BRAND. Module 1. Draagbare blusmiddelen. Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw. 1 december 2011 Flanders Expo Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRAND. Module 1. Draagbare blusmiddelen. Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw. 1 december 2011 Flanders Expo Gent"

Transcriptie

1 BRAND Module 1 Draagbare blusmiddelen Christian Leplat, Directeur Apragaz vzw 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes vzw Diestersteenweg Kermt Hasselt Tel. 011/ Fax. 011/

2 «Draagbare en mobiele brandblussers: wetgeving, g, normering, plaatsing en onderhoud» Prebes, 01/12/2011 Ir. Ch. Leplat Draagbare en mobiele brandblussers: wetgeving, normering, plaatsing en onderhoud Ir. Ch. Leplat - Hoofd Departement Brandblussers - Directeur van APRAGAZ 2

3 INHOUD 1. Bestaande reglementering / Normen 1.1 Voor nieuwe brandblussers 1.2 Voor het onderhoud Historisch verloop 2. Welke waarborgen bieden U de labels BENOR voor nieuwe blussers? 3. NBN S «Schouwing en Onderhoud van brandblussers» 4. Erkenning van bevoegde bedrijven + Opvolging 5. Keuze en plaatsing van blustoestellen 6. Conclusie 3 1. Bestaande van toepassing zijnde reglementering / normen Historisch i Verloop 1.1 Voor nieuwe brandblussers 1.2 Voor het onderhoud 4

4 1.1 Bestaande van toepassing zijnde reglementering / normen voor nieuwe brandblussers : historisch verloop Op gebied van het DRUK-GEVAAR Op FUNCTIONEEL geb. Voor constante - Voor blussers met Druk blussers drijfgaspatronen Jaren 50 Art. 349 t/m 363 van het ARAB / / Identif. stempel Feb " / NBN 368 July 1968 " / Merk BENOR 1974 " / NBN S t/m 18 + Merk BENOR July 1997 " / EN3 + Merk BENOR EN1866 1/12/99 (opt.) Europ.Richtlijn 97/23 Drukapparatuur " 1/06/02 (verpl.) (omgezet in belg. recht KB 19/06/99) Brandblussers Cat III Identificatie merk xxxx (xxxx = n van het No.Bo. : APRAGAZ = 0029) " film Bestaande voorschriften voor het onderhoud d van brandblussers Historisch verloop jaren 60 : Art «Brandbestrijdingsmaterieel moet in goede staat van onderhoud verkeren,» Art van het A.R.A.B. «Regelmatig onderzoek door werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde» + Art 358 van het A.R.A.B. «CO 2 brandblussers moeten ten minste éénmaal per jaar onderzocht worden door een bevoegd persoon» Jaren 70 : REGLEMENT voor BRANDBLUSTOESTELLEN van B.V.V.O. / ASSURALIA Jaarlijkse keuring door een gespecialiseerde firma die minstens één geldende erkenning BENOR-NVBB bezit 6

5 1.2 Bestaande voorschriften voor het onderhoud d van brandblussers 1991 : Technische Nota 117 van ANPI Juli 2002 Belgische Norm NBN S Historisch verloop (vervolg) «Schouwing en onderhoud van brandblussers» 7 2Wlk 2. Welke waarborgen bieden bid U de labels BENOR voor nieuwe blussers? 8

6 Welke waarborgen bieden U de labels BENOR voor nieuwe blussers? 1. Ze waarborgen de conformiteit van de blussers met de van toepassing zijnde : Wetgevingen (EEC-PED Richtlijn 97/23) Europese Normen (EN 3); EN 1866 Nationale voorschriften 2. Ze waarborgen de conformiteit van de blussers met de PROTOTYPE GOEDGEKEURDE TYPES (iedere batch werd gecontroleerd voor het op de markt brengen) 3. «Certification, testing, inspection, product and markt surveillance» gebeurt bij een neutraal, onafhankelijk geaccrediteerd organisme : Dit beschermt de gebruiker Dit beschermt industrie i («secure andfair competition ii») 9 3NBNS «Schouwing en onderhoud van brandblussers» 10

7 TOEPASSINGSGEBIED Deze norm bepaalt de richtlijnen betreffende : -de schouwingen door de verantwoordelijke persoon -het onderhoud door een bevoegd persoon Schouwing : In de tijd herhaalde regelmatige visuële onderzoeken door de verantwoordelijke persoon of zijn aangestelde Verantwoordelijke persoon : De perso(o)n(en) ( ) verantwoordelijk voor de routine schouwingen en die het uit te voeren onderhoud van de draagbare brandblussers voorziet. Onderhoud : Het geheel van technische en bestuurlijke handelingen bestemd om een brandblusser te onderhouden of terug in de toestand van gewone werking te brengen. Bevoegd persoon : Persoon in dienst of onder een overeenkomst bij een bevoegd bedrijf die aantoonbaar beschikt over de nodige opleiding en ervaring, toegang heeft tot het geschikte gereedschap, uitrusting, inlichtingen, handleidingen en kennis heeft van alle bijzondere werkwijzen opgegeven door de vervaardiger gebruiker van het merk van overeenkomstigheid -, die hem in staat stelt de onderhoudswerkwijze beschreven in deze norm toe te passen Bevoegd bedrijf : Bedrijf voor het onderhoud van draagbare brandblussers, erkend door de Landelijke goedkeuringsinstelling. 11 SCHOUWING UITGEVOERD DOOR DE VERANTWOORDELIJKE PERSOON Regelmatig (minstens driemaandelijks wenselijk maandelijks of, in bijzondere omstandigheden, zelfs vaker) nachekken dat elke brandblusser: geplaatst is op de aangewezen plaats; toegankelijk en duidelijk zichtbaar is; een leesbare en juiste gebruiksaanwijzing draagt, naar voor gericht; zichtbaar niet beschadigd is; de naald van de drukmeter, indien aanwezig, zichin het groene gebiedbevindt; i d de nodige verzegelingen heeft en die niet geschonden zijn. De verantwoordelijke persoon zalde gepaste maatregelen treffen om aan de vastgestelde gebreken te verhelpen. De verantwoordelijke persoon zal voorzien in een jaarlijks onderhoud door een bevoegd persoon van de brandblussers en de drukflessen. 12

8 ONDERHOUD UITGEVOERD DOOR EEN BEVOEGD PERSOON De bevoegde persoon zal de brandblusser onderwerpen aan een nazicht zoals beschreven in de B-bijlage en zich ervan vergewissen datde d brandblusser voldoet aan alle geldende voorchriften of reglementen in zijn vakgebied De bevoegde persoon zal na elk nazicht en mogelijke herbeproeving de nodige kentekens aanbrengen (zie hierachter). De bevoegde persoon zal de goede bevestiging nazien en mogelijke zichtbare gebreken ofbeschadiging hdii verhelpen hl en/of /fmelden aan de verantwoordelijke dlijk persoon. De bevoegde persoon zal de verantwoordelijke persoon inlichten met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden zoals beschreven in deze norm. Hij zal een verslag opmaken waarin hij de verantwoordelijke persoon inlicht met betrekking tot elke brandblusser die niet voldoet aan de geldende voorschriften of reglementen. 13 BRANDBLUSSERS WAAROP GEEN NAZICHT MEER MAG UITGEVOERD WORDEN en die dus AFGEKEURD moeten worden Bijvoorbeeld : Draagbare brandblussers met scheikundige werking; Draagbare brandblussers met natriumbicarbonaat en/of een zuur; Geriveteerde draagbare brandblussers; Draagbare brandblussers die omgedraaid en neergezet moeten worden om in werking gesteld te worden; Draagbare brandblussers waarvoor de toebehoren of blusmiddelen, aanbevolen door de vervaardiger, moeten vervangen worden en niet meer beschikbaar zijn; Draagbare brandblussers uit de handel genomen of te nemen vanwege de geldende reglementen; Draagbare brandblussers met een lichaam voor éénmalig gebruik zonder vermelding van het tijdstip van verval of waarvan het tijdstip van verval is overschreden; Draagbare brandblussers waarvan de ijzeren drevels ter bevestiging van het sluitstuk enkel met een uitwendige las zijn aangebracht (zonder inwendige kraag); 14

9 HERVULLING VAN BRANDBLUSSERS De verantwoordelijke persoon moet de nodige schikkingen treffen om gedeeltelijk of volledig geledigde brandblussers te laten hervullen of te vervangen. Dit dient ook te gebeuren indien bij schouwing of bij onderhoud door de bevoegde persoon blijkt dat hervulling noodzakelijk is. Volledige hervulling Verwijder grondig elk resterend blusmiddel, zowel uit het lichaam als uit elk toebehoren. Hervul met de gepaste gp lading rekening houdend met de aanduidigen op de markeringen op de brandblusser, met de voorschriften van de vervaardiger en volgens de voorgeschreven toelaatbare afwijkingen. Hervulling door bijvullen De hervulling door bijvullen is verboden met uitzondering voor de poederbrandblussers (onder wel bepaalde voorwaarden) en de brandblussers met CO2. 15 OPSCHRIFTEN EN KENTEKENS De volgende gegevens met betrekking tot het onderhoud worden aangebracht op een markeringsstrook voor het nazicht, die de opschriften van de vervaardiger niet afdekt : a) jaar en maand van uitvoering van het onderhoud; b) jaar en maand van hervulling; c) naam en adres van het bevoegd bedrijf; c) teken dat de bevoegde persoon duidelijk vereenzelvigt. Alle opschriften zoals de markeringen op de brandblusser, gebruiksaanwijzigingen, merk, keuringsbewijzen, technische voorschriften, enz. mogen onder geen enkel beding verwijderd, overkleefd of gewijzigd worden, zelfs niet gedeeltelijk. De mogelijke vervanging van één of meerdere opschriften dient te gebeuren enkel met door de vervaardiger geleverde en goedgekeurde stukken. Indien de werkwijze voor het nazicht de opening van de brandblusser voorziet zal er bij elk onderhoud een inwendig kenteken aangebracht worden. Dit kenteken zal ondubbelzinnig toelaten te bepalen in welk kalenderjaar de werkzaamheden zijn uitgevoerd. 16

10 LEVENSDUUR VAN DE BRANDBLUSSER De levensduur van een brandblusser schommelt en hangt in grote mate af van een aantal parameters zoals de omgevingsvoorwaarden, beschikbaarheid van oorspronkelijke toebehoren, enz. Met uitzondering van CO2-brandblussers en de drijfgaspatronen zou de levensduur van de draagbare brandblusser de 20 jaar niet mogen overschrijden. Deze tijdspanne kan, rekening houdend met de algemene toestand van de brandblusser, verlengd worden door het bevoegdbedrijf en dit op haar verantwoordelijkheid. id 17 Onderhoudstussentijden en hoogst toelaatbare levensduur Aarddraagbare d brandblusser met water, met water en toevoegstoffen (schuim, enz) met drijfgaspatroon Onderhoud door bevoegde persoon Herbeproevingen door een bevoegd bedrijf Niveau I Maxi levensduur van een draagbare brandblusser jaarlijks jaar met poeder met drijfgaspatroon jaarlijks j jaar met water, met water en toevoegstoffen (schuim, enz) onder blijvende druk jaarlijks Om de 10 jaar 20 jaar met poeder onder blijvende druk jaarlijks Om de 10 jaar 20 jaar met halon jaarlijks Om de 10 jaar 20 jaar met CO2 jaarlijks Om de 10 jaar of 5 jaar in geval van gebruik -- 18

11 4. Erkenning van bevoegde bedrijven + Opvolging Voorafgaande VOORWAARDEN In het bezit zijn van : 1. ISO certif. voor het ONDERHOUD 2. Onderhoudswerkwijzen / Opleidingshandboek / Technische en Wettelijke voorschriften 3. Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid 4. Nakeuringsverslagen van eigen nacontrolesysteem 5. Beschrijving van eigen structuur + lijst van bevoegd personeel (met opleidings lidi geregistreerd systeem) 6. Gereedschap - voor bevoegd personeel (niveau III bevoegd bedrijf), + voor onderhoudswerkplaats (niveau II bevoegd bedrijf) + voor herbeproevingen (niveau I bevoegd bedrijf) 7. Vooraad van oorspronkelijke wisselstukken bewezen met factuur 8. Ondubbelzinnig beschrijving van de in house gebruikte interne jaarlijkse markeringssysteem 20

12 4.2 Erkenning + Jaarlijkse Opvolging door keuringsinstelling «APRAGAZ» 1. Contrôles ter plaatse : Alle bovengenoemde punten in Contrôles bij de klanten : (op gemiddeld minstens 3 brandblussers op één uitvoeringsadres van één of meerdere bevoegde personen) Algemene toestand, verzegeling, kentekens, gewicht, slagpin, drijfgaspatroon, slang, knijpkraan, stijgbuis, CO 2 verdeelbuis, uitgangsbocht, blusmiddel, oorspronkelijke of goedgekeurde g toebehoren, intern kenteken, Erkenning als Bevoegd Bedrijf Officieel getuigschrift g wordt uitgereikt (jaarlijks verlengbaar) Lijst van Erkende Bevoegde Bedrijven op Aanbrengen van een genummerd APRAGAZ onderhoudslabel op ieder onderhoude blusser verplicht. 22

13 5. Keuze en plaatsing van blustoestellen 23 Regel van Goed Vakmanschap (RGV) Keuze en plaatsing van draagbare en mobiele blustoestellen Beschikbaar via 24

14 Stap 1 Maak een beschrijving van de installatie Maak plannen met indeling per verdieping 25 Stap 2 Duid de overheersende klassen aan op de plannen: A, B, A+B, C, D, F A = vaste stoffen B = vloeistoffen en smeltbare vaste stoffen C = gassen D = metalen F = vetten, frituurolie Duid type brandgevaar aan op de plannen: Laag, matig, hoog 26

15 Stap 3 Verdeel elke verdieping in zones met dezelfde branklassen en type brandgevaar + Objectbescherming? Opslag brandbare vloeistoffen Stockage in de hoogte Werkzones met open vlam Elektrische installaties 27 Stap 4 Bereken het aantal vereiste bluseenheden per zone in functie van het risico en andere beschikbare blusmiddelen l (haspels, hydranten, sprinklers) Klasse Eenheden A laag/matig 1/150 m² A hoog 1/100 m² B 1/100 m² 28

16 Stap 5 Maak een eerste keuze van te gebruiken type blusser in functie van brandklasse en bijkomende parameters (gebruiksgemak, nevenschade, reikwijdte) 29 Stap 6 Bepaal per zone de plaats waar de blussers moeten komen in functie van de loopafstand (looplijn) of in functie van de afstand tussen de blussers 30

17 Stap 7 Controleer of het aantal bluseenheden per zone is gehaald (cf. stap 4: aantal bluseenheden per zone in functie van de oppervlakte) (cf. tabel Bluseenheden hierachter) 31 Type toestel met brandklasse Blusvermogen Minimum hoeveelheid blusmiddel Vermelding van bluseenheid DRAAGBAAR Water/schuim B 113B 6 liter 1 water/schuim B 183B 9 liter 1,5 water/schuim AB 21A + 113B 6 liter 1 water/schuim AB 34A + 183B 9 liter 1,5 poeder ABC 21A + 113B 6 kg poeder ABC 1 poeder ABC 34A + 183B 9 kg poeder ABC 1,5 poeder BC 113B 6 kg poeder BC 1 poeder BC 183B 9 kg poeder BC 1,5 CO 2 BC 55B 5 kg CO 2 0,5 MOBIEL Water/schuim AB conform EN liter 7 water/schuim B conform EN liter 7 Poeder 50 kg ABC conform EN kg ABC 10 poeder 50 kg BC conform EN kg BC 10 32

18 Stap 8 Doe beroep op een Bevoegd Bedrijf om dit te verwezenlijken en de blussers te plaatsen. 33 Stap 9 Optimaliseer uw keuze Keuze vastleggen op de interventieplannen 34

19 Stap 10 Doe jaarlijks beroep op een bevoegd bedrijf voor het onderhoud dvan uw blussers volgens NBN S Conclusies 36

20 Conclusies 1. Voor nieuwe brandblussers: koop BENOR gelabelde blussers 2. Kies en plaats uw blussers volgens de Regels van Goed Vakmanschap 3. Doe voor het jaarlijks onderhoud van uw brandblussers beroep op een ERKEND BEVOEGD BEDRIJF (zie lijst op 37 en verwezenlijkt door: 38

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN

VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN VOORSCHRIFTEN VOOR DE NIET-AUTOMATISCHE BRANDBLUSTOESTELLEN Afdeling Brand en zaakschadeverzekeringen van Assuralia De Meeûssquare, 29 1000 Brussel Uitgave januari 2013 Technische studie die Assuralia

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Typereglement - Elektriciteit in laagspanning van toepassing voor de verkoop van elektriciteit geleverd door het distributienet aan de afnemers

Nadere informatie

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities

Afdeling I.- Toepassingsgebied en definities 1 Koninklijk besluit van 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S. 12.7.1997; errata: B.S. 20.9.1997) Gewijzigd bij: (1) koninklijk

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase

DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB. Bundel Nr 119. Het gebruik van ladders en steigers. tijdens de afwerkingsfase DRIEMAANDELIJKSE UITGAVE - JULI-AUGUSTUS-SEPTEMBER 2008 NAVB Bundel Nr 119 Het gebruik van ladders en steigers tijdens de afwerkingsfase Inhoud Inleiding... 3 Derde trimester 2008 Bundel Nr 119 Het gebruik

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

Algemene aankoopvoorwaarden

Algemene aankoopvoorwaarden Algemene aankoopvoorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene aankoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van goederen en diensten door NV Bekaert SA en/of door

Nadere informatie

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN

OCMW-NETWERK POD MI 1/45 Veiligheidskit GIDS VOOR DE TOEPASSING VAN DE MINIMUMNORMEN OCMW-NETWERK POD MI 1/45 1 Inleiding. Het doel van deze gids is de veiligheidsconsulenten van de OCMW s: - de minimale veiligheidsnormen die werden gecreëerd door de werkgroep veiligheid van de BCSS KSZ,

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35

Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 Gebruiksaanwijzing ISOTWIN CONDENS F 25/30 F30/35 INHOUDSTAFEL AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Lees mij... 3 1.1 Welkom... 3 1.2 Snelstartgids voor de gebruiker... 4 1.3 Uw waarborg registreren... 5 1.4

Nadere informatie

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014

Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Certificeringsregeling Herwinning Textiel Versie 25-11-2014 Doelstelling De doelen van deze certificeringsregeling zijn het volgende: Het verder professionaliseren van de textielrecyclingbranche; Het optimaliseren

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FAQ Autocontrole. Van toepassing vanaf: 12-05-2014 PB 07 FAQ INTERNET REV 17 2007-1/78 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAQ Autocontrole Van toepassing vanaf: 12-05-2014 Opgesteld door: DG Controlebeleid met medewerking van DG

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie