Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzorgd wonen: een concept met toekomst!"

Transcriptie

1 Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

2 Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanpak van het onderzoek Vraagstelling Werkwijze Verzorgd wonen nader omschreven Omschrijving verzorgd wonen Positionering verzorgd wonen Typering cliënten verzorgd wonen Omschrijving cliënten Leveringsvoorwaarden Zorgzwaarte van de cliënten bij verzorgd wonen Zorginhoudelijke en infrastructurele eisen bij verzorgd wonen Zorginhoudelijke voorzieningen Samenstelling, omvang en deskundigheid van een zorgteam bij een steunpunt uurs beschikbaarheid van zorg (professionele alarmopvolging) Opvang alarmroep Noodzakelijke minimale schaalgrootte in aantal cliënten Schaalgrootte en prevalentie Welzijn en dienstverlening Eisen aan infrastructuur van een steunpunt Eisen aan de woningen van de cliënt Kosten van verzorgd wonen Overzicht kostencomponenten verzorgd wonen Kosten zorginhoudelijke voorzieningen Kosten welzijn en dienstverlening Kosten bouwkundige voorzieningen (stand-alone steunpunt) Totale kosten van verzorgd wonen Financieringsmogelijkheden van verzorgd wonen Huidige financieringsbronnen Toekomstige financiering verzorgd wonen Kosten verzorgd wonen vergeleken met intramurale kosten Samenvattende conclusies en aanbevelingen Samenvattende conclusies Aanbevelingen IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 2 van 47

4 Bijlagen Bijlage 1. Zorgaanbieders verzorgd wonen Bijlage 2. Leden klankbordgroep Bijlage 3. Literatuurlijst Bijlage 4. IZA s V&V Bijlage 5. Opbrengsten met de huidige extramurale AWBZ-tarieven IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 3 van 47

5 Voorwoord Deze rapportage bevat een exploitatiemodel voor het concept verzorgd wonen: een concept met toekomst! Dit model biedt zorgaanbieders inzicht in de zorginhoudelijke en financiële kengetallen die bij verzorgd wonen aan de orde zijn, ongeacht de financieringswijze. Het hier beschreven exploitatiemodel kan worden gebruikt bij het opzetten en/of verder uitbreiden van initiatieven om extramuraal zorg te leveren aan cliënten waarvoor verzorgd wonen geschikt is. In het kader van de modelontwikkeling is frequent contact geweest met de zorgaanbieders die actief zijn op het gebied van verzorgd wonen. Op deze plaats willen de onderzoekers hen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking en waardevolle bijdragen. Tevens bedanken wij de leden van de klankbordgroep voor hun actieve inbreng. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 4 van 47

6 1. Inleiding Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat is sinds jaren het beleid van de overheid ten aanzien van alle burgers. Met de verdere inkleuring van de gemoderniseerde AWBZ, waarbinnen de functie Verblijf minder vaak geïndiceerd zal worden en de beoogde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), krijgt dit beleid een extra prikkel. De ontwikkelingen van scheiden van wonen en zorg en extramuralisering spelen ook binnen de ouderenzorg. Steeds meer zorgaanbieders willen hun diensten buiten de eigen muren aanbieden en ontwikkelen nieuwe extramurale zorgvormen om op de vraag van ouderen, om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, in te spelen. De mate waarin zorg in de thuissituatie kan worden aangeboden c.q. kan worden verkregen, is sterk afhankelijk van de beschikbare voorzieningen om de noodzakelijke zorg en begeleiding onder de juiste condities te kunnen realiseren. Bij extramurale zorgverlening speelt de concrete uitwerking en exploitatie van de zorginhoudelijke en bouwkundige infrastructuur een cruciale rol. De signalen uit het veld rondom extramuralisering zijn voor Arcares aanleiding geweest om Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs B.V. (bureau HHM) te vragen een model te ontwikkelen waarbij zorgaanbieders inzicht krijgen in de zorginhoudelijke en financiële kengetallen voor het concept verzorgd wonen, ongeacht op welke wijze de financiering zal plaatsvinden. De verwachting is dat dit in de toekomst vooral een combinatie zal zijn van financiering via eigen bijdragen van cliënten, via de gemeente (WMO en andere gemeentelijke financieringen) en via de AWBZ. Het hier beschreven exploitatiemodel kan worden gebruikt bij het opzetten en/of verder uitbreiden van initiatieven om extramuraal zorg te leveren aan cliënten waarvoor verzorgd wonen geschikt is. LEESWIJZER Hoofdstuk 2 beschrijft de in dit onderzoek gehanteerde werkwijze. In hoofdstuk 3 wordt het concept verzorgd wonen nader omschreven. Hoofdstuk 4 gaat in op de cliëntgroep waarvoor verzorgd wonen geschikt is. Voor een nadere typering van deze cliënten wordt daarbij tevens gekeken vanuit de leveringsvoorwaarden die binnen de huidige indicatiestelling worden gehanteerd. Hoofdstuk 5 behandelt de eisen die bij verzorgd wonen worden gesteld aan de zorg- en bouwkundige infrastructuur en de specifieke kenmerken voor de woning van de cliënt. Tevens komen de organisatorische aspecten zoals de beschikbaarheid, omvang en deskundigheid van het personeel en de schaalgrootte voor verzorgd wonen aan de orde. Hoofdstuk 6 gaat in op de kosten van verzorgd wonen. Hoofdstuk 7 behandelt de huidige en toekomstige mogelijkheden van financiering van verzorgd wonen. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 5 van 47

7 Tevens worden berekeningen gemaakt die inzicht bieden in de vergelijking tussen verzorgd wonen enerzijds en het intramurale alternatief anderzijds. Daarmee ontstaat een beeld van de substitutieruimte die verzorgd wonen kan bieden. Hoofdstuk 8 bevat tot slot de conclusies en aanbevelingen. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 6 van 47

8 2. Aanpak van het onderzoek Dit hoofdstuk behandelt de vraagstelling en werkwijze van het onderzoek en de wijze waarop het exploitatiemodel voor verzorgd wonen tot stand is gekomen. 2.1 Vraagstelling Het doel van het onderzoek is een model te ontwikkelen waarbij zorgaanbieders inzicht krijgen in zorginhoudelijke en financiële kengetallen voor het concept verzorgd wonen. CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG Op welke wijze kan een V&V-zorgaanbieder verzorgd wonen optimaal organiseren en wat zijn de financiële consequenties? DEELVRAGEN 1. Wat zijn de kenmerken van de cliëntgroep(en) die in aanmerking komt voor verzorgd wonen? Wat is de zorgbehoefte van de relevante cliëntgroep(en)? 2. Welke (varianten van) leveringsvoorwaarden gelden voor deze cliëntgroep(en)? 3. Wat zijn de organisatorische aspecten van de zorg- en bouwkundige infrastructuur bij het realiseren van verzorgd wonen? 4. Wat zijn de financiële aspecten van de zorg- en bouwkundige infrastructuur bij het realiseren van verzorgd wonen? Welke actor (AWBZ, gemeente, cliënt, et cetera) zal welk deel van de kosten kunnen financieren, gegeven de huidige financiële regels? 5. Gegeven de uitkomsten van de stappen 1 t/m 4 en gegeven de kosten van de relevante intramurale vormen van zorg: Welke ruimte is er om cliënten een keuze te kunnen laten maken tussen intramurale en extramurale vormen van zorg ( substitutieruimte )? 2.2 Werkwijze In het onderzoek zijn de volgende stappen gevolgd: STAP 1: BESCHRIJVING VERZORGD WONEN EN CLIËNTGROEP(EN) Aan de hand van vakliteratuur, beschrijvingen van praktijkcasussen en diverse gesprekken met zorgaanbieders die actief zijn op het gebied van verzorgd wonen, zijn het concept verzorgd wonen en de betreffende cliëntgroep(en) nader omschreven. In bijlage 1 is aangegeven met welke zorgaanbieders, telefonisch of op locatie, is gesproken. Bijlage 3 bevat een overzicht van de geraadpleegde literatuur. STAP 2: BENOEMEN (VARIANTEN VAN) LEVERINGSVOORWAARDEN Voor een nadere typering van de cliënten waarvoor verzorgd wonen geschikt is, is tevens aansluiting gezocht bij de vier leveringsvoorwaarden zoals deze binnen de indicatiestelling worden gehanteerd. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 7 van 47

9 Hierdoor wordt mede inzichtelijk aan welke criteria de logistieke processen (zowel zorginhoudelijk als bouwkundig) moeten voldoen. STAP 3: ORGANISATORISCHE ASPECTEN De beschrijving van de cliëntgroep en de gedefinieerde leveringsvoorwaarden bepalen de eerste contouren van het model. Op basis hiervan en aan de hand van vakliteratuur en praktijkervaringen zijn de eisen, die bij verzorgd wonen worden gesteld aan de zorg- en bouwkundige infrastructuur, in kaart gebracht. Daarbij is tevens gekeken naar de specifieke kenmerken die voor de woning van de cliënt aan de orde zijn. Uitgaande van de zorginhoudelijke en bouwkundige eisen en de gemiddelde zorgvraag (omvang) van de cliënt waarvoor verzorgd wonen geschikt is, zijn de organisatorische consequenties zoals de beschikbaarheid, omvang en deskundigheid van het personeel en de schaalgrootte in kaart gebracht. STAP 4: FINANCIËLE ASPECTEN Op basis van de zorginhoudelijke en bouwkundige eisen bij verzorgd wonen, zijn de gemiddelde kosten van verzorgd wonen in beeld gebracht vanuit het oogpunt van de zorgaanbieder, ongeacht de financier. Daarbij is onderscheid gemaakt in de volgende kostencomponenten: zorginhoudelijke voorzieningen, inclusief 24-uurs beschikbaarheid van zorg; bouwkundige voorzieningen; welzijn en dienstverlening. Bij het in beeld brengen van de kosten is uitgegaan van een normatieve benadering. Deze normatieve benadering is vervolgens getoetst aan de werkelijke kosten zoals deze in de praktijk van toepassing zijn. Indien financiële gegevens niet of in onvoldoende mate beschikbaar waren, zijn aannamen gemaakt zodat het model toch een totaalbeeld geeft. Op basis van de kosten en de huidige financiële regels is in kaart gebracht welke actor welk deel van de kosten financiert. STAP 5: SUBSTITUTIERUIMTE In deze stap zijn berekeningen gemaakt die inzicht moeten bieden in de vergelijking tussen verzorgd wonen enerzijds en het intramurale alternatief anderzijds. Daarmee ontstaat een beeld van de substitutieruimte die verzorgd wonen kan bieden. KLANKBORDGROEP Ten behoeve van de uitvoering van het onderzoek is een klankbordgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers namens Arcares, het Ministerie van VWS, het CTG/ZAio en Zorgverzekeraars Nederland. Zie bijlage 2 voor de samenstelling van de klankbordgroep. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 8 van 47

10 3. Verzorgd wonen nader omschreven De tendens dat steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen, heeft naast een veranderde zorgvraag tot gevolg dat behoefte ontstaat aan specifieke woon-, zorg- en welzijnsarrangementen. Alleen als er voldoende en passende zorg en diensten in de buurt zijn, kunnen ouderen zelfstandig blijven wonen. Alvorens dieper in te gaan op de organisatorische en financiële aspecten wordt het concept verzorgd wonen in dit hoofdstuk nader omschreven en gepositioneerd. 3.1 Omschrijving verzorgd wonen Bij verzorgd wonen gaat het er om kwetsbare ouderen met een gecombineerde zorg- en welzijnsvraag zo lang mogelijk op een menswaardige manier in de gelegenheid te stellen thuis te blijven wonen. Het gaat om het scheiden van wonen en zorg. Verzorgd wonen heeft betrekking op zelfstandige wooneenheden of woningen waar 24-uurs zorg op afroep mogelijk is door de aanwezigheid van een infrastructuur voor wonen, zorg en welzijn. De welzijnscomponent bestaat met name uit recreatieve en sociaal-culturele activiteiten die in de nabijheid aanwezig zijn om de zelfredzaamheid van de ouderen te handhaven en sociaal isolement te voorkomen. In de praktijk kan de infrastructuur fysiek gestalte krijgen in: een stand-alone steunpunt; een gekoppeld steunpunt: dat wil zeggen dat het steunpunt onderdeel is van bijvoorbeeld een instelling voor verblijf, een woonzorgcomplex of een multifunctioneel dienstencentrum, samen met bijvoorbeeld de eerstelijns gezondheidszorg. Door deze zorginfrastructuur kunnen strakkere leveringsvoorwaarden voor de zorg en begeleiding worden gegarandeerd ten opzichte van zelfstandig wonen zonder steunpunt. Ook is de afstand tot de haalfuncties 1 kleiner. Verzorgd wonen gaat verder dan zelfstandig wonen met planbare zorg plus calamiteitenzorg. Verzorgd wonen biedt: (een gevoel van) Veiligheid door de garantie van de noodzakelijke nabijheid van zorg/begeleiding. Dat wil zeggen snel ter plaatse indien nodig of dat de zorgverlener, zonodig, regelmatig even binnenloopt bij de cliënt, zowel overdag als s nachts. In de praktijk geldt een responstijd van maximaal 20 minuten, tenzij in overleg met de cliënt een langere responstijd is overeengekomen. Een restaurant en recreatieve en sociaal-culturele activiteiten in de directe nabijheid van de woning. 1 Haalfuncties, zoals dagactiviteiten, restaurant en ontmoeting, worden gehaald door de gebruiker. Deze functies moeten voldoende dicht bij de woning worden aangeboden of bereikbaar zijn met goede vervoersmogelijkheden en toegankelijk zijn. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 9 van 47

11 Een, voor de cliënt, totaalpakket van wonen, zorg en welzijn. Dit komt tot uiting in functies voor de coördinatie van de zorg 1, zoals een zorgbemiddelaar, casemanager of ouderenadviseur. Deze functionarissen vervullen, naast een contactverzorgende, een belangrijke rol als aanspreekpunt voor de cliënt. 3.2 Positionering verzorgd wonen Om verzorgd wonen nader te positioneren, worden de volgende woonsettingen binnen de V&V onderscheiden: Omschrijving woonsetting I II III IV V VI Wonen zonder steunpunt Wonen nabij standalone steunpunt Wonen nabij gekoppeld steunpunt Wonen verbonden met gekoppeld steunpunt Kleinschalig groepswonen Verblijf in een instelling Individueel zelfstandig wonen zonder steunpunt in de buurt. Geclusterd zelfstandig wonen in de buurt van een standalone steunpunt (woning is niet via overdekte gangen verbonden met het steunpunt, responstijd max. 20 min.). Geclusterd zelfstandig wonen in de buurt van een steunpunt dat onderdeel is van een instelling voor verblijf, een woonzorgcomplex of een multifunctioneel dienstencentrum (woning is niet via overdekte gangen verbonden met het steunpunt, responstijd max. 20 min.). Geclusterd zelfstandig wonen, via overdekte gangen verbonden met een steunpunt dat onderdeel is van een instelling voor verblijf, een woonzorgcomplex of een multifunctioneel dienstencentrum (responstijd max. 20 min.). Binnen de V&V ook wel beschermd wonen genoemd: een kleinschalige groepswoning met gemeenschappelijke voorzieningen. Verblijf in een grootschalige instelling (intramuraal). Tabel 1. Omschrijving diverse woonsettingen binnen de V&V Aan de hand van enkele relevante aspecten, zoals deze uit de vakliteratuur (zie bijlage 3) en ervaringen in de praktijk (zie bijlage 1) naar voren zijn gekomen, kan verzorgd wonen als volgt worden geconcretiseerd en gepositioneerd. 1 Coördinatie van zorg omvat ook informatieverstrekking over de diverse mogelijkheden van zorg- en dienstverlening (zoals maaltijden, hulpmiddelen, huursubsidie), regelen/bemiddelen naar een dienstenpakket zoals een klussendienst, boodschappenservice, maaltijdverzorging en hulp bij financiële zaken. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 10 van 47

12 Wat wordt geboden Woonsetting Huishoudelijke verzorging Personenalarmering (hulp in geval van calamiteiten) Zorg/begeleiding op afspraak (planbare zorg) Maaltijdenservice/ restaurant Zorg/begeleiding op afroep (aanzienlijke kans op onplanbare zorg) Nabijheid van recreatieve en sociaal-culturele activiteiten (haalfunctie) Coördinatie van zorg Dagbesteding 1 Permanent toezicht (24 uur per dag) I II Wonen zonder steunpunt Wonen nabij standalone steunpunt X X X X 2 X X X X X X X X III Wonen nabij gekoppeld steunpunt X X X X X X X X IV V VI Wonen verbonden met gekoppeld steunpunt Kleinschalig groepswonen Verblijf in een instelling X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X X Tabel 2. Afbakening en positionering concept verzorgd wonen Bij de woonsettingen II, III en IV is sprake van verzorgd wonen. Dit betreft het tussensegment tussen enerzijds ouderen die volledig zelfstandig wonen en geen zorg of alleen planbare zorg/begeleiding ontvangen eventueel in combinatie met personenalarmering bij calamiteiten en anderzijds ouderen die zijn aangewezen op verblijf in een instelling omdat de zorg noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een beschermende woonomgeving, een therapeutisch leefklimaat dan wel permanent toezicht al dan niet in de vorm van kleinschalig groepswonen waarbij sprake is van 24 uur per dag permanent toezicht. De kern van het concept verzorgd wonen is de beschikbaarheid van zorg en begeleiding 24 uur per dag (met een maximale responstijd van 20 minuten) en de aanwezigheid van een restaurant en activiteitencentrum in de nabijheid. Er wordt vanuit gegaan dat aan de organisatorische randvoorwaarde van een responstijd van maximaal 20 minuten kan worden voldaan in een wijk of dorp 1 Dagbesteding is zorggeoriënteerd, gericht op het opheffen van c.q. het omgaan met beperkingen die in de persoon zelf zijn gelegen. Er is sprake van dagbesteding als de zorgbehoefte aan dagbesteding is geformaliseerd in het zorgplan van de cliënt en in principe een niet vrijblijvend karakter heeft. Recreatieve en sociaal-culturele activiteiten voorzien in een zinvolle invulling van het bestaan van cliënten en hebben in principe een vrijblijvend karakter. 2 Maaltijdenservice is een brengfunctie en kan geboden worden, ongeacht de woonsetting. Een belangrijke voorwaarde van verzorgd wonen is een restaurant in de directe nabijheid (haalfunctie). Dit is bij individueel zelfstandig wonen (woonsetting 1) niet als vereiste aan de orde. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 11 van 47

13 van inwoners. Dit kan betekenen dat in het plattelandsgebied het geografische werkterrein wat groter is. Bij het inbedden van de infrastructuur voor verzorgd wonen is het wenselijk, zoniet vanuit doelmatigheidsoverwegingen noodzakelijk, om aan te sluiten bij beschikbare of reeds geplande voorzieningen, zowel binnen als buiten de AWBZ (maaltijden/restaurant, welzijn, activiteiten). Ook zal samenwerking moeten worden gezocht met welzijnsorganisaties en woningcorporaties om voor ouderen een doelmatig en sluitend aanbod van wonen, zorg en welzijn in de lokale situatie te realiseren. Ook samenwerking met de gehandicaptenzorg en GGZ kan schaalvoordelen opleveren. Bij een gekoppeld steunpunt kan maximale doelmatigheid voor het gebruik van de bouwkundige voorzieningen worden bereikt. Deze optie dient dan ook bij voorkeur te worden gekozen. Opgemerkt dient te worden dat enkele geïnterviewde zorgaanbieders ook zorg op afroep bieden (met een responstijd van maximaal 30 minuten) zonder steunpunt. Er is dan echter voor de cliënt geen sprake van een totaalpakket inclusief recreatieve en sociaal-culturele activiteiten in de nabijheid en coördinatie van zorg. Deze organisatorische varianten worden vooralsnog niet gerekend tot het concept verzorgd wonen. Het specifieke en groepsgewijze karakter van dagbesteding vereist een aparte organisatie. Aangenomen wordt dat een voorziening voor dagbesteding is ondergebracht en zal worden georganiseerd in een gekoppeld steunpunt of een multifunctioneel dienstencentrum. De ervaringsdeskundigen geven aan dat bij het realiseren van extramurale zorg en verzorgd wonen een voorziening van tijdelijke opvang in de keten aanwezig dient te zijn. Het gaat daarbij om kortdurende opvang, met tijdelijk permanent toezicht, bij (herstel van) ziekte of ter voorkoming daarvan en/of ter ontlasting van de mantelzorg. In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat deze voorziening is ondergebracht c.q. bedden zijn geoormerkt bij instellingen voor verblijf. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 12 van 47

14 4. Typering cliënten verzorgd wonen Dit hoofdstuk gaat in op de cliënten waarvoor verzorgd wonen geschikt is. Voor de typering van de cliënten is gebruik gemaakt van vakliteratuur (zie bijlage 3) en praktijkervaringen van de zorgaanbieders die verzorgd wonen inmiddels exploiteren. Voor een nadere typering van deze cliënten is in paragraaf 4.2 tevens gekeken vanuit de leveringsvoorwaarden die binnen de huidige indicatiestelling worden gehanteerd. 4.1 Omschrijving cliënten Verzorgd wonen heeft, zoals hiervoor beschreven, betrekking op ouderen die onder speciale voorwaarden zelfstandig kunnen wonen. Deze noodzakelijke voorwaarden betreffen de aanwezigheid van een zorgteam, restaurant en activiteitencentrum in de nabijheid. De belangrijkste onderscheidende factor van verzorgd wonen ten opzichte van volledig zelfstandig wonen (woonsetting I) is de nabijheid van zorg/begeleiding. Dat wil zeggen dat de zorg/begeleiding 24 uur per dag op afroep beschikbaar is. Op basis hiervan kunnen ouderen, waarbij de kans groot is dat men onverwachts zorg/begeleiding nodig heeft, toch zelfstandig blijven wonen. In verband met het handhaven van de zelfredzaamheid en het voorkomen van sociaal isolement, is het voor de doelgroep tevens van belang dat recreatieve en sociaal-culturele activiteiten in de nabijheid aanwezig zijn. De huidige praktijkervaringen laten zien dat verzorgd wonen zich richt op chronisch zorgbehoevende, psychogeriatrisch en somatisch zieke ouderen, denk aan: Ouderen met beperkte fysieke zelfredzaamheid, die slecht mobiel zijn, transfers niet meer zelfstandig kunnen maken (hulp nodig hebben bij veel ADL-activiteiten). Ouderen met ernstige somatische beperkingen en beperkte sociale zelfredzaamheid. Ouderen, waaronder ouderen met beginnende dementie, die behoefte hebben aan structuur, veiligheid en psychosociale begeleiding, met andere woorden ouderen die de regie over hun eigen leven beginnen te verliezen. Ouderen met dementie in een verder gevorderd stadium en er is een partner/mantelzorg aanwezig die het tekort in het voeren van de regie kan compenseren. Bij al deze ouderen is sprake van meervoudige hulpvragen. Ook zijn er meerdere zorgmomenten per dag/nacht aan de orde. In uitzonderlijke gevallen kan dit oplopen tot meer dan 10 momenten. Daarbij is sprake van een aanzienlijke kans op vraag naar onplanbare zorg/begeleiding ofwel een noodzaak voor zorg op afroep. Dit gaat verder dan zorg bij calamiteiten (noodhulp). IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 13 van 47

15 Uit de praktijk komt echter naar voren dat de zorg en begeleiding in zeer grote mate volgens afspraak geboden 1 wordt, ook s nachts 2. Door de vele contacten met de cliënt, wordt de zorg op afroep beperkt. De zekerheid voor de cliënt dat er binnen 20 minuten hulp is als het nodig is en het feit dat de afspraken worden nagekomen, leiden er in de praktijk toe dat cliënten nauwelijks een beroep doen op de onplanbare zorg. De praktijk wijst uit dat wat betreft somatische aandoeningen zeer veel mogelijk is binnen verzorgd wonen 3. Verzorgd wonen is niet meer haalbaar indien de stoornis/beperking van dien aard is dat benodigd medisch technisch handelen niet in de thuissituatie mogelijk is. Het gaat dan om intensieve persoonlijke verzorging, medische begeleiding en paramedische hulp. Verzorgd wonen stelt vooral eisen aan de sociale redzaamheid en het regievermogen van de cliënt of diens mantelzorger, los van het feit of men daar fysiek handen en voeten aan kan geven. Cliënten moeten in staat zijn om delen van de dag alleen te zijn, structuur aan te brengen, te alarmeren, regie te voeren, eigen wensen aan te geven, te communiceren en hulp te organiseren. Verzorgd wonen blijkt in de praktijk nog mogelijk bij enig regieverlies. Dit is ook afhankelijk van de mogelijkheden van de mantelzorg, in hoeverre de mantelzorg het tekort in het voeren van de regie (deels) kan compenseren. Zorginhoudelijk gezien ligt de grens bij pg-problematiek bij de noodzaak van permanent toezicht, 24 uur per dag. Zodra iemand een gevaar wordt voor zichzelf of de omgeving, dwaalgedrag vertoont, er onveilige situaties en/of overlast ontstaan, niet meer zelf de regie over zijn leven kan voeren en voortdurend hulp nodig heeft bij de dagstructurering is continu toezicht aan de orde en is de cliënt aangewezen op kleinschalig beschermd wonen of verblijf in een intramurale instelling. De eerdergenoemde behoefte aan veiligheid blijkt in de praktijk vooral tijdens de nacht van belang. Cliënten moeten er vertrouwen in hebben en niet in paniek raken. De ervaring leert dat mensen met een zwaardere zorgbehoefte veel vaker kiezen voor zelfstandig wonen waarbij de woningen en het steunpunt via overdekte gangen met elkaar verbonden zijn. Men ervaart een groter gevoel van veiligheid/geborgenheid dan bij de woningen, die niet via gangen met elkaar verbonden zijn, met alle effecten op de zorgvraag van dien. Kort samengevat zijn de volgende aspecten bij verzorgd wonen aan de orde: Er is sprake van meervoudige (gecombineerde) zorg- en welzijnsvragen. Men is aangewezen op 24 uurs zorg op afroep (permanente noodzaak). Er worden eisen gesteld aan het regievermogen van de cliënt of diens mantelzorger. 1 Dit in tegenstelling tot het ADL-clusterwonen zoals door Fokus en Amstelrade geëxploiteerd waarbij planbare zorg ook op afroep wordt geboden. 2 Zorgmomenten s nachts bestaan uit helpen bij toiletbezoek, helpen bij transfers maken (voorkomen van valrisico s), verwisselen van incontinentiemateriaal en controlemomenten in het kader van structureren van het dagelijks leven: bijvoorbeeld kijken of mensen (nog) in bed liggen. 3 In individuele situaties kan dit afwijken en is verzorgd wonen mogelijk mede afhankelijk van het cliëntsysteem, motivatie en spankracht van de cliënt (vertrouwen hebben, niet in paniek raken), betrokkenheid en inzet mantelzorg/partner/familie, veiligheid en gevoel van veiligheid. Zelfstandig wonen moet nog wel een meerwaarde hebben. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 14 van 47

16 Cliënt (of diens mantelzorger) is (fysiek, psychisch, verstandelijk) in staat om op eigen initiatief te alarmeren en de komst van de zorgverlener af te wachten en/of de cliënt kan de komst van de zorgverlener afwachten zonder ernstig in de problemen te komen. Er is (een sterke) behoefte aan contacten, sociaal netwerk (voorkomen van eenzaamheid). Dit vraagt om de nabije aanwezigheid van een restaurant en activiteitencentrum. De doelgroep voor verzorgd wonen zal binnen de huidig indicatiestelling niet meer in aanmerking komen voor intramuraal verblijf. De voor deze doelgroep noodzakelijke ondersteuning, te weten 24-uurs beschikbaarheid van zorg/begeleiding en de aanwezigheid van een restaurant en activiteitencentrum in de nabijheid moeten voor de cliënt integraal worden geboden. Verondersteld mag worden dat indien niet aan deze voorwaarden van verzorgd wonen kan worden voldaan, de cliënten zijn aangewezen op intramuraal verblijf. 4.2 Leveringsvoorwaarden Voor een nadere typering van de cliënten waarvoor verzorgd wonen geschikt is, kan tevens aansluiting worden gezocht bij de leveringsvoorwaarden zoals die in de huidige indicatiestelling voor de AWBZ worden gehanteerd. Voor de duidelijkheid: dat hierop wordt aangesloten betekent niet dat er vanuit wordt gegaan dat het concept van verzorgd wonen geheel of grotendeels uit de AWBZ wordt gefinancierd. De leveringsvoorwaarden zeggen iets over de context waarin de zorg en begeleiding geleverd moet worden en over de mate van beschikbaarheid van de zorg. Het gaat om de afstand tussen de zorgverlener en de cliënt en daarmee de snelheid waarmee de zorgverlener aanwezig kan zijn om zorg te verlenen. Opgemerkt dient te worden dat deze voorwaarden geen onderdeel zijn van het indicatiebesluit en er in die zin geen rechten aan kunnen worden ontleend. De volgende vier leveringsvoorwaarden worden binnen het huidige protocol Indicatiestelling voor Verblijf onderscheiden: a. Volgens afspraak, op geplande tijden. Het tijdstip waarop de zorg wordt geboden wordt vooraf gepland en afgesproken met de cliënt; de cliënt is in staat om die planning (mee) te maken, afspraken te maken en te houden (thuis te zijn, te weten dat er iemand komt etc). b. Volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand). Het tijdstip waarop de zorg wordt geboden wordt vooraf gepland en afgesproken met de cliënt. De cliënt is in staat om die planning (mede) te maken, afspraken te maken en die te houden (thuis te zijn, te weten dat er iemand komt etc). Daarnaast doen zich ongeplande zorgmomenten voor. De cliënt is aangewezen op assistentie bij ADL, transfers en toiletgang. Daarnaast kunnen er zich meer of minder risicovolle situaties voordoen waarbij gealarmeerd wordt: bijv. valrisico, angstaanvallen, noodzaak voor verpleegkundige interventies. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 15 van 47

17 Een verzorgende moet op onplanbare momenten opgeroepen kunnen worden; de cliënt is (fysiek, psychisch, verstandelijk) in staat een alarm te bedienen en de komst van de zorgverlener af te wachten. c. Voortdurend in de nabijheid (toezicht in de nabijheid). Cliënten die door (vooral) cognitieve beperkingen - zoals bij gevorderde dementie, complexe NAH, ernstige verstandelijke handicap - behoefte hebben aan continue begeleiding en toezicht. Stoornissen kunnen op cognitief vlak (regie, vermogen om te alarmeren) liggen, maar ook bij fysieke problemen waarbij gevaar optreedt is deze voorwaarde noodzakelijk. De zorgverlener loopt regelmatig (b.v. om de paar uur) even 'binnen' bij de cliënt om te kijken of hij zorg nodig heeft. De cliënt heeft in principe planbare zorg nodig, maar heeft daarnaast ook regelmatig niet (altijd) te plannen zorg nodig (zoals blijkt uit ervaring), waarvoor al dan niet directe interventie nodig is. De cliënt heeft actief en passief toezicht nodig, want kan niet (altijd) zelf alarmeren. Dit, bijvoorbeeld vanwege het verlies van de regie over het dagelijks leven. De cliënt kan de onaangekondigde komst van de zorgverlener afwachten zonder ernstig in de problemen te komen. Wanneer dit toezicht of deze mate van nabijheid niet met mantelzorg, domotica, enz. geboden kan worden, is de functie verblijf aangewezen. d. 24 uur per dag direct aanwezig (toezicht steeds actief). Vanuit de stoornissen en beperkingen van de cliënt is het noodzakelijk dat er voortdurend toezicht in nabijheid is. Stoornissen kunnen op cognitief vlak (regie, vermogen om te alarmeren) liggen, maar ook bij fysieke problemen waarbij (levens)gevaar optreedt, is deze voorwaarde noodzakelijk (b.v. bij intensieve chronische ademhalingsondersteuning). De zorgverlener is in staat binnen de maximaal toegestane tijd te reageren. De zorgverlener houdt de cliënt 24 uur per dag in de gaten; hij is geen moment 'uit het oog'; er kan ook elk moment iets (ernstig) mis gaan (b.v. cliënt gaat staan en wil lopen, terwijl het valgevaar heel groot is en de cliënt zich dat niet realiseert). De cliënt is niet meer in staat te beoordelen of hij zorg nodig heeft, hulp in te roepen en hulp af te wachten; er zijn heel regelmatig ongeplande zorgmomenten, zowel overdag als 's nachts. Wanneer deze toezicht en nabijheid niet verantwoord met mantelzorg, domotica enz. geboden kunnen worden, is de functie verblijf aangewezen. Het is aan de cliënt om te kiezen voor het al dan niet verzilveren van verblijf. IO/05/2074/arc, HHM 2005 Pagina 16 van 47

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 9. Kortdurend Verblijf 2011 Kortdurend Verblijf Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5 3.1 Permanent toezicht 5 3.2 Overname permanent toezicht 5 4

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5

Praktijkvoorbeeld. Pagina 1 van 5 Toekomst verzorgingshuizen: complexiteit exploitatie zorg- en dienstverlening vaak over het hoofd gezien Vooral kleine verzorgingshuizen krijgen het lastig Door de extramuralisering van de zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Achtergrond

Hoofdstuk 1 Achtergrond Werkinstructie: Palliatief Terminale Zorg (PTZ) Datum: 06 oktober 2006 Ingangsdatum: Per direct Hoofdstuk 1 Achtergrond Inleiding In de terminale fase van hun leven kunnen mensen met een levensbedreigende

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Beschermende woonomgeving 4 2.3 Therapeutisch leefklimaat 4 2.4 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013

Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Zorgzwaartepakketten Sector GGZ Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2534/izzp ZZP 1B GGZ Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) voor verzekerden jonger dan drieëntwintig jaar Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf

Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Verkenning effecten zorgzwaartebekostiging voor cliëntgroepen zonder verblijf Enschede, maart 2008 MK/08/0440/imz2 mw. drs. M. Kingma mw. drs. M.L. Pansier-Mast mw. ir. H. van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ

Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Prestaties Zorgzwaartepakketten GGZ Sector GGZ GGZ-B Voortgezet verblijf met begeleiding _ 1B GGZ Deze cliëntgroep heeft vanwege een psychiatrische aandoening een vorm van behandeling (geneeskundige zorg)

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2014 December 2013 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 201 4 ZZP 4 VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Deze

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl.

Voor u ligt een opzet van de Wmo-arrangementen GGZ, zoals voorbereid in de werkgroep BW van 24 augustus en 15 september jl. V02 Wmo arrangementen GGZ - Werkgroep Beschermd Wonen (BW) Aan : Fysieke overlegtafel Beschermd Wonen 20 september 2016 Van : Werkgroep Beschermd Wonen Datum : 16 september 2016 Inleiding De Wmo-arrangementen

Nadere informatie

69 Zorgzwaartepakketten

69 Zorgzwaartepakketten DC 69 Zorgzwaartepakketten verstandelijk gehandicapten 1 Inleiding Cliënten die zorg in het kader van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) nodig hebben, kunnen aanspraak maken op een budget daarvoor.

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

Inzicht en Uitzicht. Om zelfstandige ouderen zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Inzicht en Uitzicht. Om zelfstandige ouderen zoveel mogelijk van dienst te zijn. Inzicht en Uitzicht Om zelfstandige ouderen zoveel mogelijk van dienst te zijn. Onthul en exploiteer de talenten die je bezit. De talenten die zorgcentra als Randmeer en Weideheem ontplooien spelen tegenwoordig

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage

Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis. Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Analyse databestanden ten behoeve van verblijfszorg thuis Eindrapportage Enschede, 18 juni 2007 NV/07/1673/afp mw. ir. N.M.H. van

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

REGELING CA/NR-100.045

REGELING CA/NR-100.045 Bijlage 1 bij ACON/khes/Care/AWBZ/06/23c REGELING Aanlevering en verspreiding scoregegevens zorgzwaartepakketten (ZZP's) ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit Gelet op artikel 68, eerste lid, Wet

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Sociale redzaamheid Stabilisatie. (Geleidelijke) achteruitgang

Sociale redzaamheid Stabilisatie. (Geleidelijke) achteruitgang Bijlage 1 Voorbeeld Zorgzwaartepakket ZZP 4 VV BESCHUT WONEN MET DEMENTIEZORG CLIËNTPROFIEL Deze cliëntengroep heeft vanwege matige dementiële problematiek, eventueel in combinatie met langdurende psychiatrische

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2011 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging 5 2.3 Gebruikelijke

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 23 oktober 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2010. Bijlage 7. Behandeling 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 5 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden of

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM

AANBOD ZORGARRANGEMENT WOON-ZORGCENTRUM WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-M A I L: I N F O@ P E N N E M E S. NL - W E B S I T E : W W W.PENN E M E S.NL K AM E R V A

Nadere informatie

Zorg in april De zorg in 2015 en verder. »WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet. »Zorgverzekering

Zorg in april De zorg in 2015 en verder. »WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet. »Zorgverzekering De zorg in 2015 en verder. De zorg in 2015 en verder. AWBZ»WLZ (wet langdurige zorg)»wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)»jeugdwet»zorgverzekering Hans de Bruijn 1 Wie Wet Waar Zorgverzekering: Grondslag:

Nadere informatie

Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is.

Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is. Onderwerp: Samenvatting: Bij de beslissing of een indicatie zonder verblijf mogelijk is, moet worden afgewogen of thuis een zorginhoudelijk verantwoorde oplossing mogelijk is. Bij de beoordeling of een

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg de exploitatie van de zorg en dienstverlening drs. J.H.M. van Ginneken 25 oktober 2012 Overheidsbeleid SWZ Beleidsstukken 24 juni 2012: Voortgangsrapportage Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden

Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden Overzicht maatwerkvoorzieningen Dordrecht en Drechtsteden WMO Beschermd Wonen (contract Dordrecht) Naam product: Normalisering Wonen Specifiek kenmerk van product: Ondersteuning is 24/7 oproepbaar en beschikbaar

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING.

AANBOD ZORGARRANGEMENTEN OP DE VERPLEEGAFDELING. WOON ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN, PENNEMES 7, 1502 WV ZAANDAM T E L E F O O N: 075-6504110- F A X: 075-6504129 E-MAIL: INFO@PENNEMES.NL - WEBSITE : WWW. P E N N E M E S.NL K A M E R V A N KOOPHANDEL 41.232.103

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Cliënten met ZZP VG5. Enschede, 8 maart 2010 AD/10/0690/imzvg5. drs. Alette van Dijk Jonkman dr. Patrick Jansen ir. Hinke van der Werf

Cliënten met ZZP VG5. Enschede, 8 maart 2010 AD/10/0690/imzvg5. drs. Alette van Dijk Jonkman dr. Patrick Jansen ir. Hinke van der Werf Cliënten met ZZP VG5 Enschede, 8 maart 2010 AD/10/0690/imzvg5 drs. Alette van Dijk Jonkman dr. Patrick Jansen ir. Hinke van der Werf Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Werkwijze... 6

Nadere informatie

Zorgcirkels Nachtzorg

Zorgcirkels Nachtzorg Zorgcirkels Nachtzorg elkom Frenk van den Berg Hoofd CommunicatieCentrale en team 24 uur zorg Agenda Nachtzorg en zorgcirkels Visie Beleid Organisatie Met het OOG op morgen Context Vergrijzing en ontgroening

Nadere informatie

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag

Datum 26 juni 2017 Betreft Advies Overige zorg voor cliënten met ADL assistentie en een zeer zware zorgvraag > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011

Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie. Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg. drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 Een gezonde zorgexploitatie van uw woonzorglocatie Jacqueline van Ginneken Bureau Ouderenzorg Rekenen aan zorg drs. J.H.M. van Ginneken 7 juni 2011 juni 2011 www.kcwz.nl 1 Een grote kans. dat u voornemens

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind

Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Beschermende woonomgeving voor een 17-jarig kind In de Beleidsregels is bepaald dat een beschermende woon-omgeving voor een kind beschouwd moet worden als door

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel

Aantal cliënten per stelsel nu en. Straks 18.400. Figuur 1 - Aantal cliënten (18-) naar huidig en toekomstig stelsel Gehandicaptenzorg van AWBZ naar Jeugdwet Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg. Vanuit verschillende domeinen wordt dan de zorg voor kinderen en jongeren onder de 18

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c

BELEIDSREGEL CA-300-536. Volledig Pakket Thuis. Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c Bijlage 12 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Volledig Pakket Thuis Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Extramuralisering Hengelo

Extramuralisering Hengelo Extramuralisering Hengelo 8 Onderdeel van ZZP-prijs zorgfuncties verblijfscomponenten Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Schoonmaak; eigen appartement en openbare ruimten Voeding;

Nadere informatie

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest

Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra. Zorgpalet Baarn-Soest Jacintha Engelhart Manager Zorg aan huis en Dagcentra Zorgpalet Baarn-Soest Uitgangspunten Persoonlijk,Vertrouwd en Dichtbij! Zorg aan huis in integrale kleine wijkteams, bekende gezichten Individuele

Nadere informatie

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak.

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Indicatiestelling voor verblijf Sinds 1 januari 2011 heeft de verzekerde, die is aangewezen op verblijf, aanspraak op zorg die is opgenomen in het ZZP, behorend bij het cliëntprofiel

Nadere informatie

Waard evol Wonen met Zorg

Waard evol Wonen met Zorg Waard evol Wonen met Zorg Ontwikkeling van een gezamenlijke visie op wonen & zorg in de regio Bommelerwaard Samenvatting Introductie De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en de woningcorporaties Woonlinie,

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 3. Gebruikelijke zorg 2010 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Toepassing op de functies Persoonlijke Verzorging, Verpleging en Begeleiding 4 2.1 Gebruikelijke Persoonlijke Verzorging 4 2.2 Gebruikelijke Verpleging 5 2.3 Gebruikelijke

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015

Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 63559 14 juli 2015 Beleidsregels indicatiestelling aangepaste woningen gemeente Zaanstad 2015 In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg

Zelfstandig Wonen met Ondersteuning. Ondersteuning Mantelzorg Dagcentrum, Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg Wonen Zorg Welzijn Ieder mens telt Welkom bij Woonzorgcentrum en Verpleeghuis De Molenberg in hartje Groenlo. De Molenberg is een begrip als het

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg

Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden wonen en zorg in de ouderenzorg facts and figures 2 Gevolgen voor het huishoudboekje bij scheiden van wonen en zorg in de ouderenzorg Auteurs: Dit is een uitgave

Nadere informatie

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)

Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Afbakening Wet langdurige zorg (Wlz) en samenwerking Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Er is in de praktijk onduidelijkheid over de grens tussen de Wlz en de Wmo / Jeugdwet. Inhoud: - Aanspraak Wmo

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014

Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 Analyse Beschermd wonen regio Holland Rijnland 5 december 2014 1 Toelichting bij de analyse De centrumgemeente Leiden heeft op verschillende momenten in 2014 gegevens ontvangen over Beschermd wonen van

Nadere informatie

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol

Wet langdurige zorg. Bijeenkomst 31 maart 2015. Christiaan Dol Wet langdurige zorg Bijeenkomst 31 maart 2015 Christiaan Dol May 12, 2015 Inhoud bijeenkomst Kennismaking en inleiding Wettelijke kaders Spelers Wlz Wet langdurige zorg Indicatiestelling PAUZE Overgangsrecht

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s

ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s ZLP-> ZZP s en Cliëntagenda s Copyright 2008 by Bureau Advisaris B.V. All rights reserved. De teksten en afbeeldingen in dit document zijn intellectueel eigendom van Advisaris BV en haar opdrachtgever

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders

Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Opzet gegevensuitwisseling Plein en aanbieders Informatie Deelovereenkomst In de bijlage 3 bij de deelovereenkomst van de Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein is een nadere beschrijving van de productcode

Nadere informatie

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010

Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Aan de uitvoeringsorganen Zorgverzekeringswet en/of AWBZ Circulaire nr. Betreft uitvoering krachtens de Datum 10/01 AWBZ 23 december 2010 Onderwerp Wijzigingen Besluit zorgaanspraken AWBZ 2011 Ingangsdatum

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Verblijf/ zorgzwaartepakket. Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Verblijf/ zorgzwaartepakket. Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 19 april 2010 Uitgebracht aan: Zorgvorm: Indicatie voor verblijf bij kinderen; per geval vaststellen in hoeverre er sprake is van enige ondoelmatigheid

Nadere informatie