Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014"

Transcriptie

1 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal /236

2 2/236

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excellentie Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Onderwijsbureau Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens /236

4 4.3.1 Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters Jaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek International Office Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Over de HU Algemene informatie /236

5 9.1.1 Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Natuur en Techniek Algemeen Organogram faculteit Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Cursusbeschrijvingen Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Overige regelingen Het excellentie programma en het sterrensysteem Inleiding Procedure Beoordelingscriteria Deze studiegids is op 1 juli 2013 vastgesteld door mw. E. Hilhorst, directeur Institute for Life Sciences and Chemistry, na advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 1 juli /236

6 1 Voorwoord Beste student, Voor u ligt de studiegids van de duale opleiding Chemische Technologie. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs aan. Competentiegericht: dat wil zeggen dat u goed voorbereid bent als u het beroepsleven begint (zie ). Vraaggestuurd: we streven ernaar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich in en tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.12). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van de ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar! Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie haalt, kunt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen ontvangen (5.2). Maar u kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag onderstrepen, en hiervoor is het SIRIUS-programma ontwikkeld. U kunt sterren verzamelen en als u erg goed bent, ontvangt u het predicaat Excellent (2.5.5 en 11.3). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen uw faculteit, binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (2.5.4). Ook kunt u een eigen examenprogramma ontwikkelen, uw studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan u hierover adviseren. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar wel toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale (8.13) dat inspirerende programma s aanbiedt. Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terecht kunt? Bij uw slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.4) inschakelen. Zijn er bijvoorbeeld samenwerkingsproblemen in uw projectgroep? Als u ze op tijd inschakelt kunnen onze studentmediators vaak escalatie voorkomen en de samenwerking weer herstellen (8.7). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (7). Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien, ook in combinatie met een relevante werkkring. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) 1 De nummers verwijzen naar een paragraaf in de studiegids 6/236

7 wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook verdiend hebben. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als deze gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. U ziet, er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel daarvan terug in deze studiegids. Lees de gids goed door, voordat u aan uw studie begint. Via de inhoudsopgave kunt u altijd achterhalen waar u iets kunt vinden. Maar is het niet duidelijk of kunt u het niet vinden: kijk op SharePoint, of vraag het uw slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, Dr. Ellen Hilhorst Directeur Institute for Life Sciences & Chemistry 7/236

8 2 Inrichting van de opleiding 2.1 Beroepsprofiel Beroep De duale opleiding Chemische Technologie is gericht op het opleiden van studenten tot de graad (degree) Bachelor of Applied Science (BAS) voor de chemische arbeidsmarkt. Uitsluitend in deze duale variant van de opleiding Chemische Technologie is het ook mogelijk een Associate degree te behalen, mits de student een geldige inschrijving voor de Ad-opleiding heeft. Dit kan na afronding van de eerste 2 studiejaren van de duale opleiding Chemische Technologie. Binnen de chemische en chemisch technologische opleiding worden 4 beroepsdomeinen onderscheiden: 1. Research en development U bent betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe, of verbetering van bestaande, producten, materialen, methoden en processen. U verricht onderzoek in een van de toepassingsgebieden, zoals het wetenschappelijk onderzoek, chemische industrie, farmaceutische industrie, levensmiddelenindustrie, fermentatie-industrie, milieu- en duurzaamheidproblematiek, biotechnologie, etcetera. Researchlaboratoria bij overheidsinstellingen en grote bedrijven zijn veelal goed geoutilleerd. Academici geven hier richting aan het onderzoek of de ontwikkeling en geven invulling aan de theoretische component van het werk. Als bachelor bent u verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het (deel)onderzoek. U ontwikkelt en realiseert een experimentele proefopzet, verricht en interpreteert experimenten (of laat deze verrichten), veelal gebruikmakend van moderne informatieen communicatiemiddelen (zoals internet en bioinformaticatoepassingen, specifieke ict-toepassingen), trekt conclusies en doet aanbevelingen. In het mkb is de benadering doorgaans minder fundamenteel en juist meer toegepast. Het richting geven aan en het organiseren en coördineren van de werkzaamheden maakt dan tevens deel uit van uw takenpakket. 2. Commercie, service en dienstverlening. In de commercie (handel) bent u vooral werkzaam als productspecialist. U werkt bijvoorbeeld als verkoper van domeinspecifieke producten, systemen, diensten en apparatuur. Daarbij kunt u ook actief zijn op het gebied van marketing. In uw rol als adviseur levert u een bijdrage aan het oplossen van (acute) problemen of het instrueren en begeleiden van nieuwe gebruikers en klanten. Hiertoe overlegt u met klanten en gebruikers, brengt problemen in kaart, zoekt oorzaken en oplossingen en adviseert de klant. In al deze gevallen hebben uw activiteiten een relatie met principes of systemen met een chemische of technologische invalshoek. U kunt (sub)hoofd zijn van een afdeling of dienst, of zelf een onderneming starten. In de dienstverlenende sfeer werkt u bijvoorbeeld als hygiënist of bent u betrokken bij kennisoverdracht, bijvoorbeeld als (stage)begeleider in het onderwijs (lbo, mbo, hbo, wo), in een laboratorium of anderszins. Ook kunt u binnen instellingen of bedrijven werkzaam zijn op het gebied van kwaliteitszorg of -management, veiligheid (biologische veiligheidsfunctionaris, Arbomilieuzorgcoördinator, KAM-coördinator (Kwaliteit-, Arbo-, Milieu-coördinator)), milieu (milieuadviseur), hygiëne (hygiënist) of forensisch onderzoek. 3. Toepassing en productie In dit beroepsdomein bent u vaak werkzaam bij laboratoria ten behoeve van kwaliteitscontrole en productie op organisch, biochemisch en analytisch gebied, bij milieulaboratoria of soortgelijke laboratoria. Het komt daarbij vooral aan op het uitvoeren van complexe en ingewikkelde experimenten waarbij veelal een beroep wordt gedaan op uw praktische vaardigheden en analyserend vermogen. Bij syntheselaboratoria, waar de veiligheid van het werk één van de belangrijkste aspecten is, wordt op dat gebied heel nadrukkelijk uw kennis en inzicht aangesproken. De grote verscheidenheid aan experimenten vraagt om een brede inzetbaarheid van u en een goede toepassing van technieken, apparatuur, automatisering, kwaliteitsbewaking, Arbo en milieuzorg. Daarbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor duurzame oplossingen. De aard van het werk verlangt goede communicatieve eigenschappen en een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Ook het kunnen werken in teamverband is een belangrijk aspect van het beroep. U bent daarnaast in staat betrouwbaar, kritisch en efficiënt te werken, ook in spoedeisende situaties en/of onder grote werkdruk. 8/236

9 4. Engineering en fabricage U bent betrokken bij of zelfs primair verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van (een deel van) het productieproces. In teamverband ontwikkelt of past u nieuwe processen toe of verbetert u bestaande processen, producten of materialen. Hiertoe overlegt u zowel met operators als met het (hogere) management en externe partijen, neemt u beslissingen over procesveranderingen, of bereidt u deze beslissingen voor en rapporteert u over het normale en abnormale procesverloop en het resultaat. Hierbij past u als bachelor uw kennis van chemische omzettingsprocessen, fysische scheidingstechnieken en materialen toe voor het bereiken van een optimale prijs-kwaliteitverhouding binnen maatschappelijk aanvaardbare of aanvaarde risico s. In dit beroepsdomein worden twee zwaartepunten onderscheiden, namelijk de (bio)procestechnologie en product- en materiaaltechnologie. In de (bio)procestechnologie gaat het meestal om grootschalige procesinstallaties waarin niet-vormgegeven producten als gassen, vloeistoffen, poeders en/of granulaten worden geproduceerd. In de product- en materiaaltechnologie gaat het vaak om kleinere productie-eenheden waarmee vormgegeven materialen als platen, linten, draden en schuimen geproduceerd worden. De opleiding Chemische Technologie richt zich vooral op het vierde beroepsdomein Uitwerking van beroepsprofiel Voor het beroepsprofiel van de Bachelor of Applied Science zijn acht beroepsspecifieke competenties geformuleerd met bijbehorende kwalificatieniveaus. Een competentie beschrijft de kwaliteit die iemand moet hebben en kunnen gebruiken om in het beroep succesvol te zijn. Deze 8 competenties zijn: Onderzoeken, Experimenteren, Ontwikkelen, Beheren/coördineren, Adviseren/in- en verkopen, Instrueren/begeleiden/doceren/coachen, Leidinggeven/managen en Zelfsturing. Paragraaf gaat hier gedetailleerder op in. Het opleidingsprofiel is afgeleid van dit beroepsprofiel. Het opleidingsprofiel bevat de kwalificaties die aan het eind van de opleiding verworven moeten zijn om het beroep op starterniveau te kunnen beoefenen. Per competentie zijn handelingsindicatoren beschreven en op vier niveaus (niveau I, II, III en IV) uitgewerkt, waarbij niveau IV geldt voor een beroepsbeoefenaar met circa 5 jaar werkervaring. Een pas afgestudeerde Bachelor of Applied Sciences functioneert per competentie op een lager kwalificatieniveau (I, II of III), en kwalificeert zich hiermee als een beginnend beroepsbeoefenaar. De kwalificatieniveaus van de competenties die worden behaald aan het eind van de opleiding Chemische Technologie zijn weergegeven in onderstaande tabel 1. Tabel 1: Kwalificatieniveaus van de beroepscompetenties aan het eind van de opleiding Chemische Technologie (Associate degree en Bachelor) Beroepscompetenties Behaald niveau aan het eind van de opleiding Chemische Technologie Associate degree Bachelor 1. Onderzoeken Ì* II 2. Experimenteren II II 3. Ontwikkelen I* II 4. Beheren/coördineren I I 5. Adviseren/in- en verkopen n.v.t. n.v.t. 6. Instrueren/begeleiden/doceren/coachen n.v.t. n.v.t. 7. Leidinggeven/managen n.v.t. I 8. Zelfsturing II II * Voor Associate degree (Ad) dient één van deze compenties op niveau II te zijn. 9/236

10 Per competentie zijn handelingsindicatoren die behoren bij het te behalen kwalificatieniveau beschreven. De handelingsindicatoren die behoren bij een gedefinieerd niveau van een bepaalde competentie vormen de leidraad voor de inrichting van het curriculum en staan gedetailleerd beschreven in het Werkboek Onderwijs ILC (Werkboek Onderwijs) dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt en dat ook op de Chemistry SharePoint-opleidingssite (Opleidingssite Chemie/Chemische Technologie) en de SLB-ILC SP-site (SLB-ILC-site) te vinden is Competenties beginnende beroepsbeoefenaar De eindkwalificaties van de opleiding Chemische Technologie worden weergegeven in de competentieniveaus waaraan de beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. (Zie tabel 1 bij paragraaf 2.1.2) Vaardigheden afgestudeerde De vaardigheden van een afgestudeerde worden in het competentiegericht onderwijs, dat op de HU toegepast wordt, beschreven in competenties (zie 2.1.2) Voor Associate degree of Applied Science in Chemische Technologie zijn de 5 beroepsspecifieke competenties: 1. Onderzoeken: De Bachelor of Applied Science doet binnen het domein Applied Science onderzoek dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. 2. Experimenteren: De Bachelor of Applied Science voert experimenten uit binnen het domein Applied Science zodat aantoonbaar betrouwbare resultaten worden verkregen. 3. Ontwikkelen: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, verbetert of implementeert producten, processen of methoden in het domein Applied Science op basis van bestaande kennis. 4. Beheren/coördineren: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een beheersysteem of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van de organisatie. 5. Zelfsturing: De Bachelor of Applied Science stuurt zichzelf in zijn functioneren en in zijn ontwikkeling en zorgt dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. Voor de Bachelor of Applied Science in Chemische Technologie zijn de 6 beroepsspecifieke competenties: 1. Onderzoeken: De Bachelor of Applied Science doet binnen het domein Applied Science onderzoek dat ofwel bijdraagt aan de oplossing van een probleem, ofwel leidt tot groter inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving. 2. Experimenteren: De Bachelor of Applied Science voert experimenten uit binnen het domein Applied Science zodat aantoonbaar betrouwbare resultaten worden verkregen. 3. Ontwikkelen: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, verbetert of implementeert producten, processen of methoden in het domein Applied Science op basis van bestaande kennis. 4. Beheren/coördineren: De Bachelor of Applied Science ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een beheersysteem of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van de organisatie. 5. Leiding geven/managen: De Bachelor of Applied Science geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers, teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of project waar hij leiding aan geeft. 6. Zelfsturing: De Bachelor of Applied Science stuurt zichzelf in zijn functioneren en in zijn ontwikkeling en zorgt dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot ethische dilemma s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden. 10/236

11 Om deze competenties goed te ontwikkelen zijn kennis en vaardigheden onmisbaar. Bij het Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC) van de HU vormen theorielessen en praktijkopdrachten daarom een belangrijk onderdeel van het curriculum (leerplan) Werkveld en functies Als afgestudeerde met een van de graden Associate degree of Bachelor of Applied Science zult u na uw opleiding Chemische Technologie waarschijnlijk komen te werken in een bedrijf, instelling of laboratorium van één de volgende sectoren: Chemische of aanverwante industrie: chemische en farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie; Bij die industrie betrokken bedrijven: ingenieurs - en adviesbureaus en onderzoeksinstituten; Overheidsinstellingen of semioverheidsinstellingen: (technische) universiteiten of onderzoeksinstellingen zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlande Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), etc.; Servicelaboratoria: milieulaboratoria, laboratoria t.b.v. kwaliteitscontrole en productie op organisch, biochemisch en analytisch gebied, etc. Uw werkzaamheden bestaan vooral uit het zelfstandig of in teamverband oplossen van problemen of beantwoorden van vraagstellingen op chemisch of chemisch technologisch gebied. Hierbij neemt het gebruik van geavanceerde en vaak geautomatiseerde apparatuur een steeds belangrijkere plaats is. Een belangrijke andere factor is het toenemende gebruik van informatietechnologie waarbij het gebruik van geavanceerde software om chemische processen te simuleren en te optimaliseren een steeds belangrijkere plaats inneemt. Kenmerkend voor de Bachelor of Applied Science is zijn/haar analytische, abstraherende, onderzoekende en dienstverlenende attitude. Dit brengt met zich mee dat u naast de "wat"- en "hoe"-vraag ook de "waarom"-vraag stelt. De aandacht is dan gericht op het verwerven van inzicht, om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van het vraagstuk. Een Bachelor of Applied Science functioneert in multidisciplinair verband, is zich bewust van de ethische implicaties bij onderzoek en de risico's voor mens en milieu, en is op de hoogte van de wettelijke regelingen. Implementatie van kwaliteitsnormen op de werkplek en het in de praktijk efficiënt werken volgens deze normen zijn vaste onderdelen van het werk. Enkele jaren na de start bij uw eerste baan kunt u doorgroeien naar functies als kwaliteitsfunctionaris, beheerder van apparatuur, instructeur/begeleider, informatietechnoloog, etc. of naar leidinggevende functies zoals projectleider of afdelingshoofd. Daarnaast kunt u als Bachelor of Applied Science terecht komen in dienstverlenende functies, zoals in het onderwijs als docent/begeleider, of in het bedrijfsleven in commerciële functies. Ook is een hbo-opleiding Chemische Technologie een goede basis voor een (academische) masteropleiding, die aan één van de Nederlandse (technische) universiteiten kan worden gevolgd. Het werkveld van een Chemisch Technoloog is breed. Afhankelijk van het zwaartepunt en uw functie bevindt dit zich op het snijvlak tussen de Chemie, Operationele Technologie, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde en, in mindere mate, Elektrotechniek. Binnen de bedrijfstak houdt u zich als Chemisch Technoloog bezig met het beheren en beheersen van het productieproces, het ontwikkelen en toepassen van nieuwe of het verbeteren van bestaande processen, producten of materialen en/of het geven van adviezen op deze gebieden. Hierbij past u uw kennis van chemische omzettingsprocessen, fysische scheidingstechnieken en materialen toe voor het bereiken van een optimale prijs/kwaliteitsverhouding binnen maatschappelijk aanvaardbare of aanvaarde risico s. Om tot juiste uitspraken te komen voert u experimenten uit op diverse schaalniveaus: grote schaal, waarbij experimenten met het gehele, bestaande en actieve productieproces uitgevoerd worden, via de kleinere pilotplant- en bench-schaal tot de kleine labschaal. Daarnaast experimenteert u later ook met behulp van (soms zelf geschreven) simulatiesoftware. Daartoe ontwerpt u uw eigen experimenten of voert u de door anderen ontworpen experimenten uit. Op basis van de resultaten van de zelf of door anderen uitgevoerde experimenten ontwerpt, verbetert of beheert u als Chemisch Technoloog vervolgens, veelal in multidisciplinaire teams, nieuwe of bestaande productieprocessen, bent u betrokken bij het ontwerpen, verbeteren en toepassen van producten en 11/236

12 materialen of adviseert u de gebruikers van deze processen, producten en materialen met betrekking tot de toepassing en het gebruik. 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De duale opleiding Chemische Technologie van de hogeschool Utrecht is bedoeld voor studenten die in het bezit zijn van een mts-diploma (niveau 4) en die beschikken over relevant werk binnen het beroepsdomein. Het Institute for Life Sciences & Chemistry hanteert het competentiegericht onderwijs als model voor de ontwikkeling van mbo naar hbo. Uitgangspunt hierbij is de reële beroepssituatie. In de theorie- en tijdens praktijkopdrachten verwerft u de kennis en de vaardigheden die u gaat toepassen zowel binnen het duale onderwijsprogramma als op de eigen werkplek door middel van praktijkopdrachten. Het cluster van de opleiding Chemie en de opleiding Chemische Technologie van de Hogeschool Utrecht is een middelgroot cluster met ruim 450 studenten (in voltijd, deeltijd en duale varianten), verdeeld over de 4 studiejaren, en staat al jaren zeer hoog aangeschreven in de hbo-studiekeuzegids De opleiding wordt hoog gewaardeerd door zowel studenten (bron: jaarlijkse Nationale Studenten Enquête) als de werkgevers. Met uw bachelordiploma van de opleiding op zak heeft u een zeer grote kans op het vinden van een geschikte baan. Gezien het steeds toenemende belang van chemische toepassingen in de samenleving zal dit in de nabije toekomst naar verwachting niet veranderen. De opleiding wordt gegeven op een unieke locatie met eigen sfeer dichtbij het centrum van Utrecht en zal tijdens studiejaar verhuizen naar het Utrecht Science park/de Uithof, waardoor de samenwerking met de universiteit en de arbeidsmarkt nog meer wordt versterkt. Tijdens uw studie krijgt u intensieve (studieloopbaan) begeleiding. Voor studenten die een extra uitdaging willen wordt een excellentie programma aangeboden (zie par ). De opleiding kan ook als voltijdopleiding worden gevolgd (zie par. 2.3 en de studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd ) Doelstelling opleiding De opleiding Chemische Technologie leidt u als student op tot het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar op hbo niveau voor het chemisch technologische werkveld (zie paragraaf 2.1). Het curriculum van de opleiding Chemische Technologie is zo ingericht dat u stapsgewijs toewerkt naar de te behalen eindkwalificatieniveaus van de vereiste beroepscompetenties bij afstuderen zoals weergegeven in de tabel 1 van paragraaf De nadruk in dit opleidingsprofiel ligt hierbij op de competenties onderzoeken, experimenteren, ontwikkelen en zelfsturing Het hbo-niveau van de opleiding Hogeschool Utrecht heeft als taak om u als student op te leiden voor een functie op hbo-niveau. Om dit te realiseren kent het hbo-onderwijs van de hogeschool naast de eerder genoemde beroepsspecifieke competenties (zie par. 2.1) ook twee sets niet-beroepsspecifieke competenties waaraan u, als beginnende beroepsbeoefenaar op hbo-niveau, dient te voldoen. Dit zijn de Dublin-descriptoren en de generieke hbokernkwalificaties. De Dublin-descriptoren beschrijven het internationaal geaccepteerde niveau waaraan u als hbo-bachelor dient te voldoen. De generieke hbo-kernkwalificaties beschrijven het nationaal vereiste niveau van een bachelor. De beroepspecifieke competenties die leidend zijn voor het opleidingsprofiel van de opleiding Chemische Technologie (zie par. 2.1) zijn dekkend zijn voor deze twee sets niet-beroepsspecifieke competenties/kwalificaties. Dit is gecontroleerd en gedetailleerd beschreven in de competentiegerichte profielbeschrijving van de Bachelor of Applied Science door Stichting Domein Applied Science (DAS). Dit is een document dat u kunt nalezen op de website van de hbo-raad (Vereniging Hogescholen) of Stichting DAS ( 12/236

13 2.2.4 Didactische uitgangspunten Alle opleidingen van Hogeschool Utrecht zijn opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Gedurende de studie verwerft u de competenties van een beginnende beroepsbeoefenaar om op een adequate manier taken uit te kunnen voeren, te komen tot oplossingen en deze te realiseren in de dagelijkse beroepspraktijk. Voor het onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs richt zich op het verwerven van beroepscompetenties: het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken worden uitgevoerd, binnen of buiten Nederland; Leren is een doelgerichte activiteit van u als student. Het onderwijs stimuleert daarom actief en zelfstandig leren; De docent ondersteunt en coacht uw leerproces en is inhoudelijk expert in een bepaalde expertise/vakgebied; Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Moderne media worden ingezet; Het onderwijs baseert zich op de beroepspraktijk. Leermomenten op de opleiding en in de beroepspraktijk beïnvloeden elkaar positief; Leren is een sociaal en interactief proces en doet u nooit alleen. Daarom werkt u in uw opleiding veel samen: met andere studenten, met docenten en met professionals uit de praktijk. Om vast te stellen op welk niveau u de competenties beheerst, zijn er periodiek toetsen waaraan u deelneemt. De toetsen worden beoordeeld en geven u inzicht in de vorderingen van uw leerproces. Dit houdt in dat u bij de opleiding Chemische Technologie studeert in verschillende onderwijsvormen: Theorieonderwijs: hoorcolleges (HC), responsie- en werkcolleges (WKC) en zelfstudieopdrachten; Projectonderwijs: (groepsgewijze) realisatie van producten in een afgebakende periode: Praktijkbegeleiding: begeleiding van de praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht) vanuit de opleiding en een instelling uit het beroepenveld; Ondersteuning van dit leerproces vindt plaats in de vorm van studieloopbaanbegeleiding: door middel van ondersteuning en coaching van het binnen- en buitenschoolse leren. Een uitgebreide beschrijving van deze onderwijsvormen staat beschreven in het Werkboek Onderwijs ILC (Werkboek Onderwijs) dat alle studenten aan het begin van de opleiding krijgen uitgereikt en dat ook op de Chemistry SharePoint-opleidingssite (Opleidingssite Chemie/Chemische Technologie) en de SLB-ILC SPsite (SLB-ILC-site) te vinden is. 2.3 Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Voltijdopleiding Een voltijdopleiding veronderstelt dat u 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. Het opleidingsprogramma en alle andere specifieke zaken van de voltijdopleiding Chemische Technologie is beschreven in de studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd Duale opleiding Een duale opleiding is een combinatie van onderwijs volgen en werken, waarbij werk en studie op elkaar zijn afgestemd. Dit betekent dat een deel van de leerdoelen wordt gerealiseerd op het werk en een deel op school. De afstemming tussen werk en studie gebeurt op basis van bindende afspraken tussen de opleiding en uw werkgever, die in een zogeheten onderwijsarbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Hierin staat aangegeven: 13/236

14 de duur van de overeenkomst; de inhoud en omvang van het deel van het curriculum dat niet op de hogeschool wordt verzorgd; de beoordeling, de inhoud en omvang van de begeleiding vanuit het bedrijf; hoe en wanneer de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden. De opleiding Chemische Technologie wordt aangeboden worden in een voltijd en een duale variant. Beide opleidingsvarianten leiden tot de bachelorgraad (Bachelor of Applied Science) dan wel de titel Ingenieur (2.3.4). Om de duale variant te mogen volgen, geldt naast de vooropleidingseisen ook dat u tijdens de opleiding werkzaam bent op minimaal mts-4-niveau in een chemisch technologische omgeving (zie H10 van de OER HU voor specifieke eisen). Zie voor de voltijdopleiding de studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd In de duale opleidingsvariant van de opleiding Chemische Technologie kunt u ook kiezen voor een tweejarig Associate degree traject, dat overeenkomt met de eerste twee jaar van de duale opleiding Chemische Technologie Verkorte en versnelde opleidingsroutes De voltijdopleiding Chemische Technologie kent een wettelijke, nominale studieduur van vier jaar oftewel acht semesters. Deze 8 semester van elk een half jaar omvatten de studieprogramma s VP1H, VC2 tot en met VC8. Zie hiervoor de studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd Een toelichting/uitleg van de codering en verklaring is aldaar te vinden onder tabel 2. De inhoud van de studieprogramma s is daar te vinden in Een voltijdstudent in het bezit van een havodiploma doorloopt alle 8 semesters (de havoroute). Een verkorte route wil zeggen dat u de opleiding in minder dan 4 jaar afrondt omdat u voor delen van het curriculum vrijstellingen hebt kunnen verkrijgen. Vrijstellingen voor studieprogramma s of onderdelen daarvan dienen goedgekeurd te worden door de examencommissie en door u zelf aangevraagd te worden. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Aan het verlenen van vrijstellingen zijn bepaalde voorwaarden/restricties verbonden. Overleg daarom hierover eerst met de coördinator van de duale opleiding. De opleidingsstructuur van de duale opleiding Chemische Technologie wordt verder toegelicht in paragraaf Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (propedeuse, associate degree (Ad) of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; de associate degree na afronding van het Ad-programma (de eerste 2 jaar van de 4 jarige bacheloropleiding; het bachelordiploma na afronding van het gehele bachelorexamen. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Accociate degree (Ad) wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. 14/236

15 U ontvangt per opleiding slechts één propedeutischdiploma, één Associate degree en één bachelordiploma. Zie par voor de procedure voor afgifte van het diploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Heeft u meer dan een tentamen met goed gevolg hebt afgelegd, maar u krijgt geen diploma omdat u niet het hele examenprogramma heeft behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt, net als het diploma, ondertekend door de voorzitter en een lid van uw examencommissie Graden en titulatuur Als u een zogenaamde degree -opleiding (Associate degree of bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor en bij een Associate degreeprogramma wordt de graad Associate degree verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft u ook het recht om een titel te voeren. In dat geval mag u in plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie) de volgende titel gebruiken: de titel ingenieur, afgekort tot ing. voorafgaand aan de naam, indien het een bacheloropleiding betreft op het gebied van landbouw en de natuurlijke omgeving of op het gebied van de techniek; Het verlenen van de graad Associate degree geeft u het recht om deze, afgekort tot Ad (met eventuele toevoeging) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Associate degree geeft geen recht tot het voeren van een titel. Na het behalen van het bachelordiploma van de duale opleiding Chemische Technologie heeft u dus het recht om de titel Bachelor of Applied Science (met de toevoeging BAS achter uw naam) óf de titel Ingenieur (met ing. vóór uw naam) te voeren. Na het behalen van het de Associate degree van de duale opleiding Chemische Technologie heeft u dus het recht om AdAS (Associate degree Applied Science) achter uw eigen naam te vermelden. De graad Associate degree geeft geen recht tot het voeren van een titel Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases, die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelordiploma. Indien u de Ad-opleiding volgt, volgt na de propedeuse een hoofdfase van één jaar, welke wordt afgesloten met een Associate degree. Zie verder par. 2.4 en 2.5. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). 15/236

16 De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC, oftewel 1680 uur, per studiejaar als uitgangspunt genomen. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. De 240 EC zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC; hoofdfase: 180 EC. Bij de duale opleiding wordt er tevens van uitgegaan dat een deel van het leerproces plaats vindt op de werkplek van de student. Binnen het curriculum is hier expliciet een plaats voor gereserveerd in het studieonderdeel praktijkopdrachten. In de cursusbeschrijving (zie hoofdstuk 10) is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijgt u pas studiepunten als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. Zie ook par. 4.4 Opleidingsstructuur Tabel 2: Opleidingsstructuur duale opleiding Chemische Technologie PROPEDEUSE HOOFDFASE Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 Semester 7 Semester 8 DT1 DT2 DT3 DT4 Propedeutische fase (Jaar 1, studieprogramma DT1) Associate degree fase (Jaar 1, studieprogramma DT1 + jaar 2, studieprogramma DT2) DT1 DT4: Studieprogramma s duale opleiding Chemische Technologie, semesters 1 tot en met 8 DT3 DT4: De afstudeeropdracht wordt gestart in DT3 en afgerond in DT4 Toelichting duale opleiding Chemische Technologie (Associate degree en Bachelor) Tijdens de semesters 1 tot en met 6 volgt u gedurende één dag per week, in een middag- en avondprogramma, theorielessen. Praktijkopdrachten voert u uit op uw eigen werkplek. Het 7 de en 8 ste semester (DT4) staat geheel in het teken van uw bachelor-afstudeeropdracht. U volgt dan geen theorielessen meer. Na afronding van de eerste 2 studiejaren (DT1 + DT2) kunt u het Associate degree (Ad) halen. Als u na 4 jaar de volledige studie hebt voltooid ontvangt u het bachelordiploma. 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is en is daar ook op ingericht. Selectie 16/236

17 Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde studiepunten. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom paragraaf Studieadvies, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet en een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als u onverhoopt niet op een juiste opleiding zit, is het van belang dat u tijdig aankaart dat u twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel altijd tijdig contact op met uw studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende studiepunten en de OSIRIS-code (zie par ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u achterin deze studiegids H10 en in OSIRIS ( 17/236

18 Tabel 3: Studieprogramma DT1, semester 1 en semester 2, duale opleiding Chemische Technologie Het studieprogramma van semester 1 wordt alleen in tijdvak 1 aangeboden (blokken A1 en B2). Het studieprogramma van semester 2 wordt alleen in tijdvak 2 (blokken C3 en D4) aangeboden. Semester 1 Blok Cursus Osiris cursuscode SBU EC T of V A1 Statistiek en informatieverwerking TCHT-SIV1L-13* TAB B2 Chemie TCHT-CHE1L-13* TB A1+B2 Natuurkunde TCHT-NAT1L-13* TB Wiskunde 1 TCHT-WK11L-13* TB Praktijkopdracht 1 (natuurkunde en chemie) TCHT-PO11L-13* VB Subtotaal DT Semester 2 Blok Cursus Osiris cursuscode SBU EC T of V C3+D4 Projectmanagement en communicatie TCHT-PMC22L-13* Projectmanagement Engels VC TD Wiskunde 2 TCHT-WK22L-13* TD Inleiding chemische technologie TCHT-ICT22L-13* Procestechniek Fysische chemie Praktijkopdracht 21 (plan van aanpak) Praktijkopdracht 22 (bedrijfskundige aspecten) TCD TD TCHT-PO21L-13* VC TCHT-PO22L-13* VD Subtotaal DT Totaal DT * = nieuwe cursuscode T = tentamen V = verslag A = periode A B = periode B C = periode C D = periode D Opmerking: Dit studieprogramma is nieuw in en vervangt het studieprogramma van het cursusjaar /236

19 Planning schriftelijke tentamens DT1 in tijdvak 1 en tijdvak 2 Aan het einde van elk blok van het DT1-studieprogramma wordt er getoetst. DT1-cursussen die afgerond worden met een schriftelijk tentamen worden ingepland volgens een vast schema (zie tabel 4). Voor elk tentamen zijn er twee tentamengelegenheden. De eerste tentamengelegenheid is in week 7 van ieder blok direct volgend op de lessen, die in de lesweken 1 t/m 6 gegeven zijn. De tweede tentamengelegenheid (herkansing) is aan het einde van het tijdvak. De tentamenweken zijn opgenomen in het jaarrooster ILC (zie par.6.1). Het tentamenrooster van een tentamenweek wordt tijdig kenbaar gemaakt via het lesrooster. Tabel 4: Schema planning schriftelijke tentamens DT1, tijdvak 1 en tijdvak 2 Onderwijs in Tentamengelegenheid Studieprogramma (week jaarrooster, zie 6.1) (week jaarrooster, zie 6.1) DT11, blok A (A) Week 1.1 tot en met 1.6 Week 1.7 Week 2.10 n.v.t. DT11, blok B (B) Week 2.1 tot en met 2.6 Week 2.7 Week 2.10 n.v.t. DT12, blok A (C) Week 3.1 tot en met 3.6 Week 3.7 Week 4.9 n.v.t. DT12, blok B (D) Week 4.1 tot en met 4.6 Week 3.7 Week 4.9 n.v.t. Let op: er worden slechts twee gelegenheden aangeboden om DT1-cursussen d.m.v. een schriftelijk tentamen met succes af te ronden. Planning toetsing anders dan schriftelijke tentamens DT1 Praktijkopdrachten worden meestal anders getoetst dan met een schriftelijk tentamen. Ook voor sommige theorieonderdelen wordt toetsing anders ingevuld. De deadline voor producten en activiteiten voor deze toetsing wordt gegeven in het blokboek van het betreffende vak. Voor toetsing op andere manier dan met een schriftelijk tentamen, vindt de beoordeling uiterlijk in week 9 van het betreffende blok plaats. Bij een onvoldoende beoordeling kan uw docent (examinator) u de mogelijkheid geven om te repareren. Hiervoor krijgt u specifieke instructies van uw docent bij de onvoldoende beoordeling. De reparatie moet uiterlijk in week 2 van het opvolgende blok uitgevoerd en beoordeeld worden Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee maal een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. De peildatum voor afgifte van het bindend studieadvies is 1 mei. Staat u op deze datum ingeschreven, dan krijgt u uiterlijk aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies. Stopt u met de opleiding en bent u voor 1 mei uitgeschreven, dan krijgt u dat studiejaar geen bindend studieadvies. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvangt u van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van uw studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een: positief tussentijds advies: bij 21 of meer studiepunten (EC) of een waarschuwend tussentijds advies: bij 20 of minder studiepunten (EC) Voor de berekening of u het bovenstaande aantal studiepunten hebt behaald tellen de verleende vrijstellingen niet mee. 19/236

20 Boekt u niet voldoende studievoortgang, dan krijgt u een waarschuwend advies van de examencommissie. Neem in dat geval contact op met uw studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kunt u ervoor zorgen dat u weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van uw studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijgt u in de regel een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als u een bindend negatief studieadvies ontvangt, wordt u niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijgt u als aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse heeft gehaald, of minimaal 45 EC van het propedeuseprogramma heeft behaald. Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 45 EC hebt behaald, tellen niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving bij dezelfde opleiding. Het moet dus gaan om studiepunten die u daadwerkelijk dit studiejaar heeft behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kunt u door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 45 EC meer uit de propedeutische fase halen, dan zult u dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijgt u als u niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt. Als u een bindend negatief advies heeft gekregen dan kunt u niet meer bij deze opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in afwachting bent van een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde studiepunten voor deze beoordeling telt niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. Extra tentamenkans bij bepaalde verkorte routes Studenten die: a. een verkorte route volgen en daardoor 15 EC of meer aan vrijstellingen hebben, én b. in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat, kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing in de laatste tentamenperiode voor een tentamen uit de propedeutische fase die nog niet is behaald. De examencommissie kent dit verzoek toe indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student aan de bsanorm kan voldoen. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; 20/236

Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162

Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162 Studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2013-2014 1/162 2/162 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemie voltijd 2013-2014 1/230

Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014. Studiegids. bacheloropleiding. Chemie voltijd 2013-2014 1/230 Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2013-2014 1/230 2/230 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bacheloropleiding Chemie. Associate degree opleiding Chemische Technologie. Bacheloropleiding

Studiegids 2012-2013. Bacheloropleiding Chemie. Associate degree opleiding Chemische Technologie. Bacheloropleiding Studiegids 2012-2013 Bacheloropleiding Chemie Associate degree opleiding Chemische Technologie Bacheloropleiding Chemische Technologie Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 1/362 Hogeschool

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juni 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Chemie deeltijd Studiegids. bacheloropleiding. Chemie deeltijd /197

Studiegids bacheloropleiding Chemie deeltijd Studiegids. bacheloropleiding. Chemie deeltijd /197 Studiegids bacheloropleiding Chemie deeltijd 2013-2014 1/197 2/197 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Industriële Automatisering. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree en Bacheloropleiding. Business Management Amersfoort. Voltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree en Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Voltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Communicatie en Journalistiek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd

Propedeutische Fase Social Work Deeltijd Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work Deeltijd 2013-2014 1/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Voltijd

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Industriële Automatisering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Industriële Automatisering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Industriële Automatisering 2012-2013 1/172 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie