetermeer T 079-3252225 E vbw@bouwendnederland.nl

Nadere informatie

Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de trambaan

Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de trambaan Best Practice Maatregelen wegverkeer bij werken op de Best Practice maatregelen wegverkeer werken 1.0 20150714 Best Practice maatregelen wegverkeer bij werken op de Voor mensen en organisaties die werken

Nadere informatie

Innovatie Projecten Super Stil Wegverkeer (SSW)

Innovatie Projecten Super Stil Wegverkeer (SSW) Innovatie Projecten Super Stil Wegverkeer (SSW) Ir. H.P. Nugteren, Ing. B.H.P.A.M. The, Dr. Ir. R. Hofman Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting De Wet Geluidhinder heeft grote consequenties

Nadere informatie

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV

Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV CONSULT aan Rijkswaterstaat MOGELIJKE VERMINDERING VAN HET BENZINEVERBRUIK DOOR DE INSTELLING VAN SNELHEIDSBEPERKINGEN R-7~-3 Voorburg, 21 januari 197~ Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Afstudeerproject Ontwikkeling van een wringingsbestendige dunne geluidreducerende asfaltdeklaag Door: N.C. Smits Juni 2009

Afstudeerproject Ontwikkeling van een wringingsbestendige dunne geluidreducerende asfaltdeklaag Door: N.C. Smits Juni 2009 "!# #$ %& Afstudeerproject Ontwikkeling van een wringingsbestendige dunne geluidreducerende asfaltdeklaag ')(+*,&-.0/2143"56 77)898;:=

Nadere informatie

Winterbandenwetgeving

Winterbandenwetgeving Winterbandenwetgeving Oostenrijk Voor personenwagens, bussen met maximaal 8 zitplaatsen, lichte bedrijfsvoertuigen met een maximum toegestaan totaalgewicht t/m 3.500 kg en campers, geldt dat de voertuigen

Nadere informatie

Oppervlakeigenschappen betonverhardingen

Oppervlakeigenschappen betonverhardingen KENNISPLATFORM BETONWEGEN Themabijeenkomst betonverhardingen 5 april 2016 Bouw&Infra Park, Harderwijk www.betoninfra.nl 1 Presentatie Frits Stas KOAC NPC Jeroen de Vrieze KWS Infra bv - Infralinq betonverhardingen

Nadere informatie

C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff

C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff C wegdek 2002 het verhaal er om heen! Marc Eijbersen Jan Hooghwerff Ir. Marc J. Eijbersen is als projectleider werkzaam bij CROW Ir. Jan Hooghwerff is werkzaam bij de vakgroep Transport en Infrastructuur

Nadere informatie

Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012

Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 Berekening wegverkeerslawaai Standaard Rekenmethode I - Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012 licentiehouder: gemeente Kampen Projectnummer Project Initialen Datum Beoordelingspunt Weg Woningen Beltweg

Nadere informatie

Verbetering levensduur tweelaags ZOAB

Verbetering levensduur tweelaags ZOAB Verbetering levensduur tweelaags ZOAB Synthese rapport: Kennisimpuls voor markt en wegbeheerder Rapportnummer DVS-2008-020 Status: Definitief Auteurs: F. van Reisen, S. Erkens, M. v.d. Ven, J. Voskuilen,

Nadere informatie

Zijn stille wegdekken duur?

Zijn stille wegdekken duur? Zijn stille wegdekken duur? Ir. Jan Hooghwerff (M+P raadgevende ingenieurs bv) Samenvatting Onderzocht is wat de meerkosten van een aantal stille wegdekken zijn voor verschillende toepassingsgebieden.

Nadere informatie

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer

Notitie. Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Openstelling Randweg/Oude Torenweg voor alle verkeer Notitie Aan Van Henk Groeneveld (gemeente Alblasserdam) Ad de Hek (Milieudienst Zuid-Holland Zuid) Dossier Project AL 08.4803 Kenmerk Datum 25 augustus 2008 Onderwerp Openstelling Randweg/Oude Torenweg

Nadere informatie

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag.

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. KEURING KUNSTGRASVELDEN Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. eindrapport Opdrachtgever / Client RecyBEM B.V. t.a.v. de heer drs. C. van Oostenrijk Postbus 418 2260 AK LEIDSCHENDAM

Nadere informatie

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's

Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Vereenvoudigde procedure voor het vaststellen van 85% betrouwbare karakteristieke stijfheidsrelaties voor gebruik in de standaard ontwerpprogramma's Jan Telman (TNO), Arthur van Dommelen (DVS), versie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN

VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN VANAF 1 OKTOBER 2012 ZIJN WINTERBANDEN VERPLICHT IN LUXEMBURG BIJ WINTERSE OMSTANDIGHEDEN VAB zet de Europese wetgevingen op een rijtje Het Groot-Hertogdom Luxemburg verplicht vanaf 1 oktober 2012 het

Nadere informatie

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling

Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling Bijlage 1.3 Bodemdaling in het Eems-Dollardgebied in relatie tot de morfologische ontwikkeling........................................................................................ H. Mulder, RIKZ, juni

Nadere informatie

Slimline & Geluidisolatie

Slimline & Geluidisolatie Slimline & Geluidisolatie Conclusies geluidsoverdracht bouwknoop Slimline vloersysteem Onderzoek TU/e Laboratorium voor Akoestiek en TNO Delft Meetgegevens trillingsoverdracht d.d. juni 2009 en in de praktijk

Nadere informatie

Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels

Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels Hoe RWS omgaat met niet-standaard asfaltmengsels Dave van Vliet, n Voskuilen Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Samenvatting Sinds 1 maart 2008 zijn de CEN normen voor asfalt in Nederland van

Nadere informatie

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling

Gemeente Houten. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling Gemeente Houten Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai De Koppeling INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. GELUIDMETINGEN 3 3. MEETRESULTATEN EN CONCLUSIE 5 4. AKOESTISCH REKENMODEL EN REKENRESULATEN

Nadere informatie

4. Buienradar:

4. Buienradar: Hoe betrouwbaar zijn de windverwachtingen van de verschillende weersites? Robbert van der Eijk, Groningen juli 2011 Inleiding Voor kanoërs en watersporters in het algemeen is het weer een belangrijke factor

Nadere informatie

Geluidsmetingen in Bunnik

Geluidsmetingen in Bunnik 1 Geluidsmetingen in Bunnik Geluidsmetingen uitgevoerd naar aanleiding van het Ontwerp Inpassingsplan (OIP) voor de aanleg van de Rijsbruggerweg van Houten naar de A12 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenvatting

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Reiniging (Tweelaags) ZOAB

1. Inleiding. 2. Reiniging (Tweelaags) ZOAB Een nieuwe methode voor het reinigen van Zeer Open Asfalt ir. G.G. van Bochove Heijmans Infrastructuur ir. T.T.P. van Buël Breijn Samenvatting Binnen de prijsvraag Schoner, Stiller en Homogener asfalt

Nadere informatie

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG

No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN ^«BANDOENG No. 44 PUBLICATIE VAN DE NEDERLANDSCH.INDISCHE WEGENVEREENIGING TRACTIE-WEERSTANDEN r / Q,\ ^«BANDOENG TRACTIE. WEERSTANDEN. Het moderne verkeer, het verkeer in mechanische tractie, over den gewonen weg,

Nadere informatie

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2)

Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2) Theorie: Snelheid (Herhaling klas 2) Snelheid en gemiddelde snelheid Met de grootheid snelheid geef je aan welke afstand een voorwerp in een bepaalde tijd aflegt. Over een langere periode is de snelheid

Nadere informatie

Normstelling natte stroefheid van rijkswegen -

Normstelling natte stroefheid van rijkswegen - Ministerie van Verkeer en Waterstaat / DVS opq Normstelling natte stroefheid van rijkswegen - herijking stroefheidniveau en uitbreiding met een meetsnelheid van 70 km/u 4 november 2008 Normstelling natte

Nadere informatie

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012

Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Vergelijkend akoestisch onderzoek bermverharding type M (Meander) Ing. Z.A.J. Lok A.G.M. Wolbert Dr. Ir. Y.H. Wijnant 18-12-2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Meetmethode 3 Gebruikte apparatuur 4 Meetopstelling

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA)

Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA) Definitief Stappenplan voor het Volumetrisch Ontwerpen van Steenmastiekasfalt (SMA) A.S. Wierda Rijkswaterstaat Noord-Nederland VIV Materiaaltechnologie te Leeuwarden W.J. Wit Asfalt Kennis Centrum te

Nadere informatie

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h

Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Verhoging maximumsnelheid 80km zones naar 100 km/h Effecten op luchtkwaliteit Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie DVS

Nadere informatie

NIET OFFICIEEL DEEL VAN HET RID. Voorschriften voor kunststof recipiënten

NIET OFFICIEEL DEEL VAN HET RID. Voorschriften voor kunststof recipiënten NIET OFFICIEEL DEEL VAN HET RID Voorschriften voor kunststof recipiënten 1 Voorschriften voor de beproeving van kunststof recipiënten Richtlijnen bij paragraaf 6.1.5.2.7 of 6.5.4.3.6 Laboratoriumproeven

Nadere informatie

Bijlage 9 5. TESTEN VAN HET VOERTUIG OP DE TESTBAAN, DE WEG OF DE ROLLENBANK

Bijlage 9 5. TESTEN VAN HET VOERTUIG OP DE TESTBAAN, DE WEG OF DE ROLLENBANK Bijlage 9 E/ECE/324 Rev.1/Add.82/Rev.3 bladzijde 229 Bijlage 4 Aanhangsel 1 TEST VAN TYPE V (beschrijving van de uithoudingstest ter controle van de duurzaamheid van de voorzieningen tegen verontreiniging)

Nadere informatie

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl

De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing. www.wegdekmeten.nl De snelste weg naar inzicht en kostenbesparing www.wegdekmeten.nl Zorg voor optimaal inzicht in de staat van uw wegdek Als wegbeheerder of aannemer met de verantwoordelijkheid voor een deel van het wegennet

Nadere informatie

Realistische absorptie-factoren voor geluidschermen. WillemJan van Vliet - RWS Fons Peeters - M+P Arno Eisses - TNO

Realistische absorptie-factoren voor geluidschermen. WillemJan van Vliet - RWS Fons Peeters - M+P Arno Eisses - TNO Realistische absorptie-factoren voor geluidschermen WillemJan van Vliet - RWS Fons Peeters - M+P Arno Eisses - TNO 6 november 2013 Overzicht Probleem beschrijving Aanpak voor realistische absorptie getallen

Nadere informatie

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2

W-DWW-98034. Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 W-DWW-98034 Toepassing van een op volumetrie gebaseerde mengselontwerpmethode. Jan Voskuilen 1 en Gerrit Westera 2 ' Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Rijkswaterstaat Postbus 5044, 2600 GA Delft 1 KOAC WMD,

Nadere informatie

Naam: Klas: Practicum: de maximale snelheid bij rennen en de maximale versnelling bij fietsen

Naam: Klas: Practicum: de maximale snelheid bij rennen en de maximale versnelling bij fietsen Naam: Klas: Practicum: de maximale snelheid bij rennen en de maximale versnelling bij fietsen Opmerkingen vooraf Dit practicum wordt buiten uitgevoerd (in een rustige straat). Werk in groepjes van 2 leerlingen

Nadere informatie

Aa n het einde van het derde blok moeten er 3 opdrachten worden ingeleverd. Inhoudsopgave

Aa n het einde van het derde blok moeten er 3 opdrachten worden ingeleverd. Inhoudsopgave Aa n het einde van het derde blok moeten er 3 opdrachten worden ingeleverd. 1 opdracht uit Pool A 1 opdracht uit Pool B 1 opdracht uit Pool C Inhoudsopgave POOL A: REACTIETIJD POOL A: SOCIAAL ONDERZOEK

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2007-I

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2007-I Marathon De marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van 42 km en 195 m. In september 2003 verbeterde de Keniaan Paul Tergat in Berlijn het wereldrecord op de marathon tot 2 uur, 4 minuten en

Nadere informatie

10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren

10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren 10 jaar Monitoring A12 Meten en monitoren R.J. Dekkers KOAC NPC ir. D. van der Ven KOAC NPC Samenvatting Op het gedeelte van de zwaarbelaste rijksweg A12, gelegen tussen Lunetten en Bunnik, zijn van 1997

Nadere informatie

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK

Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Lastenboektekst ULTRA FAST TRACK Het doel van de aanneming is mede, bij de herstelling van wegvakken, de ingebruikname van cementbetonverhardingen te verkorten tot 36 uur na de aanleg door gebruik te maken

Nadere informatie

Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken

Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken M+P MBBM groep www.mp.nl Mensen met oplossingen Ontwikkelingen van geluidarme wegdekken Wat dragen geluidarme wegdekken bij in saneringsprojecten? Ronald van Loon M+P raadgevende ingenieurs 2 Ineiding

Nadere informatie

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Update bij eerder verschenen rapportage Blauwe brommers op fietspaden 2011 Samenvatting Snorfietsen rijden op de fietspaden in Amsterdam massaal nog steeds

Nadere informatie

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008

TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 2008 TOELICHTING ASFALTMENGSELS VOLGENS STANDAARD 2005 WIJZIGING MEI 200 Als gevolg van een wettelijke maatregel is de Europese Construction Products Directive CPD (Richtlijn Bouwproducten) van kracht in Nederland.

Nadere informatie

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 18 april 2011 Betreft Aanvullend document "Wegencategorisering" n.a.v. presentatie 8 maart 1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter In het Uitvoerend document wegencategorisering

Nadere informatie

LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON

LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON LEIDRAAD GEOPTIMALISEERD UITGEBORSTELD BETON George Jurriaans ECCRA, Duiven G.Jurriaans@eccra.nl Wim Kramer Cement&BetonCentrum, s-hertogenbosch wimkramer@cementenbeton.nl Samenvatting Betonwegen en geluid.

Nadere informatie

Natuurkunde in het veld

Natuurkunde in het veld Natuurkunde in het veld Voorwoord: Het natuurkundige deel van het vakoverstijgend project Dinkel heeft als titel Natuurkunde in het veld. Hierin gaan jullie een aantal natuurkundige zaken in en aan de

Nadere informatie

Meten in de Waddenzee

Meten in de Waddenzee Meten in de Waddenzee Bestand tegen superstorm De waterkeringen langs de Waddenzee moeten bestand zijn tegen een superstorm die gemiddeld eens in de 4000 jaar kan optreden. Om de sterkte van de waterkering

Nadere informatie

Meten van geluidsproductie van voegovergangen en gebruik van resultaten. Ir. Jan Hooghwerff Themabijeenkomst PVO 23 maart 2011

Meten van geluidsproductie van voegovergangen en gebruik van resultaten. Ir. Jan Hooghwerff Themabijeenkomst PVO 23 maart 2011 Meten van geluidsproductie van voegovergangen en gebruik van resultaten Ir. Jan Hooghwerff Themabijeenkomst PVO 23 maart 2011 1. Waar staan we nu? De regelgeving 2. Waar staan we nu? De praktijk bij toepassen

Nadere informatie

STRADA: herontwerptool voor de toekomst!

STRADA: herontwerptool voor de toekomst! STRADA: herontwerptool voor de toekomst! Marc Eijbersen CROW Christ van Gurp KOAC NPC Michiel Pouwels CROW namens CROW-werkgroep STRADA Samenvatting De CROW-werkgroep STRADA (STRucturele Analyse Deflectiemetingen

Nadere informatie

Op weg naar verdere professionalisering Monitoring A35

Op weg naar verdere professionalisering Monitoring A35 Op weg naar verdere professionalisering Monitoring A35 Sergei Miller, Henny ter Huerne en André Dorée; Universiteit Twente Berwich Sluer; BAM Wegen B.V. Veranderingen in de marktomstandigheden dwingen

Nadere informatie

Mooie samenvatting: http://members.ziggo.nl/mmm.bessems/kinematica%20 Stencil%20V4%20samenvatting.doc.

Mooie samenvatting: http://members.ziggo.nl/mmm.bessems/kinematica%20 Stencil%20V4%20samenvatting.doc. studiewijzer : natuurkunde leerjaar : 010-011 klas :6 periode : stof : (Sub)domeinen C1 en A 6 s() t vt s v t gem v a t s() t at 1 Boek klas 5 H5 Domein C: Mechanica; Subdomein: Rechtlijnige beweging De

Nadere informatie

Band-wegdek interactie: stil, schoon, zuinig?

Band-wegdek interactie: stil, schoon, zuinig? Band-wegdek interactie: stil, schoon, zuinig? Band-wegdek interactie: stil,schoon,zuinig? Dr. ir. Ines Lopez Arteaga Dynamics & Control Faculteit Werktuigbouwkunde Technische Universiteit Eindhoven 7e

Nadere informatie

6 / 05 / 2010 Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop Bedekkingen op bruggen Voorbij het bekende

6 / 05 / 2010 Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop Bedekkingen op bruggen Voorbij het bekende 6 / 05 / 2010 Auditorium STERREBEEK Workshop CRR Revêtements de ponts Nouvelles technologies OCW workshop OCW workshop Afwerken van het draagvlak met bitumineuze massa s Luc Van Audenhaege, technische

Nadere informatie

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer

NO, NO2 en NOx in de buitenlucht. Michiel Roemer NO, NO2 en NOx in de buitenlucht Michiel Roemer Inhoudsopgave Wat zijn NO, NO2 en NOx? Waar komt het vandaan? Welke bronnen dragen bij? Wat zijn de concentraties in de buitenlucht? Maatregelen Wat is NO2?

Nadere informatie

Wegonderzoek volgens de Wegenscanners

Wegonderzoek volgens de Wegenscanners Wegonderzoek volgens de Wegenscanners De Wegenscanners willen informatie over de weg verbeteren. Daarbij maken we gebruik van onze visie: onderzoek van globaal naar detailniveau en koppel daarbij puntinformatie

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie