Handboek Afvalstoffen TU/e Science park

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Afvalstoffen TU/e Science park"

Transcriptie

1 Dienst Algemene Zaken Afdeling AMVS Den Dolech 2, 5612 AZ Eindhoven Postbus 513, 5600 MB Eindhoven Auteur werkgroep Handboek Afvalstoffen TU/e Science park Referentie AMSO/ Datum 5 september 2012 Versie 01

2 Inhoudsopgave Titel Handboek afvalstoffen TU/e Science park Voorwoord 5 1 Werkwijze Inleiding Wet en regelgeving Vermindering van afval Kostenbeheersing Beleid gevaarlijke stoffen Verbetermogelijkheden? Toepassing afvalstoffenregeling Overzicht afvalstromen 8 2 Bedrijfsafvalstoffen Restafval Papier en karton Vertrouwelijk papier Huishoudglas Vlakglas Elektronica afval (zgn. grijs- en bruingoed) Koel- en vriesapparatuur (zgn. witgoed) Pallet Houtafval Oud metaal Groenafval Groente, fruit en tuinafval (GFT-afval) Puinafval 30 3 Gevaarlijk afval Eisen ten aanzien van de (tijdelijke) opslag van gevaarlijke afvalstoffen Laboratoriumchemicaliën (Verdunde) anorganische zuren met zware metalen (Verdunde) loogoplossingen Brandbare halogeenarme oplosmiddelen Halogeenrijke organische vloeistof Cyanidehoudende oplossingen Artikelen verontreinigd met laboratorium-chemicaliën Lege emballage van oplosmiddelen Lege glazen flessen van chemicaliën Kapot glaswerk met chemicaliën verontreinigd Keramisch afval verontreinigd met zware metalen/chemicaliën 47

3 Inhoudsopgave Titel Handboek afvalstoffen TU/e Science park 3.13 Kwikhoudende voorwerpen Silica verontreinigd met oplosmiddelen Luchtfilters (afzuiging zuurkasten) Radioactief afval Fixeer Ontwikkelaar in kleinverpakking Afgewerkte (motor)olie Oliehoudende afvalstoffen (vast) Medicijnen en cosmetica Spuitbussen Natte accu s Klein chemisch kantoor afval TL-buizen Asbest Overige luchtfilters Koelvloeistof Gasflessen Brandblusser Boor- en snijolie emulsie 67 4 Biologisch afval Inleiding afval met biologische afkomst Vast biologisch afval, mogelijk gecontamineerd met GGOs Vloeibaar biologisch afval mogelijk gecontamineerd met GGOs Overig biologisch gerelateerd afval 72 Bijlage 1: Procedure voor de opslag en afvoer van gevaarlijk afval(stoffen) Doel en toepassingsgebied Definitie 75 3 Wettelijk kader 76 4 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 76 5 Werkwijze 77 6 Controle van de doelstelling 79 Bijlage 2: Gevaarlijke combinaties 80

4 Inhoudsopgave Titel Handboek afvalstoffen TU/e Science park Bijlage 3: Vergelijkingstabel EU-GHS-ADR-WMS 88 Bijlage 4: Formulier Overdracht inventarisgoederen, apparatuur, machines 90

5 Voorwoord Hierbij bieden wij u de afvalstoffenregeling aan. In deze regeling wordt aangegeven op welke wijze de diverse afvalstoffen, die op het terrein van de TU/e vrijkomen, moeten worden ingezameld en afgevoerd. Het inzamelen en afvoeren van afval op een milieuverantwoorde wijze is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gebruikers van het terrein van de TU/e. Met deze afvalstoffenregeling hopen we te bereiken dat: - het voor iedere medewerker of student duidelijk wordt hoe de diverse afvalstoffen moeten worden ingezameld en afgevoerd; - door een steeds verbeterende afvalscheiding de mogelijkheden voor hergebruik en recycling toe zullen nemen; - door een steeds verbeterende afvalscheiding de kosten voor de afvoer beheersbaar zullen blijven. Deze aangepaste afvalstoffenregeling vervangt de regeling uit 1996 en is, in opdracht van Dienst Interne zaken, tot stand gekomen door inzet van een werkgroep bestaande uit: - Jeroen van der Vegt (DIZ), - Cees Broos (TNO), - Vivian Duijmelinck (AMVS). De afvalstoffenregeling is naar diverse personen binnen de TU/e gestuurd voor commentaar. De volgende personen hebben input gegevens op de afvalstoffenregeling: - Moniek de Liefde (BMT), - Arjen Ronner (ST), - Peter van de Burgt (WTB/BMT), - Floor van de Heijden (AMVS), - Arianne Souljé (AMVS), - Dorine Hornung (WTB/BMT, AMVS). Dit handboek is vastgesteld door de Governance Board Safety, Health & Environment op 24 oktober Desondanks kan het zo zijn dat u bepaalde (incidentele) afvalstoffen niet terug kunt vinden of dat u niet zeker weet waar een afvalstof thuis hoort. In dat geval kunt u contact opnemen met: Dienst Interne zaken Afdeling Logistics, groep Afvalbeheer, telefoonnummer 4343 Per Mocht u een inhoudelijke opmerking hebben op deze afvalstoffenregeling, dan kunt u contact opnemen met de arbo- en milieucoördinator van uw faculteit of dienst. Met vriendelijke groet, Tiny Verbruggen (hoofd AMVS) 5 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

6 1 Werkwijze 1.1 Inleiding Wet en regelgeving Wanneer is een stof een (gevaarlijke) afvalstof? In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) staat het beleid voor het beheer van alle afvalstoffen waarop de Wet milieubeheer van toepassing is. In hoofdstuk 14 van het LAP (deel 1, Beleidskader) is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op de afvalscheiding door bedrijven. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd. Ongeacht de bedrijfssituatie moet gevaarlijk afval altijd gescheiden worden. Daarnaast zijn voor een aantal afvalsoorten richtlijnen voor afvalscheiding opgenomen. Wat wel of niet gevaarlijke afval is, wordt bepaald door de Europese afvalstoffenlijst (Eural). Met de Europese afvalstoffenlijst (Eural) die in 2002 in werking is getreden, is het onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke afvalstoffen in de Europese Unie geharmoniseerd en gekoppeld aan de Europese regelgeving voor gevaarlijke stoffen en preparaten. In Nederland is de Eural geïmplementeerd met de Regeling Europese afvalstoffenlijst. Wet milieubeheer Op 1 januari 2008 is het BARIM (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) in werking getreden. De activiteiten zoals deze binnen de TU/e plaatsvinden vallen voor het overgrote deel onder het BARIM. Overige activiteiten zijn vergunningsplichtig (vanuit de Wet milieubeheer). Voor de activiteiten welke onder het BARIM vallen, geldt dat voldaan moet worden aan de artikelen uit afdeling 2.5 Afvalbeheer van het BARIM. In artikel 2.12 wordt aangegeven dat alle gevaarlijke afvalstoffen verplicht gescheiden moeten worden gehouden (absolute scheidingsplicht). Alle andere afvalstoffen moeten worden gescheiden, gescheiden worden gehouden en gescheiden worden afgegeven tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Ook stromen zoals oud papier, karton, kunststof en elektrische en elektronische apparatuur vallen onder het generieke voorschrift. Voor de vergunningsplichte activiteiten geldt dat voldaan moet worden aan artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer, waarin tot de bescherming van het milieu ook de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen wordt gerekend. Dit kan onder meer worden bereikt door afvalstoffen zoveel mogelijk vanaf de bron te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven. Op grond van de artikelen 8.11 en 8.12 van de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag afvalscheiding-voorschriften verbinden aan de vergunning. Hierbij kan worden aangesloten bij de voorschriften zoals die in het BARIM zijn opgenomen. 6 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

7 Wet verontreiniging oppervlaktewateren Voor de lozing van afvalwater is in 1996 door het waterschap een Wvo-vergunning afgegeven. In de huidige Wvo-vergunning wordt in Artikel 4 lid 1 gevraagd om een inzamelsysteem dat voorziet in het voorkomen van lozen van vloeibare afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen in laboratoria. Deze afvalstoffenregeling voorziet hierin. Met de komst van het BARIM in 2008, viel de lozing van koelwater onder het BARIM. Met het van kracht worden van de Waterwet (per 22 december 2009) vallen ook de indirecte lozingen onder de Wet milieubeheer. Met de komst van de Waterwet geldt dat de directe lozingen gereguleerd worden in een zgn. Watervergunning, maar in het kader van de afvalstoffenregeling zijn directe lozingen niet relevant Vermindering van afval Het afvalbeleid, zowel landelijk als van de TU/e, is gericht op preventie: het voorkomen van het ontstaan van afval. Wanneer er toch afval ontstaat, moet dit zo goed mogelijk worden gescheiden. Een goede scheiding zorgt ervoor dat afvalstoffen opnieuw te gebruiken of te recyclen zijn. Is hergebruik of recycling ook niet mogelijk, dan wordt het betreffende afval gestort of verbrand Kostenbeheersing Het gescheiden inzamelen en afvoeren van gevaarlijk afval brengt over het algemeen extra kosten mee, vanwege de benodigde deskundigheid van de mensen die er mee omgaan, de verpakkingsmaterialen en de inzamelmiddelen die hiervoor nodig zijn en de hogere verwerkingskosten van gevaarlijk afval. Gevaarlijke afvalstoffen die hergebruikt kunnen worden, kunnen over het algemeen voor een lager tarief worden afgevoerd, dan afvalstoffen die hier niet voor in aanmerking komen. Ook vanuit kostenoogpunt is het van belang dat u geen gevaarlijk afval bij het niet-gevaarlijke deponeert. De gehele partij kan dan namelijk als het veel duurder te verwerken gevaarlijk afval worden aangemerkt. Het is ook verboden waardoor de TU/e hiervoor ook hoge boetes kan krijgen. Andersom dient u ook te voorkomen dat niet-gevaarlijk afval bij gevaarlijk afval terecht komt (gezien een onnodig extra volume van het gevaarlijk afval) Beleid gevaarlijke stoffen Op de TU/e is beleid geformuleerd op het gebied van gevaarlijke stoffen. Gedurende de totstandkoming van deze afvalstoffenregeling zijn interne beleidsmakers, aangaande het beleid gevaarlijke stoffen, op de hoogte gesteld van de inhoud van deze regeling. 7 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

8 1.1.5 Verbetermogelijkheden? Wanneer u mogelijkheden ziet om de gescheiden afvalinzameling verder te verbeteren of het ontstaan van afval te voorkomen, dan kunt u contact opnemen met Dienst Interne zaken, groep Afvalbeheer (4343) of met de arbo- en milieucoördinator van uw faculteit of dienst. Zij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van de gescheiden inzameling, de afvoer coördineren en beoordelen of de verbetermogelijkheden ook op andere plaatsen binnen de faculteiten en/of diensten toepasbaar zijn. 1.2 Toepassing afvalstoffenregeling Wanneer u niet weet op welke manier u een bepaalde afvalstroom moet inzamelen, kunt u dit op een aantal manieren vinden: 1. U gaat naar paragraaf 1.3 van deze afvalstoffenregeling en van hieruit naar de afvalstroom waar u informatie over wilt; 2. U twijfelt in welke afvalstroom u uw afval moet indelen. In dat geval neemt u contact op met DIZ, Logistics, groep Afvalbeheer (4343). 3. Uw afval is niet in deze afvalstoffenregeling opgenomen. Het betreft dan een incidentele afvalstroom of een afvalstroom die nog niet eerder binnen de TU/e is vrijgekomen. Neem voor het inzamelen en afvoeren contact op met DIZ, Logistics, groep Afvalbeheer (4343). In overleg wordt met u bekeken hoe uw afval moet worden afgevoerd. Eventueel wordt uw afvalstroom in een volgende versie van de afvalstoffenregeling opgenomen. De meest recente versie van deze afvalstoffenregeling vindt u altijd op de website van Dienst Interne Zaken en op de website van AMVS. 1.3 Overzicht afvalstromen In deze afvalstoffenregeling worden 3 afvalstromen gehanteerd, te weten: - bedrijfsafval; - gevaarlijk afval; - biologisch afval. 8 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

9 Tabel 1: Onderverdeling bedrijfsafval Bedrijfsafval Hoofdstuk Pagina Restafval (= grof afval) Papier/karton Vertrouwelijk papier Huishoudglas Vlakglas Elektronica afval (zgn. grijs- en bruingoed) Koel- en vriesapparatuur (zgn. witgoed) Pallets Houtafval Oud metaal Groenafval GFT (groente-, fruit- en tuinafval) Puinafval Tabel 2: Onderverdeling gevaarlijk afval Gevaarlijk afval Hoofdstuk Pagina Algemene informatie over gevaarlijke afvalstoffen Mogelijk vrijkomend op laboratoria Laboratoriumchemicaliën (Verdunde) anorganische zuren met zware metalen (Verdunde) loogoplossingen Brandbare halogeenarme oplosmiddelen Halogeenrijke organische vloeistof Cyanidehoudende oplossingen Artikelen verontreinigd met laboratoriumchemicaliën Lege emballage van oplosmiddelen Lege glazen flessen van chemicaliën Kapot glaswerk met chemicaliën verontreinigd Keramisch afval verontreinigd met zware metalen/chemicaliën Kwikhoudende voorwerpen Silica verontreinigd met oplosmiddelen Luchtfilters (afzuiging zuurkasten) Radioactief afval Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

10 Vervolg Tabel 2: Onderverdeling gevaarlijk afval Overig Fixeer Ontwikkelaar Afgewerkte (motor)olie Oliehoudende afvalstoffen (vast) Medicijnen en cosmetica Spuitbussen Loodaccu s Klein chemisch kantoor afval TL-buizen Asbest Overige luchtfilters Koelvloeistof Gasflessen Brandblusser Boor- en snijolie emulsie Tabel 3: Onderverdeling biologisch afval Biologisch afval Hoofdstuk Pagina Inleiding afval met biologische afkomst Vast biologische afval, mogelijk gecontamineerd met GGO s Vloeibaar biologisch afval mogelijk gecontamineerd met GGO s Overig biologisch gerelateerd afval Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

11 2 Bedrijfsafvalstoffen 2.1 Restafval Al het afval dat niet tot één van de andere bedrijfsafvalstromen behoord is restafval (ofwel grof afval bij een groot volume). Grof bedrijfsafval ontstaat veelal bij opruimingen. Wat mag wel: - zgn. kantoorafval - kunststof verpakkingsmateriaalaardewerk (niet met chemicaliën verontreinigd - gloeilampen, halogeenlampen - gebruikte papieren servetjesmelkpakken - waterafstotend en vetvrij papier - dragerpapier van etiketten - lege ordners - spiegels (1) - samengesteld glas met hout, kunststof of metaal(1) - hittebestendig glas (1) - draadglas - kristalglas - meubilair (1) - meubilair ongeschikt voor hergebruik - vloerbedekking - kunststofschilfers - houtmot/-krullen - luchtfilter luchtbehandelinginstallatie(overig) ontmantelde apparatuur met stekker - gipsafval (1)Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid restafval kan bij DIZ een container aangevraagd worden. Wat mag zeker niet: papier /karton 2.2 huishoudglas 2.4 vlakglas 2.5 elektronica afval 2.6 koel- en vriesapparatuur 2.7 pallets 2.8 houtafval 2.9 oud metaal 2.10 GFT (groente-, fruit- en tuinafval) Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

12 lege emballage van oplosmiddelen 3.9 lege glazen flessen van chemicaliën 3.10 keramiek verontreinigd met chemicaliën 3.12 afvalstoffen behorende in de blauwe milieubox: 3.24 printercartridges typelinten tipp-ex en verdunner inkt fijnschrijver, waterproof stiften, balpennen en viltstiften drumkits (uit laserprinters) toner (uit kopieerapparaat en printers) batterijen lijmen en kitten energiezuinige lampen (zgn. spaarlampen) schoonmaakmiddelen fotochemicaliën verfproducten olie en vetten spuitbussen cassettebanden en videobanden diskettes TL-buizen 3.25 Verwijdering uit de Inventarisadministratie? Dient de afgevoerde apparatuur uit de inventarisadministratie verwijderd te worden? Het afval dient vergezeld te zijn van het formulier overdracht inventarisgoederen, apparatuur, machines. Dit formulier is als bijlage 4 aan deze afvalstoffenregeling toegevoegd. 12 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

13 Vrijgaveverklaring nodig? Apparatuur met olie? Inzamelmiddelen Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium, dan moet het vóór afgifte aan groep Afvalbeheer (DIZ) zijn ontdaan van alle biologische, gevaarlijke, radioactieve stoffen en vergezeld gaan van een vrijgaveverklaring. Voor het verkrijgen van een vrijgaveverklaring: procedure vrijgaveverklaring betreffende radioactieve stoffen <klik hier>. procedure vrijgaveverklaring voor apparatuur en machines van gevaarlijke en/of biologische (afval)stoffen <klik hier>. Indien de afgevoerde apparatuur olie bevat, dient alvorens de apparatuur afgevoerd wordt hierop gecontroleerd te worden. Zie bijlage 4 van deze afvalstoffenregeling. Voor kleine (dagelijkse) hoeveelheden wordt gebruik gemaakt van de restafvalbak. Deze is opvraagbaar bij de schoonmaakdienst. Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid restafval kan een container van 120 liter of 240 liter bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden <klik hier>. 140 liter 240 liter Inzameling en afvoer Restafval deponeren in de hiervoor bestemde restafvalbak zoals deze op iedere kantoorruimte aanwezig is/moet zijn. De restafvalbak wordt door de huishoudelijke dienst geleegd in een grote rolcontainer liter Verwerking Restafval wordt verbrand in een verbrandingsinstallatie met terugwinning van energie. Belangrijk telefoonnummer Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

14 2.2 Papier en karton Vrijwel alle soorten papier en karton moeten gescheiden worden ingezameld in daartoe bestemde papierinzamelbak. Wat mag wel: - kopieerpapier en briefpapier - boeken - tijdschriften en kranten (1) - enveloppen en vensterenveloppen - faxpapier - lege dozen (1) - kartonnen verpakkingsmateriaal (1) (1) Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid restafval kan bij DIZ een container aangevraagd worden. Wat mag zeker niet: restafval: 2.1 gebruikte papieren servetjes melkpakken waterafstotend en vetvrij papier dragerpapier van etiketten vertrouwelijk papier: 2.3 dossiers en archieven met vertrouwelijke informatie(1) (1) Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid restafval, kan bij DIZ een container aangevraagd worden. Inzamelmiddelen: Voor kleine (dagelijkse) hoeveelheden wordt gebruik gemaakt van de speciale papierbak. Deze is opvraagbaar bij de schoonmaakdienst. Voor het inzamelen van een grote hoeveelheid papier, kan een container van 120 liter of 240 liter bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden < klik hier>. Inzameling en afvoer: 140 liter 240 liter Papier op de werkplek verzamelen in de (speciale) papierbak zoals deze op iedere kantoorruimte aanwezig is/moet zijn. 14 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

15 Papierbak wordt door de huishoudelijke dienst leeggemaakt in de container met het opschrift alleen papier. Twee keer per week worden de volle containers door een erkende inzamelaar afgevoerd liter Verwerking: Ingezameld papier en karton wordt gebruikt als grondstof voor nieuw papier en karton. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

16 2.3 Vertrouwelijk papier Hieronder valt papier dat vertrouwelijke informatie bevat en daarom niet in de container, bestemd voor papier, kan worden verzameld. Wat mag wel: - dossiers en archieven met vertrouwelijke informatie Wat mag zeker niet: restafval 2.1 gebruikte papieren servetjes melkpakken waterafstotend en vetvrij papier dragerpapier van etiketten lege ordners papier/karton 2.2 kopieer- en briefpapier zonder vertrouwelijke informatie boeken tijdschriften en kranten enveloppen en vensterenveloppen faxpapier zonder vertrouwelijke informatie karton dozen kartonnen verpakkingsmateriaal Inzamelmiddelen: Voor het inzamelen van vertrouwelijk papier, kan een container van 140 liter of 500 liter bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden <klik hier>. 140 liter 500 liter Inzameling en afvoer: Verwerking Voor de afvoer van een volle container en/of de levering van een aangevraagd inzamelmiddel, kunt u bellen met Bij een grote opruiming kunnen meerdere containers aangevraagd worden. Dit als zodanig vermelden op de webbon. Na versnippering wordt het vertrouwelijk papier gebruikt als grondstof voor nieuw papier en karton. Belangrijk Telefoonnummer Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

17 2.4 Huishoudglas Glasverwerkingsbedrijven stellen strikte voorwaarden aan de aanlevering van het glasafval, onder andere om de veiligheid voor hun werknemers te garanderen. Op de campus zijn voornamelijk bij de studentenkroegen evenals nabij de kantines op het TU/e-terrein glascontainers van 240 liter geplaatst. Wat mag wel: - huishoudglas - conservenglas - frisdrankenflessen - drinkglazen voorwaarden - huishoudglas moet lekleeg zijn - doppen en deksel verwijderen - wit en bont glas worden niet van elkaar gescheiden Wat mag zeker niet: restafval 2.1 aardewerk en keramiek gloeilampen spiegels samengesteld glas met hout, kunststof of metaal hittebestendig glas draadglas kristalglas vlakglas (ruiten etc.) 2.5 lege emballage van oplosmiddelen 3.9 lege glazen flessen van chemicaliën 3.10 kapot glaswerk met chemicaliën verontreinigd 3.11 TL-buizen 3.25 Inzamelmiddelen: Voor het inzamelen van huishoudglas kan een container van 240 liter bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden <klik hier>. 240 liter 17 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

18 Inzameling en afvoer: Verwerking: Voor de afvoer van een volle container en/of de levering van een aangevraagd inzamelmiddel, kunt u bellen met Bij een grote opruiming kunnen meerdere containers aangevraagd worden. Dit als zodanig vermelden op de webbon. Mits goed ingezameld is glasafval bijzonder goed geschikt voor verwerking tot nieuw glas. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

19 2.5 Vlakglas Vlakglas (in sommige gevallen nog in het kozijn) komt vrij bij kleine renovatie- en/of sloopwerkzaamheden. Verder kan vlakglas als testmateriaal vrijkomen. Wat mag wel: - (delen) van ramen eventueel nog in het kozijn - autoramen Wat mag zeker niet: restafval 2.1 aardewerk en keramiek gloeilampen spiegels samengesteld glas met hout, kunststof of metaal hittebestendig glas draadglas kristalglas drinkglazen huishoudglas 2.4 TL-buizen 3.25 lege glazen flessen van chemicaliën 3.10 kapot glaswerk met chemicaliën verontreinigd 3.11 Inzamelmiddelen: Voor het inzamelen van grote hoeveelheden vlakglas kan een 2000 liter bak bij DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) aangevraagd worden <klik hier> liter bak Inzameling en afvoer: Verwerking: Het vlakglas wordt ingezameld op het terrein van het Reststoffencentrum. Voor regulier afvoer van vlakglas kunt u bellen met Mits goed ingezameld is glasafval bijzonder goed geschikt voor verwerking tot nieuw glas. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

20 2.6 Elektronica afval (zgn. grijs- en bruingoed) Onder elektronica afval (zgn. grijs- en bruingoed) worden afgedankte apparaten verstaan met elektronische onderdelen. Wat mag wel: - computers, beeldschermen, toetsenbord en - printers - radio s en televisies, audioapparatuur - ovens (asbestvrij) - snoeren, stekkerdozen Bij meer dan 1 apparaat graag een boxpallet aanvragen. Wat mag zeker niet: koel- en vriesapparatuur (zgn. witgoed) 2.7 ovens met asbest 3.26 Verwijdering uit de inventarisadministratie? Vrijgaveverklaring nodig? Dient de afgevoerde apparatuur uit de inventarisadministratie verwijderd te worden? Het afval dient vergezeld te zijn van het formulier overdrachtinventarisgoederen, apparatuur, machines. Dit formulier is als bijlage 4 aan deze afvalstoffenregeling toegevoegd. Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium, dan moet het voor afgifte aan groep Afvalbeheer (DIZ) zijn ontdaan van alle biologische, gevaarlijke of radioactieve stoffen en vergezeld gaan van een vrijgaveverklaring. Voor het verkrijgen van een vrijgaveverklaring: - procedure vrijgaveverklaring betreffende radioactieve stoffen <klik hier>. - procedure vrijgaveverklaring voor apparatuur en machines van gevaarlijke en/of biologische (afval)stoffen <klik hier>. Apparatuur met olie? Indien de afgevoerde apparatuur olie bevat, dient alvorens de apparatuur afgevoerd wordt hierop gecontroleerd te worden. Zie bijlage 4 van deze afvalstoffenregeling. 20 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

21 Inzamelmiddel: boxpallet Inzameling en afvoer: Let op: zet overtollige apparatuur niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Verder niet in de buitenlucht plaatsen. Overtollige apparatuur wordt op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vul daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Verwerking: Oude elektronica wordt ontmanteld waarna bruikbare onderdelen worden hergebruikt of gerecycled. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

22 2.7 Koel- en vriesapparatuur (zgn. witgoed) Onder witgoed wordt alle koel- en vriesapparatuur verstaan. Wat mag wel: - defecte of verouderde koelapparatuur - defecte of verouderde vriesapparatuur - alle overige apparatuur met koudemiddel Verwijdering uit de inventarisadministratie? Vrijgaveverklaring nodig? Inzameling en afvoer: Verwerking: Let op: apparatuur niet demonteren, doorzagen of lekprikken; dit voorkomt lekkage van het aanwezige koudemiddel! Dient de afgevoerde apparatuur uit de inventarisadministratie verwijderd te worden? Het afval dient vergezeld te zijn van het formulier overdrachtinventarisgoederen, apparatuur, machines. Dit formulier is als bijlage 4 aan deze afvalstoffenregeling toegevoegd. Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium, dan moet het voor afgifte aan groep Afvalbeheer (DIZ) zijn ontdaan van alle biologische, gevaarlijke of radioactieve stoffen en vergezeld gaan van een vrijgaveverklaring. Voor het verkrijgen van een vrijgaveverklaring: - procedure vrijgaveverklaring betreffende radioactieve stoffen <klik hier>. - procedure vrijgaveverklaring voor apparatuur en machines van gevaarlijke en/of biologische (afval)stoffen <klik hier>. Let op: zet overtollige apparatuur niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Verder niet in de buitenlucht plaatsen. De koel- en vriesapparatuur die niet door Dienst Huisvesting of een leverancier wordt opgehaald, wordt op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vult daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Oude koelapparatuur wordt ontdaan van het koudemiddel en isolatiemateriaal. Het overige materiaal wordt hergebruikt of gerecycled. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

23 2.8 Pallet Pallets worden gescheiden ingezameld, zodat ze daarna kunnen worden hergebruikt. Wat mag wel: - pallets (niet kapot) Wat mag zeker niet: restafval 2.1 houtafval 2.9 kapotte pallets bekistingmateriaal houtmateriaal MDF-materiaal houten stoelen en tafels puinafval 2.13 Inzameling en afvoer: Let op: zet pallets niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Pallets worden op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vul daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Verwerking: De pallets worden hergebruikt. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

24 2.9 Houtafval Houtafval wordt gescheiden ingezameld, zodat het daarna kan worden hergebruikt of gerecycled. Wat mag wel: - kapotte pallets - bekistingmateriaal - houtmateriaal - MDF-materiaal - houten stoelen en tafels Wat mag zeker niet: restafval 2.1 pallet 2.8 puinafval 2.13 Inzameling en afvoer: Zet het houtafval niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Het houtafval wordt op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vul daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Verwerking: Houtafval wordt hergebruikt of gerecycled. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

25 2.10 Oud metaal Onder oud metaal wordt verstaan knipijzer, kapotte kasten/meubilair, loodpotjes, koelmotoren etc. Wat mag wel: - oud metaal - restant metaal (aluminium, ijzer, koper etc.) - niet-verontreinigde metalen emballage - metalen stoelen en tafels - schroot - metalen kasten Draag bij het opruimen van lood, wanneer het ongelakt is, handschoenen ter bescherming (bijvoorbeeld loodkastelen voor radioactief werk en opslagpotjes). Lood is giftig en mag volgens de arbo wet- en regelgeving niet meer ongelakt voorkomen of worden gebruikt! Wat mag zeker niet: restafval 2.1 blikafval elektronica afval 2.6 computers, beeldscherm en, toetsenbord printers radio s en televisies, audioapparatuur snoeren, stekkerdozen koel- en vriesapparatuur 2.7 defecte of verouderde koelapparatuur defecte of verouderde vriesapparatuur (mogelijk) radioactief afval 3.16 loodpotjes metaalafval of schroot dat (mogelijk) radioactieve stoffen bevat Verwijdering uit de inventarisadministratie? Dient de afgevoerde apparatuur uit de inventarisadministratie verwijderd te worden? Het afval dient vergezeld te zijn van het formulier overdrachtinventarisgoederen, apparatuur, machines. Dit formulier is als bijlage 4 aan deze afvalstoffenregeling toegevoegd. 25 Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

26 Vrijgaveverklaring nodig? Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium, dan moet het voor afgifte aan groep Afvalbeheer (DIZ) zijn ontdaan van alle biologische, gevaarlijke of radioactieve stoffen en vergezeld gaan van een vrijgaveverklaring. Voor het verkrijgen van een vrijgaveverklaring: - procedure vrijgaveverklaring betreffende radioactieve stoffen <klik hier>. - procedure vrijgaveverklaring voor apparatuur en machines van gevaarlijke en/of biologische (afval)stoffen <klik hier>. Apparatuur met olie? Inzameling en afvoer: Indien de afgevoerde apparatuur olie bevat, dient alvorens de apparatuur afgevoerd wordt hierop gecontroleerd te worden. Zie bijlage 4 van deze afvalstoffenregeling. Zet oud metaal niet op de gang of in een kelder waar het de doorgang tot een vluchtroute en/of nooduitgang verspert. Verder niet in de buitenlucht plaatsen. Oud metaal wordt op afroep opgehaald door het Reststoffencentrum. Vul daartoe op de website van DIZ (Logistics, groep Afvalbeheer) de webbon in <klik hier>. Verwerking: Oude metalen worden gebruikt als grondstof. Belangrijk Telefoonnummer: Reststoffencentrum: Handboek afvalstoffen TU/e Science park / Versie 01

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Aanwijzing alleenrecht aan AEB in Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college besluit een overeenkomst met Afval Energie

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole autobedrijven vragenlijsten en toelichting

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen

Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen Samenvatting pgs 15: opslag gevaarlijke stoffen inhoud Richtlijnen uit PGS 15 Welke stoffen vallen onder PGS 15 3 Wanneer bent u verplicht uw chemicaliën op te slaan? 3 Etikettering 4 Gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN

ONTWERPBESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE DE WM VOOR DSM ADVANCED POLYESTERS BV TE EMMEN ONTWERP Assen, @ Ons kenmerk @ Behandeld door mevrouw D. Rimann (0592) 36 58 31 Onderwerp: Ontwerpbesluit ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor DSM Advanced Polyesters BV te Emmen ONTWERPBESLUIT VAN

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN)

VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT. verleend aan. BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT verleend aan BioMethanol Chemie Nederland B.V. (BioMCN) ten behoeve van een inrichting voor de productie van (bio)methanol, glycerol en zout Locatie: Oosterhorn

Nadere informatie

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW)

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente Arbo & Milieu TNW Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) 1 Inhoud 1. Waarom Arbo & Milieu?... 5 2. Toegang tot de gebouwen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Versie 1.1 Status definitief Datum 23 juni 2014 Management samenvatting Aanleiding Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP

Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Protocol behorende bij de afvalinzameling voor leden van de OV BSP Dit document voorziet u van de nodige informatie aangaande de inzameling van restafval, bouwafval, papier en karton, glas, chemisch, (micro)

Nadere informatie

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer

VLAREA + bijlage(n) Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer Besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en - beheer De Vlaamse regering, Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

Jaarrapport Milieu 2013

Jaarrapport Milieu 2013 Jaarrapport Milieu 2013 Juli 2014 Antoni van Leeuwenhoek Servicediensten, afdeling KAM Trudi Hengeveld, milieucoördinator Plesmanlaan 121 1066 CX Amsterdam Tel. (020) 512 1985 Hoewel bij het opstellen

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1

Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Fastservice Kwaliteitszorg en milieu - 1 Milieu en milieuzorg Milieu en vervuilende stoffen Het milieu staat de laatste jaren veel in de belangstelling. Maar wat is het milieu eigenlijk? Milieu is een

Nadere informatie

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting

Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting Kennis en tijdwinst voor u als ondernemer Zelfcontrole horecabedrijven: vragenlijsten en toelichting 18 november 2008 Geschreven door Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten i.s.m. gemeente Oss en Koninklijke

Nadere informatie