power fidelity! Simpele opzet A. Rledl (Duitsland)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "power fidelity! Simpele opzet A. Rledl (Duitsland)"

Transcriptie

1 power fidelity! ontwerp: A. Rledl (Duitsland) De afzonderlijke eigenschappen van deze eindversterker ogen op het eerste gezicht niet bijster revolutionair. Maar het isjuist de kombinatie ervan in één ontwerp die de PA-3 bijzonder maakt. Een zeer royaal vermogen van 3 Waan 4 Q gaat hier hand in hand met een robuust karakter en een in verhouding simpele opzet. Niettemin ontpopt deze "nabouwvriendelijke" versterker zich bij het luisteren als een puur hifi-instrument en komt hij ook nog eens met goede meetresultaten voor de dag. Een muzikale reus! 74 t1!j het ontwerpen van een eindversterker kun je verschillende uitgangspunten hanteren. Je kunt je hetemaal richten op het "high-fidelity'-aspekt en kompromisloze kwaliteit nastreven. Je kunt mikken op eenvoud en probleemloosheid. Ofje kunt een filosofie kiezen waarbij alles wordt opgeofferd aan een kolossaal uitgangsvermogen. Blj de P-3 was van meet af duidel!jk dai het een kompromis moest worden lussen de twee laatste punten. Het was de bedoeling om een versterker te maken met een probleemloos rechtloe-rechtaan-karakter en een royaal vermogen. Dus vooral geen dure. exotische onderdelen en geen onnodige kornplexitelt. omdat zutks de nabouw meteen beperkt lol een kleine kring van gevorderde audio-specialisten. Gewoon een "eerlijke" versterker met goede hifi-eigenschappen. die liefst voor zo veel mogel!jl, mensen nabouwbaar is. Voorop stond tevens dat de versterker qua vermogen niel te krenterig bedeeld mocht zijn, omdat de inzetbaarheid daardoor toch wordt beperkt. We weten allemaal wel dat voor gebruik in de huiskamer een vermogen van 3 à 4 W per kanaal in principe toereikend is. maar daarbij vallen op zijn minst een paar kanttekeningen te maken. In de eerste plaats is het zo dat bij het weergegeven van muziek de pieken het tien- à twintigvoudige kunnen bedragen van het gemiddetde nivo. Dus een zekere reserve is toch wel wensel[jk. In de tweede plaats zijn er nogal wat luidsprekerboxen met een zodanig laag rendement dat er echt meer dan 4 W ingepompt dient te worden om ze tot leven te wekken. En wil men tenstotte een versterker die universeet genoeg is 111 ook nog andere ruimten dan een doorsnee huiskamer met geluid te vullen. dan moet daar nog een schepje bovenop gedaan worden. Onder het motto "liever een pietsie meer. dan te weinig". werd deze versterker daarom afgestemd op een vermogen van zo'n 3 Waan 4 H. Daarmee zal men niet snel te kort komen. AI met al is de mix van verschillende eigenschappen hier best goed gelukt. De PA-3 kan wel degelijk gekarakteriseerd worden als een betrouwbare, forse eindtrap. die qua omvang en kosten voor een breed publiek bereikbaar is. En hoewei bij het ontwerp niet gestreefd is naar de absolute perfektie, bleek de versterker ook in gehoormatig en meettechnisch opzicht zjjn mannetje uitstekend te staan. In feite overtroffen de meetresultaten onze eigen verwachtingen! We laten het dan ook geheel aan uw eigen interpretatie ov r 111. na lezing van dit artikel en eventueel na het bouwen van de versterker. uit te maken waar de afkorting "PA- 3" voor staat. En het maakt ons niet uit of u nu voor "public address" danwel voor "power amp" kiest. Simpele opzet Aangezien elke versterker in de vorm van eindtransistoren. drivers en ruststroominstelling een aantal standaardelelementen bevat, zal het schema van figuur t zeker voor audiohobbyisten veel bekende trekjes vertonen. In dit geval worden de opvallende. meer specifieke details gevorl11d door de hoogte van de voedingsspanning en de aanwezigheid van twee IC's. Dat de voedingsspanning wat hoger is dan gebruiketijk, heeft uiteraard alles te maken met feit dat bij deze eindversterker het uitgangsvermogen ook wat groler is dan gel11iddeld - dus dat is niet zo vreemd. Verder bevindt zich IC2. samen met Tt O...T 13 en omringende kornponenten niet in de signaalweg. zodat de meer ervaren audiohobbyisten al snel terecht zullen konkluderen dat dit wel het beveiligingscircuit zal vormen. En daarbij is toepassing van geïntegreerde komponenten in de vorm van oparups of kom parators niet echt uniek of bijzonder. Houden we IC lover en die vormt. Elektuur2-96

2 toegepast op deze plaats. wél een bijzonder detail. Normaliter is de ingangstrap van een eindversterker steevast diskreet opgebouwd. Meestal bestaat die uit een verschilversterker or een dubbele verschilversterker. gevolgd door nog een spanningsversterker in de een of andere vorm (vaak ook een verschiltrap) om de predrivers aan te sturen. Hier is dat komplete ingangsdeel vervangen door één enkele opanip. te weten een NE5534. Het mag dan wat on konventioneel zijn om een opanip in een eindversterker aan te treffen. reit is wel dat de NE5534 prima voor die taak berekend is. Dat wordt duidelijk als men blik op het inwendig schema van de opamp slaat (zie apart kader). maar het bl[jkt eigenl[jk ook al uit het simpele reit dat de NE5534 in negen van de tien CD-spelers een fors deel van de analoge signaalverwerking voor zijn rekening neemt. Daarbij is de oparnp voor de gebo- den kwaliteit ook nog eens spotgoedkoop. Als enige nadeel geldt het reit dat de maximale voedingsspanning ver onder die van de rest van de eindversterker ligt. W[j hebben hier de gebruikelijke spanning van :+: 15 V aangehouden. Dat vraagt om een extra symmetrische voedingsspanning én het vormt een beperking van het uitstuurbereik van de ingangstrap. Het eerste valt vrij simpel op te lossen met behulp van een paar zenerdioden (D I.D2) en voorschakelweerstanden. Het tweede heeft als konsekwentie dat de versterker zodanig moet worden ontworpen dal ook in het deel na de ingangstrap nog enige spanningsversterking plaatsvindt. Maar aangezien het verschil tussen :+: 15 V en :+:6 V slechts een faktor vier beloopt. is ook hier niet echt sprake van een probleem. Laten we het schema van figuur 1 eens netjes van links naar rechts doornemen. Na arsluitweerstand RI stoten we eerst op een ingangsfilter dat de bandbreedte van het ingangssignaal tot realistische waarden beperkt. liet heen narnelijk weinig zin om de versterker te vermoeien met signalen die ver buiten zijn vermogensbandbreedte vallen; dat geen alleen maar onnodig veel kans op problemen. Het hoogdoorlaatfilter C5/R3 begrenst de ingauqsbandbreedte aan de onderkant en het laagdoorlaatfilter R2/C6 do t hetzelfde aan de bovenkant. Oparnp IC I is op klassieke wijze als verschilversterker geschakeld. De plus-ingang van ICI rungeert als aansluitpunl voor de overall-tegenkoppeling. Vanuit de uitgang van de versterker (knooppunt R25...R28) zien we daartoe een leiding teruglopen. die via 1~9aan het knooppunt H41R5ligt. C9. C 12 en Ct 4 zorgen bij die terugkoppeling voor de benodigde kompensatie. De totale span- 1, lomv l\1s o 2Vl <U 1\14 \116 TB. T14 = MJ D~ =, N44 T9. rts = MJ 154 "" MJE35 BCS46B MJE34() BCS56B 8139 BC337,M..1. I sov MJE153 o MJEI531 MJ1S3 MJ1S4 ~ ~ Figuur 1. Het schema van de PA-3 oogt als geheel vrij konventtoneet. Alleen de toepassing van een opamp aan de Ingang (ICl) vormt een opvallend detatl. Elektuur

3 Figuur 2a. De print heeft een redelijk royale layout. zodat men bij de opbouw ervan weinig hindernissen zal ontmoeten. Het aansluiten van luidspreker en voeding gebeurt met de bekende vlakstekers. ningsversterking wordt bepaald door de verhouding tussen R5 en R9 en een simpele rekensom leert dat die versterking hier een faktor 4 bedraagt. Van de uitgang van IC I belanden we via R6 bij de predrivers Tien T3. Met behulp van de baslsspannlngsdeler RIO...RI3 en hun respektlevelijke ernltterweerstanden zun deze transistoren in klasse A op een stroom van ca. 1 ma ingesteld. De spannings- en stroomversterking van T Irr3 is in deze konfiguratie aanzienlijk, zodat het transistorpaar een prima overgang vormt tussen de ingangs-opamp en de feiteluke eindtrap van de versterker. Laatstgenoemde deel wordt gevormd door de drivers (T6rr7) en de eindtransistoren (T8,T 14rr9,T 15). welke tot symmetrische power-darling- tons zjjn gekombineerd. Met het oog op het forse uitgangsvermogen zijn de eindtransistoren dubbel uitgevoerd. Aangezien de hier toegepaste typen MJ153 en MJ 154 ieder afzonderlijk een kollektorstroom van liefst 2 A kunnen hanteren en een maximale vermogensdissipatie van 25 W bezitten, zullen er niet snel belastbaarheidsproblemen ontstaan. BU de eindtrap is gekozen voor de gebruikeluke klasse-ab-instelling, Om een naadloze overgang tussen de NPN- en PNP-transistoren te bewerkstelligen en crossover-vervorming te vermijden. Daarvoor is vereist dat er ook zonder ingangssignaal reeds een (kleine) stroom door de eindtorren wordt gestuurd. Dat is de taak van de rond T2 opgebouwde "transistorzener". Hiermee wordt een zodanige voorspanning op de bases van T6 en T7 gezet dat deze drivers en de erop volgende eindtransistoren in rust nèt gaan geleiden. De hoogte van de ruststroom kan met PI nauwkeurig worden ingesteld. Om een zo goed mogelijke thermische stabiliteit te krugen zijn de drivers T6 en T7, de predrivers TI en T3 èn transistorzener T2 samen met de eindtransistoren op een en dezelfde koelplaat gemonteerd. Door deze maatregel wordt met name het verloop van de ruststroom aan banden gelegd. BU hoge uitsturing kan de ruststroom tijdelijk weliswaar nink oplopen, maar als het ingangssignaal daarna wordt teruggedraaid, zal de ruststroom vervolgens weer langzaam tot de nominale waarde afnemen. De beschrijving van het feitelijke versterkergedeelte van figuur 1 is hiermee zo goed als rond. Resten nog een paar details. 7 en 8 beschermen de uitgang van de versterker tegen eventuele terugslagspanningen vanuit de (kornplexe) belasting. R3 en Cl 7 vormen samen een Boucherot-netwerk dat de stabiliteit bij hoge frekwenties bevordert. Spoel L I voorkomt problemen bij kapacitieve belastingen (elektrostatische luidsprekersl). terwui parallelweerstand R29 er op ZÜn beurt voor zorgt dat de overdracht van bloksignalen door L I niet nadelig wordt beïnvloed. Houden we alleen relais Relover, maar dat maakt deel uit van de... Beveiliging Een bedrijfszekere en probleemloze versterker dient uiteraard voorzien te zijn van een aantal adekwate beveiligingen. Daar is bi] de PA-3 dan ook de nodige aandacht aan besteed. Dat begint al bjj de zekerin- 76 Elektuur2-96

4 gen Fl en F2, Welke in geval van overbelasting of kortsluiting gevaarlijk hoge stromen voorkomen. Nu is het bij smeltveiligheden altijd maar de vraag of zij snel genoeg reageren om elke vorm van schade aan de versterker voor to blijven. Maar al to vaak blgken halfgeleiders aanzienlijk sneller to zijn dan deze mechanische beveiligers, en hebben de eindtorren al de geest gegeven voordat de zekeringen goed en wel op temperatuur zijn gekomen. Daarom is bier een elektronische kortsluitbeveiliging toegevoegd, bestaande uit T4 en T5 en omringende komponenten. De werking daarvan is simpel. Zodra er door de uitgangsweerstanden R25 en R27 als gevolg van overbelasting of kortsluiting een ontoelaatbaar grote stroom gaat [open, zal er over de weerstanden zo veel spanning vallen dat de basis/emitter-drempel van T4 en T5 wordt overschreden. Deze gaan clan geleiden en sluiten daarmee het stuursignaal op de basis van T6 en T7 geheel of gedeelteluk kort. De uitgangsstroom daalt clan tot nul of tot een ongevaarlijke waarde en het leven van de eindtransistoren wordt niet Langer bedreigd. Maar dat is niet de enige vorm van beveiliging in de PA-3. Met behulp van het daarstraks al even genoemde relais Rel wordt de belasting losgekoppeld indien er sprake is van gelijkspanning op de uitgang en indien de temperatuur van het koellichaam to hoog oploopt. Net relais wordt tevens gebruikt om de luidsprekers Los to koppelen tijdens het inschakelen van de versterker (inschakelvertraging), om mogelijke storende plop- en knaleffekten to voorkomen. De voor dit apes benodigde stuurelektronica bestaat uit een dual-comparator van het type LM393 (IC2), een viertal transistoren (T1,..T13), twee indikatie-led's (D13, D14) en een handvol standaardkomponenten. Een en ander wordt gevoed vanuit de met voorschakelweerstand R42 en zenerdiode D7 gekonstrueerde simpele 15- V-voeding. Laten we eens bekijken hoe die beveiligingsschakeling werkt. Eerst maar het inschakelvertragingsdeel, want dat is het simpelste. De met "AC" gemerkte printkonnektor wordt via een extra draadje verbonden met een van de sekundaire aansluitingen van de voedingstransformator. Meteen na het inschakelen verschijnt aldaar een wisselspanning die wordt gelijkgericht met behulp van Dl2 en C19, en als negatieve spanning via R5 aan T12 wordt toegevoerd. Die transistor zal daardoor sperren, zodat C2 zich via LN O w %mlow O Figuur 2b. Een 1:1-afbeelding van de koper-layout, zeer belangrijk voor degenen die zelf de print etsen. R36 (en R44) kan gaan opladen. Zolang dit opladen niet voltooid is, zal de plus-ingang van komparator IC2b laag zjn ten opzichte van de min-ingang; de uitgang van IC2b zal dus eveneens laag zijn, T13 spert en het relais bevindt zich in afgevallen toestand. LED D13 Licht nu op. Wanneer na enkele sekonden C2 is opgeladen, clan klapt de komparator om; D13 dooft, het relais trekt aan en de luidsprekers - 151N( ~ worden ingeschakeld. Wanneer de voed ingsspanning van de ve rsterker wordt uitgeschakel d, zal het relais onmiddelluk afvallen, zodat even tu - e l e uitschakeleffekten evenmi n vi a de luidspreker to horen z ijn. Dan de DC- beveiliging. Dat is een zeer be langrijk onderdeel, wa nt mocht er als gevolg va n een eventueel defekt aan d e versterker gelijkspanning op de uitga ng komen to staan, dan l open de aangeslote n 7 J Ele k tu ur

5 (advertentie) PHILlPS IR HOOFDTELEFOON Stereo draadloze hoofdtelefoon van Philips. Optimale bewegings vrijheid lot ca. 6 mtr. Freq. bereik: 35-2Hz. Inel. netsoapter en aansluitkabel. f 99, DRAADLOOS IR ALARM Op afstand inschakelbaar passief IA alarm met ingebouwde 9db sirene. vcorzten van _ instelbare montagebeljgel. Voeding 3x R5 batterij BAS TUBE 2 Watt bas tube.. speciaal. Te gebruiken als subwoofer in de auto. of via netadapter. f 59, Freq.: 35 15Hz. Afm: 24x47mm. f 99, DRAADLOOS HUI"r.,rr.I=r.r Geen bekabeling meer nodig bij dele alarmset bestaand uit: centrale unit met sire ne. PIR detector, handzender en raam/dcurdetector. Voeding 12VDC via de bijgeleverde netadapter. f 499, AV TV MODULATORKIT Met dit bouwpakket kunt u (evt. draadloos) een audio/video signaal van bijv. uw camera op uw TV ontvangen. Bereik ca. 15 mtr. Uitgang 45~5MHl. Voeding 12V 15VOC. f 79, BORGRINGTANGSET ~ Set met borgringtang 4 ~ j\ met 4 verschillende q hulpstukken voor zowel in- als uitwendig gebruik. RAMS ey n EPROMS mda C C C C C C11~12 f 19,95 p.st. 1 st. 5, ,95 79, 6,95 61, 17,5 149,I 24,95 199, 19,95 169, 5,95 52,5 8,95 79, 39,95 329, p.st. 1 st. 8,95 79, 12,95 11, 1,95 95, 12, 15, 9,95 85, 12,95 11, 8,95 79, 9,95 85, 1,95 95, 14,95 125, 14,95 125, 19,95 169, Mariastraat EP Maastricht tel fax VIDEO ONDERDELEN 15clutch Hitaehi VTM lift roll. JVC HR aandr. rol JVCHRD tuss. wiel Blaupunkt RTV'OO 22219,95 434aandr.rol BlauwpunktRTV ,5 61 tuss.wiet Sharp Ve , aandr. ~olphilips Vr6J6-7 19, tuss. wiel Samsung V'X aandr. rol audiosonic Vr VIDEO SNAARSETS ~ 7 Sanyo VTC55 ~ 11 Panasonic NV86 t/m AKAI VS1 JVCHE77 6,95 2 Panasonie NV7 72 6,95 33 Sony SL3 8 7,95 55 NEC PVC ,95 58 Sanyo VHRllOO tjm 15 6,95 77 Panasonie AG7 1 tjm 681 8,95 88 Philips Vr , JVC HR ,95 VIOEO KOPPEN 2 JVC HR ,95 18 Blaupunkt RTV1 tjm , 21 Panasonic NV777 89, 41 Sony SL8 29, 58 Hitaehi VT1 tjm , 91 Sanyo VTC , 95 Samsung PX9S S1 S2 SV716 49, 143 JVC HRD , BESTELLINGEN: - rembours 12,5 - vooruitbetaling verzend kosten op ABN/AMAO boven 25, geen verzend/rembourskosten. alle prijzen inkl. BTW. TV AFSTANDSBEOlENINGEN 1 Blaupunkt UP16 29, 15 Blaupunkt 29, 154 Grundiç TP3 4 5VT 39, 243 ITT VSI 3 4 IFB13 tjm 18 39, 48 Philips , 418 Philips AC , 684 Loewe FB , 35 Philips RC75 49, P KASKADE'S 222 BG ,~'. 39, BG , t~ 39, BG tlm 2 ~49, 57 BG1S I 24,95 91 BG ,95 96 BG ,95 LIJNTRAFO'S 161 Philips 14, , Philips K , 246 Philips KM r>. 29, 65 ITT 4/37 y~~", \ 49, 64 Philips , 645 ITT 5/37' 59, 623 Eldor/t.oewe 49, 6212 Philips AT277/81 69, 6311 Blaupunkt , TV NETSCHAKELAAR :sj:» Geschikt voor div. TV's van ~ ~./ ITT, Grundig, Blall~unkt,... A>, Bauer, Salora en Siemens. p. st st. 25, BACKUP'S ~ CONO.47F 5,5V 5,95 CONO.1 F 5.5V 4,95 COND 1F 5,5V 14,95 ACCU 1V2 16x14mm 7,95 ACCU 2V4 32x 14mm 12,95 GELEIDERS Vraag- en aanbod advertenties voor partikulier gebruik, gemiddeld 27 lettertekens per regel. prijs per regel / 5,25/Bfrs Voor zakelijk gebruik. bij minimum afname van 5 regels. gemiddeld 27 lettertekens per regel f 12.5/Bfrs. 247,-. Plaatsing na vooruitbetaling op giro t.n.v. Elektuur Beek (L), voor Belqie per Geleiders kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven. TE KOOP DRAADLOZE TELEFOONS voor bereik van 1 Km. tot 15 Km. mogelijk! Diverse modellen leverbaarl Ook pocketuitvoaringenl Geschikt voor op bedrijf en of kantoor en P.TT Vox centrales! Voor info: of of fax: Ook 's avonds en in het weekend. PIEK ENVIRONMENT TECH NISCH VERTAALBUREAU TEL./FAX , Bouwpakketten en komponenten voor High-Tech audio svstemen. Voor en Eindverster kers (transistor, fet, buizen), luidsprekerboxen (actief, passief], Spoelen en Kondensatoren, Aansluit accessoires, Auto HiFi, Elacom Audio & Electronies, Postbus 74, 549 AB St. Oedenrode, Tel , Fax l.k. in zeer goede staat en met handleiding Wobulateur Marqueu WX 655 Metrix VHF UHF + Demolator P75; Curver Tracer LTC 95 leader; lcr Bridge lcr 74 leader; High Voltage meter probe lhm 8B; proo.t.k. Tel 2/ Ina 2.3). BOEKEN: **phonehack I"": Handboek voor analoge en GSM telefoons: meerdere toestellen op nr., veranderen simmnr., preventie, enz. Hfl. 25," **phonehack 11**: vervolg op deel 1 met data en spraakchannels, freq., operating svs, software, herprogr. enz. Hfl 35,'. ""High tech security I"": Spionnen boek met diverse telefoontap en afluisterschema's. Topkwaliteit. Hf!. 25," **High tech security 11"": Vervolg deel 1 met videospytechniek, plus zeer stabiele ontwerpen van micro en peilzenders. Incl. ravouts. Hf!. 25,. ""Satspy"" Boek over satellietafluisteren, telefoongesprekken, newsfeeds, up-downlinks freq. Hfl. 25," **TV XMTR handbook"": met glasheldere bouwplannen voor tv-zenders, incl. layout, schema, cornpo-opst, Hfl. 25," ""FM en KG lineairs"": Boek met diverse lineairs voor lineairs tussen 1 en 15 MHz. van 1 tot 35 wan. Incl. schema, lay, compo-opst. Hfl. 25," "Super FM en KG"": zender en lineairboek: vele hiqh-qualitv ontwarpen van FM en KG zenders. Hfl 25," **Digideco"": Decoderboek met diverse decodersenema's Hfl 25," ""FM en KG antenneboek"": nieuwe uitqave met vele bouwschema's en data voor het bouwen van antennes. Hf! 25," ""Videos py"'; nieuwe. uitgave over afluisteren van beeldschermen. Schema's, data, enz. Hfl 25,'. Bestellen: per giro: Orbit Electronics. leiden o.v.v. titels, rembours (Hf 15, 1 via Orbit-phone: 24 uurs bestel- en informatielijn: of per post: Orbit Electronics. postbus 651. Nl 23 AR lei den. ELECTRO FICTION. DE informa tie BBS uur, met datasheet. elektronika, computer, multi-media. techniek, elektronika telewinkel enz. TK A1 Flatbed X Y loopwerk, nieuw geschikt voor zwaar werk, plotten, snijden, frasen, printspoorfrasen, Zvas optio- neel, HPGL, ExcelIon, Sieb&Meier, CNC, levering op specificatie, 1 495," Tel: Te koop, PLC (852AH Basic), incl. display, keypad, handboeken, kabel, voeding en software, z.q.a.n., slechts 1 65," (woe. t/m vrij.). Te koop Scope tektronix 475A 25MHz. dual-channel delay service boeken pro bes, nieuw st ," Tel: speakers: vifa carat gefineer de kast: honing bewirred opqewaardeerd afm. (hxbrxdl 18x25x ," Tel: Te koop Elektuur 1974 t/m 1989, 16 delen ingebonden t.e.a.b TK: 3x compuboard 87192, 6x dig. 1/, kabels, softw, manual 115," Tel: Osciloscope Tektronix 465B 1MHz 2 kan. incl. Digitale multimeter optie en probe's ," Tel Elektuur 2 96

6 luidsprekers groot gevaar vernield Ie worden. Om dat te voorkomen wordt de uitgangsspanning via weerstandsdeler R32/R34 toegevoerd aan TI en T I I, die in feite voor een kontinue bewaking zorgen. Wisselspanningen blijven zonder invloed omdat die door C 18 worden afgevoerd naar massa. In geval van een positieve (meer dan 1,7 V) of negatieve (meer dan -4,8 V) gelijkspanning zal echter ofwel TlO ofwel T I I onmiddellijk gaan geleiden. De plus-ingang van IC2a wordt dan ornlaaggetrokken, zodat de komparalor omklapt, T 13 spert en het relais afvalt - een toestand die wederom door het oplichten van 1.1:1) I) 13 wordt aangegeven. ne temperatuurbeveiliging is niet per se nodig, maar biedt in geval van hoge omgevingstemperaturen of een te krappe koeling net dat beetje extra zekerheid. Als sensor dient R39. Dit is een soort "f'tc" (temperatuurgevoelige halfgeleider met een positieve temperatuurkoëfficiënt) die een zodanig plaatsje op de print heeft dat hij tegen het hoekprofiel op de print aan leunt. Als onder invloed van de temperatuur de waarde van R39 zodanig is gestegen dat de spanning op de miningang van komparator IC2a boven de met R45 en H46 ingestelde spanning op de plus-ingang komt, dan wordt de uitgang van IC2a laag. Dat heeft het inmiddels bekende gevolg figuur 3. Hier Is goed te zien hoe de transistoren via een hoekprofiel tegen het koelllchaam worden gemonteerd. dal IC2h omklapt, T 13 spert en het relais afvalt. Om aan te geven dat in dit geval de koelplaattemperatuur de oorzaak is, is de uitgang van IC2a op dezelfde manier als die van IC2b voorzien van een LED-indikator. AI I) 14 oplicht, wordt het dus hoog tud om iets aan de temperatuur te doen! De zaak is zo gedimensioneerd dat de beveiliging aanspreekt bij een koelplaattemperatuur van ca. 7 "C. Mocht het relais de neiging vertonen 111 te gaan klapperen, dan kan dit worden verholpen door meekoppelweerstand R48 iets te verlagen. Volledigheidshalve moeten we in dit hoofdstuk "heveiliging" ook nog even melding maken van het aansluitpunt "clip" dat via R31 met de uitgang van opanip IC I is verbonden. Dit punt is op de print met opzet naar huiten gevoerd om even- Onderdelenlijst Weerstanden: RI=lx68k R2 = 1 x 2k2 R:5,R9 = 2 x 22 k R4,R22,R2:5 = :5 x 1 k R5,R6,RI,RI:5 = 4 x 56 R7.R8,R42 = :5 x :5k:5/5 W RII.RI2.R:57 =:5 x 15 k R14,R15 = 2 x 15 RI6=lx68n R17=lx18 R18.R19 = 2 x 1 R2,R21.R46.R47 = 4 x 27 k R24 = 1 x56 n R25... R28 = 4 x 27/5 W R29 = 1 x 22/5 W R:5 = I x 1 nt5 W R:51 = 1 x 1 k R:52,R:54= 2 x 1 k R.3:5= Ix47k R.35=lxlk5 R:56 = 1 x47 k R:58,R49 = 2 x :5k:5 R:59 = I x temperatuursensor type KTY R4 = I x 4k7 R4t = I x:5:5k R4:5 = t x 1k5/5 W R44 = 1 x 47 R45 = I x Ik4 1% R48=lxJM R5 = I x 12 k PI = 1 x 25 n instel Kondensatoren : CI...C4,C8,CIO,CII = 7 x 1 n C5 = I x 2JJ.2MKT, steek 5 mm C6=lxln C7,C 18 = 2 x 47 JJ.l5 V bipolair rad. C9 = I x:5:5 p/16v styrooex Cl2 = I x 47 p/l6 V styroûex Ct:5=lx68n C14 = I x 47 p/t6 V styroflex C15,C16 = 2 x 15 n CI7 = 1 x öö n C 19 = t x 47 n C2 = 1 x 47 JJ.l25V radiaal Halfgeleiders: DI,D2,DI =:5 x zener 15 V/IW5 D:5... D6,DI2 = 5 x ln44 D7,D8 = 2 x BY254 9 = t x IN = 1 x I.N42 Dl:5,D 14 = 2 x LED D15,D16 = 2 x BAT85 Tl = I x MJE:55 T2 = 1 x BDI:59 T:5 = I x MJE:54 T4 = 1 x BC546B T5 = I x BC556B T6 = I x MJE I 5:5 T7 = 1 x MJE 15:51 T8,Tl4 = 2 x MJ 15:5 T9,Tl5 = 2 x MJ154 TlO...Tl2 = :5 x BC:5:57 TI:5 = t x BC639 IC I = I x NE55:54 IC2 = I x LM:59:5 Diversen: Ll = 1 x,7 JJ.H(15 wdgn. 1-mmlakdraad over R29) Rel = I x 16-A-relais, spoelspanning 24 V/875 (bijv. Siemens V2:556- AOI5-AI1) F I,F2 = 2 x glaszekering 6.3 AT + printzekeringhouder 5 x vlaksteker (schroefmontage) voor voedings- en luidsprekeraansluitingen mica isolatie voor TI..T:5, T6..T9, TJA en Tl5 hoekpronel SWP4. 2 cm lang (Fischer, 4x:5x5) koel plaat: hoe lagere fit" hoe beter «.4 K/W) 1 print EPS (zie pag. 6) Voedlngsvoorste/: I x voedingstrafo, sek. 2 x 4 V/625 VA (Amplimo 9 t 26), met eventueel 2 x 4 wdgn. extra (Iet op fase van hulpwikkelingenl) I x zekerlng ö, 15 A traag I x brugcel 4 V/:55 A 4 x elko 1. JJ.lI V net-inschakelvertraging: print EPS (zie HG '92) Elekluur

7 De rle5534 De In de PA-3toegepaste opamp behoort zonder twijfel tot de meest populaire operationele versterkers. De Ne5534 is een zeer veelzijdige lew-norse opamp, met een uitzonderlijk goede prijs/kwaliteitsrelatie. Hij is al Jaren op de markt en inmiddels uitgegroeid tot een regelrechte klassieker. Vergeleken met oudere typen presteert de NE5534aanzienlijk beter qua ruisgedrag, klein-slgnaalgedrag en vennogensbandbreedte. Ook de ultstuurbaarheid van de uitgang Is veel beter. Dat maakt hem voor tal van toepassingen geschikt, maar nergens wordt huzo vaak aangetroffen als In hoogwaardige audio-apparatuur. Tot in de duurste CD-spelers vervult de Ne5534 vaak een centrale rol in het analoge gedeelte en zet daarbij prestaties neer die respekt afdwingen. Het hierbij afgedrukte (vereenvoudigde) schema geeft een Idee van het inwendige van dit "audio-werkpaard". ZOalste zien, gaat het om een hele serie verschilversterkers die alle met behulp van stroombronnen en stroomspiegels zijn ingesteld. Uitgekiende kompensalles resulteren in een uitstekende lineariteit en een zeer lage vervorming. De Interne konfiguratie Is standaard afgestemd op een versterking van drie maal of meer. De frekwentiekurve kan met behulp van een externe kondensator worden geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen. Zo kan de opamp worden afgestemd op kapactlieve belasting, hoge slew-rate. lage oversboot of op toepassing als lx-versterker. Ben paar belangruke eigenschappen van de Nf!5534: klelnsignaal-bandbreedte: 1 MHz uitgangsspanning: 1 V""s over 6 Q (buu b = ±18 V) ingangsruis: 4 nv/~ Hz OC-spanningsversterking: 1. AC-spanningsversterking: 6 bij 1 khz vermogensbandbreedte: 2 khz slew-rate: 13 V/1J.5 voedingsspanningsbereik: ±3V...±2V NE/SAlSE5534/5534A D, FE, N P.ct<.ge. '.l"'oocts' ~~~-;.T1OIf...-.::= ~=.).. 1 _ I W,OUTI'UT 'f - ~ co.,,..... rlqn TOP YIEW 91WK11U- \~b tueel met behulp van een externe schakeling een oversturingsindikatie mogeluk te maken. Hiervoor kan in principe met een simpele kornparator/leo-kombinatie worden volstaan. Wellicht dat we in de nabije toekomst nog eens een speciaa I hierop geënt schakelingetje zullen publiceren. Vooralsnog kan aansluitpunt "clip" gewoon open blijven. Praktische realisatie Papier is geduldig. De stap van theoretisch ontwerp naar werkend apparaat is groot en moei luk: vaak blijken berekeningen net niet te kloppen en steken onverklaarbare oscilleerneigingen de kop op. De praktische vertaling van het "papieren" ontwerp is in dit geval echter uitstekend gelukt en dat is niet in de laatste plaats te danken aan de zeer uitgekiende layout van de in figuur 2 afgebeelde print. De opbouw van de versterker op die print is in feite verrassend simpel. De layout is overzichtelijk en royaal, zodat alle komponenten er zonder gepruts of gepriegel op gemonteerd kunnen worden. Zeker als men zo verstandig is om te beginnen met de kleine liggende onderdelen zoals de weerstanden en daarna met de staande komponenten zoals de elko's. de zekeringhouders en het relais - maar dat spreekt eigenluk vanzelf. Voor de rest behoeft de opbouw van de print eigenluk nauwelijks nadere toelichting. "Moeil[jke" onderdelen kent de schakeling niet en het is dus eigenluk louter een kwestie van het netjes volgen van de komponentenopdruk aan de hand van de onderdelenlijst. Een paar details: IC I en IC2 kunnen het beste op voetjes worden gemonteerd. De indikatie- LED's 13 en D 14 komen bu inbouw van de versterker natuurlijk op het frontpaneel van de kast te zitten. en daarom is het aan te bevelen om hiervoor soldeerpennen op de print te monteren en ze via stukjes soepele draad aan te sluiten. Spoel L I kan eenvoudig zelf worden gemaakt door 15 windingen gelakte koperdraad met een doorsnede van I rnrn op weerstand R29 te wikkelen. Zoals gezegd worden eindtransistoren, drivers, predrivers en transistorzener thermisch gekoppeld op één koellichaam. De print is dan ook zodanig opgezet dat al deze transistoren zich netjes op een ru aan één kant bevinden. Het is nu de bedoeling dat de transistoren eerst op een aluminium hoekprofiel (Fischer SWP4) worden bevestigd, en dat daarna het geheel van hoekprofiel en transistoren op de print wordt gemonteerd. Een I: I-kopie van de print-layout kan als boormal dienen voor het hoekprofiel. Het is waarschunluk onnodig te zeggen dat de montage van alle transistoren met behulp van isolatleplaatjes en -ringe\jes/busjes dient te gebeuren. Zitten de transistoren eenmaal op de print, dan kan het hoekprofiel op degelijke wijze met een geschikt koellichaam worden verbonden. Laatstgenoemde zal een thermische weerstand van minder dan.4 KIW dienen te hebben en in feite geldt voor dit koellichaam gewoon "hoe groter hoe beter" - zeker als men van plan is om straks regelmatig het volle vermogen van de versterker aan te spreken. Figuur 3 toont een foto van een proefopbouw van onze versterkermodule. Daarbij moet echter meteen worden aangetekend dat het hier zichtbare koellichaam met name bij 4-H-belasting veel te klein bleek. BU 8 n voldeed het redelijk. maar was het in feite ook wat aan de krappe kant. BUlangdurige volle uitsturing trad narnelijk zo nu en dan de temperatuurbeveiliging in werking. Een geforceerde koeling is daarbij dan noodzakelijk. Nu we het toch over die temperatuurbeveiliging hebben: als u de komponentenopstelling van figuur 2 nog even goed bestudeert. zult u zien dat sensor R39 zich naast T6 bevindt en zodanig is geplaatst dat hu met zijn platte kant tegen de rand van het hoekprofiel leunt. Voor een effektieve werking van de beveiliging zal daar dus voor een goed thermisch kontakt moeten worden gezorgd. Als de sensor is gemonteerd. dient er nog een verbinding te worden gemaakt met de ingang van het beveiligingscircuit. Dat kan door met behulp van twee stukjes geïsoleerde montagedraad de punten A en B links van R39 te verbinden met de zich boven IC2 bevindende punten A' en B'. Het beste is 111 de beide draadjes te twisten, zoals wu ook 8 Etektuur2-96

8 bu ons proefmodel hebben gedaan (zie figuur 3). De aansluitpunten voor de luidspreker en de voedingsaan luitingen zijn duidelijk gemerkt. Hiervoor worden de bekende AMP-vlakstekers op de print gemonteerd; die hebben grote kontaktvlakken en kunnen grote stromen hanteren. liet is waarschijnlijk overbodig, maar we wijzen er toch maar even nadrukkelijk op dat voor het aansluiten van luidspreker en voeding kabel met een flinke diameter dient Ie worden gebruikt. Ook hier geldt "hoe dikker hoe beter"; als bruikbaar minimum bevelen we een dikte van 2,5 rnm? aan. Voeding In het schema van figuur I is een voedingsspanning vermeld van +6 V en -6 V. ltoe komen we aan die spanning en wat moet dat precies voor een voeding zijn? Wel. zoals meestal bij eindversterkers, kan hiervoor een "gewone" ongestabiliseerde voeding worden gebruikt. We hebben "gewone" bewust tussen aanhalingstekens geplaatst, want het vermogen van de PA-3 vraagt natuurlijk wel om een zeer forse transformator en dito afvlakkondensatoren. Figuur 4 geert een schets van een bruikbare voeding. Om misverstanden te vermijden: dit is een voeding voor een mono-versterker - voor een stereo-versie hebt u dit dus twee keer nodig! Zoals te zien, wordt het hart gevormd door een dikke 625-VA-trafo en vier elko's van elk 1. /LF/1 V. De brugcel dient van een koellichaam te worden voorzien (of tegen d bodemplaat van de kast te worden geschroefd). Om aan een gelukgerichte spanning van 2 x 6 V te komen, dient de trafo twee sekundaire wikkelingen van 42,5 V te bezitten. B[j het testen van ons proefmodel gebruikten wu een ringkerntrafo van 2 x 4 V en daarmee haalden wu net geen ±6 V.Op zich is dat natuurlük niet erg, maar puristen zal het misschien storen dat de 3 W dan niet gehaald wordt. Nu is het bu een ringkerntrafo vrij gemakkeluk om zelf de sekundaire wikkelingen uit te breiden, dus dat hebben we even uitgeprobeerd. Het bleek dat als aan elke sekundaire 4 windingen werden toegevoegd, we precies op 2 x 42,5 V uitkwamen. Met de aldus gemodificeerde trafo zun dan ook de meetresultaten van de versterker opgetekend. Gestippeld in figuur 4 zien we een blokje "net-inschakelvertraging". rtet is bl] een zware versterker als deze narnelijk zeer wenselijk om de netspanning geleideluk in te scha- kelen, zodat al te grote inschakelpieken worden vermeden. Dit soort vertragingsscilakelingen zijn vaker in Elektuur gepubliceerd. De meeste recente stamt uit de Halfgeleidergids van '92 en de print daarvan is onder nummer nog steeds in de Produkt Service te krugen (zie pag.7). Dan zien we in figuur 4 nog een wat raadselachtige toevoeging, bestaande uit een relais, twee dioden, een weerstand en een elko. Wat is daar het doel van"? Wel, we hebben bij de schemabeschrijvlng al vermeld dat voor het aktiveren van de op de versterkerprint aanwezige inschakelvertraging aansluitpunt "AC" via een draadje met een van de sekundalre aansluitingen van de trafo dient te worden verbonden. Dat is ook zonder m er rnoqelijk (en eenvoudig uit te voeren), maar voor optimale resultaten bleek het tijdens de testfase to il iets gunstiger om dit draadje niet aan de trafo te knopen, maar aan de gel[jkgerichte -6 V. Het is natuurtijk een beetje zonderling, maar de aanwezigheid van gelijkrichtstroom rond D t2 en C t9 bleek op de print duidelijk een negatieve invloed uit te oefenen op de direkte omgeving. We praten dan weliswaar over zeer kleine nuances, maar wanneer vervorming in duizendsten van procenten wordt gemeten, dan hebben al dit soort zaken hun weerslag op de meetcijfers. Dus zu die zich niet zo druk maken Net- inschakel- vertraging JA1S T :h 42V5 625VA over een nulletje meer of minder achter de komma, kunnen "AC" simpelweg met een van de sekundaire trafowikkelingen verbinden. Puristen raden wu echter aan om te kiezen voor de in figuur 4 geschetste oplossing. liet nadeel van het gebruik van de gelukgerichte spanning is dat die niet onrniddelfijk wegvalt na het uitschakelen van de voeding, zodat het uitgangsrelais nog een tijd lang bekrachtigd bl[jrt en er hoorbare ultschakcleffekten kunnen optreden. Om dat te vermijden kan, zoals getekend, in serie met het AC-signaal een (klein) relais worden opgenomen, dat via e n voorschakelweerstand en twee dioden zijn voeding rechtstreeks van de trafo krugt. Op deze manier zal net AC-signaal meteen worden onderbroken als de netspanning wordt uitgescha keld. Laatste loodjes Iloe de versterkermodule zoats afgebeeld in figuur 3 uiteindelijk afgewerkt wordt. is een kwestie van smaak. l'l[j kan samen met de voeding van figuur 4 tot monoblok worden verwerkt. maar het is ook Jl1ogelUk 111 twee exemplaren tol en stereoversterker te kombineren. Geschikte behuizingen zun er voldoende te vinden. Onze voorkeur g<tatduidelijk uil naar monoblokken. aangezien dit bi] de bedrading de minste kans op aardlussen en alle eueno vandien geert. 4V/35A r-"---, figuur 4. De voeding hoeft niet gekompliceerd te zijn. maar dient wel voldoende stroom te kunnen leveren. De spanning "AC" fungeert als stuursignaal voor de inschakelvertraging. Elektuur

9 (advertentie) J1fi,W'JJ1'Ji']IWI Geef uw PC een royale voeding en hij zal u jaren dankbaar blijven! PC-voeding 145W, 5V/19A, 12V/3,8A, -12V/,25A en -5V/,5A, slandaord-inbauwmodel, afm. 1Sx 15x9 cm, melalen afscherming mkl, connenors en kabels Bestelkode: PC VOED De MC 1 moduleerl een video en audiosignaal noor een anlenne-signoal. Tevens is er een cntenne-inqonq, zodat de MCI kon worden opgenomen in een besteend CAlsysleem. U krijgl er in feile een ekslro zender bij, die op alle in uw woning oangeslolen TV roestellen Ie entvongen is, samen mei de ol aanwezige zenders van hel kabelnet. Toepassingen zijn ondermeer: Helloevoegen van een (bewakings) camera aan hel CAlsysleem. - Apparaluur tonder Rf uitgang (CO-I) etc. op een normale K1V aan Ie sluiten. Technische gegevens: Voeding: 1'IV O( met bijgeleverde netadopter Video in: 1 Vt t in 1~2 Avdio jn: db llk Konolen: 15-4 instelboar Besfelkode: VIMOD - ~,. ~ -~~'... 4-h ~----',~ 89,75.:...: :.!..!...l MACRO/2 Super-vdeo-stobilsctor die zowel direkt op de TV als bij opname op uw videorecorder 'I beeld verbetert en sloringen onderdrukt. Voorzien von 1x SCART-ingangen 2x SCART -uilgong, 22 V voeding. Regeh en slabiliseert outomotsrh de sterkte en de kwalileil van hel videosignaal, mei controle LED, afm. co. 22 x 145 x 7 mmo Beslelkode: MAKR! DE BATTERIJ IS DOOD, LANG LEVE ACCUCElL DRIE MODELLEN MET VERHOOGDE KAPACITEIT De wereld van de wegwerp bollerij heeft zijn lijd gehad Eindelijk is er don de eerste oplaadbare ballerij die zich gedroagl als een 'gewone' bollerij. De opzienbarende Accucel/! Kon 3 '' 5 mooi probl.. mloos Igo," memory.r{fekt} lof lxworden opgefoden Echte J,5 Volt klemspanning en zeer hoge kapaciteit (tot 6 Ah) Praktisch geen zehontlading Bevat geen zwole metalen óus verf vriendelijker voor het milieu! Geladen geleverd, dus direkt Ie gebwiken. Besf.lk.de: AC/Af Alkalin. Alku R61,SV IAh 8.95 AC/OOOO Alkaline Akku RI4 1.5V 3Ah AC/D6 Alkolin. Akku R2 1,5V6Ah29.95 K714 (uitbr. Han.) 136." ~12J'tiUi"i~" Elektvvr bovwpokkenen word.n,/rik, geleverd volgen, de onderdelen/i;,' in he' blad, in~j.voet;es voor alle IC's en ink/. print. Geert (klein) montogemafer;oot kos~es en Frontplaten ol/een wanneer oongegeven În onze advertentie. Voor de pri;s van pakketten vi' OrT nummer gelieve IJ even Ie bellen of faxen, ZIE OOK DE UITGEBREIDE WST IN ElEKTUUR JANUARI nc-interface-kaart AD/DA/IO-PRINT voor IIC 9312-IGBT 956 IGBT POWER-AMP. (mono) 9312-VIGBT956 MONO-VOEDING 9312-IG8T MATCH BOX BASIC-COMPUTER S1l GITAAR-OEFENVERSTERKER S1l PAR. nc-interface PIP-TV (ekski. kost) SECAM-PAL CONVERTER COPYBIT-KRAKER n FM-NOISE-SQUELCH MICRO-PLC ekskl. kasl COPYBIHNVERTER ekskl. kost INT. TRANS. TESTER + display LICHTORGEL inkl. kasl PASSIEVE VU-METER MONO ' ZEEGELUID-GEN ekskl. kost ' DIGITALE AUDIO SPUnER SIMPELE I/O KAART VORSTVERKUKKER KOMPONENTENTESUR l'jnt:j,ilj"'{ni'ûm Voor hel boren van grole galen in olufronlplalen en kunsislof kasljes. Moel u ook geboorde galen 'comoufleren' omdal ze niel mooi rond zijn..)1 Mei de eenmalige aanschaf van een SEI UNIBITTRAPBOREN (Am. Iobr.) kunl u er in hel vervolg 'rond' voor uil komen! E I en se " ut. u ~~~::: U~le~ kunstlof kosseme mei de boormoten oonlol 4 11 mmo IJOppen 9 1 (ljpe IMIen o mmo mm boorkop 6,5 1 (Ijp 4M)' max. """er.ol dik,. 5 5 e Bestelkode: UB " 4t1Wia tk.. tu~,",,,ii9 a.áu<u! W7I<,;e ' 7U1Z1 Beval een schot aan lechnische gegevens, lekeningen, bellelinfo en een prijslijsi, NIEUW: inklusief GRATIS DISKETTE met het gehele DIL"assortiment, prijzen en handige zoekroutes. Geschikl vanaf 286 PC's mei minimaal 15Mb vrij op de harddisk. Kalodos + kola prijs + kola disk wordt u loegezonden na vcorultbetallnq ven f 22,5 op onze bankof girorekening. Afgehaald in de winkel kosl dil alles slechts f 15, Technische gegevens: rwee afzonderlijke kono/en (konool1 in optie) Jngongsgevoerigneid: 1mV tot 5Vldivisie Ingong,:mp.áontie: I "'Ohm/3 pf Maximum ingangssponning: 1V (A(tD().Ingong,kopp.ling: (, AC" GND Voedingsspanning: 9 l1voulooma Afme,ingen: 1K65x 16 mm Tijdbasis: 1ns 'ol }OOms Idivisie "igger bron: (Hl, (Hl of vrijloop "igger /lonk: positief of nego,ief Tligger niveau: fege/boor in sjoppen van lil óivisie Ver'ico/e resolu'ie: 8 bit File formaat: TlfF 31x156 zwortlwit Bemonsteringsfrequent;e: 31 MHz (max) Geheugen 4Kb/konoo/ Interpolatie: lineair of afgerond Zoomfunctie Pre triggering 82 De K713 is een digilale geheugen oscilloscoop die als uillezing en bediening een IBM compalible computer gebruikl. Alle stnndcord oscilloscoopfunklies zijn aanwezig in hel bijgeleverde DOS programma. De bedieningen zien er uil als een normale oscilloscoop echter mei hel verschil dol de meeste bedieningen mei een muis gebeuren. De aansluiling gebeurl via de parallelle poort van de computer, Elke golfvorm op hel scherm kon opgeslagen worden in een TlfF formaal, zodat deze orhtercl gebruik I kunnen worden in documenten of om golfvormen ochterul Ie vergelijken. Stondoord zijn componenlen bijgeleverd voor een kanaal. Vroog per brieflkaartl, NIETIelefonisch, uiigebreide lolder mei deme-dskene aan!) TELEFOON / TELEFAX POSTADRES: POSTBUS AM ROTTERDAM JAN UGTHARTSTRAAT 59-61, 383 AL ROTTERDAM POSTORDERS NEDERLAND: E MAlL ADRES: NL. REoV.BOURS: Vert:.koslen J 1S,' clleee VOOr rembours ~tell'ngeo en voor het lorden beneden /1,' echter f 2,-) oonvragen ven dckoreroctie.. PfR BRIEF: G',obeloalkoort/Evnxh"",.,",I",,,". BEDRIJVEN/INSTELLINGEN: verzendkosten J 9,5 Toezending na Ofltvangit van \JW bestelbeo of - VOORUITBETAUNG: uw opgave per teleku<. Op ING-bonkrek. nr cl Po,lbonl Orders bovèo I 1,'; verzendkosten f 9, Ibij GIROTEL altlid uw volledige K~ine orders- verzendkoitcn f 15.. adres erbij vermeldenl. Y(W"zendkosten /9,.5 Tevens IALlEVIRKOOP.op rekening" NIEUW: TECHNISCH BULLETIN BOARD MODEM-EENS-IN VOOR BELGIË: ELEKTRO SOOO PVBA langeslfoot 18 B 8 Brugge Tol / fa." LEVERING VOLGENS ONZE STANDAARD LEVERINGSVOORWAARDEN OPENINGSTIJDEN: MA/>NDAG DINSDAG VRlJDAG ZATERDAG ge,b en, 9 17 JO UIJf 9 16 u",

10 Het is zeer aan te bevelen om de voeding zo te konstrueren dat de "nul"-aansluiting een duidelijk sterpunt vormt tussen de middenaflakking van de trafo en de vier elko's. Dit punt wordt dan liefst via een zo kort mogelijke kabel met de voedingsnul-aansluiting van de print verbonden. De min-voedingskabel wordt van de aansluiting op de print eerst geleid naar de plus- en nul-aansluitingen op de print en van daaruit worden de drie voedingskabel stevig samengebonden en naar de elko-aansluitingen gevoerd. Het sterpunt bij de elko's wordt langs de kortste weg met de kast massa verbonden. Aangezien aarding slechts op één punt mag gebeuren, moet de (cinch)ingangsbus geïsoleerd ten opzichte van de kast worden gemonteerd. Voor de verbinding tussen de ingangsbus en de ingangspermen op de print dient uiteraard afgeschermde audiokabel te worden gebruikt. Voor de verbindingen van de print naar de voeding en naar de uitgangsbussen komt zoals gezegd alleen een degelijke kwaliteit netsnoer or luidsprekerkabel in aanmerking, met een doorsnede van tenminste 2,5 mm2. Nadat de print terdege is gekontroleerd (laat een bevriend hobbyist nog eens een double-check uitvoeren!) en de versterker naar behoren is bedraad. is het tijdstip aangebroken om voor de eerste keer de netspanning in te schakelen. Tevoren dient dan wel P t helemaal linksom te worden gedraaid! Als het inschakelen zonder zichtbare katastrofes is verlopen en na enkele sekonden ook het uitgangsrelais neljes en tik heeft laten horen. dan kan de ruststroom worden afgeregeld. Dat is een betrekkelijk simpele aangelegenheid. We sluiten een multimeter (in het De-bereik) aan over een van de weerstanden R ~28 en draaien P I geleidelijk rechtsom tot de meter een spanning van 27 mv aangeeft. Dat komt overeen met een stroom van 1 ma door elk van de vier eindtransistoren en dat is precies wat we hebben moeten, Nu is het wel zo dat deze stroom in opgewarmde toestand behoort te lopen, Daarom is het zaak om de meter nog even aangesloten te laten en de spanning nog eens te kontroleren al de versterker een uurtje of een paar uurtjes heeft warmgedraaid. Waarschijnl[jk is de ruststroom dan flink toegenomen, zodat P I weer iets moeten worden gekorrigeerd. Als dit is gebeurd, kan de PA-3 definitief in gebruik worden genomen, Elektuur 2-96 (9592 Specifikaties ingangsgevoeligheidlimpedantie: uitgangsvermogen (, 1% THD): muziekvermogen (5 Hz burst, 5 per. aan, 5 per, uit): vermogensbandbreedte (9 WI8 Q): slew rate: signaallruisverhouding (t.o.v. 1 WI8 Q): harmonische vervorming (THD+ N) bij een bandbreedte van 8 kttz, bij J WI8 Q: bij 15 WI8 Q: intermodulatievervorming (5 Hz : I khz, 4: l ) bij t WI8 Q: bij 1 WI8 Q: dynamische IM-vervorming (blok 3, 15kHz met sinus 15 khz): dempingsfaktor (bij 8 Q): t V err ll7,8 kil 164Waan8Q 275Waan4Q <.4% (t WI8 Q) <,6% (tso WI8 Q) >345 (t krtz) >27512 kltz) N.B. Alle meetwaarden zijn opgetekend met de uoeding uan figuur 4. Bovenstaande lijst met meetresultaten bewijst dat de PA-3 ondanks (dankzij?) zijn betrekkelijk simpele opzet tot zeer goede prestaties in staat is, en dat elke scepsis ten aanzien van de toepassing van een opamp volkomen misplaatst is. De vervormingscijfers zien er zonder uitzondering keurig uit en wat dit betreft hoeft de versterker geen enkele vergelijking uit de weg te gaan. En wanneer het om uitgangsvermogen gaal. staat de PA-3oo zonder meer zijn mannetje, Ook bij de standaard-metingen met de Audio Precision analyzer kwam de versterker uitstekend voor de dag, zoals bijgaande kurves laten zien. Figuur a toont de totale harmonische vervorming (THD+noise) van 2 Hz tot 2 khz. opgetekend bij een bandbreedte van 8 khz en een uitgangsvermogen van 15 Waan 8 Q. Tot I khz is de vervorming extreem laag. Daarna loopt de kurve op, maar dat is een gebruikelijk beeld en heeft te maken met de traagheid van de halfgelelders. Ook bij 2 khz bereikt de kurve nog geen verontrustende hoogte. Figuur b laat de vervorming bij I khz zien als Funktie van de uitsturing, opgetekend bij een bandbreedte van 22 HZ...22 khz. De gestippelde kurve geldt voor een belasting van 4 Q en de doorgetrokken kurve voor 8 Q. De onregelmatigheden in het bereik tussen 1 W en 1 W worden niet veroorzaakt door de versterker, maar door de grenzen van het meetbereik van de analyzerl Vanaf het "clipping point" gaan de kurves vrijwel loodrecht omhoog. Figuur c geeft het maximale vermogen weer bij een vervorming van, I %. De gestippelde 4-Qkurve loopt zoals te zien net tegen de 3-Wgrens aan. De geringe daling bij lage frekwenties komt op rekening van de niet-ideale buffer-elko's in de voeding. Figuur d geeft tot slot nog een Fourier-analyse van een I -khz-signaal bij een uitgangsvennogen van I Waan 8 n. De grondtoon zelf is hierbij onderdrukt. Zoals te zien bevinden de tweede en derde harmonische zich op een afstand van resp. I 1 db en ruim 12 db van de grondloon. Dat zijn keurige waarden, hetgeen nog eens bewezen wordt door het Feit dat de THD+N bij deze meting slechts,9% bedroeg! 176 Waan 8 Q 36 Waan 4 Q 7 HZ...67 khz 2 Vlp.s >96 db (A-gewogen) <,4% (I krtz) <, I % (I khz) <.5% (2 HZ...2 krtz) <.3% <.35% a ', ,-~. - I"',.".~ - i... <, J 1 ~-~ _. #" -11\'' Ol 1 IQ ~;JJ _~ c ~r "'~,~ '.,. -,, w,. d ",- ".... ". ". '..,,,.~I,ldIJ I '...1 ~ EItotor(OB1Fn ''''.,.dll<l,., rq(oi1. I '..,~, ,..,..,..,~.., '"! 83

22 November 2008 PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER

22 November 2008 PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER 22 November PROFIELWERKSTUK DIGITALE VERSTERKER Peter Oostewechel & Sander Brinkhof V6a Hoofdstuk: Voorwoord Voorwoord Voor u ligt het profielwerkstuk van Peter Oostewechel en Sander Brinkhof. Wij hebben

Nadere informatie

Hartkloppingen. Nixiethermometer. Muziek in je oren. Energiebesparingstips. 33 pagina s met nieuwe projecten

Hartkloppingen. Nixiethermometer. Muziek in je oren. Energiebesparingstips. 33 pagina s met nieuwe projecten [Embedded & microcontrollers Analoog Digitaal Audio Testen & meten ] 33 pagina s met nieuwe projecten Januari 2011 Nr. 567 8,50 Energiebesparingstips www.elektor.nl Hartkloppingen draadloos versturen Nixiethermometer

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Catalogus. Boeken Specials DVD s CD-ROM s E-blocks Kits Modules. www.elektor.nl

Catalogus. Boeken Specials DVD s CD-ROM s E-blocks Kits Modules. www.elektor.nl Catalogus 2010 Boeken Specials DVD s CD-ROM s E-blocks Kits Modules www.elektor.nl KIJK... ER ZIT NU NÒG MEER IN! NIEUW! Het vernieuwde Elektor Abo-PLUS! Alle 11 tijdschriften incl. het dubbeldikke zomernummer

Nadere informatie

Monitoring via euro-docsis. Mededeling

Monitoring via euro-docsis. Mededeling Mededeling Deze eindverhandeling was een examen; de tijdens de verdediging vastgestelde fouten werden niet gecorrigeerd. Gebruik als referentie in publicaties is toegelaten na gunstig advies van de KHBO-promotor,

Nadere informatie

Digitale navigatie. Voor motorjachten op binnenwater

Digitale navigatie. Voor motorjachten op binnenwater Een zoektocht naar het juiste digitale navigatiesysteem aan boord van een motorjacht o.b.v. tablet of laptop. Een keuzehulp voor iedereen die zich nog wil gaan verdiepen in de mooie mogelijkheden van digitale

Nadere informatie

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV

Call Recorder ISDN. Handleiding. VIDICODE Datacommunicatie BV Call Recorder ISDN Handleiding Version 1.005 VIDICODE Datacommunicatie BV Blauwroodlaan 140, 2718 SK Zoetermeer Nederland Tel. 079-3617181 Fax 079-3618092 vidicode@vidicode.nl www.vidicode.nl 2 Handleiding

Nadere informatie

Zelfbouw Quad-antennes:

Zelfbouw Quad-antennes: Inhoud: -Zelfbouw Quad-antennes -Een '50 ohm' quad loop (voor 10-12-15- en 20 m) -HF Skeleton Slot, een antenne systeem met een verschil -Een 50 Ohm klerenhanger rechthoekige antenne voor 2 meter -Klerenhanger-

Nadere informatie

De begrippen Architectuur, Uitrusting en Realisatie als hulpmiddel bij het ontwerpen.

De begrippen Architectuur, Uitrusting en Realisatie als hulpmiddel bij het ontwerpen. De begrippen Architectuur, Uitrusting en Realisatie als hulpmiddel bij het ontwerpen. Herbert Rutgers, PA0SU. Voorwoord In mijn loopbaan bij Philips heb ik mij intensief beziggehouden met het ontwerpen

Nadere informatie

MEDIASPELERS Sneller, goedkoper, maar ook beter? DUALBAND ROUTERS MET 5 GHZ Sneller dankzij extra frequentie

MEDIASPELERS Sneller, goedkoper, maar ook beter? DUALBAND ROUTERS MET 5 GHZ Sneller dankzij extra frequentie OP CD-ROM: WINDOWS XXXX P 7 TWEAKEN ZIE PAG. EN 66 VERSNELLEN MET TWEAK-7 P ZIE PAG. 66 TOUCH NETBOOK VS. NOTEBOOK 24 Samsung N510 vs. X120 TRAVIAN 58 Browsergame is een rage FLASHGET 56 Veelzijdige downloadmanager

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Bewerking, redactie en layout: Gust Mariëns, ON7GZ Vlaamse RadioAmateurs, V.R.A.,vzw, 0-0 Decibel en toepassingen -/86- V.R.A. - Vlaamse RadioAmateurs

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

HUNSOTRON INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS VAN DE VERON AFDELING HUNSINGO A60

HUNSOTRON INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS VAN DE VERON AFDELING HUNSINGO A60 HUNSOTRON INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS VAN DE VERON AFDELING HUNSINGO A60 Bovenaanzicht van een 78 set, zie het artikel Ouderwets in dit blad. 5 e jaargang nummer 1 maart 2015 Colofon

Nadere informatie

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding

Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid. Inleiding Deel 2. De Vijfde dimensie op weg naar volwassenheid Inleiding Vrijwel alle veranderingen in de samenleving hangen dus direct of indirect samen met technologische ontwikkelingen. Dat kan heel evident zijn,

Nadere informatie

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570

NetworX NX-570. Installatie- en programmeer Handleiding. ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading. Handleiding NX-570 NetworX NX-570 ISDN communicatie module AL1 & AL2 geschikt voor Up- en downloading Installatie- en programmeer Handleiding juni 2006 NP0093.5 1-6-2006 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Software Defined Radio met AVR

Software Defined Radio met AVR Software Defined Radio met AVR Deel : AM- en FM-modulatie / actieve ferrietantenne Martin Ossmann (Duitsland) Deze serie artikelen laat zien dat de populaire AVR-controllers ook geschikt zijn voor digitale

Nadere informatie

Deel B 1985-2005. De bitsexplosie: geluid en beeld

Deel B 1985-2005. De bitsexplosie: geluid en beeld Deel B 1985-2005 De bitsexplosie: geluid en beeld Hoe de computer zich ontwikkelt tot een multimediamachine. Hoe de elektronische snelweg aangelegd wordt. Wat Internet is. Hoe bedrijven en burgers gebruik

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Onderhoud. Functiediagnose. Foutdiagnose

Onderhoud. Functiediagnose. Foutdiagnose Techniek Onderhoud Functiediagnose Foutdiagnose Märklin service-handboek 0734 Voorwoord Robuuste techniek en verfijnde detaillering zijn de typerende kenmerken van Märklinlocomotieven. De toch al lange

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Datalogger. Met temperatuur- en luchtvochtigheidsmeting METEN&TESTEN

Datalogger. Met temperatuur- en luchtvochtigheidsmeting METEN&TESTEN Datalogger Met temperatuur- en luchtvochtigheidsmeting Thomas Poms Dit elektronische alternatief voor een mechanische temperatuur- of vochtigheidsgraadschrijver is zeer compact, autonoom en energiezuinig.

Nadere informatie

Technische aspecten van datacommunicatie

Technische aspecten van datacommunicatie HOOFDSTUK 2 2.1 Meer over netwerken 2.1.1 Geschiedenis Vóór 1970 was er alleen sprake van computersystemen waaraan terminals waren gekoppeld. Elke handeling op al die toetsenborden werd in dat ene systeem

Nadere informatie

Geluid en beeld in de Open Haven

Geluid en beeld in de Open Haven Geluid en beeld in de Open Haven J. Slagboom Wijzigingen: (recente uitgave beschikbaar via internet www.pgos.nl) 26-11-2011 1.0 3.5.2. 3.11 datum beamer 'Ark' Hitachi CP-X1250 wireless ssid 10-05-2012

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Handleiding behorende bij VFOza97 plus. 1) Inleiding.

Handleiding behorende bij VFOza97 plus. 1) Inleiding. Handleiding behorende bij VFOza97 plus 1) Inleiding. Sinds de Condor mobilofoon op de amateurbanden gebruikt wordt, is de gebruikte PTT software nog steeds hetzelfde. Wel zijn er kleine veranderingen geprogrammeerd,

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie