Handboek Afvalstoffen TU/e Science park

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Afvalstoffen TU/e Science park"

Transcriptie

1 Dienst Algemene Zaken Afdeling AMVS Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven Auteur werkgroep Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Referentie AMSO/ Datum 5 september 2012 Versie 01

2 Inhoudsopgave Titel Handboek afvalstoffen TU/e Science park Voorwoord 5 1 Werkwijze Inleiding Wet en regelgeving Vermindering van afval Kostenbeheersing Beleid gevaarlijke stoffen Verbetermogelijkheden? Toepassing afvalstoffenregeling Overzicht afvalstromen 8 2 Bedrijfsafvalstoffen Restafval Papier en karton Vertrouwelijk papier Huishoudglas Vlakglas Elektronica afval (zgn. grijs- en bruingoed) Koel- en vriesapparatuur (zgn. witgoed) Pallet Houtafval Oud metaal Groenafval Groente, fruit en tuinafval (GFT-afval) Puinafval 30 3 Gevaarlijk afval Eisen ten aanzien van de (tijdelijke) opslag van gevaarlijke afvalstoffen Laboratoriumchemicaliën (Verdunde) anorganische zuren met zware metalen (Verdunde) loogoplossingen Brandbare halogeenarme oplosmiddelen Halogeenrijke organische vloeistof Cyanidehoudende oplossingen Artikelen verontreinigd met laboratorium-chemicaliën Lege emballage van oplosmiddelen Lege glazen flessen van chemicaliën Kapot glaswerk met chemicaliën verontreinigd Keramisch afval verontreinigd met zware metalen/chemicaliën 47

3 Inhoudsopgave Titel Handboek afvalstoffen TU/e Science park 3.13 Kwikhoudende voorwerpen Silica verontreinigd met oplosmiddelen Luchtfilters (afzuiging zuurkasten) Radioactief afval Fixeer Ontwikkelaar in kleinverpakking Afgewerkte (motor)olie Oliehoudende afvalstoffen (vast) Medicijnen en cosmetica Spuitbussen Natte accu s Klein chemisch kantoor afval TL-buizen Asbest Overige luchtfilters Koelvloeistof Gasflessen Brandblusser Boor- en snijolie emulsie 67 4 Biologisch afval Inleiding afval met biologische afkomst Vast biologisch afval, mogelijk gecontamineerd met GGOs Vloeibaar biologisch afval mogelijk gecontamineerd met GGOs Overig biologisch gerelateerd afval 72 Bijlage 1: Procedure voor de opslag en afvoer van gevaarlijk afval(stoffen) Doel en toepassingsgebied Definitie 75 3 Wettelijk kader 76 4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 76 5 Werkwijze 77 6 Controle van de doelstelling 79 Bijlage 2: Gevaarlijke combinaties 80

4 Inhoudsopgave Titel Handboek afvalstoffen TU/e Science park Bijlage 3: Vergelijkingstabel EU-GHS-ADR-WMS 88 Bijlage 4: Formulier Overdracht inventarisgoederen, apparatuur, machines 90

5 Voorwoord Hierbij bieden wij u de afvalstoffenregeling aan. In deze regeling wordt aangegeven op welke wijze de diverse afvalstoffen, die op het terrein van de TU/e vrijkomen, moeten worden ingezameld en afgevoerd. Het inzamelen en afvoeren van afval op een milieuverantwoorde wijze is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gebruikers van het terrein van de TU/e. Met deze afvalstoffenregeling hopen we te bereiken dat: - het voor iedere medewerker of student duidelijk wordt hoe de diverse afvalstoffen moeten worden ingezameld en afgevoerd; - door een steeds verbeterende afvalscheiding de mogelijkheden voor hergebruik en recycling toe zullen nemen; - door een steeds verbeterende afvalscheiding de kosten voor de afvoer beheersbaar zullen blijven. Deze aangepaste afvalstoffenregeling vervangt de regeling uit 1996 en is, in opdracht van Dienst Interne zaken, tot stand gekomen door inzet van een werkgroep bestaande uit: - Jeroen van der Vegt (DIZ), - Cees Broos (TNO), - Vivian Duijmelinck (AMVS). De afvalstoffenregeling is naar diverse personen binnen de TU/e gestuurd voor commentaar. De volgende personen hebben input gegevens op de afvalstoffenregeling: - Moniek de Liefde (BMT), - Arjen Ronner (ST), - Peter van de Burgt (WTB/BMT), - Floor van de Heijden (AMVS), - Arianne Souljé (AMVS), - Dorine Hornung (WTB/BMT, AMVS). Dit handboek is vastgesteld door de Governance Board Safety, Health & Environment op 24 oktober Desondanks kan het zo zijn dat u bepaalde (incidentele) afvalstoffen niet terug kunt vinden of dat u niet zeker weet waar een afvalstof thuis hoort. In dat geval kunt u contact opnemen met: Dienst Interne zaken Afdeling Logistics, groep Afvalbeheer, telefoonnummer 4343 Per Mocht u een inhoudelijke opmerking hebben op deze afvalstoffenregeling, dan kunt u contact opnemen met de arbo- en milieucoördinator van uw faculteit of dienst. Met vriendelijke groet, Tiny Verbruggen (hoofd AMVS) 5 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

6 1 Werkwijze 1.1 Inleiding Wet en regelgeving Wanneer is een stof een (gevaarlijke) afvalstof? In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. In hoofdstuk 14 van het LAP (deel 1, Beleidskader) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Ongeacht de bedrijfssituatie moet gevaarlijk afval altijd gescheiden worden. Daarnaast zijn voor een aantal afvalsoorten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen. Wat wel of niet gevaarlijke afval is, wordt bepaald door de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Met de Europese afvalstoffenlijst (Eural) die in 2002 in werking is getreden, is het onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen in de Europese Unie geharmoniseerd en gekoppeld aan de Europese regelgeving voor gevaarlijke stoffen en preparaten. In Nederland is de Eural geïmplementeerd met de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Wet milieubeheer Op 1 januari 2008 is het BARIM (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) in werking getreden. De activiteiten zoals deze binnen de TU/e plaatsvinden vallen voor het overgrote deel onder het BARIM. Overige activiteiten zijn vergunningsplichtig (vanuit de Wet milieubeheer). Voor de activiteiten welke onder het BARIM vallen, geldt dat voldaan moet worden aan de artikelen uit afdeling 2.5 Afvalbeheer van het BARIM. In artikel 2.12 wordt aangegeven dat alle gevaarlijke afvalstoffen verplicht gescheiden moeten worden gehouden (absolute scheidingsplicht). Alle andere afvalstoffen moeten worden gescheiden, gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgegeven tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Ook stromen zoals oud papier, karton, kunststof en elektrische en elektronische apparatuur vallen onder het generieke voorschrift. Voor de vergunningsplichte activiteiten geldt dat voldaan moet worden aan artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer, waarin tot de bescherming van het milieu ook de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt gerekend. Dit kan onder meer worden bereikt door afvalstoffen zoveel mogelijk vanaf de bron te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven. Op grond van de artikelen 8.11 en 8.12 van de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag afvalscheiding-voorschriften verbinden aan de vergunning. Hierbij kan worden aangesloten bij de voorschriften zoals die in het BARIM zijn opgenomen. 6 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

7 Wet verontreiniging oppervlaktewateren Voor de lozing van afvalwater is in 1996 door het waterschap een Wvo-vergunning afgegeven. In de huidige Wvo-vergunning wordt in Artikel 4 lid 1 gevraagd om een inzamelsysteem dat voorziet in het voorkomen van lozen van vloeibare afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in laboratoria. Deze afvalstoffenregeling voorziet hierin. Met de komst van het BARIM in 2008, viel de lozing van koelwater onder het BARIM. Met het van kracht worden van de Waterwet (per 22 december 2009) vallen ook de indirecte lozingen onder de Wet milieubeheer. Met de komst van de Waterwet geldt dat de directe lozingen gereguleerd worden in een zgn. Watervergunning, maar in het kader van de afvalstoffenregeling zijn directe lozingen niet relevant Vermindering van afval Het afvalbeleid, zowel landelijk als van de TU/e, is gericht op preventie: het voorkomen van het ontstaan van afval. Wanneer er toch afval ontstaat, moet dit zo goed mogelijk worden gescheiden. Een goede scheiding zorgt ervoor dat afvalstoffen opnieuw te gebruiken of te recyclen zijn. Is hergebruik of recycling ook niet mogelijk, dan wordt het betreffende afval gestort of verbrand Kostenbeheersing Het gescheiden inzamelen en afvoeren van gevaarlijk afval brengt over het algemeen extra kosten mee, vanwege de benodigde deskundigheid van de mensen die er mee omgaan, de verpakkingsmaterialen en de inzamelmiddelen die hiervoor nodig zijn en de hogere verwerkingskosten van gevaarlijk afval. Gevaarlijke afvalstoffen die hergebruikt kunnen worden, kunnen over het algemeen voor een lager tarief worden afgevoerd, dan afvalstoffen die hier niet voor in aanmerking komen. Ook vanuit kostenoogpunt is het van belang dat u geen gevaarlijk afval bij het niet-gevaarlijke deponeert. De gehele partij kan dan namelijk als het veel duurder te verwerken gevaarlijk afval worden aangemerkt. Het is ook verboden waardoor de TU/e hiervoor ook hoge boetes kan krijgen. Andersom dient u ook te voorkomen dat niet-gevaarlijk afval bij gevaarlijk afval terecht komt (gezien een onnodig extra volume van het gevaarlijk afval) Beleid gevaarlijke stoffen Op de TU/e is beleid geformuleerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Gedurende de totstandkoming van deze afvalstoffenregeling zijn interne beleidsmakers, aangaande het beleid gevaarlijke stoffen, op de hoogte gesteld van de inhoud van deze regeling. 7 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

8 1.1.5 Verbetermogelijkheden? Wanneer u mogelijkheden ziet om de gescheiden afvalinzameling verder te verbeteren of het ontstaan van afval te voorkomen, dan kunt u contact opnemen met Dienst Interne zaken, groep Afvalbeheer (4343) of met de arbo- en milieucoördinator van uw faculteit of dienst. Zij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van de gescheiden inzameling, de afvoer coördineren en beoordelen of de verbetermogelijkheden ook op andere plaatsen binnen de faculteiten en/of diensten toepasbaar zijn. 1.2 Toepassing afvalstoffenregeling Wanneer u niet weet op welke manier u een bepaalde afvalstroom moet inzamelen, kunt u dit op een aantal manieren vinden: 1. U gaat naar paragraaf 1.3 van deze afvalstoffenregeling en van hieruit naar de afvalstroom waar u informatie over wilt; 2. U twijfelt in welke afvalstroom u uw afval moet indelen. In dat geval neemt u contact op met DIZ, Logistics, groep Afvalbeheer (4343). 3. Uw afval is niet in deze afvalstoffenregeling opgenomen. Het betreft dan een incidentele afvalstroom of een afvalstroom die nog niet eerder binnen de TU/e is vrijgekomen. Neem voor het inzamelen en afvoeren contact op met DIZ, Logistics, groep Afvalbeheer (4343). In overleg wordt met u bekeken hoe uw afval moet worden afgevoerd. Eventueel wordt uw afvalstroom in een volgende versie van de afvalstoffenregeling opgenomen. De meest recente versie van deze afvalstoffenregeling vindt u altijd op de website van Dienst Interne Zaken en op de website van AMVS. 1.3 Overzicht afvalstromen In deze afvalstoffenregeling worden 3 afvalstromen gehanteerd, te weten: - bedrijfsafval; - gevaarlijk afval; - biologisch afval. 8 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

9 Tabel 1: Onderverdeling bedrijfsafval Bedrijfsafval Hoofdstuk Pagina Restafval (= grof afval) Papier/karton Vertrouwelijk papier Huishoudglas Vlakglas Elektronica afval (zgn. grijs- en bruingoed) Koel- en vriesapparatuur (zgn. witgoed) Pallets Houtafval Oud metaal Groenafval GFT (groente-, fruit- en tuinafval) Puinafval Tabel 2: Onderverdeling gevaarlijk afval Gevaarlijk afval Hoofdstuk Pagina Algemene informatie over gevaarlijke afvalstoffen Mogelijk vrijkomend op laboratoria Laboratoriumchemicaliën (Verdunde) anorganische zuren met zware metalen (Verdunde) loogoplossingen Brandbare halogeenarme oplosmiddelen Halogeenrijke organische vloeistof Cyanidehoudende oplossingen Artikelen verontreinigd met laboratoriumchemicaliën Lege emballage van oplosmiddelen Lege glazen flessen van chemicaliën Kapot glaswerk met chemicaliën verontreinigd Keramisch afval verontreinigd met zware metalen/chemicaliën Kwikhoudende voorwerpen Silica verontreinigd met oplosmiddelen Luchtfilters (afzuiging zuurkasten) Radioactief afval Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

10 Vervolg Tabel 2: Onderverdeling gevaarlijk afval Overig Fixeer Ontwikkelaar Afgewerkte (motor)olie Oliehoudende afvalstoffen (vast) Medicijnen en cosmetica Spuitbussen Loodaccu s Klein chemisch kantoor afval TL-buizen Asbest Overige luchtfilters Koelvloeistof Gasflessen Brandblusser Boor- en snijolie emulsie Tabel 3: Onderverdeling biologisch afval Biologisch afval Hoofdstuk Pagina Inleiding afval met biologische afkomst Vast biologische afval, mogelijk gecontamineerd met GGO s Vloeibaar biologisch afval mogelijk gecontamineerd met GGO s Overig biologisch gerelateerd afval Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

11 2 Bedrijfsafvalstoffen 2.1 Restafval Al het afval dat niet tot één van de andere bedrijfsafvalstromen behoord is restafval (ofwel grof afval bij een groot volume). Grof bedrijfsafval ontstaat veelal bij opruimingen. Wat mag wel: - zgn. kantoorafval - kunststof verpakkingsmateriaalaardewerk (niet met chemicaliën verontreinigd - gloeilampen, halogeenlampen - gebruikte papieren servetjesmelkpakken - waterafstotend en vetvrij papier - dragerpapier van etiketten - lege ordners - spiegels (1) - samengesteld glas met hout, kunststof of metaal(1) - hittebestendig glas (1) - draadglas - kristalglas - meubilair (1) - meubilair ongeschikt voor hergebruik - vloerbedekking - kunststofschilfers - houtmot/-krullen - luchtfilter luchtbehandelinginstallatie(overig) ontmantelde apparatuur met stekker - gipsafval (1)Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid restafval kan bij DIZ een container aangevraagd worden. Wat mag zeker niet: papier /karton 2.2 huishoudglas 2.4 vlakglas 2.5 elektronica afval 2.6 koel- en vriesapparatuur 2.7 pallets 2.8 houtafval 2.9 oud metaal 2.10 GFT (groente-, fruit- en tuinafval) Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

12 lege emballage van oplosmiddelen 3.9 lege glazen flessen van chemicaliën 3.10 keramiek verontreinigd met chemicaliën 3.12 afvalstoffen behorende in de blauwe milieubox: 3.24 printercartridges typelinten tipp-ex en verdunner inkt fijnschrijver, waterproof stiften, balpennen en viltstiften drumkits (uit laserprinters) toner (uit kopieerapparaat en printers) batterijen lijmen en kitten energiezuinige lampen (zgn. spaarlampen) schoonmaakmiddelen fotochemicaliën verfproducten olie en vetten spuitbussen cassettebanden en videobanden diskettes TL-buizen 3.25 Verwijdering uit de Inventarisadministratie? Dient de afgevoerde apparatuur uit de inventarisadministratie verwijderd te worden? Het afval dient vergezeld te zijn van het formulier overdracht inventarisgoederen, apparatuur, machines. Dit formulier is als bijlage 4 aan deze afvalstoffenregeling toegevoegd. 12 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

13 Vrijgaveverklaring nodig? Apparatuur met olie? Inzamelmiddelen Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium, dan moet het vóór afgifte aan groep Afvalbeheer (DIZ) zijn ontdaan van alle biologische, gevaarlijke, radioactieve stoffen en vergezeld gaan van een vrijgaveverklaring. Voor het verkrijgen van een vrijgaveverklaring: procedure vrijgaveverklaring betreffende radioactieve stoffen <klik hier>. procedure vrijgaveverklaring voor apparatuur en machines van gevaarlijke en/of biologische (afval)stoffen <klik hier>. Indien de afgevoerde apparatuur olie bevat, dient alvorens de apparatuur afgevoerd wordt hierop gecontroleerd te worden. Zie bijlage 4 van deze afvalstoffenregeling. Voor kleine (dagelijkse) hoeveelheden wordt gebruik gemaakt van de restafvalbak. Deze is opvraagbaar bij de schoonmaakdienst. Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid restafval kan een container van 120 liter of 240 liter bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden <klik hier>. 140 liter 240 liter Inzameling en afvoer Restafval deponeren in de hiervoor bestemde restafvalbak zoals deze op iedere kantoorruimte aanwezig is/moet zijn. De restafvalbak wordt door de huishoudelijke dienst geleegd in een grote rolcontainer liter Verwerking Restafval wordt verbrand in een verbrandingsinstallatie met terugwinning van energie. Belangrijk telefoonnummer Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

14 2.2 Papier en karton Vrijwel alle soorten papier en karton moeten gescheiden worden ingezameld in daartoe bestemde papierinzamelbak. Wat mag wel: - kopieerpapier en briefpapier - boeken - tijdschriften en kranten (1) - enveloppen en vensterenveloppen - faxpapier - lege dozen (1) - kartonnen verpakkingsmateriaal (1) (1) Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid restafval kan bij DIZ een container aangevraagd worden. Wat mag zeker niet: restafval: 2.1 gebruikte papieren servetjes melkpakken waterafstotend en vetvrij papier dragerpapier van etiketten vertrouwelijk papier: 2.3 dossiers en archieven met vertrouwelijke informatie(1) (1) Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid restafval, kan bij DIZ een container aangevraagd worden. Inzamelmiddelen: Voor kleine (dagelijkse) hoeveelheden wordt gebruik gemaakt van de speciale papierbak. Deze is opvraagbaar bij de schoonmaakdienst. Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid papier, kan een container van 120 liter of 240 liter bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden < klik hier>. Inzameling en afvoer: 140 liter 240 liter Papier op de werkplek verzamelen in de (speciale) papierbak zoals deze op iedere kantoorruimte aanwezig is/moet zijn. 14 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

15 Papierbak wordt door de huishoudelijke dienst leeggemaakt in de container met het opschrift alleen papier. Twee keer per week worden de volle containers door een erkende inzamelaar afgevoerd liter Verwerking: Ingezameld papier en karton wordt gebruikt als grondstof voor nieuw papier en karton. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

16 2.3 Vertrouwelijk papier Hieronder valt papier dat vertrouwelijke informatie bevat en daarom niet in de container, bestemd voor papier, kan worden verzameld. Wat mag wel: - dossiers en archieven met vertrouwelijke informatie Wat mag zeker niet: restafval 2.1 gebruikte papieren servetjes melkpakken waterafstotend en vetvrij papier dragerpapier van etiketten lege ordners papier/karton 2.2 kopieer- en briefpapier zonder vertrouwelijke informatie boeken tijdschriften en kranten enveloppen en vensterenveloppen faxpapier zonder vertrouwelijke informatie karton dozen kartonnen verpakkingsmateriaal Inzamelmiddelen: Voor het inzamelen van vertrouwelijk papier, kan een container van 140 liter of 500 liter bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden <klik hier>. 140 liter 500 liter Inzameling en afvoer: Verwerking Voor de afvoer van een volle container en/of de levering van een aangevraagd inzamelmiddel, kunt u bellen met Bij een grote opruiming kunnen meerdere containers aangevraagd worden. Dit als zodanig vermelden op de webbon. Na versnippering wordt het vertrouwelijk papier gebruikt als grondstof voor nieuw papier en karton. Belangrijk Telefoonnummer Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

17 2.4 Huishoudglas Glasverwerkingsbedrijven stellen strikte voorwaarden aan de aanlevering van het glasafval, onder andere om de veiligheid voor hun werknemers te garanderen. Op de campus zijn voornamelijk bij de studentenkroegen evenals nabij de kantines op het TU/e-terrein glascontainers van 240 liter geplaatst. Wat mag wel: - huishoudglas - conservenglas - frisdrankenflessen - drinkglazen voorwaarden - huishoudglas moet lekleeg zijn - doppen en deksel verwijderen - wit en bont glas worden niet van elkaar gescheiden Wat mag zeker niet: restafval 2.1 aardewerk en keramiek gloeilampen spiegels samengesteld glas met hout, kunststof of metaal hittebestendig glas draadglas kristalglas vlakglas (ruiten etc.) 2.5 lege emballage van oplosmiddelen 3.9 lege glazen flessen van chemicaliën 3.10 kapot glaswerk met chemicaliën verontreinigd 3.11 TL-buizen 3.25 Inzamelmiddelen: Voor het inzamelen van huishoudglas kan een container van 240 liter bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden <klik hier>. 240 liter 17 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

18 Inzameling en afvoer: Verwerking: Voor de afvoer van een volle container en/of de levering van een aangevraagd inzamelmiddel, kunt u bellen met Bij een grote opruiming kunnen meerdere containers aangevraagd worden. Dit als zodanig vermelden op de webbon. Mits goed ingezameld is glasafval bijzonder goed geschikt voor verwerking tot nieuw glas. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

19 2.5 Vlakglas Vlakglas (in sommige gevallen nog in het kozijn) komt vrij bij kleine renovatie- en/of sloopwerkzaamheden. Verder kan vlakglas als testmateriaal vrijkomen. Wat mag wel: - (delen) van ramen eventueel nog in het kozijn - autoramen Wat mag zeker niet: restafval 2.1 aardewerk en keramiek gloeilampen spiegels samengesteld glas met hout, kunststof of metaal hittebestendig glas draadglas kristalglas drinkglazen huishoudglas 2.4 TL-buizen 3.25 lege glazen flessen van chemicaliën 3.10 kapot glaswerk met chemicaliën verontreinigd 3.11 Inzamelmiddelen: Voor het inzamelen van grote hoeveelheden vlakglas kan een 2000 liter bak bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden <klik hier> liter bak Inzameling en afvoer: Verwerking: Het vlakglas wordt ingezameld op het terrein van het Reststoffencentrum. Voor regulier afvoer van vlakglas kunt u bellen met Mits goed ingezameld is glasafval bijzonder goed geschikt voor verwerking tot nieuw glas. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

20 2.6 Elektronica afval (zgn. grijs- en bruingoed) Onder elektronica afval (zgn. grijs- en bruingoed) worden afgedankte apparaten verstaan met elektronische onderdelen. Wat mag wel: - computers, beeldschermen, toetsenbord en - printers - radio s en televisies, audioapparatuur - ovens (asbestvrij) - snoeren, stekkerdozen Bij meer dan 1 apparaat graag een boxpallet aanvragen. Wat mag zeker niet: koel- en vriesapparatuur (zgn. witgoed) 2.7 ovens met asbest 3.26 Verwijdering uit de inventarisadministratie? Vrijgaveverklaring nodig? Dient de afgevoerde apparatuur uit de inventarisadministratie verwijderd te worden? Het afval dient vergezeld te zijn van het formulier overdrachtinventarisgoederen, apparatuur, machines. Dit formulier is als bijlage 4 aan deze afvalstoffenregeling toegevoegd. Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium, dan moet het voor afgifte aan groep Afvalbeheer (DIZ) zijn ontdaan van alle biologische, gevaarlijke of radioactieve stoffen en vergezeld gaan van een vrijgaveverklaring. Voor het verkrijgen van een vrijgaveverklaring: - procedure vrijgaveverklaring betreffende radioactieve stoffen <klik hier>. - procedure vrijgaveverklaring voor apparatuur en machines van gevaarlijke en/of biologische (afval)stoffen <klik hier>. Apparatuur met olie? Indien de afgevoerde apparatuur olie bevat, dient alvorens de apparatuur afgevoerd wordt hierop gecontroleerd te worden. Zie bijlage 4 van deze afvalstoffenregeling. 20 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

21 Inzamelmiddel: boxpallet Inzameling en afvoer: Let op: zet overtollige apparatuur niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Verder niet in de buitenlucht plaatsen. Overtollige apparatuur wordt op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vul daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Verwerking: Oude elektronica wordt ontmanteld waarna bruikbare onderdelen worden hergebruikt of gerecycled. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

22 2.7 Koel- en vriesapparatuur (zgn. witgoed) Onder witgoed wordt alle koel- en vriesapparatuur verstaan. Wat mag wel: - defecte of verouderde koelapparatuur - defecte of verouderde vriesapparatuur - alle overige apparatuur met koudemiddel Verwijdering uit de inventarisadministratie? Vrijgaveverklaring nodig? Inzameling en afvoer: Verwerking: Let op: apparatuur niet demonteren, doorzagen of lekprikken; dit voorkomt lekkage van het aanwezige koudemiddel! Dient de afgevoerde apparatuur uit de inventarisadministratie verwijderd te worden? Het afval dient vergezeld te zijn van het formulier overdrachtinventarisgoederen, apparatuur, machines. Dit formulier is als bijlage 4 aan deze afvalstoffenregeling toegevoegd. Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium, dan moet het voor afgifte aan groep Afvalbeheer (DIZ) zijn ontdaan van alle biologische, gevaarlijke of radioactieve stoffen en vergezeld gaan van een vrijgaveverklaring. Voor het verkrijgen van een vrijgaveverklaring: - procedure vrijgaveverklaring betreffende radioactieve stoffen <klik hier>. - procedure vrijgaveverklaring voor apparatuur en machines van gevaarlijke en/of biologische (afval)stoffen <klik hier>. Let op: zet overtollige apparatuur niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Verder niet in de buitenlucht plaatsen. De koel- en vriesapparatuur die niet door Dienst Huisvesting of een leverancier wordt opgehaald, wordt op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vult daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Oude koelapparatuur wordt ontdaan van het koudemiddel en isolatiemateriaal. Het overige materiaal wordt hergebruikt of gerecycled. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

23 2.8 Pallet Pallets worden gescheiden ingezameld, zodat ze daarna kunnen worden hergebruikt. Wat mag wel: - pallets (niet kapot) Wat mag zeker niet: restafval 2.1 houtafval 2.9 kapotte pallets bekistingmateriaal houtmateriaal MDF-materiaal houten stoelen en tafels puinafval 2.13 Inzameling en afvoer: Let op: zet pallets niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Pallets worden op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vul daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Verwerking: De pallets worden hergebruikt. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

24 2.9 Houtafval Houtafval wordt gescheiden ingezameld, zodat het daarna kan worden hergebruikt of gerecycled. Wat mag wel: - kapotte pallets - bekistingmateriaal - houtmateriaal - MDF-materiaal - houten stoelen en tafels Wat mag zeker niet: restafval 2.1 pallet 2.8 puinafval 2.13 Inzameling en afvoer: Zet het houtafval niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Het houtafval wordt op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vul daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Verwerking: Houtafval wordt hergebruikt of gerecycled. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

25 2.10 Oud metaal Onder oud metaal wordt verstaan knipijzer, kapotte kasten/meubilair, loodpotjes, koelmotoren etc. Wat mag wel: - oud metaal - restant metaal (aluminium, ijzer, koper etc.) - niet-verontreinigde metalen emballage - metalen stoelen en tafels - schroot - metalen kasten Draag bij het opruimen van lood, wanneer het ongelakt is, handschoenen ter bescherming (bijvoorbeeld loodkastelen voor radioactief werk en opslagpotjes). Lood is giftig en mag volgens de arbo wet- en regelgeving niet meer ongelakt voorkomen of worden gebruikt! Wat mag zeker niet: restafval 2.1 blikafval elektronica afval 2.6 computers, beeldscherm en, toetsenbord printers radio s en televisies, audioapparatuur snoeren, stekkerdozen koel- en vriesapparatuur 2.7 defecte of verouderde koelapparatuur defecte of verouderde vriesapparatuur (mogelijk) radioactief afval 3.16 loodpotjes metaalafval of schroot dat (mogelijk) radioactieve stoffen bevat Verwijdering uit de inventarisadministratie? Dient de afgevoerde apparatuur uit de inventarisadministratie verwijderd te worden? Het afval dient vergezeld te zijn van het formulier overdrachtinventarisgoederen, apparatuur, machines. Dit formulier is als bijlage 4 aan deze afvalstoffenregeling toegevoegd. 25 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

26 Vrijgaveverklaring nodig? Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium, dan moet het voor afgifte aan groep Afvalbeheer (DIZ) zijn ontdaan van alle biologische, gevaarlijke of radioactieve stoffen en vergezeld gaan van een vrijgaveverklaring. Voor het verkrijgen van een vrijgaveverklaring: - procedure vrijgaveverklaring betreffende radioactieve stoffen <klik hier>. - procedure vrijgaveverklaring voor apparatuur en machines van gevaarlijke en/of biologische (afval)stoffen <klik hier>. Apparatuur met olie? Inzameling en afvoer: Indien de afgevoerde apparatuur olie bevat, dient alvorens de apparatuur afgevoerd wordt hierop gecontroleerd te worden. Zie bijlage 4 van deze afvalstoffenregeling. Zet oud metaal niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Verder niet in de buitenlucht plaatsen. Oud metaal wordt op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vul daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Verwerking: Oude metalen worden gebruikt als grondstof. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

Handboek Afvalstoffen TU/e Science park

Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Dienst Algemene Zaken Afdeling AMVS Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven amso@tue.nl Auteur werkgroep Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Referentie AMVS 2012/xxxx Datum september

Nadere informatie

VOORWOORD. Afvalstoffenregeling Heyendael-Zuid documentnummer

VOORWOORD. Afvalstoffenregeling Heyendael-Zuid documentnummer VOORWOORD Dit is de afvalstoffenregeling ten behoeve van Heyendael-Zuid. In deze regeling wordt aangegeven op welke manier de diverse afvalstoffen die vrijkomen moeten worden ingezameld en afgevoerd. Afvalverwijdering

Nadere informatie

Arbo- en Milieudienst AFVALSTOFFENREGELING. Heyendaal Zuid

Arbo- en Milieudienst AFVALSTOFFENREGELING. Heyendaal Zuid Arbo- en Milieudienst AFVALSTOFFENREGELING Heyendaal Zuid AFVALSTOFFENREGELING Heyendaal Zuid COLOFON Deze afvalstoffenregeling is opgesteld door de Arbo- en Milieudienst in samenwerking met het Universitair

Nadere informatie

AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

AFVALSTOFFENREGELING. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Versie 3.0 maart 2014 AFVALSTOFFENREGELING Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica COLOFON Deze afvalstoffenregeling

Nadere informatie

Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen.

Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen. Wat mag in welke afvalcontainer? Deze folder helpt u bij het scheiden van uw afval en grondstoffen. Verpakkingen: plastic, blik, sap- en Plastic Plastic tasjes, tassen en broodzakken Pasta- en rijstzakken

Nadere informatie

Documentatiesysteem Concern Dienst

Documentatiesysteem Concern Dienst In werking 01 Nov 2012 07:00:17 GMT blz.: 1 van 8 Documenttype Dit document is bestemd voor: Divisie directeur Manager Hoofd Alle medewerkers Anders: Divisies / Afdelingen: Sanquin locatie Amsterdam Plesmanlaan

Nadere informatie

AFVAL SCHEIDEN? Kijk voor meer info op de achterkant van de kalender!

AFVAL SCHEIDEN? Kijk voor meer info op de achterkant van de kalender! AFVAL SCHEIDEN? Kijk voor meer info op de achterkant van de kalender! 2018 Voor al uw meldingen/vragen inzake onderhoud aan de openbare ruimte of reiniging kunt u bellen met de gemeente: 140299 Of kijk

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van Meerburg-Roomburg Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch,

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch, (micro)

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Meppel. Nr. 42105 15 mei 2015 Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffenverordening gemeente Meppel Nr. 683152 Artikel 2 lid 1 Het college wijst de volgende inzameldienst

Nadere informatie

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d.

Checklist 7. Chemicaliën. School:... Datum:... Vestiging:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabinet:... in orde d.d. Checklist 7 Chemicaliën School:... Datum:... Vestigg:... Ingevuld door sectie / docent / TOA:... Vak:... Lokaal / kabet:... Nr Aandachtspunt Omschrijvg Opmerkg 7.1 Veiligheid en structie 7.1.1 Bij het

Nadere informatie

Prijstabel A.1 - Huur containers. Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers. Minimum Inhoud in liter (l)

Prijstabel A.1 - Huur containers. Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers. Minimum Inhoud in liter (l) Ref. Ares(2014)1201945-16/04/2014 Prijstabel A.1 - Huur containers Minimum Inhoud in liter (l) Afwijking Inhoud in liter (indien van toepassing) * Omschrijving Aantal containers Huur per stuk (all-in)

Nadere informatie

KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval

KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval KAM regel 007 Regeling gevaarlijk afval WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE VORIGE VERSIE De namen van diverse stafafdelingen zijn geactualiseerd; De namen van diverse wet en regelgeving zijn geactualiseerd;

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017

Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 Veel gestelde vragen nieuwe inzamelwijze afval maart 2017 De nieuwe inzamelwijze gaat in vanaf september 2017. Tot die periode gelden de huidige inzamelregels Waarom afval scheiden 1. Ik heb een brief

Nadere informatie

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

Z o r g v o o r h et mili eu. Werken met. Afvalstoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid Z o r g v o o r h et mili eu Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Renkum 2016 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Renkum; Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van

Nadere informatie

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal;

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal; ASBEST Als asbest wordt geaccepteerd: Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Asbestcementbuizen; Ingezameld asbest. Voorwaarden: Materiaal van te voren bevochtigen; Dubbel verpakt aanleveren;

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

Campagneteksten glas en papier

Campagneteksten glas en papier Campagneteksten glas en papier Voor de glas-en-papier-campagne zijn twee uitgewerkte campagneteksten geschreven in de vorm van: DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER GLAS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER PAPIER Deze

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel

Afvalbrengstation. Volg de aanwijzingen van het personeel fvalbrengstation Afvalbrengstation Als inwoner van Amstelveen kunt u bij het Afvalbrengstation terecht voor al uw huishoudelijk afval dat gescheiden aangeboden moet worden. A f va l s c h e i d i n g Echt

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil.

Accu's horen bij Klein Chemisch Afval en kunnen aangeboden worden bij het KCA depot. Accu's worden niet opghaald als grofvuil. Aarde Aarde mag niet worden ingeleverd op de Milieustraat. Dit moet worden ingeleverd bij een particulier vuilverwerkingbedrijf. Let op: deze bedrijven vragen waarschijnlijk om een schoon grond verklaring.

Nadere informatie

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen sectorplan Metaalafvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ferro en non-ferro metaalafvalstoffen 2. Belangrijkste bronnen Metaalindustrie, huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000

Nadere informatie

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen

sectorplan 21 Metaalafvalstoffen sectorplan Metaalafvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Ferro en non-ferro metaalafvalstoffen 2. Belangrijkste bronnen Metaalindustrie, huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000

Nadere informatie

Afval scheiden bij de Rijksuniversiteit Groningen

Afval scheiden bij de Rijksuniversiteit Groningen Afval scheiden bij de Rijksuniversiteit Groningen Regeling afvalverwijdering Rijksuniversiteit Groningen september 2015 Kenmerk: BU15.00374 Sander Dijkstra, Dick Jager, Andrys Weitenberg Colofon Dit document

Nadere informatie

Sectorplan 8 Afval van verlichting

Sectorplan 8 Afval van verlichting Sectorplan 8 Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016)

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) L3G 06.03.B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van

Nadere informatie

Van afval tot grondstof keer op keer opnieuw

Van afval tot grondstof keer op keer opnieuw Van afval tot grondstof keer op keer opnieuw Overzicht Definities: - glas - recycling Inzameling: - methoden - kwaliteit Het verwerkingsproces: - kleurenscheiding - breukgraad - KSP en Hittebestendig glas

Nadere informatie

Langer plezier van karton en papier

Langer plezier van karton en papier Langer plezier van karton en papier Stichting Papier Recycling Nederland PERSEN DROGEN GLADSTRIJKEN SNIJDEN BEDRUKKEN GEBRUIKEN KRANT KARTON RECLAME KRANT 1 6 5 2 VAN OUD NAAR NIEUW 3 4 PULP WEKEN ONTINKTEN

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Diftarin Herent Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Toepassing vanhet principe van 'de vervuiler betaalt' Door het afval te wegen wordt per gezin/vereniging gefactureerd wat men heeft aangeboden

Nadere informatie

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) Sectorplan 45 Brandblussers I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat

Nadere informatie

F.V. 5: Date : 01.05.08 Revision: 5 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11

F.V. 5: Date : 01.05.08 Revision: 5 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11 VERWIJDEREN VAN AFVAL/AFVALWATER Page : 1 of 11 1. DOEL. Het geven van richtlijnen om de verzameling en de verwijdering van fabrieksafval/afvalwater afkomstig van gecontroleerde lozingen binnen de wettelijke

Nadere informatie

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën:

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: Veel gestelde vragen Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen in de volgende categorieën: 0-Afvalscheiding 1-Project Meer Waarde Uit Afval 2-U krijgt 4 afvalbakken aan huis 3-Restafval

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Regeling. afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Universiteit Twente

Regeling. afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval. Universiteit Twente Regeling afvoer bedrijfsafval en gevaarlijk afval Universiteit Twente Kenmerk: 390.126/HR Augustus 2011 390.126/HR 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Regeling bedrijfsafval...5 2.1 Algemene regels...5 2.2

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016.

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. Behoort bij raadsvoorstel 2016-348, titel: Afvalstoffenverordening Utrechtse Heuvelrug 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum

Nadere informatie

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001

Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! Haal meer uit afval ISO-14001 Papier & Karton? In deze bak natuurlijk! ISO-14001 Haal meer uit afval Oud Papier en Karton: een waardevolle grondstof voor nieuw papier Niet hout, maar Oud Papier is in Nederland de belangrijkste grondstof

Nadere informatie

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1

Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 Documenten KWM - Industrieel elektroschroot en wit- en bruingoed (revisie 12, 30/04/2014 14:01:45) Pagina 1 BASF Antwerpen N.V. Haven 725, Scheldelaan 600, B-2040 Antwerpen 4 KWM-nummer: 15 Behandeling

Nadere informatie

sectorplan 18 Papier en karton

sectorplan 18 Papier en karton sectorplan Papier en karton 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Papier en karton 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, kantoren en grafische industrie 3. Aanbod in 2000 (in Nederland) 4.160

Nadere informatie

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING

AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING 2 Bijlage AANBEVELINGEN EN INFORMATIE VOOR DE BINNENVAART ALS HULPMIDDEL VOOR EEN CORRECTE TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN OVER DE AFVALVERWIJDERING Op grond van het CDNI-Verdrag en de daarop gebaseerde

Nadere informatie

Geheugensteun afval. Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN

Geheugensteun afval. Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN Geheugensteun afval Afvalscheiden: wat, waar en waarom DIENST WIJKEN Afvalscheiden: wat, waar en waarom Overal komt afval vrij. In winkels, ziekenhuizen, op scholen en natuurlijk thuis. Dit afval is overal

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Het college van B&W van de gemeente Menameradiel, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke

Nadere informatie

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel.

gezien het verslag van de inspraakprocedure; besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel. Afvalstoffenverordening Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2016; gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede

Nadere informatie

Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden

Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden datum: Pagina - 1 - Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning ITR, Weverstraat 6a te Uden OLO formulier Aanvraaggegevens De reden voor het indienen van de aanvraag is dat voor het uitoefenen van de aangevraagde

Nadere informatie

Inzamelmiddelen Wecycle

Inzamelmiddelen Wecycle Inzamelmiddelen Wecycle maart 2015 KEI-box (Klein Elektrisch en ICT, box ) Kleine huishoudelijke apparaten & ICT Afmetingen: (lxbxh) 80x60x35cm Complete kleine elektrische en ICT-apparaten 5.6 kg. Max.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

sectorplan 8 Afval van verlichting

sectorplan 8 Afval van verlichting sectorplan Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

Workshop minder afval en meer circulaire economie

Workshop minder afval en meer circulaire economie Workshop minder afval en meer circulaire economie 27 oktober 2016 Stimular, de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen Stefan Romijn 010 238 28 27 ONDERZOEK CO2 Stimular Websites DuurzaamMKB.nl DuurzameBedrijfsvoeringOverheden.nl

Nadere informatie

Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil?

Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil? Welk soort afval is dit? En is dit grofvuil? Grofvuil: Al het grof huishoudelijk afval dat niet in de ondergrondse afvalcontainer, mini/maxi container of vuilniszak past en geen schadelijke stoffen bevat.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen

Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen Checklist VHLS - PREZPUNT - ZKN versie 19072015 Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen Voorbeelden van gebruikte etiketten en pictogrammen Transportetiketten Pictogrammen Pictogrammen GHS EU (oud) Totale

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

BIJLAGE M04: OVERZICHT AFVALSTOFFEN

BIJLAGE M04: OVERZICHT AFVALSTOFFEN BIJLAGE M04: OVERZICHT AFVALSTOFFEN In onderstaande tabellen zijn de aangevraagde afvalstoffen opgenomen per euralcode, waarbij in de eerste tabel de ingaande hoeveelheden zijn opgenomen en in de tweede

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Stap 2: ICT en meubels (grote spullen)

Stap 2: ICT en meubels (grote spullen) Stappenplan zomer opruimactie TNW In 2016 verhuizen we naar de nieuwbouw op zuid. Een goed moment voor een frisse start. We vragen je daarom alvast te bedenken wat je wel en niet wilt meenemen naar je

Nadere informatie

REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL

REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL REGELING VERWERKEN EN AFVOEREN VAN RADIOACTIEF AFVAL Ingang: juni 2003 revisiedatum: mei 2010 Looptijd: tot 2015 Afdeling Veiligheid Gezondheid en Milieu 2010 Vastgesteld door het College van Bestuur 21

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen

Nadere informatie

AAN LEVERVOORWAARDEN GEDRAGSREGELS REGIONALE MILIEUSTRATEN ZEELAND

AAN LEVERVOORWAARDEN GEDRAGSREGELS REGIONALE MILIEUSTRATEN ZEELAND AAN LEVERVOORWAARDEN en GEDRAGSREGELS REGIONALE MILIEUSTRATEN ZEELAND 1 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij aanlevering van afvalstoffen op de regionale milieustraat zijn de aanlevervoorwaarden en gedragsregels

Nadere informatie

Opslag Gevaarlijke stoffen

Opslag Gevaarlijke stoffen Opslag Gevaarlijke stoffen CPR / PGS Wet of richtlijn? Inhoudsopgave Inleiding Wetgeving CPR naar PGS Wijzigingen Etikettering & verpakkingscategorieën Ondergrenzen Diverse bepalingen Stappenplan Tot Inleiding

Nadere informatie

Formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen Ship waste transfer form

Formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen Ship waste transfer form van het ontvangende bedrijf of the receiving company Formulier S1 Bewijs van afgifte / Form S1 Proof of waste disposal. Bestemd voor het afgevende schip / For discharging vessel Het ingevulde formulier

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Cranendonck. Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015. Gemeente Cranendonck

Cranendonck. Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015. Gemeente Cranendonck Cranendonck Uitvoeringsbesluit bij de Afvalstoffenverordening 2015 Gemeente Cranendonck Cranendonck Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck, overwegende dat in het belang van een doelmatige

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Artikel Blauw geruite kiel 10 oktober Klein chemisch afval

Artikel Blauw geruite kiel 10 oktober Klein chemisch afval In huis-aan-huisblad de Faam verschijnt vanaf 5 juli 2017 wekelijks een artikel over afvalscheiding. U vindt dit op de gemeentelijke informatiepagina 'Blauw geruite kiel'. In de artikelen lichten we steeds

Nadere informatie

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013

Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Nieuwe IPPC-installaties vanaf januari 2013 Kenniscentrum InfoMil Bianca Schijven Opbouw IPPC-installatie Nieuwe categorieën Wat betekent voor omgevingsvergunning Enkele casussen 2 IPPC-installatie Definitie

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe. Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66

POM West-Vlaanderen. Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat 11 8940 Geluwe. Tel : 051 26 30 63 Fax : 051 26 30 66 HANDBOEK VOOR DE KGA- INZAMELAAR POM West-Vlaanderen 2015 POM West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries Tel: 050 40 72 53 Fax: 050 71 94 06 Vanheede Environmental Services bvba Dullaardstraat

Nadere informatie

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg

Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg Informatienota Registratie nr. : Opsteller : Richard van Kroonenburg Datum nota : 22.10.15 Afdeling : Ontwikkeling en Dienstverlening Portefeuillehouder : Wethouder C. van de Ven Onderwerp Pilot spullenstroon

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016

Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Duiven. Nr. 126701 15 september 2016 Acceptatiebeleid Afvalaanbiedstation Duiven 2016 van de gemeente Duiven 1e wijziging dd augustus 2016 Zaaknummer: 15DV02544

Nadere informatie

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen

Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen Sectorplan 24 PCB-houdende afvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties PCB-bevattende apparaten en PCB-houdende olie 2. Belangrijkste bronnen Elektriciteitsbedrijven en industrie

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WET MILIEUBEHEER VOOR NV AREA REINIGING TE HOOGEVEEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw S. Stoetman (0592) 36 58 78 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor NV Area Reiniging te Hoogeveen ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE

Nadere informatie

REGELS VOOR AANBIEDEN

REGELS VOOR AANBIEDEN REGELS VOOR AANBIEDEN Om de afvalinzameling goed te laten verlopen, is het belangrijk dat u onderstaande regels voor het aanbieden van de containers goed opvolgt. Containers die niet goed aangeboden zijn,

Nadere informatie

Integrale tekst Afvalstoffenlijst

Integrale tekst Afvalstoffenlijst VROM Integrale tekst Afvalstoffenlijst Herpublicatie integrale tekst Europese afvalstoffenlijst In de publicatie van de integrale tekst van de Europese afvalstoffenlijst in de Staatscourant van 28 maart

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing. Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing. Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015, vastgesteld door de raad van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 11 december 2014, nr. Algemeen De bedragen

Nadere informatie

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT

Jaarrapportage. Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen - INT Jaarrapportage Afvalstoffenrapportage 2013 gemeente Brummen Inhoud 1. Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Afvalstoffenoverzicht ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Inkomende afvalstoffen - December

Inkomende afvalstoffen - December wijze BOUW- EN SLOOPAFVAL 136.200 4.000 10.00 BOUW- EN SLOOPAFVAL A-KWALITEIT (ongesorteerd) 17.09.04c 17.09.03*c bewerken LBI, C 10.01 BOUW- EN SLOOPAFVAL B-KWALITEIT (voorgesorteerd) 19.12.12c 19.12.11*c

Nadere informatie

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost.

Voor de huis-aan-huis-inzameling van textiel zijn aangewezen: het Leger des Heils ReShare en de Vereniging Paardrijden gehandicapten Oost. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Hengelo Vrijgegeven voor inspraak Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; gelet op het daaromtrent bepaalde in de

Nadere informatie

Verzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005. gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005:

Verzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005. gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005: Verzameluitvoeringsbesluit krachtens de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HOOGEVEEN, gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Hoogeveen 2005: B E S L U

Nadere informatie

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2016; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 10.23 lid 1 van de

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017

BIJLAGE 6. Reglement Milieupark Roermond 2017 BIJLAGE 6 Reglement Milieupark Roermond 2017 Februari 2017 Artikel 1 Definities: a. milieupark: brengvoorziening voor het overslaan van gescheiden aangeboden huishoudelijke afvalstoffen gelegen binnen

Nadere informatie