De essentie van het jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De essentie van 2003. het jaarverslag"

Transcriptie

1 De essentie van het jaarverslag

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 4 2 Kerncijfers 6 3 Profiel Essent 9 4 Bericht van de Raad van Commissarissen 10 5 Ondernemingsbestuur 12 6 Verslag van de Raad van Bestuur 15 Belangrijke gebeurtenissen in 15 Organisatie en omgeving 16 Strategie en marktontwikkeling 16 Liberalisering 17 Risico's en risicobeheer 18 Personeel en organisatie 21 Medezeggenschap 22 Informatie en communicatietechnologie 22 Onderzoek en ontwikkeling 23 Veiligheidsbeleid 24 Financiën 25 Resultaatontwikkeling 25 Kasstroom 28 Acquisities en desinvesteringen 28 Vennootschapsbelasting 28 Vermogensstructuur en financiering 29 Vooruitzichten 29 Dividendbeleid 30 Het jaar per segment 31 Het segment Energie 31 Het segment Milieu 40 Het segment Kabelcom 41 7 Jaarrekening 44 Grondslagen van de financiële verslaggeving 44 Geconsolideerde winst en verliesrekening 48 Geconsolideerde balans 49 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 50 Geconsolideerd overzicht eigen vermogen 52 Toelichting op de geconsolideerde winst en verliesrekening en balans 53 Vennootschappelijke winst en verliesrekening 74 Vennootschappelijke balans 75 Toelichting op de vennootschappelijke winst en verliesrekening en balans 76 8 Overige gegevens 81 Accountantsverklaring 81 Winstbestemming 82 Belangrijkste deelnemingen van Essent N.V. 83 Meerjarenoverzicht Berekeningswijze financiële ratio s en gebruikte afkortingen 88 9 Personalia 89 Colofon 95 3

4 1. Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur Focus op kernactiviteiten en stroomlijning van bedrijfsprocessen zijn de woorden waarmee ik het jaar voor Essent zou willen typeren. Na een zorgvuldige analyse van onze activiteitenportefeuille hebben wij besloten ons te concentreren op wat wij beschouwen als de essentie van ons bedrijf: de opwekking, het transport, de handel in en de levering van energie. Aangevuld met een drietal toekomstvaste en kansrijke kabelcomproducten, te weten CATV, internettoegang en telefonie, vormen elektriciteit en gas in al hun facetten de kern van onze energieplus strategie. Aanhoudend slechte marktomstandigheden, mede als gevolg van uiteenlopende Europese regelgeving, maakten een herstructurering van ons milieubedrijf noodzakelijk. Voortaan zullen wij ons nog slechts richten op de verbranding van afval en het beheer van stortplaatsen. De overige milieuactiviteiten zoals afvalinzameling zijn of worden door ons op gecontroleerde wijze afgestoten. Essent is van oudsher een energiebedrijf met een grote kennis van zaken die de gehele energieketen, van opwekking tot en met distributie, omvat. Het hebben van expertise is echter maar een begin. Jarenlange kennis en ervaring zijn eerst werkelijk van waarde als ze dagelijks worden toegepast in het streven de klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Onze klanten mogen rekenen op een betrouwbare energievoorziening met een hoog serviceniveau en een redelijke prijs. Zeer bepalend voor ons vakmanschap en een absolute voorwaarde voor een gedegen bedrijfsvoering is het belang dat wij hechten aan veiligheid. Het opwekken en transporteren van met name elektriciteit is niet geheel van gevaar ontbloot. Door middel van uitgebreide veiligheidsvoorzieningen trachten wij medewerkers en maatschappij zo goed mogelijk te beschermen. Een enkele keer blijkt dat, alle voorzorgsmaatregelen ten spijt, het gevaar niet volledig kan worden uitgebannen. In zijn wij geconfronteerd met drie bedrijfsongevallen, waarbij in totaal zeven dodelijke slachtoffers waren te betreuren. Eén van de incidenten deed zich voor op 28 september in de Amercentrale te Geertruidenberg, waar bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden vijf mensen om het leven kwamen. Mede namens mijn collega s in de Raad van Bestuur wil ik nogmaals mijn medeleven betuigen aan de nabestaanden van alle zeven slachtoffers. Zonder in alle gevallen de exacte oorzaak reeds te kennen, hebben wij in deze zeer ernstige incidenten aanleiding gezien om alle bestaande regelingen en voorschriften te bundelen in een Essentbreed VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu)programma met de bedoeling het veiligheidsbesef in ons bedrijf nog verder te stimuleren. Met de inrichting van dit meerjarenprogramma is in een begin gemaakt. Behalve voor een veilige en ongestoorde energievoorziening acht Essent zich jegens haar aandeelhouders verantwoordelijk voor een deugdelijke financiële huishouding en robuuste resultaten. Onze afgewogen groeistrategie en conservatieve financiële doelstellingen vormen een solide basis voor aanhoudende waardecreatie. Een factor die niet zonder betekenis is voor de resultaten van Essent is de liberalisering van de energiemarkt. Grote en middelgrote zakelijke klanten kunnen inmiddels hun eigen leverancier kiezen. De laatste en tevens grootste groep van gebruikers, die van huishoudelijke en kleinzakelijke klanten, zal naar verwachting op 1 juli 2004 de vrije markt betreden. Essent wil deze klanten aan zich binden door een kwalitatief goed product te omringen met een deugdelijke service en dat aan te bieden tegen een redelijke prijs. In hebben wij hard gewerkt om onze systemen verder in gereedheid te brengen. Alle voorbereidingen zijn gericht op een tijdige afronding, zodat wij de volledige opening van de markt met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Om in een geliberaliseerde en Europese energiemarkt de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, dient Essent verder te groeien. Onze ambitie is erop gericht om op middellange termijn te behoren tot de toonaangevende energiebedrijven in NoordWest Europa. Deze positie willen wij bereiken door 4

5 samen te werken met één of meer partijen van vergelijkbare grootte in binnen en/of buitenland. Om deze overlevingsstrategie te kunnen verwezenlijken, is het noodzakelijk dat wij ons bedrijf in zijn huidige geïntegreerde vorm kunnen voortzetten. Een gedwongen afsplitsing van onze netwerken zou onze positie ernstig verzwakken en ons van aantrekkelijke samenwerkingspartner tot goedkope overnamekandidaat degraderen. Nondiscriminatoire nettoegang kan perfect worden gewaarborgd door de bestaande toezichthouder. Overheidseigendom is daarvoor geen vereiste. Een gedwongen afsplitsing van onze netwerken is niet alleen een onwenselijk Europees novum, maar het heeft bovendien een aantal zeer nadelige gevolgen voor de Nederlandse energieverbruikers, de Nederlandse energiebedrijven, hun werknemers en hun aandeelhouders alsmede voor de positie van Nederland in Europa: afnemende leveringszekerheid en milieukwaliteit doordat de gehalveerde bedrijven hun investeringsruimte zien verschrompelen; stijgende kosten en tarieven vanwege het wegvallen van synergievoordelen; teruglopende werkgelegenheid als onafwendbaar gevolg van het verlies van concurrentiekracht; innovatie wordt onbetaalbaar. Slechts één van deze nadelen volstaat al om Nederland in Europa achterop te doen geraken. De mogelijkheid tot privatisering van ons bedrijf, met inbegrip van de netwerken, is essentieel voor onze toekomst. Essent dient in staat gesteld te worden onder dezelfde condities als onze Europese concurrenten deel te nemen aan een vrije energiemarkt. Arnhem, 2 april 2004 M.A.M. Boersma 5

6 2. Kerncijfers 1999 netto omzet personeel ultimo jaar (fte) netto omzet personeel fte bedrijfsresultaat en netto resultaat kasstromen voor operationele activiteiten en netto investeringen bedrijfsresultaat netto resultaat kasstroom operationele activiteiten netto investeringen gearing en solvabiliteit in % rentedragend vreemd vermogen gearing % solvabiliteit % langlopende schulden kortlopende rentedragende schulden 6

7 bedragen in miljoenen euro s netto omzet bedrijfsresultaat resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen netto resultaat eigen vermogen totaal rentedragend vreemd vermogen balanstotaal materiële vaste activa kasstroom uit operationele activiteiten uit investeringsactiviteiten uit financieringsactiviteiten kasstroom resultaat per aandeel netto resultaat dividend in euro 2,60 0,91 2,08 0,73 2,77 0,78 2,46 0,55 4,79 0,45 streefwaarde bedrijfsresultaat in % van de netto omzet 9,5 10,0 10,1 9,2 11,0 langlopende schulden in % van totaal rentedragend vreemd vermogen 75 77,3 42,2 50,4 57,7 62,3 rentedekking 7,5 x gearing % < 50,0 solvabiliteit % 6,9 x 51,6 32,0 6,2 x 60,3 27,0 5,7 x 56,8 27,4 7,6 x 55,8 28,7 6,1 x 58,0 31,2 personeelsleden ultimo jaar fte

8 transparant

9 3. Profiel Essent Wij zijn een in Nederland geworteld energiebedrijf. Aan onze klanten, zowel in de huishoudelijke als de zakelijke markt, leveren wij energie plus een aantal additionele producten en diensten. Naast elektriciteit, gas en warmte zijn dat onderhoudsdiensten voor CV en warmwaterapparatuur, maar ook een reeks kabelcomproducten, zoals kabeltelevisie en radio, breedband internettoegang en telefonie. Wij zijn een verticaal geïntegreerd energiebedrijf, hetgeen betekent dat de energie die wij leveren voor een groot deel door onszelf wordt opgewekt. Hierbij maken wij gebruik van conventionele productiecapaciteit zoals kolencentrales, maar ook van afvalverbrandingsinstallaties en in toenemende mate van duurzame bronnen zoals windenergie en biomassa. Wij beschouwen Nederland als onze thuismarkt, maar zijn daarnaast ook actief in het aangrenzende buitenland, te weten in Duitsland en België. Gemeten naar omzet zijn wij marktleider in de energiemarkt en op basis van het aantal klanten het tweede kabeltelevisiebedrijf van Nederland. Missie Leidraad voor ons handelen vormen de belangen van onze klanten, aandeelhouders en medewerkers. Onze klanten mogen rekenen op een betrouwbare energievoorziening met een hoog serviceniveau, een oplossingsgerichte behandeling en een redelijke prijs. We opereren daarbij met oog voor ontwikkelingen in de samenleving als een toonaangevende, internationale en zelfstandige onderneming, die met alle activiteiten waardegroei levert aan de aandeelhouders. Onze medewerkers mogen rekenen op een inspirerende werkomgeving en een appèl op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Algemene en financiële doelstellingen Wij willen op middellange termijn behoren tot de toonaangevende energiebedrijven in NoordWest Europa. Deze positie willen wij bereiken met behoud van onze zelfstandigheid en identiteit, financiële soliditeit en een evenwichtig samengestelde activiteitenportefeuille. Onze belangrijkste financiële doelstellingen zijn: gearing lager dan 50%; rentedekking 7,5 x en aandeel langlopende schulden in totale schulden ten minste 75%. Wij streven ernaar deze doelstellingen te realiseren vóór het eind van Afwijking is dan uitsluitend nog toegestaan in geval van strategische acquisities, op voorwaarde dat projecties aantonen dat afwijkingen van tijdelijke aard zijn en binnen een termijn van 1 tot 2 jaar zullen worden hersteld. Organisatie Wij zijn een nietbeursgenoteerde NV, opgericht in Onze aandeelhouders zijn Nederlandse provincies en gemeenten. Wij kennen een holdingstructuur met daarbinnen zes divisies (Energie, Retail, Netwerken, Internationaal, Milieu en Kabelcom). Van één daarvan, de divisie Milieu, worden de activiteiten geherstructureerd. Bij onze onderneming werken ruim mensen. Bedrijfscode Ons handelen toetsen wij aan de verantwoordelijkheden en gedragsregels, zoals die zijn vastgelegd in onze bedrijfscode. Samengevat luiden deze als volgt: Onze verantwoordelijkheden 1 Onze klanten kunnen altijd op ons vertrouwen. 2 Wij bieden onze aandeelhouders een optimale waardeontwikkeling. 3 Onze medewerkers mogen rekenen op respect en vertrouwen. 4 Wij tonen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze handelwijze 5 Wij handelen integer. 6 Wij zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. 7 Wij dragen zorg voor een zorgvuldig ondernemingsbestuur. 8 Wij staan voor vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie. 9 Wij stellen aan onze zakelijke relaties dezelfde eisen als aan onszelf. Door naleving van de bedrijfscode willen wij tevens invulling geven aan onze kernwaarden: openheid, effectiviteit en gedrevenheid. 9

10 4. Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de aandeelhouders Voor u ligt het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening van Essent N.V. over het boekjaar. Uit het jaarverslag blijkt dat in velerlei opzicht voor Essent een bewogen jaar is geweest. Niettemin heeft de onderneming het met goede resultaten kunnen afsluiten. Het is derhalve met genoegen dat wij het verslag aan u voorleggen. Wij hebben ingestemd met de door de Raad van Bestuur voorgestelde winstverdeling. De jaarrekening is door Ernst & Young van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De verklaring is elders in het verslag opgenomen. Wij hebben de jaarrekening met de accountant besproken en deze daarna vastgesteld. Wij stellen u voor de jaarrekening en het daarin opgenomen voorstel tot winstverdeling in de op 22 april 2004 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed te keuren. Tevens stellen wij u voor om in de vergadering voor het jaar decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht. De Raad van Commissarissen heeft in volgens een vooraf vastgesteld schema negen keer vergaderd met de Raad van Bestuur. Geen van de commissarissen is vaker dan drie keer verhinderd geweest om de vergaderingen van de Raad bij te wonen. In het overleg is uitvoerig aandacht besteed aan de aanscherping van de ondernemingsstrategie en aan de voorbereiding op de volledige liberalisering van de energiemarkt. Wij hebben kennis genomen van de maatregelen die de onderneming treft om haar huis verder op orde te brengen, waaronder het herinrichten van systemen en processen teneinde het intensieve berichtenverkeer tussen alle partijen op een vrije markt te kunnen faciliteren. Wij hebben kunnen vaststellen dat met de omvangrijke organisatorische en administratieve aanpassingen die daarvoor noodzakelijk zijn volgens schema voortgang wordt geboekt, zodat tijdige realisatie mag worden verwacht. Verder is uitgebreid van gedachten gewisseld over de bestuurlijke organisatie van Essent en de gewenste aanpassing daarvan op basis van de corporate governance code van de commissie Tabaksblat, over het onderwerp veiligheid alsmede over de nieuwe bedrijfscode. De Raad van Commissarissen heeft ook veel aandacht besteed gedeeltelijk in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur aan de samenstelling en het functioneren van de Raad van Commissarissen en het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen heeft voorts overleg gepleegd met de externe accountant over diens bevindingen naar aanleiding van uitgevoerde controles en financiële rapportages. Periodiek hebben leden van de Raad van Commissarissen vergaderingen bezocht van de Centrale Ondernemingsraad en zijn commissies. De Raad van Commissarissen hecht grote waarde aan deze contacten vanwege de openhartige uitwisseling van standpunten. De auditcommissie vergaderde viermaal, telkens in aanwezigheid van de externe accountant. De onderwerpen waaraan de commissie in het bijzonder aandacht heeft besteed, zijn de kwaliteit en de tijdigheid van de financiële rapportages en de verdere optimalisering van de procedures rond risicobeheer. Met het oog op de aanstaande liberalisering heeft de commissie zich voorts regelmatig laten informeren over de voortgang bij de aanpassing van de financiële en administratieve organisatie. Ook de remuneratie en selectiecommissie heeft viermaal vergaderd. Vooruitlopend op de publicatie van de corporate governance code heeft zij gesproken over omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zich beziggehouden met een nieuwe profielschets. De commissie heeft zich bovendien gebogen over de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. In heeft zich een belangrijke wijziging voorgedaan in de samenstelling van de Raad van Bestuur. Op 22 mei heeft de heer M.A.M. Boersma de heer W.K. Wiechers opgevolgd als voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna op 1 juli 10

11 de heer Wiechers is teruggetreden uit de Raad van Bestuur wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De heer Wiechers was één van de grondleggers van Essent en de eerste voorzitter van de Raad van Bestuur. Onder zijn leiding is Essent uitgegroeid tot een toonaangevend Nederlands energiebedrijf met een nuchtere strategie en een gezonde financiële basis. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd. Ook de samenstelling van de Raad van Commissarissen onderging een aantal wijzigingen. Volgens rooster zijn in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 mei afgetreden de heren D.D.P. Bosscher, J.H.M. Bronckers, Sj. Kremer en J.V.H. Pennings. Tussentijds afgetreden in verband met de uitkomst van de verkiezingen voor Provinciale Staten is de heer J.R.A. Boertjens. De heren Bosscher, Bronckers en Pennings zijn herbenoemd. Op grond van de statutaire bepaling dat bij zijn aftreden het aantal commissarissen voorgedragen door aandeelhouders zou worden teruggebracht van zeven naar zes, kwam de heer Kremer niet voor herbenoeming in aanmerking. De Raad van Commissarissen heeft afgezien van het doen van een voordracht en heeft daarmee een begin gemaakt met de beoogde vermindering van het totale aantal commissarissen. De zetel van de heer Boertjens is nog vacant. Met hun kennis en ervaring hebben de heren Kremer en Boertjens een belangrijke bijdrage geleverd aan het functioneren van de Raad van Commissarissen. Graag willen wij hun daarvoor dankzeggen. In weerwil van de turbulentie kan Essent het jaar afsluiten met een aansprekend financieel resultaat. Dit is te danken aan de inzet, het enthousiasme en de volharding van de Raad van Bestuur en de medewerkers van Essent. Wij zijn hun daarvoor zeer erkentelijk. Arnhem, 2 april 2004 J.V.H. Pennings, voorzitter 11

12 5. Ondernemingsbestuur Op 9 december publiceerde de Commissie Tabaksblat de Nederlandse corporate governance code. De commissie richtte zich met deze code tot beursgenoteerde vennootschappen. Als overheidsgedomineerde onderneming zonder beursnotering valt Essent niet onder de reikwijdte van de code. Voor onze financiering doen wij in toenemende mate een beroep op de internationale kapitaalmarkt, waar wij ons met grote private geldnemers moeten meten. Geldgevers kennen aan een transparante bedrijfsvoering een steeds groter gewicht toe. In een geïndustrialiseerde samenleving zijn onze producten van groot belang. Elektriciteit is praktisch een eerste levensbehoefte. De wijze waarop een onderneming als de onze wordt bestuurd, is dan ook maatschappelijk relevant. Deze constateringen hebben ons doen besluiten de corporate governance code in beginsel over te nemen. Wij hebben een analyse gemaakt van de organisatie van ons ondernemingsbestuur en vastgesteld dat deze op een aantal punten verschillen vertoont met de aanbevelingen van de corporate governance code. Voor een deel zijn deze verschillen het gevolg van het huidige publieke karakter van Essent en zullen de aanbevelingen buiten toepassing moeten blijven. Voor een ander deel achten wij het raadzaam nadere wetgeving af te wachten alvorens wij ons over implementatie uitspreken. Dit neemt niet weg dat er verschillende aanbevelingen resteren die, voor zover ze door ons al niet worden toegepast, op korte termijn kunnen worden doorgevoerd. In overleg met de Raad van Commissarissen bereiden wij een actieplan voor om nog in 2004 ons ondernemingsbestuur zo veel als mogelijk in overeenstemming te brengen met de corporate governance code. Zodra dit actieplan gereed is, zullen wij in overleg treden met aandeelhouders. Over de uitkomsten hiervan zullen wij rapporteren in het jaarverslag De Commissie stelt in haar preambule bij de code dat goed ondernemerschap en goed toezicht daarop de twee belangrijkste pijlers zijn onder goede corporate governance. Verantwoordelijk daarvoor zijn de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de (Algemene Vergadering van) Aandeelhouders, ondersteund door een effectief stelsel van maatregelen van risicobeheersing en interne controle alsmede de accountantscontrole. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur is belast met de dagelijkse leiding over Essent en heeft blijkens zijn reglement onder meer tot taak de vaststelling van de ondernemingsstrategie en doelstellingen en de bijbehorende financiële randvoorwaarden. Het aanwezige interne risicobeheersings en controlesysteem verschaft de Raad van Bestuur voldoende zekerheid dat de noodzakelijke sturingsinformatie betrouwbaar is. Het systeem zal op onderdelen nog worden verfijnd. De Raad van Bestuur legt over zijn gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders. Het reglement van de Raad van Bestuur bevat een voorziening ter voorkoming van belangenverstrengeling. In heeft Essent een uitgebreide gedragscode vastgesteld. Bovendien hebben wij een regeling getroffen voor het aanhouden van, respectievelijk handelen in, door Essent uitgegeven obligaties. Raad van Commissarissen Het reglement van de Raad van Commissarissen bepaalt dat de Raad toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Essent. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat het beleid in overeenstemming is met wet en regelgeving en dat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen ziet in het bijzonder toe op de ondernemingsstrategie en de daaraan inherente risico s, de interne risicobeheersings en controlesystemen en het financiële verslagleggingsproces. De Raad vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur en bespreekt dan zijn eigen samenstelling en functioneren alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur. 12

13 De Raad van Commissarissen telt maximaal 13 leden; twee zetels zijn op dit moment vacant. Zeven leden, onder wie de voorzitter, worden bij wijze van coöptatie benoemd door de Raad van Commissarissen. Zes leden worden rechtstreeks benoemd door de aandeelhouders. Er zijn voorbereidingen getroffen om de in de statuten vastgelegde (her)benoemingsprocedure te wijzigen, zodra de nieuwe wet op het structuurregime in werking is getreden. De Raad van Commissarissen heeft voor zijn leden inmiddels een profielschets opgesteld, die bepaalt dat elke commissaris zowel in staat moet zijn om de hoofdlijnen van het ondernemingsbeleid te beoordelen als dient te beschikken over specifieke deskundigheid, zodanig dat de leden met hun gezamenlijke expertise de bedrijfsactiviteiten van Essent volledig bestrijken. De bezoldiging van commissarissen is niet afhankelijk van het resultaat van Essent. Risicobeheersing, interne controle en externe accountant Zoals vastgelegd in zijn reglement is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de financiële verslaggeving en de aanwezigheid en goede werking van een systeem van risicobeheersing en interne controle. In zijn de bestaande maatregelen aan nader onderzoek onderworpen en zijn de procedures waar nodig aangescherpt. Deze verfijning van het systeem zal in 2004 worden bestendigd met behulp van periodieke rapportages en hernieuwde controles. De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hij woont de vergadering bij van de Raad van Commissarissen die de jaarrekening tot onderwerp heeft en het merendeel van de vergaderingen van de auditcommissie. Een plan voor de periodieke beoordeling van het functioneren van de externe accountant is in voorbereiding. De Raad van Commissarissen kent twee commissies, een auditcommissie en een gecombineerde remuneratie en selectiecommissie. Hun taak en werkwijze is geregeld in het reglement van de Raad van Commissarissen. Afzonderlijke reglementen zijn in voorbereiding. Voor wat betreft hun samenstelling en functioneren voldoen de commissies in hoofdzaak reeds aan de aanbevelingen uit de corporate governance code. De (Algemene Vergadering van) Aandeelhouders Het hoogste besluitvormingsorgaan binnen Essent is de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Zij komt ten minste één keer per jaar bijeen. De Algemene Vergadering keurt de jaarrekening goed, met inbegrip van het voorstel tot winstverdeling, en verleent al dan niet decharge voor het gevoerde beleid en voor het daarop uitgeoefende toezicht. Zodra de nieuwe structuurregeling in werking is getreden, zal de statutaire lijst van de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed te keuren besluiten worden herzien. Voor de informatievoorziening van aandeelhouders en andere vermogensverschaffers hebben wij inmiddels een speciale website ingericht met als adres 13

14 robuust

15 6. Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke gebeurtenissen in Obligatielening Op 10 juni heeft Essent een obligatielening uitgegeven van EUR 1 miljard met een looptijd van 10 jaar en een coupon van 4,500%. De lening was ons succesvolle debuut op de internationale kapitaalmarkt en vormde een belangrijke stap in de herstructurering van de financiering van Essent. De lening is uitgegeven als onderdeel van ons EUR 2 miljard Debt Issuance Programme en is genoteerd op Euronext Amsterdam. Euro Commercial Paper Programme Teneinde meer uniformiteit en efficiency te brengen in onze kortetermijnfinanciering hebben wij op 10 juli een Euro Commercial Paper Programme gelanceerd ter grootte van EUR 1 miljard. Onder dit programma heeft Essent de mogelijkheid kortlopende leningen aan te trekken op de Europese geldmarkt. Uitstel datum liberalisering Medio is door de minister van Economische Zaken besloten de volledige opening van de energiemarkt niet te laten plaatsvinden op 1 januari 2004, maar uit te stellen tot (vooralsnog) 1 juli De extra beschikbare tijd wordt door Essent benut om in samenspraak met alle andere partijen in de energiesector de organisatie, processen en systemen nog beter af te stemmen op de komst van de vrije markt. Overeenkomsten met toezichthouder Essent heeft samen met de andere Nederlandse netbeheerders overeenstemming bereikt met de toezichthouder (DTe) over de regulering van de transporttarieven. In twee overeenkomsten, waarvan één voor elektriciteit (gesloten in april met een looptijd tot 2006) en één voor gas (uit november en durend tot 2007) zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de door de DTe op te leggen efficiencykorting. De overeenkomsten, die twee reguleringsperioden bestrijken, zorgen voor een stabiele financiële basis onder het netwerkbedrijf van Essent. Bedrijfsongevallen Bij de uitvoering van een periodieke onderhoudsbeurt in één van onze elektriciteitscentrales heeft zich op 28 september een ernstig bedrijfsongeval voorgedaan. Bij dit ongeval, dat plaatsvond in de Amercentrale te Geertruidenberg, zijn vijf werknemers van onderaannemers om het leven gekomen. Naar de exacte toedracht van het ongeval is door Justitie en de Arbeidsinspectie een onderzoek ingesteld, waarvan de resultaten eind 2004 worden verwacht. Vooruitlopend daarop hebben wij al onze veiligheidsprocedures met behulp van externe deskundigen op hun doelmatigheid onderzocht. Daarnaast hebben zich incidenten voorgedaan bij de divisie Milieu en Essent Netwerken. Op 25 februari is bij de uitvoering van laad en loswerkzaamheden op het terrein van Essent Milieu te Wijster een chauffeur van een extern transportbedrijf verongelukt. Een eenduidige ongevalsoorzaak kon niet worden vastgesteld. Nader onderzoek door de Arbeidsinspectie heeft geen onregelmatigheden aan het licht gebracht. Bij het bedrijfsonderdeel Netwerken is op 27 mei bij onderhoudswerkzaamheden aan een middenspanningsinstallatie een monteur van Essent om het leven gekomen. Volgens de Arbeidsinspectie is op onderdelen van de werkinstructie afgeweken, hetgeen voor haar aanleiding was ons een beperkte boete op te leggen. Ondergrondse gasopslag Essent is in oktober gestart met de bouw van een grootschalige ondergrondse opslagfaciliteit voor aardgas bij Epe, Duitsland. De gasopslag vindt plaats in ondergrondse koepels, zogeheten cavernes, die door zoutwinning zijn ontstaan. Begin 2005 moet de opslag, die een capaciteit heeft van 200 miljoen m aardgas, gereed zijn. Dit investeringsproject past in onze strategie om onze positie op de aardgasmarkt verder te versterken. 15

16 Organisatie en omgeving Strategie en marktontwikkeling Het in 1999 uit een fusie voortgekomen bedrijf Essent ontwikkelde een strategie, gebaseerd op de begrippen Focus & Groei. Essent concentreerde zich op drie terreinen, te weten energie, kabelcom en milieu, en besloot haar klanten een geïntegreerd pakket producten en diensten aan te bieden. Met dit zogeheten multiutility concept heeft Essent in de eerste jaren van haar bestaan goede resultaten geboekt. Externe ontwikkelingen zoals de liberalisering en de internationalisering van de energiemarkt in combinatie met de voortgaande consolidatie op die markt hebben ons er medio toe gebracht onze strategie bij te stellen. Deze aangescherpte strategie, die kan worden getypeerd als Groei door Focus, is vastgelegd in een aantal uitgangspunten die tezamen de huidige missie van ons bedrijf vormen. Centraal staat daarin de constatering dat Essent een energiebedrijf is en geen multiutility. Als energiebedrijf concentreert Essent zich voortaan op de productie, het transport, de handel in en de levering van energie. In toenemende mate zal het daarbij gaan om duurzame energie. De focus op energie omvat eveneens de levering van een aantal energiegerelateerde diensten, zoals het onderhoud van CV en warmwaterapparatuur alsmede energiebesparingsadviezen. In aanvulling op deze kernactiviteiten blijven wij voorts actief op kabelcomgebied, waar wij een driesporenbeleid volgen: naast kabeltelevisie en radio bieden wij ook breedband internettoegang en telefonie. Leidraad bij de uitvoering van deze energieplus strategie vormen de belangen van onze klanten, aandeelhouders en medewerkers. Onze klanten mogen rekenen op een betrouwbare energievoorziening met een hoog serviceniveau, een oplossingsgerichte behandeling en een redelijke prijs. Wij opereren daarbij met oog voor ontwikkelingen in de samenleving als een toonaangevende, internationale en zelfstandige onderneming, die met alle activiteiten waardegroei levert aan de aandeelhouders. Onze medewerkers mogen rekenen op een inspirerende werkomgeving en een appèl op hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Willen wij al onze belanghebbenden in de naaste toekomst kunnen blijven dienen, dan is verdere groei noodzakelijk. Onze ambitie is erop gericht om op middellange termijn te behoren tot de toonaangevende energiebedrijven in Noord West Europa. Deze positie willen wij bereiken met behoud van onze zelfstandigheid en identiteit, financiële soliditeit en een evenwichtig samengestelde activiteitenportefeuille. Deze groei verwachten wij te realiseren door samen te werken met partners met een vergelijkbare strategie en ambitie. Als energiebedrijf heeft Essent gekozen voor een verticaal geïntegreerd model. Dit betekent dat wij, exploratie en winning uitgezonderd, aanwezig zijn in alle schakels van de energievoorziening. De recente ontwikkelingen op de Nederlandse energiemarkt hebben ons nog eens in deze keuze bevestigd. Zo zijn in de groothandelsprijzen voor elektriciteit opnieuw aanzienlijk gestegen en waren de prijspieken extremer en groter in aantal. Belangrijke oorzaken van deze ontwikkeling zijn de gestegen brandstofkosten (steenkool, aardolie, aardgas) en een toegenomen vraag naar elektriciteit in combinatie met een niet toegenomen productiecapaciteit. Ook de onzekerheid over de effecten van de in 2005 te starten handel in CO2 emissierechten heeft bijgedragen aan de volatiliteit van de markt. Als verticaal geïntegreerd bedrijf beschikt Essent over eigen productiecapaciteit. Ruim 80% van de door ons geleverde elektriciteit wordt door onszelf geproduceerd; een omstandigheid die Essent minder gevoelig maakt voor prijsstijgingen op de inkoopmarkt voor elektriciteit. De aanstaande liberalisering van de energiemarkt wierp in haar schaduw vooruit. Ontwikkelingen, inherent aan een vrije markt, vielen voor het eerst ook waar te nemen op de energiemarkt. Er was sprake van een verhevigde concurrentie tussen energiebedrijven (zeker op het gebied van Groene Stroom), concentratie van energiebedrijven (bijvoorbeeld het samengaan van Eneco en REMU) en het faillissement van 16

17 een energiebedrijf (EnergyXS). Essent heeft zich in deze dynamiek uitstekend staande weten te houden. Met betrekking tot Groene Stroom zijn wij in Nederland uitgegroeid tot marktleider met een aandeel van 31%. Bovendien zijn wij de grootste binnenlandse producent van duurzame energie. De wijziging van het subsidieregime ten gunste van binnenlandse productie, die medio door de overheid werd doorgevoerd, onderstreept voor ons nog eens de juistheid van onze duurzame energiestrategie. Een bijkomend voordeel van de grotere inzet van duurzame bronnen zoals biomassa is dat onze energieproductie minder wordt geraakt door de prijsstijging van conventionele brandstoffen. De aangescherpte strategie houdt in dat Essent zich concentreert op haar kernactiviteiten, te weten energie en een aantal additionele producten en diensten. Voor de milieuactiviteiten had deze accentverschuiving een aantal consequenties waarvan de noodzaak nog eens werd onderstreept door de omstandigheid dat de resultaten van de milieudivisie zich reeds geruime tijd ongunstig ontwikkelden. Vanwege het uiteenlopen van de regelgeving in Nederland en de ons omringende landen is het stortvolume aanzienlijk afgenomen en staan de verbrandingstarieven onder grote druk. Omdat wij ook op middellange termijn geen verbetering in deze marktomstandigheden verwachtten, hebben wij onze milieuportefeuille geherstructureerd. Uitsluitend van twee activiteiten, te weten de verbranding van afval en het beheer van stortplaatsen, achtten wij de voortzetting gerechtvaardigd. Zij zijn inmiddels van de milieuportefeuille afgesplitst en zullen elders in de organisatie worden ondergebracht. De overige milieubelangen zijn of worden afgestoten. Na deze noodzakelijke ingreep zijn onze inspanningen er nu op gericht het rendement van de resterende milieuactiviteiten naar een aanvaardbaar niveau te brengen. De kabelcomsector liet in een snelle groei zien van de markt voor breedband internet. Tegelijkertijd nam de concurrentie tussen de aanbieders van verschillende infrastructuren toe. Essent maakt gebruik van coaxkabels, die technisch superieur zijn aan het koperdraad van andere aanbieders. Onze delen deze mening. In het door ons bekabelde gebied zijn wij inmiddels de grootste internetaanbieder. Ons telefonieproduct heeft in korte tijd eveneens een respectabel marktaandeel behaald. Ook hier zien wij de concurrentie met andere infrastructuren met vertrouwen tegemoet. CATV, ons meest volwassen kabelcomproduct, heeft door de introductie van TV Home Digitaal een aanzienlijke kwaliteitsimpuls gekregen. Alternatieve aanbieders zijn hierdoor voorlopig weer op flinke achterstand geplaatst. Nog onduidelijk is of Third Party Access (TPA) op grotere schaal in de kabelcomsector zal worden ingevoerd. TPA, het openstellen van netwerken voor concurrerende dienstenaanbieders, zal weliswaar de concurrentie doen toenemen, maar tevens interessante nieuwe mogelijkheden bieden. Liberalisering Toen op 1 januari 2002 de tweede fase van de liberalisering intrad, kregen middelgrote zakelijke klanten de mogelijkheid om zelf hun energieleverancier te kiezen. Circa 30% van hen is vervolgens ook naar een andere leverancier overgestapt. Tegelijk met de introductie van deze keuzevrijheid werd een drietal andere overheidsmaatregelen van kracht. Bij een groot deel van de zogeheten tweedefaseklanten werd een nieuwe registratie van het energieverbruik ingevoerd. In plaats van maandelijks werd het verbruik voortaan elke vijf minuten vastgelegd. De bij de klanten aanwezige meters waren veelal op deze hogere meetfrequentie niet berekend, zodat vervanging noodzakelijk was. Omdat met de liberalisering van de energiemarkt ook de metermarkt door de overheid was vrijgegeven, konden de klanten hun nieuwe meter desgewenst laten installeren door een meetbedrijf zonder binding met of ervaring in de energiewereld. De derde complicerende factor werd gevormd door de wettelijk voorgeschreven scheiding van taken en functies binnen de energiebedrijven zelf. De netbeheerder, verantwoordelijk voor het transport, werd juridisch en administratief ontkoppeld van de rest van het bedrijf. De exponentieel gegroeide meetinformatie, die door een veelheid van deels onervaren 17

18 derden verwerkt moest worden, in combinatie met overstappende klanten leidde tot knelpunten in de facturatie. Alle bedrijven in de sector hadden ermee te kampen. Derhalve is ook sectorbreed gewerkt aan het oplossen van de oorzaak, gelegen in de zogeheten ketenproblematiek. Voor een goed functionerende vrije markt is een feilloze informatieketen tussen leverancier (levering energie), klant, meetbedrijf (meting energieverbruik), netwerkbedrijf (facturatie energietransport) en opnieuw leverancier (facturatie energielevering) een eerste vereiste. Het Nederlandse marktmodel biedt een veel grotere reeks keuzemogelijkheden aan klanten dan in de ons omringende landen gebruikelijk is, terwijl de voorgeschreven tijdslimieten voor het doorvoeren van klantswitches (vijf werkdagen) korter zijn dan elders. De geïntroduceerde complexiteit betekent ook dat de klant veelal niet bekend is met de verantwoordelijkheden die de wet bij hem legt. Zo heeft in het zakelijke segment circa 17% van alle klantaansluitingen nog steeds niet de vereiste technische uitvoering, waardoor de uitvoering van de energiemeting voor deze klanten niet correct kan geschieden, hetgeen aanleiding geeft tot vaak handmatige correctiehandelingen en vertraging. Niettemin zijn de systemen van Essent klaar voor de vrije markt, zij het dat geen rekening is gehouden met de eventuele gevolgen van een mogelijke totale afscheiding van onze distributienetwerken. Wij willen dan hier ook pleiten voor een duidelijke prioriteitstelling door de overheid. Het belang van de klant gaat voor en dat belang is vlak voor de opening van de markt niet gediend met een discussie over het al dan niet afsplitsen dan wel privatiseren van de netwerken. Wij zijn overigens van mening dat de discussie over privatisering geen haast heeft, omdat de energiesector en dus ook Essent eerst moet aantonen om te kunnen gaan met de vrije markt. In 2002 en is door alle bedrijven voortvarend gewerkt aan de verbetering van zowel het proces van gegevensuitwisseling en verwerking als aan de kwaliteit van de gehanteerde gegevens. Essent heeft een speciaal project opgezet, onder direct toezicht van de Raad van Bestuur, dat moet leiden tot een juiste facturatie op basis van correcte klantinformatie ruimschoots vóór de door de sector met de minister van Economische Zaken afgesproken datum van 1 maart De uitvoering van het project ligt goed op schema, aangezien wij reeds in het noodzakelijke minimumniveau hadden bereikt. De door de minister aangekondigde onafhankelijke toetsing zien wij dan ook met vertrouwen tegemoet. De derde en laatste fase van de liberalisering zal vooralsnog ingaan op 1 juli Per die datum krijgen alle huishoudelijke en kleinzakelijke klanten toegang tot de vrije markt. Wij verwachten niet dat ook deze klantengroep geconfronteerd zal worden met materiële facturatieproblemen. Vanzelfsprekend heeft de sector bij de voorbereiding op de marktopening voor fasedrieklanten lering getrokken uit de recente ervaringen. Een bijkomend voordeel is nog dat de hoeveelheid meetinformatie ongewijzigd zal blijven. Ook in de nieuwe situatie zal van deze klanten slechts eens per jaar de meterstand worden opgenomen. Na de liberalisering per 1 juli 2001 van de markt voor Groene Stroom is ruim 5% van de Nederlandse huishoudens al naar een andere leverancier overgestapt. Onze heringerichte systemen stellen ons in staat deze wisselingen goed te verwerken. Hetzelfde geldt voor verhuizingen en andere wijzigingen van klantgegevens. Ook zal er in 2004 onverminderd worden gewerkt aan en geïnvesteerd in de verbetering van onze processen ten aanzien van klantgerichtheid. De grote inspanningen die hiervoor in de achterliggende jaren zijn getroost, dienen in 2004 te leiden tot betere resultaten voor de klant in de zin van een correcte en efficiënte dienstverlening, tijdige en correcte facturen en een oplossingsgerichte afhandeling van vragen en klachten. Risico s en risicobeheer In de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten wordt Essent geconfronteerd met diverse risico s. Ondernemerschap brengt nu eenmaal bepaalde onzekerheden met zich mee. Niet alle risico s kunnen op voorhand worden uitgesloten. 18

19 Ondernemerschap betekent echter ook dat risico s tijdig worden geïdentificeerd en actief worden beheerd. Wij hebben de risico s die samenhangen met onze kernactiviteiten in kaart gebracht. Een gecoördineerde aanpak zorgt ervoor dat vitale risico s bijtijds worden gesignaleerd en dat adequate maatregelen worden getroffen. Het onderkennen en onder controle houden van risico s is permanent onderwerp van managementaandacht op alle niveaus in de organisatie. Door deze integrale en consequente benadering wint ons risicobeheer nog steeds aan effectiviteit. Energiehandel Als verticaal geïntegreerd energiebedrijf zijn wij betrokken bij alle aspecten van de energievoorziening: van de inkoop van brandstoffen voor onze centrales tot en met de levering aan onze eindverbruikers. Met het oog op de continuïteit van het productieproces en ter bevordering van de leveringszekerheid sluiten wij termijncontracten af voor de in en verkoop van zogeheten commodities als steenkool, aardolie, aardgas en elektriciteit. De prijsrisico s die voortvloeien uit deze contracten worden in de hand gehouden met behulp van een stelsel van financiële en volumetrische limieten, vastgesteld per commodity en per geografische markt. Om de risico s te kunnen kwantificeren, maken wij gebruik van het begrip Value at Risk (VaR): het maximale verlies dat Essent, bij een betrouwbaarheidsgraad van 95%, tijdens een maand kan oplopen als gevolg van de prijsontwikkeling van de verhandelde commodities alsmede van de daarbij gehanteerde valuta s. In hebben wij het systeem nog verder verfijnd, zodat bij de bepaling van de VaR nu ook rekening wordt gehouden met fluctuaties in de prijs van bijvoorbeeld groencertificaten en biomassa. Het volgens de VaRmethodiek maximaal toelaatbare risico op enig moment bedraagt EUR 20 miljoen. De daadwerkelijke hoogte van de VaR wordt door ons wekelijks getoetst. Ondanks de aanhoudende stijging van de brandstofprijzen en een zeer volatiele groothandelsmarkt voor energie werd de limiet in geen enkele keer overschreden. Niet alleen de commodityprijs, maar ook de kredietwaardigheid van de contractpartner vormt een risico. Om die reden hanteert Essent ook een zogeheten Credit Value at Risk (CVaR), gedefinieerd als het maximale verlies dat Essent gedurende een periode van een jaar kan oplopen doordat handelspartners niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen, wederom bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Hiertoe zijn met alle individuele handelspartners kredietlimieten afgesproken. Regulering van tarieven Een deel van onze energieactiviteiten staat onder toezicht van de DTe, de Dienst uitvoering en toezicht energie. De dienst waakt over de goede werking van de Nederlandse energiemarkt en in het bijzonder van het netwerksegment waar van oudsher sprake is van een natuurlijk monopolie. Tot de taken van de toezichthouder behoort ook de vaststelling van de tarieven voor het transport van energie over het netwerk. Met deze bevoegdheid heeft de DTe rechtstreeks invloed op de hoogte van een deel van onze inkomsten. In zijn wij erin geslaagd om met de DTe een tweetal overeenkomsten te sluiten waarin afspraken zijn gemaakt over de maximaal door de netbeheerders in rekening te brengen transporttarieven. Omdat deze overeenkomsten zijn aangegaan voor de duur van twee reguleringsperioden (voor elektriciteit tot en met 2006 en voor gas tot en met 2007) bieden zij ons voor langere tijd zekerheid ten aanzien van het rendement van het gereguleerde netwerkbedrijf. Deze financiële stabiliteit draagt ertoe bij dat wij ook in de toekomst in onderhoud en uitbreiding van het netwerk kunnen blijven investeren. Marktopening De Nederlandse energiemarkt wordt in drie stappen vrijgegeven, waarvan de laatste naar verwachting zal plaatsvinden op 1 juli Liberalisering houdt in dat afnemers zelf hun energieleverancier kunnen kiezen en desgewenst kunnen overstappen naar een ander bedrijf. Ten tijde van de opening van de markt voor grote, respectievelijk middelgrote zakelijke klanten hebben wij besloten niet tegen elke prijs te streven naar klantbehoud, maar ons in plaats daarvan te 19

20 gedreven

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS

PERSBERICHT. ARNHEM 3 augustus 2006 HALFJAARRESULTAAT 2006: ESSENT OP KOERS PERSBERICHT ARNHEM augustus 006 HALFJAARRESULTAAT 006: ESSENT OP KOERS Alle bedrijfsonderdelen laten een resultaatstijging zien De kabelactiviteiten zijn niet langer onderdeel van de doorlopende bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Implementatie Code Banken

Implementatie Code Banken Implementatie Code Banken Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag, KvK-nummer

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V.

PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V. TE HOUDEN OP 12 MEI 2011 PROFIELSCHETS RVC ALLIANDER N.V. 1. OMVANG EN SAMENSTELLING

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

DATUM 9 september 2015 BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN BIJLAGE BEHORENDE BIJ HR15-169 PAGINA 1 van 5 TENNET HOLDING B.V. PROFIEL VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN PAGINA 2 van 5 POSITIE SPECIFICATIE Wettelijk Kader Rekening houdend met de aard van de onderneming

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Profielschets van de Raad van Commissarissen van FMO

Profielschets van de Raad van Commissarissen van FMO ENGLISH TRANSLATION IS IN THE MAKING AND WILL BE PUBLISHED SHORTLY In case of questions, please contact FMO s Corporate Secretary, Mrs. C. Oosterbaan Vastgesteld door RvC: 14 maart 2016 Besproken in AVA:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN. bedrijfseconomisch profiel TWENTE MILIEU NV LID RAAD VAN COMMISSARISSEN bedrijfseconomisch profiel September 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE Twente Milieu richt zich op inzameling van diverse soorten grondstof uit huishoudens, op

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Het accountantsrapport en uw onderneming

Het accountantsrapport en uw onderneming Het accountantsrapport en uw onderneming 1. Inleiding Elke onderneming heeft belanghebbenden. Denk bijvoorbeeld aan personeelsleden, crediteuren en de overheid (de fiscus, subsidieverlenende instanties).

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT Prins Willem-Alexanderlaan 651 Postbus 700 7300 HC Apeldoorn Telefoon (055) 579 39 48 www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in het kader van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek HVC in mei 2014 15 december 2014 Agenda voor vanavond Centraal staat het raadsbesluit van 24 juni met opdrachten aan het college om : 1. Principediscussie over

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

RJ-Uiting Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken

RJ-Uiting Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken RJ-Uiting 2017-15 Kerncijfers en kengetallen in de jaarrekening, het bestuursverslag en overige informatie bij de jaarstukken Inleiding In hoofdstuk 430 Kerncijfers, kengetallen en meerjarenoverzichten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement audit committee

Reglement audit committee Reglement audit committee Artikel 1. Vaststelling en wijziging reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen op 19 augustus 2013, gewijzigd op 2 december 2013 en laatstelijk

Nadere informatie

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ)

De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) De gedragscode Goed Bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland. (STOPOZ) Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V.

Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. Reglement Auditcommissie ForFarmers N.V. 1 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE FORFARMERS N.V. Dit document beschrijft beknopt de rol, taken, verantwoordelijkheden en organisatie van de Auditcommissie van de Raad

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Code goed bestuur universiteiten 2007 goed bestuur universiteiten 2007 Inhoudsopgave Inleiding...2 1. Naleving en handhaving van de code goed bestuur...4 2. Het college van bestuur...4 2.1 Taak en werkwijze...5 2.2 Bezoldiging en benoeming...6

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie