DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB. Bundel Nr 116. De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten. op de bouwplaatsen"

Transcriptie

1 DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - OKTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2007 NAVB Bundel Nr 116 De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten op de bouwplaatsen

2 Inhoud Inleiding... 3 Vierde trimester 2007 Bundel Nr 116 De kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten op de bouwplaatsen Overname toegestaan mits toelating van het NAVB. Deze bundels worden in het Frans gepubliceerd onder de titel CNAC dossier. De raadgevingen gepubliceerd door het NAVB binden enkel het Actiecomité, rekening houdend met de huidige stand van de wetgeving en de techniek, en onttrekken de lezer niet aan de verplichting om informatie in te winnen en de geldende wetgeving na te leven. De collectieve arbeidsovereenkomst van inzake de humanisering van de arbeid... 3 Gemeenschappelijke bepalingen... 3 Kleedkamers... 3 Refters... 4 Wasplaatsen... 4 Toiletten... 4 Specifieke bouwplaatssituaties... 4 Dranken... 5 Overleg met het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk... 6 Vragen en antwoorden... 6 Over welke mogelijkheden beschikt de hoofdaannemer om in te grijpen t.a.v. onderaannemers die de collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de sociale voorzieningen niet respecteren?... 6 Bestaat er een rookverbod?... 7 In welke gevallen wordt het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gevraagd?... 7 Welke brandbeveiliging moet er aangebracht worden in de sociale voorzieningen?... 7 Is het toegelaten alcoholische dranken te gebruiken op de bouwplaats?... 8 Wanneer kan er afgeweken worden van de standaard sociale voorzieningen?... 9 Wanneer kan er geopteerd worden voor chemische toiletten? Wat zijn R- en S-zinnen? Kan het NAVB een bepaald merk van sociale voorzieningen goedkeuren? Bijlagen Bijlage 1. ARAB-artikels Bijlage 2. KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen van Bijlage III A 14/ Bijlage 3. Collectieve arbeidsovereenkomst Verschijnt 4 maal per jaar. Bestellingen en tarieven: zie of achteraan in NAVB info. Gratis downloadbaar op In dezelfde reeks zijn nog andere dossiers beschikbaar (vroeger Veiligheidsnota s ). NAVB Colofon NAVB dossier is een driemaandelijks informatieblad van het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (ook beschikbaar in het Frans onder de titel CNAC dossier ). Redactie: Raymond Brems, Christian Depue, Carl Heyrman, Véronique le Paige, Arlette Moonens, Christelle Schmitz, Emmy Streuve, Isabelle Urbain, Nicolaas Van Leeuwen Verantwoordelijke uitgever : Carl Heyrman - Sint-Jansstraat Brussel Inschrijvingsnummer bij de Koninklijke Bibliotheek (wettelijk depot) Het redactiecomité van NAVB dossier streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. Het kan er echter niet aansprakelijk voor worden gesteld. De reproductie van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en duidelijke bronvermelding. Informatie en abonnement : NAVB Sint-Jansstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Website: Opmaak en drukwerk : 2

3 Inleiding Op de bouwplaatsen moeten sociale voorzieningen aanwezig zijn om de arbeid(st)ers de gelegenheid te geven hun kleding op te bergen, zich om te kleden, zich te wassen, hun toilet te maken, eventueel te douchen, de maaltijden te gebruiken, te drinken, te schuilen in geval van werken in open lucht, uit te rusten bij erg belastende arbeidsomstandigheden en naar het toilet te gaan. Onverminderd de bepalingen van de ARAB-artikels 73 tot 103 (zie bijlage 1) en bijlage III.A.14 van het KB van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (zie bijlage 2), hebben de sociale partners in de bouw steeds geopteerd en blijven ze opteren voor een sectorale aanpak. Zo werd de collectieve arbeidsovereenkomst van inzake de humanisering van de arbeid (KB BS en ), aangepast en vervolledigd door de CAO van (KB BS ), en nadien vervangen en gemoderniseerd door de CAO van (KB BS ). (Zie bijlage 3.) De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst werd vastgesteld op De collectieve arbeidsovereenkomst van inzake de humanisering van de arbeid Gemeenschappelijke bepalingen De collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeid(st)ers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf. De tekst van de CAO moet uitgehangen worden op een voor de arbeid(st)ers zichtbare en toegankelijke plaats. De sociale voorzieningen (kleedkamers, refters, wasplaatsen, toiletten, verzorgingslokalen) worden ondergebracht in één of meer lokalen die volledig gescheiden zijn van de werkpost. Het aantal sociale voorzieningen staat in verhouding tot het aantal gelijktijdig tewerkgestelde arbeid(st)ers. Indien een beroep gedaan wordt op onderaannemers, maakt de hoofdaannemer schriftelijke afspraken over de installatie, het gebruik en het onderhoud van de sociale voorzieningen. De sociale voorzieningen moeten bestand zijn tegen klimatologische invloeden zoals wind, regen, sneeuw, warmte, koude De lokalen moeten op slot kunnen en de deur moet naar buiten opengaan. De werkgever duidt één of meerdere personen aan voor het onderhoud van de sociale voorzieningen. De plaatskeuze en de toegangsmogelijkheden van de sociale voorzieningen worden bepaald na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Indien het een tijdelijke of mobiele bouwplaats betreft, dienen de inplanting en de toegangsmogelijkheden van de sociale voorzieningen door de veiligheidscoördinator te worden opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsplan. De sociale voorzieningen moeten voorzien worden vanaf de aanvang van de bouwwerken. Indien er onvoldoende natuurlijk licht is, moeten de sociale voorzieningen uitgerust worden met een gepaste kunstmatige verlichting. In de sociale voorzieningen moet een voldoende en aangepaste uitrusting voor de brandbestrijding worden aangebracht. De arbeid(st)ers zijn verplicht de voorzieningen die hen ter beschikking worden gesteld, te gebruiken en de richtlijnen na te leven die hen verstrekt worden door de bevoegde verantwoordelijke(n). Kleedkamers Het is verboden de kleedkamers te gebruiken als refters of de arbeid(st)ers toe te laten er maaltijden te nemen. 3

4 De kleedkamers moeten voorzien zijn van gepast materiaal voor het drogen, ophangen en opbergen van kledingstukken, met de mogelijkheid de persoonlijke en werkkleding afzonderlijk op te bergen. De kasten moeten individueel zijn, vervaardigd uit hard en afwasbaar materiaal en gescheiden door volle tussenschotten. De luchtverversing moet doeltreffend zijn. Refters De oppervlakte van de refter moet minimum 1,50 m² per persoon bedragen. De hoogte mag niet minder dan 2 m bedragen. De refters moeten voorzien zijn van een voldoende aantal tafels en stoelen of banken met rugleuning, een drinkwatervoorziening, geschikte voorzieningen om voedingswaren op te bergen en koel te houden en om de vaat te doen, een opwarmtoestel voor eten en drinken, hygiënische voorzieningen voor vuilnis en afval. In bepaalde gevallen (hevige warmte of koude, werkzaamheden die veel energieverbruik vereisen, hevige psychische stress ), wordt na voorafgaand advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een afgescheiden verzorgingslokaal voorzien, hetzij in de refter, hetzij op een andere plaats. Wasplaatsen De vloer moet van die aard zijn dat hij gereinigd en ontsmet kan worden en uitglijden en vallen voorkomt. De muren en scheidingswanden zijn waterbestendig en glad. De wasplaatsen en douchecabines voor mannen en vrouwen zijn ondergebracht in afzonderlijke lokalen. De wasplaatsen moeten het volgende bevatten: een toevoer van water, een lozingsysteem voor het gebruikte water, een voldoende voorraad zeep, een voldoende hoeveelheid gepaste middelen om zich af te drogen. De wastafels kunnen individueel of collectief zijn en er moet watertoevoer zijn. In bepaalde bijzondere gevallen (behandeling van prikkelende, besmette, vette stoffen ) en op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer moeten de wastafels voorzien zijn van kranen met warm en koud water en moeten er aangepaste reinigingsmiddelen voorhanden zijn. Indien een sociale voorziening met stromend water onmogelijk is, moet een watervoorraadbak aan de wastafels gekoppeld worden om de toevoer van water mogelijk te maken. Indien er gevaar bestaat voor aantasting van de huid door giftige, besmettende of bijzonder bevuilende stoffen, moeten op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voldoende stortbaden met warm en koud water voorzien worden. De werkgever moet in de wasplaatsen of stortbaden zeep ter beschikking stellen en eventueel aangepaste reinigingsmiddelen voor de handen, op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De werkgever levert de handdoeken kosteloos en in voldoende hoeveelheid, laat deze regelmatig wassen en vervangen en verbiedt de arbeid(st)ers ze uit de wasplaatsen weg te nemen. Aan de wastafels mogen de handdoeken vervangen worden door andere systemen om de handen te drogen. Toiletten Er moeten toiletten voorzien zijn voor de arbeid(st)ers op de bouwplaats, zo dicht mogelijk bij de arbeidspost, ongeacht de aard van het werk of het aantal tewerkgestelde arbeid(st)ers. De toiletten zijn volledig van elkaar gescheiden en herkenbaar door een pictogram. De arbeid(st)ers moeten zich vrij naar de toiletten kunnen begeven. De vloer en de scheidingsmuren van de toiletten moeten bedekt zijn met duurzame en waterdichte materialen. Er moet ten minste 1 toilet per 15 arbeid(st)ers zijn en 1 urinoir per 10 arbeid(st)ers. Elk toilet moet voorzien zijn van een waterspoelingsysteem, een afsluitbare deur en een efficiënte ventilatie. Specifieke bouwplaatssituaties Sociale voorzieningen op kleine bouwplaatsen Er werd een hoofdstuk ingelast over specifieke bouwplaatssituaties. De tekst voorziet dat zeer uitzonderlijk, gezien de kortstondigheid van de activiteiten en de materiële onmogelijkheid om 4

5 de concrete toepassingsmodaliteiten van de CAO Sociale Voorzieningen na te leven, deze toepassingsmodaliteiten aangepast kunnen worden bij bouwwerken van zeer korte duur, bij kleine bouwplaatsen (5 arbeiders) en bij wegenwerken. Dat belet echter niet dat er steeds voorzieningen moeten zijn voor de arbeid(st)ers (bijvoorbeeld een compacte werfkeet) om hen de gelegenheid te geven hun kleding op te bergen, zich te wassen, de maaltijden te gebruiken, naar het toilet te gaan Deze (uitzonderings)modaliteiten moeten echter vooraf ter advies voorgelegd worden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Chemische toiletten WC-cabines Indien het onmogelijk is standaardtoiletten te installeren, kan geopteerd worden voor chemische toiletten en WC-cabines die voldoen aan de volgende vereisten: een solide constructie; een lichtdoorlatend dak en/of kunstverlichting; een tochtvrije ventilatie; een slipvrije bodem; een toiletbak met waterspoeling; een afscheiding tussen toiletbak en opvangreservoir, voorzien van een klep met pedaalbediening; een urinoir met stromend water; een toiletpapierhouder; een klerenhaak; een afvalbakje; een deurvergrendeling. Er moet minstens 1 cabine zijn per 10 arbeid(st)ers. De cabines moeten dagelijks gereinigd worden, rekening houdend met de schoonmaakvoorschriften van de leverancier. Bij de chemische producten worden duidelijk opgestelde veiligheidsinformatiebladen geleverd met vermelding van de samenstellende producten en R- en S-zinnen. Dranken De werkgever of zijn aangestelde moet drinkbaar water en aangepaste koele dranken ter beschikking stellen van de arbeid(st)ers, rekening houdend met de werk- en weersomstandigheden en het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Wanneer de buitentemperatuur minder dan 5 C bedraagt, worden onder de arbeid(st)ers kosteloos warme dranken verdeeld. Op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en in elk geval wanneer de buitentemperatuur het vereist, worden onder de arbeid(st)ers kosteloos frisdranken verdeeld. Individuele drinkbekertjes, eventueel wegwerpbekertjes, moeten ter beschikking worden gesteld. De distributiepunten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. Is er een drinkwatervoorziening of kan er aangesloten worden bij een drinkwaterlevering en indien het werk grote vergiftigings- of besmettingsrisico s inhoudt of bijzonder bevuilend is, kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het aanbrengen van drinkfonteintjes of distributiepunten met wegwerpbekers voor de arbeid(st)ers voorschrijven. Het is verboden alcoholische dranken ter beschikking te stellen. 5

6 Overleg met het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Iedere werkgever moet voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst voorafgaandelijk het advies vragen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, of bij ontstentenis aan de vakbondsafvaardiging. Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging raadpleegt de werkgever zelf zijn arbeid(st)ers over de toepassing van de bepalingen van deze overeenkomst. Dit geldt inzonderheid voor al de bepalingen waar het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gevraagd wordt. Vragen en antwoorden Over welke mogelijkheden beschikt de hoofdaannemer om in te grijpen t.a.v. onderaannemers die de collectieve arbeidsovereenkomst in verband met de sociale voorzieningen niet respecteren? Privé-opdrachten Indien de hoofdaannemer een beroep doet op onderaannemers, moeten er schriftelijke afspraken gemaakt worden over de installatie, het gebruik en het onderhoud van de sociale voorzieningen. De hoofdaannemer brengt de onderaannemer op de hoogte als hij zich niet houdt aan de afspraken. Indien nodig zal de hoofdaannemer, op kosten van de onderaannemer, zelf instaan voor de uitvoering van deze afspraken. (Art. 3.) Volgens de Welzijnswet (art. 29) betekent dit dat de hoofdaannemer met de onderaannemer een overeenkomst afsluit waarin o.a. de volgende bedingen worden opgenomen: (a) De onderaannemer verbindt zich ertoe de afspraken over de installatie, het gebruik en het onderhoud van de sociale voorzieningen na te leven. (b) Indien de onderaannemer de afspraken niet of gebrekkig naleeft, kan de hoofdaannemer zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de persoon die in gebreke is gebleven. Verder voorziet de Welzijnswet het volgende: De onderaannemer kan door de hoofdaannemer in gebreke gesteld worden indien hij de afspraken niet of gebrekkig naleeft. Vervolgens moet de hoofdaannemer zelf de nodige maatregelen nemen. De onderaannemer van wie men kan weten dat hij de afspraken niet zal naleven, moet geweerd worden door de hoofdaannemer. Dat kan gebeuren door de onderaannemers vragen te stellen, door vast te stellen dat ze niet beantwoorden aan bepaalde eisen van het bestek of dat ze niet over een veiligheidszorgsysteem beschikken (VCA, BeSaCC, OHSAS ). Het kan evenzeer op basis van vaststellingen die gebeurden tijdens een vorige aanwezigheid op een andere werf. Voor gevallen van medeaanneming (meerdere bouwdirecties uitvoering) verwijzen wij naar het KB van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Overheidsopdrachten In de openbare sector blijft de wet op de overheidsopdrachten van kracht. Nochtans zal bij de toepassing van deze wet rekening gehouden moeten worden met de principes uit de Welzijnswet. De wet betreffende de overheidsopdrachten (art. 12) legt aan de aannemer van een overheidsopdracht verschillende verplichtingen op met betrekking tot het op de werf tewerkgestelde personeel. Zo voorziet deze wet bepalingen over de naleving van de verplichtingen veiligheid en hygiëne en van de algemene arbeidsvoorwaarden op de werf. Niet alleen is de aannemer van een overheidsopdracht ertoe gehouden persoonlijk de reglementeringen inzake veiligheid en hygiëne en de arbeidsvoorwaarden na te leven, maar hij moet ze ook doen naleven door allen die personeel ter beschikking stellen op de werf of die tussenkomen in de hoedanigheid van onderaannemer, in welk stadium ook. De hoofdaannemer kan dus door een openbare opdrachtgever in gebreke gesteld worden voor 6

7 inbreuken gepleegd door een onderaannemer op de werf die bijvoorbeeld zijn personeel laat werken in omstandigheden die in strijd zijn met de Welzijnswet, het ARAB, de Codex, het AREI, de CAO Sociale Voorzieningen Bestaat er een rookverbod? In artikel 8 van de CAO staat dat je moet teruggrijpen naar de wettelijke bepalingen 1 en dat de nodige afspraken gemaakt moeten worden tussen rokers en niet-rokers. Ondertussen werd de wetgeving evenwel gewijzigd. Sinds 1 januari 2006 is het immers zo dat elke werknemer het recht heeft te beschikken over rookvrije werkruimten en sociale voorzieningen. Het is aan de werkgever om een rookverbod op te leggen in de werkruimten en dit verbod te doen naleven. Niettemin is het toegestaan te roken op de volgende plaatsen: Ruimten in open lucht (deze worden niet beschouwd als werkruimten volgens de definitie uit het KB van 19/01/2005). In de rookkamer: een afwijking op het verbod geeft de werkgever de mogelijkheid om een rookkamer te voorzien in de onderneming na voorafgaandelijk advies van het Comité PBW (de vakbondsafvaardiging). Deze rookkamer moet een lokaal zijn waar gerookt mag worden en dat uitsluitend daartoe bestemd is. In welke gevallen wordt het advies van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer gevraagd? Bij de keuze van de plaats van de sociale voorzieningen en van de toegangsmogelijkheden tot deze voorzieningen. (Art.9.) Indien er gevaar bestaat voor aantasting van de huid door giftige, besmettende of bijzonder bevuilende stoffen, geeft de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer een advies over de volgende zaken: - De gepaste hygiënemaatregelen die de arbeid(st)ers moeten nemen. (Art.12.) - De wastafels: warm en koud water, aangepaste reinigingsmiddelen. (Art.23.) - De stortbaden: voldoende stortbaden, met warm en koud water. (Art.24.) - Toiletgerief. (Art.25.) In bepaalde bijzondere, voorafgaandelijk bepaalde gevallen (hevige warmte of koude, werkzaamheden die véél energieverbruik vereisen, hevige psychische stress ), wordt een afgescheiden verzorgingslokaal voorzien, hetzij in de refter, hetzij op een andere plaats. (Art.19.) Modaliteiten bij kleine bouwplaatsen: zéér uitzonderlijk kunnen, door de kortstondigheid van de activiteiten en de materiële onmogelijkheid, de concrete toepassingsmodaliteiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst aangepast worden bij bouwwerken van zeer korte duur, kleine bouwplaatsen (5 arbeiders) en bij wegenwerken. (Art.30.) In verband met dranken: - De werkgever of zijn aangestelde moet drinkbaar water en aangepaste koele of warme dranken ter beschikking stellen van de arbeid(st)ers, rekening houdend met de werk- en weersomstandigheden. (Art.32.) - Wanneer de buitentemperatuur minder dan 5 C bedraagt, worden onder de arbeid(st)ers kosteloos warme dranken verdeeld. Op advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en in elk geval wanneer de buitentemperatuur het vereist, worden onder de arbeid(st)ers kosteloos frisdranken verdeeld. (Art.33.) - Is er een drinkwatervoorziening of kan er aangesloten worden bij een drinkwaterlevering en indien het werk grote vergiftigings- of besmettingsrisico's inhoudt of bijzonder bevuilend is, kan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer het aanbrengen van drinkfonteintjes of distributiepunten met wegwerpbekers voor de arbeid(st)ers voorschrijven. (Art.35.) De werkgevers moeten voor de toepassing van deze CAO ook voorafgaandelijk het advies vragen van het comité PBW (de vakbondsafvaardiging), inzonderheid voor alle bepalingen waar het advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer gevraagd wordt. (Art.37.) Welke brandbeveiliging moet er aangebracht worden in de sociale voorzieningen? Op de werf moeten brandblusapparaten geplaatst worden in de onmiddellijke omgeving van lokalen of zones waar er brandgevaar is of waar brandbare producten aanwezig zijn; de werfkeet is daar één van. De werfkeet moet uitgerust zijn met een blusapparaat dat toelaat op doeltreffende wijze een begin van brand te bestrijden. Brandblusapparaten moeten jaarlijks nagezien worden, teneinde zich ervan te vergewissen dat ze in goede staat verkeren. De keuze van het product moet 1 KB van 19/01/2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook (BS van 02/03/2005) 7

8 aangepast zijn aan de brandklasse en aan de lokalen waar het blusapparaat gebruikt mag worden (met of zonder elektrisch risico). KLASSE ICOON Van toepassing voor Voorbeeld Benodigd blusmiddel per brandklasse Klasse A brand van vaste materialen hout, papier, karton, textiel water (met of zonder additief) water met schuimmiddel (met of zonder additief) ABC-bluspoeder Klasse B brand van vloeistoffen bitumen, teer, olie, oplosmiddelen, benzine, alcohol, vetten... BC- of ABC-bluspoeder CO 2 blusgassen Klasse C brand van gassen aardgas, butaan, propaan, methaan... BC- of ABC-bluspoeder CO 2 blusgassen Klasse D brand van metalen magnesium, aluminium, natrium, titanium poederblusser specifiek voor metalen Klasse E brand ontstaan door elektriciteit elektriciteitskasten BC- of ABC-bluspoeder CO 2 blusgassen Klasse F brand ten gevolge van keukenoliën en vetten bakboter, frietvet natte chemicaliën blusdeken voor huiselijk gebruik Er wordt aangeraden een ABC-brandblusapparaat te voorzien (poederblusser) omwille van de doeltreffendheid bij branden die kunnen ontstaan in een werfkeet en de isolatie ten overstaan van elektrische stroom. Er wordt een brandblusapparaat van 6 kg aangeraden omwille van de gemakkelijke hanteerbaarheid. Dat moet worden geplaatst op een plek die altijd bereikbaar is. Is het toegelaten alcoholische dranken te gebruiken op de bouwplaats? Volgens artikel 99 van het ARAB is het verboden om gedistilleerde alcoholische dranken en gegiste dranken met een gehalte van meer dan 6 % volume alcohol binnen te brengen op de werkplek. In artikel 36 van de CAO gaat men verder en wordt gesteld dat het verboden is om alcoholische dranken ter beschikking te stellen van de arbeid(st)ers. Het is ook mogelijk om een alcoholbeleid op te nemen in het arbeidsreglement en daarin te verbieden om alcohol op de werkplek bij te hebben en te gebruiken. De werkgever heeft de plicht om een werknemer die onder invloed is van alcohol te verbieden te werken als hij zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Surf voor meer informatie over dit onderwerp naar onze website > Advies > Regelgeving in de praktijk > Algemene toelichtingen > Alcohol op het werk. 8

9 Wanneer kan er afgeweken worden van de standaard sociale voorzieningen? De CAO voorziet dat zeer uitzonderlijk, door de kortstondigheid van de activiteiten en de materiële onmogelijkheid, de concrete toepassingsmodaliteiten van deze collectieve arbeidsovereenkomst aangepast kunnen worden bij bouwwerken van zeer korte duur, bij kleine bouwplaatsen (5 arbeiders) en bij wegenwerken. Deze modaliteiten moeten echter voorafgaandelijk ter advies voorgelegd worden aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. (Art. 30.) Vooraleer afgeweken kan worden van de standaard sociale voorzieningen, dient eveneens het advies te worden gevraagd van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de syndicale delegatie en/of de arbeid(st)ers zelf. (Art. 37.) Enkele praktische voorbeelden en aanbevelingen Er moeten renovatiewerken worden uitgevoerd in een gebouw dat zich bevindt in een straat waar het door plaatsgebrek niet mogelijk is om standaard sociale voorzieningen te plaatsen. Indien de arbeid(st)ers geen gebruik kunnen maken van de sociale voorzieningen van de opdrachtgever, kan men ofwel opteren voor een compacte werfkeet 2 waarin de arbeid(st)ers zich kunnen omkleden, maaltijden gebruiken, naar het toilet gaan ofwel een regeling treffen met de buren. Compacte werfkeet Deur 2 Venster 3 Verwarming 4 Tafel 5 Stoelen 6 Kasten 7 WC 8 Wastafel 9 Keukentje Het dak van een rijwoning dient te worden vernieuwd. De duurtijd van de werkzaamheden bedraagt drie dagen en de werken worden uitgevoerd door vier arbeid(st)ers. Hier kan er ofwel voor geopteerd worden om een regeling te treffen met de opdrachtgever, ofwel om een compacte werfkeet te plaatsen. De gevel van een bestaande woning dient gevoegd te worden. De duurtijd van de werkzaamheden bedraagt een week en de werken worden uitgevoerd door twee arbeid(st)ers. Ook hier kan er ofwel voor geopteerd worden om een regeling te treffen met de opdrachtgever, ofwel om een compacte werfkeet te plaatsen. Drie arbeid(st)ers dienen 10 pylonen te schilderen die op 300 m van elkaar staan. De duurtijd van de werkzaamheden bedraagt 20 dagen. Er kan geopteerd worden voor een apart voertuig 3 waarin de arbeid(st)ers zich kunnen omkleden, maaltijden gebruiken, naar het toilet (type camping) gaan Vier arbeid(st)ers moeten wegmarkeringen aanbrengen. De duurtijd van de werkzaamheden bedraagt 5 dagen. Er kan ofwel geopteerd worden voor een compacte werfkeet, ofwel voor een apart voertuig. Wanneer kan er geopteerd worden voor chemische toiletten? De CAO voorziet dat er kan geopteerd worden voor chemische toiletten en WC-cabines indien het onmogelijk is standaardtoiletten te installeren. Het NAVB stelt vast dat: op kleine en grote werven (één toilet per verdieping, dicht bij de arbeidspost) meer en meer WC-cabines en chemische toiletten geplaatst worden; 2 De compacte werfkeet bevat ten minste een kleedkamer, een refter, een keukentje met spoelbak, een toilet met wastafel 3 Het aparte voertuig bevat ten minste een kleedkamer, een refter, een keukentje met een spoelbak, een toilet met wastafel 9

10 niettegenstaande de voordelen van de WC-cabines en chemische toiletten (snelle levering, aanvankelijk proper, gemakkelijk verplaatsbaar, wekelijks leeggemaakt ) bij het plaatsen van de cabines op heel wat werven te weinig rekening gehouden wordt met de degelijkheid van deze voorzieningen en met het aantal arbeid(st)ers. De gevolgen kunnen dan ook nefast zijn (toiletten die overlopen, onvoldoende hygiëne, contact met uitwerpselen en/of chemische producten ). Onder meer daarom voorziet de CAO dat de chemische toiletten en WC-cabines aan de volgende vereisten moeten voldoen: een solide constructie een lichtdoorlatend dak en/of kunstverlichting een tochtvrije ventilatie een slipvrije bodem een toiletbak met waterspoeling een afscheiding tussen de toiletbak en het opvangreservoir, voorzien van een klep met pedaalbediening een urinoir met stromend water een toiletpapierhouder een klerenhaak een afvalbakje een deurvergrendeling Verder voorziet de CAO dat er minstens 1 cabine per 10 arbeid(st)ers moet zijn. Het opvangreservoir moet volgens de behoeften en ten minste eenmaal per week door een gespecialiseerde onderneming leeggemaakt worden. De cabines moeten dagelijks gereinigd worden, rekening houdend met de schoonmaakvoorschriften van de leverancier. (Art. 31.) Het gebruik van menswaardige chemische toiletten moet ook op grote werven kunnen (bv. per verdieping), in combinatie met standaardtoiletten, en op voorwaarde dat de preventieadviseurarbeidsgeneesheer en de Comitéleden (de syndicale delegatie) of de arbeid(st)ers zelf hun goedkeuring hebben gegeven. Op sommige bouwplaatsen worden, voornamelijk op vraag van bepaalde buitenlandse arbeidskrachten, hurkclosets met voetsteunen en afvoeropening geïnstalleerd. Wat zijn R- en S-zinnen? In artikel 31 van de CAO staat dat bij de chemische producten duidelijk opgestelde veiligheidsinformatiebladen worden geleverd met vermelding van de samenstellende producten en de R- en S-zinnen. De R-zinnen (R van risk, risico) en de S-zinnen (S van safety, veiligheid) staan op etiketten op verpakkingen van gevaarlijke producten. R-zinnen zijn genummerde standaardzinnen die de risico s aangeven die verbonden zijn aan de stof of het preparaat, bijvoorbeeld R22 Schadelijk bij opname door de mond ; R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden. S-zinnen zijn eveneens genummerde standaardzinnen die de veiligheidsmaatregelen aangeven die je moet nemen bij het gebruik van de stof of het preparaat, bijvoorbeeld S37 Draag geschikte handschoenen ; S1 Achter slot bewaren. Op het etiket kunnen meerdere R- en S-zinnen staan. De volledige lijst met R- en S-zinnen staat op onze website > Advies > Regelgeving > Koninklijke besluiten, bij de titel Andere KB s. Kan het NAVB een bepaald merk van sociale voorzieningen goedkeuren? Het fonds voor veiligheid, hygiëne en verfraaiing van de werkplaatsen in het bouwbedrijf, beter gekend als het NAVB, het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf, is statutair niet bevoegd om installaties, voorzieningen goed te keuren. Als preventie-instituut van de bouw respecteren wij de conventionele afspraken tussen de sociale partners en geven iedereen die vragen stelt over de sociale voorzieningen de raad om de CAO na te leven. In geval van meningsverschillen of problemen kan er steeds een beroep gedaan worden op de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ( De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft, afhankelijk van de situatie, een raadgevende, preventieve of repressieve rol te vervullen. 10

11 Bijlagen Bijlage 1. ARAB-artikels Artikel 73. De werkgevers stellen ter beschikking van hun werknemers: a) een kleedkamer en een wasplaats; b) een refter en een verpozingslokaal; c) toiletten. Zij moeten hen eveneens drinkwater of een aangepaste drank verstrekken. De ligging, de toegangsmodaliteiten en de toegangsuren van de inrichtingen vermeld in het eerste lid, a) en b), worden vastgesteld door de werkgever, in akkoord met het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis ervan, met de syndicale afvaardiging. De werknemers moeten zich vrij naar de toiletten kunnen begeven. Indien de werknemers tijdens het werk hun handen moeten wassen, worden wastafels in de nabijheid van de arbeidsposten geïnstalleerd. De in het eerste lid voorziene sanitaire installaties worden, in voorkomend geval, zodanig ingericht dat rekening is gehouden met de tewerkgestelde mindervalide werknemers. A. Kleedkamers en wasplaatsen 1. Algemene bepalingen Artikel 74. De kleedkamers en de wasplaatsen bevinden zich in één of verschillende lokalen die volledig gescheiden zijn van de werkplaatsen en bureaus. Ze mogen in één enkel lokaal worden ingericht of in belendende lokalen die met elkaar in verbinding staan. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mogen in de bureaus, waarin niet meer dan drie bedienden werkzaam zijn, de voor hen benodigde kleed- en wasgelegenheden worden ingericht. Artikel 75. De lokalen waarin de kleedkamers en de wasplaatsen zijn ondergebracht zijn in duurzame materialen gebouwd. Evenwel mogen op tijdelijke werven alsmede op de afgelegen werven in de openluchtgroeven, de kleedkamers en de wasplaatsen in uitneembare of verplaatsbare constructies, bestand tegen uitwendige en atmosferische agentia, ondergebracht zijn. De wanden van deze constructies zijn vervaardigd uit harde en isolerende materialen en worden derwijze in elkaar gezet dat tocht en schadelijke infiltraties vermeden worden. De grond en de muren van de kleedkamers en de wasplaatsen worden tot op een hoogte van twee meter van een effen en waterdichte bekleding voorzien, zodat ze tegen een dagelijkse schoonmaak bestand zijn. Artikel 76. De lokalen voor de kleedkamers en de wasplaatsen moeten alle waarborgen inzake veiligheid en salubriteit bieden. Zij worden goed verlucht en verlicht en de temperatuur moet er, gemeten met een kamerthermometer, 20 C bedragen. In de lokalen van de stortbaden moet de temperatuur, gemeten met een kamerthermometer, 22 C bedragen. De lokalen voor de kleedkamers en de wasplaatsen worden ten minste eens per dag schoongemaakt. Bij ploegenarbeid worden de lokalen vóór iedere ploegwisseling schoongemaakt. Zij moeten met een sleutel kunnen worden gesloten. Alleen de meubelen die aan de bestemming beantwoorden mogen er zich bevinden. Het is verboden er refters in te richten of het personeel toe te laten er maaltijd te houden. Artikel 77. De kleedkamers en wasplaatsen zijn voor beiderlei kunne in afzonderlijke lokalen ondergebracht. In de ondernemingen bedoeld in artikel 82 beschikken de werknemers die een stortbad moeten kunnen nemen over kleedkamers en wasplaatsen ondergebracht in lokalen die uitsluitend voor deze werknemers zijn bestemd. 2. Kleedkamers Artikel 78. De kleedkamers zijn uitgerust met hetzij kleerhangers bevestigd aan een horizontale staaf, hetzij gewone kapstokken met kleerhaken, hetzij individuele kleerkasten, die roestvrij en gemakkelijk schoon te maken zijn. De keuze ervan wordt voor advies aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of, bij ontstentenis ervan, aan de syndicale afvaardiging voorgelegd. Deze kleedkamers zijn gemakkelijk toegankelijk; de afstand tussen twee rijen kleerhangers, kapstokken of individuele kleerkasten bedraagt ten minste 1,20 m. 11

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN

GLOBAAL PREVENTIEPLAN GLOBAAL PREVENTIEPLAN Uitgave 2007 Model van globaal preventieplan met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau Havenlaan 86 bus 302 1000 BRUSSEL Tel. 02/204.56.80 E-mail: info@p-i.be www.p-i.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk

De nieuwe reglementering roken op het werk. vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk vragen en antwoorden 13over roken op het werk De nieuwe reglementering roken op het werk 13vragen en antwoorden over roken op het werk 1De vroegere reglementering

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

Afdeling 1. Toepassingsgebied en definities

Afdeling 1. Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28.12.2010; erratum: B.S. 8.2.2011)

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie