DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING"

Transcriptie

1 DE MENTOR VAN MORGEN? HANDVAT VOOR HET ONTWERPEN VAN EEN MENTORENOPLEIDING

2 BEO en NOvELLe 2011 Verantwoordelijke uitgever: Druk: Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronische en/of andere middelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, uitgezonderd korte fragmenten, die uitsluitend voor recensies mogen worden geciteerd. 2

3 Inhoud Wie zijn we... 6 BEO... 6 NOvELLE... 6 Dankwoord... 7 Inleiding... 8 Totstandkoming... 9 Uitgangspunten en leeswijzer Doel en doelgroepen Structuur MODULE 1: DE MENTOR - infofiche MODULE 1: DE MENTOR - uitwerking VOORBEREIDINGSFASE UITVOERINGSFASE Verwachtingen van directie en opleidingsinstituut tav de mentor/de stagiair Taken van de mentor: Basiscompetenties van de leraar/stagiair Competenties van de mentor AFRONDINGSFASE Reflectie (20 minuten) Terugkomdag MODULE 2. COMMUNICATIETECHNIEKEN - Infofiche MODULE 2. COMMUNICATIETECHNIEKEN - uitwerking Basiskennis - Communicatievormen Verbale communicatie Non-verbale communicatie Paraverbale communicatie

4 Wat je niet met woorden zegt Communicatietechnieken Basishouding - Het beeld dat wij vormen S.O.F.T.E.N Empathisch reageren De juiste vragen stellen Parafraseren en samenvatten Een gevoel spiegelen Terugkomdag MODULE 3: BEGELEIDINGSVORMEN infofiche MODULE 3: BEGELEIDINGSVORMEN uitwerking Leerstijlen/onderwijsstijlen Verhogen van het leerrendement Vormen van praktijkbegeleiding Spanningsveld begeleiden - beoordelen Probleemstelling Functie(s) van evalueren verduidelijken Aandachtspunten Terugkomdag MODULE 4. GESPREKSTECHNIEKEN - Infofiche MODULE 4: GESPREKSTECHNIEKEN - Uitwerking Het geven van feedback Ik-boodschappen Ik-, jij- en wij-boodschappen Formuleren van een ik-boodschap: Fouten die men kan maken bij zelfexpressie via een ik-boodschap: Verschillende gespreksvormen Het feedbackgesprek

5 2.Het adviesgesprek Het slecht nieuwsgesprek Terugkomdag MODULE 5: TERUGKOMDAG Vul aan Hoe uw mentorenopleiding evalueren? de organisatoren De deelnemers Schriftelijke enquête Observatieschema Terugkomdag en geheel de nascholers Kort interview Schriftelijke bevraging Bibliografie Bijlagen bijlage 1: Competenties van de vakmentor (zie tekst) bijlage 2: Basiscompetenties leerkracht basisonderwijs bijlage 3: Basiscompetenties leerkracht secundair onderwijs bijlage 4: Competentiematrix secundair onderwijs Xios bijlage 5: Leerlijn basiscompetenties Erasmushogeschool Brussel bijlage 6: Voorbeelden van taken van de mentor lager onderwijs bijlage 7: Leerstijlentest van Kolb bijlage 8: Kennistest over de vaardigheid feeback geven bijlage 9: Zelfbeoordelingstoets feedback geven

6 WIE ZIJN WE In het kader van de hervorming van de lerarenopleidingen in Vlaanderen worden universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs (CVO s) door de Vlaamse overheid aangemoedigd om samen te werken in zogenaamde expertisenetwerken of regionale platformen. Het expertinetwerk BEO en het regionaal plafform NOVeLLE sloegen de handen in elkaar voor de realisatie van dit project, dat dus tot stand kwam met financiering van de Vlaamse overheid. BEO BEO staat voor Brussels Expertisenetwerk Onderwijs. Binnen het netwerk bundelen en ontwikkelen de lerarenopleidingen van de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel, CVO Brussel en CVO Elishout-COOVI expertise met het oog op de verbetering van de kwaliteit en ter versterking van de dienstverlening van de lerarenopleidingen en ter ondersteuning van de professionalisering van het beroep van leraar. NOVELLE NOvELLe staat voor Netwerk voor de Ontwikkeling van Expertise voor de Limburgse Lerarenopleiding. De kernopdracht van NOvELLe is de bundeling, uitwisseling en ontwikkeling van expertise tussen de lerarenopleidingen in de regio Limburg Oost-Brabant. De partners binnen NOvELLe (Universiteit Hasselt, Katholieke hogeschool Limburg, Provenciale Hogeschool Limburg, Xios Hogeschool Limburg en vier Centra voor volwassenonderwijs) willen op deze manier komen tot een efficiënt, coherent en kwaliteitsvol aanbod voor alle onderwijsnetten, -niveaus en types. 6

7 DANKWOORD Het resultaat dat nu voorligt is een product van teamwerk. Een team dat aan het begin van deze publicatie zeker en vast een dankwoord verdient! Dankjewel aan alle actiegroepvoorzitters: Myriam Coninx, Linda Van Looy, Katty Elias en Kaat Verhaeghe voor de flexibiliteit en professionaliteit waarmee zij als actiegroepvoorzitter (ad interim) het hele proces in goede banen hebben gestuurd. Bedankt aan alle projectmedewerkers, actiegroepleden en medewerkers die deze groep gedurdende de vier academiejaren gekend heeft voor de actieve participatie en alle constructieve bijdragen: Judith Van Langenaeken, Warni Koers, Ariane Carlier, Linda Van Looy, Indra Beunckens, Ilse Hornikx, Eline Janssens, Katrien Brepoels, Stijn De Geest, Roeland van den Broek, Klare Theys, Gerda Du Ville, Bart Fets, Kristel Stinckens, Isabelle Janssens, Sarah D Hondt, Remy Dubois, Katrien Struyven, Lucien Geelissen, en Wendy Schouteden. Een bijzonder woord van dank aan Katty Elias, Ilse Hornikx en Kaat Verhaeghe voor de realisatie van dit finale resultaat. 7

8 INLEIDING De wereld wordt almaar complexer en meer divers. Globalisering, multiculturaliteit, professionalisering, innovatie Het zijn allemaal buzz-woorden geworden wanneer we het over onderwijs hebben. De verschillende lerarenopleidingen in Vlaanderen proberen bij het vormen van hun curriculum in te spelen op deze snel veranderende wereld. Ze proberen tijdens de opleiding een zo sterk mogelijke basis te creëren om leerkrachten in de toekomstige praktijk leer-krachtig te laten functioneren. Ondanks de vele inspanningen zien we dat één derde van de leerkrachten binnen de drie jaar het onderwijs verlaat (Stansbury & Zimmerman, 2000). In de Brusselse context is dit vroegtijdig afhaken van leerkrachten doorgaans nog groter. De multiculturele context in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de taalproblematiek maken de job immers nog complexer. Dit is een onrustwekkende tendens in het zicht van het lerarentekort dat almaar groter wordt ( Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009). In geen enkele andere job dan het leraarschap krijgt een beginner direct evenveel verantwoordelijkheid krijgt als een ervaren collega. Daarbovenop worden de verwachtingen van de maatschappij t.a.v. de leerkracht steeds groter. In deze context is het niet abnormaal dat beginnende leerkrachten problemen ervaren. Als lerarenopleiding of school sta je voor de uitdaging om de toekomstige of beginnende leraren zo voor te bereiden dat zij in deze boeiende, maar veeleisende en complexe werkomgeving kunnen excelleren. Hierbij is de mentor een cruciale actor. Hij/zij staat op het kruispunt tussen lerarenopleiding en het werkveld en kan een centrale rol spelen in het overbruggen van de kloof tussen opleiding en werkveld en op die manier de praktijkschok voor de beginnende leerkracht verkleinen. Deze cruciale rol werd ook door de minister van onderwijs erkend in september Op dat moment werd het mentorschap ingevoerd op alle onderwijsniveaus (decreet betreffende de lerarenpleiding in Vlaanderen, Vlaams Parlement, 2006). In dit decreet kreeg de mentor een drievoudige opdracht. Hij/zij moest de stages ondersteunen, de lerarenin-opleiding begeleiden en voorzien in een aanvangsbegeleiding van beginnende leerkrachten. Deze drievoudige taak van de mentor past binnen een professionaliteitsvisie van het beroepsprofiel van de leraar. In deze visie wordt leraar-zijn gezien als een continu proces. Het professioneel ontwikkelen van de leerkracht wordt op die manier een permanente opdracht (Aelterman et al., 2008). Dit decreet voorzag oorspronkelijk extra uren voor het mentorschap, maar deze werden echter vanaf 1 september 2010 geschrapt in het kader van de onderwijsbegroting Minister van Onderwijs, Pascal Smet stelt echter dat het mentorschap zal herbekeken worden in het kader van het debat over de onderwijsloopbaan waarbij een effectief ondersteuningssysteem wordt uitgewerkt (Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, 2009). Deze bijdrage, als resultaat van een samenwerking tussen BEO (Brussels Expertisenetwerk Onderwijs) en NOvELLe (Regionaal Platform Lerarenopleiding Limburg), contextualiseert zich in kader van de zoektocht naar een meer effectief ondersteuningssysteem en het effectiever maken van het mentorschap zelf. De school als organisatie kan heel wat winnen door de professionalisering van haar leerkrachten die een vorm van mentorschap opnemen na een mentorenopleiding. Het is niet alleen een enorme verrijking voor de leerkracht in kwestie. Het initieert ook een dynamiek van professionalisering en collegialiteit binnen het lerarenteam wat de school, de oude en nieuwe leerkrachten, alleen maar ten goede kan komen (Bartell, 1995). Via dit handvat hopen we zowel inspiratie te bieden voor de implementatie van een mentorenopleiding d.m.v. een draaiboek. We beogen hierbij een professionalisering van alle betrokkenen. 8

9 TOTSTANDKOMING Voor het ontwerpen van een mentorenopleiding maakten wij gebruik van het ADDIE-model. Het ADDIE-model is een implementatiemodel dat zijn oorsprong analyse kent in het onderwijskundig ontwerp. Het vijfletterwoord verwijst naar de vijf fasen die gedurende de ontwikkeling van het ontwerp aan bod komen. De evaluate design opeenvolgend fasen zijn; analyse, ontwerp, onwikkeling, implementatie en evalutatie. We starten dus bij het definiëren van een probleem om doorheen het ontwerpen en ontwikkelen van een oplossing te komen tot een te implement develop implementeren product dat gedurende en na het proces wordt geëvalueerd. Het gaat om een iteratief proces waarbij de cyclus meerdere malen kan doorlopen worden. Het verloop is dus niet lineair. In deze context is een stap overslaan of terugkeren soms noodzakelijk. Het volgen van dit model zorgt ervoor dat je niet meteen begint bouwen aan een huis zonder dat de fundamenten worden gelegd. Het stappenplan verzekert een sterke basis en hierdoor een sterk eindresultaat. Door het werken via dit model zijn we erin geslaagd een kwalitaitef handvat voor de opleiding van de mentor van morgen te ontwerpen. 9

10 UITGANGSPUNTEN EN LEESWIJZER DOEL EN DOELGROEPEN Wie interesse heeft in het begeleiden van leraren, zal zich zeker terugvinden in dit praktisch en onmiddellijk toepasbaar werkinstrument. Dit handvat moet gezien worden als een ingrediëntendoos. Met deze basisingrediënten kan u zelf de mentorenopleiding bakken. De modulaire opleiding waarvoor u hier de ingrediënten vindt, richt zich in de eerste plaats naar (toekomstige) mentoren (zowel op vak, klas- als op schoolniveau) die zich willen professionaliseren in hun begeleidingsproces. De nadruk ligt voornamelijk op werkbegeleiding. Door het afschaffen van de mentorenuren in 2010 wilden wij als makers in hoofdzaak materiaal aanbieden dat een goede startbasis vormt in een context waar tijd en inzetbaarheid problematische factoren vormen. De nadruk op competenties is hiervan het rechtstreeks gevolg. Ondanks deze nadruk hebben wij geprobeerd om ook het reflectieve aspect dat benadrukt wordt in leerbegeleiding aan bod te laten komen. Door de aard van dit document is het echter mogelijk om uw eigen nadruk te leggen. Het is aan u om zelf aan de slag te gaan met met de verschillende modules: voeg dingen toe, laat dingen weg, werk vanuit uw eigen visie aan de mentor van morgen STRUCTUUR Alvorens met dit instrument van start te gaan, geven we graag mee hoe deze opleiding is opgebouwd. De opleiding bestaat uit modules, waarbij elke module op zich inhoudelijk onafhankelijk bestaat en tegelijkertijd rechtstreeks gerelateerd is aan de andere modules. Dit unieke concept laat de organisatoren van deze opleiding toe de volgorde van de modules te wijzigen, modules weg te laten en eigen modules toe te voegen. Wij hebben geopteerd voor een logische opbouw van opeenvolgende vaardigheden. Elke module wordt opgebouwd volgens eenzelfde stramien: Theorie Voorbeelden Oefenmomenten Dit laat toe om nascholers zeer concreet materiaal aan te bieden bij de organisatie van uw mentorenopleiding. Deze opbouw zorgt ook voor een variatie aan werkvormen en inhoud. Hierdoor wordt een praktische voeding gegeven bij alle theoretische aspecten. Veel lees- en bak plezier! De auteurs & projectmedewerkers 10

11 MODULE 1: DE MENTOR - INFOFICHE DUUR: 4 UREN Bij de oefeningen wordt een tijdsindicatie gegeven. Deze is uiteraard afhankelijk van het aantal deelnemers en van de concrete aanpak van de nascholer. Rekening houdend met het aanbrengen van de theorie en de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen tussen de deelnemers, is vier uren een haalbare schatting voor deze module. DOELSTELLINGEN: - De deelnemers wisselen ervaringen uit wat betreft het takenpakket van de mentor. Wat wordt er precies verwacht van de mentor? Hier komt het belang van goede afspraken met de directie naar voor. - De deelnemers bespreken de basiscompetenties van de leerkracht. Binnen welke functionele gehelen kan de mentor bijdragen? - De deelnemers denken na over leerlijnen. Hoe zien de leerlijnen eruit die door de opleidingsinstituten worden ontwikkeld? - De deelnemers denken na over en maken kennis met het competentieprofiel van de mentor. Op heel wat competenties zal in deze mentorenopleiding worden ingegaan. MATERIAAL: Voorbeelden van taakomschrijvingen van scholen en opleidingsinstituten Omslagen met de verschillende functionele gehelen Omslagen met de verschillende competenties per functioneel geheel Voorbeelden van leerlijnen binnen de basiscompetenties voor de leraar Lijm of post-its Enkele flip-overs of grote bladen voor de conceptmap Voor elke deelnemer een exemplaar van het competentieprofiel van de mentor Een ppt met de structuur/een overzicht van de module, een beschrijving van de verschillende opdrachten, etc De opdrachten op papier of in de ppt zijn erg ondersteunend voor de deelnemers tijdens het uitvoeren van de opdrachten. 11

12 MODULE 1: DE MENTOR - UITWERKING VOORBEREIDINGSFASE Alle deelnemers krijgen de kans zichzelf voor te stellen. Welke ervaringen hebben zij al op het gebied van mentoring? Welke uitdagingen liggen er voor hen? Met welke concrete vragen komen zij naar de opleiding? UITVOERINGSFASE 1.VERWACHTINGEN VAN DIRECTIE EN OPLEIDINGSINSTITUUT TAV DE MENTOR/DE STAGIAIR De verwachtingen van directie en het opleidingsinstituut ten aanzien van de mentor kunnen verschillen van school tot school. Het is raadzaam hier te verwijzen naar het opleidingsvademecum, de stagewijzers en mentorpakketten die op maat van de school in omloop zijn. Uiteraard zullen het compententieprofiel van de mentor, de basiscompetenties van de leerkracht en de verwachtingen van de verschillende betrokken partijen ten aanzien van de mentor resulteren in het takenpakket van de mentor. Het is van groot belang hier voldoende aandacht aan te schenken binnen de school zodat de taken van de mentor goed omschreven staan en hierover geen discussie optreedt tijdens het begeleidingstraject mentor-mentee. TAKEN VAN DE MENTOR: De taken van de mentor zijn afhankelijk van de functiebeschrijving die de directie van de school voorop stelt en van de taken die de opleidingsinstituten voor de mentor weggelegd zien. We vergelijken een taakomschrijving van het opleidingsinstituut met een functiebeschrijving voor de mentor op school en trachten in groep (per onderwijsniveau) een taakomschrijving te maken. (30 minuten) Voorbeelden van taken per onderwijsniveau vindt u in de bijlage. 2.BASISCOMPETENTIES VAN DE LERAAR/STAGIAIR De basiscompetenties van de leraar zijn te vinden op de website Hier vind je de basiscompetenties per opleiding van de professionele bachelor in onderwijs: kleuter, lager en secundair onderwijs. Vanuit de opleidingsinstituten wordt een leerlijn gemaakt voor deze basiscompetenties per opleiding. Een stagiair bijvoorbeeld uit het eerste opleidingsjaar zal zich vooral moeten toeleggen op de eerste 5 functionele gehelen. Binnen die 5 functionele gehelen zullen er ook nog accenten worden geleged. Bijvoorbeeld: De stagiair van het eerste jaar zal verschillende werkvormen moeten kunnen uitvoeren, maar hoeft ze nog niet per se zelf te bedenken en uit te werken. (Functioneel geheel 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen) De stagiair van het eerste jaar moet een positieve interactie kunnen aangaan met de leerlingen en moet grenzen kunnen stellen, maar heeft verder nog geen opvoedende taak (zoals emancipatie van leerlingen, relatiebekwaamheid etc ) (Functioneel geheel 2. Leraar als opvoeder) 12

13 Het is voor een mentor dus belangrijk op de hoogte te zijn van de indeling en inhoud van de basiscompetenties van de leraar en van de leerlijn die hierin door de opleidingsinstituten wordt ontwikkeld. Sorteeroefening (20 minuten) DEEL 1 De deelnemers worden in kleine groepjes van 3 à 4 personen verdeeld. Elk groepje krijgt een omslag met de 10 typefuncties of functionele gehelen: 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2. De leraar als opvoeder 3. De leraar als inhoudelijk expert 4. De leraar als organisator 5. De leraar als innovator 6. De leraar als partner van ouders/verzorgers 7. De leraar als lid van een schoolteam 8. De leraar als partner van externen 9. De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap 10.De leraar als cultuurparticipant De deelnemers bespreken nu: - Wat de verschillende functionele gehelen kunnen inhouden - Een ordening naar belangrijkheid ongeacht het opleidingsjaar. Elk groepje plakt de functionele gehelen in de besproken volgorde op een A4. NOOT: De deelnemers hebben het document De basiscompetenties van de leraar nog niet besproken of bekeken. In dit document zit al een bepaalde rangorde, zoals hierboven staat aangegeven. Plenair wordt het resultaat per groepje bekeken en vergeleken met de ordening hierboven. DEEL 2. (30 minuten) De groepjes worden behouden. Elk groepje krijgt nu een omslag met de verschillende basiscompetenties van 1 of 2 functionele gehelen. De hoeveelheid functionele gehelen per groepje is afhankelijk van het aantal deelnemers. De deelnemers bespreken nu: - Welke leerlijn er per functioneel geheel zou moeten zitten van opleidingsjaar 1 tot opleidingsjaar 3. - Ook hier worden de competenties in volgorde gelegd of geplakt per groepje en per functioneel geheel. NOOT: afhankelijk van de heterogenitiet van het publiek, kiest de nascholer ervoor zich te beperken tot bijvoorbeeld de competenties voor de leraar secundair onderwijs of kiest hij voor differentiatie per groepje. Plenair wordt het resultaat per groepje bekeken en eventueel vergeleken met een leerlijn van een opleidingsinstituut. Hier kunnen nog volgende bijkomende vragen gesteld worden: - aan welke competenties kan tijdens de opleiding gewerkt worden in de stageschool? - Aan welke competenties kan gewerkt worden in de hospiteerschool? 13

14 3.COMPETENTIES VAN DE MENTOR Vanuit de twee voorgaande onderdelen nl. Verwachtingen en taken van de mentor en Basiscompetenties van de leraar kunnen we beginnen denken aan een competentieprofiel voor de mentor. Maken van een conceptmap (20 minuten) De deelnemers ontwerpen in kleine groepjes een conceptmap bijvoorbeeld op flip-over. Volgende vragen kunnen hen hierin ondersteunen: - Welke capaciteiten en vaardigheden moet een mentor hebben? - In welke functionele gehelen moet een mentor kunnen ondersteunen? - Wat moet de missie van een mentor zijn? - Vanuit welke ingesteldheid moet een mentor vertrekken? De resultaten per groepje worden in plenum besproken. Naar aanleiding van de bespreking/discussie kan er zeker ruimte zijn voor eigen ervaringen/vragen/bekommernissen van de deelnemers. Daarna wordt het competentieprofiel voorgesteld dat gedurende de hele opleiding als kader gehanteerd zal worden voor alle onderwijsniveaus. Naar aanleiding van de beslissing van het ministerie van onderwijs om de mentoruren af te schaffen, wordt het accent hier gelegd op de vak- en klasmentor. Met stagiair wordt zowel de mannelijke als de vrouwelijke student bedoeld. het competentieprofiel van de mentor, voor alle onderwijsniveaus 1 De mentor als begeleider van inhoudelijke en didactische leerprocessen De mentor observeert concrete lessituaties (stagiair). De mentor houdt hierbij rekening met de eisen die het opleidingsinstituut aan de stagiair stelt. De mentor heeft oog voor de noden van de stagiair. De mentor bewaakt de kwaliteit van de leerprocessen van de leerlingen/cursisten. De mentor geeft feedback aan de stagiair over zijn/haar inhoudelijke en/of didactische vaardigheden. De mentor ondersteunt de stagiair op inhoudelijk en/of didactisch vlak en koppelt indien nodig terug naar het opleidingsinstituut. 14

15 2 De mentor als coach De mentor benadert elke stagiair vanuit een basishouding van erkenning. De mentor beschikt over sterke agogische communicatievaardigheden. De mentor creëert een veilige (werk)sfeer. De mentor toont zich bereikbaar. De mentor gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. De mentor voert individuele begeleidingsgesprekken 1 met stagiairs met het oog op de ontwikkeling van hun basiscompetenties. 3 De mentor als organisator De mentor verwelkomt de stagiair en maakt hem/haar wegwijs op de stageschool. (schoolniveau) De mentor introduceert de stagiair in het schoolteam. (schoolniveau) De mentor licht de stagiair in over de praktische organisatie van het klasgebeuren. (klasniveau) De mentor brengt de stagiair op de hoogte van de algemene beginsituatie van de leerlingen/cursisten en de specifieke beginsituatie van de les. (leerling/cursistenniveau) De mentor faciliteert de uitvoering van de stageopdrachten van de stagiair. 4 De mentor als evaluator De mentor evalueert volgens de richtlijnen en de evaluatie-instrumenten van de/het betrokken 1 Zie module 3 15

16 opleidingsinstitu(u)t(en). AFRONDINGSFASE REFLECTIE (20 MINUTEN) Voor deelnemers die al mentor zijn Noteer voor jezelf waar je momenteel tegenaan loopt? Wat ervaar je als problematisch bij de uitoefening van je functie als mentor? Noteer daarna hoe jouw ideale situatie eruit zou zien? Hoe zou het ideaal gezien allemaal moeten verlopen? Wat is hiervoor nodig? Welke stappen moeten je hiervoor zetten? Voor deelnemers die nog geen mentor zijn. Overloop het competentieprofiel van de mentor. Welke competenties sluiten heel goed bij jou aan? Aan welke competenties zal je nog moeten werken? Wat is hiervoor nodig? Welke stappen moet je hiervoor zetten? Welke afspraken moet je zeker maken met de directie van je school? Dit kan heel kort overlopen worden. Daarnaast kan deze opdracht in een soort werkdocument gedurende de opleiding bijgehouden en aangepast worden door de deelnemers. Tijdens de terugkomdag kan hier op terug gekomen worden. 4. TERUGKOMDAG De deelnemers krijgen een thuisopdracht die verband houdt met de inhoud van module 1. De bedoeling is om bepaalde delen van de module te laten toepassen/uitproberen als mentor in hun school. De ervaringen, problemen of bedenkingen die dit opleverde, kunnen besproken worden tijdens de terugkomdag 16

17 MODULE 2. COMMUNICATIETECHNIEKEN - INFOFICHE DUUR: 3,5 UREN Bij de oefeningen wordt een tijdsindicatie gegeven. Deze is uiteraard afhankelijk van het aantal deelnemers en van de concrete aanpak van de nascholer. Rekening houdend met het aanbrengen van de theorie en de mogelijkheid tot uitwisselen van ervaringen van de deelnemers, lijkt deze module te geven in een tijdspanne van 3,5 uren. DOELSTELLINGEN: - De deelnemers maken kennis met een aantal basisbegrippen nl. verbale, non-verbale en paraverbale communicatie, S.O.F.T.E.N. - De deelnemers oefenen een aantal basisvaardigheden i.v.m communicatie: empathisch reageren, parafraseren en samenvatten, de juiste vragen stellen, een gevoel spiegelen. MATERIAAL: A4 met grote cirkel per deelnemer (verdeling van verbale, non-verbale en paraverbale communicatie) Een aantal situaties op papier die herkenbaar zijn voor het doelpubliek voor het rollenspel Een gevoel spiegelen. Ppt met structuur/overzicht van de module, visuele ondersteuning bij de opdrachten/oefeningen. 17

18 MODULE 2. COMMUNICATIETECHNIEKEN - UITWERKING 1. BASISKENNIS - COMMUNICATIEVORMEN VERBALE COMMUNICATIE Onder verbale communicatie verstaan we alle gesproken tussenkomsten maar indien we actief naar iemand willen luisteren, is de meest simpele manier om iemand duidelijk te maken dat je aandacht hebt het hummen en/of ja, ja of juist oh ed. zeggen. Dit worden minimale aanmoedigingen of deuropeners genoemd. We kunnen verder bijvoorbeeld een samenvatting geven of een vraag stellen, etc NON-VERBALE COMMUNICATIE Je kan non-verbaal laten zien dat je geïnteresseerd bent in wat de ander te vertellen heeft en hem of haar aanmoedigen verder te praten over ideeën en gevoelens. Hieronder volgen vier manieren van non-verbale communicatie. Oogcontact Lichaamshouding Gezichtsuitdrukking Gebaren PARAVERBALE COMMUNICATIE Paraverbale communicatie is de manier waarop je praat. Je stemvolume, je intonatie, uitspraak en het tempo waarin je praat. Zoals het bij non-verbale aandacht belangrijk is je gezichtsuitdrukking aan te passen aan wat de ander vertelt, is het bij verbale aandacht goed om je toon aan de situatie aan te passen. Je stelt bv. niet een vraag op een heel vrolijke toon als de ander net iets verdrietigs heeft verteld. Deze communicatievormen zijn te onderscheiden maar niet te scheiden in een boodschap. 18

19 Vormen van communicatie: oefening WAT JE NIET MET WOORDEN ZEGT. Individuele oefening. Hoeveel procent van onze communicatie gaat respectievelijk naar verbale, non-verbale en paraverbale communicatie? Een aantal cirkels van deelnemers worden vergeleken met elkaar. 19

20 Uit allerlei onderzoek blijkt steeds opnieuw dat wát je zegt in de communicatie volkomen ondergeschikt is aan hóe je het zegt. Communicatie bestaat globaal uit drie elementen: - De boodschap zelf (verbaal) - De stem, de intonatie, projectie en resonantie (vocaal) - Wat je ziet: gezicht, lichaam, bewegingen en gebaren (visueel). Als de inhoud van de boodschap niet klopt (incongruent is) met wat je laat zien, dan telt het visuele deel van de boodschap (wat je ziet) het zwaarst. Een paar voorbeelden: Met een vrolijk gezicht slecht nieuws brengen Goed nieuws brengen terwijl je er uitziet alsof je je ongemakkelijk voelt Aarzelend een stellige uitspraak doen In al deze voorbeelden geloof je eerder hoe het wordt gezegd dan wát er wordt gezegd. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 7% van de boodschap verbaal is, 38% wordt bepaald door de toon waarop iets wordt gezegd en 55% door de houding. 2. COMMUNICATIETECHNIEKEN 1.BASISHOUDING - HET BEELD DAT WIJ VORMEN Nog voor er aan welke begeleiding of wat voor gesprek ook wordt gestart, vormen wij ons allereerst een beeld van de persoon waarmee we in contact komen. Het is een belangrijk moment waar we even dienen bij stil te staan. Dat beeld heeft immers invloed op de rest van het begeleidingsproces. Het is belangrijk een open en dus professionele houding naar de stagiair of beginnende leerkracht te hebben en de persoon achter het gedrag te aanvaarden. Beeld van de stagiair(e)/ Beginnende leraar Interpretatie van de mentor Gedrag van de stagiair(e)/ Beginnende leraar Reactie van de mentor S.O.F.T.E.N SOFTEN is een acroniem voor Smile Open Posture Forward lean Touch Glimlach open houding Leun naar voor Raak aan 20

21 Eye Contact Nod Oogcontact Knik Simulatiespel (25 minuten): De deelnemers worden verdeeld in groepjes van drie. Deelnemer A vertelt over een bepaalde gebeurtenis/ervaring naar keuze. Deelnemer B luistert en oefent SOFTEN. Deelnemer C observeert. Na afloop van het verhaal van A, geeft C feedback aan B in verband met SOFTEN. Deze oefening wordt nog 2 maal herhaald zodat elke deelnemer SOFTEN kan oefenen. Plenair kan er een vrijwilliger gevraagd worden zijn verhaal opnieuw te doen waarbij de nascholer toont hoe hij/zij SOFTEN toepast. Alle deelnemers geven nadien aan wat zij hebben waargenomen in verband met SOFTEN. 2. EMPATHISCH REAGEREN Door empathisch te reageren aan het begin van het gesprek, geef je de beginnende leraar het gevoel dat hij begrepen wordt en nodig je hem uit tot verder praten. Let wel op dat je geen oordeel vormt in je reactie, het zal de beginnende leraar eerder afremmen nog verder te praten. Kenmerk bij uitstek van empathisch reageren is het niet-evaluatieve karakter van de uitspraken van de mentor. Eens de beginnende leraar goed aan zijn verhaal begonnen is, is het belangrijk het gesprek op gang te houden. Dit doen we niet alleen door het soften-gedrag toe te passen maar ook door te hummen. Hummen is bevestigend hm,hm zeggen. Deze basishouding is een vertrekpunt, maar de mentor moet natuurlijk ook andere dingen doen om tot de juiste informatie te komen. Naast soften, empathisch reageren, is bijvoorbeeld ook de juiste vragen kunnen stellen belangrijk. Oefening. Empathisch reageren n.a.v korte cases (30 minuten). De deelnemers bereiden de cases per 2 voor en krijgen hiervoor ongeveer 10 minuten. Plenair komt elk duo een keer aan bod om de eigen oplossing te geven en/of om feedback te geven bij een aangereikte oplossing. 1. Die leerlingen nemen me ook nooit in vertrouwen. Ze gaan nog liever alles vertellen aan de secretaresse. Hoe reageer je empathisch als klastitularis van deze leerlingen? 2. Ik denk dat die mannen van die leerplancommissies allemaal lesgeven in elite-klassen. Hoe moet je nu dergelijk overladen leerplan realiseren in een normale klas? Hoe reageer je empathisch als lid van de leerplancommissie? 3. De directeur komt overmorgen mijn les bijwonen. t Is te hopen dat die leerlingen van het vierde zich een beetje gedeisd houden, want daar valt soms geen land mee te bezeilen. Hoe reageer je empathisch als directeur? 21

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6

Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 3 Inhoud van de opleiding 4 Sessie 1: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zoek ik? Wat is mijn droom? 6 Inleiding 6 Oefening 1: Kennismaking Wie ben ik? 6 Oefening 2:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community

Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Sociaal-communicatieve vaardigheden in een learning community Toelichting en werkvormen voor het Utrecht Law College, Universiteit Utrecht Hanne ten Berge & Angela Markenhof 29 juni 2012 Centrum voor Onderwijs

Nadere informatie

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets

Programmahandleiding. Module 3. Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding Module 3 Type hier de titel en druk op de TAB-toets Programmahandleiding, Crash, omgaan met geld 2 Colofon C(R)ASH Programmahandleiding Module 3 december 2007 Work-Wise Dit is een

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG

De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie binnen een CGG Eindwerk in het kader van de opleiding aan het Korzybski instituut voor cognitieve- en systeemtherapie De oplossingsgerichte weg naar zelfzekerheid in groep Een praktijkvoorbeeld van de zelfzekerheidstherapie

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002

Leer kracht Copyright Noordhoff Uitgevers bv 2002 Leerkracht Leerkracht Over de kracht van blijven leren Henk Meijer Rolf Robbe Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Vormgeving binnenwerk: Studio Wolters-Noordhoff Vormgeving omslag: Wolters-Noordhoff bv

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie