Inleiding Practicum TNW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Practicum TNW"

Transcriptie

1 Inleiding Practicum TNW TNW1401-P IP ir. S.E. Angad-Gaur, dr. E. Lagendijk (redactie) Werkgroep Natuurkunde Onderwijs TU Delft Faculteit Technische Natuurwetenschappen 2000

2 ii TNW1401-P IP

3 Inhoudsopgave I Veiligheid 1 1 Inleiding 3 2 Historie en wetgeving 5 3 Elementaire veiligheidskennis 7 4 Soorten risico s Brand Explosies Licht,straling Geluid Elektriciteit,magnetisme Elektrischemeetopstellingen Deelektrischeschok Mechanischeenergie Hetgebruikvangereedschap Glaswerkenslijpstukken Thermischeenergie Schadelijkestoffen Toxischestoffen Etikettering,chemiekaarten RSI Hetverloopvandekwaal BeeldschermwerkenRSI WatzijndeklachtenbijRSI? HoekuntuRSIkrijgen? HoekuntuRSIvoorkomen? Practicumregels Voorhetpracticum Tijdenshetpracticum,uitvoerenvandeexperimenten Randvoorwaardenvoorhetvoorkómenvanongevallen Opstelling Gebruikvanchemischestoffen Beschermingsmiddelen Regelsvoordiversehandelingen Nahetpracticum Persoonlijkebeschermingsmiddelen TNW1401-P IP iii

4 Inhoudsopgave 6 Ongevallen 35 7 Milieu en afvoer afval Milieu Afvoerafvalstoffen Bibliografie 38 A Overzicht R- EN S-zinnen 41 B Veiligheidsborden 43 II Experimenteren 47 8 Meten en Maat Hetexperiment Meten Definitievanmeten Meetschalen Getalwaardeeneenheid Groothedeneneenheden Coherentieenrationalisatie Basisgroothedenengrondeenheden Dimensie Opgaven Hetinternationalestelselvaneenheden DegrondeenhedenvanhetSI AfgeleideSI-eenheden SIvoorvoegsels Niet-SIeenheden HerleidingvaneenhedentotSI-eenheden Schrijfwijze Verdereinformatie Opgaven Antwoordenopgaven Meten en onzekerheid Fout en onzekerheid Definitievanfoutenonzekerheid Onderscheidtussenfoutenonzekerheid Correcties Statistischeenniet-statistischebepalingvandeonzekerheid Opgaven iv TNW1401-P IP

5 11 Statistische bepaling van de onzekerheid Kansfunctieenkansdichtheid Experimenteelbepalenvandekansverdeling Voorbeeldenvankansverdelingen Depoissonverdeling Denormaleofgaussischeverdeling Deuniformeverdeling Verdelingsgemiddeldeen-standaardafwijking Schattingen Standaardonzekerheid(typeA) Uitschieters Samenvatting Opgaven Niet-statistische bepaling van de onzekerheid Bijdragenaandeonzekerheid Meterklasseentolerantie Opgaven Gecombineerde onzekerheid Uitgebreide onzekerheid en betrouwbaarheidsinterval Opgaven Notatie en afronden Opgaven Doorwerking van onzekerheden Doorwerkingbijééndirectgemetengrootheid Doorwerkingbijtweeofmeerdirectgemetengrootheden Voorbeeldenvandoorwerking Afhankelijke grootheden: covariantie Belangrijkheidindoorwerking Dimensionerenvaneenmeting Strijdigheid Opgaven Regressieanalyse Modellenenparameters Grafiekenenuitersterechten Dekleinste-kwadratenmethode Rechte lijn door de oorsprong Lineaireenniet-lineairemodellen Onzekerhedeninx,covarianties Opgaven A Denonius 127 TNW1401-P IP v

6 Inhoudsopgave B Antwoorden opgaven 129 Bibliografie 139 III Rapporteren Waarom rapporteren? Richtlijnen en tekstverwerkers Literatuuronderzoek Richtlijnen schriftelijk rapporteren Richtlijnenvoorhetbijhoudenvaneenlaboratoriumjournaal Richtlijnen voor de vormgeving van een schriftelijk rapport Richtlijnenvooropbouweninhoudvaneenverslag Richtlijnenvooropbouweninhoudvaneenmeetrapport Richtlijnen mondeling rapporteren 159 Bibliografie 160 vi TNW1401-P IP

7 Deel I Veiligheid 1

8

9 1. Inleiding In een fysisch laboratorium moet men serieus rekening houden met de kans op ongevallen.diekansopongevallenkaneengevolgzijnvan: het niet opvolgen van veiligheidsregels; het werken met elektriciteit, hoge spanningen en/of grote stromen; het werken met verhoogde of verlaagde druk en/of temperatuur; de eigenschappen van toegepaste chemische stoffen; de grote verscheidenheid aan apparatuur; het uitvoeren van proeven met een meestal onbekende afloop; het dóórlopen van proeven na werktijd (duurproeven), meestal zonder continu toezicht; niet nauwkeurig en niet netjes werken. Om de kans op ongevallen te verkleinen is veiligheid op een (technisch) natuurwetenschappelijk laboratorium erg belangrijk! Ter voorkoming van ongevallen en incidenten is het noodzakelijk dat er door studenten en personeel met zorg en kennis van zaken wordt gewerkt. Inzicht in risicosituaties is een eerste vereiste om tot beheersing ervan te komen. Deze handleiding geeft een handvat om risico s te beperken. Omdat risico s nooit volledig zijn te beheersen, moet altijd rekening worden gehouden met restrisico s. Een veelgebruikte definitie voor het begrip veiligheid is dan ook: veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico s. Kennis van risico s is een essentieel onderdeel van de vakkennis! Veiligheidskennis is nodig om de veiligheid op practica voor de uitvoerder van experimenten én voor anderen te vergroten. Tevens kan kennis van zaken over veiligheid en milieu voor nu en voor later zeer goed van pas komen in de beroepsuitoefening. Ten slotte geeft veilig en netjes werken minder milieubelasting. Op papier gestelde richtlijnen, zoals dit hoofdstuk, geven een aanzet tot veilig werken. Het belangrijkste echter is het gebruiken van gezond verstand. Denk na bij alles wat u doet, ga na of de handelingen risico s kunnen opleveren, of dat ze kunnen worden verkleind door een andere handelwijze. Deze handleiding is niet volledig, er wordt slechts een eerste aanzet tot de veiligheidskennis gegeven. TNW1401-P IP 3

10 1. Inleiding 4 TNW1401-P IP

11 2. Historie en wetgeving Sinds 1980 is de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) van kracht. Voor onderwijsinstellingen is de eerste fase van de Arbowet pas op 1 november 1991 van kracht geworden. Veiligheid is één van de onderdelen van deze wet. De wet geeft globale regels die in bijbehorende besluiten zijn uitgewerkt en telkens worden aangepast. De decaan van de faculteit en de practicumleiding dragen de verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken tijdens de practica. Dat neemt niet weg dat iedereen binnen de universiteit ook zélf verantwoordelijk is voor veilige en gezonde uitvoering van het werk voor zichzelf en de omgeving. In het kader van de Arbowet worden studente(n)(s) die voor hun opleiding werkzaamheden in het laboratorium verrichten, uitdrukkelijk gerekend tot de werkne(e)m(st)ers. Volgens de Arbowet heeft een werknemer de volgende verplichtingen tot het werk: 1. Hij/zij is verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. 2. Hij/zij is verplicht mee te werken aan onderricht, voorlichting en begeleiding op het gebied van de Arbo. 3. Hij/zij is verplicht onveilige situaties of situaties die de gezondheid bedreigen terstond te melden bij de werkgever of bij degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast. TNW1401-P IP 5

12 2. Historie en wetgeving 6 TNW1401-P IP

13 3. Elementaire veiligheidskennis Op practica zijn altijd risico s aanwezig; deze zijn inherent aan de aard van het werk. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe er met deze risico s kan worden omgegaan, hoe ondanks de risico s toch veilig kan worden gewerkt. Eerste stap daarbij is de risicobeheersing: wat is het risico, wat is de bron? De volgende stap is de risico-evaluatie: hoe groot is het risico, welke gevolgen kunnen worden verwacht? De laatste stap is de risico-beheersing: wat kan er worden gedaan om het risico te verminderen? Risico-beheersing kan op verschillende manieren plaatsvinden. Iedere activiteit brengt een zeker risico met zich mee voor de persoon die activiteiten ontplooit en vaak ook voor diens omgeving. De wijze van beperken of beheersen van deze risico s dient plaats te vinden uitgaande van de volgende prioriteitsvolgorde: 1. Bestrijding aan de bron: bijvoorbeeld aanpassen of elimineren van de risicodrager; ander (niet brandbaar) oplosmiddel; aangepaste experimentele opstelling; speciaal ontworpen apparatuur. 2. Afscherming van de bron: bijvoorbeeld zuurkasten; handschoenenkasten; explosieschermen; gesloten apparatuur. 3. Aanpassen van de omgeving: bijvoorbeeld ruimtelijke ventilatie; afzuiging; veiligheidsborden. 4. Afscherming van de mens: bijvoorbeeld bediening op afstand; beperken van de blootstellingsduur. 5. Persoonlijke bescherming: bijvoorbeeld veiligheidsbril, handschoenen en ademhalingsbescherming; laboratoriumjas; veiligheidsschoenen. De volgorde van bovengenoemde stappen is erg belangrijk. Eerst wordt getracht de risicobron weg te nemen, als dit niet mogelijk is, wordt de tweede stap geprobeerd. Persoonlijke bescherming is de laatste stap die, indien mogelijk, moet worden vermeden. Persoonlijke bescherming mag alleen tijdelijk van aard zijn. Voor een effectieve risicobeheersing is een strategie nodig die in principe voor elke laboratoriumsituatie geldig is. Uitgangspunt hierbij is dat risico s zoveel mogelijk aan de bron worden bestreden. De maatregelen binnen deze strategie kunnen een verschillend doel hebben: 1. Het wegnemen van de oorzaak van de risico s. 2. Het verkleinen van de risico s. 3. Het beperken van de mogelijke gevolgen van de risico s. TNW1401-P IP 7

14 3. Elementaire veiligheidskennis Welk doel het beste past bij een bepaalde situatie moet blijken uit de risicoevaluatie en het moment waarop de risicobeheersing kan beginnen. Hoe vroeger de risicobeheersing begint, hoe meer stappen toepasbaar zijn. Indirecte risicobeheersing vindt plaats door beïnvloeding van de mens zelf; hem/haar doordringen van het belang van veilig werken en dit automatisch in zijn/haar manier van werken ingebouwd krijgen (bijvoorbeeld door veiligheidsvoorlichting). Restrisico s zijn risico s ten aanzien waarvan geen (bewuste) risicobeheersing heeft plaatsgevonden. Het kunnen zowel risico s betreffen die niet onderkend (en geëvalueerd) zijn, als risico s waarbij de evaluatie om de een of andere reden niet heeft geleid tot het treffen van maatregelen. Juist restrisico s zijn een belangrijke bron van ongevallen. De gevolgen van de restrisico s kunnen zoveel mogelijk worden beperkt, door middel van onder andere de volgende voorzieningen: alarmorganisatie brandblusinstallatie en brandblusmiddelen explosiebeveiligingen speciale werkruimten nooddouches en oogspoelkranen of oogspoelflessen elektrische beveiligingen persoonlijke beschermingsmiddelen ontruimingsplan Als er sprake is van een ongeval of calamiteit is het van belang de gevolgen hiervan zoveel mogelijk te beperken. Dit is alleen mogelijk indien er snel en doeltreffend wordt gehandeld: het hoofd koel houden. Wanneer een ongeval zich voordoet, geldt een aantal gulden regels: 1. Daar waar mogelijk en noodzakelijk de elektrische spanning uitschakelen met behulp van een noodschakelaar of hoofdschakelaar. 2. Alarmorganisatie waarschuwen. 3. Gewonden verzorgen en/of van de plaats van het ongeval weghalen en naar een veiliger plaats brengen. 4. Schade aan gebouw en instrumenten proberen te beperken. Verleen zoveel mogelijk assistentie bij ongevallen, maar alleen binnen de eigen deskundigheid en veiligheid. Indien meerdere personen aanwezig zijn, maak dan snel een duidelijke taakverdeling. Bijvoorbeeld wie waarschuwt de alarmorganisatie, wie begint de gewonden te verzorgen enz. Het melden van een ongeval is van groot belang. Door middel van ongevalsregistratie en -analyse kunnen ongevallen worden voorkomen. Schroom niet een ongeval of bijna-ongeval te melden. Door het melden kan evaluatie van ongevallen of bijna-ongevallen plaatsvinden, dit is belangrijk in het voorkómen van nieuwe ongevallen. 8 TNW1401-P IP

15 4. Soorten risico s 4.1 Brand Tijdens het practicum is het ontstaan van brand een van de grootste en bekendste risico s. Dit is een gevolg van het werken met brandbare stoffen, met combinaties van stoffenenmetopenvuur. Brand is een (ongecontroleerde) oxidatiereactie, waarbij veel energie kan vrijkomen. Voor het ontstaan van brand moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Deze voorwaarden zijn gegeven in figuur 4.1, de branddriehoek. De ontstekingsenergie moet voldoende groot zijn om de verbranding in te leiden. De brandbare stof komt namelijk pas tot ontbranding wanneer ze een zekere temperatuur heeft bereikt. Deze temperatuur wordt de ontstekingstemperatuur van die stof genoemd. De ontstekingstemperatuur is sterk afhankelijk van onder andere de zuurstofconcentratie, de tijd van blootstelling aan de hoge temperatuur, de druk, de aanwezigheid van katalysatoren, de deeltjesgrootte. De meeste stoffen reageren pas bij hogere temperaturen, die worden verkregen door verwarming met een ontstekingsbron zoals open vuur van lucifers of branders, hete voorwerpen (kookplaatjes, droogstoven, water- en oliebaden), vonken, wrijving en zonlicht. De meestvoorkomende oorzaken van het ontstaan van brand in laboratoria zijn: 1. Onjuiste verwarmingsmiddelen: Brandbare en vluchtige vloeistoffen mogen nooit op een open vlam worden verhit. Verhitting dient indirect te gebeuren door gebruik te maken van waterbad, oliebad of verwarmingsmantel en dient altijd plaats te vinden in de zuurkast. Wees voorzichtig met het gebruik van oliebaden en controleer regelmatig de temperatuur van het bad. Het vlampunt van de olie (variërend van C) mag niet worden bereikt. Ga van tevoren na welk koelmiddel noodzakelijk is; water is niet altijd geschikt. Zorg ervoor dat het geschikte koelmiddel binnen handbereik is. Het gebruik van een verkeerd koelmiddel kan erger zijn dan de kwaal. 2. Verspreiding van brandbare dampen en gassen in het laboratorium. Dit dient te worden voorkómen door: te zorgen voor voldoende koeling bij destillaties; te zorgen dat kolven en koelers degelijk op elkaar zijn aangesloten; altijd gebruik te maken van zuurkast of van speciale afzuiginrichtingen; TNW1401-P IP 9

16 4. Soorten risico s Figuur 4.1: De branddriehoek. geen grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen in de laboratoriumruimten over te schenken, de damp kan worden ontstoken aan een vrij ver verwijderde ontstekingsbron; gemorste vloeistof direct op te ruimen met dweil of andere daarvoor bestemde absorptiemiddelen; gooi de dweil enz. niet in de prullenbak, maar in de afvalbakken voor klein chemisch afval. te zorgen voor een goede ventilatie. 3. Breuk van toestellen, flessen: zet toestellen waarin een brandbare vloeistof wordt verwarmd, bijvoorbeeld in een metalen bak in de zuurkast; beperk de hoeveelheid brandbare vloeistoffen in de laboratoriumruimte; laat brandbare vloeistoffen niet onnodig op tafel staan; zorg dat ieder onderdeel van de opstelling gemakkelijk bereikbaar is; smelt bij verwarmen geen slangverbinding door. 4. Gas en elektriciteit: gebruik uitsluitend deugdelijke toestellen en aansluitingen; controleer of er geen water bij de elektrische aansluitingen kan komen; controleer na afloop van het werk of alle gaskranen gesloten zijn en alle stekkers uit de wandcontactdozen zijn verwijderd. 5. Vonkoverslag. Dit is te voorkómen door zoveel mogelijk te aarden. Maak bij het werken met brandbare vloeistoffen gebruik van vonkvrije apparatuur, zorg voor de afwezigheid van mogelijke ontstekingsbronnen en rook niet tijdens het werk (dat laatste is een mogelijke ontstekingsbron). Let ook op eventuele ontladingen van statische elektriciteit. Dit kan zelfs via uw statisch opgeladen kleding gebeuren. 10 TNW1401-P IP

17 4.1. Brand Voorgeschreven opslag van brandbare vloeistoffen, juiste etikettering en voldoende voorlichting zijn noodzakelijke voorwaarden voor het voorkómen van brand. Daarnaast dienen plaatsen waar met brandbare gassen of dampen wordt gewerkt voldoende te worden geventileerd. De practicant kan zelf ook de nodige maatregelen treffen: Verzamel voor het opstarten van het experiment de nodige gegevens (vlampunt, zelfontbrandingstemperatuur) over de stoffen waarmee wordt gewerkt. Gebruik zoveel mogelijk onbrandbare stoffen en materialen. Kies, indien mogelijk, voor (chemische) stoffen met een relatief hoog vlampunt. Beperk de hoeveelheid brandbare vloeistoffen zoveel mogelijk. Zowel de hoeveelheid per experiment, de totale werkvoorraad op het laboratorium, als de hoeveelheid brandbare afvalchemicaliën. Maak voor de opslag van brandbare vloeistoffen gebruik van speciale brandwerende kasten. Berg brandbare stoffen direct na gebruik op. Verwerk brandbare vloeistoffen en gassen zoveel mogelijk in een dampdicht systeem en alleen op een goed geventileerde plaats, bijvoorbeeld in een zuurkast. Zorg dat de directe omgeving zoveel mogelijk op de hoogte is van de aanwezigheid van brandbare stoffen (door middel van (voorgeschreven) standaardkaarten waarop wordt vermeld met welke stoffen wordt gewerkt en de risico s van die stoffen); maak gebruik van duidelijke etikettering. Wanneer brand is ontstaan, kan de volgende volgorde van handelen als richtlijn dienen, waarbij persoonlijke veiligheid vooraf gaat: 1. Slachtoffers helpen en/of verwijderen. 2. Brand melden; druk hiertoe de dichtbijzijnde brandmelder in. Dit is de belangrijkste handeling waarmee automatisch de hulpdiensten worden ingeschakeld, branddeuren worden gesloten en de gemeentebrandweer wordt gewaarschuwd. Brandmelders zijn in ieder geval aanwezig bij de brandhaspels. 3. Brandbeperken;doorramenendeurentesluiten. 4. Brand blussen. Blus echter nooit alleen, maar begin als u hulp hebt en de brandweerploeg nog niet aanwezig is, te blussen met CO 2 -handblussers. Ga niet zelf blussen als er sterke rookvorming optreedt, maar neem de dichtbijzijnde vluchtroute via de trappenhuizen naar buiten. Neem nooit de lift. Maak er een goede gewoonte van om u van tevoren te realiseren, waar u ook komt te werken (laboratorium, fabriek) of te verblijven (hotel, vliegtuig), waar de vluchtwegen zijn. Bij het blussen van een brand is de snelheid waarmee wordt ingegrepen cruciaal. Dit eist dus naast een doeltreffende meldingsprocedure ook een parate brandweerploeg. In het laboratorium zijn op verscheidene aanwijzingsbordjes telefoonnummers TNW1401-P IP 11

18 4. Soorten risico s vermeld, die bij brand gebeld moeten worden. Het is raadzaam, ook al ziet de brand er aanvankelijk onschuldig uit, altijd deze brandweerploeg te alarmeren, ook al komt zij misschien voor niets. Het is beter dat de brandweerploeg voor niets komt, dan dat er een brand ontstaat of een persoon letsel oploopt. Waarschuw ook altijd de laboratoriumassistent! Deze kan eventueel de brand blussen of beperken. In brand geraakte personen moeten direct in een wollen branddeken worden gewikkeld (in horizontale houding ter voorkoming van het schoorsteeneffect) of onder de nooddouche worden gezet. Indien u bij een brand genoodzaakt bent een deur te openen ga dan eerst naast de deur zitten om hem vervolgens te openen. Dit om te voorkomen dat u geraakt wordt door eventuele steekvlammen die ontstaan bij het openen van de deur. Wanneer er toch een brand is ontstaan is de keuze van het blusmiddel afhankelijk van wat voor soort brand er is. Zie tabel 4.1. Tabel 4.1: Overzicht van geschikte blusmiddelen per brandklasse. Brandklasse water CO 2 zand poeder A(vastestoffen) + +/± + + B (vloeistoffen) ± C(gassen) ±/ +/± + D(metalen) + ±/+ +: bruikbaar ±: onbruikbaar, schadelijk : gevaarlijk 4.2 Explosies Een explosie is een proces waarbij in zeer korte tijd zoveel energie vrijkomt dat een drukgolf ontstaat. Explosies zijn te verdelen in fysische en chemische explosies. Een fysische explosie is het vrijkomen van mechanische energie in de vorm van een drukgolf. De explosie heeft een fysische energiebron, bijvoorbeeld de plotselinge egalisatie van gasdruk zoals bij het bezwijken van een drukvat. Onder apparatuur met overdruk vallen bijvoorbeeld gascilinders. Er ontstaat een explosierisico wanneer de druk in het vat groter wordt dan de weerstand van het zwakste deel van het apparaat, of wanneer afsluiters en ventielen onjuist worden behandeld. Een implosie ontstaat als gevolg van onderdruk. Apparatuur onder verminderde druk kan imploderen. Het risico op imploderen wordt sterk vergroot wanneer er barsten of krassen in glaswerk zitten en wanneer er veel vlakke, en/of grote oppervlakken zijn. Gebruik bij explosieof implosierisico altijd schervenvangers. Een chemische explosie is een snel verlopende exotherme reactie, die meestal gepaard gaat met temperatuur- en drukverhoging, waarbij de energie wordt geleverd door de chemische reactie. Chemische explosies zijn te onderscheiden in homogene en heterogene explosies. Een homogene explosie is een reactie die op hetzelfde moment en met dezelfde reactiesnelheid op elk punt van de gehele massa plaatsvindt. Homogene explosies 12 TNW1401-P IP

19 4.3. Licht, straling kunnen worden veroorzaakt door onder andere licht en warmte. Een heterogene explosie wordt gekenmerkt door een voortschrijdende reactiezone. De reactie heeft op een bepaald moment slechts plaats in een dunne laag van het materiaal. Stoffen kunnen op zich explosief zijn, door middel van ontleding, interne oxidatie of polymerisatie. Vaak zijn ook mengsels van stoffen explosief. De verhouding waarin deze stoffen gemengd zijn bepaalt of het mengsel al dan niet explosief is. Hiervoor zijn de explosiegrenzen voor een mengsel van belang. De explosiegrenzen geven aan in welke verhouding twee stoffen spontaan ontploffen. Mengsels kunnen, zonder toevoer van extra energie, spontaan ontbranden. De laagste temperatuur waarbij dit verschijnsel optreedt heet de zelfontbrandingstemperatuur. Explosieve stoffen kunnen eveneens bij een bepaalde temperatuur spontaan ontleden (zelfontledingstemperatuur). Fijn verdeeld stof kan in lucht eveneens zeer explosief zijn (stofexplosies). Ter voorkoming van een explosieve verbranding in gas-luchtmengsels kunnen de volgende maatregelen worden genomen: Werk zo mogelijk onder zodanige omstandigheden van temperatuur en druk, dat de concentratie van de damp onder de onderste explosiegrens ligt. Vermijd de aanwezigheid van ontstekingsbronnen. Zorg dat apparatuur zoals (roer)motoren, droogstoven zoveel mogelijk explosieveilig is uitgevoerd. Overweeg de mogelijkheid de reactie te laten verlopen onder toevoeging van een inert gas. Gebruik zo mogelijk oplosmiddelen met een hoog onderste vlampunt. Wees u ervan bewust dat bepaalde combinaties van vloei- en vaste stoffen explosiegevaar op kunnen leveren. Er zijn veel combinaties waarvan u het in eerste instantie niet zou verwachten. 4.3 Licht, straling Werken met straling kan verschillende (negatieve) gevolgen voor de gezondheid hebben. Hier wordt met straling elektromagnetische straling (radiogolven, microgolven, infrarode straling, zichtbaar licht, ultraviolette straling röntgenstraling en gammastraling) bedoeld. In figuur 4.2 is aangegeven hoe de verschillende soorten straling verdeeld zijn over het golflengtegebied. De (negatieve) gevolgen zijn afhankelijk van de golflengte en intensiteit van de straling, de tijdsduur van de blootstelling en het lichaamsdeel dat wordt blootgesteld. De bekendste schadelijke effecten van blootstelling aan elektromagnetische straling hangen samen met de ontwikkeling van warmte in weefsel (thermisch effect). De huid en (vooral) de ogen zijn de organen die het meest kwetsbaar zijn. Pas met name op met lasers, deze kunnen een grote energie ontwikkelen, kijk nooit in de straal van een laser! Degene die een opstelling bouwt met een laser dient reflecties van het laserlicht te voorkomen. Er zijn ook lasers die een onzichtbare straal hebben (ultraviolet, TNW1401-P IP 13

20 4. Soorten risico s Figuur 4.2: Frequentie- en golflengtegebieden van verschillende soorten straling en de toepassingen ervan. infrarood) maar waarbij toch schade aan de ogen kan worden aangericht. Juist door de onzichtbare straal zijn deze lasers extra gevaarlijk. Zorg voor voldoende afscherming. Niet-ioniserende straling ligt in het gebied van radiogolven tot en met UV-straling. Röntgenstraling en gammastraling worden ioniserende straling genoemd. Deze straling komt vrij bij energetische deeltjes/straling respectievelijk het radioactief verval van stoffen met niet stabiele atoomkernen (radioactieve stoffen). 4.4 Geluid Geluid kan gehoorschade toebrengen, afhankelijk van het geluidsniveau, de frequentie en de blootstellingsduur. Vermijd het onnodig aan laten staan van apparaten die lawaai maken. Dit voorkomt onnodige irritaties. Gehoorschade als gevolg van een te hoog geluidsniveau treedt sluipend op en is pas merkbaar als het gehoor flink is verminderd. Gehoorschade is een irreversibel effect. Als sterktemaat voor het geluid neemt men de effectieve waarde van de geluidsdruk. Dit is de wortel uit het gemiddelde kwadraat van de geluidsdrukken in een bepaald tijdsinterval. In formulevorm: 1 p eff = t 2 t 1 t2 t 1 p 2 (t)dt = p(t) 2 (4.1) Meten we de zwakste en sterkste geluiden uit het dagelijks leven dan blijkt p eff enorm te variëren. Het zwakste geluid dat een jong mens onder gunstige omstandigheden nog juist hoort, ligt bij p eff = N m 2. Deze druk wordt de gehoordrempel 14 TNW1401-P IP

21 4.5. Elektriciteit, magnetisme genoemd. Het sterkste geluid dat een mens korte tijd kan ondergaan zonder blijvende gehoorbeschadiging, ligt bij p eff = 200 N m 2. Deze druk wordt de pijngrens genoemd. Omdat een schaal waarvan de uitersten een factor 10 7 uiteenlopen nauwelijks hanteerbaar is, heeft men internationaal de grootheid geluidsdrukniveau L p (L van level) ingevoerd, gemeten in decibels (= db) en gedefinieerd uit p eff volgens de formule: L p = 10 log p2 eff p 2 0 = 20 log p eff p 0 [db] (4.2) waarin p 0 = N m 2 een constante vergelijkingsdruk is. Bij de gehoordrempel is L p derhalve 0 db en bij de pijngrens is L p = 140 db. Van de zwakste tot de sterkste menselijke geluiden varieert L p dus van 0 tot 140 db, zie tabel 4.2. Tabel 4.2: Enige bekende geluiden met een globale aanduiding van de bijbehorende p ef f en L p. Geluidsdruk p eff Niveau L p Voorbeeld (N m 2 ) (db) gehoordrempel bladgeritsel fluisteren op 1 meter gesprek op 1 meter luide radio claxon dichtbij pneumatische hamer pijngrens Geluidsniveaus boven de 80 db worden schadelijk geacht voor de gezondheid. Bij geluidsniveaus boven 80 db moet de werkgever gehoorbeschermingsmiddelen beschikbaar stellen. Bij geluidsniveaus boven de 90 db zijn de werknemers verplicht gehoorbeschermingsmiddelen te dragen. 4.5 Elektriciteit, magnetisme Statische en dynamische elektriciteit geven aanleiding tot risico s. Het grootste risico van statische elektriciteit is het plaatsvinden van ontlading. Hierbij kan zoveel energie vrijkomen, dat explosieve of brandbare stoffen of mengsels ontbranden. Statische elektriciteit (ophoping van elektronen) ontstaat als stoffen opgeladen worden door overdracht van lading. Dit kan plaatsvinden door bijvoorbeeld het snel droogblazen van glaswerk met perslucht. Het opladen kan worden voorkomen door aarding. Het risico van dynamische elektriciteit (stroming van elektronen) schuilt in het contact tussen het lichaam en het geleidende medium. Afhankelijk van de energie kan dynamische elektriciteit aanzienlijke schade toebrengen aan het lichaam, met name aan de huid (brandwonden), spieren en zenuwstelsel, of zelfs dodelijk zijn. Gelijkspanning TNW1401-P IP 15

22 4. Soorten risico s veroorzaakt in het algemeen ernstiger brandwonden dan wisselspanning. Een gevaarlijke combinatie is elektriciteit en vocht (vochtige huid, water op de grond of werktafel) door verhoging van de geleidbaarheid. Wanneer met water en elektrische apparatuur wordt gewerkt dient extra voorzichtigheid te worden betracht. Bij sterke magneetvelden dienen pacemakerdragers op te passen (verstoring van het ritme); pas ook op met bankpassen, magneetkaarten en -sleutels. Deze kunnen onklaar raken. Ook bij het werken met ijzer gereedschap in de buurt van sterke magneetvelden moet u oppassen. De aantrekking van het gereedschap in de hand door deze velden kan zo groot en snel zijn dat, voordat u het zich realiseert, u zich aan de magneet verwondt of zelfs blijft vastplakken (het zogenaamde opsluiten) Elektrische meetopstellingen Elektrische meetopstellingen zijn veilig wanneer ervoor gezorgd wordt dat de spanning waarmee de experimentator in aanraking kan komen een effectieve waarde heeft die kleiner is dan 42 V voor zover het een sinusvormige wisselspanning betreft en kleiner is dan 110 V voor zover het een gelijkspanning betreft. Dit is de norm. Echter bij extreme omstandigheden, bijvoorbeeld zeer vochtige of natte huid, kunnen deze spanningen wel degelijk een flinke, zo niet onveilige schok veroorzaken. Er is geen gevaar zolang de stroom beperkt wordt tot maximaal 0, 5 ma. Dit zijn door de Arbeidsinspectie gegeven waarden die gelden in de normale laboratoriumsituatie. In de medische technologie gelden echter strengere eisen. Daar wordt soms gewerkt met elektroden die in het lichaam, bijvoorbeeld in de bloedbaan, zijn aangebracht. In dat geval kunnen stromen van 30 µa reeds fataal zijn. Als veiligheidsmaatregel wordt in dat geval geëist dat de stromen die door de elektroden mogen lopen nooit groter zijn dan 5 µa. Om binnen de in een normale laboratoriumsituatie geldende grenzen te blijven, dient de metalen omhulling van een uit het elektrisch net gevoed apparaat met de randaarde verbonden te zijn. Immers, bij een defect kan deze omhulling met de netspanning in verbinding komen te staan. Wel moet men erop kunnen vertrouwen dat de randaarde schoon is, dat wil zeggen dat er geen spanning op staat. Informeer bij gebruik van de randaarde bij de veiligheidsfunctionaris van de groep of faculteit of de randaarde inderdaad te vertrouwen is. Voorzichtigheid inzake deze aarding is geboden bij sommige oudere instrumenten, bij buitenlandse apparaten die bestemd zijn voor een symmetrische netspanning (+110 V en 110 V in plaats van 220 V en 0 V), bij zelfbouwapparatuur enz. Soms zijn apparaten voorzien van een steker die past in een randaarde contactdoos, maar is de omhulling, in strijd met de geldende voorschriften niet rechtstreeks met aarde verbonden. Deze situatie is uiteraard uit een oogpunt van veiligheid ontoelaatbaar. Bij twijfel is een eenvoudige weerstandmeting meestal voldoende om een en ander vast te stellen. Omdat de randaardeleiding niet weerstandsloos is en een smeltveiligheid(stop) vaak pas ver boven de nominale stroom bezwijkt, kan er in ongunstige gevallen toch nog een spanning van enkele tientallen volt op de randaardeaansluiting en alle daarop aangesloten apparaten komen te staan. Een beveiliging daartegen biedt de aardlekschakelaar. Deze schakelaar reageert op een stroomsterkteverschil tussen de 0 V en 220 V leidingen. Als dit verschil (ten gevolge van het lek naar aarde) meer 16 TNW1401-P IP

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8

2 Arbo- en milieuwetgeving... 7 2.1 Uitgangspunten van de Arbowet... 7 2.2 Bijzondere groepen: Jeugdigen... 8 VGM-instructie opleidingsbedrijf InstallatieWerk Inhoudsopgave 1 Veilig werken in de installatietechniek... 3 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Doel van de VGM-instructie... 3 1.3 Algemene VGM-regels... 4 1.4 Werken

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V.

PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. 1 PERSONEELSHANDBOEK NIVO B.V. Inhoudsopgave 1.0 Voorwoord 2.0 Arbeidsomstandigheden 2.1 Bijzondere groepen: Jeugdigen 2.2 Bijzondere groepen: Zwangere werknemers 2.3 Bijzondere groepen: Ouderen 50+, gehandicapten,

Nadere informatie

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen HANDBOEK NIET-IONISERENDE STRALING Van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Leiden en het LUMC Universiteit Arbo & Milieudienst faculteit W&N Afdeling VGM van de Universiteit Leiden Juni 2007

Nadere informatie

Gedragsregels en VG voorschriften

Gedragsregels en VG voorschriften Gedragsregels en VG voorschriften Uit deze gedragsregels en VG voorschriften mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op elke andere wijze ook,

Nadere informatie

Brandbestrijding in en nabij hoogspanningsruimten

Brandbestrijding in en nabij hoogspanningsruimten Brandbestrijding in en nabij hoogspanningsruimten Afstudeerscriptie Afstudeerbedrijf: Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) Student: Andre van Strien Studentnummer: 1038946 Examennummer:

Nadere informatie

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken

Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken Huishoudelijk Reglement Complex 3mE en IO Een gids voor Huisregels-, ARBO- en MILIEU zaken BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS BIJ BRAND OF ONGEVAL: 112 Of vanaf een GSM-toestel: 015-2781226 Waarschuw daarnaast

Nadere informatie

BEDRIJFSHULPVERLENER

BEDRIJFSHULPVERLENER BEDRIJFSHULPVERLENER Versie: Juli 2011 1 Bedrijfshulpverlening (BHV) - Voldoen aan de Arbo-wetgeving - Voorkomen van rechtelijke aanspraken - Bedrijfshulpverlening is verplicht voor alle bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Preventie van brand in land- en tuinbouw

Preventie van brand in land- en tuinbouw Preventie van brand in land- en tuinbouw September 2009 Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Deze brochure werd samengesteld aan de hand van het eindwerk voor Preventieadviseur niveau 2 van de

Nadere informatie

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging

Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1. Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Brand- en inbraakbeveiliging Comfortschakelingen Brand- en inbraakbeveiliging 2 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel 2 Inleiding 4

Nadere informatie

13 Ergonomie. 1 Inleiding

13 Ergonomie. 1 Inleiding DC 13 Ergonomie 1 Inleiding Ergonomie gaat over fysieke en sociale omstandigheden en je gezondheid. In feite gaat ergonomie over alle situaties, ook die bij je thuis. In dit thema hebben we het echter

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

Handboek Milieuzorg Medewerker

Handboek Milieuzorg Medewerker Voorwoord Het Tankstations is tot stand gebracht door een samenwerking van alle brancheverenigingen voor tankstations, te weten Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), Belangenvereniging Tankstations

Nadere informatie

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte

1 INLEIDING. Werken in besloten ruimte Beoordeeld en akkoord bevonden door: General Manager, Deputy General Manager, Production Manager, Asset Manager, Manager Technology, Manager Human Resources & General Affairs, Finance Manager. Proceseigenaar

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek

Het Blauwe Boekje. Veilig, Gezond en Milieuverantwoord. in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek Het Blauwe Boekje Veilig, Gezond en Milieuverantwoord werken in de installatietechniek 3 4 5 Dit is een uitgave van

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW)

Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente. Arbo & Milieu TNW. Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) Dienst Arbo & Milieu & Huisvesting Faculteit TNW Universiteit Twente Arbo & Milieu TNW Basisinformatie (versie IX, voor studenten TNW) 1 Inhoud 1. Waarom Arbo & Milieu?... 5 2. Toegang tot de gebouwen

Nadere informatie

Veilig omgaan met MRI voor werknemers PRAKTIJKREGELS

Veilig omgaan met MRI voor werknemers PRAKTIJKREGELS PRAKTIJKREGELS Holland HealthTech praktijkregels. Voorwoord De Europese Richtlijn over elektromagnetische velden, de zgn. EMF richtlijn 2004/40/EC werd op 29 april 2004 vastgesteld. Oorspronkelijk zou

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bijscholing van Tandartsassistenten. Voorbeeld. ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. 2. 3.

Bijscholing van Tandartsassistenten. Voorbeeld. ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. 2. 3. Bijscholing van Tandartsassistenten 1. 2. 3. Voorbeeld ACADEMIE tandartsenpraktijk ACADEMIE tandartsenpraktijk 1. Wetgeving Introductie Regelgeving met betrekking tot de medische zorgverlening beschrijft

Nadere informatie

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v.

interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. interim-rapport commissie ad hoc inzake Marbon Europe n.v. gemeenteblad 1972 - bijlage L Waartoe besloot de raad in 1976? 11 augustus no. 733 De Commissie ad hoc inzake Marbon Chemicals N.V. werd opgeheven.

Nadere informatie

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING Deel 5 STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF en ELF) STRALING Bevat informatie op het gebied van Stralingshygiëne voor een algemeen inzicht. 1 SAMENVATTING Doelgroep "Stralingshygiëne radiofrequente

Nadere informatie

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden

Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden w w w. v e i l i g h e i d s w i j z e r. n l Studenten Hogeschool Utrecht doen regelmatig lezersonderzoeken Veiligheidswijzer: waard om bewaard te worden De Veiligheidswijzer heeft als doel bewoners van

Nadere informatie

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer

Brandveilig leven. Werkboek voor cursist en trainer Brandveilig leven Werkboek voor cursist en trainer Inhoud Training Brandveilig Leven Deze training wordt u aangeboden vanuit Brandweer Amsterdam-Amstelland en is gericht op Brandveilig Leven. Elke organisatie

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret

Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Veiligheid en gezondheid KDV Polderpret Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1 GEZONDHEID... 4 1 GEZONDHEIDSPROTOCOL... 4 1.1 Handhygiëne voor kinderen en groepsleiding... 4 1.2 Zieke groepsleiding... 4 1.3 Zieke

Nadere informatie