OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE"

Transcriptie

1 OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Elektromechanica en Telematica Maria Hendrikaplein 70, bus Gent S.Bilt bvba Opgemaakt te Willebroek, op 14 augustus 2014

2 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL 1 INHOUDSTAFEL SYNOPSIS VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Inleiding Algemene gegevens Korte omschrijving van het werken Adres van de bouwplaats Aard van de werken Planning der werken Tussenkomende partijen Inventarisatie van de risico s en maatregelen bedoeld in art.3.6 van het KB TMB Risico s als gevolg van de aard van het bouwwerk Specifieke preventiemaatregelen Kritieke fases Coördinatiestructuur Bouwplaatsinrichting en bouwplaatsorganisatie Verplichtingen van de aannemer Coördinatie van het project in uitvoeringsfase Procedures en afspraken voor de werf Taal op de werf Informatieoverdracht Aanwezigheid van documenten op de werf Werfinrichting Werfinrichtingsplan Werftoegang Verkeer op en rond de werf Parking Signalisatieplan Werflokalen EHBO Noodprocedures op en rond de werf Kleine ongevallen of verzorgingen Ernstige ongevallen COÖRDINATIEDAGBOEK POST INTERVENTIEDOSSIER BIJLAGE 1 RISICODUIDING WERKZAAMHEDEN BIJLAGE 2 WERKWIJZE EN PRIJSBEREKENING BIJLAGE 3 BOUWPLAATSREGLEMENT BIJLAGE 4 NOODPROCEDURE BIJLAGE 5 LIJST VAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJEN BIJLAGE 6 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS AANNEMER BIJLAGE 7 IDENTIFICATIEFORMULIER WERFMATERIEEL AANNEMER VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 2 VAN 47

3 INHOUDSTAFEL BIJLAGE 8 MELDINGSFORMULIER BIJLAGE 9 RISICOANALYSE VAN AANNEMERS VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 3 VAN 47

4 SYNOPSIS 2 SYNOPSIS Titel Ondertitel Operationele huur van een digitale onbemande verkeerscamera : de semi-vaste snelheidscamera Veiligheidsdossier - ontwerp Datum opmaak 16 juli 2014 Status definitief Revisie Eerdere uitgave(n) Auteur(s) Gecontroleerd door Goedgekeurd door Ing. Ilse Van Hauteghem Ing. Ilse Van Hauteghem Ing. Ilse Van Hauteghem Coördinator Ontwerp S.Bilt bvba Antwerpsesteenweg Willebroek Contact S.Bilt bvba Antwerpsesteenweg Willebroek Telefoon VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 4 VAN 47

5 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 3 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 3.1 Inleiding Dit document is te beschouwen als het veiligheids- en gezondheidsplan van de ontwerpfase dat beantwoordt aan het KB van en 19 januari 2005 Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen. Het wordt opgesteld tijdens het ontwerp en geactualiseerd in de verwezenlijkingsfase. Het doel van het veiligheids- en gezondheidsplan kan als volgt worden omschreven : - Voorkomen van menselijk leed en materiële schade - Het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden - Het verbeteren van het arbeidsklimaat - Zorgen voor het milieu Het veiligheids- en gezondheidsplan doet geen afbreuk aan wetgeving en normen geldend voor de tussenkomende partijen, en dit noch tijdens het ontwerp noch tijdens de verwezenlijking. Het dient als werkdocument bij het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan van de aannemers. De prijsopgave van de aannemer dient de veiligheidsvoorschriften die in dit plan vermeld worden te vervatten. De taal van het dossier en de omgang op de werf is Nederlands. Aannemers die anderstalige werknemers tewerkstellen, moeten zelf instaan voor het vertalen van de van kracht zijnde veiligheidsen gezondheidsbepalingen naar en voor het informeren, opleiden en instrueren van die werknemers in hun moedertaal. Het veiligheids- en gezondheidsplan wordt verder kortweg het VGP genoemd. 3.2 Algemene gegevens Korte omschrijving van het werken Reeds geruime tijd werden er ter hoogte van werfzones uiterst onveilige situaties waargenomen. Deze onveilige situaties werden veroorzaakt door automobilisten welke zich niet aan de opgelegde snelheidsbeperkingen houden. Om dit probleem te proberen vermijden, werden er door de wegpolitie mobiele controles uitgevoerd. Deze diensten hebben echter niet de capaciteit om constant op deze verschillende locaties aanwezig te zijn. Hierdoor rees de vraag op zoek te gaan naar een oplossing om de hardleerse automobilisten welke een gevaar vormen voor de andere weggebruikers en voor de wegenarbeiders, op de een of de andere manier te sensibiliseren hun rijgedrag aan te passen. In dit kader wenst het Agentschap Wegen en Verkeer door middel van onbemande snelheidscontroles het aantal ongevallen in werfzones op de snelwegen te reduceren. Om deze doelstelling te behalen wenst het Agentschap Wegen en Verkeer gebruikt te maken van een onbemande snelheidscamera, welke eenmaal hij is geïnstalleerd, als een vast systeem werkt. Waardoor in deze offerte aanvraag ook steeds de naam semi-vaste onbemande snelheidscamera. Dit overeenkomstig het bijzonder bestek MDM/14E Adres van de bouwplaats Verspreid over Vlaanderen Dit overeenkomstig het bijzonder bestek MDM/14E Aard van de werken Op deze bouwplaats worden volgende bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde uitgevoerd: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 5 VAN 47

6 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VT Activiteit 1 graafwerken 2 grondwerken 3 funderings- en verstevigingswerken 4 waterbouwkundige werken 5 wegenwerken 6 plaatsing van nutsleidingen, inzonderheid, riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels en tussenkomst op deze leidingen, voorafgaand door andere in deze paragraaf bedoelde werken 7 Bouwwerken X 8 Montage en demontage van, inzonderheid, geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen 9 Inrichtings- en uitrustingswerken 10 Verbouwingswerken 11 Vernieuwbouw 12 Herstellingswerken 13 Ontmantelingswerken 14 Sloopwerken 15 Instandhoudingswerken 16 Onderhouds-, schilder- en reinigingswerken 17 Saneringswerken 18 Afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken die hierboven opgesomd werden Planning der werken Startdatum: De vermoedelijke datum van aanvang der werkzaamheden is: Uitvoeringstermijn: De vermoedelijke duur voor uitvoering van de werkzaamheden is: overeenkomstig administratieve bepalingen van het lastenboek zie lastenboek Einddatum: De voorlopige einddatum is voorzien voor: Aantal werknemers: het vermoedelijk maximum aantal werknemers op de bouwplaats is: nog te bepalen nog te bepalen De aannemer dient bij de start van de werken en planning voor te leggen met o.a.: - Verdeling van de verschillende activiteiten over de uitvoeringstermijn met begindata en einddata - Verdeling van de verschillende onderaannemers - Schatting van aantal personen die bij elke onderneming aanwezig zullen zijn De planning zal gedurende de vordering der werken aangepast worden Tussenkomende partijen De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het project (intervenanten): bijlage 5. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 6 VAN 47

7 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 3.3 Inventarisatie van de risico s en maatregelen bedoeld in art.3.6 van het KB TMB Conform het K.B. Tijdelijke of Mobiele Bouwplaats bevat het VGP de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen ter voorkoming van de risico s waaraan de werknemers kunnen worden blootgesteld als gevolg van: - De aard van het bouwwerk de uitvoering van het werk - De wederzijdse inwerking van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen die tegelijkertijd op de tijdelijke of mobiele bouwplaats aanwezig zijn - De opeenvolging van activiteiten van de diverse tussenkomende partijen op een tijdelijke of mobiele bouwplaats wanneer een tussenkomst, nat het beëindigen ervan, risico s laat bestaan voor de andere tussenkomende partijen die later zullen tussenkomen - De wederzijdse inwerking van alle instanties of alle andere activiteiten op of in de nabijheid van de site waar de tijdelijke of mobiele bouwplaats is gevestigd, inzonderheid, het openbaar of privaat goederen- of personenvervoer, het aanvatten of de voortzetting van het gebruik van een gebouw of de voortzetting van eender welke exploitatie - De uitvoering van mogelijke latere werkzaamheden aan het bouwwerk (cfr. Postinterventiedossier) De risicoanalyses voor deze werf zijn opgenomen in bijlage 1 van dit V&G-plan. De huidige risico- inventarisatie en analyse en de veiligheidsbeschouwingen zijn opgesteld, uitgaande van de beschikbare informatie en op basis van de uitgangspunten voor het opmaken van het lastenboek Risico s als gevolg van de aard van het bouwwerk WERKZAAMHEDEN MET VERGROTE RISICO S Indeling volgens art. 26 van het KB betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. VT Verhoogd risico volgens art van het KB Bij dit project Sleuven of putten met een diepte groter dan 1,2 m Valgevaar van 5m hoogte of meer Nabijheid van drijfzand of slib Blootstelling aan chemische of biologisch agentia Werk met ioniserende straling Werken in nabijheid van hoogspanningslijnen of kabels of van leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of meer Risico op verdrinking Ondergrondse werken en tunnelwerken Werkzaamheden met duikuitrusting Werkzaamheden onder overdruk Gebruik van springstoffen X Montage en demontage van geprefabriceerde elementen Montage en demontage van camera Specifieke preventiemaatregelen We verwijzen eveneens naar de uitgebreide analyse bijgevoegd als bijlage 1. Hierna worden de specifieke maatregelen inzake de veiligheid voor onderhavig project uit de analyse gelicht. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 7 VAN 47

8 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN RISICO S GEBONDEN AAN HET PROJECT Werken op hoogte De stellingen, bouwsteigers en ladders moeten steeds voldoen aan de terzake geldende wettelijke bepalingen. Elke stelling vanaf twee meter hoog moet voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten. De werkvloer moet aaneensluitend zijn, d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen de planken en de leuning en voldoende stevig, rekening houdende met de lasten. De toegang tot de werkvloeren gebeurt door middel van trappen (torens) of ladders. De ladders moeten evenwel één meter hoger zijn dan de te bereiken werkvloer. Wanneer op een stelling een hefwerktuig dient opgesteld te worden moeten : - de delen, waaruit de stelling bestaat, zorgvuldig nagezien en, desnoods, behoorlijk versterkt worden - de dwarshouten onbeweegbaar gemaakt worden - de staanders stevig vastgemaakt worden aan een weerstandbiedend gedeelte van het gebouw, op de plaats waar het hefwerktuig dient opgesteld. - een verticaal schutsel opgesteld op de hele hoogte van de stelling om te beletten dat de vloer of de vracht aan de stelling hapert. - de stelling periodiek nagezien worden. Het materieel, de toestellen en de installaties moeten voldoen aan de vigerende wettelijke bepalingen. Iedere stelling, steiger of ladder moet naar behoren zijn ontworpen, geconstrueerd en onderhouden, zodat hij niet kan instorten of bij toeval kan gaan schuiven. Zij worden opgesteld op een goede stevige ondergrond. Ladders worden steeds vastgemaakt wanneer zij dienst doen als toegangsladder of wanneer de ladder 25 of meer sporten telt. Het platform, de doorgangen en ladders van de bouwsteiger moeten dusdanig worden geconstrueerd, berekend, beschermd en gebruikt dat niemand kan vallen of door vallende voorwerpen kan worden getroffen. De aannemer en onderaannemer moet zijn stellingen en steigers laten inspecteren door een bevoegd persoon (bv. een daartoe opgeleide werknemer) : - vóór hun ingebruikneming - daarna, ten minste éénmaal per week - na iedere wijziging, periode van niet-gebruiken, blootstelling aan weer en wind of aardschokken, of andere omstandigheden waardoor de stevigheid of stabiliteit ervan mogelijk is aangetast. Hoger of lager gesitueerde mobiele of vaste werkplekken moeten stevig en stabiel zijn, waarbij rekening wordt gehouden met: - het aantal werknemers dat zich op een plek bevindt; - de maximale belasting en de verdeling daarvan; - eventuele externe invloeden. Indien de ondersteunende en de andere samenstellende delen van deze werkplekken zelf niet stabiel zijn, moet men voor stabiliteit zorgen door middel van geschikte, veilige bevestigingsmiddelen ten einde een toevallige of ongewilde verplaatsing van de gehele werkplek of delen ervan te voorkomen. De stabiliteit en de stevigheid moeten adequaat en vooral na een eventuele wijziging van de hoogte of van de diepte van de werkplek worden gecontroleerd. - Inzet van gepaste arbeidsmiddelen, collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen voor werken op hoogte. - Periodieke keuring van arbeidsmiddelen collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen voor werken op hoogte. - Personeel dat arbeidsmiddelen, collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen voor werken op hoogte gebruikt, dient opgeleid te worden. - Bij werken op de brug worden maatregelen getroffen tegen de val van personen en voorwerpen. Dit kan door het aanbrengen van voorlopige leuningen, het voorzien van valnetten of het gebruik van een mobiele afscherming. De leuningen kunnen deelsgewijze verwijderd VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 8 VAN 47

9 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN worden (bijv. stukken van 6m). Voor het lichten van de leuningen worden deze gecontroleerd op loshangende delen die op de onderliggende baanvakken kunnen terecht komen. - Men dient hier een degelijk beveiliging te voorzien zodat er absoluut geen materiaal op de onderliggende rijvakken kan terecht komen. Men dient dit zo te organiseren dat er geen enkel materiaal (hoe klein dit ook mag zijn) niet op de onderliggende rijvakken terecht komt. Zoals eerder ook vermeld dienen deze werken in fases te worden uitgevoerd zodat er niet boven doorgaand verkeer gewerkt wordt. Werken langs de openbare weg: De aannemer stelt een signalisatieplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de bevoegde politie en beheerders van de weg. De werknemers beschikken over de nodige signalisatiekledij Bij werken in een omgeving waar openbaar vervoer (tram, metro, bus, trein) passeert, i.h.b. via het spoor, houdt de aannemer rekening met de specifieke veiligheidsvoorschriften van de organisatie (De Lijn, MIVB, NMBS) (aangepaste kleur signalisatiekledij, veiligheidsafstanden t.o.v. bovenlijnen, enz.). De werken worden slechts aangevat als de nodige vergunningen werden verleend (48u voor aanvang van de werken ter beschikking). Opstellingen eigen aan de werken mogen slechts bij effectieve aanvang van de werken geplaatst worden. Veilige en degelijke afbakening van de werfzone : aanbrengen van werfsignalisatie 6 de categorie op autosnelwegen en openbare wegen waar de maximum toegesloten snelheid hoger is dan 90 km/u - Voor de voorschriften inzake de toe te passen werfsignalisatie voor werken van de 6 e categorie wordt verwezen naar de bepalingen van het standaardbestek 250 versie 2.2 en de dienstorder MOW/AWV/209/16 betreffende werfsignalisatie 6 e categorie op autosnelwegen en openbare wegen waar de maximum toegelaten snelheid hoger is dan 90 km/u. Verkeershinder moet tot een absoluut minimum beperkt worden. Er worden oplossingen voorgesteld zodat het gebruikelijke verkeer maximaal gevrijwaard blijft. Indien nodig wordt bij het herstel van defecten ondersteuning gevraagd aan de bevoegde politie voor de verkeersregeling. Werf wordt degelijk afgesloten met werfhekkens (type Heras-hekwerk). De passende pictogrammen dienen aan de ingang van de werf voorzien te worden (o.a. werken onder hoogspanning, PBM s voor werken bij hoogspanning,...). De aannemer dient zich, alvorens sleuven te graven, steeds te vergewissen of er geen bestaande kabels of andere leidingen worden gekruist. Hij dient de nodige maatregelen te nemen om, in dergelijk geval, beschadigingen te voorkomen. Alle werknemers dienen voor de aanvang der werkzaamheden kennis te nemen van de noodprocedures en noodnummers Werknemers die werken uitvoeren langs de openbare wegen moeten voldoende zichtbaar zijn en zullen hiervoor signalisatiekledij dragen (klasse 3) Verkeershinder dient tot een absoluut minimum beperkt te worden Hijs- en heftoestellen Alle hijs- en heftoestellen en hun aanslagmateriaal dienen 3-maandelijks gekeurd te worden. Keuringsattesten dienen bij het toestel aanwezig te zijn. Kopie van deze keuringsattesten wordt aan VCU overhandigd. Men mag zich nooit onder de lasten begeven. Hijs- en heftoestellen mogen enkel bediend te worden door hiervoor opgeleid personeel. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 9 VAN 47

10 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Installaties en machines De aannemer staat in voor de periodieke keuring van keuringsplichtige machines (hoogwerkers, hijswerktuigen) en houdt hiertoe de nodige attesten ter beschikking. De ingezette machines zijn CE-gekeurd of conform verklaard door de interne preventiedienst van de betrokken aannemer. Gevaarlijke producten of preparaten Wanneer gevaarlijke stoffen of preparaten worden gebruikt dienen de aannemers of onderaannemers de volgende maatregelen te treffen : Er mogen door de aannnemer of onderaannemer enkel gevaarlijke stoffen of preparaten op de werf gebracht worden in hun oorspronkelijke verpakking, die op haar beurt voorzien is van een etiket dat voldoet aan de terzake geldende wettelijke vereisten. De verpakkingen moeten steeds op een degelijke manier afgesloten zijn Een kopie van de veiligheids- gezondheidskaarten van de gebruikte gevaarlijke stoffen of preparaten moeten steeds aanwezig zijn op de werf en ter inzage zijn voor de toezichthoudende veiligheidscoördinator. De kaart omvat o.a. : - naam van de fabrikant - fysische eigenschappen - bijzondere kenmerken - gevaren/verschijnselen - preventie - blusstoffen/eerste hulp/evacuatie De voorraad gevaarlijke stoffen of preparaten moet steeds bekend zijn en in de opslagruimte bewaard worden die ofwel vermeld is in het bestek ofwel overeengekomen met de toezichthoudende veiligheidscoördinator. Indien derden, die al dan niet tewerkgesteld zijn in de nabijheid van de werf enige hinder zou kunnen ervaren van een door de aannemer of onderaannemer gebruikte gevaarlijke stof of preparaat, moeten, in overleg, de nodige preventieve voorzorgsmaatregelen worden genomen. Orde en netheid Afval wordt dagelijks verzameld en op voldoende tijden door de aannemer afgevoerd worden naar een erkende stortplaats. Doorgangen worden steeds vrijgehouden van hindernissen. Klein werfmaterieel niet laten rondslingeren maar in daarvoor voorziene bakken of containers verzamelen. Elektrocutie: Elektrische leidingen steeds zonder spanning zetten alvorens hier werken uit te voeren. Zekeringen verwijderen zodanig dat deze niet ongewenst onder spanning geschakeld kunnen worden. De bekwaamheid van deze personeelsleden wordt bepaald door hun werkgever, die hen eveneens het BA4- of BA5-attest verstrekt. In het BA4- en BA5-attest staat duidelijk beschreven voor welke specifieke taken en soorten installatie het attest geldt (zie ook vereisten vermeld in het bestek bij punt 1.13). Voedingskabels: Voor aanvang van de werken neemt de aannemer kennis van de wijze waarop de installaties gevoed worden en op welke manier de installatie spanningsloos gesteld wordt. De aannemer staat er voor in dat op geen enkel ogenblik de goede werking van de seininstallatie ongewild wordt verstoord. Alvorens werken te starten aan voedingskabels moet steeds nagekeken worden dat deze spanningsloos zijn. Werken in nabijheid van spanning of onder spanning: Schakelingen of werken onder spanning of in de nabijheid van onder spanning staande delen worden uitsluitend uitgevoerd door gewaarschuwde of vakbekwame personen (BA4 of BA5). Het dragen van geleidende siervoorwerpen is verboden. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 10 VAN 47

11 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Bij werken aan actieve delen onder spanning moeten de volgende vijf voorschriften altijd gevolgd worden: - Beschermende arbeidskledij die het ganse lichaam bedekken, dus volledig dichtgedaan aan de hals en de mouwen dicht en naar beneden. - Helm met gelaatsscherm of gelaatsscherm apart, uiteraard met het scherm naar beneden als er gewerkt wordt. - Geïsoleerde ladder of geïsoleerde hoogwerker, isolerende mat, of een ander isolerend deel. - Werkhandschoenen om de handen te beschermen tegen de gevolgen van een kortsluiting. Isolerende handschoenen indien onder spanning staande delen met de hand moeten behandeld worden of als er gevaar bestaat dat onder spanning staande delen van de installatie kunnen aangeraakt worden. - Geïsoleerd gereedschap. Enkel goedgekeurd geïsoleerd gereedschap mag gebruikt worden. Dit materiaal moet regelmatig door de gebruiker nagekeken worden op sleet of beschadigingen en moet dan ook tijdig vervangen worden. Ingeval van nood of brand dient bij interventie rekening gehouden te worden met de elektrische risico s. Een waterstraal is een elektriciteitsgeleider. Werp nooit water of een natte doek op onder spanning staande delen. Gebruik bij voorkeur een CO2-blusser of eventueel een poederblusser. Bijzondere aandacht wordt gevraagd bij het knippen van oude kabels. De aannemer dient er zich van te vergewissen dat de te knippen kabel eenduidig geïdentificeerd is. De uitgever van de werkvergunning kan bijkomende garanties opleggen vooraleer hij de werken laat aanvatten. Werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten d.m.v. leidingen De uitvoerder dient de voorschriften en verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen vermeld in het KB van 21 september 1988 en het KB van 20 juni 2007 tot wijziging van het voornoemd KB van 21 september 1988 na te leven. Werken aan toestellen die automatisch kunnen opstarten Voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vergrendelingsprocedure opstellen en toepassen. LOTO (Logout/Tagout) van de toestellen. RISICO S GEBONDEN AAN DE UITVOERINGSMETHODE Afhankelijk van de uitvoeringsmethode : risico-evaluatie vooraf afleveren en bespreken met de veiligheidscoördinator uitvoering, het studiebureau en de bouwheer. De risico-identificatielijst, opgenomen in bijlage 1, dient als basis voor de beschrijving van de werkwijze die de kandidaten dienen te volgen. De AANNEMER moet voor alle werken ook al zijn de risico s ervan niet opgenomen in het onderhavig V&G-plan werken conform de geldende wetgevingen, i.h.b. cfr. het ARAB, de Codex en de Welzijnswet. Alle veiligheidsmaatregelen moeten ingecalculeerd zijn in de prijzen voor de uitvoering van de werken. De risico-inventarisatie moet beschouwd worden als vertrekbasis. Bij de start van de werken moeten deze risico s en risicoanalyses verder gespecificeerd, aangevuld en aangepast worden in functie van de werkelijke uitvoering. De AANNEMER is verplicht vóór de aanvang van de werf een V&G-plan én signalisatieplan op te stellen, specifiek voor de werf. Dit V&G-plan en het signalisatieplan moet alle fases omvatten. Bovendien moet de AANNEMER bij elk technisch voorstel dat cfr. het bestek door hem moet worden voorgelegd, een V&G-plan bijvoegen. In dit plan moeten de veiligheidsmaatregelen die betrekking hebben op het desbetreffend voorstel, duidelijk en gedetailleerd worden weergegeven Kritieke fases De tijd die tijdens de uitvoeringsfase van de werken aan de coördinatieopdracht wordt besteed, de werfbezoeken en eventuele deelname aan de bouwplaatsvergadering inbegrepen, bedraagt gemiddeld een half uur per week. De veiligheidscoördinator moet tevens op de bouwplaats aanwezig zijn tijdens de volgende fasen van VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 11 VAN 47

12 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN de werken: Bij de eerste werken van elke aannemer die bij de uitvoering van de werken betrokken is, wanneer de VC daarvan op de hoogte is gesteld. Bij onderstaande activiteiten waar specifieke vooraf te voorziene risico s aanwezig zullen zijn dient de VCverwezenlijking tijdig te worden verwittigd o bij het begin van de werfinrichting (startvergadering) o Werken langs wegen (contact met langsrijdend verkeer) o Werken in de nabijheid van nutsleidingen o bij co-activiteit van de betrokken aannemers De bouwheer dient de veiligheidscoördinator verwezenlijking te verwittigen 1 week voor de start van iedere kritieke fase Coördinatiestructuur Een coördinatiestructuur wordt opgericht op bouwplaatsen met een vermoedelijk werkvolume van meer dan 5000 mandagen OF een geschatte totale prijs van de werken van meer dan euro (zonder BTW) EN waar tenminste 3 aannemers tegelijkertijd aan het werk zijn. In het kader van dit project is een coördinatiestructuur wel / niet van toepassing. Indien een coördinatiestructuur van toepassing is, dienen de aannemers er rekening mee te houden dat er op verschillende tijdstippen veiligheidsvergaderingen zullen gehouden worden Bouwplaatsinrichting en bouwplaatsorganisatie De aannemer staat in voor de algemene bouwplaatsinrichting en organisatie voor de volledige duur van de werken. De bouwplaatsinrichting en organisatie dient te voldoen aan het bouwplaatsreglement bijgevoegd als bijlage Verplichtingen van de aannemer De aannemer staat in voor de veiligheid van zijn werknemers en derden. Door het indienen van zijn offerte verbindt de aannemer er zich toe om alle toepasselijke wettelijke bepalingen inzake veiligheid en gezondheid, welzijn en milieu na te leven en te doen naleven door zijn werknemers, onderaannemers, leveranciers en bezoekers. Het betreft hier onder meer de bepalingen van de Welzijnswet en zijn uitvoeringsbesluiten (Codex), het ARAB, het AREI, de sociale wetgeving, het VLAREM, VLAREA en VLAREBO,... Door het indienen van zijn offerte verbindt de aannemer er zich toe de bepalingen van het V&G-plan en de bijlagen (o.a. het Bouwplaatsreglement) na te leven tijdens de volledige verwezenlijkingsduur van het project. Bij zijn offerte voegt de aannemer een intentieverklaring en document artikel 30 (bijlage 2) waarin hij naar het V&G-plan verwijst en beschrijft op welke wijze hij zal handelen om aan de bepalingen van het V&Gplan te voldoen. Indien het werk van de aannemer zelf specifieke gevaren inhoudt, moet de aannemer deze gevaren en de gepaste bijhorende preventiemaatregelen, aan de opdrachtgever meedelen via zijn offerte. De aannemer draagt de verantwoordelijkheid voor: o Het veilig uitvoeren van het aan hem opgedragen werk. o Het identificeren en evalueren van de risico s verbonden aan het werk en het vastleggen en toepassen van gepaste preventiemaatregelen. o Het instrueren van zijn werknemers en onderaannemers i.v.m. de veiligheid en gezondheid op de werf. o Het toezicht op de veiligheid en gezondheid op de werf. o Het opstellen van een procedure bij ongeval en brand. De aannemer dient de bepalingen van het K.B. op de Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen strikt na te leven. In het bijzonder de bepalingen van: Afdeling VI Bepalingen van toepassing op alle bouwplaatsen, Onderafdeling IV Specifieke verplichtingen van de aannemers (art ) en Onderafdeling V Specifieke verplichtingen van de tussenkomende partijen (art ). VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 12 VAN 47

13 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Elke aannemer doet een melding van de bouwplaats aan het NAVB en in desgevallend geval ook een voorafgaande kennisgeving aan de Technische Inspectie. Te bezorgen documenten door de aannemer bij de inschrijving: - Eigen veiligheidsdossier met risico-analyse, specifieke werkmethode en de specifiek te nemen veiligheidsmaatregelen. Zie ook bijlage 2 (werkwijze en prijsberekening) - Administratieve gegevens + intentieverklaring. Zie ook bijlage 6. - Identificatieformulier werfmaterieel. Zie ook bijlage 7. Te bezorgen documenten door de aannemer voor de start van zijn werken en voor elke start van een nieuwe fase: - Eigen veiligheidsdossier met risico-analyse, specifieke werkmethode en de specifiek te nemen veiligheidsmaatregelen. Zie ook bijlage 2 (werkwijze en prijsberekening) - Signalisatieplan met goedkeuring van de wegenpolitie - Liggingsplan van alle ondergrondse leidingen en indien van toepassing het bewijs dat er contact geweest is met de beheerders van deze leidingen. - Contact met beheerders van eventuele bovengrondse leidingen + veiligheidsafstand / procedures. - Werfinrichting, planning en toegangsprocedures voor alle betrokken partijen. - Keuringsattesten van alle gebruikte materiaal, hefwerktuigen, e.d. - Meldingsformulier. Zie ook bijlage Coördinatie van het project in uitvoeringsfase De aannemer zal een positieve bijdrage leveren aan de coördinatie van de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. Hij zal de veiligheidscoördinator en de andere betrokken partijen bijstaan in hun streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle partijen op de werf. De aannemer zal de bepalingen van het bouwplaatsreglement en van het V&G-plan strikt naleven en zal de naleving ervan opleggen aan zijn werknemers en onderaannemers. Elke aannemer dient de Invulfiche administratieve gegevens onderneming/zelfstandige in te vullen en ondertekend terug te bezorgen aan de veiligheidscoördinator vooraleer de activiteiten te mogen aanvatten op de bouwplaatsen. De aannemer zal dezelfde informatie opvragen bij zijn onderaannemers en ze bezorgen aan de veiligheidscoördinator. Elke aannemer geeft de gegevens van het materieel en de materialen die hij zal gebruiken op de werf door aan de veiligheidscoördinator door middel van het ingevulde document Gebruikte middelen. De aannemer maakt een specifiek V&G-plan aannemer van zijn uit te voeren activiteiten op de bouwplaats, hun risico s en de bijhorende gepaste preventiemaatregelen. De activiteiten en nuttige inlichtingen inzake veiligheid en gezondheid van eventuele onderaannemers kunnen opgenomen zijn in het V&G-plan van de aannemer. Indien dit niet het geval is, dient de onderaannemer zelf een specifiek V&G-plan voor zijn activiteiten op te stellen en voor te dragen aan de veiligheidscoördinator. Dezelfde voorschriften als voor de aannemers zijn voor de onderaannemers van toepassing. Voor de aanvang van de werken zal de coördinator-verwezenlijking tijdens een veiligheidsintroductievergadering het V&G-plan van de aannemer bespreken. Pas na goedkeuring ervan door de veiligheidscoördinator mogen de activiteiten aangevat worden. De aannemer bezorgt de veiligheidscoördinator alle informatie en (kopies van) documenten die nuttig zijn voor het uitvoeren van zijn taken. Alle relevante informatie wordt dan door de coördinator-verwezenlijking verwerkt in het V&G-plan uitvoering en/of het coördinatiedagboek. De aannemer maakt voor zijn aandeel in het project de nodige as-built informatie over aan de opdrachtgever en aan de veiligheidscoördinator. De coördinator-verwezenlijking verwerkt deze informatie in het Postinterventiedossier. Het V&G-plan aannemer (of onderaannemer) bevat tenminste de volgende elementen: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 13 VAN 47

14 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN o Informatie over de onderneming (zie Invulfiche, met ondertekende Intentieverklaring). o Kopie van het Jaarverslag van het voorbije kalenderjaar. o Kopie van het meldingsformulier en/of voorafgaande kennisgeving. o Overzicht van de uit te voeren werkzaamheden. o Overzicht van te gebruiken materieel en machines met inbegrip van de keuringsverslagen en nazichtsverslagen. Zie Gebruikte middelen. o Overzicht van alle te gebruiken producten met inbegrip van de Productveiligheidsfiches of MSDS. Zie Gebruikte middelen. o Risico s verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden en de getroffen preventiemaatregelen. o De planning van de werkzaamheden. o De voorschriften inzake eerste hulp en ongevallen geldig voor de onderneming op de werf. o Werfinrichtingsplan met vermelding van de lokalen voor personeel en opslag. o Alle andere documenten die nuttige informatie kunnen verschaffen inzake het welzijnsbeleid binnen de onderneming. Voor onvoorziene of nog niet beschreven activiteiten kan de aannemer later steeds aanvullingen op het V&G-plan voorleggen aan de coördinator-verwezenlijking. Ook wanneer onvoorziene risico s op de werf opduiken, van welke aard ook, zal de aannemer een aanvulling op zijn V&G-plan opmaken en voorleggen aan de coördinator-verwezenlijking. De coördinator-verwezenlijking beoordeelt de V&G-plannen van de aannemers. Pas na goedkeuring ervan kan de aannemer zijn activiteiten aanvatten. 3.6 Procedures en afspraken voor de werf Taal op de werf De taal van de werf is het Nederlands. Afgeleverde documenten zijn in het Nederlands. De aannemer staat er voor in dat er steeds een Nederlandstalig persoon op de werf aanwezig. De aannemer staat zelf in voor de eventuele vertaling van documenten of instructies indien hij beroep doet op personen die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn Informatieoverdracht De verslagen van de veiligheidscoördinator worden per verstuurd worden aan de betrokken partijen. Het coördinatiedagboek bevat de lijst van deze verslagen. Verder biedt het coördinatiedagboek de mogelijkheid aan de andere partijen om opmerkingen omtrent veiligheid te noteren. De verslagen van de veiligheidscoördinator worden op de werfvergadering besproken. Ingeval van ernstige inbreuken op de veiligheid wordt de opdrachtgever en hoofdaannemer onmiddellijk telefonisch verwittigd. Specifieke afspraken omtrent de overdracht van documenten en informatie op de werf worden gemaakt tijdens de eerste vergadering met de opdrachtgever en de bouwdirecties Aanwezigheid van documenten op de werf Een kopie van de verslagen van de veiligheidscoördinator dienen te worden bewaard door de aannemer in een specifieke veiligheidsmap. Het coördinatiedagboek wordt digitaal bewaard door de veiligheidscoördinator en kan steeds ter inzage worden aangeboden aan alle betrokken partijen. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 14 VAN 47

15 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op de werf voorziet de aannemer een kopie van alle keuringsverslagen en nazichtsverslagen in een hiertoe voorziene map in een lokaal dat toegankelijk is voor de veiligheidscoördinator. 3.7 Werfinrichting Werfinrichtingsplan De (hoofd)aannemer maakt een werfinrichtingsplan op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de veiligheidscoördinator en het bestuur Werftoegang De grens van de werfzone moet goed en veilig afgebakend zijn en duidelijk gesignaleerd worden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot de werf mits het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften op de werf Verkeer op en rond de werf Voor leveringen op de werf wordt één werftoegang voorbehouden. Alle leveranciers dienen door hun opdrachtgevers (aannemers) ingelicht te worden over het gebruik van deze toegangsweg. Deze toegangsweg moet geschikt zijn voor het zware werfverkeer en hiertoe ingericht zijn. Deze werftoegang wordt duidelijk gesignaleerd en afgesloten van de rest van de werfzone. Ook voor het verkeer op de openbare weg wordt de werfinrit en -uitrit duidelijk aangegeven. De overlast voor het verkeer op de openbare weg moet tot een minimum herleid worden. Eventuele modder, zand en andere materialen die door het werfverkeer op de openbare weg worden achtergelaten, moeten opgeruimd worden. Indien nodig wordt hiertoe een wasinstallatie op de werf voorzien voor het reinigen van de voertuigen vooraleer ze de openbare weg betreden. Er moet plaats worden voorzien waar leveranciers kunnen wachten zonder het verloop van de werf of het verkeer op de openbare weg te hinderen. Alle werfwegen dienen geschikt te zijn voor het zware werfverkeer. De werfwegen worden duidelijk gesignaleerd en indien nodig afgesloten van de rest van de werfzone. De werfwegen worden in goede staat gehouden Parking Men mag in geen geval het doorgaand verkeer op de openbare weg hinderen door het parkeren van werfvoertuigen Signalisatieplan Er worden indien nodig maatregelen getroffen om het verkeer rond de werfzone te leiden. Deze omleiding wordt duidelijk aangegeven voor het doorgaand verkeer, inclusief de zwakke weggebruikers. Deze omleiding mag geen gevaren opleveren voor het doorgaand verkeer. Het signalisatieplan wordt opgesteld door de hoofdaannemer en moet door de politiediensten goedgekeurd te worden. Na goedkeuring door de politiediensten wordt het signalisatieplan voorgelegd aan het bestuur en aan de coördinator-verwezenlijking Werflokalen De werflokalen voor het personeel worden ingericht volgens de wettelijke bepalingen. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 15 VAN 47

16 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Stromend water en sanitaire voorzieningen (toiletten, kleedkamers, refters,...) zijn aanwezig. De werfinstallaties worden onderhouden volgens de wettelijke bepalingen rond hygiëne en gezondheid. Alle werflokalen en opslagruimtes moeten veilig en gemakkelijk toegankelijk zijn. De nodige (gekeurde) brandblusmiddelen worden voorzien in de werflokalen. De aannemers moeten onderling afspraken maken voor wat het gebruik van de werfvoorzieningen betreft (zoals sanitair, refter, afvalcontainer,...) en voor de nutsvoorzieningen op de werf EHBO Eén van de werflokalen doet tevens dienst als EHBO-lokaal. Hiervoor dient er een geschikt pictogram op de deur te worden aangebracht. In dit lokaal is stromend water en verwarming voorzien. Het lokaal wordt dagelijks onderhouden en gereinigd. Een schepbrancard, dekens en de nodige EHBO-hulpmiddelen (afhankelijk van het aantal aanwezigen op de bouwplaats en van eventuele bijzondere activiteiten en risico s) staan ter beschikking. De aannemers kunnen eventueel onderling afspraken maken over de permanente aanwezigheid van een gediplomeerde EHBO-hulpverlener op de bouwplaats. 3.8 Noodprocedures op en rond de werf De instructiekaarten noodprocedures worden met de nodige gegevens aangevuld van zodra deze gegevens bekend zijn. Deze instructiekaarten worden opgehangen in de personeelsruimtes op de werf. Bovendien worden ze zodanig opgehangen dat ze steeds zichtbaar en leesbaar zijn, ook indien de werflokalen gesloten zijn Kleine ongevallen of verzorgingen In het geval er zich een klein ongeval met verzorging voordoet op de werf, kan het slachtoffer een beroep doen op een gediplomeerde EHBO-hulpverlener op de werf. In het EHBO-lokaal zijn alle noodzakelijke hulpmiddelen aanwezig voor de verzorging. De EHBO-hulpverlener noteert de gegevens van de verzorging in het EHBO-dagboek. In het geval het slachtoffer voor verzorging naar het ziekenhuis dient te gaan, maar een ziekenwagen niet nodig is, kan het slachtoffer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met spoedopname gebracht worden. Het gemakkelijkst bereikbare ziekenhuis met spoedopnamedienst wordt vermeld op de Instructiekaart EHBO Ernstige ongevallen Als het gaat om een ernstig ongeval op de werf is het noodzakelijk om onmiddellijk de gespecialiseerde hulpdiensten op te roepen. De EHBO-hulpverlener kan in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten bijstand verlenen aan het slachtoffer. Indien de hulpdiensten worden opgeroepen, is het van belang duidelijk te specificeren dat het om een bouwplaats gaat en moet men het adres zo duidelijk mogelijk weergeven samen met andere informatie die nuttig kan zijn voor de hulpdiensten bij het terugvinden van de bouwplaats. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 16 VAN 47

17 COÖRDINATIEDAGBOEK 4 COÖRDINATIEDAGBOEK Op de werf dient een coördinatiedagboek te worden samengesteld en te worden bijgehouden. De dagelijkse verslagen voor dit coördinatiedagboek worden mee geïntegreerd in het dagboek der werken. Het coördinatiedagboek zal digitaal bewaard worden door de veiligheidscoördinator en kan steeds ter inzage worden aangeboden aan alle betrokken partijen. Verder dienen volgende zaken steeds beschikbaar te zijn op de werf: Hoofdstuk 1 Verslagen 1.1 Verslagen werfvergadering met aandacht voor V&G 1.2 Verslagen toolboxmeeting 1.3 Brieven / faxen 1.4 Documenten externe diensten 1.5 Keuringen werfmateriaal Hoofdstuk 2 Ongevallen 2.1 Aangiftes van ongevallen 2.2 Overzichtstabel van ongevallen Hoofdstuk 3 Te leveren documenten 3.1 Specifiek V&G plan per (onder-)aannemer 3.2 Aanvraag LON 3.3 Totaal schema elektrische stroom op de werf + keuringen 3.4 Lijst gevaarlijke producten + eigenschappen (fiches) + hoeveelheden 3.5 Meldingen of vergunning in het kader van Vlarem 3.6 Melding aan het NAVB 3.7 Vuurvergunning 3.8 Goedgekeurd signalisatieplan De inhoud van het coördinatiedagboek dient systematisch te worden bijgehouden d.w.z. dat periodieke verslagen stelselmatig bijgevoegd worden en andere documenten aangevuld of bijgewerkt worden naargelang de vooruitgang en de evolutie van de werkzaamheden. De verschillende aannemers moeten de documenten, of kopieën ervan, die hun werkzaamheden aanbelangen spontaan en tijdig aan de coördinator verwezenlijking overhandigen om deze laatste toe te laten het coördinatiedagboek behoorlijk te beheren. Interne werfreglementen opgesteld door de aannemers moeten aansluiten met wat in het bijzonder bestek staat vermeld en mogen dus geen tegenstrijdige bepalingen bevatten. Bovendien is het onontbeerlijk dat elke hoofdaannemer voor zijn onderaannemers een V&G dossier samenstelt waarin de te respecteren V&G consignes en regels eigen aan de werf samengevat worden, zoals het directieorganogram van de werf, het werfreglement, te volgen procedures + noodnummers bij ongeval, het werfoverzichtsplan met aanduiding van de vestingszones voor onderaannemers, het omgaan met gevaarlijke producten enz. Zo dient ook elke hoofdaannemer voor zijn werknemers en die van zijn onderaannemers, evenals voor zijn bezoekers een samenvattend document op te stellen waarin gewezen wordt op het belang van de te respecteren richtlijnen inzake de specifieke werftoestanden die kaderen in het V&G beleid. Op vraag van het bestuur of van de coördinator verwezenlijking moet elke werkgever het bewijs leveren dat zijn werknemers en die van zijn onderaannemers behoorlijk en tijdig voorgelicht werden nopens de inhoud van de V&G plans die hen aanbelangen. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 17 VAN 47

18 COÖRDINATIEDAGBOEK De manier en de grondigheid van voorlichten van de werknemers en van de onderaannemers inzake het te voeren V&G beleid moeten door de aannemer worden beschreven in zijn V&G plan en desgevallend in de specifieke en daartoe opgestelde risico analyses. De aanpassingen van het V&G plan gebeuren in functie van de volgende elementen : de wijzigingen i.v.m. uitvoeringsmodaliteiten waarvan de weerslag op het welzijn; ingevolge opmerkingen van een van de tussenkomende partijen; ingevolge de stand van de werken; ingevolge het identificeren van ongekende risico s of onvoldoende erkende gevaren; het optreden of het vertrek van tussenkomende partijen; het aan het ontwerp aangebrachte wijzigingen. Deze lijst is niet limitatief. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 18 VAN 47

19 COÖRDINATIEDAGBOEK Firma :.. Straat :... Nr. :... Postnr. :. Gemeente :.. Tel : Fax :.. Gsm :.. VERSLAG TOOLBOXMEETING Datum:... TOOLBOXMEETING Bouwplaats : Beschrijving van (de) besproken thema(s) : Gegeven door : Soort : Opleiding Voorlichting Instructies Onthaal... Onderneming Naam deelnemer Handtekening VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 19 VAN 47

20 POST INTERVENTIEDOSSIER 5 POST INTERVENTIEDOSSIER Het PID is het dossier dat alle informatie bevat welke nuttig zijn voor de V&G waarmee bij de latere werkzaamheden rekening dient te worden gehouden. Dit dossier is aangepast aan de specifieke kenmerken van het bouwwerk. Het dossier bevat : Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Tussenkomende partijen Namen en adressen Plannen as-built Liggingsplan Grondplannen Lengteprofielen Details kunstwerken Uitvoeringsdetails + rekennota s aannemer Lastenboek Erfdienstbaarheid / onteigeningen : kopie Grondinnemingsplan Maatregelen in ontwerpfase Vergunningen Bouwvergunning Vuurvergunning Verkeersreglement airside Technische fiches gebruikte materialen Attesten en keuringen Proefverslagen en eventuele ingebrekestellingen Onderhoud herstellingen Speciale voorzieningen Risicoanalyses Overdracht dossiers PV overdracht coördinatie-instrumenten ontwerp aan opdrachtgever PV overdracht coördinatie-instrumenten verwezenlijking aan opdrachtgever Het PID stemt overeen met wat tot voor ingang van deze wetgeving werd aanzien als as built dossier. Het is de taak van alle tussenkomende partijen om tijdens uitvoering alle relevante gegevens te verzamelen en aan de coördinator verwezenlijking over te maken. De coördinator dient met deze gegevens rekening te houden bij de opmaak van het PID. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN - ONTWERP PAGINA 20 VAN 47

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan Advies- en Studiebureau Thielemans bvba Technische Schoolstraat 47/7 2440 Geel T 014/56 04 28 F 014/56 04 29 info@asbt.be www.asbt.be Veiligheids- en gezondheidsplan Project Wegen-, riolerings- en omgevingswerken

Nadere informatie

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS

Nyrstar. Sites BALEN/OVERPELT. AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Nyrstar Sites BALEN/OVERPELT AH.01 Richtlijnen voor AANNEMERS Herziening 6 van 30 juli 2014 (wijzingen t.o.v. vorige herziening zijn blauw gemarkeerd) pg 1/54 Inhoud 1 INLEIDING... 8 1.1 Inhoud... 8 1.2

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03

Veiligheidsinstructies voor aannemers. A-WL-VGM01-1 Versie 03 Geldig vanaf: 25/08/2014 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 rganisatie van de opdrachten... 3 2.1 Aanspreekpunt... 3 2.2 Informatie-uitwisseling... 3 2.3 Toegang... 3 2.4 Rook-, drug- en

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta

Nadere informatie

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning

Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Algemene Veiligheids Instructies bij werken in Posten Hoogspanning Basisopleiding 2011 (voor werkleiders) V 1.0 Enkele afspraken 2 Overzicht 1. Elia als netbeheerder 2. De HS-toestellen 3. Gevaren en risico

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen

Te bekijken onderwerpen. maatregelen. Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Te bekijken onderwerpen Organisatie van de werking op de werf Hiërarchie vastleggen Motiveren van alle betrokkenen : Opdrachtgever Werfdirectie Studieburau Aannemers arbeiders Orde en netheid op de werf

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN

GLOBAAL PREVENTIEPLAN GLOBAAL PREVENTIEPLAN Uitgave 2007 Model van globaal preventieplan met betrekking tot het eigen personeel van een uitzendbureau Havenlaan 86 bus 302 1000 BRUSSEL Tel. 02/204.56.80 E-mail: info@p-i.be www.p-i.be

Nadere informatie

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg

Vlaamse Overheid. Agentschap Infrastructuur. Wegen en Verkeer Limburg Vlaamse Overheid Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Limburg Besteknummer Prijs 4 EUR N74/N715: Het toepassen van risicomanagement op de herinrichting van de Noord-Zuid in Houthalen-Helchteren Opening

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

TYPEBESTEK 101 van 1978

TYPEBESTEK 101 van 1978 MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN BESTUUR VOOR ELEKTRICITEIT EN ELEKTROMECHANICA TYPEBESTEK 101 van 1978 geldende als vaste bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de mechanische en elektrische installaties

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie