BESTEK OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK 2014-07-11 OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT"

Transcriptie

1 1/25 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan BRUSSEL Aanspreekpunt: S. Van Roy (Tél.: ) J. Tyskens (Tél.: ) BESTEK OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT

2 2/25 INHOUDSTAFEL. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS A. ALGEMENE BEPALINGEN Voorwerp en aard van de opdracht Duur van de overeenkomst Aanbestedende overheid Bijkomende informatie Informatiesessie Indieningsrecht en opening van offertes Leidende dienst - leidend ambtenaar Beschrijving van de uit te voeren werken Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving Opdrachtdocumenten Belangenvermenging Offertes In de offerte te vermelden gegevens Geldigheidsduur van de offerte Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden Prijzen Prijzen Prijsherziening Waarborg en dienst na verkoop Selectie - Regelmatigheid van de offertes Gunningscriterium prijs De selectie Het toegangsrecht De kwalitatieve selectie Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver Regelmatigheid van de offertes Gunningscriterium prijs Borgtocht Opleveringen Keuring van de uitgevoerde werken Keuring van de uitgevoerde werken Keuringskosten Uitvoering van de werken Termijnen en clausules Termijnen Uitvoeringsvoorwaarde Plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd Evaluatie van de uitgevoerde werken Facturatie en betaling van de werken Aanbestedingsberichten en rechtzettingen Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener Geschillen B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN C. BIJLAGEN OFFERTEFORMULIER... 20

3 3/25 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan BRUSSEL Aanspreekpunt: S. Van Roy (Tel.: ) J. Tyskens (Te.: ) BESTEK : OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. A. ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. De onderhavige opdracht betreft een opdracht voor werken en heeft betrekking op de inrichting van een voertuig Volkswagen Transporter, met nummerplaat 1-GHG-647 in het kader van de opdrachten van de dienst Kalibrering van de pool Controle. Dit voertuig is bestemd voor dagelijks gebruik om materiaal te vervoeren, radiomeetapparatuur ter plaatse na te kijken en te herstellen en antennes te karakteriseren (onvolledige lijst). Daartoe moet het voertuig worden omgevormd of gewijzigd op verschillende aspecten, zoals: - elektrische installatie van 12 V DC en230 V AC; - imperiaal met ladder; - verwijderbaar rack verankerd op rails, en - plaatsing van een telescopische mast. De offertes moeten voldoen aan alle bovenvermelde, technische voorschriften. Er moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de volgende punten: - De gebruikte materialen moeten moderne, lichte en sterke composieten zijn. Het gebruik van zware materialen moet worden beperkt. - De afwerking moet verzorgd zijn en vergelijkbaar met de gangbare norm die voor mobilhomes geldt. - De aanpassingen moeten worden uitgevoerd zonder de waterdichtheid van het voertuig aan te tasten. - De oorspronkelijke passagiersstoel achteraan (derde rij) blijft.

4 4/25 - Het is absoluut noodzakelijk dat de stoel van de chauffeur en die van de bijrijder bij het afstellen niet worden belemmerd door de inrichting van het voertuig. - De toestellen die door het BIPT worden geleverd mogen niet worden omgevormd of gewijzigd, noch van binnen noch van buiten, zonder de voorafgaande toestemming van het BIPT. - De wijzigingen aangebracht aan het voertuig hebben geen invloed op de veiligheid noch op de homologatie ervan. - De aangebrachte wijzigingen moeten voldoen aan de normen die vastgelegd zijn door de verzekeringsmaatschappij bij schade of diefstal. - Het gebruikte materiaal moet voldoen aan de CE-normen en de vermelding CE dragen, overeenkomstig de Europese reglementering. Hiervoor wordt de procedure van de open aanbesteding gekozen gekozen overeenkomstig de artikelen 23 en 24 van de wet van 15 juni Deze opdracht omvat één enkel perceel. Dit is een opdracht tegen globale prijs (K.B. 15 juli 2011, art. 2, 4 ). Varianten zijn niet toegestaan. 2. Duur van de overeenkomst. De opdracht begint op de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop de opdrachtnemer de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen en duurt tot op het ogenblik dat de opdracht volledig is uitgevoerd. De uitvoering van de werken voorzien in het onderhavig bestek moet, in alle gevallen, worden beëindigd binnen de voorziene termijn, in overeenstemming met punt Aanbestedende overheid Bijkomende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Mijnheer Jack Hamande. Bijkomende inlichtingen in verband met de technische aspecten kunnen worden opgevraagd bij de heer Stéphane Van Roy, (telefoon: ; Bijkomende inlichtingen in verband met de administratieve procedure kunnen worden opgevraagd bij de heer Jos Tyskens (tel.: ; 4. Informatiesessie. Er wordt geen informatiesessie georganiseerd. 5. Indieningsrecht en opening van offertes. 5.1 Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Varianten zijn niet toegestaan. De offertes kunnen op volgende wijzen worden ingediend: 1) ofwel via post (een aangetekende brief wordt aanbevolen) verstuurd aan de aanbestedende overheid, 2) ofwel persoonlijk neergelegd bij de aanbestedende overheid.

5 5/ Indiening van offertes De offertes die op papier worden ingediend worden in een omslag gestoken die wordt gesloten. Op die enveloppe dienen de volgende vermeldingen te worden aangebracht: - het nummer van het bestek; ; - de datum en het uur van de zitting voor de opening van de offertes. Die enveloppe wordt gestoken in een tweede enveloppe met de volgende vermeldingen: - het woord offerte in de linkerbovenhoek; - het nummer van het bestek; ; - het adres van de bestemmeling zoals hieronder weergegeven. De offertes worden via een postdienst verstuurd of persoonlijk neergelegd bij: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan BRUSSEL Ze worden in 1 origineel exemplaar neergelegd en moeten worden opgesteld volgens het offerteformulier dat bij dit bestek wordt gevoegd. Indien de offertes persoonlijk worden neergelegd, heeft de inschrijver het recht om een ontvangstbewijs te vragen Wijzigen of intrekken van een reeds ingediende offerte Indien een inschrijver een reeds opgestuurde of ingediende offerte wenst te wijzigen of in te trekken, moet dit gebeuren volgens de bepalingen in artikel 91 van het KB van 15 juli De wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte kan via elektronische middelen die voldoen aan artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 of op papier. Om een reeds opgestuurde of ingediende offerte te wijzigen of in te trekken, is een schriftelijke verklaring vereist, die door de inschrijver of zijn gemachtigde behoorlijk is ondertekend. Het voorwerp en de draagwijdte van de wijzigingen moetennauwkeurig vermeld worden. De intrekking moet onvoorwaardelijk zijn. De intrekking kan ook per telefax of via een elektronisch middel dat niet in overeenstemming is met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden medegedeeld voor zover: 1 deze intrekking bij de voorzitter van de zitting voor het openen van de offertes toekomt alvorens hij de zitting opent, 2 en zij wordt bevestigd per aangetekende brief, verzonden ten laatste de dag vóór de openingszitting 5.2. De opening van offertes De zitting voor de opening van de offertes vindt plaats te Ellipse Building, Gebouw C, Koning Albert IIlaan 35, 1030 Brussel op 3 september 2014 om 14:00. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Enkel de offertes die bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart, kunnen aanvaard worden.

6 6/25 Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst is de aanbestedende overheid. Enkel de aanbestedende overheid is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. De leidend ambtenaar (die een ambtenaar van de aanbestedende overheid zal zijn) zal worden aangeduid in de kennisgeving van de gunning van de opdracht. De grenzen van zijn bevoegdheid zullen worden vermeld. 7. Beschrijving van de te presteren werken. Zie rubriek B technische voorschriften. 8. Documenten van toepassing op de opdracht 8.1. Wetgeving - Wet van 15 juni overheidsopdrachtenen bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Wet van 17 juni 2013 Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - Koninklijk besluit van 15 juli Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren ; - Het koninklijk besluit van 14 januari Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken; - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de publicatie van de aankondiging van de opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen Opdrachtdocumenten - Onderhavig bestek nr alsook het erbij gevoegd offerteformulier.

7 7/25 9. Belangenvermenging. In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie ( revolving doors ) zoals bepaald in de wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van het BIPT, binnen twee jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit BIPT, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de gunningsprocedure, evenals voor verrichtingen in het kader van de uitvoering van deze opdracht. Dit althans voor zover er een direct verband bestaat tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun verrichtingen in het kader van deze opdracht. Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van artikel 9 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, in concreto, hetzij de wering van de offerte, hetzij de verbreking van de opdracht, al naargelang. 10. Offertes In de offerte te vermelden gegevens. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 8 van de wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het in bijlage gevoegde offerteformulier te gebruiken. In dit verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 80 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, dat bepaalt: Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. De offerte en de bijlagen gevoegd bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op technische of commerciële geheimen en dus niet mag bekendgemaakt worden door de aanbestedende overheid. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte : - de globale prijs in letters en in cijfers (excl. BTW; - het totaal bedrag van de offerte in letters en in cijfers (excl. BTW); - het bedrag van de BTW; - het totaal bedrag van de offerte in letters en in cijfers (incl. BTW); - de handtekening van de persoon of de personen, naargelang het geval, die het mandaat heeft/hebben om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon of van de personen, naargelang het geval, die de offerte ondertekent/ondertekenen; - de datum waarop voormelde persoon of de voormelde personen, naargelang het geval, de offerte heeft/hebben ondertekend; - het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers); Geldigheidsduur van de offerte.

8 8/25 De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes Bij de offerte te voegen stalen, documenten en bescheiden. De inschrijvers voegen bij hun offerte: - alle documenten gevraagd in het raam van de selectiecriteria (zie rubriek 13 hierna); - de statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondergetekende(n) bewijzen; 11. Prijzen Prijzen. Alle prijzen vermeld in het offerteformulier worden verplicht uitgedrukt in EURO. Dit is een opdracht tegen globale prijs wat betekent dat de globale prijs forfaitair is. De opdrachtnemer wordt geacht in zijn globale prijs alle mogelijke kosten die op de werken wegen te hebben begrepen, met uitzondering van de BTW Prijsherziening. Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 12. Waarborg en dienst na verkoop De aanbestedende overheid kan gedurende één jaar, te rekenen vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats, van de leverancier eisen dat hij op zijn kosten de producten binnen de gestelde termijn vervangt, wanneer deze gebreken vertonen die geen normaal gebruik toelaten overeenkomstig de voorwaarden van de opdracht. Op al de in vervanging geleverde producten wordt een nieuwe gelijkwaardige waarborgtermijn toegepast. De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de tijd gedurende dewelke het product niet kon worden gebruikt ten gevolge van beschadiging. 13. Selectie - Regelmatigheid van de offertes Gunningscriterium prijs De selectie. De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan het gunningscriterium prijs vermeld in punt 13.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes formeel en materieel regelmatig zijn Het toegangsrecht. Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uistluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd.

9 9/25 Uitsluitingscriterium inzake illegale tewerkstelling Wordt uitgesloten in elk stadium van de gunningsprocedure van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver van wie is vastgesteld dat hij als werkgever illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Deze bepaling geldt op dezelfde manier ten aanzien van de entiteit waarop de kandidaat of inschrijver een beroep doet, wanneer de draagkracht van die entiteit bepalend is voor de selectie van de kandidaat of inschrijver, al naargelang. De uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten geldt voor ten hoogste vijf jaar. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel, zelfs wanneer de bijdrageschuld groter is dan 3.000,00 euro, zal de inschrijver in orde bevonden worden indien hij, alvorens tot de beslissing van gunning van de opdracht wordt overgegaan, aantoont dat hij, op het einde van het kalenderkwartaal bedoeld in het tweede lid, op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1, van de wet van 15 juni 2006 of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 2, 2, van de wet van 15 juni 2006, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op 3.000,00 euro na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdrageschulden. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien hij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver.

10 10/25 Tweede uitsluitingscriterium. Overeenkomstig artikel 20 van de wet en artikel 61, 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze clausule heeft de aanbestedende overheid het recht om de inschrijver wiens offerte het best geklaseerd is, te verzoeken om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijver, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder : 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 61, 2, 4 van het KB van 15 juli De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 61 van het hierboven vermeld besluit De kwalitatieve selectie Wanneer een inschrijver beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht bepalend is voor zijn selectie, vermeldt hij voor welk gedeelte hij een beroep doet op de die draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt Selectiecriteria inzake de financiële draagkracht van de inschrijver. Niet van toepassing

11 11/ Selectiecriteria met betrekking tot de technische bekwaamheid van de inschrijver. Niet van toepassing Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Substantieel onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan het gunningscriterium prijs Gunningscriterium prijs. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de laagste offerte op het vlak van de prijs, voor zover deze formeel en materieel regelmatig is en voor zover uit de controle door de aanbestedende overheid van de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord van deze inschrijver blijkt dat de impliciete verklaring op erewoord overeenkomt met de werkelijkheid. De evaluatie van de offertes in het raam van het gunningscriterium prijs gebeurt op basis van de totale prijs vermeld door de inschrijver in zijn offerte, inclusief BTW. 14. Borgtocht. De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. BTW, van de opdracht. Het aldus bekomen bedrag wordt afgerond naar het hogergelegen tiental EURO. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van het sluiten van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas [bpostbank rekeningnummer BE (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito-en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming.

12 12/25 Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3 hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5) hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de preciese bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, voornamen en volledig adres van de opdrachtnemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan het adres dat zal worden vermeld in de kennisgeving van het sluiten van de opdracht. Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als : 1 in geval van de voorlopige oplevering : verzoek tot vrijgave van de eerste helft van de borgtocht; 2 in geval van de definitieve oplevering : verzoek tot vrijgave van, hetzij de tweede helft, hetzij het geheel van de borgtocht, al naargelang al dan niet in een voorlopige oplevering is voorzien. 15. Opleveringen Keuring van de geleverde goederen Keuring van de uitgevoerde leveringen. De uitvoering van de werken zullen nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de aanbestedende overheid Keuringskosten. Niet van toepassing 16. Uitvoering van de werken Termijnen en clausules Termijnen De werken moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van 90 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op deze waarop de leverancier de kennisgeving van het sluiten van de opdracht heeft ontvangen. De sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de leverancier worden niet meegerekend.

13 13/25 De bestelbon wordt per aangetekend schrijven, per fax of op iedere andere manier die onomstotelijk toelaat de datum van versturing te bepalen, naar de leverancier verstuurd. De opeenvolgende uitwisseling van briefwisseling eigen aan de bestelbon (en de levering) volgen dezelfde regels als deze voorzien voor de versturing van de bestelbon en dit telkens als één van beide partijën wenst een bewijs te hebben van zijn tussenkomst. In geval van ontvangst van de bestelbon na de termijn van twee werkdagen, kan de leveringstermijn na schriftelijke aanvraag en verantwoording van de leverancier verlengd worden naar verhouding van de vastgestelde vertraging van de ontvangst van de bestelbon. Indien de bestellende dienst, na onderzoek van het schriftelijk verzoek van de leverancier, het geheel of gedeeltelijk gegrond vindt, laat deze hem schriftelijk weten welke verlenging van leveringstermijn aanvaard wordt. In geval van duidelijk onjuiste of onvolledige inhoud van de bestelbon, welke elke uitvoering van de bestelling verhindert, verwittigt de leverancier onmiddellijk per schrijven de bestellende dienst opdat een oplossing voor een normale afhandeling van de bestelling gevonden kan worden. Indien nodig, vraagt de leverancier een verlenging van de leveringstermijn aan volgens dezelfde voorwaarden zoals voorzien in geval van laattijdige ontvangst van de bestelbon. In ieder geval zijn de betwistingen eigen aan de bestelbon, die niet binnen de 15 kalenderdagen (*) te rekenen vanaf de eerste dag die volgt op de datum van ontvangst van de bestelbon door de leverancier, niet meer ontvankelijk Uitvoeringsvoorwaarde De inschrijver engageert zich, gedurende de volledige uitvoering van de opdracht, de 8 basisconventies van de IAO, en in het bijzonder : 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999) te respecteren. Het niet respecteren van dit engagement wordt op basis van artikel 44, 1, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 beschouwd als het niet uitvoeren van de opdracht volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven tot het in gebreke stellen van de opdrachtnemer, en kan, op basis van artikel 47, 2, 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig verbreken van de opdracht Plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd en formaliteiten Plaats waar de werken moeten worden uitgevoerd. Het voertuig zal na de uitvoering van de werken en na oplevering op het adres van de inschrijver worden afgehaald.

14 14/ Nazicht en oplevering van de uitgevoerde werken. Indien tijdens de uitvoering van de werken abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de leverancier worden gemeld door middel van een fax of een bericht, dat nadien zal worden bevestigd door middel van een aangetekende zending. De leverancier is verplicht om niet conform uitgevoerde werken te vervangen door goederen die overeenstemmen met deze die in dit bestek en in de offerte werden beschreven. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voorzover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of de factuur wordt gesteld. Bij het vestrijken van die termijn wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. 17. Facturatie en betaling van de uitgevoerde werken. De opdrachtnemer zendt de factuur (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de opdracht (origineel exemplaar) naar het volgende adres: BIPT, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. Enkel behoorlijk uitgevoerde werken mogen worden gefactureerd. De betaling van het aan de uitvoerder verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn of te rekenen vanaf de dag die volgt op de laatste dag van de verificatietermijn indien deze minder is dan dertig dagen, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. De factuur geldt als schuldvordering. De factuur dient te worden opgesteld in EURO. 18. Aanbestedingsberichten en rechtzettingen. De in het Bulletin der Aanbestedingen aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de aannemingen in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze aanneming maken integraal deel uit van huidig bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben. 19. Bijzondere verbintenissen voor de dienstverlener. De dienstverlener en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van die opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De dienstverlener mag deze opdracht wel opgeven als referentie. De dienstverlener verbindt er zich toe om, tenzij bij overmacht, de opdracht te laten uitvoeren door de in de offerte opgegeven personen. De vermelde personen of hun vervangers worden allen geacht

15 15/25 effectief deel te nemen aan de opdracht. De vervangers moet worden erkend door de aanbestedende overheid. 20. Geschillen. Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans. De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband. B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN. Soort eis: - (i): essentiële eis te vervullen door de leveringen vanaf de indiening van de inschrijving, op straffe van niet-conformverklaring en uitsluiting Ref. Soort van eis Specificatie Ja Nee Opmerking Elektrische installatie 1.1 (i) Aansluitkast Er moet een aansluitkast worden geïnstalleerd met daarin: - 1x differentieel 230 V - 1x stroomonderbreker 10 A - 1x bipolaire omkeerschakelaar (elektriciteitsnet / omkeerschakeling) - 1x voltmeter 12 V - 1x voltmeter 230 V op de pool van de omkeerschakelaar - 1x ampèremeter 12 V met centraal nulpunt die de staat van de lading en ontlading van de hulpbatterij weergeeft - 1x ampèremeter 230 V 1.2 (i) Binnenverlichti ng 1.3 (i) Stroomvoorzie ning 1.4 (i) Startbeveiliging ssysteem 1.5 (i) Stopcontacten van 12 volt 1.6 (i) Systeem voor het opladen van de batterij van het - 3 ledstaaflampen, buis in polycarbonaat, rest van de constructie in aluminium. - spanning V, schakelaar, warmtemeting "warm wit", ten minste 20 ledlampen (ten minste 800 lumen en ten minste 1000 lux op 0,5 m) Extern en waterdicht stopcontact 220 VAC met klep op de linkerkant van het voertuig Een beveiligingssysteem zodat de motor van de wagen niet kan gestart worden wanneer het voertuig aangesloten is op het elektriciteitsnet (extern stopcontact). 4 grijze Neutrik-stopcontacten op de achterkant van de stoel van de bestuurder. Systeem voor het opladen van de batterij van het voertuig wanneer het aangesloten is op de 220 VAC - Het systeem moet het mogelijk maken om de batterij op te laden wanneer het voertuig voor een

16 16/25 voertuig 1.7 (i) Algemene onderbrekingss chakelaar 1.8 (i) Installatie 230 V lange periode niet rijdt. Dat systeem is een oplader-omkeerschakeling die door het BIPT wordt geleverd. - Het zal boven op de hulpbatterij worden geplaatst. - De aansluitkabels, doorsnede ten minste 32 mm², moeten zo kort mogelijk zijn. Algemene onderbrekingsschakelaar op de hulpbatterij Stroomvoorziening 230 V 10 A: - stroomkabel 230 V van 3 m, 1P+N+A, gemonteerd; - Het externe stopcontact moet worden geplaatst op de linkerachterkant van het voertuig in een waterdichte doos met beschermingsklep. - Dat circuit zal twee blokken van 4 stopcontacten op de rugleuning van de stoel van de bestuurder van stroom voorzien. Een van de twee is ofwel in modus omkeerschakeling, ofwel in modus stroomvoorziening via de omkeerschakelaar. - De oplader zal automatisch beginnen werken nadat het voertuig aangesloten is op het net van 230 VAC 1.9 (i) Batterij Plaatsing van de batterij die door het BIPT wordt (i) Veiligheid Telescopische mast 2.1 (i) Telescopische mast en compressor 2.2 (i) Standaanwijzer 2.3 (i) Startbeveiliging ssysteem Opbergsysteem geleverd De elektrische installatie moet zo worden uitgevoerd dat het personeel en het materiaal beschermd zijn. Installatie van een mast en de bijbehorende compressor, allebei geleverd door het BIPT. - Informatie over de mast: gewicht 30 kg, diameter 120 mm en lengte ingeschoven 165 cm - Deze moet worden gecentreerd en geplaatst worden op ~300 mm achter de voorstoelen. - De mastopening door het dak van het voertuig moet waterdicht worden gemaakt door middel van een krans met een afdichting. Deze krans zal door het BIPT geleverd worden. Een knipperend verklikkerlicht moet op het dashboard van het voertuig worden aangebracht, om de chauffeur te verwittigen dat de mast niet volledig ingetrokken is. Daartoe moet deze aanwijzer verbonden zijn met het contactpunt dat onderaan de mast moet komen. De motor van het voertuig mag niet kunnen starten wanneer de mast uitgeschoven is. Nabij de chauffeur moet een drukknop worden geplaatst om deze beveiliging te kunnen uitschakelen. 3.1 (i) Geleiderails 4 verzonken geleiderails in lengterichting. 3.2 (i) Verwijderbaar rack Levering en installatie van een verwijderbaar metalen rack, geblokkeerd met rails in de plank (zie (schema in bijlage 2). - Het moeten worden bevestigd op 2 rails tegelijk op het totaal van 4 rails, zodat een centrale positie mogelijk is, ofwel verschoven naar links, ofwel naar

17 17/25 rechts. - Het verwijderbare rack moet uit het voertuig gehaald kunnen worden via een van de zijdeuren. - Het rack moet bestaan uit een blok met 3 metalen laden en drie aluminium schappen die in de hoogte regelbaar zijn. - Approximatieve afmetingen van het verwijderbare rack: (L x B x H): 510 mm x 480mm x 1150 mm - Afmetingen van het ladeblok: (L x B x H): 510mm x 360mm x 480mm - aan weerszijden van dit meubel moeten er 2 inklapbare plankjes worden aangebracht (schrijfplank). Minimale last te dragen: 10 kg Dak 4.1 (i) Platform De imperiaal moet worden uitgerust met een platform in licht metaal met een antislipplaat. (zie schema in bijlage 3). - Dit platform moet het volledige dak overdekken zonder de afmetingen van het voertuig te overschrijden. - Dit platform moet ten minste het gewicht van een persoon van 150 kilo kunnen dragen. - In dit platform moet er een opening zijn voor een raampje (zie punt 4.6) alsook uitsparingen voor de doorgang van de mast en voor de aansluitingen (zie punt 4.5) - Het platform moet 9 verankeringsringen hebben op 9 verschillende plaatsen die worden bepaald in overleg met het BIPT. 4.2 (i) Reling Aan de zijkanten van het platform moet een vaste en stevige reling van ten minste 25 cm hoog worden geplaatst. 4.3 (i) Ladder Een lichtmetalen ladder van minstens 35 cm breed die toegang geeft tot het platform op het dak moet worden gemonteerd op de achterklep van het voertuig. - De ladder moet oorspronkelijk van antisliptreden voorzien zijn. - De gasveren van de achterklep moeten desnoods worden vervangen door zwaardere types zodat ze het extra gewicht van de lader kunnen dragen. 4.4 (i) Antennes Montage van 3 door het BIPT geleverde antennes. - montage op het platform - doorboring van het dak en waterdicht maken van de kabeldoorgangen 4.5 (i) Schroefdop Om de kabels van de antennes te laten passeren naar de binnenruimte, moet er een waterdichte schroefdop met een binnendiameter van 102 mm worden aangebracht (zie schema in bijlage 1) - Boven deze dop moet een deflector worden geïnstalleerd om insijpelend water te voorkomen (verticale regen en regen die van voren komt). 4.6 (i) Dakvenster Er moet een dakvenster worden aangebracht zodat de top van de mast zichtbaar is van op de

18 18/ (i) Aansluitingen Binnenkant achterbank. Het dakvenster moet makkelijk geopend en gesloten kunnen worden. Waterdichte doos met afneembaar deksel uitgerust met 3 N-connectoren 5.1 (i) Plank van minstens 9 mm dik Vloerbedekking - bedekt met een vinyl van het type vloer - van de Heterogeen Compact PVC U3-U4 ; laadruimte - bestand tegen zwaar gebruik: transparante gekorrelde slijtlaag; en - met een uitstekende weerstand tegen perforatie (0,05 mm) 5.2 (i) Ruiten De ruiten van de laadruimte moeten getint zijn om de inkijk te beperken. 5.3 (i) CO2- brandblusser Levering en montage van een brandblusser CO2 (3 à 4 kg) 5.4 (i) Aansluitingen 5.5 (i) Technische kist Op de rugleuning van de stoel van de bestuurder moeten 3 N-connectoren aangebracht worden. Ze moeten worden aangesloten met kabels die door het BIPT worden geleverd op de waterdichte doos met de 3 connectoren op het dak Kist geplaatst achter de stoel van de bijrijder vooraan - ventilatie voor warmteafvoer - plaatsing batterijen, omkeerschakeling/oplader - plaatsing aansluitkast boven de batterijen en de omkeerschakeling/oplader... C. BIJLAGEN. - Bijlage 1: Schroefdop dak - Bijlage 2: Verwijderbaar rack - Bijlage 3: Imperiaal en ladder Bijlage 1: Dop dak

19 19/25 Bijlage 2: Verwijderbaar rack Bijlage 3: Imperiaal en ladder GOEDGEKEURD: 1030 Brussel Mijnheer Jack Hamande, Voorzitter van de Raad

20 20/25 OFFERTEFORMULIER Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Ellipse Building - Gebouw C Koning Albert II-laan BRUSSEL BESTEK : OPENBARE AANBESTEDING NATIONALE MARKTCONSULTATIE M.B.T. DE INRICHTING VAN EEN VOERTUIG VOOR REKENING VAN HET BIPT De firma (volledige benaming) met als adres: (straat) (postnr en gemeente) (land) Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer en waarvoor Mijnheer/Mevrouw 1 (naam) (functie) gedomicilieerd op het adres (straat) (postnr en gemeente) (land) als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek nr van de hiervoor omschreven werken vormende het ENIGE PERCEEL van dit document uit te voeren, tegen de 1 De niet correcte vermelding schrappen.

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37

FANC-AFCN. BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 FANC-AFCN BIJZONDER BESTEK nr. 201001MWI37 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE LEVERING EN CONFIGURATIE VAN EEN PROCES EN WORKFLOW GESTUURD INFORMATIESYSTEEM VOOR HET BEHEER VAN KLANT EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie