Rapport Regionale Arbeidsmarktcijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport Regionale Arbeidsmarktcijfers"

Transcriptie

1 Rapport Regionale Arbeidsmarktcijfers Fase 1 PGGM Advies B.V. PGGM HR Advies 2013 Kenmerk: WGV.ZHZ/

2 Inhoudsopgave Management samenvatting... 3 Achtergrond en aanleiding... 3 Onderzoeksopdracht... 3 Eindresultaten... 4 Leeswijzer... 8 Nulmeting regionale arbeidsmarktcijfers... 9 Stap 1: De huidige formatie van WGV Zuid-Holland Zuid Stap 2: De vrijwillig aangesloten instellingen Stap 3: De instellingen binnen de regiogrenzen Stap 4: De instellingen buiten de regiogrenzen Stap 5: De peuterspeelzalen Resultaten Arbeidsmarktonderzoek Respondenten Verantwoording Stellingen Open vragen Bijlage: Enquête PGGM HR Advies 2013 Pagina 2

3 Management samenvatting Achtergrond en aanleiding WGV Zuid-Holland Zuid wil starten met het goed in kaart brengen van relevante personele kengetallen binnen haar regio. De arbeidsmarktcijfers in diverse beschikbare rapporten en/of instrumenten worden niet (voldoende) herkend door de aangesloten werkgevers. Hierdoor ontbreekt erkenning van de resultaten en urgentiegevoel en draagvlak om in gezamenlijkheid de regionale vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding op te pakken. Onderzoeksopdracht Ontwikkel samen met WGV Zuid-Holland Zuid een methodiek om een correcte en herkenbare nulmeting van de belangrijkste personele kengetallen te realiseren. Gebruikmakend van een matrix worden de huidige verhoudingen van de formatie over de branches gecorrigeerd. Hiervoor construeren we een zogenaamde branchematrix. Hieronder volgt een illustratie van de vormgeving en inhoud van de branchematrix inclusief correctieslag. We zullen op detailniveau (per instelling) nagaan of de formatie indeling naar branche en regio correct plaatsvindt. De vraagstelling luidt: Welk aandeel van de instellingsformatie mag terecht toegerekend worden tot een bepaalde branche binnen de regio?. Om een antwoord op deze vraag te kunnen krijgen, zullen instellingen gescheiden worden geanalyseerd. PGGM HR Advies 2013 Pagina 3

4 Eindresultaten De branchematrix De volgende branchematrix geldt na alle onderzoeksresultaten te hebben gebundeld. Opvallende resultaten: De Ziekenhuizen (ZKH) worden in de huidige overzichten overschat. Ongeveer 30% van de formatie wordt onterecht hier geplaatst. Dit betreft bijna medewerkers. De Verpleeg- en Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT) worden fors onderschat in de huidige overzichten. Ruim de helft (60%) van de huidige stand mag er nog extra toegerekend worden tot deze branche. Dit betreft ruim medewerkers extra. De Gehandicaptenzorg (GHZ) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) worden beiden overschat met respectievelijk bijna en ruim 700 medewerkers. De Kinderopvang en de Jeugdzorg worden ieder onderschat met een paar honderden medewerkers in de huidige overzichten. Echter de relatieve correctie voor de Jeugdzorg is significant met een toename van bijna een negentienvoud. Als we de totale sector zorg en welzijn analyseren zien we dat het totale medewerkersbestand voor en na de correcties nagenoeg op hetzelfde niveau blijft van ongeveer medewerkers. Echter de belangrijkste correcties gebeuren bij de herschikking van de onderliggende branches. PGGM HR Advies 2013 Pagina 4

5 De volgende tabel laat de correctiefactoren per branche zien en de toename (+) of afname (-) van het aantal medewerkers door deze correctieslag. Branches Factor Personen Ziekenhuizen 0, Verpleging & Verzorging en Thuiszorg 1, Gehandicaptenzorg 0, Geestelijke Gezondheidszorg 0,7-725 Kinderopvang 1, Jeugdzorg 18, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 0,6-422 Eerstelijnszorg 1,0 +8 Totaal 1,0-836 De functieverdeling Van een aantal instellingen hebben we input verzameld over de huidige functieverdeling. De respons verschilt per branche. Deze resultaten vergelijken we met het landelijke gemiddelde. Opvallende resultaten: Voor de Geestelijke Gezondheidszorg is geen data verzameld. Voor zowel de Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening als de Jeugdzorg is de verzamelde data te beperkt om een representatief resultaat te kunnen tonen. Voor de Ziekenhuizen wijken de resultaten significant af van het landelijk beeld en kunnen door de beperkte beschikbare informatie niet voldoende verklaard worden. Voor de Verpleeg- en Verzorghuizen en Thuiszorg zien we dat ze gemiddeld lagere kwalificaties in het functiehuis hebben. Relatief minder niveau 3 en meer niveau 1 en 2. Voor de Gehandicaptenzorg geldt dat er hoger gekwalificeerd personeel aanwezig is in combinatie met meer pedagogische medewerkers i.p.v. verzorgenden. Uit de meeste branches is te weinig respons binnen gekomen om representatieve resultaten te tonen. Wel mag geconcludeerd worden dat een functieverdeling o.b.v. het functiehuis van verschillende instelling tot een divers beeld leidt dat lastig vergelijkbaar is. Een verdeling o.b.v. salarisgroepen lijkt een wenselijke optie. PGGM HR Advies 2013 Pagina 5

6 De volgende grafieken laten de functieverdeling van de respondenten t.o.v. het landelijke branchegemiddelde zien voor respectievelijk de Verpleeg- en Verzorghuizen en Thuiszorg (VVT) en de Gehandicaptenzorg (GHZ). Uit de respons constateren we relatief minder niveau 3 en meer niveau 1 en 2 voor de regio in vergelijking met het landelijke gemiddelde. Vanuit de gesprekken met de organisaties is wel medegedeeld dat men doorgaans de verhouding 1:2 hanteert binnen het verzorgend personeel: m.a.w. voor iedere helpende (niveau 2) twee verzorgende (niveau 3). Daarnaast wil men zich meer gaan richten op het betrekken van hogere niveaus (niveau 4/5) binnen het beroepenhuis. Geen van de instellingen kon ten tijde van het interview al aangeven welke wijzigingen verwacht worden binnen het functiegebouw als gevolg van de overheidsmaatregelen. Wat in ieder geval duidelijk werd aangegeven is dat het aantal medewerkers op niveau 1 sterk zal afnemen door de verwachte bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Daarnaast verwachten de meeste instelling wel dat het aantal verpleegkundigen (niveau 4 en/of niveau 5) licht zal toenemen. PGGM HR Advies 2013 Pagina 6

7 Uit de respons constateren we relatief hoger gekwalificeerd personeel in combinatie met meer pedagogische medewerkers i.p.v. verzorgenden in vergelijking met het landelijke gemiddelde. De te verwachten ontwikkelingen binnen de Gehandicaptenzorg zorgen ervoor dat het accent meer komt te liggen op medewerkers op niveau 5. Het aantal medewerkers dat te maken heeft met direct cliëntencontact en functioneert op niveau 3 zal de komende jaren volledig worden afgebouwd. Het arbeidsmarktonderzoek Middels stellingen en open vragen is op een aantal thema s getoetst op daad- en draagkracht. Organisaties herkennen zich in het beeld dat de huidige beschikbare rapporten en/of instrumenten niet (voldoende) herkenning opleveren. Hierdoor ontbreekt erkenning van de resultaten en urgentiegevoel en draagvlak om in gezamenlijkheid de regionale vraagstukken op het gebied van arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding op te pakken. Er is behoefte om de relevante regionale personele kengetallen goed in kaart brengen. Uit de verkregen respons blijkt dat de verwachtingen voor de arbeidsmarkt de komende 2 à 3 jaar herkenbaar zijn; er zal ruimte ontstaan bij de hogere niveaus terwijl er een overaanbod zal zijn op de lagere niveaus. Het optimaliseren van de flexibele schil wordt als belangrijke maatregel gezien. Zeker omdat de zorgvraagontwikkeling lastig te bepalen is. Ook het zelf (blijven) opleiden van medewerkers wordt als een belangrijk proces gezien. Daarbij is een goede aansluiting met het onderwijs zeer wenselijk. Bovendien moet men niet alleen insteken op jongere medewerkers en reguliere beroepsopleidingen, maar ook op de zij-instromers en de oudere werkzoekenden. Instellingen erkennen hun eigen verantwoordelijkheid hierin maar zien een rol voor koepels zoals Werkgeversvereniging Zuid-Holland Zuid om kennis en vaardigheden van de diverse leden te verbinden en benutten. PGGM HR Advies 2013 Pagina 7

8 Leeswijzer De rapportage kent de volgende opbouw. De vijf stappen om tot een correcte en herkenbare nulmeting van de formatie te komen. Daarnaast de resultaten van de aansluitende thema s die met een enquête bij de instellingen is opgehaald. De nulmeting kent de volgende vijf stappen: Stap 1. Het overzicht van de huidige onbewerkte formatie binnen de regio van WGV Zuid- Holland Zuid. Doelstelling: Dit is het huidige vertrekpunt. De branchematrix zal de huidige verdeling als vertrekpunt gebruiken waarop de correctiefactoren toegepast kunnen worden. Stap 2. De toevoeging van de vrijwillig aangesloten instellingen naar een zorg- of welzijnsbranche. Doelstelling: Met de cijfermatige analyse van de pensioendatabase en de historische gegevens wordt deze categorie Overig verder verfijnd. Stap 3. De herindeling van de instellingen aanwezig binnen de grenzen van WGV Zuid-Holland Zuid naar een correcte zorg- of welzijnsbranche. Doelstelling: De resultaten van de enquête * worden bewerkt in deze stap. Hierbij worden de instellingen die binnen de grenzen geregistreerd staan geanalyseerd. Stap 4. De toevoeging van instellingen waarvan de hoofdlocatie buiten de grenzen van WGV Zuid-Holland Zuid valt en er sub locaties binnen de regio aanwezig zijn. Doelstelling: De resultaten van de enquête * worden bewerkt in deze stap. Hierbij worden de instellingen die buiten de grenzen geregistreerd staan geanalyseerd. Stap 5. De herindeling van peuterspeelzalen vanuit de branche Welzijn naar de Kinderopvang. Doelstelling: met de inzichten van WGV Zuid-Holland Zuid en de toekomstverwachtingen worden de peuterspeelzalen opnieuw ingedeeld. Aan het einde van iedere stap illustreren we de impact van de correcties t.o.v. de voorgaande stap. Bij het arbeidsmarktonderzoek worden aansluitende thema s met betrekking tot de toekomstontwikkelingen, de te nemen maatregelen, de zorgvraagontwikkeling, het onderwijs en de belangrijke stakeholders behandeld. * Zie bijlagen PGGM HR Advies 2013 Pagina 8

9 Nulmeting regionale arbeidsmarktcijfers Stap 1: De huidige formatie van WGV Zuid-Holland Zuid. Onderstaande tabel laat een overzicht zien van de formatie (in aantal personen) per branche voor de regio Drechtsteden zien per Branches 2012 Ziekenhuizen Verpleging en Verzorging Thuiszorg GGZ Gehandicaptenzorg Jeugdzorg 12 Kinderopvang Welzijn Gezondheidscentra 27 Tandheelkundige zorg 422 Huisartsenzorg 552 Besluit 1: de Verpleging en Verzorging en de Thuiszorg worden als één branche aangesteld tot de Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (VVT). Besluit 2: de Gezondheidscentra, Tandheelkundige zorg en Huisartsenzorg worden als één branche aangesteld tot de Eerstelijnszorg (EL). PGGM HR Advies 2013 Pagina 9

10 Stap 2: De vrijwillig aangesloten instellingen. We zoomen in op de vrijwillig aangesloten instellingen. In de onderstaande tabel wordt de formatie aan vrijwillig aangesloten instellingen aan het overzicht toegevoegd. Branches Afkorting 2012 Ziekenhuizen ZKH Verpleging & Verzorging en Thuiszorg VVT Gehandicaptenzorg GHZ Geestelijke Gezondheidszorg GGZ Kinderopvang Jeugdzorg JZ 12 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening WMD Eerstelijnszorg EL Totaal Z&W Besluit 3: de volgende lijst toont de toevoeging van vrijwillig aangesloten instellingen naar een zorg- of welzijnsbranche. Vrijwillig aangesloten instellingen Pathologisch Anatomisch Lab Stg Drechtstreek Stg Reg Lab Med Microbiologie Dordrecht Gorinchem Interk Stg Ikos Dordrecht Stg Vrienden van De Hoop Arbode Consultancy B.V. KJP Drechtsteden B.V. Stichting Beheer Achterstandsfonds Huisartsenzorg Dordrecht Stichting Regionaal Zorgberaad Zuid-Holland Zuid EL Leerpunt B.V. Mohs Klinieken B.V. Stichting Den Haneker Landbouw en Zorg Vereniging Zorgservice XL Diabetes Zorggroep West-Alblasserwaard e.o. BV Echocentrum Het Palet Mencius B.V. Mohs Klinieken Amsterdam BV Mohs Klinieken Noord Holland BV De Nieuwe Doelen Stichting Energiehuis OMSK Herindeling Ziekenhuizen VVT Geen Geen GGZ Geen Jeugdzorg Huisartsenzorg Geen Geen Ziekenhuizen Gehandicaptenzorg Ziekenhuizen Huisartsenzorg Gezondheidscentra Geen Ziekenhuizen Ziekenhuizen Geen Geen Geen PGGM HR Advies 2013 Pagina 10

11 Het herindelen van de vrijwillig aangesloten organisaties zorgt voor een lichte toename van de totale formatie met 385 personen van naar personen. Hierdoor ontstaat de volgende nieuwe verdeling: PGGM HR Advies 2013 Pagina 11

12 Stap 3: De instellingen binnen de regiogrenzen. Om tot een goede verdeling van de aanwezige instellingen te komen worden de PFZW dataset en de jaarverslagen aangevuld met de resultaten van de enquête. In deze enquête wordt gericht ingegaan op de personeelsomvang om de kengetallen in de branche en de regio op te schonen. Daarnaast komen het functiegebouw en aanverwante thema s aan bod. Doel hiervan is om over een langere periode zicht te krijgen op de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve personele bezetting en de invloed van een veranderende arbeidsmarkt. De formatie worden volgens het 80/20 principe geëvalueerd. Dit betekent dat 80% van alle onzuiverheden (redelijk) simpel opgelost kunnen worden terwijl de resterende 20% speciale gevallen zijn. Om een betrouwbare dekking te waarborgen wordt er per branche ingezoomd naar (minimaal) 80% van de grootste instellingen. * Het aandeel van de instellingsformatie binnen de branche wordt voor de grootste instellingen als doelgroep genomen totdat deze minstens 80% van de brancheformatie omvat. Per branche hebben we de volgende constateringen kunnen maken: Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (VVT) Aandeel Branche Regio Aafje Hulpthuis Drechtsteden BV 11% OK OK AV Zorggroep 9% OK OK Stg Verpleeghuis Het Parkhuis 9% OK OK Stg Waardeburgh 9% OK OK Stg Protestantse Zorggroep Crabbehoff 9% OK OK Het Spectrum 9% OK OK Stg Zorg Woonzorggroep Zwijndrechtse Waard 8% OK OK Woon- en Zorgcentrum Huis Ter Leede 7% OK X1 Internos 7% OK OK De Wielborgh 6% OK OK 84% * Ad X1. Uit de enquête resultaten volgt dat 50% van de formatie zich in de regio bevindt. Ziekenhuizen (ZKH) Aandeel Branche Regio Stichting Rivas Zorggroep 62% X2 OK Stg Albert Schweitzer Ziekenhuis 38% OK OK 100% * Ad X2. Uit de enquête resultaten volgt dat van de formatie 50% ZKH is en 50% VVT. PGGM HR Advies 2013 Pagina 12

13 Gehandicaptenzorg (GHZ) Aandeel Branche Regio ASVZ 73% OK X3 Stg Syndion 20% OK OK 94% * Ad X3. Uit de enquête resultaten volgt dat 50% van de formatie zich in de regio bevindt. Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Aandeel Branche Regio Yulius 75% OK X4 Stg De Hoop 19% OK OK 94% * Ad X4. Uit de PFZW database blijkt dat 55% van de formatie zich in de regio bevindt. Kinderopvang () Aandeel Branche Regio Stg COKD 18% OK OK Stichting WAS 15% OK OK Stg Kindercentr Gorinchem 9% OK OK SDK Kinderopvang 8% OK OK Stg Kinderopvang Hendrik Ido Ambacht 8% OK OK SKZ 6% OK OK Stg H3O Kinderopvang 5% OK OK SKCN 4% OK OK Kinderopvang Bobo B.V. 3% OK OK Kinderdagverblijf De Kleine Burgt B.V. 3% OK OK Kinderopvang Bobo Beheer B.V. 3% OK OK 81% * Ad OK. Geen correcties. Jeugdzorg (JZ) Aandeel Branche Regio Eddee Zorgverlening BV 100% OK OK 100% * Ad OK. Geen correcties. PGGM HR Advies 2013 Pagina 13

14 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) Aandeel Branche Regio Stg LDH WG CWZW Z-W Nederland 32% X5 X6 Dordtse Welzijnsorganisatie 12% OK OK Stg H3O Peuterwerk 6% OK OK Stichting Kindercentra Alblasserwaard 5% OK OK Stg Peutspzl Dordrecht 4% OK OK Kinderopvang Bobo Zwijndrecht BV 4% OK OK Stg Peutspzl Papendrecht 4% OK OK Stichting Hattrick 3% OK OK Stichting Welzijn Zwijndrechtse Waard 3% OK OK Stichting Arkelstad 3% OK OK Stg Katholieke Peuterspeelzalen Bernardus 2% OK OK Alfrink Stichting Peuterwerk 2% OK OK Ruchama 2% OK OK 80% * Ad X5. Uit de enquête resultaten volgt dat van de formatie 80% WMD is en 20% VVT. Ad X6. Uit de enquête resultaten volgt dat 80% van WMD zich in de regio bevindt. De bovenstaande correcties worden in de volgende tabel opgesomd: Instelling # Medewerkers Branche-indeling Regio-indeling Stichting Rivas Zorggroep ± % ZKH 50% VVT 100% 100% Huis ter Leede ± % VVT 50% Leger des heils ± % WMD 20% VVT 80% 100% ASVZ ± % GHZ 50% Yulius ± % GGZ 55% PGGM HR Advies 2013 Pagina 14

15 Hiermee krijgen we de volgende herindeling: Herindeling ZKH VVT GHZ GGZ JZ 0 WMD -130 EL 0 De herindeling op brancheniveau levert op totaal niveau een afname van de formatie, met personen van naar personen. De volgende nieuwe verdeling is nu van kracht: PGGM HR Advies 2013 Pagina 15

16 Stap 4: De instellingen buiten de regiogrenzen. Zorginstellingen die volgens de PFZW dataset geregistreerd staan met een hoofdlocatie buiten de regio maar wel vestigingen hebben binnen de regio krijgen in deze stap een plek. Er is een selectie gemaakt en de volgende (belangrijke) instellingen staan genoteerd als organisaties die locaties binnen de regio hebben. Instelling Branche Splitsing PFZW Splitsing Enquête Bouman GGZ GGZ Nee Nee Stg Vivenz GGZ Nee Nee Philadelphia GHZ Ja Nee Gemiva SVG GHZ Nee Ja Humanitas-DMH GHZ Nee Nee TriviumLindenhof JZ Ja Ja Prokino Nee Nee Kiddoozz Wereldkids Nee Nee WAS Nee Nee Cedrah VVT Ja Nee Aafje (hoofdlocatie Rotterdam) VVT Ja Nee Belangrijk om op te merken is dat de formatie van deze instellingen volledig uit het analyse perspectief ontbreken doordat de registratie buiten de regiogrenzen plaatsvindt. Uit historische PFZW data en aangevuld met de resultaten van de enquête kunnen we (een gedeelte van) de formatie die actief is binnen de regiogrenzen herindelen. Instelling # Medewerkers # Regio Branche Cedrah ± VVT Aafje ± VVT WMD Philadelphia ± GHZ Gemiva SVG ± GHZ Trivium Lindenhof ± JZ PGGM HR Advies 2013 Pagina 16

17 Deze inzichten leveren een nieuwe herindeling: Herindeling ZKH 0 VVT GHZ +575 GGZ 0 0 JZ +210 WMD +59 EL 0 De herindeling op brancheniveau levert op totaal niveau een toename van de formatie, met personen van naar personen. En de nieuwe verdeling van de formatie: PGGM HR Advies 2013 Pagina 17

18 Stap 5: De peuterspeelzalen. Door de aangekondigde wetswijziging wordt bij deze laatste stap een gedeelte van de peuterspeelzalen bij de kinderopvang ondergebracht. Onderstaand overzicht laat deze herindeling zien. Instelling De Aanlegsteiger Stg Peuterspeelzalen Zederik Stg Peutspzl Dordrecht Stg Peuterspeelzalen te Hardinxveld-Giessendam Stg Peutspzl Kiekeboe PSZ 't Speelholletje Peuterspeelzaal 't Winkeltje Stg Peutspzl Papendrecht Stg H3O Peuterwerk Stichting Peuterwerk Stichting Katholieke Peuterspeelzalen Bernardus Alfrink Stichting Kindercentra Alblasserwaard Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Flierefluiter Stichting De Hoop Reintegratie* Kinderopvang Bobo Zwijndrecht BV Stichting Peuterwerk Lingewaal Stg Reformatorische Peuterspeelzaal HI Ambacht Woonactief B.V.* Peuterspeelzaal Bij de Hand Stg Reformatorische Peuterspeelzalen Alblasserdam Stichting De Gravin - Dubbeldam* Herindeling Geen Geen Geen Het kabinet heeft aangekondigd dat de wet- en regelgeving van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk over een paar jaar gelijkgetrokken gaat worden. Het peuterspeelzaalwerk wordt dan onder de Wet kinderopvang gebracht. PGGM HR Advies 2013 Pagina 18

19 Dit levert de volgende mutatiekaart op: Herindeling ZKH 0 VVT 0 GHZ 0 GGZ JZ 0 WMD -351 EL 0 De herindeling op brancheniveau levert op totaal niveau een lichte afname van de formatie, met 7 personen van naar personen. En het volgende overzicht: PGGM HR Advies 2013 Pagina 19

20 Resultaten Als we alle stappen volgen krijgen we de volgende beweging: De branchematrix ziet er dan bij iedere stap als volgt uit: Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 ZKH 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 VVT 1,0 1,0 1,4 1,6 1,6 GHZ 1,0 1,0 0,6 0,7 0,7 GGZ 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 JZ 1,0 1,4 1,4 18,9 18,9 WMD 1,0 1,0 0,9 0,9 0,6 Deze correctiegetallen zijn per stap t.o.v. de huidige onbewerkte verdeling. PGGM HR Advies 2013 Pagina 20

21 Arbeidsmarktonderzoek Respondenten Er zijn oorspronkelijk 25 enquêtes uitgezet naar de grootste en/of belangrijkste instellingen die actief zijn binnen de regio van Werkgeversverenging Zuid-Holland Zuid. Hieronder volgt het overzicht van de benaderde instellingen, volgens de PGGM branche indeling: Ziekenhuizen: 1. Albert Schweitzer Ziekenhuis 2. Rivas Zorggroep VVT: 3. Aafje zorghotels etc. 4. Het Parkhuis 5. AV Zorggroep 6. Wielborgh 7. Huis ter Leede GGZ: 8. Yulius 9. De Hoop 10. Parnassia 11. Stg Vivenz* Gehandicaptenzorg: 12. ASVZ 13. Philadelphia* 14. Gemiva-SVG* Kinderopvang: 15. COKD 16. WAS* 17. Kindercentr. Gorinchem Jeugdzorg: 18. TriviumLindenhof* Welzijn & MD: 19. Leger des Heils 20. MEE ZHZ 21. Stichting Staerk Eerstelijnszorg: 22. GC De Volgerlanden 23. TC Carabelli 24. GC Blauuwweg 25. Regionale HAP Drechtsteden * Dit zijn instellingen met de hoofdlocatie geregistreerd buiten Drechtsteden maar met vestigingen binnen de regiogrenzen. Van deze 25 instellingen hebben alleen vijf instellingen de enquête geretourneerd. Een respons van 20% voor een zodanig kleine onderzoeksgroep is onvoldoende om betrouwbare conclusies te trekken. Daarom is gekozen telefonische interviews te houden om de benodigde informatie alsnog op te halen. We besluiten ook om de focus te leggen op de kernbranches en ontsluiten de eerstelijnszorg van het onderzoek. Na deze actie hebben in totaal 10 van de 21 instellingen gecoöpereerd en hebben we een respons van 48%. PGGM HR Advies 2013 Pagina 21

22 Verantwoording Op maandag 8 april 2013 is de enquête en begeleidende brief verzonden aan 25 adressen. Dit betrof de directeuren, hoofd administratie of personeelsfunctionarissen. Per 3 juni 2013 zijn 5 enquêtes retour ontvangen. Van deze enquêtes zijn er 2 ingevuld zoals wij hoopten. Het functieniveau is vooral waar onverwachte antwoorden in staan. De reacties van de overige 18 instellingen zijn ruw verdeeld in drie groepen van gelijke grootte: 1. Van één groep instellingen blijft elke reactie uit en lukt het niet om ze telefonisch te spreken. Dit zijn voornamelijk de eerstelijnszorg organisaties. 2. Eén groep instellingen heeft actief aangegeven helaas geen ruimte in de agenda te hebben om het onderzoek op te pakken. Dit is de GGZ en de Kinderopvang. 3. Eén groep organisaties geeft aan met onderzoek te willen meedoen maar uiteindelijk blijft, na meerdere pogingen, de nodige input achterwege. Het vermoeden is dat groepen 2 en 3 hetzelfde knelpunt ervaren, namelijk tijdsgebrek door een grote hoeveelheid onderzoeken die voorgelegd worden aan de zorginstellingen. Daarnaast blijkt het lastig om informatie te verkrijgen van instellingen waar nog geen contact mee is. Hierdoor levert de respons niet de altijd een representatief beeld op. Op 7 juni wordt in overleg met Ben van Asten besloten de eerstelijnszorg uit het onderzoek te halen. Er wordt een versimpelde vragenlijst opgesteld dat telefonisch voorgelegd moet worden aan de instellingen. Deze telefoongesprekken zijn succesvol in de maand juli gehouden. PGGM HR Advies 2013 Pagina 22

23 Stellingen In de oorspronkelijke enquête zijn er meer vragen gesteld aan de deelnemende instellingen. Uit de respons van vijf kunnen we met de nodige voorzichtigheid- trends herkennen. We hebben de volgende stelling gehouden: We zien dat de meningen verdeeld zijn. Dit geeft wel een goede weergave van het huidige beeld gezien de correctheid van de arbeidsmarktcijfers per branche verschilt. Aansluitend op voorgaande stelling zien we hier hetzelfde patroon ontstaan. PGGM HR Advies 2013 Pagina 23

24 Opvallend is dat niemand tegen een goede nulmeting is. De exercitie om tot een goede nulmeting te komen wordt niet afgewezen. De bereidheid is iets minder negatief verdeeld. PGGM HR Advies 2013 Pagina 24

25 Open vragen Er is ook een aantal open vragen gesteld waarop de instellingen konden reageren. 1. Welke ontwikkelingen verwacht u op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn voor de komende 2 à 3 jaar? - Meer aanbod van niveau 1 en 2 terwijl dit niet nodig is. De vraag naar niveau 3 en 4 zal naar verwachting gelijk blijven. - Er ontstaat ruimte op de arbeidsmarkt door bezuinigingen en crisis. Deze ruimte is (vermoedelijk) groter dan de effecten van de dubbele vergrijzing. - Zoals de landelijke algemene verwachtingen zijn, zal de arbeidsmarkt de komende 2 a 3 jaar aantrekken en weer opnieuw problematisch kunnen gaan worden. 2. Welke maatregelen heeft u al genomen om uw personeelsbestand aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen? - Wij leiden al gedurende langere tijd zelf mensen op. Dit houdt o.a. in dat wij niet alleen inzetten op mensen met een afgeronde beroepsopleiding en/of BBLleerlingen, maar ook dat wij erg veel zijinstromers aanstellen die diverse deskundigheids-, verdiepings- en beroepsopleidingen krijgen aangeboden. - Flexibilisering van contracten en opleidingsniveaus, project strategische personeelsplanning om inzicht te krijgen in de effecten van de ontwikkelingen. - Selectieve vacaturestop, wel blijven opleiden van leerlingen. 3. Welke personeelsvraag verwacht u zelf te hebben over 2 à 3 jaar? - Meer flexibiliteit van inzet om meer aan de vragen van de cliënten te voldoen. - Afnemende vraag. 4. Hoe kan volgens u in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Zuid-Holland Zuid worden voldaan? - Gezien de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg, zal het aantal mensen met dementie alleen maar toenemen. Zaak is dus het werken in de zorg positieve aandacht te blijven geven. Verder hebben veel andere partijen hier invloed op. Als je het aantal plaatsen kan uitbreiden, verwachten wij dat we hier ook de medewerkers kunnen aantrekken gezien de hoge werkloosheid. - Zorgen dat de branche aantrekkelijk is en blijft voor werkenden in de regio. Niet alleen insteken op jongere medewerkers en reguliere beroepsopleidingen, maar zeker ook op zijinstromers en de iets oudere werkzoekende. - Ik zie weinig problemen. PGGM HR Advies 2013 Pagina 25

26 5. Wat betekent volgens u de zorgvraagontwikkeling voor het onderwijs? - Meer aansluiting zoeken in de praktijk qua aanbod van vakken. Gezien het hoge aantal uitval en de redenen hiervoor (combinatie werk-privé te zwaar/ andere verwachtingen van werken in de zorg) vanuit het onderwijs meer aandacht besteden aan voorlichting. - Competentiegericht is alweer "uit". De kracht moet zitten in ontplooiing van talenten van medewerkers. We moeten dus vooral op zoek naar "talentvolle" nieuwe medewerkers die we via allerlei trajecten ontwikkelen. We zullen af moeten van traditionele opleidingsvormen en gedachtegangen. - Opzetten van de opleiding tot Zorgkundige vergt grote prioriteit. 6. Van welke partijen verwacht u het meeste initiatief in de ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid? - De overheid. - Werkgevers zelf, gericht op eigen kracht en aantrekkelijkheden. - Koepels zoals WGV Zuid Holland zullen moeten verbinden en benutten van kennis en vaardigheden van de diverse leden. Zij zijn vooral niet als zelfstandige organisatie in de regio maar zouden het netwerk en de daarin aanwezige kennis en instrumenten moeten verkennen en verspreiden. PGGM HR Advies 2013 Pagina 26

27 Bijlage: Enquête Enquête: Regionale Arbeidsmarktcijfers Als dé werkgeversvereniging binnen haar regio heeft WGV Zuid-Holland Zuid een verbindende factor op de regionale arbeidsmarkt. De karakteristieken van het arbeidsaanbod in de regio zullen de komende jaren danig gaan veranderen. Voor het continueren van hoogwaardige zorg in de regio en het realiseren van korte en lange termijn doelstellingen zullen alle instellingen de benodigde personele capaciteit daarom steeds accurater moeten matchen met het aanbod op de regionale en interregionale arbeidsmarkt. WGV Zuid-Holland Zuid wil starten met het goed in kaart brengen van relevante personele kengetallen binnen haar regio. De arbeidsmarktcijfers in diverse beschikbare rapporten en/of instrumenten worden niet (voldoende) herkend door de aangesloten werkgevers. Om deze reden heeft de werkgeversvereniging PGGM Advies gevraagd een onderzoek uit te voeren. Uw medewerking is hierbij van groot belang. Het werkgebied Het werkgebied van Zuid-Holland Zuid heeft betrekking op de volgende gemeentes: Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido- Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht. Belangrijk bij het invullen: - Er wordt soms naar Fte's en soms naar personen gevraagd. - De vragenlijst bestaat uit cijfermatige vragen, stellingen en open vragen. - Beantwoord de cijfermatige vragen zo nauwkeurig als mogelijk. - Beantwoord de open vragen zo beknopt en duidelijk als mogelijk. Met vragen over deze enquête kunt u terecht bij WGV Zuid-Holland Zuid. Adviseur: Ben van Asten Mail: Telefoon: Bij voorbaat dank voor uw medewerking. Thema 1: De personeelsomvang 1. Vraag 1. Wat is de personeelsomvang in fte van de organisatie uitgesplitst naar de volgende categoriën? Uitvoerend personeel in dienst ZZP'ers en uitzendkrachten Overhead (Directie, P&O, ICT, P&F/C, Facilitair) Fte's Totaal 0,00 2. Vraag 2. Hoeveel fte van de totale omvang is werkzaam in het werkgebied Zuid-Holland Zuid? Binnen het werkgebied Buiten het werkgebied Fte's Totaal 0,00 Check Goed 3. Vraag 3. Hoeveel fte van de totale omvang is werkzaam onder elk van de volgende branches? CAO: Ziekenhuizen (ZKH) CAO: Verpleging & Verzorging en Thuiszorg (VVT) CAO: Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) CAO: Gehandicaptenzorg (GHZ) CAO: Kinderopvang () CAO: Jeugdzorg (JZ) CAO: Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (WMD) CAO: Eerstelijnszorg (ELZ) Fte's Totaal 0,00 Check Goed PGGM HR Advies 2013 Pagina 27

28 Thema 2: Het functiegebouw 4. Vraag 4. Hoeveel fte van de omvang per CAO kan bij de volgende kwalificatieniveaus worden ingedeeld? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders ZKH VVT GGZ GHZ JZ WMD ELZ Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Check Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed Goed 5. Vraag 5. Welk gemiddeld voltijdssalaris is van toepassing per CAO bij de volgende kwalificatieniveaus? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders ZKH VVT GGZ GHZ JZ WMD ELZ Thema 3: De mobiliteit 6. Vraag 6. Wat is de jaarlijkse gemiddelde instroom en uitstroom in personen over de afgelopen 3 jaar per kwalificatieniveau? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Instroom Uitstroom 7. Vraag 7. Hoeveel personen verblijven jaarlijkse bij dezelfde functie of stromen door naar een andere functie gemiddeld over de afgelopen 3 jaar? NAAR VAN Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Zorghulp (niv.1) Helpende en Verzorgende AG (niv.2) Verzorgende IG (niv.3) Verpleegkundige (niv.4) Verpleegkundige (niv.5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niv.5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niv.3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niv.4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niv.3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niv.4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niv.5) 8. Vraag 8. Wat was het aantal moeilijk te vervullen vacatures over 2012 per kwalificatieniveau? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Vacatures PGGM HR Advies 2013 Pagina 28

29 Thema 4: Scholing 9. Vraag 9. Wat zij het aantal leerwerkplaatsen voor BBL-trajecten en het aantal stageplaatsen voor BOL-trajecten per kwalificatieniveau? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Leerwerk Stage 10. Vraag 10. Wat is het aantal aan uitval van leerlingen gedurende BBL opleidingstrajecten per kwalificatieniveau? Zorghulp (niveau 1) Helpende en Verzorgende AG (niveau 2) Verzorgende IG (niveau 3) Verpleegkundige (niveau 4) Verpleegkundige (niveau 5) Gespecialiseerd verpleegkundige (niveau 5) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 3) Medewerker Maatschappelijke zorg (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 3) Sociaal Pedagogisch Medewerker (niveau 4) Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (niveau 5) Anders Uitval 11. Vraag 11. Met welke onderwijsinstellingen werkt u samen voor de BOL en BBL trajecten? (meerdere antwoorden mogelijk) ROC Da Vinci ROC Hoornbeeck College ROC Albeda College ROC Zadkine College Christelijke Hogeschool Ede In Holland Hogeschool Anders, namelijk Thema 5: Stellingen 1. Stelling 1. Er is momenteel geen inzicht in de arbeidsmarkt binnen Zorg en Welzijn van de regio Zuid-Holland Zuid. Eens Neutraal Oneens 2. Stelling 2. Bestaande prognoses en rapportages bieden onvoldoende herkenning. Eens Neutraal Oneens 3. Stelling 3. Ik zie de toegevoegde waarde van een nulmeting binnen Zuid-Holland Zuid. Eens Neutraal Oneens 4. Stelling 4. Ik ben bereid toekomstig input te leveren aan deze rapportages. Eens Neutraal Oneens PGGM HR Advies 2013 Pagina 29

30 Thema 6: Open vragen 12. Vraag 12. Welke ontwikkelingen verwacht u op de arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn voor de komende 2 à 3 jaar? 13. Vraag 13. Welke maatregelen heeft u al genomen om uw personeelsbestand aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen? 14. Vraag 14. Welke personeelsvraag verwacht u zelf te hebben over 2 à 3 jaar? 15. Vraag 15. Hoe kan volgens u in de toekomst aan de zorgvraag in de regio Zuid-Holland Zuid worden voldaan? 16. Vraag 16. Wat betekent volgens u de zorgvraagontwikkeling voor het onderwijs? 17. Vraag 17. Van welke partijen verwacht u het meeste initiatief in de ontwikkeling van arbeidsmarkt en werkgelegenheid? Hartelijk dank voor uw medewerking. PGGM HR Advies 2013 Pagina 30

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD

WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD WERKGELEGENHEID ZORG EN WJK NIEUWE WATERWEG NOORD OMVANG EN SAMENSTELLING NAAR BRANCHE EN VVS-KWALIFICATIE J. Meuwissen M. Poeth Maastricht, november 2016

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Kennemerland, Amstelland & Meerlanden TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD ALKMAAR HOORN KENNEMERLAND, AMSTELLAND & MEERLANDEN ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland ZAANSTREEK-WATERLAND NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Zaanstreek - Waterland TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA

Nadere informatie

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER

SIGRA. Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Amsterdam & Diemen AMSTERDAM & DIEMEN NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio & Diemen TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR SIGRA ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze SIGRA Facts & Figures

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Groningen

Leeftijdsopbouw Groningen Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Groningen 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Leeftijdsopbouw Drenthe

Leeftijdsopbouw Drenthe Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Drenthe 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Prognose bevolking Fryslân

Prognose bevolking Fryslân Factsheet Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn provincie Fryslân 213 De publicatie Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Noord-Nederland 213 brengt de belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen in kaart. In deze factsheet

Nadere informatie

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Twente Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland

FACTS & FIGURES. Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland FACTS & FIGURES Arbeidsmarktmonitor zorg en welzijn Zeeland 01 Ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt Zeeland is een relatief dun bevolkte provincie en heeft veel zorgaanbieders in een uitgestrekt gebied.

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN

Facts & Figures. Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord NOORD-HOLLAND NOORD AMSTERDAM & DIEMEN ZAANSTREEK-WATERLAND TEXEL DEN-HELDER HOORN Facts & Figures 217 Arbeidsmarktgegevens Regio Noord-Holland Noord TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM & DIEMEN 1 Inleiding In deze ZWplus Facts

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Groningen 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6.

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren.

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage maart 2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1 REALISATIES... 3 1.1 De 7 maatregelen van de regionale sectorplannen zorg... 3 1.2 Realisatie... 4 2 KENMERKEN

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Regio Utrecht 2006-2011

Regio Utrecht 2006-2011 Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Verpleeg- en verzorgingshuizen Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030

Nadere informatie

Regio Utrecht

Regio Utrecht Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Thuiszorg Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg. Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Jeugdzorg Vraag en aanbod van sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op

FACTSHEET. Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Zeeuws-Vlaanderen. foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op FACTSHEET Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Zeeuws-Vlaanderen foto Xander Koppelmans voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl ViaZorg, januari 2013 Inleiding Deze factsheet bevat tabellen en grafieken over

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Twente Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2016 Twente Trends in zorg en welzijn Minder zelfstandigenbanen 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan. Het aantal zzp ers groeide jarenlang, maar is het laatste

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerker tevredenheid onderzoek Medewerker tevredenheid onderzoek Startpunt voor organisatieverbetering. Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Ede REGIO EDE ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Ede REGIO EDE Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW

Nadere informatie

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan

- Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan - Ontwikkelingen arbeidsmarkt - Human Capital Agenda / Zorgpact - Sectorplan Annette de Groot, directeur Utrechtzorg Erna Laclé, projectleider sectorplan IVVU, 8 september 2015 Missie Utrechtzorg Bijdragen

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016

KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 KWARTAALRAPPORTAGE Q2 2016 BESCHERMD WONEN EN OPVANG 30 september 2016 Inhoud Analyse cliënten naar ondersteuningsvraag Analyse cliënten op de wachtlijst In- en uitstroom cliënten Financiën Reflecterend

Nadere informatie

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland

Facts & Figures 2017 De arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Flevoland De sector zorg en welzijn in 22.390 22.390 personen werken in 2015 in de sector zorg en welzijn (17.020 fte). Bijna een derde hiervan werkt in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT). 8,2% 8,2% van

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Nijmegen REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Zeeland / West- Brabant

Zeeland / West- Brabant Arbeidsmarkt- en stageonderzoek procestechnische opleidingen Zeeland / West- Brabant 2015 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet... 3 1.1 Respons... 3 2 Stage- en leerwerkplaatsen... 4 2.1 Verdeling over de sectoren...

Nadere informatie

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM

ARBEIDSMARKT MONITOR. Regio Arnhem REGIO ARNHEM ARBEIDSMARKT MONITOR 2017 Regio Arnhem REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Samenvatting 3 Ontwikkelingen potentiële beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld

Nadere informatie

Regio Utrecht

Regio Utrecht Kengetallen Arbeidsmarkt en Opleiding Gehandicaptenzorg Regio Utrecht 2006-2011 Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO EDE. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO EDE. Voorwoord 3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte uitstroom

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTVERKENNING ZORG EN WJK (WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING, JEUGDZORG EN KINDEROPVANG) PROVINCIE UTRECHT

ARBEIDSMARKTVERKENNING ZORG EN WJK (WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING, JEUGDZORG EN KINDEROPVANG) PROVINCIE UTRECHT ARBEIDSMARKTVERKENNING ZORG EN WJK (WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJK DIENSTVERLENING, JEUGDZORG EN KINDEROPVANG) PROVINCIE UTRECHT 2012-2020 INLEIDING INHOUD Samenvatting 4 Aanbevelingen 5 1 Inleiding 6 1.1

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 West-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang. Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Kinderopvang Vraag en aanbod van Sociaal-agogisch personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten in stages in Zorg en Welzijn Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn Editie IJssel-Vecht Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie IJssel-Vecht Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg

Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Toekomstverkenning voor de Thuiszorg Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning Met het model

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3. Ontwikkelingen beroepsbevolking 4. Werkgelegenheid en werkloosheid 6. Mobiliteit 9 REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Werkgelegenheid en werkloosheid 6 Deze arbeidsmarktmonitor is samengesteld door WZW in samenwerking met Koster & van Hooren. Mobiliteit

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Verpleging en verzorging Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL

ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD. facts & figures 2016 NOORD-HOLLAND NOORD ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN TEXEL facts & figures 216 TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN ARBEIDSMARKTGEGEVENS REGIO NOORD-HOLLAND NOORD 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

HELPENDE HANDEN DORDRECHT

HELPENDE HANDEN DORDRECHT NIEUWSBRIEF Jaargang 4, nummer 13 HELPENDE HANDEN DORDRECHT Stand van zaken: In de afgelopen periode viel 2 e Pinksterdag en dit was de laatste vrije dag tot aan de zomerperiode. Voor de leerlingen jammer

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Zuidoost-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2012/2013 Rapportage BPV-plaatsen RBB /3 Samenvatting Het aantal individuele stages(bpv-plaatsen) in de zorgsector in West-Brabant stijgt nog steeds. In het schooljaar /3 zijn in de regio ruim.35 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages)

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO NIJMEGEN. Voorwoord 3 REGIO NIJMEGEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Sectorplan zorg en welzijn

Sectorplan zorg en welzijn Sectorplan 2014 2016 zorg en welzijn Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Jeugdzorg en Kinderopvang en Landelijke plan zorg en Regionale plannen zorg Woensdag 25 februari 2015 Programma 2 sectorplannen:

Nadere informatie

Prettig. leven voor jong en oud!

Prettig. leven voor jong en oud! Prettig leven voor jong en oud! Vivera staat voor prettig leven in je eigen wijk voor jong en oud Ondersteuning dichtbij Zwijndrecht wil een stad zijn waar jonge en oude mensen prettig kunnen leven, ook

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Onderdeel BPV balans

Arbeidsmarktonderzoek Onderdeel BPV balans Arbeidsmarktonderzoek 2011 Onderdeel BPV balans Flevoland Gooi en Vechtstreek Utrecht Midden Utrecht Oost Noord Kennemerland en West Friesland Zuid Kennemerland Groot Amsterdam Zaanstreek/ Waterland Calibris

Nadere informatie

Onderwijs in Kaart 2017

Onderwijs in Kaart 2017 Onderwijs in Kaart 2017 Midden-Brabant Transvorm Tilburg, juni 2017 Spoorlaan 171 04 5038 CB Tilburg Postbus 4275 5004 JG Tilburg T 088 144 40 00 F 088 144 40 88 I www.transvorm.org E info@transvorm.org

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT

Inhoudsopgave. Rapportage monitor branche opleidingen voor A+O VVT Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleiding verkorte opleiding tot Kraamverzorgende Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Verkorte Kraamzorgopleiding...

Nadere informatie

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek

Inleiding Uitgangspunten regionaal tabellenboek Opbouw regionaal tabellenboek Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) voorziet partijen van eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO RIVIERENLAND. Voorwoord 3 REGIO RIVIERENLAND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en

Nadere informatie

Aanbieders Wmo-maatwerkvoorzieningen December 2017

Aanbieders Wmo-maatwerkvoorzieningen December 2017 Aanbieders Wmo-maatwerkvoorzieningen December 2017 Heeft u een indicatie voor huishoudelijke, individuele, of kortdurend? U kunt zelf een aanbieder kiezen uit deze aanbieders die een contract hebben met

Nadere informatie

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN. juli 2014

ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN. juli 2014 ZEEUWSE ARBEIDSMARKTMONITOR ZORG EN WELZIJN juli 2014 Colofon De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor Zorg en Welzijn juli 2014 is een uitgave van ViaZorg. Tekst en vormgeving Redactie Eindredactie Redactieadres

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD

Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Feiten en cijfers 2010 Branche WMD Ieder jaar maakt FCB de zogenoemde factsheets. Deze bestaat uit cijfers over de branche in een bepaald jaar. De cijfers over 2010 worden met de ontwikkelingen ook in

Nadere informatie

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015

Zorg. Factsheet arbeidsmarkt. Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling. Werknemers naar branche 2015 Zorg Factsheet arbeidsmarkt 13 maart 2017 Werkgelegenheid: omvang en ontwikkeling Werknemers naar branche 2015 In de zorg werken ruim 1 miljoen werknemers. De sector is goed voor 14% van alle banen van

Nadere informatie

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg

Masterclass. Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg Masterclass Strategisch Arbeidsmarktbeleid voor de gehandicaptenzorg De gehandicaptenzorg staat voor enkele uitdagingen als we kijken

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014

REGIO RIVIERENLAND. Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 REGIO RIVIERENLAND Samengesteld door Koster & van Hooren in opdracht van WZW Juli 2014 Inhoud Inleiding 3 Potentiële beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3

Inhoudsopgave 2 REGIO ARNHEM. Voorwoord 3 REGIO ARNHEM Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ontwikkelingen beroepsbevolking 4 Ontgroening en vergrijzing Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking Potentiële beroepsbevolking per gemeente Vergrijzing en verwachte

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek

Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015. Editie Achterhoek Arbeidsmarktverkenning zorg en welzijn 2015 Editie Achterhoek Trends in zorg en welzijn Samen verantwoordelijk Rijksoverheid (Wlz), gemeenten (nieuwe Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) zijn sinds 2015 samen

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Gevolgen van de hervormingen langdurige zorg op het personeelsbestand van zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid

Gevolgen van de hervormingen langdurige zorg op het personeelsbestand van zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid Gevolgen van de hervormingen langdurige zorg op het personeelsbestand van zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid Opgesteld t.b.v. projectgroep Extramuralisering AWBZ 30 januari 2014 Ben van Asten Inleiding

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Algemene en categorale ziekenhuizen. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Algemene en categorale ziekenhuizen. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Algemene en categorale ziekenhuizen Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van

Nadere informatie

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019

Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra. Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 Toekomstverkenning voor de branche Universitair Medische Centra Vraag en aanbod van verplegend en verzorgend personeel 2015-2019 September 2015 Willem van der Windt Ineke Bloemendaal 1 Doel van de Toekomstverkenning

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Inleiding In de periode van 17 januari tot 17 februari 2012 is het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. De vragenlijst

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk

Sociaal Agogisch Werk Sociaal Agogisch Werk Het werkveld van de sociaal agogisch werker is heel breed. Zo kun je aan de slag bij bijvoorbeeld basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, maar ook in club- en buurthuizen

Nadere informatie