Memorie van Antwoord:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Memorie van Antwoord:"

Transcriptie

1 Memorie van Antwoord: inzake de procedure als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ten behoeve van het bestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009". ********************************************************************************************************* Voorafgaand aan de formeel-wettelijke procedure ten behoeve van de herziening van het ter plaatse geldende bestemmingsplan ("West 1990") zijn de voornemens met betrekking tot het Woonzorgcomplex in een brochure nader uiteengezet. Deze brochure is eind oktober/begin november 2009 huis-aan-huis onder omwonenden van het toekomstige Woonzorgcomplex in kwadrant Europa van stadsuitbreidinggebied Weidevenne verspreid. Vervolgens heeft het ontwerp van het bestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009", vergezeld van de daarop betrekking hebbende relevante stukken, met ingang van dinsdag 17 november 2009 tot en met 28 december 2009 ter inzage gelegen bij de centrale publieksbalie. Daarnaast is het beoogde (bouw)initiatief c.q. de planologische wijziging tijdens een bijeenkomst op 24 november 2009 in cultuur- en poppodium P3 door de verantwoordelijk portefeuillehouders en de diverse participanten bij totstandkoming daarvan nader toegelicht. Gedurende de hiervoor genoemde termijn van zes weken van terinzageligging is een ieder in de gelegenheid gesteld (schriftelijk of mondeling) zienswijzen over het ontwerp naar voren te brengen. Hiervan is melding gemaakt door middel van een voorafgaande kennisgeving in de rubriek officiële mededelingen zoals gepubliceerd in het Zondagochtendblad d.d. 15 november 2009, alsmede in de Staatscourant d.d. 16 november In beide publicaties is verwezen naar de mogelijkheid stukken digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website Hiermee is voldaan aan de wettelijke kennisgevings- en terinzageleggingsvereisten. Voor een opsomming van de ingediende reacties wordt verwezen naar Bijlage A. Van de in Bijlage A sub I tot en met XII. vermelde (groepen van) personen en/of instanties zijn reacties met zienswijzen ontvangen binnen de daarvoor openstaande termijn, dan wel voor het einde van de termijn ter post bezorgd ofwel vóór 28 december 2009 persoonlijk bij de registrateur dan wel in de brievenbus van het stadhuis afgegeven. Deze zienswijzen zijn ontvankelijk en kunnen derhalve in behandeling worden genomen. Voor een opsomming van de bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" door te voeren wijzigingen (naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve) wordt verwezen naar Bijlage B. Hierna wordt onder Algemeen eerst op de hoofdlijnen van deze ontwikkeling ingegaan en vervolgens zijn de (ontvankelijke) zienswijzen verkort weergegeven en van commentaar voorzien. De reacties zijn overigens integraal in de overwegingen betrokken. Algemeen Naar aanleiding van de ontvangen reacties met zienswijze(n), en de inhoud daarvan, heeft het college twee - informele - bijeenkomsten georganiseerd op 1 en 3 maart 2010, waarbij de indieners van zienswijze(n) en andere omwonenden en belangstellenden in de gelegenheid zijn gesteld hun argumenten nader toe te lichten. In dat verband is met name van gedachten gewisseld over de (dis)continuïteit van ruimtelijk beleid in kwadrant Europa en de door MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 1 van 32

2 reclamanten als onvoldoende ervaren toelichting op wijziging van het gevoerde planologisch beleid. Ook de bouwhoogte van het woonzorgcomplex, en met name die van de woontoren met 60 meter, is in dat verband als belangrijk punt aan de orde geweest. In dat verband is geconcludeerd, dat de toelichting op het (ontwerp)bestemmingsplan op dit aspect nog aan duidelijkheid kan winnen door een nadere aanvulling en/of aanscherping daarvan. 1. huidige planologisch regime. Kwadrant Europa van stadsuitbreidinggebied Weidevenne is gesitueerd binnen het ter plaatse vigerende nader uit te werken bestemmingsplan "West 1990". Voor de stapsgewijze uitwerking van kwadrant Europa is in workshopverband een samenhangende visie opgesteld en deze kaders zijn in 2003 neergelegd in het ontwikkelingsplan kwadrant Europa. Daarbij is onder meer sprake van een onderverdeling in de gebieden "Tuindorp", "Langs de Melkweg" en "Stadshoven". In maart 2006 is het ontwikkelingsplan aangepast. De diverse deelgebieden worden stapsgewijs geconcretiseerd en uitgewerkt. Voor gebied Stadshoven, de Rotterdamhaven, Oslohaven en Piraeushaven is bijvoorbeeld in 2005, de Antwerpenhaven, Lissabonhaven en Marseillehaven in 2006 en de Helsinkihaven in 2009 een uitwerkingsplan vastgesteld en goedgekeurd. De woningen zijn in het jaar daarop volgend gebouwd en - indien van toepassing - in de verkoop gebracht. Voor de onderhavige locatie van het Woonzorgcomplex is het uitwerkingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, woningbouw Melkwegzone (1 e fase) + Bredeschool en woonzorgcomplex 2005" opgesteld. Dit uitwerkingsplan is - enigszins vertraagd - vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 12 juni 2007 en door Gedeputeerde Staten van Noord- Holland op 11 juli 2007 goedgekeurd. Het uitwerkingsplan voor een woonzorgcomplex op de onderhavige locatie is tot stand gebracht met inachtneming van de kaders, zoals die hiervoor in het ontwikkelingsplan kwadrant Europa zijn verwoord. Het geldende uitwerkingsplan maakt het mogelijk, dat op deze locatie een woonzorgcomplex van zes bouwlagen wordt gerealiseerd in de vorm van een stadshof met een bouwhoogte van 18 meter, een bebouwingspercentage van 60% en parkeren in een binnenhof. 2. alternatief inrichtingsvoorstel op de onderhavige locatie. Medio 2008 hebben initiatiefnemers en andere participanten bij het ontwikkelingsproces voor het woonzorgcomplex de samenwerkingsovereenkomst Heel Europa ondertekend, die bij de verdere uitwerking van het (bouw)initiatief voor deze locatie richtinggevend is geweest. In dat verband is onder meer sprake van een buurtgemeenschap, die bestaat uit een fysieke en sociale component en die door de bewoners, aanbieders van welzijn en zorg, de corporatie en de Brede School wordt gedragen. Wat betreft de sociale component is sprake van een nieuw op te richten rechtspersoon ("Social Firm"), waarbinnen de aanbieders van welzijn en zorg zich verbinden met Wooncompagnie om de plint van het woonzorgcomplex op een dusdanige wijze in te vullen dat het ten dienste staat van de buurtgemeenschap. Het primaire doel is 'een woonzorgzone' te realiseren in kwadrant Europa 1 in de vorm van een buurtgemeenschap waar jong en oud, mensen met en zonder zorgbehoefte elkaar kunnen ontmoeten en waar de zorg gecoördineerd wordt en waar vanuit de zorg geleverd wordt aan alle andere locaties in Weidevenne. De verschillende doelgroepen delen de ruimte en bieden gezamenlijk de zorg aan. Dat vereist veel van de plattegronden van het gebouw. 1 Naast wonen met zorg aan de Genuahaven zijn en/of worden - in de directe omgeving daarvan - ook woningen gebouwd voor (zorg)doelgroepen op de locaties aan de Antwerpenhaven (2x), Londenhaven, Rotterdamhaven, Helsinkihaven en Loirestraat en in Tuindorp voor stichting Villa en voor de Prinsenstichting. MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 2 van 32

3 In de ontwerpfase van het (bouw)initiatief is in een interactie tussen initiatiefnemers voor en de (directe) participanten bij het woonzorgcomplex het programma van eisen aangescherpt en met betrekking tot de fysieke component gestudeerd op de meest optimale inpassing van de bebouwing, mede in relatie tot de omgeving en met het oog op (de doorvertaling van) de gewenste functies. Dit proces heeft er in geresulteerd, dat een alternatief inrichtingsvoorstel voorligt voor het woonzorgcomplex op de onderhavige locatie. Het alternatief betreft een bouwblok in de - gebruikelijke - vorm van een stadshof, bestaande uit hoofdzakelijk twee bouwlagen en een bouwhoogte van 11 meter, en parkeren op het dak, onder gelijktijdige toevoeging van een hoogbouwelement van 60 meter aan de oostzijde van het bouwblok, gesitueerd parallel aan de Melkweg. Als gunstige effecten van het alternatief kunnen onder meer worden genoemd: voor de zorgleveranciers: a. het geheel is ontworpen samen met de zorgleveranciers: Odion Prinsenstichting, RIBW, Stichting Wonen en Zorg Purmerend; b. loopafstanden naar woningen waar de planbare zorg moet worden verleend, zijn beperkt (nb. logistiek is een toren prettiger dan een groot vierkant); c. een goed toegankelijk gebouw. Ook tussen gebouw en buitenwereld zijn geen drempels. Het is niet nodig een cliënt in een rolstoel over een hellingbaan naar binnen te verplaatsen; voor de direct omwonenden: a. meer lucht te zien vanuit de woning; b. direct tegenoverliggende bebouwing is lager; c. over het algemeen meer privacy op de dakterrassen; d. op de begane grond aantrekkelijke levendigheid in plaats van blinde muur als gevolg van (inpandig) parkeren; e. een (nagenoeg) gelijkblijvende bezonning; f. een groen, openbaar en beschut binnenterrein. Dit betekent een extra ontmoetingsruimte voor de omwonenden en de omwonenden zullen worden betrokken bij de inrichting daarvan; voor de bewoners van het woonzorgcomplex Heel Europa: a. een groene beschutte buitenruimte; b. (veilig) parkeren in de open lucht zonder gevoel van sociale onveiligheid; voor de mantelzorgers: a. mogelijkheid met de auto hun verwant te halen en brengen tot voor de deur; voor de maatschappelijke voorzieningen: a. goed zichtbaar en een directe relatie met de omgeving. Voorzieningen ook van buiten bereikbaar voor doelgroepen zonder hobbels of hellingen; voor de zelfstandige bewoners/omwonenden met een zorgvraag in kwadrant Europa: a. er zijn 8 andere locaties in kwadrant Europa waar woningen zijn gebouwd voor mensen met een zorgvraag. Deze mensen kunnen zonder hindernissen de voorzieningen zelfstandig bereiken en daarvan gebruik maken. Dat is voor hen vaak de enige gelegenheid om buiten de deur te komen. Ook voor deze MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 3 van 32

4 bewoners is de groene beschutte binnenhof een belangrijke buitenruimte. Deze mensen kunnen vaak niet chillen op een brug of bij de skatebaan voor de overige bewoners in kwadrant Europa: a. in een (zeer) stenige hoogstedelijke omgeving is een groene oase (binnenhof) die vrij toegankelijk en beschut is; b. op maaiveld een aantrekkelijke plek om langs te lopen. Kort samengevat kan met dit alternatief de toegankelijkheid van het woonzorgcomplex voor alle doelgroepen (meer) optimaal vorm worden gegeven en met een binnenhof, dat groen en openbaar kan worden ingericht voor en samen met de (wijk)bewoners. Voorts is sprake van sociaal veilig parkeren, een goede c.q. makkelijke ophaalmogelijkheid voor dementerenden en van voorzieningen op de begane grond als een kinderdagverblijf en een kapper, een grand café/ restaurant en een verkoopruimte van streekproducten. Het alternatief is tenslotte ook voor de omwonenden een verbetering op punten als bezonning, privacy e.d., gelet op de bestaande planologische mogelijkheden als genoemd onder 1. Voor het slagen van de Social Firm, de sociale component, is de onderhavige locatie van het woonzorgcomplex zèlf - en juist ook op deze plek - van eminent belang: de locatie ligt letterlijk aan de Melkwegbrug naar het centrum. Ouderen willen heel graag naar het centrum toe. Ook als ouderen slecht mobiel zijn, kan men dit nu nog zelfstandig (blijven) doen; de locatie ligt aan de belangrijkste route voor langzaam verkeer van Weidevenne; een route waar veel mensen langs komen. Belangrijk voor de bekendheid en om de drempel te verlagen om naar binnen te gaan; de locatie ligt op loopafstand van de Brede School (schuin aan de overkant), waarin een therapeutisch zwembad is ondergebracht. Dit warmwaterbad kan door alle bewoners van het woonzorgcomplex makkelijk worden gebruikt; door de Melkwegbrug zijn de voorzieningen van het toekomstige woonzorgcomplex ook bereikbaar voor ouderen vanuit het centrum. De gewijzigde inzichten om het woonzorgcomplex op de onderhavige locatie in Weidevenne vorm te geven op deze alternatieve wijze zijn in het najaar van 2008 gepresenteerd aan het college en de raadsleden en 'kamerbreed' enthousiast ontvangen. 3. het afwegingskader. Met uitzondering van het hoogbouwelement van 60 meter wijkt het alternatief onder 2. niet af van het ontwikkelingsplan kwadrant Europa. Sterker nog, voor wat betreft de programmering is steeds sprake geweest van "Buurtgemeenschap Europa" ten behoeve van huisvesting van bijzondere doelgroepen. De keuze voor het voorliggende alternatief maakt het - in verband met het genoemde hoogbouwelement - noodzakelijk, dat het geldende uitwerkingsplan wordt herzien. Daarom ligt nu de bestemmingsplanherziening "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" ter besluitvorming bij de gemeenteraad voor. a. stedenbouw en inpassing Stadshof Genuahaven, het te realiseren woonzorgcomplex, ligt in kwadrant Europa van het stadsuitbreidinggebied Weidevenne. Kwadrant Europa is de laatste fase van Weidevenne en MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 4 van 32

5 het kwadrant vormt de verbinding van Weidevenne met de binnenstad. Deze verbinding is zowel fysiek aanwezig in de vorm van de (nieuwe) Melkwegbrug als visueel door middel van de stedelijke uitstraling. De Genuahaven is gepositioneerd langs de Melkweg in de noordoosthoek van kwadrant Europa in de directe nabijheid van de Melkwegbrug. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Wolgalaan, de Vuurtorengracht in het zuiden, de Melkweg in het oosten en de Wales in het noorden. Structuurvisie Purmerend In 2006 is voor de gemeente Purmerend een nieuwe structuurvisie vastgesteld. Enerzijds bestaat de juridische mogelijkheid voor een (nieuwe) structuurvisie, anderzijds was het vanuit ruimtelijk, sociaal en maatschappelijk oogpunt ook noodzakelijk. Purmerend gaat een nieuwe fase in. De grenzen van de groei zijn bereikt. Daarnaast neemt de vergrijzing toe. Er is steeds meer behoefte aan wonen nabij de binnenstad en de voorzieningen. Ook het besef van de gevaren van een te eenzijdige woningvoorraad heeft aandacht gekregen in de structuurvisie. Het is van belang om de woningvoorraad in Purmerend compleet te maken met meer gedifferentieerde woonmilieus (meer luxe, bijzondere en centrumstedelijke), meer verschil in prijscategorie, zowel in huur als in koop, meer woningen voor senioren, gekoppeld aan voorzieningen en meer woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens. Dit heeft geleid tot een structuurvisie, waarin wordt gefocust op inbreiding en transformatie binnen de bestaande stadsgrenzen en waarbij het zwaartepunt is komen te liggen op de binnenstad en directe omgeving. Voor kwadrant Europa - naast het gebied "Kop van West", dat ook een belangrijk onderdeel van de structuurvisie vormt - betekent dit concreet, dat het (onderhavige) gebied een binnenstedelijk karakter kan en zal krijgen. De structuurvisie en de veranderende trends en technieken op het gebied van wonen en zorg, zoals ook verwoord in de Woonvisie Purmerend (2007) en het Masterplan Wonen met Zorg Deel 1 (2008), hebben ertoe geleid, dat ten aanzien van het woon-zorgcomplex een herziening van het planologisch regime mogelijk is en voor de hand ligt. de opbouw van de stad Met uitzondering van de historische binnenstad is Purmerend grotendeels bedacht vanaf de tekentafel. De aan de tijdgeest gerelateerde stedenbouwkundige typologieën zijn aan de wijken af te lezen. In de meeste steden is de binnenstad het centrum van de stad. Het is de drager van de stad; de plek die de stad bij elkaar houdt. In het algemeen is een binnenstad de locatie waar de belangrijkste stedelijke voorzieningen te vinden zijn, zoals een stadhuis, bibliotheek, rechtbank etc. Voor zover aanwezig, liggen in Purmerend deze voorzieningen verspreid over de aan de binnenstad grenzende stadsuitbreidingen. Verder heeft Purmerend - in verhouding tot het inwonertal - een relatief kleine binnenstad met compacte en lage bebouwing. In Purmerend is er ook nog steeds een strikte scheiding tussen de wijken. Dit wordt nog eens versterkt door de robuuste hoofdstructuren die als functionele en ruimtelijke barrières werken, zoals het water, het spoor en de verkeerswegen. Het is wenselijk om de binnenstad van Purmerend meer binding te geven met de Purmerendse stadsuitbreidingen, zodat de nabijheid van de stad vanuit de stadsuitbreidingen voelbaar is. Een verbetering van de ruimtelijke relatie in het stedelijk weefsel tussen de stadsdelen en het centrum van de stad zal de strikte scheiding doen verminderen. Het zwaartepunt van de fysieke stedenbouwkundige opgaven ligt in en rond de binnenstad. Een versterking van de binnenstad van Purmerend is noodzakelijk. Vanuit historisch oogpunt zijn de singels de grens van de binnenstad. Vanuit programmatisch en planologisch oogpunt is deze grens echter verschoven. Belangrijke publieke voorzieningen zoals het NS-station, het stadhuis, de bibliotheek liggen aan de oostkant van de binnenstad. Aan de andere zijde van de binnenstad wordt kwadrant Europa in combinatie met de Kop van West ontwikkeld en MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 5 van 32

6 een goede koppeling tussen deze gebieden én de binnenstad is een must. Deze koppeling kan gemaakt worden door het toevoegen van ruimtelijke elementen die de binnenstad en de omliggende wijken samenbindt; een herkenbaar referentiepunt die het centrum markeert als basis van de stad. De uitdaging is om de morfologie van de stad te verbeteren en om bijzondere plekken bijzonder te maken en de stad als vanzelfsprekend te laten functioneren; niet alleen op straatniveau, maar vooral op het grotere schaalniveau. de betekenis op wijk- en buurtniveau De overgang tussen Tuindorp en Stadshoven aan de zuidzijde is geleidelijk door middel van de bebouwing van het gebied Langs de Melkweg. Aan de westzijde is sprake van een begrenzing in de vorm van een gebogen rand gevormd door kantoortorentjes en langgerekte appartementgebouwen, die het gebied een duidelijk gezicht naar buiten geven. Achter deze rand wordt het gebied gekenmerkt door gesloten bouwblokken met besloten binnenterreinen, plat afgedekte woningen en straatprofielen met laanbomen. De blokken hebben een formele buitenkant (entree woningen) en informele binnenkant (openbaar hof). Naast betekenis voor de stad heeft deze locatie ook betekenis op wijk- en buurtniveau. Enerzijds is het wenselijk (juist) op deze locatie een duidelijke grens te maken om de wijk en de plek als rand te markeren; anderzijds is het wenselijk om een duidelijke ruimtelijk-visuele relatie met de binnenstad te creëren: hier wordt Weidevenne gekoppeld aan de binnenstad. de locatie zelf in relatie tot de (directe) omgeving Het brede profiel van het kanaal vraagt om een markante stedenbouwkundige oplossing. Ten eerste een invulling, die het kanaal visueel doet versmallen, zodat - in plaats van een barrière - het kanaal een verbinding wordt en een relatie legt met de omgeving. Ten tweede een oplossing, die de plek als poort van de binnenstad en Weidevenne aanduidt. En tot slot een ontwerp, dat de kruising van twee stedelijke netwerken - ook op (boven)stedelijk niveau - voldoende, maar ook evenwichtig markeert. Dit alles zonder dat de directe omgeving van de Genuahaven daarvan al te veel nadelige hinder zal ondervinden. Gelet hierop is aan de noord-, west- en zuidzijde de hoogte flink teruggebracht om die meer aan te laten sluiten op de hoogte van de belendende bebouwing. De massa van het bouwblok is niet regelmatig verdeeld, zoals wel aan de orde bij andere bouwblokken van Stadshoven. Bij Genuahaven is er voor gekozen om de massa te concentreren aan de oostzijde in een accent met een hoogte van 60 meter. Dit hoogbouwelement moet een bijzondere architectonische vormgeving krijgen om de importantie daarvan op deze locatie nog meer de benadrukken. Het hoogbouwelement markeert door zijn richting en positie de stedenbouwkundige structuur van Weidevenne en de Kop van West en vormt vanaf de brug een vizier die de blik richt op de nieuwe wijk. Daarnaast sluit de hoogbouw aan bij de totale stedenbouwkundige structuur van Weidevenne, waar hoogteaccenten ter plaatse van de toegangen van de wijk, oriëntatie en plaatsbepaling mogelijk maken. Mede gezien het brede profiel van het kanaal zorgt het hoogteaccent op deze locatie er juist voor, dat verbinding en oriëntatie op passende wijze tot stand komt. Direct ten oosten van het woon-zorgcomplex is overigens sprake van een tweede woontoren van 70 meter hoog. Ook voor dit hoogteaccent moet het geldende bestemmingsplan "West 1990" worden gewijzigd. de zienswijzen en de studie hoogbouw Genuahaven De ingebrachte reacties met zienswijze(n) zijn voor het gemeentebestuur aanleiding geweest de keuze voor het alternatieve inrichtingsvoorstel nogmaals tegen het licht te houden. Naast het feit, dat vanuit functioneel oogpunt de keuze voor het alternatief (onder 2.) verreweg de voorkeur verdient (boven de mogelijkheid onder 1.), speelt in dat verband nadrukkelijk ook MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 6 van 32

7 de vraag mee, in hoeverre de voorgestelde bebouwing op deze locatie, ook in relatie tot haar omgeving, stedenbouwkundig aanvaardbaar en ruimtelijk inpasbaar is. Naar aanleiding daarvan is in stedenbouwkundig opzicht de situatie ter plaatse en in relatie met de omgeving - aanvullend - bestudeerd ("Studie hoogbouw Genuahaven / Purmerend Weidevenne") en het resultaat daarvan is vervolgens in de onderhavige besluitvorming betrokken (zie: bijlage C). De conclusies van de stedenbouwkundige studie zijn: Op het niveau van het landschap levert het gebouw een passende en positieve bijdrage aan het silhouet van de stad. Op het niveau van de stad bevordert de toren de ruimtelijke oriëntatie in de stad en accentueert het de aanhaking van de nieuwbouwwijk Weidevenne op binnenstad. Op het niveau van de wijk is de Melkweg een aanknopingspunt voor hoogbouw in de stad. Het accentueert een belangrijke plek in de stad, de poort naar de binnenstad. De locatie sluit aan op de gewenste stedelijkheid in dit gebied, in de zichtlijn van de Melkweg overal zichtbaar. Op het niveau van het gebouw is de kwaliteit van het gebouw op ooghoogte belangrijk. Het gebouw sluit aan op het 'handschrift' van de wijk, met levendigheid op straatniveau. Het heeft een interessante plint op buurtniveau. In het gebouw uitzicht op en over de stad. Gelet op het vorenstaande en op de maat, de schaal en de situering van - de onderdelen van - de bebouwing, in relatie tot elkaar en tot de omgeving en met inachtneming van de gewenste functionaliteit en programmering is met het alternatieve inrichtingsvoorstel - met inbegrip van het hoogbouwelement - sprake van een ontwikkeling, die stedenbouwkundig aanvaardbaar en ruimtelijk inpasbaar is. Het alternatieve inrichtingsvoorstel is op veel punten een verbetering ten opzichte van een ontwerp, dat uitgaat van de maximale mogelijkheden overeenkomstig het uitwerkingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, woningbouw Melkwegzone (1 e fase) + Bredeschool en woonzorgcomplex 2005". De conclusie is gerechtvaardigd, dat de keuze voor dit alternatief dan ook alleszins verantwoord is. b. financiële haalbaarheid en kostenverhaal De economische uitvoerbaarheid van stadsuitbreidinggebied Weidevenne is aangetoond met de Exploitatiebegroting Weidevenne herziening 2007, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 6 maart 2007 en geaccordeerd door het Forum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (d.d. 12 april 2007). De grondexploitatie in het kader van de uitvoering van de voorliggende bestemmingsplanherziening is zodanig, dat het resultaat van de totaalbegroting niet negatief wordt beïnvloed. De exploitatiebegroting, die overigens jaarlijks wordt herzien, is niet openbaar. Uitsluitend voor wat betreft het hoogbouwelement wijkt deze bestemmingsplanherziening af van het gevoerd planologisch beleid. Gelet hierop is op het punt van kostenverhaal derhalve aanvullend een (anterieure) overeenkomst aangegaan, teneinde de risico's voor aspecten van mogelijke planschade af te wentelen op de planontwikkelaar. Daar komt nog bij, dat de planontwikkelaar een woningcorporatie (i.c. de Wooncompagnie) betreft en dat het realiseren van de onderhavige voorziening(en) één van de kerntaken van zo'n organisatie is. In dat verband is met de Wooncompagnie afgestemd, dat - indien het thans in procedure zijnde bestemmingplan onherroepelijk wordt en de gemeente ten behoeve van verwezenlijking van de bestemming "Gemengd - wonen en maatschappelijk" aan deze corporatie grond uitgeeft - opdracht zal worden verleend tot de bouw van een woonzorgcomplex. Na verwezenlijking van het complex zal Wooncompagnie optreden als verhuurder van het complex. Overigens heeft de provincie Noord-Holland voor het wijksteunpunt breed 'Heel Europa' te Purmerend MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 7 van 32

8 aan de gemeente een tekortsubsidie van maximaal ,-- verleend (beschikking d.d. 6 januari 2008, nummer ). Dat sprake is van een financieel haalbaar plan, is naar het oordeel van het gemeentebestuur hiermee voldoende gewaarborgd. Dat geldt overigens ook voor het kostenverhaal, zodat met inachtneming van artikel 6.12 Wro aan de gemeenteraad het besluit wordt voorgelegd om ter zake geen exploitatieplan vast te stellen. c. beleid van hogere overheden In het kader van het (wettelijk) vooroverleg is het voorontwerpbestemmingsplan medio 2009 om reactie toegezonden aan diverse instanties, waaronder rijk en provincie. Van dit overleg is verslag gedaan in hoofdstuk 7 in de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan. Rijksoverheid. Buiten de reactietermijn is van de VROM-Inspectie (alsnog) een reactie ontvangen. Het voorontwerpbestemmingsplan geeft deze instantie aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen over nationale belangen, zoals verwoord in de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB). Deze opmerkingen, die betrekking hebben op rijksbeleid inzake waterhuishouding en mobiliteit, worden integraal overgenomen in de toelichting op het vast te stellen bestemmingsplan. Provincie Noord-Holland. Tijdens het vooroverleg heeft de provincie de opmerking gemaakt dat er geen aanleiding bestaat tot het maken van opmerkingen over het voorontwerp. Overigens heeft de provincie medio 2010 een (nieuwe) structuurvisie vastgesteld. In dat kader wordt niet meer uitgegaan van zogenaamde "rode contouren", maar van het principe van "Bestaand Bebouwd Gebied". Het ligt voor de hand, dat bij de vaststelling van voorliggend (ontwerp)bestemmingsplan de toelichting daarop ambtshalve wordt aangevuld met de meest actuele stand van zaken. De conclusie is, dat het beleid van hogere overheden niet in de weg staat aan het vaststellen van deze bestemmingsplanherziening. MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 8 van 32

9 Reclamant I Reclamant vindt het verschil tussen een maximale bouwhoogte van 18 meter conform het huidige planologische regime en 60 meter zoals opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan voor het woonzorgcomplex te groot. Tegen het concept woonzorgcomplex maakt reclamant geen bezwaar. Commentaar: Het gemeentebestuur is met reclamant van mening, dat het verschil in bouwhoogte tussen 18 en 60 meter niet onaanzienlijk is. Zoals op dit punt met name onder 3.a. bij Algemeen is toegelicht, leidt afweging van alle ter zake relevante belangen, er voor het gemeentebestuur toe, dat - op hoofdlijnen - het bestemmingsplan alszodanig kan worden vastgesteld. Wèl kan, zoals aangegeven bij Algemeen, de toelichting op het (ontwerp)bestemmingsplan op het aspect van (gevoerd) planologisch beleid nog aan duidelijkheid winnen door middel van een nadere aanvulling en/of aanscherping daarvan. Wijzigingsvoorstel: wz-1 de toelichting aanvullen op (gevoerd) planologisch beleid MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 9 van 32

10 Reclamant II Reclamanten brengen naar voren dat een woontoren van 60 meter niet aansluit bij de bestaande laagbouw in het gebied. Commentaar: Verwezen wordt naar het commentaar bij reclamant I. Wijzigingsvoorstel: wz-1 de toelichting aanvullen op (gevoerd) planologisch beleid MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 10 van 32

11 Reclamant III 1. Reclamanten vinden de bouwhoogte van de woontoren extreem hoog en zij verbazen zich er over, dat de (exacte) hoogte daarvan niet is genoemd in de informatiebrochure. 2. Verder hebben reclamanten een woning, waarbij de woonkamer op de eerste verdieping en de slaapkamer(s) op de tweede verdieping zijn gesitueerd. Met het oog op de situering van het parkeerdek van het woonzorgcomplex op de tweede bouwlaag wordt grote overlast verwacht van autokoplampen die in hun woning schijnen. Gelet op de beoogde afscherming van het parkeerdek wordt door reclamanten een 'stroboscoop'-effect gevreesd, waarbij minimaal de helft van het autolicht in de woning zal schijnen. 3. Om het probleem onder 2. op te lossen en omdat reclamanten een maximale bouwhoogte van 18 meter ook niet aantrekkelijk vinden, wordt het voorstel gedaan de laagbouw van het complex met een bouwlaag te verhogen. Hierdoor komt het parkeerdek op dezelfde hoogte als het dak van de omliggende woningen. Dit leidt tot een (aanzienlijke) vermindering van het probleem met enkele bijkomende voordelen, zoals de mogelijkheid om de woontoren te verlagen tot circa 40 meter of nog lager bij een alternatieve parkeeroplossing. 4. Reclamant uiten hun onvrede over vertraging in de daadwerkelijke inrichting en uitvoering van de openbare buitenruimte (parkeerplaatsen, bussluis, Melkwegbrug) grenzend aan dan wel in de (directe) nabijheid van stadhof Piraeushaven. 5. Tot slot zijn reclamanten er niet gerust op, dat (de ontwikkeling van) de waarde van het huis gewaarborgd is en zij stellen naar aanleiding daarvan voor om het antispeculatiebeding niet meer van toepassing te laten zijn. Commentaar: Ad. 1.: Verwezen wordt naar het commentaar bij reclamant I. Overigens heeft het gemeentebestuur niet de bedoeling gehad onhelder te communiceren over de bouwhoogte van de beoogde woontoren. Het wordt betreurd, dat reclamanten de informatievoorziening kennelijk als onvolledig hebben ervaren, maar zij hebben zich tijdig op de hoogte kunnen stellen van de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan, dat conform de wettelijke eisen ter inzage is gelegd. In dat kader is de informatiebrochure uitsluitend een extra communicatiemiddel geweest om omwonenden op de hoogte te brengen. Ad. 2.: In algemene zin wordt opgemerkt, dat (de mogelijkheid van) het schijnen van autokoplampen in een woning op maaiveld niet ongebruikelijk is. De onderhavige situatie, waarbij door omwonenden wordt gewoond op de verdiepingen en ten behoeve van het woonzorgcomplex wordt geparkeerd op de tweede bouwlaag, vraagt om een op maat gesneden oplossing. In dat verband ligt het voor de hand, dat de regels worden aangevuld met een (nadere eisen-) regeling, die wat betreft het te ontwikkelen bouwplan waarborgt dat de omwonenden daarvan (nagenoeg) geen overlast zullen ondervinden. Ad. 3.: Van de door reclamanten gedane suggestie (een lagere woontoren en 3 bouwlagen) is door het gemeentebestuur kennisgenomen, maar als gevolg van het gestelde onder Ad 2. is het gesignaleerde probleem niet (meer) aan de orde. Onder 2. en 3. bij Algemeen is verwoord, waarom het alternatieve inrichtingsvoorstel voorligt en wat de afweging is om te komen tot de keuze daarvan. Ook het overleg met de initiatiefnemer c.q. participanten over de gedane suggestie leidt niet tot een andere conclusie. MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 11 van 32

12 Ad. 4.: De geuite onvrede heeft de aandacht van het gemeentebestuur en van de wijkmanager van Weidevenne. Bij deze bestemmingsplanprocedure zijn de gemaakte opmerkingen evenwel planologisch niet relevant. Ad. 5.: Het gemeentebestuur verwacht niet, dat de waarde van de woning van reclamanten door de verwezenlijking van het voorliggende alternatief in negatieve zin wordt beïnvloed. Wanneer reclamant desondanks van mening is dat er sprake is van (plan)schade, wordt in dit kader gewezen op het bepaalde in artikel 6.1 Wro. Voor het overige kan worden verwezen naar het gestelde onder 3.b. bij Algemeen, zodat het verzoek om het antispeculatiebeding niet meer van toepassing te laten zijn niet voor de hand ligt c.q. daaraan niet wordt meegewerkt. Wijzigingsvoorstel: wz-1 de toelichting aanvullen op (gevoerd) planologisch beleid wz-2 de regels aanvullen met een "nadere eisen"-regeling voor wat betreft de afscherming van het parkeerdek MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 12 van 32

13 Reclamant IV 1. Reclamant beschikt over een dakterras en is bevreesd voor inbreuk op privacy als gevolg van de hoge woontoren. 2. Daarnaast is reclamant het er niet mee eens, dat de gemeente haar stedenbouwkundige plannen aanpast nadat alle omliggende woningen verkocht zijn. Commentaar: Ad. 1.: De woning van reclamant ligt op méér dan 200 meter ten zuiden van het hoogbouwelement, dat bovendien zodanig is geprojecteerd dat het (uit)zicht daarvan primair georiënteerd zal zijn in oostelijke en westelijke richting. Verder is het zo, dat bij een stedelijke woonomgeving (enige) inbreuk op privacy niet is te voorkomen en dat daarmee rekening moet worden gehouden. De vrees van reclamant is niet gegrond en geeft geen aanleiding tot aanpassing van het voorliggende (ontwerp)bestemmingsplan. Ad. 2.: De aanleiding om te komen tot de onderhavige wijziging is verwoord onder Algemeen. Het staat het gemeentebestuur vrij op basis van voortschrijdend inzicht bestemmingsplannen te wijzigen. De procedure daartoe is neergelegd in artikel 3.8 e.v. Wro en wordt gevoerd met inachtneming van de(ze) wettelijke vereisten. Wijzigingsvoorstel: geen MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 13 van 32

14 Reclamant V 1. Reclamant heeft moeite met de hoge woontoren in relatie tot de privacy (dakterras) en merkt op dat ten tijde van aankoop van de woning aan de overkant een complex zou worden gerealiseerd van maximaal 3 hoog. 2. Reclamant maakt zich zorgen over de waardeontwikkeling van de woning bij realisatie van het woonzorgcomplex met een woontoren van 60 meter. Commentaar: Ad. 1.: Onder verwijzing naar het gestelde onder 1 bij Algemeen merkt het gemeentebestuur op, dat nimmer sprake is geweest van een complex van maximaal 3 hoog. De huidige planologische regeling maakt een gebouw mogelijk met een bouwhoogte van 18 meter en uitgaande van drie meter per bouwlaag staat deze regeling dan ook een gebouw van zes bouwlagen toe. Dit heeft navenante gevolgen voor de door reclamant genoemde privacy en overigens wordt er op gewezen, dat bij een stedelijke woonomgeving (enige) inbreuk op privacy niet is te voorkomen en dat daarmee rekening moet worden gehouden. Ad. 2.: Verwezen kan worden naar het commentaar onder Ad. 5 bij reclamant III. Wijzigingsvoorstel: geen MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 14 van 32

15 Reclamant VI 1. Reclamanten vinden het ontwerpbestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" een bedreiging voor de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk en ze zijn verbaasd over de hoogte die het vigerende planologische regime driemaal overschrijdt. Een woontoren van 60 meter is naar hun mening een aantasting van het stedenbouwkundige karakter van Stadshoven en reclamanten benadrukken dat de woontoren het hoogste gebouw van Purmerend wordt. 2. Reclamanten stellen dat de intimiteit en geborgenheid van de binnenhoven zal verdwijnen en ook de privacy van bewoners, vooral van de woningen met een dakterras. In hun ogen leidt het huidige planologische regime met een bouwhoogte van 18 meter in tegenstelling tot het voorliggende voorstel niet tot onevenredige inkijk en met de handhaving daarvan blijven de privacy en intimiteit gewaarborgd. 3. Reclamanten voelen zich misleid, omdat - nu de naastgelegen woningen zijn opgeleverd - de stedenbouwkundige visie wordt losgelaten. 4. Voortvloeiend uit de zienswijze onder 1. en 2. vreest reclamant waardevermindering van de woning bij realisatie van het plan zoals weergegeven in het ontwerpbestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009". 5. Reclamanten maken bezwaar tegen het feit, dat in de ochtenduren extra schaduw wordt ondervonden, hetgeen blijkt uit de bezonningsstudie. 6. Reclamanten kunnen de auto nu ook al haast niet kwijt in de wijk en ze verzoeken het parkeervraagstuk goed uit te (laten) zoeken vanwege de toename van de parkeerbelasting in de wijk Stadshoven. Commentaar: Ad. 1.: Verwezen wordt naar het commentaar bij reclamant I. Het gemeentebestuur meent in tegenstelling tot reclamanten, dat het gewijzigde voorstel, ook gelet op de sociale component zoals omschreven bij 2. onder Algemeen, geen bedreiging vormt voor de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk. Het hoogbouwelement wordt inderdaad het hoogste gebouw van Purmerend; voor de onderbouwing daarvan kan worden verwezen naar 3.a. onder Algemeen (Studie hoogbouw Genuahaven). Ad. 2.: Het gemeentebestuur onderschrijft niet de stelling, dat privacy en intimiteit van reclamanten beter is gewaarborgd met het huidige planologische regime. Wanneer het woonzorgcomplex in een bouwblok van zes bouwlagen wordt gerealiseerd, zullen de woningen op de bovenste twee à drie bouwlagen eveneens zicht hebben op het perceel van reclamanten. Verder is het zo, dat bij een stedelijke woonomgeving (enige) inbreuk op privacy niet is te voorkomen en dat daarmee rekening moet worden gehouden. De vrees van reclamant is geen aanleiding om het voorliggende (ontwerp)bestemmingsplan aan te passen. Ad. 3.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 2. bij reclamant IV. MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 15 van 32

16 Ad. 4.: Verwezen kan worden naar het commentaar onder Ad. 5. bij reclamant III. Ad. 5.: Uit de bezonningsstudie blijkt dat de percelen aan de Donaulaan-Wolgalaan/Piraeushaven uitsluitend in de ochtenduren enige extra schaduw zullen ondervinden. Op basis hiervan kwalificeert het gemeentebestuur de schaduwwerking als niet aanzienlijk, zodat dit aspect geen aanleiding geeft tot aanpassing van het (ontwerp)bestemmingsplan. Ad. 6.: Mede naar aanleiding van deze zienswijze is het parkeeraspect nader onderzocht, waarbij de conclusie is dat er per saldo op alle momenten van de week voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn. In de toelichting op het (ontwerp)bestemmingsplan zal aanvullend nader worden ingegaan op het parkeeraspect. Voor het woongebied is het maatgevende moment de nacht. Dan is er geen openbare parkeervraag vanuit het woonzorgcomplex te verwachten. De parkeervraag op de andere momenten moet wel in het openbare gebied worden opgevangen. In het openbare gebied ten noorden en ten westen van het woonzorgcomplex kan een groot deel van deze parkeervraag worden opgevangen, naast de parkeerplaatsen die nu al bezet worden door bewoners van de woningen in de omgeving. Op zondagmiddag en in mindere mate tijdens de drukke bezoekavonden is er ten noorden en ten westen van het complex onvoldoende parkeerruimte beschikbaar. Op die tijden is het parkeerterrein ten oosten van het woonzorgcomplex (bij de Pieklokalen) niet in gebruik. Dankzij de aangelegde brug kan dit terrein dienen als overloop. Het beoogde parkeerdek op de tweede bouwlaag is overigens niet alszodanig vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan Dit zou wellicht tot ongewenste ontwikkelingen kunnen leiden en daarom verdient het de voorkeur om de regels in die zin toe te spitsen. Wijzigingsvoorstel: wz-3 de toelichting aanvullen met een beschrijving van het parkeeraspect wz-4 de regels aanscherpen in die zin dat het parkeren (primair) op het dak van de tweede bouwlaag gewaarborgd is MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 16 van 32

17 Reclamant VII 1. Onder uitvoerige beschrijving van het totstandkomingsproces van Stadshoven in Weidevenne vindt reclamant het ontwerpbestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" een bedreiging voor de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk en hij is verbaasd over de hoogte die het vigerende planologische regime driemaal overschrijdt. Een woontoren van 60 meter is een aantasting van het stedenbouwkundige karakter (en van de menselijk maat en schaal) van Stadshoven. Verder verbaast reclamant zich er over, dat in de informatiebrochure de exacte hoogte van de woontoren niet is genoemd. 2. Volgens reclamant kan een dergelijke aanpassing van het stedenbouwkundig karakter een negatief effect hebben op de gezondheid van bewoners van de wijk, door bijvoorbeeld stress en negatieve gevoelens, extra verkeersbewegingen en als gevolg daarvan een verminderde luchtkwaliteit. 3. De reclamant voorziet een toename van de parkeerbelasting wat resulteert in een tekort aan parkeerplaatsen in Stadshoven. Reclamant verzoekt de gemeente om de parkeerbelasting op te lossen zodat de parkeerproblematiek in de buurt niet verergert. Men stelt de vraag of ook de bezoekers van de bewoners in het woonzorgcomplex die met de auto komen, zijn betrokken in het bepalen van de parkeernorm. 4. Reclamant stelt, dat de intimiteit en geborgenheid van de binnenhoven zal verdwijnen en ook de privacy van bewoners, vooral van de woningen met een dakterras en hij stelt, dat een maximale bouwhoogte van 18 meter niet zal leiden tot onevenredige inkijk waardoor de huidige privacy en intimiteit in de wijk gehandhaafd blijft. 5. Vanwege overlast van licht acht reclamant het onvriendelijk tegenover de bewoners van Stadshoven om een parkeerdek op de tweede bouwlaag te realiseren. Reclamant is van mening dat de beoogde manier, waarop het parkeerdek wordt afgeschermd niet toereikend is om overlast te voorkomen. Dit zal leiden tot een 'stroboscoop'-effect. Voorts wijst hij er op, dat parkeerdekken geluidhinder kunnen veroorzaken en reclamant wil weten, of dit aspect is onderzocht en op welke wijze geluidhinder wordt beperkt dan wel voorkomen. Reclamant geeft de voorkeur aan een andere parkeeroplossing (nl. een halfverdiepte parkeergarage), zoals gerealiseerd bij de nieuwbouw aan de Meteorenweg in de wijk Wheermolen. 6. Reclamant stelt, dat de uitkomst van het windtunnelonderzoek niet juist is. Hij constateert tegenstrijdigheden in de onderzoeksrapportage en een foutieve conclusie uit het onderzoek die gebaseerd is op verkeerd vastgestelde variabelen. 7. Het verbaast reclamant dat voor wat betreft het materiaalgebruik wordt afgeweken van het gevelmetselwerk dat bij alle (andere) hoven binnen de wijk is toegepast. De nu voorgestelde gevelbekleding van aluminium is volgens reclamant windgevoelig en zorgt voor geluidhinder door flankerend omgevingsgeluid. 8. Reclamant maakt bezwaar tegen het feit, dat in de ochtenduren extra schaduw wordt ondervonden, hetgeen blijkt uit de bezonningsstudie. 9. Reclamant voorziet door een waardevermindering van de woning bij realisatie van het plan zoals weergegeven in het ontwerpbestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009". Als argument wordt genoemd, dat een woontoren van 60 meter afbreuk doet aan de stedenbouwkundige kwaliteit van de wijk en dat de wijk derhalve minder aantrekkelijk wordt. Deze kwaliteit heeft voor reclamant een belangrijk argument gevormd om de woning te kopen. MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 17 van 32

18 10. Reclamant voelt zich misleid door de gemeente omdat na oplevering van de naastgelegen woningen in Stadshoven, diezelfde stedenbouwkundige visie wordt losgelaten. Afsluitend benadrukt reclamant niet tegen een gebouw aan de Genuahaven te zijn, maar wel een gebouw dat niet binnen het huidige planologische regime past en niet overeenkomt met de informatie die bekend was ten tijde van aankoop van de eigen woning. Commentaar: Ad. 1.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 1. bij reclamant III. De opmerking, dat de menselijke maat en schaal zou worden aangetast, is naar de mening van het gemeentebestuur niet relevant, omdat de beleving daarvan van persoon tot persoon verschillend is. De menselijke maat en schaal is voornamelijk van toepassing op de nabije omgeving, die direct vanuit ooghoogte wordt beleefd. Ad. 2.: Het mogelijk ontstaan van stress en/of negatieve gevoelens is voor het gemeentebestuur geen aanleiding om af te zien van een ruimtelijke ontwikkeling, die - zowel op zichzelf als in relatie tot de omgeving - naar haar oordeel een verbetering betreft van de te realiseren voorziening. Daar komt bij, dat sprake is van een stadsuitbreidinggebied, waarbij verandering van de leefomgeving inherent is en concretisering (slechts) stapsgewijs plaatsvindt. In het (ontwerp)bestemmingsplan is nader toegelicht (paragraaf 5.6), dat het onderhavige project voor wat betreft het aspect luchtkwaliteit kan worden gerangschikt in de categorie niet in betekenende mate. Aanvullende berekeningen bevestigen, dat deze ontwikkeling voldoet aan de in dit kader te stellen normen en derhalve in overeenstemming is met de geldende regelgeving (Wet milieubeheer resp. Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen). Ad. 3.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 6. bij reclamant VI. Ad. 4.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 2. bij reclamant VI. Ad. 5.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 2. bij reclamant III. Overigens is het inderdaad zo, dat auto's op het (toekomstige) parkeerdak geluid kunnen veroorzaken. In hoeverre een dergelijke geluidsproductie aanleiding is tot hinder en overlast voor omwonenden, is nader onderzocht door onderzoeksbureau Peutz. De conclusie is, dat de geluidsbelasting ten gevolge van een personenauto op het parkeerdak (tenminste 17 db) lager is dan geluidsbelasting van wegverkeer door de straat. Het gemeentebestuur kan deze conclusie onderschrijven. Daar komt nog bij, dat de afscherming van het parkeerdak direct kan bijdragen aan een (verdere) reductie van dat geluid. Het gemeentebestuur zal dan ook geen alternatieve parkeeroplossing overwegen. MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 18 van 32

19 Ad. 6.: Het heeft het gemeentebestuur verrast, dat de uitkomst van het windtunnelonderzoek niet juist zou zijn. Gelet hierop zijn deze zienswijze en het beschikbare onderzoek nogmaals aan onderzoekbureau Nelissen ingenieursbureau b.v. ter beoordeling voorgelegd. Uit de terugmelding daarover is gebleken, dat per abuis (op pagina 4 van het rapport) sprake is een toren die bestaat uit 13 woonlagen. In het windtunnelonderzoek is evenwel uitgegaan van de juiste bouwhoogte van de woontoren, zoals die ook wordt beoogd. Voor het overige geldt de conclusie, dat de overgelegde rapportage accuraat is. Reclamant heeft in dit kader overigens geen contra-expertise overgelegd, zodat het gemeentebestuur met betrekking tot dit aspect geen aanleiding ziet om tot een andere uitkomst en/of conclusie te komen. Wel wil het gemeentebestuur alsnog de aanbevelingen, zoals verwoord onder paragraaf 4.3 van de toelichting, ter waarborging van de (daadwerkelijk) realisatie daarvan onderbrengen in de regels in de vorm van een (nadere eisen-)regeling. Ad. 7.: De materialisatie van de woontoren, waaronder de gevelbekleding, wordt niet geregeld in het bestemmingsplan. Dit wordt bepaald door de initiatiefnemer in overleg met de commissie voor welstandelijke advisering. Onder Ad. 6. is een (nadere eisen-)regeling voorgesteld, waarmee mogelijke overlast door windhinder moet worden voorkomen. Voor zover de gevel of de bekleding daarvan nadelig effect door wind veroorzaakt, kan dat aspect daarbij worden betrokken. Ad. 8.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 5. bij reclamant VI. Ad. 9.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 5. bij reclamant III en voor wat betreft de stedenbouwkundige kwaliteit naar het commentaar bij reclamant I. Ad. 10.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 2. bij reclamant IV. Wijzigingsvoorstel: wz-1 de toelichting aanvullen op (gevoerd) planologisch beleid wz-2 de regels aanvullen met een "nadere eisen"-regeling voor wat betreft de afscherming van het parkeerdek wz-5 de regels aanvullen met een "nadere eisen"-regeling om de aanbevelingen met betrekking tot het voorkomen van windhinder te waarborgen MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 19 van 32

20 Reclamant VIII 1. Onder uitvoerige beschrijving van het totstandkomingsproces van Stadshoven in Weidevenne vindt reclamant het ontwerpbestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" een bedreiging voor de leefbaarheid en kwaliteit van de wijk en hij is verbaasd over de hoogte die het vigerende planologische regime driemaal overschrijdt. Een woontoren van 60 meter is een aantasting van het stedenbouwkundige karakter (en van de menselijk maat en schaal) van Stadshoven. Reclamant benadrukt dat de woontoren het hoogste gebouw van Purmerend wordt. 2. De emoties zijn bij reclamant hoog opgelopen en hij voelt zich misleid, omdat na oplevering van de naastgelegen woningen in Stadshoven, de stedenbouwkundige visie door de gemeente wordt losgelaten. 3. Reclamanten stellen dat de intimiteit en geborgenheid van de binnenhoven zal verdwijnen en ook de privacy van bewoners, vooral van de woningen met een dakterras. In hun ogen leidt het huidige planologische regime met een bouwhoogte van 18 meter in tegenstelling tot het voorliggende voorstel niet tot onevenredige inkijk en met de handhaving daarvan blijven de privacy en intimiteit gewaarborgd. 4. Voortvloeiend uit de zienswijze onder 1. en 3. vreest reclamant waardevermindering van de woning bij realisatie van het plan zoals weergegeven in het ontwerpbestemmingsplan "Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009". 5. Reclamanten maken voorts bezwaar tegen de uitkomst van de bezonningsstudie dat woningen gelegen aan de Donaulaan/Piraeushaven in de ochtenduren extra schaduw ondervinden. 6. Reclamant kan de auto nu ook al amper kwijt in de wijk en hij verzoekt het parkeervraagstuk goed uit te (laten) zoeken vanwege de toename van de parkeerbelasting in Stadshoven. 7. Tenslotte vreest reclamant voor lichtoverlast van parkerende auto's en deurlampen op de verschillende etages van de toekomstige bebouwing. Commentaar: Ad. 1.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 1. bij reclamanten VI en VII. Ad. 2.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 2. bij reclamant IV. Ad. 3.: Verwezen wordt naar het commentaar onder Ad. 2. bij reclamant VI. Ad. 4.: Verwezen wordt naar het commentaar onder ad. 5. bij reclamant III. MvA : procedure ex art. 3.8 Wro " Weidevenne, kwadrant Europa, Woonzorgcomplex 2009" Pagina 20 van 32

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21

Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Nota van Inspraak en Overleg bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 Het voorontwerp bestemmingsplan Westergeest-Bumawei 21 heeft met de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Purmerend Weidevenne. Studie hoogbouw Genuahaven

Purmerend Weidevenne. Studie hoogbouw Genuahaven Studie hoogbouw Genuahaven INHOUDOPGAVE 1. Inleiding Opgave Wat is hoogbouw Blikveld 2. Skyline De stad en het landschap Het plan 3. Purmerend Structuren in de stad Het plan 4. Weidevenne De stedelijkheid

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Bestemmingsplan : Zuilichem, Kerkwegje tussen 8 en 10 Datum vaststelling raad :

Nadere informatie

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1

Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Zienswijzennota Bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg 1 Het ontwerp-bestemmingsplan Raalte Kern, omgeving de Meerleweg heeft gedurende de termijn van 2 september tot en met 14 oktober voor

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A

Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A Reactienota zienswijzen Eemstraat 10A gemeente Baarn Programma Fysiek Domein juni 2015 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5 1.1 Ter plaatse geldende bestemmingsplan...5 1.2 Procedure...5 2 De ingekomen zienswijzen...6

Nadere informatie

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente.

Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11. Gemeente Hof van Twente. Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat 11 Gemeente Hof van Twente. 1 juni 2016 Inspraaknotitie voorontwerp-bestemmingsplan Markelo-west, herziening Grotestraat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 17 december 2015 Agendanummer : 09 Datum : 11 november Onderwerp Bestemmingsplan Nieuwe Klif

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 17 december 2015 Agendanummer : 09 Datum : 11 november Onderwerp Bestemmingsplan Nieuwe Klif Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 17 december 2015 Agendanummer : 09 Datum : 11 november 2015 Onderwerp Bestemmingsplan Nieuwe Klif Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit 1. in te stemmen met

Nadere informatie

A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Bestemmingsplan "XI Gestel buiten de Ring 2005 (Aireyflats en woningen)" ORVM - Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, STB - Stedenbouw september

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o.

Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. Bijlage 2 - Reactienota zienswijzen m.b.t. Ontwerpbestemmingsplan De Wijk, Parkweg e.o. 1. Indiener zienswijze 1 1. Indieners zienswijze geven aan bezwaar te hebben tegen de realisatie van een appartementencomplex

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen Behorende bij het bestemmingsplan III Oude Gracht 2006 (Coriolanuspad) Sector Ruimtelijke Expertise, afdeling Ruimtelijke Ordening DMSnr 1129757 17 november 2015

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Memorie van Antwoord:

Memorie van Antwoord: Agendanummer: Nr.: Registratienr: 1158642 Onderwerp: vaststelling van bestemmingsplan "Purmerland 21-2014". Memorie van Antwoord: in het kader van de procedure als bedoeld in artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37

Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Inspraaknota herontwikkeling Bovenkerkweg 35A-37 Van 10 december 2015 tot en met 20 januari 2015 zijn omwonenden van de locatie Bovenkerkweg 35A-37 geïnformeerd over de plannen voor herontwikkeling van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan 'Aquasingel De Groote Wielen' Reg.nr. : 104622 B&W verg. : 4 december 2012 Commissie : ROB Cie_verg. : 8 januari 2013 Raadsverg. : 22 januari

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Projectorganisatie Stationsgebied Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk Vergaderdatum 5 november 2015

Voorstel aan de raad. Projectorganisatie Stationsgebied Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk Vergaderdatum 5 november 2015 Voorstel aan de raad Opgesteld door Projectorganisatie Stationsgebied Bodewitz, J.A. (Jord) Kenmerk 15.509656 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 5 november 2015 Geheim Nee Vaststelling

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014

Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014 Zienswijzennota bestemmingsplan Museum De Lakenhal Januari 2014 1 Inleiding Op 5 november 2013 heeft het college van B en W besloten een bestemmingsplanprocedure op te starten voor de nieuwbouw en restauratie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN KERKSTRAAT 39 TE NEDERWEERT GEMEENTERAAD VAN NEDERWEERT D.D. 27 SEPTEMBER 2016

VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN KERKSTRAAT 39 TE NEDERWEERT GEMEENTERAAD VAN NEDERWEERT D.D. 27 SEPTEMBER 2016 VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN KERKSTRAAT 39 TE NEDERWEERT GEMEENTERAAD VAN NEDERWEERT D.D. 27 SEPTEMBER 2016 INHOUDSOPGAVE Paginanummer 1. Procedure 1.1. Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 3 1.2.

Nadere informatie

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven

NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven NOTA VAN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN ontwerpbestemmingsplan Heliushaven INLEIDING In 2011 is het voorontwerp bestemmingsplan Heliushaven opgesteld en heeft het wettelijk vooroverleg plaatsgevonden, zoals

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

C. Evers raad00594

C. Evers raad00594 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00594 Vaststellen bestemmingsplan Gertrudisdal-Norbertusdreef

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

Nota Van Beantwoording

Nota Van Beantwoording Nota Van Beantwoording Zienswijzen en wijzigingen Bestemmingsplan Julianadorp Noord 2009 d.d. 5 januari 2011 28 februari 2011 Nota van Beantwoording zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Julianadorp

Nadere informatie

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota

Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012. 14 januari 2012. Zienswijzenota Zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 14 januari 2012 Zienswijzenota ontwerpbestemmingsplan Eibergen, Hondevoort 7 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemene toelichting ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening

Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Zienswijzennota Bestemmingsplan Regenboogschool - Sportvoorziening Gemeente Hardinxveld-Giessendam Datum: 21 januari 2015 GemHG\Intern\17599 Zaaknr: HG 12838 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Status zienswijzennota

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied

Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied Ruimtelijke onderbouwing voor de wijziging van gebruik ten behoeve van de functie wonen (voortuin, behorende bij deelplan 13 van plangebied Berckelbosch te Eindhoven (Pianostraat 1 t/m 11) 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting van het voorstel:

Onderwerp: Beslispunten: Samenvatting van het voorstel: Routingformulier Voor hulp bij het schrijven van het voorstel, ga hier naar de toelichting per onderdeel: http://zaakomgeving.nieuwegein.nl/templates/toeli chting%20inhoud%20bw%20voorstellen.docx Nummer:

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a

Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Reactienota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Klaver 6a Gemeente Horst aan de Maas Datum: 26 januari 2015 ACHTERGROND Beoogde ontwikkeling Op het bedrijventerrein TradePortWest zijn verschillende bedrijven

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2'

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke onderbouwing 'Herontwikkeling Weidestraat 2' 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden ter voorbereiding van een omgevingsvergunning,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Marslanden, van Tuellstraat Hardenberg

EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG. VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Marslanden, van Tuellstraat Hardenberg EINDVERSLAG INSPRAAKPROCEDURE EN VOOROVERLEG VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN Marslanden, van Tuellstraat Hardenberg AFDELING RUIMTE EN ECONOMIE CLUSTER RUIMTE APRIL 2011 2 INHOUD: I. OVERZICHT GEVOLGDE PROCEDURE

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 14 mei 2013 vaststellen bestemmingsplan Hof van Lebret 2013

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM. H.J. Weeda. 14 mei 2013 vaststellen bestemmingsplan Hof van Lebret 2013 Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: 120342 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 26 juni 2013 Steller: A. Ruiter Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 14 mei 2013 vaststellen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening

Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening Bestemmingsplan Zuidhoek, 1e herziening 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging van het plangebied "Zuidhoek" 1.3 Leeswijzer 7 7 7 8 Hoofdstuk 2 Aanpassingen 2.1

Nadere informatie

Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013

Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013 Zienswijzen op ontwerp uitwerkingsplan Legmeer-West Fase III Hof van Uithoorn (Fase I) Gemeente Uithoorn Juli 2013 1 Om het woningbouwproject Legmeer-West te kunnen ontwikkelen heeft de raad in 2005 het

Nadere informatie

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties

UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG. 1. Vooroverleg op grond van artikel Bro. 2. Inspraakreacties UDDELERWEG 69A: NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG 1. Vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 Bro Op het voorontwerp van het bestemmingsplan Uddelerweg 69a is in het kader van het vooroverleg een reactie ontvangen

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Vleuterweide Centrum, 2e fase

voorstel aan de raad Vaststelling bestemmingsplan Vleuterweide Centrum, 2e fase voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Meijer, P.H. (Peter) Kenmerk 16.509040 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg"

Vaststelling bestemmingsplan Delden-Noord, herziening Peperkampweg Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Delden-Noord, herziening Peperkampweg" Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 2. De zienswijzen zoals omschreven en afgewogen in de "Zienswijzennotitie

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Molenstraat 45, Deurne NL.IMRO.0762.BP A004

Voorontwerpbestemmingsplan Molenstraat 45, Deurne NL.IMRO.0762.BP A004 Voorontwerpbestemmingsplan Molenstraat 45, Deurne NL.IMRO.0762.BP201003-A004 Beantwoording van inspraakreacties In het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan heeft het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 6 augustus 2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Vaststelling Bestemmingsplan Bedrijventerreinen R.P. Hendriks Raadsvergadering

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan. Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef. Zienswijze nota

Ontwerpbestemmingsplan. Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef. Zienswijze nota Ontwerpbestemmingsplan Emmaweg 34 a en b te Kortenhoef 7-10-2014 Pagina 1 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan is op 23 oktober 2013 gepubliceerd en heeft vervolgens met ingang van 24 oktober 2013 gedurende

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen A gemeente Eindhoven Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan V Stratum buiten de Ring 2004 (Begoniastraat 1B) Sector ORVM, afdeling Stedenbouw April 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

Interne documenten

Interne documenten Scan nummer 2 van 5 - Scanpagina 1 van 6..,: te 'j.jyl.. f? g e m e e n '..,.', ' Hardinxveld-Giessendam.. j.. ' àl i de Zienswijzennota Wabo-aanvraag van de heer C. den Uil voor de bouw van een woning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen. behorend bij het. bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Metrostationslocatie Overtoomse Veld Januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen Indieners

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Haarlem 023 Reg.nr.: 2009/186957

Raadsstuk. Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Haarlem 023 Reg.nr.: 2009/186957 Raadsstuk Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Haarlem 023 Reg.nr.: 2009/186957 1. Inleiding Het project 023 betreft het thans grotendeels braakliggende gebied, gelegen tussen de Boerhaavelaan, de Toekanweg,

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0109EAA757* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer Voorstellen Raad Directeur : L. Huberts Zaakgericht\407 Behandelend ambtenaar A.A. Siesling Zaaknummer Z.16-18920 Datum: 20 december 2016 Afdeling

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Notitie behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Zandleij, 7 e herziening (Kuil 5)

Notitie behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Zandleij, 7 e herziening (Kuil 5) Notitie behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan De Zandleij, 7 e herziening (Kuil 5) Het ontwerpbestemmingsplan 'De Zandleij, 7 e herziening (Kuil 5)' heeft van maandag 26 november 2012 tot en met

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren

2. Advies commissie bezwaarschriften. 3. Uitspraak rechtbank Noord-Nederland. 4. Uittreksel bestemmingsplan Komplan Haren Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 juni 2015 Nummer : 31 Onderwerp : Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwplan Horecagelegenheid Vondellaan

Nadere informatie

Zienswijzennota. bestemmingsplan Nicolaas Beetsstraat e.o.

Zienswijzennota. bestemmingsplan Nicolaas Beetsstraat e.o. Zienswijzennota bestemmingsplan Nicolaas Beetsstraat e.o. december 2009 zienswijzennota bestemmingsplan Nicolaas Beetsstraat e.o. 1 zienswijzennota bestemmingsplan Nicolaas Beetsstraat e.o. 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen.

B&W-voorstel. Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart naar 5 woningen. B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie leegstaand kantoorpand Zuid Willemsvaart 217-227 naar 5 woningen. 1) Status Het voorstel heeft betrekking op het uitoefenen van de collegebevoegdheden

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal svoorstel jaar Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Emmen, Noordbarge Ermerweg hoek Achter het Kanaal Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Ruimtelijke Ontwikkeling en Infrastructuur Ontwikkeling E. de

Nadere informatie

1. Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel 2. Indiener 1 3. Indiener 2 4. Indieners 3

1. Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel 2. Indiener 1 3. Indiener 2 4. Indieners 3 Definitieve verwerking Versie 2.0 8 juni 2010 n bestemmingsplan 't Stüpke n Het ontwerpbestemmingsplan 't Stüpke is gepubliceerd op 25 maart 2010 in de Rozet, de Staatscourant en op de website van de gemeente

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Bestemmingsplan : Zuilichem, t Boske Behorend bij raadsbesluit : 26 september 2013 I. Procedure ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart'

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 9 maart 2015 Documentnummer : 2015.0.013.143 Zaaknummer: 2014-09-00312 Onderwerp: Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'De Nieuwe Vaart' Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

24 juli 2017 vaststellen bestemmingsplan 'Camping Lindenhof 2017'

24 juli 2017 vaststellen bestemmingsplan 'Camping Lindenhof 2017' Verantwoordelijk team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Nummer Kenmerk Raad d.d. 27792 27 september 2017 Paragraaf begroting Portefeuillehouder 2 mr. J. (Jasper) Verstand Steller A. (Arjen) Ruiter Datum

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009

Bestemmingsplan. Zuidpolder-Oost. derde partiële herziening 2009 Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost derde partiële herziening 2009 Gemeente Edam-Volendam Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 oktober 2010 Inhoud toelichting 1. Inleiding 1.1 Vigerende bestemmingsplannen

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op

Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Nota van Beantwoording Ontvangen zienswijzen en beantwoording zienswijzen op Omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedure) en een besluit

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) Het bestemmingsplan Wat is een bestemmingsplan? Waaruit bestaat een bestemmingsplan? Herzien bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro) In deze brochure leest u wat het herzien van een bestemmingsplan inhoudt, zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het bestemmingsplan

Nadere informatie

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen en reacties overlegpartners. behorend bij het

GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST. Nota van beantwoording zienswijzen en reacties overlegpartners. behorend bij het GEMEENTE AMSTERDAM STADSDEEL NIEUW-WEST Nota van beantwoording zienswijzen en reacties overlegpartners behorend bij het bestemmingsplan Oostoever 2014 November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijzen

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06

Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06 Embargo tot 17 mei 2016 Onderwerp Beslissing op bezwaar planschade De Meeuwse Acker 20 06 Programma Stedelijke ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 1 december 2015 heeft

Nadere informatie

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat

Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat Nota van inspraakreacties en reacties wettelijk vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Kern Werkendam: Parkeerplaatsen Sigmondstraat 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 17 april 2014 heeft het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Augustus 2016 Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Zienswijze 4 2 Algemeen Het ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Cor

Nadere informatie

Partiële herziening Waterfront-Zuid Boulevard-West

Partiële herziening Waterfront-Zuid Boulevard-West Partiële herziening Waterfront-Zuid Boulevard-West Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 7 Hoofdstuk 3 Beleidskaders 9 Hoofdstuk 4 Uitvoeringsaspecten 11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beantwoording zienswijzen ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan Sander

Beantwoording zienswijzen ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan Sander Beantwoording zienswijzen ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan Sander Banken. Inleiding. Het ontwerp-bestemmingsplan Sander-Banken heeft gedurende de periode 28 februari 2013 tot en met 10 april

Nadere informatie

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91

Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Bestemmingsplan Plattelandswoning Middenweg 87 en 91 Gemeente Venlo Projectnummer BRO: 211x08099 Identificatienummer: NL.IMRO.0983.BP201605MDDNWG8791-VA01 Inhoudsopgave

Nadere informatie

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'

15 augustus 2017 SO/ Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Dordrecht Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum Ons kenmerk Begrotingsprogramma Betreft 15 augustus 2017 SO/1902554 Ruimtelijke ordening en Wonen Vaststellen bestemmingsplan

Nadere informatie

M. Peterse 3479

M. Peterse 3479 Agendapunt commissie: 3.2 steller telefoonnummer email M. Peterse 3479 marina.peterse@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 77941/118380 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie