Rapport Regionale Arbeidsmarktcijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Regionale Arbeidsmarktcijfers"

Transcriptie

1 Rapport Regionale Arbeidsmarktcijfers Fase 1 PGGM Advies B.V. PGGM HR Advies 2013 Kenmerk: WGV.ZHZ/

2 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 Achtergrond en aanleiding... 3 Onderzoeksopdracht... 3 Eindresultaten... 4 Leeswijzer... 8 Nulmeting regionale arbeidsmarktcijfers... 9 Stap 1: De huidige formatie van WGV Zuid-Holland Zuid Stap 2: De vrijwillig aangesloten instellingen Stap 3: De instellingen binnen de regiogrenzen Stap 4: De instellingen buiten de regiogrenzen Stap 5: De peuterspeelzalen Resultaten Arbeidsmarktonderzoek Respondenten Verantwoording Stellingen Open vragen Bijlage: Enquête PGGM HR Advies 2013 Pagina 2

3 Management samenvatting Achtergrond en aanleiding WGV Zuid-Holland Zuid wil starten met het goed in kaart brengen van relevante personele kengetallen binnen haar regio. De arbeidsmarktcijfers in diverse beschikbare rapporten en/of instrumenten worden niet (voldoende) herkend door de aangesloten werkgevers. Hierdoor ontbreekt erkenning van de resultaten en urgentiegevoel en draagvlak om in gezamenlijkheid de regionale vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding op te pakken. Onderzoeksopdracht Ontwikkel samen met WGV Zuid-Holland Zuid een methodiek om een correcte en herkenbare nulmeting van de belangrijkste personele kengetallen te realiseren. Gebruikmakend van een matrix worden de huidige verhoudingen van de formatie over de branches gecorrigeerd. Hiervoor construeren we een zogenaamde branchematrix. Hieronder volgt een illustratie van de vormgeving en inhoud van de branchematrix inclusief correctieslag. We zullen op detailniveau (per instelling) nagaan of de formatie indeling naar branche en regio correct plaatsvindt. De vraagstelling luidt: Welk aandeel van de instellingsformatie mag terecht toegerekend worden tot een bepaalde branche binnen de regio?. Om een antwoord op deze vraag te kunnen krijgen, zullen instellingen gescheiden worden geanalyseerd. PGGM HR Advies 2013 Pagina 3

4 Eindresultaten De branchematrix De volgende branchematrix geldt na alle onderzoeksresultaten te hebben gebundeld. Opvallende resultaten: De Ziekenhuizen (ZKH) worden in de huidige overzichten overschat. Ongeveer 30% van de formatie wordt onterecht hier geplaatst. Dit betreft bijna medewerkers. De Verpleeg- en Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT) worden fors onderschat in de huidige overzichten. Ruim de helft (60%) van de huidige stand mag er nog extra toegerekend worden tot deze branche. Dit betreft ruim medewerkers extra. De Gehandicaptenzorg (GHZ) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) worden beiden overschat met respectievelijk bijna en ruim 700 medewerkers. De Kinderopvang en de Jeugdzorg worden ieder onderschat met een paar honderden medewerkers in de huidige overzichten. Echter de relatieve correctie voor de Jeugdzorg is significant met een toename van bijna een negentienvoud. Als we de totale sector zorg en welzijn analyseren zien we dat het totale medewerkersbestand voor en na de correcties nagenoeg op hetzelfde niveau blijft van ongeveer medewerkers. Echter de belangrijkste correcties gebeuren bij de herschikking van de onderliggende branches. PGGM HR Advies 2013 Pagina 4

5 De volgende tabel laat de correctiefactoren per branche zien en de toename (+) of afname (-) van het aantal medewerkers door deze correctieslag. Branches Factor Personen Ziekenhuizen 0, Verpleging & Verzorging en Thuiszorg 1, Gehandicaptenzorg 0, Geestelijke Gezondheidszorg 0,7-725 Kinderopvang 1, Jeugdzorg 18, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 0,6-422 Eerstelijnszorg 1,0 +8 Totaal 1,0-836 De functieverdeling Van een aantal instellingen hebben we input verzameld over de huidige functieverdeling. De respons verschilt per branche. Deze resultaten vergelijken we met het landelijke gemiddelde. Opvallende resultaten: Voor de Geestelijke Gezondheidszorg is geen data verzameld. Voor zowel de Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening als de Jeugdzorg is de verzamelde data te beperkt om een representatief resultaat te kunnen tonen. Voor de Ziekenhuizen wijken de resultaten significant af van het landelijk beeld en kunnen door de beperkte beschikbare informatie niet voldoende verklaard worden. Voor de Verpleeg- en Verzorghuizen en Thuiszorg zien we dat ze gemiddeld lagere kwalificaties in het functiehuis hebben. Relatief minder niveau 3 en meer niveau 1 en 2. Voor de Gehandicaptenzorg geldt dat er hoger gekwalificeerd personeel aanwezig is in combinatie met meer pedagogische medewerkers i.p.v. verzorgenden. Uit de meeste branches is te weinig respons binnen gekomen om representatieve resultaten te tonen. Wel mag geconcludeerd worden dat een functieverdeling o.b.v. het functiehuis van verschillende instelling tot een divers beeld leidt dat lastig vergelijkbaar is. Een verdeling o.b.v. salarisgroepen lijkt een wenselijke optie. PGGM HR Advies 2013 Pagina 5

6 De volgende grafieken laten de functieverdeling van de respondenten t.o.v. het landelijke branchegemiddelde zien voor respectievelijk de Verpleeg- en Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT) en de Gehandicaptenzorg (GHZ). Uit de respons constateren we relatief minder niveau 3 en meer niveau 1 en 2 voor de regio in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Vanuit de gesprekken met de organisaties is wel medegedeeld dat men doorgaans de verhouding 1:2 hanteert binnen het verzorgend personeel: m.a.w. voor iedere helpende (niveau 2) twee verzorgende (niveau 3). Daarnaast wil men zich meer gaan richten op het betrekken van hogere niveaus (niveau 4/5) binnen het beroepenhuis. Geen van de instellingen kon ten tijde van het interview al aangeven welke wijzigingen verwacht worden binnen het functiegebouw als gevolg van de overheidsmaatregelen. Wat in ieder geval duidelijk werd aangegeven is dat het aantal medewerkers op niveau 1 sterk zal afnemen door de verwachte bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Daarnaast verwachten de meeste instelling wel dat het aantal verpleegkundigen (niveau 4 en/of niveau 5) licht zal toenemen. PGGM HR Advies 2013 Pagina 6

7 Uit de respons constateren we relatief hoger gekwalificeerd personeel in combinatie met meer pedagogische medewerkers i.p.v. verzorgenden in vergelijking met het landelijke gemiddelde. De te verwachten ontwikkelingen binnen de Gehandicaptenzorg zorgen ervoor dat het accent meer komt te liggen op medewerkers op niveau 5. Het aantal medewerkers dat te maken heeft met direct cliëntencontact en functioneert op niveau 3 zal de komende jaren volledig worden afgebouwd. Het arbeidsmarktonderzoek Middels stellingen en open vragen is op een aantal thema s getoetst op daad- en draagkracht. Organisaties herkennen zich in het beeld dat de huidige beschikbare rapporten en/of instrumenten niet (voldoende) herkenning opleveren. Hierdoor ontbreekt erkenning van de resultaten en urgentiegevoel en draagvlak om in gezamenlijkheid de regionale vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding op te pakken. Er is behoefte om de relevante regionale personele kengetallen goed in kaart brengen. Uit de verkregen respons blijkt dat de verwachtingen voor de arbeidsmarkt de komende 2 à 3 jaar herkenbaar zijn; er zal ruimte ontstaan bij de hogere niveaus terwijl er een overaanbod zal zijn op de lagere niveaus. Het optimaliseren van de flexibele schil wordt als belangrijke maatregel gezien. Zeker omdat de zorgvraagontwikkeling lastig te bepalen is. Ook het zelf (blijven) opleiden van medewerkers wordt als een belangrijk proces gezien. Daarbij is een goede aansluiting met het onderwijs zeer wenselijk. Bovendien moet men niet alleen insteken op jongere medewerkers en reguliere beroepsopleidingen, maar ook op de zij-instromers en de oudere werkzoekenden. Instellingen erkennen hun eigen verantwoordelijkheid hierin maar zien een rol voor koepels zoals Werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid om kennis en vaardigheden van de diverse leden te verbinden en benutten. PGGM HR Advies 2013 Pagina 7

8 Leeswijzer De rapportage kent de volgende opbouw. De vijf stappen om tot een correcte en herkenbare nulmeting van de formatie te komen. Daarnaast de resultaten van de aansluitende thema s die met een enquête bij de instellingen is opgehaald. De nulmeting kent de volgende vijf stappen: Stap 1. Het overzicht van de huidige onbewerkte formatie binnen de regio van WGV Zuid- Holland Zuid. Doelstelling: Dit is het huidige vertrekpunt. De branchematrix zal de huidige verdeling als vertrekpunt gebruiken waarop de correctiefactoren toegepast kunnen worden. Stap 2. De toevoeging van de vrijwillig aangesloten instellingen naar een zorg- of welzijnsbranche. Doelstelling: Met de cijfermatige analyse van de pensioendatabase en de historische gegevens wordt deze categorie Overig verder verfijnd. Stap 3. De herindeling van de instellingen aanwezig binnen de grenzen van WGV Zuid-Holland Zuid naar een correcte zorg- of welzijnsbranche. Doelstelling: De resultaten van de enquête * worden bewerkt in deze stap. Hierbij worden de instellingen die binnen de grenzen geregistreerd staan geanalyseerd. Stap 4. De toevoeging van instellingen waarvan de hoofdlocatie buiten de grenzen van WGV Zuid-Holland Zuid valt en er sub locaties binnen de regio aanwezig zijn. Doelstelling: De resultaten van de enquête * worden bewerkt in deze stap. Hierbij worden de instellingen die buiten de grenzen geregistreerd staan geanalyseerd. Stap 5. De herindeling van peuterspeelzalen vanuit de branche Welzijn naar de Kinderopvang. Doelstelling: met de inzichten van WGV Zuid-Holland Zuid en de toekomstverwachtingen worden de peuterspeelzalen opnieuw ingedeeld. Aan het einde van iedere stap illustreren we de impact van de correcties t.o.v. de voorgaande stap. Bij het arbeidsmarktonderzoek worden aansluitende thema s met betrekking tot de toekomstontwikkelingen, de te nemen maatregelen, de zorgvraagontwikkeling, het onderwijs en de belangrijke stakeholders behandeld. * Zie bijlagen PGGM HR Advies 2013 Pagina 8

9 Nulmeting regionale arbeidsmarktcijfers Stap 1: De huidige formatie van WGV Zuid-Holland Zuid. Onderstaande tabel laat een overzicht zien van de formatie (in aantal personen) per branche voor de regio Drechtsteden zien per Branches 2012 Ziekenhuizen Verpleging en Verzorging Thuiszorg GGZ Gehandicaptenzorg Jeugdzorg 12 Kinderopvang Welzijn Gezondheidscentra 27 Tandheelkundige zorg 422 Huisartsenzorg 552 Besluit 1: de Verpleging en Verzorging en de Thuiszorg worden als één branche aangesteld tot de Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (VVT). Besluit 2: de Gezondheidscentra, Tandheelkundige zorg en Huisartsenzorg worden als één branche aangesteld tot de Eerstelijnszorg (EL). PGGM HR Advies 2013 Pagina 9

10 Stap 2: De vrijwillig aangesloten instellingen. We zoomen in op de vrijwillig aangesloten instellingen. In de onderstaande tabel wordt de formatie aan vrijwillig aangesloten instellingen aan het overzicht toegevoegd. Branches Afkorting 2012 Ziekenhuizen ZKH Verpleging & Verzorging en Thuiszorg VVT Gehandicaptenzorg GHZ Geestelijke Gezondheidszorg GGZ Kinderopvang Jeugdzorg JZ 12 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening WMD Eerstelijnszorg EL Totaal Z&W Besluit 3: de volgende lijst toont de toevoeging van vrijwillig aangesloten instellingen naar een zorg- of welzijnsbranche. Vrijwillig aangesloten instellingen Pathologisch Anatomisch Lab Stg Drechtstreek Stg Reg Lab Med Microbiologie Dordrecht Gorinchem Interk Stg Ikos Dordrecht Stg Vrienden van De Hoop Arbode Consultancy B.V. KJP Drechtsteden B.V. Stichting Beheer Achterstandsfonds Huisartsenzorg Dordrecht Stichting Regionaal Zorgberaad Zuid-Holland Zuid EL Leerpunt B.V. Mohs Klinieken B.V. Stichting Den Haneker Landbouw en Zorg Vereniging Zorgservice XL Diabetes Zorggroep West-Alblasserwaard e.o. BV Echocentrum Het Palet Mencius B.V. Mohs Klinieken Amsterdam BV Mohs Klinieken Noord Holland BV De Nieuwe Doelen Stichting Energiehuis OMSK Herindeling Ziekenhuizen VVT Geen Geen GGZ Geen Jeugdzorg Huisartsenzorg Geen Geen Ziekenhuizen Gehandicaptenzorg Ziekenhuizen Huisartsenzorg Gezondheidscentra Geen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Geen Geen Geen PGGM HR Advies 2013 Pagina 10

11 Het herindelen van de vrijwillig aangesloten organisaties zorgt voor een lichte toename van de totale formatie met 385 personen van naar personen. Hierdoor ontstaat de volgende nieuwe verdeling: PGGM HR Advies 2013 Pagina 11

12 Stap 3: De instellingen binnen de regiogrenzen. Om tot een goede verdeling van de aanwezige instellingen te komen worden de PFZW dataset en de jaarverslagen aangevuld met de resultaten van de enquête. In deze enquête wordt gericht ingegaan op de personeelsomvang om de kengetallen in de branche en de regio op te schonen. Daarnaast komen het functiegebouw en aanverwante thema s aan bod. Doel hiervan is om over een langere periode zicht te krijgen op de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting en de invloed van een veranderende arbeidsmarkt. De formatie worden volgens het 80/20 principe geëvalueerd. Dit betekent dat 80% van alle onzuiverheden (redelijk) simpel opgelost kunnen worden terwijl de resterende 20% speciale gevallen zijn. Om een betrouwbare dekking te waarborgen wordt er per branche ingezoomd naar (minimaal) 80% van de grootste instellingen. * Het aandeel van de instellingsformatie binnen de branche wordt voor de grootste instellingen als doelgroep genomen totdat deze minstens 80% van de brancheformatie omvat. Per branche hebben we de volgende constateringen kunnen maken: Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (VVT) Aandeel Branche Regio Aafje Hulpthuis Drechtsteden BV 11% OK OK AV Zorggroep 9% OK OK Stg Verpleeghuis Het Parkhuis 9% OK OK Stg Waardeburgh 9% OK OK Stg Protestantse Zorggroep Crabbehoff 9% OK OK Het Spectrum 9% OK OK Stg Zorg Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard 8% OK OK Woon- en Zorgcentrum Huis Ter Leede 7% OK X1 Internos 7% OK OK De Wielborgh 6% OK OK 84% * Ad X1. Uit de enquête resultaten volgt dat 50% van de formatie zich in de regio bevindt. Ziekenhuizen (ZKH) Aandeel Branche Regio Stichting Rivas Zorggroep 62% X2 OK Stg Albert Schweitzer Ziekenhuis 38% OK OK 100% * Ad X2. Uit de enquête resultaten volgt dat van de formatie 50% ZKH is en 50% VVT. PGGM HR Advies 2013 Pagina 12

13 Gehandicaptenzorg (GHZ) Aandeel Branche Regio ASVZ 73% OK X3 Stg Syndion 20% OK OK 94% * Ad X3. Uit de enquête resultaten volgt dat 50% van de formatie zich in de regio bevindt. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Aandeel Branche Regio Yulius 75% OK X4 Stg De Hoop 19% OK OK 94% * Ad X4. Uit de PFZW database blijkt dat 55% van de formatie zich in de regio bevindt. Kinderopvang () Aandeel Branche Regio Stg COKD 18% OK OK Stichting WAS 15% OK OK Stg Kindercentr Gorinchem 9% OK OK SDK Kinderopvang 8% OK OK Stg Kinderopvang Hendrik Ido Ambacht 8% OK OK SKZ 6% OK OK Stg H3O Kinderopvang 5% OK OK SKCN 4% OK OK Kinderopvang Bobo B.V. 3% OK OK Kinderdagverblijf De Kleine Burgt B.V. 3% OK OK Kinderopvang Bobo Beheer B.V. 3% OK OK 81% * Ad OK. Geen correcties. Jeugdzorg (JZ) Aandeel Branche Regio Eddee Zorgverlening BV 100% OK OK 100% * Ad OK. Geen correcties. PGGM HR Advies 2013 Pagina 13

14 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) Aandeel Branche Regio Stg LDH WG CWZW Z-W Nederland 32% X5 X6 Dordtse Welzijnsorganisatie 12% OK OK Stg H3O Peuterwerk 6% OK OK Stichting Kindercentra Alblasserwaard 5% OK OK Stg Peutspzl Dordrecht 4% OK OK Kinderopvang Bobo Zwijndrecht BV 4% OK OK Stg Peutspzl Papendrecht 4% OK OK Stichting Hattrick 3% OK OK Stichting Welzijn Zwijndrechtse Waard 3% OK OK Stichting Arkelstad 3% OK OK Stg Katholieke Peuterspeelzalen Bernardus 2% OK OK Alfrink Stichting Peuterwerk 2% OK OK Ruchama 2% OK OK 80% * Ad X5. Uit de enquête resultaten volgt dat van de formatie 80% WMD is en 20% VVT. Ad X6. Uit de enquête resultaten volgt dat 80% van WMD zich in de regio bevindt. De bovenstaande correcties worden in de volgende tabel opgesomd: Instelling # Medewerkers Branche-indeling Regio-indeling Stichting Rivas Zorggroep ± % ZKH 50% VVT 100% 100% Huis ter Leede ± % VVT 50% Leger des heils ± % WMD 20% VVT 80% 100% ASVZ ± % GHZ 50% Yulius ± % GGZ 55% PGGM HR Advies 2013 Pagina 14

15 Hiermee krijgen we de volgende herindeling: Herindeling ZKH VVT GHZ GGZ JZ 0 WMD -130 EL 0 De herindeling op brancheniveau levert op totaal niveau een afname van de formatie, met personen van naar personen. De volgende nieuwe verdeling is nu van kracht: PGGM HR Advies 2013 Pagina 15

16 Stap 4: De instellingen buiten de regiogrenzen. Zorginstellingen die volgens de PFZW dataset geregistreerd staan met een hoofdlocatie buiten de regio maar wel vestigingen hebben binnen de regio krijgen in deze stap een plek. Er is een selectie gemaakt en de volgende (belangrijke) instellingen staan genoteerd als organisaties die locaties binnen de regio hebben. Instelling Branche Splitsing PFZW Splitsing Enquête Bouman GGZ GGZ Nee Nee Stg Vivenz GGZ Nee Nee Philadelphia GHZ Ja Nee Gemiva SVG GHZ Nee Ja Humanitas-DMH GHZ Nee Nee TriviumLindenhof JZ Ja Ja Prokino Nee Nee Kiddoozz Wereldkids Nee Nee WAS Nee Nee Cedrah VVT Ja Nee Aafje (hoofdlocatie Rotterdam) VVT Ja Nee Belangrijk om op te merken is dat de formatie van deze instellingen volledig uit het analyse perspectief ontbreken doordat de registratie buiten de regiogrenzen plaatsvindt. Uit historische PFZW data en aangevuld met de resultaten van de enquête kunnen we (een gedeelte van) de formatie die actief is binnen de regiogrenzen herindelen. Instelling # Medewerkers # Regio Branche Cedrah ± VVT Aafje ± VVT WMD Philadelphia ± GHZ Gemiva SVG ± GHZ Trivium Lindenhof ± JZ PGGM HR Advies 2013 Pagina 16

17 Deze inzichten leveren een nieuwe herindeling: Herindeling ZKH 0 VVT GHZ +575 GGZ 0 0 JZ +210 WMD +59 EL 0 De herindeling op brancheniveau levert op totaal niveau een toename van de formatie, met personen van naar personen. En de nieuwe verdeling van de formatie: PGGM HR Advies 2013 Pagina 17

18 Stap 5: De peuterspeelzalen. Door de aangekondigde wetswijziging wordt bij deze laatste stap een gedeelte van de peuterspeelzalen bij de kinderopvang ondergebracht. Onderstaand overzicht laat deze herindeling zien. Instelling De Aanlegsteiger Stg Peuterspeelzalen Zederik Stg Peutspzl Dordrecht Stg Peuterspeelzalen te Hardinxveld-Giessendam Stg Peutspzl Kiekeboe PSZ 't Speelholletje Peuterspeelzaal 't Winkeltje Stg Peutspzl Papendrecht Stg H3O Peuterwerk Stichting Peuterwerk Stichting Katholieke Peuterspeelzalen Bernardus Alfrink Stichting Kindercentra Alblasserwaard Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Flierefluiter Stichting De Hoop Reintegratie* Kinderopvang Bobo Zwijndrecht BV Stichting Peuterwerk Lingewaal Stg Reformatorische Peuterspeelzaal HI Ambacht Woonactief B.V.* Peuterspeelzaal Bij de Hand Stg Reformatorische Peuterspeelzalen Alblasserdam Stichting De Gravin - Dubbeldam* Herindeling Geen Geen Geen Het kabinet heeft aangekondigd dat de wet- en regelgeving van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk over een paar jaar gelijkgetrokken gaat worden. Het peuterspeelzaalwerk wordt dan onder de Wet kinderopvang gebracht. PGGM HR Advies 2013 Pagina 18

19 Dit levert de volgende mutatiekaart op: Herindeling ZKH 0 VVT 0 GHZ 0 GGZ JZ 0 WMD -351 EL 0 De herindeling op brancheniveau levert op totaal niveau een lichte afname van de formatie, met 7 personen van naar personen. En het volgende overzicht: PGGM HR Advies 2013 Pagina 19

20 Resultaten Als we alle stappen volgen krijgen we de volgende beweging: De branchematrix ziet er dan bij iedere stap als volgt uit: Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 ZKH 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 VVT 1,0 1,0 1,4 1,6 1,6 GHZ 1,0 1,0 0,6 0,7 0,7 GGZ 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 JZ 1,0 1,4 1,4 18,9 18,9 WMD 1,0 1,0 0,9 0,9 0,6 Deze correctiegetallen zijn per stap t.o.v. de huidige onbewerkte verdeling. PGGM HR Advies 2013 Pagina 20

21 Arbeidsmarktonderzoek Respondenten Er zijn oorspronkelijk 25 enquêtes uitgezet naar de grootste en/of belangrijkste instellingen die actief zijn binnen de regio van Werkgeversverenging Zuid-Holland Zuid. Hieronder volgt het overzicht van de benaderde instellingen, volgens de PGGM branche indeling: Ziekenhuizen: 1. Albert Schweitzer Ziekenhuis 2. Rivas Zorggroep VVT: 3. Aafje zorghotels etc. 4. Het Parkhuis 5. AV Zorggroep 6. Wielborgh 7. Huis ter Leede GGZ: 8. Yulius 9. De Hoop 10. Parnassia 11. Stg Vivenz* Gehandicaptenzorg: 12. ASVZ 13. Philadelphia* 14. Gemiva-SVG* Kinderopvang: 15. COKD 16. WAS* 17. Kindercentr. Gorinchem Jeugdzorg: 18. TriviumLindenhof* Welzijn & MD: 19. Leger des Heils 20. MEE ZHZ 21. Stichting Staerk Eerstelijnszorg: 22. GC De Volgerlanden 23. TC Carabelli 24. GC Blauuwweg 25. Regionale HAP Drechtsteden * Dit zijn instellingen met de hoofdlocatie geregistreerd buiten Drechtsteden maar met vestigingen binnen de regiogrenzen. Van deze 25 instellingen hebben alleen vijf instellingen de enquête geretourneerd. Een respons van 20% voor een zodanig kleine onderzoeksgroep is onvoldoende om betrouwbare conclusies te trekken. Daarom is gekozen telefonische interviews te houden om de benodigde informatie alsnog op te halen. We besluiten ook om de focus te leggen op de kernbranches en ontsluiten de eerstelijnszorg van het onderzoek. Na deze actie hebben in totaal 10 van de 21 instellingen gecoöpereerd en hebben we een respons van 48%. PGGM HR Advies 2013 Pagina 21

22 Verantwoording Op maandag 8 april 2013 is de enquête en begeleidende brief verzonden aan 25 adressen. Dit betrof de directeuren, hoofd administratie of personeelsfunctionarissen. Per 3 juni 2013 zijn 5 enquêtes retour ontvangen. Van deze enquêtes zijn er 2 ingevuld zoals wij hoopten. Het functieniveau is vooral waar onverwachte antwoorden in staan. De reacties van de overige 18 instellingen zijn ruw verdeeld in drie groepen van gelijke grootte: 1. Van één groep instellingen blijft elke reactie uit en lukt het niet om ze telefonisch te spreken. Dit zijn voornamelijk de eerstelijnszorg organisaties. 2. Eén groep instellingen heeft actief aangegeven helaas geen ruimte in de agenda te hebben om het onderzoek op te pakken. Dit is de GGZ en de Kinderopvang. 3. Eén groep organisaties geeft aan met onderzoek te willen meedoen maar uiteindelijk blijft, na meerdere pogingen, de nodige input achterwege. Het vermoeden is dat groepen 2 en 3 hetzelfde knelpunt ervaren, namelijk tijdsgebrek door een grote hoeveelheid onderzoeken die voorgelegd worden aan de zorginstellingen. Daarnaast blijkt het lastig om informatie te verkrijgen van instellingen waar nog geen contact mee is. Hierdoor levert de respons niet de altijd een representatief beeld op. Op 7 juni wordt in overleg met Ben van Asten besloten de eerstelijnszorg uit het onderzoek te halen. Er wordt een versimpelde vragenlijst opgesteld dat telefonisch voorgelegd moet worden aan de instellingen. Deze telefoongesprekken zijn succesvol in de maand juli gehouden. PGGM HR Advies 2013 Pagina 22

23 Stellingen In de oorspronkelijke enquête zijn er meer vragen gesteld aan de deelnemende instellingen. Uit de respons van vijf kunnen we met de nodige voorzichtigheid- trends herkennen. We hebben de volgende stelling gehouden: We zien dat de meningen verdeeld zijn. Dit geeft wel een goede weergave van het huidige beeld gezien de correctheid van de arbeidsmarktcijfers per branche verschilt. Aansluitend op voorgaande stelling zien we hier hetzelfde patroon ontstaan. PGGM HR Advies 2013 Pagina 23

24 Opvallend is dat niemand tegen een goede nulmeting is. De exercitie om tot een goede nulmeting te komen wordt niet afgewezen. De bereidheid is iets minder negatief verdeeld. PGGM HR Advies 2013 Pagina 24

25 Open vragen Er is ook een aantal open vragen gesteld waarop de instellingen konden reageren. 1. Welke ontwikkelingen verwacht u op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn voor de komende 2 à 3 jaar? - Meer aanbod van niveau 1 en 2 terwijl dit niet nodig is. De vraag naar niveau 3 en 4 zal naar verwachting gelijk blijven. - Er ontstaat ruimte op de arbeidsmarkt door bezuinigingen en crisis. Deze ruimte is (vermoedelijk) groter dan de effecten van de dubbele vergrijzing. - Zoals de landelijke algemene verwachtingen zijn, zal de arbeidsmarkt de komende 2 a 3 jaar aantrekken en weer opnieuw problematisch kunnen gaan worden. 2. Welke maatregelen heeft u al genomen om uw personeelsbestand aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen? - Wij leiden al gedurende langere tijd zelf mensen op. Dit houdt o.a. in dat wij niet alleen inzetten op mensen met een afgeronde beroepsopleiding en/of BBLleerlingen, maar ook dat wij erg veel zijinstromers aanstellen die diverse deskundigheids-, verdiepings- en beroepsopleidingen krijgen aangeboden. - Flexibilisering van contracten en opleidingsniveaus, project strategische personeelsplanning om inzicht te krijgen in de effecten van de ontwikkelingen. - Selectieve vacaturestop, wel blijven opleiden van leerlingen. 3. Welke personeelsvraag verwacht u zelf te hebben over 2 à 3 jaar? - Meer flexibiliteit van inzet om meer aan de vragen van de cliënten te voldoen. - Afnemende vraag. 4. Hoe kan volgens u in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Zuid-Holland Zuid worden voldaan? - Gezien de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg, zal het aantal mensen met dementie alleen maar toenemen. Zaak is dus het werken in de zorg positieve aandacht te blijven geven. Verder hebben veel andere partijen hier invloed op. Als je het aantal plaatsen kan uitbreiden, verwachten wij dat we hier ook de medewerkers kunnen aantrekken gezien de hoge werkloosheid. - Zorgen dat de branche aantrekkelijk is en blijft voor werkenden in de regio. Niet alleen insteken op jongere medewerkers en reguliere beroepsopleidingen, maar zeker ook op zijinstromers en de iets oudere werkzoekende. - Ik zie weinig problemen. PGGM HR Advies 2013 Pagina 25

26 5. Wat betekent volgens u de zorgvraagontwikkeling voor het onderwijs? - Meer aansluiting zoeken in de praktijk qua aanbod van vakken. Gezien het hoge aantal uitval en de redenen hiervoor (combinatie werk-privé te zwaar/ andere verwachtingen van werken in de zorg) vanuit het onderwijs meer aandacht besteden aan voorlichting. - Competentiegericht is alweer "uit". De kracht moet zitten in ontplooiing van talenten van medewerkers. We moeten dus vooral op zoek naar "talentvolle" nieuwe medewerkers die we via allerlei trajecten ontwikkelen. We zullen af moeten van traditionele opleidingsvormen en gedachtegangen. - Opzetten van de opleiding tot Zorgkundige vergt grote prioriteit. 6. Van welke partijen verwacht u het meeste initiatief in de ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid? - De overheid. - Werkgevers zelf, gericht op eigen kracht en aantrekkelijkheden. - Koepels zoals WGV Zuid Holland zullen moeten verbinden en benutten van kennis en vaardigheden van de diverse leden. Zij zijn vooral niet als zelfstandige organisatie in de regio maar zouden het netwerk en de daarin aanwezige kennis en instrumenten moeten verkennen en verspreiden. PGGM HR Advies 2013 Pagina 26

27 Bijlage: Enquête Enquête: Regionale Arbeidsmarktcijfers Als dé werkgeversvereniging binnen haar regio heeft WGV Zuid-Holland Zuid een verbindende factor op de regionale arbeidsmarkt. De karakteristieken van het arbeidsaanbod in de regio zullen de komende jaren danig gaan veranderen. Voor het continueren van hoogwaardige zorg in de regio en het realiseren van korte en lange termijn doelstellingen zullen alle instellingen de benodigde personele capaciteit daarom steeds accurater moeten matchen met het aanbod op de regionale en interregionale arbeidsmarkt. WGV Zuid-Holland Zuid wil starten met het goed in kaart brengen van relevante personele kengetallen binnen haar regio. De arbeidsmarktcijfers in diverse beschikbare rapporten en/of instrumenten worden niet (voldoende) herkend door de aangesloten werkgevers. Om deze reden heeft de werkgeversvereniging PGGM Advies gevraagd een onderzoek uit te voeren. Uw medewerking is hierbij van groot belang. Het werkgebied Het werkgebied van Zuid-Holland Zuid heeft betrekking op de volgende gemeentes: Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido- Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht. Belangrijk bij het invullen: - Er wordt soms naar Fte's en soms naar personen gevraagd. - De vragenlijst bestaat uit cijfermatige vragen, stellingen en open vragen. - Beantwoord de cijfermatige vragen zo nauwkeurig als mogelijk. - Beantwoord de open vragen zo beknopt en duidelijk als mogelijk. Met vragen over deze enquête kunt u terecht bij WGV Zuid-Holland Zuid. Adviseur: Ben van Asten Mail: Telefoon: Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Thema 1: De personeelsomvang 1. Vraag 1. Wat is de personeelsomvang in fte van de organisatie uitgesplitst naar de volgende categoriën? Uitvoerend personeel in dienst ZZP'ers en uitzendkrachten Overhead (Directie, P&O, ICT, P&F/C, Facilitair) Fte's Totaal 0,00 2. Vraag 2. Hoeveel fte van de totale omvang is werkzaam in het werkgebied Zuid-Holland Zuid? Binnen het werkgebied Buiten het werkgebied Fte's Totaal 0,00 Check Goed 3. Vraag 3. Hoeveel fte van de totale omvang is werkzaam onder elk van de volgende branches? CAO: Ziekenhuizen (ZKH) CAO: Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (VVT) CAO: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) CAO: Gehandicaptenzorg (GHZ) CAO: Kinderopvang () CAO: Jeugdzorg (JZ) CAO: Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) CAO: Eerstelijnszorg (ELZ) Fte's Totaal 0,00 Check Goed PGGM HR Advies 2013 Pagina 27

28 Thema 2: Het functiegebouw 4. Vraag 4. Hoeveel fte van de omvang per CAO kan bij de volgende kwalificatieniveaus worden ingedeeld? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders ZKH VVT GGZ GHZ JZ WMD ELZ Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Check Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed 5. Vraag 5. Welk gemiddeld voltijdssalaris is van toepassing per CAO bij de volgende kwalificatieniveaus? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders ZKH VVT GGZ GHZ JZ WMD ELZ Thema 3: De mobiliteit 6. Vraag 6. Wat is de jaarlijkse gemiddelde instroom en uitstroom in personen over de afgelopen 3 jaar per kwalificatieniveau? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Instroom Uitstroom 7. Vraag 7. Hoeveel personen verblijven jaarlijkse bij dezelfde functie of stromen door naar een andere functie gemiddeld over de afgelopen 3 jaar? NAAR VAN Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Zorghulp (niv.1) Helpende en Verzorgende AG (niv.2) Verzorgende IG (niv.3) Verpleegkundige (niv.4) Verpleegkundige (niv.5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niv.5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niv.3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niv.4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niv.3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niv.4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niv.5) 8. Vraag 8. Wat was het aantal moeilijk te vervullen vacatures over 2012 per kwalificatieniveau? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Vacatures PGGM HR Advies 2013 Pagina 28

29 Thema 4: Scholing 9. Vraag 9. Wat zij het aantal leerwerkplaatsen voor BBL-trajecten en het aantal stageplaatsen voor BOL-trajecten per kwalificatieniveau? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Leerwerk Stage 10. Vraag 10. Wat is het aantal aan uitval van leerlingen gedurende BBL opleidingstrajecten per kwalificatieniveau? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Uitval 11. Vraag 11. Met welke onderwijsinstellingen werkt u samen voor de BOL en BBL trajecten? (meerdere antwoorden mogelijk) ROC Da Vinci ROC Hoornbeeck College ROC Albeda College ROC Zadkine College Christelijke Hogeschool Ede In Holland Hogeschool Anders, namelijk Thema 5: Stellingen 1. Stelling 1. Er is momenteel geen inzicht in de arbeidsmarkt binnen Zorg en Welzijn van de regio Zuid-Holland Zuid. Eens Neutraal Oneens 2. Stelling 2. Bestaande prognoses en rapportages bieden onvoldoende herkenning. Eens Neutraal Oneens 3. Stelling 3. Ik zie de toegevoegde waarde van een nulmeting binnen Zuid-Holland Zuid. Eens Neutraal Oneens 4. Stelling 4. Ik ben bereid toekomstig input te leveren aan deze rapportages. Eens Neutraal Oneens PGGM HR Advies 2013 Pagina 29

30 Thema 6: Open vragen 12. Vraag 12. Welke ontwikkelingen verwacht u op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn voor de komende 2 à 3 jaar? 13. Vraag 13. Welke maatregelen heeft u al genomen om uw personeelsbestand aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen? 14. Vraag 14. Welke personeelsvraag verwacht u zelf te hebben over 2 à 3 jaar? 15. Vraag 15. Hoe kan volgens u in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Zuid-Holland Zuid worden voldaan? 16. Vraag 16. Wat betekent volgens u de zorgvraagontwikkeling voor het onderwijs? 17. Vraag 17. Van welke partijen verwacht u het meeste initiatief in de ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid? Hartelijk dank voor uw medewerking. PGGM HR Advies 2013 Pagina 30

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland

Uitstroom van personeel onder de loep. Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland Uitstroom van personeel onder de loep Arbeidsmarkt voor zorg en welzijn in Noord-Nederland ZorgpleinNoord Ellen Offers Haren, oktober 2009 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar op www.zorgpleinnoord.nl producten

Nadere informatie

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013. Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg

Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013. Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg Y. Stamet G. van Essen J. Westhoek September 2013 Arbeidsmarktanalyse Ondersteunende functies Huisartsenzorg Inhoudsopgave Management samenvatting... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Doelstelling...

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming in het MBO

Beroepspraktijkvorming in het MBO Ervaringen van leerbedrijven drs B. Detmar drs I.E.M. de Vries 0801/april 2009 DIJK12 AMSTERDAM Tel.: 020-6373623 Fax: 020-6362645 info@dijk12.nl www.dijk12.nl Contactpersonen: MKB-Nederland Mw. ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013

De Zorg. Sectorbeschrijving. 31 januari 2013 De Zorg Sectorbeschrijving 31 januari 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 1. Werkgelegenheid en vacatures 6 1.1. Werkgelegenheid 6 1.2. Vacatures 9 2. Trends en ontwikkelingen 12 2.1. Beleidsmatige

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel

Arbeidsmarktknelpunten PO. Rapportage enquête. Titel publicatie Ondertitel Arbeidsmarktknelpunten PO Rapportage enquête Titel publicatie Ondertitel Riemer Kemper Den Haag, april 2012 1 INLEIDING 1 1.1 Beleidscontext...1 1.2 Methodologie en representativiteit...1 1.3 Leeswijzer...3

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2010 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 21 2 421 Voorwoord Rapportage Arbeidsmarktmonitor Metalektro april 21 Voor u ligt de nieuwste Arbeidsmarktmonitor met de resultaten

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage

Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage Inzicht in tarieven Wmo en jeugdzorg Fase 2 Eindrapportage April 2014 Inhoudsopgave Pagina Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 6 2. Onderzoeksaanpak 9 3. Resultaten 14 Bijlagen 24 Bijlage 1 deelnemende

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie