Handboek Bedrijfshulpverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Bedrijfshulpverlening"

Transcriptie

1 Handboek Bedrijfshulpverlening

2 Rev. Datum Opgesteld door Goedgekeurd directie Goedgekeurd Arbodienst BME, M.C. 99 Mulder BME, M.C. 99 Mulder BME, M.C. 99 Mulder BME, M.C , Prof. dr. J. van der de Boer en 99 Mulder Zee Rienks BME, M.C. 03 Mulder BME, M.C. 03 Mulder `06 E. Kraus n.v.t. (na overleg Alexander Calder)

3 Inhoudsopgave Deel 1 De bedrijfshulpverlening 1 Basis voor de Bedrijfshulpverlening Wettelijke basis Economische basis Sociaal morele basis Risico-inventarisatie Aard, grootte en ligging van het bedrijf Aantal medewerkers en derden Risico's op brand Organisatorisch Technisch bouwkundig Onderhoud en inspectie Externe hulpverleningsdiensten Arbeidsomstandigheden Organisatie van de BHV Welke medewerkers? De functie hoofd BHV De functie bedrijfshulpverlener Coördinator BHV Het afdelingshoofd/ de programmaleider Voorlichting, opleiding en training Hoofd BHV De bedrijfshulpverleners Voorkomen en beperken van brand Levensreddende eerste hulp Specifieke aspecten van bedrijfshulpverlening Leidinggevenden Overige medewerkers Uitrusting, middelen en voorzieningen Melding, alarmering en communicatie Algemeen Levensreddende handelingen Optreden bij brand Optreden bij evacuatie Procedures PROCEDURE MELDING PROCEDURE RECEPTIE PROCEDURE ALARMERING PROCEDURE EERSTE HULP PROCEDURE BRANDBESTRIJDING PROCEDURE EVACUATIE (1) PROCEDURE EVACUATIE (2) PROCEDURE EVACUATIE (3) Plattegronden Formulieren...26

4 Rev. 6.01, blz. 4 van 26

5 1 Basis voor de Bedrijfshulpverlening 1.1 Wettelijke basis In de Arbeidsomstandighedenwet wordt in artikel 15 aangegeven dat werkgevers zich voor een aantal taken behorende bij hun zorgplicht laten bijstaan door bedrijfshulpverleners. Deze bedrijfshulpverleners hebben de volgende taken: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen; Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen; Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting; Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. In het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 4 zijn nadere regels gesteld. De werkgever moet de bedrijfshulpverlening zo organiseren dat zo snel mogelijk na een ongeval of brand effectief kan worden opgetreden. Dit tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door professionele hulpverleners. De bedrijfshulpverleners moeten goed zijn opgeleid en in de gelegenheid worden gesteld hun kennis op peil te houden. Er zijn geen concrete opleidingseisen voorgeschreven. Het niveau moet afgestemd zijn op de risico's van het bedrijf. Het aantal bedrijfshulpverleners in de organisatie moet tenminste één op de vijftig aanwezigen bedragen. Het precieze aantal, evenals de opleiding, de taken en dergelijke wordt vastgesteld op basis van een risico-inventarisatie. 1.2 Economische basis Incidenten, ongevallen en calamiteiten kunnen naast menselijk leed, schade met zich mee brengen. Schade aan apparatuur, het gebouw of in de bedrijfsvoering. Een goed preventief programma kan bijdragen aan het beheersbaar houden van het kostenaspect. 1.3 Sociaal morele basis Op de werkgever rust een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Daarnaast is van belang dat een organisatie op positieve wijze tracht bekend te staan. Rev. 6.01, blz. 4 van 26

6 2 Risico-inventarisatie In dit hoofdstuk zijn de onderdelen opgenomen die volgens het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 4, Bedrijfshulpverlening, worden geïnventariseerd. Daarnaast is in de algemene risicoinventarisatie, zoals deze verplicht is gesteld in de Arbowet, een omschrijving gegeven van ongevallenrisico s. 2.1 Aard, grootte en ligging van het bedrijf In het bedrijf worden voornamelijk administratieve werkzaamheden uitgevoerd. Het bedrijf is gevestigd aan de Otterstraat , 3513 CR te Utrecht. Het complex bestaat uit een gebouw dat drie verdiepingen telt. Op de begane grond bevindt zich de bibliotheek, de kantine, de verzendafdeling en de receptie. Alle overige ruimten op de diverse verdiepingen zijn ingericht als kantoor of vergaderruimte. Op de verdiepingen is een pantry gesitueerd. De serverruimte bevindt zich op de tweede verdieping. Het gebouw is aan drie zijden gelegen aan de openbare weg. De voorzijde ligt aan de Otterstraat, de oostkant aan de Westerdijk, de westkant aan de Oudenoord. Het pand staat vrij, maar aan de kant van de Oudenoord staat één pand zeer dichtbij. De kans op brandoverslag is daar volgens de brandweer aanwezig. Aan het gebouw grenzend liggen een fietsenstalling, een tuin en een parkeerterrein voor auto s. 2.2 Aantal medewerkers en derden Gedurende kantooruren (van uur tot uur) zijn er circa 180 medewerkers inclusief derden aanwezig in het gebouw. Dit betreft 20 tot 30 bezoekers per dag. Buiten kantooruren zijn er geen tot 5 medewerkers aanwezig. Er zijn twee lichamelijk gehandicapten in dienst die bij calamiteiten extra zorg nodig hebben. Er zijn geen verstandelijk gehandicapten in dienst die bij calamiteiten extra zorg nodig hebben. 2.3 Risico's op brand Organisatorisch De directie is eindverantwoordelijk voor het brandpreventiebeleid binnen de onderneming. De voorbereiding van het beleid is gedelegeerd aan de heer E. Kraus, beheerder. Hij is tevens belast met de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot brandpreventie. De maatregelen die genomen zijn om het brandpreventiebeleid invulling te geven, bestaan uit het oprichten en in stand houden van een BHV en het voldoen aan de voorschriften van zowel de brandweer als de wetgeving onder andere op het gebied van brandblusvoorzieningen, inclusief de vereiste keuringen. In het bedrijf vinden geen brandgevaarlijke werkzaamheden plaats. Tevens is met uitzondering van één enkele ruimte, de rookkamer op de derde verdieping, in het gehele complex een rookverbod van Rev. 6.01, blz. 5 van 26

7 toepassing Technisch bouwkundig Het gebouw is grotendeels opgetrokken uit prefab betonnen delen, met aan de buitenzijde voorzien van gemetselde bakstenen. De uitbouw op de begane grond is opgetrokken uit beton met een staalskelet. De kozijnen bestaan uit aluminium. De wanden tussen de kamers en gangen bestaan uit prefab wanden van gips, waartussen steenwol is aangebracht als isolatiemateriaal. Het pand is opgedeeld in brandcompartimenten. Deze compartimenten bevinden zich aan beide zijden van de centrale hal en trappenhuis. In de scheiding van de compartimenten zijn zelfsluitende deuren aangebracht. Rookmelders die gekoppeld zijn aan een brandmeldinstallatie borgen het sluiten van deze brandwerende deuren. De vloeren in de algemene ruimtes zijn bekleed met tegels of marmoleum en in de kantoren met vloerbedekking. De kabeldoorvoeringen en luchtkanalen zijn brandwerend uitgevoerd. In het pand zijn rook-, multisensor- en handbrandmelders aangebracht, aangesloten op een brandmeldcentrale. Het hoofdpaneel hiervan bevindt zich bij de hoofdingang van het pand achter de receptiebalie. De brandmeldcentrale heeft geen automatische doormelding naar de regionale brandweer alarmcentrale. Ten behoeve van de alarmering van medewerkers is er een ontruimingsinstallatie aangebracht. Deze is gecombineerd met de brandmeldcentrale. Ontruiming is schakelbaar per verdieping. De brandmeldcentrale heeft een automatische doormelding naar de telefooncentrale, welke een signaal doorgeeft aan de telefoons van de BHV ers. Tevens heeft de brandmeldcentrale een automatische doormelding naar de externe beveiligingsdienst. Deze laatste verwittigt indien nodig de brandweer. Er bevindt zich geen sprinklerinstallatie in het gebouw. In alle kantoren en in de bibliotheek bevindt zich computerapparatuur. Ook zijn er een aantal kopieerapparaten en printers aanwezig. In het bedrijfsrestaurant zijn drie koffie- en theeketels geplaatst, drie koelkasten, een waterkoeler, een vaatwasmachine, een elektrisch fornuis, een magnetronoven, een afzuigkap en een broodrooster. Alle apparatuur wordt bediend door één tot drie medewerkers. Men beschikt over een blusdeken. Elke pantry is uitgerust met een boiler en een koelkastje. Er zijn in het gebouw geen gevaarlijke stoffen opgeslagen, behoudens de normale voor huishoudelijk gebruik bestemde schoonmaakmiddelen. De luchtbehandelingsinstallatie bevindt zich op het dak van de derde verdieping. Deze is via een opvouwbare ladder te bereiken. 2.4 Onderhoud en inspectie De brandblusvoorzieningen (brandslanghaspels, schuim- en CO2-blussers) worden jaarlijks gekeurd. Noodverlichting wordt in eigen beheer onderhouden. Onderhoud aan de brandmeldapparatuur gebeurt ten minste een maal per jaar door een ter zake kundig bedrijf volgens NEN Het verder in NEN vereiste periodiek preventie Rev. 6.01, blz. 6 van 26

8 onderhoud wordt door de beheerder brandmeldcentrale uitgevoerd. Tevens heeft de BHV een proactieve rol in het signaleren van brandgevaarlijke situaties of eventuele defecten aan preventieve voorzieningen. 2.5 Externe hulpverleningsdiensten De te verwachten opkomsttijd van beveiligingsfirma bedraagt 10 minuten. Die van brandweer en politie bedraagt circa 5 minuten. De opkomsttijd van een ambulance is onbekend. 2.6 Arbeidsomstandigheden De stichting voert een arbeidsomstandighedenbeleid. Er is een ondernemingsraad. Rev. 6.01, blz. 7 van 26

9 3 Organisatie van de BHV Gezien het aantal medewerkers moeten er volgens het arbeidsomstandighedenbesluit tenminste drie bedrijfshulpverleners zijn. Zij moeten beschikbaar zijn op ieder moment dat er medewerkers in het pand aanwezig zijn. Deze bedrijfshulpverleners zijn zowel belast met het bestrijden van brand als het bieden van levensreddende hulp. In afwijking van het arbeidsomstandighedenbesluit wordt er voor het NIVEL, gezien het soort gebouw, de ligging en de organisatie naar gestreefd dat er ten alle tijden vijf (5) bedrijfshulpverleners in het gebouw aanwezig zijn. Gezien het feit dat er voornamelijk parttime wordt gewerkt, medewerkers vaak extern zijn en om ook in geval van ziekte of verlof over het vereiste aantal bedrijfshulpverleners te kunnen beschikken worden er tenminste 12 bedrijfshulpverleners opgeleid en aangesteld. De BHV wordt organisatorisch aangestuurd door een hoofd BHV. De directie bevestigt de aanstelling van de bedrijfshulpverleners. De bedrijfshulpverleners zijn tijdens hun taak verzekerd. 3.1 Welke medewerkers? Degenen die vanwege hun functie voornamelijk binnenshuis vertoeven, gemakkelijk weg kunnen van de werkplek en een fulltime werkweek hebben verdienen de voorkeur. Een economische afweging kan zijn alleen te werven onder medewerkers met een vaste aanstelling. Wanneer het lidmaatschap door een bedrijfshulpverlener wordt opgezegd, wordt ter aanvulling van de bestaande groep eerst geworven onder ex-bedrijfshulpverleners die het bedrijf niet hebben verlaten. Is dit niet mogelijk of levert dit geen BHV kandidaat op, dan wordt geworven onder het overige personeel bij voorkeur middels een schrijven van de directie. Indien ook dit geen kandidaat oplevert dan wordt er door het verantwoordelijke directielid een bedrijfshulpverlener aangewezen, daarbij rekening houdend met zijn of haar beschikbaarheid. 3.2 De functie hoofd BHV De functie hoofd BHV omvat de volgende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Verantwoordelijkheden: Het functioneren van de BHV organisatie; Het leidinggeven aan de BHV organisatie; Het voorlichten van alle interne en externe belanghebbenden. Taken: het regelmatig toetsen, beproeven en zonodig bij stellen van de procedures o.a. door het houden van een ontruimingsoefening; het onderhouden van contacten met diverse externe instanties zoals brandweer en arbeidsinspectie; Rev. 6.01, blz. 8 van 26

10 het zorgdragen voor verslaglegging en regelmatige rapportage aan het directielid dat verantwoordelijk is voor het Arbeidsomstandighedenbeleid; het op gezette tijden zorgdragen voor opleiding en training van de BHV-organisatie; het informeren van nieuwe medewerkers omtrent de voor hen van toepassing zijnde procedures bij calamiteiten. Bevoegdheden: het geven van het signaal tot evacuatie; het wijzen op en instrueren van personeel op onveilige situaties en overige relevante aangelegenheden de BHV organisatie betreffende. 3.3 De functie bedrijfshulpverlener De taken van de bedrijfshulpverleners volgens de wet zijn beschreven onder punt 1.1. Binnen het NIVEL vertaalt zich dit in het volgende: de bedrijfshulpverlener reageert bij alarm volgens de afgesproken procedures; de bedrijfshulpverlener woont voldoende instructies/trainingen bij om zijn/haar kennis op peil te houden; rapporteren van onveilige situaties (situaties met kans op een ongeval, brand of andere schade) aan het hoofd BHV; de bedrijfshulpverlener verricht incidenteel op verzoek van het hoofd BHV preventie controlerondes Coördinator BHV Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de coördinator BHV. De coördinator is de eerste van de bedrijfshulpverleners die bij de receptie komt ten tijde van een alarm. Hij of zij voert het bevel over de bedrijfshulpverleners tijdens een incident of calamiteit. Ook de overige medewerkers en bezoekers dienen zijn of haar aanwijzingen op te volgen. De coördinator BHV is bevoegd om het signaal tot evacuatie te geven. De coördinator BHV verzorgt de schriftelijke rapportage aan het hoofd BHV omtrent ieder incident of iedere calamiteit waarbij de BHV is opgeroepen. Rev. 6.01, blz. 9 van 26

11 3.3.2 Het afdelingshoofd/ de programmaleider De verantwoordelijkheid van de leidinggevende voor zijn of haar medewerkers beperkt zich niet tot de normale bedrijfsvoering. Ook in geval van calamiteiten houdt de leidinggevende deze verantwoordelijkheid. De taken van de leidinggevende verband houdend met de BHV organisatie zijn de volgende: rapporteren van onveilige situaties (situaties met kans op een ongeval, brand of andere schade) aan het hoofd BHV; het voorkomen en zo nodig oplossen van onveilige situaties binnen zijn of haar afdeling; in het werkoverleg met de medewerkers de calamiteitenprocedures aan de orde stellen; op aanwijzing van de BHV zorg dragen voor evacuatie van alle onder hem of haar ressorterende medewerkers en eventuele bezoekers van de afdeling. Rev. 6.01, blz. 10 van 26

12 4 Voorlichting, opleiding en training 4.1 Hoofd BHV Het hoofd BHV volgt in ieder geval de opleiding bedrijfshulpverlener. Een aanvullende opleiding voor hem/haar is noodzakelijk indien er geen gebruik wordt gemaakt van externe deskundigheid. Van belang is dat het hoofd BHV zich op de hoogte stelt van de relevante wet- en regelgeving. 4.2 De bedrijfshulpverleners Voorkomen en beperken van brand Met betrekking tot het voorkomen en beperken van brand wordt volstaan met een opleiding van vier uur waarin minimaal wordt behandeld: Branddriehoek; Gevaren bij brand; Theorie kleine blusmiddelen; Verkenning; Preventie. Deze opleiding wordt afgesloten met een praktijkoefening kleine blusmiddelen van minimaal een dagdeel. Training is in de eerste twee jaar na de opleiding gericht op drie uur theorie per jaar herhaling en eens in de twee jaar een herhaling van de praktijk kleine blusmiddelen Levensreddende eerste hulp De opleiding levensreddende eerste hulp wordt gegeven in 8 uur verdeeld over twee dagen. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Vitale functies; Ademhaling en bloedsomloop; Slagaderlijke bloedingen; Reanimatie; Brandwonden en elektriciteit; Shock; Rautekgreep en stabiele zijligging. Training is gericht op 2 uur herhaling van de theorie en 2 uur praktische vaardigheden per jaar. Rev. 6.01, blz. 11 van 26

13 4.2.3 Specifieke aspecten van bedrijfshulpverlening Het derde onderdeel binnen de opleiding behelst de specifieke aspecten en de geldende procedures binnen de eigen organisatie, de samenwerking met externe hulpverleners, het voorkomen en beperken van ongevallen en de taken in geval van evacuatie. De tijd die hiervoor staat is vier uur. Training wordt in de eerste twee jaar gericht op drie uur theorie per jaar herhaling en zes uur praktijkoefening gericht op opkomst bij alarmering, het doen van een inzet, en het samenwerken met de deskundige diensten. De ervaring leert dat indien de theorie consequent herhaald is in de eerste twee jaar na het volgen van de cursus, het aantal uren theoretische herhaling naar beneden kan worden bijgesteld. 4.3 Leidinggevenden Leidinggevenden worden geïnstrueerd over de ontruimingsprocedures en de calamiteitenorganisatie. Zie ook punt 3.4. het afdelingshoofd. De eerste instructie kan plaatsvinden in een overleg met alle leidinggevenden. Daarna is het overleg dat zij hebben met het management de aangewezen plek om aanvullend geïnformeerd te worden. 4.4 Overige medewerkers Alle medewerkers worden geïnstrueerd over de procedures met betrekking tot melding en evacuatie. Dit geldt in het bijzonder voor de nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers worden omtrent de voor hen van toepassing zijnde procedures geïnformeerd door het hoofd BHV. Voor de huidige medewerkers wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor het gehele personeel is het noodzakelijk twee maal per jaar een evacuatie oefening te organiseren. Dit is eenmaal aangekondigd en eenmaal onverwacht. Deze oefening wordt aansluitend geëvalueerd met de bedrijfshulpverleners en alle medewerkers. Rev. 6.01, blz. 12 van 26

14 5 Uitrusting, middelen en voorzieningen 5.1 Melding, alarmering en communicatie Het melden van brand gebeurt hetzij automatisch via de brandmeldcentrale dan wel telefonisch door een medewerker via een speciaal intern alarmnummer (113). Op dit alarmnummer komen ook de gewenste eerste hulpverleningen binnen. Melding via de brandmeldcentrale resulteert niet automatische in een doormelding naar de regionale brandweer alarmcentrale. Ten behoeve van de alarmering van het personeel is in het gebouw een ontruimingsinstallatie aangebracht. Deze wordt automatisch in werking gesteld door de brandmeldcentrale in geval van een melding via een rook- of handmelder. De ontruimingsinstallatie kan vanaf het bedieningspaneel bij de receptie ook handmatig en per verdieping worden ingeschakeld. Om de herkenning van de bedrijfshulpverleners tijdens calamiteiten bij het overige personeel te bevorderen wordt gebruik gemaakt van BHV-petten. Deze liggen bij de receptie. 5.2 Algemeen De BHV-organisatie beschikt over een set adequate plattegrond tekeningen van het gebouw in A4 formaat, met daarop de vluchtwegen aangegeven. De set plattegronden ligt in de BHV-lade van de receptiebalie. In het gebouw is er per verdieping een stoppenkast, waarmee de elektriciteit afgeschakeld kan worden. Op diverse plaatsen zijn plattegronden opgehangen met daarop de kortste vluchtroute, alsook de instructies bij calamiteiten. Ook is de plattegrond met vluchtroute en de procedures op het intranet te raadplegen. Bij brandalarm gaan de liften naar beneden en zijn niet meer te gebruiken totdat de brandmeldcentrale gereset is. Bij een brandalarm gaan zowel de luchtinvoer als de luchtafvoer van de luchtbehandelinginstallatie op maximale capaciteit werken. Dit dient op last van de brandweer zo te blijven totdat ze het sein hebben gegeven dat de installatie uitgeschakeld kan worden. Voor dit doel zijn er schakelaars aangebracht naast de brandmeldcentrale bij de receptie. 5.3 Levensreddende handelingen Ten behoeve van de uitvoering van deze taak zijn vijf EHBO koffers benodigd. Eén bij de receptie, één bij de kantine en één in elke pantry op de drie verdiepingen. Elke EHBO koffer moet zijn voorzien zijn van wegwerphandschoenen en mondbescherming bestemd voor de mond op mond beademing. De koffers zijn opgenomen in het periodieke controlesysteem. Rev. 6.01, blz. 13 van 26

15 5.4 Optreden bij brand Ten behoeve van een optreden bij brand kunnen de BHV'ers beschikken over kleine blusmiddelen. Deze zijn in het gebouw op strategische plaatsen opgehangen. 5.5 Optreden bij evacuatie Bij het klinken van de slow-whoop wordt het hele gebouw ontruimd en begeven de medewerkers zich naar de verzamelplaats. De medewerkers zijn hiervoor geïnstrueerd. De BHV ers verrichten een nacontrole. Rev. 6.01, blz. 14 van 26

16 Stichting NIVEL Handboek Bedrijfshulpverlening Deel 2 6 Procedures Rev. 6.01, blz. 15 van 26

17 6.1 PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers binnen kantooruren EERSTE HULP Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. U geeft door wat er aan de hand is en waar u zich bevindt. BRAND Blijf kalm. Indien er bij u in de omgeving brand uitbreekt slaat u onmiddellijk een handbrandmelder in. Daarna belt u het alarmnummer 113. U geeft door wat er aan de hand is en waar u zich bevindt. Eventueel: U neemt één van de kleine blusmiddelen ter hand en probeert het vuur hiermee te doven. U verlaat het pand via een veilige vluchtweg en neemt bezoekers mee. Ga naar de verzamelplaats (Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord ) en blijf daar totdat een bedrijfshulpverlener doorgeeft dat u weg kunt gaan. BOMMELDING Indien u een bommelding binnen krijgt verbindt u de beller door met het alarmnummer 113. [R-toets, 113, groene hoorntoets] U spreekt vooralsnog met niemand over het voorval. ONVEILIGE SITUATIES Indien u een onveilige situatie constateert, die een ongeval of brand tot gevolg kan hebben, maakt u hier direct melding van bij uw afdelingshoofd, programmaleider of aan Rev. 6.01, blz. 16 van 26

18 6.2 PROCEDURE RECEPTIE Directie, hoofd BHV en/of coördinator BHV kunnen altijd opdracht geven tot het alarmeren van de BHV. Daarnaast kunnen politie en brandweer hiertoe opdracht geven. Wat te doen bij: BOMMELDING Indien u ofwel via 113 (het noodnummer) ofwel via een buitenlijn een bommelding ontvangt probeert u aan de hand van het bommeldingsformulier zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. U alarmeert daarna onmiddellijk de heer Kraus of de BHV. Zij zullen u verder instrueren. Houd de melding vooralsnog stil. EERSTE HULP Indien u via 113 een verzoek om hulpverlening ontvangt alarmeert u onmiddellijk de BHV via de BHV-knop in de balie (dit wordt nog aangepast op de telefooncentrale). U dirigeert de bedrijfshulpverleners naar de plaats van de melding. U waarschuwt in opdracht van de bedrijfshulpverlener een ambulance (0-112). BRANDMELDING Indien u via 113 een brandmelding ontvangt alarmeert u onmiddellijk de BHV via de BHVknop in de balie (dit wordt nog aangepast op de telefooncentrale voor nu: slaat u de handmelder bij de receptie in). Indien u de slow-whoop hoort, zullen de bedrijfshulpverleners vanzelf naar de receptie komen. De receptie legt de BHV sleutelbos, de BHV petten, de set plattegronden en een blocnote met balpen op de balie. In geval van een telefonische brandmelding geeft de receptie de aard en plaats van de melding door aan de eerst ter plaatse zijnde bedrijfshulpverlener, de coördinator. De coördinator geeft nadere instructies aan de receptie. ONTRUIMING U alarmeert de bedrijfshulpverleners via de BHV-knop in de balie (dit wordt nog aangepast op de telefooncentrale). U legt de BHV sleutelbos, de BHV petten, de set plattegronden en een blocnote met balpen op de balie. U geeft de informatie van de ontruiming door aan de eerst ter plaatse zijnde bedrijfshulpverlener, de coördinator. U geeft aan de BHV-coördinator door of en waar zich andere mensen (b.v. monteurs, bezoekers) in het pand bevinden. Rev. 6.01, blz. 17 van 26

19 6.3 PROCEDURE ALARMERING Bestemd voor: BHV organisatie EERSTE HULP De bedrijfshulpverleners worden telefonisch gealarmeerd door de receptie. Bij de receptioniste ligt een telefoonlijst van alle bedrijfshulpverleners met hun toestelnummer. De receptioniste geeft u de plaats van de melding door. U begeeft zich naar de plaats van de melding. De bedrijfshulpverleners worden telefonisch gealarmeerd door de receptie middels de groepsoproep. De receptie dirigeert de bedrijfshulpverleners naar de plaats van de melding. BRANDMELDING De bedrijfshulpverleners worden automatisch of handmatig gealarmeerd (Automatisch door aansturing van de brandmeldcentrale of telefonisch door de receptie indien zij een mondelinge brandmelding binnen krijgt). Indien u de slow-whoop hoort, begeeft u zich onmiddellijk naar de receptie. De eerst ter plaatse zijnde bedrijfshulpverlener treedt op als coördinator. De coördinator leest van de brandmeldcentrale af waar de brandmelder is geactiveerd. De coördinator stuurt twee BHVers ter verkenning naar de plaats van de melding. De coördinator stuurt een BHVer naar de opvangplaats bij ontruiming, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord De coördinator stuurt de overige BHVers weg om nacontrole te doen. ONTRUIMING De bedrijfshulpverleners worden gealarmeerd door de receptioniste. De coördinator stuurt een BHVer naar de opvangplaats bij ontruiming, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord De coördinator stuurt de overige BHVers weg om nacontrole te doen. Rev. 6.01, blz. 18 van 26

20 6.4 PROCEDURE EERSTE HULP Bestemd voor: BHV organisatie VERZOEK OM EERSTE HULP De bedrijfshulpverlener meldt de bevindingen terug op 113 en verleent eerste hulp. De bedrijfshulpverlener draagt zorg voor de schriftelijke rapportage. BRANDMELDING De verkenningsploeg wordt aangewezen voor het verlenen van eerste hulp. Zie ook procedure brandbestrijding. Rev. 6.01, blz. 19 van 26

21 6.5 PROCEDURE BRANDBESTRIJDING Bestemd voor: BHV organisatie De coördinator lokaliseert de plaats van het alarm. De coördinator wijst een verkenningsploeg aan van twee bedrijfshulpverleners, overhandigt hen de petten en de sleutelbos en stuurt hen op weg. De verkenningsploeg doet een korte verkenning en meldt haar bevindingen terug aan de coördinator. De coördinator geeft verdere instructies. De verkenningsploeg draagt zorg voor het in veiligheid brengen van (een) eventue(e)l(e) slachtoffer(s) en zonodig eerste hulp verlening. De coördinator licht het hoofd BHV in. De coördinator beslist of de brandweer nader wordt geïnformeerd. Het hoofd BHV informeert de directie. Het hoofd BHV geeft nadere instructies aan de coördinator BHV. De coördinator vangt de brandweer op en geeft hen de relevante informatie. De coördinator BHV draagt zorg voor schriftelijke rapportage aan het hoofd BHV. Rev. 6.01, blz. 20 van 26

22 6.6 PROCEDURE EVACUATIE (1) 1. Bestemd voor: BHV organisatie De coördinator beslist of er een gedeeltelijke of een gehele ontruiming dient te gebeuren. De coördinator laat de slow-whoop installatie inschakelen, voor zover deze nog niet in werking is. De coördinator stuurt per te ontruimen verdieping de BHV weg ten behoeve van de nacontrole en begeeft zich naar de receptie. De coördinator stuurt één bedrijfshulpverlener met mobiele telefoon naar de verzamelplaats De coördinator licht het hoofd BHV in. Het hoofd BHV informeert de directie. Het hoofd BHV geeft nadere instructies aan de coördinator BHV. De bedrijfshulpverlener houdt nacontrole op de verdieping en begeeft zich naar de receptie. De coördinator stuurt één bedrijfshulpverlener naar de verzamelplaats, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord De coordinator waarschuwt het bewakingsbedrijf zodat deze zorg draagt voor de bewaking van het ontruimde pand. Hoofd BHV en/of de coördinator blijven achter zolang het nodig is voor de coördinatie met brandweer/politie/bewaking. Zodra het gehele bedrijf is geëvacueerd verlaten de overige bedrijfshulpverleners het gebouw en begeven zich naar de verzamelplaats. De coördinator BHV draagt zorg voor schriftelijke rapportage aan het hoofd BHV. Rev. 6.01, blz. 21 van 26

23 6.7 PROCEDURE EVACUATIE (2) 2. Bestemd voor: Afdelingshoofden/ programmaleiders Wanneer u de slow-whoop installatie hoort, geeft u uw medewerkers en eventuele bezoekers opdracht het gebouw te verlaten via de kortste vluchtroute. U begeleidt uw groep via de trap naar de verzamelplaats, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord Op de verzamelplaats controleert u of uw medewerkers en eventuele gasten er zijn. Indien u iemand mist deelt u dit mee aan de BHV'er ter plaatse. Rev. 6.01, blz. 22 van 26

24 6.8 PROCEDURE EVACUATIE (3) 3. Bestemd voor: Alle medewerkers Bezoekers Indien de slow-whoop installatie, op de afdeling of verdieping waar u op dat moment bent, in werking treedt, verlaat u het gebouw onmiddellijk. Sluit deuren en ramen, schakel apparatuur uit. Gebruik de trap, nooit de lift. Volg instructies op van de BHV leden en werk mee aan een spoedige ontruiming. Begeleid eventuele bezoekers of mindervaliden naar de verzamelplaats, zijnde het pand van het Rutgers Nisso Kenniscentrum, Oudenoord Indien u iemand mist deelt u dit mee aan de BHV'er ter plaatse. Rev. 6.01, blz. 23 van 26

25 7 Plattegronden Deze plattegronden zijn opgehangen in de algemene ruimtes zodat ze voor bezoekers en medewerkers aangeven wat de vluchtwegen zijn en waar zich handmelder, blusmiddelen en EHBOdozen bevinden. Rev. 6.01, blz. 24 van 26

26 8 Formulieren De formulieren staan op het netwerk, beschikbaar voor de BHV-ers. Ze komen op het intranet te staan. Formulieren: formulier bommelding formulier incidenten Rev. 6.01, blz. 25 van 26

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN

Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Handboek Bedrijfshulpverlening HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN CALAMITEITEN Juli 2009 1 INHOUDSOPGAVE DESKUNDIGE BIJSTAND VERLENEN IN HET KADER VAN BEDRIJFSHULPVERLENING...3 BEDRIJFSHULPVERLENINGSPLAN...4

Nadere informatie

handreiking Bedrijfshulpverlening

handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening handreiking Bedrijfshulpverlening Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

Brandveiligheid in de kinderopvang

Brandveiligheid in de kinderopvang Brandveiligheid in de kinderopvang 40 vragen & antwoorden / voor medewerkers kinderopvang Wetten en de gebruiksvergunning 1 Wat zegt de wetgeving over de brandveiligheid van een Kinderopvangorganisatie?

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van

CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM. zoals vastgesteld door het. college van burgemeester en wethouders. in zijn vergadering van CALAMITEITENPLAN VOOR HET GEMEENTEARCHIEF SCHIEDAM zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 8 januari 2013 nr. 8. Laatst geactualiseerd 14 mei 2013 INLEIDING...

Nadere informatie

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan

handleiding voor het maken van een calamiteitenplan handleiding voor het maken van een calamiteitenplan voor collectiebeherende instellingen colofon tekst Marja Peek en Ton Cremers m.m.v. Henriette Fuhri Snethlage tekstcorrectie Jaap Mosk ontwerp Mariola

Nadere informatie

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid

opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid opleidingsinstituut Opleidingen maatwerk in veiligheid Inhoudsopgave i Inleiding 03 Trainingsoverzicht 1 BHV 04 1.01 BHV Basis Opleiding 05 1.02 BHV Basis Herhaling 06 1.03 BHV Ploegleider Opleiding 07

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen

n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen n Goed beheer van brandmeldinstallaties minder nodeloze meldingen Vormgeving binnenwerk: AlphaZet prepress, Waddinxveen Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013

Exposantenhandboek Home Trade Center. Editie mei 2013 Exposantenhandboek Home Trade Center Editie mei 2013 Geachte exposant, Dit Exposantenhandboek informeert u over de diensten die het Home Trade Center u aanbiedt en over de vorm waarin dat gebeurt. Wij

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem

Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Versie 8.0 AAnsluitvoorwaarden openbaar meldsysteem Aansluitvoorwaarden Openbaar Meldsysteem Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 01 02 Inhoudsopgave 1. Algemeen 05 2.

Nadere informatie

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas

Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007. Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Opgesteld d.d. : juni 2007 Vastgesteld d.d. : juli 2007 Integraal Veiligheidsplan SKB De Veenplas Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Plichten werknemer 2 3. Voorkomen is beter dan. 3 3.1 RIE en Plan

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie