PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013"

Transcriptie

1 PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE Reg.nr. Dat. 1 3 MRT 2013 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl RABO Zwolle Aan Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen bij dhr. L. Folkertsma telefoon fax Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel Datum Kenmerk 2013/ Pagina 1 Uw brief Uw kenmerk Op basis van de Archiefverordening provincie Overijssel 1997, gewijzigd in 2003, brengt de provinciale archiefinspectie eenmaal per twee jaar verslag uit aan ons college. Wij hebben heden kennis genomen van het Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel In dit verslag is enerzijds informatie te vinden over de feitelijke inspectiebezoeken door de provinciale archiefinspecteur aan de zorgdragers in Overijssel. Zorgdragers in de zin van de Archiefwet 1995 zijn de Colleges van Burgemeester en Wethouders, de dagelijkse besturen van de waterschappen, Politieregio's en openbare lichamen in Overijssel. Met de vorming van de Nationale Politie per 1 januari 2013 komt een einde aan het archiefwettelijk toezicht door de provincie op de politie. In algemene zin kan worden gesteld dat het onderwerp archiefzorg en -beheer voldoende aandacht krijgt in Overijssel. In het kader van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht scoren op twee na alle gemeenten 'groen' op dit onderwerp; bij twee gemeenten is sprake van een 'oranje' toezichtregime. Bij enkele openbare lichamen is de aandacht voor zorgvuldig archiefbeheer relatief nieuw: zij hebben de afgelopen periode een archiefverordening met bijbehorend besluit informatiebeheer vastgesteld. Daarmee wordt de basis gelegd voor zorgvuldig archiefbeheer. In het verslag besteedt de provinciale archiefinspecteur verder aandacht aan het door hem gevoerde relatiebeheer, dat wil zeggen de uitwisseling van kennis en ervaring met de zorgdragers in Overijssel. In de verslagperiode is veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Wij hebben in deze periode een machtiging voor de vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden door digitale documenten verleend aan de gemeenten Tubbergen (1 mei 2011), Hengelo (1 oktober 2012) en Hellendoorn (per 1 januari 2013). Met de recente wijziging van de Archiefwet 1995 per 1 januari 2013 is deze machtiging komen te vervallen. De zorgdrager kan nu zelfstandig besluiten tot het vervangen van archiefdocumenten. Tot slot bevat het verslag ook enkele hoofdstukken over de relevante wet- en regelgeving (o.a. Archiefwet 1995 en Wet Revitalisering generiek toezicht) en over samenwerking met andere partijen in Overijssel. Die samenwerking is onder andere gericht op professionalisering van archiefzorg en archiefbeheer in Overijssel. In het kader van de versterking van de horizontale verantwoording die het nieuwe interbestuurlijk toezicht met zich meebrengt leggen de dagelijkse besturen van de Bijlagen een Datum verzending 04.MRT2013

2 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel archiefwettelijke zorgdragers de verslagen over het gevoerde archiefbeheer ter kennisneming voor aan de algemene besturen. In die geest bieden wij het Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel ter kennisneming aan uw Staten aan. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, secretaris, Datum Kenmerk 2013/ Pagina 2 Uw kenmerk

3 Verslag provinciale archiefinspectie Wie wat bewaart, die heeft wat februari 2013

4

5 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel Bestuurs- en Concernzaken Drs. L. Folkertsma februari 2013

6 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum februari 2013 Auteur Drs. L. Folkertsma Oplage 100 Fotografie/Illustraties Bas van Dishoeck, team Communicatie Met dank aan Stadsarchief en Atheneumbibliotheek (SAB) Deventer, de voormalige Regiopolitie IJsselland, het Historisch Centrum Overijssel en het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecties voor de door hen beschikbaar gestelde foto's en illustraties. Vormgeving Team Communicatie Inlichtingen bij Drs. L. Folkertsma Eenheid Bestuurs- en Concernzaken team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet telefoon Adresgegevens Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax

7 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 7 3 Zorgdragers in Overijssel Gemeenten Waterschappen Politieregio s Openbare lichamen Overige zorgdragers 10 4 De onderwerpen van inspectie en relatiebeheer 11 5 Ontwikkelingen in de wet- en regelgeving (Wet Revitalisering generiek 5.1 toezicht, wijziging van de archiefwetgeving en de Politiewet) Wet Revitalisering generiek toezicht Wijzigingen archiefwetgeving Politiewet 5.4 Beleidsregel vervanging archiefbescheiden in de provincie Overijssel (2008) Modellen LOPAI voor archiefverordeningen en besluiten informatiebeheer 33 6 Professionalisering van archiefzorg en archiefbeheer in Overijssel Samenwerking Overijssel-Gelderland Samenwerking in het LOPAI Samenwerking met HCO Archiefberaad Overijssel 36 7 Diversen Artikel archiefinspectie t.b.v. jaarboek SAP Presentaties op studiedagen Deelname aan studiedagen Visitatiecommissie UT Benoeming tot provinciearchivaris 41 8 Bijlagen Zorgdragers in Overijssel Overzicht van inspectiebezoeken aan archieven van zorgdragers in Overijssel in de periode 2011 en Lijst met afkortingen 50 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

8 4 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

9 1 Voorwoord In de Archiefwet 1995 is aan de provincies een toezichthoudende taak opgedragen op de archiefzorg van een aantal zorgdragers: de gemeenten, waterschappen, politieregio s en gemeenschappelijke regelingen in Overijssel. Het archieftoezicht wordt namens Gedeputeerde Staten uitgeoefend door de provinciale archiefinspecteur, benoemd op grond van artikel 28 van de Archiefwet Toezicht op het beheer van de archieven van de provinciale organen wordt eveneens uitgeoefend door de inspecteur. Sinds mijn benoeming tevens tot provinciearchivaris, medio 2012, dien ik ook toezicht te houden op de overgebrachte provinciale archieven. Toezicht op het beheer van archieven is terughoudend uitgeoefend, zeker daar waar sprake is van een benoemde gemeentearchivaris (in Overijssel in drie van de vijfentwintig gemeenten; een vierde benoemde archivaris zal na deze verslagperiode aantreden). Bij een van de wijzigingen van de Archiefwet 1995 die van kracht is geworden per 1 januari 2013 is het onderscheid tussen toezicht op de zorg en op het beheer komen te vervallen. In deze verslagperiode heb ik bij vrijwel alle zorgdragers een inspectiebezoek afgelegd. Na de kennismakings- annex inspectiebezoeken in volgde de eerste volledige inspectieronde in , waarbij een 0-meting werd gehouden via een algemene vragenlijst archiefinspectie. Daarover heb ik gerapporteerd in het Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel Het voorliggende verslag over de periode beschrijft dus grotendeels de tweede inspectieronde. Bij een aantal zorgdragers voer ik in 2013 de tweede volledige inspectie uit. Verder heeft in deze periode een groot accent gelegen op het relatiebeheer. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering vergden veel aandacht. Daarbij hoort ook de toenemende samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel en het streven om te komen tot gemeenschappelijke e-depotvoorzieningen in Overijssel. Aan het eind van deze verslagperiode hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel een bedrag van beschikbaar gesteld voor dit doel. Aandacht voor goede archiefzorg en goed archiefbeheer staat op de politiek-bestuurlijke agenda in Overijssel. Ik heb bij mijn werkzaamheden steun gehad aan collega s uit andere provincies, waarbij ik vooral de beide buren wil noemen: drs. Dick Bunskoeke, provinciearchivaris en toezichthouder archieven in Drenthe en Bennie te Vaarwerk, archiefinspecteur in Gelderland. Kennis delen en oordelen toetsen is essentieel bij een eenmanspost! Bennie te Vaarwerk dank ik op deze plaats voor het kritisch meelezen van dit verslag. Mijn leidinggevende, mevrouw drs. Ida R.M.Peelen dank ik voor het vertrouwen en de ruimte om mijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Dit verslag breng ik uit aan alle zorgdragers in Overijssel en aan het College van Gedeputeerde Staten in Overijssel. Ik hoop dat dit verslag opnieuw een bijdrage vormt tot het delen van kennis en ervaringen. Lolke Folkertsma Drs. L.Folkertsma, Provinciaal archiefinspecteur en provinciearchivaris in Overijssel Eenheid Bestuurs- en Concernzaken Team Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet Tel Tel. Mobiel Zwolle, februari Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

10 6 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

11 2 Inleiding Herhaling is de kracht van de reclame. Tegen die achtergrond zal het u niet verbazen dat ik opnieuw heb gekozen voor een thematische indeling, waarbij alfabetisch veel onderwerpen de revue zullen passeren. De medewerkers van gemeenten, waterschapen, politieregio s en een aantal openbare lichamen hebben, deels samen met hun leidinggevenden, in open gesprekken de stand van zaken bij archiefzorg en beheer gedeeld met de provinciale archiefinspecteur. Veel aandacht ging uit naar vraagstukken van digitalisering, zoals ik al in het voorwoord vermeldde. Maar daarnaast heb ik met genoegen in diverse verbanden van gedachten gewisseld over het nieuwe interbestuurlijk toezicht, dat Overijssel vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet Revitalisering generiek toezicht (Wet Rgt) inhoud gaf en geeft via de Bestuursovereenkomst vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente/het waterschap. De Wet Rgt trad in werking op 1 oktober 2012; op dat moment hadden Gedeputeerde Staten van Overijssel met 24 van de 25 gemeenten en met een van beide geheel binnen Overijssel gelegen waterschappen een bestuursovereenkomst. Uiteraard heeft de inspectie bij de andere zorgdragers, waaronder een aantal openbare lichamen, ook plaatsgevonden in de geest van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht. Ten slotte: de Archiefverordening Overijssel 1997 bepaalt dat de archiefinspecteur eenmaal per twee jaar verslag uitbrengt van zijn werkzaamheden. In het kader van de grotere nadruk op horizontale verantwoording van GS aan PS zal in de nieuwe archiefverordening (vaststelling voorjaar 2013) worden gekozen voor een jaarlijkse verslaglegging. Dat is ook vastgelegd in de modellen voor archiefverordening voor gemeenten en waterschappen. Ik noem nu kort de zorgdragers in Overijssel, waarna de onderwerpen van inspectie en relatiebeheer aandacht krijgen. Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

12 8 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

13 3 Zorgdragers in Overijssel 3.1 Gemeenten Overijssel telt vijfentwintig gemeenten. Deze vallen alle onder het archiefwettelijk toezicht van de provincie. In de gemeenten Deventer, Kampen en Zwolle is een archivaris benoemd. In de overige gemeenten draagt de secretaris/directeur de verantwoordelijkheid voor het beheer van het archief. In de gemeente Steenwijkerland zal naar verwachting binnen een of twee jaar een archivaris worden benoemd. De beoogde gemeentearchivaris volgt momenteel de opleiding archivistiek aan de Hogeschool van Amsterdam. 3.2 Waterschappen De twee geheel binnen Overijssel gelegen waterschappen, Waterschap Groot Salland en Waterschap Regge en Dinkel vallen onder het archiefwettelijk toezicht van de provincie. 3.3 Politieregio s In de Politiewet is geregeld dat de provinciale archiefinspecteur toezicht uitoefent op de archieven van de Regiopolitie. In Overijssel gaat het om de Regiopolitie IJsselland en de Regiopolitie Twente. Nu per 1 januari 2013 de Nationale Politie is ingesteld, is de bemoeienis van de provincie bij het archieftoezicht op de politie beëindigd. Bijzonderheid: bij de Regiopolitie IJsselland is samengewerkt met de gemeentelijke archiefinspecteur van Zwolle (werkzaam bij het Historisch Centrum Overijssel). De samenwerking tussen de provinciale archiefinspectie en de gemeentelijke archiefinspectie Zwolle komt later in dit verslag uitvoeriger aan de orde. Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

14 3.4 Openbare lichamen De Archiefwet 1995 bevat ook bepalingen over openbare lichamen. Ook hun archiefbeheer dient zorgvuldig plaats te vinden. Veelal wordt het regime van de centrumgemeente gevolgd (bijv. aanwijzing archiefbewaarplaats en evt. inschakeling DIV en archief vanuit die gemeente). De openbare lichamen waarop archiefwettelijk toezicht is uitgeoefend in de verslagperiode zijn de GGD IJsselland, de Regio Twente en het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococencus-Tricijn (GBLT). Ook bij de GGD IJsselland werkte ik samen met de gemeentelijke archiefinspecteur van Zwolle. Bijzonderheden: in deze verslagperiode hebben zich diverse openbare lichamen om advies gewend tot de provincie. Feitelijk allen zorgdragers die onder het provinciaal archieftoezicht vallen, maar die tot nu toe niet op het provinciale netvlies stonden. Ik zie de ontwikkeling dat een aantal openbare lichamen ten behoeve van de invulling van hun archiefzorg en beheer advies inwinnen bij de provincie als positief: er is een besef dat het beleidsterrein DIV- en archief aandacht nodig heeft. 3.5 Overige zorgdragers Naast de zorgdragers genoemd onder de paragrafen 3.1 t/m 3.4 zijn er ook archiefvormers die niet of niet volledig vallen onder de archiefwetgeving. Een instelling, bekleed met enig openbaar gezag, valt onder de archiefwetgeving. In de verslagperiode werd het Gelders-Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) opgeheven. In zorgvuldig overleg met betrokkenen in de provincies Gelderland en Overijssel is geconstateerd dat het GOBT niet bekleed was met enig openbaar gezag. Het archief van het GOBT viel dus niet onder het provinciaal archieftoezicht. Dat neemt niet weg dat het archief deels cultuurhistorische waarde heeft of kan hebben en daarom mogelijk deels zou kunnen worden overgebracht naar het Historisch Centrum Overijssel. Aan het eind van de verslagperiode werd Kunst en Cultuur Overijssel failliet verkaard, kort voor de opheffing per 1 januari 2013 waartoe het bestuur in oktober al had besloten. Hier speelt ook de vraag of KCO met enig openbaar gezag bekleed is of is geweest; bij de afwikkeling van het faillissement zal over de archieven een besluit moeten worden genomen. Het HCO zou graag (delen van) het archief verwerven. Verder is in deze verslagperiode het archief van Variya (waarin onder meer zijn opgegaan woonwagenwerk en beleid en het Steunpunt Minderheden Overijssel, SMO) overgedragen aan het HCO. De kosten voor bewerking worden deels gedragen door de Brinkgroep, en voor het merendeel door de provincie Overijssel gelet op de oorspronkelijke archiefvormers, bekleed met enig openbaar gezag. 10 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

15 4 De onderwerpen van inspectie en relatiebeheer 4.1 Achterstanden Bij achterstanden gaat het speciaal om achterstand in dossiervorming. Het kan soms betekenen dat de semistatische dossiers niet helemaal op orde zijn. Dat kan mede worden veroorzaakt door onvoldoende rappel: medewerkers houden stukken onder zich, zodat bij de DIV-afdeling de dossiers niet kunnen worden gevormd. Dit probleem doet zich niet vaak voor in de praktijk; bij het in toenemende mate digitaal werken gaan stukken fysiek niet meer de organisatie in. DIV beschikt dan over de stukken waarmee dossiers kunnen worden aangelegd. Achterstand in archiefbewerking is een meer voorkomend probleem: dossiers dienen te worden bewerkt (opgeschoond, herverpakt in zuurvrij materiaal) alvorens zij kunnen worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Bij de provincie Overijssel zelf en bij enkele gemeenten is in de verslagperiode projectmatig gewerkt aan het oplossen van deze problematiek. Bij twee gemeenten wordt in de jaren een archiefbewerkingstraject afgerond. 4.2 Acquisitie Het onderwerp acquisitie heb ik steeds kort aangeroerd bij mijn inspectiebezoeken. Op landelijk niveau wordt de Archiefcollectie Nederland gevormd. Daarnaast dient op regionaal en lokaal niveau de vraag te worden beantwoord welke archieven van belang zijn om voor het nageslacht te bewaren. Ook particuliere archieven (van personen, bedrijven, instellingen en organisaties) kunnen van belang zijn voor de geschiedschrijving van een gemeente of stad. Een vastgesteld acquisitiebeleid betekent dat de gemeente een toetsingskader heeft om te bepalen of een aangeboden archief kan worden aanvaard. Tegelijkertijd kunnen afspraken worden gemaakt over de staat waarin het archief dient te worden aangeleverd. Een ongeordend archief in een bananendoos vergt nog veel bewerking door het gemeentearchief. Mogelijk kan bij de aanbieding van het archief ook een bedrag beschikbaar worden gesteld voor die bewerkings- en conserveringsslag. Een andere oplossing is het bij de particuliere schenker aangeven van de wens om een archief in goede en geordende staat aangeleverd te krijgen. 4.3 Archiefbeheer Archiefbeheer omvat de feitelijke werkzaamheden van het beheer van het archief. Dat begint bij documentcreatie en eindigt bij het zorgvuldig beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte stukken. Dit houdt ook in, dat er een nauwe samenwerking moet zijn tussen de archivaris/de medewerker oud archief, de (overige) medewerkers van de documentaire informatievoorziening en de informatietechnologie. In steeds meer gemeenten bevinden DIV en Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

16 ICT zich in dezelfde organisatorische eenheid, of smelten samen tot één afdeling. Vooral waar het gaat om het beheer van digitale archieven is deze samenwerking cruciaal. Bij het beheer van analoge archieven (van dossiervorming tot dossierbewerking en de overbrenging na 20 jaar naar de archiefbewaarplaats) dreigt soms achterstand te ontstaan, omdat de inzet ten behoeve van digitaal werken ten koste gaat van de inzet/capaciteit voor de traditionele, analoge archieven. Aan dit onderwerp is bij alle inspectiebezoeken aandacht geschonken. Waar sprake was van grote(re) achterstanden in archiefbewerking kon soms extra personele inzet worden gerealiseerd, op projectbasis. In deze verslagperiode is er bijvoorbeeld een stevig project archiefbewerking geweest bij de provincie Overijssel en bij de gemeente Zwolle. zuurvrije map Bij archiefbeheer hoort ook de zgn. materiële verzorging. Veel oude archieven zijn intussen herverpakt in zuurvrije omslagen en opgeborgen in zuurvrije dozen, voorzien van zuurvrije etiketten. Deze herverpakkingstrajecten zijn arbeidsintensief; sommige gemeenten verheugen zich in de inzet van vrijwilligers bij deze werkzaamheden. 4.4 Archiefberaad Overijssel Het Archiefberaad Overijssel is een platform waarin kennis en ervaring op breed terrein wordt uitgewisseld. In drie bijeenkomsten op jaarbasis komen onder voorzitterschap van de directeur van het HCO ongeveer tien collega s van gemeenten, de provincie en een waterschap bijeen. Soms op locatie, om kennis te nemen van ontwikkelingen ter plaatse. Zo werd in de herfst van 2012 de nieuwe archiefbewaarplaats in het nieuwe gemeentehuis van Hardenberg bezocht. Samen met de gemeentearchivaris van Deventer, Hylle de Beer en directeur Bert de Vries van het HCO vorm ik de agendacommissie van het Archiefberaad. 12 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

17 4.5 Archiefbewaarplaatsen De Archiefwet regelt dat elke zorgdrager beschikt over een archiefbewaarplaats c.q. een archiefbewaarplaats aanwijst ten behoeve van de opslag van het oud-archief. In Overijssel hebben de gemeenten Dalfsen, Olst-Wijhe, Zwartewaterland en Zwolle er voor gekozen om geen eigen archiefbewaarplaats (meer) in te richten, maar hun oud-archief over te brengen naar het HCO. depot HCO Tot 1 januari 2013 dienden GS de plannen tot nieuwbouw, verbouw en inrichting van deze archiefbewaarplaatsen goed te keuren. In deze verslagperiode was ik betrokken bij de nieuwbouw van de archiefbewaarplaats van Hardenberg, de herinrichting van de archiefbewaarplaats in Enschede en de aanschaf van nieuwe klimaatregelinstallaties in enkele gemeenten (o.a. Hellendoorn en Enschede). De archiefbewaarplaats van de gemeente Kampen is in 2010 afgekeurd, omdat wegens kieren in de buitenmuur en de slechte kwaliteit van de klimaatregelinstallatie de betrouwbare opslag van archiefdocumenten niet meer kon worden gegarandeerd. Het in gebruik blijven van de archiefbewaarplaats is door GS Overijssel actief gedoogd, dat wil zeggen dat de situatie per kwartaal is gemonitord. Intussen blijft de zorgdrager verantwoordelijk voor de goede opslag; indien de overtuiging zou ontstaan dat opslag niet langer verantwoord is dan zouden burgemeester en wethouders moeten overgaan tot uitplaatsing van het archief. Het is in deze verslagperiode duidelijk geworden dat het cultuurcluster in de Van Heutszkazerne realiseerbaar is; dat betekent ook dat binnen enkele jaren kan worden beschikt over een nieuwe archiefbewaarplaats. Eén zorgdrager bleek archieven te hebben ondergebracht bij een bedrijf dat niet beschikte over een archiefbewaarplaats die voldoet aan de wettelijke eisen. In de verslagperiode is dit archief overgebracht naar een bedrijf met een degelijke archiefbewaarplaats. Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

18 4.6 Archiefruimtes Archieven tot 20 jaar oud dienen te worden beheerd in archiefruimtes die moeten voldoen aan eisen die de Archiefregeling stelt. GS behoeven een archiefruimte niet goed te keuren, maar geven wel hun oordeel over de bouw en inrichting ervan. archiefruimte provinciehuis Ik heb adviezen verstrekt ten behoeve van de nieuwbouw van de archiefruimte van het nieuwe gemeentehuis van Olst-Wijhe en voor de (her)inrichting van de archiefruimte van de Regio Twente. Enkele jonge openbare lichamen, die niet beschikken over een ruimte die voldoet aan de eisen die aan archiefruimtes worden gesteld, is geadviseerd om ten minste een brandvrije kast aan te schaffen. De archiefruimtes van Deventer zijn al in 2010 ongeschikt bevonden; de situatie werd actief door GS gedoogd tot 1 januari Actief gedogen wil zeggen dat de situatie per kwartaal werd gemonitord; Deventer is actief op zoek gegaan naar vervangende archiefruimte. Gelet op de stand van zaken bij de bewerking van de semistatische dossiers en het in deze periode niet vinden van vervangende archiefruimte is de gedoogsituatie voortgezet tot 1 januari 2013 en, voor een deel van het archief, tot later in 2013 of uiterlijk Bewerkte archieven zijn overgebracht naar VADA Archiefbeheer BV in Nijverdal of naar het Stadsarchief. VADA beschikt over een archiefbewaarplaats die voldoet aan de archiefwettelijke eisen. 14 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

19 4.7 Archiefverordening De Archiefwet schrijft voor dat elke zorgdrager een archiefverordening vaststelt. De gemeenteraad c.q. het algemeen bestuur van de overheidsorganisatie stelt deze verordening vast. In de verslagperiode is een behoorlijk aantal verordeningen, daterend uit de periode voor inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur, geactualiseerd. De archiefverordeningen worden ter kennis gebracht van Gedeputeerde Staten. Het Landelijk Overleg van Provinciale Archief Inspecties, het LOPAI, heeft zijn modelregelingen volledig aangepast aan de nieuwste wet- en regelgeving. 4.8 Archiefvisie De staatssecretaris van OCW heeft op 1 juni 2011 zijn Archiefvisie aangeboden aan de Tweede Kamer. Op deze plaats belicht ik slechts twee aspecten uit deze nota, die gevolgen hebben voor de medeoverheden. Het eerste is van cultuurhistorische aard. Bij het onderwerp acquisitie sprak ik al over de collectie Nederland, die op nationaal niveau wordt gevormd. De medeoverheden dienen beleid te ontwikkelen om te zorgen voor goede regionale collecties. Cultuurhistorisch erfgoed is niet alleen op nationaal niveau te vinden en te behouden, maar ook op regionale en lokale schaal. Het tweede aspect betreft de overbrengingstermijn van archieven. Analoge archieven dienen te worden overgebracht na twintig jaar. Door het werken met zgn. 10-jarenblokken is de feitelijke overbrenging in sommige gevallen pas na dertig jaar. De staatssecretaris dringt aan op overbrenging na twintig jaar. Waar het gaat om overbrenging van digitale archiefbescheiden doet de opvatting opgeld dat dit vijf jaar na afsluiting van het stuk zou moeten kunnen plaatsvinden. Dat zet druk op de totstandkoming van e-depotvoorzieningen. In Overijssel is daarvoor inmiddels een initiatief genomen waarover u meer leest in de paragrafen 4.23 en Archiefzorg De zorg voor archieven omvat het beschikbaar stellen van voldoende middelen en menskracht door de dagelijkse besturen van de medeoverheden. Deze zorgplicht is niet overdraagbaar; beheer van archieven kan worden uitbesteed maar niet de zorg. Bij voldoende menskracht kan worden aangetekend dat het ook moet gaan om voldoende gekwalificeerde menskracht. In veel gevallen is sprake van goed opgeleid personeel; het verwerven van meer kennis c.q. het volgen van verdere opleidingen staat onder druk. Zowel het gebrek aan financiën werkt soms belemmerend, als ook de werkdruk bij krimpende DIV-afdelingen. Bij goed personeelsbeleid hoort ook dat de medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. Hiervoor vraag ik aandacht bij de inspectiebezoeken Beelddatabanken In enkele gemeenten is sprake van een beelddatabank bij het gemeentearchief. Zonder uitputtend te willen zijn noem ik het gemeentearchief Almelo, Borne en Kampen. Ook hier geldt dat soms vrijwilligers worden ingeschakeld bij het digitaliseringsproces en vooral bij de beschrijving van de foto s en dia s. De provincie heeft haar fotocollectie enkele jaren geleden geschonken aan het HCO. De collectie van enkele duizenden foto s en dia s is daar inmiddels beschreven; een selectie van de foto s is geplaatst op de website. De beelddatabanken zijn doorgaans interactief: bezoekers kunnen de beschikbare informatie verrijken: welke personen zijn afgebeeld, of bij welke gelegenheid is een bepaalde foto genomen. Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

20 4.11 Beleidsplannen Ik constateer in toenemende mate dat er beleidsplannen voor het gemeentearchief worden ontwikkeld. Op die manier kunnen ontwikkelingen beter worden aangestuurd, kunnen er prioriteiten worden gesteld en kan de inzet van middelen structuur krijgen. Het laten vaststellen van een beleidsplan voor het archief door het college van burgemeester en wethouders betekent ook dat er bestuurlijke aandacht voor de (cultuur-)historie wordt gevraagd Besluit Informatiebeheer Op basis van de door de gemeenteraad/het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening stellen burgemeester en wethouders/het dagelijks bestuur uitvoeringsregels vast. In het verleden droegen deze de naam Post- en archiefzaken. In de meeste gemeenten is inmiddels een Besluit Informatiebeheer vastgesteld. Ook hier geldt dat deze besluiten dienen te worden aangepast aan de recente wet- en regelgeving. Geactualiseerde modellen van het LOPAI, daterend uit mei 2012, zijn daarbij behulpzaam Best practices Met best practices doel ik op het uitwisselen van kennis en ervaring. De provincie Overijssel en de gemeente Deventer, beiden pioniers op het gebied van volledig digitaal werken, deelden hun kennis en ervaring met scanprocessen in 2010 via de brochure Yes we scan. deel scanstraat provincie Overijssel 16 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

21 Ook het kunnen benutten van bijvoorbeeld calamiteitenplannen, handboeken digitalisering of bezoekersreglementen van andere zorgdragers is behulpzaam bij het regelen van deze zaken in de eigen gemeente. Het behoeft geen betoog dat het hier niet gaat om zoek en vervang (van de naam van de zorgdrager), maar dat het gaat om zorgvuldig toepassen van dergelijke regelingen en voorschriften aangepast op de eigen situatie, en met draagvlak en kennisuitwisseling in de eigen organisatie Beveiliging Beveiliging van archieven heeft een aantal aspecten. De fysieke toegang tot de archiefbewaarplaats is doorgaans voorbehouden aan de medewerkers van DIV en archief; een afdeling personeelszaken of bouwzaken heeft soms een eigen sleutel. toegangscontrole archiefruimte: ontgrendeling alleen bij aanbieden geautoriseerde pas Tot de beveiliging behoort ook het onder toezicht raadplegen van archivalia door derden. Ultimo 2012 publiceerde de Erfgoedinspectie van OCW een rapport over verdwijning van (kostbare) archivalia tot buiten de landsgrenzen. Op basis van een zorgvuldige incidentregistratie, aan welke inventarisatie ook werd meegewerkt door partijen in Overijssel, blijken de aandachtspunten. Illustratief is verder een filmpje van Mr. Bean at the library. Een eenvoudig bezoekersreglement kan al veel ellende voorkomen. De meeste gemeenten hebben dan ook een dergelijk reglement vastgesteld, dat eenvoudig kan worden voorgelegd aan de archiefbezoekers en onderzoekers BRAIN Enkele jaren geleden is BRAIN opgericht, de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland. Het vroegere Werkverband van Gemeentelijke Archiefinspecties (WGA) is opgegaan in BRAIN en gaat verder onder naam sectie inspectie. Het Landelijk Overleg van Provinciale Archiefinspecties, het LOPAI, is begunstiger van BRAIN. BRAIN ontwikkelt zich tot een belangrijk kennisplatform, dat ook monitoring aanbiedt voor archiefinstellingen. Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel

PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q 1 9 FEB 2014. Dat. ontv.: Routing

PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q 1 9 FEB 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q ~Plstbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel

Voortgangsrapportage archiefbeheer. gemeente Scherpenzeel Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 Voortgangsrapportage archiefbeheer gemeente Scherpenzeel 2014/2015 (Volgens de systematiek van kritische prestatie indicatoren voor achief-

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Dat. ontv.: 8 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl Provinciale

Nadere informatie

Inleiding Aanleiding Resultaat

Inleiding Aanleiding Resultaat Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 9 februari 2017 Kenmerk: 17ini00254 Onderwerp: Jaarlijks verslag gemeentearchivaris over beheer archiefbescheiden Inleiding Bijgevoegd

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp:

o 1 NOV Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: 1 Gemeente ļj įí Berçen Bergen op Zoom Aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van Bergen op Zoom III II III II III INI III IIII o 1 NOV. 2013 Uw kenmerk Uw brief Onderwerp: Verslag Kritische

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten met een benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 16R.00535

RAADSVOORSTEL 16R.00535 RAADSVOORSTEL 16R.00535 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 20 september 2016 Portefeuillehouder(s): burgemeester Portefeuille(s): Bestuurlijke en juridische zaken

Nadere informatie

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet.

provinciale archieftoezicht op de waterschappen vindt in de nieuwe constellatie plaats op grond van de Gemeentewet. Bijlage bij Statenbrief - zaaknummer 2015-010342 Memorie van toelichting. Inleiding Deze Archiefverordening sluit aan bij de Archiefwet 1995 (Stb. 276 en 277, gewijzigd Stb. 233 en 276, 2012 en Stb. 243,

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 162 8 juli 2015 Informatieverordening RUD Zeeland 2015 Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Verslag provinciale archiefinspectie 2009-2010

Verslag provinciale archiefinspectie 2009-2010 Verslag provinciale archiefinspectie 2009-2010 december 2010 Verslag provinciale archiefinspectie Overijssel 2009-2010 BA december 2010 Colofon Uitgave provincie Overijssel Datum december 2010 Auteur drs.

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema

Burgemeester Gelok. Stemt in met rapportage en maatregelen informatie- en archiefbeheer: opstellen Handboek, ordeningsstructuur en metadataschema Advies B&W tģļļ flj/j ^ĩorsële B&W 22 januari 2013 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den Berge yy y Gemeenteraadsbijeenkomst

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995

1. Invoering wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied van archiefbeheer, te weten: - de invoering van de wet Revitalisering Generiek Toezicht en de gevolgen hiervan voor toezicht

Nadere informatie

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn

Verslag archiefzorg en -beheer Gemeente Zuidhorn * PA201 400694* Post en Archief 201400694 Verslag archiefzorg en -beheer 2012-2013 Gemeente Zuidhorn Gemeente Zuidhorn Samenvatting Voor u ligt het verslag Archiefzorg en -beheer 2012-2013 gemeente Zuidhom.

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2016 GR Ferm Werk 6 juli 2017 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording af aan het algemeen bestuur en Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2015

Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2015 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2015 Bestuurs- en Concernzaken februari 2016 Colofon Uitgave provincie Overijssel 2016/0033849 Datum februari 2016 Auteur Drs. L.

Nadere informatie

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992

agendapunt 3.b.9 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Datum 11 oktober 2016 Bijlagen 3 Zaaknummer 52992 agendapunt 3.b.9 1272673 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KPI VERSLAG INFORMATIE- EN ARCHIEFBEHEER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 oktober 2016 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum)

Horizontaal Toezicht. Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) Horizontaal Toezicht Paul Huismans BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) BHIC Generiek Toezicht Horizontale verantwoording College / DB legt verantwoording af aan raad / AB Bron: www.broodenbrij.nl

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug Behoort bij raadsvoorstel 2016-310, titel: Actualisatie Archiefverordening Utrechtse Heuvelrug De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19

Raadsvergadering : 24 juni 2013 Agendanr. 19 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje met de drie puntjes ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!24-06-201307-06-2013stuur

Nadere informatie

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?

2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding? Bijlage 1. Beantwoording van de KPI-vragen Hieronder volgen de relevante antwoorden op de KPI-vragen. Het schematische overzicht van de archief-kpi s met beantwoording in het kort is als bijlage 2 aan

Nadere informatie

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr

16 december 2014 Corr.nr , BJC Nummer 74/2014 Zaaknr 16 december 2014 Corr.nr. 2014-47.635, BJC Nummer 74/2014 Zaaknr. 546408 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van de wijziging van de Archiefverordening

Nadere informatie

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg

Jaarverslag archiefbeheer en -zorg 2014 Colofon Opgesteld door : A.W. Boot Datum : 9apri 2015 Versie : 1.0 Document : 15-18576-3643 Inhoudsopgave 1. Inleiding......3 2. Wettelijke verplichtingen.....3 3. Beheer van archieven.....3 4. Huisvesting...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN

HOOFDSTUK 2 DE ZORG VAN GEDEPUTEERDE STATEN VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN CVDR Officiële uitgave van Utrecht. Nr. CVDR366047_1 29 december 2016 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 42 Officiële naam regeling: Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen Citeertitel: Archiefverordening Provincie Limburg 2014

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

de Archiefwet 1995; 2015;

de Archiefwet 1995; 2015; Archiefverordening 2016 De gemeenteraad van de gemeente Cranendonck gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 3 november 2015 f '-fj - ^ ^3^' gelet op artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet

Nadere informatie

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergşdering : j g JĮJ^J Besluit: CocsQxcrs cc^ogc/v^ŕrv^ Voorstelnümmer: gfb.ĩľ»v^ao«33 Heerhugowaard Stad van kansen Agendanr.: 6 Voorstelnr.: RB2013083 Onderwerp: Diverse onderwerpen op het gebied

Nadere informatie

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening)

Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen (Archiefverordening) ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE FRYSLÂN 2014 Provinciale Staten van Fryslân; gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van { }; gelet op de artikelen 27, 28 en 29 van de Archiefwet 1995; BESLUITEN: vast

Nadere informatie

Uitwerking KPI-vragen

Uitwerking KPI-vragen Bijlage 2 bij verslag Archiefzorg en -beheer 2013 / 2014 Uitwerking KPI-vragen 1 LOKALE REGELINGEN Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen? Aw art. 30.1 Aw art. 32.2 Model- Besluit

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

Dames en heren, Een van de eerste gemeenten in Nederland die digitaal ging archiveren, en daarmee

Dames en heren, Een van de eerste gemeenten in Nederland die digitaal ging archiveren, en daarmee Dames en heren, Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven bewezen het maar weer eens. Als overheid kun je maar beter je archief op orde hebben. Want anders kunnen er vervelende dingen gebeuren. Met

Nadere informatie

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,'

portefeuillehouder a k.,klid> -\ k-- paraaf,' Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: PD/FZ Auteur : E. de Dreu Datum

Nadere informatie

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: ARCHIEFVERORDENING PROVINCIE DRENTHE 2013 HOOFDSTUK I, ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: a. de wet: de Archiefwet 1995; b. provinciale

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD;

PROVINCIAAL BLAD. Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 december 2014, afdeling MAO, nummer 8108B1AD; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1076 2 maart 2015 Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 9 februari 2015, nr. 8108B1AD, betreffende de zorg voor de archiefbescheiden

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen. Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013

Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen. Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013 Toezicht op het informatiebeheer: meer dan KPI s alleen Middagbijeenkomst Veranderend archieftoezicht Provinciehuis Utrecht, 18 juni 2013 Commissie Oosting, 2008 interbestuurlijk (verticaal) toezicht op

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 3833 18 december 2014 Provincie Zeeland - Vaststelling van de Archiefverordening provincie Zeeland 2014 Besluit van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers

Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Aanleiding onderzoek archivering WABO-dossiers Algemeen De omgevingsdiensten voeren taken uit op het gebied van Wabo namens de provincie en de gemeenten in hun werkgebied. Welke taken dat zijn, is per

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2016

Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2016 Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2016 Werk in uitvoering Bestuurs- en Concernzaken April 2017 Colofon Uitgave Provincie Overijssel 2017/0084177 Datum 4 april 2017

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer ; raadsstuk ; Archiefverordening Rotterdam 2011 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam van 12 april 2011, registratienummer 578475; raadsstuk

Nadere informatie

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee:

raad /com; 4-t2.-i2- vka cf voorste+feaee: Postregistrator Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: VNG [VNG@VNG.NL] dinsdag 13 november 2012 11:30 gemeente Ledenbrief 12/099: Toezicht en verantwoording Archiefwet 1995 IN12.06707 IIIIIIlllllllUlllllllIHll

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Tweejaarlijks verslag archief. Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode

Tweejaarlijks verslag archief. Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode Tweejaarlijks verslag archief Op grond van de Archiefverordening Oss 2011 periode 2012-2014 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GIDALC Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING

Nadere informatie

Monitor Erfgoedinspectie

Monitor Erfgoedinspectie Erfgoedinspectie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Monitor Erfgoedinspectie Staat van de naleving 2011-2012 Bijlage: Integrale vragenlijst met antwoorden, toezichtveld archieven A2 Hoeveel

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

Waterschap pjj Rijn en IJssel

Waterschap pjj Rijn en IJssel Waterschap n.ijn en ussel ingekomen Waterschap pjj Rijn en IJssel 1i DEC. 2016 16.09912 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. het college van dijkgraaf en heemraden Liemersweg 2 7006 GG DETIN CHEM Doetinchem

Nadere informatie

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 27 mei Registratienummer: TB Agendapunt: 12 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 27 mei 2015 Registratienummer: TB15.5023243 Agendapunt: 12 Onderwerp: Vaststelling archiefverordening gemeente Ten Boer 2015 Voorstel: 1. De Archiefverordening

Nadere informatie

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN - Bijlage bij VNG-ledenbrief Horizontale verantwoording gemeentelijke archiefketen, 21 juli 2011- VNG-MODEL TIEN KEY PERFORMANCE INDICATORS/KPI S oftewel KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN GEMEENTELIJKE ARCHIEFKETEN

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp Verordening Archief- en Informatiebeheer Leiden 2015 Aanleiding: Gemeenten zijn op grond

Nadere informatie

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam

Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand. van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam Verslag van de gemeentearchivaris betreffende de toestand van de informatiehuishouding in de gemeente Alblasserdam over 2014 Uitgevoerd door de gemeentelijke archiefinspectie Dordrecht R. Lassche BMIC,

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage.

*3053352* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL. Inspectierapportage. Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck Postbus 2090 6020 AB BUDEL Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Archiefinspectie Archiefdienst

Archiefinspectie Archiefdienst Archiefinspectie Archiefdienst Verslag over de periode april 2011-maart 2012 betreffende de uitoefening van het toezicht van de archivaris op het beheer van de informatie, welke niet is overgebracht naar

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Bergen (N-H) 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen (NH),

Nadere informatie

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage

*3078514* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080 AA HILVARENBEEK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11

Nadere informatie

Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda

Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda Rapportage Informatie- en archiefbeheer 2015 Gemeente Gouda Gouda, april 2016 Auteur: Maro Pas Managementsamenvatting De gemeente Gouda hecht belang aan een gemeentebrede aanpak van het informatiebeheer.

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

*2893512* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Inspectierapportage

*2893512* Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK. Inspectierapportage Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk Postbus 10101 5060 GA OISTERWIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 -Hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording

Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Verslag ten behoeve van horizontale verantwoording Uitvoering Archiefwet 1995 op grond van de VNG archief KPI s Gemeente Midden-Delfland februari 2015 Opgesteld door gemeentearchivaris Delft Aan: college

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda

Substitutie, de eerste stap naar een E-depot. Miriam Weeda Substitutie, de eerste stap naar een E-depot Miriam Weeda Inhoud De weg naar een Machtiging voor vervanging Een E-depot opbouwen Structuur van je E-depot? En dan Even voorstellen 2003 in DIV-wereld terechtgekomen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1.

Jaarverslag 2010. Archiefbeheer en zorg. Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot. Datum : 21 april 2011. Versie : _1. Jaarverslag 2010 Archiefbeheer en zorg Colofon Opgesteld door : dhr. A.W. Boot Datum : 21 april 2011 Versie : _1 Document : 264 Zaaknummer : 11-12893 Inleiding.... 3 1. De wettelijke verplichting... 3

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 10. Bijlagen: 1. Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 10. Bijlagen: 1. Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 16 december 2014 NUMMER PS PS2015BEM01 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Frans Hooft DOORKIESNUMMER 3926 DOCUMENTUMNUMMER 8108B1AD PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

gelet op de artikelen 27, 33, 38 en 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 45 van de Politiewet 1993;

gelet op de artikelen 27, 33, 38 en 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 45 van de Politiewet 1993; Provinciaal Blad 1997-11 Provinciale Staten van Noord-Holland gezien het voorstel van gedeputeerde staten; gelet op de artikelen 27, 33, 38 en 40 van de Archiefwet 1995 en artikel 45 van de Politiewet

Nadere informatie

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN

*ZE99C6E6C79* Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN *ZE99C6E6C79* = Gemeenteraad Postbus 14 9550 AA SELLINGEN = = datum: 30 april 2014 ons kenmerk: ZA.14-26938/DU.14-20279 doorkiesnummer: (0599) 320 183 uw brief van: uw kenmerk: onderwerp: verslag en verantwoording

Nadere informatie