Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten W.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl"

Transcriptie

1 ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten W.

2 Pagina : 2 van 21 Voorwoord en goedkeuring Het doel van een ontruiming plan is een snelle en veilige ontruiming. Dit kan alleen worden gerealiseerd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan: Duidelijkheid over de werkwijze Bekendheid met de procedure Discipline tijdens een ontruiming, zodat deze rustig en volgens de omschreven procedure kan worden uitgevoerd. Alertheid: Het naar elkaar omzien, met het letten op en het helpen van gasten, ouderen, minder validen en kinderen. In dit ontruimingplan staat beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming voor de Sionkerk van de Hervormde Gemeente Houten (hierna: kerk genoemd) kan worden uitgevoerd. Een ontruiming kan bij verschillende situaties van belang zijn. Dit ontruimingsplan voorziet in de volgende calamiteiten: Brand/ rookontwikkeling Uitval/storing van de elektriciteit EHBO- incident Daarnaast wordt ingegaan op een calamiteit in de directe omgeving van de kerk welke een directe impact heeft op de bezoekers van het kerkgebouw. Object: Sionkerk Hervormde Gemeente Houten Eikenhout PN houten W. De Kerkenraad Vastgesteld door de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Houten Voorzitter/preses Algemene Kerkenraad H. Brommer S.K. van Bezooijen Secretaris/scriba Algemene Kerkenraad Voorzitter College van Kerkrentmeesters... Datum : Brandweer Houten Beoordeeld en goedgekeurd door Brandweer Gemeente Houten Datum : Naam : Functie : Handtekening (en stempel) :..

3 Pagina : 3 van 21 Inhoudsopgave: VOORWOORD EN GOEDKEURING TOELICHTING OP EN BEHEER VAN ONTRUIMING- EN EHBO-PLAN Algemeen Wat is een ontruimingplan? Ontruimingoefeningen Mogelijke redenen voor een ontruiming Uitvoering en begeleiding van de ontruiming en eerste hulp Coördinatiepunt bij ontruiming Aandachtspunten voor het gedrag bij de ontruiming Aandachtspunten voor de verzamelplaatsen na de ontruiming Vrijhouden uitgangen/doorgangen en aanrijroute voor hulpverleningsdiensten Beheer van het ontruiming- en EHBO-plan TELEFOONNUMMERS, ADRESSEN, SAMENSTELLING BHV-ERS Gegevens Sionkerk Samenstelling hulpverleningsgroep Externe hulpdiensten/ Bereikbaarheid Omliggende bebouwing (binnen een straal van 50 meter) VOORZIENINGEN IN DE KERK Brandveiligheidsvoorzieningen Alarmeringsvoorzieningen ONTRUIMINGPLAN Doel ontruimingplan A. Acties bij Brand/rookontwikkeling Acties bij een elektrische storing Procedure voor het ontruimen van de kerkzaal Procedure voor ontruimen van de kindercrèche TAAKVERDELING Inleiding Taak BHV- coördinator Taak koster Taken predikant en kerkenraad Taken leidinggevende crèche Taken organist BESCHRIJVING GEBOUWEN EN TERREINEN Locatie en aanvoerwegen Beschrijving gebouw BIJLAGE 1: HULPVERLENINGSMATERIALEN BIJLAGE 2: ONTRUIMINGPLATTEGRONDEN (HOOFD INGANG) BIJLAGE 3: ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN (BEGANE GROND) BIJLAGE 4: ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN (VERDIEPING) BIJLAGE 5: KANSELMEDEDELINGEN IN GEVAL VAN ONTRUIMING BIJLAGE 6: CHECKLIST CONTROLE RONDGANG (MICHEL / GERRIT)... 21

4 Pagina : 4 van Toelichting op en beheer van ontruiming- en EHBO-plan 1.1 Algemeen In het ontruimingplan staat beschreven op welke wijze een snelle en veilige ontruiming van de kerk moet worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de opbouw en hanteren van het ontruimingsplan. Onderstaand is een toelichting gegeven over nut en noodzaak van een ontruiming- en EHBO plan, de noodzaak tot scholing/training, voorlichting en instructie, worden algemeen geldende aandachtspunten gegeven betrekking hebbend op een ontruiming alsook wordt ingegaan hoe de actualiteitsbewaking van het ontruiming- en EHBO plan is geregeld. 1.2 Wat is een ontruimingplan? Een ontruimingplan is een plan waarin is beschreven wat er gedaan moet worden als een gebouw zo snel mogelijk door alle aanwezigen moet worden verlaten. Alle procedures, taken en afspraken die hierbij nodig zijn, staan beschreven in een ontruimingsplan. Dit ontruimingplan is specifiek geschreven voor de Sionkerk te Houten. Het is de verantwoordelijkheid van een ieder om te zorgen dat het eventueel ontruimen zo goed en veilig mogelijk verloopt. Indien er niet met het plan wordt geoefend heeft het in de praktijk geen waarde. Hiervoor worden dan ook periodiek een aantal oefeningen gepland voor het aanleren en het opfrissen van de kennis. Op deze wijze wordt er op een goede wijze inhoud gegeven aan het ook op dit punt zorgvuldig omgaan met elkaar. 1.3 Ontruimingoefeningen Omdat een ontruiming zo snel mogelijk moet plaatsvinden is er op dat moment geen tijd meer beschikbaar voor het geven van instructies. De aanwezigen dienen dus al te weten wat zij moeten doen, wat er met de kindergroepen gebeurt, enz. Om een ieder vertrouwd te maken en te houden over de inhoud van het ontruimingplan en zijn rol hierin zal er via de kerkbode met regelmaat informatie gegeven worden over de inhoud van het ontruimingplan. Periodiek, eens per jaar, zal er na een kerkdienst een ontruimingoefening worden gehouden, waarbij tevens ontruiming van de crèche en andere in gebruik zijnde ruimten moet worden meegenomen. In beginsel zullen deze ontruimingoefeningen worden aangekondigd zodat ieder zich hierop kan voorbereiden. In een later stadium zullen tevens onaangekondigd oefeningen worden gehouden. 1.4 Mogelijke redenen voor een ontruiming Een ontruiming kan bij verschillende situaties van belang zijn. Dit ontruimingplan voorziet in de volgende calamiteiten: Brand/ rookontwikkeling EHBO incidenten Uitval/storing van de elektriciteit Daarnaast wordt ingegaan op een calamiteit in de directe omgeving van de kerk welke een directe impact heeft op de bezoekers van het kerkgebouw. 1.5 Uitvoering en begeleiding van de ontruiming en eerste hulp Voor de begeleiding van de ontruiming beschikt de kerk over een aantal medewerkers welke beschikbaar zijn voor de begeleiding van de ontruiming. Zij worden aangeduid bijzondere hulpverleners (BHV). Tijdens een ontruiming zijn deze personen te herkennen aan het signaleringshesje welke zij dragen. Het dienst willen doen wordt ingepland door het meenemen van een taken/ opdracht kaart. Deze kaarten zijn per vak ingedeeld 4 vakken in de benedenzaal en één vak in de bovenzaal. Zijn de opdrachtkaarten weg dan weet de koster dat er voldoende bezetting aanwezig is. Het is van belang dat de hulpverleners een juiste training/opleiding hebben gevolgd voor het uitvoeren van hun taken. Naast het 1 of 2 maal oefenen per jaar dient de hulpverlener minstens een verkorte basiscursus (bedrijf- )hulpverlening (met een accent op ontruiming en levensreddend handelen). Daarnaast dient iedere BHV-er een cursus Reanimatie met AED (Automatische Externe Defibrillator) te volgen. De koster(s) en de BHV-ers ontvangen periodiek, jaarlijks, een update van voornoemde training, voorlichting en instructie. Naast de coördinator en BHV-er kunnen opgeleide EHBO-ers, verpleegkundigen en of artsen (indien aanwezig) ondersteunen bij medische hulpverlening. 1.6 Coördinatiepunt bij ontruiming Tijdens de ontruiming en daarna is er een centraal coördinatiepunt. Dit bevindt zich bij de hoofdingang van het kerkgebouw. De leider (koster of coördinator) van de ontruiming moet zich daar dan ook bevinden. De melding van een calamiteit in/bij de kerk wordt door de dienstdoende koster of coördinator gemeld aan de hulpverleningdiensten (via 112). De koster is daarna het aanspreekpunt voor de hulpverleningsdiensten. 1.7 Aandachtspunten voor het gedrag bij de ontruiming Voorkom paniek en help elkaar, let op gasten, ouderen, minder validen en kinderen. Een rustige ontruiming gaat sneller dan een wilde ontruiming waarbij iedereen door elkaar heen loopt en men elkaar voor de voeten loopt. Praat zo weinig mogelijk, er is dan meer concentratie en eventuele instructies zijn dan duidelijker te horen. Tassen en andere spullen die men bij zich heeft in de kerkzaal, kan men bij een ontruiming meenemen. Dit om vermissing ervan te voorkomen. Eventuele jassen die aanwezig zijn in de hal laten liggen. Pas nadat de ruimte is

5 Pagina : 5 van 21 vrijgegeven mag men de spullen gaan halen. Voorkom dat mensen gaan rennen. Dit kan namelijk paniek veroorzaken. Blijf zelf rustig en geef duidelijke instructies. Ouders die kinderen hebben in de crèche of op een kindergroep moeten naar de verzamelplaats gaan. In de organisatie van de ontruiming is voorzien dat de leiding van crèche en kindergroepen, al dan niet aangevuld met leden uit de kerkenraad zorg dragen voor het naar buiten begeleiden van de kinderen. 1.8 Aandachtspunten voor de verzamelplaatsen na de ontruiming De regel is dat afhankelijk van de (nood)uitgang de aanwezigen zich verzamelen op de stoep aan de overzijde van het Eikenhout, op achterzijde van de parkeerplaats op het kerkplein en of op de aarden wal naast de kerk. De uitzondering is dat bij slecht weer men in de auto s mag gaan zitten. Dit wordt dan door de BHV-er aangegeven. Auto s mogen niet verplaatst worden zonder toestemming. 1.9 Vrijhouden uitgangen/doorgangen en aanrijroute voor hulpverleningsdiensten Het is de plicht van de kerkbezoekers de toegang tot het kerkgebouw in voldoende mate vrij te houden. Er mag geen enkele auto in de ingang tot het kerkplein worden geparkeerd. Indien een auto hier toch staat zijn eventuele beschadigingen aan de auto(s) als gevolg van een ontruiming(-oefening) en of aankomst van hulpverleningsdiensten voor risico en rekening van de eigenaar van de desbetreffende auto. Er moet een vrije doorgang rondom de kerk worden gewaarborgd. Indien uw fiets dit belemmert, kan deze worden verplaatst. Eventuele beschadigingen die hierbij optreden zijn voor risico en rekening van de fietseigenaar. Uitgangen van het kerkgebouw mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd. Ook niet voor eventjes Beheer van het ontruiming- en EHBO-plan De ontruiming en EHBO planning dient correct en actueel te zijn en te blijven. De kerkenraad/kerkrentmeesters is/zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het ontruimingplan. Hiertoe wordt het ontruiming- en EHBO plan jaarlijks besproken in het college van kerkrentmeesters, waarbij het indien nodig bijgesteld wordt. Na bijstelling wordt het ontruimingplan aan de kerkenraad aangeboden en vastgesteld. Wijzingen van de inhoud van het ontruimingplan geschiedt via c.q. onder autorisatie van de kerkrentmeesters. De volgende personen zijn in het bezit van dit ontruimingsplan: Nr. Naam Functie 1. S.K. van Bezooijen Ouderling kerkrentmeester 2. P. Kreuning Koster 3. D. Mourik Koster 4. J. van Vliet Koster 5. M. Devilee Ambulance hulpverlener 5. G.Kouwenhoven Assistent/ coördinator Alleen bovengenoemde personen worden voorzien van een gewijzigde versie van het plan. De meest actuele versie van het ontruiming- en EHBO plan is aan te vragen bij een kerkrentmeester. Deze wordt u dan zo mogelijk per mail toegezonden.

6 Pagina : 6 van Telefoonnummers, adressen, samenstelling BHV-ers 2.1 Gegevens Sionkerk Bereikbaarheid gebruiker : Hervormde gemeente Houten Eikenhout PN houten W Samenstelling hulpverleningsgroep Contactpersoon kerkenraad : S.K van Bezooijen Predikant : Kosters/Coordinators : P.Kreuning : D.Mourik : J van Vliet Assist koster/coordinator : G.Kouwenhoven Afkondiging/deur bewaken : Ouderling van dienst -- aanwezig Hulpverlening creche : Kerkrentmeester -- aanwezig Plv coördinator hulpverlening : M.Devilee G.Kouwenhoven Medisch opgeleide leden : M.Devilee : : : BHV leden : Dick van Vuuren : Henny Boender : Dea van Vuuren : Louise v.d.berg : Joanne Plaisier : Corinne van Os : Els Neuteboom : Jurianne Plaisier : Petra van der Hoeven : Heleen Beumer Begeleider(s) Buiten : Jan Sluiter : 2.3 Externe hulpdiensten/ Bereikbaarheid Alarmnummer : Politie / brandweer / ambulance Spoedeisend Niet spoedeisend Brandweer Houten : Brandweer Houten De Brug LN Houten W Omliggende bebouwing (binnen een straal van 50 meter) Er zijn geen omliggende bedrijven aanwezig binnen een straal van 50 meter. Wel zijn er verschillende woonhuizen aanwezig binnen deze straal van 50 meter. De afstand tussen de kerk en het dichtstbijzijnde woonhuis is 10 meter. Hr. M. Kastrop Dennenhout PP Houten De meterkast moet bij binnenkomst verplicht van het slot. Hier bevinden zich de nodige afsluiters en een telefoon!!!! De dd koster neemt DECT telefoon mee naar zijn zitplaats! Alle sleutelbeheerders zijn hier verantwoordelijk voor!

7 Pagina : 7 van Voorzieningen in de kerk 3.1 Brandveiligheidsvoorzieningen Branddetectie voorzieningen Rookmelders Handbrandmelders : 5x Voor de meterkast ingang, in zaal 4,5 en in gang (2x) boven allemaal met doorlus verbinding naar SMC : 5x Batterij rookmelders: zaal 1 zaal 3 zaal 6 voor en achter en achter orgel : 6x 1x bij meterkast (ingang kerk) 1x bij ingang consistorie 1x bij ingang kerkzaal links 1x bij kansel / psalmenbord 1x bij doorloop naar creche bij kapstok boven 1x tegenover ingang galerij Brandrepressie voorzieningen Handblustoestel Handblustoestel : Ja Ja Aantal Aantal 1 2 Blusmiddel: Blusmiddel: CO2, 6 kg in keuken S6, links achterin kerkzaal, S6, naast deur kosters/opnamekast Slanghaspels 25 mtr : Ja Aantal: 2 Blusmiddel: Water. 1 bij doorgang beneden Blusmiddel: Water. 1 Kerkzaal links Verdieping Handblustoestel : ja Aantal: 1 Blusmiddel: S6 onder haspel Slanghaspels 25 mtr : Ja Aantal: 1 Blusmiddel: Water De locatie van de diverse brandblusmiddelen is aangegeven op de plattegronden. 3.2 Alarmeringsvoorzieningen Omroep bij stroomuitval Omroep microfoon keuken : : Megafoon in de kansel. Werkt op alle speakers, mits versterker aanstaat. Alarmsignaal : Ja, slow-whoopinstallatie Branddetectie met doorlus naar : Ja beveiligingsbedrijf Andere vorm alarmering : Inbraakalarm naar meldkamer naar SMC Bluswatervoorziening brandweer Aan de zijde van de openbare weg (Eikenhout) is aan de voorkant van de kerk op ongeveer 25 meter verwijderd van toegang van het gebouw een brandkraan aanwezig. Inspectie, keuring en onderhoud De aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Tijdige opvolging hiervan wordt bewaakt door de kerkrentmeester. Periodiek wordt in het gebouw een werkplekinspectie/veiligheidsrondgang gehouden waarbij nagegaan wordt of brandveiligheidsvoorzieningen goed bereikbaar zijn en nog in goede staat bevinden. De uitkomsten hiervan worden vastgelegd. Controle 1x per 6 weken (Michel en Gerrit) volgens checklist Technische voorzieningen Mechanische afzuiging aanwezig : Ja Welke vorm: Geforceerde afzuiging Bhv aanwezigheidsbord : Aan zijkant AED Aanwezigheid noodverlichting : Ja in huidige verlichting: 6x ingebouwd in de vluchtwegen en de aanwijzingsborden boven de uitgangen. Zaklampen (gaan automatisch aan wanneer stroom uitvalt) BHV zitplaats aanduiding : Op de locaties Locatie hoofdsluiter gas : Meterkast bij de voordeur Locatie hoofdsluiter elektriciteit : Meterkast bij de voordeur Locatie hoofdsluiter water : Meterkast bij de voordeur DECT telefoon : Meterkast bij de voordeur Inbraakinstallatie aanwezig : Ja Doorlus naar beveiligingsdienst : Ja naar SMC 10x 1x keuken achter de koffieketels 1x zaal 2 1x consistorie bij de ingang links. 1x rustpunt 1x naast de ouderlingen/diaken zitplaatsen 1x koster/opname ruimte 1x bovenzaal Nois 1x achter het orgel 1x crèche boven zaal 6 1x meterkast bij ingang

8 Pagina : 8 van Ontruimingplan. 4.1 Doel ontruimingplan Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming zo doelmatig te laten verlopen. Een ontruiming kan bij verschillende situaties nodig zijn. Navolgende situaties kunnen aanleiding geven tot het overgaan tot ontruiming: A. Brand/ rookontwikkeling B. Uitval/storing van de elektriciteit 4.2 A. Acties bij Brand/rookontwikkeling Inleiding Brandmelding kan plaatsvinden door visuele waarneming en als gevolg van het afgaan van de rookmelder. Deze staat vaak ook direct in contact met de alarmcentrale SMC Groep Omschrijving / Plaats zie tekeningen Aantal melders 1. Rookmelder voor de meterkast bij de ingang met doorlus naar SMC 1 2. Zaal 1 1 (batt.) 3. Zaal 3 1 (batt.) 4. Zaal 4 met doorlus naar SCM 1 5. Zaal 5 met doorlus naar SCM 1 6. Zaal 6 voor afsluitschot 1 (batt.) Zaal 6 achter afsluitschot Achter het orgel Fase 1: Brandmelding 1 (batt.) 1 (batt.) 1. Brandmelding kan plaatsvinden door visuele waarneming en als gevolg van het afgaande van één of meerdere rookmelders. 2. Koster stelt zich op basis van waarneming ter plaatse op de hoogte van de aanwezigheid en omvang van de brand. 3. Koster bepaalt of brand eenvoudig zelf blusbaar en voert die uit met hulp van ingeroepen derden. Bij twijfel wordt gealarmeerd voor telefoonnummer Door de koster wordt zo snel als mogelijk contact met de kerkrentmeester opgenomen en bespreekt de ernst. 5. De kerkrentmeester loopt naar preekgedeelte en begint met lezen van bijlage 5, Kanselmededelingen in geval van ontruiming. 6. BHV-coordinator, BHV-ers, Begeleider(s) buiten en koster nemen positie in; Diakenen begeven zich naar creche. 7. BHV-ers: Sluit zoveel mogelijk deuren tussen de brandhaard en bedreigde personen. Indien er personen in de directe omgeving van de brand verkeren, worden deze in veiligheid gebracht. Waar de brand geconstateerd wordt direct starten met het blussen van de brand, met behulp van de in het kerkgebouw aanwezige blusmiddelen. 8. De dienstdoende ouderling neemt na aflezen van kanselboodschap positie in bij de zijdeur naar de creche en zorgt dat die niet wordt gebruikt door mensen die de kerkzaal willen verlaten. 9. Indien de omvang van brand direct gevaar oplevert c.q. kan opleveren voor personen, dient overgegaan te worden tot ontruiming van het pand (zie hoofdstuk 4.2.3) Fase 2: Ontruimingsopdracht Zie hoofdstuk 4.4

9 Pagina : 9 van Acties bij een elektrische storing Inleiding In het kerkgebouw kan door het uitvallen van de verlichting een gevaarlijke situatie ontstaan door desoriëntatie. Wanneer de verlichting uitgaat in de kerk kan dit twee oorzaken hebben: Intern probleem in de kerk Extern probleem bij de energieleverancier In de kerk is voldoende noodverlichting aangebracht om de vluchtroute en de uitgangen zonder problemen te kunnen bereiken Optreden elektrische storing 1. Waarnemen van de storing door uitvallen van de verlichting bepalen of er situatie is ontstaan, waarbij dienst/activiteit beëindiging nodig is. Nee, koster zoekt oorzaak en tracht dit op te lossen Ja, koster informeert kerkrentmeesters, welke daarna zorgen voor kanselboodschap via megafoon 2. De kerkrentmeester vraagt de gemeente (a capella) te zingen psalm 42 en wanneer de koster/ kerkrentmeester nog geen oorzaak heeft gevonden om dan psalm 116 te zingen. 3. Koster onderzoekt de storing of deze intern dan wel extern is, en bepalen of uitgevallen elektriciteit zodanig risico in zich heeft dat ontruiming voor de hand liggend is. Bij twijfel afstemmen met kerkrentmeester ( bij voorkeur voor einde tweede gezang) en beslissing nemen, bij twijfel beslist kerkrentmeester. Wegingsfactoren voor wel/niet ontruimen zijn: de aard van storing omgevingsfactoren (hoe donker is het, in het pand) 4. Op basis van de genomen beslissing wordt door de kerkrentmeester via de kansel de gemeente geïnformeerd over storing en beslissing de dienst voort te zetten OF over te gaan tot ontruiming en wijze van ontruiming, Hierbij trekken alle vakhoofden hun hesje aan en gaan staan op de plaats waar zij zich bevinden. 5. Bij externe storing : dienst/activiteit kan in rust worden beëindigd. Het gebouw wordt op de regulier manier verlaten. 6. Bij interne storing: bepalen of gebouw op reguliere manier wordt verlaten of conform de ontruimingsopdracht. De kerkrentmeester bepaalt de wijze van verlaten van het pand en geeft dit aan in de kanselboodschap. en bepaalt hiermee de wijze van waarop beëindiging van de dienst/activiteit plaatsvindt. 7. Bij beslissing tot ontruiming zie verder 4.3.3, Ontruimingsopdracht Ontruimingsopdracht In principe alleen van toepassing bij interne storing en besluit dat het pand niet op reguliere wijze is te verlaten 1. Bij beslissing tot ontruiming pakt kerkrentmeester de groen kaart :bijlage 5, Kanselmededelingen in geval van ontruiming. 2. BHV-coordinator, vluchtwegbegeleiders BHV-ers en koster nemen positie in; Diakenen begeven zich naar creche. 3. Ouderling van dienst neemt na aflezen van kanselboodschap positie in bij de zijdeur naar de creche en zorgt dat die niet wordt gebruikt door mensen die de kerkzaal daar willen verlaten. 4. Zie verder hoofdstuk 4.4.

10 Pagina : 10 van Procedure voor het ontruimen van de kerkzaal Inleiding Wanneer er door de koster een calamiteit is geconstateerd waarbij de kerk ontruimd moet worden geldt volgende instructie: Het starten en volgorde van een ontruiming door middel van een mededeling 1. Indien er zich een situatie voordoet waarbij de kerk moet worden ontruimd loopt de koster naar de kerkrentmeester van dienst en vraagt hem het groene blad met de instructies voor te lezen. Dit blad ligt aan de binnenzijde van de kansel. 2. De kerkrentmeester zal dan vervolgens via de microfoon een melding geven waardoor de aanwezige BHV-ers weten dat er een ontruiming gaat plaatsvinden en zij in actie moeten komen. Bij een stroomstoring gebruik maken van de megafoon, staat in de kansel. Megafoon na gebruik kerkrentmeester naar coordinator (laten) brengen. 3. De BHVers ( mensen metoranje hesjes aan) en coördinator (met groen hesje aan), leiden de aanwezige mensen naar de uitgangen die voor het betreffende vak van de kerk zijn aangewezen om daarmee de spreiding van mensen over de uitgangen optimaal te benutten. 4. Vervolgens/parallel hieraan zal de verdere informatie van het instructieblad voorgelezen worden door de kerkrentmeester en zal de kerkzaal op dat moment via de (nood)uitgangen moeten worden ontruimd. Het is nodig om de ontruimingopdracht luid, ( desnoods met de megafoon), te herhalen als blijkt dat aanwezigen de tekst niet hebben verstaan of begrepen. (Overwicht= belangrijk om paniek te voorkomen). 5. De koster zal de hulpdiensten bellen via 112 en doorgeven dat er een calamiteit is in de Sionkerk, Eikenhout 221 te Houten 6. Op de volgende locaties zullen BHV-ers gaan staan met een oranje vest en specifieke instructies te vinden zijn: 1. bovenzaal. 2. In kerkzaal zijn 4 vaste BHV plaatsen, deze BHV ers lopen met kerkgangers mee totdat deze buiten zijn. Hierna gaan zij terug voor inspectie ALLE ruimten 3. De coordinator, met groene hes, staat bij meterkast, om hulpdienst(en) op te vangen Er moet bij de ontruiming op worden toegezien dat alle personen bezittingen, zoals jassen en paraplu s aan de kapstok laten hangen (dit bemoeilijkt/blokkeert tevens de ontruiming)!!!! 7. Iedereen gaat in principe via de kortste vluchtroute naar buiten. Dit kan dus via de hoofdingang of via de nooduitgang. De kerkrentmeester moet afhankelijk van de situatie dit aansturen door het geven van duidelijke instructies via de microfoon. De personen die het dichtst bij de uitgang zitten lopen het eerst. Zij verlaten achter elkaar de ruimte en halen elkaar niet in. Hierbij geldt dat kinderen vóór volwassenen gaan en volwassenen vóór materialen. 8. De bijzondere hulp verleners controleren alle bij de kerk behorende ruimtes! Het is mogelijk dat niet alle aanwezige personen die de dienst bijwonen, op het moment van ontruiming in de kerkzaal aanwezig zijn. Het kan gebeuren dat iemand naar het toilet is. 9. Na aankomst van de professionele overheidsdiensten, zoals brandweer, ambulance of politie, draagt de coördinator de leiding over en blijft ter beschikking, ook de koster blijft ter assistentie.

11 Pagina : 11 van Regels bij ontruiming 1. Na de ontruiming verzamelen de ouders hun kinderen en houden appel op het buitenterrein (de grasvelden of straat Eikenhout) van de kerk. Het dient aanbeveling om dan als gezinnen en families te verzamelen en dan (na afmelding bij de coördinator) het buitenterrein te verlaten. 2. Toegangswegen altijd vrijhouden! (na publicatie van dit plan zal er tzt vóór de dienst een verzoek tot verplaatsing van foutparkeerders worden afgekondigd) 3. Bij vermissing van één of meerdere personen wordt dit gemeld aan één van de teamleden. 4. Deze geeft zijn bevindingen zo spoedig mogelijk door aan de coördinator, brandweer of politie. 5. Bij regen en koud weer is het aan te bevelen, dat de coördinator beslist, dat de kleine kinderen en oudere gemeenteleden in auto s kunnen plaatsnemen. Of opgevangen worden door buurtbewoners. 6. Het heel duidelijke en rustige optreden van de teamleden is bepalend om paniek te voorkomen Beëindiging ontruimingsactie 1. De bijzondere hulp verleners geven aan wanneer een ontruiming(oefening) is beëindigd. 2. De hulpverleners geven aan wat er na de ontruiming gebeuren moet. Hierbij wordt er over de volgende onderwerpen informatie gegeven: Of de kapstokken met jassen reeds naar buiten zijn gebracht of wanneer dit gebeurt. Of directe omgeving van het kerkgebouw wel of niet is vrijgegeven. Of het kerkgebouw wel of niet toegankelijk is. Of de kerkdienst / bijeenkomst wel of niet wordt vervolgd. Of de geparkeerde auto s wel of niet gebruikt en verplaatst mogen worden. Eventueel de mogelijke oorzaak / reden voor de ontruiming eventueel of er slachtoffers zijn of dat dit niet bekend is, er worden hierbij geen namen genoemd. 3. Alle personen mogen het terrein verlaten en naar huis. Let op de veiligheid! Zeker als er nog hulpdiensten werkzaam zijn! 4. Eventuele opmerkingen over de ontruiming en de procedure en eventuele vragen en/of opmerkingen van de aanwezigen worden door de bedrijfshulpverleners aan de leider van de ontruiming door gegeven voor het evaluatieverslag 5. Evaluatie kerkrentmeesters met alle hulpverleners.

12 Pagina : 12 van Procedure voor ontruimen van de kindercrèche Inleiding Elke dienst moet er door de leiding geteld worden hoeveel kinderen er zijn Aantallen op lijst (mogelijk: krijtbordjes) bij de deur noteren. Het moet bij de leidinggevende bekend zijn hoeveel kinderen er op dat moment aanwezig zijn. De wetenschap dat er voor de kinderen van de crèche wordt gezorgd, kan veel paniek bij de ouders in de kerk voorkomen Ontruimen Let op: bij iedere creche dienst het aantal aanwezige kinderen noteren op de lijst/ bordjes en bij de ontruiming doorgeven aan coördinator voor de controle! Indien het in de ruimte aanwezige ontruimingssignaal afgaat dient ook ontruimd te worden. Hierbij hoeft er niet gewacht te worden op een hulpverlener. Een instructiekaart is aanwezig Naar de verzamelplaats 1. Door de koster of coördinator worden de Diakenen op de hoogte gebracht dat de crèche ontruimd moet worden. 2. De diakenen gaan z.s.m. naar de crèche en beginnen samen met de aanwezige crèche/clubleiding de ruimte te ontruimen. (tel het aantal aanwezige kinderen) controle via de kaart/bord. 3. De kindergroep wordt via de nooduitgang ontruimd. Kinderen die kunnen lopen worden door een begeleider(ster) naar buiten gebracht en bij elkaar gehouden. De andere begeleiders(sters) nemen de overige kinderen mee. Als iedereen buiten is gaat de leiding met alle kinderen naar de verzamelplaats (grasveld achter parkeerplaats kerk).. Draag geen kinderen over aan ouders voordat een ieder op de verzamelplaats is. 4. Indien de kindercrèche is ontruimd wordt dit door de crècheleiding z.s.m. gemeld aan de coördinator!!! Beëindiging ontruimingsactie 1. Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen in goed overleg een datum, alle leidinggevenden van de crèche/clubs dienen daarbij aanwezig te zijn.

13 Pagina : 13 van Taakverdeling 5.1 Inleiding Het ontruimingsplan heeft ten doel de ontruiming zo doelmatig te laten verlopen. Een ontruiming kan bij verschillende situaties nodig zijn. Navolgende situaties kunnen aanleiding geven tot het overgaan tot ontruiming: A. Brand/ rookontwikkeling B. Uitval/storing van de elektriciteit In de volgende paragraaf staan de taken per persoon. Een ieder moet wel goed nagaan wat zijn taak is in het geheel van ontruiming. En zich ook aan zijn opdracht houden! Is daar onduidelijkheid over meldt dit dan aan de Kerkrentmeester / coördinator. 5.2 Taak BHV- coördinator 1. Zodra zich een calamiteit voordoet trekt de koster zijn groene hesje aan. 2. In eerste instantie treedt koster op als coördinator. Deze mag zijn taak op later tijdstip overgeven aan plaatsvervangende coördinator waarbij deze hoofd coördinator wordt. Beide dragen dan een groen hesje 3. Hij gaat kijken wat er is gebeurd en rapporteert zo snel mogelijk naar de dienstdoende kerkrentmeester. 4. De koster (coördinator) stelt zich op aan de keukenbalie nabij de hoofdingangen en blijft daar. 5. Wanneer een ander de taak van coördinator op zich neemt meldt deze zich zsm bij de koster. - Koster houdt groene hesje - Coördinator neemt extra groene hesje en trekt deze aan. 6. De coördinator blijft waar hij/zij is en vangt de gealarmeerde hulpdiensten op. 7. Wanneer iedereen uit het pand is melden de bhv-ers zich bij de coördinator voor eventuele aanvullende taken. (Hierbij moet gedacht worden aan het voor de laatste keer inspecteren van het gehele pand op mogelijk achtergebleven slachtoffers of materialen) 5.3 Taak koster Bij de opening van de kerk dient altijd door de sleutelbeheerder, de meterkast geopend te worden! Dit om bij de afsluiters en de telefoon te kunnen komen. Dit is voor elke sleutelbeheerder een verantwoordelijkheid! 1.De koster wordt gealarmeerd als er een calamiteit voordoet. Hij heeft vaak een telefoon bij zich. Zo spoedig als de gebeurtenis toelaat begeeft hij zich naar de plaats van de calamiteit, tenzij hijzelf degene is die het geconstateerd heeft. 2.Nadat hij de calamiteit heeft waargenomen, belt hij de alarmcentrale (DECT telefoon of telefoon meterkast) 3.De koster treedt altijd als eerste op als coördinator bij een calamiteit, en draagt deze taak indien hij dat wenst over aan een andere coördinator. De coördinator draagt altijd een groen hesje! 4.Als er door een alarm van de groepencentrale alarm wordt doorgegeven treed onmiddellijk fase 1 van het ontruimingsplan in werking. 5.De koster/coordinator informeert de kerkrentmeesters over de omvang en ernst van de calamiteit. Vermeld duidelijk dat het kerkgebouw ontruimd moet worden ja of nee. 6 Ḋe koster/coordinator blijft bij de METERKAST toezicht houden en verwijst daar de overheidsdiensten waar de calamiteit zich voordoet en waar de mogelijke vervangende coördinator in de kerk is. 7.Na aankomst van de hulpdienst(en) draagt hij/zij de leiding over en blijft ter beschikking voor eventuele aanvullende informatie en/of instructies van de hulpdienst(en). 8.Na afloop van de calamiteiten heeft hij kort overleg met de kerkrentmeesters en de overheidsdiensten over het mogelijk weer kunnen plaatsvinden van de kerkdienst

14 Pagina : 14 van Taken predikant en kerkenraad 1. De predikant dient te stoppen zodra de ouderling van dienst over gaat tot uitvoering van zijn taken. Is hijzelf degene die de calamiteit geconstateerd heeft, dan alarmeert hij de koster. 2. De koster treedt altijd op als eerste coördinator bij een calamiteit. Instrueert de kerkrentmeester zonodig. 3. In de preekstoel ligt de kanselkaart waarop de eerste informatie staat vermeld. De kerkrentmeester leest deze voor. Bij stroomstoring de megafoon gebruiken!! Neem altijd de megafoon mee en draag deze over aan coordinator! Deze is nodig voor gebruik op buitenterrein. 4. Wanneer de kerkrentmeester opdracht geeft tot ontruiming van het kerkgebouw, dient ook de predikant het gebouw te verlaten. 5. Wanneer de ontruiming plaatsvindt na de collectezang, is het raadzaam, de collecte door een diaken veilig te laten stellen. 6. Blijf steeds in contact met de hulpverleners voor het in ontvangst nemen en uitvoeren van eventuele instructies. 7. Na afloop van de calamiteit hebben de coördinator, kerkrentmeesters en de overheidsdiensten overleg over het mogelijk weer kunnen hervatten van de kerkdienst. 8. Na een calamiteit vindt er een evaluatie plaats. De kerkrentmeesters bepalen in goed overleg een datum en de kerkenraad + BHV- ers dienen daarbij aanwezig te zijn. 5.5 Taken leidinggevende crèche 1. De leidinggevende wordt door de Diakenen gealarmeerd als zich een calamiteit in de kerk voordoet. 2. Wanneer er zich een calamiteit in de crèche voordoet tijdens een kerkdienst wordt direct de koster gealarmeerd die zorg draagt dat de diakenen naar de crèche gaan om te helpen. 3. Bij ontruiming komen de diakenen assisteren. De ouderling van dienst gaat daarna voor de deur staan naar de creche en voorkomt dat deze wordt gebruikt! (Er lopen kinderen achter die hl als vluchtweg gebruiken) 4. Ontruiming: zie 4.4 van ontruimingopdracht 5.6 Taken organist 1. In een geval van calamiteit zonder ontruiming gaan de aanwezigen ter afleiding zo mogelijk over tot zingen van Psalm:42 en Psalm 116. Met daarna aanvullend orgelspel. De aanzet tot het zingen (dirigeren) is in handen van de organist. Of in opdracht van de coördinator. 2. Kan de kerkdienst weer worden vervolgd, dan krijgt de organist een teken en stopt hij met bovenstaande. 3. Wanneer er wordt overgegaan tot ontruiming, dient de organist het kerkgebouw ook te verlaten. 4. Na afloop van de calamiteit deelt de coördinator in overleg met de kerkrentmeesters mee over het weer kunnen hervatten van de kerkdienst.

15 Pagina : 15 van Beschrijving gebouwen en terreinen 6.1 Locatie en aanvoerwegen Het kerkgebouw is gelegen aan de zijkanten van een woonwijk. Het kerkterrein is feitelijk alleen via het Eikenhout te bereiken. De hoofdingang van de kerk bevindt zich aan het Eikenhout. De verkeerswegen (Rondweg en De Koppeling) rondom de locatie zijn goed berijdbaar voor voertuigen. Vanaf deze wegen is de kerk te voet goed te bereiken. Er is parkeer gelegenheid op het kerkterrein aanwezig. Op feestdagen c.q. bij bijzondere diensten en weliswaar in mindere mate bij slecht weer is het parkeerterrein veelal overvol. Bij bijzondere diensten wordt gevraagd te parkeren op aangeduide parkeerplaatsen in de directe omgeving van de kerk. Voor het parkeren op het weggedeelte nabij de kerk geldt een parkeerverbod aan één zijde van deze weg, waardoor in geval van een calamiteit het kerkgebouw bereikbaar blijft. 6.2 Beschrijving van het gebouw Algemeen Voor het betreden van het gebouw kan gebruik worden gemaakt van de hoofdingang. De hoofdingang is naar buiten opendraaiend; dit geldt eveneens voor de nooduitgang aan alle zijdes van het gebouw. Het gebouw bestaat uit verschillende zalen en deze zijn allemaal verbonden aan een centrale hal. Er is in de kerkzaal ook een galerij aanwezig Beschrijving per gebouwonderdeel In hoofdstuk 11 is een bedrijfsplattegrond annex ontruimingplattegrond opgenomen. Object/gebouw : Kerk Bouw aard : Bakstenen gebouw met een begane grond en een 1e verdieping, Het gebouw is verdeeld in verschillende zalen waarvan de grootste als kerkzaal wordt gebruikt. Aantal bouwlagen : 2 Aantal bouwlagen in gebruik : 2 Kelder : Nee Parkeergarage : Nee Brand risico : Laag (zie hoofdstuk 9) Bestemming : kerkgebouw Gemiddelde aanwezigen : Op zondagen gemiddeld 450. Belendende percelen : Woonhuizen, adresgegevens zie hoofdstuk 2.4 Bijzonderheden : Kerkgebouw is asbestvrij.

16 Pagina : 16 van 21 Bijlage 1: Hulpverleningsmaterialen Onderstaand overzicht; geeft een indicatie van benodigde hulpverleningsmaterialen Voor adequaat optreden zijn diverse hulpmiddelen aanwezig. Alle hulpverleners beschikken over een reflecterend vest in een houder bij hun zitplaats. Gebruiksdoel Omschrijving middelen Locatie Nadere aanduiding Nr. op platte grond Alarmering Voor vervoer van personen Voor eerste hulp maatregelen Telefoon DECT telefoon Microfoon Handbrandmelder Handbrandmelder Handbrandmelder Handbrandmelder Handbrandmelder Handbrandmelder Rookmelders (Batt.) Rookmelders (doorlus SCM) In de meterkast (ingang) Meterkast/ kosters zitplaats Keuken werkt overal op versterker Doorgang consistorie zaal Kansel / bij psalmenbord Kerkzaal binnenkomst links Hal naar kapstok/ creche Bij binnenkomst meterkast Boven Beneden Boven Beneden Boven T/O ingang galerij Zaal 1 en 3 en achter het orgel Zaal 6 voor en achter schuifwand Bij meterkast en gang bij kapstok Zaal 4,5, galerij en in de gang : 1 Rolstoel Invalide toilet 1 Brancard Invalide toilet 2 wollen plaids Invalide toilet : 1 verbanddoos Keuken 1 verbanddoos Boven Gang 1 branddeken Keuken 1 AED In kerk bij kosterbank 1 Beademingsmasker In AED kast 1 doosje plastic handschoenen Keuken 1 emmertje/opvangbakje Keuken 1 emmer absorberende korrels Kosters/opnamekast (te gebruiken na braken) Voor brandbestrijding : 1 slanghaspel Gang tussen kerkzaal en crècheruimte 1 slanghaspel Links achterin kerkzaal 1 slanghaspel Boven Gang 3 Handbrandblusser Boven Keuken, Gang naast kosters/opnamekast Links achterin kerkzaal onder haspel Gang onder haspel Voor stroomuitval en ontruiming : Keuken achter koffiezetmachine Consistorie bij ingang links Kerkzaal naast kerkenraadplaats Zaal 2 Rustpunt Kosters/opnameruimte Achter het orgel Meterkast ingang Boven Zaal 5 (clubruimte NOIS) Boven Crècheruimte 1 Megafoon In de kansel alleen op on drukken!

17 Pagina : 17 van 21 Bijlage 2: Ontruimingsplattegrond (Hoofdingang)

18 Pagina : 18 van 21 Bijlage 3: Ontruimingsplattegronden (Begane Grond)

19 Pagina : 19 van 21 Bijlage 4: Ontruimingsplattegronden (verdieping)

20 Pagina : 20 van 21 Bijlage 5: Kanselmededelingen in geval van ontruiming MEDEDELINGEN IN GEVAL VAN ONTRUIMING De dienstdoende Kerkrentmeester leest dit woordelijk voor: (zonodig via megafoon welke in de kansel staatalleen op on drukken). INDIEN: GEEN SPOED: 1. ER IS EEN PROBLEEM ONTSTAAN WAARDOOR WIJ DE DIENST NIET KUNNEN VOORTZETTEN 2. VOLG U DE AANWIJZINGEN VAN DE HULPVERLENERS OP 3. U KAN NU RUSTIG VIA DE NORMALE ROUTES DE KERK VERLATEN VOLG DE AANWIJZINGEN VAN DE HULPVERLENERS OP INDIEN: WEL SPOED RUSTIG EN DUIDELIJK TOESPREKEN: 1. BLIJFT U ZITTEN EN LUISTER NAAR MIJN INSTRUCTIES 2. ER IS EEN PROBLEEM WAARDOOR ONTRUIMING NODIG IS 3. DE KINDEREN IN DE CRECHE WORDEN NAAR BUITEN BEGELEID DOOR DE KERKENRAADSLEDEN 4. VOLGT U DE AANWIJZINGEN VAN DE HULPVERLENERS OP 5. DE HULPVERLENERS GEVEN AAN VIA WELKE UITGANG U DE KERK DIENT TE VERLATEN 6. BLIJF RUSTIG, HELPT ELKANDER, U GAAT NU RUSTIG NAAR DE AANGEWEZEN UITGANGEN

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede

Veiligheidshandboek Voorwegschool Heemstede Voorwegschool Heemstede Inhoud: 1. Voorwoord 2. Visie 2.1. Veiligheidsbeleidverklaring 2.2. Aandachtsgebieden 2.3. Aanpak 2.4. Overzicht 3. Fysieke veiligheid 3.1. Verkeer 3.2. Gebouwen 3.3. Schoolplein

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker

Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen. Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Checklist veiligheid kleinschalige woonvormen Auteurs Marion Keizer Harmen Jonker Colofon 2011 Vilans Dank De totstandkoming van deze checklist was niet mogelijk zonder de inbreng van experts en ervaringsdeskundigen.

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST

Handboek HOST. cursief. Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Handboek HOST cursief Datum: 1 november 2012 Status: DEFINITIEF Versie: 2012-2.0 Bestandnaam: Handboek HOST Auteurs: Martin Pheifer Robert Bril Leon Schmidt Martijn Leenart Michiel van der Lip Stefan Meijering

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012

Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL. Versie Rudolf Steiner College Rotterdam. P. Scholtes juni 2012 Vrije School Zuid-Holland VEILIG OP SCHOOL Versie Rudolf Steiner College Rotterdam P. Scholtes juni 2012 Inhoudsopgave INLEIDING VEILIG OP SCHOOL... 4 1. Missie en visie op de schoolveiligheid... 4 2.

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie