Cliëntenverslag 2011 VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE. V e. r e. V l. t a. i i. g t. a e. e r. v i s s. vi s. B e w e. e w.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenverslag 2011 VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE. V e. r e. V l. t a. i i. g t. a e. e r. v i s s. vi s. B e w e. e w."

Transcriptie

1 ng S Standaardisering s a e i i g li nologie Termino e rking Bewerking erking Bewerking Revisie Revisie t NL Cliëntenverslag 2011 ling Vertaling V aling VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE rtaling r e g talin Vertalin r V e ing t aling a r V l n g Vertaling Ve i t a r V e e Terminologie T e r m e aling Vert aling r t V ermi n o o o g l i e Termino logie Te r m e Te i g n ologie Terminolo Bewerki n g B e w erking Bewerking B e w e w erking Be werking B w e B e werking k r ing Bewerking B B e w e S t n d a a rdisering Standaa r e i d r i R e e vi s e i R e visie Revis ie Re v i s s i e e Revi Revisie Revisie Revisie

2 2 Cliëntenverslag 2011 Deze publicatie van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie is beschikbaar op de website van het Vertaalbureau: Meer informatie over de Europese Unie is verkrijgbaar via de Europa-server (www.europa.eu). Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, Alle rechten voorbehouden ISBN ISSN doi: /17565

3 3 INHOUD I. Voorwoord van de directrice II. CLIËNTEN DE BESTAANSGROND VAN HET VERTAALBUREAU Nieuwe overeenkomsten met cliënten Potentiële cliënten Verslag van vergaderingen, seminars en projecten met cliënten Gezamenlijke evenementen van agentschappen Gezamenlijke terminologieworkshop voor de agentschappen Tentoonstelling EU Agencies The Way ahead bij het Europees Parlement Het Vertaalbureau is lid van de trojka die leiding geeft aan het Interagency Accountants Network (IAAN) De website van CdT in de schijnwerpers tijdens de bijeenkomst van hoofden van communicatieafdelingen Klanttevredenheidsonderzoek Cliëntenportaal Belangrijkste cijfers Enquête cliëntenportaal Vervolgbijeenkomst met testgebruikers III. DE EERSTE OPDRACHT VAN HET VERTAALBUREAU Vertaling/revisie belangrijkste cijfers Documenten Handelsmerken Overige taaldiensten Terminologie Trefwoordenlijsten Redactionele bewerking Kwaliteitsborging van vertalingen Stand van zaken wat betreft de uitvoering van het actieplan voor de kwaliteitsborging van vertalingen Optimalisatie van de kernactiviteiten Verwerking van feedback van cliënten Werkstroomoptimalisering en innovatie Ontwerp van een nieuw systeem voor het beheer van de vertaalwerkstroom Technologische bewaking als middel tot innovatie IV. DE TWEEDE OPDRACHT VAN HET VERTAALBUREAU Interinstitutionele activiteiten ICTI-bijeenkomsten en -werkgroepen Interactieve Terminologie voor Europa (IATE) IAMLADP JIAMCATT Andere activiteiten in verband met externe betrekkingen Seminar over beste praktijken bij het reviseren van vertalingen Contact met universiteiten in de lidstaten Stagiairs bij het Vertaalbureau Andere activiteiten in verband met externe betrekkingen V. EXTERNE COMMUNICATIE Het Vertaalbureau een praktische leidraad voor cliënten Openbare website van het Vertaalbureau massaal bezocht Het Vertaalbureau zit nu ook op Facebook The language hub de nieuwsbrief van het Vertaalbureau voor cliënten Ontwerp van het externe-communicatiekader VI. BIJLAGEN Organigram van het Vertaalbureau Totaal volume Volume per cliënt Volume versus prognose Personele en financiële middelen 2011 (prognose (*) versus resultaat) Belangrijkste cijfers 2011 per cliënt

4 4 I. Voorwoord van de directrice Geachte lezer, Vijf jaar geleden publiceerde het Vertaalbureau het jaarlijkse verslag van zijn werkzaamheden vanuit een innovatieve aanpak die zowel gericht was op leesbaarheid als op klantgerichtheid. Sindsdien bieden onze jaarlijkse verslagen niet alleen een algemeen overzicht van de kernactiviteit en de andere activiteiten van het Vertaalbureau, maar laten ze ook zien hoe het Vertaalbureau heeft ingespeeld op de behoeften van elke afzonderlijke cliënt. Met de presentatie van het 'cliëntenprofiel' hebben we laten zien hoe divers onze werkzaamheden zijn en hoe breed de oplossingen zijn die wij moeten bieden om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van onze cliënten. Het is mijn stellige overtuiging dat het nog altijd essentieel is dat wij verslag uitbrengen over klantspecifieke activiteiten. Onze cliënten zijn onze bestaansgrond, wij zijn er om hen van dienst te zijn. Het Europese rechtskader vraagt echter veel meer dan dat. Als EU-orgaan is het Vertaalbureau verplicht verslag uit te brengen over de resultaten van zijn activiteiten in termen van de doelstellingen die het heeft geformuleerd in zijn jaarlijkse werkprogramma, rekening houdend met de personele en financiële middelen die het in het verslagjaar heeft gebruikt. Wij moeten een overzicht geven van de risico's van deze activiteiten, gedetailleerd ingaan op de bouwstenen van de interne controle, alle managementaspecten behandelen, waaronder de toepassing van internecontrolenormen, en rapporteren over de efficiëntie en doeltreffendheid van ons systeem voor interne controle. Tot slot moet ik, als ordonnateur van het Vertaalbureau, mijn betrouwbaarheidsverklaring verstrekken ten aanzien van de wettigheid en regelmatigheid van alle financiële transacties van het Vertaalbureau. Deze informatie wordt geanalyseerd door de raad van bestuur van het Vertaalbureau, het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en de Rekenkamer. Is een dergelijk gedetailleerd verslag echter wel interessant voor het algemene publiek? Is een lezer aan een universiteit in een lidstaat of een medewerker van een agentschap echt geïnteresseerd in - om maar een voorbeeld te noemen - de efficiëntie en doeltreffendheid van het internecontrolesysteem van het Vertaalbureau? In de afgelopen paar jaar zijn wij continu op zoek naar het juiste evenwicht tussen het verstrekken van grote hoeveelheden zeer gespecialiseerde informatie als waarborg voor de begrotingsautoriteit enerzijds, en het leveren van een begrijpelijk overzicht voor het algemene publiek anderzijds. Onze verslagen werden dikker en dikker in ons streven om beide doelgroepen tevreden te stellen. In 2011 hebben we daarom besloten twee afzonderlijke documenten te publiceren. Het Jaarverslag van de werkzaamheden 2011 bevat alle wettelijk verplichte rapportageonderdelen en is bestemd voor de raad van bestuur van het Vertaalbureau en voor de begrotingsautoriteit. Het Cliëntenverslag 2011, dat voor u ligt, biedt een overzicht van onze belangrijkste resultaten in 2011 vanuit het gezichtspunt van de dienstverlening en geeft ook een schets van onze werkzaamheden in het kader van onze tweede opdracht, namelijk interinstitutionele samenwerking. Bovendien verspreiden wij via dit 'cliëntenverslag' indirect ook kennis over de familie van EU-agentschappen en -organen, waarvan het Vertaalbureau lid is. Een aardig extraatje. Ik hoop dat de lezersvriendelijke stijl van dit 'Cliëntenverslag 2011 van het Vertaalbureau ertoe zal leiden dat u het in één ruk uitleest. Veel leesplezier! Gailė Dagilienė

5 5 II. CLIËNTEN DE BESTAANSGROND VAN HET VERTAALBUREAU Nieuwe overeenkomsten met cliënten Het Vertaalbureau heeft in de loop van 2011 overeenkomsten ondertekend met vier nieuwe cliënten. Daardoor bevatte zijn portefeuille aan het eind van het jaar 56 cliënten. De nieuwe cliënten zijn de drie nieuwe financiële toezichthoudende instanties (Europese Bankautoriteit EBA, Europese Autoriteit voor effecten en markten EAEM, Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen EAVB), die op 1 januari 2011 operationeel werden en respectievelijk gevestigd zijn in Londen, Parijs en Frankfurt am Main, en het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec), waarmee het Vertaalbureau in maart een overeenkomst heeft gesloten en die in oktober is verhuisd naar zijn vaste locatie in Riga. Ten behoeve van een vlotte samenwerking is voor deze nieuwe cliënten een account aangemaakt op het cliëntenportaal voor het indienen van vertaalaanvragen, is voor elk van hen een coördinator aangewezen, hebben zij de relevante contactinformatie en de taakomschrijving van de afdelingen van het Vertaalbureau ontvangen en is fundamenteel referentiemateriaal beschikbaar gesteld op de centrale faciliteit van het Vertaalbureau voor referentiemateriaal (One-Stop-Shop). De eerste vertaalaanvragen zijn met succes uitgevoerd en het Vertaalbureau verheugt zich op intensivering van de samenwerking in Potentiële cliënten Het Vertaalbureau is in 2011 blijven uitkijken naar nieuwe kansen om zijn cliëntenportefeuille uit te breiden, zoals is vastgelegd in de huidige strategie voor de periode en in de nieuwe Strategy : Embracing the challenges, die door de raad van bestuur is goedgekeurd tijdens zijn vergadering in oktober Het is onderhandelingen gestart over een overeenkomst met het Europees Economisch en Sociaal Comité, dat een gemeenschappelijke vertaaldienst heeft met het Comité van de Regio s. Ook heeft het een ontwerpovereenkomst voorgelegd aan het Europees Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, dat op 25 oktober 2011 officieel is opgericht en dat in Tallinn zal worden gevestigd. Beide overeenkomsten zullen naar verwachting begin 2012 worden ondertekend. In 2011 heeft het Vertaalbureau, in antwoord op het feit dat de hoeveelheid vertalingen van Gemeenschapsmerken eerder dan verwacht terugloopt, in samenwerking met het Directoraatgeneraal Vertalingen van de Commissie, het document Options for a sustainable future of the Centre opgesteld. In dit document, dat in oktober 2011 is voorgelegd aan de raad van bestuur, worden drie mogelijkheden aangegeven om de terugloop in de werkbelasting op te vangen. De meest toekomstgerichte daarvan is een strategisch partnerschap met de Commissie. Er is al een begin gemaakt met vergaderingen hierover. Verslag van vergaderingen, seminars en projecten met cliënten 1 Ter bevordering van de uitwisseling van informatie en samenwerking met zijn stakeholders heeft het Vertaalbureau ook in 2011 weer cliënten bezocht en ontvangen. In totaal hebben in 2011 ontmoetingen plaatsgevonden met 20 van de 56 cliënten. Deze bijeenkomsten met cliënten varieerden van bezoeken aan nieuwe cliënten om gegevens te verzamelen tot algemene uitwisseling van informatie over werkstromen, de dagelijkse vertaalwerkzaamheden en projectspecifieke kwesties. Ook zijn er trainingen in het gebruik van het cliëntenportaal en vervolgsessies gehouden. Het Vertaalbureau heeft in de loop van 2011 de volgende cliënten ontmoet en/of de volgende projecten uitgevoerd 2 : ETF De hoeveelheid werk van de Europese Stichting voor opleiding (ETF) is in 2011 ongeveer gelijkgebleven ten opzichte van ETF heeft in 2011 alleen om vertalingen vanuit het Engels gevraagd. De doeltalen waren Duits, Frans, Italiaans en Spaans, en daarnaast de talen van de landen die partner zijn bij het nabuurschapsbeleid van de EU, zoals Russisch en Arabisch. De te vertalen documenten waren onder meer de landspecifieke verslagen, het jaarverslag, programmabeschrijvingen, notulen en correspondentie. Aan het begin van het jaar zijn er intensieve contacten geweest met ETF, die belast was met de coördinatie van de bijdragen van de agentschappen die deel uitmaakten van het cluster Onderwijs, ondernemingen en innovatie voor groei (waarvan het Vertaalbureau een van de leden was) voor de tentoonstelling EU-Agencies The way ahead die begin 2011 is georganiseerd bij het Europees Parlement in Brussel 3. Vertaalvolume ETF: bladzijden (2010: 3 135) Ontwikkeling van de cliëntenportefeuille Zie hoofdstuk III voor een gedetailleerd overzicht van de totale ontwikkeling van de vertaalvolumes. In de bijlagen vindt u gedetailleerde gegevens over de volumes per cliënt. 2 Cliënten zijn opgenomen in de volgorde waarin ze op de begroting van het Vertaalbureau staan. 3 Zie Gezamenlijke evenementen van de agentschappen op bladzijde 16.

6 6 EWDD: De belangrijkste documenten die in de loop van het jaar zijn vertaald en gereviseerd voor het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) waren het jaarverslag 2010 en briefings over drugs en drugsverslaving, studies over de drugssituatie in afzonderlijke landen en een analyse van het gebruik van drugs en drugspopulaties onder jongeren in een aantal Europese landen. Het Vertaalbureau heeft veel waardering voor de samenwerking met het EWDD aan de tentoonstelling 'EU-Agencies The way ahead die in februari 2011 is georganiseerd bij het Europees Parlement en waarvan het Waarnemingscentrum de drijvende kracht en de belangrijkste coördinator was 4. Vertaalvolume EWDD: bladzijden (2010: 6 681) EMA De vertaalaanvragen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in 2011 betroffen net als in voorgaande jaren voornamelijk EPAR's (Europese openbare beoordelingsrapporten). Het Vertaalbureau heeft het hele jaar door actief deelgenomen aan het bijwerken en taalkundig beoordelen van diverse modeldocumenten in alle EU-talen: de EPAR-samenvatting en kwaliteitsbeoordelingsmodellen 5 voor humane geneesmiddelen de belangrijkste referentiedocumenten voor producten die op basis van de gecentraliseerde procedure op de Europese markt worden gebracht zijn in overeenstemming gebracht met de meest recente vereisten van de wetgeving. Er is voor het eerst een EPAR-model voor generieke geneesmiddelen gemaakt, terwijl de modellen voor andere daarmee verband houdende documenten (vragen en antwoorden) zijn bijgewerkt en geharmoniseerd. De bijdrage van het Vertaalbureau aan dit herzieningsproces en zijn nauwe samenwerking met de nationale regelgevingsautoriteiten in alle delen van Europa werden zeer gewaardeerd door het EMA, omdat het heeft geleid tot samenhangender en taalkundig beter uitgewerkte documenten, die op de EMA-website zijn gepubliceerd. Na deze standaardisatiewerkzaamheden heeft het Vertaalbureau zijn vertaalgeheugens gereorganiseerd en geoptimaliseerd, zodat deze in overeenstemming zijn met de meest recente documenten en dus efficiënter ondersteuning bieden aan de vertalers. Het Vertaalbureau is doorgegaan met de vertaling van productinformatie voor nieuwe, door kleine en middelgrote ondernemingen ontwikkelde geneesmiddelen. Het Vertaalbureau heeft twaalf van deze omvangrijke documenten (acht voor humane geneesmiddelen en vier voor veterinaire geneesmiddelen) verwerkt drie keer zoveel als in het voorgaande jaar. Gegeven het brede terrein en de toename van het aantal van deze vertaalprojecten, en de uitdagingen van het beheer van zowel interne als externe middelen heeft het Vertaalbureau in 2011 gewerkt aan optimalisatie van het tijdschema voor deze vertalingen. Het onderwerp stond op de agenda van de plenaire vergadering van de Werkgroep kwaliteitsbeoordeling van documenten in juni, waar het Vertaalbureau zijn voorstel heeft gepresenteerd om tijd te winnen bij de vertaling van deze productinformatiedocumenten, waarbij is getracht een haalbare oplossing te vinden voor alle partijen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de vertaling en de beoordelingswerkzaamheden. Vervolgens is tijdens een speciaal hieraan gewijde telefonische vergadering met het EMA een compromis bereikt, waarover het EMA de nationale autoriteiten heeft geïnformeerd tijdens de plenaire vergadering van de Werkgroep kwaliteitsbeoordeling van documenten in september. Na een proefperiode die in januari 2012 afloopt, zal deze kwestie in het eerste kwartaal van 2012 worden geëvalueerd. Tijdens de follow-upbijeenkomst met testgebruikers van het cliëntenportaal 6 in november heeft het EMA zijn behoefte aan zeer urgente vertalingen met het Vertaalbureau besproken. Daarnaast werd gesproken over de middelen van het Vertaalbureau wanneer gelijktijdig diverse urgente vertalingen moeten worden verwerkt, en over de vertaling in alle EU-talen van de website van het register van klinische proeven, die eind 2011 van start is gegaan. Vertaalvolume EMA: bladzijden (2010: ) EU-OSHA Vertaler aan het werk Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft zijn vertaalvolume in 2011 met de helft verminderd. Tot de belangrijkste typen vertaalde documenten behoorden materiaal voor de website en documenten voor de 'Europese week'-campagne, factsheets, het jaarlijkse werkprogramma, het jaarverslag, de begroting, notulen van vergaderingen en brochures. De samenwerking met het Agentschap was opnieuw zeer doeltreffend en positief. Er zijn in 2011 twee vergaderingen geweest met vertegenwoordigers van EU-OSHA. Tijdens de eerste vergadering heeft EU-OSHA met het Vertaalbureau gebrainstormd over toekomstige mogelijkheden voor samenwerking, bijvoorbeeld voor het redactioneel bewerken van webteksten, rechtstreeks vertalen op de website van het Agentschap en het lokaliseren van content voor specifieke taalversies van OSHwiki, een besloten Wikipedia over OSHthema's, waarvoor EU-OSHA een partnerschap is aangegaan met de VS. EU-OSHA heeft het Vertaalbureau laten weten dat het veel waarde hecht aan standaardisatie van teksten en dat het 4 Zie Gezamenlijke evenementen van de agentschappen op bladzijde QRD Kwaliteitsbeoordeling van documenten 6 Zie bladzijde 18.

7 7 daarom aan een interne stijlgids werkte. Ook werd aangegeven dat bij het Agentschap een vertaalprojectteam was ingesteld met mensen uit elke eenheid. Dit team heeft als taak te onderzoeken hoe vertalingen worden gepland, vooruit te denken, te praten over redactionele bewerking, een activiteit die steeds belangrijker wordt voor het Agentschap, en in het algemeen na te denken over een zakelijke aanpak van publicatieprojecten. Tijdens de tweede bijeenkomst is EU-OSHA gedetailleerder ingegaan op de bij het Agentschap lopende standaardisatieprojecten, dat wil zeggen het maken van modellen voor de meest gangbare documenttypen, zoals persberichten en E-facts en heeft het samen met de medewerkers van het Vertaalbureau werkstroomkwesties verhelderd. Vertaalvolume EU-OSHA: bladzijden (2010: ) BHIM Het aantal Gemeenschapsmerken 7 is in 2011 aanzienlijk gedaald als gevolg van de technologische ontwikkelingen die het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (Merken, Tekeningen en Modellen) (BHIM) intern heeft ingevoerd. Desondanks zijn er meer documenten verwerkt dan in Het redactioneel bewerken van de besluiten over oppositie en doorhaling van het BHIM vormde ook in 2011 weer een aanzienlijk deel van het werk van het Engelse team, met wekelijks zo'n 75 documenten. Besluiten over oppositie zijn gebaseerd op standaarddocumentmodellen. De intern ontworpen macro waarmee de passages konden worden gemarkeerd die niet standaard zijn en die redactioneel moeten worden bewerkt, is verbeterd en is een waardevol hulpmiddel geworden voor het vermijden van dubbel werk, waardoor de interne redacteuren uiteindelijk efficiënter kunnen werken. Er is net als in het verleden zeer nauw samengewerkt met het BHIM en taalvragen van het Vertaalbureau werden snel en efficiënt beantwoord. De centrale contactpersoon bij het BHIM voor vertaalaanvragen leverde zeer gedetailleerde feedback op het cliëntenportaal. Het Vertaalbureau had medio 2010 het nieuwe werkstroomhulpmiddel ingevoerd. Hiermee werd de totale verwerkingstijd verkort en kwam er meer flexibiliteit ten aanzien van het aantal batches merken dat per week kan worden verwerkt. Dankzij deze ontwikkeling kon het Vertaalbureau in januari 2011 overgaan naar drie batches per week, en vervolgens in mei 2011 naar dagelijkse batches. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd van afzonderlijke batches, en daardoor in een verbetering van de totale verwerkingstijd voor aanvragen van merken bij het BHIM. Het Vertaalbureau had in 2009 en 2010 in het kader van het EuroAce 8 -project omvangrijke lijsten van producten en diensten uit het Engels naar alle EU-talen vertaald. Vanuit het gezamenlijke streven naar verbetering van de kwaliteit van de door het Vertaalbureau geleverde diensten heeft het BHIM in 2011 feedback geleverd over de EuroAce-vertalingen. Deze feedback is zorgvuldig geanalyseerd en verwerkt door de vertalers. In het algemeen bleek het bij de dubbele vertalingen die het BHIM had ontdekt, om spellingvarianten en synoniemen van de oorspronkelijke term te gaan. Dat neemt echter niet weg dat de feedback interessant en nuttig was en de goede kwaliteit van de diensten van het Vertaalbureau bevestigde. Ter voorbereiding van de toekomstige toetreding van Kroatië heeft het Harmonisatiebureau het Vertaalbureau ook gevraagd zijn EuroAce-databank van ongeveer termen in het Kroatisch te vertalen. De vertaling is in juli 2011 van start gegaan en zal naar verwachting in de eerste helft van 2012 worden voltooid. Er hebben verschillende coördinatiebijeenkomsten plaatsgevonden tussen de twee agentschappen. Twee daarvan in Luxemburg, kort voor de vergaderingen van de raad van bestuur in maart en oktober, en twee in Alicante (een in augustus, die gericht was op technische kwesties en verzoeken, en een in oktober, waarbij het accent lag op financiële aspecten). De voorzitter van het Harmonisatiebureau en de directrice van het Vertaalbureau zijn ook diverse malen bijeengekomen om te overleggen over de toekomstige samenwerking van de twee organen. Deze bijeenkomsten en besprekingen hebben geresulteerd in een nieuw project voor het automatiseren en continu uitbreiden van de EuroClass 9 -terminologiedatabanken. Dit project is voor het eerst besproken in augustus en vervolgens uitgewerkt in september en oktober. De ontwikkelingsfase is in oktober gestart. Er wordt een business-to-businessinfrastructuur gecreëerd op basis van webdiensten; deze wordt begin 2012 operationeel. Vertaalvolume BHIM: bladzijden (2010: ) voor documenten en voor merken, tekeningen en modellen ( in 2010) Europol In 2011 is het aantal documenten dat is vertaald voor de Europese Politiedienst (Europol) afgenomen. De soorten documenten die zijn vertaald, variëren van administratieve documenten (agenda's en ontwerpnotulen van vergaderingen van de raad van bestuur, besluiten van de raad van bestuur, besluiten van het Comité van beroep van het GCO en brieven), verslagen (algemeen verslag, verslag over namaakgeneesmiddelen, verslagen over gegevensbescherming, enz.) tot webteksten en begrotingsdocumenten. Het Vertaalbureau heeft in december een bezoek gebracht aan Europol om zich te informeren over hoe Europol naar een nieuw pand was verhuisd met een minimale onderbreking van de ITdienstverlening en om te spreken over continuïteit van het werk, IT-werkstations en diensten. Voor het Vertaalbureau was dit een goede gelegenheid om zich voor te bereiden op de verhuizing van zijn eigen datacentrum. Vertaalvolume Europol: bladzijden (2010: 9 990) 7 Zie bladzijde 19 voor meer informatie over merken. 8 Het EuroAce-project betreft de validering van lijsten van goederen en diensten die het BHIM gebruikt om het bedrijfsleven in staat te stellen de registratie van merken aan te vragen. 9 EuroClass is een instrument dat aanvragers helpt met de indeling van goederen en diensten; ze kunnen hiermee de indelingsdatabanken van 23 nationale merkenbureaus vergelijken.

8 8 FRA Het aantal vertaalde bladzijden voor het Bureau van de Grondrechten (FRA) nam in 2011 af. Vertaald werden onder meer thematische verslagen, het jaarlijkse activiteitenverslag en het jaarlijkse werkprogramma, de begroting, nieuwsbrieven, persberichten, notulen van vergaderingen, brieven, gidsen, webteksten en toespraken. Het Bureau reageerde snel en tijdig op vragen over bronteksten en leverde regelmatig feedback op vertalingen. Het Vertaalbureau heeft een glossarium samengesteld van 155 basistermen in 23 talen. Een omvangrijke publicatie die naar alle EU-talen is vertaald, was het ruim 170 bladzijden tellende Handboek over het Europese non-discriminatierecht, dat het FRA in samenwerking met het Europese Hof voor de rechten van de mens heeft geproduceerd. Een eerste deel van de taalversies was eind 2010 aan het FRA geleverd, het tweede deel volgde in april Gedurende het hele jaar heeft het Vertaalbureau gedetailleerde commentaren van het Bureau ontvangen over deze vertalingen. Hieruit kwam naar voren hoe complex dit onderwerp is en welke inconsistenties er zijn in de terminologie en de referentiedocumenten die worden gebruikt door de vertaaldiensten van de EU en de Raad van Europa. Om deze kwesties op te lossen en om een beter inzicht te krijgen in de eisen en verwachtingen van het Bureau heeft het Vertaalbureau het FRA voorgesteld om de uitwisseling van informatie te verdiepen door begin 2012 een seminar te organiseren voor de vertalers en de ondersteunende afdelingen van het Vertaalbureau. Vertaalvolume FRA: bladzijden (2010: ) EIB In mei heeft het Vertaalbureau een EIB-delegatie ontvangen in het kader van een algemene benchmarkingexercitie waaraan veel EU-instellingen/organen deelnemen. Het doel van het bezoek was te zien hoe de werkstroom van het Vertaalbureau functioneert en meer informatie te krijgen over het kwaliteitsborgingsprogramma van het Vertaalbureau, het freelancersnetwerk en de voor- en nabewerking van documenten. In vervolg hierop heeft het Vertaalbureau de EIB bezocht en daar een diepgaander presentatie gegeven van zijn werkmethoden. De EIB heeft diverse vertalingen aangevraagd, waaronder jaarverslagen van het auditcomité voor de raad van bestuur van de bank, die in het Grieks, het Spaans en het Portugees zijn vertaald. Vertaalvolume EIB: 176 bladzijden (2010: 13) EFSA In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen het grootste deel van de vertalingen voor deze cliënt bestond uit samenvattingen van wetenschappelijke adviezen, was een groot deel van de vertalingen in opdracht van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in 2011 meer van administratieve (notulen van vergaderingen, specificaties van aanbestedingen, brieven, enz.) en juridische aard (conclusies van antwoord in diverse rechtszaken, enz.). Ook persberichten over actuele zaken, zoals de E.coli-uitbraak in Duitsland, vormden dit jaar een aanzienlijk deel van de vertaalopdrachten van EFSA. EFSA heeft ook aanzienlijke inspanningen verricht om (via vertalingen) verspreiding te geven aan interessante publicaties en artikelen die zij heeft gevonden in de pers in de EU en aan de resultaten van diverse studies in alle delen van de wereld. Daardoor waren de bronteksten soms ook geschreven in Oost-Europese en exotischer talen, zoals Japans. Frans, Duits en Italiaans bleven echter de belangrijkste doeltalen voor dit type documenten. EFSA leverde ook in het afgelopen jaar weer waardevolle feedback via de klanttevredenheidsformulieren na proeflezing van de vertalingen van het Vertaalbureau. Dankzij deze feedback en de veelvuldige uitwisseling van terminologie met EFSA was het Vertaalbureau in staat de stijl en terminologie af te stemmen op de specifieke behoeften van EFSA. Het Vertaalbureau fungeerde ook als schakel tussen EFSA en het interinstitutionele Coördinatiecomité voor vertaling (CCT) over toegang tot het metazoekprogramma QUEST. EFSA had tijdens een bezoek aan het Vertaalbureau kennisgenomen van het bestaan van dit programma, waarmee in één keer in diverse taalhulpbronnen kan worden gezocht. Vertaalvolume EFSA: bladzijden (2010: 5 290) EASA De vertaling van teksten op het gebied van luchtvaart is een echte uitdaging, gezien de zeer specifieke terminologie. Het belangrijkste evenement in 2011 was een seminar dat in februari plaatsvond in Luxemburg. Hier kwamen het Vertaalbureau, het EASA en 19 vertegenwoordigers van 14 nationale luchtvaartautoriteiten bijeen. Het belangrijkste doel van dit seminar was de bevordering van wederzijds inzicht in de taken, structuren en werkprocessen van het EASA en het Vertaalbureau en in de uitdagingen waarmee beide worden geconfronteerd. Een ander belangrijk doel was te bespreken hoe zou kunnen worden toegewerkt naar een sterkere en meer systematische samenwerking met de nationale luchtvaartautoriteiten teneinde het gemeenschappelijke doel van hoogwaardige vertalingen van regelgevingsmateriaal voor het EASA te waarborgen. Het accent lag op de uitwisseling van referentiemateriaal en adviezen over de manier waarop het best kan worden omgegaan met enkele van de vele eigenaardigheden in de EU- en nationale terminologie.

VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET VERTAALBUREAU IN 1998 & WERKPROGRAMMA 1999

VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET VERTAALBUREAU IN 1998 & WERKPROGRAMMA 1999 VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN HET VERTAALBUREAU IN 1998 & WERKPROGRAMMA 1999 FR NL IT INHOUD VOORWOORD Door mevrouw C. FLESCH, voorzitter raad van bestuur VERSLAG WERKZAAMHEDEN 1998 I. Inleiding II.

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Werkprogramma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Werkprogramma 2015 DISCLAIMER De standpunten of meningen in dit werkprogramma

Nadere informatie

EUROPOL- OVERZICHT. Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol

EUROPOL- OVERZICHT. Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol EUROPOL- OVERZICHT Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol EUROPOL- OVERZICHT Algemeen Verslag van de activiteiten van Europol Europese Politiedienst, 2011 Deze publicatie heeft betrekking op

Nadere informatie

Geharmoniseerde database. De stukjes van de classificatiepuzzel passen in de hele EU in elkaar

Geharmoniseerde database. De stukjes van de classificatiepuzzel passen in de hele EU in elkaar 03 2014 NL Geharmoniseerde database De stukjes van de classificatiepuzzel passen in de hele EU in elkaar Het gebruikersperspectief e-filing geïntroduceerd in Ierland Interview: Volle kracht vooruit bij

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING

PRAKTISCHE HANDLEIDING EUROPEES PARLEMENT Regionale ontwikkeling DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING STRUCTUURBELEID EN COHESIE B PRAKTISCHE HANDLEIDING NL Europe Direct helpt u antwoord te vinden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie V BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de

Nadere informatie

Tolken & vertalen voor. Europa. european union. union europeenne

Tolken & vertalen voor. Europa. european union. union europeenne Tolken & vertalen voor Europa european union union europeenne Wat is het Interinstitutioneel Comité voor vertalen en tolken? Het Interinstitutioneel Comité voor vertalen en tolken is het forum voor samenwerking

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54

2.8. Begrotingsraming Ontwerpbegroting 2013... 54 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht Werkprogramma 2013 1. SAMENVATTING... 4 1.1. Strategische doelen... 4 1.2.

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

ISSN 1684-0704 LAG RS VEVERS N ITE RLIJKS VITE A TI JA AC EUR EU O R PE O SE PE R SE E R K E E K N E K N AM A E M R E 20 07

ISSN 1684-0704 LAG RS VEVERS N ITE RLIJKS VITE A TI JA AC EUR EU O R PE O SE PE R SE E R K E E K N E K N AM A E M R E 20 07 ISSN 1684-0704 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG EUROPESE REKENKAMER 20 07 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG 2007 EUROPESE REKENKAMER Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2010 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel

Jaarverslag. Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Jaarverslag 2013 Koningsstraat 138/2 1000 Brussel Inhoud 1. De Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (FOD B&B)... 3 1.1. Zijn opdrachten... 3 1.2. De dienst van de Voorzitter en het directiecomité...

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29]

Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Veelgestelde vragen aan de persdienst van het Europees Parlement [07-04-2014-11:29] Hoe werken leden van het Europees Parlement, hoeveel verdienen ze en wat zijn hun kosten? Antwoorden op deze en andere

Nadere informatie