ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES"

Transcriptie

1 Couv cons secu 07 NL:Couv /19/12 2:22 PM Page 2 ALGEMENE VEILIGHEIDS EN GEZONDHEIDS- INSTRUCTIES Editie juni 2012 Liège

2 talon a remettre 07 NL.qxp:Mise en page 1 6/12/12 3:46 PM Page 1 Ik ondergetekende... verklaar de handleiding Algemene Veiligheids- en Gezondheidsinstructies van ArcelorMittal te hebben ontvangen en gelezen. Overhandigd en toegelicht door M... te... op Handtekening van de verantwoordelijke Handtekening van de werknemer Om mijn eigen veiligheid en die van de anderen te verzekeren, verbind ik mij ertoe om: - de veiligheids- en gezondheidsregels in deze handleiding na te leven, - de preventieve maatregelen en de veiligheidsregels na te leven die mij op mijn werkpost worden meegedeeld, - de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen die vereist zijn bij mijn werk. Te... op... Handtekening van de werknemer?

3 Algemene veiligheids instructies Editie juni 2012 pagina - Belangrijke waarschuwingen 2 - Gezondheids- en veiligheidsbeleid van Arcelormittal 3 1. Individuele en collectieve beschermingen 5 2. Consignatie Het gebruikte materieel Ladders en stellingen Graafwerken, openingen, sloopwerken Werkzaamheden in de hoogte Heftuigen en toebehoren Goederenbehandeling Gondels, manden en hoogtewerkers met platformen voor personen Algemene veiligheidssignalisatie en specifieke signalisatie van Arcelormittal Wallonië Wegverkeer Elektrische risico s Gevaarlijke gassen en vloeistoffen Brand en explosie Noodhulp, verzorging en hygiëne Gevaarlijke producten Ioniserende stralen en laserstralen Werk in holle ruimten en aan leidingen Golden Rules Orde en netheid Externe ondernemingen 83 1

4 Belangrijke waarschuwingen Deze algemene veiligheids- en gezondheidsinstructies zijn bestemd voor alle personeelsleden van ArcelorMittal Luik, evenals de externe ondernemingen. Ze zijn zo duidelijk mogelijk en met illustraties opgesteld opdat alle betrokkenen vertrouwd zouden geraken met de elementaire gezondheids- en veiligheidsbegrippen die noodzakelijk zijn om eenieders veiligheid en de gezondheid op het werk te verzekeren. Ze zijn als het ware het ABC van wat men moet weten om de belangrijkste risico s voor zichzelf en zijn collega s te vermijden. Ze vormen de inleiding op: - enerzijds de veiligheidsopleidingen die ArcelorMittal Luik geeft aan zijn personeel van alle niveaus: R.S.T. (Réunions "sur le tas"), vergaderingen "15 minutes de sécurité", de veiligheidsminuut, opleidingscursussen, enz. - anderzijds de vergaderingen bij de opening van elke werf die ArcelorMittal Luik organiseert voor en met de externe ondernemingen met de bedoeling de specifieke veiligheidsmaatregelen en alle praktische details in verband met de werf te bespreken en toe te passen. - en tot slot de AQ-procedures die op het intranet kunnen geraadpleegd worden. Wij raden u aan om dit document geregeld te raadplegen. Daarom is het ook gedrukt in zakformaat, zodat u het overal kunt meenemen samen met uw werkinstrumenten en persoonlijke beschermingsuitrustingen... voor een maximale veiligheid op het terrein. U ben verplicht alle afwijkingen of kwesties die in het kader van uw werkzaamheden aan de orde komen te melden. Deze communicatie vormt de garantie dat elke afwijking in aanmerking wordt genomen en dat onze veiligheid wordt verzekerd. Aan een onregelmatigheid voorbijgaan en deze niet melden is onaanvaardbaar. 2

5 GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSBELEID VAN ARCELORMITTAL Onze principes Ons engagement op het vlak van de veiligheid en de gezondheid van ons personeel en onze onderaannemers, van het milieu en de kwaliteit van onze producten en diensten, is een duidelijke bijdrage in lijn met de visie van onze onderneming "Transforming tomorrow". In al onze acties laten wij ons leiden door de volgende principes: 1. Alle ongevallen en alle non-conformiteiten op milieu- en kwaliteitsvlak kunnen vermeden worden en moeten geëlimineerd worden, in het bijzonder alle werkgerelateerde ongevallen en ziekten, alle non-conformiteiten inzake het milieu en de kwaliteit van onze producten en diensten. 2. Het management is verantwoordelijk voor de performance veiligheid, milieu en kwaliteit. 3. Communicatie, engagement en opleiding zijn essentieel voor de performance veiligheid-gezondheid, milieu en kwaliteit. 4. Elke persoon heeft een rol in het voorkomen van ongevallen, ziekten, milieuoverlast en non-conformiteiten van producten en diensten. 5. Uitmuntendheid in veiligheid-gezondheid, milieu en kwaliteit leidt tot uitmuntende bedrijfsresultaten. 6. Veiligheid-gezondheid, milieu en kwaliteit maken een integraal deel uit van alle processen van het bedrijfsbeheer. 7. Voortdurende verbetering is de belangrijkste motor voor onze activiteiten en biedt ons de mogelijkheid om onze resultaten te verbeteren. 3

6 Ons geïntegreerde beleid. Wij streven naar nul-ongevallen en naar het invoeren van een proces ter vermindering van de werkgerelateerde ziekten, naar nul non-conformiteiten op milieuvlak en nul non-conformiteiten voor de kwaliteit van producten en diensten. Om deze doelstellingen te bereiken, volgen wij onderstaande acties: 1. Bepalen, evalueren en elimineren van alle risico's om er zeker van te zijn dat het risico beheerst is. 2. Voldoen aan alle wetten en voorschriften in al onze activiteiten. 3. Een efficiënt proces implementeren voor het voorkomen en onderzoeken van alle ongevallen, incidenten en non-conformiteiten. 4. Onmiddellijk reageren op alle incidenten op gezondheids- en veiligheidsvlak, ter naleving van de eisen van de klanten of van het milieu. Wij voeren meetbare prestatie-indicatoren in om de processen via rapporten en audits te sturen. 5. Onze procedures en bedrijfsmodi regelmatig updaten, met inbegrip van de controles en de reacties op noodsituaties. 6. Voortdurend verbeteren van ons geïntegreerde managementsysteem door te voldoen aan de normen ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 voor Kwaliteit, OHSAS 18001:2007 voor Veiligheid en ISO 14001:2004 voor het Milieu. 7. Communiceren met alle partners, korte communicatiekanalen hanteren met onze klanten en met de omwonenden van onze CET van Chatqueue. (EMAS) 8. Ontwikkelen en verwezenlijken van producten die de gezondheid en het milieu respecteren. 9. Het World Class Manufacturing (WCM) programma ontwikkelen door al ons personeel geleidelijk in werkgroepen te betrekken die gericht zijn op het systematisch elimineren van onze belangrijkste verliezen. Dit beleid sluit volledig aan bij het beleid van de sector Flat Europe en van de Arcelor Mittal-Groep. 4

7 1. Persoonlijke en collectieve beschermingen NEE! 5

8 A. Persoonlijke beschermingen Wat zegt de Codex over het welzijn op het werk? Titel VII Hoofdstuk II Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Art. 12. De P.B.M. moeten door de werkgever gratis ter beschikking van de werknemers worden gesteld Art. 13. De werkgever moet op zijn kosten zorgen voor onderhoud, herstellingen, reiniging, desinfectie, decontaminatie en de noodzakelijke vervanging voor het goed functioneren van de P.B.M. De reiniging, de desinfectie en de decontaminatie van de P.B.M. worden uitgevoerd met geschikte fysische of chemische middelen. De toepassing van deze procédés of het gebruik van deze chemische middelen mogen de eigenschappen van de P.B.M. niet aantasten of hun doeltreffendheid niet schaden. Art. 14. Onder geen beding mogen de werknemers de bij dit besluit voorgeschreven P.B.M. met zich mee naar huis nemen. Die beschermingsmiddelen moeten in de onderneming, dienst, inrichting of werf waar zij tewerkgesteld zijn, blijven of er na de werkdag teruggebracht worden. De bepalingen van dit artikel zijn evenwel niet van toepassing op de werknemers die deel uitmaken van reizende ploegen of die tewerkgesteld zijn op ver van de ondernemingen, diensten, inrichtingen of werven waaraan zij verbonden zijn, gelegen plaatsen en die er uiteraard niet regelmatig komen na hun werkdag, voor zover de bewerkingen die deze werknemers verrichten geen risico's voor besmetting met zich brengen. Art. 15. De werknemers moeten de P.B.M. waarover zij krachtens dit besluit moeten beschikken, gebruiken en zich gedragen naar de instructies die hun in dit verband worden gegeven. 6

9 Verplichtingen van de werknemers Het dragen van de helm, de veiligheidsbril en de werkkledij is verplicht in alle installaties. Er bestaat een specifiek model voor de sector van de warmgewalste ijzeren en stalen producten. Het dragen van brandwerende kledij is verplicht bij de vervaardiging van warmgewalste ijzeren en stalen producten. Het dragen van veiligheidsschoenen met stalen tip. De schoenen zijn voorzien van stalen antiperforatiezolen. Het gebruik van laarzen kan noodzakelijk zijn tijdens werken in goten, grachten, putten, citernes, kuipen of andere gelijksoortige plaatsen. Een aangepast masker of ademhalingsapparaat gebruiken voor het werk in een atmosfeer die stof, gassen, dampen, schadelijke nevels of PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) bevat of kan bevatten, evenals in een zuurstofarme omgeving. Er moet gebruik gemaakt worden van aangepaste maskers en patronen. Het dragen van een veiligheidsbril of een gezichtsmasker bij het risico op projectie van vaste of vloeibare deeltjes die de ogen kunnen bereiken (slijpen, afbramen, smelten, reinigen met perslucht, behandelen van zuren, onderbreken van scheidingsschakelaar of vermogensschakelaar...). Het dragen van een bril met filtrerende lenzen voor lassen of snijbranden. Het dragen van een handgedragen scherm of een op het hoofd draaiend scherm voor het vlambooglassen. Het venster waardoor de gebruiker naar het werk kijkt moet voorzien zijn van een kleurloos glas of een filtrerend glas naargelang de uitgevoerde werken. Het dragen van gehoorbescherming telkens wanneer een werknemer wordt blootgesteld aan hoge geluidsniveaus en wanneer dit noodzakelijk (blauwe zones) of aanbevolen is. 7

10 Het dragen van handschoenen of wanten bij de behandeling van scherpe, snijdende, stekende, brandende of zeer ruwe materialen. Het type handschoen wordt gekozen volgens het betreffende risico. Het dragen van een harnas voor werken in de hoogte waarbij de werknemer wordt blootgesteld aan een risico op vallen. Het harnas moet zodanig worden verankerd dat een eventuele val onmiddellijk wordt onderbroken, desgevallend aan een leeflijn of valstop 5 VINGERS 5 RISICO S verplettering steken brandwonden stoten 5 REDENEN OM VOORZICHTIG TE ZIJN snijden 8

11 B. Collectieve beschermingen Afhankelijk van het uit te voeren werk, moeten op de werf collectieve beschermingen worden geïnstalleerd. Indien de werken uitgevoerd worden door externe ondernemingen, worden deze beschermingen overeengekomen tijdens voorbereidende vergaderingen. Ze worden door en op kosten van de externe ondernemingen geïnstalleerd. Deze beschermingen moeten conform zijn en tijdens de duur van de werf in goede staat worden gehouden. De naam van de installerende firma wordt vermeld, evenals de PBM die vereist zijn om de beveiligde zone te betreden. Aan het einde van elke werkdag worden de beschermingen die zouden weggenomen zijn om de werken uit te voeren, teruggeplaatst (relingen, slagbomen, PVC signalisatiebanden, enz.). Openingen in de vloer worden afgebakend met vast materiaal op 1,50 m van de opening. Het gebruik van PVC signalisatiebanden is slechts toegestaan voor een beperkte duur (max. 8 uur) en op een voldoende afstand van de gevaarlijke zone. 9

12 C. Algemeen Tijdens uw verplaatsingen dient u altijd de kortste weg te nemen en op te letten waar u loopt. Bepaalde zones zijn verboden voor onbevoegde personen. Dit verbod is het gevolg van het feit dat er zich daar bijzondere risico's voordoen. De installaties van AML bevatten veel trappen, loopbruggen, luiken en ladders. Haast u zich niet, ren niet. Pas op dat u niet valt, houd u goed vast aan de relingen. Controleer de staat van de ladders voordat u ze gebruikt. Op onze terreinen zijn er meerdere km transporteurs. Deze transporteurs kunnen risico's op beknelling veroorzaken door de vele hoeken. Bij deze transporteurs: - is het verboden een interventie uit te voeren op een rolband. De eenmalige consignatie is van toepassing. - is het verboden een interventie uit te voeren op een transporteur zonder consignatie hiervan aan de dispatcher. - Deze transporteurs worden automatisch gestart na het afgaan van een sirene. Tijdens het opstarten dient men zich verplicht te verwijderen van de band. 10

13 2. Consignatie Consignatie = het geheel van te volgen technische, organisatorische en administratieve regels voor het uitvoeren in alle veiligheid van interventies of werkzaamheden op en/of in de nabijheid van installaties waarvan de energieën ongevallen kunnen veroorzaken (beveiliging van een werkuitrusting voor de interventie). Per werk en per onderneming is er een groene consignatiebon vereist. Een consignatie is slechts eenmaal geldig. Ze moet worden herhaald voor alle volgende werken en telkens wanneer noodzakelijk. Het team van ArcelorMittal Luik of de externe onderneming vraagt de consignatie aan. Alleen het personeel van ArcelorMittal Luik is bevoegd om energieën te onderbreken. Elk werk zonder consignatie vereist een groene werkbon. Naleving van 6 gouden regels 1. Contact opnemen met de consignatiecoördinator om de consignatie te vragen van de installatie alvorens het werk te beginnen. Er zijn evenveel consignatieaanvragen als er teams op de werf aanwezig zijn. Alvorens het werk aan te vatten krijgen de teams de bevestiging van de aangevraagde consignatie(s). 2. Alle energieën onderbreken. Het gespecialiseerde personeel van ArcelorMittal Luik onderbreekt de energieën die: - bewegingen kunnen veroorzaken (elektriciteit, hydraulica, pneumatica, vloeistoffen) - brand, brandwonden, intoxicaties, verdrinking, verstikking, explosie kunnen veroorzaken - elektrocutie kunnen veroorzaken, enz. De onderbreking gebeurt door het afsluiten van pompen of kleppen, door het afsluiten van de elektrische voeding, enz. 11

14 Opgelet Niet te vergeten: geaccumuleerde energieën in reservoirs, elektrische accumulatoren en condensatoren, veren, residuele druk in leidingen, persluchtreservoirs en andere vloeistoffen. 3. De onderbrekingen consigneren en signaleren. Alle onderbrekingen moeten worden genoteerd en ondertekend door de consignatieaanvragers en door de consignatie-uitvoerders. De geconsigneerde installaties moeten worden aangeduid met specifieke consignatiepanelen met vermelding van de naam van de consignatiecoördinator, de consignatiedatum en de uitvoerder van het werk. Het is verboden een installatie te deconsigneren zolang de laatste uitvoerder het paneel niet heeft verwijderd of zijn werkbon heeft ingediend bij de consignatiecoördinator. 4. Alle onderbrekingen controleren. Alvorens het werk te beginnen, controleren of het onmogelijk is om de machine te starten, dit door de eigen bedieningen van de machine te proberen. Eveneens controleren of alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke onderbrekingen uitgevoerd zijn. Elke werknemer heeft het recht deze controle te eisen alvorens tussen te komen. 5. Mechanisch blokkeren. Bewegende onderdelen blokkeren door vergrendeling, het aanbrengen van een pen of mechanische blokkering. Opgelet!!! Maak gebruik van blokkeringsmiddelen die bestand zijn tegen de krachten waaraan ze zullen worden blootgesteld. 12

15 6. De werkzones afbakenen. Zones waar er een risico bestaat op vallen in gaten in de vloer of op vallende voorwerpen in zones onder een werf in de hoogte moeten afgebakend worden. In dit laatste geval moet het personeel de veiligheid van de personen onder de werf verzekeren door de toegang tot de risicozone te verbieden door middel van afbakening en waarschuwingsborden. De afbakening moet zich op ten minste 1,5 m van een gat bevinden. Bij interventies op een stilstaande machine hangt uw veiligheid af van 6 gouden regels: 1. Contact opnemen 3. Onderbrekingen consigneren Onderbrekingen signaleren 2. Alle energieën onderbreken Elektrisch Vloeistoffen Gassen Hydraulisch Pneumatisch 4. Onderbrekingen controleren AAN/UIT 5. Mechanisch blokkeren 6. De werkzone afbakenen 13

16 Bijzonder geval van werkzaamheden binnen het profiel van spoorwegen. Het is noodzakelijk: 1. Om het spoor te laten consigneren (specifieke consignatie door de Dienst Tractie) 2. Om het werkakkoord te verkrijgen van de Dienst Tractie. Pas op!!! Opgelet voor het profiel. Deconsignatie is even belangrijk als consignatie!!! 14

17 3.1. Algemeen Het uitlenen van materieel of gereedschap aan externe ondernemingen is verboden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en overeenkomstig de voorziene procedure. Het materieel moet in goede staat worden gehouden en voorzien zijn van veiligheidsuitrustingen. Het materieel moet conform de reglementering zijn. Draagbaar gereedschap, stekkers, verlengkabels moeten voorzien zijn van de originele veiligheidsuitrustingen. De levering van elektrische energie aan een externe onderneming is pas mogelijk wanneer de elektrische installaties van de externe onderneming en desgevallend diens onderaannemers voldoen aan de geldende reglementen. Deze levering gebeurt uitsluitend door ArcelorMittal Luik Handgereedschap 3. Het gebruikte materieel Scherpe gereedschappen: traceerpennen, boren,... Niet explosieve gereedschappen: beitels, stempels... Slaggereedschappen: mokers, hamers... Spangereedschappen: vaste sleutels, schroevendraaiers... Maak geen gebruik van gereedschappen in slechte staat (bv. gebroken steel, niet gewette beitels). Gebruik gereedschappen enkel voor het bestemde doel (bv. niet slaan met een schroevendraaier, niet slaan op een sleutel, een sleutel niet als hamer gebruiken...). Gereedschappen niet achterlaten in een onstabiele positie (bv. op een ladder). Gereedschappen niet op zak steken (bv. scherpe of snijdende gereedschappen). Geen gebruik maken van verstelbare sleutels, behalve bij overmacht. 15

18 Gereedschappen voor gebruik nakijken. Defecte gereedschappen moeten buiten gebruik worden gesteld of voor herstelling verzonden worden. Geregeld nakijken of gereedschappen stevig op hun steel zitten. Scherpe gereedschappen beschermen. Gereedschappen na gebruik zorgvuldig opbergen. Speciale gereedschappen gebruiken in explosieve omgevingen. Een veiligheidsbril dragen en beschermingen plaatsen voor de omgeving bij gebruik van slag- of boorgereedschappen. Handschoenen dragen (steken, snijden of stoten) en een helm (bescherming tegen gereedschappen die uit de hoogte vallen). Gebruik maken van geïsoleerde gereedschappen om te werken aan installaties onder spanning Schiethamers Nee! De schiethamer moet vergezeld zijn van een of meer afschermingen en van de werkings- en onderhoudsinstructies. 16

19 De gebruiker moet ten minste 18 jaar zijn en een aangepaste opleiding gekregen hebben zodat hij perfect vertrouwd is met de werking van de schiethamer en met de gebruiksvoorzorgen. Een schiethamer mag pas onmiddellijk voor het gebruik geladen worden en het patroon mag niet met geweld in de kamer worden geduwd. De schiethamer moet na het werk worden ontladen alvorens hij opgeborgen of getransporteerd wordt. Het transport is slechts toegestaan wanneer de schiethamer is opgeborgen in de meegeleverde koffer. Persoonlijke beschermingen (helm, bril en gehoorbescherming) zijn verplicht. De instructies van de fabrikant voor het gebruik en het onderhoud moeten strikt worden nageleefd en elk defect moet zo snel mogelijk worden gecorrigeerd door een bevoegd persoon. Gebruik maken van nagels en patronen die voldoen aan de instructies van de fabrikant en die aangepast zijn aan het gebruik De aard en de dikte van het materiaal controleren: nooit schieten in ijzer of staalplaat van minder dan 5 mm of op een afstand van minder dan 10 cm van een vrije zijde of in reeds bestaande gaten of op een plaats waar reeds eerder een nagel werd geschoten die is afgebroken of niet heeft gehouden. De ligging van water-, gas-, telefoon- en elektriciteitsleidingen nagaan en controleren of niemand zich achter de muur bevindt. De afscherming aanpassen aan het werk en aan de vorm van het werkoppervlak. Een stabiele en veilige houding aannemen wanneer u schiet, de schiethamer pas laden onmiddellijk voor gebruik en ontladen onmiddellijk na gebruik. De schiethamer zo houden dat uzelf of andere personen niet geraakt kunnen worden; steeds de aanbevolen persoonlijke beschermingen dragen. De schiethamer loodrecht houden op het werkoppervlak en nooit schieten op een plaats waar een risico op brand of explosie bestaat. 17

20 De patronen van verschillende vermogens steeds scheiden en ze nooit achter u laten. Wanneer een patroon niet geëxplodeerd is, de schiethamer stevig tegen het werkoppervlak houden en in deze positie opnieuw schieten. Indien nog steeds geen explosie, de schiethamer ten minste 15 seconden tegen het werkoppervlak houden. Daarna de schiethamer gedurende 2 minuten in een positie houden waarin een ongeval onmogelijk is en vervolgens ontladen. De patronen die niet explodeerden niet opnieuw gebruiken, maar terugsturen naar de leverancier. Het is strikt verboden om de schiethamer op personen te richten Draagbare machines Boormachines, slijpschijven, zagen... De werkstukken vastzetten. Wachten op de volledige stilstand van het handgereedschap alvorens het neer te leggen. 18

21 Niet werken zonder scherm of bril. Geen machines gebruiken waarvan de beschermingen ontbreken. Geen losse kleding dragen. EN IN HET BIJZONDER VOOR ELEKTRISCH GEREEDSCHAP Aansluiten op de aarding, behalve wanneer de machine dubbel geïsoleerd is: XXX De voeding moet beveiligd zijn door een differentieelschakelaar. Geregeld de staat van de kabels en verlengsnoeren nakijken. De machine niet afkoppelen door aan het snoer te trekken, maar enkel door de stekker vast te nemen. De machines niet opnemen of ophangen door middel van het snoer. Differentieelschakelaar met hoge gevoeligheid Materieel klasse II 19

22 EN MEER BEPAALD VOOR SLIJPSCHIJVEN Alvorens een nieuwe schijf te plaatsen, nagaan of ze geschikt is voor het toerental van de machine en voor het te bewerken materiaal. Nagaan of ze minder dan 3 jaar oud is. Geen schuine druk uitoefenen op de schijven. Bij voorkeur schijven met inspringende naaf gebruiken, zoniet gebruik maken van een speciale flens voor vlakke schijven. EN MEER BEPAALD VOOR PNEUMATISCH GEREEDSCHAP Eenmaal per week de rotatiesnelheid controleren en noteren. De staat van de leidingen, koppelingen, kleppen controleren Vaste machines Niet werken aan een machine waarvan de beschermingen ontbreken. De veiligheidsvoorzieningen niet kortsluiten. Bewegende onderdelen niet reinigen, smeren... De toegang tot de veiligheidsuitrustingen vrij houden. Zich wenden tot specialisten voor de montage, het richten en controleren van de schijven. Een haak of borstel gebruiken voor het verwijderen van vijlsel en spaanders. 20

23 3.6. Lassen of snijden met brander Contact van olie of vet met zuurstof vermijden. De flessen steeds licht schuin plaatsen en vastmaken. De flessen verwijderd houden van warmtebronnen. De flessen op ten minste 5 meter plaatsen van de plaats waar gelast of gesneden moet worden. De staat van de flessen, ontspanners, leidingen en branders nakijken. De anti-terugslagveiligheid op de gas- en zuurstofleidingen plaatsen. De juiste spankragen gebruiken. Twee leidingen niet verbinden met een koperen koppeling. Steeds twee gebruiksklare brandblussers binnen handbereik hebben De aangepaste veiligheidsbril dragen. Geen flessen in holle ruimten plaatsen. Niet lassen in een holle ruimte zonder specifieke toelating. 21

24 Niet in de vlamboog kijken 3.7. Vlambooglassen of -snijden Lastransformatoren gebruiken met een lage onbelaste spanning. De laspost juist aansluiten op de aarding middels een aangepaste fiche en klem. De massaklem rechtstreeks aansluiten op het te lassen stuk en niet om het even waar op een geraamte. Enkel kabels in goede staat gebruiken. Aansluitingen met vrije contacten en perfect aangepaste stukken (pennen en klemmen) gebruiken. Steeds de handschoenen droog houden bij werken aan metalen structuren in aanbouw (contacten), in caissons of in vochtige lokalen. De goede staat en isolatie controleren van elektrodehouders. Toezien op een goede afvoer van de dampen bij werk in gesloten ruimten. Anti-verblindingsschermen plaatsen. Kabels van de elektrodehouders en massakabels met dezelfde doorsnede gebruiken. Gebruik maken van een zo kort mogelijke voedingskabel (in het geval van mobiele posten) met voldoende doorsnede. 22

25 4. Ladders en stellingen Ladders Alleen ladders in goede staat gebruiken. De ladders alleen op een stabiele ondergrond plaatsen, in de gewenste hoek, ten minste 1 meter voor het hoogste niveau, met de voorziene overlapping voor dubbele ladders en vastgemaakt indien meer dan 25 treden. Ladders alleen gebruiken voor het bedoelde gebruik. Ladders enkel gebruiken op een veilige plaats (opletten voor elektriciteitsleidingen, deuren, ongelijke vloer...). Een ladder is een toegangsmogelijkheid, geen werkpost! Het dragen van een kinband is verplicht. NIET DOEN! 23

26 Stellingen Enkel op een stabiele ondergrond plaatsen. Vastmaken, verankeren of immobiliseren. Reglementair opbouwen en aangepast aan het uit te voeren werk. De planken vastmaken. Voorzien in een conforme toegang. Controleren voor elk gebruik. Plaatsen op een afstand van elektriciteitsleidingen of bijzondere risico s (bv. voeding van rolbruggen). Montage, controle en gebruik van de stellingen zijn voorbehouden aan werknemers die de vereiste specifieke opleiding hebben ontvangen. minder dan 0,20m 24

27 De werknemers moeten: - de voorziene toegangsmiddelen gebruiken, - de lasten verdelen om de planken niet te overbelasten, - de wielen van de stelling vergrendelen alvorens ze te bestijgen, - controleren of er zich niemand op de verrijdbare stelling bevindt alvorens ze te verplaatsen; de stelling langzaam verplaatsen, - niet werken met mechanische gereedschappen zolang de ligging van leidingen en kabels niet gekend is (elektriciteitsleidingen...). 25

28 5. Graafwerken, openingen, sloopwerken Graafwerken Graafwerken met een diepte van meer dan 1 meter 20 moeten schriftelijk worden gemeld aan de toezichthoudende administratie. Graafwerken moeten zodanig berekend, uitgevoerd en beveiligd worden dat verschuiven of omvallen van materieel in de omgeving wordt vermeden, dit overeenkomstig de in België geldende reglementen, normen en praktijkcodes. De plaatsen moeten permanent afgeschermd worden met relingen of een aangepaste signalisatie op meer dan 1,5 meter. De ligging van leidingen en kabels in de werkzone moet gekend zijn. Minimum afstand 1,50 m 26

29 Openingen Elke werkvloer, opening in een vloer, een tank, een wand, een materiaalreserve, een traphal moet beveiligd worden met een reglementaire reling (op ten minste 1,5 meter van de opening) of moet afdoende afgesloten worden (weerstand, stevigheid, bevestiging) en verlicht om het vallen van personen of materiaal te vermijden, en dit ononderbroken tot het einde van de werken. Sloopwerken Zich ervan vergewissen dat alle installaties (gas, elektriciteit, zuurstof, water...) geneutraliseerd zijn. Luchtleidingen en kabels in de omgeving afbakenen en signaleren. Ze eventueel beschermen om elk contact met elektriciteitsleidingen in werking te voorkomen. 27

30 De werf afsluiten en signalisatie aanbrengen. De gevaarlijke zones afbakenen en collectieve beschermingen plaatsen langs de openbare weg. Bij sloopwerken door tractie en waarbij een kabelbreuk steeds mogelijk is, de omgeving over het kabelbereik afsluiten. 28

31 6. Werkzaamheden in de hoogte, bescherming tegen valpartijen zodra dit risico bestaat en vanaf 1,8meter hoogte Gouden regel: elke valpartij vermijden Alvorens het werk aan te vatten: Contact opnemen met de bevoegde dienst die inlichtingen zal geven over de normale toegankelijkheid en de gevaarzones en eventueel een werkprocedure zal opstellen. De algemene toestand van het dak controleren waarop gewerkt zal worden. Bijzonder voorzichtig zijn met doorschijnende platen (zeer breekbaar): na enkele jaren kunnen ze hetzelfde uitzicht als het dak aannemen... Onder de werkzone aangepaste beschermingen aanbrengen op de machines, installaties en materialen die beschadigd zouden kunnen geraken, in overleg met de sector waar het werk wordt uitgevoerd en de gevaarzones op de vloer aanduiden met panelen. Het gebruik van collectieve en persoonlijke beschermingen met alle betrokkenen coördineren. Collectieve beschermingen Behalve wanneer technisch onmogelijk, steeds gebruikmaken van collectieve beschermingen om de veiligheid van de werknemers te verzekeren en het vallen van gereedschappen en materiaal te vermijden. Indien het oppervlak waarop de werknemers zich bewegen onvoldoende stevig is, moeten: - loopbruggen aangebracht worden (in hout of metaal). - loopplanken gebruikt worden (als de helling minder dan 15% bedraagt). 29

32 Een of meer van de volgende oplossingen toepassen om valpartijen te vermijden: - een reling plaatsen (zie hoofdstuk ladders en stellingen ), - een afdak plaatsen - netten plaatsen Alle openingen afsluiten zoals beschreven in het hoofdstuk ladders en stellingen. 30

33 Persoonlijke beschermingen Indien geen gebruik kan gemaakt worden van afdoende collectieve beschermingen, dan moeten de werknemers uitgerust worden met harnassen en valdempers, daarbij gebruikmakend van voldoende stevige verankeringspunten en uitrustingen die een val tot minder dan een meter beperken. Tijdens het werk Indien noodzakelijk een paneel plaatsen op de begane grond om het gevaar te signaleren en personen buiten de verboden zone te houden. Een persoon mag niet alleen op een dak of een schoorsteen werken. Erop toezien dat gereedschappen of materieel op het dak niet kunnen/kan wegvliegen en zo personen verwonden of schade veroorzaken aan installaties. Het dragen van een kinband is verplicht. 31

34 7. Heftuigen en toebehoren Alleen personeel van ArcelorMittal Luik en bevoegd personeel in het bezit van een geldig bewijs, mag een heftuig van de onderneming besturen, behoudens uitdrukkelijke afwijking die volgens de procedure wordt toegekend. Het uitlenen van materieel van ArcelorMittal is verboden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden en overeenkomstig de geldenden procedure. Elk heftuig dat eigendom is van een externe onderneming moet een gunstig controleverslag hebben, afgeleverd door een externe technische controledienst. Dit verslag moet te allen tijde ter beschikking staan van de toezichthoudende administratie en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van ArcelorMittal Luik. Instructies Een manoeuvre niet laten leiden door verschillende personen. Eén enkele persoon geeft instructies aan de hand van de reglementaire gebaren. De kraanman en de persoon die het manoeuvre op de grond leidt zijn complementair! De afspraken bij de specifieke opening van de werf naleven. Een heftuig enkel gebruiken voor het soort werk waarvoor het is bedoeld. De maximaal toegelaten belasting niet overschrijden. Geen last bevestigd laten aan een heftuig dat niet door de bestuurder wordt gecontroleerd. Het manoeuvreertraject en de bruggen niet betreden zonder de toelating van de kraanman. Geen personen dragen op een rolbrug of op een opgehangen last. Niet stationeren onder een opgehangen last. Een zo groot mogelijke afstand bewaren. 32

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/7 2440 Geel T 014/56 04 28 F 014/56 04 29 info@asbt.be www.asbt.be Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0 Enkele afspraken 2 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

Veilig werken en zich verplaatsen bij de

Veilig werken en zich verplaatsen bij de Veilig werken en zich verplaatsen bij de WOORD VOORAF Dit boekje is geen reglement. Het is een instrument om praktische informatie inzake veiligheid en gezondheid te verstrekken aan de werknemers van

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een. Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing voor de eigenaar van een Oxyfix C-90 MB 5 IE (1) - Handleiding voor de inbedrijfstelling - - Gebruiksaanwijzing Beste klant, Bij de aankoop van een zuiveringsstation hebt u duidelijk

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G Neo

H A N D L E I D I N G Neo HANDLEIDING Neo In dit boekje vindt u informatie over het eigenlijk gebruik en onderhoud van de machine. Lees het aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats. Gelieve uw aankoopfactuur of het ontvangstbewijs

Nadere informatie

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 Inleiding 4

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN

GLOBAAL PREVENTIEPLAN GLOBAAL PREVENTIEPLAN Uitgave 2007 Model van globaal preventieplan met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau Havenlaan 86 bus 302 1000 BRUSSEL Tel. 02/204.56.80 E-mail: info@p-i.be www.p-i.be

Nadere informatie

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische

Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die langs de weg staan?... 14 Waarvoor dienen deze aanduidingbordjes die men op verschillende toeristische Inhoud ALGEMEEN... 4 Kampvuur vuurwerk.... 4 Mag ik een kampvuur/open vuur maken?... 4 Welke richtlijnen legt de brandweer op voor het houden van een kampvuur/open vuur?... 4 Mag ik vuurwerk afsteken?...

Nadere informatie