BESTEK OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK 2014-07-11 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT"

Transcriptie

1 1/25 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan BRUSSEL Aanspreekpunt: S. Van Roy (Tél.: ) J. Tyskens (Tél.: ) BESTEK OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT

2 2/25 INHOUDSTAFEL. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van de overeenkomst Aanbestedende overheid Bijkomende informatie Informatiesessie Indieningsrecht en opening van offertes Leidende dienst - leidend ambtenaar Beschrijving van de uit te voeren werken Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Opdrachtdocumenten Belangenvermenging Offertes In de offerte te vermelden gegevens Geldigheidsduur van de offerte Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden Prijzen Prijzen Prijsherziening Waarborg en dienst na verkoop Selectie - Regelmatigheid van de offertes Gunningscriterium prijs De selectie Het toegangsrecht De kwalitatieve selectie Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Regelmatigheid van de offertes Gunningscriterium prijs Borgtocht Opleveringen Keuring van de uitgevoerde werken Keuring van de uitgevoerde werken Keuringskosten Uitvoering van de werken Termijnen en clausules Termijnen Uitvoeringsvoorwaarde Plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd Evaluatie van de uitgevoerde werken Facturatie en betaling van de werken Aanbestedingsberichten en rechtzettingen Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Geschillen B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN C. BIJLAGEN OFFERTEFORMULIER... 20

3 3/25 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan BRUSSEL Aanspreekpunt: S. Van Roy (Tel.: ) J. Tyskens (Te.: ) BESTEK : OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. A. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De onderhavige opdracht betreft een opdracht voor werken en heeft betrekking op de inrichting van een voertuig Volkswagen Transporter, met nummerplaat 1-GHG-647 in het kader van de opdrachten van de dienst Kalibrering van de pool Controle. Dit voertuig is bestemd voor dagelijks gebruik om materiaal te vervoeren, radiomeetapparatuur ter plaatse na te kijken en te herstellen en antennes te karakteriseren (onvolledige lijst). Daartoe moet het voertuig worden omgevormd of gewijzigd op verschillende aspecten, zoals: - elektrische installatie van 12 V DC en230 V AC; - imperiaal met ladder; - verwijderbaar rack verankerd op rails, en - plaatsing van een telescopische mast. De offertes moeten voldoen aan alle bovenvermelde, technische voorschriften. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de volgende punten: - De gebruikte materialen moeten moderne, lichte en sterke composieten zijn. Het gebruik van zware materialen moet worden beperkt. - De afwerking moet verzorgd zijn en vergelijkbaar met de gangbare norm die voor mobilhomes geldt. - De aanpassingen moeten worden uitgevoerd zonder de waterdichtheid van het voertuig aan te tasten. - De oorspronkelijke passagiersstoel achteraan (derde rij) blijft.

4 4/25 - Het is absoluut noodzakelijk dat de stoel van de chauffeur en die van de bijrijder bij het afstellen niet worden belemmerd door de inrichting van het voertuig. - De toestellen die door het BIPT worden geleverd mogen niet worden omgevormd of gewijzigd, noch van binnen noch van buiten, zonder de voorafgaande toestemming van het BIPT. - De wijzigingen aangebracht aan het voertuig hebben geen invloed op de veiligheid noch op de homologatie ervan. - De aangebrachte wijzigingen moeten voldoen aan de normen die vastgelegd zijn door de verzekeringsmaatschappij bij schade of diefstal. - Het gebruikte materiaal moet voldoen aan de CE-normen en de vermelding CE dragen, overeenkomstig de Europese reglementering. Hiervoor wordt de procedure van de open aanbesteding gekozen gekozen overeenkomstig de artikelen 23 en 24 van de wet van 15 juni Deze opdracht omvat één enkel perceel. Dit is een opdracht tegen globale prijs (K.B. 15 juli 2011, art. 2, 4 ). Varianten zijn niet toegestaan. 2. Duur van de overeenkomst. De opdracht begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de opdrachtnemer de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen en duurt tot op het ogenblik dat de opdracht volledig is uitgevoerd. De uitvoering van de werken voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met punt Aanbestedende overheid Bijkomende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Mijnheer Jack Hamande. Bijkomende inlichtingen in verband met de technische aspecten kunnen worden opgevraagd bij de heer Stéphane Van Roy, (telefoon: ; Bijkomende inlichtingen in verband met de administratieve procedure kunnen worden opgevraagd bij de heer Jos Tyskens (tel.: ; 4. Informatiesessie. Er wordt geen informatiesessie georganiseerd. 5. Indieningsrecht en opening van offertes. 5.1 Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Varianten zijn niet toegestaan. De offertes kunnen op volgende wijzen worden ingediend: 1) ofwel via post (een aangetekende brief wordt aanbevolen) verstuurd aan de aanbestedende overheid, 2) ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid.

5 5/ Indiening van offertes De offertes die op papier worden ingediend worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op die enveloppe dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: - het nummer van het bestek; ; - de datum en het uur van de zitting voor de opening van de offertes. Die enveloppe wordt gestoken in een tweede enveloppe met de volgende vermeldingen: - het woord offerte in de linkerbovenhoek; - het nummer van het bestek; ; - het adres van de bestemmeling zoals hieronder weergegeven. De offertes worden via een postdienst verstuurd of persoonlijk neergelegd bij: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan BRUSSEL Ze worden in 1 origineel exemplaar neergelegd en moeten worden opgesteld volgens het offerteformulier dat bij dit bestek wordt gevoegd. Indien de offertes persoonlijk worden neergelegd, heeft de inschrijver het recht om een ontvangstbewijs te vragen Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het KB van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moetennauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent, 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting 5.2. De opening van offertes De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats te Ellipse Building, Gebouw C, Koning Albert IIlaan 35, 1030 Brussel op 3 september 2014 om 14:00. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden.

6 6/25 Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. De grenzen van zijn bevoegdheid zullen worden vermeld. 7. Beschrijving van de te presteren werken. Zie rubriek B technische voorschriften. 8. Documenten van toepassing op de opdracht 8.1. Wetgeving - Wet van 15 juni overheidsopdrachtenen bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Koninklijk besluit van 15 juli Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; - Het koninklijk besluit van 14 januari Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen Opdrachtdocumenten - Onderhavig bestek nr alsook het erbij gevoegd offerteformulier.

7 7/25 9. Belangenvermenging. In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie ( revolving doors ) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van het BIPT, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit BIPT, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht. Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, in concreto, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang. 10. Offertes In de offerte te vermelden gegevens. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het in bijlage gevoegde offerteformulier te gebruiken. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte : - de globale prijs in letters en in cijfers (excl. BTW; - het totaal bedrag van de offerte in letters en in cijfers (excl. BTW); - het bedrag van de BTW; - het totaal bedrag van de offerte in letters en in cijfers (incl. BTW); - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen; - de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers); Geldigheidsduur van de offerte.

8 8/25 De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden. De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria (zie rubriek 13 hierna); - de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen; 11. Prijzen Prijzen. Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. Dit is een opdracht tegen globale prijs wat betekent dat de globale prijs forfaitair is. De opdrachtnemer wordt geacht in zijn globale prijs alle mogelijke kosten die op de werken wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW Prijsherziening. Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 12. Waarborg en dienst na verkoop De aanbestedende overheid kan gedurende één jaar, te rekenen vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats, van de leverancier eisen dat hij op zijn kosten de producten binnen de gestelde termijn vervangt, wanneer deze gebreken vertonen die geen normaal gebruik toelaten overeenkomstig de voorwaarden van de opdracht. Op al de in vervanging geleverde producten wordt een nieuwe gelijkwaardige waarborgtermijn toegepast. De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de tijd gedurende dewelke het product niet kon worden gebruikt ten gevolge van beschadiging. 13. Selectie - Regelmatigheid van de offertes Gunningscriterium prijs De selectie. De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan het gunningscriterium prijs vermeld in punt 13.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn Het toegangsrecht. Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uistluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd.

9 9/25 Uitsluitingscriterium inzake illegale tewerkstelling Wordt uitgesloten in elk stadium van de gunningsprocedure van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de kandidaat of inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de kandidaat of inschrijver, al naargelang. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3.000,00 euro, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000,00 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver.

10 10/25 Tweede uitsluitingscriterium. Overeenkomstig artikel 20 van de wet en artikel 61, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijver wiens offerte het best geklaseerd is, te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijver, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder : 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, 2, 4 van het KB van 15 juli De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 61 van het hierboven vermeld besluit De kwalitatieve selectie Wanneer een inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht bepalend is voor zijn selectie, vermeldt hij voor welk gedeelte hij een beroep doet op de die draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver. Niet van toepassing

11 11/ Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver. Niet van toepassing Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Substantieel onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan het gunningscriterium prijs Gunningscriterium prijs. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de laagste offerte op het vlak van de prijs, voor zover deze formeel en materieel regelmatig is en voor zover uit de controle door de aanbestedende overheid van de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord van deze inschrijver blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. De evaluatie van de offertes in het raam van het gunningscriterium prijs gebeurt op basis van de totale prijs vermeld door de inschrijver in zijn offerte, inclusief BTW. 14. Borgtocht. De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. BTW, van de opdracht. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EURO. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas [bpostbank rekeningnummer BE (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming.

12 12/25 Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3 hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5) hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de preciese bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, voornamen en volledig adres van de opdrachtnemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan het adres dat zal worden vermeld in de kennisgeving van het sluiten van de opdracht. Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als : 1 in geval van de voorlopige oplevering : verzoek tot vrijgave van de eerste helft van de borgtocht; 2 in geval van de definitieve oplevering : verzoek tot vrijgave van, hetzij de tweede helft, hetzij het geheel van de borgtocht, al naargelang al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien. 15. Opleveringen Keuring van de geleverde goederen Keuring van de uitgevoerde leveringen. De uitvoering van de werken zullen nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid Keuringskosten. Niet van toepassing 16. Uitvoering van de werken Termijnen en clausules Termijnen De werken moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van 90 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op deze waarop de leverancier de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de leverancier worden niet meegerekend.

13 13/25 De bestelbon wordt per aangetekend schrijven, per fax of op iedere andere manier die onomstotelijk toelaat de datum van versturing te bepalen, naar de leverancier verstuurd. De opeenvolgende uitwisseling van briefwisseling eigen aan de bestelbon (en de levering) volgen dezelfde regels als deze voorzien voor de versturing van de bestelbon en dit telkens als één van beide partijën wenst een bewijs te hebben van zijn tussenkomst. In geval van ontvangst van de bestelbon na de termijn van twee werkdagen, kan de leveringstermijn na schriftelijke aanvraag en verantwoording van de leverancier verlengd worden naar verhouding van de vastgestelde vertraging van de ontvangst van de bestelbon. Indien de bestellende dienst, na onderzoek van het schriftelijk verzoek van de leverancier, het geheel of gedeeltelijk gegrond vindt, laat deze hem schriftelijk weten welke verlenging van leveringstermijn aanvaard wordt. In geval van duidelijk onjuiste of onvolledige inhoud van de bestelbon, welke elke uitvoering van de bestelling verhindert, verwittigt de leverancier onmiddellijk per schrijven de bestellende dienst opdat een oplossing voor een normale afhandeling van de bestelling gevonden kan worden. Indien nodig, vraagt de leverancier een verlenging van de leveringstermijn aan volgens dezelfde voorwaarden zoals voorzien in geval van laattijdige ontvangst van de bestelbon. In ieder geval zijn de betwistingen eigen aan de bestelbon, die niet binnen de 15 kalenderdagen (*) te rekenen vanaf de eerste dag die volgt op de datum van ontvangst van de bestelbon door de leverancier, niet meer ontvankelijk Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8 basisconventies van de IAO, en in het bijzonder : 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999) te respecteren. Het niet respecteren van dit engagement wordt op basis van artikel 44, 1, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 beschouwd als het niet uitvoeren van de opdracht volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven tot het in gebreke stellen van de opdrachtnemer, en kan, op basis van artikel 47, 2, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig verbreken van de opdracht Plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd. Het voertuig zal na de uitvoering van de werken en na oplevering op het adres van de inschrijver worden afgehaald.

14 14/ Nazicht en oplevering van de uitgevoerde werken. Indien tijdens de uitvoering van de werken abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld door middel van een fax of een bericht, dat nadien zal worden bevestigd door middel van een aangetekende zending. De leverancier is verplicht om niet conform uitgevoerde werken te vervangen door goederen die overeenstemmen met deze die in dit bestek en in de offerte werden beschreven. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voorzover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of de factuur wordt gesteld. Bij het vestrijken van die termijn wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. 17. Facturatie en betaling van de uitgevoerde werken. De opdrachtnemer zendt de factuur (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de opdracht (origineel exemplaar) naar het volgende adres: BIPT, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. Enkel behoorlijk uitgevoerde werken mogen worden gefactureerd. De betaling van het aan de uitvoerder verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn of te rekenen vanaf de dag die volgt op de laatste dag van de verificatietermijn indien deze minder is dan dertig dagen, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. De factuur geldt als schuldvordering. De factuur dient te worden opgesteld in EURO. 18. Aanbestedingsberichten en rechtzettingen. De in het Bulletin der Aanbestedingen aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben. 19. Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener. De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie. De dienstverlener verbindt er zich toe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun vervangers worden allen geacht

15 15/25 effectief deel te nemen aan de opdracht. De vervangers moet worden erkend door de aanbestedende overheid. 20. Geschillen. Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN. Soort eis: - (i): essentiële eis te vervullen door de leveringen vanaf de indiening van de inschrijving, op straffe van niet-conformverklaring en uitsluiting Ref. Soort van eis Specificatie Ja Nee Opmerking Elektrische installatie 1.1 (i) Aansluitkast Er moet een aansluitkast worden geïnstalleerd met daarin: - 1x differentieel 230 V - 1x stroomonderbreker 10 A - 1x bipolaire omkeerschakelaar (elektriciteitsnet / omkeerschakeling) - 1x voltmeter 12 V - 1x voltmeter 230 V op de pool van de omkeerschakelaar - 1x ampèremeter 12 V met centraal nulpunt die de staat van de lading en ontlading van de hulpbatterij weergeeft - 1x ampèremeter 230 V 1.2 (i) Binnenverlichti ng 1.3 (i) Stroomvoorzie ning 1.4 (i) Startbeveiliging ssysteem 1.5 (i) Stopcontacten van 12 volt 1.6 (i) Systeem voor het opladen van de batterij van het - 3 ledstaaflampen, buis in polycarbonaat, rest van de constructie in aluminium. - spanning V, schakelaar, warmtemeting "warm wit", ten minste 20 ledlampen (ten minste 800 lumen en ten minste 1000 lux op 0,5 m) Extern en waterdicht stopcontact 220 VAC met klep op de linkerkant van het voertuig Een beveiligingssysteem zodat de motor van de wagen niet kan gestart worden wanneer het voertuig aangesloten is op het elektriciteitsnet (extern stopcontact). 4 grijze Neutrik-stopcontacten op de achterkant van de stoel van de bestuurder. Systeem voor het opladen van de batterij van het voertuig wanneer het aangesloten is op de 220 VAC - Het systeem moet het mogelijk maken om de batterij op te laden wanneer het voertuig voor een

16 16/25 voertuig 1.7 (i) Algemene onderbrekingss chakelaar 1.8 (i) Installatie 230 V lange periode niet rijdt. Dat systeem is een oplader-omkeerschakeling die door het BIPT wordt geleverd. - Het zal boven op de hulpbatterij worden geplaatst. - De aansluitkabels, doorsnede ten minste 32 mm², moeten zo kort mogelijk zijn. Algemene onderbrekingsschakelaar op de hulpbatterij Stroomvoorziening 230 V 10 A: - stroomkabel 230 V van 3 m, 1P+N+A, gemonteerd; - Het externe stopcontact moet worden geplaatst op de linkerachterkant van het voertuig in een waterdichte doos met beschermingsklep. - Dat circuit zal twee blokken van 4 stopcontacten op de rugleuning van de stoel van de bestuurder van stroom voorzien. Een van de twee is ofwel in modus omkeerschakeling, ofwel in modus stroomvoorziening via de omkeerschakelaar. - De oplader zal automatisch beginnen werken nadat het voertuig aangesloten is op het net van 230 VAC 1.9 (i) Batterij Plaatsing van de batterij die door het BIPT wordt (i) Veiligheid Telescopische mast 2.1 (i) Telescopische mast en compressor 2.2 (i) Standaanwijzer 2.3 (i) Startbeveiliging ssysteem Opbergsysteem geleverd De elektrische installatie moet zo worden uitgevoerd dat het personeel en het materiaal beschermd zijn. Installatie van een mast en de bijbehorende compressor, allebei geleverd door het BIPT. - Informatie over de mast: gewicht 30 kg, diameter 120 mm en lengte ingeschoven 165 cm - Deze moet worden gecentreerd en geplaatst worden op ~300 mm achter de voorstoelen. - De mastopening door het dak van het voertuig moet waterdicht worden gemaakt door middel van een krans met een afdichting. Deze krans zal door het BIPT geleverd worden. Een knipperend verklikkerlicht moet op het dashboard van het voertuig worden aangebracht, om de chauffeur te verwittigen dat de mast niet volledig ingetrokken is. Daartoe moet deze aanwijzer verbonden zijn met het contactpunt dat onderaan de mast moet komen. De motor van het voertuig mag niet kunnen starten wanneer de mast uitgeschoven is. Nabij de chauffeur moet een drukknop worden geplaatst om deze beveiliging te kunnen uitschakelen. 3.1 (i) Geleiderails 4 verzonken geleiderails in lengterichting. 3.2 (i) Verwijderbaar rack Levering en installatie van een verwijderbaar metalen rack, geblokkeerd met rails in de plank (zie (schema in bijlage 2). - Het moeten worden bevestigd op 2 rails tegelijk op het totaal van 4 rails, zodat een centrale positie mogelijk is, ofwel verschoven naar links, ofwel naar

17 17/25 rechts. - Het verwijderbare rack moet uit het voertuig gehaald kunnen worden via een van de zijdeuren. - Het rack moet bestaan uit een blok met 3 metalen laden en drie aluminium schappen die in de hoogte regelbaar zijn. - Approximatieve afmetingen van het verwijderbare rack: (L x B x H): 510 mm x 480mm x 1150 mm - Afmetingen van het ladeblok: (L x B x H): 510mm x 360mm x 480mm - aan weerszijden van dit meubel moeten er 2 inklapbare plankjes worden aangebracht (schrijfplank). Minimale last te dragen: 10 kg Dak 4.1 (i) Platform De imperiaal moet worden uitgerust met een platform in licht metaal met een antislipplaat. (zie schema in bijlage 3). - Dit platform moet het volledige dak overdekken zonder de afmetingen van het voertuig te overschrijden. - Dit platform moet ten minste het gewicht van een persoon van 150 kilo kunnen dragen. - In dit platform moet er een opening zijn voor een raampje (zie punt 4.6) alsook uitsparingen voor de doorgang van de mast en voor de aansluitingen (zie punt 4.5) - Het platform moet 9 verankeringsringen hebben op 9 verschillende plaatsen die worden bepaald in overleg met het BIPT. 4.2 (i) Reling Aan de zijkanten van het platform moet een vaste en stevige reling van ten minste 25 cm hoog worden geplaatst. 4.3 (i) Ladder Een lichtmetalen ladder van minstens 35 cm breed die toegang geeft tot het platform op het dak moet worden gemonteerd op de achterklep van het voertuig. - De ladder moet oorspronkelijk van antisliptreden voorzien zijn. - De gasveren van de achterklep moeten desnoods worden vervangen door zwaardere types zodat ze het extra gewicht van de lader kunnen dragen. 4.4 (i) Antennes Montage van 3 door het BIPT geleverde antennes. - montage op het platform - doorboring van het dak en waterdicht maken van de kabeldoorgangen 4.5 (i) Schroefdop Om de kabels van de antennes te laten passeren naar de binnenruimte, moet er een waterdichte schroefdop met een binnendiameter van 102 mm worden aangebracht (zie schema in bijlage 1) - Boven deze dop moet een deflector worden geïnstalleerd om insijpelend water te voorkomen (verticale regen en regen die van voren komt). 4.6 (i) Dakvenster Er moet een dakvenster worden aangebracht zodat de top van de mast zichtbaar is van op de

18 18/ (i) Aansluitingen Binnenkant achterbank. Het dakvenster moet makkelijk geopend en gesloten kunnen worden. Waterdichte doos met afneembaar deksel uitgerust met 3 N-connectoren 5.1 (i) Plank van minstens 9 mm dik Vloerbedekking - bedekt met een vinyl van het type vloer - van de Heterogeen Compact PVC U3-U4 ; laadruimte - bestand tegen zwaar gebruik: transparante gekorrelde slijtlaag; en - met een uitstekende weerstand tegen perforatie (0,05 mm) 5.2 (i) Ruiten De ruiten van de laadruimte moeten getint zijn om de inkijk te beperken. 5.3 (i) CO2- brandblusser Levering en montage van een brandblusser CO2 (3 à 4 kg) 5.4 (i) Aansluitingen 5.5 (i) Technische kist Op de rugleuning van de stoel van de bestuurder moeten 3 N-connectoren aangebracht worden. Ze moeten worden aangesloten met kabels die door het BIPT worden geleverd op de waterdichte doos met de 3 connectoren op het dak Kist geplaatst achter de stoel van de bijrijder vooraan - ventilatie voor warmteafvoer - plaatsing batterijen, omkeerschakeling/oplader - plaatsing aansluitkast boven de batterijen en de omkeerschakeling/oplader... C. BIJLAGEN. - Bijlage 1: Schroefdop dak - Bijlage 2: Verwijderbaar rack - Bijlage 3: Imperiaal en ladder Bijlage 1: Dop dak

19 19/25 Bijlage 2: Verwijderbaar rack Bijlage 3: Imperiaal en ladder GOEDGEKEURD: 1030 Brussel Mijnheer Jack Hamande, Voorzitter van de Raad

20 20/25 OFFERTEFORMULIER Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan BRUSSEL BESTEK : OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT De firma (volledige benaming) met als adres: (straat) (postnr en gemeente) (land) Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer en waarvoor Mijnheer/Mevrouw 1 (naam) (functie) gedomicilieerd op het adres (straat) (postnr en gemeente) (land) als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr van de hiervoor omschreven werken vormende het ENIGE PERCEEL van dit document uit te voeren, tegen de 1 De niet correcte vermelding schrappen.

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN

1424 AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN AANKOOP ROUTERFREESMACHINE BETROKKEN OPLEIDING: BACHELOR INDUSTREEL PRODUCTONTWERPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek nr.: 1424 Bestuur: Opdracht: Howest Hogeschool West-Vlaanderen VAH

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag 1 2e directie Algemene Zaken Regentschapsstraat 2 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2017/D2.2/01 Opdracht van diensten Open offerteaanvraag Diensten met betrekking tot het ter beschikking stellen van elektronische

Nadere informatie

BESTEK 2015-07-15 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN TWEE VOERTUIGEN VOOR REKENING VAN HET BIPT

BESTEK 2015-07-15 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN TWEE VOERTUIGEN VOOR REKENING VAN HET BIPT 1/21 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESTEK 2015-07-15 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN TWEE VOERTUIGEN VOOR REKENING VAN HET BIPT Contactpersonen

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43A/LOG/overname voertuigen/vw-ms overname van wrakken,

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN. Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829

OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN. Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829 OPEN AANBESTEDING VOOR DE AANKOOP VAN MUNITIE VOOR HET JAAR 2016 VOOR REKENING VAN DE FOD FINANCIËN Bestek nr.: HDM/FAZ 3.829 Opening van de offertes: op maandag 6 juni om 10.00 Publicatie op Belgisch

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2017

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN

OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ONDERWORPEN AAN EUROPESE BEKENDMAKING IN HET BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL.

Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL. Bijzonder bestek type stand 2016/015 voor open offerteaanvraag/pagina 1/25 van het bijzonder bestek INHOUDSTAFEL. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS... 2 A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp

Nadere informatie

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN BIJLAGE Bijlage nr. 12/001 Bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een collectief begeleidingstraject bij de opmaak van een preventie- en calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen

Nadere informatie

Algemene Offerteaanvraag

Algemene Offerteaanvraag BESTEK NR.: SUI-2015-01 Algemene Offerteaanvraag BIJZONDER BESTEK voor de overheidsopdracht voor LEVERINGEN met als voorwerp DE AANKOOP VAN DESKTOPCOMPUTERS OPDRACHTGEVEND BESTUUR VZW Onderwijsinrichting

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA

BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Museumstraat 9, 1000 Brussel Michel Draguet, Algemeen Directeur T. +32 (0)2 508 32 09 F. +32 (0)2 508 32 32 BIJZONDER BESTEK nr. SE01-EXP/BHA OPEN AANBESTEDING

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie. Overheidsopdracht van diensten. Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België

Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie. Overheidsopdracht van diensten. Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België Bestek nr. 2017/52173/E2/Studie Overheidsopdracht van diensten Studie betreffende het optimale bevoorradingszekerheidscriterium voor België Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking FOD

Nadere informatie

Referentie: B&O.2014.0045

Referentie: B&O.2014.0045 Federale Overheidsdienst Financiën Personeel en Organisatie Cel Budget en Overheidsopdrachten Referentie: B&O.2014.0045 Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek: GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek n : S&L/OA/444/2015 Opening van de offertes: 08/09/2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek: Open aanbesteding met betrekking tot diensten in het kader van de bewaking van de Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32, 1000 Brussel Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb. overname van afgedankte materialen van de stad Sint-Niklaas

BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb. overname van afgedankte materialen van de stad Sint-Niklaas Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK 2015-11/LOG/overname afgedankte materialen/vw-tdc-hb overname van afgedankte

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS

OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr. CC/2015/ ICMS FOD Binnenlandse Zaken AD Crisiscentrum Hertogsstraat 53 1000 Brussel Contactpersoon : Peter Mertens Tel 02 506 47 92 peter.mertens@ibz.fgov.be OPROEP TOT INDIENEN VAN KANDIDAATSTELLING VOOR BESTEK nr.

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen Rue des Bourgeois 7 te 5000 Namen en rue Courtejoie 17 te 5590 Ciney. Publicatie

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv. Overheidsopdracht van diensten

Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv. Overheidsopdracht van diensten Bestek nr. 2017/55718/S1/BAT/opl_form_pv Overheidsopdracht van diensten raamcontract voor opleidingen en coaching voor controlediensten: juridische kennis opmaak PV en verhoortechnieken Vereenvoudigde

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Open offerteaanvraag. Bestek Nr. 2014/DIRALO/007 DIENSTENOPDRACHT VOOR TOLKEN

Open offerteaanvraag. Bestek Nr. 2014/DIRALO/007 DIENSTENOPDRACHT VOOR TOLKEN Bestek nr 2014/DIRALO/007 DIENSTENOPDRACHT VOOR TOLKEN p. 1/27 Ernest Blérotstraat, nr 1 1070 Brussel Open offerteaanvraag Bestek Nr. 2014/DIRALO/007 DIENSTENOPDRACHT VOOR TOLKEN DEGRYSE Thibaut Tel :

Nadere informatie

Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant. Bekendmaking op Europees niveau

Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant. Bekendmaking op Europees niveau Bestek S&L/DA/2017/011 1/32 Bestek: Open aanbesteding voor het verkrijgen van noodzakelijke gegevens volgens de prijscourant Bekendmaking op Europees niveau Bestek nr. S&L/DA/2017/011 Opening van de offertes:

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE VERKOOPPROCEDURE SDV 20145401 VAN 25 PERCELEN VAN INFORMATICA EN REPROMATERIAAL TE PEUTIE 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst

Nadere informatie

BESTEK nr /OVA/waterbars/VW-CQ AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESTEK nr /OVA/waterbars/VW-CQ AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Team overheidsopdrachten Industriepark-Noord 4 9100 Sint-Niklaas 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK nr. 2016-01/OVA/waterbars/VW-CQ OPEN OFFERTEAANVRAAG OP EUROPEES

Nadere informatie

Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/459/2015 Opening van de offertes: 05/10/2015 om 14u30

Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/459/2015 Opening van de offertes: 05/10/2015 om 14u30 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR LEVERING, INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD VAN SCANNERS VOOR BAGAGESTUKKEN EN COLLI VOOR REKENING VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN Publicatie op Europees

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE CAMADA APPLICATIE EN DATABASES

OPEN AANBESTEDING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE CAMADA APPLICATIE EN DATABASES OPEN AANBESTEDING VOOR HET ONDERHOUD VAN DE CAMADA APPLICATIE EN DATABASES Bestek nr.: S&L/DA/2016/024 Opening van de offertes: op 1 augustus 2017 om 09u30 Publicatie op Europees niveau INHOUDSOPGAVE A.

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Dienst logistiek Industriepark-Noord 4 9100 Sint-Niklaas 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESTEK nr. 2015-55/LOG/druk magazines/js-vw-kvm OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik

Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Bestek S&L/AO/371/2014 1/38 Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/371/2014

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID. Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Open offerteaanvraag voor Web georiënteerde toepassing ter digitale inventarisering van de Oorlogsslachtoffers

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: analyse van de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen Overheidsopdracht S&L/DA/2016/088 Uiterste datum

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/464/2015. Opening van de offertes: op 15/10/2015 om 14u30. ERRATUM pagina 27-30

Bestek nr.: S&L/AO/464/2015. Opening van de offertes: op 15/10/2015 om 14u30. ERRATUM pagina 27-30 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING INDIENSTSTELLING EN ONDERHOUD VAN EEN MOBIELE X-STRALEN VOERTUIGSCANNER VOOR REKENING VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN Bestek nr.: S&L/AO/464/2015

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Bestek Open aanbesteding voor de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Belgisch niveau

Bestek Open aanbesteding voor de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Belgisch niveau Bestek S&L/AO/341/2015 1/45 Bestek Open aanbesteding voor de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Belgisch niveau Bestek nr. S&L/AO/341/2016 Opening

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID OPEN AANBESTEDING VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP : - de huur, ophaling en reiniging van SANITAIRE CONTAINERS - de huur, ophaling en reiniging van VUILMATTEN -

Nadere informatie

PENSIOENEN VAN DE SENATOREN vzw BESTEK VOOR HET SELECTEREN VAN EEN FIDUCIAIRE CONSULTANT 2016

PENSIOENEN VAN DE SENATOREN vzw BESTEK VOOR HET SELECTEREN VAN EEN FIDUCIAIRE CONSULTANT 2016 PENSIOENEN VAN DE SENATOREN vzw BESTEK VOOR HET SELECTEREN VAN EEN FIDUCIAIRE CONSULTANT 2016 Paleis der Natie Natieplein 1 1009 Brussel Paleis der Natie Natieplein 1 1009 Brussel INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek: OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN ONDER DE VORM VAN EEN BEDRIJFSABONNEMENT

Bestek: OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN ONDER DE VORM VAN EEN BEDRIJFSABONNEMENT Bestek: OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN ONDER DE VORM VAN EEN BEDRIJFSABONNEMENT Bestek n : S&L/AO/363/2013 Opening van de offertes: 03/12/ 2013 Bestek nr. S&L/AO/ 363/2013

Nadere informatie

Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM).

Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM). Bestek S&L/DA/2016/005 1/49 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp onderhoud en consultancy voor licenties van het planningssysteem Visual TOM (VTOM). Met Europese bekendmaking Bestek nr. S&L/DA/2016/005

Nadere informatie

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR

VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN IN BERLAAR VERKOOPPROCEDURE SDV 20145004 VAN 5 PERCELEN IN BERLAAR 1. Samenvatting van de verkoopprocedure 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Toegepaste procedure verantwoordelijke dienst Publiciteit - terbeschikkingstelling

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Bestek S&L/DA/2017/038 1/51

Bestek S&L/DA/2017/038 1/51 Bestek S&L/DA/2017/038 1/51 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp de striping van voertuigen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de FOD Financiën Met Europese bekendmaking

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor logins via internet tot een databank van voertuiggegevens en een module voor de berekening van het voordeel van alle aard.

Open offerteaanvraag voor logins via internet tot een databank van voertuiggegevens en een module voor de berekening van het voordeel van alle aard. Open offerteaanvraag voor logins via internet tot een databank van voertuiggegevens en een module voor de berekening van het voordeel van alle aard. Bestek nr: S&L/DA/2016/063 Opening van de offertes:

Nadere informatie

Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42

Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42 Cahier des charges S&L/AO/483/2015 1/42 Bestek: Open aanbesteding voor de schoonmaak van de lokalen van het gebouw gelegen in de rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Bekendmaking op Europees niveau Bestek n :

Nadere informatie

BESTEK nr. 2013/POST/GDF/01

BESTEK nr. 2013/POST/GDF/01 BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE (BIPT) Ellipse Building, Koning Albert II-laan 35 1030 BRUSSEL Aanspreekpunt: Thibaut Feron, adviseur Tel.: +32 2 226 89 18 e-mail: thibaut.feron@ibpt.be

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/DA/2016/165. Opening van de offertes: op 8 juni 2017 om 10u00

Bestek nr.: S&L/DA/2016/165. Opening van de offertes: op 8 juni 2017 om 10u00 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR OPERATIONELE LEASE VAN MINIMUM 15 TRACEERBARE VERGRENDELINGEN VAN CONTAINERS (SMART SEALS) EN DE BIJHORENDE SOFTWARETOEPASSINGEN VOOR HET GEBRUIK ERVAN. Bestek nr.: S&L/DA/2016/165

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

1/64 S&L/AO/420/2014. Bestek:

1/64 S&L/AO/420/2014. Bestek: Bestek S&L/AO/420/2014 1/64 Bestek: Open aanbesteding voor het onderhoud van de groene zones van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (Logistieke Antenne Oost-Vlaanderen) Publicatie op Belgisch

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BESTEK nr. S4/2017/01

BESTEK nr. S4/2017/01 Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking Karmelietenstraat 15, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL.

Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL. Bestek S&L/AO/479/2015 1/39 Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL. Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor de levering en plaatsing van uithangborden met het N-Brussel-logo van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Open offerteaanvraag voor de levering en plaatsing van uithangborden met het N-Brussel-logo van de Vlaamse Gemeenschapscommissie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel Tel.: +32(2)563 03 00 VGC2015/DFB/Aankoop/AB/61 1 Bestek nr. VGC2015/DFB/Aankoop/AB/61 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC2013/DFB/AANKOOP/AB/06

Bijzonder bestek VGC2013/DFB/AANKOOP/AB/06 06 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Ann Boulangier ann.boulangier@vgc.be 0256306 20 Bijzonder bestek 06 Open offerteaanvraag voor

Nadere informatie

BESTEK nr. OCM/CDZ/2017/001/CLE

BESTEK nr. OCM/CDZ/2017/001/CLE CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN BESTEK nr. OCM/CDZ/2017/001/CLE Open aanbesteding voor de schoonmaak van de lokalen en de vensters gebruikt door de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

BESTEK NR. 2015/0112/BS

BESTEK NR. 2015/0112/BS Politiezone Gent Directie Beheer Dienst Financiën en Middelen Belfortstraat 4 9000 Gent Tel: +32 (0)9 266 66 03 Fax: +32 (0)9 266 60 16 E-mail: dienst.fm@politie.gent.be BESTEK NR. 2015/0112/BS OPEN OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie