Raad Gemeente Nijmegen Postbus HG Nijmegen. F. Clappers. Bijgaand treft u ter kennisname aan het rapport Kenniscoördinaten Knowviomagus.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen. F. Clappers. Bijgaand treft u ter kennisname aan het rapport Kenniscoördinaten Knowviomagus."

Transcriptie

1 Raad Gemeente Nijmegen Postbus HG Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Datum uw brief Ons kenmerk G410/ Contactpersoon F. Clappers Onderwerp Aantal bijlagen Doorkiesnummer Rapport Kenniscoördinaten Bijgaand treft u ter kennisname aan het rapport Kenniscoördinaten Knowviomagus. Hoogacht end, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. drug. ter Horst ir H.K.W. Bekkers Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op 51 EP01.04

2 Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen Geschreven door : René Reijtenbagh, Jan Jonker Datum : dinsdag 14 december OOST NV

3 Inhoud Inleiding 3 1. Foto van de kenniseconomie Nijmegen Inleiding De Kennisintensieve bedrijvigheid Nijmegen De Kennisgenererende bedrijvigheid Kennisvelden in de kennisinstellingen Identificatieclusters Kenniseconomie Nijmegen Inventarisatie Kenniseconomie-initiatieven in Nijmegen Inleiding Inventarisatie Sterkten/zwakten, kansen en bedreigingen Inleiding Bio-moleculair en medische technologie cluster Semi-conductor/ICT-cluster Klinisch en medisch cluster Alpha en kennisintensieve dienstverleningscluster Hoofdlijnen Actieprogramma Kenniseconomie Nijmegen Inleiding Profilering Acquisitie op maat Promotie van de kennisstad Positioneren bestaand Innovatieplatform Nijmegen Synergie andere beleidsvelden gericht op versterking kenniseconomie Spin-off bevordering Realisering Regionaal Innovatie Systeem (RIS) Haalbaarheidsstudie naar een Embedded Technology Platform (ETP) Molecular Medicine & Life Sciences Incubator Clustervorming Nijmegen Health Valley Clustering kennisintensieve zakelijke dienstverlening Haalbaarheid clustering in de Maakindustrie Realisering ICT en semi-conductor cluster Topklinische zorgcluster Prioriteitstelling uitvoering 43 Bijlage 1 44 Bijlage 2 48 Bijlage 3 50 Bijlage 4 51 Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 2

4 Inleiding De directe aanleiding om onderhavig programma te realiseren is dat de Gemeente Nijmegen er in haar economisch beleid naar wil streven het aanwezige kennispotentieel voor de economie zo optimaal mogelijk te benutten. Hiertoe wil ze een concreet actieprogramma uitvoeren. Daarbij heeft ze de volgende (thematische) beleidsvoornemens geformuleerd 1 : 1. Stimuleren en ondersteunen clustervorming; 2. stimuleren en ondersteunen innovatie; 3. stimuleren en ondersteunen startende ondernemers. Binnen deze voornemens zijn vervolgens mogelijkheden voor concretisering aangegeven, gericht op voorwaardenscheppende thema s en kennisgefocuste thema s. Een concrete (en onderbouwde) invulling ontbreekt echter op dit moment. Het onderhavige rapport komt met een concrete invulling van de kennisgefocuste thema s, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de gesignaleerde aanwezige kansen en sterkten van het Nijmeegse kennisaanbod. Hoofdstuk 1 geeft een indicatieve beschrijving van aard en omvang van het kennisintensieve aanbod binnen het bedrijfsleven in Nijmegen. Daarbij wordt gekeken naar het aandeel bedrijven binnen het kennisintensieve segment dat te typeren is als kennisgenererend. Deze groep van bedrijven is te beschouwen als innovatiescheppend. Binnen de gehanteerde definitie van kennisgenererende activiteiten valt tevens het Hoger Beroeps- en Academisch Onderwijsaanbod evenals het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 het kennisaanbod binnen de aanwezige kennisinstellingen getypeerd in kennisvelden. Op basis van het getypeerde kennisintensieve aanbod binnen het bedrijfsleven en de aanwezige kennisvelden binnen de kennisinstellingen worden voldoende indicaties verkregen om de kenniseconomie-speerpunten van Nijmegen te bepalen. Om te komen tot een meer kwalitatieve inkleuring van het potentieel van het kennisaanbod in Nijmegen zal in hoofdstuk 3 een Sterkte-, Zwakte-, Kansen- en Bedreigingenanalyse worden beschreven per gesignaleerd kennisspeerpunt. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken met sleutelinformanten uit de gesignaleerde kennisvelden en desk research. In hoofdstuk 4 wordt per kennisveld nagegaan welke initiatieven er momenteel lopen, gericht op economische potentieel benutting. Duidelijk wordt welke nieuwe initiatieven en/of extra inspanningen door de Gemeente Nijmegen geïnitieerd moeten worden, gericht op het verder benutten van de aanwezige kansen en sterkten van de Nijmeegse kenniseconomie. In hoofdstuk 4 zal het Actieprogramma Kenniseconomie Nijmegen concreet in hoofdlijnen worden voorgesteld. 1 Zie: Economisch beleidsplan Nijmegen maakt werk van een sterke economie `. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 3

5 Schematisch ziet de aanpak er als volgt uit: Indicatieve inventarisatie Kennisintensieve bedrijfsaanbod Indicatieve inventarisatie kennisgenererende activiteiten (SBI-codelijst Technopartner) (Onderwijs en topklinische zorgaanbod) Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Identificatie kennistechnologiegebieden Inventarisatie lopende initiatieven Identificatie kennisclusters Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Inventarisatie lopende initiatieven per kenniscluster Sterkte / zwakte analyse Kansen / bedreigingen analyse per kenniscluster Hoofdstuk 4 Voorstellen versterking kenniseconomie Noot: Wij benadrukken dat de gemaakte inventarisatie van het kennisaanbod binnen het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gezien moet worden als indicatie voor de kennisintensiviteit van de Nijmeegse economie. Het gaat dus niet om een wetenschappelijke inventarisatie, zowel voor wat betreft de foto en de daarin aangegeven clusters, als wat betreft de SWOT-analyse. De exacte mate van kennisintensiviteit zou op bedrijfs- en instellingsniveau gemeten moeten worden. Vergelijking met het aanbod elders kan vervolgens een waardering opleveren voor de (relatieve) kennisintensiviteit. Wij gaan er desalniettemin vanuit dat aangegeven indicaties voldoende zijn om tot een adequate selectie te komen van de speerpunten van het kenniseconomie aanbod in Nijmegen. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 4

6 1. Foto van de kenniseconomie Nijmegen 1.1 Inleiding De kennisintensieve sector is moeilijk te definiëren. De mate van kennisintensiviteit is namelijk een relatief begrip waarbij het daadwerkelijke meten van de mate van innovativiteit op bedrijfsniveau zeer arbeidsintensief is. Derhalve is in onderhavig rapport ervoor gekozen om op basis van een kwantitatieve analyse van het aanbod te komen tot een schets van het kennisintensieve aanbod. Een dergelijke schets is voldoende, gezien de doelstellingen van onderhavige activiteit namelijk te komen tot de identificatie van kansrijke kennisvelden binnen de kenniseconomie in Nijmegen. Ter bepaling van de omvang van de commerciële kennisintensieve bedrijvigheid in de gemeente Nijmegen is gebruik gemaakt van door de landelijke Technostarters-coördinatoren gehanteerde BIClijsten 2 ter identificatie van haar doelgroep van Technostarters 3. Hierbij wordt een Technostarter als volgt gedefinieerd 4 : Een technostarter is een bedrijf dat vijf jaar of minder bestaat, economisch actief is, niet onderdeel is van een groter bedrijf en werkzaam is op technologisch gebied. Het commercialiseert producten, processen of diensten, die het op basis van eigen technische vindingen of door een nieuwe combinatie van bestaande technologieën heeft ontwikkeld. De voornoemde BIC-codelijsten zijn te gebruiken om een eerste zicht te krijgen van het kennisintensieve aanbod in Nijmegen. Daarbij dienen de volgende kanttekeningen te worden gemaakt: De uiteindelijke mate van kennisintensiviteit van een onderneming is afhankelijk van de daadwerkelijke bedrijfsvoering; binnen het op deze wijze definiëren van kennisintensieve bedrijvigheid wordt geen rekening gehouden met het onderscheid dat te maken is tussen kennisvolgende en kennisgenererende bedrijven; de kennisgenererende bedrijven zijn te beschouwen als voorlopers in de regionale economie en zijn broedplaatsen van vernieuwingen. Om enigszins tegemoet te komen aan deze kantekeningen is binnen het kennisintensieve segment tevens gekeken naar de aard en omvang van het kennisgenererende deel. Hiertoe maken we gebruik van een BIC-codelijst die in opdracht van de Gemeente Enschede is opgesteld door de Universiteit Twente en het Adviesbureau I&O in Enschede 5. 2 BIC staat voor: Bedrijfs Identificatie Code. Deze wordt gehanteerd door de Kamers van Koophandel om bedrijven in te delen naar kernactiviteit. 3 Zie bijlage 1. 4 Actieprogramma TechnoPartner, Ministerie van Economische Zaken, januari Zie bijlage 2. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 5

7 1.2 De Kennisintensieve bedrijvigheid Nijmegen Ruim 45% van alle werkgelegenheid in Nijmegen kan worden gerekend tot de kennisintensieve bedrijvigheid. De kenniseconomie is van wezenlijke omvang en betekenis en blijft niet beperkt tot een bescheiden werkgelegenheidsomvang. Een foto of factsheet van het kennisintensieve aanbod in Nijmegen ziet u op pagina 8. Het kennisintensieve bedrijvenaanbod van Nijmegen bestaat voor het merendeel uit kennisintensieve Industrie en Zakelijke Dienstverlening: van de ongeveer arbeidsplaatsen in het kennisintensieve segment zijn er ruim voorhanden in beide sectoren (zie figuur 2). Binnen de industrie domineert het zogenaamde Philips Chip technology-cluster met haar toeleverende bedrijven in de regio met ruim arbeidsplaatsen, gevolgd door het Maakindustrie-cluster bestaande uit de metaalindustrie; vervaardiging van machines en apparaten met rond de arbeidsplaatsen, drukkerijen met arbeidsplaatsen en de voedingsmiddelenindustrie met ruim 800 arbeidsplaatsen. Opvallend is, dat de kennisintensieve industrie in Nijmegen, Philips niet meegenomen, zich kenmerkt door een relatief kleine bedrijfsomvang (tussen de 20 en 50 werkzame personen). Figuur 1 aandeel kennisintensieve werkgelegenheid naar sector % 9% 32% industrie onderwijs bouwnijverheid logistiek zakelijke dienstverlening 8% 24% Bron: O&I Gemeente Nijmegen Verder onderscheiden we het Kennisintensieve Zakelijke dienstverleningscluster. Het betreft hier met name een groot aantal kleine adviesbedrijven. Binnen de zakelijke dienstverlening valt op dat binnen de activiteit speur- en ontwikkelingswerk een wezenlijk deel onder bio-medische Research & Development valt. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 6

8 Samen met de werkgelegenheidsomvang binnen de onderdelen vervaardiging van bio-medische producten en de vervaardiging van medische apparaten en instrumenten onderscheiden we derhalve het Bio-medisch technologiecluster. Figuur 2: aandeel vestigingen kennisintensieve bedrijvigheid per sector % 57% 11% 14% industrie onderwijs bouwnijverheid logistiek zakelijke dienstverlening 7% Bron: O&I Gemeente Nijmegen Figuur 5 laat zien dat het kennisintensieve segment wat bedrijfsomvang betreft vooral domineert bij bedrijven tot 1 werkzame persoon en bedrijven vanaf 21 werkzame personen en meer. Met name in het middensegment is het kennisintensieve segment ondervertegenwoordigd. Dit beeld wordt veroorzaakt door een groot aandeel eenpersoonsbedrijven in de zakelijke dienstverlening in de kleinste grootteklasse en een relatief hoog aandeel kennisintensieve industrie in de grote grootteklassen vanaf 21 werkzame personen. Figuur 3: aandeel kennisintensieve bedrijven naar grootteklasse niet-kennisintensieve vestigingen in % kennisintensieve vestigingen in % grootteklasse 0 tot 1 grootteklasse 2 tot 5 grootteklasse 6 tot 10 grootteklasse 11 tot 20 grootteklasse 21 tot 50 grootteklasse 51 tot 100 grootteklasse 101+ Bron: O&I Gemeente Nijmegen Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 7

9 Figuur 4 : Foto Kennisintensieve bedrijvigheid in Nijmegen Werkzame personen Vestigingen sbi-code Omschrijving 2003 Mutatie t.o.v Mutatie t.o.v sector industrie 15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken ,5% 23 21% 17, 18, 19 Vervaardiging van textiel, kleding, leer en lederwaren % 24-14% 20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, 67-15% 9 0 kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) 21 Vervaardiging van papier en karton en papier- en kartonwaren 22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 24, 25 Vervaardiging van chemische producten, producten van rubber en kunststof 26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 27, 28, 29 Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van metalen producten, vervaardiging van machines en apparaten 30, 31 Vervaardiging van kantoormachines en computers en overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden 32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatie-apparaten en benodigdheden 33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten % 6 20% % 91-14% % 11-21,5% 239 5% 23 4,5% % 68 19,2% % 10-37,5% % 12 20% % 22-12% 34, 35 Vervaardiging van transportmiddelen 121 9% 14 40% 36 Vervaardiging van meubels, vervaardiging van % 56 40% overige goederen n.e.g. Subtotaal sector industrie % 369 9% 80 Sector onderwijs % ,5% 45 Sector bouwnijverheid % % 60, 63, 64 Sector logistiek % 214 9% Sector zakelijke dienstverlening 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus 939-7% % 73 Speur- en ontwikkelingswerk % 37 12% 74 Overige zakelijke dienstverlening % % 65 Financiële instellingen (uitgezonderd % 49-20% verzekeringswezen en pensioenfondsen) 67 Financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, administratiekantoren, waarborgfondsen e.d % 118-2,5% Subtotaal sector zakelijke dienstverlening % ,5% Totaal ,4% % Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 8

10 Kijken we naar de werkgelegenheidsontwikkeling van het kennisintensieve segment in vergelijking tot de niet-kennisintensieve vestigingen, dan valt op dat in de periode het kennisintensieve segment conjunctuur gevoeliger is dan het niet kennisintensieve segment: in alle grootteklassen, met uitzondering van de éénpersoonsbedrijven, is de werkgelegenheid meer afgenomen dan in het niet kennisintensieve segment. De werkgelegenheidsgroei in het eerder genoemde chipcluster heeft de totale neergang in de werkgelegenheid binnen de industrie in Nijmegen opgevangen. Met name binnen de groep bedrijven, vallend onder de activiteit vervaardiging van computers en overige elektrische machines, is de werkgelegenheid fors gedaald. Binnen de zakelijke dienstverlening is de overige zakelijke dienstverlening met 9% fors gedaald. Figuur 5: werkgelegenheidsontwikkeling naar grootteklasse kennisintensief en niet-kennisintensief. 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% niet-kennisintensief kennisintensief -5,00% -10,00% grootteklasse 0 tot 1-15,00% grootteklasse 2 tot 5 grootteklasse 6 tot 10 grootteklasse 11 tot 20 grootteklasse 21 tot 50 grootteklasse 51 tot 100 grootteklasse 101+ Bron: O&I Gemeente Nijmegen Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 9

11 1.3 De Kennisgenererende activiteiten Binnen het kennisintensieve segment kunnen we onderscheid maken tussen bedrijven en kennisinstellingen die kennis aanwenden en kennis ontwikkelen. Anders dan de kennisgenererende bedrijven, ontwikkelen de kennisaanwendende bedrijven zelf geen kennis, maar passen zij reeds bestaande kennis toe. Denk hierbij aan dienstverleners die hun kennis vermarkten, zoals accountants en adviseurs, maar ook vertaalbureaus vermarkten hun kennis. De mate van aanwezigheid van kennisgenererende bedrijvigheid biedt aanwijzingen omtrent het kennisontwikkelingpotentieel binnen het segment kennisintensieve bedrijvigheid in Nijmegen. In bijlage 3 staan de wegingsfactoren die inzicht bieden in hoe tot een selectie is gekomen van de BIC-codes van bijlage 2. Ook hier geldt, dat de uiteindelijke mate van kennisgenererendheid afhankelijk is van de daadwerkelijke bedrijfsvoering en/of inhoud van een functie. Een dergelijk overzicht biedt derhalve een indicatief inzicht in de omvang van het kennisgenererende deel van de kenniseconomie. Opgemerkt dient te worden dat in vergelijking tot de geselecteerde kennisintensieve bedrijvigheid binnen het kennisgenererende segment het UMC St. Radboud en het hoger onderwijsaanbod is meegenomen. Opvallend is verder, dat binnen de logistieke sector volgens de hiervoor genoemde afwegingen geen aanleiding is gevonden deze als kennisgenererend te bestempelen. Figuur 6. Foto Kennisgenererende bedrijvigheid Nijmegen Werkzame personen Vestigingen sbicode Omschrijving 2003 Mutatie t.o.v Mutatie t.o.v Vervaardiging farmaceutische producten 48-49% 1-50% 29 Vervaardiging van machines en apparaten 275 5% 10 0% 30 Vervaardiging van kantoormachines en computers 12-98% 2-66% 31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden % 7-22% 32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatie-apparaten en benodigdheden % 12 20% 33 Vervaardiging van medische apparaten en - instrumenten ,5% 12-14% 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d % % 73 Speur- en ontwikkelingswerk % 37 12% 80 Onderwijs ,5% 24-8% 85 Academische ziekenhuizen % 1 0% Totaal % % Bron: O&I Gemeente Nijmegen Binnen het kennisgenererende deel domineert het chip - of technology -cluster, het (HBO en WO) onderwijscluster en de aanwezigheid van een zorgcluster bestaande uit het UMC St. Radboud. De kennisintensieve zakelijke dienstverlening maakt ruim 80% uit van het aantal kennisgenererende vestigingen. Het betreft bedrijven tot 5 werkzame personen die hier domineren. Binnen de kennisgenererende industrie domineert het grootbedrijf; ruim 10% van de kennisgenererende vestigingen in dit segment levert 30% van de kennisgenererende werkgelegenheid (ruim 6100 arbeidsplaatsen). De kennisgenererende zorg is volledig afkomstig van het UMC St. Radboud. De kanttekening die hierbij moet worden gemaakt, is dat een specialistisch ziekenhuis als de St. Maartenskliniek hierin niet is meegenomen. Zou dit wel zijn gebeurd, dan komt het Medische zorgcluster qua werkgelegenheidsomvang fors groter uit. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 10

12 Figuur 7: aantal werkzame personen kennisgenererend naar sector % 30% 0% 7% industrie bouw zakelijke dienstverlening onderwijs zorg 24% Bron: O&I Gemeente Nijmegen Binnen de kennisgenererende bedrijvigheid is binnen het onderwijs enkel de HBO/WO werkgelegenheid meegenomen. Wanneer we de academische zorg meenemen in de totale kennisintensieve werkgelegenheid komen we op een totale werkgelegenheidsomvang binnen het kennisintensieve segment van bijna werkzame personen. Binnen dit kennisintensieve segment zijn dan bijna banen direct gerelateerd aan kennisgenererende bedrijvigheid. Figuur 8: aandeel werkgelegenheid naar kennisintensief, kennisgenererend 18% kennismakers 45% kennisaanwenders niet kennisintensieve bedrijvigheid 37% Bron: O&I Gemeente Nijmegen Ruim éénderde van het aantal vestigingen in Nijmegen valt onder het kennisintensieve segment. Het kennisgenererende segment maakt binnen het kennisintensieve segment 13% uit van het aantal vestigingen (360 in totaal). Wanneer we concluderend het kennisintensieve en kennisgenererende aanbod in Nijmegen overzien zoals hiervóór gedefinieerd, dan kunnen we de volgende clusters identificeren: Kennisintensieve zakelijke dienstverleningscluster; Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 11

13 medische zorgcluster: bestaande uit het UMC St. Radboud; chip-technology-cluster: bestaande uit Philips Semi-conductor industrie en haar regionale toeleveranciers; bio-medische technologie: bestaande uit bio-medisch technologische bedrijven en Speur & Ontwikkelingswerk; maakindustrie-cluster: bestaande uit Metaal-, Voedingsindustrie en Drukkerijen; onderwijscluster: bestaande uit het Wetenschappelijk- en Hoger beroepsonderwijs aanbod. In de volgende paragraaf gaan we verder in op het kennisaanbod binnen de kennisinstellingen middels de identificatie van kennisvelden. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 12

14 1.4 Kennisvelden in de kennisinstellingen In deze paragraaf wordt het wezenlijke kennisaanbod binnen de kennisinstellingen in Nijmegen geïdentificeerd. Het kennisaanbod binnen de kennisinstellingen is geanalyseerd en op basis daarvan zijn de meest wezenlijke kennisgebieden omschreven. Vervolgens zijn de geïdentificeerde kennisgebieden binnen de kennisinstellingen in Nijmegen verder geclusterd. Deze kennisclusters zijn vervolgens in een matrix geplaatst met het eerder geïdentificeerde kennisintensieve clusteraanbod binnen het bedrijfsleven. Op deze wijze wordt het kennisintensieve aanbod binnen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven gekoppeld waardoor het kenniseconomie aanbod in Nijmegen in essentie geïdentificeerd is. a. Het natuurwetenschappelijk kennisveld (chemie, fysica en informatica) Het experimenteel - en theoretisch natuurkundeonderzoek binnen de Faculteit Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica richt zich sterk op (bio-)materialenonderzoek. Binnen de verschillende onderzoeksgroepen spelen veelbelovende ontwikkelingen, die zich uitermate lenen voor toepassingen in commerciële omgeving. Een voorbeeld is de ontwikkeling van microreactoren, waarbinnen met behulp van zogenaamde lab-on-a-chip -technologie, toepassingen voor zowel medische -/farmaceutische industrie als de voedingsindustrie ontwikkeld kunnen worden. Binnen dit cluster is een aantal prominente faciliteiten aanwezig, zoals een uniek Magnetenlab, een NMR (Nucleair Magnetic Resonance)-faciliteit, plus een Nano-lab in ontwikkeling. Het Nano-lab gaat zich specifiek richten op samenwerkingsprojecten op het gebied van nano-technologie tussen MKB en wetenschappers. Binnen het Nijmegen Instituut voor Informatie en Informatiekunde spelen de thema`s embedded technology, veiligheid, autorisatie/smart cards en ambient technology een centrale rol. Binnen deze thema`s lopen een aantal samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven (o.a. Pink Roccade, ATOS Origin en Philips). Op Nijmeegse schaal is met name de samenwerking met Philips van belang, die zich uitstrekt over zowel embedded technology als ambient technology (bijv. de zelfdenkende ijskast). Het besluit om het Philips Business and Innovation Center (52 degrees) te gaan realiseren is een sterke kans om binnen dit cluster een kenniscentrum van allure te ontwikkelen. Tevens is op lokaal niveau een duidelijke binding tussen afgestudeerde Informaticastudenten en ICT-bedrijven (waar velen een werkkring vinden). Een belangrijke ondersteunende factor voor de ontwikkeling van bedrijven en ICTdiensten/producten is de aanwezigheid van een breedbandige en sterk vertakte ICT-infrastructuur. De initiatieven vanuit het UCI (in samenwerking met onderwijsinstellingen en Gemeente Nijmegen) dienen leveren hieraan duidelijk een positieve bijdrage. b. Medisch cluster/molecular Life Sciences De dominante speler binnen dit cluster is het Universitair Medisch Centrum Nijmegen (UMCN), bestaande uit het UMC St. Radboud dat topklinische zorg levert. Het UMC St. Radboud kent de volgende afdelingen met topklinische gezondheidszorg: Geriatrie, Intensive Care Kinderen, Neurologie, Nierziekten, Pijncentrum, Radiologie, Revalidatiegeneeskunde, Tandheelkunde. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 13

15 Het UMCN-onderzoeksraamwerk 6 bestaat uit de volgende hoofdprogramma s: Infectie, ontsteking, trauma en herstel; genetische - en metabole aandoeningen; nier- en vaataandoeningen; neurowetenschappen; oncologie. Binnen het UMCN is sprake van de volgende klinische topcentra: Academisch Oncologisch Centrum Nijmegen; Nijmeegs Universitair Centrum voor Infectieziekten; Topcentrum Genetische en Metabole aandoeningen; Traumacentrum Oost. Daarnaast zijn de volgende faciliteiten en instituten aanwezig binnen het UMCN en de Radboud Universiteit, waar deels op multidisciplinaire wijze (nieuwe) onderzoeksterreinen worden bewerkt: Nijmegen Center for Molecular Life Sciences (NCMLS); Centraal Dieren Laboratorium (CDL); Clinical Research Center Nijmegen (CRCN) (wordt dit jaar m.b.v. Europese en provinciale subsidie ontwikkeld); CMBI (Centrum voor Bioinformatica). Het Nijmegen Center for Molecular Life Sciences is opgericht om alle onderzoek op gebied van moleculaire wetenschappen binnen de Medische Faculteit en de Radboud Universiteit te bundelen. Op multidisciplinaire wijze worden binnen dit instituut onderzoeksprojecten uitgevoerd, waarbij kennisontwikkeling ten behoeve van verbeterde diagnostica en therapeutica centraal staat. Tevens zijn hier een aantal hoogwaardige faciliteiten aanwezig (zoals clean room en Micro-array ) onder de noemer Laboratory for Molecular Medicine. Het NCMLS heeft uitgebreide samenwerkingsrelaties met bio-medische - en farmabedrijven die actief zijn op het gebied van zowel de diagnostiek als therapeutica. Tot slot is de St. Maartenskliniek een belangrijke speler binnen dit cluster. De St. Maartenskliniek biedt topklinische gezondheidszorg op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie. Tussen de St. Maartenskliniek en de klinische afdelingen van het UMCN, evenals de Medische Faculteit, vindt op meerdere fronten samenwerking plaats. c. Alpha (wetenschappen)cluster/kennisintensieve zakelijke dienstverlening De Faculteit der Sociale wetenschappen bestaat uit drie onderwijsinstituten waar zeven opleidingen worden aangeboden: - Psychologie & cognitiewetenschap - pedagogische wetenschappen & onderwijskunde - maatschappijwetenschappen Daarnaast heeft de faculteit drie onderzoeksinstituten: Nijmeegs Instituut voor Cognitie en Informatie (NICI), Behavioural Science Institute en Nijmeegs Instituut voor Sociaal Cultureel Onderzoek (NISCO). Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van neurale netwerken vormt een belangrijk onderzoeksveld binnen het zogenaamde neurocognitiecluster. Dit cluster is terug te vinden binnen zowel de faculteit Talen en Psychologie als binnen de Medische Faculteit. Belangrijke organisaties zijn de Stichting Neurale Netwerken (SNN), die direct gelinkt is aan de vakgroep Biofysica van het UMCN, en het NICI, waarbinnen onderzoekers uit onder andere de Psychologie en Cognitiewetenschap werkzaam zijn. 6 Afkomstig van presentatie drs. J. Werner, Symposium Science meets Business, Nijmegen, 2003 Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 14

16 Binnen SNN vindt onderzoek plaats op het gebied van artificiële/neurale netwerken, patroonherkenning/statistiek en medische diagnostiek. Informatieverwerking in het menselijk zenuwstelsel staat voorop. Het NICI doet onder andere onderzoek op het gebied van de Cognitiewetenschap, Psycholinguïstiek, Perceptie, Motoriek, Artificiële Intelligentie en Cognitieve Neurowetenschap en heeft een vooraanstaande positie op het gebied van de patroonherkenning, pen-computing. Daarnaast kent Nijmegen binnen dit gebied nog topinstituten zoals het Max Planck Instituut en het FC Donders Center for Cognitive Neuro Imaging. Binnen eerstgenoemd instituut vindt onder andere ontwikkeling plaats van nieuwe user interfaces met behulp van taal- en spraaktechnologie en psychologische/neurologische kennis. d. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kent een vijftal sectoren, waarbinnen opleidingsthema s/richtingen zijn onderverdeeld. Een aantal van deze sectoren biedt opleidingen die duidelijk aansluiten bij bovengenoemde clusters binnen het academische complex. Het gaat met name om de Sector Gezondheidszorg (relatie naar het medisch cluster) en de Sector Techniek (via Hoger Laboratorium Onderwijs duidelijke link naar het cluster Moleculaire Life Sciences en via Informatica een link naar het Natuurwetenschappelijk cluster). De hierboven gegeven opsomming van onderzoeks- en kennisinstituten in specifieke thema s kan nog verder worden geclusterd tot een beperkt aantal hoofdgebieden. Deze bieden een handvat voor ontwikkeling en invulling van de Nijmeegse kenniseconomie. In onderstaand figuur worden alle onderzoeksgebieden tegen elkaar afgezet. Daar waar duidelijke overlap wordt gesignaleerd, kan een samengesteld cluster worden benoemd. Figuur 9: geïdentificeerde kennisvelden binnen de kennisinstellingen te Nijmegen FNWI 7 Med.f. UMC St. Radboud HLO HAN Zorg a- wetenschappen (Radboud Universiteit/HAN) Biomoleculair/ (gen)-omics FNWI cluster UMC St. Radboud medisch en zorgcluster Informatica/ ICT-cluster HAN (ß-wetenschappen) a-wetenschappen (Radboud Universiteit / HAN) Psychologisch/ a-wetenschappen 7 FNWI staat voor Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 15

17 Grofweg onderscheiden we binnen de Nijmeegse kennisinstituten de volgende kennisvelden: Moleculair/(gen)omics cluster; Medisch- en zorgcluster; Informatica-/ICT cluster; Alpha-wetenschappen-/Psychologisch cluster. Qua volume springt het medisch- en zorgcluster er duidelijk uit, met name vanwege de grote hoeveelheid medewerkers binnen het UMC St. Radboud. Hiervan is echter slechts een relatief klein aandeel gericht op onderzoeksactiviteiten. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 16

18 1.5 Identificatieclusters Kenniseconomie Nijmegen Eerder is al aangetoond dat deze clusters een schat aan toepassingsmogelijkheden in zich hebben. Om de (huidige) waarde voor de Nijmeegse kenniseconomie te kunnen aangeven is daarnaast gewenst inzicht te hebben in de mate waarin het lokale bedrijfsleven aansluiting vindt bij deze clusters. In onderstaand figuur worden de geïdentificeerde kennisclusters binnen de kennisinstellingen gekoppeld aan het kennisintensieve aanbod binnen het bedrijfsleven. Op deze wijze wordt duidelijk welke kennisclustergebieden in Nijmegen sterk vertegenwoordigd zijn. Figuur 10: identificatie kennisclusters naar kennisaanbod kennisinstellingen en bedrijfsleven Kennisvelden binnen de kennisinstellingen a- wetenschappen / ICT Informatica : 4: Medisch/zorg : Biomol : Kennisintensieve clusters bedrijfsleven Bio-/medische technologie Technologiecluster Medisch/Zorg Kennisintensieve dienstverlening overig Figuur 11 geeft duidelijk een aantal aanknopingspunten voor groepering van kennisintensieve clusters binnen het bedrijfsleven en de kennisvelden binnen de kennisinstellingen. We onderscheiden de volgende clustergebieden: 1. Bio-moleculair- en medisch technologiecluster (werkgelegenheid bedrijfsleven 600) 2. ICT- en semi-conductor cluster (werkgelegenheid plus) 3. Klinisch medisch cluster(werkgelegenheid plus) 4. Alpha en kennisintensieve dienstverleningscluster (ca ) Bij genoemde cijfers dient een aantal opmerkingen te worden gemaakt: Het klinisch medisch cluster bestaat voor een groot deel uit medewerkers van het UMC St. Radboud. Het bedrijfsleven is hier slechts mondjesmaat vertegenwoordigd (onder meer via levering van specifiek medische diensten, bijv. klinische testen). Het is echter te verwachten dat de bedrijfscomponent hierbinnen in de toekomst groeit, zowel door ontwikkeling van nieuwe diensten op medisch gebied als door veranderingen (privatisering) van het zorgstelsel. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 17

19 Het ICT/semi-conductor cluster wordt gedomineerd door Philips Nijmegen. Er zijn echter meer bedrijven aanwezig in dit cluster (zoals Systence, Terranetixs, ALSI), bovendien biedt de ontwikkeling van Philips BIC extra aanknopingspunten om dit cluster te versterken. Indien naast kennisgenererende- tevens kennisintensieve bedrijvigheid binnen het alphacluster wordt meegenomen, is het volume van dit cluster het grootst van alle clusters. Hierbinnen schuilt wellicht een prima mogelijkheid om de hoeveelheid kennisscheppende bedrijvigheid in Nijmegen te vergroten, door stimuleren van innovatie en samenwerking met de kennisinstituten. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 18

20 2. Inventarisatie Kenniseconomie-initiatieven in Nijmegen 2.1 Inleiding Geïnventariseerd zijn de initiatieven die momenteel lopen en in ontwikkeling zijn op het gebied van kenniseconomie-stimulering. Hierbij is gekeken wat het aanbod is in relatie tot de vier geïdentificeerde kenniseconomie-speerpunten. De generieke initiatieven zijn van toepassing voor alle vier speerpunten. Doel van deze inventarisatie is bij het formuleren van voor te stellen maatregelen zoveel mogelijk aan te sluiten bij lopende- en in ontwikkeling zijnde initiatieven. Hierdoor worden doublures voorkomen en wordt duidelijk in hoeverre een voor te stellen maatregel nieuw is. Kenniscoördinaten Knowviomagus: Naar een aanpak voor versterking van de kenniseconomie in Nijmegen 19

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen.

Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal. De brief aan de raad over de consultatie Strategische Agenda 2020 vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Consultatie Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn Waal Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven

Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven Informatiebronnen voor innovatie bij MKB-bedrijven een analyse van de regeling SKO (subsidie kennisoverdracht ondernemers) Beleidsinteractierapport 2003-4 a Colofon Dit rapport is opgesteld door Ir. J.J

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley

Economische visie Hilversum 2007-2020. Hilversum met beide benen in de Media Valley Economische visie Hilversum 2007-2020 Hilversum met beide benen in de Media Valley Inhoudsopgave 1. Ambities voor de creatieve sector 2. Structuur van en dynamiek in de creatieve sector 3. Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie

Regionale hotspots. Broedplaatsen voor innovatie Regionale hotspots Broedplaatsen voor innovatie oktober 2014 Colofon Fotografie John Lund/Getty Images Ontwerp 2D3D Design, Den Haag Druk Quantes, Den Haag Oktober 2014 ISBN 9789077005705 Verkoopprijs

Nadere informatie

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Inhoud Voorwoord voorzitter Inleiding Euregionale Verankering Draagvlak Overeenkomsten Verbindingen en kansen Euregionale

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10

Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3. Algemeen. Projectnaam Innovatiecluster Drachten. Programmalijn-REP 8, 9 en 10 1. Eindbegunstigde en aanvrager subsidie: Programmalijn-REP 8, 9 en 10 Projectnaam Innovatiecluster Drachten Algemeen Subsidieaanvraagformulier REP-Frvslân 3 E-mail Fax Naam Organisatie idem Telefoon Contactpersoon

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport Monitor 2014 Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie - 1 Colofon Copyright 2014 Brainport Development De Brainport Monitor is een

Nadere informatie

KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014

KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor prof. dr. H. Kasper (Etil) drs. J. Meuwissen (Etil) drs. O. Sondermeijer (SBB) Maastricht,

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleid Groninger ICT Sector. Groningen ICT Stad II

Beleid Groninger ICT Sector. Groningen ICT Stad II Groningen ICT Stad II Opdrachtgever : Gemeente Groningen Auteurs : Jan Kees Kleuver, ROEZ, in samenwerking met Publicase, Karma Sierts en Martin Vos MNU Innovation, Eldert van Wijngaarden Versie : 28 juni

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs

Kennis als economische motor Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van hoger onderwijs Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO-034-DTM-2009-02905 www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Onderzoek naar het ruimtelijk-economisch effect van

Nadere informatie