Arbocatalogus van de keramist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbocatalogus van de keramist"

Transcriptie

1 rbocatalogus van de keramist Integraal onderdeel van de Code van de keramist September 2012 Uitvoering: Hoofdbedrijfschap mbachten (HB) fdeling Bedrijfsvoering en Ondernemerschap Postbus W Zoetermeer HB-publicatiereeksnr.: 506

2

3 Inhoudsopgave De Code en rbocatalogus van de keramist - toelichting 1. ctiviteiten 1 Calculeren 1 Veilig en gezond werken - gevaarlijke stoffen 1 Veilig en gezond werken - machines, apparaten en gereedschap 5 Veilig en gezond werken - ovens 6 Veilig en gezond werken - geluid 7 Veilig en gezond werken - bescherming 8 Veilig en gezond werken - lichamelijke belasting 8 2. Ondernemen 12 Koers 12 Milieu 12 rbobeleid 12 Competenties, diploma's en bewijsstukken 14 Scholings- en personeelsbeleid 14 Werkoverleg 16 Medezeggenschap Inkoop 18 lgemeen 18 Voorraadbeheer 18 Machines, apparaten en gereedschappen 18 Persoonlijke beschermingsmiddelen en EHBO 21 Bedrijfsinventaris - tafels, stoelen e.d. 24 Gevaarlijke stoffen Inrichting 28 lgemeen 28 Productieruimte / atelier 29 Pauzeruimte 31 Kleedruimte 31 Sanitair 31 Kantoorruimte 32 Opslag(ruimte) gevaarlijke (afval)stoffen 32 Installaties, energie en klimaat 33 Nooduitgang en -verlichting 35 Verlichting 36 Deuren en ramen 36 Drempels en vloeren 37 Trappen rbo-voorzieningen 39 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 39 Bedrijfshulpverlening 39 Eerste hulp 40 Brandpreventie en -bestrijding 41 Voorlichting, instructie en toezicht 42 Ongevallenmelding en -registratie 43 Criminaliteitspreventie Onderhoud 46 lgemeen 46 Gebouw en ruimtes 46 Installaties en arbeidsmiddelen 46 Blusmiddel en EHBO 48 Persoonlijke beschermingsmiddelen 49 Bijlage I Voorzorg bij het vrijkomen van kankerverwekkende stoffen

4 Bijlage II Bijlage III Bijlage IV PBM Matrix fkortingen- en begrippenlijst Index

5 De Code en rbocatalogus van de keramist - Toelichting Historie van de Code In 1999 ontwikkelde het HB de eerste editie van de Code van de keramist. Het gebrek aan duidelijke richtlijnen op het gebied van veilig en gezond werken lag daaraan ten grondslag. De code was echter meer dan een overzicht van hoe men veilig en gezond kan werken. Toen al realiseerde het HB zich dat het goed is één document te maken met alle relevante informatie die nodig is om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken. In de Code staan, naast de richtlijnen om veilig en gezond te kunnen werken, ook al wetgeving die op de ondernemer van toepassing is. Onder andere fiscale wetgeving, milieuwetgeving en ook arbowetgeving maakt onderdeel uit van de Code. De verplichtingen zijn vertaald naar de praktijk van de keramist. In de eerste editie is al aangegeven hoe arborisico s uit te sluiten waren of teruggebracht konden worden naar een aanvaardbaar niveau. De systematiek van de Code is beoordeeld in opdracht van SZW door het toenmalige TNOarbeid en door het Europees gentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. In beide gevallen luidde het oordeel dat een Code een goede state of the art hulpstructuur is bij het bewerkstelligen van veilig en gezond werken in kleine bedrijven. Ook de rbeidsinspectie verwijst in een recente brochure rbeidsrisico s in de keramiek naar de Code van de keramist. Nieuwe inzichten en veranderingen in de wetgeving maakte een herziening noodzakelijk, vandaar dat na 13 jaar de 2 de editie van de Code van de keramist het daglicht ziet. Code als rbocatalogus Het HB heeft als achterban het kleinbedrijf waar veel ZZP ers actief zijn (ca. 2/3 van de aangesloten bedrijven). In totaal werken ongeveer 700 personen (4 van de 5 bedrijven zijn ZZP er)in de branche, waarvan velen in deeltijd. Omgerekend gaat het om 500 voltijdbanen. Deze ambachtelijke ondernemers willen graag met hun handen werken, hun ambacht uitoefenen. Zij kunnen en willen niet meer tijd dan nodig is, besteden aan verplichtingen die voortkomen uit het voeren van een onderneming. Het HB zet daarom de Code in als multifunctioneel instrument waarin alle onderwerpen onderling afgestemd en afgewogen aan de orde komen. Het HB zet daarom de Code in als multifunctioneel instrument waarin alle onderwerpen voor een juiste bedrijfsvoering zoals personeelsbeleid, milieu&energie, inkoop, bedrijfsinrichting, bedrijfssturing onderling afgestemd en afgewogen aan de orde komen. Naast zorg voor veilig en gezond werken, staan ook andere bedrijfstechnische normen in de Code. Er is in deze branche weinig traditie in zorg voor veilig en gezond werken en door de ontwikkeling van de rbocatalogus zal hierin waarschijnlijk verandering komen. Om door te gaan op het idee van één instrument voor de bedrijfsvoering kiezen HB en de sociale partners ervoor de rbocatalogus te integreren in deze Code. Door deze keuze wordt tevens voorzien in het onderhoud van de rbocatalogus. Net als in het verleden, zal de Code periodiek herzien worden. De maatregelen op het gebied van veilig en gezond werken, worden dan tevens geactualiseerd. Werkingssfeer lle keramisten vallen bij wet onder de werkingssfeer van het HB. ls een ondernemer zijn bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, moet de ondernemer aangeven in welke branche zijn bedrijf werkzaam is. Is dit in één (of meerdere) branches van het HB, dan wordt het bedrijf automatisch bij het HB geregistreerd. De volgende definitie wordt gehanteerd: Het bedrijf waar wordt uitgeoefend: Het fijnkeramisch-bedrijf: het bedrijf van het vervaardigen van huishoudelijk aardewerk, sieraardewerk, biscuitaardewerk, tabakspijpen, terracotta, huishoudelijke-, hotel-, laboratorium-, of technisch porselein en van soortgelijke keramische artikelen. De volgende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van de rbocatalogus: Tot keramiek wordt alles gerekend wat van anorganische materialen is gemaakt en vervolgens een warmtebehandeling heeft ondergaan om de gewenste eigenschappen te verkrijgen. Glas behoort hier dus niet toe De Code en de rbocatalogus hebben dezelfde werkingssfeer. Hier werken zowel werkgevers als werknemers en zelfstandigen. De Code is zowel voor de bedrijven als voor de zelfstandige beroepsuitoefenaars van kracht. Op deze manier wordt er naar gestreefd om voor een

6 branche, waarin veel zelfstandigen werken, het aantal normen zo beperkt en overzichtelijk mogelijk te houden. Indieners Deze Code en rbocatalogus zijn vervaardigd door het Hoofdbedrijfschap mbachten in nauwe samenwerking met de sociale partners. Namen van sociale partners en contactpersonen: Nederlandse Vakgroep Keramisten Dhr. J. Vink Citroenvlinder EZ ZEEWOLDE FNV Kiem Mw. I. Helle Jan Tooropstraat BK MSTERDM CNV Vakmensen/ZZP Nederland Dhr. M. Post Tiberdreef GG UTRECHT CNV Kunstenbond Dhr. L. La Rivière Robert Kockplaats JD ROTTERDM Toegankelijkheid Risico s Doorlopende Risicoscanning De aanpak van risico s De Code is gratis toegankelijk voor alle bij het HB-geregistreerde bedrijven uit de branche. Toegang tot deze Code wordt verkregen op Het bedrijf kan inloggen met het KvK-nummer en een zelf-aan-te-maken wachtwoord. Werknemers kunnen een eigen toegangscode aanvragen. De Code staat op een webapplicatie met verschillende handige functionaliteiten. Zie de demo op (ga naar Branchecode Online). lle georganiseerde en ongeorganiseerde bedrijven worden schriftelijk op de hoogte gebracht en gehouden. De Code is tevens tegen beperkte kosten in een handzame papieren vorm te verkrijgen bij het HB (Code-boekje). Om eerder omschreven redenen (zie:code als rbocatalogus (en RI&Einstrument) wordt de rbocatalogus als geïntegreerd onderdeel van de Code geïntroduceerd aan de branchegenoten en niet als apart document. Ten slotte zal voor alle geïnteresseerden de tekst van de rbocatalogus als aparte tekstfile gratis en zonder in te hoeven loggen te downloaden zijn via de website van HB. In de Code van de keramist zijn vanaf de eerste editie alle bekende arbeidsrisico s aan de orde gesteld. Dat is ook in de tweede editie het geval. lle arbeidsrisico s die binnen de reikwijdte van de Code vallen, en bekend zijn, zijn zowel in de Code als in de rbocatalogus opgenomen. De in deze rbocatalogus behandelde risico s zijn geïnventariseerd door het bedrijfsproces te analyseren, observaties bij bedrijfsbezoeken, regelmatig overleg met deskundigen, bestuurders uit de branche en experts en door uitkomsten uit een reeks van onderzoeken. Ook de vakpers wordt continu goed gevolgd. Hierbij is ook rekening gehouden met de ontwikkeling in de vakuitoefening en van de vaktechniek. Er wordt steeds gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, oplossingen en technieken. Hierbij is voortgebouwd op ontwikkelingen uit andere branchecodes. Feitelijk worden de risico s geïnventariseerd en zijn voorzorgsmaatregelen benoemd om veilig en gezond werken mogelijk te maken. De maatregelen zijn beschreven naar afnemende voorkeur, volgens de arbeidshygiënische strategie in 3 typen: bron maatregelen, als deze niet te nemen zijn collectieve maatregelen, pas als deze ook niet te nemen zijn individuele maatregelen

7 De maatregelen vormen met andere maatregelen een pakket dat volledig is rekening houdend met de kleinschaligheid van de branche. De maatregelen zijn gecheckt en gevalideerd op de volgende punten: van toepassing in deze branche economisch verantwoord inpasbaar in het bedrijfsproces voor bedrijfsgenoten begrijpelijk verwoord an de orde komen: bedrijfshulpverlening brandgevaar geluid gevaarlijke stoffen waaronder glazuren, pigmenten en lusters CMR-stoffen zoals keramische vezels, asbest en kwarts elektrische installaties en apparatuur, onder andere: veiligheidsnormen bij inkoop, keuring en onderhoud fysieke belasting, waaronder werkhouding, afmeting werkplek, ergonomie van arbeidsmiddelen fysische factoren (temperatuur, licht, luchtverversing) machineveiligheid veiligheid Checklist = RI&E ctualisatie Code (rbocatalogus) Om de maatregelen uit de rbocatalogus/code toe te passen, kan ieder bedrijf een Checklist invullen waaruit vervolgens een Plan van aanpak wordt samengesteld. Hiermee kan men gericht en systematisch aan bedrijfsverbetering werken, zodat de Code kan worden doorgevoerd in het eigen bedrijf en veilig en gezond werken is gewaarborgd. Mochten, na vaststellen van de Code (en rbocatalogus) nieuwe prioritaire arbeidsrisico s aan het licht komen, dan kan de webversie van de Code tussentijds (voor het verschijnen van de volgende editie) worden aangevuld. De ondernemers worden ingelicht d.m.v. nieuwsbrieven en via de website van het HB. Toelichting op de inhoud van de Code (rbocatalogus) Het begrip Norm in de Code De Code / rbocatalogus is opgebouwd uit genummerde teksten: normen. Het woord norm heeft dus een andere invulling in de context van de Code dan gebruikelijk! Bij normen is duidelijk aangegeven wat de oorsprong is, de bron en om welk risico het gaat. Daarnaast is met een symbool aangegeven wat de status en de specificatie is. Normen verwoorden direct toe te passen wettelijke voorschriften, praktijkrichtlijnen conform stand der techniek en aanbevelingen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de gebruikers de bronnen niet consulteren. De norm is een op de praktijk gerichte verwoording van de bronnen. NEN nummers in normen Nummering Symbolen De inhoud van NEN-normen hoort niet tot deze rbocatalogus. Wel vormt verwijzing er naar in de vorm van NEN-nummers in een normtekst onderdeel van de specificatie van apparaten, producten of diensten. De gebruiker van de Code/rbocatalogus moet dan weten waar op te letten en niet zelf precies op de hoogte te zijn van de inhoud van de NEN norm. Iedere norm is genummerd. Voorts is met symbolen gespecificeerd of normen betekenis hebben voor veilig en gezond werken, milieu en energiebesparing en van toepassing op zelfstandigen zonder personeel. In de Code staan bij elke norm één of meer symbolen. Met die symbolen wordt de status en betekenis van de norm aangeduid. De symbolen hebben de volgende betekenis: wetboek = wettelijk verplicht voorschrift, bijvoorbeeld normen direct voortvloeiend uit wetteksten

8 duimpje = praktijknorm, is door de branche als professioneel handelen aangemerkt, onder andere interpretatie van wettelijke doelvoorschriften; deze praktijknormen geven de stand der techniek weer lachebek = adviesnorm, goede praktijk, maar niet verplicht Voorts is aangegeven of normen betekenis hebben voor veilig en gezond werken, arbeidsomstandigheden en voor milieu en energiebesparing. Specificaties normen voor veilig en gezond werken. lle rbocatalogus normen hebben als bron oplossingen/maatregelen, die behoren bij een doelvoorschrift uit de rbowet zijn voorzien van dit symbool. De oplossingen zijn manieren om aan een doelvoorschrift te voldoen. Ondernemers mogen, daar waar het praktijknormen betreft, ook zelf oplossingen toepassen om aan een doelvoorschrift te voldoen, mits tenminste hetzelfde veiligheidsniveau wordt bereikt. De adviesnormen in de rbocatalogus dienen ter verdere optimalisatie en worden niet dwingend opgelegd. normen over zorg voor milieu een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) heeft met minder wet- en regelgeving te maken dan een ondernemer met mensen in loondienst of stagiaires. Daarom zijn de normen die ook gelden voor ZZP-ers apart aangegeven. Ook als de partner/echtgeno(o)t(e) meewerkt is sprake van een Zelfstandige Zonder Personeel. De vorm De Codes zijn allen opgesteld volgens een stramien. Wettelijke voorschriften op relevante gebieden zijn geformuleerd in voor het vakgebied begrijpelijke taal en in bruikbare vorm. Op deze manier wordt de regelgeving hanteerbaar gemaakt. De Code van de keramist is zo opgezet dat hij aansluit bij de activiteiten en het bedrijfsproces van een ondernemer in de sector. De betreffende regelgeving is ingedeeld in 6 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de activiteiten beschreven die de core business van de sector uitmaken. In de andere hoofdstukken wordt aandacht besteed aan ondernemen, inkoop, inrichten, arbo-voorzieningen en onderhoud. De normen zijn zo ingedeeld dat er geen dubbelingen voorkomen en dat bijvoorbeeld gebruikte materialen waar eisen aan gesteld worden ook allen vermeld staan bij het hoofdstuk Inkoop.

9 1. ctiviteiten 2873 Calculeren Bepaal of het werk uitvoerbaar is, zoals verlangd wordt, gezien: - kwaliteit - tijd - werkvoorraad - veiligheid en arbeidsomstandigheden - prijs Veilig en gezond werken - gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn: metaaloxiden, pigmenten, glazuren, lusters, stof afkomstig van droge klei, kwarts, gassen en dampen afkomstig uit de ovens. Tot de kankerverwekkende en/of mutagene stoffen horen onder andere keramische vezels, asbest, kwarts en verbindingen van antimoon, cadmium, chroom, nikkel, kobalt, etc. Stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting, het ongeboren kind en/of worden doorgegeven via borstvoeding zijn onder andere verbindingen van cadmium, kobalt, lithium, lood, mangaan, nikkel, selenium, vanadium. ndere giftige of schadelijke stoffen zijn onder andere verbindingen van berillium, borium, fluor, koper, selenium, ijzer Vervang kankerverwekkende en/of mutagene stoffen waar mogelijk door minder gevaarlijke of ongevaarlijke stoffen Vervang loodhoudend en/of cadmiumhoudend glazuur voor glazuren zonder lood of cadmium. 367 Werk met gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften uit de productinformatie, op het etiket en het Veiligheidsinformatieblad. Iedere leverancier is wettelijk verplicht het Veiligheidsinformatieblad (Engels: Material Safety Data Sheet, MSDS) mee te leveren. 363 Beschik bij het werken met gevaarlijke (afval)stoffen over voldoende basiskennis en over een goede lichamelijke en geestelijke conditie. 371 Stel regels en procedures op voor: - omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen - reiniging van de werkplek - persoonlijke hygiëne en zie toe op de naleving van deze regels en procedures. rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 1

10 189 Houd gevaarlijke (afval)stoffen buiten bereik van kinderen. 362 In de werkruimte zijn niet meer gevaarlijke (afval)stoffen op locatie aanwezig dan strikt noodzakelijk. Gebruik een kleine voorraad en ruim zoveel mogelijk direct na gebruik zorgvuldig op Controleer of u met carcinogene, mutagene, en of reprotoxische stoffen te maken heeft door: - het etiket van het product te beoordelen - veiligheidsinformatieblad te beoordelen (zo nodig bij de leverancier opvragen) - zo nodig bij de leverancier meer informatie op te vragen 6430 Zorg dat verpakking van gevaarlijke stoffen altijd de juiste etikettering heeft. Dit geldt ook indien u de stoffen in een andere verpakking doet Gebruik goed afsluitbare verpakking Spuit glazuur altijd in een spuitkast met afzuiging. De afgezogen lucht wordt gefilterd en afgevoerd naar buiten (voorkom recirculatie). Draag daarbij een halfgelaatsmasker met P2 stoffilter. Zie bijlage II voor meer informatie Voor de spuit is een fijne zeef gemonteerd. Er wordt met een lage druk gewerkt zodat nevel zoveel mogelijk alleen op het te bewerken object komt ls u glazuren oververpakt, doe dit dan in de spuitkast met de afzuiging aan. Draag daarbij handschoenen en halfgelaatsmasker met P2 stoffilter. Zie bijlage II voor meer informatie Zet bij het werken met glazuurgrondstoffen altijd de lokale afzuiging aan of werk in de spuitkast met de afzuiging aan. Draag daarbij handschoenen en een halfgelaatsmasker met P2 stoffilter. Zie bijlage II voor meer informatie. 2 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

11 6420 Bij het afwegen, bewerken en mengen van kleipoeder wordt: - lokale afzuiging of afzuiging van de spuitkast gebruikt - bij vrijkomen van stof een halfgelaatsmasker met P2 stoffilter gedragen - kleipoeder vanuit een zak in het water gestort. Doe dit langzaam en plaats de zak op z'n kop in het water totdat alle kleipoeder in contact is met het water - gebruik gemaakt van lokale afzuiging of afzuiging van spuitkast bij het vouwen van zakken Zie bijlage II voor meer informatie 1699 Bereid gietklei geïsoleerd van de overige bedrijfsactiviteiten ls gevormde producten nog moeten worden afgewerkt, voorkom dan dat ze te droog worden. Dit om stofvorming tijdens afwerking te voorkomen. De 'leerharde' periode kan worden verlengd door de modellen te bewaren in kasten waarin de lucht door water op de bodem vochtig wordt gehouden Bij het aanbrengen van luster wordt altijd voor de spuitkast gewerkt met afzuiging aan (zonder recirculatie). Draag daarbij handschoenen en volgelaatsmasker met filtertype 3. Zie bijlage II voor meer informatie. Oplossing voor vergiftiging/bedwelming 6464 ls de luster koud bewaard moet worden gebruik dan een koelkast waarin geen etenswaren bewaard worden. 181 Ruim gemorste gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk op, waar nodig met absorptie- of neutralisatiemiddel. Behandel het gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddel als gevaarlijk afval. Volg de instructie op het veiligheidsinformatieblad. 495 Houd gevaarlijke afvalstoffen van verschillende categorieën van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden en geef deze gescheiden af Voer afval- klei en glazuur apart van elkaar af. Bak afval-glazuren samen en voer daarna af als afval. rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 3

12 6170 ls lege verpakkingen van lijmen, oplosmiddelen en verf nog resten bevatten, voer deze dan af als chemisch afval. Oplossing voor vluchtige organische stoffen 1669 De huid die met klei of glazuur is bevuild wordt na het werk schoongemaakt Houd handvatten van het gereedschap schoon. 374 Eet, drink en rook niet in de nabijheid van gevaarlijke (afval)stoffen Was de handen, polsen en het gezicht vóór iedere eet-, drink- of rookpauze en sanitaire stop. 757 Gebruik regelmatig een ongeparfumeerde handcrème of lotion tegen het uitdrogen van de huid Doe jaarlijks de test op als u twijfelt of u eczeem heeft. Frequent contact met water en chemische stoffen kan leiden tot eczeem Maak de werkplek schoon aan het einde van de werkdag. 4 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

13 Veilig en gezond werken - machines, apparaten en gereedschap Machines, apparaten en gereedschappen worden hieronder aangeduid als arbeidsmiddelen. Voorbeelden zijn strengpers, haakseslijper, schopschijf, ovens (zie hiervoor paragraaf over Ovens) an machines werken alleen personen die daartoe vakbekwaam zijn. Oplossing voor machineveiligheid 3703 rbeidsmiddelen zijn beveiligd en beschermd en verkeren in een goede conditie (inclusief snoeren, isolatie en aarding). Borg dit met inspectie- en keuringsstickers en rapporten. Oplossing voor machineveiligheid 1022 Bedieningssystemen van arbeidsmiddelen zijn duidelijk zichtbaar en alleen bewust in te schakelen. Oplossing voor machineveiligheid 800 Een elektrische arbeidsmiddel beschikt, om gevaren te voorkomen, over een goed zichtbare, bedienbare en bereikbare noodstopvoorziening. Oplossing voor machineveiligheid 5947 Bij nat werken is apparatuur voorzien van een aardlekschakelaar, maar beter is een scheidingstransformator. Oplossing voor machineveiligheid 3027 Laat een risicobeoordeling uitvoeren door een deskundige wanneer de (oude) machine geen CEmarkering heeft of wanneer u een bestaande machine wijzigt. Oplossing voor machineveiligheid 6490 Op oude machines, die oorspronkelijk onvoldoende beveiliging hadden zoals de mengers en persen en ook bij aandrijvingen van machines, zijn nu goede beveiligingen gemonteerd. Oplossing voor machineveiligheid 2822 pparatuur is voorzien van de benodigde waarschuwingslabels. Oplossing voor machineveiligheid rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 5

14 1020 Werk- en onderhoudspunten zijn goed verlicht. Oplossing voor machineveiligheid 1923 Voorkom bij het werken met machines: - loshangend lang haar - loshangende kledingstukken - loshangende veters - het dragen van sieraden Oplossing voor machineveiligheid 133 Zet arbeidsmiddelen veilig neer, indien nodig borgen, om gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitten, brand en aanraking met elektriciteit te voorkomen. Oplossing voor machineveiligheid 588 Ruim gereedschap na gebruik schoon en droog op. 838 Veilig en gezond werken - ovens Vrijkomende gassen, vezels en stoffen worden tijdens het stoken van de oven afgezogen en naar buiten afgevoerd. Er vindt toevoer van verse lucht plaats Open de oven pas als deze tot onder de 100 C is afgekoeld. Oplossing voor brandgevaar Oplossing voor fysische factoren 1365 Draag hittebestendige handschoenen tijdens het in- en uithalen van producten uit de oven. Zie bijlage II voor meer informatie. Oplossing voor fysische factoren 6583 Draag bij het vullen en legen van een dekenoven altijd een halfgelaatsmasker met P2 stoffilter en hittebestendige handschoenen. Zie bijlage II voor meer informatie. Oplossing voor fysische factoren 6 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

15 Veilig en gezond werken geluid Lawaai en mogelijk schadelijk lawaai, boven 80 db(), kan voorkomen bij boren, snijden, zagen, schuren Voorkom of beperk de blootstelling aan geluid boven 85 db(). Oplossing voor geluid 1483 Breng de geluidsbelasting terug door: - de geluidsbronnen te verminderen - aanschaf van geluidsarme apparatuur of door het aanbrengen van geluidsisolatie - geluidsbelastende werkzaamheden uit te voeren in een aparte werkruimte of door zo kort mogelijk met de geluidsproducerende apparatuur te werken - gehoorbescherming te gebruiken Oplossing voor geluid 415 Beoordeel het geluidsniveau op elke werkplek en neem maatregelen op in de RI&E (vuistregel: neem maatregelen als stemverheffing bij spreken op 1 m afstand nodig is). Oplossing voor geluid 884 Gehoorbescherming staat ter beschikking als op een afstand van 1 m stemverheffing nodig is (geluidsniveau hoger dan 80 db()). Oplossing voor geluid 4181 Gebruik gehoorbescherming indien de dagelijkse blootstelling aan geluid 85 db() of hoger is. Oplossing voor geluid 3442 rbeidsplaatsen met een geluidsniveau van meer dan 85 db() zijn duidelijk afgebakend en gemarkeerd met veiligheids- en gezondheidssignalering (lijnen en/of borden). Oplossing voor geluid 3829 Machines, gereedschappen en hulpmiddelen met een geluidsniveau van 85 db() of meer hebben een pictogram voor het dragen van gehoorbescherming. Oplossing voor geluid 4610 Geef voorlichting en instructie aan werknemers die dagelijks blootstaan aan een geluidsniveau van meer dan 80 db(). Oplossing voor geluid 3443 Medewerkers, waarbij de dagelijkse blootstelling aan geluid hoger is dan 80 db(), krijgen de gelegenheid periodiek een gehooronderzoek te ondergaan. Oplossing voor geluid rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 7

16 Veilig en gezond werken - bescherming fhankelijk van de werkzaamheden zijn de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig: - werkoverall - handschoenen - veiligheidsbril - veiligheidschoenen - gehoorbescherming - voorschoot - adembescherming met stoffilter en/of het juiste type filter tegen gassen en dampen - mondneusmasker 550 Gebruik en zie toe op het juiste gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van de risico's die zich voordoen. Oplossing voor geluid 388 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing. Oplossing voor geluid 6103 De voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in de juiste maten aanwezig. Oplossing voor geluid 1004 Overleg met de arbodienst of leverancier als persoonlijke beschermingsmiddelen niet goed passen of om gezondheidsredenen niet gedragen kunnen worden. Oplossing voor geluid 369 Gebruik adembeschermingsmiddel, wanneer (bron)afzuiging onvoldoende bescherming biedt, zodat de lucht die men inademt geen te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen bevat. Veilig en gezond werken - lichamelijke belasting Belangrijkste knelpunten wat betreft de lichamelijke (fysieke) belasting zijn: - werkhouding als gevolg van de werkplekinrichting - repeterende bewegingen - langdurig staande werkzaamheden - tillen en dragen van zware grondstoffen - in- en uitladen van de oven - werken onder hete omstandigheden tijdens in- en uitladen van oven 8 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

17 126 Pas de werkplek, de werkmethoden en de hulpmiddelen op ergonomisch verantwoorde wijze aan de werkzame personen aan. 290 Organiseer het werk zodanig (werkplek, -methode, persoonlijke beschermingsmiddelen), dat fysieke belasting geen gevaren voor werkzame personen met zich meebrengt Bij meerdere medewerkers met verschillende lengtes is de machine in werkhoogte eenvoudig instelbaar. Oplossing voor machineveiligheid 4344 Doe aan taakroulatie bij repeterende en belastende handelingen en houdingen Werk in een actieve houding (met rechte rug) en voorkom werken met een gedraaide of gebogen rug Nabij de machines is voldoende ruimte voor de benen en voeten De oven staat op goede hoogte, zodat het in- en uitladen zo min mogelijk belastend is Gebruik voor deur-ovens een heftafel, palletheffer of vergelijkbaar hulpmiddel om de oven te laden en te lossen Gebruik ter vermindering van de fysieke belasting transportmiddelen in de werkplaats zoals een kar, palletwagen, kisten Vermijd handmatig tillen. Lukt dit niet dan: - voorkom frequent tillen - houdt de last dicht tegen het lichaam - houdt de last tussen knie en schouderhoogte - zorg voor goede grip op de last rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 9

18 6521 Vermijd handmatig duwen en trekken. Lukt dit niet dan geldt: - duwen van een last heeft de voorkeur boven trekken aan een last - duwen en trekken bij voorkeur met twee handen tussen heup en schouderhoogte - duwen en trekken bij voorkeur met gestrekte rug, gestrekte armen en gebogen knieën - breng te duwen en te trekken lasten langzaam op gang 428 Werk indien mogelijk zittend in plaats van staand, ter vermindering van lichamelijke belasting. 560 Beperk plaatsgebonden staand werk tot maximaal 1 uur aaneengesloten of maximaal 4 uur over de dag verdeeld. 424 Bij langdurig staand werk, waarbij het werk het toelaat van tijd tot tijd te gaan zitten, is een functionele zitgelegenheid zoals stasteun beschikbaar Beperk fysieke belasting bij staand werk door: - werkhoogte is 0 tot 10 cm hoger dan ellebooghoogte, pas machinehoogte hierop aan - werk met voeten iets uit elkaar - met gestrekte onderrug - verstap liever dan ver te reiken (bij meer dan 50 cm) - verstap ook in plaats van de rug te draaien - schouders loshangend - ellebogen zo mogelijk langs het lichaam - controleer en pas eventueel houding iedere 5 minuten aan 6106 Bij staand werk: - houd het hoofd recht en niet te lang voorover gebogen - zet de knieën niet op slot - ga regelmatig iets anders staan. - houd de schouders ontspannen 5812 Bij zittend werk: - werk dicht bij het lichaam - werk cm onder ooghoogte bij fijn werk of controlerende taken - werk 0-10 cm boven ellebooghoogte bij standaardtaken - houdt de rug zoveel mogelijk recht - schouders loshangend - ellebogen zo mogelijk langs het lichaam - controleer en pas eventueel houding iedere 5 minuten aan 10 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

19 6442 Te hoge omgevingstemperatuur wordt voorkomen. Tref maatregelen bij temperatuur boven de 26 C zoals: - grotere afstand nemen ten opzichte van hitte bron - extra ventilatie - actieve koeling gebruiken - extra rustpauzes - extra water drinken Oplossing voor fysische factoren rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 11

20 2. Ondernemen 3081 Koers Maak een investeringsplan, met budgetreservering met de volgende elementen: - technische ontwikkelingen - tijdige vervanging van verouderd materieel - uitbreiding/inkrimping van uw bedrijf - milieu-eisen - arbeidsomstandigheden - onderhoudskosten - duurzaamheid Milieu 499 Bedrijfsafvalwater bevat geen versneden/vermalen stoffen, gevaarlijke (afval)stoffen en geen stoffen die stankoverlast veroorzaken. 520 Stel de temperatuur van warm boilerwater laag in, maar niet lager dan 60 C in verband met mogelijke bacteriegroei zoals legionella. Oplossing voor biologische agentia rbobeleid 227 Voer een arbobeleid, gericht op: - geen nadelige gevolgen van de arbeid op de veiligheid en gezondheid van de werknemers - correcte aanpak van de risico's - de persoonlijke eigenschappen van een werknemer - voorkomen/beperken van monotone en tempogebonden arbeid - maatregelen bij brand en ongeval Deze Code biedt daartoe concrete maatregelen en oplossingen. 364 Voorkom of pak risico's aan door in deze volgorde toepassen van: - bronbestrijding - collectieve bescherming - individuele bescherming - persoonlijke beschermingsmiddelen (het gebruik ervan is tijdelijk en tot het strikt noodzakelijke beperkt) 1802 Voorkom blootstelling aan risico's bij derden, zoals klanten en bezoekers. 228 Baseer het arbobeleid op de RI&E en het Plan van aanpak. 12 rbocatalogus van de keramist Ondernemen

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden

Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Arbeidsomstandigheden Risico-Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Arbeidsomstandigheden voor horecabedrijven met minder dan 20 medewerkers Colofon: Deze uitgave is ontwikkeld in opdracht van het Bedrijfschap Horeca

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Pagina 1 van 29 Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Alerimus locaties De Buitensluis te Numansdorp en De Open Waard te Oud-Beijerland Datum: 1 februari 2014 Onderwerp: Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Arbeid Uitgave: Stichting van de Arbeid Mei 2008 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een

Nadere informatie

Docenteninfo en uitwerking internetopdrachten Werken met de branchecode

Docenteninfo en uitwerking internetopdrachten Werken met de branchecode Kant- en-klare opdrachten bij de Code van uw branche De internetopdrachten Werken met de branchecode zijn opdrachten die u direct in uw lespraktijk kunt gebruiken. De opdrachten gaan over de onderwerpen

Nadere informatie

A-blad Glaszetten en -montage

A-blad Glaszetten en -montage A-blad Glaszetten en -montage Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen op

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEID EN GEZONDHEID VOOR HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF Tussen - FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; - CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht, als partijen ter

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg

01.08 - hoog Organisatie van de arbeid Arbozorg 01.01 - middel Arbozorg Bekendheid - Zijn de Arbo-doelstellingen door de onderneming duidelijk en op een bij de onderneming passende wijze bekend gemaakt? - De Arbo-doelstellingen binnen de onderneming

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

Visiedocument safety. Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020

Visiedocument safety. Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020 Visiedocument safety Safety binnen de Nederlandse onderhoudsmarkt in 2020 inhoudsopgave aanbeveling 3 inleiding 5 colofon Visiedocument Safety 2020 Het Visiedocument Safety is het resultaat van twee jaar

Nadere informatie

Het betere werk vind je bij

Het betere werk vind je bij Het betere werk vind je bij INHOUDSOPgAvE HOOFDSTUK 1 Wat maakt werken in de supermarkt leuk? HOOFDSTUK 2 Waarom werken bij Coop? HOOFDSTUK 3 Jouw besluit: je gaat werken bij Coop! HOOFDSTUK 4 Welkom in

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen.

Boetes in de bouw. Een boete laat het zover niet komen. Boetes in de bouw Een boete laat het zover niet komen. In deze brochure leest u alles wat u moet weten over overtredingen, boetes en overige sancties. Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie