Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Ihnen auf Ihren Wunsch hin in deutscher Sprache übermittelt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Ihnen auf Ihren Wunsch hin in deutscher Sprache übermittelt."

Transcriptie

1 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Ihnen auf Ihren Wunsch hin in deutscher Sprache übermittelt. Allgemeine Geschäftsbedingungen Voorwaarden, vastgelegd op 14 november 2007, met betrekking tot de rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Vertaalbureau Cremer. Artikel 1 Begripsbepalingen In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Cremer: Vertaalbureau Cremer Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die Cremer opdraagt vertaalwerkzaamheden te verrichten. Overeenkomst: de overeenkomst, waarbij Cremer zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever vertaalwerkzaamheden te verrichten. Artikel 2 Voorwaarden De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Cremer, overeenkomsten en werkzaamheden, één en ander in de meest ruime zin van het woord. Bedingen, waarbij van deze voorwaarden wordt afgeweken, zijn eerst dan bindend indien schriftelijk door Cremer aanvaard en gelden alsdan alleen voor de aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden, waarbij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van botsende voorwaarden gelden de algemene voorwaarden van de opdrachtgever niet, ook niet wanneer deze als eerste zijn aangeboden. Dat is anders indien deze schriftelijk door Cremer zijn aanvaard. Artikel 3 Aanbiedingen Alle aanbiedingen van Cremer zijn geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen van Cremer zijn 30 dagen geldig. Artikel 4 Overeenkomsten Een opdracht tot vervaardiging van een vertaling wordt steeds aanvaard onder voorbehoud dat Cremer het recht zal hebben, nadat binnen redelijke tijd kennis kon worden genomen van de te vertalen tekst, de opdracht alsnog te weigeren, zonder dat Cremer daarbij tot enige schadevergoedingen verplicht is. Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Cremer. Deze aanvaarding gebeurt schriftelijk door Cremer of blijkt uit het feit dat uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Artikel 5 Algemene bepalingen Cremer verplicht zich, de zorg van een goede opdrachtnemer in acht te nemen.

2 Cremer is gehouden, gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen over de uitvoering van de opdracht. Cremer zal als haar opdrachtgever mogen beschouwen, degene die haar de opdracht tot vervaardiging van de vertaling heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en rekening van een derde, mits de naam en het adres van de derde tegelijkertijd aan Cremer zijn verstrekt en die derde desgevraagd de verstrekte opdracht heeft bekrachtigd. Cremer houdt zich het recht voor, de derde om verificatie/bekrachtiging te verzoeken. Artikel 6 Uitbesteding aan derden Cremer zal een aanvaarde opdracht tot vervaardiging van een vertaling tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is overeengekomen, ook door derden mogen laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de behoorlijke uitvoering van de opdracht. Artikel 7 Auteursrecht Het auteursrecht van de vertaling komt te berusten bij Cremer. Artikel 8 Duur Indien door de opdrachtgever en Cremer geen afleveringsdatum is overeengekomen, zal Cremer deze naar redelijkheid zelf vaststellen. Indien de opdracht wordt gewijzigd heeft Cremer het recht de opdracht als geëindigd te beschouwen en gemaakte kosten te declareren danwel de afleveringsdatum naar redelijkheid te verlengen. De met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Indien Cremer niet bij machte is om de aan haar gegeven opdracht tijdig binnen de overeengekomen tijd uit te voeren zal de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd zijn om de verleende opdracht eenzijdig in te trekken, zonder tot het geven van enige schadevergoeding gehouden te zijn. Cremer zal echter het recht hebben om de opdrachtgever de reeds door haar verrichte werkzaamheden in rekening te brengen volgens het geldende tarief genoemd in artikel 12. Indien de opdrachtgever de vertaalopdracht annuleert op een tijdstip dat Cremer reeds voorbereidingen heeft getroffen en/of kosten heeft gemaakt, kan van de opdrachtgever worden gevorderd, dat hij de door Cremer gemaakte kosten en reeds gedane werkzaamheden vergoedt. Artikel 9 Overmacht Bij overmacht heeft Cremer de keuze om de diensten en andere verplichtingen op te schorten danwel de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In geval van opschorting is Cremer verplicht de overeengekomen diensten te verrichten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Cremer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen en welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Cremer kan worden

3 gevergd. Als zodanige omstandigheden komen ondermeer in aanmerking ziekte van vertaler(s), het zoekraken in de post van vertalingen en opdrachten, evenals het verminken c.q. verloren gaan van vertalingen en opdrachten door een computercrash, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, storingen in de aflevering van vertalingen, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties, enz. Indien Cremer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Cremer gerechtigd de diensten welke reeds zijn verleend respectievelijk de kosten, die reeds zijn gemaakt, te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het betrof een afzonderlijke transactie. Artikel 10 Einde De overeenkomst eindigt: met haar volbrenging op het door partijen bepaalde tijdstip bij wijziging van de opdracht door de opdrachtgever, welke wijziging door Cremer niet geaccepteerd wordt (zie artikel 8) bij overmacht (zie artikel 9) door ontbinding door de rechter door ondercuratelestelling van opdrachtgever of Cremer, surséance van betaling of faillissement van opdrachtgever of staking van de onderneming van Cremer. Artikel 11 Gewichtige reden Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich wegens gewichtige reden tot de rechter te wenden met het verzoek de overeenkomst te ontbinden, waarbij als gewichtige reden wordt beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn, dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. Indien sprake is van ontbinding wegens gewichtige reden op initiatief van de opdrachtgever en Cremer bij het intreden hiervan diensten heeft verricht en/of kosten heeft gemaakt, is Cremer gerechtigd deze diensten, die reeds zijn verleend respectievelijk kosten, die reeds zijn gemaakt, te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het betrof een afzonderlijke transactie. Artikel 12 Vergoeding Opdrachtgever is aan Cremer honorarium verschuldigd. Tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk de hoogte van het aan Cremer terzake toekomende honorarium is overeengekomen, zal Cremer aan de opdrachtgever voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening brengen dat gebaseerd is op het te dien aanzien heersende gebruik, aansluitend op het door Cremer vastgestelde tarief, wat is afgestemd op de richtlijnen verstrekt door het Nederlands Genootschap van Vertalers. Tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen en met inachtneming van de uitzonderingen zoals hiervoor is vermeld (artikel 8, 9 en 11) zal wat aan honorarium, kosten en voorschotten door Cremer in rekening is gebracht, opeisbaar zijn zodra de vertaalopdracht geheel zal zijn uitgevoerd en aan de opdrachtgever of aan het door hem opgegeven adres is verzonden. Het recht van de opdrachtgever tegen de declaratie van Cremer te reclameren vervalt onherroepelijk na afloop van een termijn van 2 weken na levering van het werk.

4 Facturen dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Cremer is ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. Bij het niet nakomen of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting door de opdrachtgever zullen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten door Cremer gemaakt, op de opdrachtgever worden verhaald, onverminderd het recht van Cremer, de werkelijke kosten indien deze hoger zijn, op de opdrachtgever te verhalen. Onder de te verhalen kosten zijn o.a. begrepen de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen. Bovendien zal vanaf de datum, dat opdrachtgever in gebreke is, aan deze de wettelijke interest evenals administratieve kosten van 1% per maand of gedeelten daarvan in rekening worden gebracht. De opdrachtgever is in gebreke en verzuim, indien hij niet aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen de termijn welke in die gebrekestelling wordt genoemd. De rente is door Cremer kwartaalsgewijs zonder rechterlijke tussenkomst opeisbaar. Artikel 13 Klachten Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen 14 dagen na levering van de vertaalwerkzaamheden of andere diensten (zie art. 12). Opdrachtgever, die het geleverde niet binnen 14 dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichtingen akkoord te hebben bevonden. Indien de uitvoering van een vertaalopdracht voor de opdrachtgever onaanvaardbaar is, omdat de vorm en/of de vertaling aantoonbaar gebrekkig is, zal de opdrachtgever, zo mogelijk, de vertaler per aangetekend schrijven sommeren binnen 30 dagen de nodige verbeteringen aan te brengen. Artikel 14 Aansprakelijkheid - Schadevergoeding Cremer is nimmer aansprakelijk voor schade, welke de opdrachtgever lijdt ten gevolge van vergissing, verzuim, verkeerd woordgebruik of dergelijke fouten van Cremer, tenzij Cremer persoonlijk een ernstig verwijt treft. Van een ernstig verwijt als bedoeld in deze algemene voorwaarden is alleen dan sprake indien Cremer, hetzij opzettelijk, hetzij grovelijk onzorgvuldig, te werk is gegaan, zodanig dat haar dit kan worden toegerekend, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Cremer verzekerd is. In alle andere gevallen zal er geen sprake kunnen zijn van een ernstig verwijt te maken aan Cremer. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Cremer van iedere aansprakelijkheid. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van vertaler en/of hulppersonen is Cremer niet aansprakelijk. Dit artikel is eveneens van toepassing op derden bedoeld in artikel 6. Ingeval de opdrachtgever ten gevolge van vergissing, verzuim, verkeerd woordgebruik of dergelijke fouten van Cremer, terzake waarvan Cremer persoonlijk ernstig verwijt treft, schade lijdt, zal hij niet gerechtigd zijn tenzij de schade gevolg is van opzet van Cremer om aanspraak te maken op een hogere schadevergoeding van door hem aanwijsbare en berekenbare schade dan een bedrag, waarvoor Cremer zich tegen de gevolgen heeft verzekerd of indien Cremer zich niet heeft verzekerd, dan een bedrag van één duizend Euro. Opdrachtgever zal Cremer vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens Cremer terzake van het gebruik van door opdrachtgever verstrekte informatie en meer in het algemeen uit welke oorzaak dan ook ontstaan en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiend.

5 Fouten als gevolg van telefonische opdrachtverlening of wijziging van de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. De bewijslast ligt eveneens bij de opdrachtgever. Cremer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging van hem toevertrouwde manuscripten, documenten, boeken en papieren. Ook zal Cremer nimmer aansprakelijk zijn voor schade, noch de geldelijke gevolgen daarvan, veroorzaakt door computervirussen. De opdrachtgever vrijwaart Cremer tegen aanspraken van derden voor zover deze aanspraken gegrond zijn op vergissingen, verzuimen, verkeerd woordgebruik of dergelijke fouten, terzake waarvan Cremer persoonlijk GEEN ernstig verwijt treft, terwijl in geval Cremer persoonlijk WEL een ernstig verwijt treft, doch geen sprake is van opzettelijk door haar persoonlijk veroorzaakte schade, de opdrachtgever haar vrijwaart tegen aanspraken van derden voor zover deze het bedrag overtreffen, waarvoor Cremer zich tegen de gevolgen van zijn aansprakelijkheid verzekerd heeft, voor zover deze een bedrag van één duizend Euro overtreffen. Indien de opdrachtgever ten gevolge van te late of slecht verzorgde aflevering door Cremer van de vertaling schade heeft geleden, zal hij slechts gerechtigd zijn tot vergoeding van de werkelijk door hem geleden schade als deze rechtstreeks gevolg was van de tardieve of slecht verzorgde aflevering van de vertaling, terwijl Cremer niet gehouden zal zijn een hoger bedrag van schade te vergoeden dan dat bedrag, dat Cremer van de aan hem verstrekte opdracht als honorarium toekomt met een maximum van één duizend Euro. Geen schadevergoeding zal Cremer verschuldigd zijn indien de tardieve aflevering het gevolg is van overmacht, zoals genoemd in artikel 9. Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt in ieder geval na verloop van 1 maand na aflevering van de vertaling. De opdrachtgever vrijwaart Cremer tegen aanspraken van derden, welke na verloop van 1 maand geldend worden gemaakt. Iedere aansprakelijkheid van Cremer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico. Eventueel meegeclaimde kosten en intrest vallen eveneens onder deze maximering zijnde het bedrag dat assuradeuren in casu toekennen/uitbetalen. Artikel 15 Bevoegde rechter Toepasselijk recht Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords. Artikel 16 Deponering Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht op 14 november 2007 onder nr Inschrijving Handelsregister KvK Maastricht nr

AtoAvertaling vertaalbureau

AtoAvertaling vertaalbureau Algemene voorwaarden AtoAvertaling voor het uitvoeren van vertaalopdrachten Artikel 1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden, hierna te noemen Voorwaarden van AtoAvertaling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations

Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations Algemene Voorwaarden Susan Clark Translations Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Susan Clark Translations verstaan: Susan Clark Translations, KvK nr. 37153359, gevestigd aan de Asserlaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN BUITING VERTAALBUREAU ARNHEM, NEDERLAND Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

1.1 Onder "levering" wordt in deze voorwaarden zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten verstaan.

1.1 Onder levering wordt in deze voorwaarden zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten verstaan. Harald vertaalbureau voor alle EU-talen (Harald vertaalbureau voor alle EU-talen is ingeschreven bij de KVK te Utrecht onder de bedrijfsnaam Vertaalbureau Stegeman. In de praktijk wordt Harald Vertaalbureau

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Hargreaves

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

============================================================================= =================

============================================================================= ================= Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Cyclon International B.V., Heesterseweg 11 te 5386 KT Geffen; Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant; handelsregister nr. 16084714 =============================================================================

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden AFTER INK

Algemene Voorwaarden AFTER INK Algemene Voorwaarden AFTER INK Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen AFTER INK (gevestigd te Delft en geregistreerd in het Handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MICHEL WANNER TEKSTPRODUCTIES VOOR ALLE TEKST- EN ANDERE COMMUNICATIEOPDRACHTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MICHEL WANNER TEKSTPRODUCTIES VOOR ALLE TEKST- EN ANDERE COMMUNICATIEOPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN MICHEL WANNER TEKSTPRODUCTIES VOOR ALLE TEKST- EN ANDERE COMMUNICATIEOPDRACHTEN 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Toepasselijkheid Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht.

HollandsPracht B.V. Arnhemsestraat 47 6971 AP Brummen T +31 (0)575 563 562 F +31 (0)575 563 475 info@hollandspracht.nl www.hollandspracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Reclamebureau HollandsPracht Deel 1 Artikel 1. Algemeen 1.1 HollandsPracht In deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) wordt met HollandsPracht ( HollandsPracht ) bedoeld:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECHTSTAD CONSULTANCY B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET. Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers NGTV Definities Opdrachtgever Overeenkomst (van opdracht) Samengestelde opdracht Vertaler Vertaling 1) de natuurlijke dan wel

Nadere informatie

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden

Miranda Mol Business Intelligence. Algemene Voorwaarden Miranda Mol Business Intelligence Algemene Voorwaarden Delftsestraatweg 18 2641 NB Pijnacker 06 34 34 57 44 Mirandamol313@gmail.com www.mmbi.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAALBUREAU MASURIAVOOR VERTAALWERKZAAMHEDEN Definities Vertaler: 1. Vertaalbureau Masuria; Opdrachtgever: 2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - ALGEMEEN 1. Quinto Polyglot is een bedrijf dat gevestigd is aan de Zijdstraat 26 e te Aalsmeer welke gespecialiseerd is in het vertalen van allerhande teksten, zoals documenten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Hoofdstuk 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden van More 2 Safety (hierna M2S) wordt verstaan onder: Diensten: de door M2S te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de Opdrachtgever.

Nadere informatie

Filmproductiewerkzaamheden: de werkzaamheden door Jaap & Kasper Filmproducties en/of medewerkers met betrekking tot de filmproductie

Filmproductiewerkzaamheden: de werkzaamheden door Jaap & Kasper Filmproducties en/of medewerkers met betrekking tot de filmproductie Algemene voorwaarden Jaap & Kasper Filmproducties, 18 oktober 2013, Amsterdam Definities Opdrachtgever: 1. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met Jaap & Kasper Filmproducties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FOI

Algemene voorwaarden FOI Algemene voorwaarden FOI 1. Definities FOI Kroot & Egberink: Medewerker: Opdrachtgever: Opdracht/overeenkomst: Werkzaamheden: de vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Berkel-Enschot, alsmede

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen

Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Bridge Consulting Group 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer: Bridge Consulting Group B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH

ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH ALGEMENE VOORWAARDEN JURICOACH Artikel 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die Opdracht geeft aan Opdrachtnemer

Nadere informatie