TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA"

Transcriptie

1 TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA ALGEMEEN 2-componenten reparatiecompound op basis van polyesterhars. Voor het vullen van grote gaten, naden, scheuren (minimale breedte 3 mm) bij onderhoud en nieuwbouw. Te gebruiken voor hout, steen, cement, ijzer en kunststof. Set bestaat uit component A en component B. Wordt gebruikt in combinatie met speciaal doseerapparaat. EIGENSCHAPPEN?? Oplosmiddelvrij.?? Bestand tegen water, olie, vet en verschillende chemicaliën.?? Constante kwaliteit door vaste doseerverhouding.?? Goed modelleerbaar.?? Potlife van ca. 8 minuten bij 20 C en 65% RV?? Ongevoelig voor vocht.?? Bevat geen asbest.?? Minimale krimp.?? Na 1 uur schuur- en overschilderbaar bij 20 C en 65% R.V.?? Eenvoudig te verwerken. ONDERGRONDCONDITIES?? Aangetast, verweerd en zacht hout verwijderen tot op het gezonde hout.?? Het hechtvlak mag maximaal 20% houtvocht bevatten, dit vooraf meten.?? Ondergrond moet vrij zijn van vuil, vet en stof.?? Verflagen ter plaatse van de reparatie verwijderen. APPLICATIESYSTEEM?? Goed overschilderbaar, met zowel alkyd als acrylaat verfsystemen. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK?? Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.?? Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.?? Doseer gelijke hoeveelheden van de componenten A en B met behulp van het doseerapparaat.?? Meng beide componenten tot een egale kleur wordt verkregen.?? De verwerkingstijd bij 20 C is ca. 7,5-9 minuten.?? Na gebruik gereedschap reinigen met verdunner (Thinner), uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.?? Neem in geval van twijfel altijd contact op uw dealer of Woodcap B.V. Samenstelling Verpakking Vaste stof % Dichtheid Gemengd prod. T E C H N I S C H E G E G E V E N S Component A polyesterhars. Component B mengsel van Verwerkingstijd Bij 20 C ongeveer 8 minuten Metalen koker comp. A: 820 cc Uitharding Bij 20 C afhankelijk van volume Kunststof koker comp.b: 40 cc vanaf 60 minuten Verwerkingstemp. Niet beneden 5 C verwerken 1.7 g/cm3 Houdbaarheid In gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats tot maximaal 12 maanden. Vlampunt >61 C Voorzorgsmaatregelen Mengverhouding Uiterlijk Mengen met Compa doseerapparaat Component A: wit of crème Component B: rose of crème Gemengd product: wit of crème Inkleuring Tijdens gebruik ventileren. Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril en schoeisel. Indien gewenst kan Compa met max. 5% universele mengpasta worden aangekleurd. Woodcap BV Postbus AK Hengelo Tel Fax: G:\CORRESP\WOODCAP\VEILIG\INTERNET\COMPA.DOC

2 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsmerk Compa basis Mengsel van polyesterharsen en hulpstoffen in styreen/tolueen Firma Woodcap B.V. Aquamarijnstraat NT HENGELO Telefoon Telefax adres Telefoonnr. Voor noodgevallen SAMENSTELLEN EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Bestanddelen CAS.No. Symbo(o)l(len) R-zin(nen) Concentratie STYREEN Xn R10, R20, R36/38 10%-12.5% TOLUEEN Xn, F R11, R20 0.5%-3% 3. RISICO S Bij direkte blootstelling is het product schadelijk en als het ingeademd wordt vormt het een ernstig gevaar voor de gezondheid. Als het product in de ogen komt, veroorzaakt het irritaties, die langer dan 24 uur kunnen duren, als het in contact komt met de huid kan het behoorlijke ontstekingen veroorzaken. 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Algemeen advies Contact met de ogen Contact met de huid Inademing Inname Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken of eten. Oogleden openhouden en minstens 10 minuten lang rijkelijk met zuiver, vloeiend water spoelen. Contactlenzen uitdoen. Medisch advies inwinnen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verfverdunner gebruiken. Verse lucht toedienen. Betreffende persoon in rusttoestand brengen en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen. Bij inslikken direkt arts raadplegen. Het slachtoffer laten rusten. Geen braken opwekken. Medicinale minerale vaseline toedienen, geen melk of dierlijke of plantaardige vetten in het algemeen toedienen. 5. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN Brandgevaar Verboden brandblusser Geschikte blusmiddelen Beschermingsmiddelen Rook niet inademen. Ontwikkeling van CO, CO2, organische dampen Geen enkele in het bijzonder Gebruik water, alcoholbestendig schuim of chemische poeders, afhankelijk van bij de brand betrokken stoffen. Houd verpakking en de omgeving ervan koel door besproeien met water. Bescherming voor de luchtwegen gebruiken 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT Handschoenen en beschermende kleding aantrekken. voorzorgsmaatregelen Milieuvoorzorgsmaatregelen Tracht te voorkomen dat het materiaal afloopt naar het riool of open water. Bij vervuiling van

3 Reinigingsmethoden rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen. Een masker opdoen en beschermende kleding aantrekken en het product snel opnemen met behulp van inert materiaal. Gebruik aceton voor het schoonmaken van de bodem en de voorwerpen die door dit product werden verontreinigd. 7. HANTERING EN OPSLAG Hantering Advies voor veilig hanteren Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie Opslag Eisen aan opslagruimten en vaten Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC waarde (zie par.8). Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden. Tijdens het werken niet eten, drinken en roken. Voorkom inademing van damp of nevel. beschermingsuitrusting zie par. 8. Bij contact met organische peroxides treedt er vrij snel een verharding van de massa op. Dit gaat gepaard met een enorme warmteontwikkeling. Aanwijzingen op het etiket in acht nemen. Verboden toegang voor onbevoegden. Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. De stof moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 5 en 25 C in een droge, goed ventilerende ruimte afgezonderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich via de bodem uit. Met lucht kunnen dampen een explosief mengsel vormen. Elektrische installaties/bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan de technische veiligheidsmaatstaven. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. De stof moet worden opgeslagen in overeenstemming met de betreffende nationale regelgeving. Gesloten verpakking op een koele goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmtebronnen. 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING veiligheidsaanwijzingen Bescherming van de ademhalingswegen De ruimten waarin het product bewaard en of gehanteerd wordt goed luchten. Een passend masker ter bescherming van de luchtwegen gebruiken. Niet vereist in goed geventileerde ruimtes. Gebruik in kleine of slecht geventileerde ruimtes een aangepaste bescherming voor de luchtwegen, b.v. een filtermasker met patroon. Bescherming van de handen Handschoenen aandoen Bescherming van de ogen Veiligheidsbril. Bescherming van de huid en Kleding aantrekken die de huid volledig beschermt. het lichaam Blootstellingslimiet(en) *ACGIH) Styreen, TLV-TWA 85 mg/m3, 20 ppm, TLV-STEL 170 Skin mg/m3, 40 ppm Tolueen, TLV 188 mg/m3, 50 ppm 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Vorm Pasteus Kleur Wit Geur Styreen Vlampunt >61 C Onderste explosiegrens Dichtheid 1.73 g/cm3 ± 0.03 Wateroplosbaarheid Onoplosbaar Viscositeit, dynamisch 1,700 mpa.s bij 23 C 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Te vermijden omstandigheden Gevaarlijke reacties Gevaarlijke ontledingsproducten Vast onder normale omstandigheden Verwijderd houden van organische peroxyden Geen 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

4 Styreen Tolueen Onderstaand is de vergiftigingsinformatie vermeld met betrekking tot de voornaamste stoffen, die het preparaat bevat. Rekening houden met de concentratie van de verschillende stoffen zodat u de mate van vergiftiging tengevolge van blootstelling aan het product kunt beoordelen. Acute toxicity: LD5- (RAT) ORAL: > 2000 MG/KG LC50 (RAT) INHALATORY: 12 MG/L, 4 h exposure LD50 (RABBIT) SKIN: 14 G/KG (14000 MG/KG LD50 (RAT) YOUNG ADULTS ORAL: 5542 MG/KG BW 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Een normaal gebruik van het product maken en het product niet onbeheerd achterlaten. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Product De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem. Het verwijderen samen met normaal afval is verboden. Bij de separate verwijdering dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen. 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER ADR IMDG IATA-C Aanduiding vervoersdoc. Vrijgesteld Vrijgesteld Vrijgesteld Polyester harskit/polyester resin kit, vlampunt/flashpoint >100 C 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Etikettering van gevaarlijke Bevat styreen bestanddelen Symbo(o)l(en) Xn Schadelijk R-zin(nen) R20 Schadelijk bij inademing S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden 16. OVERIGE INFORMATIE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsmerk Compa verharder Verharder op basis van benzoyl-peroxide Firma Woodcap B.V. Aquamarijnstraat NT HENGELO Telefoon Telefax adres Telefoonnr. Voor noodgevallen SAMENSTELLEN EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Bestanddelen CAS.No. Symbo(o)l(len) R-zin(nen) Concentratie Dibenzoylperoxide Xi, E R2, 36,43 25%-50% Alchil fenolo etossilato Xi R36/38 R53 0.5%-3% 3. RISICO S Het product heeft oxyderende eigenschappen en bevordert bij contact met brandbare stoffen ontbranding. Als het product in de

5 ogen komt veroorzaakt het behoorlijke irritaties die langer dan 24 uur kunnen duren. Als het product in contact komt met de huid kan het huidgevoeligheid veroorzaken. 4. EERSTEHULPMAATREGELEN Algemeen advies Contact met de ogen Contact met de huid Inademing Inname Als de ziekteverschijnselen niet van voorbijgaande aard zijn en in geval van twijfel dient medische hulp te worden ingeroepen. Nooit een bewusteloos persoon laten drinken of eten. Oogleden openhouden en minstens 10 minuten lang rijkelijk met zuiver, vloeiend water spoelen. Contactlenzen uitdoen. Medisch advies inwinnen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een erkende huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verfverdunner gebruiken. Verse lucht toedienen. Betreffende persoon in rusttoestand brengen en warm houden. Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen. Bij inslikken direkt arts raadplegen. Het slachtoffer laten rusten. Geen braken opwekken. 5. BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN Brandgevaar Verboden brandblusser Geschikte blusmiddelen Beschermingsmiddelen Rook niet inademen. Ontwikkeling van CO, CO2, organische dampen Geen enkele in het bijzonder Gebruik water, alcoholbestendig schuim of chemische poeders, afhankelijk van bij de brand betrokken stoffen. Houd verpakking en de omgeving ervan koel door besproeien met water. Bescherming voor de luchtwegen gebruiken 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT voorzorgsmaatregelen beschermingsmiddelen gebruiken. De ruimte ventileren. Voor beschermingsmaatregelen zie de lijst in par. 7 en 8. Draag adembescherming. Let op voor het ophopen van dampen tot boven de explosiegrens. Dampen kunnen ophopen in lage ruimtes. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Milieuvoorzorgsmaatregelen Tracht te voorkomen dat het materiaal afloopt naar het riool of open water. Bij vervuiling van rivieren, meren of rioleringen de plaatselijke gemeente of verantwoordelijke overheid hiervan in kennis stellen. Reinigingsmethoden Met detergenten reinigen. Oplosmiddelen vermijden. Beperk en verzamel morsingen met nietontbrandbare absorbsie materialen, (bijvoorbeeld zand, aarde. Diatomeen aarde, vermiculiet) en breng dit over in een vat voor verwijdering volgens lokale/nationale regelgeving (zie paragraaf 13). Bijkomend advies Voor specifieke nationale regelgeving zie par HANTERING EN OPSLAG Hantering Advies voor veilig hanteren Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie Opslag Eisen aan opslagruimten en vaten Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC waarde (zie par.8). Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken. Aanraking met de ogen, huid en kleding vermijden. Tijdens het werken niet eten, drinken en roken. Voorkom inademing van damp of nevel. beschermingsuitrusting zie par. 8. Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties va dampen in de lucht en vermijd hogere blootstellingsconcentraties dan zijn toegestaan. Bij omvullen van een blik naar een andere maatregelen nemen met betrekking tot het aarden en geleidend slangmateriaal gebruiken. Vonkveilig gereedschap gebruiken. Het product mag alleen gebruikt worden in ruimtes zonder naakte vlammen of andere ontstekingspunten. Roken verboden.door opeenhoping van verontreinigde doeken en droge spuitstof, voornamelijk in spuitfilters, kan spontane ontbranding optreden. Aanwijzingen op het etiket in acht nemen. Verboden toegang voor onbevoegden. Geopende verpakking zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. De stof moet worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 5 en 25 C in een droge, goed ventilerende ruimte afgezonderd van warmtebronnen, ontstekingsbronnen en direct zonlicht. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en breiden zich via de bodem uit. Met lucht kunnen dampen een explosief mengsel vormen. Elektrische installaties/bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan de technische veiligheidsmaatstaven. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. De stof moet worden opgeslagen in overeenstemming met de betreffende nationale regelgeving.

6 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING veiligheidsaanwijzingen Bescherming van de ademhalingswegen beschermingsmiddelen gebruiken. De ruimte ventileren. Voor beschermings- Maatregelen zie lijst in par. 7 en 8. Draag adembescherming. Let op voor het ophopen van dampen tot boven de explosiegrens. Dampen kunnen ophopen in lage ruimtes. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Om te voldoen aan de MAC waarden dienen technische voorzieningen te worden getroffen. Dit kan door goede algemene afzuiging of, indien praktisch door te voeren, door plaatselijke afzuiging, bereikt worden. Kan op grond van technische maatregelen niet aan de grenswaarde van de werkplek worden voldaan, zo dient op korte termijn een mondkapje gedragen te worden. Bescherming van de handen Bij langer of herhaaldelijk contact handschoenen gebruiken. Beschermingscremes kunnen helpen bij het beschermen van de blote huid. Na contact met de huid grondig wassen. Bescherming van de ogen Het dragen van een chemicaliënbestendige beschermingsbril is verplicht. Bescherming van de huid en het lichaam Het personeel dient beschermende kleding te dragen. Na contact met de huid grondig wassen. Werkkleding dient niet uit textiel te bestaan, dat in geval van brand een gevaarlijk smeltgedrag vertoont. Het dragen van antistatische schoenen is verplicht. 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN Vorm Pasteus Kleur Roze Geur Reukloos Vlampunt >61 C Dichtheid 1.25 ± 0.04 Wateroplosbaarheid Niet oplosbaar 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT Te vermijden omstandigheden Gevaarlijke reacties Gevaarlijke ontledingsproducten Vermijd temperaturen boven 60 C, direct zonlicht en aanraking met warmtebronnen. Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties te vermijden. In contact met alifatische en aromatische aminen, carbamaten, dithiocarbanaten, mekaptanen en andere organische sulfiden, nitriden, anorganische sulfiden, brandbare en ontvlambare stoffen, kan het giftige gassen voortbrengen. In contact met alcoholen en clycolen, azo-, diazoen hydrazineverbindingen, carbanaten,dithiocarbanaten, merkaptanen en andere organische sulfiden, nitriden, kan het ontvlammen. 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Acute orale toxiciteit Acute inhalatieve toxiciteit Huidirritatie Oogcontact Verdere informatie Kan misselijkheid, buikkrampen (koliek) en irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. Blootstelling aan concentraties boven de MAC waarde aan de damp van de samenstellende stoffen kan de gezondheid schaden. Zoals: irritatie va de slijmvliezen, irritatie van ademhalingswegen, aandoeningen aan nieren, lever en centrale zenuwstelsel. Verschijnselen en symptomen zijn: duizeligheid, vermoeidheid, spierverslapping, slaperigheid en in ernstige gevallen bewusteloosheid. Langer of herhaaldelijk contact met het product schaadt het natuurlijk vet van de huid en leidt tot uitdrogen van de huid. Het product kan via de huid in het lichaam opgenomen worden. Kan onherstelbare schade aan de ogen veroorzaken. Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar. 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE Verdere informatie Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Product De stof mag niet worden afgevoerd naar het riool, oppervlakte water of bodem. Het verwijderen samen met normaal afval is verboden. Bij de separate verwijdering dient de lokale regelgeving in acht te worden genomen.

7 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER ADR B IMO 5.2 pag. UN 3108 IATA-C 5.2 UN 3108 Als de verpakking lager dan 500 gr. Is, wordt het product gedeclasseerd en kan samen met ander component verpakt en gestuurd worden. 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE Etikettering van gevaarlijke Dibenzoylperoxide bestanddelen Symbo(o)l(en) Xi Irriterend O Oxyderend R-zin(nen) R8 Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen R36 Irriterend voor de ogen R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. S-zin(nen) S3/7/14/15 Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren, verwijderd houden van brandbare en oxiderende stoffen. S17 Verwijderd houden van brandbare stoffen. S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden. S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S37 Draag geschikte handschoenen 16. OVERIGE INFORMATIE De inhoud van dit veiligheidsblad berust op de stand van de techniek en de toepasselijke Nationale Wet en regelgeving op de dag van publicatie. De leverancier behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in de inhoud aan te brengen. Normaliter zal iedere wijziging worden gevolgd door de publicatie van een nieuw veiligheidsblad. De gebruiker is verplicht bij iedere raadpleging de datum van publicatie te controleren. In geval sinds de datum van publicatie meer dan 12 maanden is verstreken mogen de gegevens alleen worden gebruikt na afstemming met het dichtstbijzijnde verkoopkantoor van de leverancier om vast te stellen of de gegevens nog toepasselijk worden geacht. Omdat de leverancier geen invloed heeft op de precieze toepassingsomstandigheden van het product draagt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving. Niets uit de inhoud van dit veiligheidsblad mag worden uitgelegd als een waarborg voor de eigenschappen van het product. De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van de inhoud van dit veiligheidsblad.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG POLYDUR PLASTIC Versie 1 Drukdatum 12/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG POLYDUR PLASTIC Versie 1 Drukdatum 12/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0040465 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MATT EFFECT PASTE FOR 2K Versie 1 Drukdatum 12/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MATT EFFECT PASTE FOR 2K Versie 1 Drukdatum 12/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0000991 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG SPEED-O-DRY ADDITIVE Versie 1 Drukdatum 12/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG SPEED-O-DRY ADDITIVE Versie 1 Drukdatum 12/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0090167 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG HYDROFAN BRILLIANT ORANGE Versie 1 Drukdatum 11/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG HYDROFAN BRILLIANT ORANGE Versie 1 Drukdatum 11/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0HF0221 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MONOSYNT Versie 1 Drukdatum 11/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MONOSYNT Versie 1 Drukdatum 11/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0290119 Gebruik van de chemische stof/preparaat : Tweecomponenten kleurloze

Nadere informatie

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6

PVBFLEXIPOXSD Pagina 1 van 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OP HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsmerk Flexipox SD basis Tweecomponenten epoxy Firma Köhlerwoodcap Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

SIGMA THINNER Versie 4 Drukdatum 29/04/02

SIGMA THINNER Versie 4 Drukdatum 29/04/02 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsmerk : Firma : Sigma Coatings BV Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Telefoon : +31297541911 Telefax

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MACROFAN HS SUPER WHITE Versie 1 Drukdatum 12/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MACROFAN HS SUPER WHITE Versie 1 Drukdatum 12/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0MC0999 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG TB LECHSYS INTENSE WHITE Versie 1 Drukdatum 11/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG TB LECHSYS INTENSE WHITE Versie 1 Drukdatum 11/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0290000 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

PROGOLD WASBENZINE Versie 1.1 Drukdatum 10/25/2004

PROGOLD WASBENZINE Versie 1.1 Drukdatum 10/25/2004 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam : Firma : Sigma Coatings BV Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Telefoon : +31297541911 Telefax

Nadere informatie

PROGOLD RAUWE LIJNOLIE MSDS NL 01 / NL Versie 2.1 Printdatum 7/29/2009 Datum van herziening 24-07-09

PROGOLD RAUWE LIJNOLIE MSDS NL 01 / NL Versie 2.1 Printdatum 7/29/2009 Datum van herziening 24-07-09 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Firma : PPG Coatings Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg 311 B-3500 Hasselt Telefoon : +32 (0)11 278

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: 24-2-11 Revisiedatum: 22-2-11 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Hechtmortel in poedervorm Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG TB LECHSYS LEMON YELLOW Versie 1 Drukdatum 11/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG TB LECHSYS LEMON YELLOW Versie 1 Drukdatum 11/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0290011 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 BRILLIANT COLOR YELLOW Datum van herziening

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 BRILLIANT COLOR YELLOW Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming : Productcode : L0BC0005 Gebruik van de stof of het preparaat : Gekleurde deklaag Firma : Lechler SpA

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG PLASTIC CLEANER Versie 1 Drukdatum 12/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG PLASTIC CLEANER Versie 1 Drukdatum 12/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0000617 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG NITRON Versie 1 Drukdatum 11/01/2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG NITRON Versie 1 Drukdatum 11/01/2007 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0290180 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon : +39031586111

Nadere informatie

PROGOLD ACETON MSDS NL 01 / NL Versie 1.1 Drukdatum 10/25/2006 Datum van herziening

PROGOLD ACETON MSDS NL 01 / NL Versie 1.1 Drukdatum 10/25/2006 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam : Firma : SigmaKalon Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg 311 B-3500 Hasselt Telefoon : +32

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG ENERGY LINE PLASTIC PRIMER

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG ENERGY LINE PLASTIC PRIMER 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0EL0010L0.4 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon :

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: Aard: Met water mengbaar concentraat 1.2 Gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG

Veiligheidsinformatieblad volgens richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Handelsnaam : KNAUF LFP 235 NAW fabrikant : KNAUF BV Mesonweg 8-12 3542 AL UTRECHT NEDERLAND Telefoon fabrikant

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

PROGOLD ZOUTZUUR <10% HCL MSDS NL 01 / NL Versie 3 Printdatum 7/29/2009 Datum van herziening

PROGOLD ZOUTZUUR <10% HCL MSDS NL 01 / NL Versie 3 Printdatum 7/29/2009 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Firma : PPG Coatings Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg 311 B-3500 Hasselt Telefoon : +32 (0)11 278

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG MAGNICUR 1/5 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam MAGNICUR Product code (UVP) 05814561 Firma Bayer CropScience B.V. Energieweg

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PAGINA: 1 van 3 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD REF: V20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Produkt benaming: SYSTEM RESIN Leverancier: Telefoonnummer voor noodgevallen:

Nadere informatie

PROGOLD CELLULOSE THINNER MSDS NL 01 / NL Versie 1.3 Drukdatum 10/24/2006 Datum van herziening

PROGOLD CELLULOSE THINNER MSDS NL 01 / NL Versie 1.3 Drukdatum 10/24/2006 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam : Firma : SigmaKalon Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg 311 B-3500 Hasselt Telefoon : +32

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISAN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISAN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG ENERGY LINE UNDERBODY BLACK

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig EG-richtlijn 2001/58/EG ENERGY LINE UNDERBODY BLACK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Productbenaming : Productcode : L0EL0050L0.4 Firma : Lechler SpA Via Cecilio 17 22100 Como Telefoon :

Nadere informatie

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat

Texaco Ruitensproeier antivries concentraat 1. Identificatie van het product : Texaco ruitenproeier antivries concentraat Toepassing : Ruitenproeier antivries concentraat Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 4791 RV Klundert -

Nadere informatie

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken

Irriterend voor de ademhalingswegen Zeer irriterend voor de ogen (gevaar voor oogletsel) Buikpijn, diarree, braken Bladzijde : 1 Verantwoordelijke verdeler : Telefoon noodgevallen EURO TABS s.c.r.i.s. Route de la Barrière 24 a Antigif centrum België B 6970 TENNEVILLE Tel : 084 / 45.70.91 070 / 245.245 Fax : 084 / 45.70.89

Nadere informatie

Veiligheidsblad p. 1 / 8

Veiligheidsblad p. 1 / 8 Veiligheidsblad p. 1 / 8 SDS: conform aan EU richtlijn 2001/58/EG en de REACH wetgeving 1907/2006 Annex II 1. IDENTIFIKATIE VAN HET PRODUKT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van het product: Lamscobel

Nadere informatie

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg

Dit product wordt niet als gevaarlijk beschouwd volgens de wettelijke bepalingen. Bijgevolg 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Product identificatie Handelsnaam : Ramacryl binnen/buiten Gebruik Hoogwaardige muurverf voor binnen en buiten Identificatie van de onderneming

Nadere informatie

: GREEN CARE FLOOR POLISH 10L WEST

: GREEN CARE FLOOR POLISH 10L WEST Afdrukdatum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : identificatienummer : 61106 Gebruik van de stof of het preparaat : Onderhoudsmiddel Uitsluitend

Nadere informatie

Houtlijm Watervast NOVA COL D4 Comp. A

Houtlijm Watervast NOVA COL D4 Comp. A Houtlijm Watervast NOVA COL D4 Comp. A REVISIEDATUM: 31.10.2002 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Product code : 71288 / NL Leverancier : Tel: 0495-583500

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 CB LECHSYS MICA FINE WHITE

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 CB LECHSYS MICA FINE WHITE 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming : Productcode : L0290885 Gebruik van de stof of het preparaat : Een component emailleerafwerklaag Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482

Producent/leveranciers informatie. Straat/postbus: Zonnebaan 56. Telefoon: 030-2410120 Telefax: 030-2414482 Veiligheidsinformatieblad Volgens 91/155/EC en ISO 11014-1 Afdrukdatum: 09.07.2004 Pagina 1/5 1. Identificatie van het preparaat en van de firma Informatie over het produkt Handelsnaam SikaLastomer-95

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad volgens 2001/58/EG Drukdatum: 03.05.2004 Datum van herziening: Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productcode: 202 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat

Nadere informatie

SIGMADUR DB BLANK BASE MSDS NL 01 / NL Versie 1 Drukdatum 10/21/2009 Datum van herziening

SIGMADUR DB BLANK BASE MSDS NL 01 / NL Versie 1 Drukdatum 10/21/2009 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam : Kenmerkenblad nummer : 7520 Aanbevolen toepassing : oplosmiddel gedragen, twee componenten

Nadere informatie

Veiligheidskaart WOODFILL

Veiligheidskaart WOODFILL PSDS van 18/5/2004, revision 7.0 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Handelsnaam: Handelscode: 3001 Produktsoort en gebruik: Mengsel van polyesterharsen en hulpstoffen

Nadere informatie

PROGOLD TERPENTINE MSDS NL 01 / NL Versie 1.6 Drukdatum 10/25/2006 Datum van herziening

PROGOLD TERPENTINE MSDS NL 01 / NL Versie 1.6 Drukdatum 10/25/2006 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING productinformatie Handelsnaam : Firma : SigmaKalon Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg 311 B-3500 Hasselt Telefoon : +32

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING NAAM VAN HET PRODUCT : HAMMERITE METAALONTVETTER LOT NR.: SYNONIEMEN, HANDELSNAMEN: Metaalontvetter LEVERANCIER:

Nadere informatie

SIGMULTO EXPRESSION MSDS NL 01 / NL Versie 6 Printdatum 7/23/2009 Datum van herziening

SIGMULTO EXPRESSION MSDS NL 01 / NL Versie 6 Printdatum 7/23/2009 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Kenmerkenblad nummer : 8251 Aanbevolen gebruik : Verf Firma : PPG Coatings Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6

G 491 EROL cid Laatst bewerkt op: Pagina: 1 van 6 Laatst bewerkt op: 28. 2. 2008 Pagina: 1 van 6 1 Identificatie van het preparaat en van de onderneming Handelsnaam: Gebruik van het preparaat: Waterverdunbaar zure speciaalreiniger voor microporeuze oppervlakken,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : EC 251

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 1 Volgens richtlijn: 1999/45/EC Handelsnaam : EC 251 Pagina 1 van 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: EC251 Gebruik: Epoxy Hars Verantwoordelijke verdeler : Art Supplies on Web bvba Hellegatstraat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Statistieknr. 29153980 Product Revisiedatum : 28 augustus 2008 Pagina 1/6 1. IDENTIFICATIE PRODUCT & BEDRIJF Productnaam Toepassing : Oppervlakte verbeteraar Naam leverancier

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina :1/5 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Productnaam: Producttype: Leverancier: Adres: Bitumen-rubber kit/kleefstof. Shell Nederland Verkoopmaatschappij

Nadere informatie

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V.

Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V. This product is available at Carel Lurvink B.V. Carel Lurvink B.V. Marssteden 40 7547 TC Enschede, NL Postbus 450 7500 AL Enschede, NL Telefoonnummer

Nadere informatie

Tip-It Siliconenpakking Zwart

Tip-It Siliconenpakking Zwart 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Uitgave 01 veranderd pagina 1/ 5. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO

Uitgave 01 veranderd pagina 1/ 5. Veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EEG - ISO Uitgave 01 veranderd 08.05.2003 pagina 1/ 5 Indeling en kenmerken naar het Koninklijk besluit tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER

Veiligheidsinformatieblad. In overeenstemming met 1907/2006/EG ISOL PRIMER Pagina: 1/5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam en/of code: Toepassing van de stof of preparaat Aanbevolen

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat reinigingsmiddel Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31. FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 FG6359-362 Black Box - Pre-Wax Cleaner 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam Bedrijf FG6359-362

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : Artikelnummer : - Firma naam : Tippoint Trading BV Straat : Hogebrinkerweg 27 Postcode : 3871 KM Plaats : Hoevelaken Tel.

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Pagina 1 van 5 06'65 6$ VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Richtlijn 91/155/EEG Uitgifte: 03/03 Herziening van:,ghqwlilfdwlhygvwririkhwsuhsduddwhqygyhqqrrwvfkdsrqghuqhplqj Handelsnaam: Ortho Solo (Orthodontic

Nadere informatie

PROGOLD AMMONIAK OPLOSSING <15% MSDS NL 01 / NL Versie 3 Printdatum 7/29/2009 Datum van herziening

PROGOLD AMMONIAK OPLOSSING <15% MSDS NL 01 / NL Versie 3 Printdatum 7/29/2009 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Firma : PPG Coatings Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg 311 B-3500 Hasselt Telefoon : +32 (0)11 278

Nadere informatie

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia

Chemische naam van de stof : Ammoniak oplossing, formule: NH4OH (waterige oplossing) Synoniemen : Ammonia 1. Identificatie van het product : Ammonia Leverancier : Firma J. van der Graaf & Zn. Patrijsweg 1 - tel. 0168-381333 Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: Revisiedatum:

Dit Veiligheidsinformatieblad is samengesteld overeenkomstig de REACh Verordening (EG) Nr. 453/2010 Uitgiftedatum: Revisiedatum: 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF / PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Identificatie van de stof of preparaat Productnaam : Toepassing van de stof of preparaat: Als decoratieve wandafwerking voor binnen Identificatie

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WOLSIT KD10 1. Identificatie van het product en informatie Handelsnaam Toepassing : Wolsit KD10 : Houtverduurzamingsproduct Producent : Dr. Wolman GmbH, Postbus 1160, D-76545

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISONIC www.msk.nl 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISONIC 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Opgesteld in overeenstemming met Datum: 08-05-2006 richtlijn 91/155/EEG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van

Nadere informatie

DIAMUR Veiligheidsinformatieblad Mortel

DIAMUR Veiligheidsinformatieblad Mortel 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat Dit informatieblad is geldig voor alle mortelklassen en samenstellingen. 1.2 Identificatie van de onderneming DIAMUR

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Naam van produkt: Photoreceptor Pumice Data Sheet Nummer: 4-0011 2. 2. 1 Produktcode: 43P70 Scheikundige

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Adhesive spray Veiligheidsinformatieblad (MSDS) versie: 7 7 2009 / 37 Leverancier: Profclean Europe Duinweg 27 5482VR Schijndel telefoon: 073 5478265 fax: 073 5492305 telefoonnr noodgevallen : 073 5432720

Nadere informatie

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming HANDELSNAAM : REWAH ARTICLEAN 01 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Handelsnaam : REWAH ARTICLEAN 01. 1.2 Identificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Handelsnaam: SIXTY SECONDS EPOXY SYSTEM(HARS) Bestelnummer(s): 46309 Fabrikant: Versachem Corporation, Riviera Beach,

Nadere informatie

: B 250 SPORT 10L F/NL/P/E/D

: B 250 SPORT 10L F/NL/P/E/D 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : identificatienummer : 61662 Gebruik van de stof of het mengsel : Onderhoudsmiddel Uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts;

Bij vergiftiging moet contact worden opgenomen met het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum. Uitsluitend door behandelend arts; Pagina 1 van 5 PRODUCTINFORMATIE VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RIETREINIGER BIO+ IDENTIFICATIE VAN PRODUCT EN PRODUCENT Productnaam : Werkzame stof : Chemische familie : Soort formulering : Producent : Noodgevallen:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG Veiligheidsinformatieblad Volgens EGrichtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Goudzeep; doos 16 x 500 gr art. 20700 4287 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat

Nadere informatie

TECHNISCH MERKBLAD WOODFILL RENOVATIEPASTA

TECHNISCH MERKBLAD WOODFILL RENOVATIEPASTA TECHNISCH MERKBLAD WOODFILL RENOVATIEPASTA ALGEMEEN 2-componenten reparatiecompound van gemodificieerde polyesterhars. Voor het vullen van spijker- en schroefgaten met min. Dikte van 3 mm. Voor het repareren

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODIGEEN 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODIGEEN 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EG-nr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie samenstelling

Nadere informatie

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free

KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 1 KC Neutraliza Pump Spray - Ethanol Free 1 of 5 datum 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam KC

Nadere informatie

1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN Revisiedatum : 12/12/2006 BVP Kalix 1/5 1. INDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productnaam : BVP Kalix Normaal gebruik : Kalix / kalei-verf Naam, volledig adres en telefoonnummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 SYNTEX SP THINNER Datum van herziening

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD overeenkomstig Richtlijn (EU) Nummer 1907/2006 SYNTEX SP THINNER Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming : Productcode : L0000570 Gebruik van de stof of het preparaat : Thinner voor deklagen Firma : Lechler

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF/PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat Product: Synoniemen: FINY (B: 9482/B); FINY (NL: 12965 N) Aard: Geformuleerd product

Nadere informatie

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012

Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Versie 11/2012 1. IDENTIFICATIE Productnaam: Perfect Aqua Line Fosfor Cleaner 4300 Toepassing: Industrieel gebruik Gecombineerd ijzerfosfateer- en ontvettingsproduct voor sproei- en hogedruktoepassingen Importeur en

Nadere informatie

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5

LARVANEM Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 10/06/2014, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Toepassing van de stof op het preparaat: Larvanem Biologisch

Nadere informatie

SIGMALITH WA DIPPRIMER MSDS NL 01 / NL Versie 1 Printdatum 10/11/2010 Datum van herziening

SIGMALITH WA DIPPRIMER MSDS NL 01 / NL Versie 1 Printdatum 10/11/2010 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Aanbevolen gebruik : water gedragen, Primers, voor industrieel gebruik Firma : PPG Coatings Nederland

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

SIGMAFIX UNIVERSAL PRIMER MSDS NL 01 / NL Versie 6 Printdatum 7/23/2009 Datum van herziening

SIGMAFIX UNIVERSAL PRIMER MSDS NL 01 / NL Versie 6 Printdatum 7/23/2009 Datum van herziening 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Handelsnaam : Kenmerkenblad nummer : 8205 Aanbevolen gebruik : Verf Firma : PPG Coatings Deco Belux N.V./S.A. Genkersteenweg

Nadere informatie

Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium.

Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium. -1- Identificatie produkt, fabricant en leverancier: Chemische identiteit: Toepassing: Waterbehandelingsmiddel voor ketelwater en verwarmingssystemen ook met aluminium Fabricant/Leverancier: Hydropro Waterbehandeling

Nadere informatie

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel

Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : DAMPENING SYSTEM CLEANER Gebruik van de chemische stof/preparaat. : Rubberdoekwasmiddel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Identificatie van de stof of het preparaat Productbenaming : Gebruik van de chemische stof/preparaat : Rubberdoekwasmiddel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

: BAYGON - Mieren Lokdoos

: BAYGON - Mieren Lokdoos 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het preparaat : : Insecticide Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Noordkustlaan

Nadere informatie