Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert"

Transcriptie

1 Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1

2 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX IN DE BANDERT Bandertlaan LZ Echt 2

3 1. Inleiding 4 2. Algemeen gedeelte 5 a. Preventie b. Verzamelplaats(en) c. Meldplicht d. Verantwoordelijkheden 3. Maatregelen ten gevolge van calamiteiten 10 a. Brand b. Verdrinking c. Ongevallen d. Vrijkomen van gevaarlijke stoffen e. Explosie f. Agressie en geweld g. Seksuele intimidatie h. Bommelding i. Stroomstoring j. Diefstal 4. Het ontruimingsplan 16 a. Algemeen b. Signalering en pictogrammen c. Taken bij een ontruiming d. Belangrijke telefoonnummers e. Blokindeling bij ontruiming f. Instructie ontruiming algemeen g. Schriftelijke rapportage 5. Opvang en nazorg 23 3

4 Bijlagen: 1. Organigram Stichting Menswel Sport 2. - Situatietekening - Ontruimingsplattegronden - Foto s 3. Formulier melding ongevallen 4. Handleiding: receptie: hoe te handelen bij (dreigende) calamiteiten en ontruiming 5. Poets- schoonmaakmiddelen 4

5 1. INLEIDING. Teneinde goed voorbereid te zijn op het voorkomen / bestrijden van een ongeval of ramp zijn door de leiding van de Stichting Menwel Sport de nodige maatregelen getroffen en vastgelegd in dit veiligheidsplan. Het doel van dit plan is de direct nadelige gevolgen van calamiteiten en als gevolg daarvan ongevallen van werknemers en bezoekers die in het sportcomplex In de Bandert aanwezig zijn, zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. Naast gewone ongevallen dient men daarbij te denken aan calamiteiten als brand, explosie, stroomstoring, een bommelding of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Eenduidige en schriftelijke vastgestelde instructies zijn noodzakelijk om op adequate wijze op een calamiteit te kunnen reageren, zodat iedere medewerker weet wat hij of zij moet doen tijdens een bepaalde calamiteit. In dit veiligheidsplan is uitgegaan van de specifieke situatie van het Sportcomplex In de Bandert van dit moment.(november 2009) Te denken valt hierbij onder andere aan : Het registreren van het aantal personen die op enig moment in het complex aanwezig zijn, is met de huidige middelen niet sluitend te krijgen. Door wisselende roosterbezetting in combinatie met lange openingsuren is het zeer moeilijk vaste medewerkers aan te stellen als hoofd BHV of ploegleider. Door te werken met een dagverantwoordelijke denken we dit probleem te kunnen oplossen. Qua leeftijd en (motorische) zelfredzaamheid kent het sportcomplex een zeer wisselend publiek variërend van ouders met baby s, gehandicapten en senioren / ouderen. Een gedeelte van het sportcomplex wordt gehuurd door de stichting Menswel Kinderopvang. Met de leiding zijn afspraken gemaakt.(zie verder hfd.4 e) Het bovenstaande maakt dat alle medewerkers van het sportcomplex doordrongen moeten zijn van hun verantwoordelijkheid. Naast verplichte bestudering van dit document en deelname aan de jaarlijkse oefening zal dit veiligheidsplan als vast agendapunt van de diverse werkoverleggen regelmatig onder de aandacht worden gebracht. Wijziging van dit plan zonder overleg met de leiding van de Stichting Menswel Sport is niet toegestaan. 5

6 2.ALGEMEEN GEDEELTE Uitgangspunt van de Stichting Menswel Sport ten aanzien van de veiligheid van bezoekers, eigen personeel en het gebouw is dat er bij elk openingsuur van het sportcomplex één medewerker aanwezig is die als dagverantwoordelijke optreedt bij ( dreigende) calamiteiten en dat alle overige medewerkers voldoende geïnstrueerd zijn, zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en als zodanig kunnen optreden. Medewerkers zijn verplicht dit document veiligheidsplan te bestuderen en weten hoe te handelen, wie te waarschuwen, hoe te ontruimen. Bij Menswel Sport zijn een aantal medewerkers opgeleid tot Bedrijfshulpverlener en anderen beschikken over een geldig EHBO certificaat aangevuld met reanimatie. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage 1. Belangrijk in dit verband is dat bij alle medewerkers bekend is hoe het complex is ingedeeld, hoe de vluchtroutes lopen, waar blusapparatuur, brandmeldinstallatie, afsluiters van elektriciteit en gas enz. zich bevinden en hoe een en ander te bedienen. In dit document is als bijlage 2 opgenomen een situatietekening van het sportcomplex,de ontruimingsplattegronden van het pompengebouw, het zwembad, het sportcafe en de sporthal incl. de naschoolse opvang. De ontruimingsplattegronden worden ondersteund door foto s. a. Preventie Teneinde calamiteiten te voorkomen is het belangrijk voldoende en adequate voorzorgsmaatregelen te treffen en een voortdurende controle hierop uit te oefenen. In het sportcomplex zijn onder meer de navolgende voorzorgsmaatregelen getroffen : Alle medewerkers ontvangen een exemplaar van het veiligheidsplan en ondertekenen een verklaring waarin staat dat dit veiligheidsplan aandachtig gelezen en de inhoud duidelijk is EHBO- spullen worden eenmaal per maand nagekeken en aangevuld. Eenmaal per jaar wordt er een (ontruimings) oefening gehouden. Bij een calamiteit / ontruiming zijn alle medewerkers duidelijk herkenbaar door middel van het dragen van het daartoe bestemde hesje. De hesjes bevinden zich op de plaatsen waar ook de telefoons aanwezig zijn. Op iedere plek ligt ook een lijst met belangrijke telefoonnummers. 6

7 De noodverlichting wordt jaarlijks nagekeken. Er wordt op toegezien dat alle in- uit- en doorgangen (vluchtwegen: gangen, hallen, portalen en nooduitgangen vrijgehouden worden van obstakels. De in een vluchtweg gelegen deuren moeten door iedereen, zonder gebruik van losse voorwerpen als sleutels makkelijk te openen zijn. De vloeren van de gangen mogen nooit door welke oorzaak langdurig glad zijn. Vloermatten mogen niet omkrullen en/ of oprollen en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken. In het gebouw zijn de noodzakelijke blusvoorzieningen aanwezig en bereikbaar. Zij zijn zodanig aangebracht dat altijd duidelijk is waar het materiaal zich bevindt. De blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd conform NEN Toegangsdeuren tot hallen en gangen zijn zelfsluitend. Het vastzetten van deuren is niet toegestaan. Prullenmanden, vergaarbakken e.d. zijn van ontbrandbaar materiaal en zijn zo veel mogelijk voorzien zijn van een metalen deksel. Deze voorwerpen mogen nooit in de nabijheid van brandbare materialen als gordijnen e.d. geplaatst worden. De centrale verwarmingsruimte wordt nooit gebruikt als opslagruimte. De installatie moet in goede staat van onderhoud verkeren. Een keer per jaar wordt deze gecontroleerd. Magazijnruimten en opslagruimten zijn opgeruimd. Zij dienen altijd vrij te betreden en te verlaten zijn. Roken is aldaar verboden. In het complex worden geen brandgevaarlijke stoffen anders dan op voorgeschreven wijze opgeslagen. Bij het verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals reparaties e.d. worden altijd de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Voor elektrische aansluitingen worden geen andere dan goedgekeurde stekkers of contacten gebruikt worden. Elektrische apparaten dienen door de fabrikant/ leverancier gegarandeerd te zijn. Voor het zwembadgedeelte is een toezichtplan ontwikkeld. Dit plan is bij alle medewerkers die in het zwembad werken bekend en wordt tijdens het werkoverleg van het zwembadpersoneel regelmatig onder de aandacht gebracht. 7

8 Het dagelijks gebruik van de portofoons is verplicht. In het gebouw bevindt zich een portofoon bij de kassa/centrale receptie, sporthal, machinekamer/werkplaats, zwembad 1 en zwembad 2, naschoolse opvang en eerstverantwoordelijke. Op vrijdagavond tijdens het discozwemmen dragen de toezichthouders in het zwembad oortjes. In verband met communicatie tijdens algehele stroomuitval is bij de receptie een mobiele telefoon aanwezig. Voor de bediening van de brandmeldinstallatie zijn 4 personen opgeleid. Deze controleren maandelijks de installatie. Tijdens de reguliere werkoverleggen ontvangen alle overige medewerkers een verkorte instructie over de bediening van de installatie. Dagelijks wordt een medewerker aangesteld als dagverantwoordelijke. Hiervoor is een rooster gemaakt. In de personeelsruimte wordt door middel van een schuifbord aangegeven wie dagverantwoordelijke is. ( zie verder onder verantwoordelijkheden ) b. Verzamelplaats(en) Afhankelijk van de aard van het voorval kan gedeeltelijke- of gehele ontruiming van het complex noodzakelijk zijn. Bij gedeeltelijke ontruiming kunnen de bezoekers naar een veilige ruimte elders in het gebouw worden gedirigeerd. Bij een gehele ontruiming worden de bezoekers ALTIJD naar buiten gedirigeerd. In het laatste geval is het van het grootste belang dat iedereen verzamelt op een daartoe aangewezen plaats. Het sportcomplex heeft twee vaste verzamelplaatsen : 1. De verzamelplaats voor het zwembad is de ligweide. Deze is te bereiken via de deur aan de kant van het instructiebad. 2. Vanuit de centrale hal, de sporthal, de NSO en het sportcafe is de grote parkeerplaats aan de overzijde van de weg (Bandertlaan) de centrale verzamelplaats. Met de buren ( Sportcity en Kart- en Parycentrum Echt )worden afspraken gemaakt voor de opvang van bezoekers tijdens de winterperiode. Bij een ontruiming wijst de dagverantwoordelijke een medewerker aan die op de verzamelplaats registreert wie het gebouw heeft verlaten. 8

9 c. Meldplicht Calamiteiten van enige omvang worden onmiddellijk gemeld bij de Directeur van de Stichting Menswel Sport en de Manager Welzijn en Sport. Bij (bijna) verdrinkingsgevallen dient ook de Provincie te worden gewaarschuwd. Ongevallen en calamiteiten van enige omvang worden vastgelegd middels de daartoe bestemde formulieren. Deze zijn als bijlage 3 bij dit document gevoegd. d. Verantwoordelijkheden. Bij de praktische uitvoering van het veiligheidsplan van de Stichting Menwel Sport is de verantwoordelijkheid in een soort glijdende schaal opgedeeld. De belangrijkste reden hiervoor is het feit dat niet alle verantwoordelijke medewerkers werken vanuit het sportcomplex c.q. hier dagelijks aanwezig zijn. De Directeur Wettelijk gezien is en blijft de directeur van de Stichting Menswel Sport eindverantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, personeel en het gebouw. In praktische zin betekent dit dat de directeur zodanige voorwaarden creëert dat alle maatregelen die nodig zijn ten aanzien van de veiligheid ook daadwerkelijk genomen kunnen worden. De directeur ziet er op toe dat het veiligheidsplan voldoet aan alle voorwaarden. Bij afwezigheid van de Manager Welzijn en Sport neemt de directeur diens taken over. Bij calamiteiten is de directeur persvoorlichter en informeert familie en nabestaanden van slachtoffers. De Manager Welzijn en Sport De Manager Welzijn en Sport, die even als de directeur niet dagelijks in het complex aanwezig is, is verantwoordelijk voor: o De vervanging van de directeur bij diens afwezigheid. o Het up-to-date houden van het veiligheidsplan alsmede de hiermee verband houdende noodzakelijke en wettelijke contacten met externe organisaties waaronder brandweer, gemeentebestuur en gebruikers. o De organisatie van de jaarlijkse ontruimingsoefening o De coördinatie van de noodzakelijke opleidingen, trainingen en cursussen o De noodzakelijke ( algemene) informatie mbt veiligheidsaspecten naar alle medewerkers 9

10 De coördinatoren zwembad en sporthal / sportkantine / NSO ruimten Bij de praktische uitvoering van het veiligheidsplan en tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering zijn de coördinatoren van het zwembad (W.Hebben) en de sporthal (M.van Pol) eerstverantwoordelijken. Beiden beschikken over het diploma Bedrijfshulpverlener en Ploegleider Daarnaast dragen zij zorg voor : o Instructie van nieuwe medewerkers, stagiaires en derden in het gebouw. o De aanwezigheid van een dagverantwoordelijke medewerker gedurende alle tijdstippen dat in het gebouw personen aanwezig zijn. o De registratie van deelname door medewerkers aan opleidingen, cursussen en trainingen en rapporteren dienaangaande aan de Manager Welzijn en Sport o Het dagelijks toezicht op en de uitvoering van algemene preventieve maatregelen en hanteren hierbij een jaarlijks plan / logboek ten aanzien van onder meer controle noodverlichting, blusapparatuur, opslag gevaarlijke stoffen, testen brandmeldinstallatie enz. o Het beheren en de inzet van de diverse hulpmiddelen waaronder EHBO spullen, portofoons, hesjes. o Het volgen van en verspreiden van relevante informatie onder alle medewerkers op het gebied van bedrijfshulpverlening. Tijdens hun aanwezigheid in het gebouw zijn de coördinatoren automatisch eerstverantwoordelijke en nemen bij (dreigende) calamiteiten de algehele leiding op zich. De dagverantwoordelijke medewerker De dagverantwoordelijke medewerker is altijd een medeweker die is opgeleid tot Bedrijfshulpverlener. o Bij afwezigheid van de coördinatoren neemt deze tijdens (dreigende) calamiteiten de algehele leiding op zich totdat een van de andere hulpverleningsinstanties is gearriveerd. De dagverantwoordelijke : o Verleent voorts eerste hulp bij ongevallen ; o Beperkt en bestrijdt een beginnende brand en voorkomt en beperkt ongevallen. o Indien de situatie daartoe aanleiding geeft is deze medewerker bevoegd om het complex geheel of gedeeltelijk te ontruimen. 1

11 Overige medewerkers. Alle overige medewerkers nemen tijdens calamiteiten hun verantwoordelijkheid en handelen naar beste kunnen. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de medewerkers van de receptie. Bij ( dreigende) calamiteiten vindt de eerste communicatie plaats vanuit de receptie. Adequaat en alert handelen is hierbij vaak van cruciale waarde. In de tijdschriftenbak onder de brandmeldinstallatie bevindt zich een handleiding Receptie : hoe te handelen bij (dreigende) calamiteiten en ontruiming. Deze handleiding is als bijlage 4 bij dit document gevoegd. Bij een calamiteit dient er altijd minimaal een persoon bij de receptie aanwezig te zijn. 3. MAATREGELEN TEN GEVOLGE VAN CALAMITEITEN a. Brand Algemene brandinstructie Bij het constateren van een brand is het op de allereerste plaats belangrijk dat medewerkers kalm blijven en paniek voorkomen. Een brand kan op twee manieren ontdekt worden namelijk door eigen waarneming of door een signaal van de brandmeldinstallatie. Bij constatering van een brand dient deze zo snel mogelijk gemeld te worden bij de receptie. De portofoon / telefoon kan hierbij een goed hulpmiddel zijn! Vanaf dat moment dient er verder handelend opgetreden te worden. Alle personeel dat zich op verantwoorde wijze vrij kan maken meldt zich bij de eerstverantwoordelijke medewerker om zo nodig hulp te bieden. Handelen bij brand. Melding via de brandmeldinstallatie. Het gebouw is voorzien van handmelders en een automatische brandmeldinstallatie. De brandmeldinstallatie bevindt zich bij de balie van de receptie ( foto!!!) Bij een brandmelding/ storing door/ in de installatie wordt de alarmcentrale gealarmeerd en een akoestisch signaal in werking gesteld. In het zwembad, in de sporthal en aan de buitengevel treedt een rood flitslicht in werking!! 1

12 Bij automatische alarm/ storing handelt de dagverantwoordelijke als volgt: o Ga naar de brandmeldinstallatie en kijk waar de brandmelding is (zone); o Schakel het akoestisch/ optisch signaal uit middels indrukken van de toets zoemer uit. De bedieningsleutel van de brandmeldinstallatie hangt in de kast ernaast ( bovenste lade) o Ga naar de plaats van de melding en controleer deze ruimte. Indien een melder is aangesproken brandt er een rood LED op deze melder; o Geef je bevindingen door aan de receptie. o Bij loos alarm de centrale resetten. Bij eigen ontdekking van brand deze zo snel mogelijk melden aan receptie. ( persoonlijk mondeling of via portofoon) Geef door: o Wie meldt; o Plaats van de brand; o Aard en omvang van de brand; o Eventueel aantal gewonden; o Alarmering brandweer gaat door/ wordt ingetrokken; Voor receptie geldt dan : Als personeel geïnformeerd moet worden over brand via de omroepinstallatie en / of portofoon, handel dan als volgt: roep het woord code rood om en noem de ruimte waar de brand is met de mededeling blijf op je post, verdere instructie afwachten. De dagverantwoordelijke stelt zich op de hoogte van de brand. Hij/ Zij beoordeelt de situatie, begeeft zich naar de receptie en neemt de coördinatie op zich : o Het geven van opdrachten/ taken aan de aanwezige personeelsleden; o Alarmering van de brandweer gaat door/ wordt ingetrokken en geeft dit door aan de receptie; o Bepaalt of ontruiming geheel/ gedeeltelijk, wel of niet noodzakelijk is; o Mensreddend optreden; 1

13 Brandinstructie voor de receptie: Melden van de brand door 112 te bellen, met vermelding van naam sportcomplex, adres, aard van de brand, deel van het gebouw waar de brand is en eventueel aantal slachtoffers. o Noteren van gegevens; o Personeel waarschuwen middels de geluidsinstallatie door het omroepen van code rood, benoemen van de locatie en de mededeling verdere instructies afwachten en op je post blijven ; o Geen bezoek meer toelaten; o Telefoongesprekken die niets met de brand/ calamiteit te maken hebben afbreken; o Nadere instructies van de eerstverantwoordelijke afwachten. o Bij loos alarm afmelden via 112 van de brandweer of politie, bezoekers weer toelaten en verder gaan met de dagelijkse werkzaamheden. o Bij daadwerkelijk alarm telefoon vrij houden, bemiddelen bij verdere maatregelen, bij ontruiming bezoekers overbrengen naar verzamelplaats. De receptie blijft in principe altijd bezet totdat de dagverantwoordelijke het sein geeft om de receptie te verlaten.. Brandinstructie voor de medewerker technische dienst of zijn vervanger: Bij eigen ontdekking brand handel volgens de algemene brandinstructie met dien verstande dat je verantwoordelijk bent voor de technische installaties. Bij waarschuwing door de geluidsinstallatie of mondeling ga naar de plaats van de brand en handel volgens de algemene brandinstructie. Bij brand: o Handel conform de algemene brandinstructie ; o Zet de ventilatie stop, schakel deze in volgens opdracht brandweer; o Sluit in geval van gasbrand of in opdracht van de brandweer de hoofdgas afsluiter; o Indien nodig chemicaliëndosering afsluiten; o In overleg met de brandweer de elektrische groepen uitinschakelen. 1

14 Brandinstructie voor de horeca Er zijn twee mogelijkheden om in actie te komen: o Door eigen ontdekking van brand, handel conform algemene brandinstructie ; o Via een oproep door de geluidsinstallatie of mondeling. Bij brand: o Handel conform de algemene brandinstructie ; o Ventilatie/ afzuiging uitschakelen; o Elektra uitschakelen; o Deuren sluiten (niet op slot); o Blus nooit met water in de keuken; vet!! o Bij vlam in de pan, deze afdekken met passende deksel; o Alle bezoekers naar buiten leiden; o Het horeca personeel verzamelen op daarvoor vastgelegde plaats en kijken of iedereen aanwezig is; o Geef alle bevindingen zo duidelijk mogelijk door aan de brandweer en/ dagverantwoordelijke o Algemene aanwijzingen voor iedereen : Help personen uit de gevarenzone, sluit deuren en ramen (niet op slot); o Begin met blussen en/ of wacht op de brandweer; o Bij olie- en elektriciteitsbranden geen water gebruiken, alleen poeder of CO2 blussers; Altijd de electriciteit uitschakelen o Bij elektriciteit- en gasbranden de toevoer afsluiten (medewerker technische dienst); o Bij electriciteitsbrand altijd de hoofdschakelaar in de kast uitzetten; o Sluit ramen en deuren o Ga nooit alleen een ruimte in, zorg altijd voor een tweede persoon. b. Verdrinking Drenkeling uit het water halen; Beademen en eventuele reanimatie toepassen; 112 bellen, drenkeling laten vervoeren naar ziekenhuis; De bezoekers verzoeken de betreffende zwemzaal te verlaten. c. Ongevallen Nekbreuk. o slachtoffer met de plank (backboard) uit het water halen, hoofd immobiliseren; o bij eventuele beademing opletten dat hoofd niet beweegt; o 112 bellen, slachtoffer laten vervoeren naar het ziekenhuis; 1

15 o de bezoekers verzoeken de betreffende zwemzaal te verlaten. Kleine ongevallen. o slachtoffer indien mogelijk verplaatsen naar EHBO ruimte of badpost; o behandelen van betreffend lichaamsdeel; o indien nodig doorverwijzen naar huisarts of eerste hulp ziekenhuis. Grote ongevallen. o slachtoffer ter plekke ondersteunen en stabiliseren; o 112 bellen en slachtoffer laten vervoeren naar ziekenhuis; o indien nodig slachtoffer afschermen met behulp van kamerschermen en anders bezoekers vragen de betreffende ruimte te verlaten. o Drenkeling uit het water halen; o Beademen en eventuele reanimatie toepassen; d. Vrijkomen van gevaarlijke stoffen. In het sportcomplex wordt met een aantal stoffen gewerkt die bij huidcontact irriterend / bijtend werken. Het is belangrijk dat al deze stoffen opgeborgen worden op een plaats die voor bezoekers / derden niet toegankelijk is. Voor de medewerkers geldt dat de gebruiksaanwijzing opgevolgd wordt. Een lijst van deze stoffen is als bijlage 5 bijgevoegd bij dit veiligheidsplan. Dagelijks wordt in de werkplaats van het zwembad via elektrolyse van keukenzout (NACL2) loog (NA ; zuurgraad 12) en een onderchlorig zuur (CL2); 3%) gemaakt. In de tanks is van NA dagelijks ongeveer 100 liter aanwezig en van CL2 is ongeveer 120 liter aanwezig. Het gehele proces wordt dagelijks aangestuurd en bewaakt dor de technische medewerkers : Zij controleren de pompen en injectoren en de mengverhoudingen De dagtanks worden dagelijks automatisch gevuld; hierop wordt controle uitgeoefend. De waarden van het zwembadwater wordt 2x per dag handmatig gecontroleerd en vastgelegd in een logboek De ruimte waar de electrolyse plaatsvindt is toegankelijk voor alle medewerkers ; de machinekamer is slechts toegankelijk voor de leidinggevenden en de twee technische medewerkers. Bij een lekkage gelden de volgende maatregelen : Het betreden van de ruimte waar de lekkage is geschiedt met beschermende kleding en adembeschermingsmiddelen. Ga nooit alleen terug de ruimte in. 1

16 Stel de eerstverantwoordelijke in kennis van de lekkage en overleg wat te doen. Indien de conclusie is dat er een mogelijk gevaar bestaat voor bezoekers van het complex treedt het calamiteitenplan in werking en dient ontruiming plaats te vinden. Bij grotere lekkages dient direct de brandweer gealarmeerd te worden. De technische medewerkers zijn : Hans Wirtz tel Patrick Herinx tel mobiel e. Explosie Eerstverantwoordelijke onderzoekt waar de explosie heeft plaatsgevonden. Receptie belt 112. Gehele gebouw ontruimen conform ontruimingsplan. f. Agressie en geweld Menswel Sport heeft een apart protocol Agressie en Geweld Daarnaast nemen een aantal medewerkers jaarlijks deel aan de betreffende herhalingscursus. Bij het werkoverleg zwembadpersoneel is dit onderwerp een vast agendapunt. Algemeen : Blijf kalm en probeer de situatie mondeling onder controle te houden of te krijgen. Waarschuw collega s en eerstverantwoordelijke. Alarmeer 112 bij dreigende situatie voor personeel of bezoekers. Verwijder indien mogelijk desbetreffend persoon/ personen uit het gebouw Maak gebruik van het geleende tijdens de bijscholing agressie en geweld. g. Seksuele intimidatie neem slachtoffer apart voor het opnemen van een verklaring, persoonsgegevens en evt. getuigenverklaringen; indien slachtoffer aangifte wenst te doen en dader is nog aanwezig, dan politie waarschuwen; indien slachtoffer aangifte wenst te doen en dader is niet meer aanwezig, dan slachtoffer doorverwijzen naar politie. 1

17 h. Bommelding o Bij een (telefonische) bommelding deze altijd serieus nemen. Probeer allereerst zoveel mogelijk informatie over / van de melder te ontvangen. Zie hiervoor het protocol telefonische bommelding. Dit protocol bevindt zich in de instructiemap aan de receptie. o Waarschuw via de eerstverantwoordelijke de politie of 112 o In overleg met de politie verdere maatregelen opstarten, conform protocol telefonische bommelding i. Stroomstoring (licht). In het sportcomplex is bij lichtuitval een noodverlichting aanwezig. Deze noodverlichting werkt ongeveer 1 uur. Bij lichtuitval dient met de tijdsduur van 1 uur nadrukkelijk rekening te worden gehouden. De dagverantwoordelijke geeft aan wanneer het sportcomplex ontruimd dient te worden; Hou hierbij rekening met het feit dat bezoekers willen omkleden en hun persoonlijke bezittingen willen ophalen. Algemeen stroringsnummer bellen ( ), medewerker technische dienst of technisch bureau Jos Dauven waarschuwen (tel ) De stroom voor de noodverlichting wordt geleverd door accu s. Deze worden gelijk met de controle van de verlichting minimaal 1x per jaar gecontroleerd en periodiek ( 1x per 4-5 jaar ) vervangen. Bij de kassa bevindt zich een mobiele telefoon j. Diefstal neem slachtoffer apart voor het opnemen van een verklaring, persoonsgegevens en evt. getuigenverklaringen; indien slachtoffer aangifte wenst te doen en dader is nog aanwezig, dan politie waarschuwen; indien slachtoffer aangifte wenst te doen en dader is niet meer aanwezig, dan slachtoffer doorverwijzen naar politie. 4. HET ONTRUIMINGSPLAN a. Algemeen In het sportcomplex kunnen situaties ontstaan die het noodzakelijk maken dat medewerkers en bezoekers en alle overig aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk dienen te verlaten. 1

18 Deze situaties kunnen zich bijvoorbeeld voordoen bij: Brand Stormschade Gaslekkage Bommelding Explosie maar ook, In opdracht van bevoegd gezag i.v.m. overige calamiteiten in de directe omgeving. Naast alle genomen preventiemaatregelen is hiertoe een ontruimingsplan noodzakelijk. Voorwaarde voor een geslaagde ontruiming is dat de aanwezige medewerkers/ personeelsleden goed bekend moeten zijn met opzet en uitvoering van dit plan en hun eigen taken en verantwoordelijkheden.. Elke medewerker/personeelslid dient op de hoogte te zijn van: A. De indeling van het gebouw. B. Wijze van vluchten/ vluchtwegen. C. De sluitvoorzieningen van de deuren en ramen. D. De plaats en de werking van de blusmiddelen. E. De plaats en de werking van de aanwezige communicatiemiddelen. F. De plaats en de werking van de diverse afsluitpunten voor gas en elektra en water. G. De plaats waar de verbandmiddelen worden bewaard (verbandtrommels). H. Hoe te handelen bij brand of andere calamiteiten. b. Signalering en Pictogrammen In het gehele complex zijn ontruimingsplattegronden opgehangen waarop te zien is: De plaats waar men zich bevindt Uitgangen en nooduitgangen Blusmiddelen Brandmelders De verzamelplaatsen bij ontruiming Er zijn op diverse plaatsen handblussers en slanghaspels aanwezig; deze zijn eveneens aangegeven op de ontruimingsplattegronden. Alle vluchtwegen zijn met pictogrammen volgens NEN 301 1/NEN 6088 aangeven. Door middel van instructie / oefening zal jaarlijks dit ontruimingsplan worden getoetst en waar nodig worden bijgesteld. 1

19 c. Taken bij een ontruiming Het besluit tot gehele of gedeeltelijke ontruiming van het sportcomplex wordt gegeven door: commandant/ bevelvoerder brandweer, de verantwoordelijke politiefunctionaris, de dagverantwoordelijke van Menswel Sport. De eerste belangrijke acties hierbij worden genomen door de dagverantwoordelijke. Deze overtuigt zich van de situatie, neemt de algehele leiding op zich en geeft allereerst de receptie opdracht in actie te komen. Taak van de receptie in het kort : Inventariseren wat er aan de hand is Inventariseren in welk gedeelte van het complex zich de calamiteit voordoet. Waarschuwen van de overige medewerkers via de code zwart en aanvullende tekst Waarschuwen van de bezoekers via de omroepinstallatie. Let op omdat het zwembad niet optimaal te bereiken is via de omroepinstallatie geldt bij een ontruiming van dit blok : de gehele verlichting van het zwembad inschakelen. De bediening hiervan bevindt zich in het kantoor tegenover de receptie. Geef de toezichthouders in het zwembad de opdracht de mededeling over te nemen via de aanwezige megafoon. ; tijdens de aanwezigheid van een dj bij het disco zwemmen tevens de betreffende geluidsapparatuur uitzetten. Deze bevindt zich vanuit de kantine bezien links van de deurpost naar de kleine bar in het zwembad. Informeren van de hulpdiensten via 112. Overige taken zoals opgedragen door de dagverantwoordelijke Bovenstaande taken staan uitvoerig beschreven in de handleiding: Receptie : Hoe te handelen bij een calamiteit / ontruiming. Deze handleiding bevindt zich in de literatuurbak onder de brandmeldinstallatie. De handleiding is als bijlage 4 bij dit document gevoegd. 1

20 d. Belangrijke telefoonnummers Belangrijke telefoonnummers Naam bedrijf Contactpers. Telefoonnummer Mobiel/ privé Alarmnummer 112 Politie Limburg Noord Brandweer kazerne Echt Provincie Storingsnummer Installatiebedrijf Jos Dauven Jos Dauven gemeente Echt- Susteren J. Wolters INTERN Naam Contactpers. Telefoonnummer Mobiel/ privé Directeur Menswel Manager Welzijn en Sport Coördinator Zwembad Coördinator Sporthal/ sportkantine Coördinator receptie Technische Dienst Technische dienst Naschoolse Opvang H. Sonnemans J. Vinclair W. Hebben M. van Pol M. Cuypers H. Wirtz P. Herinx Jeanne Geurts

21 Medisch Naam Contactpers. Telefoonnummer Mobiel/ privé Huisartsenpraktijk Dr. Bergers Dr. Holdorp Huisartsenpraktijk Dr. De Breet Dr. De Breet- Coumans Huisartsenpraktijk Dr. Creusen Dr. Schoonbrood Huisartsenpraktijk Dr. Verijdt (spoedlijn ) Huisartsenpraktijk Dr. Dolman Huisartsenpost Roermond Huisartsenpost Sittard Apotheek Roermond e. Blokindeling bij ontruiming Bij een ontruiming wordt het sportcomplex in blokken opgedeeld en wel als volgt : Blok A : Centrale hal incl. receptie, kantoor tegenover receptie, toiletten, sportcafe incl. keuken en unit coördinatoren Blok B : zwembad incl. bijbehorende kleedlokalen en machinekamer /werkplaats Blok C : sporthal incl. bijbehorende kleedlokalen en spel.o.theek Blok D : Naschoolse Opvang De Boemerang Bij een algehele ontruiming hanteert de dagverantwoordelijke deze blokindeling en geeft de overige aanwezige medewerkers opdracht de blokken te controleren op aanwezige personen. Na controle melden de medewerkers het betreffende blok voor leeg bij de dagverantwoordelijke van dat moment. Aan alle blokken worden in principe vaste medewerkers gekoppeld. In de praktijk is dit evenwel niet altijd haalbaar. Daarom wordt de 2

22 blokindeling in voorkomende gevallen aangepast aan de hand van de dagroosters. Medewerkers dienen zich hiervan zelf te overtuigen. Algemene indeling: Voor blok A zijn verantwoordelijk : Marianne Cuijpers, Marja Pietermans, Ine Kersemakers, Sharon Korvers, Francien Verheijden Voor blok B zijn verantwoordelijk: Patrick Herinx, Anneke Brouwers, Sylvia Evers, Fanny Jetten, Miriam Strijp, Kitty Stefens, Will Hebben., Dennis van Eck Voor blok C zijn verantwoordelijk: Rene Schuurhuis, Geert Aben, Leo Willems, Arjan Szalata, Hans Wirtz, Miguel van Pol Voor blok D zijn verantwoordelijk: eigen personeel van de Naschoolse Opvang de Boemerang. Met de Naschoolse Opvang is voorts de navolgende afspraak gemaakt : Met name in de vakantieperiodes komt het voor dat in de ochtend en aan het einde van de dag slechts een leidster aanwezig is. In geval van een calamiteit in / ontruiming van blok D zal deze leidster een beroep doen op medewerkers van Menswel Sport. De NSO heeft hiertoe een portofoon beschikbaar en beschikt tevens over de werkroosters van Menswel Sport. Indien zich een situatie voordoet waarbij medewerkers van Menswel sport eerder het sportcomplex verlaten dan wel helemaal niet aanwezig zullen zijn, dient dit door een van de coördinatoren ALTIJD gemeld te worden aan de NSO. Bij calamiteiten in de NSO dient de betreffende leidinggevende ( Mevrouw Jeanne Geurts ; tel Duizendpoot ; mobiel ) zo spoedig mogelijk geïnformeerd te worden. In het weekend kan het voorkomen dat er slechts een medewerker in het gebouw aanwezig is. In deze situatie dient bij calamiteiten de hulp ingeroepen te worden van vaste gebruikers van de sporthal / zwembad. Deze vaste gebruikers worden op de hoogte gesteld van het veiligheidsplan. 2

23 f. Instructie ontruiming algemeen Blijf altijd kalm en voorkom paniek Volg de aanwijzingen van de hulpdiensten / eerstverantwoordelijke op. Treedt niet in discussie. De officiële hulpverlening is in deze altijd bevoegd gezag, Help bezoekers uit de gevarenzone, zorg dat ze ( indien mogelijk via de kleedruimtes ) onmiddellijk het gebouw verlaten volgens de vluchtwegen. Mensen gaan voor dingen. Let op mensen die slecht ter been zijn. Verzamel de bezoekers op de verzamelpunten ( voor blok A,C en D is dit de parkeerplaats aan de overkant van de weg. Voor blok B is dit de ligweide) en laat ze daar wachten om na te kunnen gaan of er nog vermisten zijn. In geval van eigen waarneming van calamiteit ALTIJD eerst calamiteit melden bij de receptie en geef hierbij de volgende informatie: o Wie meldt; o Plaats van calamiteit; o Aard van de calamiteit; o Eventueel aantal gewonden. o Geef vermissing van personen door aan de hulpdiensten/ leiding. Indien mogelijk! geef dan iedereen de gelegenheid om zijn kleding te verzamelen. Help waar nodig en bespoedig de ontruiming zoveel mogelijk. Probeer het zoeken naar bezittingen RUSTIG te laten verlopen. Probeer gedrang en paniek te voorkomen. g. Schriftelijke rapportage Na het plaatsvinden van de calamiteit moet hiervan een schriftelijke rapportage worden gemaakt. Dit moet gebeuren door de medewerker die betrokken is geweest bij de calamiteit en de dienstverantwoordelijke. In sommige gevallen moet ook het slachtoffer rapporteren. Dit moet gebeuren door de medewerker die betrokken is geweest bij de calamiteiten en de dienstverantwoordelijke. In sommige gevallen moet ook het slachtoffer rapporteren. Dit blijkt uit de formulieren ongevallenregistratie bezoekers, calamiteitenregistratie en het bommeldingsformulier. Deze formulieren zijn bij de kassa verkrijgbaar. 2

24 5. OPVANG EN NAZORG In crisissituaties is komen vast te staan dat een actieve hulpverlening en belangstelling aan de getroffenen en betrokken medewerkers ten zeerste op prijs wordt gesteld. Dit is de verantwoordelijkheid van de leiding van Menswel Sport. Wanneer na een calamiteit blijkt dat één of meerdere getroffenen in een emotionele crisis raken is een eerste opvang zeker nodig. Op een dergelijk moment kan een verkeerde aanpak het verwerkingsproces hinderen. Het is te overwegen in voorkomende gevallen bureau slachtofferhulp in te schakelen. Na de eerste opvang volgt een tweede fase in de hulpverlening: de nazorg. In deze fase wordt de emotionele verwerking verder gestimuleerd en wordt tevens nagegaan hoe het verwerkingsproces verloopt. Over het algemeen wordt gesteld dat de nazorg enkele dagen na de calamiteit begint. Er is een wezenlijk verschil tussen de opvang en nazorg betreffende een brand, een ongeval of verdrinking met fatale afloop. Bij een ongeval of calamiteit zal zeker het persoonlijke vlak van de belangstelling van groot belang zijn. Bij verdrinking is, alvorens een bezoek aan nabestaanden te brengen, een contact met de huisarts noodzakelijk. De huisarts zal de huiselijke omstandigheden waarin de familie zich bevindt, beter kunnen inschatten. Bij gezinnen van allochtone afkomst doen zich ten tijde van rampspoed onverwachte gebruiken voor, waar wij onvoldoende van op de hoogte zijn. Vandaar de noodzaak eerst contact op te nemen met de Stichting ter bevordering van een Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg (IGGZ). Begeleiding in de nazorg geldt zeker voor onze eigen medewerker die bij het ongeval/ verdrinking betrokken is geweest. Deze begeleiding vereist van de leiding veelal persoonlijke gesprekken en ook gespecialiseerde hulp zal noodzakelijk zijn. Hiervoor kunnen we de hulp inroepen van onze arbodienst Top Care, die bij traumatische gebeurtenissen gespecialiseerde hulp kunnen bieden. Hierdoor wordt het risico van een langdurig trauma aanzienlijk beperkt. 2

25 Bijlage 3 Meldingsformulier ongevallen Gegevens getroffene: Naam Adres Woonplaats Geboortedatum Formuliernr Postcode Kruis aan wat van toepassing is: personeelslid externe medewerker bezoeker Datum plaats van ongeval: Plaats Datum Letsel en schade: Is er letsel? ja nee Noodzaak ziekenhuisopname? ja nee Dodelijke afloop? ja nee Omschrijving letsel Eerste hulp verleend door: (naam) Omschrijving verleende hulp:... Is er materiële schade? ja nee Omschrijving schade.... 2

26 Welke hulpdienst is ingeschakeld? ambulance brandweer politie behandelend arts nl.. Toedracht van (bijna) ongeval/ incident Omschrijving van het (bijna) ongeval/ incident en bijzonderheden (ook betrokken arbeidsmiddelen of stoffen vermelden) Getuige: Wie was getuige.. Oorzaak (bijna) ongevalincident: Geef aan in hoeverre het (bijna) ongeval/ incident is veroorzaakt door de onveilige handelingen en/ of onveilige situaties... Ondernomen acties m.b.t. oorzaak ongeval: Bij ongeval met ernstig letsel (medische behandeling noodzakelijk of ziekenhuisopname) moet dit direct gemeld worden aan de Manager Welzijn en Sport. 2

27 2

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda

Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda januari 2008 SSC P&O Omgaan met agressie en geweld bij de gemeente Breda INHOUDSOPGAVE BLZ. 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten agressiebeleid 3 3. Definitie,

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz

Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Veiligheidsbeleidsplan van de CSG Jan Arentsz Dit beleidsplan is voor het eerst in december 2004 opgesteld. Deze zesde editie is in directie en PMR besproken en goedgekeurd in januari 2014. Naast dit plan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

MODEL CALAMITEITENPLAN

MODEL CALAMITEITENPLAN MODEL CALAMITEITENPLAN Leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Brandweer Buren / Culemborg Toelichting op de leidraad voor het invullen van het raamwerk calamiteitenplan Het model

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie