ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND"

Transcriptie

1 ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND

2 Serie Burgerlijk Proces en Praktijk Redactie: Prof. mr. H.B. Krans Prof. mr. H.J. Snijders Prof. mr. J.B.M. Vranken Eerder verschenen dissertaties: I. Derdenbeslag II. Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht III. De Europese Executoriale Titel IV. De goede procesorde V. De dwangsom in het burgerlijk recht VI. E-arbitrage VII. Het hoger beroep en het cassatieberoep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba VIII. De civiele zitting centraal: informeren, afstemmen en schikken IX. Het inzagerecht X. De exhibitieplicht XI. Tussen waarheid en onzekerheid: over het vaststellen van feiten in de civiele procedure XII. Sturen met proceskosten. Wie bepaalt de prijs van verstorend procesgedrag? XIII. De procesovereenkomst XIV. Ambtshalve toepassing van EU-recht XV. Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland Eerder verschenen monografieën: 1. Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg 2. Civiel appel 3. Bewijslastverdeling 4. De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken 5. Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechterlijke uitspraken 6. Procederen met of zonder procesvertegenwoordiging 7. Mediation in juridisch perspectief 8. Schets van het Europees civiel procesrecht 9. De grenzen van de rechtsstrijd in hoger beroep in burgerlijke zaken in de Nederlandse Antillen en Aruba 10. Artikel 6 EVRM en de civiele procedure 11. Vrijwaring & Interventie 12. Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht 13. Overeenkomst tot arbitrage 14. De schadestaatprocedure

3 Promotiecommissie: Promotor: Leden: prof. mr. A.W. Jongbloed prof. mr. I. Giesen prof. dr. L.E. de Groot - van Leeuwen mr. dr. R. Hartendorp prof. mr. N.J.H. Huls prof. mr. R.J. Verschoof Ontwerp omslag: Bert Arts bno Vertalingen: Vertaalbureau it Ljocht ISBN ISBN (E-book) NUR , Mirjam Meijsen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgeverij. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 16h tot en met 16m Auteurswet 1912 jo. het Besluit van 27 november 2002, Stb. 2002, 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher. Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan. Op alle uitgaven van Kluwer zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze kunt u lezen op

4

5 ONTWIKKELINGEN IN HET CIVIEL- RECHTELIJK CONSERVATOIR BESLAG IN NEDERLAND Developments in prejudgment attachment under civil law in the Netherlands (with a summary in English) Entwicklungen beim zivilrechtlichen dinglichen Arrest in den Niederlanden (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache) Desenvolvimentos do direito civil de Arresto Cautelar nos Países Baixos (com um resumo em Português) PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof.dr. G.J. van der Zwaan, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op vrijdag 21 juni 2013 des morgens te uur door Mirjam Meijsen geboren op 29 september 1962 te Nijmegen

6 Promotor: prof. mr. A.W. Jongbloed

7 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE LIJST VAN AFKORTINGEN I IX OVER DE TOTSTANDKOMING VAN DIT BOEK 1 1 INLEIDING: CONSERVATOIR BESLAG ALS INTRIGEREND CURIOSUM Inleiding Tegenover elkaar staande belangen Conservatoir beslag: een bijzondere regeling Beslaglegging: recht of (doel)bevoegdheid? Waarborgen Verlofverlening nader ingevuld door rechtersregeling Overheidsbelangen en private verhoudingen Leeswijzer 11 2 METHODOLOGIE EN THEORIE Inleiding Drie opvolgende onderzoeken Weergave kwantitatieve gegevens Dataverzameling- en verwerking Invoer in en output van databases algemeen Het onderzoek naar de beoordeling van beslagrekesten Het onderzoek naar conservatoir beslag (Research Memorandum) Kwantitatieve gegevens in verband met actualisatie Kwalitatieve gegevens Begrippen en kennis uit ander onderzoek Manifeste en latente functie van wettelijke regels De schaduwwerking van (wettelijke) regels Rechtersregelingen: proefschrift Teuben Totstandkoming tremanormen: proefschrift Dijksterhuis 27 3 KORTE ACHTERGRONDSCHETS VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE CONSERVATOIR BESLAG Inleiding 29

8 II Inhoudsopgave 3.2 Historie en ontwikkeling van conservatoir beslagrecht De begindagen van het conservatoir beslag Codificatie van gewoonterecht De Lex Hartogh Herziening burgerlijk procesrecht in Uitbreiding mogelijkheden tot leggen van beslag De plaats van het huidige executie- en (conservatoir) beslagrecht binnen het Nederlandse rechtssysteem De vigerende wettelijke regeling Wanneer zijn goederen vatbaar voor beslag? Conservatoir beslag leggen Gevolgen van het conservatoir beslag Vordering tot opheffing van conservatoir beslag Einde van het conservatoir beslag Invloed van Europa 40 4 RECHTERSREGELINGEN EN DE BESLAGSYLLABUS Inleiding De definitie van een rechtersregeling Rechterlijke samenwerking Een grondslag voor rechtersregelingen De wet De Grondwet De Wet Algemene Bepalingen (de Wet AB) De Wet op de Rechterlijke Organisatie (De Wet RO) Grondslag in ongeschreven rechtsbeginselen De inhoud van rechtersregelingen Beleidsruimte en interpretatieruimte Materieelrechtelijke en formeelrechtelijke onderwerpen Totstandkoming van en controle op rechtersregelingen Totstandkoming van rechtersregelingen Invloed van de Hoge Raad Controle door de Hoge Raad in cassatie Ontwikkeling leerstuk recht in de zin van artikel 79 RO De Beslagsyllabus: recht in de zin van artikel 79 RO? De toetsing van uitspraken van lagere rechter(s) Rechterlijke onafhankelijkheid en (juridische) binding Functionele en persoonlijke onafhankelijkheid (Juridische) binding aan rechtersregelingen Het (rechts)karakter van een rechtersregeling Twee manieren van binding Voorafgaande (zelf)binding door voldoen aan criteria Rolrichtlijnen-arrest Binding op grond van precedentwerking 89

9 Inhoudsopgave III Binding voor wie? De visie van rechters op het bindingsvraagstuk De Beslagsyllabus Samenvatting en conclusie 97 5 DE EERSTE PIJLER: VERLOFVERLENING Inleiding Algemene procedure bij verlofverlening De bevoegde rechter Voorschriften bij indienen beslagrekest Gang van zaken bij behandeling beslagrekest Rechtsmiddelen tegen beslissing op het beslagrekest Wijze van beoordeling van het beslagrekest Formele vereisten (rechtmatigheidstoets) De (on)gegrondheid van de vordering De summiere afweging van wederzijdse belangen Beslagene onevenredig zwaar in belangen getroffen Omvang en aard van het beslag Verzekering van verhaal versus schadeplicht Motivering waarom het beslag nodig is Toetsing van gegronde vrees voor verduistering Non-discursieve beoordeling Waarborgaspecten voor de beslagene Conservatoir beslag in de praktijk Bij het beslag betrokken partijen De aard van het beslag Derdenbeslag onder een financiële instelling Enkelvoudig en meervoudig verlof De omvang van de vordering die aan het beslag ten grondslag ligt De aard van de vordering die aan het beslag ten grondslag ligt Beweegredenen achter, gevolgen van, omvang en noodzaak van het beslag Redenen om beslag te leggen Visies op omvang en noodzaak van het beslag Gevolgen van het beslag Samenvatting en conclusie DE TWEEDE PIJLER: HET OPHEFFINGSKORTGEDING Inleiding Het opheffingskortgeding en de doctrine Ontwikkelingen in de toepassing van artikel 705 Rv en voorgaand artikel 732 Rv (oud) De verdeling van de bewijslast ofwel aannemelijkheidslast in het opheffingskortgeding De Hoge Raad 160

10 IV Inhoudsopgave Limitatief en imperatief karakter opheffingsgronden De doctrine De parlementaire geschiedenis Hoge Raad: geen rigide imperatief karakter Invulling van begrip summiere ondeugdelijkheid Het arrest Bijl/Van Baalen c.s De positie van de beslagene Het onnodige van het beslag en zekerheidstelling bij beslag voor een geldvordering Het onnodige van het beslag Opheffing van beslag tegen zekerheid De afweging van wederzijdse belangen Reflexwerking veranderde beoordeling beslagrekesten Het opheffingskortgeding in de praktijk Omvang opheffingskortgeding landelijk Omvang opheffingskortgeding naar arrondissement Genormaliseerde cijfers Verloop na het entameren van een opheffingskortgeding Uitspraken in opheffingskortgeding Kenmerken en omstandigheden rondom het opheffingskortgeding Visie binnen de beroepsgroep van advocaten Wel of geen opheffingskortgeding Kansen op opheffing van een beslag Advisering over een opheffingskortgeding Samenvatting en conclusie RESULTATEN IN HOOFDZAKEN Inleiding Procesverloop in hoofdzaken Getraceerde hoofdzaken waarbij een opheffingskortgeding is aangebracht Getraceerde hoofdzaken zonder aangebracht opheffingskortgeding (vergelijkingsverzameling) Doorlooptijden in hoofdzaken Hoofdzaken kwalitatief Samenvatting en conclusie DE DERDE PIJLER: AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONRECHTMATIG BESLAG Inleiding Grondslag voor aansprakelijkheid Onrechtmatig beslag Toepassing van het leerstuk misbruik van recht Aansprakelijkheid en schadevergoeding 217

11 Inhoudsopgave V Schadevergoeding bij onrechtmatig beslag Schadebegroting bij onrechtmatig beslag Schadevergoedingsacties in de praktijk: kwantitatieve en kwalitatieve resultaten Samenvatting en conclusie CONSERVATOIR BESLAG: DYNAMISCH RECHT Inleiding Het Research Memorandum Het evenwicht binnen het systeem: de drie pijlers De visie van de advocatuur Vordering en beslag betwist: belang van waarborgen Aanbeveling: versterking van waarborgen beslagene Focus op maatregelen binnen de eerste pijler Het Full Disclosure-beginsel Betwiste versus niet betwiste vorderingen Doel en effectiviteit De bevoegdheid van de rechter om informatie te vragen Vermelding van het verweer van de beoogd beslagene Informatie over overige omstandigheden Bereidheid tot het stellen van zekerheid De herijking van vanzelfsprekendheden Veranderingen in de Beslagsyllabus Verband met onderzoek van Dijksterhuis De werkgroep Beslagrecht Het product en de periodieke herziening ervan Omgang met afwijkende praktijken Verhouding met de wetgever en de Hoge Raad informatievergaring, advies en communicatie Samenvatting en conclusie EUROPESE INVLOEDEN Inleiding Het voorstel Europees bankbeslag Eenzelfde doel, vergelijkbaar model Eenzelfde risico? Korte karakterschets voorstel Europees bankbeslag Uitvaardiging van een EAPO (de eerste pijler) De bevoegde rechter De vordering waarvoor beslag wordt gelegd De voorwaarden voor afgifte van een EAPO De gegrondheid van de vordering Het reële gevaar Ex-parte, imperatieve uitvaarding van EAPO Proportionaliteitseisen Maximering van het beslag 282

12 VI Inhoudsopgave Termijn instellen procedure in de hoofdzaak Zekerheidstelling door de beslaglegger voor schade Het verstrekken van (bank)gegevens van de beslagene Rechtsmiddelen tegen een EAPO (de tweede pijler) De procedure Gronden voor verweer Behandeling van het verzoek om heroverweging De zwakkere partij bepaling Vertegenwoordiging in rechte bij verweer Rechtsmiddelen tegen weigering uitvaardigen EAPO en tegen uitspraak in heroverweging Schadevergoeding naar nationaal recht (de derde pijler) De belangen van beslaglegger en de beslagene De evenwichtigheid van het voorstel Europees bankbeslag De EEX-Vo, het voorstel tot Herschikking EEX-Vo en De EEX-Ibis-Vo Herschikking EEX-Vo: afschaffing exequatur voor exparte verleende voorlopige voorzieningen Herschikking EEX-Vo: waarborg voor de verweerder is het aanvechten van het beslag De nieuwe EEX-Vo en het voorstel Europees bankbeslag Samenvatting en Conclusie SLOTHOOFDSTUK Inleiding Omkijken en vooruit zien Research Memorandum: onevenwichtigheid in de verhouding tussen beslaglegger en beslagene Veranderingen ter bevordering van de evenwichtigheid De eerste pijler van verlofverlening (Beslagsyllabus) De tweede pijler van het opheffingskortgeding De derde pijler van aansprakelijkheid voor onrechtmatig beslag Conservatoir beslag als dynamisch recht Ontwikkelingen in Europees verband 331 SAMENVATTING 333 SUMMARY 337 ZUSAMMENFASSUNG 341 RESUMO 345

13 Inhoudsopgave VII WOORD VAN DANK 349 AANGEHAALDE LITERATUUR EN PUBLICATIES 351 JURISPRUDENTIEREGISTER 369 TREFWOORDENREGISTER 375 LIJST VAN FIGUREN EN TABELLEN 381 BIJLAGEN 385 A Rechtseenheidsvoorzieningen 386 B. Partijconstellaties 388 C. Analyse verband meervoudig beslag en bedragen waarvoor verlof is verleend. 389 D. Half gestructureerde vragenlijsten t.b.v. Expert- Interviews rechtersregelingen, conservatoir beslag en voorstel Europees bankbeslag 390 E. Curriculum Vitae. 395

14

15 Lijst van afkortingen 705 Opheffingskortgeding (art. 705 Rv) AA Ars Aequi A-G Advocaat-generaal Aant. Aantekening(en) Adv.blad Advocatenblad AmvB Algemene maatregel van Bestuur Art. artikel(en) BER Beslag en Executie in de Rechtspraktijk BW Burgerlijk Wetboek DB Dagelijks Bestuur DV Dagvaarding Gem. Hof Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustacius en Saba GHvJ Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba HAZA Handelszaak HR Hoge Raad HvD Hof van Discipline IE Intellectuele Eigendom «JBPr» Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht «JOR» Jurisprudentie Ondernemingsrecht K Wetboek van Koophandel KG Kort geding KGZA Kort geding zaak KGRK Kort geding rekest LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen LOVCK Landelijk overleg van voorzitters van sectoren civiel en kanton M.nt. Met noot MvT Memorie van Toelichting MvV Maandblad voor Vermogensrecht NBW Nieuw Burgerelijk Wetboek NtER Nederlands tijdschrift voor Europees Recht NTHR Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht NJB Nederlands Juristen Blad NJF Nederlandse Jurisprudentie Feitenrechtspraak civiele uitspraken NJV Nederlandse Juristen Vereniging NOvA Nederlandse Orde van Advocaten NVvR Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak O&F Onderneming en Financiering

16 X Lijst van afkortingen ODB Onderzoeks Data Base PP Praktisch Procederen Pg Parlementaire geschiedenis P-G Procureur Generaal P-v Proces-verbaal Pp. Procespartijen Pres. President RdW Recht der Werkelijkheid Recofa landelijk overlegorgaan van Rechters-commissarissen in faillissementen en surseances van betaling RMTh Rechtsgeleerd Magazijn Themis Rov. Rechtsoverweging Rv Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering TCR Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging TvFR Tijdschrift voor Financieel Recht TvI Tijdschrift voor Insolventierecht TvPP Tijdschrift voor de Procespraktijk V.o.f. Vennootschap onder firma Vzr. Voorzieningenrechter Wet RO Wet op de Rechterlijke Organisatie Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen R-c Rechter-commissaris Z.p. Zittingsplaats

17 Over de totstandkoming van dit boek Dit boek is voortgekomen uit een langjarige nieuwsgierigheid naar hoe conservatoir beslag in de praktijk functioneert. Het vergaren van kennis en inzicht is daarbij niet een proces geweest dat zich in afzondering heeft voltrokken, hoezeer de vele uren en dagen achter een beeldscherm en omringd door archiefstukken en andere stapels papieren dat wel waren. Gelukkig waren daar ook gesprekken en gedachtewisselingen met mensen in het veld die dit onderwerp met eenzelfde passie benaderen, welke steeds inspirerend en motiverend waren, en daarmee in betekenende mate hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het gedachtegoed dat in dit boek is neergelegd. Het is een voorrecht om je over een langere periode van tijd en in alle rust op eenzelfde onderwerp te kunnen richten. Op die wijze krijgen inzichten tijd om te rijpen en krijgt een onderwerp een plezierig vertrouwd karakter. Hetgeen het schrijven van dit boek mede tot een aangename bezigheid heeft gemaakt is, zo meen ik, dat het niet louter theoretische denkbeelden bespreekt, maar ook en met name gericht is op praktijkontwikkelingen en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen, alsook de praktische implicaties van een zeer specifiek en bijzonder onderdeel van het recht. Naar ik hoop en verwacht zal het conservatoir beslag in de komende jaren verder zijn weg vinden naar een evenwichtige regeling. Mirjam Meijsen

18

19 1 Inleiding: conservatoir beslag als intrigerend curiosum 1.1 INLEIDING Het conservatoir beslag is onderdeel van een specifiek juridisch vakgebied, dat lange tijd nauwelijks in de (publieke) belangstelling heeft gestaan. Met uitzondering van enige gespecialiseerde rechters, advocaten, rechtsgeleerden en een aantal justitiabelen die met een conservatoir beslag te maken kregen, wisten weinigen van het bestaan of de inhoud van het nog wel eens als abstract omschreven vakgebied van conservatoir beslag. Dat toevallige omstandigheden invloed kunnen hebben op de bekendheid met en belangstelling voor bepaalde (juridische) verschijnselen, blijkt uit de samenloop van omstandigheden van het onderzoek naar conservatoir beslag dat door de Raad voor de rechtspraak werd mogelijk gemaakt (met als resultante een Research Memorandum) 1 en een zaak die tot publieke belangstelling voor het onderwerp leidde (de zaak Storms (voorheen Brink)/Smit. 2 Sedert 2010 leggen veel mensen bij het horen van de term conservatoir beslag de link naar deze specifieke zaak en het potentieel belastende karakter dat het middel van conservatoir beslag kenmerkt. 1.2 TEGENOVER ELKAAR STAANDE BELANGEN Een kenmerk van conservatoir beslag situaties is dat steeds de belangen van twee partijen tegenover elkaar staan: enerzijds het belang van de verzoeker, met een vermeende vordering, om deze voldaan te krijgen en anderzijds een partij die in beginsel recht heeft om ongehinderd over zijn vermogensbestanddelen te beschikken. Dit laatste wordt verhinderd door een beslag, dat leidt tot een blokkerende werking met betrekking tot de beslagen vermogensbestanddelen. 3 In de literatuur en regelgeving wordt in dit verband vaak over schuldeiser en schuldenaar gesproken, hetgeen een onjuiste indruk kan wekken: het gaat bij conservatoir beslag immers om een vermeende schuldeiser en een vermeende schuldenaar: de rechtsverhouding tussen partijen is namelijk nog niet in rechte vastgesteld. Het 1 Meijsen & Jongbloed 2010a (Research Memorandum). 2 Meer hierover in de paragrafen 4.5.2, 4.6.1, en Over de gevolgen van het beslag: paragraaf

20 4 Inleiding: conservatoir beslag als intrigerend curiosum is van belang om deze onzekere status scherp voor ogen te houden bij de bespreking van diverse vraagstukken die in dit boek aan de orde komen. 4 Wanneer een verlof om conservatoir beslag te leggen wordt verleend dan prevaleert het belang van de beslaglegger en heeft deze zich, door het leggen en de gevolgen van het beslag, een sterke positie verworven ten opzichte van de beslagene. 5 Een beoogd beslagene wordt meestal niet gehoord op een beslagverzoek en heeft daarmee geen gelegenheid om zijn belangen en argumenten naar voren te brengen bij de rechter die een oordeel moet geven over de verlofverlening. De rechter beschikt daarmee slechts over informatie die door de verzoeker van het beslag wordt verstrekt. Heeft de beoogd beslagene de vordering van de verzoeker niet betwist dan zal deze hiervan melding maken in het verzoek: er moet van worden uitgegaan dat partijen het er dan over eens zijn dat het om een terechte vordering gaat. Wordt beslag gelegd in verband met een onbetwiste of in redelijkheid niet te betwisten vordering, die niet werd voldaan, dan zullen weinigen betogen dat het onredelijk is dat met een beslag een inbreuk wordt gemaakt op het recht van de beslagene om ongehinderd over vermogensbestanddelen te kunnen beschikken, zolang er geen uitspraak in de hoofdzaak voorhanden is. Betreft het een niet vaststaande vordering waar de beoogd beslagene zich op redelijke gronden tegen verweert, dan lijkt het al minder redelijk dat deze zou moeten dulden dat hij door een beslag niet over beslagen vermogensbestanddelen kan beschikken. Indien een beslagene tegen een beslag opkomt in een opheffingskortgeding is dit over het algemeen omdat deze de (vermeende) vordering van de beslaglegger betwist. 6 Stel nu dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak en die vordering heeft afgewezen, maar daartegen hoger beroep is ingesteld door de beslaglegger? Is het dan nog redelijk dat de beslagene niet over vermogensbestanddelen kan beschikken? De Hoge Raad heeft over dit dilemma, dat een keuze vergt tussen de belangen van de beslaglegger of die van de beslagene, een uitspraak gedaan in de zaak Bijl/Van Baalen. 7 De uitspraak van de Hoge Raad, waar in de doctrine overwegend kritisch op werd gereageerd, leidde tot het voorop stellen van het belang van de beslaglegger. De verhouding tussen (de belangen van) de beslaglegger en beslagene is een belangrijk thema in dit boek. 4 Van der Kwaak brengt de status van de vordering in verband met de bevoegdheid om beslag te mogen leggen en spreekt in dit verband over een volstrekt onzekere bevoegdheid: Van der Kwaak 1990, p Zie paragraaf en Het opheffingskortgeding en de gronden om opheffing te vorderen komen aan de orde in hoofdstuk zes. 7 HR 30 juni 2006, rov. 3.6, LJN AV1559, NJ 2007, 483, m.nt. H.J. Snijders (Bijl/Van Baalen c.s.), uitgebreid besproken in paragraaf

21 Inleiding: conservatoir beslag als intrigerend curiosum CONSERVATOIR BESLAG: EEN BIJZONDERE REGELING Het verkrijgen van verlof van de rechter voor het leggen van een conservatoir beslag is in Nederland procedureel gezien eenvoudig. De regels voor het beoordelen van verzoeken zijn in 2011 weliswaar aangescherpt doordat de bepalingen die hierop zien in de Beslagsyllabus werden gewijzigd, feit blijft dat in vergelijking met de ons omringende landen het verkrijgen van verlof relatief eenvoudig is. Een uiteenzetting door de verzoeker (de beslaglegger in spé) van diens vermeende vordering, vergezeld van specifieke documentatie is hiertoe veelal al voldoende. Een vermeende vordering wil hier zeggen: een niet vaststaande vordering omdat (nog) niet in rechte is vastgesteld dat de verzoeker ook daadwerkelijk een vorderingsrecht heeft. Deze status van de vordering die aan het beslag ten grondslag wordt gelegd, tezamen met de omstandigheid dat de beoogd beslagene behoudens bijzondere omstandigheden in dit stadium door de voorzieningenrechter niet wordt gehoord of anderszins de gelegenheid heeft om zijn visie op de zaak te geven, maken dat de procedure van verlofverlening eenzijdig is. Een verlof tot het leggen van conservatoir beslag wordt voorzien van een handtekening van de voorzieningenrechter en bevat geen motivering van de beslissing. 8 Tegen een verlof kan geen hoger beroep worden ingesteld (de beslagene dient in de positie van eiser een beroep te doen op de procedure van het opheffingskortgeding van artikel 705 Rv), tegen een geweigerd verlof daarentegen kan wel hoger beroep worden ingesteld. 9 Met deze procedurele gang van zaken bij het verlenen van verlof wordt aldus voorbij gegaan aan een aantal hoofdbeginselen die op alle civiele procedures van toepassing zijn en voor een eerlijk proces onmisbaar worden geacht. Ik noem hierbij het beginsel van de motiveringsplicht zoals opgenomen in artikel 30 Rv, het principe van hoor en wederhoor van artikel 19 Rv en het beginsel van openbaarheid van terechtzitting zoals opgenomen in artikel 27 Rv. 10 Een vraag die zich opdringt is op grond van welke argumenten de voorschriften voor het verlenen van conservatoir beslagverlof verstoken zijn van een aantal hoofdbeginselen, met als gevolg een uiterst eenzijdige gang van zaken. Een antwoord op deze vraag dient te worden gevonden in redenen van praktische aard: indien een beoogd beslagene kennis zou 8 Zie paragraaf Zie paragraaf Dit geldt evenzo voor de vereisten van artikel 6 EVRM inzake een eerlijke behandeling. Smits bespreekt de vereisten verbonden aan een eerlijke behandeling zoals bedoeld in artikel 6 EVRM: rechtelijk gehoor in aanwezigheid van partijen (p en ), de mogelijkheid van tegenspraak (p ), de motiveringsplicht (p ) en het openbaarheidsbeginsel (p ). Expliciet noemt Smits de uitzondering op het recht om gehoord te worden in de verlofprocedure in Nederland als een geïnstitutionaliseerde uitzondering. Over eventuele strijd met artikel 6 EVRM spreekt Smits zich niet uit.

22 6 Inleiding: conservatoir beslag als intrigerend curiosum hebben van een verzoek tot beslaglegging, bestaat de mogelijkheid dat deze vermogensbestanddelen laat verdwijnen, zodat hierop geen beslag meer kan worden gelegd. Snelheid en gebrek aan kennis van wat te gebeuren staat zijn dus essentieel. In ons land wordt grote waarde gehecht aan de mogelijkheid om in een stadium dat er nog geen rechterlijk oordeel over een vordering gegeven is, door een schuldeiser toch bewarende maatregelen kunnen worden getroffen. De bedoeling hiervan is dat schuldeisers na verkrijging van een executoriale titel niet het risico lopen om met een oninbare vordering te blijven zitten. Dit alles klinkt niet alleen logisch maar ook eenzijdig, en dat is het goed beschouwd ook. 1.5 BESLAGLEGGING: RECHT OF (DOEL)BEVOEGDHEID? De regeling inzake conservatoir beslag is in de wet opgenomen onder de vierde titel van het wetboek van Rv: Van middelen tot bewaring van zijn recht. Deze plaats maakt direct duidelijk wat de wetgever met deze regeling heeft beoogd, namelijk het bieden van zekerheid voor de schuldeiser dat diens vordering bij toewijzing in rechte ook op de schuldenaar verhaalbaar is. De regeling lijkt in belangrijke mate te zijn gericht op de belangen van de schuldeiser. 11 Maar hoe ver gaan nu de rechten van de beslaglegger om diens belangen veilig te stellen eigenlijk? In dit verband zijn er in de literatuur globaal twee benaderingen te onderscheiden: enerzijds de visie dat een (vermeende) schuldeiser steeds en in alle omstandigheden beslag moet kunnen leggen en anderzijds de opvatting dat conservatoir beslag een doelbevoegdheid is, welke aan beperkingen is gebonden. 12 Van der Kwaak vertegenwoordigt de laatste benadering. Deze auteur beschrijft het recht om beslag te leggen als een procesrechtelijke bevoegdheid: op grond waarvan een crediteur zichzelf, tegen de wil van de debiteur, door middel van een eenzijdige, op de wet gebaseerde rechtshandeling zekerheid mag verschaffen met het oog op reële executie. 13 Het is een doelbevoegdheid die kortweg kan worden aangeduid als zekerheid met het oog op reële executie (veelal verhaalsuitoefening). 14 Anders en ruimer benaderen Stein en Westenberg de bevoegdheid om beslag te leggen: En voor zover men het gebruik van beslag als dwangmiddel heeft willen tegengaan (in de beslagsyllabus juni 2011 en volgende: MM), 11 Zie hieromtrent bijvoorbeeld Huydecoper 2006, p. 17, Tjittes 2002, Van den Heuvel Huydecoper 2006, p. 26 en 28 (impliciet), Van der Kwaak 1996, p Van der Kwaak 1990, p Van der Kwaak 1996, p

23 Inleiding: conservatoir beslag als intrigerend curiosum 7 is evident over het hoofd gezien dat het beslag daarvoor ook min of meer geschapen is. 15 De benaderingen van Van der Kwaak en Stein en Westenberg illustreren een verschil in visie op de inzet van het middel van conservatoir beslag. De divergentie heeft betrekking op de opvatting hoe ver de rechten van de beslaglegger met een vooralsnog onbewezen vordering reiken om deze te secureren dan wel om andere doeleinden te bereiken, ten nadele van de rechten van de (beoogd) beslagene om ongehinderd over diens vermogensbestanddelen te kunnen beschikken. Nauw verweven met de benadering die men ten opzichte van conservatoir als recht of doelbevoegdheid kan hebben is het verschijnsel dat beslag in de praktijk ook voor andere doeleinden wordt in gezet dan (uitsluitend) ter bewaring van een recht. De hieraan verbonden vraag is in hoeverre het geoorloofd is om conservatoir beslag in te zetten voor een ander doel dan het verzekeren van een recht. Zo is gebleken dat het leggen van druk op de wederpartij in veel gevallen (mede) een reden is om verlof tot het leggen van beslag te vragen. De inzet van conservatoir beslag als pressiemiddel dient naar mijn idee te worden benaderd vanuit de gedachte dat conservatoir beslag voor een niet betwiste vordering in de meeste gevallen anders zou moeten worden geduid dan in het geval van een op redelijke gronden betwiste vordering. In deze laatste situatie is er een gerede kans dat er gebruik, dan wel misbruik wordt gemaakt van een bijwerking van conservatoir beslag. Dit dient in mijn visie minimaal een bijzondere alertheid van de voorzieningenrechter bij de beoordeling van een beslagrekest tot gevolg te hebben. 16 De benadering dat niet te veel beperkingen aan beslaglegging moeten worden gesteld, klinkt in beginsel plausibel, immers een executie- en beslagrecht regeling welke niet functioneert omdat de schuldeiser onvoldoende positie heeft, is van weinig waarde. Het doel is de uiteindelijke mogelijkheid van tenuitvoerlegging van een uitspraak ofwel verhaal door de schuldeiser. Daar staat tegenover dat het in het geval van conservatoir beslag de status van de vordering waarvoor beslag wordt gelegd een pretense vordering is. Is het dan gerechtvaardigd om steeds het voordeel van de twijfel bij de beslaglegger te leggen? Men stuit hier op het aan het beslagrecht verbonden element van de evenwichtigheid in de positie van beslaglegger en beslagene, ofwel (vermeend) schuldeiser versus (vermeend) schuldenaar, die met name in beeld komt wanneer sprake is van een redelijk verweer tegen de vermeende vordering van de schuldeiser (en daarmee een beslag). Hiermee is benoemd welk aspect voor mij voldoende intrigerend is geweest om onderzoek te gaan doen naar de achtergronden en werking daarvan. 15 Stein en Westenberg 2012, p Zie ook: Meijsen 2012, p. 17.

Rechters normeren de alimentatiehoogte

Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Rechters normeren de alimentatiehoogte Een empirisch onderzoek naar rechterlijke samenwerking in de Werkgroep Alimentatienormen (1975-2007) PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L.L.

Nadere informatie

Het aansprakelijk stellen van bestuurders

Het aansprakelijk stellen van bestuurders Het aansprakelijk stellen van bestuurders 303 Onderzoek en beleid Het aansprakelijk stellen van bestuurders Onderzoek naar de overwegingen die spelen bij het al dan niet intern aansprakelijk stellen van

Nadere informatie

Juridische vaardigheden

Juridische vaardigheden Juridische vaardigheden Prof. mr. C.J. Loonstra Mr. M.M. Mok Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten juridische vaardigheden.indb 3 22-11-10 14:01 Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: istock Eventuele

Nadere informatie

Rake remedies. rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51

Rake remedies. rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51 Rake remedies rake remedies_4.indd 1 5-11-2010 9:52:51 rake remedies_4.indd 2 5-11-2010 9:52:52 Rake remedies Opstellen over handhaving van rechten, naleving van plichten en sanctionering van verkeerd

Nadere informatie

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure MASTERSCRIPTIE PRIVAATRECHT, OPEN UNIVERSITEIT, SCRIPTIEBEGELEIDER: A.L.H. ERNES Het begrip deelgeschil in de deelgeschilprocedure Een analytisch onderzoek van rechtspraak omtrent de toelating tot de deelgeschilprocedure

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL

ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL ELK BESLUIT KENT Z N NADEEL Een onderzoek naar een beoordelingskader voor de afhandeling van schadeclaims ter zake van (on)rechtmatige besluiten bij de gemeente Rijssen-Holten R.A. Habing ELK BESLUIT KENT

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85079

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter

Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Schadeverhaal na een strafbaar feit via de kantonrechter Een verkennend dossieronderzoek Dr. R.S.B. Kool Mr. M.R. Hebly Drs. D.P. van Uhm L. Orvini LLB C.R.R. Loeve LLB Prof. mr. I. Giesen Ten verzoeke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 518 Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke

Nadere informatie

Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Procedures en rechtsbescherming in de publiek-private mix

Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Procedures en rechtsbescherming in de publiek-private mix Toegang tot het recht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid Procedures en rechtsbescherming in de publiek-private mix Van dit proefschrift is een handelseditie verschenen in de Serie Monografieën Sociaal

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

De verstekprocedure getoetst: een empirisch onderzoek naar de verstekprocedure in het licht van het KEI-programma

De verstekprocedure getoetst: een empirisch onderzoek naar de verstekprocedure in het licht van het KEI-programma De verstekprocedure getoetst: een empirisch onderzoek naar de verstekprocedure in het licht van het KEI-programma Prof. mr. X.E. Kramer, mr. I. Tillema en mr. dr. M.L. Tuil* Gepubliceerd in Tijdschrift

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet

Nadere informatie

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet?

De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? De toegang tot de rechter en een eerlijk proces in de Grondwet? Behoeft de Nederlandse Grondwet aanvulling met een recht op toegang tot de rechter en een eerlijk proces? De toegang tot de rechter en een

Nadere informatie

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Inzicht in de berekening van de schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag Een praktijkgericht juridisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de berekening van de schadevergoeding ex art. 7:681 BW

Nadere informatie

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein.

De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. De beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. Een afstudeeronderzoek naar de juridische waarde van de akte van beëdiging van de beëdigde tolk en vertaler binnen het justitieel domein. 2013

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78658

Nadere informatie

INCASSO. De rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid.

INCASSO. De rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid. INCASSO De rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid. INCASSO De rechtsverhouding van de opdrachtgever met de incassant en diens beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 414 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades

Nadere informatie

Brandstof voor de opsporing

Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Brandstof voor de opsporing Evaluatie Wet bevoegdheden vorderen gegevens Toine Spapens Mirjam Siesling Ellen de Feijter Boom Juridische uitgevers Den Haag 2011 2011 WODC, ministerie

Nadere informatie

De Beslagsyllabus de maat 9enomen

De Beslagsyllabus de maat 9enomen DE BESLAGSYLLABUS DE MAAr GENo \/. De Beslagsyllabus de maat 9enomen Voorgeschiedenis voor het leggen van conservatoir beslag (ia), is het mak- ontstaan uit de behoefte bij de rechff V terlijke macht om

Nadere informatie

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw

4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4 Algemene begrippen in art. 63a Fw 4.1 Inleiding In art. 63a lid 1 Fw is bepaald dat elke bevoegdheid van derden tot verhaal op tot de boedel behorende goederen of tot opeising van goederen die zich in

Nadere informatie

Kleine ondernemer, kleine bescherming?

Kleine ondernemer, kleine bescherming? Kleine ondernemer, kleine bescherming? Een onderzoek naar de (verbetering van de) bescherming van de kleine ondernemer tegen onredelijke incassokosten. Student: dhr. M. Breukers Studentnummer : 850060124

Nadere informatie

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING

CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING NEDERLANDS JURISTENBLAD CONTOUREN VAN EEN NIEUWE WRAKINGSREGELING Decryptiebevel en nemo tenetur De Cookiewet Goedwillende hackers P. 462-530 JAARGANG 88 22 FEBRUARI 2013 8 10295514 Where privacy meets

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' De kwalitatieve verplichting

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' De kwalitatieve verplichting De kwalitatieve verplichting Verzorging binnenwerk: G.J. Wiarda Instituut, Utrechts Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Boothstraat 6, 3512 BW Utrecht 2006 N.C. van Oostrom/Boom Juridische

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie