Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie"

Transcriptie

1 NL VERSLAG WERKZAAMHEDEN 27 Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

2 Deze publicatie van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie is beschikbaar op zijn website: Meer informatie over de Europese Unie is te verkrijgen via de Europa server (www.europa.eu) Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, 28, alle rechten voorbehouden. ISBN ISSN

3 VERSLAG WERKZAAMHEDEN 27

4

5 INHOUD VOORWOORD DOOR DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR DEEL I. RAAD VAN BESTUUR DEEL II. INLEIDING DOOR DE DIRECTEUR VAN HET VERTAALBUREAU HOOFDSTUK. DE KERNACTIVITEIT VAN HET VERTAALBUREAU A. Algemeen overzicht B. Wat het Vertaalbureau in 27 voor zijn cliënten heeft gedaan HOOFDSTUK 2. DE TWEEDE TAAKOPDRACHT VAN HET VERTAALBUREAU: INTERINSTITUTIONELE SAMENWERKING HOOFDSTUK 3. INTERN BEHEER VAN HET VERTAALBUREAU 3

6 voorwoord het aantal officiële talen, met de invoering per januari 27 van drie nieuwe talen, het Roemeens, het Bulgaars en het Iers, op 23 kwam. Beste lezer(es), Bij de opstelling van dit verslag van de werkzaamheden van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie over 27 is de nieuwe, in 26 vastgestelde aanpak gevolgd, waarmee gestreefd wordt naar betere leesbaarheid en een sterkere gerichtheid op zijn cliënten. Het verslag geeft niet alleen een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden van het Vertaalbureau, maar accentueert ook hoe het Vertaalbureau ingespeeld heeft op de behoeften van iedere cliënt door hun specifieke profiel te presenteren. Duidelijk wordt dan ook hoe divers de werkzaamheden zijn om te voldoen aan de wensen van iedere cliënt van het Vertaalbureau en hoe verschillend de wijzen van aanpak bij de behandeling van de uiteenlopende formaten en producten die worden aangeboden. Het jaar 27 kan worden bestempeld als een jaar van consolidatie. Het was het eerste volle jaar onder leiding van de nieuwe, door de raad van bestuur in 26 benoemde directeur, waarin nieuwe structuren werden ingevoerd en een nieuwe strategie voor het Vertaalbureau voor de periode werd uitgewerkt. Het was ook het jaar waarin de big bang, de uitbreiding van de Europese Unie, werd voltooid, als gevolg waarvan In 27 groeide het Vertaalbureau gestaag, zowel in termen van personeelsuitbreiding en vertaalwerk als van inkomsten, die hoger uitvielen dan de ramingen. Deze ontwikkeling is niet alleen het gevolg van de komst van nieuwe talen en nieuwe cliënten; het cliëntenbestand bleef namelijk groeien en omvat nu 37 agentschappen. Het Vertaalbureau zag de vraag naar vertaling ook continu toenemen en verbreedde zijn productaanbod, ook al blijft er aan de vraagzijde een gebrek aan evenwicht bestaan, daar deze wordt gedomineerd door één grote cliënt. De directeur en de raad van bestuur moeten dit probleem nader bestuderen, zodra de hangende kwestie van de betaling van de werkgeversbijdrage aan het pensioenfonds is opgelost. Het Vertaalbureau kreeg kwijting van de begrotingsautoriteit voor zijn financiële verrichtingen van het voorafgaande jaar en de prestaties van het Vertaalbureau kregen bij een audit een uitermate positieve beoordeling. De bij deze controle gedane aanbevelingen worden actief ter harte genomen, een zaak die ook door de raad van bestuur nauwlettend wordt gevolgd. De raad van bestuur bleef de directeur in 27 steunen bij haar inspanningen om een duurzame oplossing te vinden voor het slepende probleem van de huisvesting van het Vertaalbureau, dat acuut werd na de komst van nieuwe medewerkers als gevolg van de uitbreiding van de EU en de uitbouw van de werkzaamheden van het Vertaalbureau. Er werd belangrijke vooruitgang geboekt voor de middellange termijn dat wil 4

7 zeggen tot 24. De langetermijnoplossing wordt momenteel bestudeerd. De samenwerking met de Luxemburgse autoriteiten in dezen verloopt goed en de raad van bestuur zal zich in 28 hierover buigen. De leiding van het Vertaalbureau en zijn medewerkers moeten hier worden geprezen wegens hun aanhoudende inzet voor de kwaliteit van het product, hun gedifferentieerde benadering van de cliënt en hun inspanningen om de tevredenheid van de cliënt centraal te stellen bij hun werkzaamheden. Ik stel ook de goede samenwerking van de directeur met haar personeel en de raad van bestuur op prijs alsook de collegiale sfeer die er tijdens de bijeenkomsten van de raad van bestuur heerst. Ik hoop dat de hele raad van bestuur van het Vertaalbureau zich zal blijven verplichten aan meertaligheid en aan het welslagen van de verdere werkzaamheden van het Vertaalbureau. Karl-Johan Lönnroth Karl-Johan Lönnroth Voorzitter van de raad van bestuur 5

8 DEEL I R A A D VA N B E S T U U R In 27 bestond de raad van bestuur van het Vertaalbureau uit 6 leden () : 32 vertegenwoordigers van de communautaire instellingen, agentschappen, bureaus en andere organen die een samenwerkingsovereenkomst met het Vertaalbureau hebben gesloten, 27 vertegenwoordigers van de lidstaten en 2 vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Sinds 24 wordt de raad van bestuur voorgezeten door de heer Lönnroth, directeur-generaal van het directoraat-generaal Vertaling van de Europese Commissie. De raad van bestuur houdt toezicht op alle werkzaamheden van het Vertaalbureau en neemt de besluiten die nodig zijn voor een goed functioneren van het Vertaalbureau. De raad van bestuur is in het bijzonder verantwoordelijk voor de begroting en de strategische planning. Ook benoemt de raad van bestuur de directeur van het Vertaalbureau. In 27 zijn er drie vergaderingen van de raad van bestuur belegd en zijn er twee schriftelijke procedures uitgevoerd. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: Besluit ter bekrachtiging van de benoeming van mevrouw Dagilienė tot directeur. Positief advies over de definitieve rekeningen van de directeur van het Vertaalbureau betreffende het begrotingsjaar 26 (2). Vaststelling van het Verslag Werkzaamheden 26. Vaststelling van de begroting 27 en twee gewijzigde begrotingen (3). Vaststelling van het werkprogramma 28. Vaststelling van de begroting 28 (4) en het personeelsbeleidsplan. (2) Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (Luxemburg) Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 26 (27/C 26/4) PB C 26 van 3..27, blz. 42. (3) Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 27 (27/29/EG) PB L 26 van , blz.. Gewijzigde begroting nr. (27/3/EG) PB L 27 van , blz Gewijzigde begroting nr. 2 (28/3/EG) PB L 2 van 4..28, blz. 5. () Een lijst van de leden van de raad van bestuur is te vinden in bijlage bij dit verslag. (4) Staat van ontvangsten en uitgaven van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 28 (28/244/EG) PB L 9 van , blz

9 De raad van bestuur heeft tijdens zijn vergaderingen opnieuw veel belang gehecht aan het probleem van het vinden van permanente huisvesting voor het Vertaalbureau. De raad van bestuur verwelkomt de inspanningen die zowel de Luxemburgse autoriteiten als het Vertaalbureau in 27 hebben geleverd om op korte termijn (in de nabije toekomst en tot 23-24) een oplossing te vinden voor de behoefte van het Vertaalbureau aan extra kantoorruimte. Wat betreft de korte termijn hebben de besprekingen bevestigd dat het Vertaalbureau gevestigd zal blijven in het Nouvel Hémicycle-gebouw en daarnaast vanaf eind 28 ongeveer zestig kantoren zal huren bij het Urbanisatie- en Ontwikkelingsfonds van het Kirchberg-plateau. De onderhandelingen hebben er ook toe geleid dat de Luxemburgse autoriteiten hun voorstel van augustus 26 hebben bekrachtigd om het Vertaalbureau in een van de torens op de Kirchberg te laten aankopen als permanente vestiging. In oktober 27 hebben de Luxemburgse autoriteiten het Vertaalbureau een gedetailleerd voorstel gedaan voor de langetermijnoplossing (vanaf 23). Dit voorstel bestaat uit twee opties: het huren van alle voor het werk van het Vertaalbureau benodigde ruimte in toren A of toren B aan de Place de l Europe (5), of het in zijn geheel aankopen van toren A. De raad van bestuur heeft besloten dat het voorstel in aanmerking moet worden genomen en heeft het Vertaalbureau gevraagd een analyse uit te voeren van de financiële, technische en juridische aspecten van het project met behulp van een onafhankelijke deskundige. (5) 7

10 DEEL II I N L E I D I N G D O O R D E D I R E C T E U R VAN HET VERTAALBUREAU Het jaar 27 was het meest productieve jaar van het Vertaalbureau: het aantal vertaalde bladzijden bedroeg meer dan 73 een sinds zijn oprichting ongekend groot volume. Bovendien werd in alle 23 officiële EU-talen vertaald, ook in het Roemeens en het Bulgaars sinds de laatste uitbreiding in 27, en in het Iers. Het Vertaalbureau heeft met succes op deze uitdagingen gereageerd. Er werd nieuw personeel aangeworven zowel voor de kernactiviteit als voor technische en administratieve ondersteuning en de nieuwe medewerkers kregen een goede training. Er werd systematisch efficiënte technische ondersteuning geboden met behulp van geavanceerde technologie, het uitbesteden van werk werd met succes beheerd en de kwaliteitscontrole was adequaat. De uitstekende reputatie wat het respecteren van de leveringstermijnen betreft werd op het traditioneel hoge niveau gehandhaafd. Uit dit alles blijkt overduidelijk dat het Vertaalbureau een stevige positie onder de toonaangevende vertaalbureaus inneemt. In 27 voegde het Vertaalbureau de daad bij het woord dat het zich nog sterker op de wensen van zijn klanten zou gaan richten door een klantendienst in te stellen. Het bleef ook trouw aan zijn drie hoekstenen kwaliteit, prijs en leveringstermijnen. Het Vertaalbureau heeft zijn interne middelen gereorganiseerd en is begonnen maatregelen te treffen voor het verbeteren van de kwaliteit van vertalingen, waarop het zich in 28 en daarna vooral zal concentreren. Ook werden enkele maatregelen op het gebied van prijsbeleid geïntroduceerd. Met instemming van de raad van bestuur in maart 27 werd het overschot van 9,3 miljoen EUR teruggestort op de rekening van zijn klanten. Voorts werd een eerste analyse van de tarievenstructuur verricht en dit heeft geleid tot de invoering van een nieuw product woordenlijsten dat de raad van bestuur in november heeft goedgekeurd. Het Vertaalbureau blijft zijn inspanningen op dit terrein voortzetten. Na al dit positieve nieuws vind ik het niet meer dan eerlijk erop te wijzen dat het personeel van het Vertaalbureau onder niet altijd comfortabele omstandigheden heeft moeten werken. Enerzijds ging de eerste fase van de interne reorganisatie van start, die de dienstverlening moet optimaliseren. Wie zou er kunnen beweren dat veranderingsbeheer een gemakkelijke taak is, ongeacht hoe goed de veranderingen worden gepland en doorgevoerd? Anderzijds zorgde het institutionele rechtskader ook voor problemen: een gecompliceerde reeks rechtshandelingen moest worden geredigeerd, goedgekeurd en geïmplementeerd. Ten slotte maakte het feit dat het personeel in overvolle kantoren in twee gebouwen (in ver van elkaar liggende stadswijken) moest werken, het er ook niet gemakkelijker op. Daarom wil ik mijn medewerkers hartelijk danken voor hun inzet en professionele houding. Maar als mij, zelfs in het licht van bovengenoemde punten, zou worden gevraagd om het jaar 27 in één woord samen te vatten, dan zou het sleutelwoord voor mij strategie zijn. Dit jaar was immers het laatste jaar van de huidige vijfjarenstrategie van het Vertaalbureau (23-27). Het Vertaalbureau kwam tot de slotsom dat alle doelstellingen die niet door externe factoren werden beïnvloed, zijn bereikt en het is begonnen met het ontwikkelen van de nieuwe strategie. 8

11 De nieuwe Strategie biedt een antwoord op de huidige vragen van klanten en van derden, alsmede inzicht in de mogelijke uitdagingen waarmee het Vertaalbureau in de komende vijf jaar te maken kan krijgen. De Strategie richt zich op de volgende prioriteiten: in de eerste plaats de diensten van het Vertaalbureau meer promoten en de tevredenheid van zijn klanten vergroten; in de tweede plaats de innovatiekracht van het Vertaalbureau versterken en in de derde plaats meer capaciteit vormen op basis van nieuwe kennis en vaardigheden. van de Commissie aan het Vertaalbureau sinds diens oprichting en het werd bijzonder door het personeel op prijs gesteld. De heer Orbans bezoek stelde ons in staat na te denken over de bijzonder belangrijke taakopdracht van ons allen. Zoals de commissaris het terecht stelde: talen vormen het hart van de eenheid in verscheidenheid van de Europese Unie. Eenheid in verscheidenheid dat is wat ons sterk maakt. Je zou kunnen zeggen dat de nieuwe Strategie zonder fundamentele veranderingen het spoor volgt van de voorgaande. Persoonlijk vind ik dit een positief teken. Het toont immers aan dat het management in de grond van mening is dat het Vertaalbureau op de juiste weg is en dat er geen wezenlijk andere aanpak noodzakelijk is. Anderzijds komt de focus op sterkere promotie van het Vertaalbureau en zijn ambitie om beter zichtbaar te worden in de vertaalwereld duidelijk tot uitdrukking. Vandaar de nieuwe dimensie van promotie en marketing, een grotere zichtbaarheid op het internationale toneel en nauwere contacten met universiteiten in de lidstaten. Hieruit blijkt duidelijk dat het Vertaalbureau zich klaar voelt om een nog grotere rol te spelen bij de tenuitvoerlegging van het Europese beleid van meertaligheid. Gailė Dagilienė Gailė Dagilienė En in dit verband doet het mij veel plezier te kunnen eindigen met ons evenement van het jaar. In juni 27 werd het Vertaalbureau vereerd met het bezoek van Leonard Orban, Europees commissaris voor meertaligheid. Het was het eerste bezoek van zo n hoge vertegenwoordiger 9

12 HOOFDSTUK DE KERNACTIVITEIT VAN HET VERTAALBUREAU A. Algemeen overzicht. Overzicht van 27 Het Vertaalbureau heeft zijn werkvolume in 27 gestaag zien groeien. Vergeleken met 26 is het aantal vertaalde bladzijden met 34,% gestegen naar een totaal van (6) (met inbegrip van bladzijden in verband met het functioneren van het Vertaalbureau zelf). Een vergelijking van de behaalde resultaten over 27 met de prognose voor 27 laat zien dat het aantal vertaalde bladzijden 7,2% hoger ligt dan de prognose (van bladzijden, een toename met 2,54% ten opzichte van de oorspronkelijke prognose van 567 bladzijden). Ongeveer Documenten Gemeenschapsmerken, tekeningen en modellen Documenten Resultaten Gemeenschapsmerken, tekeningen en modellen ,48% van de vertalingen van documenten had een normale deadline, in 28,7% van de gevallen betrof het geplande vertalingen en in 8,35% spoedvertalingen. Een toename met 35,84% voor Gemeenschapsmerken, tekeningen en modellen laat zien dat het vertalen van de lijsten van waren en diensten voor Gemeenschapsmerken, Gemeenschapstekeningen en -modellen en merken overeenkomstig het Protocol van Madrid een kernactiviteit blijft, zoals ook blijkt uit de onderstaande vergelijking tussen 26 en 27, onderverdeeld in kwartalen. (6) Met inbegrip van bladzijden voor het dagelijks functioneren van het Vertaalbureau. (7) Een terminologielijst wordt gedefinieerd als een lijst van afzonderlijke woorden of van uit meerdere woorden bestaande uitdrukkingen in een specifieke brontaal. Het Vertaalbureau zorgt voor equivalente termen en uitdrukkingen in de gevraagde doelta(a)l(en). Anders dan bij terminologiewerk bevatten deze lijsten geen aanvullende informatie als referentietekst, definities, context, enz.

13 In 27 heeft het Vertaalbureau een nieuw product ( terminologielijsten (7) ) toegevoegd aan de diensten die het aanbiedt: vertaling, revisie en wijziging van documenten, redactie, proeflezen van bronteksten en vertalingen, standaardisering (8), en werkzaamheden op het gebied van terminologie. 2. Verscheidenheid aan cliënten Gezien het sterk uitdijende complexe juridische, technische of wetenschappelijke karakter van het mandaat van de Europese Unie (EU) en ingegeven door de wens om tot een grotere geografische decentralisatie en netwerkbestuur op diverse niveaus te komen, heeft de EU een gedeelte van de tenuitvoerlegging van haar beleidstaken gedelegeerd aan een aantal gespecialiseerde en gedecentraliseerde organen (9). Het is de missie van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie om op rationele wijze te beantwoorden aan de behoeften aan vertalingen van de meeste van deze organen. In de verordening tot oprichting van het Vertaalbureau () wordt ook voorzien in vrijwillige samenwerking tussen EU-instellingen en -organen met een eigen vertaaldienst en het Vertaalbureau, zodat het Vertaalbureau eventuele overschotten aan werk kan overnemen. Voor de EU-organen die een samenwerkingsovereenkomst met het Vertaalbureau hebben gesloten, vormt het Vertaalbureau één enkel betrouwbaar loket voor hun meertalige vertaalbehoeften. In 27 zijn nieuwe overeenkomsten getekend met het Uitvoerend Agentschap voor het Volksgezondheidsprogramma, de Toezichtautoriteit voor het Europees GNSS, het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, het Europees Defensieagentschap, het Europees Bureau voor de Grondrechten en het Satellietcentrum van de Europese Unie. Het cliëntenbestand van het Vertaalbureau is daarmee gegroeid naar een totaal van 37, wat betekent dat het Vertaalbureau nu op een nog breder scala aan zeer gespecialiseerde gebieden werkzaam is. (8) De grootste besparingen bij het opstellen van meertalige documenten worden gerealiseerd door de toepassing van gecontroleerd schrijven ( controlled authoring ), zodat een tekst kan worden geschreven voor hergebruik en tegelijkertijd voor een doelmatige vertaling. Door toepassing van eenvoudige schrijftechnieken als modularisatie, standaardisering, vereenvoudiging en het terugdringen van herhalingen creëert de cliënt een standaardtekst (template) die slechts éénmaal hoeft te worden vertaald. Bij alle volgende documenten hoeven alleen de nieuwe tekstgedeelten te worden vertaald. Deze kunnen worden gefactureerd op basis van het aantal vertaalde bladzijden. Terugkerende tekstgedeelten moeten altijd op dezelfde manier worden vertaald. Om inconsistenties tussen de documenten te voorkomen, beveelt het Vertaalbureau aan om documentspecifieke templates in alle talen te creëren. Hierdoor zullen documenten altijd op dezelfde wijze worden opgemaakt en veranderen standaardteksten niet bij elke nieuwe vertaling. Deze templates moeten beschikbaar worden gesteld aan alle partijen die bij het publicatieproces zijn betrokken (schrijvers, redacteuren, vertalers en revisors). (9) () Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (PB L 34 van , blz. ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 645/23 van 8 juni 23 (PB L 245 van , blz.3).

14 3. Doelmatig beheer en vertaalaanvragen Een van de grootste uitdagingen voor vertaaldiensten is tegenwoordig het integreren van de verschillende partijen en instrumenten in het vertaalproces. Door gebruik te maken van geavanceerde elektronische communicatietechnologieën heeft het Vertaalbureau werkstroomsystemen ontwikkeld waarmee alle fasen van dit proces en alle risico s kunnen worden gestuurd en gemonitord (waaronder het aannemen van vertaalwerk, automatische voorvertaling en het verstrekken van referentiemateriaal, het maken van vertalingen, kwaliteitscontrole en de overdracht van het eindproduct aan de cliënt). De website voor het beheer van vertaalaanvragen is in 27 uitgebreid en omvat nu ook een pagina waarop cliënten een prognose van hun vertaalbehoeften voor het hele jaar kunnen doorgeven. Dit doorgeven van informatie over geplande vertalingen stelt niet alleen het Vertaalbureau in staat om de aanvragen op een soepele manier te verwerken, maar leidt ook tot lagere kosten voor onze cliënten. Het Vertaalbureau biedt zijn cliënten de keuze tussen drie verschillende soorten deadlines (normaal, gepland en dringend) met drie verschillende tariefschema s waarbij dringend 25% duurder is dan normaal en gepland 25% goedkoper. Deze maatregel is bedoeld om cliënten aan te zetten hun vertaalwerk ruim van tevoren te plannen en spoedaanvragen tot een minimum te beperken. 4. Vakkundige en flexibele vertalingen In 27 beschikte het Vertaalbureau over volledig bemande interne taalteams voor alle officiële talen van de EU. Vanwege de gevarieerde en soms zeer technische aard van de vertaalaanvragen van cliënten maakt het Vertaalbureau behalve van de interne vertalers ook gebruik van externe vertalers die over de door de cliënten gevraagde deskundigheid beschikken. Als het Vertaalbureau een bepaalde talencombinatie niet in huis heeft of als een document uitermate technisch is, doet het Vertaalbureau een beroep op een netwerk van onafhankelijke contractanten dat is samengesteld op basis van de EU-regels voor openbare aanbestedingen. Hierdoor kan het Vertaalbureau zich snel aanpassen aan de veranderende en groeiende vraag van cliënten, en deze flexibiliteit is een van de sterke aspecten van het functioneren van het Vertaalbureau. In 27 heeft het Vertaalbureau, vanwege de hierboven genoemde stijging van de werklast, nog meer gebruikgemaakt van externe vertalers dan in voorgaande jaren. In totaal zijn er bladzijden uitbesteed aan 333 externe contractanten op grond van 74 kadercontracten, die zijn gesloten na het uitschrijven van aanbestedingen en op basis van onderhandelingsprocedures. Het Vertaalbureau hecht groot belang aan openbare aanbestedingen een team van ervaren juristen houdt toezicht op het proces. Om de kwaliteit van de externe vertalingen te garanderen, doet het Vertaalbureau zijn uiterste best om externe vertalers te ondersteunen met IT-tools, woordenlijsten en referentiemateriaal. In een in 27 uitgevoerde enquête verklaarde 87% van de externe contractanten dat ze tevreden waren met hun betrekkingen met het Vertaalbureau. Er is echter ruimte voor verbetering op het gebied van de feedback van de vertalers van het Vertaalbureau. Waardering is er onder andere voor de diversiteit en de inhoud van de 2

15 teksten (2%), de uitstekende voorbereiding van vertaalprojecten (2%) en de hoge revisienormen (8%), terwijl 7% minder gelukkig was met de krappe deadlines en de grote bureaucratie. In 27 heeft het Vertaalbureau, net als in de voorgaande jaren, zijn activiteiten ten behoeve van verbetering van de kwaliteit voortgezet. De vertalers van het Vertaalbureau hebben externe vertalingen geëvalueerd. In 99,58% van de gevallen was de vertaling van aanvaardbare of uitmuntende kwaliteit. In slechts,42% van de gevallen werd de vertaling als onaanvaardbaar beoordeeld. 5. Tevredenheid van de cliënten Het verbeteren van de kwaliteit van zijn diensten en producten is de belangrijkste prioriteit van het Vertaalbureau, en de feedback van de cliënten vomt een van de belangrijkste instrumenten om dit te bereiken. In 27 zijn 626 klanttevredenheids met betrekking tot aan cliënten geleverde vertalingen naar het Vertaalbureau teruggestuurd, tegen 27 in 26. Ondanks de aanzienlijke toename, met 288,48%, blijft het percentage ingezonden klanttevredenheids laag, namelijk 2,23%. De verhouding tussen het percentage tevreden reacties (,52% van het totaal) en het percentage ontevreden reacties (,7% van het totaal) is in 27 ook min of meer gelijk gebleven en bedraagt ongeveer 2:. In 27 is het Vertaalbureau doorgegaan met het aanleggen van glossaria van specifieke en voor de cliënt essentiële terminologie, zowel op eigen initiatief als in samenwerking met cliënten. Er zijn vier grote projecten afgerond in 27. Het aantal brontermen dat in deze projecten is opgenomen varieert van 38 tot 3. Met één uitzondering omvatten ze alle 23 officiële talen van de EU. Op deze manier zijn in 27 meer dan termen verzameld en vertaald. Afgeronde glossaria worden ter beoordeling aan de cliënten toegezonden. Door hun feedback en samenwerking kan het Vertaalbureau zijn vertaalwerkzaamheden op een betrouwbare en door beide partijen goedgekeurde terminologische basis uitvoeren. Aangezien de kwaliteit van de vertalingen onder andere afhangt van de manier waarop het originele document is geschreven en opgesteld, evenals van de beschikbaarheid van goedgekeurde terminologie die specifiek is voor het onderwerp en van relevant referentiemateriaal, streeft het Vertaalbureau ernaar om zo nauw mogelijk samen te werken met zijn cliënten teneinde de essentiële terminologie en de referentiedocumenten vast te stellen die nodig zijn voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige vertalingen. Terminologie is de grootste oorzaak van ontevredenheid. Het Vertaalbureau gebruikt zoveel mogelijk de terminologie die door de cliënt wordt aanbevolen en moedigt cliënten aan om al bestaande woordenlijsten beschikbaar te stellen. 3

16 B. Wat het Vertaalbureau in 27 voor zijn cliënten heeft gedaan Alle cliënten die in 27 om vertalingen hebben gevraagd, worden hierna opgesomd volgens hun cliëntcode, die correspondeert met hun plaats in de begroting van het Vertaalbureau ().. Europees Milieuagentschap (EMA) % De efficiënte en constructieve samenwerking tussen het Europees Milieuagentschap (EMA) en het Vertaalbureau is opnieuw bevestigd door de snelheid waarmee het Agentschap heeft geantwoord op vragen over de interpretatie van de originele teksten en verzoeken om specifieke referentiedocumenten, evenals door de feedback over door het Vertaalbureau geleverde vertalingen. Door het toegenomen aantal klanttevredenheids en gereviseerde vertalingen in de vorm van aan het Vertaalbureau geretourneerde documenten waarop de aangebrachte wijzigingen zijn bijgehouden, heeft het Vertaalbureau beter inzicht gekregen in de stilistische en terminologische voorkeuren van het Agentschap. Het Agentschap doet regelmatig aanvragen voor vertalingen in niet-eu-talen (Arabisch, Kroatisch, IJslands, Macedonisch, Noors, Russisch en Turks). Het Vertaalbureau maakt met genoegen melding van de lange en zeer efficiënte en constructieve relatie tussen de contactpersoon van het EMA en de klantcoördinator van het Vertaalbureau. 2. Europese Stichting voor Opleiding (ETF) ,4% Net als in de voorgaande jaren was het merendeel van de aanvragen van de Europese Stichting voor Opleiding (ETF) dringend van aard. De samenwerking tussen de klantcoördinator van het Vertaalbureau en de Europese Stichting voor Opleiding verliep soepel. De meeste vragen van interne en externe vertalers hadden betrekking op acroniemen, terminologie en inconsistenties in de originele teksten. 7% van deze vragen is beantwoord via de contactpersoon; de antwoorden werden altijd direct ontvangen. Het merendeel van de vragen van interne en externe vertalers was het gevolg van het systematische gebruik van acroniemen. Dit wijst op de noodzaak dat de auteurs van de originele documenten stelselmatig alle afkortingen en acroniemen in hun documenten definiëren, zodat () Zie voetnoot 3 4

17 zinnen zo veel mogelijk voor zichzelf spreken. Een glossarium van de acroniemen die door de ETF het meest worden gebruikt zou voor de vertalers nuttig kunnen zijn. Het Vertaalbureau heeft plannen om de samenwerking met de ETF in de nabije toekomst te verdiepen om de meeste van deze problemen op te lossen. 3. Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) ,86% Vergeleken met de afgelopen jaren heeft het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA) in 27 aanzienlijk minder dringende vertaalaanvragen gedaan. Het Vertaalbureau juicht de toegenomen planning van de vertaling van documenten toe en waardeert de inspanningen van het EMCDDA om meer klanttevredenheids terug te sturen (een toename met meer dan 3%). Bij 2% van de ter vertaling ontvangen documenten waren er vragen die niet intern konden worden beantwoord en daarom werden doorgestuurd aan de desbetreffende contactpersonen van het EMCDDA, die snel de achtergrondinformatie verstrekten die nodig was om de context te verduidelijken. Een bezoek van het hoofd van de eenheid Communicatie van het EMCDDA aan het Vertaalbureau in juli 27 bood een gelegenheid om alle aspecten van de samenwerking de revue te laten passeren. De communicatie zelf (vertaalaanvragen, feedback, klanttevredenheids, enzovoorts) werd in grote lijnen als bevredigend beoordeeld. Met betrekking tot de terminologie heeft het EMCDDA aangekondigd dat het overweegt een grootschalig, meertalig glossarium aan te leggen, te vertalen door het Vertaalbureau. De nationale focal points zouden de vertalingen vervolgens kunnen goedkeuren. Ook zal gestreefd worden naar opname in de interinstitutionele terminologiedatabank IATE (zie hoofdstuk 2). Als proef heeft het Vertaalbureau vorig jaar een glossarium van 55 termen vertaald, die inmiddels gedeeltelijk zijn goedgekeurd. 4. Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) * ,27% (*) Gewijzigde begroting nr. 2 herziene prognose

18 Continuïteit en innovatie zijn de trefwoorden voor de werkzaamheden die het Vertaalbureau in 27 voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) heeft verricht. In de eerste plaats is het Vertaalbureau doorgegaan met het vertalen van samenvattingen van Europese openbare beoordelingsrapporten (EPAR s) (2) voor het publiek, op basis van de template die is goedgekeurd door het EMEA na beoordeling door de nationale bevoegde instanties. Dit type document was goed voor ongeveer 75% van het totale aantal documenten dat in 27 voor het EMEA is verwerkt. In het algemeen is het werkvolume met een derde gestegen, en opgemerkt moet worden dat het EMEA zijn vertalingen zeer zorgvuldig plant. In de tweede plaats is het Vertaalbureau, na voorbereidende vergaderingen over de procedurele aspecten in 26, een nieuwe vorm van samenwerking met het EMEA aangegaan. Het Vertaalbureau wordt betrokken bij de vertaling van productinformatie over nieuwe geneesmiddelen die zijn ontwikkeld door kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) en bij de vertaling van de communautaire lijst van kruidengeneesmiddelen. Volgens de overeengekomen procedure worden de door het Vertaalbureau geleverde vertalingen gereviseerd door de nationale bevoegde instanties. De gereviseerde versies worden vervolgens weer teruggestuurd aan het Vertaalbureau, samen met een evaluatie van de kwaliteit van de vertalingen. In 27 heeft het Vertaalbureau zorggedragen voor de vertaling met betrekking tot twee KMO-producten één geneesmiddel voor menselijk gebruik en één generiek geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik en voor twee vertalingen in verband met (2) EPAR: European Public Assessment Report (Europees Openbaar Beoordelingsrapport) kruidengeneesmiddelen die in de communautaire lijst zijn opgenomen. De ervaringen met de eerste KMO-producten zijn besproken tijdens de in juni 27 in Londen gehouden plenaire vergadering van een werkgroep (3), waarin vertegenwoordigers van het EMEA, de nationale bevoegde instanties van de lidstaten, de Europese Commissie, Noorwegen en IJsland (als toehoorders) en het Vertaalbureau zitting hebben. Tijdens een afzonderlijke vergadering van het Vertaalbureau en het EMEA in oktober is verder gesproken over de verbetering van de procedures en is de basis gelegd voor nieuwe projecten op beide gebieden, te weten KMO-producten en kruidengeneesmiddelen, die gepland staan voor 28. Het glossarium van de belangrijkste termen, dat in 26 is opgesteld in negentien officiële talen van de EU en dat 222 termen bevat uit Europese wetgeving, adviezen, EPAR s, QRDtemplates, jaarverslagen, werkprogramma s en andere relevante documenten, is door het EMEA geactualiseerd (het bevat nu 26 Engelse brontermen) en is door het Vertaalbureau in alle officiële talen van de EU vertaald. Het doel van dit glossarium is het geven van terminologische richtsnoeren aan interne en externe vertalers om een consistent gebruik van termen in alle documenten van het EMEA te waarborgen. Het is ook de bedoeling dat het glossarium dienstdoet als referentiebron voor auteurs van Engelstalige brondocumenten en voor de nationale bevoegde instanties bij het reviseren van vertalingen die door farmaceutische bedrijven of het Vertaalbureau zijn gemaakt. Nadat de termen zijn goedgekeurd door de nationale bevoegde instanties zullen ze worden opgenomen in de IATE-databank (zie hoofdstuk 2) en daar toegankelijk zijn voor gebruikers over de hele wereld. (3) Working Group on Quality Review of Documents (QRD werkgroep Kwaliteitsbeoordeling van documenten) 6

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402

AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III. van de vergadering van. donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 EUROPEES PARLEMENT 2009-200 AANGENOMEN TEKSTEN DEEL III van de vergadering van donderdag 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 VOORLOPIGE UITGAVE PE 425.402 In verscheidenheid verenigd INHOUDSOPGAVE AANGENOMEN

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2169(DEC) 3.2.2011 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2169(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor

Nadere informatie

VERSLAG WERKZAAMHEDEN 2008

VERSLAG WERKZAAMHEDEN 2008 www.cdt.europa.eu NL VERSLAG WERKZAAMHEDEN 28 VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE Deze publicatie van het Vertaalbureau voor de Organen van de Europese Unie is beschikbaar op zijn website:

Nadere informatie

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie www.cdt.europa.eu NL VERSLAG WERKZAAMHEDEN 29 Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie Deze publicatie van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie is beschikbaar op zijn website:

Nadere informatie

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 10 mei 2012 DEEL 2 P7_TA-PROV(2012)05-10 VOORLOPIGE UITGAVE PE 486.812

AANGENOMEN TEKSTEN. van de vergadering van. donderdag 10 mei 2012 DEEL 2 P7_TA-PROV(2012)05-10 VOORLOPIGE UITGAVE PE 486.812 EUROPEES PARLEMENT 2012-2013 AANGENOMEN TEKSTEN van de vergadering van donderdag 10 mei 2012 DEEL 2 P7_TA-PROV(2012)05-10 VOORLOPIGE UITGAVE PE 486.812 NL In verscheidenheid verenigd NL INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANENVAN DE EUROPESE UNIE VERSLAG WERKZAAMHEDEN 2006

VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANENVAN DE EUROPESE UNIE VERSLAG WERKZAAMHEDEN 2006 NL VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANENVAN DE EUROPESE UNIE VERSLAG WERKZAAMHEDEN 26 Dit verslag van dewerkzaamheden is eveneens beschikbaar op de internetsite van het Vertaalbureau: www.cdt.europa.eu Meer informatie

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2111(DEC) 29.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 29.1.2015 2014/2111(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.10.2016 COM(2016) 694 final 2016/0343 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

Samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse controles van de Europese Agentschappen en andere organen over 2014 door de Rekenkamer

Samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse controles van de Europese Agentschappen en andere organen over 2014 door de Rekenkamer Samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse controles van de Europese Agentschappen en andere organen over 2014 door de Rekenkamer 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E

Nadere informatie

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst

HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN. Samenwerkingsovereenkomst HET EUROPEES INSTITUUT VOOR GENDERGELIJKHEID EN HET BUREAU VAN DE EUROPESE UNIE VOOR DE GRONDRECHTEN Samenwerkingsovereenkomst Preambule Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) en het

Nadere informatie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

Kwijting 2011: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie P7_TA-PROV(203)037 Kwijting 20: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie. Besluit van het Europees Parlement van 7 april 203 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC)

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2184(DEC) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2010/2184(DEC) 3.2.2011 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B

11263/08 ADD 1 mak/gar/hd 1 DG I - 2 B RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 oktober 2008 (21.10) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2007/0163 (COD) 11263/08 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 O TWERP-MOTIVERI G VA DE RAAD Betreft:

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2014/2104(DEC) 22.1.2015 EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie begrotingscontrole 22.1.2015 2014/2104(DEC) ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2014 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-026/NL INHOUD I. INLEIDING A. Algemene inleiding B. Tarieven C. Ontvangsten D. Uitgaven II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/2234(DEC) 6.2.2012 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie begrotingscontrole 2011/2234(DEC) 6.2.2012 ONTWERPVERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole

Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole P7_TA(200)000 Kwijting 2008: Communautair Bureau voor visserijcontrole. Besluit van het Europees Parlement van 5 mei 200 over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 848 Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum» Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie constitutionele zaken. Mededeling van de Commissie "Kader voor Europese regelgevende agentschappen" (COM(2002) 718

EUROPEES PARLEMENT. Commissie constitutionele zaken. Mededeling van de Commissie Kader voor Europese regelgevende agentschappen (COM(2002) 718 EUROPEES PARLEMENT 1999 Commissie constitutionele zaken 2004 3 september 2003 WERKDOCUMENT Mededeling van de Commissie "Kader voor Europese regelgevende agentschappen" (COM(2002) 718 Analytische tabel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot goedkeuring van de sluiting door de Commissie, namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van

Nadere informatie

Goedgekeurd op 11 februari 2011

Goedgekeurd op 11 februari 2011 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00327/11/NL WP 180 Advies 9/2011 betreffende het herziene voorstel van de industrie voor een effectbeoordelingskader wat betreft de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 oktober 2004 (07.10) PUBLIC 12561/04 LIMITE EUROJUST 78 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies van de Raad over een

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 2013/0119(COD) 17.3.2016 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken.

Voor de delegaties gaan in bijlage dezes de ontwerp-conclusies van de Raad, waarover een akkoord is bereikt in de Groep sociale vraagstukken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 februari 2011 (16.02) (OR. en) 6196/1/11 REV 1 SOC 99 COMPET 34 VERSLAG van: de Groep sociale vraagstukken aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2008 (OR. en) 9196/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0048 (AVC) JUSTCIV 94 CH 28 ISL 15 N 18 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ONTWERP-BESLUIT

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE)

7111/15 JVS/mg DGD 1. Raad van de Europese Unie. Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15. Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 28 april 2015 (OR. en) 7111/15 Interinstitutioneel dossier: 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 7810/16 ENFOPOL 100 CODEC 417 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 8 april 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft:

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C

14957/15 ADD 1 nuf/van/hw 1 DGD 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 24 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0091 (COD) 14957/15 ADD 1 ENFOPOL 403 CSC 305 CODEC 1655 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3

Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 2.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 357/3 VERORDENING (EG) Nr. 2060/2004 VAN DE RAAD van 22 november 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2702/1999 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Nadere informatie

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.1.2015 C(2015) 383 final GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE van 30.1.2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) 10445/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) 10445/03. Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2003 (17.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier 1996/0198 (CNS) 1996/0190 (CNS) PUBLIC 10445/03 LIMITE PI 56 VERSLAG van: het voorzitterschap aan:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 december 2003 (16.12) (OR. fr) 15598/03 FIN 577 VERTALING BRIEF van: de heer Juan Manuel FABRA VALLÉS, voorzitter van de Europese Rekenkamer d.d.: 28 november 2002

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxemburg T (+352) E eca.europa.eu

12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxemburg T (+352) E eca.europa.eu Samenvatting van de resultaten van de jaarlijkse controles van de Europese agentschappen en andere organen door de Rekenkamer voor het begrotingsjaar 2015 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxemburg T (+352)

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel netwerk RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2008 (OR. en) 14914/08 COPEN 199 EUROJUST 87 EJN 65 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het Europees justitieel

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

12722/01 HD/nj DG G NL

12722/01 HD/nj DG G NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2001 (OR. en) 12722/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0121 (CNS) ECOFIN 264 ENV 490 NIS 73 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 645 definitief 2010/0313 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie, de Bondsstaat

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE. Voortgangsverslag over de uitvoering van de gemeenschappelijke aanpak voor gedecentraliseerde EU-agentschappen

VERSLAG VAN DE COMMISSIE. Voortgangsverslag over de uitvoering van de gemeenschappelijke aanpak voor gedecentraliseerde EU-agentschappen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 24.4.2015 COM(2015) 179 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE Voortgangsverslag over de uitvoering van de gemeenschappelijke aanpak voor gedecentraliseerde EU-agentschappen NL NL In

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 27 oktober 2004 (OR. en) 2003/0245 (COD) LEX 583 PE-CONS 3673/1/04 REV 1 ACP 105 COAFR 81 CODEC 816 VERORDENING (EG) Nr..../2004 VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.7.2015 COM(2015) 335 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Jaarverslag over de uitvoering van het EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire

Nadere informatie

Technische vertaling: accuraat en compleet

Technische vertaling: accuraat en compleet Technische vertaling: accuraat en compleet Bouwbestekken, installatievoorschriften, productbeschrijvingen, handleidingen: de vertaling van uw technische documenten laat u het liefst uitvoeren door vertalers

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 JUR 10 FIN 10 EUROJUST 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2003 (21.01) (OR. fr) 5252/03 10 FIN 10 EUROJUST 1 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE DIENST AAN DE BESPREKINGEN VAN HET BEGROTINGSCOMITE nr. Comv.: 12130/02 FIN 333

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE

PUBLIC. Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (OR. fr) 9026/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0064 (CNS) LIMITE PUBLIC USA 37 RELEX 167 JAI 136 AVIATION 105 TELECOM 86 WETGEVINGSBESLUITEN

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

PROTOCOL TOT WIJZIGING WIJZIGINGEN AAN DE CONVENTIE VOOR HET EUROPEES CENTRUM VOOR WEERSVOORSPELLINGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN

PROTOCOL TOT WIJZIGING WIJZIGINGEN AAN DE CONVENTIE VOOR HET EUROPEES CENTRUM VOOR WEERSVOORSPELLINGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN PROTOCOL TOT WIJZIGING WIJZIGINGEN AAN DE CONVENTIE VOOR HET EUROPEES CENTRUM VOOR WEERSVOORSPELLINGEN OP MIDDELLANGE TERMIJN Protocol tot wijziging (augustus 2005) De Raad van het Europees Centrum voor

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, L 219/10 UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 800/2014 VAN DE COMMISSIE van 24 juli 2014 tot vaststelling van verslagleggingsprocedures en andere praktische regelingen betreffende de financiering van operationele

Nadere informatie

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

VERORDENINGEN. Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 28.5.2014 L 159/41 VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 574/2014 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2014 tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD I. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Stand van zaken en mogelijke verdere stappen met betrekking tot de situatie

Nadere informatie

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE,

DE EUROPESE GEMEENSCHAP, HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, OVEREENKOMST BETREFFENDE DE DEELNAME VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK MALTA, DE

Nadere informatie

Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief

Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 februari 2002 (28.02) (OR. fr) 6693/02 Interinstitutioneel dossier: 2000/0077 (COD) ECO 62 CODEC 257 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur bij

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 oktober 2006 (17.10) (OR. en) 13651/06 SOC 447 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep sociale vraagstukken Toetsing van de uitvoering door de lidstaten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid. aan de Commissie begrotingscontrole EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid VOORLOPIGE VERSIE 2003/2210(DEC) 15 januari 2004 ONTWERPADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en

Nadere informatie

Cliëntenverslag 2011 VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE. V e. r e. V l. t a. i i. g t. a e. e r. v i s s. vi s. B e w e. e w.

Cliëntenverslag 2011 VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE. V e. r e. V l. t a. i i. g t. a e. e r. v i s s. vi s. B e w e. e w. ng S Standaardisering s a e i i g li nologie Termino e rking Bewerking erking Bewerking Revisie Revisie t NL Cliëntenverslag 2011 ling Vertaling V aling VERTAALBUREAU VOOR DE ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15

15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 15.12.2011 Publicatieblad van de Europese Unie C 366/15 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betreffende het begrotingsjaar 2010, vergezeld van

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst inzake Noorwegen;

Nadere informatie

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A

11064/09 nes/jel/sv 1 DG H 3A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2009 (13.11) (OR. en) 11064/09 EUROPOL 39 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Besluit van de Raad van Bestuur van Europol

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21

?? NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2004 (14.05) (OR. en) 9414/04 POLGEN 21 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers / de Raad Verslag over de stand

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 17 november 2008. tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK. van 17 november 2008. tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem NL BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2008/17) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 januari 2009 (21.01) (OR. en) 5524/09 SOC 25 COMPET 25 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het door de Europese Unie in het Gemengd Comité EU-ICAO in te nemen standpunt betreffende

Nadere informatie

VERSLAG (2016/C 449/19)

VERSLAG (2016/C 449/19) C 449/102 NL Publicatieblad van de Europese Unie 1.12.2016 VERSLAG over de jaarrekening van het Europees Instituut voor gendergelijkheid betreffende het begrotingsjaar 2015 vergezeld van het antwoord van

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S)

PUBLIC. Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) RAAD VA DE EUROPESE U IE 14625/08. Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) Conseil UE PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 oktober 2008 (30.10) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0058 (C S) 2008/0059 (C S) 14625/08 LIMITE FISC 138 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap

Nadere informatie