REGULATORISCHE AGENTSCHAPPEN OP EUROPEES NIVEAU: EEN KRITISCHE ANALYSE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGULATORISCHE AGENTSCHAPPEN OP EUROPEES NIVEAU: EEN KRITISCHE ANALYSE"

Transcriptie

1 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar REGULATORISCHE AGENTSCHAPPEN OP EUROPEES NIVEAU: EEN KRITISCHE ANALYSE Masterproef van de opleiding Master in het Europees Recht Ingediend door Merijn Chamon Promotor: Prof. dr. Inge Govaere Commissaris: Leen Goossens Commissaris: Jeroen Capiau

2 Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar REGULATORISCHE AGENTSCHAPPEN OP EUROPEES NIVEAU: EEN KRITISCHE ANALYSE Masterproef van de opleiding Master in het Europees Recht Ingediend door Merijn Chamon Promotor: Prof. dr. Inge Govaere Commissaris: Leen Goossens Commissaris: Jeroen Capiau

3 Ik heb kennis genomen van het belang van de masterproef in de Master in het Europees recht, zoals aangegeven in het Reglement masterproef. Ik verklaar op eer dat er geen teksten zonder aanduiding van bron of zonder correcte citeerwijze in deze verhandeling werden opgenomen.

4 Dankwoord Graag had ik mijn ouders bedankt voor het nalezen van deze masterproef, maar ook voor hun steun tijdens mijn studies. Daarnaast wens ik de heer Andreas Orator, onderzoeksassistent bij het Europainstitut van de Wirtschaftsuniversität Wien, te bedanken voor zijn hulp bij het ontsluiten van minder toegankelijke bronnen. Gentbrugge, mei Merijn Chamon

5 Inhoudstafel Inleiding 1 Agentschappen op Europees niveau: algemene opmerkingen 3 De raison d être van agentschappen 4 De ontstaansgeschiedenis van de Europese agentschappen 5 Europese agentschappen: structuur, bevoegdheden en classificatie 8 Agentificatie: de limieten waartussen het proces zich ontrolt 13 Het arrest Meroni: de juridische limieten door het Hof gesteld 16 De toepasbaarheid van het arrest Meroni op het EG-verdrag 20 Hoe kan men de Meroni rechtspraak verzoenen met de huidige institutionele en politieke realiteit? 23 Conclusie 30 De vereiste van een adequate rechtsbescherming tegen het optreden van agentschappen 32 Bepalingen inzake rechtsbescherming in de oprichtingsverordeningen van agentschappen 36 Bepalingen in het Verdrag 40 Is het voorziene rechterlijk toezicht ook daadwerkelijk effectief? 41 Conclusie 45 Pogingen om een kaderregeling uit te werken voor agentschappen 48 Het ontwerp interinstitutioneel akkoord uit Het voorstel: algemene elementen 51 De controlemechanismen in het voorstel 54 Europese Agentschappen: verdere ontwikkelingen 58 Het voorstel: conclusies 60 Agentschappen in de verdragsherzieningen 62 Verdrag van Nice 62 Agentschappen in de Ontwerp-Grondwet en het Verdrag van Lissabon 64 Conclusie 67 Conclusie 69 Bibliografie 72 i

6 Inleiding De afgelopen twee decennia zijn getuige geweest van een aanzienlijke toename aan agentschappen binnen de Europese Unie. Waar zij voordien een rariteit waren binnen de institutionele structuur van de Unie, telt men vandaag de dag reeds 35 agentschappen. Deze agentschappen houden zich volgens de Commissie met de meest uiteenlopende werkzaamheden bezig: het verbeteren van het milieu en de voedselveiligheid, het beschermen van de gezondheid, het veiliger maken van het verkeer, het registreren van handelsmerken, het ondersteunen van opleiding en onderwijs, het versterken en behouden van meertaligheid, het waarborgen van veiligheid en gerechtigheid, het beschermen van de grondrechten, enz. Ieder agentschap zou, aldus de Commissie, uniek zijn en zijn eigen taak hebben: sommigen houden zich bezig met de ontwikkeling van technische of wetenschappelijke kennis, andere brengen belangengroepen bij elkaar om de dialoog in Europa en de rest van de wereld te bevorderen. Daarmee vervullen de agentschappen een centrale rol in het dagelijks werk van de EU en spelen ze een sleutelrol bij de uitvoering van het Europees beleid. Ten aanzien van de Europese Commissie fungeren de agentschappen als satellieten, waarbij ze signalen opvangen aan de basis, ze verwerken en daarna doorsturen. 1 Tot zover de positieve visie van de Commissie. Deze groep van agentschappen is, zoals nu al blijkt, echter geenszins homogeen. Onderling divergeren niet alleen hun taken, maar ook hun bevoegdheden en prerogatieven sterk. In dit werk staat de problematiek van het agentificatieproces centraal. In een eerste beschrijvend deel zal worden ingegaan op de verschillende types agentschappen en de rationale achter deze (recente) institutionele ontwikkeling. Na dit beschrijvend deel volgt een verdere analyse. De beweegreden achter de oprichting van deze verschillende agentschappen is immers geen exclusief Europees of Unie gegeven, maar vindt men terug in de meeste moderne staten. Daarbij komen doorgaans twee problemen aan bod. Enerzijds de vraag naar de grondwettelijkheid van deze (nieuwe) instellingen: in de context van de EU is dit de vraag naar het bestaansrecht of -mogelijkheid en de positie van deze instellingen binnen de institutionele structuur volgens de Verdragen. De Verdragen zijn op dit punt stilzwijgend, waardoor een sleutelrol weggelegd is voor het Hof van Justitie: in een eerste deel volgt dan ook een analyse van de relevante rechtspraak van het Hof. Anderzijds is er, naast de vraag naar grondwettelijkheid, ook een tweede verwante vraag: deze betreft de vereiste van een adequate rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden, een 1 Europese Commissie, EU Agentschappen: Wat u ook doet, wij werken voor u, Luxemburg, Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen, 2007, 1. 1

7 fundamenteel kenmerk van de rechtstaat. Wanneer aan de genoemde instellingen bevoegdheden worden verleend, zijn dit immers bevoegdheden die afkomstig zijn van andere actoren en/of niveaus. Indien de nodige maatregelen niet worden genomen of beperkingen aan deze bevoegdheidsverschuiving worden opgelegd, dreigt er een lacune in de rechtsbescherming voor rechtsonderhorigen te ontstaan. Het spreekt voor zich dat naarmate er meer agentschappen op Europees niveau worden opgericht en ze steeds belangrijkere taken krijgen toebedeeld, wat in de praktijk inderdaad gebeurt, dit risico des te groter en reëler wordt. Daarom zal ook worden nagegaan hoe en in welke mate het beginsel van de daadwerkelijke rechtsbescherming wordt gegarandeerd tegen het optreden van de agentschappen, door een analyse van de oprichtingsverordeningen van de agentschappen, de relevante verdragsbepalingen en de rechtspraak van het Hof. Na deze juridische limieten die gesteld worden aan de ontwikkeling van agentschappen op Europees niveau onderzocht te hebben, zal worden ingegaan op de politieke limieten, die een tweede dimensie van de problematiek uitmaken. Zo wordt de genoemde institutionele ontwikkeling geenszins louter bepaald door de juridische limieten die het Hof van Justitie, als enige interpretator van de Verdragen, heeft verduidelijkt. Ook andere actoren op Europees niveau proberen deze ontwikkeling te sturen en er vat op te krijgen. Dit betreft niet enkel een loutere machtspolitiek vanuit deze instellingen, maar hangt ook samen met het politieke luik van de publieke verantwoording, daar waar de vraag inzake rechtsbescherming samenhangt met het juridische luik, die geldt bij het functioneren van overheidsinstellingen, in casu agentschappen. De inclusie van deze politieke dimensie zal essentieel blijken om de problematiek beter te begrijpen en wordt daarom ook opgenomen in de analyse. Deze politieke dimensie zal aanwezig zijn doorheen het werk en vooral wanneer in een apart deel zal worden nagegaan of het voorstel dat de Commissie heeft gedaan om een kaderregeling betreffende de agentschappen uit te werken, enig antwoord kan bieden op de problemen die in de voorgaande delen werden geconstateerd. Gezien de juridische limieten hun genesis vinden in de Verdragen, zal in een laatste deel ook worden ingegaan op de verandering die het nog te ratificeren Verdrag van Lissabon eventueel kan teweegbrengen. Dit wat betreft de huidige en toekomstige positie van agentschappen op Europees niveau, maar ook wat betreft de vereiste van de adequate rechtsbescherming. 2

8 Agentschappen op Europees niveau: algemene opmerkingen In dit eerste deel zal kort worden ingegaan op het ontstaan van agentschappen op Europees niveau, de rationale achter deze recente institutionele ontwikkeling en zal er een classificatie aangereikt worden die zal helpen in de analyse die uiteengezet wordt in de volgende delen. Een officiële definitie van het begrip agentschap bestaat vandaag de dag niet in de Europese wetgeving. 2 De Commissie geeft in haar mededeling omtrent het kader voor Europese regelgevende agentschappen de volgende drie formele elementen: ze zijn gecreëerd bij verordening om bepaalde taken uit te voeren, ze hebben rechtspersoonlijkheid en ze hebben een zekere financiële en organisatorische autonomie. 3 Deze embryonale definitie wordt behouden in het ontwerp tot inter-institutioneel akkoord betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen, zij het in andere bewoordingen en zonder dat ze dus wordt uitgewerkt tot een heldere definitie. 4 Een dergelijke definitie lijkt echter onontbeerlijk vooraleer de verdere stap van analyse kan worden gezet. Hieromtrent merken ook Griller en Orator op dat de Commissie een te wazige terminologie hanteert om bruikbaar te zijn. Daarom wordt in dit werk ook geopteerd voor de definitie die beide auteurs aanreiken en uit vijf elementen bestaat. Voor hen zijn Europese agentschappen permanente, relatief onafhankelijke organen met rechtspersoonlijkheid, opgericht via secundair recht, waaraan specifieke taken zijn opgedragen. 5 De Verdragsinstellingen zoals de Ombudsman, ECB, EIB, enz., alsook de interne organen van deze instellingen of de inter-institutionele organen worden met deze definitie uitgesloten. Door de toevoeging van het element permanent orgaan, worden ook de zogenaamde uitvoerende agentschappen uitgesloten. Daar zij slechts voor een beperkte periode, in functie van een specifiek programma, zijn opgericht. Met deze definitie komt men uit op 28 verschillende agentschappen op Europees niveau, waarvan er één nog in voorbereiding is en er twee bijkomende agentschappen in de pijplijn zitten. 6 Het zijn deze 28 agentschappen die de Commissie aanduidt als regelgevende, i.t.t. uitvoerende, agentschappen. 7 Deze benaming is 2 E. VOS, Independence, Accountability and Transparency of European Regulatory Agencies in D. GERADIN, R. MUNOZ en N. PETIT (eds.), Regulation Through Agencies In The Eu, Cheltenham, Elgar, 2005, (120) Europese Commissie, Kader voor Europese regelgevende agentschappen, COM (2002) 718, 3. 4 Europese Commissie, Ontwerp Inter-institutioneel Akkoord betreffende een kader voor Europese regelgevende agentschappen, COM (2005) 59, 6. 5 S. GRILLER en A. ORATOR, Mapping the Jungle: A legal attempt to classify European Agencies, onuitg., NewGov working paper, august 2006, Indien men in bepaalde werken op een groter aantal agentschappen uitkomt, is het omwille van de inclusie van de zgn. uitvoerende agentschappen in de optelsom. 7 Cf. supra noot 3 3

9 echter misleidend en niet enkel omdat het een relatief homogene groep instanties suggereert, maar ook omdat de meerderheid van deze organen helemaal geen bevoegdheid heeft om bindende beslissingen te nemen en geen enkel agentschap aan werkelijke regelgeving kan doen. In deze groep van 28 agentschappen zijn er 22 communautaire agentschappen, 3 agentschappen bevinden zich onder de tweede pijler en de overige 3 onder de derde pijler. In dit werk wordt verder enkel gefocust op de werking en positie van de communautaire agentschappen, hoewel zal blijken dat ook binnen deze groep men geenszins van homogeniteit kan spreken. Vooraleer tot een taxonomie van de communautaire agentschappen over te gaan, zal eerst kort hun ontstaangeschiedenis en de rationale achter hun ontstaan besproken worden. De raison d être van agentschappen Agentschappen, indien omschreven als onafhankelijke administratieve entiteiten met rechtspersoonlijkheid, die in de wet zijn opgenomen en waaraan een specifieke taak is opgedragen, zijn een Angelsaksisch fenomeen. 8 De laatste decennia maken ze echter ook opgang in continentaal Europa, op nationaal, maar dus ook op supranationaal niveau. Algemeen worden agentschappen opgericht en ingeschakeld in de administratie omdat ze bijzonder geschikt blijken om de regelgevende behoeftes van geïndustrialiseerde staten en samenlevingen te vervullen. 9 Deze behoeftes zijn doorgaans te groot en te complex geworden om op klassieke wijze, door de wetgever, naar behoren te worden vervuld. Majone merkt op dat het oprichten van agentschappen geenszins de enige manier is om deze behoeftes te vervullen, maar dat agentschappen wel een aantal grote voordelen hebben die hen uitermate geschikt maakt om in te schakelen in wat hij de regulatory state noemt. 10 Zelfs indien men zich beperkt tot de literatuur omtrent Europese agentschappen, vindt men inderdaad een groot aantal voordelen terug die toegedicht worden aan agentschappen. Vaak aangehaald zijn: het beleid isoleren van politieke druk, het bundelen van expertise en het oplossen van de informatieasymmetrie die bestaat tussen de administratie en het terrein. Meer EU specifiek, of althans bijzonder relevant voor de EU zijn de volgende voordelen: de vermindering van de werklast voor andere instellingen, het vergroten van de zichtbaarheid en de transparantie van het beleid, het zorgen voor een uniforme(re) toepassing van de regelgeving, het stimuleren van administratieve 8 X. A. YATAGANAS, Delegation of Regulatory Authority in the European Union: The Relevance of the American Model of Independent Agencies, Jean Monnet Working Paper, 2001, 9 J. O. FREEDMAN, Crisis and legitimacy: the administrative process and American government, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, G. MAJONE, Managing Europeanization in J. PETERSON en M. SHACKLETON (eds.), The institutions of the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2006, (190)

10 integratie, enz. 11 Naast deze technische voordelen die agentschappen bieden, zijn er ook politieke voordelen zoals het verlagen van (politieke) transactiekosten en de mogelijkheid die aan de uitvoerende macht wordt geboden om aan blame shifting te doen met betrekking tot onpopulair beleid. Beide soorten voordelen, die niet strikt gescheiden kunnen worden, vallen goed te duiden binnen het Principal Agent model, dat echter relatief weinig wordt gebruikt om de problematiek te duiden. Dit model biedt nochtans interessante inzichten doordat het ook de politieke dimensie, die haar invloed heeft op de juridische dimensie, kan duiden. 12 De agentschappen op Europees niveau maken dus deel uit van de Europese administratie, waarbij echter niet uit het oog mag verloren worden dat zij geenszins het zwaartepunt zijn in de administratie. Dat blijft immers de Commissie, gezien de agentschappen tot op de dag van vandaag slechts beperkte taken krijgen toebedeeld (cf. infra). De ontstaansgeschiedenis van de Europese agentschappen Tot zover een aantal van de meest aangehaalde redenen waarom men tot agentificatie overgaat. Zoals gesteld is het fenomeen van agentschappen in nationale administraties echter vooral een Angelsaksisch (Amerikaans) fenomeen, dat pas recentelijk overgewaaid is naar Europa en waarbij het Amerikaans agency-model dus voorlopig ook niet helemaal is overgenomen. Dat komt omdat de agencies in de Verenigde Staten een bijzonder belangrijke rol vervullen in de administratie, in die mate zelf, dat ze ook vaak de fourth branch of government genoemd worden. 13 Wat betreft het Europees niveau wordt er vaak gesproken over de verschillende golven in de agentschapcreatie. De eerste golf, in de jaren 70, was bescheiden en bestond uit de oprichting van twee agentschappen: het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) 14 en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (EUROFOUND). 15 Deze golf was niet enkel bescheiden qua omvang, maar ook bescheiden met betrekking tot de bevoegdheden die aan deze agentschappen werd gegeven. Een tweede golf 11 Zie P. CRAIG, EU administrative law, Oxford, Oxford University Press, 2006, 147; M. SZAPIRO, The Framework for European Regulatory Agencies: a Balance between Accountability and Autonomy, ECPR Conference, 2005, 3; D. GERADIN, The Development of European Regulatory Agencies: What the EU should learn from the American experience, Columbia Journal of European Law 2004, (1) Voor een toepassing van het P-A model op de problematiek zie P. MAGNETTE, The Politics of Regulation in the European Union in D. GERADIN, R. MUNOZ en N. PETIT (eds.), Regulation Through Agencies In The Eu, Cheltenham, Elgar, 2005, D. GERADIN, The Development of European Regulatory Agencies: What the EU should learn from the American experience, Columbia Journal of European Law 2004, (1) Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, P.B. L 39/1 van 13 februari Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad van 26 mei 1975 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, P.B. L 139/1 van 30 mei

11 deed zich een kleine twintig jaar later voor in de jaren 90, toen tien bijkomende agentschappen opgericht werden. Het startschot werd gegeven met de oprichting van het Europees Milieuagentschap (EEA) 16 en de Europese Stichting voor opleiding (ETF). 17 Vervolgens werden het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA), 18 het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA), 19 het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OHIM), 20 het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), 21 het Communautair Bureau voor plantenrassen (CPVO), 22 het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT), 23 het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUMC), dat inmiddels werd opgevolgd door het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA) 24 en als laatste het Europees Agentschap voor de wederopbouw (EAR) opgericht, dat eind 2008 werd opgedoekt. Het is deze tweede golf in het agentificatieproces, van in totaal 10 nieuwe communautaire agentschappen, die een nieuwe impuls gaf aan het debat aangaande de delegatie van bevoegdheden aan instellingen die niet vermeld zijn in het Verdrag en die dan ook de inspiratie was voor heel wat auteurs, die sinds de jaren 90 bijdragen hebben geleverd over de problematiek. Deze tweede golf ontrolde zich niet toevallig in juist die fase van de Europese integratie, waarbij de Europese Economische Gemeenschap zich transformeerde in een 16 Verordening (EEG) nr. 1210/90 van de Raad van 7 mei 1990 inzake de oprichting van het Europees Milieuagentschap en het Europees milieuobservatie- en informatienetwerk, P.B. L 120/1 van 11 mei Verordening (EEG) nr. 1360/90 van 7 mei 1990 tot oprichting van de Europese Stichting voor opleiding, P.B. L 131/1 van 23 mei 1990, inmiddels ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr. 1339/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot oprichting van de Europese Stichting voor opleiding, P.B. L 354/82 van 31 december Verordening (EEG) nr. 302/93 van de Raad tot oprichting van een Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, P.B. L 36/1 van 12 februari 1993, inmiddels ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr. 1920/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving, P.B. L 376/1 van 27 december Verordening (EEG) nr. 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, P.B. L 214/1 van 24 augustus 1993, inmiddels ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau, P.B. L 136/1 van 30 april Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, P.B. L 11/1 van 14 januari Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad van 18 juli 1994 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, P.B. L 216/1 van 20 augustus Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, P.B. L 227/1 van 1 september Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, P.B. L 314/1 van 7 december Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, P.B. L 53/1 van 22 februari

12 Europese Gemeenschap en de Gemeenschap bevoegdheid kreeg over heel wat nieuwe beleidsdomeinen, nadat er zich met het Interne Markt programma ook een verdieping in de integratie had afgespeeld. De parallel met de politieke veranderingen in de Verenigde Staten, ten tijde van de New Deal, naar aanleiding waarvan er ook daar een debat omtrent delegatie van bevoegdheden aan agentschappen werd gevoerd, is dan ook evident. 25 Een derde golf van agentschappen diende zich aan bij de ingang van de huidige eeuw, met de oprichting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), 26 het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA), 27 het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA), 28 het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA), 29 het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), 30 het Europees Spoorwegbureau (ERA), 31 de Toezichtautoriteit voor het Europees Global Navigation Satellite Systems (GSA), 32 het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (FRONTEX), 33 het Communautair Bureau voor visserijcontrole (CFCA), 34 het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) 35 en als laatste het Europees Instituut 25 J. O. FREEDMAN, Crisis and legitimacy: the administrative process and American government, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, P.B. L 31/1 van 1 februari Verordening (EG) nr. 1406/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, P.B. L 208/1 van 5 augustus Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, P.B. L 240/1 van 7 september 2002, inmiddels ingetrokken en vervangen door Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, P.B. L 79/1 van 19 maart Verordening (EG) nr. 460/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging, P.B. L 77/1 van 13 maart Verordening (EG) nr. 851/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot oprichting van een Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding, P.B. L 142/1 van 30 april Verordening (EG) Nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau, P.B. L 164/1 van 30 april Verordening (EG) nr. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet, P.B. L 246/1 van 20 juli Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie, P.B. L 349/1 van 25 november Verordening (EG) nr. 768/2005 van de Raad van 26 april 2005 tot oprichting van een Communautair Bureau voor visserijcontrole en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2847/93 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, P.B. L 128/1 van 21 mei Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 7

13 voor gendergelijkheid (EIGE), dat vandaag nog niet volledig operationeel is. 36 Verder zijn er door de Commissie nog twee voorstellen tot oprichting van agentschappen gedaan, waarvan de besluitvormingsprocedure nog niet is afgerond. 37 De derde golf in agentschapcreatie is dus nog niet volledig uitgedeind en heeft nu al 11 nieuwe communautaire agentschappen voortgebracht. Europese agentschappen: structuur, bevoegdheden en classificatie Deze groep agentschappen is anno 2009 reeds bijzonder omvangrijk en significant, zo hebben zij tezamen een jaarlijks budget van en stellen ze een 3729 personen tewerk. 38 Zij is echter geenszins homogeen, het aantal personeelsleden per agentschap varieert immers van 20 tot 600. De agentschappen hebben wel allemaal eenzelfde drieledige basisstructuur, hoewel de concrete invulling ervan nooit identiek is. Het hoogste orgaan wordt meestal raad van bestuur genoemd en bestaat meestal uit 1 vertegenwoordiger per lidstaat en 1 tot 4 vertegenwoordigers van de Commissie. Bij twee agentschappen, het EIGE en het EFSA, heeft niet elke lidstaat zijn eigen vertegenwoordiger. In de raden van bestuur van de agentschappen actief op het sociaal terrein zijn ook de werkgevers en nemers per lidstaat vertegenwoordigd. In de recentere agentschappen van de derde golf zijn ook plaatsen voorzien voor betrokken stakeholders, zij het dat aan hen geen stemrecht verleend wordt. 39 Voor een aantal agentschappen geldt dat ook het Europees Parlement deskundigen mag aanduiden om te zetelen in de raad. 40 Het agentschap wordt in zijn dagdagelijks werk geleid door de directeur of president. Deze wordt in de agentschappen van de derde golf aangeduid door de raad van bestuur, op voorstel van de Commissie. In de agentschappen van de eerste golf is dat omgekeerd: door de Commissie op voorstel van de raad van bestuur. Bij het OHIM en CPVO wordt de directeur aangeduid door de Raad van de Europese Unie op voorstel van de raad van bestuur, respectievelijk van de Commissie. 41 Wanneer de benoeming gebeurt op voordracht van de Commissie wordt soms (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, P.B. L 396/1 van 30 december Verordening (EG) nr. 1922/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot oprichting van een Europees Instituut voor gendergelijkheid, P.B. L 403/9 van 30 december S. ANDOURA en P. TIMMERMAN, Governance of the EU: The Reform Debate on European Agencies Reignited, EPIN Working Paper 2008, Eigen berekening op basis van: Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission European agencies The way forward, SEC (2008) Dit is het geval voor het EMSA, ENISA, ERA en het ECHA. 40 Dit is zo voor het ETF, EEA, EMCDDA, EMEA, ECDC en ECHA, zij het dat de leden door het Parlement aangeduid voor het ETF geen stemrecht hebben. 41 European Commission, "Establishing a framework for decision-making regulatory agencies" Report by the working group (Group 3a) for the White Paper on Governance, June 2001, SG/8597/01-EN,

14 expliciet voorzien dat de Commissie meerdere kandidaten kan voorstellen, 42 al dan niet na een open sollicitatie. Als laatste zijn er de gespecialiseerde organen, waar de expertise waarvoor het agentschap werd opgericht, ondergebracht is. Hoewel alle agentschappen deze drieledige structuur gemeen hebben, mag duidelijk zijn dat elk van de 23 agentschappen uniek is, gezien de grote diversiteit inzake benoeming van de directeur en samenstelling van raad van bestuur, een diversiteit die overigens niet altijd te rechtvaardigen lijkt. Belangrijker is dat er ook qua bevoegdheden sterke verschillen zijn: de primaire taak van de meeste agentschappen is het verzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot het (vak)gebied waarvoor zij zijn opgericht. De output van deze agentschappen bestaat dus uit rapporten, statistische data, het organiseren van conferenties, etc. De informatie die zo wordt gecreëerd kan daarna gebruikt worden door de Gemeenschapsinstellingen en de lidstaten bij het formuleren van beleid. 43 Daarnaast zijn er een aantal agentschappen die niet enkel expertise bundelen of informatie verstrekken, maar een formele rol hebben in het besluitvormingsproces, gezien ze de Commissie moeten voorzien van advies. Een beperkt aantal agentschappen kan ook voor derden bindende beslissingen nemen. Gezien deze heterogeniteit van taken en bevoegdheden binnen deze agentschappen hebben verschillende auteurs taxonomieën opgesteld, zonder al te veel convergentie, want elke auteur lijkt zijn eigen persoonlijke classificatie te hebben. Wat betreft de classificatie van agentschappen dient opgemerkt te worden dat er, net zoals er geen officiële definitie bestaat, er ook geen officiële taxonomie van agentschappen bestaat. In haar mededelingen gewaagt de Commissie van twee types agentschappen: die van uitvoerende en die van regelgevende aard. 44 Verwarrend hierbij is dat de Commissie binnen de laatste groep een tweede opdeling maakt tussen agentschappen met beslissingsbevoegdheid en bijstandverlenende agentschappen. Wat dus betekent dat een groot deel van de regelgevende agentschappen helemaal geen regels kunnen uitgeven. Op de portaalsite van de EU zelf valt daarenboven te lezen dat er 4 [sic] categorieën agentschappen zijn, te weten: communautaire, 2 de pijler, 3 de pijler, uitvoerende en Euratom agentschappen In de oprichtingsverordeningen van het CFCA en het GSA staat zelf dat de Commissie minstens 2, respectievelijk 3 kandidaten moet voordragen. 43 R. VAN OOIK, The growing importance of agencies in the EU: shifting governance and the institutional balance in D. M. CURTIN en R. A. WESSEL (eds.), Good governance and the European Union: reflections on concepts, institutions and substance, Antwerpen, Intersentia, 2005, (125) Cf. supra noten 3 en (consultatie 27 maart 2009). 9

15 Bij het opstellen van een classificatie lijken veel auteurs voorbij te gaan aan het feit dat deze slechts nut heeft indien ze voldoende, maar niet te, specifiek is. Zo zien Keleman en Tarrant slechts twee types agentschappen, de regelgevende en de uitvoerende. 46 Van Ooik verfijnt dit tot informatie-, regelgevende en uitvoerende agentschappen. 47 Volgens Vos zijn er, op basis van een functionele classificatie, 3 types: de agentschappen die informatie verzamelen en coördineren, zij die programma s beheren en zij die op één of andere wijze betrokken zijn in regulering en besluitvorming. 48 Mijns inziens brengen deze classificaties niet de beoogde verduidelijking. De classificatie die Griller en Orator aanreiken schept een grotere klaarheid in de materie en is bijzonder geschikt om de problematiek die in dit werk centraal staat te duiden, zodoende wordt ze hier dan ook overgenomen. 49 In plaats van zich te baseren op een temporele, structurele of functionele logica, classificeren ze de verschillende agentschappen op instrumentele basis. Ze kijken naar de intensiteit van de prerogatieven aan de agentschappen gegeven, ter uitvoering van hun taken. Zo zijn er volgens hen drie types agentschappen: 1. Bijstandverlenende agentschappen vervullen loutere beheerstaken, hebben een observatierol of een samenwerkingsondersteunende rol. Zij hebben dus geen beslissingsbevoegdheid. Indien er beslissingen dienen genomen te worden, wordt dit door de Commissie gedaan Besluitvormingsagentschappen hebben de bevoegdheid om aan derden bindende instrumenten vast te stellen of hebben een aanzienlijke invloed op de uiteindelijke beslissing die door de Commissie wordt genomen. 3. Regelgevende agentschappen hebben de discretionaire bevoegdheid om brede wetgeving om te zetten in concrete instrumenten. 46 R. D. KELEMAN en A. TARRANT, Building the Eurocracy: The Politics of EU Agencies and Networks, Paper Prepared for the Biennial European Union Studies Association Convention, Montréal, Canada, May 2007, 29, 47 R. VAN OOIK, The growing importance of agencies in the EU: shifting governance and the institutional balance in D. M. CURTIN en R. A. WESSEL (eds.), Good governance and the European Union: reflections on concepts, institutions and substance, Antwerpen, Intersentia, 2005, (125) E. VOS, Independence, Accountability and Transparency of European Regulatory Agencies in D. GERADIN, R. MUNOZ en N. PETIT (eds.), Regulation Through Agencies In The Eu, Cheltenham, Elgar, 2005, Ook Chiti heeft een eigen, twee- i.p.v. eendimensionale classificatie uitgewerkt die een beter inzicht verleent in het bos van agentschappen. Zijn classificatie leent zich echter meer voor een politieke analyse van de problematiek. Zie E. CHITI, The Emergence of a Community Administration, C.M.L. Rev. 2000, (309) Griller en Orator spreken van executive agencies, maar maken daarbij dezelfde fout als de Commissie in haar mededeling (2002) 718, waarbij ze een eerste onderscheid maakt tussen executive en regulatory agencies en binnen deze laatste categorie een tweede onderscheid tussen decision-making en executive agencies (cf. supra). 10

16 Zoals beide auteurs aanhalen, lijkt dit type classificatie het meest geschikt om de problematiek, die ook in dit werk behandeld wordt, te analyseren. Hoe intenser de prerogatieven zijn, hoe luider de vraag naar de positie van deze instanties in de institutionele structuur en hoe groter de risico s op conflictsituaties tussen particulier en overheid zullen zijn. 51 De meeste van de communautaire agentschappen behoren tot de eerste categorie. 52 De bevoegdheden die aan deze agentschappen zijn verleend, stellen dus weinig tot geen probleem inzake delegatie, noch inzake rechtsbescherming. Wel kan men bij deze agentschappen, die zoals gesteld, een meerderheid uitmaken, de vraag stellen in welke mate hun oprichting in overeenstemming is met de beginselen van subsidiariteit en vooral proportionaliteit. Kan men de relatief grote kosten van het oprichten van een nieuw orgaan wel verantwoorden in het licht van de beperkte, marginale, bevoegdheden die daarna aan dat orgaan worden gegeven? 53 Geen enkel Europees agentschap behoort tot de derde categorie, aangezien geen enkel agentschap vandaag de dag de bevoegdheid heeft om politieke beleidskeuzes te maken. Het is echter wel dit soort agentschap waar sommige auteurs voor pleiten op Europees niveau (cf. infra). Dit maakt dat de overige agentschappen tot de tweede groep behoren. De problemen inzake delegatie van bevoegdheden en rechtsbescherming tegen overheidsoptreden zijn daar het potentieel meest acuut en zij verdienen dan ook speciale aandacht. Het betreft de volgende agentschappen: het OHIM, CPVO, EASA, EMEA en het ECHA. Deze twee laatste hebben niet de bevoegdheid om zelf besluiten ten aanzien van derden te nemen, maar zij leveren het technisch advies op basis waarvan de Commissie een formele beslissing neemt. De specifieke wijze waarop dit gebeurt, verschilt evenwel naar gelang het agentschap. Bij een aanvraag voor een vergunning voor een geneesmiddel geeft het EMEA advies, waarop de definitieve beschikking gesteld wordt door de Commissie volgens de beheersprocedure zoals omschreven in het comitologiebesluit. 54 Bij de aanvraag tot autorisatie van een chemische stof geeft het ECHA advies, waarop de Commissie de definitieve beschikking stelt volgens de raadplegingsprocedure uit hetzelfde 51 S. GRILLER en A. ORATOR, Mapping the Jungle: A legal attempt to classify European Agencies, onuitg., NewGov working paper, august 2006, Agentschappen die hier kunnen vermeld worden zijn: Cedefop, EUROFOUND, EEA, ETF, EMCDDA, EU- OSHA, CdT, FRA, EFSA, EMSA, ECDC, ERA, GSA, FRONTEX, CFCA en EIGE. 53 D. GERADIN en N. PETIT, The Development of Agencies at EU and National Levels: Conceptual Analysis and Proposals for Reform, Jean Monnet Working Paper 2004, Verordening (EG) nr. 726/2004, cf. supra noot 19, artikel 10 lid 2; Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, P.B. L 148/23 van 17 juli 1999, artikel 4. 11

17 comitologiebesluit. 55 De eerste drie agentschappen hebben de meeste prerogatieven gekregen. Het OHIM is verantwoordelijk voor de registratieprocedure van gemeenschapsmerken en modellen en neemt dan ook beslissingen omtrent de aanvragen die in deze procedure worden gedaan. Het CPVO vervult een gelijkaardige taak voor wat betreft de communautaire bescherming van industriële eigendommen voor nieuwe plantenrassen en neemt dus ook beslissingen omtrent aanvragen. Het EASA ondersteunt de Commissie met technische deskundigheid omtrent luchtvaartveiligheid, maar heeft ook beslissingsbevoegdheid inzake de certificering van nieuwe luchtvaartproducten. Daarnaast heeft het EASA ook verregaande bevoegdheden die het als enige van de besluitvormingsagentschappen doet aanleunen bij de agentschappen van de derde categorie, de regelgevende agentschappen. Het EASA heeft immers een zekere regelgevende bevoegdheid die uit twee elementen bestaat: ten eerste de bevoegdheid om ontwerpwetgeving op te stellen ten behoeve van de Commissie die de verdere maatregelen stelt ter uitvoering van de verordening. Dat advies is echter bijzonder technisch, waardoor de Commissie veelal het advies quasi noodgedwongen automatisch overneemt. Ten tweede stelt het EASA volgens de oprichtingsverordening certificeringspecificaties vast: deze specificaties zijn de technische interpretatie door het agentschap van de gemeenschapswetgeving. Het betreft soft law die als dusdanig enkel het agentschap zelf en geen derden bindt, maar toch door de luchtvaartindustrie als bindend wordt beschouwd. 56 In de categorie van de besluitvormingsagentschappen zou men ook het EFSA en het EMSA kunnen plaatsen aldus Craig gezien ook zij, net als het EMEA, adviezen geven op basis waarvan de Commissie een bindende beslissing neemt. 57 In navolging van Griller en Orator wordt de categorie van besluitvormingsagentschappen hier evenwel beperkt gehouden gezien de adviezen van het EFSA, noch die van het EMSA, in de praktijk hetzelfde gewicht hebben als die van het EMEA Verordening (EG) nr. 1907/2006, cf. supra noot 35, artikel 64 lid 8; Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, P.B. L 148/23 van 17 juli 1999, artikel D. RIEDEL, Die EASA Eine Einführung, Vortrag, gehalten vor dem Arbeitkreis fliegender Juristen und Steuerberater e.v. der AOPA, Frankfurt a.m., 11. November 2006, 5-7; P. CRAIG, EU administrative law, Oxford, Oxford University Press, 2006, P. CRAIG, EU administrative law, Oxford, Oxford University Press, 2006, S. GRILLER en A. ORATOR, Mapping the Jungle: A legal attempt to classify European Agencies, onuitg., NewGov working paper, august 2006,

18 Agentificatie: de limieten waartussen het proces zich ontrolt Het agentificatieproces, dat sinds twee decennia volop aan de gang is in de Europese Unie, kan na het vorige deel als chaotisch en ongecoördineerd overkomen. Dit is inderdaad één van de kritieken die op het agentschapbeleid geleverd wordt. 59 Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat er inderdaad zekere limieten aan het proces zijn. De groei van agentschappen en het gebruik van agentschappen stelt immers enkele uitdagingen, van juridische en politieke aard. Op juridisch vlak is er de kwestie van de grondwettelijkheid van deze agentschappen, waaronder ook de noodzaak van een adequate rechtsbescherming geressorteerd kan worden. Op politiek vlak moet voor ogen gehouden worden dat agentschappen enkel ontstaan nadat positieve actie ondernomen wordt door andere politieke actoren, de Verdragsinstellingen. Het behoeft weinig uitleg dat deze principals voldoende controle zullen willen behouden over hun agents. Hoewel de meer politiek getinte elementen in de agentificatie-problematiek later aan bod zullen komen tijdens de bespreking van het kaderregelingsvoorstel van de Commissie, kan hier reeds gewezen worden op de problematische positie van de Commissie. Zij is de primaire instelling in de communautaire administratie, maar bevindt zich in die hoedanigheid in een positie die iets weg heeft van een dilemma. Zoals boven reeds opgemerkt is het aantal domeinen waarop de Gemeenschap actief is, sinds de Europese Akte fors toegenomen. Vanuit het standpunt van de Commissie is de geprefereerde reactie hierop het uitbreiden van personeel en middelen binnen de Commissie om aan de toegenomen werklast te voldoen. Omwille van politieke redenen, waarop hier niet verder kan ingegaan worden is er evenwel een grote terughoudendheid bij de lidstaten om de Commissie op deze wijze verder te laten ontwikkelen. Om aan de administratieve behoefte te voldoen worden daarom agentschappen opgericht die een verdieping van de Europese integratie betekenen, maar die tezelfdertijd de positie van de Commissie als primaire actor in de communautaire administratie ondergraven. Dit probleem werd geïllustreerd in de voorgeschiedenis van de oprichting van het EFSA: Keleman beschrijft hoe de gemeenschap voor 1990 reeds een gemeenschappelijke markt voor voedselproducten ambieerde, maar hiervoor slechts beperkte bevoegdheden had. Het begin van de BSE-crisis in de jaren 90 betekende een window of opportunity voor de Commissie: in 1991 werd een voedselen veterinair bureau opgericht en ondergebracht in het Directoraat-Generaal gezondheid en consumentenbescherming. Dit bureau kampte evenwel vlug met een gebrek aan middelen en personeel, waarop de Commissie concludeerde dat de enige manier om het bureau toe te laten 59 S. GRILLER en A. ORATOR, Empowering European Agencies or How to tame the Sorcerer s Apprentice, NewGov Policy Brief 2008,

19 zijn taak te blijven vervullen, de transformatie ervan in een volwaardig agentschap was. In 1996 barstte de BSE-crisis volop los en deed een veel breder publiek debat ontstaan omtrent voedselveiligheid. Dit betekende een nieuwe window of opportunity voor de Commissie: doordat de problematiek veel meer aandacht kreeg dan voorheen, achtte de Commissie het nu mogelijk om tegelijkertijd de bevoegdheden van de gemeenschap en haar eigen bevoegdheden uit te breiden: een verdere uitbouw van het bureau binnen de Commissie leek nu politiek gerechtvaardigd en dus verkoopbaar. In 1998 trok de Commissie haar voorstel tot oprichting van een nieuw agentschap dan ook in. De situatie veranderde echter opnieuw met de schandaalsfeer rond de Santer Commissie die de window of opportunity weer sloot: een uitbreiding van de bevoegdheden van de Commissie leek door de omstandigheden opnieuw politiek onverkoopbaar. De nieuwe Commissie onder het voorzitterschap van Prodi haalde het oude voorstel tot oprichting van een agentschap voor voedselveiligheid weer van onder het stof, 60 wat in 2002 resulteerde in het EFSA. De ontstaansgeschiedenis van het EFSA toont duidelijk aan waar de preferenties liggen van de Commissie. Het uitbreiden van de bevoegdheden van de gemeenschap ziet ze het liefst gebeuren via een uitbreiding van haar eigen bevoegdheden, de tweede beste optie is dan het uitbreiden van de bevoegdheden van de gemeenschap via een agentschap. In het laatste scenario waakt de Commissie er echter over dat het nieuwe agentschap geen bedreiging vormt voor haar eigen macht. Dit ziet men ook in het discours van de Commissie, waarbij ze de agentschappen voorstelt als haar satellieten. Tegelijkertijd heeft de Commissie er belang bij dat de agentschappen ook slechts als haar satellieten worden gezien: een nauwere band tussen de Commissie en de agentschappen zou nieuwe bezorgdheden naar de oppervlakte doen komen omtrent de vorming van een Europese superstaat. Vandaar dat de Commissie er eveneens op wijst dat de agentschappen een vorm van gedecentraliseerde governance zijn. 61 Zoals Scott er op wijst zijn de agentschappen echter deel van een centraliserende tendens in de Europese governance, 62 de bevoegdheden die de agentschappen uitoefenen komen immers voornamelijk van het nationale niveau (cf. infra). Het enige decentrale element dat ze kenmerkt is dat de agentschappen geografisch verspreid liggen, i.p.v. geconcentreerd in Brussel. Wat betreft de problemen inherent aan elke institutionele ontwikkeling kan verwezen worden naar Weiler. 63 Met betrekking tot de Europese integratie vond volgens hem in de jaren 70 een jurisdictionele mutatie plaats in de Europese integratie. De groep domeinen die onder de 60 R. D. KELEMAN, The Politics of Eurocratic Structure and the New European Agencies, West European Politics 2002, (94) Europese Commissie, Kader voor Europese regelgevende agentschappen, COM (2002) 718, C. SCOTT, Agencies for European Regulatory Governance: A Regimes Approach in D. GERADIN, R. MUNOZ en N. PETIT (eds.), Regulation Through Agencies In The Eu, Cheltenham, Elgar, 2005, (67) J. WEILER, The Transformation of Europe, Yale Law Journal 1991, (2403)

20 bevoegdheid van de Gemeenschap vielen, breidde uit en de grenzen tussen de bevoegdheden van de lidstaten en die van de Gemeenschap werden alsmaar onduidelijker. Deze tendens manifesteerde zich het duidelijkst in het toenemend gebruik van het huidig artikel 308 EG in het beleid van de Gemeenschap. Volgens Weiler werd dit artikel gebruikt als een carte blanche om eender welk beleid naar het Gemeenschapsniveau te tillen. Dit ziet men inderdaad ook bij de oprichting van agentschappen, deze uit de eerste en tweede golf werden opgericht met als rechtsgrond artikel 308 EG. Deze praktijk is echter nooit onbesproken geweest; in de rechtsleer vindt men immers al heel vlug kritiek op deze praktijk. Zo stelt Everling dat zelfs het artikel 308 EG geen instrument kan zijn om in te grijpen in de institutionele structuur van de Gemeenschap. 64 Andere auteurs stelden echter dat enkel artikel 308 EG kan gebruikt worden om agentschappen op te richten. 65 Deze juridische discussie is ondertussen gedeeltelijk achterhaald: in de oprichting van de agentschappen van de derde golf wordt gebruik gemaakt van de specifieke rechtsgrond die in het Verdrag is voorzien voor het beleid, waarop het agentschap actief zou zijn. Een keuze die sinds de tweede golf expliciet door de Commissie is gemaakt. 66 De jurisdictionele mutatie, waarvan Weiler spreekt, werd zowel door de Raad als door de Commissie gesteund en leidt volgens de auteur tot het probleem van de grondwettelijkheid van het Gemeenschapsbeleid. Een duidelijke toebedeling van bevoegdheden dient uiteindelijk om de aansprakelijkheid van actoren te waarborgen en, ultiem, om te beletten dat het beleid haar democratisch karakter verliest. Hoewel Weiler in casu de problematiek van de verticale bevoegdheidsverdeling bespreekt, is ze ook van toepassing op de horizontale bevoegdheidsverdeling. Meer zelfs, de groei aan agentschappen vandaag de dag, kan niet los gezien worden van de tendens die Weiler beschrijft. Het gebruik van agentschappen voor het verwezenlijken van marktintegratie is volgens Majone een antwoord op het institutioneel deficit waarmee de Gemeenschap geconfronteerd wordt. 67 Door de jurisdictionele mutatie werd het mogelijk om op een scala van beleidsdomeinen actief te worden, maar de klassieke wetgevende methode bleek onvoldoende om tot effectieve regelgeving te komen en het ontbrak de bestaande instellingen, in de eerste plaats de Commissie, aan kennis en mogelijkheden om de nieuwe beleidsdomeinen te ondersteunen. Na de verschuiving in verticale bevoegdheidsverdeling volgde noodgedwongen een horizontale verschuiving. Het is deze laatste verschuiving die zich uiteindelijk specifiek heeft gemanifesteerd in een agentificatieproces omwille van de verschillende voordelen die agentschappen bieden, zoals hierboven reeds werd aangehaald. 64 U. EVERLING, Zur Errichtung nachgeordneten Behörden der Kommission der Europaïschen Wirtschaftgemeinschaft in W. HALLSTEIN en H.-J. SCHLOCHAUER (eds.), Zur Integration Europas, Karlsrühe, Müller, 1965, (33) R. H. LAUWAARS, Auxiliary Organs and agencies in the E.E.C., C.M.L. Rev. 1979, (365) Europese Commissie, Kader voor Europese regelgevende agentschappen, COM (2002) 718, G. MAJONE, The European Commission: The limits of centralization and the perils of parlementarization, Governance 2002, (375)

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT

EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE EXTERN OPTREDEN VAN DE EUROPESE UNIE EN INTERNATIONAAL RECHT ADVIES NR.

Nadere informatie

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU

Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Voorstellen voor een solide sociale bescherming in de EU Frank Vandenbroucke 1 Minister van Sociale Zaken en Pensioenen Deze bijdrag e behandelt twee vragen: (1) Welke rol dient de Europese Unie (EU) te

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Mystery shopping in de bank

Nadere informatie

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens

Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Computerrecht, Een eerste verkenning van het Voorstel Verordening bescherming persoonsgegevens Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: Computerrecht 2012/75 Bijgewerkt tot:

Nadere informatie

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-11 Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA

ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA DE SOCIO-ECONOMISCHE MONITORING VAN DE EU JURIDISCH AFGETOETST AAN HET GRONDRECHT OP SOCIALE ZEKERHEID (EUROPEES SOCIAAL HANDVEST) 215 DE SOCIO-ECONOMISCHE MONITORING

Nadere informatie

Op 20 mei 2008 besloot het Hof in de ECO-

Op 20 mei 2008 besloot het Hof in de ECO- INSTITUTIONEEL Rechtspraak Veiligheidsbeleid of toch ontwikkelingssamenwerking? De afbakening van de externe bevoegdheden tussen de EU, de EG en de lidstaten Prof.dr. R.A. Wessel 1 Op 20 mei 2008 besloot

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg

Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Over de grenzen van de Nederlandse gezondheidszorg Europese regels en ontwikkelingen en de consequenties voor Nederlandse patiënten Wilt u meer exemplaren van deze brochure, stuur dan een e-mail naar pesdelegatie@pvda.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard

Vlaams Parlement, 8 mei 2014. Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Vlaams Parlement, 8 mei 2014 Europa: waarde(n)vol, en dus de moeite waard Koen LENAERTS * 1. INLEIDING Europa krijgt vaak kritiek. Deze richt zich vooral op het proces van besluitvorming binnen de Europese

Nadere informatie

Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden

Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden Strategie en doelbereiking van Nederlandse provincies in Europa Marcel Kiers i Promotiecommissie Prof. dr. S.A.H. Denters (promotor) Prof. dr. R.A. Wessel

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

Steunmaatregelen voor ziekenhuizen en diensten van algemeen economisch belang: doelmatigheid niet vereist?

Steunmaatregelen voor ziekenhuizen en diensten van algemeen economisch belang: doelmatigheid niet vereist? Staatssteun Steunmaatregelen voor ziekenhuizen en diensten van algemeen economisch belang: doelmatigheid niet vereist? Prof. dr. L. Hancher en prof. mr. W. Sauter * 326 De Europese regels over staatssteun

Nadere informatie

Discriminatie in de verzekeringen

Discriminatie in de verzekeringen Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-2009 Discriminatie in de verzekeringen Masterproef van de opleiding Master in de Rechten Ingediend door Lien Martens (20030731) (major: Burgerlijk-

Nadere informatie

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen 956780_CV_NL_ 18-05-2006 15:02 ongeveer 23 miljoen KMO s, die 99 % van alle ondernemingen in de EU vertegenwoordigen en circa 75 miljoen mensen werk verschaffen. KMO-drempels Microonderneming NL NB-60-04-773-NL-C

Nadere informatie

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten ISSN 1680-9785 NL RAAD VA N DE EUROPESE UNIE S E C R E TA R I A AT- G E N E R A A L E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten 2 0 0 2 E u ropese Uni e Jaarlijks verslag over de mensenrechten

Nadere informatie

Europa en de Nederlandse zorgverzekering

Europa en de Nederlandse zorgverzekering Europa en de Nederlandse zorgverzekering door Prof. dr. P. Schnabel, Prof. dr. W. Sauter, Prof. dr. Y. Jorens, Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, Mr. P.C. de Lange, J.G.H. Draijer redactie C.J. van Kranenburg

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK

TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK TIJD VOOR EEN NEDERLANDSE DISABILITY STRATEGIE EN PLAN VAN AANPAK BUITENLANDSE ERVARINGEN MET IMPLEMENTATIE VAN HET VN-VERDRAG Inleiding Kort nadat de Verenigde Naties in december 2006 het Verdrag inzake

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie