TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 18 februari 2010 : mr. E. Doornhein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Datum uitspraak : 18 februari 2010 : mr. E. Doornhein"

Transcriptie

1 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Emergo Hoofddorp B.V. Faillissementsnummer : 10/141 F Datum uitspraak : 18 februari 2010 Curator : mr. E. Doornhein Rechter-Commissaris : mr M.J.E. Geradts Activiteiten onderneming : Luchtvaart Omzetgegevens : circa ,-- ( 2009) Personeel gemiddeld aantal : 209 Saldo einde verslagperiode : 259, Verslagperiode : 12 maart 2010 tot en met 12 juni 2010 Bestede uren verslagperiode : 673 uren en 24 minuten (bijlage 1) Bestede uren totaal : 1140 uren Referentie curator : Algemeen Uitgangspunt: Dit tweede openbaar verslag bevat de bevindingen van de curator gedurende de eerste paar maanden van het faillissement. De inhoud van dit verslag is gebaseerd op de op dit moment beschikbare stukken en de met verschillende betrokken personen gevoerde besprekingen. De curator wijst erop dat in dit stadium de informatie mogelijk nog niet compleet is danwel gecontroleerd en deze informatie in de volgende openbare verslagen eventueel zal worden aangevuld. Dit openbaar verslag is opgesteld aan de hand van de RECOFA richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Het tegen het faillissement ingestelde verzet: Bij verzoekschrift d.d. 26 februari 2010 heeft de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers verzet ingesteld tegen het faillissement van Emergo Hoofddorp B.V. Deze vereniging, hierna ook te noemen: VNV, treedt op ten behoeve van 95 verkeersvliegers die bij haar vereniging zijn aangesloten en welke vliegers bij gefailleerde in dienst waren. Het standpunt van de VNV houdt in dat door gefailleerde misbruik is gemaakt van het faillissementsrecht door het eigen faillissement aan te vragen. Middels het faillissement probeert Emergo, aldus de VNV, een doorstart te maken in een afgeslankte vorm, waarbij zij zich probeert te ontdoen van overtollig personeel en dure leasecontracten. Na een zitting op 17 maart 2010 heeft de Rechtbank Amsterdam bij vonnis van 24 maart 2010 het verzet ongegrond verklaard. Een kopie van het vonnis is als bijlage 1 bij dit openbaar verslag gesloten. Volgens de Rechtbank verkeerde Emergo al in de toestand dat zij had opgehouden te betalen. Niet alleen was er sprake van onvoldoende liquiditeiten ook waren er geen reële vooruitzichten om voldoende opdrachten binnen te halen om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Volgens de Rechtbank heeft de VNV onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat de onderneming wel levensvatbaar was.

2 Een belangrijke, meer praktische vraag die bij het verzet speelde en als dusdanig bij de behandeling door de curator naar voren is gebracht, is of het verzet wel het belang van het personeel kon dienen. Indien het verzet immers gegrond zou worden verklaard zou er namelijk nog steeds geen geld in de boedel zijn geweest om het salaris te kunnen voldoen. De VNV heeft geen hoger beroep tegen het vonnis ingesteld. Overigens betekent dit niet het einde van het geschil tussen de VNV enerzijds en Panta Holdings B.V., Denim Air ACMI B.V., de heer J.R. Rosen Jacobson en de heer R. de Ligt anderzijds. Zij zijn ieder door de VNV aansprakelijk gesteld voor de betaling van de niet afgedragen pensioenpremies. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de directie en organisatie van gefailleerde. Toelichting activiteiten gefailleerde / voorgeschiedenis: In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de activiteiten van gefailleerde en de partijen met wie zij nauw samenwerkte. De curator onderzoekt de beëindiging van de samenwerking met de belangrijkste afnemers. Air Nostrum De curator is de afgelopen verslag periode in contact getreden met Air Nostrum in verband met diverse kwesties. De vliegtuigmotoren van gefailleerde (zie alinea 3.9 van dit verslag ) bevonden zich ten tijde van het faillissement in de hangar van Air Nostrum. Verder bleek gefailleerde nog in het bezit te zijn van een groot aantal documenten en ook activa van Air Nostrum die inmiddels zijn teruggeleverd. Gefailleerde beschikte over meerdere licenties van het Agentschap Telecom in verband met de Vergunning gebruik frequentieruimte. Zonder overdracht van deze frequentievergunningen zou de overdracht van de vliegtuigen aan de eigenaar Air Nostrum niet geheel gerealiseerd kunnen worden. De boedel heeft meegewerkt aan de overdracht van vijf frequentievergunningen aan Air Nostrum tegen ontvangst van een boedelbijdrage. Thans zijn alle vliegtuigen van de AOC van gefailleerde verwijderd. De curator onderzoekt de (wijze van) beëindiging van de samenwerking met gefailleerde alsook afwikkeling daarvan. Arik Air Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de samenwerking met Arik Air reeds beëindigd. Arik Air is thans nog een belangrijke debiteur in het faillissement. De curator verwijst naar alinea 4 van dit openbaar verslag. 2

3 Overzicht van de geleasde toestellen): Hieronder volgt ter wille van de volledigheid opnieuw het overzicht van de toestellen die per datum faillissement werden geleasd door Denim Air. type regist.nr. lessor a) Dash 8 Q PH-DMX Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DXA Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DMZ Air Nostrum L.A.M., S.A. b) Dash 8 Q PH-DMQ Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH-DMR Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMU Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMV Vasey Leasing Limited Dash 8 Q PH DMW Vasey Leasing Limited c) Dash 8 Q PH-DXC Air Nostrum L.A.M., S.A. Dash 8 Q PH-DXB Air Nostrum L.A.M., S.A. d) Fokker PH-JXJ Mass Holding N.V. Fokker PH-JXK Mass Holding N.V. Fokker PH-JXN Mass Holding N.V. e) Fokker PH-FZG Aerocentury Corp Fokker PH-LMT Aerocentury Corp f) Fokker PH-KXM Volito Commuter KB Fokker PH-FZH Volito Commuter KB g) Fokker PH-LNE Mass Jet Lease B.V. De curator wenst daarbij, in aanvulling op het eerste openbaar verslag, de volgende opmerkingen te maken. Ad a) Air Nostrum Voor wat betreft deze drie Dash vliegtuigen geldt dat de lease-overeenkomsten per 16 februari 2010 door Air Nostrum zijn opgezegd wegens wanprestatie. Inmiddels zijn de toestellen die geregistreerd waren in Nederland op 22 maart 2010 in Spanje geregistreerd (en van de registratie van gefailleerde verwijderd). Ad b) Vasey Deze overeenkomsten liepen op datum faillissement nog. Vasey Leasing Limited, gevestigd op de Kaaiman Eilanden, heeft op of rond 25 februari 2010 aan gefailleerde een notice/reservation of rights toegezonden. Vasey heeft de curator gevraagd of deze voornemens was te protesteren tegen de voorgenomen beëindiging van de samenwerking hetgeen, gelet op het faillissement en de beëindigen activiteiten niet is gebeurd. Vervolgens is bij brief van 7 april 2010 de bevestiging van het einde van de vijf leaseovereenkomsten ontvangen. 3

4 Voor zover thans bekend zijn er geen deposito van Denim Air. De curator heeft de afwikkeling van de samenwerking met Vasey in onderzoek. Ad c) Air Nostrum De leaseovereenkomsten betreffende de vliegtuigen en zijn beëindigd. Vliegtuig stond ten tijde van het faillissement in Afghanistan en werd gebruikt in het kader van de ACMI-overeenkomst met het Noorse leger (NDLO). Denim Air ACMI B.V. heeft nieuwe lease-overeenkomsten met Mass Holding N.V. gesloten ten aanzien van toestellen en De curator heeft Mass inmiddels laten weten dat de staat van de toestellen evenals eventule vorderingen van de boedel per datum faillissement nog dient te worden vastgesteld waartoe partijen in overleg zijn. Een eerste berekening van Mass is inmiddels ontvangen die door de curator en de door haar ingeschakelde opdrachtnemers wordt bekeken. Ad d) Aerocentury De leaseovereenkomsten met Aerocentury Corp., gevestigd te Californië, Verenigde Staten, zijn beëindigd en de vliegtuigen zijn teruggeleverd. Aan Aerocentury is toegang verleend tot bij het vliegtuig behorende documentatie die stond opgeslagen in een brandkast op het kantoor van gefailleerde in Tilburg. Deze documentatie is, tegen een boedelbijdrage, aan Aerocentury verstrekt. Daarnaast is Aerocentury de mogelijkheid gegeven een back up te maken van digitale informatie die voor haar van belang is. Gefailleerde heeft deposits (USD ,--) en een maintenance reserve (USD 1,4 miljoen) gestort voor aanvang van de leaseovereenkomst. In onderzoek is of Aerocentury zich daarop kan verhalen en zo ja, voor welk bedrag. Inmiddels heeft Aerocentury in verband met de door gefailleerde geleasde vliegtuigen een letter of credit jegens Panta Holding ( als garantie op de leaseovereenkomsten tussen Aerocentury en gefailleerde) ter hoogte van USD 1.5 miljoen uitgewonnen. Aerocentury heeft recent de berekeningen verstrekt ten aanzien van de up/down procedure van haar vliegtuigen. Deze laten een vordering op gefailleerde zien. Eind juni 2010 worden de bijlagen verwacht waarna verder onderzoek zal volgen. Het op Panta Holdings verhaalde bedrag komt in mindering op de (eventuele) vordering van Aerocentury jegens gefailleerde in verband met de staat van de vliegtuigen bij teruglevering. Ad e Volito Volito Commuter KB, een Zweedse onderneming, heeft de lease-overeenkomsten op 23 februari 2010 per direct opgezegd wegens wanprestatie. De vliegtuigen stonden ten tijde van het faillissement niet in Maastricht. Partijen voerden inmiddels verschillende besprekingen met elkaar nu de toestellen van Volito zich niet in de juiste staat blijken te bevinden en bijvoorbeeld 2 motoren en propellers van deze vliegtuigen ontbraken. Aan Volito is toegang verleend tot bij het vliegtuig behorende documentatie die stond opgeslagen in een brandkast in Tilburg. Deze documentatie is, tegen een boedelbijdrage, aan Volito verstrekt. Daarnaast is Volito de mogelijkheid gegeven een back up te maken van de digitale informatie die voor haar van belang is. 4

5 Volito heeft nog geen vorderingen ingediend bij de curator. De eerste indruk van de curator aan de hand van de berekening van de ingeschakelde technische opdrachtnemer is dat de vliegtuigen van Volito in slechtere staat blijken zijn dan bij aanvang van de leaseperiode. Een oorzaak hiervan lijkt te zijn dat bepaalde onderdelen mogelijk niet meer per datum faillissement op de toestellen zaten maar in het kader van een uitwisselingprocedure onder een andere vliegtuig zijn gehangen. De curator heeft ten aanzien van ontbrekende propellers bemiddeld om tot een teruglevering te komen. De curator verwacht een verzekeringsuitkering welke door Volito voor akkoord dient te worden ondertekend. Tot dusverre is dit niet gebeurd en de curator beraadt zich hierop. Ad f) Mass Jet Lease B.V. Voor het Fokker 100 toestel zou volgens Mass Jet Lease B.V. geen up/down procedure gelden. Een en ander is thans in onderzoek bij de curator. Vergunningen IVW Voor een eerste overzicht van alle relevante vergunningen en de staat daarvan verwijst de curator naar het eerste openbaar verslag. Kort na het faillissement zijn alle relevante vergunningen van gefailleerde, zoals de exploitatie vergunning, de vergunning als opleidingsinstituut (TRTO) de CAMO en de Part 145 erkenning van Denim Brakes & Tyres B.V. door het IVW geschorst. De afgelopen verslagperiode het IVW diverse audits uitgevoerd in verband met de vergunningen van gefailleerde. In dit kader heeft de curator meegewerkt aan de onderzoeken en waar nodig een nadere toelichtingen verstrekt. Daarnaast is contact geweest over een viertal openstaande aanvragen bij het IVW onder andere in verband met de Fokker 100 activiteiten van gefailleerde. Op 18 mei 2010 is het besluit van het IVW binnengekomen om: 1. de exploitatievergunning bij Denim Air in te trekken; 2. de AOC in te trekken; 3. alsook de TRTO kwalificatie definitief in te trekken. Gelet op het feit dat de (vlieg)activiteiten van gefailleerde niet door de boedel worden voortgezet heeft de curator geen bezwaar aangetekend tegen de intrekking van de verschillende vergunningen. Inmiddels is in overleg met de oude postholders van gefailleerde over gegaan tot het verstrekken van de originele vergunningen aan het IVW. In verband met veiligheidswaarborgen dienen namelijk de originele vergunningen te worden geretourneerd. Verder zijn afgelopen verslag periode luchtvaart gerelateerde abonnementen beëindigd zoals bijvoorbeeld de overeenkomst met IATA. Opleidingsinstituut Het opleidingsinstituut is bij de curator in onderzoek in verband met de daarvoor getoonde interesse door een derde. 5

6 1.2 Winst en verlies 1.3 Balanstotaal De curator verwijst voor deze informatie naar het eerste openbaar verslag. 1.4 Lopende procedures De curator is bekend met 2 lopende procedures ten tijde van het faillissement. Hiertoe wordt verwezen naar alinea 9 van dit openbaar verslag. 1.5 Verzekeringen De volgende verzekeringen zijn in dit faillissement aangetroffen: Polisnummer 1281, Reassurantie Maatschappij Nederland, arbeidsongeschiktheidsverzekering; Polisnummer , Fortis ASR, ongevallenverzekering; Polisnummer , Europeesche Verzekering, Business Travel Insurance; Polisnummer , Turien & Co. Assuradeuren, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; Polisnummer 36006, Nationale Nederlanden Leven, Pensioen PSW; Polisnummer 36007, Nationale Nederlanden Leven, Pensioen PSW; Polisnummer 4217, ONVZ Zorgverzekeraar, Ziektekosten (reeds beëindigd); Polisnummer , Aegon Schadeverzekeringen NV, Aegon Gezond Werkplan; Polisnummer Excedent, Arbeidsongeschiktheidsverzekering, SP WAO-hiaat + WIA Polisnummer , ING, autoverzekering Volkswagen Polo; Polisnummer , Aegon Schadeverzekeringen NV, Aegon Gezond Werkplan; Polisnummer , HDI Gerling, bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; Polisnummer , Nationale-Nederlanden, computer- en electronicaverzekering; Polisnummer B , AON Verzekeringen, Combinatiepolis Bedrijven; Polisnummer , Nationale Nederlanden, Bedrijfsauto verzekering Opel Movano 33-BB-TX Alle verzekeringen, behalve de bedrijfsautoverzekering voor de Opel Movano, zijn beëindigd. Overigens is een aparte boedelverzekering afgesloten met betrekking tot de goederen die zijn opgeslagen in het dochterbedrijf Brakes & Tyres te Rijen. Voor de vliegtuigmotoren die zich na het vervoer uit Spanje naar Nederland in Rijen zullen bevinden, is via de BVA een aparte verzekering afgesloten. 1.6 Huur De huurovereenkomst en de onderhuurovereenkomst met betrekking tot de kantoorruimte aan de Diamantlaan 1 te Hoofddorp werden beëindigd per 1 juni De kantoorruimte werd leeg en bezemschoon opgeleverd in goed overleg met de onderverhuurder. 6

7 De huur van de bedrijfsruimte aan de Watermanstraat 7a te Tilburg werd opgezegd door de verhuurder tegen 1 juli De verhuurder kreeg reeds eerder (medio mei 2010) beschikking over het gehuurde. De huur van de bedrijfsruimte aan de Dorpenbaan 19 te Rijen werd door de verhuurder opgezegd per 31 juli Oorzaken faillissement In het eerste openbaar verslag staat een eerste opgave van de redenen en oorzaken van het faillissement van Denim Air. De curator voert de komende periode een verder onderzoek uit naar de oorzaken van en aanloop tot het faillissement. Hiertoe wint de curator de nodige informatie in bij alle betrokkenen zoals de indirect bestuurder, de (voormalig) werknemers, relaties, leveranciers, de bonden, de ondernemingsraad en alle andere betrokken partijen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement / Datum ontslagaanzeggingen In het eerste openbaar verslag is informatie opgenomen over de reorganisatie poging van gefailleerde als ook het Protocol Noodpakket (in kader van reorganisatie, sociaal plan, aanpak boventalligheid en cao ) zoals dat op 16 november 2009 is overeengekomen tussen Denim Air enerzijds en VNV en De Unie anderzijds (hierna aan te duiden als de bonden ). Bonus 2008 /2009 In deze verslagperiode is nader onderzoek verricht naar de bij de curator ingediende vorderingen met betrekking tot toegekende bonussen over 2008 en Werknemers hebben ten aanzien van voornoemde vorderingen een voor verificatie vatbare vordering. Voornoemde vorderingen zullen als concurrente vorderingen in de faillissementsadministratie worden opgenomen met de opmerking dat de juistheid van de hoogte van de bonus, die afhankelijk is van de definitieve cijfers, mogelijk nog tot discussie leidt. Typerating Voorts heeft de curator onderzoek verricht naar vorderingen uit hoofde van een door de werknemers betaalde Typerating. Verschillende werknemers hebben door middel van een voorovereenkomst met Denim Air een typerating gekocht om bij Denim Air in dienst te kunnen treden. De curator heeft moeten besluiten deze vordering niet in de faillissementsadministratie op te nemen als boedelschuld, noch als een voor verificatie vatbare vordering. Het vorenstaande is in lijn met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in het Van Gelder Papier-arrest van 12 januari In dat arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat een dergelijke ontslagvergoeding voortvloeiend uit overeenkomst, in het onderhavige geval het Finaal Concept protocol noodpakket 22 oktober 2009, niet voor uitkering in aanmerking komt indien de werkgever in staat van faillissement verkeert. Diverse werkzaamheden werknemers Ook in deze verslagperiode zijn er door de werknemers veel aanvullende vorderingen ter verificatie ingediend bij de curator, waaronder vorderingen omtrent vakantiedagen en pensioenpremies (niet vallend onder de loongarantieregeling). Ten einde deze 7

8 vorderingen naar behoren te kunnen beoordelen en verwerken heeft de curator nader onderzoek verricht. Om de 301-formulieren van het UWV voor een aantal werknemers naar behoren te kunnen invullen heeft de curator voornoemde werknemers bijstand verleend en contact gehad met het UWV Werkbedrijf. Aangaande deze aanvullende vorderingen heeft er de nodige correspondentie plaatsgevonden tussen de betreffende werknemers en de curator. Voorts heeft de curator tijd besteed aan een kwestie met de ING Bank N.V. Het betreft een geschil omtrent de vraag wie inhoudingsplichtige is ter zake de levensloopregeling c.q. rekening van de heer Isenia. Ter zake voornoemd geschil heeft de curator contact opgenomen met de Fiscus. Training files vliegend personeel Inmiddels heeft het Vliegend Personeel haar trainingfiles ontvangen. In verband met de verzending van files aan het personeel in het buitenland is een boedelschuld ontstaan. Doorwerken / overeenkomst opdracht Op verzoek van de curator heeft een aantal werknemers na datum faillissement doorgewerkt op het hoofdkantoor. Een drietal werknemers, waaronder de heer Freriks, heeft tot het einde van de arbeidsovereenkomst voor de boedel doorgewerkt. Zij houden zich bezig met kort gezegd de begeleiding van de technische oplevering van de vliegtuigen aan de eigenaren en het in kaart brengen van de eventuele vorderingen van of op de failliete boedel. Daarnaast hebben een tweetal werknemers van Denim Air Brakes & Tyres na datum faillissement voor de boedel doorgewerkt in het pand te Rijen. Inmiddels zijn er thans nog twee personen werkzaam, op basis van een overeenkomst van opdracht, voor de boedel. Het gaat hierbij om de heer E. Freriks en de heer T. van der Sluis. Daarnaast heeft de curator de oude systeembeheerder de heer Barry van de Waardt ingeschakeld om een digitale back up de maken van de administratie van gefailleerde en relevante gegevens. Verder heeft hij gezorgd voor een juiste werking van het internet, IT en de servers gedurende de doorwerkperiode. De curator verkreeg van de Rechter-commissaris toestemming om voornoemde overeenkomsten van opdracht aan te gaan. Spaanse werknemers: In de tweede verslagperiode is veelvuldig contact geweest met de Spaanse advocaten die drieëndertig Spaanse werknemers bijstaan. Op 13 mei jl. zijn door de curator alle benodigde stukken naar een advocatenkantoor in Barcelona gestuurd opdat met die gegevens het achterstallig salaris en vakantiegeld gevraagd kon worden bij de Spaanse uitkeringsinstantie "FOGASA". De verwachting is dat "FOGASA" nog een vordering zal indienen bij de curator. Leaseauto s Afgewikkeld. Alle lease-autos zijn kort na datum faillissement ingeleverd Aantal in jaar voor faillissement In onderzoek. 8

9 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De curator is er niet mee bekend dat gefailleerde onroerend goed in eigendom zou hebben. De bedrijfsruimtes werden gehuurd. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage De bedrijfsinventaris die zich bevond in Hoofddorp werd - met toestemming van de rechter-commissaris - onderhands verkocht voor een bedrag van EUR ,- excl. BTW. De koopprijs werd op 22 april 2010 ontvangen op de boedelrekening. De inventaris die zich bevond in Tilburg werd met toestemming van de rechtercommissaris voor EUR 1.000,- verkocht aan de verhuurder; deze betaling wordt op korte termijn verwacht op de boedelrekening. Onderdeel van deze inventaris maakte uit een aantal brandkasten die enkel met veel moeite ( en tegen hoge kosten) vanuit het gebouw hadden kunnen worden verwijderd. Afgelopen verslagperiode zijn ook de servers van gefailleerde verkocht. Een aantal partijen hebben tegen elkaar opgeboden. De servers zijn uiteindelijk verkocht voor , Bodemvoorrecht fiscus Gelet op de vorderingen van de fiscus dient haar bodemvoorrecht door de curator te worden behartigd. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst Vliegtuigonderdelen / veiling Alle activa zijn overgebracht naar het pand van Denim Air Brakes & Tyres in Rijen. Aldaar zijn de activa van beide gefailleerden van elkaar afgezonderd. Alle activa zullen worden verkocht in de maand juli via een veiling te houden via de BVA. Informatie over de veiling kan worden gevonden op De afgelopen verslagperiode zijn een aantal vliegtuiggerelateerde activa onderhands verkocht. Het gaat hierbij om consumables ( 5.500,--); toooling 5.500,-- en laptops voor aan Denim Air Acmi. Diefstal Deze kwestie zal nader worden onderzocht. De curator heeft nog niet verder vernomen. 9

10 Vliegtuigmotoren Gefailleerde heeft twee vliegtuigmotoren (Pratt & Whitney vliegtuigmotoren, geschikt voor Dash toestellen) in eigendom. Deze bevonden zich ten tijde van het faillissement in Valencia. De afgelopen verslag periode heeft de curator er voor zorg gedragen dat de vliegtuig motoren van de hangar van Air Nostrum zijn vervoerd naar Nederland in verband met de naderende verkoop. Voorafgaand aan dit vervoer zijn de motoren door Air Nostrum onderhouden en opgeslagen geweest. Op verzoek van de curator heeft de heer Freriks Air Nostrum bezocht en de bij de motoren behorende documentatie verzameld, evenals alle verdere gegevens ten aanzien van de motoren in verband met de voorgenomen verkoop van deze motoren. Ten behoeve hiervan heeft de curator bijzondere kosten moeten maken: Bijzondere kosten Onderhoud en bewaring Motoren Air Nostrum in Spanje ,- Aankoop containers motoren USD 5.000,-- Vervoer motoren DB Schenker 3.487,50 (4.150,13 incl BTW) Kosten veiling motoren BVA ,- Kosten fiscalist advies BTW pm Verzekering motoren AON 500,-- ( schatting) De komende periode worden de motoren verkocht door middel van een internet veiling via de BVA. Op deze motoren is een zekerheidsrecht van de aandeelhouder van gefailleerde gevestigd. (zie paragraaf 5.3 van dit verslag). Activa bij Samco Aan Samco Aircraft Maintenance BV te Maastricht/Aachen Airport was verzocht om een opgave te verstrekken van alle zich aldaar bevindende eigendommen van Emergo / Denim Air. Op donderdag 3 juni 2010 werd door twee kantoorgenoten van de curator, mr S.M. Postma en mr M. van Bommel, (wederom) een bezoek gebracht aan Samco om de rekening en verantwoording en inventarisatie / opgave van Samco te beoordelen, het overleg met Samco verder in goede banen te leiden en te trachten de kwesties met Samco geheel af te ronden. Bij deze bijeenkomst waren verder aanwezig de heer E. Freriks en een vertegenwoordiger van Denim Air ACMI. De inventarisatie en de opgave van en door Samco werd namens de curator inmiddels akkoord bevonden. Te Maastricht/Aachen Airport heeft voorts een globale inspectie plaatsgevonden van de zich aldaar in een hangar opgeslagen goederen afkomstig uit Kabul. Alle eigendommen van Emergo / Denim Air bij Samco zijn verzameld en getransporteerd naar Rijen om te worden geveild. Kabul activa In het eerste openbaar verslag stond vermeld dat zich mogelijk te Afghanistan nog activa van gefailleerde zouden kunnen bevinden. De afgelopen verslagperiode heeft de curator hieraan de nodige aandacht besteed. 10

11 Dit heeft ertoe geleid dat de activa van Denim Air, bestaande uit rotables en tooling, vanuit Kabul per vliegtuig zijn vervoerd naar Nederland. De consumables ( inclusief olie) zijn overgenomen door Denim Air ACMI zodat deze niet naar Nederland dienden te worden vervoerd. Hiervoor is een totaalprijs betaald van 5.500,- waarbij onderdeel van de afspraak inhield het vervoer per vliegtuig vanuit Afghanistan van de hiervoor genoemde activa om niet. Na het uitzoeken en de ontvangst van de activa bleek evenwel dat in Kabul activa zijn achtergelaten. Dit heeft tot een nader onderzoek geleid aan de hand van verschillende lijsten. Daarbij diende er onderscheid te worden gemaakt tussen bijvoorbeeld gereedschap van Samco en gereedschap van Denim Air, die zich beide in Kabul bevonden. Daarnaast zouden de water servicing kart en lavatory servicing kart zijn aangeschaft door NDLO en was dit de reden dat deze activa waren achtergebleven. Inmiddels is gebleken dat deze (laatstgenoemde) activa zijn aangeschaft voor rekening van Denim Air en de doorbelasting aan NDLO niet kan worden bewezen. De curator behandelt deze kwestie in het volgende verslag periode nader en is inmiddels in overleg met partijen hierover. Verder bleek dat bepaalde tooling daadwerkelijk bij gefailleerde in eigendom was en niet bij Samco zoals kennelijk werd aangenomen. In verband met het verbruik door Denim Air ACMI van de tooling van gefailleerde in Kabul is een huursom afgesproken voor de periode van gebruik. Partijen hebben hiervoor een huursom afgesproken van 3.820,- welk bedrag inmiddels is ontvangen op de kasbankrekening. Daarnaast is in Kabul nog gebruik gemaakt van activa van gefailleerde waarvoor Denim Air ACMI aan de boedel 1.750,- heeft betaald. Verder bevonden zich in Afhanistan een F 100 towbar en inlet covers. Volgens de informatie van de directie van gefailleerde zouden deze activa in eigendom toebehoren aan Mass Holding in verband met het Fokker 100 toestel. Omdat deze activa ten behoeve van deze partij waren aangekocht heeft de curator om bewijzen gevraagd van de doorbelasting van de rekeningen door Denim Air. Die bewijzen konden niet worden geleverd en Mass Holding heeft inmiddels de activa ingeleverd in Rijen. Deze activa zullen via de internetveiling worden verkocht. De verdere ten onrechte in Kaboel achtergebleven activa worden opnieuw naar Nederland vervoerd ( tooling). Verder bevinden zich in Kaboel nog een tweetal grote onderdelen die, met de vorige vlucht, niet konden worden meegenomen. Het gaat hierbij om een towing bar en een compressor wash stand. De curator heeft thans afgesproken dat deze aan boord zullen worden gelegd van de eerste komende ferry uit Kabul, eind augustus Deze activa zullen daarom later worden verkocht. Fokker Services BV Tussen Fokker Services BV en Emergo / Denim Air werd omstreeks januari 2009 een overeenkomst gesloten met betrekking tot het gebruiken en uitwisselen van vliegtuigonderdelen ( logistic spares services programme / agreement ). Deze uitwisseling van onderdelen heeft ertoe geleid dat onderdelen die eigendom zijn van Fokker zich bevinden bij Emergo / Denim Air en omgekeerd. De zaken die zich in de boedel bevinden en die toebehoren aan Fokker, zijn zo veel mogelijk geïdentificeerd. Ook in een hangar bij Samco te Maastricht werd in de voorraadopslag van Emergo / Denim Air een aantal zaken aangetroffen die eigendom zijn van Fokker Services. Deze zaken waren uit Kabul afkomstig. 11

12 Voorts is op dit moment de status van een propeller nog niet geheel duidelijk voor wat betreft de eigendom of althans een waardeverhoging die door Emergo / Denim Air is bewerkstelligd en eventueel nog door Fokker Services zou moeten worden afgerekend. Fokker Services stelt (daartegenover) wellicht nog een vordering te hebben jegens Emergo / Denim Air in verband met de beëindiging van het contract. Dit ziet met name op een nog door Fokker in haar administratie te verwerken factuur die werd gestuurd aan Denim Air (bij vooruitbetaling te voldoen). Op 17 juni 2010 hebben twee kantoorgenoten, mr. S.M. Postma en mr. E.J.G. Beerdsen, zich begeven naar het kantoor van Fokker Services BV te Nieuw-Vennep, om de gerezen problematiek onder de aandacht te brengen van de heer G.J. Booij (manager treasury) en mr. P.B. Valter (legal counsel). De problematiek betreft met name technische feiten en omstandigheden en af en toe onduidelijkheden in de gevoerde administraties terzake de overeenkomst bij Emergo / Denim Air en Fokker Services. In dit verband is er indringend vervolgoverleg geweest tussen de heer Freriks (namens de curator) en een vertegenwoordiger van Fokker Services, waarbij met name een historische analyse van de onderdelenuitwisseling heeft plaatsgevonden. De uitkomst van dit onderzoek zal moeten worden afgewacht. Lufthansa Technik Aero Alzey GmbH (LTAA) In de administratie van Emergo / Denim Air werd in relatie tot LTAA een drietal lease overeenkomsten aangetroffen. Het betreft Single Engine Lease Agreement no. 1 & 2 & 3. In verband met het beëindigen van deze lease overeenkomsten beklaagt LTAA zich bij de curator over het feit dat door Emergo / Denim Air aan haar een tweetal incomplete vliegtuigmotoren zijn teruggeleverd. Het algemene verweer van Emergo / Denim Air luidt dat er reeds onderdelen misten op het moment dat de betreffende lease motoren vanuit LTAA aan Denim Air werden uitgeleverd. Op dit moment wordt hiernaar vanuit de boedel een onderzoek ingesteld met behulp van de heer Freriks. LTAA heeft een lijst aangeboden met ontbrekende onderdelen en haar schade ten gevolge hiervan begroot op ruim ,-. Verder zouden er bij LTAA losse motoronderdelen (onder andere rotables) in eigendom toebehorend aan Emergo / Denim Air in opslag liggen, waaronder ook een (niet complete) gedeconstrueerde en niet gecertificeerde vliegtuigmotor. De bedrijfsjuriste van LTAA heeft toegezegd het e.e.a. in onderzoek te nemen Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Deposito s Een belangrijk onderwerp zijn nog de deposito s die ten behoeve van de eigenaren van de vliegtuigen van wie werd geleasd door gefailleere zijn gesteld. Per 31 december 2009 zou het hierbij gaan om ,-. Deze bedragen staan op de balans van gefailleerde maar opgemerkt wordt dat deze bedragen niet ter vrije beschikking staan en dienen voor het bij oplevering benodigde onderhoud. De curator heeft een en ander in onderzoek. 12

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van:

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in de faillissementen van: 1. de besloten vennootschap Holding Cinjee Advies B.V.; 2. de besloten vennootschap Cinjee Advies Personeel B.V.; 3. de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2005 Gegevens onderneming : Bouwmaatschappij Niron B.V. ( Niron ) Faillissementsnummer : 05.133 F Datum uitspraak : 9 maart 2005 Curator : mr. drs. J.L.M.

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014

I ERS EL LUCHTMAN, V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1. Datum: 30 december 2014 V A N B E N T H E A D V O C A T E N a N O T A R I A A T K E U L E N I ERS EL LUCHTMAN, FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 Faillissement Uitgesproken Insolventienummer Rechter-commissaris

Nadere informatie

Hierna: Ciccolella. Hierna: Flower Plant Partners. Hierna: F.P.P. Services. Hierna: Klarak

Hierna: Ciccolella. Hierna: Flower Plant Partners. Hierna: F.P.P. Services. Hierna: Klarak FAILLISSEMENTSVERSLAG Geconsolideerd faillissementsverslag nummer 2 d.d. 19 juli 2013 Gegevens Ondernemingen : aansprakelijkheid Ciccolella Holding International B.V., statutair gevestigd te Aalsmeer,

Nadere informatie

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst.

Tijdens de verslagperiode zijn de beide procedures inderdaad geschorst. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 6 januari 2014 Gegevens onderneming : Tristar Shipping BV Faillissementsnummer : F 12/109 Datum uitspraak : 10 april 2012 Curator : mr. P.S. van Zandbergen R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 12 september 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet

1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet 1e openbare verslag in het faillissement TAXIBEDRIJF VENDERBOSCH B.V.. Ex artikel 73a Faillissementswet Naam : Taxibedrijf Venderbosch B.V. Adres : Markenweg 13, 7051 HS Varsseveld Datum uitspraak : 27

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 9 december 2011 tot en met 15 maart 2012 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 16 maart 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie