Ontwerponderzoeksplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwerponderzoeksplan"

Transcriptie

1 Ontwerponderzoeksplan Leer hoe ik leer: Transfer van theorie naar praktijk Master PM groep 11C Student: Joke Christiaans Begeleider: Dr. Tirza Bosma

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksvraag Onderzoeksmethode OPERA Beschrijving van de context Diagnose van de situatie opstellen van de redeneerketen Beschrijving van het arrangement Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie Bepalen van de benchmark Uitvoering en meting Literatuurlijst

3 1 Inleiding Het opleiden van beroepskrachten op een ROC verloopt niet altijd tot tevredenheid van het toekomstige werkveld. De werkvelden waar de cursisten van de opleiding VZ-IG van het Nova College worden opgeleid merkten op dat de cursisten die zij begeleiden, niet of niet volledig in staat zijn om transfer te maken van theorie naar praktijk. Zij zijn daarmee niet de werknemers van de toekomst. Een aantal werkvelden wilden daardoor liever niet meer dat de cursisten op het ROC werden opgeleid. Zij wilden de opleiding in company laten plaatsvinden. Het doel daarvan was tweeledig. De cursisten zouden meer binding krijgen met de instelling en zouden eerder en beter in staat zijn tot het maken van transfer van theorie naar praktijk. Het Nova College is een in company project gestart in februari 2012 bij de Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen. Tegelijk met het starten van dit project, startte ook een onderzoek naar de effecten van het opleiden in de praktijk. In dit onderzoek stond de vraag centraal: wat hebben cursisten nodig om transfer van theorie naar praktijk te kunnen maken en hoe kun je als opleiding transfer van theorie naar praktijk bevorderen. Deze vragen zijn onderzocht bij cursisten, praktijkopleiders en docenten van de betreffende opleiding. De resultaten van dit onderzoek geven aanleiding voor het ontwerpen van een interventie. In dit ontwerponderzoeksplan wordt die interventie uitgewerkt. 3

4 2 Onderzoeksvraag In het analyseonderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal: De hoofdvraag voor het onderzoek: Hoe bevorder je als opleiding de ontwikkeling van transfer van theorie naar praktijk binnen de opleiding VZ-IG? Hoofdvraag voor de analysefase: Hoe zijn de factoren motivatie, leerstijl, verwachting en zelfregulatie van invloed op het ontwikkelen van transfer in het toepassen van theorie naar praktijk bij de cursisten van de BBL opleiding VZ-IG? Om te achterhalen hoe de factoren motivatie, leerstijl, verwachting en zelfregulatie van invloed zijn op het ontwikkelen van transfervaardigheden zijn de volgende deelvragen onderzocht: Welke invloed hebben motivatie, leerstijl, verwachting en zelfregulatie van de cursist op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? Welke invloed hebben de sfeer, de werkbegeleider en de praktijkopleider op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? Welke invloed heeft de docent op het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk? Hoe ontwikkelt de cursist de deelvaardigheden plannen, doelen stellen en reflecteren, die transfer van theorie naar praktijk bevorderen? 4

5 3 Onderzoeksmethode Het analyseonderzoek was exploratief ( Baarda, de Goede, 2006) van aard. Vooraf was duidelijk dat er onvrede bestond binnen het werkveld over de mate van transfer die de cursisten konden maken van theorie naar praktijk. Duidelijk was ook dat de werkvelden meer invloed op de opleiding wilden uitoefenen omdat zij verwachten dat dat ervoor zou zorgen dat het niveau van transfer van theorie naar praktijk bij cursisten zou vergroten. Welke elementen daarvoor zorgen, of van belang zijn, bij het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk was niet nader omschreven. Ook de rol van het ROC bij het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk was niet benoemd. Vooraf waren er geen theorieën of hypothesen die getoetst moesten worden. Het doel van de analyse was juist om samenhangen en verschillen te onderscheiden, waarna mogelijk een hypothese geformuleerd kon worden. Om dit te onderzoeken is een online enquête afgenomen onder cursisten. De cursisten werd gevraagd op welke manier zij op school en in de praktijk werkten aan de vaardigheden die nodig zijn om transfer van theorie naar praktijk te ontwikkelen. Die vaardigheden liggen op het gebied van feedback, reflecteren, leerstijl, plannen, doelen stellen, zelfregulatie. Daarnaast zijn cursisten, docenten en praktijkopleiders geïnterviewd. In de interviews werd gevraagd naar de ervaringen van de verschillende respondenten met het toepassen van transfer van theorie naar praktijk en de wensen. De resultaten van de enquête zijn verwerkt met Excel, de interviews zijn uitgewerkt in transcripten, waar vervolgens labels in zijn gemaakt die zijn samengebracht in een taxonomie. De resultaten van de enquête, de interviews en het literatuuronderzoek zijn met elkaar in verband gebracht (triangulatie) en hebben geleid tot 3 conclusies: 1. Tijdens de opleiding wordt te weinig aandacht besteed aan het leren reflecteren, doordat de docenten op school niet altijd in staat zijn reflecterende vragen te stellen om een reflecterende leerhouding te creëren bij cursisten en doordat in de beroepspraktijk nauwelijks gereflecteerd wordt, vaak enkel op verzoek. 2. De grootste groep cursisten heeft bijna geen referentiekader wanneer het gaat om zorgsituaties omdat zij minder dan een jaar werkervaring in de zorg hebben wanneer zij starten in de opleiding, wat betekent dat zij voorbeelden tijdens lessen niet herkennen uit eigen ervaring. De lessen sluiten voor die leerlingen minder goed aan op wat zij beleven in de praktijk omdat zij zelf het verband tussen beide niet zien. 3. De werkbegeleider op de afdeling vervult een sleutelrol wanneer het gaat om het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk. De opleiding van die werkbegeleider zou alle competenties moeten bevatten die hem in staat stellen werkbegeleider te zijn. Zowel op school als in de praktijk is dat niet het geval. 5

6 4 OPERA 4.1 Beschrijving van de context Via het Ontwerpgericht Projecten Expliciteren met de Redeneerketen Aanpak, ofwel OPERA, een methode om op systematische wijze projecten te beschrijven en de daarmee opgedane kennis over te dragen en /of de effecten vast te stellen wordt het arrangement in kaart gebracht. Het arrangement, het afnemen van de checklist, wordt uitgevoerd op 3 plekken, te weten de afdeling praktijkopleiding van de Zonnehuisgroep Amstelland ( ZHGA), de 15 afdelingen van de instelling ZHGA waar de cursisten van de onderzoeksgroep leerling zijn en het team docenten VZ-IG van de locatie Zijlweg van het Nova College. De afdeling praktijkopleiding van de ZHGA bestaat uit 6 praktijkopleiders(po). Deze PO houden zich bezig met het plaatsen van cursisten op afdelingen, het houden van voortgangs- en beoordelingsgesprekken met die cursisten m.b.t. hun leerproces en leervorderingen en met het opleiden van werkbegeleiders die de taak hebben om het leren op de afdeling te begeleiden. Alle praktijkopleiders zijn HBO geschoold op het gebied van praktijkopleiding, 3 van de 6 opleiders hebben een 2 e graads docentenbevoegdheid. De praktijkopleiders hebben een spilfunctie in het overbrengen van informatie tussen de werkvloer,de school en de cursisten. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van deskundigheidsbevordering aan de werkbegeleiders op de afdelingen en voor het initiëren van het leerproces op die afdeling. Op 15 afdelingen worden deze 15 cursisten begeleid door 15 werkbegeleiders. Dit zijn gediplomeerde verzorgenden IG of verpleegkundigen, als zodanig werkzaam op de afdeling, die voor het merendeel een korte cursus werkbegeleiding hebben gehad van de praktijkopleiders of elders. Alle cursisten hebben tenminste 1 werkbegeleider waar zij tenminste 1 keer per week mee samenwerken. De werkbegeleider monitoort en plant samen met de cursist het leerproces en beoordeelt dit op vastgestelde momenten in de opleiding. De werkbegeleider heeft een spilfunctie in het leggen van verbanden tussen de theorie en de praktijk, waarmee hij de cursist helpt om transfer van theorie naar praktijk toe te passen. De werkbegeleider heeft belang bij het toepassen van reflectie en feedback om dit proces te begeleiden. Uit de analyse blijkt dat de werkbegeleiders niet altijd even goed omgaan met reflectie en feedback. In het merendeel van de gevallen wordt aangegeven dat er alleen gereflecteerd wordt wanneer een cursist daar specifiek om vraagt, en dat feedback zich beperkt tot het aangeven van wat er niet goed gaat terwijl dat wat wel goed gaat niet wordt benoemd. Geen bericht, goed bericht lijkt de handelswijze te zijn. Het docententeam van de opleiding VZ-IG van de locatie Zijlweg in Haarlem bestaat uit 13 docenten. Uit die 13 docenten zijn er 10 geselecteerd om mee te doen. Van deze docenten 10 hebben er 7 een verpleegkundige achtergrond, een komt uit de dieëtiek, een heeft een sociaal-agogische achtergrond en een heeft een pedagogische achtergrond. Zeven van deze docenten werkt langer dan 5 jaar 6

7 uitsluitend in het onderwijs. Twee docenten werken korter dan 2 jaar in het onderwijs en 1 docent werk zowel in het onderwijs als in de beroepspraktijk. De docenten leggen met hun lessen de theoretische achtergrond voor het beroepsgedrag van de cursisten. De docenten hebben een spilfunctie in het verbinden van de theoretische achtergronden met de beroepspraktijk door het toepassen van reflectie en feedback. Zij hebben daarmee ook een voorbeeldfunctie waar cursisten zich aan kunnen spiegelen. Daarnaast leggen zij in hun lessen de basis voor de competenties van de werkbegeleider, omdat die in theorie worden uitgediept. Daarmee hebben docenten een directe link met de praktijkopleiders, die vanuit de competenties van de werkbegeleider in de theorie, een beschrijving maken van het profiel van een werkbegeleider in de instelling. In de analyse geven cursisten aan dat de wijze waarop reflectie en feedback worden gebruikt in de opleiding er niet in alle gevallen voor zorgt dat zij dat leren, of dat zij geneigd zijn dat zelf toe te passen. Docenten geven aan dat zij het onderdeel werkbegeleiding binnen de opleiding een ondergeschoven kindje vinden, waarmee ze bedoelen dat zij ervaren dat er weinig aandacht is in de lessen voor de competenties van een werkbegeleider. Zij geven ook aan dat zij het soms lastig vinden om met hun lessen aan te sluiten bij de beroepspraktijk van de cursisten, omdat zij soms al een lange tijd zelf niet meer werkzaam zijn in het beroep, en daardoor de actuele situatie missen. 4.2 Diagnose van de situatie Om transfer van theorie naar praktijk te bevorderen is een veilig leerklimaat nodig waar fouten mogen worden gemaakt (Senge, 1990), waar uitdagende leersituaties voorkomen die het in zich hebben om theorie en praktijk te verenigen en waar begeleiders zijn die zowel theoretisch als praktisch goed onderlegd zijn en principes als feedback en reflectie zo kunnen toepassen dat een cursist daar van leert. Daarnaast speelt de werkbegeleider op de afdeling een cruciale rol waar het gaat om het begeleiden van dat proces. Het aanleren van werkbegeleiderscompetenties moet een rol hebben in de opleiding tot VZ-IG. Uit de analyse blijkt dat niet altijd zo te worden ervaren. Er is vaak geen sprake van een veilig leerklimaat, zowel niet op school als niet in de praktijk, omdat cursisten aangeven dat zij afgerekend worden op fouten of alleen feedback krijgen als ze iets fout hebben gedaan. Dat is een probleem wanneer je wilt dat transfer van theorie naar praktijk gaat optreden. Een veilig leerklimaat betekent dat je ruimte biedt om te experimenteren, te reflecteren en aan verbetering te werken (Poell 1, 2012). Fouten maken wordt niet bestraft maar juist gezien als leerervaring (Senge, 1990). Daarvoor zijn de vaardigheden van de begeleiders op het gebied van feedback en reflectie in alle omstandigheden van groot belang. Het eerste probleem kan gedefinieerd worden als: De cursisten worden begeleid door begeleiders die niet vaardig zijn in reflectie en feedback. 1 Co-auteur Canon van het leren 7

8 Begeleiders zijn hier te onderscheiden in: - Docenten - Praktijkopeiders - Werkbegeleiders Een werkbegeleider zal, om goed te kunnen begeleiden, eerst zelf moeten weten aan welke onderdelen en eigenschappen werkbegeleiding moet voldoen. Die onderdelen en eigenschappen worden deels beschreven binnen het kwalificatiedossier VZ-IG (Calibris, 2010) omdat het een kwalificerend onderdeel is van de opleiding. Aan de invulling en uitwerking van die beschrijving geeft de opleiding zelf inhoud, bij voorkeur in samenwerking met het beroepenveld. Dat lijkt tot nu toe niet tot een eenduidige beschrijving geleid te hebben, waardoor de cursisten binnen hun opleiding niet structureel werken aan de competenties of eigenschappen die verwacht worden van een werkbegeleider (Kragten, 2012). Het tweede probleem kan gedefinieerd worden als: De cursisten worden binnen de opleiding VZ-IG niet voorbereid op de rol van werkbegeleider, die van ze wordt verwacht wanneer zij gediplomeerd zijn. Om goed in te zetten op het verbeteren van de kwaliteit van het opleiden van een werkbegeleider is het van belang om te achterhalen hoe bekwaam de betrokkenen zichzelf achten op alle aspecten van het begeleiden van cursisten. Een belangrijke rol is daar weggelegd voor reflectie. Reflecteren kun je zien als het systematisch nadenken over je activiteiten om daar leerervaringen uit op te doen (Korthagen, 2006), zie figuur 1: Figuur 1: De Reflectiecirkel. (Korthagen, 2006) 8

9 Een voorbeeld van een systeem voor reflectie is een checklist. Een checklist kan een hulpmiddel zijn om bewustwording tot stand te brengen en leerdoelen te formuleren. Zonder het overzicht dat de checklist geeft, zouden respondenten zich van die leerdoelen in mindere mate bewust zijn (Lagerweij, 2004). De effectiviteit van de antwoorden in de checklist is wel afhankelijk van de vragen die gesteld worden en de condities waaronder de checklist wordt afgenomen. Bij vragen die gaan over het bepalen van de eigen competentie, bestaat de kans dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven (Baarda, 2009). Dit effect vermindert wanneer de checklist anoniem wordt ingevuld. Daarnaast kun je een lastige vraag op verschillende manieren laten terugkomen in de checklist (Evers, 2007). 4.3 opstellen van de redeneerketen Met behulp van redeneerketens zijn twee interventies geformuleerd die voort komen uit de twee problemen vanuit het analyseonderzoek. Er zijn nog meer interventies mogelijk. Voor dit onderzoek beperk ik me tot deze twee, omdat ik verwacht dat met deze interventies het meest complete overzicht van benodigde en gewenste competenties ontstaat. De nulmeting wordt gevormd door de conclusies uit de analyse. De eindmeting wordt gevormd door het overzicht van leervragen, dat ontstaat na het invullen van de checklists, te bespreken met de respondenten. Ik verwacht dat die leervragen aanleiding gaan geven tot het opstellen van een leerlijn werkbegeleiding voor de opleiding VZ-IG en voor het samenstellen van een training werkbegeleiden in de instelling voor de ZHGA. 9

10 Interventie 1 Mechanisme Outcome DOC/PO/WB worden zich bewust van de onderdelen van feedback DOC/PO/WB kunnen vanuit hun eigen sterke en zwakke punten m.b.t. de onderdelen van feedback leervragen formuleren. Afnemen van een checklist om het competentieniveau van de docent/po/wb op gebied van feedback en reflectie te meten. DOC/PO/WB worden zich bewust van de onderdelen van reflectie DOC/PO/WB worden zich bewust van de voorwaarden voor feedback DOC/PO/WB kunnen vanuit hun eigen sterke en zwakke punten m.b.t. de onderdelen van reflectie leervragen formuleren. DOC/PO/WB kunnen vanuit hun eigen sterke en zwakke punten m.b.t. de voorwaarden voor feedback leervragen formuleren. DOC/PO/WB worden zich bewust van de voorwaarden voor reflectie DOC/PO/WB kunnen vanuit hun eigen sterke en zwakke punten m.b.t. de voorwaarden voor reflectie leervragen formuleren. 10

11 Interventie 2 Mechanisme Outcome Docenten worden zich bewust van de vaardigheden van werkbegeleiding Door bewustwording ontstaat motivatie om leerplan te veranderen Het afnemen van een checklist om de inhoud van het beroepsgedrag m.b.t werkbegeleiding In kaart te brengen. PO worden zich bewust van de vaardigheden van WB Er ontstaat een overzicht van competenties voor de WB Door bewustwording ontstaat motivatie om de opleiding van WB anders te begeleiden De PO kunnen het niveau van de huidige wb vaststellen m.b.v. de checklist De PO kunnen de competenties gebruiken als hulpmiddel om WB toe te wijzen op de afdelingen 11

12 4.4 Beschrijving van het arrangement Vanuit de redeneerketens zijn twee interventies beschreven. Voor beide interventies wordt een checklist opgesteld om het eigen competentieniveau te meten. De checklist wordt afgenomen bij 10 docenten van de opleiding VZ-IG team Zijlweg, 6 praktijkopleiders (PO) van de ZHGA en de 15 werkbegeleiders van de 15 cursisten van de onderzoeksgroep. Voor het samenstellen van de items op de checklist wordt gebruik gemaakt van de data die verzameld is in de analysefase en waaruit de conclusies zijn ontstaan. Verder wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande checklisten m.b.t. feedback en reflectie. Ten slotte wordt gebruik gemaakt van de literatuurbeschrijving rondom feedback en reflectie. Zodra de checklist ontworpen is, wordt deze op de CvI (Consortium voor Innovatie) conferentie gepresenteerd aan belangstellenden, bestaand uit docenten, managers en beleidsmakers uit het MBO. Deze groep wordt gevraagd de checklist in te vullen en er feedback op te geven. De feedback wordt vervolgens verwerkt in de checklist. De docenten en PO die gevraagd gaan worden de interventie uit te voeren, worden daarop voorbereid met een korte presentatie over de resultaten van het analyseonderzoek en het ontstaan van de checklist. Voor de docenten gebeurt dat tijdens een teamvergadering, voor de PO tijdens een opleidersoverleg. De werkbegeleiders op de afdelingen krijgen door de checklist voor de eerste keer met het onderzoek te maken. Voor hen wordt een begeleidend schrijven gemaakt wat met de cursisten van de onderzoeksgroep wordt doorgenomen. Aan de cursisten uit de onderzoeksgroep wordt vervolgens gevraagd de checklist te introduceren bij hun eigen werkbegeleider en deze in te laten vullen. Alle checklists worden anoniem ingevuld, de identiteit van de invuller geeft geen meerwaarde voor de verkregen data. Respondenten wordt wel gevraagd hun functie aan te geven. De checklists zullen zowel digitaal als paperbased worden afgenomen. De docenten en de PO wordt gevraagd dat digitaal te doen, gebruik makend van een online enquêteinstrument. Voor de werkbegeleiders zal de checklist paperbased mee gegeven worden aan de cursisten van de onderzoeksgroep. De data van die lijsten wordt nadien gedigitaliseerd. De docenten die gevraagd wordt mee te werken aan het invullen van de checklist, zijn geselecteerd op basis van expertise en ervaring met de doelgroep. Alle docenten werken minimaal 0.4 FTE met de doelgroep. De docenten en PO wordt aansluitend aan de presentatie gevraagd om de checklist digitaal in te vullen. Alle respondenten krijgen een week de tijd om de checklists in te vullen. Zij ontvangen een paar dagen voor het verstrijken van de termijn een reminder. De planning wordt als volgt gehanteerd: 12

13 Wanneer Wat Wie Week 14 Opstellen checklist a.h.v. analyseverslag Joke Week 15 Presentatie checklist op CvI; feedback vragen aan Joke/deelnemers CvI de deelnemers Week 15 Verwerken feedback checklist CvI Joke Week 15 Checklist voor GO insturen Joke/Tirza Week 18 Opstellen begeleidend schrijven bij checklist Joke Week 19 Voorbereiden docenten tijdens teamoverleg Team niveau 3 Zijlweg Week 19 Voorbereiden praktijkopleiders tijdens Opleidersteam Zonnehuis opleidersoverleg Week 19 Voorbereiden werkbegeleiders door cursisten Cursisten zonnehuisgroep mbv begeleidend schrijven Week 19 Afnemen checklist docenten tijdens teamoverleg Team niveau 3 Zijlweg Week 19 Afnemen checklist praktijkopleiders tijdens Opleidersteam Zonnehuis opleidersoverleg Week 19 Afnemen checklist werkbegeleiders Cursisten zonnehuisgroep en hun werkbegeleiders Week 20/21 Verslagleggen verkregen data in poster Joke week 23/24 Posterpresentatie interventie aan het team VZ-IG team + evalueren/bediscussiëren van de Joke en team N3 (met observatie Marco Snoek) leervragen die het team geformuleerd heeft. Week 25/26 Posterpresentatie aan de opleidingsgroep Joke, opleidingsgroep, Bert en Ard 4.5 Vaststellen van variabelen en indicatoren voor de resultaatevaluatie Voor de evaluatie van de interventie worden heldere en duidelijke onderzoeksvragen gesteld die het effect van de interventie meten. Onderzoeksvragen zijn: Is men zich bewust van de functie van reflectie tijdens het begeleiden van cursisten? Is men zich bewust van het niveau waarop men zelf reflecteert? Is men zich bewust van de functie van feedback tijdens het begeleiden van cursisten? Is men zich bewust van het niveau waarop men zelf feedback hanteert? Is men zich bewust van begeleidingsstrategieën? Is men zich bewust van de manier waarop men zelf begeleid? Heeft men een realistisch beeld van de rol van de werkbegeleider? Heeft men een realistisch beeld van de competenties van de werkbegeleider? Is men zich bewust van de rol die het leerklimaat speelt bij het leren? Is men zich bewust van de eigen invloed op het leerklimaat? Met behulp van deze onderzoeksvragen kunnen variabelen en indicatoren beschreven worden. 13

14 Variabele Reflectie Feedback Begeleiden Rol werkbegeleider Leerklimaat Indicator Men is zich, door het lezen van de items in de checklist, bewust geworden van de eigen mate van vaardigheid in reflecteren en stelt daar leervragen over. Men is zich, door het lezen van de items in de checklist, bewust geworden van de eigen mate van vaardigheid in het geven en ontvangen van feedback en stelt daar leervragen over. Men is zich, door het lezen van de items in de checklist, bewust geworden van de eigen mate van vaardigheid in begeleiden en stelt daar leervragen over. Men is zich, door het lezen van de items in de checklist, bewust geworden van de rol en de competenties van de werkbegeleider en stelt daar leervragen over Men heeft een beeld van het eigen leerklimaat en van de condities waaronder een leerklimaat leren bevorderd of belemmerd. Na het afnemen en analyseren van de checklists, zullen in een bijeenkomst de checklists met de respondenten geëvalueerd worden zodat van de leervragen die benoemd zijn concrete acties kunnen worden gemaakt, bv door ze te verwerken in een leerlijn of een training. 4.6 Bepalen van de benchmark Een benchmark bepalen voor dit onderzoek is lastig omdat er geen onderzoek bekent is waarmee de checklist kan worden vergeleken. De onderzoeksresultaten kunnen wel gebruikt worden om een benchmark te maken voor eventueel vervolgonderzoek of voor het inzetten van dit onderzoek in andere branches. Hooguit kan een poging gewaagd worden tot interne benchmarking (Swinkels, de Vrind & Boerkamp, 1998) door te meten of door het gebruik van de checklist a sense of urgency gecreëerd is, waardoor respondenten, bewust geworden van wat zij willen veranderen, de wens uiten tot het samenstellen van trainingen of leerlijnen met betrekking tot het vergroten van hun competenties op de benoemde gebieden. 14

15 4.7 Uitvoering en meting De interventie wordt uitgevoerd door de checklist af te nemen bij de docenten, praktijkopleiders en werkbegeleiders. De respons wordt geanalyseerd, samengevat en er worden conclusies geformuleerd. Die conclusies worden met de respondenten besproken in een bijeenkomst. Voor de docenten wordt een teamoverleg gepland rondom de resultaten met het doel om terug te koppelen en te verhelderen, zodat van daaruit de leervragen omgezet kunnen worden in een concrete vraag, bv het ontwikkelen van een leerlijn werkbegeleiding. De evaluatie van de doelen gebeurt aan de hand van de indicatoren. Voor de praktijkopleiders wordt een opleideroverleg gepland rondom de resultaten met het doel om terug te koppelen en te verhelderen, zodat van daaruit de leervragen omgezet kunnen worden in een concrete vraag, bv het ontwikkelen van een training werkbegeleiding. De evaluatie van de doelen gebeurt aan de hand van de indicatoren. De werkbegeleiders ontvangen schriftelijk een samenvatting van de door hen aangegeven leervragen. De praktijkopleiders ontvangen die ook. De praktijkopleiders nemen de rol van de onderzoeker over wanneer zij die leervragen gaan bespreken met de werkbegeleiders, zodat zij daar een concrete vraag van kunnen maken, bv. een training reflecteren of omgaan met feedback. 15

16 5 Literatuurlijst Baarda, D.B., de Goede, M.P.M. (2006). Basisboek methoden en technieken, Groningen: Noordhoff Baarda, D.B., de Goede, M.P.M., Theunissen, J.(2009). Basisboek kwalitatief onderzoek, Groningen/Houten: Noordhoff Evers, J.(2007). Kwalitatief interviewen: Kunst én Kunde. Den Haag: Lemma Korthagen, F. Koster, B. Melief, K. Tichelaar, A. ( 2006). Docenten leren reflecteren. Soest: Nelissen Kragten, H.H.G.(2012). Een valide instrument om het leerklimaat voor studenten verpleegkunde in de Nederlandse ziekenhuizen te meten. International journal of nursing studies: Universiteit Utrecht Kwalificatiedossier Verzorgende-IG (2010) website SBB(APA opzoeken) Lagerweij, N. Lagerweij-Voogt, J.(2004). Anders Kijken. Antwerpen-Apeldoorn: Garant Marzano, M. Miedema, W. ( 2005). Leren in 5 dimensies. Assen: van Gorkum Ruijters, M, Simons, R.J.( 2012). Canon van het leren. Deventer: Kluwer Senge, P.M.(1990). De vijfde disciplime. Schiedam: Scriptum books Swinkels, G.J.P., Vrind de H.J.A. & Boerkamp, M.A. (1998).Benchmarken; (Stimu)leren of controleren? PrimaVera working paper Amsterdam: Universiteit van Amsterdam 16

Checklist competenties begeleiding

Checklist competenties begeleiding Checklist competenties begeleiding In het onderzoek Leer hoe ik leer worden door de respondenten aandachtsgebieden genoemd die zij van belang achten bij het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk.

Nadere informatie

Checklist competenties begeleiding

Checklist competenties begeleiding Checklist competenties begeleiding In het onderzoek Leer hoe ik leer worden door de respondenten aandachtsgebieden genoemd die zij van belang achten bij het ontwikkelen van transfer van theorie naar praktijk.

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Analyseverslag. Leer hoe ik leer: het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk. Begeleider: dr. Tirza Bosma. Student: Joke Christiaans

Analyseverslag. Leer hoe ik leer: het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk. Begeleider: dr. Tirza Bosma. Student: Joke Christiaans Analyseverslag Leer hoe ik leer: het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk Begeleider: dr. Tirza Bosma Student: Joke Christiaans Voorwoord... 1 Samenvatting... 2 1 Geschiedenis en probleemstelling...

Nadere informatie

Analyseverslag. Leer hoe ik leer: het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk. Begeleider: dr. Tirza Bosma. Student: Joke Christiaans

Analyseverslag. Leer hoe ik leer: het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk. Begeleider: dr. Tirza Bosma. Student: Joke Christiaans Analyseverslag Leer hoe ik leer: het bevorderen van transfer van theorie naar praktijk Begeleider: dr. Tirza Bosma Student: Joke Christiaans Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Samenvatting... 2 1 Geschiedenis

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Voorstel en voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Naam indiener Mailadres: Telefoonnummer: Naam/namen van de presentatoren: en

Voorstel en voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Naam indiener Mailadres: Telefoonnummer: Naam/namen van de presentatoren: en Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Naam indiener Jolanda Cuijpers Mailadres: jolanda.cuijpers@leijgraaf.nl Telefoonnummer: 0618184849 Naam/namen van de presentatoren: Marielle den

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Docenten in het hoger onderwijs zijn experts in wát zij doceren, maar niet noodzakelijk in hóe zij dit zouden moeten doen. Dit komt omdat zij vaak weinig tot geen training hebben gehad in het lesgeven.

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Reflecteren met onderbouwleerlingen is zinvol! Maar waarom en hoe?

Reflecteren met onderbouwleerlingen is zinvol! Maar waarom en hoe? Reflecteren met onderbouwleerlingen is zinvol! Maar waarom en hoe? Figuur 1: Leerlingen reflecteren samen. Daltonschool de Bongerd in Oene Bernadette Palm Het belang van reflecteren Het vergroten van kennis;

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Aantal woorden (exclusief bijlage, literatuur en samenvatting): 581 Jeffrey de Jonker Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Jeffrey de Jonker Biologie Differentiëren

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen)

Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Rollenmatrix Rollen, verantwoordelijkheden en taken docent-praktijkopleider-werkbegeleider-teamleider (leerafdelingen) Toelichting vooraf: o Als uitgangsmateriaal zijn de overzichten van taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student

De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student De ideale stageplek voor de HBO en de MBO student Aanleiding Het WOZ streeft naar kwalitatief en kwantitatief passend opleiden voor Zorg en Welzijn in West-Brabant 2020. Vanuit het werkoverleg zorg (WOZ)

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Het juiste gereedschap is het halve werk

Het juiste gereedschap is het halve werk Het juiste gereedschap is het halve werk Werkconferentie Innovatieondersteunend onderzoek: De praktijk aan zet 23 maart 2011 Dr. Daan Andriessen Hogeschool Inholland Haarlem Agenda 1. Wat is onderzoek?

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren. Emmy Vrieling

Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren. Emmy Vrieling Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren Emmy Vrieling Overzicht presentatie Wat is zelfgestuurd leren? Aanleiding Doelen Zeven ontwerpprincipes Diagnostisch instrument Interventies op basis van

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

19. Reflectie op de zeven leerfuncties

19. Reflectie op de zeven leerfuncties 19. Reflectie op de zeven leerfuncties Wat is het? Wil een organisatie kennisproductief zijn, dan heeft zij een leerplan nodig: een corporate curriculum dat de organisatie helpt kennis te genereren, te

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen.

Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Bonaventuracollege Leiden Het verbeteren van zelfwerkzaamheid van 2 havo/vwo leerlingen. Advies voor docenten Sanne Macleane 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De opbouwende leerlijn van het zelfstandig

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 2010)

Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 2010) Werkbladen Workshop zelfonderzoek project Hybride Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs (14 Oktober 010) Ilya Zitter & Aimée Hoeve Versie 5 oktober 010 Vooraf Vertrekpunt voor de monitor & audit van de

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren

Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren Management, finance en recht Ontwerpgericht onderzoek in het HBO: onderzoeken door te adviseren KWALON Conferentie Kwalitatief onderzoek in het hoger onderwijs: lessen leren van elkaar 13 december 2012

Nadere informatie

Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs

Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs VELON/VELOV CONFERENTIE Brussel, 4-5 februari 2016 Omgaan met Bumpy Moments in de context van Technisch Beroepsonderwijs Fontys Hogescholen, Eindhoven Dr. E. Klatter, Dr. K. Vloet, Dr. S. Janssen & MEd

Nadere informatie

Is de (bij)scholing in uw organisatie. effectief? meet het effect!

Is de (bij)scholing in uw organisatie. effectief? meet het effect! Is de (bij)scholing in uw organisatie effectief? meet het effect! Zorgorganisaties staan voor grote uitdagingen. Met minder mensen goede zorg leveren aan een doelgroep met steeds complexere zorgvragen.

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden.

Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Vraagstuk: Sterk vermoeden dat de communicatie van de school niet meer bij de cursisten doelgroep past en verbeterd kan worden. Huidige communicatie school : Electronische Leer Omgeving (ELO): informatie

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8

Kinderopvang Dikkertje Dap. BPV Beleidsplan. Document: 3.12 Eigenaar: Gerrie Behet. Versie: Pagina 1 van 8 1 Versie: 21-04-2015 Pagina 1 van 8 2 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Missie 4 Visie opleiden De Beroepspraktijk Vorming (bpv) 5 1. Voorwaarden voor het leerproces Taken en verantwoordelijkheden van alle

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Kijkwijzer Trajectbegeleiding. Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen

Kijkwijzer Trajectbegeleiding. Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen Kijkwijzer Trajectbegeleiding Een instrument om de kwaliteit en de effectiviteit van de trajectbegeleiding te screenen 1 LEIDING Voor u ligt de kijkwijzer trajectbegeleiding. Het instrument is ontwikkeld

Nadere informatie

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh. 11 oktober 2011

Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh. 11 oktober 2011 Doorbraakproject Werkplekleren Rijnmond Drs Ad de Jongh 11 oktober 2011 Doorbraakproject Werkplekleren Landelijk project met regionale deelprojecten Doel: het in kaart brengen van de verschillende manieren

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO

Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO Beoordelingsmodel Profielwerkstuk HAVO/ VWO 201-201 Begeleider: Naam: Examennummer: Profielvak: Het profielwerkstuk is een onderdeel van het examendossier en wordt beoordeeld met een cijfer. Het is een

Nadere informatie

ISED Denk- & leervaardighedensymposium, februari 2011 Rijksuniversiteit Groningen 2

ISED Denk- & leervaardighedensymposium, februari 2011 Rijksuniversiteit Groningen 2 Samenvattende posters van leerkrachten over Britse L2L' projecten 10 februari 2011 Titel Poster 1 Exploring cooperative learning strategies and social interaction. De lollipop methode (elke week een andere

Nadere informatie

Leergang AOS - Bijeenkomst 2 26 november 2015 Ari de Heer Hans Poorthuis Larike Bronkhorst

Leergang AOS - Bijeenkomst 2 26 november 2015 Ari de Heer Hans Poorthuis Larike Bronkhorst Leergang AOS - Bijeenkomst 2 26 november 2015 Ari de Heer Hans Poorthuis Larike Bronkhorst Programma en doelen bijeenkomst 1. Uitwisselen peerfeedback 2. Doordenken onderzoeksopzet 3. Vooruitblik startreviews

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

1 Leren op de werkplek

1 Leren op de werkplek 1 Leren op de werkplek Wat is leren op de werkplek? Om dit te verduidelijken onderscheiden we in dit hoofdstuk twee vormen van leren: formeel en informeel leren. Ook laten we zien welke vormen van leren

Nadere informatie

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016

Werken met leeruitkomsten. 7 november 2016 Werken met leeruitkomsten 7 november 2016 Wat zijn leeruitkomsten? Een leeruitkomst is een meetbaar resultaat van een leerervaring op basis waarvan vastgesteld kan worden in welke mate, tot op welk niveau

Nadere informatie

HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT. Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton

HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT. Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton HET AFSTUDEERONDERZOEK ALS BOUNDARY OBJECT Marco Snoek, Judith Bekebrede, Hester Edzes, Fadie Hanna, Theun Créton 1 250 deelnemers waarvan minimaal 150 leraren op een zaterdag in gesprek over bruikbaar

Nadere informatie

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013

Overzicht. Onderzoekstaal. TOHBO Inholland. Taalbeleid Inholland 5-3-2013 Overzicht Onderzoekstaal Dorian de Haan Lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs Studiedag Domein Onderwijs, leren en levensbeschouwing 12 april 2012 Taal: Taalbeleid Inholland Onderzoek: Onderzoek Domein

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012

Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012 Social media in het mbo Cyril Minnema Studie Professioneel Meesterschap CNA September 2012 Vraagstelling Kunnen social media in het lesprogramma van de niveau-4 opleiding junior account manager op het

Nadere informatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie

Bijlage 2-9. Richtlijnen voor de prestatie Bijlage 2-9 Richtlijnen voor de prestatie Inleiding Tijdens de stage leveren studenten in feite voortdurend prestaties. Ze doen dingen die (nog) geen dagelijkse routine zijn, waar wilskracht en overtuiging

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland

Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Onderzoeksvoorstel Techniek het jaar rond! Onderzoek naar techniekbevorderende activiteiten in het basisonderwijs van Rivierenland Kenniscentrum Bèta Techniek Floor Binkhorst Februari 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstellen voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres:

Nadere informatie

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2 Voorscholingstraject: visie op leren Sessie 2 Dagindeling Visie op leren: uiteenzetting Inoefenen m.b.t. visie op leren Opdracht: Uitwisseling praktijkvoorbeelden in functie van nieuw leerplan (reeds vertrouwde

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten. Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten. Leraren Opleiding. Management & Organisatie Ontwerp Onderzoek: Paper 3: Onderzoeksinstrumenten Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Procent rekenen

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam Naam auteur(s) Nijenhuis, N Vakgebied Natuurkunde Titel Wiskunde bij Natuurkunde: de afgeleide Onderwerp Wiskunde natuurkunde transfer Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding

SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding SWPBS en HGW in curriculum lerarenopleiding Inleiding Het LEOZ (Landelijk Expertisecentrum Onderwijs en Zorg) is een samenwerkingsproject van: Fontys Hogescholen, Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg,

Nadere informatie

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek

Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Evalueren van de kwaliteit van onderzoek Een aanpak voor zelfevaluatie van nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit door vwo-leerlingen bij onderzoek in de bètavakken Promotieonderzoek in kader van

Nadere informatie

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd

voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg gebaseerd Onderwijs voor kleinschalig wonen in de ouderenzorg Gebaseerd op Verzorgende-IG (niveau 3) en Medewerker Maatschappelijke (niveau 3) van 2011-2012 Een belangrijke ontwikkeling in de ouderenzorg is kleinschalig

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan oktober 2011 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 Samenvatting Dit proefschrift onderzocht manieren om community ontwikkeling in opleidingsscholen te stimuleren. De vier studies leverden inzichten op in de manier waarop docentenin-opleiding (dio s) samenwerken

Nadere informatie

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree

De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree De maatlat verlengd: inclusief Associate Degree voor het bepalen van het eindniveau van associate-,bachelor- en masteronderzoek binnen de School of Education Erica de Bruïne Marjon Bruggink Eduard Groen

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding ADD: wat helpt volgens de leerlingen zelf?

Leerlingbegeleiding ADD: wat helpt volgens de leerlingen zelf? PROFIELPRODUCT 2 - ABSTRACT Naam auteur(s) Vakgebied Titel Onderwerp Profiel Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Links Bibliografische referentie Studentnummer Begeleider(s) Beoordelaar(s) indien bekend

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden

Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden Help ik ben geslaagd, wat nu? Thijs van der Heijden Kwetsbare doelgroep. Extra verantwoordelijkheid. Welke extra vaardigheden zijn nodig om de kansen te vergroten? Niet alleen studievaardigheden, ook sociale

Nadere informatie

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting

12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft. : OMA scholing leerlingen en stagiaires. Management samenvatting 12 augustus 2011 Aan : Van : Afdeling/functie : VTO, opleider Betreft : OMA scholing leerlingen en stagiaires Management samenvatting Binnen Mondriaan is het de afspraak dat alle medewerkers in de directe

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie