Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS"

Transcriptie

1 1 IDENTIFICATIE VAN HET MATERIAAL EN DE LEVERANCIER 1.1 Identificatie van het materiaal Product naam : Mecalithe Commerciële naam : Mecalithe 1.2 Toepassing Mecalithe is een hulpstof voor beton, mortel en specie. 1.3 Identificatie van de producent SUSTON GROUP BV 5234 GD s- Nederland Tel.: +31(0) Telefoon nummers voor noodgevallen Europees alarm nummer : 112 SUSTON GROUP BV : +31(0) (tijdens kantooruren) 2 IDENTIFICATIE VAN GEVAREN 2.1 Gevaren symbolen H302 H315 H318 H335 P261 P264 P270 P271 P280 P301+P312 P302+P352 P304+P340 acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4 huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden na het werken met dit product de blootgestelde lichaamsdelen grondig wassen niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen als je je niet goed voelt BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze Publicatie datum: Page 1 of 9

2 P305+P351+P338 P310 P312 P321 P332+P313 P330 P362 P403+P233 P405 P501 gemakkelijk kan ademen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen specifieke behandeling vereist als de huid geïrriteerd is bij huidirritatie een arts raadplegen de mond spoelen verontreinigde kleding uittrekken op een goed geventileerde plaats bewaren, in een goed gesloten verpakking achter slot bewaren inhoud/verpakking afvoeren volgens de landelijk en lokaal geldende regels. 2.2 Gezondheid Niet eetbaar Fysische gevaren Waarschuwingszinnen : : absorbeert water uit de lucht en vloeistoffen. genereert warmte als het water absorbeert. het poeder zelf en gemengd met water kan schade aan de huid veroorzaken. giftig - schadelijk bij inademing (bevat kristallijn silica) gebruik de juiste technische controles, manier van werken en persoonlijke beschermingsmiddelen om blootstelling aan nat of droog Mecalithe te voorkomen. Overzicht voor noodgevallen: Mecalithe is een poedervormig, grijs/wit, geurloos product. Het is niet brandbaar of explosief. Een enkele blootstelling - van korte duur - aan het droge poeder veroorzaakt niet of nauwelijks een risico. Blootstelling van enige duur aan natte Mecalithe of droge Mecalithe op vochtige delen van het lichaam, kan ernstige, mogelijk onomkeerbare weefsel (huid, ogen, ademhalingswegen, spijsverteringsstelsel) schade veroorzaken. Potentiële effecten op de gezondheid: Oogcontact: Mecalithe als stof in de lucht kan irritatie of ontsteking veroorzaken. Oogcontact met grote hoeveelheden droog of met natte Mecalithe kunnen oogirritatie en beschadigingen veroorzaken. Blootstellingen van het oog aan Mecalithe vereist acute medische verzorging. Huidcontact: Mecalithe kan een droge huid, ongemak, irritatie, ernstige brandwonden en dermatitis veroorzaken. Blootstelling aan de huid kan schade veroorzaken ook al wordt geen pijn of ongemak gevoeld. Inademing (acuut): Het inademen van stof kan neus-, keel- of longirritatie, maar ook verstikking - veroorzaken, afhankelijk van de mate van blootstelling. Inademing (chronisch): Gevaar voor letsel is afhankelijk van de duur en het niveau van blootstelling. Inademen van grote hoeveelheden stof veroorzaakt een verhoogd risico op Publicatie datum: Page 2 of 9

3 longziektes. Inslikken: Slik geen Mecalithe in. Hoewel het van het inslikken van kleine hoeveelheden Mecalithe niet bekend is dat dit schadelijk is, kunnen grote hoeveelheden chemische verbrandingen in de mond, keel, maag en het spijsverteringsstelsel veroorzaken. 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.1 Samenstelling en informatie over de bestanddelen De hoofdbestanddelen zijn zouten en mineralen. Mecalithe is niet giftig. 4 EERSTEHULPMAATREGELEN 4.1 Ogen Onmiddellijk spoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen als deze worden gedragen. Oogleden zouden van de ogen moeten worden weggehouden om goede reiniging mogelijk te maken. Raadpleeg een arts. 4.2 Inhaleren Verwijder de bron van het stof en breng het slachtoffer naar de frisse lucht. Als de symptomen aanhouden moet een arts worden geraadpleegd. 4.3 Inslikken Laat de persoon niet braken; laat hem/haar veel water drinken. Raadpleeg onmiddellijk een arts. 4.4 Huid Verwijder verontreinigde kleding, schoenen, horloges, e.d. en maak deze grondig schoon voordat deze weer worden gebruikt. Reinig de besmette gebieden van het lichaam met koud water en een ph neutrale zeep of een mild wasmiddel voor de huid. Raadpleeg een arts bij huiduitslag, verbrandingen, irritaties, dermatitis en langdurige onbeschermde blootstelling aan nat Mecalithe, mengsel met Mecalithe of vloeistoffen met nat Mecalithe. 4.5 Algemene aanbevelingen Raadpleeg een arts als een persoon zich niet goed voelt. Neem dit veiligheidsblad mee als een arts wordt geraadpleegd. 5 BESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1 Ontvlambaarheid Het materiaal is niet brandbaar of ontvlambaar. 5.2 Brandbestrijdingsmaatregelen Gebruik bij voorkeur een droog poeder, schuim of een CO 2 -brandblusser om de omringende brand te blussen. Publicatie datum: Page 3 of 9

4 Nat Mecalithe is bijtend. Risico s voor brandbestrijders: zie hoofdstuk 3 voor informatie over de risico s. Aan brandbestrijders worden de volgende beschermingsmaatregelen aanbevolen: veiligheidsbrillen; lichaambeschermende kleding, chemisch bestendige handschoenen en rubberen laarzen. 6 MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN MECALITHE 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Vermijd aanraking met de huid en ogen; houdt verspreiding van het stof tot een minimum; zorg voor voldoende ventilatie of gebruik geschikte ademhalingsapparatuur. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Vermijd verontreiniging. Houd het poedervormig materiaal droog. Scherm het werkgebied af om onnodige verspreiding van stof te voorkomen. Gebruik geen perslucht om droog materaal te verplaatsen. Vermijd het ontstaan van stofwolken. Milieu risico s: zinkt in water. Er zijn geen bekende milieu risico s. Voorkom ongecontroleerde lozingen in het milieu (rivieren, waterlopen, riool, e.d.). 6.3 Schoonmaak techniek Houd het materiaal droog. Kleine hoeveelheden gemorst materiaal: ruim gemorst materiaal op met behulp van droge mechanische methoden. Gebruik een stofzuiger (industrieel met een HEPA filter) of een vergelijkbaar apparaat dan wel verzamel het materiaal in zakken of bakken. Grote hoeveelheden gemorst materiaal: scherm het risico gebied af. Raak het gemorste materiaal niet aan en loop er niet door heen. Schep of veeg het gemorste materiaal voorzichtig op en stop het in een geschikte container. Voorkom stofwolken. Gebruik geschikte persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM) zie hoofdstuk 8. 7 HANTERING EN OPSLAG 7.1 Hantering Minimaliseer het ontstaan van stofwolken. Sluit elke stofbron af. Gebruik een afzuiginstallatie (afzuiging bij het punt van gebruik). De afzuiging dient bij voorkeur een gesloten systeem te zijn. Voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik Gebruik Mecalithe in een goed geventileerde ruimte. Vermijd het inademen van stof. Vermijd contact met de huid en ogen. Was verontreinigde huid of kleding onmiddellijk na contact met Mecalithe. Meld alle huidproblemen die kunnen verergeren. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen en ventilatie controlemaatregelen, zie hoofdstuk 8. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van Mecalithe. Was uw handen na het beëindigen van het werken met Mecalithe. Publicatie datum: Page 4 of 9

5 Alle pneumatisch transport systemen dienen goed geaard te zijn. Bij niet-geleidende of nietgeaarde kunststof pneumatisch transport systemen bestaat de mogelijkheid voor statische opbouw en statische ontlading bij het verplaatsen van Mecalithe. De statische ontlading kan leiden tot schade aan de apparatuur en letsel voor de medewerkers. 7.2 Opslag Droog bewaren. Mecalithe is hygroscopisch. Beperk contact met de buitenlucht. Bewaar Mecalithe in luchtdichte omstandigheden waar mogelijk. Als bigbags worden gebruikt dienen de normale voorzorgsmaatregelen tegen risico's zoals uiteengezet in de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op het werk te worden gerespecteerd. 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1 Grenswaarden voor blootstelling Maximaal acceptabele concentratie (MAC): 10 mg/m Maatregelen ter beheersing van blootstelling Beheersing van beroepsmatige blootstelling: Systemen moeten bij voorkeur gesloten zijn, of geschikte ventilatie moet worden geïnstalleerd om het niveau van stof in de atmosfeer beneden de MAC-waarde te houden als er geen geschikte beschermende kleding wordt gedragen a Bescherming van de ademhalingswegen: goedgekeurde adembescherming EN 149 categorie FFP2 of beter moet worden gedragen of bij zware blootstelling een helm met beademingsbescherming b Bescherming van de handen: gebruik gekeurde nitril-geïmpregneerde handschoenen voorzien van het CE-keurmerk c Bescherming van de ogen: goed passende veiligheidsbrillen met zijbescherming. Draag geen contactlenzen tijdens het verwerken van Mecalithe. Het wordt aanbevolen dat individuele oog douche kits beschikbaar zijn d Bescherming van de huid: draag kleding om het hele lichaam te bedekken; lange broek, lange mouwen, overalls en een gesloten flap die eventueel blootgestelde gebieden bedekt. Zuurbestendige laarzen die niet doordringbaar zijn voor stof e Algemene veiligheids en hygiëne maatregelen: draag schone, droge persoonlijke beschermingsmiddelen. Beschermende huidcrème kan worden toegepast indien nodig. Medewerkers die dagelijks intensief met werken moeten douchen en beschermingscrème voor huid, nek, gezicht en handen gebruiken Beheersing van milieublootstelling: Alle ventilatiesystemen moeten worden uitgerust met een filter om te voorkomen dat stof vrijkomt in de lucht. Publicatie datum: Page 5 of 9

6 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1 Algemene informatie Fysieke vorm Geur : grijs/wit poeder : geen 9.2 Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu ph : base (poeder) Oplosbaar in water : gedeeltelijk 9.3 Overige informatie Smelt punt Kook punt Vriespunt Vlampunt Brandbaarheid Ontploffingsgevaar Dampdichtheid Dampspanning Verdelingscoëfficiënt Viscositeit Oxiderende eigenschappen Ontledingstemperatuur : > 780 C : > C vaste stof : niet brandbaar : niet brandbaar : 0,1 Pa bij 20 C anorganisch materiaal vaste stof : Mecalithe is niet oxiderend 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT 10.1 Te vermijden omstandigheden Mecalithe is hygroscopisch. Beperk blootstelling aan lucht en vocht Te vermijden materialen Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend Aanvullende informatie Mecalithe is geclassificeerd als niet-gevaarlijk. De noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn vergelijkbaar met die voor cement. 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 11.1 Acute effecten Inademing : Mecalithe kan irritatie en uitdroging van de slijmvliezen veroorzaken Huid contact : Mecalithe kan irriteren en de huid uitdrogen Allergieën : er zijn geen allergische reactie bekend Publicatie datum: Page 6 of 9

7 11.2 Langdurige blootstelling Niet bekend. 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE 12.1 Ecotoxiciteit Mecalithe is niet getest op ecotoxiciteit Mobiliteit Niet van toepassing omdat Mecalithe een anorganisch materiaal is Persistentie en afbreekbaarheid Loos Mecalithe niet op het grondwater, oppervlaktewater of op de riolering. De test voor biologische afbreekbaarheid hoeft niet te worden uitgevoerd, omdat Mecalithe anorganisch is Mogelijke bioaccumulatie Geen gegevens. Er wordt geen bioaccumulatie verwacht Resultaten van PBT en vpvb beoordelingen Niet van toepassing omdat Mecalithe anorganisch is. 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Verwijdering van Mecalithe moet worden uitgevoerd volgens de landelijk en lokaal gelden regels. 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 14.1 Transport instructies VN nummer Juiste ladingnaam Risico klasse(n) Verpakkingsgroep Milieu risico s Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruikers Mariene verontreiniging MARPOL 73/ Speciale voorzorgsmaatregelen Vermijd stof verspreiding tijdens het transport door geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken. 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en wetgeving Publicatie datum: Page 7 of 9

8 Mecalithe is een mengsel en valt daarom niet onder de registratieplicht van de EG-verordening 1907/2006 (REACH). De Gids voor goede praktijken die aangenomen werd in het kader van de Europese Sociale Dialoog en het akkoord over de Bescherming van de gezondheid van de werknemers door correct hanteren en juist gebruik van kristallijn silica en producten die kristallijn silica bevatten dat ondertekend werd door de Europese sectororganisaties van de werkgevers en de werknemers bevat raadgevingen voor een veilige verhandeling en gebruik, (http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx) Gevaren symbolen H302 H315 H318 H335 acute orale toxiciteit, gevarencategorie 4 huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2 ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 1 specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, gevarencategorie 3, irritatie van de luchtwegen niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen raadpleeg een arts als je je niet goed voelt NA INSLIKKEN: spoel de mond en raadpleeg een arts of GIFCENTRUM als je je niet lekker voelt BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen; verwijder verontreinigde kleding en was deze voor hergebruik BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen Opslag Op een afgesloten goed geventileerde plaats bewaren. Droog bewaren bij een temperatuur > 5 o C. In goed gesloten verpakking bewaren 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd. Publicatie datum: Page 8 of 9

9 16 OVERIGE INFORMATIE 16.1 Voorzorgsmaatregelen Buiten bereik van kinderen houden. Vermijd contact met ogen en huid. Draag geschikte handschoenen. Geef een basis gebruikers training aan medewerkers om blootstelling te voorkomen/minimaliseren als er met Mecalithe wordt gewerkt. De informatie heeft betrekking op Mecalithe en kan niet meer van toepassing zijn op Mecalithe als het gebruikt wordt in combinatie met andere producten of in een proces. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of deze informatie van toepassing en compleet is in het eigen gebruik Andere informatie Mecalithe is een geregistreerd handelsmerk van Suston Group bv. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad voldoet volgens onze huidige kennis en voldoet aan de nationale en Europese wetgeving. Echter, wij geven geen garantie voor verhandelbaarheid of elke andere garantie, direct of indirect, voor deze informatie en wij accepteren hiervoor geen aansprakelijkheid. Gebruikers dienen eigen onderzoek uit te voeren om de toepasbaarheid van deze informatie voor hun specifieke omstandigheden te bepalen. In geen geval zal de leverancier verantwoordelijk zijn voor claims, verliezen of schades van derden voor niet genoten winsten of speciale, incidentele of exemplarische (gevolg)schade, hoe die ook is ontstaan, zelfs als de leverancier informatie heeft ontvangen over zulke schades. De informatie in dit veiligheidsinformatieblad beschrijft de veiligheidseisen voor Mecalithe en is geen beschrijving van de eigenschappen van Mecalithe Overeenstemming en verwijzingen Dit veiligheidsblad is in overeenstemming met de richtlijnen van Nederland. Bron documenten Publicatieblad EG L136 Veiligheidsbladen van de grondstoffen 16.4 Versie Datum van herziening: Het document is totaal herzien. Publicatie datum: Page 9 of 9

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming. 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming. 2. Samenstelling en informatie over de bestanddelen. Datum : 01/10/2006 Geldig vanaf : 01/10/2006 Bladzijde: 1/7 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming. Gegevens betreffende het product: Hydraatpoederkalk Commercïele naam : KALK

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD [overeenkomstig de criteria van verordening 1907/2006 (REACH) en 453/2010] Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: Chemische

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam EG nummer 215-691-6 CAS nummer 12522-88-2 Product-

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer 5185-5979 1.2 Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 KONGCRETE DEEL A RUBRIEK 1: Identificatie van de stof / het mengsel en van de vennootschap / onderneming 1.1 Product Identificatie Productnaam

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Odourcon 10 Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd in Verordening (EU) NR 453/2010. RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008.

Gevarenpictogrammen Geen gevaarlijke stof of mengsel overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008. Pagina 1/12 Productveiligheidsblad opgesteld in overeenstemming met Bijlage II van Verordening EG nr. 1907/2006, Verordening (EG) nr. 1272/2008 en Verordening (EG) nr. 453/2010 (REACH). Versie 1 Herzieningsdatum

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009

ACTARA 25 WG Versie 1 Herzieningsdatum 24.09.2009 Printdatum 25.09.2009 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING PRODUCTINFORMATIE Productbenaming : Design Code Gebruik : A9584C : Insecticide Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan

Nadere informatie

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad

OK LONGLIFE ANTIVRIES-SILICAATVRIJ-ORANGE Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Naam van het product : Productidentificatie REACH Registratie Aantekeningen Dit product is een mengsel. Alle componenten zijn

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30.05.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1516

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD vochtige vloerdoeken voor geoliede- & gewaxte houten vloeren Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld overeenkomstig EUrichtlijn 1907/2006 vochtige vloerdoeken voor geoliede & gewaxte houten vloeren 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf

Nadere informatie

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT;

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming TETRAKALIUMDIFOSFAAT; TETRAKALIUMPYROFOSFAAT; 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam: Handelsnamen: HI-M-291; HI-M-292; TKPP Synoniemen: TETRAKALIUMDIFOSFAAT; ; Aard: Zuivere

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Nieuw) - Rubber & Kunststof Dressing Herzieningsdatum 02/10/2013 Herziening 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 453/2010 België VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie.

: Reinigingsmiddel voor spuitapparatuur. : +(31)-858880596 (24/7 bereikbaar) H315: Veroorzaakt huidirritatie. Dit SDS blad (veiligheidsinformatieblad) voldoet aan de normen en wet en regelgeving van Nederland en voldoet mogelijk niet aan de wet en regelgeving van andere landen. RUBRIEK 1: Identificatie van de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform 91/155/EEG gewijzigd in 2001/58/EG - Nederland 1. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VPS SynPower Gasoline Fuel System Cleaner Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap of onderneming

Nadere informatie

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V.

Bladzijde : 1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1. : Gulf Oil Nederland B.V. Bladzijde : 1 RUBRIEK 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. ProductIdentificatie: Productnaam : Viscositeitsgraad : SAE 15W-50 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Adheseal Marine Black

Adheseal Marine Black 1/7. VIB: conform aan Verordening (EG) nr. 453/2010. Adheseal Marine Black RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Productnaam :

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBLAD Kalksteenmeel Rheine

VEILIGHEIDSBLAD Kalksteenmeel Rheine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE PRODUCENT/LEVERANCIER 1.1. Productidentificatie Naam van de stof : Calciumcarbonaat, kalksteenmeel Chemische naam : Calciumcarbonaat CaCO 3 Handelsnaam :, Kalksteenmeel

Nadere informatie

: Petromark Engine Flush

: Petromark Engine Flush Datum van uitgave: 07-03-2013 Datum herziening: 04-03-2014 Vervangt: 07-03-2013 Versie: 1.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD STYCCOBOND F74 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Product nummer Interne identificatie F3720 SBF74/14

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Groene aanslagreiniger kant & klaar 3x navul 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Is een navulproduct voor het reinigen van groene aanslag. Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Brilreiniger EUrichtlijn 91/155/EC en het amendement 2001/58/EC 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van het bedrijf Identificatie van de stof of het preparaat Productnaam Productgebruik Reiniger Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Herzieningsdatum 03/05/2013 Herziening 4 Vervangt datum 03/05/2013 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Aerosol) 20-20 Volgens Verordening (EG) 453/2010 Volgens Verordening (EG) 1907/2006 RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE

Nadere informatie