Nederlands en rekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlands en rekenen"

Transcriptie

1 Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens 9 Prestatie-indicatoren 10 Bewijsstukken 11 Cesuur 11 Samengevat 13 Advies, voorbereiding, uitvoering en beoordeling 14 Inleiding 14 Indicatoren voor advies deelname examens (praktijkopdracht) 15 Eisen voor deelname examen verantwoordingsverslag en assessmentgesprek 22 Uitleg examens 23 Praktijkopdracht 23 Praktijkopdracht Verantwoordingsverslag 29 Assessmentgesprek 32 Overig 35 Taken van de examenkandidaat 35 Examenomstandigheden 35 Beoordeling van de examens 36 Vaststellen en bekend maken van het resultaat 37 Cesuur van een kerntaak 37 Herkansing 38 Aanvraag diploma 39 Betrokken examinatoren 39 Taken examinatoren van de BPV 39 Taken examinatoren van de school 40 Taken assessor 40 Taken examencommissie 41 Samenstelling en bereikbaarheid examencommissie 41 Samenstelling en bereikbaarheid dagelijks bestuur 41 Taken examenbureau 41 Aangepaste examens 42 Gedragsregels bij examens 42 Kwaliteit van de examens 42 Klachten en bezwaar 42 Examenreglement van het Da Vinci College 44 Bijlagen 45 PAGINA 2 VAN 106

3 Deel 2: Loopbaan en Burgerschap 95 Deel 3: Nederlands en rekenen 98 Deel 4: Examenplanning 101 Deel 5: Vrijstellingen 102 Bijlagen: Bijlage 1: Beschrijving beroep Verzorgende-IG 45 Bijlage 2: Beschrijving kerntaken en werkprocessen 51 Bijlage 3: Examenplan opleiding Verzorgende-IG 59 Bijlage 4: Formulier aanvraag examineringsovereenkomst kwalificerende beroepsprestatie(s) 64 Bijlage 5: Authenticiteitslijst 69 Bijlage 6: Formulier aanvraag examineringsovereenkomst Bijlage 7: verantwoordingsverslag-1 70 Formulier aanvraag examineringsovereenkomst verantwoordingsverslag-2 73 Bijlage 8: Formulier aanvraag assessmentgesprek-1 76 Bijlage 9 Formulier aanvraag assessmentgesprek-2 79 Bijlage 10: Format bewijsstuk 82 Bijlage 11: Format verantwoordingsverslag 83 Bijlage 12: Instructie voor de examinator van de BPV 84 Bijlage 13: Voorbeeld innamebewijs 92 Bijlage 14: Aanvraagformulier diploma 93 Bijlage 15: Aanvraagformulier vrijstellingen 104 PAGINA 3 VAN 106

4 Inleiding Beste student van de opleiding Verzorgende-IG, Voor je ligt het handboek examinering. Hierin staat hoe de examinering van je opleiding er uit ziet. Wij hopen door dit handboek jou meer inzicht te geven hoe de examinering van de opleiding Verzorgende-IG is samengesteld. Je doel is het behalen van je diploma en daarom is het belangrijk om goed te weten welke examens behaald moeten worden en welke overige eisen gelden om te kunnen voldoen aan de diploma-eisen. In dit handboek wordt toelichting gegeven aan welke diploma-eisen je moet voldoen. Ook wordt toegelicht welke stappen je moet volgen. Dit handboek beschrijft de volgende onderwerpen: In deel één is beschreven HOE en ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN de beroepsgerichte examens plaatsvinden. In deel twee wordt informatie gegeven over Nederlands en rekenen In deel drie wordt informatie gegeven over de regels die verbonden zijn aan loopbaan en burgerschap. In deel vier wordt de examenplanning beschreven In deel vijf wordt de vrijstellingsregeling beschreven Het laatste onderdeel zijn de bijlagen. Hier tref je de formulieren aan die je gebruikt om bijvoorbeeld een examineringsovereenkomst aan te vragen. Deze formulieren kun je zelf downloaden van It s Learning. Ga hiervoor naar het vak ZO Examinering. Wij hopen je met dit handboek volledig te informeren. Natuurlijk kan het zijn dat je toch nog vragen hebt. Stel deze vragen aan je trajectbegeleider. Dit handboek geldt voor alle studenten van de opleiding Verzorgende-IG, vanaf cohort 2012 en is onlosmakelijk verbonden met en het examenreglement CGO en het document examinering in het Da Vinci College van het Da Vinci College. Je kunt deze documenten raadplegen op MyDaVinci. Tot slot wensen wij je veel succes met je opleiding. Team opleiding Verzorgende-IG. September 2014 PAGINA 4 VAN 106

5 Diploma-eisen Om je diploma Verzorgende-IG te kunnen behalen, moet voldaan zijn aan de volgende eisen: - de onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst(en) zijn door alle betrokkenen getekend en nageleefd - de examens zijn voldoende afgesloten - aan alle BPV verplichtingen is voldaan In het examenplan (zie bijlage 3) zijn de volgende beroepsgerichte examens opgenomen: 1. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 1.3: planmatig zorgverlenen-1 2. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 1.4: begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen 3. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 1.5: ondersteunen bij basisbehoeften 4. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.3: planmatig zorgverlenen-2 5. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 6. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.5: begeleiden van een woongroep 7. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.6: omgaan met grensoverschrijdend gedrag 8. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 2.7: begeleiden bij pijn, verandering en verliesverwerking 9. verantwoordingsverslag assessmentgesprek praktijkopdracht (beroepsprestatie) 3.1: verdiepen in de branche 12. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 3.2: professionaliseren 13. praktijkopdracht (beroepsprestatie) 3.3: participeren in kwaliteit van zorg 14. verantwoordingsverslag assessmentgesprek-2 Naast de beroepsgerichte examens gelden de volgende eisen voor Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap: PAGINA 5 VAN 106

6 Examens Nederlands en rekenen Voor mbo niveau 3 opleidingen moeten studenten vanaf (voor Nederlands) en (voor rekenen) verplicht centrale examens afleggen. De overgang van instellingsexamens naar centrale examens heeft gevolgen voor de wijze van examineren. Nederlands 2F: afronding vóór 2015 / 2016 Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging Lezen cijfer 1 Luisteren cijfer 1 Schrijven school twee interne examinatoren cijfer 1 Spreken cijfer 1 Gesprekken voeren cijfer 1 Er wordt gebruik gemaakt van instellingsexamens. Voor de onderdelen lezen en luisteren, kunnen landelijke pilotexamens worden ingezet. Nederlands 2F: vanaf 2015 / 2016 Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging Lezen Centraal examen College voor Luisteren (digitaal) Examens cijfer 1 spreken school Gesprekken Instellingsexamens twee interne voeren examinatoren cijfer 1 schrijven Voor Nederlands wordt het cijfer van het centrale examen en het cijfer van het instellingsexamen gemiddeld tot één heel eindcijfer (van 1 10). Dit is het eindcijfer voor het onderdeel Nederlands. Rekenen 2F: afronding vóór 2016 / 2017 Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging Instellingsexamen (ingekocht) school interne examinator cijfer Er wordt gebruik gemaakt van instellingsexamens. Voor alle rekendomeinen kunnen landelijke pilotexamens worden ingezet. PAGINA 6 VAN 106

7 Rekenen 2F: afronding vanaf 2016 / 2017 Exameninstrument Waar Wie beoordelen Score Weging Centraal examen (digitaal) school College voor Examens cijfer Voor rekenen is het cijfer van het centrale examen het eindcijfer (heel cijfer van 1-10). Wettelijke slaag- / zak regeling voor Nederlands en rekenen (generiek) De verplichte centrale examinering van Nederlands en rekenen wordt stapsgewijs ingevoerd. Het moment van diplomeren bepaalt onder welke slaag- / zakregeling de student valt. Onderstaande tabel geeft de slaag- /zakregeling voor de verschillende momenten van diplomeren. Afronding studie: Diplomering in 2014 / 2015 Diplomering in 2015 / 2016 Diplomering vanaf 2016 / 2017 Slaag- / zakregeling: De resultaten voor Nederlands en rekenen maken geen deel uit van de slaag- / zakregeling. Het resultaat voor Nederlands wordt uitgedrukt in een geheel cijfer en mag niet lager zijn dan een 5. Van de eindcijfers voor Nederlands en rekenen mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), het andere eindcijfer moet ten minste een 6 zijn. Wanneer door uitloop van de studie de opleiding langer duurt dan de voorgeschreven duur van 3 jaar, kan de slaag- / zakregeling voor Nederlands en rekenen wijzigen. Deze verandering kan gevolgen hebben voor diplomering. Loopbaan en Burgerschap Loopbaan en burgerschap Exameninstrument Werkprocessen Waar Wie beoordelen Score Weging Portfoliobeoordeling School interne examinator voldaan / niet voldaan n.v.t. Aan de eisen voor LB is voldaan wanneer de score voldaan is behaald. PAGINA 7 VAN 106

8 DEEL 1 BEROEPSGERICHTE EXAMENS In je beroep heb je te maken met kerntaken en werkprocessen. Dit is wettelijk vastgesteld in het kwalificatiedossier van je beroep. In dit kwalificatiedossier is uitvoerig beschreven aan welke eisen je moet voldoen. Dit dossier geldt voor iedere student die de opleiding Verzorgende-IG volgt, ongeacht bij welk regionaal opleidingencentrum de opleiding wordt gevolgd. Dit kwalificatiedossier kun je raadplegen op: Om deze kerntaken en werkprocessen goed te kunnen uitvoeren, ontwikkel je competenties. Het begrip competenties verwijst naar een integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en houding. Er wordt wel eens gezegd: een competentie is een combinatie van hoofd, handen en hart. Het is de mix waar je competente mensen aan kunt herkennen. Door de competenties goed in te zetten, laat je zien dat je de werkprocessen van de kerntaken beheerst. Een competentie is een bewuste bekwaamheid die je ontwikkelt. En als je alle competenties hebt ontwikkeld, dan ben je gekwalificeerd als beginnend beroepsbeoefenaar. Je opleiding is erop gericht om kennis, vaardigheden en houding als geheel aan te leren. Ook word je geleerd om inzicht te krijgen in je eigen gedrag. De ontwikkelde competenties worden geëxamineerd. Eén soort examen is niet voldoende om competenties vast te stellen. Hiervoor zijn verschillende examenmethoden nodig. Deze combinatie van examenmethoden is de methodemix. De opleiding Verzorgende-IG heeft de beroepsgerichte examens ingekocht bij examenleverancier Stichting Consortium Beroepsonderwijs, die de methodemix aanbiedt. De examens zijn verdeeld in drie fasen: fase 1, fase 2 en fase 3. De opbouw van de examens zijn zo dat de moeilijkheidsgraad steeds hoger wordt. Dat betekent dat je altijd start met de examens van fase 1, daarna fase 2 en als laatste de examens van fase 3. De examens van een bepaalde fase kun je in willekeurige volgorde uitvoeren. Hieronder zie je welke examens in welke fase zijn opgenomen: PAGINA 8 VAN 106

9 Fase 1 Praktijkopdracht 1.3 (beroepsprestatie) Planmatig zorg verlenen-1 Praktijkopdracht 1.4 (beroepsprestatie) Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen Praktijkopdracht 1.5 (beroepsprestatie) Ondersteunen bij basisbehoeften Fase 2 Praktijkopdracht 2.3 (beroepsprestatie) Planmatig verplegen 2 Praktijkopdracht 2.4 (beroepsprestatie) Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Praktijkopdracht 2.5 (beroepsprestatie) Begeleiden van een woongroep Praktijkopdracht 2.6 (beroepsprestatie) Omgaan met grensoverschrijdend gedrag Praktijkopdracht 2.7 (beroepsprestatie) Begeleiden bij verandering, pijn en verliesverwerking Verantwoordingsverslag-1 Assessmentgesprek-1 Fase 3 Praktijkopdracht 3.1 (beroepsprestatie) Verdiepen in de branche Praktijkopdracht 3.2 (beroepsprestatie) Professionaliseren Praktijkopdracht 3.3 (beroepsprestatie) Participeren in kwaliteit van zorg Verantwoordingsverslag-2 Assessmentgesprek-2 Diverse examens Je ziet verschillende soorten examens staan, namelijk: A. Praktijkopdrachten (beroepsprestaties) B. Verantwoordingsverslagen C. Assessmentgesprekken Wat het verschil in deze examens is en wat de examens inhouden, kun je hieronder lezen. A. Beroepsprestatie met specifieke kwalificerende opdrachten In deze examenopdracht zijn een of meerdere werkprocessen met bijbehorende competenties opgenomen die je bij voorkeur in de beroepspraktijk aantoont. De beroepsprestatie bestaat uit de uitvoering van de totale opdracht als geheel en uit specifieke kwalificerende opdrachten. Een specifiek opdracht is een verdieping van een bepaald gedeelte binnen de beroepsprestatie. Deze opdracht leidt tot een PAGINA 9 VAN 106

10 kwalificerend bewijsstuk. Iedere beroepsprestatie staat in verband met het resultaat: de specifieke bewijsstukken en de beoordelingslijst. Zo weet je altijd waarop je wordt beoordeeld. De beoordelingscriteria staat in de kolom prestatie-indicatoren. B. Verantwoordingsverslag In het verantwoordingsverslag zijn één of meerdere competenties opgenomen waarbij je aantoont dat je inzicht hebt gekregen in de kwaliteit van jouw handelen en de achtergrond van de keuzes die je hierbij hebt gemaakt. Ieder verantwoordingsverslag staat in verband met de beoordelingslijst. Dan weet je wat de bedoeling is, waarover je verslag moet schrijven en waarop je wordt beoordeeld. C. Assessmentgesprek Het assessmentgesprek volgt als je meerdere beroepsprestaties kwalificerend hebt afgerond. In het assessmentgesprek zijn één of meerdere werkprocessen met competenties met beoordelingscriteria opgenomen waarover je door examinatoren wordt bevraagd. Aan de hand van jouw inbreng toon je aan inzicht te hebben gekregen in jouw handelen en de achtergrond van de keuzes die je hierbij hebt gemaakt. Ook ieder assessmentgesprek staat in verband met de beoordelingslijst. Zoals eerder genoemd is voor ieder examen een beoordelingslijst uitgewerkt. In deze lijst lees je welk werkprocessen en welke competenties met componenten en beoordelingscriteria bij elkaar horen. De beoordelingscriteria vind je in de kolom prestatie-indicatoren. In de beoordelingslijst staat een overzicht met bewijsstukken, de cesuur en ruimte voor onderbouwing van de beoordeling. Prestatie-indicatoren Hieronder zie je een voorbeeld uit de beoordelingslijst van een beroepsprestatie. Let in de beoordelingslijst van de prestatie-indicatoren op de tekst: dit betekent dat.. Hier lees je welk gedrag je moet aantonen. Daarna volgt zodat. Deze tekst beschrijft het gewenste effect of het gewenste gevolg van je gedrag. Prestatie-indicatoren worden beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. Dit wordt in de kolom naast de prestatie-indicatoren ingevuld. Een fragment van de beoordelingslijst van een beroepsprestatie Competenties - componenten Beheersingsniveaus Prestatie-indicatoren onvoldoende aangetoond (o) voldoende aangetoond (v) goed aangetoond (g) PAGINA 10 VAN 106

11 2.2 Begeleidt een cliënt op psychosociaal gebied F. Ethisch en integer handelen - integer handelen - verschillen tussen mensen respecteren P Dit betekent dat: je handelt volgens de ethische maatstaven van de beroepsgroep (beroepscode) en de organisatie je eerlijk en betrouwbaar bent je verschillen tussen mensen accepteert en respecteert je vertrouwelijkheid respecteert je verbaal en non-verbaal duidelijk communiceert zodat: je de cliënt respectvol behandelt. Paraaf BPV Bewijsstukken Bewijsstukken zijn tastbare resultaten uit de beroepsprestatie. Bij ieder resultaat en ieder bewijsstuk zie je direct aan welk werkproces en welke competentie dat bewijsstuk gekoppeld is. Eén van de resultaten is altijd een ingevulde beoordelingslijst van de totale beroepsprestatie. Dit is in de beroepsprestatie aangegeven met A. De letters B., C. etc. zijn de specifieke bewijsstukken waarmee je de specifieke opdrachten binnen een beroepsprestatie aantoont. Een voorbeeld van een specifiek bewijsstuk Bewijsstukken Kwalificerend A. De ingevulde beoordelingslijst van deze beroepsprestatie Specifieke bewijsstukken Werkprocessen Competenties B. Verslag over Kwaliteit K E onvoldoende voldoende goed Aanvullende of vervangende bewijsstukken Werkprocessen Competenties Samengevat: de beoordelingslijst van een beroepsprestatie heeft betrekking op de totale uitvoering in de praktijk. Dit is altijd aangegeven met de hoofdletter A. Specifieke bewijsstukken (B., C. etc.) hebben betrekking op een bepaald onderdeel binnen de beroepsprestatie. Cesuur Het begrip cesuur betekent de grens tussen een onvoldoende, een voldoende en een goed. De examinator gebruikt de begrippen onvoldoende voldoende goed. PAGINA 11 VAN 106

12 In de beoordelingslijst zie je onderaan het kopje cesuur staan. Fragment uit een beoordelingslijst cesuur Cesuur In deze beroepsprestatie zijn de competenties binnen de werkprocessen op het vereiste beheersingsniveau aangetoond O ja O nee Dit houdt in dat je, voor alle prestatie-indicatoren in de betreffende beoordelingslijst minimaal een voldoende moet hebben gescoord. De examinatoren beargumenteren de beoordeling. Dit gebeurt onder het kopje onderbouwing van de beoordeling. Zie daarvoor een fragment uit een beoordelingslijst die hierna afgebeeld staat. Fragment uit een beoordelingslijst onderbouwing van de beoordeling Onderbouwing van de beoordeling met voorbeelden die in verband staan met de prestatie-indicatoren Indien de student competenties binnen een werkproces onvoldoende heeft aangetoond, geef dan op het niveau van de prestatie-indicator aan wat de oorzaak hiervan is Cesuur van de totale beroepsprestatie Er is gesteld dat je alle competenties binnen de gestelde werkprocessen met minimaal voldoende moeten zijn beoordeeld. Natuurlijk is het ook mogelijk om een goed voor een beroepsprestatie te halen. De beroepsprestatie wordt met een goed beoordeeld als minimaal 75% van de werkprocessen en minimaal 75% van de bewijsstukken met een goed zijn beoordeeld. PAGINA 12 VAN 106

13 Samengevat Voor de examinering wordt gebruik gemaakt van de methodemix. Dat betekent dat er verschillende examens zijn, namelijk praktijkopdrachten, verantwoordingsverslagen en assessmentgesprekken. Deze examens zijn in een bepaalde fase ondergebracht. Je start met fase 1, dan fase 2 en tot slot fase 3. De opleiding heeft totaal 15 examens die allemaal met minimaal een voldoende beoordeeld moeten zijn. De examens worden beoordeeld door een examinator van de BPV en/of een examinator van de school. De beoordeling vindt plaats door middel van een beoordelingslijst waarin is opgenomen welke werkprocessen worden geëxamineerd. Bij de werkprocessen zijn prestatie-indicatoren opgenomen zodat je precies kunt zien welk gedrag je tijdens het examen moet laten zien. Een praktijkopdracht bestaat altijd uit een ingevulde beoordelingslijst van de totale beroepsprestatie. Dit is in de beroepsprestatie aangegeven met A. De letters B., C. etc. zijn de specifieke bewijsstukken waarmee je de specifieke opdrachten binnen een beroepsprestatie aantoont. Tot slot Door het op voldoende afronden van deze examens worden de kerntaken van de opleiding Verzorgende-IG afgerond. Deze kerntaken zijn opgenomen in het kwalificatiedossier. Voor de opleiding Verzorgende-IG zijn dit er twee namelijk: Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier Kerntaak 2: Uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken In bijlage 1 tref je een korte beschrijving van het beroep Verzorgende-IG aan. In bijlage 2 kun je lezen welke werkprocessen bij de kerntaken horen. Ook kun je hier lezen wat de werkprocessen inhouden. In bijlage 3 kun je in het examenplan zien met welke examens bepaalde werkprocessen van een kerntaak aangetoond worden. PAGINA 13 VAN 106

14 Advies, voorbereiding, uitvoering en beoordeling van het examen Inleiding Het ontwikkelen van competenties doe je door veel te oefenen. Dat doe je bij voorkeur in de praktijk. Als je aan het oefenen bent, dan houd je je nog niet bezig met examens: dat komt pas later. In deze oefenfase krijg je van de BPV-begeleider en van de docenten op school feedback: zij geven aanwijzingen hoe je gewenste gedrag kunt ontwikkelen. Het gespreksformulier BPV is hiervoor één van de instrumenten. In deze fase word je een student genoemd. Op het moment dat je deelneemt aan een examen word je een examenkandidaat genoemd. Natuurlijk is het oefenen erop gericht dat je op een bepaald moment examen kunt doen. Om aan een examen deel te kunnen, is vooraf een advies van de BPV-begeleider en van het opleidingsteam noodzakelijk. Op de volgende pagina s is beschreven HOE je advies aanvraagt om deel te mogen nemen aan een examen. Hier is ook beschreven welke indicatoren bepalend zijn voor een positief of negatief advies. Als student heb je de vrijheid om het advies van de school te negeren en toch deel te nemen aan het examen. De school kan je hierin niet tegenhouden, maar let wel op dat je maar twee gelegenheden hebt om deel te mogen nemen aan het examen. Als het examen bij de eerste gelegenheid met een onvoldoende wordt beoordeeld, dan heb je daarna nog recht op één herkansing. Er wordt gestart met de indicatoren die bepalend zijn voor een positief of negatief advies om deel te nemen aan een examen van een praktijkopdracht. Daarna volgen de eisen die gelden om een verantwoordingsverslag te examineren of deel te mogen nemen aan het assessmentgesprek. PAGINA 14 VAN 106

15 Indicatoren voor advies voor deelname aan het examen van een praktijkopdracht Om deel te kunnen nemen aan het examen van een praktijkopdracht, vraag je een examineringsovereenkomst aan. Op grond van de indicatoren wordt door je trajectbegeleider een positief of negatief advies voor deelname aan een examen gegeven. Hieronder kun je per examen zien welke indicatoren gelden: Examen Werkprocessen Indicatoren Praktijkopdracht 1.3 Planmatig zorg verlenen Praktijkopdracht 1.4 Begeleiden bij het uitvoeren van huishouden en wonen 1.1: stelt (mede) het zorgplan op 1.10: stemt de zorgverlening af 1.5: begeleidt een zorgvrager 1.7: ondersteunt bij wonen en huishouden In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Gemaakte opdrachten van beroepsprestatie 1.1: verzamelen van gegevens of een NU Zorg opdracht volgens leerdomein Methoden en techniek; Er is een bewijs van de gemaakte oefentoetsen van alle hoofdstukken van het boek Organiseren van zorg 3 (NU Zorg) en de eindtoets van dit boek is met een voldoende afgerond; Een reflectieverslag van de skills presentatie actief luisteren en empathie (leerdomein Omgangskunde); Dat hij ontwikkeling aantoont in het formuleren en rapporteren (bijvoorbeeld verslag Nederlands). Positief advies van de bpv begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Dat hij de lessen en opdrachten van het leerdomein huishouden en wonen met goed gevolg heeft afgesloten; dat betekent er is bewijs PAGINA 15 VAN 106

16 van de gemaakte opdrachten, oefentoetsen per hoofdstuk en de eindtoets van het boek wonen en huishouden 3. Dat hij het leerdomein methoden en techniek met goed gevolg heeft afgesloten Reflectieverslag/feedback van een interview afnemen binnen het leerdomein omgangskunde en/of Nederlands Dat hij ontwikkeling aantoont in het formuleren en rapporteren (bijvoorbeeld verslag Nederlands). Positief advies van de bpv begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider Praktijkopdracht 1.5 ondersteunen bij basisbehoeften 1.1: stelt (mede) het zorgplan op 1.2: biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 1.5: begeleidt een zorgvrager 1.11: evalueert de zorgverlening In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Dat de theorietoets basiszorg met minimaal een voldoende is afgerond. Er is een bewijs van de gemaakte oefentoetsen van de hoofdstukken 1 tot en met 10 van het boek Persoonlijke zorg 3 (NU Zorg). een feedbacklijst en/of de vaardighedenlijst basiszorg waaruit blijkt dat de student gerichte ondersteuning en begeleiding biedt bij de basiszorg. Een bewijs dat hij inzicht heeft in de basisbehoeften van zorgvragers met een andere culturele achtergrond, zie leerdomein verpleegkunde. PAGINA 16 VAN 106

17 Praktijkopdracht 2.3 Planmatig zorgvlenen-2 1.1: stelt (mede) het zorgplan op 1.2: biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider. In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs dat Beroepsprestatie 1.3 op voldoende of goed niveau is afgerond; Dat hij een anamnese afneemt/bijstelt volgens de voorgeschreven werkwijze (op school of BPV); Zich richt op de behoeften en verwachtingen van de zorgvrager m.b.t. persoonlijke verzorging. Dit kan blijken uit een feedbackschrift. Een bewijs dat de student op systematische wijze de zorgverlening kan evalueren en daar waar nodig het zorgplan bijstelt. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider. Praktijkopdracht 2.4 Uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden 1.3: voert verpleegtechnische handelingen uit 1.8: geeft voorlichting, advies en instructie 1.9: hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Dat hij alle toetsen anatomie/pathologie deel 1 tot en met 6 met een voldoende heeft afgerond; dat hij alle toetsen verpleegtechnische vaardigheden met een voldoende heeft afgerond; een bewijs dat hij verpleegkundig rekent zonder fouten, passend bij het niveau van verzorgende; ontwikkelingsgerichte beroepsprestatie 2.1 is op voldoende of goed niveau afgerond (BBL); PAGINA 17 VAN 106

18 Een bewijs van voldoende gemaakte oefentoetsen van hoofdstuk 1 tot en met 10 en de eindtoets van het boek verpleegtechnische handelingen 3 (NU Zorg); een bewijs dat hij verpleegtechnische en voorbehouden handelingen twee maal onder begeleiding heeft uitgevoerd volgens protocol heeft uitgevoerd; Een bewijs vanuit lessen Gezondheid, advies en instructie of praktijk dat hij een zorgvrager en/of mantelzorger/naasten voorlicht, adviseert of instrueert. Hij doet dit aan de hand van een plan van aanpak. Er is een bewijs van deelname aan de lessen EHBO en reanimatie. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider. Praktijkopdracht 2.5 Begeleiden van een woongroep 1.5: begeleidt een zorgvrager 1.6: begeleidt een groep zorgvragers In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Dat hij een sociale netwerkkaart van zichzelf heeft gemaakt; Dat hij feedback vraagt en reflecteert op eigen handelen in de praktijk; Dat hij een bewijs vanuit de praktijk heeft dat hij gesprekstechnieken in voldoende mate beheerst om een gesprek te kunnen voeren met een zorgvrager. Een bewijs van voldoende gemaakte oefentoetsen van hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 6 en 8 van het boek Begeleiden in de zorg 3 (NUZorg); PAGINA 18 VAN 106

19 Een bewijs van een profiel en sociogram van de eigen opleidingsgroep; Een bewijs dat hij een bijdrage levert aan een positief groepsklimaat. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider. Praktijkopdracht 2.6 In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van een voldoende gemaakte oefentoets van hoofdstuk 6 van het boek Begeleiden in de zorg 3 (NUZorg); Een bewijs dat hij de e learning vrijheidsbeperkende maatregelen heeft doorgenomen (itslearning) Een bewijs hoe hij is omgegaan met een zorgvrager of acteur in skills die grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider Praktijkopdracht 2.7 In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van voldoende gemaakte oefentoets van hoofdstuk 6, Begeleiding bij emotionele verwerking van het boek Begeleiden in de zorg 3 (NUZorg); Er is een bewijs van een ondertekend (skillsdocent of werkbegeleider) reflectieverslag over hoe hij is omgegaan met een zorgvrager of acteur (in skills) met een pijn en /of verlieservaring PAGINA 19 VAN 106

20 Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider Praktijkopdracht 3.1 In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van voldoende gemaakte oefentoetsen van alle hoofdstukken met bijbehorende eindtoetsen van de Branche boeken van (NUZorg) niv. 3: o Chronisch zieken 3 o Ouderenzorg 3 o Psychiatrie 3 o Gehandicapten zorg 3 o Kraamzorg 3 Een bewijs dat Beroepsprestatie 2.3 en 2.6 met voldoende resultaat is afgerond; Dat alle theorietoetsen/opdrachten uit leerdomeinen zorgcategorieën met voldoende resultaat zijn afgesloten; Er is een bewijs van een schriftelijke rapportage m.b.t. opname, overdracht of ontslag van een zorgvrager. Dit voorzien van een handtekening van de BPV begeleider. Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider Praktijkopdracht 3.2 In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van een voldoende gemaakte oefentoets van hoofdstuk 3 PAGINA 20 VAN 106

21 en 4 Deskundigheidsbevordering en Kaders van het Beroep van het boek Kwaliteitszorg 3 (NUZorg); Er is positieve feedback over het zelfstandig functioneren op de verpleegafdeling of in de thuissituatie. Heeft van een begeleidingsgesprek een reflectieverslag geschreven wat is voorzien van een handtekening door de werkbegeleider. Er is een bewijs van deelname aan het minisymposium Praktijkopdracht 3.3 Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider In het ontwikkelingsgerichte portfolio heeft de student bijvoorbeeld het volgende opgenomen: Een bewijs van een voldoende gemaakte oefentoetsen van hoofdstuk 1, 2, 5 van het boek Kwaliteitszorg 3 (NUZorg); Heeft deelgenomen aan een workshop Hoe meet ik kwaliteit Positief advies van de bpv-begeleider of praktijkopleider Positief advies van de trajectbegeleider PAGINA 21 VAN 106

22 Eisen voor deelname aan het examen van een verantwoordingsverslag of assessmentgesprek Als je een verantwoordingsverslag of een assessmentgesprek wit examineren gelden eisen. Je mag pas aan dat examen deelnemen als je voldoet aan de vooraf vastgestelde eisen. Die eisen zijn als volgt: Examen Werkprocessen Eisen Verantwoordingsverslag-1 Praktijkopdrachten (behalve praktijkopdracht 2.4) van fase 1 en fase 2 zijn op minimaal voldoende niveau afgerond Assessmentgesprek-1 Praktijkopdrachten (behalve praktijkopdracht 2.4) van fase 1 en fase 2 zijn op minimaal voldoende niveau afgerond. Verantwoordingsverslag-2 Praktijkopdracht 2.4 en de praktijkopdrachten van fase 3 zijn op minimaal voldoende niveau afgerond. Assessmentgesprek-2 Praktijkopdracht 2.4 en de praktijkopdrachten van fase 3 zijn op minimaal voldoende niveau afgerond. PAGINA 22 VAN 106

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bol Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Cohorten 2009-2010 Versie Juni 2009 Inleiding Competentiegericht opleiden heeft tot doel

Nadere informatie

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009

N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie