Arbocatalogus van de keramist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbocatalogus van de keramist"

Transcriptie

1 rbocatalogus van de keramist Integraal onderdeel van de Code van de keramist September 2012 Uitvoering: Hoofdbedrijfschap mbachten (HB) fdeling Bedrijfsvoering en Ondernemerschap Postbus W Zoetermeer HB-publicatiereeksnr.: 506

2

3 Inhoudsopgave De Code en rbocatalogus van de keramist - toelichting 1. ctiviteiten 1 Calculeren 1 Veilig en gezond werken - gevaarlijke stoffen 1 Veilig en gezond werken - machines, apparaten en gereedschap 5 Veilig en gezond werken - ovens 6 Veilig en gezond werken - geluid 7 Veilig en gezond werken - bescherming 8 Veilig en gezond werken - lichamelijke belasting 8 2. Ondernemen 12 Koers 12 Milieu 12 rbobeleid 12 Competenties, diploma's en bewijsstukken 14 Scholings- en personeelsbeleid 14 Werkoverleg 16 Medezeggenschap Inkoop 18 lgemeen 18 Voorraadbeheer 18 Machines, apparaten en gereedschappen 18 Persoonlijke beschermingsmiddelen en EHBO 21 Bedrijfsinventaris - tafels, stoelen e.d. 24 Gevaarlijke stoffen Inrichting 28 lgemeen 28 Productieruimte / atelier 29 Pauzeruimte 31 Kleedruimte 31 Sanitair 31 Kantoorruimte 32 Opslag(ruimte) gevaarlijke (afval)stoffen 32 Installaties, energie en klimaat 33 Nooduitgang en -verlichting 35 Verlichting 36 Deuren en ramen 36 Drempels en vloeren 37 Trappen rbo-voorzieningen 39 Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 39 Bedrijfshulpverlening 39 Eerste hulp 40 Brandpreventie en -bestrijding 41 Voorlichting, instructie en toezicht 42 Ongevallenmelding en -registratie 43 Criminaliteitspreventie Onderhoud 46 lgemeen 46 Gebouw en ruimtes 46 Installaties en arbeidsmiddelen 46 Blusmiddel en EHBO 48 Persoonlijke beschermingsmiddelen 49 Bijlage I Voorzorg bij het vrijkomen van kankerverwekkende stoffen

4 Bijlage II Bijlage III Bijlage IV PBM Matrix fkortingen- en begrippenlijst Index

5 De Code en rbocatalogus van de keramist - Toelichting Historie van de Code In 1999 ontwikkelde het HB de eerste editie van de Code van de keramist. Het gebrek aan duidelijke richtlijnen op het gebied van veilig en gezond werken lag daaraan ten grondslag. De code was echter meer dan een overzicht van hoe men veilig en gezond kan werken. Toen al realiseerde het HB zich dat het goed is één document te maken met alle relevante informatie die nodig is om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken. In de Code staan, naast de richtlijnen om veilig en gezond te kunnen werken, ook al wetgeving die op de ondernemer van toepassing is. Onder andere fiscale wetgeving, milieuwetgeving en ook arbowetgeving maakt onderdeel uit van de Code. De verplichtingen zijn vertaald naar de praktijk van de keramist. In de eerste editie is al aangegeven hoe arborisico s uit te sluiten waren of teruggebracht konden worden naar een aanvaardbaar niveau. De systematiek van de Code is beoordeeld in opdracht van SZW door het toenmalige TNOarbeid en door het Europees gentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. In beide gevallen luidde het oordeel dat een Code een goede state of the art hulpstructuur is bij het bewerkstelligen van veilig en gezond werken in kleine bedrijven. Ook de rbeidsinspectie verwijst in een recente brochure rbeidsrisico s in de keramiek naar de Code van de keramist. Nieuwe inzichten en veranderingen in de wetgeving maakte een herziening noodzakelijk, vandaar dat na 13 jaar de 2 de editie van de Code van de keramist het daglicht ziet. Code als rbocatalogus Het HB heeft als achterban het kleinbedrijf waar veel ZZP ers actief zijn (ca. 2/3 van de aangesloten bedrijven). In totaal werken ongeveer 700 personen (4 van de 5 bedrijven zijn ZZP er)in de branche, waarvan velen in deeltijd. Omgerekend gaat het om 500 voltijdbanen. Deze ambachtelijke ondernemers willen graag met hun handen werken, hun ambacht uitoefenen. Zij kunnen en willen niet meer tijd dan nodig is, besteden aan verplichtingen die voortkomen uit het voeren van een onderneming. Het HB zet daarom de Code in als multifunctioneel instrument waarin alle onderwerpen onderling afgestemd en afgewogen aan de orde komen. Het HB zet daarom de Code in als multifunctioneel instrument waarin alle onderwerpen voor een juiste bedrijfsvoering zoals personeelsbeleid, milieu&energie, inkoop, bedrijfsinrichting, bedrijfssturing onderling afgestemd en afgewogen aan de orde komen. Naast zorg voor veilig en gezond werken, staan ook andere bedrijfstechnische normen in de Code. Er is in deze branche weinig traditie in zorg voor veilig en gezond werken en door de ontwikkeling van de rbocatalogus zal hierin waarschijnlijk verandering komen. Om door te gaan op het idee van één instrument voor de bedrijfsvoering kiezen HB en de sociale partners ervoor de rbocatalogus te integreren in deze Code. Door deze keuze wordt tevens voorzien in het onderhoud van de rbocatalogus. Net als in het verleden, zal de Code periodiek herzien worden. De maatregelen op het gebied van veilig en gezond werken, worden dan tevens geactualiseerd. Werkingssfeer lle keramisten vallen bij wet onder de werkingssfeer van het HB. ls een ondernemer zijn bedrijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel, moet de ondernemer aangeven in welke branche zijn bedrijf werkzaam is. Is dit in één (of meerdere) branches van het HB, dan wordt het bedrijf automatisch bij het HB geregistreerd. De volgende definitie wordt gehanteerd: Het bedrijf waar wordt uitgeoefend: Het fijnkeramisch-bedrijf: het bedrijf van het vervaardigen van huishoudelijk aardewerk, sieraardewerk, biscuitaardewerk, tabakspijpen, terracotta, huishoudelijke-, hotel-, laboratorium-, of technisch porselein en van soortgelijke keramische artikelen. De volgende activiteiten vallen onder de werkingssfeer van de rbocatalogus: Tot keramiek wordt alles gerekend wat van anorganische materialen is gemaakt en vervolgens een warmtebehandeling heeft ondergaan om de gewenste eigenschappen te verkrijgen. Glas behoort hier dus niet toe De Code en de rbocatalogus hebben dezelfde werkingssfeer. Hier werken zowel werkgevers als werknemers en zelfstandigen. De Code is zowel voor de bedrijven als voor de zelfstandige beroepsuitoefenaars van kracht. Op deze manier wordt er naar gestreefd om voor een

6 branche, waarin veel zelfstandigen werken, het aantal normen zo beperkt en overzichtelijk mogelijk te houden. Indieners Deze Code en rbocatalogus zijn vervaardigd door het Hoofdbedrijfschap mbachten in nauwe samenwerking met de sociale partners. Namen van sociale partners en contactpersonen: Nederlandse Vakgroep Keramisten Dhr. J. Vink Citroenvlinder EZ ZEEWOLDE FNV Kiem Mw. I. Helle Jan Tooropstraat BK MSTERDM CNV Vakmensen/ZZP Nederland Dhr. M. Post Tiberdreef GG UTRECHT CNV Kunstenbond Dhr. L. La Rivière Robert Kockplaats JD ROTTERDM Toegankelijkheid Risico s Doorlopende Risicoscanning De aanpak van risico s De Code is gratis toegankelijk voor alle bij het HB-geregistreerde bedrijven uit de branche. Toegang tot deze Code wordt verkregen op Het bedrijf kan inloggen met het KvK-nummer en een zelf-aan-te-maken wachtwoord. Werknemers kunnen een eigen toegangscode aanvragen. De Code staat op een webapplicatie met verschillende handige functionaliteiten. Zie de demo op (ga naar Branchecode Online). lle georganiseerde en ongeorganiseerde bedrijven worden schriftelijk op de hoogte gebracht en gehouden. De Code is tevens tegen beperkte kosten in een handzame papieren vorm te verkrijgen bij het HB (Code-boekje). Om eerder omschreven redenen (zie:code als rbocatalogus (en RI&Einstrument) wordt de rbocatalogus als geïntegreerd onderdeel van de Code geïntroduceerd aan de branchegenoten en niet als apart document. Ten slotte zal voor alle geïnteresseerden de tekst van de rbocatalogus als aparte tekstfile gratis en zonder in te hoeven loggen te downloaden zijn via de website van HB. In de Code van de keramist zijn vanaf de eerste editie alle bekende arbeidsrisico s aan de orde gesteld. Dat is ook in de tweede editie het geval. lle arbeidsrisico s die binnen de reikwijdte van de Code vallen, en bekend zijn, zijn zowel in de Code als in de rbocatalogus opgenomen. De in deze rbocatalogus behandelde risico s zijn geïnventariseerd door het bedrijfsproces te analyseren, observaties bij bedrijfsbezoeken, regelmatig overleg met deskundigen, bestuurders uit de branche en experts en door uitkomsten uit een reeks van onderzoeken. Ook de vakpers wordt continu goed gevolgd. Hierbij is ook rekening gehouden met de ontwikkeling in de vakuitoefening en van de vaktechniek. Er wordt steeds gekeken naar nieuwe ontwikkelingen, oplossingen en technieken. Hierbij is voortgebouwd op ontwikkelingen uit andere branchecodes. Feitelijk worden de risico s geïnventariseerd en zijn voorzorgsmaatregelen benoemd om veilig en gezond werken mogelijk te maken. De maatregelen zijn beschreven naar afnemende voorkeur, volgens de arbeidshygiënische strategie in 3 typen: bron maatregelen, als deze niet te nemen zijn collectieve maatregelen, pas als deze ook niet te nemen zijn individuele maatregelen

7 De maatregelen vormen met andere maatregelen een pakket dat volledig is rekening houdend met de kleinschaligheid van de branche. De maatregelen zijn gecheckt en gevalideerd op de volgende punten: van toepassing in deze branche economisch verantwoord inpasbaar in het bedrijfsproces voor bedrijfsgenoten begrijpelijk verwoord an de orde komen: bedrijfshulpverlening brandgevaar geluid gevaarlijke stoffen waaronder glazuren, pigmenten en lusters CMR-stoffen zoals keramische vezels, asbest en kwarts elektrische installaties en apparatuur, onder andere: veiligheidsnormen bij inkoop, keuring en onderhoud fysieke belasting, waaronder werkhouding, afmeting werkplek, ergonomie van arbeidsmiddelen fysische factoren (temperatuur, licht, luchtverversing) machineveiligheid veiligheid Checklist = RI&E ctualisatie Code (rbocatalogus) Om de maatregelen uit de rbocatalogus/code toe te passen, kan ieder bedrijf een Checklist invullen waaruit vervolgens een Plan van aanpak wordt samengesteld. Hiermee kan men gericht en systematisch aan bedrijfsverbetering werken, zodat de Code kan worden doorgevoerd in het eigen bedrijf en veilig en gezond werken is gewaarborgd. Mochten, na vaststellen van de Code (en rbocatalogus) nieuwe prioritaire arbeidsrisico s aan het licht komen, dan kan de webversie van de Code tussentijds (voor het verschijnen van de volgende editie) worden aangevuld. De ondernemers worden ingelicht d.m.v. nieuwsbrieven en via de website van het HB. Toelichting op de inhoud van de Code (rbocatalogus) Het begrip Norm in de Code De Code / rbocatalogus is opgebouwd uit genummerde teksten: normen. Het woord norm heeft dus een andere invulling in de context van de Code dan gebruikelijk! Bij normen is duidelijk aangegeven wat de oorsprong is, de bron en om welk risico het gaat. Daarnaast is met een symbool aangegeven wat de status en de specificatie is. Normen verwoorden direct toe te passen wettelijke voorschriften, praktijkrichtlijnen conform stand der techniek en aanbevelingen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de gebruikers de bronnen niet consulteren. De norm is een op de praktijk gerichte verwoording van de bronnen. NEN nummers in normen Nummering Symbolen De inhoud van NEN-normen hoort niet tot deze rbocatalogus. Wel vormt verwijzing er naar in de vorm van NEN-nummers in een normtekst onderdeel van de specificatie van apparaten, producten of diensten. De gebruiker van de Code/rbocatalogus moet dan weten waar op te letten en niet zelf precies op de hoogte te zijn van de inhoud van de NEN norm. Iedere norm is genummerd. Voorts is met symbolen gespecificeerd of normen betekenis hebben voor veilig en gezond werken, milieu en energiebesparing en van toepassing op zelfstandigen zonder personeel. In de Code staan bij elke norm één of meer symbolen. Met die symbolen wordt de status en betekenis van de norm aangeduid. De symbolen hebben de volgende betekenis: wetboek = wettelijk verplicht voorschrift, bijvoorbeeld normen direct voortvloeiend uit wetteksten

8 duimpje = praktijknorm, is door de branche als professioneel handelen aangemerkt, onder andere interpretatie van wettelijke doelvoorschriften; deze praktijknormen geven de stand der techniek weer lachebek = adviesnorm, goede praktijk, maar niet verplicht Voorts is aangegeven of normen betekenis hebben voor veilig en gezond werken, arbeidsomstandigheden en voor milieu en energiebesparing. Specificaties normen voor veilig en gezond werken. lle rbocatalogus normen hebben als bron oplossingen/maatregelen, die behoren bij een doelvoorschrift uit de rbowet zijn voorzien van dit symbool. De oplossingen zijn manieren om aan een doelvoorschrift te voldoen. Ondernemers mogen, daar waar het praktijknormen betreft, ook zelf oplossingen toepassen om aan een doelvoorschrift te voldoen, mits tenminste hetzelfde veiligheidsniveau wordt bereikt. De adviesnormen in de rbocatalogus dienen ter verdere optimalisatie en worden niet dwingend opgelegd. normen over zorg voor milieu een Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP-er) heeft met minder wet- en regelgeving te maken dan een ondernemer met mensen in loondienst of stagiaires. Daarom zijn de normen die ook gelden voor ZZP-ers apart aangegeven. Ook als de partner/echtgeno(o)t(e) meewerkt is sprake van een Zelfstandige Zonder Personeel. De vorm De Codes zijn allen opgesteld volgens een stramien. Wettelijke voorschriften op relevante gebieden zijn geformuleerd in voor het vakgebied begrijpelijke taal en in bruikbare vorm. Op deze manier wordt de regelgeving hanteerbaar gemaakt. De Code van de keramist is zo opgezet dat hij aansluit bij de activiteiten en het bedrijfsproces van een ondernemer in de sector. De betreffende regelgeving is ingedeeld in 6 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de activiteiten beschreven die de core business van de sector uitmaken. In de andere hoofdstukken wordt aandacht besteed aan ondernemen, inkoop, inrichten, arbo-voorzieningen en onderhoud. De normen zijn zo ingedeeld dat er geen dubbelingen voorkomen en dat bijvoorbeeld gebruikte materialen waar eisen aan gesteld worden ook allen vermeld staan bij het hoofdstuk Inkoop.

9 1. ctiviteiten 2873 Calculeren Bepaal of het werk uitvoerbaar is, zoals verlangd wordt, gezien: - kwaliteit - tijd - werkvoorraad - veiligheid en arbeidsomstandigheden - prijs Veilig en gezond werken - gevaarlijke stoffen Gevaarlijke stoffen zijn: metaaloxiden, pigmenten, glazuren, lusters, stof afkomstig van droge klei, kwarts, gassen en dampen afkomstig uit de ovens. Tot de kankerverwekkende en/of mutagene stoffen horen onder andere keramische vezels, asbest, kwarts en verbindingen van antimoon, cadmium, chroom, nikkel, kobalt, etc. Stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting, het ongeboren kind en/of worden doorgegeven via borstvoeding zijn onder andere verbindingen van cadmium, kobalt, lithium, lood, mangaan, nikkel, selenium, vanadium. ndere giftige of schadelijke stoffen zijn onder andere verbindingen van berillium, borium, fluor, koper, selenium, ijzer Vervang kankerverwekkende en/of mutagene stoffen waar mogelijk door minder gevaarlijke of ongevaarlijke stoffen Vervang loodhoudend en/of cadmiumhoudend glazuur voor glazuren zonder lood of cadmium. 367 Werk met gevaarlijke stoffen volgens de voorschriften uit de productinformatie, op het etiket en het Veiligheidsinformatieblad. Iedere leverancier is wettelijk verplicht het Veiligheidsinformatieblad (Engels: Material Safety Data Sheet, MSDS) mee te leveren. 363 Beschik bij het werken met gevaarlijke (afval)stoffen over voldoende basiskennis en over een goede lichamelijke en geestelijke conditie. 371 Stel regels en procedures op voor: - omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen - reiniging van de werkplek - persoonlijke hygiëne en zie toe op de naleving van deze regels en procedures. rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 1

10 189 Houd gevaarlijke (afval)stoffen buiten bereik van kinderen. 362 In de werkruimte zijn niet meer gevaarlijke (afval)stoffen op locatie aanwezig dan strikt noodzakelijk. Gebruik een kleine voorraad en ruim zoveel mogelijk direct na gebruik zorgvuldig op Controleer of u met carcinogene, mutagene, en of reprotoxische stoffen te maken heeft door: - het etiket van het product te beoordelen - veiligheidsinformatieblad te beoordelen (zo nodig bij de leverancier opvragen) - zo nodig bij de leverancier meer informatie op te vragen 6430 Zorg dat verpakking van gevaarlijke stoffen altijd de juiste etikettering heeft. Dit geldt ook indien u de stoffen in een andere verpakking doet Gebruik goed afsluitbare verpakking Spuit glazuur altijd in een spuitkast met afzuiging. De afgezogen lucht wordt gefilterd en afgevoerd naar buiten (voorkom recirculatie). Draag daarbij een halfgelaatsmasker met P2 stoffilter. Zie bijlage II voor meer informatie Voor de spuit is een fijne zeef gemonteerd. Er wordt met een lage druk gewerkt zodat nevel zoveel mogelijk alleen op het te bewerken object komt ls u glazuren oververpakt, doe dit dan in de spuitkast met de afzuiging aan. Draag daarbij handschoenen en halfgelaatsmasker met P2 stoffilter. Zie bijlage II voor meer informatie Zet bij het werken met glazuurgrondstoffen altijd de lokale afzuiging aan of werk in de spuitkast met de afzuiging aan. Draag daarbij handschoenen en een halfgelaatsmasker met P2 stoffilter. Zie bijlage II voor meer informatie. 2 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

11 6420 Bij het afwegen, bewerken en mengen van kleipoeder wordt: - lokale afzuiging of afzuiging van de spuitkast gebruikt - bij vrijkomen van stof een halfgelaatsmasker met P2 stoffilter gedragen - kleipoeder vanuit een zak in het water gestort. Doe dit langzaam en plaats de zak op z'n kop in het water totdat alle kleipoeder in contact is met het water - gebruik gemaakt van lokale afzuiging of afzuiging van spuitkast bij het vouwen van zakken Zie bijlage II voor meer informatie 1699 Bereid gietklei geïsoleerd van de overige bedrijfsactiviteiten ls gevormde producten nog moeten worden afgewerkt, voorkom dan dat ze te droog worden. Dit om stofvorming tijdens afwerking te voorkomen. De 'leerharde' periode kan worden verlengd door de modellen te bewaren in kasten waarin de lucht door water op de bodem vochtig wordt gehouden Bij het aanbrengen van luster wordt altijd voor de spuitkast gewerkt met afzuiging aan (zonder recirculatie). Draag daarbij handschoenen en volgelaatsmasker met filtertype 3. Zie bijlage II voor meer informatie. Oplossing voor vergiftiging/bedwelming 6464 ls de luster koud bewaard moet worden gebruik dan een koelkast waarin geen etenswaren bewaard worden. 181 Ruim gemorste gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk op, waar nodig met absorptie- of neutralisatiemiddel. Behandel het gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddel als gevaarlijk afval. Volg de instructie op het veiligheidsinformatieblad. 495 Houd gevaarlijke afvalstoffen van verschillende categorieën van elkaar en van andere afvalstoffen gescheiden en geef deze gescheiden af Voer afval- klei en glazuur apart van elkaar af. Bak afval-glazuren samen en voer daarna af als afval. rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 3

12 6170 ls lege verpakkingen van lijmen, oplosmiddelen en verf nog resten bevatten, voer deze dan af als chemisch afval. Oplossing voor vluchtige organische stoffen 1669 De huid die met klei of glazuur is bevuild wordt na het werk schoongemaakt Houd handvatten van het gereedschap schoon. 374 Eet, drink en rook niet in de nabijheid van gevaarlijke (afval)stoffen Was de handen, polsen en het gezicht vóór iedere eet-, drink- of rookpauze en sanitaire stop. 757 Gebruik regelmatig een ongeparfumeerde handcrème of lotion tegen het uitdrogen van de huid Doe jaarlijks de test op als u twijfelt of u eczeem heeft. Frequent contact met water en chemische stoffen kan leiden tot eczeem Maak de werkplek schoon aan het einde van de werkdag. 4 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

13 Veilig en gezond werken - machines, apparaten en gereedschap Machines, apparaten en gereedschappen worden hieronder aangeduid als arbeidsmiddelen. Voorbeelden zijn strengpers, haakseslijper, schopschijf, ovens (zie hiervoor paragraaf over Ovens) an machines werken alleen personen die daartoe vakbekwaam zijn. Oplossing voor machineveiligheid 3703 rbeidsmiddelen zijn beveiligd en beschermd en verkeren in een goede conditie (inclusief snoeren, isolatie en aarding). Borg dit met inspectie- en keuringsstickers en rapporten. Oplossing voor machineveiligheid 1022 Bedieningssystemen van arbeidsmiddelen zijn duidelijk zichtbaar en alleen bewust in te schakelen. Oplossing voor machineveiligheid 800 Een elektrische arbeidsmiddel beschikt, om gevaren te voorkomen, over een goed zichtbare, bedienbare en bereikbare noodstopvoorziening. Oplossing voor machineveiligheid 5947 Bij nat werken is apparatuur voorzien van een aardlekschakelaar, maar beter is een scheidingstransformator. Oplossing voor machineveiligheid 3027 Laat een risicobeoordeling uitvoeren door een deskundige wanneer de (oude) machine geen CEmarkering heeft of wanneer u een bestaande machine wijzigt. Oplossing voor machineveiligheid 6490 Op oude machines, die oorspronkelijk onvoldoende beveiliging hadden zoals de mengers en persen en ook bij aandrijvingen van machines, zijn nu goede beveiligingen gemonteerd. Oplossing voor machineveiligheid 2822 pparatuur is voorzien van de benodigde waarschuwingslabels. Oplossing voor machineveiligheid rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 5

14 1020 Werk- en onderhoudspunten zijn goed verlicht. Oplossing voor machineveiligheid 1923 Voorkom bij het werken met machines: - loshangend lang haar - loshangende kledingstukken - loshangende veters - het dragen van sieraden Oplossing voor machineveiligheid 133 Zet arbeidsmiddelen veilig neer, indien nodig borgen, om gevaar van verschuiven, omvallen, kantelen, oververhitten, brand en aanraking met elektriciteit te voorkomen. Oplossing voor machineveiligheid 588 Ruim gereedschap na gebruik schoon en droog op. 838 Veilig en gezond werken - ovens Vrijkomende gassen, vezels en stoffen worden tijdens het stoken van de oven afgezogen en naar buiten afgevoerd. Er vindt toevoer van verse lucht plaats Open de oven pas als deze tot onder de 100 C is afgekoeld. Oplossing voor brandgevaar Oplossing voor fysische factoren 1365 Draag hittebestendige handschoenen tijdens het in- en uithalen van producten uit de oven. Zie bijlage II voor meer informatie. Oplossing voor fysische factoren 6583 Draag bij het vullen en legen van een dekenoven altijd een halfgelaatsmasker met P2 stoffilter en hittebestendige handschoenen. Zie bijlage II voor meer informatie. Oplossing voor fysische factoren 6 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

15 Veilig en gezond werken geluid Lawaai en mogelijk schadelijk lawaai, boven 80 db(), kan voorkomen bij boren, snijden, zagen, schuren Voorkom of beperk de blootstelling aan geluid boven 85 db(). Oplossing voor geluid 1483 Breng de geluidsbelasting terug door: - de geluidsbronnen te verminderen - aanschaf van geluidsarme apparatuur of door het aanbrengen van geluidsisolatie - geluidsbelastende werkzaamheden uit te voeren in een aparte werkruimte of door zo kort mogelijk met de geluidsproducerende apparatuur te werken - gehoorbescherming te gebruiken Oplossing voor geluid 415 Beoordeel het geluidsniveau op elke werkplek en neem maatregelen op in de RI&E (vuistregel: neem maatregelen als stemverheffing bij spreken op 1 m afstand nodig is). Oplossing voor geluid 884 Gehoorbescherming staat ter beschikking als op een afstand van 1 m stemverheffing nodig is (geluidsniveau hoger dan 80 db()). Oplossing voor geluid 4181 Gebruik gehoorbescherming indien de dagelijkse blootstelling aan geluid 85 db() of hoger is. Oplossing voor geluid 3442 rbeidsplaatsen met een geluidsniveau van meer dan 85 db() zijn duidelijk afgebakend en gemarkeerd met veiligheids- en gezondheidssignalering (lijnen en/of borden). Oplossing voor geluid 3829 Machines, gereedschappen en hulpmiddelen met een geluidsniveau van 85 db() of meer hebben een pictogram voor het dragen van gehoorbescherming. Oplossing voor geluid 4610 Geef voorlichting en instructie aan werknemers die dagelijks blootstaan aan een geluidsniveau van meer dan 80 db(). Oplossing voor geluid 3443 Medewerkers, waarbij de dagelijkse blootstelling aan geluid hoger is dan 80 db(), krijgen de gelegenheid periodiek een gehooronderzoek te ondergaan. Oplossing voor geluid rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 7

16 Veilig en gezond werken - bescherming fhankelijk van de werkzaamheden zijn de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig: - werkoverall - handschoenen - veiligheidsbril - veiligheidschoenen - gehoorbescherming - voorschoot - adembescherming met stoffilter en/of het juiste type filter tegen gassen en dampen - mondneusmasker 550 Gebruik en zie toe op het juiste gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, afhankelijk van de risico's die zich voordoen. Oplossing voor geluid 388 Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de gebruiksaanwijzing. Oplossing voor geluid 6103 De voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in de juiste maten aanwezig. Oplossing voor geluid 1004 Overleg met de arbodienst of leverancier als persoonlijke beschermingsmiddelen niet goed passen of om gezondheidsredenen niet gedragen kunnen worden. Oplossing voor geluid 369 Gebruik adembeschermingsmiddel, wanneer (bron)afzuiging onvoldoende bescherming biedt, zodat de lucht die men inademt geen te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen bevat. Veilig en gezond werken - lichamelijke belasting Belangrijkste knelpunten wat betreft de lichamelijke (fysieke) belasting zijn: - werkhouding als gevolg van de werkplekinrichting - repeterende bewegingen - langdurig staande werkzaamheden - tillen en dragen van zware grondstoffen - in- en uitladen van de oven - werken onder hete omstandigheden tijdens in- en uitladen van oven 8 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

17 126 Pas de werkplek, de werkmethoden en de hulpmiddelen op ergonomisch verantwoorde wijze aan de werkzame personen aan. 290 Organiseer het werk zodanig (werkplek, -methode, persoonlijke beschermingsmiddelen), dat fysieke belasting geen gevaren voor werkzame personen met zich meebrengt Bij meerdere medewerkers met verschillende lengtes is de machine in werkhoogte eenvoudig instelbaar. Oplossing voor machineveiligheid 4344 Doe aan taakroulatie bij repeterende en belastende handelingen en houdingen Werk in een actieve houding (met rechte rug) en voorkom werken met een gedraaide of gebogen rug Nabij de machines is voldoende ruimte voor de benen en voeten De oven staat op goede hoogte, zodat het in- en uitladen zo min mogelijk belastend is Gebruik voor deur-ovens een heftafel, palletheffer of vergelijkbaar hulpmiddel om de oven te laden en te lossen Gebruik ter vermindering van de fysieke belasting transportmiddelen in de werkplaats zoals een kar, palletwagen, kisten Vermijd handmatig tillen. Lukt dit niet dan: - voorkom frequent tillen - houdt de last dicht tegen het lichaam - houdt de last tussen knie en schouderhoogte - zorg voor goede grip op de last rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 9

18 6521 Vermijd handmatig duwen en trekken. Lukt dit niet dan geldt: - duwen van een last heeft de voorkeur boven trekken aan een last - duwen en trekken bij voorkeur met twee handen tussen heup en schouderhoogte - duwen en trekken bij voorkeur met gestrekte rug, gestrekte armen en gebogen knieën - breng te duwen en te trekken lasten langzaam op gang 428 Werk indien mogelijk zittend in plaats van staand, ter vermindering van lichamelijke belasting. 560 Beperk plaatsgebonden staand werk tot maximaal 1 uur aaneengesloten of maximaal 4 uur over de dag verdeeld. 424 Bij langdurig staand werk, waarbij het werk het toelaat van tijd tot tijd te gaan zitten, is een functionele zitgelegenheid zoals stasteun beschikbaar Beperk fysieke belasting bij staand werk door: - werkhoogte is 0 tot 10 cm hoger dan ellebooghoogte, pas machinehoogte hierop aan - werk met voeten iets uit elkaar - met gestrekte onderrug - verstap liever dan ver te reiken (bij meer dan 50 cm) - verstap ook in plaats van de rug te draaien - schouders loshangend - ellebogen zo mogelijk langs het lichaam - controleer en pas eventueel houding iedere 5 minuten aan 6106 Bij staand werk: - houd het hoofd recht en niet te lang voorover gebogen - zet de knieën niet op slot - ga regelmatig iets anders staan. - houd de schouders ontspannen 5812 Bij zittend werk: - werk dicht bij het lichaam - werk cm onder ooghoogte bij fijn werk of controlerende taken - werk 0-10 cm boven ellebooghoogte bij standaardtaken - houdt de rug zoveel mogelijk recht - schouders loshangend - ellebogen zo mogelijk langs het lichaam - controleer en pas eventueel houding iedere 5 minuten aan 10 rbocatalogus van de keramist ctiviteiten

19 6442 Te hoge omgevingstemperatuur wordt voorkomen. Tref maatregelen bij temperatuur boven de 26 C zoals: - grotere afstand nemen ten opzichte van hitte bron - extra ventilatie - actieve koeling gebruiken - extra rustpauzes - extra water drinken Oplossing voor fysische factoren rbocatalogus van de keramist ctiviteiten 11

20 2. Ondernemen 3081 Koers Maak een investeringsplan, met budgetreservering met de volgende elementen: - technische ontwikkelingen - tijdige vervanging van verouderd materieel - uitbreiding/inkrimping van uw bedrijf - milieu-eisen - arbeidsomstandigheden - onderhoudskosten - duurzaamheid Milieu 499 Bedrijfsafvalwater bevat geen versneden/vermalen stoffen, gevaarlijke (afval)stoffen en geen stoffen die stankoverlast veroorzaken. 520 Stel de temperatuur van warm boilerwater laag in, maar niet lager dan 60 C in verband met mogelijke bacteriegroei zoals legionella. Oplossing voor biologische agentia rbobeleid 227 Voer een arbobeleid, gericht op: - geen nadelige gevolgen van de arbeid op de veiligheid en gezondheid van de werknemers - correcte aanpak van de risico's - de persoonlijke eigenschappen van een werknemer - voorkomen/beperken van monotone en tempogebonden arbeid - maatregelen bij brand en ongeval Deze Code biedt daartoe concrete maatregelen en oplossingen. 364 Voorkom of pak risico's aan door in deze volgorde toepassen van: - bronbestrijding - collectieve bescherming - individuele bescherming - persoonlijke beschermingsmiddelen (het gebruik ervan is tijdelijk en tot het strikt noodzakelijke beperkt) 1802 Voorkom blootstelling aan risico's bij derden, zoals klanten en bezoekers. 228 Baseer het arbobeleid op de RI&E en het Plan van aanpak. 12 rbocatalogus van de keramist Ondernemen

Toelichting bij Arbocatalogi in Codes

Toelichting bij Arbocatalogi in Codes Toelichting bij Arbocatalogi in Codes Januari 2010 Historie van de Code Vanaf 1997 brengt het HBA Codes als praktijkgidsen voor een beter bedrijf uit. Het HBA realiseerde zich dat er één document per branche

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Er komt kwartsstof vrij wanneer je kwarts-houdend materiaal zoals hardsteen en baksteen bewerkt. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Fijnstof komt vrij tijdens het schuren en frezen. De fijnstof kan via de huid en de inademing in je lichaam terechtkomen en op den duur onder andere kanker

Nadere informatie

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen:

Fysieke belasting. Te nemen maatregelen: Machinaal zagen Machinaal zagen van natuursteen met een vast opgestelde zaagmachine. Dit gebeurt in het algemeen in de werkplaats met een zaagmachine die na instellen het werk grotendeels automatisch uitvoert.

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker Metaalbewerker / bankwerker Er werken circa 800 tot 1000 metaalbewerkers in de bouw. Ze werken bij grote GWW- en B&U-bedrijven. Onder de verzamelnaam metaalbewerker / bankwerker vallen naast de metaalbewerker

Nadere informatie

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer

Tegelzetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten. Informatie voor de werknemer Tegelzetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig tegelzetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het tegelzetten zit je vaak op je knieën. Soms werk

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw Blokkensteller ruwbouw Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig blokkenstellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Blokkenstellen betekent langdurig staan.

Nadere informatie

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer

Betonboorder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren. Informatie voor de werknemer Betonboorder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig betonboren Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je zaagt en boort. Apparatuur draag je vaak met de hand

Nadere informatie

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist: Gezondheidsklachten door fijnstof Een gevaarlijke stof als fijnstof wordt niet in een flesje of doosje met etiket en veiligheidsinformatieblad bij je afgeleverd. Deze stof ontstaat tijdens je

Nadere informatie

Kitverwerker (kitter/purder)

Kitverwerker (kitter/purder) Kitverwerker (kitter/purder) Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kitten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als kitter werk je veelal in eenzelfde houding,

Nadere informatie

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst)

Persoonlijke Risico Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Persoonlijke Inventarisatie & Maatwerk Aanpak (PRIMA basislijst) Waar komt 1 Psychosociale arbeidsbelasting 1.1 Discriminatie 1.2 Agressie en geweld; 1.3 Seksuele intimidatie; 1.4 Pesten; 1.5 Werkdruk;

Nadere informatie

Checklist Gezondheidsklachten door fijnstof

Checklist Gezondheidsklachten door fijnstof Checklist Gezondheidsklachten door fijnstof Bij werkzaamheden zoals het verwijderen van oud riet, slijpen, hakken, zagen van hout en vegen komt fijnstof vrij. Fijnstof kan ingeademd worden en in de longen

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument

Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Arbodocument/ Aanvraag-uitzenddocument Opdrachtgever Naam Adres Plaats Contactpersoon Telefoon E-mailadres Uitzendkracht wordt te werk gesteld te: Afdeling uzk Functie uzk Omschrijving werkzaamheden/specifieke

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL

STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL 2 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN; STASTEUN EN VOUWTAFEL ASAMENVATTING BDOCUMENTATIE STASTEUN EN IN HOOGTE VERSTELBARE VOUWTAFEL Het Arboconvenant Textielverzorging is een afspraak van het ministerie

Nadere informatie

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken

Gipsblokkensteller. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Gipsblokkensteller Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig stellen van gipsblokken Informatie voor de werknemer Zwaar werk Gipsblokken stellen behoort tot

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp

Aan de slag met de branche afspraken. Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Aan de slag met de branche afspraken Marcel Balm en Fieke Horsten vhp Doel van deze workshop Het doel is dat u bekend met de gebruiksmogelijkheden van de Arbocatalogus en dat u er gemotiveerd mee aan de

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken

NATUURSTEEN. Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken NATUURSTEEN Hoe stoffig zijn de longen van uw werknemers? Arbouw voor gezond en veilig werken Zwaar en stoffig werk Het werken met natuursteen is zwaar werk. Ook komt er bij het bewerken van natuursteen

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer

Kozijnenmonteur. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen. Informatie voor de werknemer Kozijnenmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig kozijnen stellen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Bij het handmatig stellen van kozijnen moet

Nadere informatie

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer

Straatmaker. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten. Informatie voor de werknemer Straatmaker Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig straten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als straatmaker werk je vaak geknield, gebukt of zittend.

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer

Stukadoor. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren. Informatie voor de werknemer Stukadoor Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig stukadoren Informatie voor de werknemer Zwaar werk De werkzaamheden die je uitvoert zijn zwaar voor je lichaam.

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden

Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor niet-cliëntgebonden werkzaamheden Bron Denk bijvoorbeeld aan: De Praktijkrichtlijnen 1. Tillen Laden en lossen, pannen, koffiecontainers, verhuizingen, waszakken,

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Chauffeur. De belangrijkste risico's voor de chauffeur zijn: Lawaai Onveiligheid Trillingen

Chauffeur. De belangrijkste risico's voor de chauffeur zijn: Lawaai Onveiligheid Trillingen Chauffeur Onder de verzamelnaam chauffeur valt ook de chauffeur-monteur. De chauffeur heeft door zijn werk onder andere kans op een verkeersongeval en het ontwikkelen van gehoorschade door lawaai. Verder

Nadere informatie

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden

Het organiseren van werk zonder gevaren kan het volgende inhouden: -- aanpassingen in werkzaamheden/werkmethoden Bijlage 4 - Zwangerschapsprotocol Zwangerschapsprotocol voor de openbare apotheek In elke organisatie werken vrouwen in de vruchtbare leeftijd die op enig moment een kinderwens krijgen. In de apotheekbranche

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek

ArbochecklistProductie/Technisch/Logistiek ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd

Naam bedrijf/opdrachtgever: Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd Blad : 1 van 5 ABU Arbochecklist - Productie Naam bedrijf/opdrachtgever: Ingevuld door: Datum: dd-mm-jjjj Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving: Mag ook als bijlage worden toegevoegd 1 Je moet

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Leeswijzer A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1

Leeswijzer A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1 Inhoudsopgave Leeswijzer Auteurs V VII A ORGANISATIE EN WERKNEMERS 1 1 Arbozorg en deskundige ondersteuning 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Interne deskundige ondersteuning 3 1.3 Arbocoördinator 7 1.4 Externe ondersteuning:

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Checklist inrichting werkplek

Checklist inrichting werkplek Checklist inrichting werkplek Opstelling: 1. stabiele en vaste opstelling 2. voldoende ruimte rondom arbeidsmiddel 3. uitsteeksels goed aangegeven en verlicht 4. geen gevaar van andere arbeidsmiddelen

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Fysieke belasting Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat verstaan we onder fysieke belasting? De door

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding

Ergonomie. Thema. 1 Inleiding Thema 8 Ergonomie 1 Inleiding Dit thema gaat over ergonomie. Het woord is je misschien niet bekend, maar ergonomisch werken doe je als het goed is wel. Als zorghulp probeer je zo te werken dat je je lichaam

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers:

OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP. Initiatiefnemers: ZUIG JE STOF OF STOFZUIG JIJ? VEEG NIET GEBRUIK GEEN PERSLUCHT ZUIG HET STOF OP Initiatiefnemers: RISICO S VAN HOUT STOF Gezondheidsrisico s Bij het bewerken of verwerken van hout en plaatmateriaal komt

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven

FNV Bondgenoten. Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven FNV Bondgenoten Checklist Beleid chemische stoffen, zwangerschap en voortplanting in bedrijven Gevaarssymbolen op grond van de Europese regelgeving R-zinnen voor de voortplanting giftige stoffen R 46 R

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s)

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn een aanvulling op de persoonlijke veiligheid als de werkomgeving niet 100% veilig is. De werkgever moet de beschermingsmiddelen

Nadere informatie

ERGONOMIE BESTAANDE CHAUFFEURSCABINE VRACHTWAGEN

ERGONOMIE BESTAANDE CHAUFFEURSCABINE VRACHTWAGEN ERGONOMIE BESTAANDE CHAUFFEURSCABINE VRACHTWAGEN Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet.

Nadere informatie

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument

Ergonomie in de supermarkt. Infodocument Ergonomie in de supermarkt Infodocument 201506/Provikmo-I-2001 Ergonomie in de supermarkt 1 Inleiding Fysieke belasting is de belasting, die spieren en gewrichten ondervinden, tijdens lichamelijke arbeid.

Nadere informatie

Kwartstof in de lucht (mg/m2) Tot ca. 15 (= 200 x teveel!)

Kwartstof in de lucht (mg/m2) Tot ca. 15 (= 200 x teveel!) Stof in de bouw Iedereen die in de bouw werkt komt in aanraking met stof. Op iedere bouwplaats is stof aanwezig, want het komt vrij bij allerlei bewerkingen. Van iedere twee bouwvakkers heeft er een last

Nadere informatie

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht

Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden. Arbowet en zorgplicht Factsheet Veilige arbeidsomstandigheden Arbowet en zorgplicht Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige

Nadere informatie

Schadelijke producten algemeen

Schadelijke producten algemeen Schadelijke producten algemeen Wat zijn schadelijke producten? Wat zijn de gevolgen van werken met schadelijke producten? Welke factoren zijn van invloed op de schadelijkheid? Wat zegt de wet? Wat kunnen

Nadere informatie

www.arboindemode.nl Lichamelijke belasting 1. Wat staat er in de Arbowet?

www.arboindemode.nl Lichamelijke belasting 1. Wat staat er in de Arbowet? www.arboindemode.nl Werkgevers en werknemers kunnen samen voor een veilige werkomgeving zorgen, zodat iedereen die in een modezaak of sportwinkel werkt fit en gezond blijft. Zo blijft werken in de mode

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit Versie 4.0 VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche ) Deelbranche(s) Tweewieler - motorfiets Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

DE ARBOCATALOGUS. Veilig en gezond werken in de installatie en isolatiebranches

DE ARBOCATALOGUS. Veilig en gezond werken in de installatie en isolatiebranches DE ARBOCATALOGUS Veilig en gezond werken in de installatie en isolatiebranches Introductie Martijn van Amelsfort Arbeidshygiënist en Hoger Veiligheidskundige Inhoudsdeskundige werknemersvertegenwoordiging

Nadere informatie

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen.

A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken. Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en auto s wassen. 1 A3-1 (voorheen B-3-1) Antwoorden A3 Veilig werken 1 Wat voor werk mag je tijdens schooldagen doen als je 14 jaar bent? Het werk dat je tijdens schooldagen mag doen als je 14 jaar bent is oppassen en

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer

Vloerenlegger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen. Informatie voor de werknemer Vloerenlegger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig vloeren leggen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het aanbrengen en nabehandelen van vloeren is lichamelijk

Nadere informatie

Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Produktie/Technisch/Logistiek Naam flexwerker : Naam bedrijf/opdrachtgever : Ingevuld door : Functie/opdrachtnaam : Datum : 1 Je moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 3. Magazijn en opslag Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 3.1 3.1 Is de vloer vrij van oneffenheden, zodat transportmiddelen veilig kunnen rijden en geen ongemakken geeft? Verwijder drempels in de vloer. Egaliseer

Nadere informatie

PBM's kopen en gebruiken

PBM's kopen en gebruiken PBM's kopen en gebruiken De risico-inventarisatie en -evaluatie bepaalt welke risico s kunnen worden geelimineerd of afdoende verminderd. Dit gebeurt eerst door technische beheersmaatregelen en collectieve

Nadere informatie

Arbocatalogus van de orgelbouwer

Arbocatalogus van de orgelbouwer rbocatalogus van de orgelbouwer Compleet (deel 1 en 2) Integraal onderdeel van de Code van de orgelbouwer December 2013 Uitvoering: Hoofdbedrijfschap mbachten (HB) fdeling Bedrijfsvoering en Ondernemerschap

Nadere informatie

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007)

Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) Interne instructie Arbeidsinspectie Werkplekinrichting (aangepast aan Arbowet 1 januari 2007) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. WETTELIJKE GRONDSLAG 3. INSPECTIE 3.1 Beoordeling van de werkplek 3.1.1 Zitwerkplek

Nadere informatie

RISICOZINNEN (R-ZINNEN)

RISICOZINNEN (R-ZINNEN) RISICOZINNEN (R-ZINNEN) R-code R-zin 1 In droge toestand ontplofbaar. 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw

TILLEN EN DRAGEN. Wat is de gewenste situatie? Maatregelen. Sector Glastuinbouw TILLEN EN DRAGEN Door tillen en dragen kunnen klachten ontstaan aan de spieren en gewrichten van de rug, de benen en de armen. Wat is de gewenste situatie? Tillen en dragen veroorzaken geen klachten aan

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Pagina: 1 / 8 Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist voor leidinggevenden In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Claim! Amerikaanse toestanden

Claim! Amerikaanse toestanden Claim! Amerikaanse toestanden Perspectief van de arbeidshygiënist Deventer, 25 april 2012 Rob Snippe, gecertificeerd arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich

Nadere informatie

Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V.

Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V. Opstellen van gevaarlijke stoffenregister BMD Advies Centraal Nederland B.V. Stationsstraat 26 Postbus 91, 6662 BC ELST Tel.: 088 0318 875 info@cn.bmdadvies.nl www.bmdadviescentraal Inleiding In deze hand-out

Nadere informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1.

Persoonlijke beschermingsmiddelen. 1.1 Inleiding. 1.3 Oogbescherming. 1.4 Adembescherming. 1.5 Gehoorbescherming. 1. Persoonlijke beschermingsmiddelen 1.1 Inleiding 1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen en de wet 1.3 Oogbescherming 1.4 Adembescherming 1.5 Gehoorbescherming 1.6 Hoofdbescherming 1.7 Hand/armbescherming

Nadere informatie

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer

Voeger. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen. Informatie voor de werknemer Voeger Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig voegen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als voeger buk en draai je veel. Je werkt soms in een ongunstige

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Gevaarlijke stoffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen ons bedrijf de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector

Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector Veiligheids- en gezondheidsrisico s in de garage- en carrosseriesector Educam Lokeren 16-17/11/2011 Ing. L. GUILLEMYN Toezicht op het Welzijn op het Werk Waarom deze opleiding? Campagnes door TWW in de

Nadere informatie

Waarom extra aandacht voor jongeren?

Waarom extra aandacht voor jongeren? WERKEN MET JONGEREN Inleiding Grote aantallen jongeren verrichten betaald werk, zoals het bezorgen van kranten, vakken vullen in een winkel, serveren op een terras en helpen met de pluk in de tuinbouw

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

FNV Bondgenoten Chemische industrie. Maak uw werkplek babyproof!

FNV Bondgenoten Chemische industrie. Maak uw werkplek babyproof! FNV Bondgenoten Chemische industrie Maak uw werkplek babyproof! Werken met chemische stoffen kan, zoals dat netjes heet, schadelijk zijn voor de voortplanting. Bedoeld wordt dat het verwekken van kinderen

Nadere informatie

Checklist: werken in koel- en vrieshuizen

Checklist: werken in koel- en vrieshuizen Checklist: werken in koel- en vrieshuizen Intro Terwijl in de zomermaanden veel mensen klagen over de hitte, buiten of op kantoor, zijn er in Nederland ook werknemers voor wie het bijna altijd koud is.

Nadere informatie

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop

Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Toetsing Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) BS De Klimop Locatie Rembrandtstraat Ad (A.A.M.) van Zundert Consultant veiligheidskunde Paraaf: ad.van.zundert@arboned.nl 06-46015528 Email sales support:

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie