Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 22-02-2015"

Transcriptie

1

2 INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 2 Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 2 Hoofdstuk 3 De wedstrijden 2 Hoofdstuk 4 Demonstraties 2 Hoofdstuk 5 Veiligheid 3 Hoofdstuk 6 Publiciteit 3 Hoofdstuk 7 Sleepwagen 3 Hoofdstuk 8 Algemeen 3 WEDSTRIJDREGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 4 Hoofdstuk 2 Deelname aan wedstrijden 4 Hoofdstuk 3 Wedstrijdvoorbereiding 4 Hoofdstuk 4 Rijdersvergadering 4 Hoofdstuk 5 De wedstrijd 5 Hoofdstuk 6 De baan 5 Hoofdstuk 7 De functionarissen 5 Hoofdstuk 8 Het wedstrijdverloop 5 Hoofdstuk 9 De sleepwagen 6 Hoofdstuk 10 Diskwalificatie 6 Hoofdstuk 11 De punten 7 Hoofdstuk 12 Nederlands Kampioenschap Micropulling 7 Hoofdstuk 13 Algemeen 7 TECHNISCH REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 8 Hoofdstuk 2 De uitvoering 8 Hoofdstuk 3 Algemene voorschriften 8 Hoofdstuk 4 Specifieke voorschriften 9 Hoofdstuk 5 De keuring 10 Hoofdstuk 6 De sleepwagen 10 Hoofdstuk 7 Instapklasse 10 Hoofdstuk 8 Algemeen 10 TURBINE REGLEMENT Definities 12 Inleiding 12 De praktijkrichtlijn - Ontwerp 13 - Motor bescherming 13 - Brandstofsystemen 13 - Smeringsystemen 13 - Installatie 13 - Veiligheid tijdens gebruik 14 - Onderhoud 14 - Gebruikers kwalificaties 14 - Maatvoering en verplichtingen 14 - Stuwdruk en maximum gewicht 15 - Tekening 15 TECHNISCHE TEKENINGEN Alle afmetingen modellen 16 Koppelingsbeveiliging 17 Maten koppelingsklokken 18 1

3 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. De doelstelling 1.1. Het huishoudelijk reglement behandelt de huishoudelijke regels en voorschriften binnen de N.M.P.O. voor zover deze in de Statuten, het Wedstrijdreglement en het Technisch Reglement nog niet zijn behandeld Het huishoudelijk reglement bevordert een soepele gang van zaken binnen de N.M.P.O. zowel op wedstrijden en demonstraties als daarbuiten Het huishoudelijk reglement onderwerpt zich aan het geen in de Statuten is vastgelegd De leden van de N.M.P.O. zijn allen op de hoogte van het huishoudelijk reglement en verklaren zich akkoord met de inhoud en uitvoering hiervan. 2. Lidmaatschap 2.1. Het rijden met een micropuller tijdens een evenement georganiseerd door, of met instemming van de NMPO, is in principe alleen toegestaan voor personen die op dat moment ook daadwerkelijk lid zijn van de NMPO Uitzonderingen hierop kunnen alleen worden toegestaan na toestemming van zowel het bestuur als de technische commissie. Dergelijke uitzonderingen zouden kunnen worden gemaakt in het geval van deelnemen door leden van een andere micropullingvereniging of familieleden en / of naasten van leden (dit laatste alleen tijdens demonstraties) 2.3. In principe kan iedereen lid worden van de NMPO Leden die de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt is het alleen toegestaan om deel te nemen in de gelimiteerde klassen, d.w.z. de instapklasse en de Two Wheel Drive. Zij dienen te allen tijde te worden begeleid door een volwassen lid. Laatstgenoemd lid dient afdoende ervaring te hebben met het rijden en onderhouden van door brandstofmotoren aangedreven radiografisch bestuurbare (auto)modellen. Mocht hier door de Technische Commissie c.q. het bestuur aan getwijfeld worden, dan kan deelname aan de wedstrijd / demo worden ontzegd Leden betalen per seizoen een bedrag aan contributie. Hiermee verwerft deze persoon voor datzelfde seizoen de volgende rechten: Het recht om met één puller in maximaal twee gewichtsklassen deel te nemen aan de wedstrijden en demonstraties. Het recht op gratis toegang tot de terreinen waar de wedstrijden / demonstraties worden verreden. Het recht op het ontvangen van alle mededelingen met betrekking tot de NMPO en haar activiteiten van de secretaris. Stemrecht tijdens NMPO vergaderingen voor leden van 14 jaar en ouder 2.6. Tevens is er de mogelijkheid tot het aanvragen van een zogenaamd gezinslidmaatschap tegen gereduceerd tarief. Dit is echter voorbehouden aan gezinsleden van een reeds bestaande leden. Een gezinslid verwerft bij betaling van het lidmaatschap voor datzelfde seizoen de volgende rechten: Het recht om met één puller in maximaal twee gewichtsklassen deel te nemen aan de wedstrijden en demonstraties. Het recht op gratis toegang tot de terreinen waar de wedstrijden / demonstraties worden verreden Aspirant leden: leden tot en met 14 jaar betalen een lager bedrag aan contributie (gelijk aan gezinslid) hebben geen rijbevoegdheid en mogen geen pullers op hun naarm inschrijven. Aspirant leden hebben gratis toegang tot de wedstrijden d.m.v. de ledenpas en mogen gratis deelnemen aan de feestavond 2.8. De hoogte van de contributie en andere te betalen vergoedingen worden vastgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering Leden die met meerdere modellen wensen deel te nemen, dienen voor ieder extra model een toeslag op de jaarlijkse contributie te betalen. 3. De wedstrijden 3.1. Wedstrijden worden alleen vastgesteld tijdens de NMPO jaarvergadering Wedstrijden hebben, tenzij specifiek anders vermeld, een aanvangstijdstip van uur De technische keuring vindt plaats tussen en uur, uitgezonderd eventuele herkeuringen en steekproeven. Alle tractoren dienen uiterlijk om gereed te zijn om gekeurd te worden. Voldoet een deelnemer meerdere malen niet aan deze voorwaarde, zonder daarvoor een geldige reden voor te hebben, dan kan de Technische commissie weigeren de betreffende pullers te keuren en mogen deze dus niet deelnemen aan de wedstrijd De rijdervergadering kan pas plaatsvinden nadat de technische keuring is afgerond. Er zal echter naar worden gestreefd om uiterlijk om uur aan te vangen met de rijdervergadering Na afloop van de rijdervergadering kan er worden proefgetrokken. Dit kan enkel i.n overleg met en na opgave bij de wedstrijdleider Uiterlijk om zal een aanvang worden gemaakt met de wedstrijd De vermelde tijden vormen een uitgangspunt, hiervan kan worden afgeweken door de wedstrijdleiding en/of het bestuur, wanneer dit vooraf duidelijk kenbaar is gemaakt aan de leden Bij verhindering van deelname aan een wedstrijd dient men zich zo spoedig mogelijk afmelden bij het secretariaat, zo mogelijk een week voor de wedstrijd Wedstrijden worden alleen onder auspiciën van de N.M.P.O. georganiseerd Opbrengsten uit wedstrijden komen ten gunste aan de N.M.P.O. Ook wanneer een wedstrijd wordt afgelast en wordt omgezet in resp. definitieve afgelasting, officieuze wedstrijd of demonstratie, zullen de opbrengsten ten gunste komen van N.M.P.O. 4. Demonstraties 4.1. De leden zijn individueel gerechtigd om demonstraties te organiseren, mits dit in overleg met en met goedkeuring van het bestuur geschiedt Demonstraties dienen ter promotie van de N.M.P.O. De aard en hoedanigheid van de demonstratie mag de goede naam van de N.M.P.O. niet schaden Bij demonstraties mag, bij goedkeuring van het bestuur worden afgeweken van het wedstrijdreglement Tijdens een demonstratie kan een onderlinge competitie worden verreden, echter deze telt nimmer mee voor het Nederlands kampioenschap. Voorts dient een demonstratie zich, wat betreft aard en karakter, duidelijk te onderscheiden van een reguliere wedstrijd Demonstraties kennen geen minimaal aantal deelnemers, tenzij op de jaarvergadering anders wordt beslist Bij demonstraties kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten die de N.M.P.O. biedt, mits vooraf overlegd met het bestuur 4.7. Bij iedere demonstratie wordt een demonstratieleider aangesteld (in onderling overleg), welke zorg draagt voor voorbereiding en uitvoering van de demonstratie. Verdienste uit demonstraties (besluitvorming 2007) 4.8. Demo vergoeding d.m.v. puntensysteem 1 punt voor het rijden met een puller (per puller) 1 punt voor het vervullen van een functie (vlagger, speaker etc.) 1 punt voor het meenemen van een aanhanger 2

4 1 punt voor komst met een auto (1 punt per auto, mits in combinatie met een van bovenstaande zaken. Bezoekers van een demo die verder niets bijdragen aan de wedstrijd ontvangen dus geen vergoeding) Het totaal aantal toegekende punten wordt opgeteld en wordt gedeeld door het totaal aantal punten, vervolgens wordt uitbetaald naar het aantal toegekende punten per persoon. 5. Veiligheid 5.1. Brandstof dient tijdens wedstrijden en demonstraties in een afgesloten container te worden opgeslagen. Alleen tijdens een klasse is het rijders in deze klasse toegestaan om een maximale hoeveelheid van 100ml brandstof ter beschikking te houden in een nietafgesloten container, zoals een vulfles of injectiespuit. Brandstof dient te allen tijde buiten bereik van publiek opgeslagen te worden De startbox moet deugdelijk en veilig van constructie zijn. Dit houdt in dat: Bewegende delen (of gedeeltes daarvan) aan de startkist, zoals startwielen en V-snaren, welke niet nodig zijn om de modellen van de eigenaar te starten, dienen te worden afgeschermd. Elektrische aansluitpunten (accupolen etc.) dienen te zijn geïsoleerd, of op een dusdanige manier te zijn afgeschermd dat het onmogelijk is om abusievelijk kortsluiting te veroorzaken. Iedere startbox dient te zijn voorzien van een massaschakelaar, welke op een duidelijk zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats is aangebracht. Daarnaast dient de startmotor bij het niet bedienen van de startknop automatisch uit te schakelen. De startknop dient zó te worden geplaatst dat deze niet abusievelijk (door derden) kan worden geactiveerd. Nieuw gebouwde startboxen dienen voor gebruik ter controle te worden aangeboden bij de technische commissie Vóór en tijdens het rijden met een micropuller is het de deelnemers niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen, noch verdovende middelen te gebruiken. Tevens is het niet toegestaan te roken wanneer met brandbare stoffen wordt gewerkt. Tevems is het niet toegestaan te roken tijdens bezigheden met/aan een puller. Let hierop en wijs elkaar hierop! 5.4. Tijdens iedere wedstrijd en demonstratie dienen een EHBO-verbandtrommel en een brandblusser zichtbaar aanwezig te zijn ter hoogte van de baan Het rijden zonder aangehaakte sleepwagen is verboden, m.u.v. micropullers die zijn uitgerust met een fail-safe. Voorts is het vrij rijden beperkt tot direct voor en direct na de trekpoging van de betreffende micropuller De technische commissie is belast met de controle op veiligheid Deelnemers zullen zich altijd conformeren aan het oordeel van de technische commissie De technische commissie staat onder supervisie van het bestuur. 6. Publiciteit 6.1. Alle publicaties en verdere publicitaire acties moeten vooraf worden afgestemd met de P.R. functionaris De P.R. functionaris is belast met alle publicitaire acties. In overleg met het bestuur kan hij hierbij taken delegeren. De P.R. functionaris staat onder toezicht van het bestuur. 7. De sleepwagen 7.1. De sleepwagen is eigendom van de N.M.P.O. en wordt door een nader te bepalen lid beheerd De sleepwagen wordt ingezet bij wedstrijden in het kader van het Nederlands Kampioenschap micropulling Bij demonstraties mag de sleepwagen alleen worden gebruikt na toestemming van het bestuur en de sleepwagenbeheerder. 8. Algemeen 8.1. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet en waarvan ook niets bepaald is binnen de statuten, het Technisch reglement en het Wedstrijd reglement, beslist het bestuur. 3

5 WEDSTRIJDREGLEMENT 1. De doelstelling 1.1. Het wedstrijdreglement dient voor een voorspoedig verloop van de wedstrijd Het wedstrijdreglement is bindend voor alle wedstrijden van de N.M.P.O. in het kader van het Nederlands Kampioenschap Micropulling Bij wedstrijden die buiten het NK om worden verreden, mag van dit reglement worden afgeweken, mits daarvoor toestemming is gegeven door het bestuur van de N.M.P.O De leden van de N.M.P.O. zijn allen op de hoogte van het wedstrijdreglement en verklaren zich akkoord met de inhoud en uitvoering hiervan Het wedstrijdreglement onderwerpt zich aan hetgeen in de statuten is vastgelegd. 2. Deelname aan wedstrijden 2.1. Deelnemers moeten ten tijde van het verrijden van de wedstrijd lid zijn van de N.M.P.O De micropuller moet direct voorafgaand aan de wedstrijd goedgekeurd zijn door de technische commissie De micropuller mag in maximaal 2, aan elkaar gelijksoortige klassen deelnemen. 3. Wedstrijdvoorbereiding 3.1. Wedstrijden hebben, tenzij specifiek anders vermeld, een aanvangstijdstip van uur De deelnemers dienen bij aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdterrein aanwezig te zijn, tenzij de wedstrijdleider op de hoogte is gesteld van verlate komst Voor aanvang van de technische keuring dienen de volgende zaken te geschieden: Prepareren van de baan, inclusief uitleggen van de markeringen, plaatsen van de vlaggen etc. Opbouwen rennerskwartier (stands, vuilnisbakken etc.) Opbouwen geluidsinstallatie. Opbouwen scorebord. Het is eenieders verantwoordelijkheid dat deze taken worden uitgevoerd, voordat wordt overgegaan tot de technische keuring. Indien één of meerdere leden zich hiervan structureel onthouden, kan deze hierop worden aangesproken door een bestuurslid of functionaris De baan en de entourage moeten voldoen aan de eisen die de N.M.P.O. hieraan stelt, zulks ter beoordeling van de baancomissie in overleg met de wedstrijdvoorbereider c.q, -organisator, en het bestuur. Wordt aan één of meerdere eisen niet voldaan, dan kan het bestuur i.o.m. de deelnemers besluiten de wedstrijd af te gelasten of om te zetten in een demonstratie 3.5. Technische keuring Voorafgaand aan starten en rijden moet iedere deelnemer zijn micropuller(s) ter keuring aanbieden aan de technische commissie. Dit dient te gebeuren in een vaste, door de Technische commissie te bepalen volgorde van klassen Bij afkeuring mag de deelnemer zijn micropuller repareren, waarna hij recht heeft op herkeuring. De deelnemer onderwerpt zich aan de aanwijzingen van de technische commissie De technische keuring vindt plaats tussen en uur, uitgezonderd eventuele herkeuringen en steekproeven Wanneer de micropuller in 2 klassen deelneemt, heeft de deelnemer het recht om de micropuller ineens voor beide klassen te laten keuren, mits dit naar het oordeel van de technische commissie niet onevenredig veel tijd kost. 4. Rijdervergadering De rijdervergadering kan pas plaatsvinden nadat de technische keuring is afgerond. Er zal echter naar worden gestreefd om uiterlijk om uur aan te vangen met de rijdervergadering De rijdersvergadering wordt geleid door de voorzitter, of bij diens afwezigheid, door degene die voor die dag is aangewezen om deze functie te vervullen (normaliter zijn dit respectievelijk de secretaris en het 1 e lid van de Technische Comissie, maar dit kan in principe ieder ander lid zijn) 4.3. Besluiten welke worden genomen tijdens de rijdersvergadering met betrekking tot de wedstrijd van die dag staan vast, mits er door alle aanwezigen unaniem voor wordt gestemd. D.w.z. dat na afloop van de klasse(s) waarop deze besluiten betrekking hebben, er niet meer kan worden gecorrespondeerd over het genomen besluit. Mochten een of meer leden vóór het einde van de klasse hun bedenkingen hebben, dan dienen zij dit te melden. Er wordt dan, gebaseerd op het genomen besluit, een voorlopige uitslag opgesteld. Het bestuur beslist dan achteraf of het besluit correct was of niet Tijdens de rijdervergadering komen de volgende punten altijd aan de orde: Mededelingen voorzitter Aanvangstijdstip wedstrijd. Zo nodig, aanwijzen wedstrijdleider(s) Zo nodig, aanwijzen baanmedewerkers Zo nodig, aanwijzen eindvlagger(s) Zo nodig, aanwijzen scorebordregistrator(s) Bijzonderheden Mededelingen secretaris. Mededelingen wedstrijdcoördinator. Mededelingen technische commissie. Mededelingen penningmeester. Mededelingen PR-medewerker. Mededelingen wedstrijdleider. Rondvraag Na afloop van de rijdervergadering kan er worden proefgetrokken. Dit kan enkel i.o.m. en na opgave bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider ziet er op toe dat iedere deelnemer hierbij een evenredige tijd beschikbaar krijgt in vergelijking met de overige deelnemers. De wedstrijdleider geeft de deelnemers een teken wanneer zij hun proeftrek kunnen aanvangen. Proeftrekken mag pas als alle pullers gekeurd zijn. Het gebruik van 35 MHz is niet toegestaan, deelname uitgesloten! 4.6. Warmdraaien: warm draaien mag een deelnemer alleen tijdens een klasse waarin deelgenomen wordt. Wel mag er warm gedraaid worden als er een pauze valt voor zijn klasse of min voor aanvang wedstrijd. Ook zonder zender tijdens een andere klasse warmdraaien is niet toe gestaan 4.7. Uiterlijk om zal een aanvang worden gemaakt met de wedstrijd Bijzondere omstandigheden, die het wedstrijdverloop kunnen beïnvloeden, moeten voorafgaand aan de wedstrijd gemeld worden aan de wedstrijdleider. 4

6 5. De wedstrijd 5.1. Wedstrijden worden alleen verreden in officieel erkende klassen Voorwaarden voor erkenning van een nieuw op te richten klasse: 2/3 van de leden gaat akkoord met de oprichting. Er zijn minimaal 5 micropullers aangemeld bij de oprichting Voorwaarden voor erkenning van een totale wedstrijd: Minimaal 2/3 van de bestaande klassen wordt verreden. Minimaal ½ van het aantal ingeschreven deelnemers onderneemt een trekpoging Voorwaarden voor erkenning van een klasse op een wedstrijd: Minimaal 2 pullers trekken in een trekpoging een meetbare afstand. 6. De baan 6.1. De baan is 15 meter lang, minimaal 2 en maximaal 2,5 meter breed. De baan dient een uitloop van tenminste 3,50 meter te hebben Normaliter wordt na iedere trekpoging de baan geprepareerd, met als doel dat iedere deelnemer op een kwalitatief gelijkwaardige baan rijdt In de volgende gevallen wordt echter geen baanonderhoud gepleegd: De deelnemer doet twee trekpogingen direct achter elkaar. De deelnemer maakt gebruik van de 3 meter regel. De deelnemer wenst geen baanonderhoud. De wedstrijdleider oordeelt dat baanonderhoud niet noodzakelijk is voor gelijkwaardige condities en de deelnemer maakt hiertegen geen bezwaar De baancommissie neemt de eindbeslissing over de conditie van de baan, maar doet dit in overleg met het bestuur en de wedstrijdvoorbereider c.q. -organisator. 7. De functionarissen 7.1. Tijdens de wedstrijd zijn de volgende functionarissen actief: 1. Een wedstrijdleider. 2. Een eindvlagger. 3. Een afstandsmeter. 4. Een sleepwagenbediende. 5. Een notulist voor het scorebord 6. Een speaker. 7. Een baanonderhouder. 8. De baancommissie Voor zover mogelijk worden functies 1,3 en 4 zoveel mogelijk door 1 persoon uitgevoerd, teneinde het wedstrijdverloop overzichtelijk te houden. Hiervan mag echter worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider De wedstrijdleider draagt de eindverantwoordelijkheid voor de wedstrijd en de beslissingen die in het kader van de wedstrijd worden genomen. In gevallen waarbij de conditie van de baan betrokken is, dient de wedstrijdleider de baancomissie altijd te betrekken bij het nemen van zijn beslissing. De wedstrijdleider staat onder supervisie van het bestuur. Mocht een deelnemer het oneens zijn met een door de wedstrijdleider genomen beslissing, dan dient deze zich direct te wenden tot het bestuur. Het bestuur zal vervolgens oordelen of deze beslissing terecht is of niet. Het is niet de bedoeling dat er een discussie ontstaat tussen leden en de wedstrijdleider. Mocht dit toch gebeuren en eventueel escaleren, dan zal het bestuur het desbetreffende lid cq. de desbetreffende leden hierop aanspreken en eventueel sancties opleggen. 8. Het wedstrijdverloop 8.1. De wedstrijd bestaat uit één of meerdere rondes De startvolgorde wordt door de wedstrijdleider en / of de notulist bepaald De normale klassenvolgorde is: 3,5 Kg vrije klasse 3,5 Kg Super Stock 2,9 Kg Two Wheel Drive 4,5 Kg Vrije Klasse 4,5 Kg Super Stock 5,5 Kg Vrije Klasse Afhankelijk van de omstandigheden kan de wedstrijdleider beslissen om tussen de klassen wel of niet een pauze te houden De deelnemer neemt kennis van de startvolgorde en zorgt de micropuller startklaar is wanneer hij aan de beurt is Startpoging / trekpoging: Een poging bestaat uit een start- en een trekpoging. De startpoging kan worden begonnen wanneer de wedstrijdleider de deelnemer hiervoor een teken geeft Doorschuiven: De deelnemer heeft 3 minuten de tijd voor een startpoging. Wanneer na 2 minuten nog niet met de trekpoging is aangevangen, wordt de deelnemer voor de keuze gesteld: Binnen de gestelde 3 minuten alsnog de trekpoging aanvangen; hierbij vervalt het recht op doorschuiven en is er sprake van een onherroepelijke poging, onafhankelijk of er wel of niet een trekpoging volgt. De poging doorschuiven. De startpoging wordt dan onmiddellijk beëindigd en er is geen sprake van een onherroepelijke poging. Het is maximaal éénmaal per ronde toegestaan de poging door te schuiven. Aandachtspunten: Bij doorschuiven wordt de poging doorgeschoven naar de laatste plaats in de startvolgorde Doorschuiven is voor eigen risico. Doorschuiven mag zonder opgave van reden De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de micropuller. Hierbij mag men hulp vragen De trekpoging vangt aan op het moment dat de eindvlagger duidelijk zichtbaar voor de deelnemer de groene vlag toont. De poging wordt daarmee officieel en onherroepelijk Afkoppelen en / of handmatig verplaatsen van de puller is na aanvang van de startpoging niet meer toegestaan. Handelingen welke kunnen worden uitgevoerd terwijl de puller blijft aangehaakt en niet wordt verplaatst (kleine wijzigingen van de motorafstelling, melken etc.) zijn wel toegestaan Wanneer de puller bij de start niet wegkomt, kan de deelnemer de wedstrijdleider maximaal 2 keer verzoeken om de tractor te verplaatsen. Aanvulling: wordt de puller door de deelnemer zelf verplaatst dan volgt diskwalificatie. 5

7 8.11. De puller dient op eigen kracht weg te rijden en mag hierbij door niemand worden geholpen meter regel. Wanneer binnen de 3 meter (vrijwillig) de poging wordt gestaakt (d.w.z. de afgelegde afstand is kleiner dan 3 meter), heeft de deelnemer het recht de poging opnieuw aan te vangen. Dit dient dan wel onmiddellijk en binnen de resterende maximale tijd te gebeuren. Herstarten is toegestaan, doorschuiven is niet toegestaan. Bij (vrijwillige) beëindiging van de poging binnen 3 meter treedt nooit een diskwalificatie op, tenzij de puller buiten de baan is geraakt. Een deelnemer kan slechts éénmaal per poging gebruik maken van de 3-meter regeling. Een deelnemer dient zelf, voordat de tractor wordt afgehaakt, aan te geven of een afstand onder de 3 meter gemeten dient te worden. Doet hij of zij dit niet, dan vervalt de poging, en de eventueel verreden afstand automatisch en wordt de poging gediskwalificeerd Tijdens de poging is de deelnemer verplicht de tekens/aanwijzingen van de wedstrijdleider/eindvlagger op te volgen Vlagtekens: Groene vlag: aanvangen trekpoging; de groene vlag wordt getoond op het moment dat de micropuller aangekoppeld voor de sleepwagen staat en de deelnemer de trekpoging daadwerkelijk kan aanvangen. Rode vlag: einde trekpoging, onmiddellijk de poging stoppen. De rode vlag wordt getoond als: De eindvlagger een overtreding bemerkt. De sleepwagen tot stilstand is gekomen. Een Full Pull is behaald Plaatsing voor een volgende ronde kan alleen d.m.v. een Full Pull Bij een Full Pull vervallen de resterende pogingen binnen de ronde Bij diskwalificatie behoudt men het recht op de resterende pogingen binnen de ronde, tenzij de puller niet meer voldoet aan het reglement Tijdens de poging mag de rijder een helper langs de baan opstellen Naast de genoemde functionarissen, deelnemer en helper mag niemand zich op of direct naast de baan bevinden tijdens een poging, tenzij de wedstrijdleider daar toestemming voor gegeven heeft Meten van de getrokken afstand. Na afloop van een pull wordt de afstand gemeten vanaf een vast punt dat zich bij de start in het midden van de baan bevindt, tot aan een vast punt op de sleepwagen. Trekpogingen welke binnen de eerste 3 meter eindigen, worden gemeten vanaf het punt waar het achterste wiel van de sleepwagen contact maakt met de baan tot een punt haaks op de lat waartegen de sleepwagen bij het begin van een trekpoging is neergezet De getrokken afstand is maatgevend voor de einduitslag. De winnaar per klasse is bekend wanneer in een ronde één of minder micropullers een Full Pull (15 meter) hebben getrokken Ronde 1 bestaat uit maximaal 2 pogingen, de volgende rondes bestaan uit 1 poging. 9. De sleepwagen 9.1. Tijdens de wedstrijden wordt met de N.M.P.O. sleepwagen gereden. Indien deze niet gebruikt kan worden, wordt de reserve sleepwagen ingezet, zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider De wedstrijdleider is als enige bevoegd om te beslissen over de afstelling van de sleepwagen Proeftrek: Alleen tijdens de rijdersvergadering kan een deelnemer vragen of hij de proeftrek van een klasse mag verrijden Voor de afstelling van de sleepwagen worden in de kwalificatie maximaal 3 trekpogingen gebruikt. Voor aanvang van de finale kan de wedstrijdleider de afstelling van de sleepwagen veranderen. Tijdens de finale wordt deze echter niet meer aangepast Alleen indien de sleepwagenafstelling wordt verzwaard vervallen alle voorgaande porgingen. Wanneer de sleepwagenafstelling lichter wordt gemaakt, worden alle alle voorgaande pogingen omgezet in proeftreks (de deelnemer kiest of deze over worden gedaan) De poging waarbij de afstelling definitief is verklaard, geldt als proeftrek en kan ofwel opnieuw worden verreden (hierbij vervalt het eerder behaalde resultaat) ofwel de proeftrek wordt officieel verklaard, dit ter keuze van de deelnemer. Kiest de deelnemer ervoor de proeftrek over te rijden, dan dient deze dit wel onmiddellijk na beëindiging van de proeftrek, voordat de puller wordt afgehaakt, kenbaar te maken aan de wedstrijdleider. Doet hij of zij dit niet, dan vervalt het recht op overrijden Op wedstrijden dient te allen tijde een reservesleepwagen aanwezig te zijn. De wedstrijdleider beslist met welke sleepwagen wordt gereden Wanneer door meerdere deelnemers/functionarissen de juiste werkwijze van de sleepwagen in twijfel wordt getrokken, moet de technische commissie de sleepwagen keuren. Wordt de sleepwagen afgekeurd, dan vervallen alle pogingen in de dan te rijden klasse. De klasse wordt dan opnieuw gestart. (Bij disfunctionering vanaf een duidelijk aanwijsbaar tijdstip, vervallen alleen de pogingen die daarna en ten tijde van de constatering verreden zijn) 9.6. Afstandsmeting vindt plaats vanuit het centrum van de startlijn tot het meetpunt voor op de sleepwagen. 10. Diskwalificatie Diskwalificatie wordt door de wedstrijdleider bepaald, i.o.m. de eindvlagger In de volgende gevallen treedt diskwalificatie op: Wanneer de micropuller niet gekeurd of afgekeurd is. Wanneer er na de keuring gewichten worden toegevoegd/afgehaald, motoren worden toegevoegd/afgehaald, kortom: na relevante wijzigingen van de micropuller zonder goedkeuring en / of herkeuring van de technische commissie. Wanneer de deelnemer tijdens of direct voorafgaand aan de wedstrijd alcoholische dranken en/of verdovende middelen heeft gebruikt. Wanneer de micropuller door nalatigheid niet startklaar is bij aanvang van de startpoging. Wanneer de deelnemer zonder toestemming van de wedstrijdleider zijn puller verplaatst, nadat de groene vlag is gegeven. Wanneer een of meer van de wielen van de micropuller tijdens de poging de touwlijn raakt, overschrijdt of duidelijk opzij duwt. Als enig deel van een tractor boven c.q. over de lijn komt, terwijl de wielen zich nog binnen de baan bevinden, is de puller dus niet gediskwalificeerd. Wanneer de micropuller binnen de 15 meter wordt afgevlagd met de rode vlag, anders dan door einde poging. Wanneer de tekens van de wedstrijdleider en/of eindvlagger worden genegeerd. Wanneer er onderdelen verloren worden, anders dan door breuk (losraken van bouten en/ of luchtfilters vallen niet onder noemer breuk ) Wanneer de micropuller wordt afgekoppeld voordat er gemeten is. 6

8 Wanneer er ernstige nalatigheid is, waardoor wedstrijdverloop en veiligheid in gevaar komen. Wanneer de micropuller door verwijtbare storing, of verwijtbare technische/mechanische mankementen niet meer onder controle van de deelnemer is. Wanneer de micropuller na de keuring schade heeft opgelopen, waardoor deze niet meer voldoet aan het reglement (koppelingsbreuk, niet of slecht werkende stuur- of gasservo, etc.), zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider. In dergelijke gevallen heeft de deelnemer het recht zijn puller opnieuw te laten keuren. Indien herkeuring uitwijst dat de puller technisch in orde is, mogen de overgebleven pogingen alsnog worden ondernomen. Wanneer de maximale starttijd van 3 minuten overschreden wordt. Wanneer de deelnemer binnen 3 minuten na aanvang van de startpoging zelf te kennen geeft geen trekpoging te willen ondernemen, tenzij hij of zij nog recht heeft op doorschuiven en van dit recht gebruik wenst te maken. Wanneer de deelnemer zijn micropuller niet vanuit stilstand de poging laat aanvangen. De wielen moeten stil staan, tijdens de aanvang van de start poging. 11. De punten De puntenverdeling is als volgt: Klassering Punten >= Bij gelijke afstanden (=gelijke klassering) worden de punten evenredig verdeeld over de betrokken pullers De verst getrokken afstand is bepalend voor de klassering Wanneer een micropuller alleen gediskwalificeerde pogingen heeft getrokken, worden de punten als volgt toegekend: Tijdens de kwalificatie (1e ronde): Wanneer de sleepwagen wel over een meetbare afstand is verplaatst: 5 punten Wanneer de sleepwagen niet over een meetbare afstand is verplaatst: 0 punten Tijdens een finale: Wanneer de sleepwagen niet over een meetbare afstand is verplaatst staat dit gelijk aan een DQ of BB. Als in een finale meerdere tractoren een DQ, BB of niet-meetbare afstand rijden (en dus gelijk eindigen), worden de punten voor deze plaatsen onder deze pullers verdeeld Onder meetbare afstand wordt verstaan; een afstand van minimaal 1 cm, gemeten vanaf de lat waartegen de sleepwagen bij het begin van een trekpoging is neergezet, tot aan het punt waar het achterste wiel van de sleepwagen contact maakt met de baan Wanneer een micropuller enkel gediskwalificeerde trekpogingen onderneemt (waarbij de sleepwagen dus wel over een meetbare afstand wordt verplaatst), worden 5 punten toegekend. 12. Nederlands Kampioenschap Micropulling De N.M.P.O. organiseert haar wedstrijden in het kader van de Nederlandse Kampioenschappen Micropulling, tenzij anders besloten Het aantal wedstrijden meetellend voor het kampioenschap wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering van dat seizoen Bij meer dan 5 wedstrijden is iedere deelnemer verplicht het resultaat van 1 of meer wedstrijden te laten vallen. Normaliter is dit het resultaat van de wedstrijd(en) waarbij het minst aantal punten is behaald. Komen hiervoor meerdere wedstrijden in aanmerking, dan vervalt het resultaat van de wedstrijd(en) waarin de kortste afstand is gereden. Bij 1 t/m/ 5 wedstrijden: geen schrapresultaat Bij 6 t/m 10 wedstrijden: 1 schrapresultaat Bij 11 wedstrijden of meer, 2 schrapresultaten Het totaal aantal behaalde punten van de deelnemers per micropuller, bepaalt de eindklassering Bij een gedeelde eindklassering wordt de rangschikking bepaald aan de hand van respectievelijk: Het aantal gewonnen wedstrijden per micropuller. Het aantal behaalde tweede plaatsen, derde plaatsen, etc. De totaal afgelegde afstand in het betreffende seizoen. Bij het bepalen van de eindklassering worden de behaalde positie en / of afgelegde afstand van een eventuele schrapwedstrijd niet meegeteld. 13. Algemeen In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet en waarvan ook niets bepaald is binnen de statuten, het huishoudelijk reglement en het technisch reglement, beslist de wedstrijdleider Indien een deelnemer het niet eens is met een beslissing van de wedstrijdleider m.b.t. een trekpoging van zichzelf of een andere deelnemer, dan dient deze dit direct kenbaar te maken. Dat wil zeggen vóór aanvang van de poging van de daaropvolgende deelnemer. Bezwaren die later worden ingediend worden niet in behandeling genomen. 7

9 TECHNISCH REGLEMENT 1. De doelstelling 1.1. Het technisch reglement behandelt de technische voorschriften inzake de bouw en het deelnemen aan wedstrijden en/of demonstraties van micropullers Het technisch reglement bevordert de technisch veilige uitoefening van de micropulling sport Het technisch reglement onderwerpt zich aan hetgeen in de statuten is vastgelegd De leden van de N.M.P.O. zijn allen op de hoogte van het technisch reglement en verklaren zich akkoord met de inhoud en uitvoering hiervan. 2. De uitvoering 2.1. De technische commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het technisch reglement en de controle op de naleving hiervan De technische commissie bestaat uit 2 leden, welke gekozen worden uit de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering. De leden treden na 3 jaar af en zijn vervolgens herkiesbaar voor periodes van maximaal 1 jaar. Een der leden van de technische commissie neemt zitting in het bestuur De technische commissie staat onder toezicht van het bestuur. 3. Algemene voorschriften 3.1. De micropuller mag in zijn klasse qua uiterlijk geen afbraak doen aan de gevoerde trend De micropuller mag alleen m.b.v. radiografisch bestuurbare servo s worden bestuurd. Dit kan op een of meerdere van de hieronder beschreven manieren worden bewerkstelligd: Door het aansturen van de voorwielen. Door het gescheiden afremmen van de achterwielen. Het toepassen van een bestuurde trekhaak is niet toegestaan De stuurinrichting dient tijdens een poging ook daadwerkelijk te functioneren Aandrijving vindt alleen plaats via de achterwielen Een rolbeugel is verplicht (behalve in de Two Wheel drive klasse); deze doet dienst als handvat om de micropuller eenvoudig op te kunnen beuren De krachtbron wordt gevormd door 1 of meerdere verbrandingsmotoren. Het aantal te gebruiken is afhankelijk van de klasse waarin deel wordt genomen Uitlaten zijn verplicht en mogen het hart van de achteras niet overschrijden. Een uitzondering hierop vormt de Two Wheel Drive klasse, waarin de uitlaat het hart van de achteras mag overschrijden, mits deze zich onder de body bevindt De micropuller moet vanuit stilstand een poging aanvangen 3.9. Voorschriften inzake de constructie van koppelingen en koppelingsklokken (alle maten m.b.t. koppelingsklokken dienen te worden genomen exclusief eventuele koppelingsvoeringen) Algemeen: De maximale doorsnede van een koppeling (exclusief koppelingsklok, inclusief eventueel op de koppeling aangebrachte voering) mag nooit groter zijn dan 100mm. Betreffende Super-Stock tractoren: de koppelingsklok moet binnen de motorkap worden gebouwd. Het is echter niet toegestaan om deze te voorzien van niet-schaalgetrouwe uitstulpingen, met als doel een grotere koppeling toe te kunnen passen. Betreffende Two Wheel Drives: afhankelijk van de plaatsing van de motor / koppeling( (binnen of buiten de body) zijn de regels voor de vrije klasse, respectievelijk de super stock klasse van toepassing) Een koppelingsklok dient uit één stuk te bestaan, m.u.v. eventuele koppelingsvoeringen. Koppelingsklokken mogen alleen zijn vervaardigd uit staal of aluminium. Wanneer de koppeling zelf is voorzien van frictiemateriaal en er gebruik wordt gemaakt van een aluminium koppelingsklok, is een stalen binnenring met een minimale dikte van 1mm niet meer verplicht! Maar dan moet de koppelingsklok wel een millimeter dikker zijn. De minimale dikte van het aluminium deel blijft echter onveranderd. Iedere koppeling dient te zijn voorzien van een koppelingsbeveiliging, welke voorkomt dat de koppelingsklok naar achteren kan schuiven. De beveiliging dient solide te zijn bevestigd aan de puller. Het is niet toegestaan de beveiliging te bevestigen aan een draaiend deel van de aandrijflijn of aan een niet-solide deel, zoals de motorkap / body (zie bijlage 1) Iedere in de handel verkrijgbare centrifugaalkoppeling mag worden toegepast, zolang aan een van de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: De combinatie van motor en en onderdelen moet als geheel door een leverancier te leveren zijn. De koppeling wordt gebruikt in combinatie met de (stalen of aluminium) koppelingsklok, motor en uitlaat waarvoor deze oorspronkelijk is bedoeld. Aan de combinatie motor / uitlaat mogen geen aanpassingen zijn gedaan om het maximaal beschikbare vermogen en / of toerental te vergroten. De koppeling wordt gebruikt in combinatie met de (stalen of aluminium) koppelingsklok waarvoor deze oorspronkelijk is bedoeld en het maximaal door de koppeling te behalen toerental is nooit hoger dan dat waarvoor de koppeling oorspronkelijk is bedoeld. Afdoende onderbouwing hiervoor dient te worden overlegd door de deelnemer. De koppeling wordt gebruikt in combinatie met een koppelingsklok welke voldoet aan het reglement voor zelfgebouwde koppelingsklokken (zie bijlage 2) Voorschriften m.b.t. zelfgebouwde Centax-, Crower- en centrifugaalkoppelingen volgens het Vario-principe: Centaxkoppelingen: Vanaf het seizoen 2006 dienen alle nieuwgebouwde of verbouwde centaxkopelingen te worden voorzien van een startschijf met een kraag, welke minimaal 3mm voorbij de opening tussen de startschijf en het koppelingshuis steekt. De wanddikte voor het koppelingshuis kan worden herleid uit de bestaande tabel in het technisch reglement. De centaxkoppelingen zoals ze nu worden gebouwd mogen blijven bestaan, mits het voor de koppelingsschoenen te gebruiken materiaal wordt aangeschaft via de Technische Comissie. Wil men hiervoor toch een ander materiaal gebruiken, dan zal de startschijf moeten worden uitgevoerd met een kraag, welke minimaal 3mm voorbij de opening tussen de startschijf en het koppelingshuis steekt. De wanddikte voor het koppelingshuis kan worden herleid uit de bestaande tabel in het technisch reglement Crowerkoppelingen: De bouten die het platenpakket bij elkaar houden moeten minimaal kwaliteit 8.8 zijn. 8

10 De rijder moet, voordat op een NMPO-evenement gereden mag worden, de koppeling opengewerkt aanbieden aan de technische commissie, zodat deze de vingers en pennen kan wegen. Aan de hand van deze weging wordt de wanddikte van de te monteren afscherming bepaald. Deze dient de volledige koppeling af te schermen, d.w.z. vanaf de startschijf tot 5mm voorbij de vingers en rondom de uitgaande as. Per koppeling wordt door de TC een berekening gemaakt van de kracht die uitgeoefend (kan) worden door de vingers en de pennen. Daarmee wordt vervolgens de minimale wanddikte van de afscherming bepaald Variokoppelingen: Zelfgebouwde Variokoppelingen mogen alleen worden gebruikt in combinatie met een koppelingsklok welke voldoet aan het reglement voor zelfgebouwde koppelingsklokken (zie bijlage 2) Overige zelfbouwkoppelingen: Deelnemers die een zelfgebouwde koppeling willen toepassen die niet werkt volgens het Vario-, Crower-, of Centax principe, dienen hiervan eerst een tekening met specificaties (te gebruiken materialen, toe te passen toerentalgebied, etc.) voor te leggen aan de technische commissie. Deze zal vervolgens in overleg met het bestuur bepalen of een dergelijke constructie mag worden toegepast Voorschriften inzake de trekhaak: De trekhaak dient goed bereikbaar te zijn om eenvoudige en snel aan- en afkoppelen mogelijk te maken Afmetingen: Minimale lengte: 4,5 cm, gemeten vanuit het hart achterwiel tot hart trekoog Minimale doorsnede oog: 10 mm Minimale dikte: Indien gebruik wordt gemaakt van een aluminium of stalen plaat: 3 mm Indien gebruik wordt gemaakt van een stalen oog: 5mm doorsnede Bevestiging: minimaal 1 stalen bout Ø 5mm of 2 stalen boutjes Ø 3mm, door-en-door bevestigd aan het frame of de achteras en geborgd d.m.v. borgmoeren Het gebruik van een differentieel is verplicht, sperdifferentieels en TorSen differentieels zijn echter verboden Voorschriften betreffende te gebruiken achterbanden: Bij het bepalen van de maximale afmetingen dient te worden uitgegaan van een onbewerkte band, zonder velg, foam inserts, etc Het enige toegestane profiel voor de achterbanden is het zgn. V-tread profiel, d.w.z. dat de band is voorzien van V-vormige kammen Spatborden boven de achterwielen zijn verplicht Tandwieloverbrengingen dienen rondom afgeschermd te zijn. Buiten om de tandwielen heen met een strook aluminium, Carbon, staal, of polycarbonaat. De plaatdikte dient minimaal 1.5 mm dik te zijn en moet aan weerszijde van de tandwielen 1 millimeter oversteken. Deze afscherming dient op een degelijke manier aan het frame bevestigd te zijn met minimaal 2x een M3 boutje. Constructie en uitvoering worden beoordeeld door de technische commissie. Beter is om een dichte tandwielkast ( crossbox ) toe te passen Iedere micropuller heeft een unieke naam en een uniek startnummer. Voorts wordt per klasse een uniek kanaal/ frequentie toegekend aan de deelnemende pullers, op aanwijzing van de technische commissie. De lijst met namen en startnummers wordt beheerd door de technische commissie De naam van de puller, de te gebruiken golflengte en de naam van de eigenaar moeten duidelijk leesbaar staan vermeld op de bijbehorende zender Verwijtbare zenderstoring a.g.v. ondeugdelijke bedrading en/of bevestiging van servo s en ontvangers leiden tot diskwalificatie Antennes zijn verplicht, zij vallen echter niet onder de voorgeschreven maten. 4. Specifieke voorschriften 4.1. Per klasse gelden specifieke technische voorschriften, welke niet in strijd mogen zijn met de algemene technische voorschriften De specifieke technische voorschriften worden ondersteund door tekeningen (zie bijlage 3) Deze tekeningen hebben een indicatief karakter en zijn als bijlage toegevoegd. De omschreven maatvoeringen zijn bindend Indien niet anders is vermeld, gelden de opgegeven waardes als een maximum Specifieke voorschriften per klasse: 9

11 vrije klasse super stock Two Wheel Drive Gewichtsklasse (kg) Lengte vanuit hart achterwiel (cm) Breedte (cm) Oversteek onderdelen over hart: achterwiel (cm) voorwiel (cm) Trekhaakhoogte (cm) Minimale trekhaaklengte vanuit hart achterwiel tot hart trekoog (cm) 8.0 4,5 4,5 4,5 Bandenmaat achter Max. (cm) 17.5 * * * 7.0 Aantal motoren vrij 1 1 Cilinderinhoud (cc) vrij vrij 10,0 Plaats en wijze van uitvoering uitlaten vrij Onder motorkap, monding naar boven gericht. Plaats batterijen en servo s vrij zoveel mogelijk binnen de motorkap, evt. daarbuiten, mits dit geen afbreuk doet aan het originele uiterlijk Motorkap vrij verplicht Vrij Afmeting motorkap (cm) lengte breedte hoogte (excl. Stuur, gemeten vanaf de grond) n.v.t. 30, Wielbasis (cm) vrij 29.0 Vrij binnen de motorkap, uitmonding vrij Vrij Schaal 1: 10 Sleepketting (cm) Alle genoemde maten zijn maximale maten, tenzij anders vermeld. 5. De keuring 5.1. Keuring van micropullers vindt plaats volgens de regelgeving zoals is beschreven in het wedstrijdreglement. De technische commissie is gerechtigd steekproeven uit te voeren 5.2. Keuring van een micropuller vindt plaats in een rijklare toestand Het gewicht van de micropullers wordt gemeten in rijklare toestand; d.w.z. met gevulde brandstoftanks en banden op wedstrijdspanning. 6. De sleepwagen 6.1. De sleepwagen wordt voorafgaand aan iedere wedstrijd gekeurd door de technische commissie Conform het wedstrijdreglement mag verzocht worden de sleepwagen nogmaals te keuren (alleen in daar genoemde gevallen) 6.3. De sleepwagen dient te zijn voorzien van een vast meetpunt t.b.v. de afstandmeting Het aanhaakpunt voor de ketting dient zich, i.v.m. slijtage van de ketting, 8-10mm boven de baan te bevinden 6.5. De totale lengte van de ketting dient mm te zijn, gemeten vanaf de binnenkant van de eerste schakel, tot de binnenkant van de haak. (zie bijlage 4) 6.6. Het punt waar de ketting is bevestigd aan de sleepwagen bevindt zich 8-10mm boven de baan. (zie bijlage 4) 6.7. Er gelden verder geen specifieke bouwvoorschriften voor de sleepwagen. Het principe van belasting moet overeenkomen met de historisch gevoerde trend, mits bij meerderheid anders wordt besloten. 7. Instapklasse is 3KgVrije Klasse De specifieke voorschriften voor de instapklasse zijn gelijk aan die voor de 3.5 Kg Vrije Klasse, met uitzondering van de motorisering In de instapklasse mogen de tractoren voorzien zijn van maximaal 1 motor met een inhoud van maximaal 3,5cc Ook mag er een 4 tact motor gebruikt worden tot maximaal 10cc. Een geblazen 4 tact motor mag maximaal 8.56cc hebben Ook mogen er electromotoren toegepast worden. Zie onderstaande tabel. BRANDSTOF MOTOREN Geen limitering qua prijs Maximaal 1 brandstof motor 2-takt motor 1 cilinder t/m max.3,5 cc 4-takt motor 1 cilinder t/m max.10 cc niet geblazen 4-takt motor 1 cilinder t/m max.8.56 cc geblazen ELECTRO MOTOREN Geen limitering qua prijs Maximaal 2 electro motoren asdiameter max. 3.2mm Geen borstelloze motoren toegestaan Maximaal 1 accu met 9.6 Volt rijdspanning Maximaal 1 elektronische of 2 mechanische rijregelingen 10

12 8. Algemeen 8.1. In alle gevallen waarin het technisch reglement niet voorziet en waarvan ook niets bepaald is binnen de statuten, het huishoudelijk reglement en het wedstrijdreglement, beslist de technische commissie. 11

13 Turbine Reglement Deze richtlijnen zijn opgesteld door de Technische Commissie (TC) en uitgebracht om het bouwen en veilig gebruiken van turbines te stimuleren. De inhoud van de richtlijnen is voortgekomen uit de gezamenlijke kennis van personen die in de afgelopen jaren aanzienlijke ervaring hebben opgedaan met het bouwen en gebruiken van turbines. Hoewel alles in het werk is gesteld om fouten en onvolkomenheden te voorkomen, kunnen de schrijvers niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig voorval dat voortvloeit uit het hanteren van deze richtlijnen. Het veilig gebruiken van elke turbine blijft de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Definities Personen die zich houden aan de eisen van de richtlijnen moeten zich er bewust van zijn dat door de hele richtlijnen bewoordingen staan met een specifieke betekenis, zoals hieronder beschreven: moet geeft een absolute verplichting aan tot het zich houden aan de gestelde eis. Er zijn geen omstandigheden die ertoe zouden kunnen leiden dat deze eis versoepeld wordt. zou moeten geeft een verplichting aan tot het zich houden aan de gestelde eis, voor zover praktisch mogelijk. Er is een mogelijkheid tot versoepeling van de eis, echter alleen bij uitzonderlijke omstandigheden. Er moet een hele goede reden zijn waarom er niet aan deze eis voldaan kan worden. zou kunnen/kan geeft een handelswijze aan die de voorkeur verdient, gebaseerd op algemene ervaringen. Het niet volgen van de regel zal naar verwachting niet leiden tot gevaarlijke situaties. Inleiding Zij die zich wagen aan het bouwen van een turbine voor gebruik binnen de N.M.P.O. zouden zich eerst moeten verdiepen in deze algemene veiligheidseisen. Dit zijn specifieke onderwerpen aangaande de veiligheid van turbines. In het bijzonder zijn de volgende risico s aanwezig: a. Gevaar van brandwonden of schade veroorzaakt door hete uitlaatgassen; b. Gevaar van brand na een crash, ontstoken door hete componenten. Dit gevaar wordt vergroot door de relatief grote hoeveelheid brandstof die normaalgesproken wordt meegenomen; c. Gevaar van oververhitting als gevolg van een verkeerde startprocedure of motorschade; d. Gevaar van brand of explosies door het verkeerd hanteren van vloeibaar propaangas of vergelijkbare brandstoffen; e. Risico op verwondingen als gevolg van onderdelen die met hoge snelheid uit de motor komen in geval van breuk. Na een crash moet de turbine altijd worden gedemonteerd voor inspectie. Om de eerder genoemde risico s te voorkomen en/of te minimaliseren zijn er zijn zeven benaderingsmogelijkheden: Zorg ervoor dat gebruikers een hoog niveau van vaardigheid, kennis en ervaring hebben zodat zij gevaarlijke situaties kunnen vermijden; Zorg ervoor dat motorschades en incidenten zo min mogelijk voorkomen, door uitvoerig te letten op zaken aangaande betrouwbaarheid en door nauwkeurige, systematische ontwerpprocedures, operationele procedures en onderhoud; Voorzie in fail safe constructies en noodstopvoorzieningen waar mogelijk, zodat de meeste incidenten zo min mogelijk risico s met zich meebrengen; Laat de motor op een behoudend maximaal vermogen draaien. Zodoende blijft er nog een marge over voor het geval de motor over zijn toeren gaat of oververhit raakt. Ontwerp de buitenmantel van de motor zodanig dat in geval van breuk de onderdelen binnen de mantel blijven; Er mag alleen aangehaakt worden gestart. Alvorens met een puller met turbineaandrijving op een wedstrijd of demonstratie deel te nemen zal het betreffende lid moeten bewijzen dat hij deze materie volledig onder controle heeft. Dit kan geschieden ten overstaan van de TC. De totaal veilige benadering is een compromis tussen alle zeven punten. 12

14 De praktijkrichtlijn 1. Ontwerp 1.1. Alle motoren, ongeacht het ontwerp, moeten uitvoerig worden getest alvorens in het openbaar gebruikt te worden. Dit met het doel een levensloop vast te stellen en om te zien of alle onderdelen de belasting van het laten draaien van de motor kunnen weerstaan Alle materialen moeten geschikt zijn voor de toepassing waarin zij gebruikt gaan worden Wanneer een ontwerp is uitgegeven of een motor commercieel wordt gebouwd, zouden geen inferieure materialen mogen worden toegepast dan gespecificeerd. Ook zouden er geen veranderingen mogen worden aangebracht aan onderdelen die aanzienlijk belast worden. 2. Motor bescherming 2.1. Motoren in ontwikkeling moeten uitvoerig getest worden, en tijdens dergelijke tests moet de motor afdoende worden beschermd tegen het overschrijden van de ontwerpparameters (vooral toerental en temperatuur) 2.2. Er moet voorkomen worden dat motoren tijdens het draaien boven het maximaal toelaatbare toerental en temperatuur komen, door de maximale brandstoftoevoer te limiteren middels fail safe methodes Bescherming tegen te lage toerentallen zou moeten worden geïntegreerd in de regeling van de motor Beschermingssystemen voor de motor zouden ervoor moeten zorgen dat de motor terugkeert naar het veilige gebied waarbinnen de motor kan draaien. De motor zou alleen compleet uitgeschakeld moeten kunnen worden als er geen andere mogelijkheid meer over is. 3. Brandstofsystemen 3.1. De brandstoftanks moeten afgeschermd worden van de hitte van de motor De brandstoftanks en componenten van het brandstofsysteem moeten voldoende stevig zijn bevestigd en beschermd om de kans op scheuren of breken bij een crash te minimaliseren In de aanvoerleiding van brandstof uit de tank(s) moet een mechanische afsluiter zijn gemonteerd, en er moet een schakelaar zijn die de stroom naar de elektrische brandstofpomp onderbreekt. Deze schakelaar moet naast eventuele servobesturing ook met de hand te bedienen zijn, en deze moet goed bereikbaar zijn In het brandstofsysteem zou een restrictie moeten worden aangebracht, welke de maximale door de brandstofpomp aan te voeren hoeveelheid brandstof beperkt tot die welke benodigd is voor het behalen van het maximaal toelaatbare toerental 3.5. Wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt zou er een fail-safe systeem moeten worden ingebouwd dat de brandstoftoevoer automatisch afsluit in het geval er geen radiocontact meer is. Dit systeem zou zo moeten worden uitgevoerd dat de brandstoftoevoer niet automatisch wordt geopend als het radiocontact weer is hersteld. Om onnodige maatregelen te vermijden mag er een vertraging worden ingebouwd in dit fail-safe systeem, zodat korte onderbrekingen in het radiocontact worden ondervangen. Deze vertraging mag echter niet zo lang zijn dat de voordelen van het fail-safe systeem teniet worden gedaan Brandstofleidingen, koppelingen en daarbij behorende apparatuur moeten getest worden om aan te tonen dat zij bestand zijn tegen de druk. De onderdelen mogen niet lekken of kapot gaan wanneer de motor op het maximale veilige toerental draait. Daar waar door lekkage een ophoping van brandstof kan ontstaan moeten afvoergaten worden aangebracht 3.7. Er moeten aparte aanvoerleidingen voor het toevoeren van gas bij het starten en de toevoer van vloeibare brandstof worden gebruikt, om zo het terugstromen van gas in de tank met vloeibare brandstof te voorkomen De brandstoftanks voor vloeibare brandstoffen zouden op geen enkele wijze mogen worden blootgesteld aan hoge drukken. In daarvoor geschikt geachte systemen is een lage druk toegestaan (max. 0,35 bar) om zo de brandstofstroom tussen de tanks en de brandstofpomp te versnellen Tanks voor gasvormige brandstoffen zijn verboden Alle brandstoftanks en leidingen zouden regelmatig moeten worden gecontroleerd op veroudering c.q. slijtage. Onderdelen zouden, indien noodzakelijk, vervangen moeten worden, waarbij speciaal gelet dient te worden op het verharden van flexibele leidingen en op afdichtingen bij koppelingen die onder hoge druk staan Alleen schone, gefilterde brandstof zou moeten worden gebruikt om verontreiniging van het brandstofsysteem te voorkomen. 4. Smeringsystemen 4.1. Het olie reservoir zou zodanig moeten worden gepositioneerd dat het oliepeil snel en gemakkelijk gecontroleerd kan worden Het smeringsysteem moet zo worden ontworpen, of de gebruiker moet dusdanige maatregelen nemen, dat wanneer de motor niet gebruikt wordt, er geen olie de motor in kan lopen als gevolg van hevelen (zwanenhalseffect) of thermisch uitzetting Het olie reservoir zou dicht bij de motor moeten worden geplaatst, of de olieleiding naar de motor zou moeten worden geprimed. ( Om de vertraging in de toevoer van olie naar de motor te minimaliseren.) 4.4. De oliestroom moet geregeld worden om het geschikte olieverbruik te geven, zoals is gespecificeerd door de ontwerper of fabrikant Er moet gebruik worden gemaakt van een olie die geschikt is voor toepassing in turbines Olieleidingen en daarbij behorende apparatuur moeten worden gemaakt van materialen die geschikt zijn voor de bedoelde toepassing, en die afdoende bestand zijn tegen de omstandigheden waaraan ze worden blootgesteld. (agressieve vloeistoffen, hitte) 4.7. Olieleidingen en de daarbij behorende apparatuur moeten in staat zijn de maximale gebruiksdruk van het smeringsysteem te weerstaan zonder lekkage of breuk Er zou een mogelijkheid aanwezig moeten zijn om te controleren of er een oliestroom naar de motor is zodra demotor is gestart. 5. Installatie 5.1. Motoren moeten stevig worden gemonteerd en zodanig worden bevestigd dat zij onder alle omstandigheden op hun plaats blijven Alle onderdelen die zich in de nabijheid van de motor bevinden moeten stevig zijn bevestigd, om naar binnen zuigen door de motor te voorkomen De motor moet worden afgeschermd van schade door vreemde objecten, door gebruik te maken van geschikte afschermingen, of door de positie van de luchtinlaat geschikt te kiezen Pijpen, leidingen, draden etc. zouden uit de buurt van het hete gedeelte van de motor moeten worden gehouden, of zouden geschikt moeten zijn voor de optredende temperaturen. 13

15 6. Veiligheid tijdens gebruik 6.1. Brand Een effectieve, werkende CO2 brandblusser (of ander geschikt blusmiddel) en iemand die bekwaam en ervaren is in het bedienen ervan, moeten ieder keer als de motor draait aanwezig zijn Turbines mogen niet draaien als de directe omgeving brandgevaarlijk is, tenzij er afdoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om dit risico uit te sluiten Roken of andere ontstekingsbronnen zijn verboden binnen een straal van 10 meter bij het overschenken, laten ontsnappen of tanken van brandbare gassen Alle brandstoffen moeten uit de zon worden opgeslagen in geschikte vaten of tanks, met daarop een duidelijke omschrijving van de inhoud Motorbranden vormen een groot gevaar, en men moet zich volledig bewust zijn van de mogelijke oorzaken. Deze omvatten: o Overgebleven brandstof in de motor, wat leidt tot een natte start. o Foute startprocedure o Het schuren van de turbine o Overtollige smeerolie die in de motor wordt geperst bij het primen van het smeersysteem. o Restmateriaal dat de inlaat gedeeltelijk blokkeert en de prestaties van de compressor vermindert o Geblokkeerde brandstofinspuiting o Uitzetting van brandstof in de motor na het uitschakelen van de brandstofpomp Proefdraaien Er zou een checklist procedure moeten worden gevolgd in voorbereiding op en tijdens het draaien van de motor De eerste tests van een prototype motor zouden niet mogen worden uitgevoerd op een publiekelijk toegankelijke plaats. Alleen mensen die belangrijk zijn voor het werken van de motor, of mensen die een veiligheidstaak vervullen zouden aanwezig mogen zijn De testruimte moet afdoende geventileerd zijn Mechanische afwijkingen die op enigerlei manier naar voren komen door trillingen, overmatig lawaai, overmatige temperatuur, te hoog toerental of enig ander onverwacht fenomeen moeten worden onderzocht en gecorrigeerd alvorens de motor opnieuw te starten Gebruik in het openbaar Een motor mag alleen in het openbaar worden gebruikt indien de gebruiker volledig op de hoogte is van de werking van de motor Gebruiksinstructies De gebruiksinstructies van de fabrikant of ontwerper moeten altijd worden nageleefd. 7. Onderhoud 7.1. Er moet regelmatig onderhoud worden gepleegd aan de motor. De regelmaat en grondigheid van controles en andere werkzaamheden zal afhangen van de motor installatie. Het onderhoud zal variëren van externe controles voor iedere pull tot het compleet uit elkaar halen van de motor op vooraf vastgestelde tijdsintervallen De volgende controles moeten minimaal worden uitgevoerd op regelmatige tijdstippen, bij voorkeur voor iedere pull. o o o o o Visuele controle van de brandstof en oliesystemen op lekkage voor elke start procedure. Visuele inspectie van de compressor en turbinebladen op tekenen van beschadiging. Een kleine beschadiging aan een compressorblad, zichtbaar via de inlaat, kan een indicatie zijn van een grote beschadiging door vreemde objecten in de motor; dit moet worden onderzocht voordat de motor opnieuw wordt gebruikt. Visuele inspectie van filters (indien bereikbaar en van toepassing), om er zeker van te zijn dat hier geen verontreinigingen in zitten. Het controleren van brandstof en oliesystemen op verstoppingen Het controleren van de montage van de motor en andere systemen op verslechtering, beschadiging of loszitten Op verzoek van de TC kan een deelnemer worden verplicht om een logboek per motor bij te houden, waarin vermeldt dient te worden: o De data waarop de motor heeft gelopen. o De tijdsduur dat de motor heeft gelopen. o De totaal opgetelde looptijd van de motor tot die datum. o Data met de details van al het uitgevoerde service, onderhouds en reparatiewerk, inclusief vermelding van de vervangen onderdelen Tevens dienen vervangen onderdelen ter inspectie te worden gegeven bij de TC, voorzien van uitleg m.b.t. de reden van het vervangen. o Alle andere details die van belang kunnen zijn bij het opstellen van een levensloop en het vaststellen van onderhoudsintervallen. 8. Gebruikers kwalificaties 8.1. Onervaren gebruikers moeten, waar mogelijk, assistentie van ervaren gebruikers inroepen voor het laten draaien van een turbine. Bij twijfel vraag hulp aan derden Om de gebruiker ervaring te laten opdoen met het starten en laten lopen van een turbine, moeten de eerste runs met de motor worden uitgevoerd in een testopstelling. De gebruiker mag de motor niet starten of laten lopen in het openbaar tot die ervaring is opgedaan. 9. Maatvoeringen en verplichtingen 9.1. Enkelassige turbines mogen alleen worden toegepast als deze commercieel verkrijgbaar zijn en specifiek zijn vervaardigd om gebruikt te worden om een mechaniek aan te drijven. Zelfgebouwde turbines mogen alleen worden toegepast als zij van het twee-assige type zijn (z.g.n. free-power motoren) De snelheidsregeling t.b.v. de brandstofpomp dient verplicht te worden uitgerust met een z.g.n. failsafe. Bij voorkeur zou de motor echter moeten worden voorzien van een elektronische control unit (E.C.U.) 9.3. Drie soorten brandstoffen zijn toegestaan; kerosine, diesel en petroleum De inlaat van de turbine moet worden afgeschermd met metaalgaas (staal of RVS) met een maaswijdte van maximaal 3mm. De afscherming dient bevestigd te worden d.m.v. boutjes (minimaal 3x M3, kwaliteit minimaal 8.8), een gesp rond de inlaatkelk, of een scharnier (materiaal: staal, messing of RVS) De laatste twee dienen dusdanig te zijn geconstrueerd, dat het gaas onder geen beding van de kelk getrokken kan worden. 14

16 9.5. Het compressor gedeelte moet worden afgeschermd met een R.V.S. ring met een breedte gelijk aan 120% van de dikte van het compressorwiel en een dikte van minimaal 1mm.De ring dient rondom het compressorgedeelte te worden bevestigd d.m.v. minimaal 2 stalen boutjes (minimaal M4, kwaliteit minimaal 8.8, zie tekening) 9.6. De achterkant van de turbine moet worden afgeschermd met een R.V.S. ring van minimaal 1.5mm dik en moet minimaal 10mm voor het eerste turbine wiel en minimaal 15mm achter het freepower wiel uitsteken. Deze ring moet worden bevestigd met minimaal 3 stalen boutjes (minimaal M3, kwaliteit minimaal 8.8, zie tekening) 9.7. De uitlaat moet minimaal 15mm boven het turbine wiel uitkomen (zie tekening.) 10. Stuwdruk en maximum gewicht Het totaalgewicht van een turbinepuller, en daarmee de gewichtsklasse waarin mag worden deelgenomen, wordt bepaald door het gewicht van de puller te vermeerderen met de stuwdruk welke door de turbine bij maximum vermogen wordt geleverd. Deze stuwdruk wordt ten overstaan van de TC gedemonstreerd en kan te allen tijde opnieuw door de TC worden gecontroleerd. Het leveren van onjuiste informatie hierover kan leiden tot diskwalificatie. 11. Tekening 15

17 16

18 17

19 18

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie

Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie 29-02-2016 Reglement Nederlandse MicroPulling Organisatie INHOUDSOPGAVE HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 De doelstelling 2 Hoofdstuk 2 Lidmaatschap 2 Hoofdstuk 3 De wedstrijden 2 Hoofdstuk 4 Demonstraties

Nadere informatie

DEELNEMERSREGLEMENTEN

DEELNEMERSREGLEMENTEN DEELNEMERSREGLEMENTEN A. ALGEMEEN: 1. Het verrijden van de sleep geschiedt op eigen risico. 2. Met onmiddellijke uitsluiting wordt gestraft bij: A. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding

Nadere informatie

Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen

Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen Reglement boeresportklasse (agrisport) Indeling klassen 3.5 ton boeresport 4.5 ton boeresport 5.5 ton boeresport 6.5 ton boeresport Algemeen De tractor moet een standaard tractor zijn zonder merkvreemde

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL. Klassen. Veiligheid

WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL. Klassen. Veiligheid Klassen WEDSTRIJDREGLEMENT TRACTORPULLING OOSTWINKEL De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: Standaardklasse (3,5 ton, 5.5 ton, 7 ton, 8.5 ton, 10 ton en 11.5 ton). Er kan met 1 standaardtractor

Nadere informatie

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico.

1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. A: Algemeen 1. Het verrijden van de trek geschiedt met een standaard tractor of jeep op eigen risico. 2. De start volgorde wordt vooraf door het bestuur van de STTE vastgesteld. 3. Met onmiddellijke uitsluiting

Nadere informatie

85 Nee 4 cilinder zonder turbo cilinder turbo. 110 Nee 6 cilinder zonder turbo cilinder turbo 8 cilinder zonder turbo

85 Nee 4 cilinder zonder turbo cilinder turbo. 110 Nee 6 cilinder zonder turbo cilinder turbo 8 cilinder zonder turbo Algemene bepalingen 1. Deelname aan de wedstrijd is geheel voor eigen risico. De Stichting Trekkertrek Nieuw Wehl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan deelnemers, tractoren of derden.

Nadere informatie

STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury.

STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury. STANDAARD- & SPORTKLASSE REGLEMENT The Black Fury. Klassen: * De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: a. standaardklasse (3ton,4ton,5ton,6ton,6.5ton,7ton,8.5ton,10ton en 11.5ton) b. sportklasse *

Nadere informatie

T.S.T.A. Reglement Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek

T.S.T.A. Reglement Trekkertrek Stichting Twente Achterhoek T.S.T.A Klasse indeling Klasse Gewicht Motor 1 tot 2600 kg. 2, 3 en 4 cilinders zonder turbo 2700rpm 2 tot 3800 kg. 2, 3 en 4 cilinders zonder turbo 2700 rpm 3 Sportklasse tot 4000 kg. 6 cil. turbo (max.

Nadere informatie

STANDAARD TRACTOREN TREKKER TREK GULPEN 2014

STANDAARD TRACTOREN TREKKER TREK GULPEN 2014 Reglement CTTG 2014 STANDAARD TRACTOREN TREKKER TREK GULPEN 2014 A. Algemene bepalingen 1. Deelname aan een wedstrijd is geheel voor eigen risico. Comité Trekker Trek Gulpen kan niet aansprakelijk gesteld

Nadere informatie

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015

MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 MON C50ccgt Reglement Plaatselijke Renners 2015 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

BKTV vzw. De trekhaak dient altijd voorzien te zijn met een horizontaal trekoog met gat van 7,5 cm!! Voorbeeld van trekoog zie afzonderlijke pagina

BKTV vzw. De trekhaak dient altijd voorzien te zijn met een horizontaal trekoog met gat van 7,5 cm!! Voorbeeld van trekoog zie afzonderlijke pagina BKTV vzw Voorzitter Penningmeester Stuer Kamiel Vervaet Andrea Industriepark-Noord 17a Bontinckstraat 164 9100 Sint-Niklaas 9270 Kalken Tel 03/766.04.04 Tel 09/367.07.52 Fax 03/777.77.30 Cera 737-2081651-74

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Klassen. Eenmalige deelname. Veiligheid. Banden

WEDSTRIJDREGLEMENT. Klassen. Eenmalige deelname. Veiligheid. Banden WEDSTRIJDREGLEMENT Klassen 1. De klassen zijn verdeeld in twee categorieën: A. standaardklasse (3,5ton 4,5ton 5,5ton 6,5ton 7,5ton 8,5ton 9,5ton 10,5ton, 12,5ton 8,5 ton vrouwen) B. Boerensport 4,5 ton

Nadere informatie

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival

Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Reglementen Crossbaan Boerenrockfestival Het Boerenrockfestival is geen officiële crosswedstrijd maar hanteert wel regels waarin eisen aan voertuigen zijn vastgelegd. Ook zijn er eisen m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT

OPTOCHTCOMMISSIE OPTOCHTREGLEMENT OPTOCHTREGLEMENT De tijdens de carnavalsdagen en bij andere gelegenheden vanwege de Stichting te organiseren optochten/parade geschieden overeenkomstig de hierna volgende regels. Art.1 Route, duur en tijdstip

Nadere informatie

STANDAARD TRACTOREN TREKKER TREK GULPEN 2016

STANDAARD TRACTOREN TREKKER TREK GULPEN 2016 STANDAARD TRACTOREN TREKKER TREK GULPEN 2016 A. Algemene bepalingen 1. Deelname aan een wedstrijd is geheel voor eigen risico. Comité Trekker Trek Gulpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade

Nadere informatie

MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016

MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016 MON C50ccGT Reglement Plaatselijke Renners 2016 Inhoud Artikel 1. Organisatie C50ccgt demo grasbaanraces... 3 Artikel 2. Motoren van plaatselijke renners... 4 Artikel 3. Renners... 5 Artikel 4. Evenement...

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015

SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 SPORTIEF REGLEMENT VRIJE KLASSEN 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen, in het bijzonder het vermelde onder CATEGORIE

Nadere informatie

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden.

Algemeen regionale afspraken, District Oost. Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. NFF District OOST Algemeen regionale afspraken, District Oost Datum: 30 januari 2014 Iedere club/rijder wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen en zich er aan te houden. Wedstrijd reglement

Nadere informatie

Reglement 2011. Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5

Reglement 2011. Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 De standaard trekker... 5 De hobby sport trekker... 7 De sportklasse trekker... 9 De pro stock trekker... 10 De special

Nadere informatie

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk

MON. AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie. Motorsport Organisatie Nederland. Veldweg 15a Postbus AH Cuijk MON AANVULLEND MX REGLEMENT Regiocompetitie 2016 Motorsport Organisatie Nederland Veldweg 15a Postbus 341 5430 AH Cuijk Tel.: 0485 31 50 80 Fax.: 0485 31 45 35 Internet: Email: www.mon.nl info@mon.nl Pagina

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V.

DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT. DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. DISTRICTS MOTOCROSS D.M.X. REGLEMENT DISTRICT MIDDEN en OOST K.N.M.V. 2015 \ REGLEMENT DISTRICTS (DMX) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders, die in een

Nadere informatie

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival

Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival Reglementen autocross en rodeo Boerenrockfestival HET IS VERBODEN BARBEQUES TE GEBRUIKEN, TERRASSEN OP TE RICHTEN, ALCOHOLISCHE DRANKEN TE SCHENKEN AAN DERDEN EN GELUIDSINSTALLATIES TE GEBRUIKEN OP HET

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS

HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS HOOFDSTUK 5 : PROSTOCKS A. Chassis Het chassis bestaat uit de volgende delen c.q. moet aan de volgende regels voldoen: 1. Een standaard motorblok of origineel vervangingsonderdeel waarin een standaard

Nadere informatie

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid

DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid DISTRICTS MOTOCROSS REGLEMENT (DMX CUP) DISTRICTEN Noord/Oost/Midden/West/Zuid 2016 REGLEMENT DISTRICTS (DMX CUP) MOTOCROSSWEDSTRIJDEN DOELSTELLING: DMX CUP wedstrijden zijn bedoeld voor vrijetijdsrijders,

Nadere informatie

6. Reglement sectie electro 1:10

6. Reglement sectie electro 1:10 6. Reglement sectie electro 1:10 Dit Reglement maakt deel uit van Het Huishoudelijk Reglement van MRM en is een aanvulling op het Algemeen Wedstrijd Reglement. 6.1 Technisch reglement Modelwagens die niet

Nadere informatie

NATIONAAL REGLEMENT CONCERTWEDSTRIJDEN SLAGWERKENSEMBLES

NATIONAAL REGLEMENT CONCERTWEDSTRIJDEN SLAGWERKENSEMBLES NATIONAAL REGLEMENT CONCERTWEDSTRIJDEN SLAGWERKENSEMBLES 2015 Onder verantwoordelijkheid van KNMO doelgroep SMP Nationaal Reglement Concertwedstrijden Slagwerkensembles 2015 1 INHOUD 2 Algemene begrippen

Nadere informatie

1. rood: onmiddellijk stoppen! Dus ook niet langzaam rijden! De baan te verlaten op aanwijzing.

1. rood: onmiddellijk stoppen! Dus ook niet langzaam rijden! De baan te verlaten op aanwijzing. 2015 Emmen Bangerstox reglement Rijders worden verplicht volgend reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en de organisatie. Bij overtredingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf

Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Wedstrijdreglement Naarderbos Golf Artikel 1.Wedstrijden Wedstrijden worden gespeeld volgens de Rules of Golf zoals vastgesteld door de Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews en de Local Rules zoals

Nadere informatie

Reglement bangerstox A.S.G. 2014

Reglement bangerstox A.S.G. 2014 Reglement bangerstox A.S.G. 2014 Coureur / Deelnemer: 1. Coureur / deelnemer is verplicht in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B en 18 jaar zijn, en deze ten alle tijden te kunnen tonen! Vlagsignalen:

Nadere informatie

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016

BNL Karting Series. Technisch. reglement. Micro Max. Technisch reglement 2016 Micro Max RACB VISA: Versie 13-01-2016 BNL Karting Series Technisch 2016 reglement Micro Max MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

Wedstrijd reglement. 2. Na de weging en de keuring mag de trekker op geen enkele wijze worden verzwaard.

Wedstrijd reglement. 2. Na de weging en de keuring mag de trekker op geen enkele wijze worden verzwaard. Wedstrijd reglement 1. De trekkers worden met bestuurder voor de wedstrijd gewogen en gekeurd. De weging en de keuring vinden plaats voor de wedstrijd, in de staat waarin ze zullen deelnemen. 2. Na de

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

beleid remtestinrichtingen

beleid remtestinrichtingen beleid remtestinrichtingen In dit document wordt een toelichting gegeven omtrent de toepassing en plaatsing van remtestinrichtingen. Dit document is informatief van aard en wordt gezien als een groeidocument.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE...

3 STARTNUMMERS... 3 BURNOUTS... 3 STAGING... 3 START SYSTEEM... 3 KWALIFICEREN... 4 LADDERS AND PARING... 4 1-AUTO RUNS OF BY-RUNS... 4 BAAN KEUZE... SPORTIEF REGLEMENT De hierna omschreven procedures zijn van kracht tijdens Street Power Dragracing Series races. Wanneer je voor het eerst met je auto gaat racen dan adviseren wij om deze procedures goed

Nadere informatie

Reglement voor model-truck-trial

Reglement voor model-truck-trial Reglement voor model-truck-trial versie 2005 Voorwoord Dit reglement is vertaald uit de Duitse versie, en mijn vertaling is misschien niet de beste. Ook zijn sommige stukken verplaatst. Naar de bijlage.

Nadere informatie

Belgian Max Challenge. Technisch. reglement. Micro Max

Belgian Max Challenge. Technisch. reglement. Micro Max Belgian Max Challenge Technisch 2015 reglement Micro Max MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

Reglement 2015. Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5

Reglement 2015. Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 Inhoud Algemene bepalingen... 2 Wedstrijd reglement... 3 Technisch reglement... 5 De standaard trekker... 5 De hobby sport trekker... 7 De sportklasse trekker... 11 De pro stock trekker... 12 De special

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 LIMIETEN

HOOFDSTUK 23 LIMIETEN HOOFDSTUK 23 LIMIETEN A. Algemeen 1. De volgende limieten van toepassing op alle wedstrijden die worden verreden onder auspiciën ETPC of een daarbij aangesloten organisatie. De limieten voor modifi ed/unlimited

Nadere informatie

Reglement NSK Allround 2017

Reglement NSK Allround 2017 Reglement NSK Allround 2017 Artikel 1 Het recht om deel te nemen Artikel 2 Deelname buiten mededinging Artikel 3 Verlies van het recht om deel te nemen Artikel 4 Deelname aan de wedstrijd Artikel 5 Niet

Nadere informatie

Wedstrijdreglement igolf Wintercup

Wedstrijdreglement igolf Wintercup Wedstrijdreglement igolf Wintercup Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan de wedstrijdcommissie.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Regio Midden 2011

Wedstrijdreglement Regio Midden 2011 Wedstrijdreglement Regio Midden 2011 Secretariaat: Ruud de Boer Havikshorst 21 3871 JK Hoevelaken Tel: 033-2536781 fietscross.ncc@gmail.com versie: 30 maart 2011 Artikel 1. Aangesloten verenigingen NCC

Nadere informatie

Reglement voertuigen Trekkertrek Leende 2016

Reglement voertuigen Trekkertrek Leende 2016 Reglement voertuigen Trekkertrek Leende 2016 LET OP!!!! Het is niet toegestaan te kamperen op het wedstrijdterrein en parkeerplaats. Nog in de directe omgeving hiervan! De dikgedrukte stukken tekst in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement.

Artikel A6. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de spelregels zoals vastgesteld door de NBB en dit reglement. Bridge Reglementen Hoofdstuk A - Algemeen - Artikel A1 / A11 Hoofdstuk B - Programma - Artikel B1 / B3 Hoofdstuk C - Scores, lijnen - Artikel C1 / C3 Hoofdstuk D - Vervangende scores, promotie en degradatie

Nadere informatie

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT. Artikel 201 Algemeen. Artikel 202 De baan. Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK

INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT. Artikel 201 Algemeen. Artikel 202 De baan. Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN KORTEBAAN/ SUPERSPRINT Artikel 201 Algemeen Artikel 202 De baan Artikel 203 Wedstrijdbepalingen Open NK Artikel 204 Functionarissen Artikel 205 Gewestelijke kampioenschappen

Nadere informatie

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM

Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM Pagina1 Carnavalsvereniging Knotwilgendam te Vlijmen Kijk ook eens op: www.knotwilgendam.nl REGLEMENT EN RICHTLIJNEN GROTE OPTOCHT KNOTWILGENDAM 1. Inschrijving Inschrijving als deelnemer aan de Grote

Nadere informatie

Regelement editie 2016 Versie 11 December

Regelement editie 2016 Versie 11 December 1. Reglement Belgian Twin Trophy Klasse Thunder De Belgian Twin Trophy (BTT) klasse Thunder is een Cup kampioenschap voor 2 cilinder motorfietsen met een maximale cilinder inhoud van 1000cc. Meer informatie

Nadere informatie

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016

Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2016 Regelgeving Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK) Baan 2016 beschreven. Hierin worden de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016

SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 SPORTIEF REGLEMENT PCR PORSCHE RS2 KLASSE 2016 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage1 Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Reglement Brommercross Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem

Reglement Brommercross Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Reglement Brommercross 2016 Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Inhoud Inleiding:... 3 Deelname:... 4 Inschrijving:... 4 Wedstrijdschema:... 5 Startopstelling:... 5 Wedstrijdduur:... 5 Uitslagen:...

Nadere informatie

`SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015

`SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015 `SPORTIEF REGLEMENT ADPCR PORSCHE GT CUP 2015 Van toepassing is het Algemeen Reglement Autorensport Nationaal B, Bijlage 1. Veiligheidsvoorschriften Rijder en Wagen en het Wedstrijdreglement Autorensport

Nadere informatie

Algemeen Reglement seizoen 2010/2011 Slotrace Vereniging Nieuwegein

Algemeen Reglement seizoen 2010/2011 Slotrace Vereniging Nieuwegein Algemeen. 1 Wedstrijd Commissie... 1 Technische Commissie..2 Voorinschrijving...2 Afmelden.. 2 Indeling.2 Wedstrijdindeling. 2 Inleveren auto s en (aanvang)tijden.. 2 Parc Fermé 2 Straffen..2 Hinderen..2

Nadere informatie

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN BIJLAGE INDIVIDUELE GOEDKEURING ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Deze bijlage bevat de eisen en de wijze van keuren die direct gerelateerd zijn aan de bouw van, of ombouw naar een elektrisch en hybride elektrisch

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Reglement Café Geert Cup

Reglement Café Geert Cup Reglement Café Geert Cup Inhoudsopgave Wedstrijdbanen... 2 Afspraken mbt inschrijving en afmeldingen... 3 Competitiewedstrijden... 4 Competitie verloop... 5 Scheidsrechters... 7 Competitiewedstrijd...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Wedstrijd en Demonstratie richtlijn - Stichting EPS

Wedstrijd en Demonstratie richtlijn - Stichting EPS Wedstrijd en Demonstratie richtlijn - Stichting EPS - 2018 Versie 20/10/2017 ~ 1 van 9~ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Algemeen reglementering... 4 Baan en (baan)functionarissen... 4 Baan...

Nadere informatie

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal.

Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Deze reglementen zijn van toepassing op autocross - wedstrijden welke georganiseerd worden voor de Zeeland Bokaal. Inhoud: Hoofdstuk 1: Bepalingen betreffende de deelnemers + algemene richtlijnen Hoofdstuk

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni

Wedstrijdreglement. 3 Wedstrijdreglement. Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen. Versie juni 3 Wedstrijdreglement Hoofdstuk 5 Volleybal Nationale Jeugdkampioenschappen Versie juni 2014 1 Inhoud 3.5.1 Algemeen... 3 3.5.2 Opbouw... 3 3.5.3 Inschrijven... 3 3.5.4 Samenstellen team... 4 3.5.5 Deelname

Nadere informatie

HFCC Clubkampioenschap Wedstrijdreglement 2016

HFCC Clubkampioenschap Wedstrijdreglement 2016 HFCC Clubkampioenschap Wedstrijdreglement 2016 Klassen Toerwagen Modified Toerwagen Stock 13.5 Blinky Toerwagen Stock 17.5 Blinky Formule 1 Algemene reglementen Onderstaande reglementen gelden voor alle

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

BNL Karting Series. Technisch reglement Micro Max

BNL Karting Series. Technisch reglement Micro Max BNL Karting Series Technisch reglement Micro Max 2016 MICRO MAX 1. Chassis Elk chassis moet volgens de CIK voorschriften zijn. Prototypes zijn niet toegelaten. Per wedstrijd mag slechts 1 chassis ingeschreven

Nadere informatie

HFCC Indoor Racing Series 2015 / 2016

HFCC Indoor Racing Series 2015 / 2016 HFCC Indoor Racing Series 2015 / 2016 Open Clubwedstrijden Klassen 1/12 Pancar Mini Formule 1 Toerwagen Stock Algemene reglementen Onderstaande reglementen gelden voor alle klassen en alle wedstrijden.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017

Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Wedstrijdreglement Wintercompetitie 2016/2017 Dit wedstrijdreglement is vastgesteld door de wedstrijdcommissie op grond van Regel 33 van de Rules of Golf. Wijziging van dit reglement is voorbehouden aan

Nadere informatie

KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen. Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010

KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen. Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie Reglement KNHS-kampioenschappen t/m Z2 dressuur en ZZ springen Ingaand per 1 april 2010 en geldig tot en met 1 oktober 2010 Het bestuur van de KNHS stelt

Nadere informatie

KNMV MOTOCROSS GELUID REGLEMENT 2017

KNMV MOTOCROSS GELUID REGLEMENT 2017 KNMV Zijpendaalseweg 1 Postbus 650 6800 AR ARNHEM Tel. KNMV-Algemeen: 026-35 28 510 Tel. KNMV-Sport: 026-35 28 515 Fax.: 026-35 28 522 Internet: E-mail : www.knmv.nl (algemeen) info@knmv.nl (sport) sport@knmv.nl

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen:

De Truggy Masters 2015 wordt georganiseerd door de Stichting Truggy Masters welke bestuurd wordt door de volgende personen: Reglement Truggy Masters Vanaf seizoen 2015 0 Inhoud Organisatie... 2 Communicatie... 2 Doelstelling... 3 Truggy Klasse Indeling... 3 Electro & Vrije 1:8 klasse... 4 Heat indeling Rookie, Sport, Masters

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s

Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s Inschrijfreglement 2017 Nederlands Kampioenschap voor Historische Toerwagens en GT s 1. ALGEMEEN Het Nederlands Kampioenschap Historische Toerwagens & GT s (verder te noemen NK HTGT) wordt georganiseerd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Protocol BMX Baankeuringen 2017 versie 5.0. Commissie Jury en Reglementen T.Z.V. Official Team BMX (OTBMX)

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Protocol BMX Baankeuringen 2017 versie 5.0. Commissie Jury en Reglementen T.Z.V. Official Team BMX (OTBMX) PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Protocol BMX Baankeuringen 2017 versie 5.0 Commissie Jury en Reglementen T.Z.V. Official Team BMX (OTBMX) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. Inleiding

Nadere informatie

Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017

Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017 Regelgeving Nederlandse Studenten Kampioenschap Baan Atletiek 2017 D.A.V. Kronos N.S.A.F. ZeuS Februari 2017 Inleiding In dit document wordt de regelgeving van het Nederlands studentenkampioenschap (NSK)

Nadere informatie

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe Reglement Biljartbond Zuid-Drenthe Oosterhesselen, april 2015 Beste sportvrienden, Onze biljartbond is opgericht op 8 november 1953. De vorige versie van ons reglement dateerde alweer van 15 jaar terug.

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

Reglement Brommercross 2014 Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Inhoud

Reglement Brommercross 2014 Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Inhoud Reglement Brommercross 2014 Georganiseerd door het Open Jongeren Werk Lochem Inhoud Inleiding:... 3 Deelname:... 4 Inschrijving:... 4 Wedstrijdschema:... 4 Startopstelling:... 4 Wedstrijdduur:... 5 Uitslagen:...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Algemeen:

WEDSTRIJDREGLEMENT. Algemeen: WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE POLITIEHOND VERENIGING Algemeen: Jaarlijks worden door het hoofdbestuur van de KNPV de Nationale kampioenswedstrijden politiehond 1, politiehond 2, objectbewakingshond

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten.

Bij categorieën van 8 of minder renners is de uitslag na drie manches bepalend voor de toekenning van de topcompetitiepunten. TOPCOMPETITIE FIETSCROSS (BMX) Reglement Redline Top Competitie 2012 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement Fietscross (WRF) 2012, is van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND SPELREGLEMENT Versie 2014.02 Geheel herzien. Dit reglement is vastgesteld door de Top-/Breedtesportcommissie en treedt in werking vanaf 1 september 2014. Hiermee vervallen

Nadere informatie

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie.

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie. Besluitenlijst Jeu de Boules Onderdelen : Jeu de Boules regels Hoge Schuts-Regels Maasland 1. Bij het Jeu de Boules wedstrijden tijdens de kringdag worden de regels van Maasland en van de Gildenkring Hoge

Nadere informatie