Toets T2 Algemene en Anorganische Chemie. 30 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toets T2 Algemene en Anorganische Chemie. 30 oktober 2013"

Transcriptie

1 Toets T2 Algemene en Anorganische Chemie 30 oktober 2013 Naam: Studentnummer Universiteit Leiden: Dit is de enige originele versie van jouw tentamen. Het bevat dit voorblad, enkele pagina s met informatie en vervolgens de opgaven. Gebruik kladpapier om je antwoord uit te werken. Neem daarna de berekening, tekening of ander antwoord over op dit origineel. Lever slechts dit origineel in. SUCCES! Resultaten: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 /25 /25 /20 /30 Totaal: /100 Cijfer:

2 Fundamentele constanten en omrekeningsfactoren: Elementaire lading: e = 1, C Atomaire massa-eenheid: 1 amu = 1, g Getal van Avogadro: N = 6, mol -1 Gasconstante: R = 8,314 J/mol-K R = 0, L-atm/mol-K Omrekening gasdruk 1 atm = 760 mm Hg Constante van Boltzmann: k = 1, J/K Constante van Faraday: F = 9, C/mol Lichtsnelheid: c = 2, m/s Constante van Planck: h = 6, J-s Omrekening Debye: 1 D = 3.34*10-30 Cm 4 3 Inhoud bol = 3 r Formules: Wet van Coulomb: F(r) = (4 0 ) -1 *(Q 1 Q 2 /r 2 ) Coulomb energie: E(r) = (4 0 ) -1 *(Q 1 Q 2 /r) Dipoolmoment: = Q r Elektronegatieviteit (Allred en Rochow): = Z * /r (met r in Angström, Å) Lichtsnelheid en frequentie: c = Energie van een foton: E = h Hoeksnelheid en frequentie: = 2 Waterstofatoom: E = -2.18*10-18 * [(1/n 2 f )-(1/n 2 i )] De Broglie golflengte = h /(m v) Heisenberg onzekerheidsrelatie ( x) ( m v) h/4 Clausius-Clapeyron vergelijking ln P = - H vap /(R T) + constante Enthaplie: H = E + P V Gibbs vrije energie: G = H - T S en G 0 = H 0 - T S 0 Systeem bij niet-standaard condities: G = G 0 + R T lnq Henderson-Hasselbalch ph = pk a + log ([base]/[zuur]) Relatie G en emf G = -n F E en G 0 = -n F E 0 Kristalklassen: Kubisch: Tetragonaal: Orthorhombisch: Hexagonaal: Trigonaal: Monoklien: Triklien: a=b=c α=β=γ=90 a=b c α=β=γ=90 a b c α=β=γ=90 a=b c α=β=90 γ=120 a=b=c α=β=γ 90 a b c α=γ=90 β 90 a b c α β γ

3 Bindingenergieën (kj/mol) C-H 413 N-H 391 O-H 463 F-F 155 C-C 348 N-N 163 O-O 146 C-N 293 N-O 201 O-F 190 Cl-F 253 C-O 358 N-F 272 O-Cl 203 Cl-Cl 242 C-F 485 N-Cl 200 O-I 234 C-Cl 328 N-Br 243 Br-F 237 C-Br 276 S-H 339 Br-Cl 218 C-I 240 H-H 436 S-F 327 Br-Br 193 C-S 259 H-F 567 S-Cl 253 H-Cl 431 S-Br 218 I-Cl 208 H-Br 366 S-S 266 I-Br 175 H-I 299 I-I 151 C=C 614 N=N 418 O C C 839 N N 941 S=O 523 C=N 615 N=O 607 S=S 418 C N 891 C=O 799 C O 1072 Thermodynamische gegevens Stof H f (kj/mol) S (J/molK) CH 4 (g) NH 3 (g) O 2 (g) H 2 (g) CH 3 OH (g) HCN (g) H 2 O (g) CH 3 NH 2 (l) Water Smeltenthalpie (bij 273 K) kj/mol verdampingsenthalpie (bij 373 K) kj/mol Soortelijke warmte H 2 O (s) (bij 270 K) H 2 O (l) (bij 298 K) H 2 O (g) (bij 373 K) J/g K J/g K J/g K Evenwichtskonstante K w (bij 273 K) 1.14x10-15 (bij 298 K) 1.01x10-14 (bij 323 K) 5.47x10-14

4 Periodiek Systeem

5 Opgave 1 Herhalingsvragen, fasediagrammen, intermoleculaire krachten Beantwoord aan de hand van het fasediagram van CO 2 op de volgende pagina de volgende vragen. a) (1 punt) CO 2 is bij kamertemperatuur (298 K) en normale druk (1 bar) een gas. Markeer dit punt in het fasediagram en zet er duidelijk a bij. b) (2 punten) In een brandblusser is CO 2 opgeslagen bij kamertemperatuur als vloeistof. Wat is de minimale druk waarbij dit mogelijk is? Markeer dit punt in het fasediagram en zet er duidelijk b bij. Minimale druk =. bar c) (2 punt) Een CO 2 brandblusser is gemakkelijk herkenbaar t.o.v. andere brandblussers vanwege een grote zwarte uitlaat op het einde van de slang die aan de cylinder vast zit. Leg in één zin uit waarom deze uitlaat erg koud wordt wanneer de brandblusser in werking wordt gesteld. d) (2 punten) Wanneer de CO 2 brandblusser wordt gebruikt om een gewone vloer die niet in brand staat, komt er gedurende korte tijd poedervormig CO 2 op de grond te liggen. Leg in één zin uit wat er klaarblijkelijk gebeurt. Geef ook duidelijk de toestand van het poedervormig CO 2 aan in het fasediagram met d. Ga ervan uit dat het poeder een temperatuur heeft van ongeveer -85 ºC. e) (2 punten) Het CO 2 poeder sublimeert vervolgens vrij snel. Teken een pijl gemarkeerd met e in het fasediagram die aangeeft welk pad het poeder volgt indien het eindigt als gasvormig CO 2 bij kamertemperatuur. f) (1 punten) Hoe heten de intermoleculaire krachten die bij de faseovergang overwonnen worden? g) (1 punt) Is het poedervormige CO 2 een covalent netwerk, moleculaire vaste stof of ionogene vaste stof?

6 h) (4 punten) Bereken m.b.v. de Clausius-Clapeyron vergelijking uit dit fasediagram de verdampingswarmte van CO 2(l) in de buurt van kamertemperatuur. i) (4 punten) Teken de correcte en volledige Lewis structuur voor CO 2 en geef de hybridisatie aan op alle atomen.

7 j) (6 punten) Maak hieronder een drie-dimensionale tekening waaruit blijkt hoe de atomaire orbitalen de en -bindingen in CO 2 vormen. Geef van elk orbitaal het type (s, p, sp, sp 2 of sp 3 ) aan en of de binding dit ontstaat uit overlap van type of is.

8 Opgave 2 Zuur-base chemie a) (1 punten) Opgelost in water geeft CO 2 het zuur H 2 CO 3. Dit kan worden beschreven als een Lewis zuur-base reactie tussen CO 2 en H 2 O. Omcircel het correcte antwoord. CO 2 : LEWIS ZUUR / LEWIS BASE b) (4 punten) Geef met Lewis structuren en pijlen aan hoe deze zuur-base reactie tussen water en kooldioxide zal verlopen. c) (4 punten) Het zuur H 2 CO 3 heeft een K a1 van 4.3x10-7. Wat is de ph van een oplossing van M H 2 CO 3? Laat het relevante evenwicht en de essentiële onderdelen van jouw berekening zien. d) (4 punten) K a2 is 5.6x Wat is de concentratie van CO 3 2- voor die M H 2 CO 3 oplossing? Laat het relevante evenwicht en de essentiële onderdelen van jouw berekening zien.

9 e) (4 punten) Wat is de ph van een de 100 ml oplossing die ontstaat uit samenvoegen van 50 ml van M H 2 CO 3 en 50 ml van M NaHCO 3? Laat essentiële onderdelen uit je berekening zien. f) (4 punten) Wat wordt de ph als we aan deze oplossing 20 ml HCl toevoegen? Laat essentiële onderdelen uit je berekening zien. g) (4 punten) Wat wordt de ph als we aan deze oplossing 40 ml NaOH toevoegen? Laat essentiële onderdelen uit je berekening zien.

10 Opgave 3 Vaste stof In onderstaande figuur staat de kristalstructuur van het materiaal AuCu gegeven. De structuur is kubisch met een roosterconstante van 395 pm. Goud: licht grijze bollen. Koper: donker grijze bollen. a. (1 punt) Hoe heet de kristalstructuur indien de goud- en koperatomen identiek zouden zijn geweest? b. (1 punt) Omcircel het juiste antwoord. Deze structuur is een vaste oplossing / een legering / een intermetallic / een ionogene verbinding c. (3 punten) Door hoeveel goudatomen en door hoeveel koperatomen wordt ieder koperatoom omringd? Omringend aantal Au atomen: Omringend aantal Cu atomen: d. (2 punten) Bereken de atoomstralen van Au en Cu, aannemende dat het een dichtste stapeling is. TIP: de eenheidscel is kubisch.

11 e. (2 punten) Laat door berekening zien dat de samenstelling van de eenheidscel overeenkomt met de verhouding Au/Cu in het materiaal AuCu. f. (3 punten) Bereken de dichtheid van AuCu in g/cm 3. g. (3 punten) Het metaal kobalt heeft boven 421 ºC dezelfde kristalstructuur als AuCu. Wat is de roosterconstante als de dichtheid van het metaal 8.90 g/cm 3? h. (3 punten) Onder 421 ºC heeft Co een HCP structuur. Hoe is deze anders dan de structuur in antwoord g? Gebruik een tekening of ligt het in één zin toe. i. (2 punten) Wat is de dichtheid van Co onder de 421 ºC?

12 Opgave 4 Complexen en vaste stofchemie FeCl 2.6H 2 O wordt als coördinatieverbinding ook wel aangeduid als [Fe(H 2 O) 6]Cl 2. Het ijzerion kan door een redoxreactie een elektron afstaan middels de volgende reactie: Fe 2+ Fe 3+ + e - G o = + 74,7 kj/mol In gehydrateerde vorm kan dezelfde reactie geschreven worden als: [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ [Fe(H 2 O) 6 ] 3+ + e - a. (2 punten) Geef de naam van [Fe(H 2 O) 6 ]Cl 2. b. (2 punten) Wat is de verkorte elektronenconfiguratie van het ijzerion in de stof in vraag a? c. (3 punten) Leg in één zin uit waarom [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ het meest logische ijzercomplex is dat ontstaat bij oplossen van FeCl 2.6H 2 O. d. (3 punten) Teken de oktaëdrische opsplitsing van d-orbitalen voor het ijzerion en geef de elektronen hierin aan. Ga ervan uit dat het complex laagspin is. e. (2 punten) Is dit complex paramagnetisch of diamagnetisch en verklaar in één korte zin waarom?

13 f. (5 punten) Bereken de kristalveldstabilisatie-energie (CFSE) in termen van o (oktaëdrische opslitsingsenergie) en P (spinparingsenergie) voor de situatie uit d. g. (5 punten) Het Fe 3+ complexeert ook met 6 H 2 O moleculen. Verklaar aan de hand van een elektronenverdeling dat er een tetragonale vervorming gaat optreden voor dit complex. Teken die elektronenverdeling. h. (4 punten) Bereken de standaard reductiepotentiaal voor de bovenstaande reactie. i. (4 punten) Bepaal de reductiepotentiaal van de halfcel van dit Fe 2+ /Fe 3+ koppel onder de volgende condities: T=25 o C, [Fe 2+ ]=0,10 M, [Fe 3+ ]=1,90 M.

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht

13 Evenwichten. Hoofdstuk 13 Evenwichten. 13.1 Omkeerbare reacties. 13.2 Dynamisch evenwicht 13 Evenwichten 13.1 Omkeerbare reacties Hoofdstuk 13 Evenwichten Het is in de praktijk vrijwel onmogelijk om beide reacties tegelijk te laten verlopen. 7 a Roze + n H 2 O Blauw.n H 2 O 3 1 a Schrijf beide

Nadere informatie

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)...

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)... Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van

Nadere informatie

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10

Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11. Opgave 1 [HCO ] [H O ] x x. = 4,5 10 [CO ] 1,00 x 10 Oefenvraagstukken 5 VWO Hoofdstuk 11 Zuren en basen Opgave 1 1 Ga na of de volgende zuren en basen met elkaar kunnen reageren. Zo ja, geef de reactievergelijking. Zo nee, leg duidelijk uit waarom niet.

Nadere informatie

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013

ZUREN EN BASEN. Samenvatting voor het VWO. versie mei 2013 ZUREN EN BASEN Samenvatting voor het VWO versie mei 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Vooraf 2. Algemeen 3. Zuren 4. Basen 5. Het waterevenwicht 6. Definities ph en poh 7. ph BEREKENINGEN 7.1. Algemeen 7.2. Water

Nadere informatie

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL

natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 dinsdag 17 mei 13.30-15.30 uur natuur- en scheikunde 2 CSE GL en TL Gebruik zo nodig het informatieboek Binas vmbo kgt. Dit examen bestaat uit 48 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2008 tijdvak 1 dinsdag 27 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 38 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 79 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1 Evaluatie druk p.1 DRUK 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord 1.1 Twee glazen buizen (1) en (2) zijn verbonden door een gummislang. Buis (2) zit vast aan een statief. De buizen zijn tot de helft

Nadere informatie

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen

7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.0 Enkele belangrijke groepen van verbindingen 7.1 Oxiden Vrijwel alle elementen kunnen, min of meer heftig reageren met zuurstof. De gevormde verbindingen worden oxiden genoemd. In een van de voorafgaande

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

Gebufferd papier. Module 5. In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren

Gebufferd papier. Module 5. In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren Module 5 Gebufferd papier In deze module maak je kennis met zuren en basen, hun eigenschappen en reac es. Voornaamste begrippen zijn: indicatoren zuurgraad (ph) ph berekeningen zuurbase reac es 2014 H.J.C.

Nadere informatie

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. scheikunde. tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur Examen AVO 2007 tijdvak 1 dinsdag 22 mei 13.30-16.30 uur scheikunde Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 81 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur Scheikunde Examen VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.30 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde

Correctievoorschrift VWO. Scheikunde Scheikunde Correctievoorschrift VW Voorbereidend Wetenschappelijk nderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op de daartoe verstrekte

Nadere informatie

universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 Avogadroconstante: N A = 6,022 x 10 23 mol -1 normomstandigheden:

universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 Avogadroconstante: N A = 6,022 x 10 23 mol -1 normomstandigheden: Nuttige gegevens: universele gasconstante: R = 8,314 J K -1 mol -1 vogadroconstante: N = 6,022 x 10 23 mol -1 normomstandigheden: θ = 0 p = 1013 hpa molair volume van een ideaal gas onder normomstandigheden:

Nadere informatie

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE

NATIONALE SCHEIKUNDEOLYMPIADE NATIONALE SEIKUNDEOLYMPIADE ORRETIEMODEL VOORRONDE 2 (de week van) woensdag 9 april 2008 Deze voorronde bestaat uit 23 meerkeuzevragen verdeeld over 6 onderwerpen en 2 open vragen met in totaal 10 deelvragen

Nadere informatie

Zuren en basen. Inhoud

Zuren en basen. Inhoud Zuren en n Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van de rubriek waar je bent. Gewoon

Nadere informatie

natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde)

natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) Examen VWO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit

Nadere informatie

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia.

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia. Algemeen Anders dan bij eerdere practica moet er bij deze experimenten meer uitgevoerd worden dan alleen een gedetailleerde lijst met opdrachten. Gebruik een deel van de tijd om de lijst 'minimale opdracht'

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. [CH Hg ][Cl ] 3 [CH HgCl]

Vraag Antwoord Scores. [CH Hg ][Cl ] 3 [CH HgCl] Eindexamen vwo scheikunde 201-II Beoordelingsmodel Kwikvergiftiging in Japan 1 maximumscore 2 + [CH Hg ][Cl ] = K of [CH HgCl] K = + [CH Hg ][Cl ] [CH HgCl] Indien als antwoord slechts de juiste concentratiebreuk

Nadere informatie

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9

Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 Reacties en stroom; een aanvulling op hoofdstuk 9 1. Elektronenoverdracht In dit hoofdstuk maken we kennis met zogenaamde redoxreacties. Dit zijn reacties waarbij elektronenoverdracht plaatsvindt. De naam

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

KLAS 4 HAVO. Materialen

KLAS 4 HAVO. Materialen KLAS 4 HAVO Materialen MATERIALEN Colofon Project Nieuwe Natuurkunde Auteur M.m.v. Vormgeving: Redactie: Hans van Bemmel Onne van Buuren, Rob van Haren, Kees de Lange Loran de Vries Harrie Eijkelhof, Koos

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom - 1 - WERKEN MET STOOM - 2 - VOORWOORD. Deze lesstof is bedoeld om de belangrijkste thermodynamische beginselen die bij het proces van energieopwekking een rol spelen, kort te behandelen. Vele begrippen

Nadere informatie

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron Warmte 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron 1 Transport van warmte De drie vormen van warmtetransport Warmte kan

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

OEFENVRAAGSTUKKEN STEREOCHEMIE Hoofdstuk 16 PULSAR CHEMIE

OEFENVRAAGSTUKKEN STEREOCHEMIE Hoofdstuk 16 PULSAR CHEMIE OEFEVRAAGSTUKKE STEREOEMIE oofdstuk 16 PULSAR EMIE 1,2-dimethylcyclopropaan Als men diazomethaan, 2 2, laat reageren met trans-2-buteen ontstaan verscheidene reactieproducten. Van één van de reactieproducten

Nadere informatie