Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 2 Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 2 Hoofdstuk 3 De wedstrijden 2 Hoofdstuk 4 Demonstraties 2 Hoofdstuk 5 Veiligheid 3 Hoofdstuk 6 Publiciteit 3 Hoofdstuk 7 Sleepwagen 3 Hoofdstuk 8 Algemeen 3 WEDSTRIJDREGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 4 Hoofdstuk 2 Deelname aan wedstrijden 4 Hoofdstuk 3 Wedstrijdvoorbereiding 4 Hoofdstuk 4 Rijdersvergadering 4 Hoofdstuk 5 De wedstrijd 5 Hoofdstuk 6 De baan 5 Hoofdstuk 7 De functionarissen 5 Hoofdstuk 8 Het wedstrijdverloop 5 Hoofdstuk 9 De sleepwagen 6 Hoofdstuk 10 Diskwalificatie 6 Hoofdstuk 11 De punten 7 Hoofdstuk 12 Nederlands Kampioenschap Micropulling 7 Hoofdstuk 13 Algemeen 7 TECHNISCH REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 8 Hoofdstuk 2 De uitvoering 8 Hoofdstuk 3 Algemene voorschriften 8 Hoofdstuk 4 Specifieke voorschriften 9 Hoofdstuk 5 De keuring 10 Hoofdstuk 6 De sleepwagen 10 Hoofdstuk 7 Instapklasse 10 Hoofdstuk 8 Algemeen 10 TURBINE REGLEMENT Definities 12 Inleiding 12 De praktijkrichtlijn - Ontwerp 13 - Motor bescherming 13 - Brandstofsystemen 13 - Smeringsystemen 13 - Installatie 13 - Veiligheid tijdens gebruik 14 - Onderhoud 14 - Gebruikers kwalificaties 14 - Maatvoering en verplichtingen 14 - Stuwdruk en maximum gewicht 15 - Tekening 15 TECHNISCHE TEKENINGEN Alle afmetingen modellen 16 Koppelingsbeveiliging 17 Maten koppelingsklokken 18 1

3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. De doelstelling 1.1. Het huishoudelijk reglement behandelt de huishoudelijke regels en voorschriften binnen de N.M.P.O. voor zover deze in de Statuten, het Wedstrijdreglement en het Technisch Reglement nog niet zijn behandeld Het huishoudelijk reglement bevordert een soepele gang van zaken binnen de N.M.P.O. zowel op wedstrijden en demonstraties als daarbuiten Het huishoudelijk reglement onderwerpt zich aan het geen in de Statuten is vastgelegd De leden van de N.M.P.O. zijn allen op de hoogte van het huishoudelijk reglement en verklaren zich akkoord met de inhoud en uitvoering hiervan. 2. Lidmaatschap 2.1. Het rijden met een micropuller tijdens een evenement georganiseerd door, of met instemming van de NMPO, is in principe alleen toegestaan voor personen die op dat moment ook daadwerkelijk lid zijn van de NMPO Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden toegestaan na toestemming van zowel het bestuur als de technische commissie. Dergelijke uitzonderingen zouden kunnen worden gemaakt in het geval van deelnemen door leden van een andere micropullingvereniging of familieleden en / of naasten van leden (dit laatste alleen tijdens demonstraties) 2.3. In principe kan iedereen lid worden van de NMPO Leden die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt is het alleen toegestaan om deel te nemen in de gelimiteerde klassen, d.w.z. de instapklasse en de Two Wheel Drive. Zij dienen te allen tijde te worden begeleid door een volwassen lid. Laatstgenoemd lid dient afdoende ervaring te hebben met het rijden en onderhouden van door brandstofmotoren aangedreven radiografisch bestuurbare (auto)modellen. Mocht hier door de Technische Commissie c.q. het bestuur aan getwijfeld worden, dan kan deelname aan de wedstrijd / demo worden ontzegd Leden betalen per seizoen een bedrag aan contributie. Hiermee verwerft deze persoon voor datzelfde seizoen de volgende rechten: Het recht om met één puller in maximaal twee gewichtsklassen deel te nemen aan de wedstrijden en demonstraties. Het recht op gratis toegang tot de terreinen waar de wedstrijden / demonstraties worden verreden. Het recht op het ontvangen van alle mededelingen met betrekking tot de NMPO en haar activiteiten van de secretaris. Stemrecht tijdens NMPO vergaderingen voor leden van 14 jaar en ouder 2.6. Tevens is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenaamd gezinslidmaatschap tegen gereduceerd tarief. Dit is echter voorbehouden aan gezinsleden van een reeds bestaande leden. Een gezinslid verwerft bij betaling van het lidmaatschap voor datzelfde seizoen de volgende rechten: Het recht om met één puller in maximaal twee gewichtsklassen deel te nemen aan de wedstrijden en demonstraties. Het recht op gratis toegang tot de terreinen waar de wedstrijden / demonstraties worden verreden Aspirant leden: leden tot en met 14 jaar betalen een lager bedrag aan contributie (gelijk aan gezinslid) hebben geen rijbevoegdheid en mogen geen pullers op hun naarm inschrijven. Aspirant leden hebben gratis toegang tot de wedstrijden d.m.v. de ledenpas en mogen gratis deelnemen aan de feestavond 2.8. De hoogte van de contributie en andere te betalen vergoedingen worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering Leden die met meerdere modellen wensen deel te nemen, dienen voor ieder extra model een toeslag op de jaarlijkse contributie te betalen. 3. De wedstrijden 3.1. Wedstrijden worden alleen vastgesteld tijdens de NMPO jaarvergadering Wedstrijden hebben, tenzij specifiek anders vermeld, een aanvangstijdstip van uur De technische keuring vindt plaats tussen en uur, uitgezonderd eventuele herkeuringen en steekproeven. Alle tractoren dienen uiterlijk om gereed te zijn om gekeurd te worden. Voldoet een deelnemer meerdere malen niet aan deze voorwaarde, zonder daarvoor een geldige reden voor te hebben, dan kan de Technische commissie weigeren de betreffende pullers te keuren en mogen deze dus niet deelnemen aan de wedstrijd De rijdervergadering kan pas plaatsvinden nadat de technische keuring is afgerond. Er zal echter naar worden gestreefd om uiterlijk om uur aan te vangen met de rijdervergadering Na afloop van de rijdervergadering kan er worden proefgetrokken. Dit kan enkel i.n overleg met en na opgave bij de wedstrijdleider Uiterlijk om zal een aanvang worden gemaakt met de wedstrijd De vermelde tijden vormen een uitgangspunt, hiervan kan worden afgeweken door de wedstrijdleiding en/of het bestuur, wanneer dit vooraf duidelijk kenbaar is gemaakt aan de leden Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd dient men zich zo spoedig mogelijk afmelden bij het secretariaat, zo mogelijk een week voor de wedstrijd Wedstrijden worden alleen onder auspiciën van de N.M.P.O. georganiseerd Opbrengsten uit wedstrijden komen ten gunste aan de N.M.P.O. Ook wanneer een wedstrijd wordt afgelast en wordt omgezet in resp. definitieve afgelasting, officieuze wedstrijd of demonstratie, zullen de opbrengsten ten gunste komen van N.M.P.O. 4. Demonstraties 4.1. De leden zijn individueel gerechtigd om demonstraties te organiseren, mits dit in overleg met en met goedkeuring van het bestuur geschiedt Demonstraties dienen ter promotie van de N.M.P.O. De aard en hoedanigheid van de demonstratie mag de goede naam van de N.M.P.O. niet schaden Bij demonstraties mag, bij goedkeuring van het bestuur worden afgeweken van het wedstrijdreglement Tijdens een demonstratie kan een onderlinge competitie worden verreden, echter deze telt nimmer mee voor het Nederlands kampioenschap. Voorts dient een demonstratie zich, wat betreft aard en karakter, duidelijk te onderscheiden van een reguliere wedstrijd Demonstraties kennen geen minimaal aantal deelnemers, tenzij op de jaarvergadering anders wordt beslist Bij demonstraties kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten die de N.M.P.O. biedt, mits vooraf overlegd met het bestuur 4.7. Bij iedere demonstratie wordt een demonstratieleider aangesteld (in onderling overleg), welke zorg draagt voor voorbereiding en uitvoering van de demonstratie. Verdienste uit demonstraties (besluitvorming 2007) 4.8. Demo vergoeding d.m.v. puntensysteem 1 punt voor het rijden met een puller (per puller) 1 punt voor het vervullen van een functie (vlagger, speaker etc.) 1 punt voor het meenemen van een aanhanger 2

4 1 punt voor komst met een auto (1 punt per auto, mits in combinatie met een van bovenstaande zaken. Bezoekers van een demo die verder niets bijdragen aan de wedstrijd ontvangen dus geen vergoeding) Het totaal aantal toegekende punten wordt opgeteld en wordt gedeeld door het totaal aantal punten, vervolgens wordt uitbetaald naar het aantal toegekende punten per persoon. 5. Veiligheid 5.1. Brandstof dient tijdens wedstrijden en demonstraties in een afgesloten container te worden opgeslagen. Alleen tijdens een klasse is het rijders in deze klasse toegestaan om een maximale hoeveelheid van 100ml brandstof ter beschikking te houden in een nietafgesloten container, zoals een vulfles of injectiespuit. Brandstof dient te allen tijde buiten bereik van publiek opgeslagen te worden De startbox moet deugdelijk en veilig van constructie zijn. Dit houdt in dat: Bewegende delen (of gedeeltes daarvan) aan de startkist, zoals startwielen en V-snaren, welke niet nodig zijn om de modellen van de eigenaar te starten, dienen te worden afgeschermd. Elektrische aansluitpunten (accupolen etc.) dienen te zijn geïsoleerd, of op een dusdanige manier te zijn afgeschermd dat het onmogelijk is om abusievelijk kortsluiting te veroorzaken. Iedere startbox dient te zijn voorzien van een massaschakelaar, welke op een duidelijk zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats is aangebracht. Daarnaast dient de startmotor bij het niet bedienen van de startknop automatisch uit te schakelen. De startknop dient zó te worden geplaatst dat deze niet abusievelijk (door derden) kan worden geactiveerd. Nieuw gebouwde startboxen dienen voor gebruik ter controle te worden aangeboden bij de technische commissie Vóór en tijdens het rijden met een micropuller is het de deelnemers niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen, noch verdovende middelen te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan te roken wanneer met brandbare stoffen wordt gewerkt. Tevems is het niet toegestaan te roken tijdens bezigheden met/aan een puller. Let hierop en wijs elkaar hierop! 5.4. Tijdens iedere wedstrijd en demonstratie dienen een EHBO-verbandtrommel en een brandblusser zichtbaar aanwezig te zijn ter hoogte van de baan Het rijden zonder aangehaakte sleepwagen is verboden, m.u.v. micropullers die zijn uitgerust met een fail-safe. Voorts is het vrij rijden beperkt tot direct voor en direct na de trekpoging van de betreffende micropuller De technische commissie is belast met de controle op veiligheid Deelnemers zullen zich altijd conformeren aan het oordeel van de technische commissie De technische commissie staat onder supervisie van het bestuur. 6. Publiciteit 6.1. Alle publicaties en verdere publicitaire acties moeten vooraf worden afgestemd met de P.R. functionaris De P.R. functionaris is belast met alle publicitaire acties. In overleg met het bestuur kan hij hierbij taken delegeren. De P.R. functionaris staat onder toezicht van het bestuur. 7. De sleepwagen 7.1. De sleepwagen is eigendom van de N.M.P.O. en wordt door een nader te bepalen lid beheerd De sleepwagen wordt ingezet bij wedstrijden in het kader van het Nederlands Kampioenschap micropulling Bij demonstraties mag de sleepwagen alleen worden gebruikt na toestemming van het bestuur en de sleepwagenbeheerder. 8. Algemeen 8.1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet en waarvan ook niets bepaald is binnen de statuten, het Technisch reglement en het Wedstrijd reglement, beslist het bestuur. 3

5 WEDSTRIJDREGLEMENT 1. De doelstelling 1.1. Het wedstrijdreglement dient voor een voorspoedig verloop van de wedstrijd Het wedstrijdreglement is bindend voor alle wedstrijden van de N.M.P.O. in het kader van het Nederlands Kampioenschap Micropulling Bij wedstrijden die buiten het NK om worden verreden, mag van dit reglement worden afgeweken, mits daarvoor toestemming is gegeven door het bestuur van de N.M.P.O De leden van de N.M.P.O. zijn allen op de hoogte van het wedstrijdreglement en verklaren zich akkoord met de inhoud en uitvoering hiervan Het wedstrijdreglement onderwerpt zich aan hetgeen in de statuten is vastgelegd. 2. Deelname aan wedstrijden 2.1. Deelnemers moeten ten tijde van het verrijden van de wedstrijd lid zijn van de N.M.P.O De micropuller moet direct voorafgaand aan de wedstrijd goedgekeurd zijn door de technische commissie De micropuller mag in maximaal 2, aan elkaar gelijksoortige klassen deelnemen. 3. Wedstrijdvoorbereiding 3.1. Wedstrijden hebben, tenzij specifiek anders vermeld, een aanvangstijdstip van uur De deelnemers dienen bij aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdterrein aanwezig te zijn, tenzij de wedstrijdleider op de hoogte is gesteld van verlate komst Voor aanvang van de technische keuring dienen de volgende zaken te geschieden: Prepareren van de baan, inclusief uitleggen van de markeringen, plaatsen van de vlaggen etc. Opbouwen rennerskwartier (stands, vuilnisbakken etc.) Opbouwen geluidsinstallatie. Opbouwen scorebord. Het is eenieders verantwoordelijkheid dat deze taken worden uitgevoerd, voordat wordt overgegaan tot de technische keuring. Indien één of meerdere leden zich hiervan structureel onthouden, kan deze hierop worden aangesproken door een bestuurslid of functionaris De baan en de entourage moeten voldoen aan de eisen die de N.M.P.O. hieraan stelt, zulks ter beoordeling van de baancomissie in overleg met de wedstrijdvoorbereider c.q, -organisator, en het bestuur. Wordt aan één of meerdere eisen niet voldaan, dan kan het bestuur i.o.m. de deelnemers besluiten de wedstrijd af te gelasten of om te zetten in een demonstratie 3.5. Technische keuring Voorafgaand aan starten en rijden moet iedere deelnemer zijn micropuller(s) ter keuring aanbieden aan de technische commissie. Dit dient te gebeuren in een vaste, door de Technische commissie te bepalen volgorde van klassen Bij afkeuring mag de deelnemer zijn micropuller repareren, waarna hij recht heeft op herkeuring. De deelnemer onderwerpt zich aan de aanwijzingen van de technische commissie De technische keuring vindt plaats tussen en uur, uitgezonderd eventuele herkeuringen en steekproeven Wanneer de micropuller in 2 klassen deelneemt, heeft de deelnemer het recht om de micropuller ineens voor beide klassen te laten keuren, mits dit naar het oordeel van de technische commissie niet onevenredig veel tijd kost. 4. Rijdervergadering De rijdervergadering kan pas plaatsvinden nadat de technische keuring is afgerond. Er zal echter naar worden gestreefd om uiterlijk om uur aan te vangen met de rijdervergadering De rijdersvergadering wordt geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door degene die voor die dag is aangewezen om deze functie te vervullen (normaliter zijn dit respectievelijk de secretaris en het 1 e lid van de Technische Comissie, maar dit kan in principe ieder ander lid zijn) 4.3. Besluiten welke worden genomen tijdens de rijdersvergadering met betrekking tot de wedstrijd van die dag staan vast, mits er door alle aanwezigen unaniem voor wordt gestemd. D.w.z. dat na afloop van de klasse(s) waarop deze besluiten betrekking hebben, er niet meer kan worden gecorrespondeerd over het genomen besluit. Mochten een of meer leden vóór het einde van de klasse hun bedenkingen hebben, dan dienen zij dit te melden. Er wordt dan, gebaseerd op het genomen besluit, een voorlopige uitslag opgesteld. Het bestuur beslist dan achteraf of het besluit correct was of niet Tijdens de rijdervergadering komen de volgende punten altijd aan de orde: Mededelingen voorzitter Aanvangstijdstip wedstrijd. Zo nodig, aanwijzen wedstrijdleider(s) Zo nodig, aanwijzen baanmedewerkers Zo nodig, aanwijzen eindvlagger(s) Zo nodig, aanwijzen scorebordregistrator(s) Bijzonderheden Mededelingen secretaris. Mededelingen wedstrijdcoördinator. Mededelingen technische commissie. Mededelingen penningmeester. Mededelingen PR-medewerker. Mededelingen wedstrijdleider. Rondvraag Na afloop van de rijdervergadering kan er worden proefgetrokken. Dit kan enkel i.o.m. en na opgave bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider ziet er op toe dat iedere deelnemer hierbij een evenredige tijd beschikbaar krijgt in vergelijking met de overige deelnemers. De wedstrijdleider geeft de deelnemers een teken wanneer zij hun proeftrek kunnen aanvangen. Proeftrekken mag pas als alle pullers gekeurd zijn. Het gebruik van 35 MHz is niet toegestaan, deelname uitgesloten! 4.6. Warmdraaien: warm draaien mag een deelnemer alleen tijdens een klasse waarin deelgenomen wordt. Wel mag er warm gedraaid worden als er een pauze valt voor zijn klasse of min voor aanvang wedstrijd. Ook zonder zender tijdens een andere klasse warmdraaien is niet toe gestaan 4.7. Uiterlijk om zal een aanvang worden gemaakt met de wedstrijd Bijzondere omstandigheden, die het wedstrijdverloop kunnen beïnvloeden, moeten voorafgaand aan de wedstrijd gemeld worden aan de wedstrijdleider. 4

6 5. De wedstrijd 5.1. Wedstrijden worden alleen verreden in officieel erkende klassen Voorwaarden voor erkenning van een nieuw op te richten klasse: 2/3 van de leden gaat akkoord met de oprichting. Er zijn minimaal 5 micropullers aangemeld bij de oprichting Voorwaarden voor erkenning van een totale wedstrijd: Minimaal 2/3 van de bestaande klassen wordt verreden. Minimaal ½ van het aantal ingeschreven deelnemers onderneemt een trekpoging Voorwaarden voor erkenning van een klasse op een wedstrijd: Minimaal 2 pullers trekken in een trekpoging een meetbare afstand. 6. De baan 6.1. De baan is 15 meter lang, minimaal 2 en maximaal 2,5 meter breed. De baan dient een uitloop van tenminste 3,50 meter te hebben Normaliter wordt na iedere trekpoging de baan geprepareerd, met als doel dat iedere deelnemer op een kwalitatief gelijkwaardige baan rijdt In de volgende gevallen wordt echter geen baanonderhoud gepleegd: De deelnemer doet twee trekpogingen direct achter elkaar. De deelnemer maakt gebruik van de 3 meter regel. De deelnemer wenst geen baanonderhoud. De wedstrijdleider oordeelt dat baanonderhoud niet noodzakelijk is voor gelijkwaardige condities en de deelnemer maakt hiertegen geen bezwaar De baancommissie neemt de eindbeslissing over de conditie van de baan, maar doet dit in overleg met het bestuur en de wedstrijdvoorbereider c.q. -organisator. 7. De functionarissen 7.1. Tijdens de wedstrijd zijn de volgende functionarissen actief: 1. Een wedstrijdleider. 2. Een eindvlagger. 3. Een afstandsmeter. 4. Een sleepwagenbediende. 5. Een notulist voor het scorebord 6. Een speaker. 7. Een baanonderhouder. 8. De baancommissie Voor zover mogelijk worden functies 1,3 en 4 zoveel mogelijk door 1 persoon uitgevoerd, teneinde het wedstrijdverloop overzichtelijk te houden. Hiervan mag echter worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider De wedstrijdleider draagt de eindverantwoordelijkheid voor de wedstrijd en de beslissingen die in het kader van de wedstrijd worden genomen. In gevallen waarbij de conditie van de baan betrokken is, dient de wedstrijdleider de baancomissie altijd te betrekken bij het nemen van zijn beslissing. De wedstrijdleider staat onder supervisie van het bestuur. Mocht een deelnemer het oneens zijn met een door de wedstrijdleider genomen beslissing, dan dient deze zich direct te wenden tot het bestuur. Het bestuur zal vervolgens oordelen of deze beslissing terecht is of niet. Het is niet de bedoeling dat er een discussie ontstaat tussen leden en de wedstrijdleider. Mocht dit toch gebeuren en eventueel escaleren, dan zal het bestuur het desbetreffende lid cq. de desbetreffende leden hierop aanspreken en eventueel sancties opleggen. 8. Het wedstrijdverloop 8.1. De wedstrijd bestaat uit één of meerdere rondes De startvolgorde wordt door de wedstrijdleider en / of de notulist bepaald De normale klassenvolgorde is: 3,5 Kg vrije klasse 3,5 Kg Super Stock 2,9 Kg Two Wheel Drive 4,5 Kg Vrije Klasse 4,5 Kg Super Stock 5,5 Kg Vrije Klasse Afhankelijk van de omstandigheden kan de wedstrijdleider beslissen om tussen de klassen wel of niet een pauze te houden De deelnemer neemt kennis van de startvolgorde en zorgt de micropuller startklaar is wanneer hij aan de beurt is Startpoging / trekpoging: Een poging bestaat uit een start- en een trekpoging. De startpoging kan worden begonnen wanneer de wedstrijdleider de deelnemer hiervoor een teken geeft Doorschuiven: De deelnemer heeft 3 minuten de tijd voor een startpoging. Wanneer na 2 minuten nog niet met de trekpoging is aangevangen, wordt de deelnemer voor de keuze gesteld: Binnen de gestelde 3 minuten alsnog de trekpoging aanvangen; hierbij vervalt het recht op doorschuiven en is er sprake van een onherroepelijke poging, onafhankelijk of er wel of niet een trekpoging volgt. De poging doorschuiven. De startpoging wordt dan onmiddellijk beëindigd en er is geen sprake van een onherroepelijke poging. Het is maximaal éénmaal per ronde toegestaan de poging door te schuiven. Aandachtspunten: Bij doorschuiven wordt de poging doorgeschoven naar de laatste plaats in de startvolgorde Doorschuiven is voor eigen risico. Doorschuiven mag zonder opgave van reden De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de micropuller. Hierbij mag men hulp vragen De trekpoging vangt aan op het moment dat de eindvlagger duidelijk zichtbaar voor de deelnemer de groene vlag toont. De poging wordt daarmee officieel en onherroepelijk Afkoppelen en / of handmatig verplaatsen van de puller is na aanvang van de startpoging niet meer toegestaan. Handelingen welke kunnen worden uitgevoerd terwijl de puller blijft aangehaakt en niet wordt verplaatst (kleine wijzigingen van de motorafstelling, melken etc.) zijn wel toegestaan Wanneer de puller bij de start niet wegkomt, kan de deelnemer de wedstrijdleider maximaal 2 keer verzoeken om de tractor te verplaatsen. Aanvulling: wordt de puller door de deelnemer zelf verplaatst dan volgt diskwalificatie. 5

7 8.11. De puller dient op eigen kracht weg te rijden en mag hierbij door niemand worden geholpen meter regel. Wanneer binnen de 3 meter (vrijwillig) de poging wordt gestaakt (d.w.z. de afgelegde afstand is kleiner dan 3 meter), heeft de deelnemer het recht de poging opnieuw aan te vangen. Dit dient dan wel onmiddellijk en binnen de resterende maximale tijd te gebeuren. Herstarten is toegestaan, doorschuiven is niet toegestaan. Bij (vrijwillige) beëindiging van de poging binnen 3 meter treedt nooit een diskwalificatie op, tenzij de puller buiten de baan is geraakt. Een deelnemer kan slechts éénmaal per poging gebruik maken van de 3-meter regeling. Een deelnemer dient zelf, voordat de tractor wordt afgehaakt, aan te geven of een afstand onder de 3 meter gemeten dient te worden. Doet hij of zij dit niet, dan vervalt de poging, en de eventueel verreden afstand automatisch en wordt de poging gediskwalificeerd Tijdens de poging is de deelnemer verplicht de tekens/aanwijzingen van de wedstrijdleider/eindvlagger op te volgen Vlagtekens: Groene vlag: aanvangen trekpoging; de groene vlag wordt getoond op het moment dat de micropuller aangekoppeld voor de sleepwagen staat en de deelnemer de trekpoging daadwerkelijk kan aanvangen. Rode vlag: einde trekpoging, onmiddellijk de poging stoppen. De rode vlag wordt getoond als: De eindvlagger een overtreding bemerkt. De sleepwagen tot stilstand is gekomen. Een Full Pull is behaald Plaatsing voor een volgende ronde kan alleen d.m.v. een Full Pull Bij een Full Pull vervallen de resterende pogingen binnen de ronde Bij diskwalificatie behoudt men het recht op de resterende pogingen binnen de ronde, tenzij de puller niet meer voldoet aan het reglement Tijdens de poging mag de rijder een helper langs de baan opstellen Naast de genoemde functionarissen, deelnemer en helper mag niemand zich op of direct naast de baan bevinden tijdens een poging, tenzij de wedstrijdleider daar toestemming voor gegeven heeft Meten van de getrokken afstand. Na afloop van een pull wordt de afstand gemeten vanaf een vast punt dat zich bij de start in het midden van de baan bevindt, tot aan een vast punt op de sleepwagen. Trekpogingen welke binnen de eerste 3 meter eindigen, worden gemeten vanaf het punt waar het achterste wiel van de sleepwagen contact maakt met de baan tot een punt haaks op de lat waartegen de sleepwagen bij het begin van een trekpoging is neergezet De getrokken afstand is maatgevend voor de einduitslag. De winnaar per klasse is bekend wanneer in een ronde één of minder micropullers een Full Pull (15 meter) hebben getrokken Ronde 1 bestaat uit maximaal 2 pogingen, de volgende rondes bestaan uit 1 poging. 9. De sleepwagen 9.1. Tijdens de wedstrijden wordt met de N.M.P.O. sleepwagen gereden. Indien deze niet gebruikt kan worden, wordt de reserve sleepwagen ingezet, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider De wedstrijdleider is als enige bevoegd om te beslissen over de afstelling van de sleepwagen Proeftrek: Alleen tijdens de rijdersvergadering kan een deelnemer vragen of hij de proeftrek van een klasse mag verrijden Voor de afstelling van de sleepwagen worden in de kwalificatie maximaal 3 trekpogingen gebruikt. Voor aanvang van de finale kan de wedstrijdleider de afstelling van de sleepwagen veranderen. Tijdens de finale wordt deze echter niet meer aangepast Alleen indien de sleepwagenafstelling wordt verzwaard vervallen alle voorgaande porgingen. Wanneer de sleepwagenafstelling lichter wordt gemaakt, worden alle alle voorgaande pogingen omgezet in proeftreks (de deelnemer kiest of deze over worden gedaan) De poging waarbij de afstelling definitief is verklaard, geldt als proeftrek en kan ofwel opnieuw worden verreden (hierbij vervalt het eerder behaalde resultaat) ofwel de proeftrek wordt officieel verklaard, dit ter keuze van de deelnemer. Kiest de deelnemer ervoor de proeftrek over te rijden, dan dient deze dit wel onmiddellijk na beëindiging van de proeftrek, voordat de puller wordt afgehaakt, kenbaar te maken aan de wedstrijdleider. Doet hij of zij dit niet, dan vervalt het recht op overrijden Op wedstrijden dient te allen tijde een reservesleepwagen aanwezig te zijn. De wedstrijdleider beslist met welke sleepwagen wordt gereden Wanneer door meerdere deelnemers/functionarissen de juiste werkwijze van de sleepwagen in twijfel wordt getrokken, moet de technische commissie de sleepwagen keuren. Wordt de sleepwagen afgekeurd, dan vervallen alle pogingen in de dan te rijden klasse. De klasse wordt dan opnieuw gestart. (Bij disfunctionering vanaf een duidelijk aanwijsbaar tijdstip, vervallen alleen de pogingen die daarna en ten tijde van de constatering verreden zijn) 9.6. Afstandsmeting vindt plaats vanuit het centrum van de startlijn tot het meetpunt voor op de sleepwagen. 10. Diskwalificatie Diskwalificatie wordt door de wedstrijdleider bepaald, i.o.m. de eindvlagger In de volgende gevallen treedt diskwalificatie op: Wanneer de micropuller niet gekeurd of afgekeurd is. Wanneer er na de keuring gewichten worden toegevoegd/afgehaald, motoren worden toegevoegd/afgehaald, kortom: na relevante wijzigingen van de micropuller zonder goedkeuring en / of herkeuring van de technische commissie. Wanneer de deelnemer tijdens of direct voorafgaand aan de wedstrijd alcoholische dranken en/of verdovende middelen heeft gebruikt. Wanneer de micropuller door nalatigheid niet startklaar is bij aanvang van de startpoging. Wanneer de deelnemer zonder toestemming van de wedstrijdleider zijn puller verplaatst, nadat de groene vlag is gegeven. Wanneer een of meer van de wielen van de micropuller tijdens de poging de touwlijn raakt, overschrijdt of duidelijk opzij duwt. Als enig deel van een tractor boven c.q. over de lijn komt, terwijl de wielen zich nog binnen de baan bevinden, is de puller dus niet gediskwalificeerd. Wanneer de micropuller binnen de 15 meter wordt afgevlagd met de rode vlag, anders dan door einde poging. Wanneer de tekens van de wedstrijdleider en/of eindvlagger worden genegeerd. Wanneer er onderdelen verloren worden, anders dan door breuk (losraken van bouten en/ of luchtfilters vallen niet onder noemer breuk ) Wanneer de micropuller wordt afgekoppeld voordat er gemeten is. 6

8 Wanneer er ernstige nalatigheid is, waardoor wedstrijdverloop en veiligheid in gevaar komen. Wanneer de micropuller door verwijtbare storing, of verwijtbare technische/mechanische mankementen niet meer onder controle van de deelnemer is. Wanneer de micropuller na de keuring schade heeft opgelopen, waardoor deze niet meer voldoet aan het reglement (koppelingsbreuk, niet of slecht werkende stuur- of gasservo, etc.), zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider. In dergelijke gevallen heeft de deelnemer het recht zijn puller opnieuw te laten keuren. Indien herkeuring uitwijst dat de puller technisch in orde is, mogen de overgebleven pogingen alsnog worden ondernomen. Wanneer de maximale starttijd van 3 minuten overschreden wordt. Wanneer de deelnemer binnen 3 minuten na aanvang van de startpoging zelf te kennen geeft geen trekpoging te willen ondernemen, tenzij hij of zij nog recht heeft op doorschuiven en van dit recht gebruik wenst te maken. Wanneer de deelnemer zijn micropuller niet vanuit stilstand de poging laat aanvangen. De wielen moeten stil staan, tijdens de aanvang van de start poging. 11. De punten De puntenverdeling is als volgt: Klassering Punten >= Bij gelijke afstanden (=gelijke klassering) worden de punten evenredig verdeeld over de betrokken pullers De verst getrokken afstand is bepalend voor de klassering Wanneer een micropuller alleen gediskwalificeerde pogingen heeft getrokken, worden de punten als volgt toegekend: Tijdens de kwalificatie (1e ronde): Wanneer de sleepwagen wel over een meetbare afstand is verplaatst: 5 punten Wanneer de sleepwagen niet over een meetbare afstand is verplaatst: 0 punten Tijdens een finale: Wanneer de sleepwagen niet over een meetbare afstand is verplaatst staat dit gelijk aan een DQ of BB. Als in een finale meerdere tractoren een DQ, BB of niet-meetbare afstand rijden (en dus gelijk eindigen), worden de punten voor deze plaatsen onder deze pullers verdeeld Onder meetbare afstand wordt verstaan; een afstand van minimaal 1 cm, gemeten vanaf de lat waartegen de sleepwagen bij het begin van een trekpoging is neergezet, tot aan het punt waar het achterste wiel van de sleepwagen contact maakt met de baan Wanneer een micropuller enkel gediskwalificeerde trekpogingen onderneemt (waarbij de sleepwagen dus wel over een meetbare afstand wordt verplaatst), worden 5 punten toegekend. 12. Nederlands Kampioenschap Micropulling De N.M.P.O. organiseert haar wedstrijden in het kader van de Nederlandse Kampioenschappen Micropulling, tenzij anders besloten Het aantal wedstrijden meetellend voor het kampioenschap wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering van dat seizoen Bij meer dan 5 wedstrijden is iedere deelnemer verplicht het resultaat van 1 of meer wedstrijden te laten vallen. Normaliter is dit het resultaat van de wedstrijd(en) waarbij het minst aantal punten is behaald. Komen hiervoor meerdere wedstrijden in aanmerking, dan vervalt het resultaat van de wedstrijd(en) waarin de kortste afstand is gereden. Bij 1 t/m/ 5 wedstrijden: geen schrapresultaat Bij 6 t/m 10 wedstrijden: 1 schrapresultaat Bij 11 wedstrijden of meer, 2 schrapresultaten Het totaal aantal behaalde punten van de deelnemers per micropuller, bepaalt de eindklassering Bij een gedeelde eindklassering wordt de rangschikking bepaald aan de hand van respectievelijk: Het aantal gewonnen wedstrijden per micropuller. Het aantal behaalde tweede plaatsen, derde plaatsen, etc. De totaal afgelegde afstand in het betreffende seizoen. Bij het bepalen van de eindklassering worden de behaalde positie en / of afgelegde afstand van een eventuele schrapwedstrijd niet meegeteld. 13. Algemeen In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet en waarvan ook niets bepaald is binnen de statuten, het huishoudelijk reglement en het technisch reglement, beslist de wedstrijdleider Indien een deelnemer het niet eens is met een beslissing van de wedstrijdleider m.b.t. een trekpoging van zichzelf of een andere deelnemer, dan dient deze dit direct kenbaar te maken. Dat wil zeggen vóór aanvang van de poging van de daaropvolgende deelnemer. Bezwaren die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7

Voorwoord bestuur 4. Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5. Wedstrijdkalender 7 REGLEMENT 2015 2 Inhoudsopgave: Voorwoord bestuur 4 Bestuur & Technische Commissie (inclusief overzicht aftredende bestuursleden) 5 Wedstrijdkalender 7 Verschillende klasses bij de ACV Rang-Pang 8 Algemene

Nadere informatie

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.

MON DEMO REGLEMENT. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk. Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax. MON DEMO REGLEMENT 2014 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 / 31 58 10 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: IMBA: www.mon.nl info@mon.nl www.imba-mx.com

Nadere informatie

SOBW-reglement 2015. Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept

SOBW-reglement 2015. Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept Reglement 2015 SOBW-reglement 2015 Copyright Frits Overmars / SOBW 2003-2014 versie 2015-01-18 Nieuwe en gewijzigde regels zijn onderstreept Algemeen Technisch Reglement art. onderwerp pagina 1 algemeen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015

ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 ace-challenge Technisch Reglement 2014 Versie 14 april 2015 Dit technisch reglement werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen de Ecorace-Challenge.

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19

Voorwoord... 2. Solidamentum... 3. Logo Solidamentum... 4. Statuten... 5. Huishoudelijk reglement... 19 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Solidamentum... 3 Logo Solidamentum... 4 Statuten... 5 Huishoudelijk reglement... 19 Huishoudelijk reglement met betrekking tot de kringen... 23 Huishoudelijk reglement Fundamenteel...

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl

INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AIV) & INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ ENERGIE NEDERLAND (AAIV) Versie 1 januari 2014 www.gdfsuez.nl INKOOPVOORWAARDEN GDF SUEZ NL (AIV) Pagina 1/6 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WAVO GEVESTIGD AAN DE VAN DER PAAUWKADE 22, 2316 NA TE LEIDEN. INSCHRIJVING: K.V.K.28064793 TEL: 071-5213431 MOBIEL:06-55872529 RECHTSVORM: VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA E-MAILADRES:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer. Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden van: P-Pro s C.V. Bleiswijkseweg 47 2712 PB Zoetermeer Inschrijfnummer K.v.K. te Den Haag: 271987160000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14)

Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend. Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 (AS 100-12 14) Algemene voorwaarden van: Zinger Kozijnen Tjalkstraat 21 1443 JH Purmerend (AS 100-12 14) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Noordwest-Holland: 536677860000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept

SOCIAAL PLAN. GroenWest. concept SOCIAAL PLAN GroenWest concept Datum: 30-04-2014 Op basis van onderhandelingsresultaat d.d. 22-04-2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten... 5 3. Definities... 6 4. Plaatsingsprocedure...

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT 2015

SPORTIEF REGLEMENT 2015 SPORTIEF REGLEMENT 2015 VERSIE 2.0 Toyo Tires Time Attack 2015 SPORTIEF REGLEMENT V2.0 Inhoud Inleiding 2 1 Contact 2 2 Inschrijving 2 3 Algemene dagindeling 3 4 Kampioenschapsronden 5 5 Klasse indeling

Nadere informatie

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT TENTOONSTELLINGSREGLEMENT Dit reglement bestaat uit twee delen: A. het Reglement voor de Open tentoonstellingen (ROT) Open tentoonstelling Nationale tentoonstelling Bijzondere open tentoonstelling (Bondstentoonstellingen

Nadere informatie

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN

Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Apeldoorn, concept oktober 2011 Versie 0.4 WEGENER SOCIAAL PLAN Inhoudsopgave Pagina VOORWOORD 3 A. INLEIDING EN UITGANGSPUNTEN 2 VOORWOORD Koninklijke Wegener heeft intensief overleg gevoerd over een

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN 2015-07 MOBILITY SERVICE NEDERLAND BV Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Bestuurder De natuurlijke persoon die het Object bestuurt al dan niet

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT

Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Autocross Zevenhoven 19 september 2015 REGLEMENT Hieronder vind je de regels en voorwaarden van toepassing op het evenement. Als we ons allemaal aan de regels houden kunnen we nog jaren met veel plezier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN van toepassing op de opdrachten verleend aan Xerus B.V. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015

Algemene Voorwaarden. Versie 30 juni 2015 Algemene Voorwaarden Versie 30 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen MediaCT en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000

Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen. Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 Algemene voorwaarden van: Grovako Nijmegen Bijsterhuizen 2134 6604 LG Wijchen (AS 152-11) Artikel 1: Toepasselijkheid, definities Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 502166510000 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie