ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC Menso Alting Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

2 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en iedereen die geïnteresseerd is. De opbouw van het jaarverslag is als volgt: In hoofdstuk 1 vindt u algemene informatie over de organisatie. In hoofdstuk 2 vindt u de missie, visie en strategie. In hoofdstuk 3 staan de behaalde resultaten binnen de aandachtsgebieden onderwijs, medewerkers, financiën en bedrijfsvoering naar aanleiding van de doelstellingen zoals geformuleerd in het koersplan In hoofdstuk 4 is een continuïteitsparagraaf opgenomen. In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van de jaaragenda zicht gegeven op de speerpunten voor Tenslotte vindt u in hoofdstuk 6 t/m 8 de kengegevens en resultaten van ROC Menso Alting. Deze gegevens onderbouwen de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 3. Reactie Wij kunnen ons voorstellen dat u na lezing van dit jaarverslag nog vragen, opmerkingen, of suggesties hebt. U kunt reageren via E: of T: (050) Lijst met gebruikte afkortingen BBL BOL BPV BVE BYON DUO JOB KD OOP OP ROC RMC VSV : Beroepsbegeleidende leerweg (combinatie werken en leren) : Beroepsopleidende leerweg (leren op school, stage in bedrijf of instelling) : Beroepspraktijkvorming (praktijkgedeelte van de opleiding) : Beroeps- en volwasseneneducatie : Bring Your Own Device : Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen CFI & IBG) : Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs : Kwalificatiedossier : Onderwijsondersteunend personeel : Onderwijzend personeel : Regionaal opleidingencentrum : Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters : Voortijdig schoolverlaten (jonger dan 23 jaar, zonder startkwalificatie) 2

3 ROC Menso Alting Groningen Correspondentieadres Postbus AK Groningen Bezoekadres Vondelpad 4 T (050) F (050) /website Stichting ROC Menso Alting Zwolle Assendorperdijk EG Zwolle T (088) E: INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Algemeen 1.1 Organisatie 1.2 Organisatiestructuur 1.3 Governance 1.4 Raad van Toezicht 1.5 College van Bestuur 1.6 Medezeggenschap 2. Missie, visie & strategie 3. Ontwikkelingen in Onderwijs 3.2 Medewerkers 3.3 Financiën 3.4 Bedrijfsvoering 4. Kwaliteit 4.1. Organisatiecyclus 4.2. Zelfevaluatie 5. Continuïteitsparagraaf 5.1. Strategische personeelsplanning 5.2. Strategische huisvestingplanning 5.3. Indicatoren en definities continuïteit school 6. Jaaragenda Kengegevens studenten & opleidingen 8. Kengegevens medewerkers 9. Resultatenbox 9.1. Diplomaresultaat 9.2. Jaarresultaat 9.3. Voortijdig schoolverlaten 9.4. Studenttevredenheid 9.5. Klachten 9.6. Oordeel Inspectie van Onderwijs 3

4 VOORWOORD Markeer succesmomenten. Dit is een advies dat vaak aan organisaties wordt gegeven. Successen waren er zeker het afgelopen jaar. Goed om daar dit jaarverslag mee te beginnen. ROC Menso Alting scoorde een mooie tweede plaats in de Mbo-keuzegids 2013, het Inspectietoezicht mondde uit in een grotendeels positief eindrapport en uit het medewerkersonderzoek bleek dat medewerkers met veel plezier en toewijding bij het Menso Alting werken. Al met al mooie resultaten die onderling absoluut verband met elkaar houden. Het vele werk wordt door een groep betrokken medewerkers met enthousiasme opgepakt. Wanneer de resultaten dan ook nog goed zijn is dit een bekroning op ieders werk. Dat de dingen goed gaan wil niet zeggen dat we stil kunnen gaan zitten. Er komt ook in 2014 weer veel op ons af. Met name de invoering van Focus op Vakmanschap vergt de nodige voorbereidingen. Met alle betrokkenen worden acties op een projectmatige manier aangepakt waarbij de focus niet ligt op de verandering maar op de kwaliteit van het onderwijs. Deze werkwijze past mooi in de lijn die middels het nieuwe koersplan in 2014 wordt uitgezet. Hernieuwde aandacht voor identiteit en kwaliteit zijn hierin de pijlers van waaruit gewerkt wordt. Naast het uitbouwen van ROC Menso Alting als een school met een helder, christelijk profiel willen we op onderwijsgebied het beste uit onszelf blijven halen. Wat we doen, doen we goed. We hebben het koersplan dan ook de titel goed voor elkaar meegegeven. Speerpunten voor de komende jaren zijn professionalisering, duurzaamheid, ICT en begeleiding. Het personeel van ROC Menso Alting bestaat uit een groep betrokken, professionele en enthousiaste medewerkers. Wij zien de interne en externe ontwikkelingen als een kans om het onderwijs nog beter vorm te geven. Dit wordt gezien en gewaardeerd; de aanmeldingen waren het afgelopen jaar hoger dan ooit tevoren. Er is dus een groeiende markt voor goed christelijk onderwijs. Dit is een signaal dat we op de goede weg zijn en het geeft vertrouwen voor de toekomst. Gerlof Boersma directeur ROC Menso Alting ONTMOET ELKAAR 3 4

5 1. ALGEMEEN 1.1. Organisatie Ontstaansgeschiedenis ROC Menso Alting is in 1978 ontstaan met de start van de 3-jarige Middelbare Opleiding voor Verpleegkunde. Het Gomarus College gereformeerde school voor voortgezet onderwijs bestond toen al, maar van gereformeerd middelbaar beroepsonderwijs was nog geen sprake. In de daarop volgende jaren werden er sociale opleidingen aan het mbo-aanbod toegevoegd en veranderde de naam van de school in MDGO. Vanaf 1989 werden hier ook de MEAO-opleidingen aan toegevoegd die tot dan toe waren ondergebracht bij het Gomarus College. Vanaf 1991 voerde de school de naam Menso Alting College en per 1 januari 2007 de huidige naam: ROC Menso Alting. Structuur ROC Menso Alting maakt sinds 2008, samen met het Gomarus College, deel uit van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. De school is onderverdeeld in de afdelingen Economie, Gezondheidszorg en Onderwijs & Welzijn. In 2008 is in samenwerking met Landstede een vestiging in Zwolle gestart. ROC Menso Alting Zwolle en Landstede werken samen onder het BRIN-nummer van Landstede. Daarnaast valt de vestiging in Zwolle onder een stichting die de identiteit van het merk Menso Alting bewaakt. Op 1 oktober 2012 had de vestiging in Groningen 600 en de vestiging in Zwolle 750 studenten. Over de vestiging in Zwolle wordt verantwoording afgelegd in het jaarverslag van Landstede. Omdat ROC Menso Alting onderdeel is van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, vindt u het bericht van de Raad van Toezicht, de jaarrekening en de verklaring bevoegd gezag in het jaarverslag van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. Het jaarverslag van de GSG is te vinden op Organogram Raad van Toezicht GSG College van Bestuur GSG Gomarus College ROC Menso Alting Dienstencentrum Directiesecretariaat Leerlingenadministratie Examenbureau Conciërges Onderwijskundig bureau Kwaliteitszorg Communicatie en Voorlichting Economie Gezondheidszorg Onderwijs & Welzijn 5

6 1.3. Governance en sturing De Gereformeerde Scholengroep volgt in haar verantwoording de Code Goed Bestuur BVE. In toezicht, bestuur en management spelen onderstaande actoren en instrumenten een rol. Rol Functie Documenten Overleg Toezicht Raad van Toezicht Bestuur Management College van Bestuur Directeur & Management Statuten Code Goed Bestuur BVE Zelfevaluatie RvT Financiële rapportage (4x per jaar) Koersplan Jaaragenda Jaarverslag Zelfevaluatie Financiële rapportage (4x per jaar) Koersplan Jaaragenda Schoolplan Teamplannen Zelfevaluatie Inspectierapport Externe audits De RvT vergadert 12x per jaar in aanwezigheid van de bestuurder Jaarlijks beoordelingsgesprek met de bestuurder RVT bezoekt 1x per jaar de scholen Vergadering met MR Gomarus college & OR Vergadering met GSG directeuren Directeurenoverleg GSG Individueel overleg met de directeuren MT-overleg Individueel overleg tussen directeur en managers Voortgangsgesprek met managers Teamoverleg Voortgangsgesprekken met medewerkers Studentpanels 1.4. Samenstelling Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht J.B. Modderman (voorzitter) S. Otten (vicevoorzitter) J.P. van Barneveld (auditcommissie) M.E. Boon (auditcommissie) mw. G.J. Ronda (lid) mw. S. Vermeulen- van Duijvenvoorde (ambtelijk secretaris) Het bericht van de Raad van Toezicht vindt u in het jaarverslag van de Gereformeerde Scholengroep, via: Samenstelling College van Bestuur De Gereformeerde Scholengroep heeft een eenhoofdig College van Bestuur. Deze functie werd tot 1 juli 2013 uitgeoefend door interim-bestuurder Wybe Sierksma. Per 1 juli 2013 is Tjisse Stelpstra benoemd. 6

7 1.6. Medezeggenschap Op ROC Menso Alting zijn medezeggenschapsorganen ingesteld voor studenten en voor medewerkers. Voor studenten is er de studentenraad en voor medewerkers de ondernemingsraad. Ook in 2013 waren beide organen actief. Studentenraad Sinds de oprichting op 4 juli 2011 timmert de studentenraad aan de weg. De overleggen zijn wisselend met en zonder directeur. De verhouding tussen directeur en studentenraad is goed, waardoor er wederzijds vertrouwen is. De leden krijgen professionele ondersteuning via de ambtelijk secretaris Medezeggenschap. De studentenraad is na de zomervakantie van 2013 gewijzigd van samenstelling. Dat betekende een nieuwe crew en een frisse blik. Er is een goede afvaardiging per afdeling (economie, welzijn en zorg). De leden weten elkaar te vinden en komen met eigen ideeën voor verbetering. Formeel is in 2013 instemming verleend aan de onderwijsovereenkomst, de ICT-verklaring, het financieel reglement en het deelnemersstatuut. Ondernemingsraad Ook binnen de ondernemingsraad was er in 2013 sprake van een wisseling van de wacht. Drie OR-leden namen afscheid en drie nieuwe leden werden verwelkomd. Daarom stond dit jaar in het teken van kennismaken en leren: o o De nieuwe leden maakten kennis met het werk van de OR en met elkaar. Ook is er kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder en de Raad van Toezicht. Zowel de bestuurder als de RvT zullen de komende jaren met enige regelmatig met de OR overleggen. De voltallige OR heeft een scholing gevolgd. Doel was om op één lijn te komen en om te leren wat ORwerk is en wat je als OR moet en mag binnen de school. De OR streeft daarbij naar transparantie en zichtbaarheid. In 2013 hebben met name de financiën en de vakantieregeling de aandacht gehad. De belangrijkste thema s voor 2014 zijn: Gezonde school, identiteit, werkdruk, kwaliteit en functioneren en beoordelen. 7

8 2. MISSIE, VISIE, STRATEGIE en ORGANISATIECYCLUS Missie Wat zijn we ROC Menso Alting is een gereformeerd mbo voor christenen met opleidingen binnen de sectoren Economie, Gezondheidszorg en Onderwijs & Welzijn. Wat doen we We bieden onze bewust christelijke student een beroepsopleiding aan en reiken handvatten voor het uitoefenen van het beroep vanuit een christelijke levenshouding. Ons onderwijs is competentiegericht en sluit aan op de leerstijl en het leertempo van de student. Naast houding en vaardigheden heeft ook de kenniscomponent een belangrijke rol. Onze medewerkers hebben aandacht voor de individuele student en bieden een omgeving waarin hij zich optimaal kan ontwikkelen. Ons motto We doen dit onder het motto Ontmoet elkaar. Relaties nemen binnen de christelijke mensvisie een centrale plaats in en ze vormen een wezenlijk onderdeel binnen het onderwijs en de pedagogische opdracht van ROC Menso Alting. Wil je kunnen groeien in je beroep, in de ontwikkeling van je talenten en in je geloof, dan is de ontmoeting met de ander onmisbaar. We denken hierbij ook aan de ontmoeting met God. Ontmoeten betekent luisteren, spreken, je mening geven, respecteren, lezen, bidden. We vinden het belangrijk onze studenten te leren de dialoog aan te gaan in hun (werk)omgeving en in de samenleving. Ontmoeten betekent ook dat we ons als school willen verbinden met de samenleving, dat we van betekenis willen zijn voor onze omgeving. We zien het als onze opdracht om op deze manier tegenwicht te bieden aan de individualisering van deze tijd. Visie & strategie Onderwijs Waar willen we naartoe? We willen onze studenten voorbereiden op een beroep of een vervolgopleiding. We streven in ons competentiegerichte onderwijs naar een balans tussen theorie en praktijk, waarbij kennis, vaardigheden en houding samen de basis vormen. We zien het Menso Alting binnen de context van het onderwijs zoals dat in Nederland is ingericht. Dat betekent dat we streven naar een goede aansluiting op het vmbo en het hbo. Waar hebben we aan gewerkt? In 2013 zijn op basis van de jaaragenda en de zelfevaluatie de volgende thema s aan de orde geweest: Verhogen van de opleidingstijd in het kader van de urennorm Invoeren vernieuwde kwalificatiedossiers Onderzoek entree-opleidingen Intake in relatie tot passend onderwijs Intensivering van de loopbaanbegeleiding Vakcollege Mens & Dienstverlenen Op pagina 11 van dit jaarverslag leest u meer over de behaalde resultaten. 8

9 Medewerkers Waar willen we naartoe? Door middel van deskundigheid en betrokkenheid bereiden onze medewerkers studenten voor op de beroepspraktijk of een vervolgopleiding. Onze medewerkers zijn inspirerende en bevlogen deskundigen die oog en hart hebben voor de organisatie en de individuele student. De identiteit van de school vraagt bovendien om medewerkers met een positief christelijke houding. Waar hebben we aan gewerkt? In 2013 zijn op basis van de jaaragenda en de zelfevaluatie de volgende thema s aan de orde geweest: Uitzetten van het medewerkersonderzoek Visie en beleid op professionaliseren, ontwikkelen en implementeren Beoordelen binnen het systeem functioneren en beoordelen Afronden identiteitstraject Op pagina 13 van dit jaarverslag leest u meer over de behaalde resultaten. Financiën Waar willen we naartoe? Inmiddels is het actieplan Mbo Focus op Vakmanschap aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierin wordt een accent op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs gelegd en de uitwerking van bezuinigen aangekondigd. Daarin wordt ook de lijn geschetst naar verkorting van de opleidingsduur tot drie jaar en een verzwaring van de onderwijstijd in het eerste jaar tot 1000 uur. Bovendien dient het mbo een stevige inspanning te leveren in verband met de verzwaring van de opleidingseisen met betrekking tot rekenen en taal. Het is voor ROC Menso Alting nog niet in te schatten wat de exacte gevolgen hiervan zullen zijn. Wij houden rekening met het teruglopen van de bekostiging en een toename van de kwaliteitseisen. Waar hebben we aan gewerkt? In 2013 zijn op basis van de jaaragenda en de zelfevaluatie de volgende thema s aan de orde geweest: Invoeren van de nieuwe bekostigingssystematiek Aanpassen financieel reglement Op pagina 15 van dit jaarverslag leest u meer over de behaalde resultaten. Bedrijfsvoering Waar willen we naartoe? ROC Menso Alting is een professionele, transparante organisatie. We hebben zicht op onze prestaties en de effecten daarvan en kunnen sturen op kwaliteit. We zijn transparant naar onze stakeholders. De inrichting van het gebouw en de ict-omgeving zijn erop gericht de onderwijsorganisatie zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. Waar hebben we aan gewerkt? In 2013 zijn op basis van de jaaragenda en de zelfevaluatie de volgende thema s aan de orde geweest: Ontwikkelen koersplan Onderzoek Bring Your Own Device Onderzoek naar gebruik van ipads in het primair proces Maken van afspraken over de bestuurlijke participatie en vertegenwoordiging in de regio 9

10 Op pagina 19 van dit jaarverslag leest u meer over de behaalde resultaten. 10

11 3. Ontwikkelingen in Onderwijs Focus op Vakmanschap Verhogen van de onderwijstijd Met ingang van het schooljaar moeten alle dan startende cohorten voldoen aan de 1000-urennorm. In dat kader is er in december 2013 een projectgroep in het leven geroepen. De projectgroep heeft de opdracht gekregen richtlijnen te formuleren op basis waarvan de teams een onderbouwde invulling kunnen geven aan curricula die voldoen aan de 1000-urennorm, gericht op kwaliteit van onderwijs. Bij het formuleren van deze richtlijnen wordt uitgegaan van zowel externe als interne kaders. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is kwaliteit. Onderwijstijd is daarmee duidelijk een middel om kwaliteit te bereiken. De projectgroep zal de richtlijnen in februari 2014 opleveren. Invoeren vernieuwde kwalificatiedossiers In verband met het uitstel van de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers zijn de activiteiten die in 2013 in dat kader gepland waren op een laag pitje komen te staan. ROC Menso Alting volgt de ontwikkelingen rond de nieuwe dossiers op de voet. De conceptkwalificatiedossiers geven waar mogelijk wel input voor de curricula die op basis van de invoering van de 1000-urennorm worden herzien. Onderzoek entree-opleidingen In 2013 stonden we voor de vraag of we wel of niet gaan starten met de entree-opleiding. Samen met de andere ROC s en het AOC in Groningen zijn afspraken gemaakt over de invulling van het entree-onderwijs in Groningen. De vier mbo-instellingen richten één loket in waar alle aanmeldingen voor entree-onderwijs worden opgepakt en afgehandeld. De medewerkers die dit loket bemensen moeten goed in staat zijn om vraag en -aanbod te matchen. Hiermee kan (mede) voorkomen worden dat er negatieve bindende studieadviezen worden afgegeven en dat leerlingen shoppen c.q. rondgepompt worden tussen de verschillende mboinstellingen. De medewerkers moeten boven de belangen van de afzonderlijke instellingen hun oordeel kunnen geven over plaatsbaarheid. Welke rol kan ROC Menso Alting hierin spelen? Momenteel bieden wij geen opleidingen aan op niveau 1. Ondanks de wens om iets te willen betekenen voor deze doelgroep zijn er weinig concrete punten te noemen die aanleiding geven om hier actief op in te zetten. We zijn geen specialisten in het aanbieden van opleidingen op niveau 1 en 2. Er zijn in de regio scholen die een goed aanbod hebben en waar de beoogde doelgroep al jaren naartoe gaat. Er is dan ook besloten niet te starten met de entree-opleiding. Ongediplomeerde instroom in niveau 2, 3 en 4 Met ingang van 1 augustus 2014 mogen studenten die niet voldoen aan de toelatingseisen, niet meer zonder meer worden toegelaten tot een opleiding op niveau 2 of hoger. De Noordelijke mbo-instellingen zullen op dit vlak samen beleid ontwikkelen. Het doel hiervan is rechtsgelijkheid voor aspirant-studenten die niet voldoen aan de wettelijke vooropleidingseisen. We willen komen tot een gezamenlijke procedure rond het onderzoek naar de toelaatbaarheid van de aspirant-student. Daarom is in het najaar van 2013 een werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep zal de procedure in het voorjaar van 2014 opleveren en beschikbaar stellen voor alle toeleverende organisaties (vmbo, leerplicht/rmc, werkgevers en UWV/Sociale Diensten) en via de websites van de verschillende mbo-instellingen. Intake in relatie tot passend onderwijs In het afgelopen jaar hebben we een verandering doorgevoerd in de wijze waarop we de intake en de begeleiding van onze studenten vormgeven. Om op een goede wijze invulling te geven aan het begeleidingsprofiel dat we hebben vastgesteld, wordt elke nieuwe aanmelding inhoudelijk gescreend door het zorgadviesteam. Aan dit zorgadviesteam is met ingang van dit jaar een orthopedagoog toegevoegd die zijn kennis en kunde inzet om samen tot een juist begeleidingsaanbod te komen. Het zorgadviesteam bepaalt of een student gebruik maakt van ons standaard begeleidingsaanbod of dat een student in aanmerking komt voor extra begeleiding. Om vanuit het vaststellen van de begeleidingsbehoefte te komen tot een passende uitvoering is de wijze waarop we deze begeleiding vormgeven gewijzigd. Voor de reguliere studenten volstaat 11

12 het standaard aanbod. Voor hen verandert er niet veel. Voor de studenten die gebruik gaan maken van extra begeleiding stelt de orthopedagoog in samenspraak met de student een handelingsplan op. Om de gemaakte afspraken op de juiste wijze uit te voeren instrueert en ondersteunt de orthopedagoog zowel de coach als het opleidingsteam in het begeleiden van de student. Daarmee leveren we maatwerk voor zowel onze studenten als onze medewerkers. Vakcollege Mens & Dienstverlenen Het Vakcollege is een opleidingsconcept voor vmbo-leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg die vanuit de praktijk willen leren. Dit concept kenmerkt zich door de omvang van praktijklessen en een duidelijke focus op de praktijk, vanaf het eerste leerjaar. In het Vakcollege werken vmbo en mbo samen. Het Gomarus College is vier jaar geleden gestart met het Vakcollege Techniek. ROC Menso Alting speelt hierin geen rol. Het is de bedoeling dat in schooljaar gestart wordt met het Vakcollege Mens & Dienstverlenen. Samenwerking tussen Gomarus College en ROC Menso Alting is vanwege de overlap in het opleidingsaanbod in dit geval wél waardevol. De samenwerking richtte zich dit jaar op het verkennen van de mogelijkheden en het afstemmen van de beroepsgerichte keuzedelen. Hier zijn nog geen concrete vervolgstappen uit voortgevloeid. Taal en rekenen Taal Dit jaar stond in het teken van het bewust maken van het belang van taalonderwijs bij de collega s in de onderwijsteams. Het taalniveau van studenten is nog te laag en dat moet de komende jaren veranderen. Collega s worden medeverantwoordelijk gemaakt voor het tijdig signaleren van een taalachterstand. We hebben een studiemiddag gewijd aan de verschillende taalniveaus en het begeleiden van studenten naar een hoger taalniveau. Het talenteam ontwikkelde naar aanleiding van deze studiemiddag beoordelingsformulieren voor presentaties, verslagen en zakelijke brieven. Ook werden formats ontwikkeld voor studenten om verslagen en zakelijke brieven vorm te geven. Deze formulieren en formats worden vanaf komend schooljaar schoolbreed ingezet. Hiermee hebben we ons doel voor dit schooljaar gehaald als het gaat om integratie van taalonderwijs binnen de verschillende opleidingen. Ook dit jaar waren de centrale examens een belangrijk onderwerp. Voor studenten die op niveau 4 afstuderen geldt vanaf volgend schooljaar resultaatverplichting voor Nederlands. Hierdoor moesten de meeste tweedejaarsstudenten dit schooljaar al examen doen. De behaalde resultaten tellen mee voor het eindcijfer. Differentiatie staat ook in 2014 op de agenda. Het blijft een moeilijk punt om te differentiëren binnen de klassen omdat er sprake is van grote diversiteit aan kennis en vaardigheden, afhankelijk van het diploma waarmee de student binnen is gekomen. Rekenen De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het fundament van het rekenonderwijs. In 2013 lag de focus op de organisatie en planning van de centrale examens voor zowel de niveau 3- als niveau 4-opleidingen. Zo bereiden we ons gedegen voor op de overgang van pilotexaminering naar de daadwerkelijke examinering. De niveau 3- opleidingen deden dit jaar voor het eerst mee aan de pilotexamens. Door de deelname van zowel niveau 3 als 4 krijgen we een goed beeld van de organisatorische mogelijkheden en onmogelijkheden: hebben we voldoende faciliteiten of moeten we naar andere opties kijken. Dit is een proces waar we nog midden in zitten. Deelname aan deze pilot geeft ons daarnaast inzicht in de voortgang van de studenten. Op basis van de resultaten kunnen we zeggen dat we op de goede weg zijn, maar dat er nog een flinke uitdaging ligt. 12

13 3.2. Medewerkers Medewerkersonderzoek In januari 2013 is in samenwerking met Effectory een medewerkersonderzoek uitgezet. De resultaten van dit onderzoek zijn positief, met uitschieters op het gebied van betrokkenheid, tevredenheid en veranderingsbereidheid. Duidelijke aandachtspunten zijn de rolduidelijkheid en de behoefte aan feedback van de leidinggevende. Eind 2013 is de afdeling P&O daarom gestart met het opnieuw vaststellen van het functiebouwwerk en het herschrijven van de functiebeschrijvingen. Hiermee is een start gemaakt met het verbeteren van de rolduidelijkheid. In 2014 wordt dit traject afgerond. Daarnaast zijn alle afdelingen in 2013 gestart met het voeren van functioneringsgesprekken. Zo krijgen de medewerkers onder meer zicht op hun functioneren en duidelijkheid over de verwachte resultaten. Medewerkersonderzoek januari ROC Menso Alting Benchmark Onderwijs Beoordelen binnen het systeem functioneren en beoordelen Met ingang van schooljaar zijn we gestart met het voeren van functioneringsgesprekken. Deze gesprekken zijn onderdeel van de gesprekscyclus functioneren en beoordelen. Dit is een cyclus van twee jaar waarin twee functioneringsgesprekken en aansluitend een beoordelingsgesprek plaatsvinden. Door middel van deze cyclus gaan we structureel met onze medewerkers in gesprek over hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De doelstelling van deze cyclus is het optimaliseren van zowel het functioneren van de individuele werknemer als van de organisatie. In schooljaar vindt de eerste ronde beoordelingsgesprekken plaats. Leidinggevenden worden hier in 2014 voor geschoold. Visie en beleid op professionaliseren ontwikkelen en implementeren Tot aan schooljaar werd deskundigheidsbevordering ad hoc vormgegeven. In de tweede helft van 2012 is daarom een projectgroep professionalisering ingesteld die professionalisering een impuls moet gaan geven. Deze projectgroep heeft het begin 2013 advies uitgebracht aan het management in het adviesdocument Tijd voor Professionalisering! In dit advies worden met name aanbevelingen gedaan op het gebied van functioneren en beoordelen, duidelijkheid over de functieomschrijving en organisatiedoelstellingen en het inzetten op collegiale consultatie. Zoals al genoemd is in 2013 al een impuls gegeven aan het ontwikkelen van een doorgaande lijn van functioneren en beoordelen. Ook is gestart met het herschrijven van de functieomschrijvingen. Hiermee maken we een flinke verbeterslag. In 2014 zullen we in het kader van collegiale consultatie onder meer flitsbezoeken 13

14 gaan introduceren. Daarnaast worden de aanbevelingen uit het adviesdocument Tijd voor Professionalisering! meegenomen in het koersplan Afronden identiteitstraject Met de start van het schooljaar is er een presentatie gehouden over de opbrengsten van het identiteitstraject. Het identiteitstraject is echter geen traject met een einddatum. We willen ons ook in de toekomst blijven focussen op hoe we vorm willen geven aan identiteit. Voor nu is er een identiteitsdocument opgesteld waarin we nieuwe studenten uitleggen hoe identiteit in onze organisatie vorm krijgt. Daarnaast loopt het identiteitstraject door in de activiteiten die door het schooljaar heen worden georganiseerd. 14

15 3.3. Financiën Ontwikkelingen De door het Rijk voorgenomen bezuinigingen op het mbo zullen samen met een nieuw bekostigingssysteem voor de instellingen uitgewerkt worden. In het actieplan MBO Focus op Vakmanschap wordt een accent gelegd op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Ook wordt de uitwerking van bezuinigingen aangekondigd. Daarin wordt ook de lijn geschetst naar verkorting van de opleidingsduur tot drie jaar en een verzwaring van de onderwijstijd in het eerste jaar tot 1000 uur. Bovendien dient het mbo een stevige inspanning te leveren in verband met de verzwaring van de opleidingseisen met betrekking tot rekenen en taal. Voor de ontwikkeling van een aangepast curriculum is een projectgroep opgezet. De verwachting is dat de invoering hiervan een extra personeelsinzet zal gaan vragen. De aangepaste bekostiging zal een verhoging van de rijksbijdrage opleveren die hier grotendeels voor wordt gebruikt. Gewijzigde begroting In 2012 is een begroting opgesteld met de looptijd van augustus 2012 t/m juli Door een begroting op schooljaar te maken willen we de verbinding tussen de primaire processen en de sturing daarvan verbeteren. Het opzetten van een goede financiële planning- en controlecyclus ten behoeve van het verbeteren van de beheersing van de kosten heeft in 2013 de nodige aandacht gekregen. Vooral het tijdig leveren van adequate informatie is verder gestroomlijnd. Verdere ontwikkelingen op het gebied van de koppeling tussen beleid en beheer blijven nodig, alsook het verder verbeteren van beleidsrijke meerjarenprognoses. Aanpassen financieel reglement Het financieel regelement is opgesteld en in werking getreden. Naar aanleiding van de opmerkingen van de Inspectie zal de inhoud van het reglement worden bijgesteld in het komende jaar. Financieel resultaat Het resultaat over 2013 is hoger dan begroot. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn als volgt: Afwijking begroting Rente Overige lasten Huisvesting Afschrijvingen Personeelskosten Overige baten Rijksbijdrage (50) De Rijksbijdragen zijn hoger als gevolg van hogere werkgeverslasten, het onderwijsakkoord en bijdragen voor rekenen en taal en professionalisering mbo. De overige baten zijn lager door minder doorberekende verstrekkingen. De personeelskosten zijn hoger door een hogere formatie. Dit komt mede door een hogere instroom van studenten en hogere werkgeverslasten. Ten opzichte van 2012 zijn de verschillen als volgt: 15

16 Afwijking t.o.v Rente Overige lasten Huisvesting Afschrijvingen Personeelskosten Overige baten Rijksbijdrage (100) (50) De Rijksbijdragen zijn hoger door meer bekostigde studenten (+ 20) en een hoger bedrag per student (+ 169). De overige baten zijn lager door de lagere verstrekkingen. De personeelskosten zijn hoger door iets meer formatie, hogere werkgeverskosten en lagere terugontvangen uitkeringen personeel. De overige kosten zijn vooral lager doordat er meer is toegerekend aan subsidies. Financiële positie De financiële positie is in 2013 licht gestegen. Dit geldt zowel voor de liquiditeit als de solvabiliteit. In 2011 is voor ,- geïnvesteerd in computers en de inrichting van lokalen Signalering Solvabiliteit Bij een waarde lager dan 0,2 Liquiditeit ,04 Bij een waarde lager dan 0,5 Rentabiliteit 0-3.2% -7.5% 1,1% n.v.t Kapitalisatiefactor 81% 86% 89% 82% 60% Solvabiliteit: Liquiditeit: Rentabiliteit: Kapitalisatiefactor: eigen vermogen en voorzieningen/totaal passiva kortlopende vorderingen en liquide middelen/kortlopende schulden resultaat uit gewone bedrijfsvoering/ totaal vermogen totaal kapitaal (exclusief gebouwen en terreinen)/totale baten De indicatoren zijn hoog doordat het eigen vermogen van ROC Menso Alting relatief hoog is. Dit eigen vermogen is onder meer ontstaan doordat in het verleden subsidies ontvangen zijn voor de realisatie van het schoolgebouw. Omdat ROC Menso Alting vrij klein is, is het gewenst dat het eigen vermogen een relatief grote omvang heeft zodat risico s opgevangen kunnen worden. In het recente verleden zijn onderwijsontwikkelingen gefinancierd uit de innovatiebox. Dit zijn geen structurele inkomsten. Wij verwachten toekomstige ontwikkelingen te moeten financieren uit eigen middelen. Dit zal tot gevolg hebben dat het eigen vermogen lager wordt. Met ingang van 2011 wordt de bestemmingsreserve huisvesting naar tijdsgelang van het gebruik van het gebouw Vondelpad 4/6 overgeboekt naar de algemene reserve. De belangrijkste financiële doelstelling van ROC Menso Alting is een meerjarig sluitende begroting. Het jaarresultaat 2013 past binnen deze doelstelling. Vanaf 2014 worden bezuinigingen doorgevoerd om aan de doelstelling te kunnen blijven voldoen. Treasurybeleid Het treasurybeleid van ROC Menso Alting maakt deel uit van het treasurystatuut van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. In dit statuut is vastgelegd dat beleggen en belenen uitsluitend is toegestaan met inachtneming van de regels zoals opgenomen in de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek. 16

17 Verklaring helderheid in bekostiging Het interne beleid en de sturing binnen ROC Menso Alting is erop gericht om de regelgeving, zoals opgenomen in het controleprotocol OCW en de notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie na te leven. Voor een uitgebreidere toelichting op de diverse thema s wordt verwezen naar de jaarrekening van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. Exploitatie en resultaat over 2013 x Werkelijk Begroot Werkelijk Rijksbijdragen Deelnemersbijdragen Overige baten Som der baten Personeel Afschrijvingen Huisvesting Overig Som der lasten Rentebaten Rentelasten Saldo financiële baten en lasten Saldo exploitatie Balans X Activa Passiva Vaste activa Eigen vermogen Materiele vaste activa Voorzieningen Financiële vaste activa Totaal vaste activa Langlopende schulden Voorraden 8 7 Vorderingen Liquide middelen Rekening-courant Totaal vlottende activa Kortlopende schulden

18 Toekomstparagraaf Kengetal Studenten BOL Studenten BBL situatie op 1/10 van het jaar Personele bezetting Management/directie Overige medewerkers 11,6 11,6 11,6 11,6 Onderwijzend personeel 31,3 32,9 32,9 32,9 43,9 45,5 45,5 45, Balans Activa Materiële vaste activa Vlottende activa Totaal activa Passiva Eigenvermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal Passiva Baten Rijksbijdrage Cursusgelden Overige baten Lasten Personeelskosten Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiële bedrijfsvoering Totaal resultaat Accountantsverklaring De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van de Stichting Gereformeerde Scholengroep. De jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door KPMG Accountants N.V. De complete jaarrekening is te vinden op 18

19 3.4. Bedrijfsvoering Ontwikkelen koersplan Het koersplan loopt ten einde. In 2013 zijn we daarom gestart met het schrijven van een koersplan De eerste aanzet is besproken in een sessie met het personeel. Inmiddels beginnen de contouren van het plan zichtbaar te worden. Het accent komt de komende jaren te liggen op de thema s professionalisering, begeleiding, ICT en duurzaamheid. Begin 2014 wordt het definitieve koersplan vastgesteld. Bestuurlijke participatie en vertegenwoordiging in de regio Met de komst van een nieuwe bestuurder zijn de taken opnieuw verdeeld. De bestuurder neemt de bestuursoverleggen vo & mbo voor zijn rekening. Wanneer het alleen het mbo betreft en betrekking heeft op macrodoelmatigheid, vertegenwoordigt de directeur ROC Menso Alting de organisatie. Onderzoek BYOD In 2012 kwam het thema Bring Your Own Device voor het eerst op de agenda. In 2013 is in dat kader een overstap gemaakt van Cisco naar Aruba Networks. Hiermee is het netwerk qua capaciteit op orde. De volgende stap is het onderzoeken van welke devices er voor de medewerkers beschikbaar worden gesteld. In eerste instantie werd ingezet op het gebruik van ipads door docenten, maar omdat de Magisterapplicatie daar niet goed op ondersteund wordt, is de definitieve beslissing nog even uitgesteld. Gebruik van tablets in het primair proces In schooljaar is gestart met een pilot voor het gebruik van tablets in het primair proces. Een aantal docentenkoppels onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van tablets tijdens de lessen. In 2014 vindt een evaluatie van deze pilot plaats en wordt een besluit genomen over het vervolg. Nieuwe website De huidige website voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Daarom is in 2013 een plan gemaakt om in samenwerking met ROC Menso Alting Zwolle tot een nieuwe site te komen. Dit plan wordt in 2014 uitgevoerd. 19

20 4. KWALITEIT 4.1. Organisatiecyclus ROC Menso Alting werkt vanuit een vaste organisatiecyclus. Aan de basis van deze cyclus liggen twee instrumenten; het koersplan en de basiskwaliteit. In het koersplan bepalen we de richting die we als school willen varen. Het koersplan wordt voor een periode van 5 jaar vastgesteld en alleen aangepast wanneer dit noodzakelijk is. Jaarlijks wordt vanuit het koersplan een jaaragenda opgesteld. Hierin benoemen we de doelstellingen die in dat jaar centraal staan binnen de organisatie. De basiskwaliteit wordt bepaald op basis van de inhoud van het toezichtskader zoals de Inspectie van het onderwijs deze hanteert. Aan de hand van verschillende instrumenten doen we uitspraken over de basiskwaliteit en indien nodig worden verbeteracties in gang gezet. Dit komt jaarlijks samen in de zelfevaluatie onderwijs en examinering. Op basis van de jaaragenda en de zelfevaluatie worden het schoolplan en de teamplannen opgesteld. Hierin worden doelstellingen en activiteiten voor een kalenderjaar geformuleerd. In de plannen worden evaluatiemomenten voor de verschillende activiteiten opgenomen. Op basis hiervan wordt tijdens het proces (bij)gestuurd. Gedurende het jaar rapporteren de afdelingsmanagers aan de directie over de resultaten. Dit is tevens input voor de nieuwe teamplannen, het schoolplan en het jaarverslag. Door aan te sluiten bij het koersplan en de basiskwaliteit garanderen we een integrale manier van werken. Alles wat we doen vanuit kwaliteitszorg is gericht op het behalen van de doelen die geformuleerd zijn in het koersplan en naar aanleiding van de basiskwaliteit Zelfevaluatie In 2013 is voor de derde keer een brede zelfevaluatie uitgevoerd die alle gebieden van het waarderingskader bve 2012 omvat. Hieronder volgen de belangrijkste punten uit de zelfevaluatie Gebied 1: Onderwijsproces Het onderwijsproces zit goed in elkaar. Studenten zijn tevreden en ook de Inspectie en externe auditoren delen deze mening. De afgelopen jaren heeft vooral de examinering aandacht gehad. De komende tijd moet het accent weer komen te liggen op het onderwijsproces. De interne screening die de opleidingsteams het afgelopen jaar hebben uitgevoerd zijn daarin een belangrijk hulpmiddel. Aandachtspunten voor de komende jaren zijn in elk geval: Roostering: Hoe ga je om met roosterwensen vanuit het curriculum en de organisatorische mogelijkheden van de school? Welk belang staat voorop? Zijn de juiste faciliteiten beschikbaar? Het vastleggen van informatie over de studieloopbaan(begeleiding) van de student in Magister. Sinds 2012 werken we met individuele examenplannen. Het is goed om te onderzoeken of het doel van deze plannen (informatie verschaffen) behaald wordt. Is er inderdaad meer duidelijkheid onder studenten over dat wat ze moeten doen om hun diploma te behalen? De implementatie van het zorg- en begeleidingsprofiel. De profielen zijn ontwikkeld en zullen nu verder geïmplementeerd en in gebruik genomen moeten worden. Gebied 2: Examinering en diplomering De examinering zit goed in elkaar, zowel qua producten als qua processen. We hebben hier de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed. Het blijft van belang punten op de i te zetten. Daarom de volgende aandachtspunten: 20

21 Binnen het eigen geconstrueerde materiaal blijven de verschillende betrokkenen moeite houden met de gehanteerde cesuur in relatie tot de beoordelingsschaal. In 2014 willen we onderzoeken hoe we de beoordelingsschaal aan kunnen passen zonder de betrouwbaarheid van de beoordeling te schaden. Hoewel we hier in onze procedures flink op hebben ingezet, blijft de betrouwbaarheid van de beoordeling van een examen in de praktijk een belangrijk punt. De examencommissie heeft daarom opdracht gegeven om in schooljaar de plus-route in te zetten om informatie te verzamelen en aanbevelingen te doen over de kwaliteit van de beoordelingen tijdens de uitvoering van een proeve van bekwaamheid. De registratie van behaalde resultaten gericht op de diploma-eisen moet verbeterd worden. De huidige manier van werken is omslachtig en tijdsintensief. In 2014 gaan we hier mee aan de slag. Gebied 3: Opbrengsten Ons rendement ligt over het algemeen hoog. Aandachtspunten liggen vooral binnen de niveau 3-opleidingen. Hier is wel een duidelijke verklaring voor. Het gaat veelal om: doorstroom vanuit niveau 2, waarbij we uitgaan van kansen voor studenten, of; uitstroom van studenten die de opleiding in de BBL willen volgen (dit bieden wij niet aan), of: studenten die kiezen voor een andere opleiding buiten ons palet van opleidingen. Het is goed om deze studenten na uitstroom te blijven volgen; hoe kijken ze terug op hun tijd op ROC Menso Alting, maar ook wat kunnen we hun nog bieden aan begeleiding. In 2014 zullen we hierover afspraken maken. Gebied 4: Kwaliteitsborging De verschillende opleidingsteams hebben hun opleidingen tegen het licht gehouden aan de hand van vragen gerelateerd aan de onderwerpen uit gebied 1 van het waarderingskader. Op basis daarvan zijn verbetervoorstellen gedaan. Deze voorstellen zijn input voor het schoolplan en de teamplannen. In januari 2013 is een medewerkersonderzoek uitgevoerd in samenwerking met Effectory. Over de resultaten daarvan kunt u lezen in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. De school- en teamplannen worden gebruikt als werkdocumenten. Toch zijn ze nog te impliciet in gebruik. In 2014 willen we nog meer proberen het gesprek te voeren vanuit de plannen. De plannen zullen daarom een vast onderdeel van de teamagenda worden, in de gesprekken tussen de directeur en afdelingsmanager en op de agenda van het managementteam. Een laatste aandachtspunt vanuit dit gebied is de terugkoppeling van de dialoog met de student. Met ingang van 2014 willen we duidelijker terugkoppelen vanuit de studentenraad, maar daarnaast willen we ook meer inzetten op de dialoog met de studenten binnen de opleidingen door het invoeren van studentpanels. Gebied 5: Naleving wettelijke vereisten De Inspectie constateerde nalatigheid rondom het naleven van de wettelijke vereisten rondom de schoolkosten zoals vermeld in artikel in de WEB. Het financieel reglement, de overeenkomst vrijwillige bijdrage en de lijst onderwijsbenodigdheden zijn hier op aangepast met ingang van schooljaar In 2014 zal er aandacht zijn voor de scholing van het management voor het voeren van beoordelingsgesprekken in het kader van de wet BIO. Ook zal het beleid inzake intake en plaatsing herzien moeten worden in verband met de wijziging in wet- en regelgeving vanuit het actieplan Focus op Vakmanschap. Gebied 7: Financiële continuïteit De financiële positie van ROC Menso Alting is goed. We kunnen een slag maken als het gaat om de meerjarenbegroting. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de vorige begroting en de meest recente jaarrekening worden nog niet voldoende toegelicht. Ook worden de beleidsdoelstellingen summier onderscheiden. Met de invoering van een begroting op schooljaar zullen beleidsdoelstellingen en projectdoelstellingen aan financiële verantwoording gekoppeld worden. Er is een risico-inventarisatie op GSG-niveau. In de toekomst willen we ook een risicoparagraaf in de begroting opnemen. 21

22 Overzicht beoordeling per gebied Gebieden Beoordeling 1 Onderwijsproces Voldoende 2 Examinering en diplomering Voldoende 3 Opbrengsten Voldoende 4 Kwaliteitsborging Voldoende 5 Naleving wettelijke vereisten Voldoende 6 Kwaliteit Leraarschap Geen beoordeling 7 Financiële continuïteit Voldoende 22

23 5. CONTINUÏTEITSPARAGRAAF 5.1. ROC Menso Alting & de regio ROC Menso Alting heeft de provincie Groningen, het oosten van Friesland en het noorden van Drenthe als voedingsgebied. De verwachting voor deze regio is dat het leerlingenaantal op het vo op de lange termijn met 40% krimpt. Vermoedelijk is de impact hiervan minder groot voor ROC Menso Alting dan voor andere roc s. Het Menso Alting heeft een traditionele achterban met relatief grote gezinnen. Daarnaast zijn we een school die hoge kwaliteit levert. Onze rendementscijfers zijn hoog, onze studenten en medewerkers zijn tevreden (zie resultaten JOB-monitor en MTO) en we kregen een goede beoordeling van de onderwijsinspectie. Dat het aantal inschrijvingen het afgelopen jaar met 20% is toegenomen, zien wij dan ook als een waardering voor de geleverde kwaliteit. De verwachting is dat het aantal inschrijvingen de komende jaren stabiliseert of licht groeit. Voor de opleidingen in de sector Gezondheidszorg zijn regionaal afspraken gemaakt over de maximaal toelaatbare instroom. Deze blijft voor 2014 gelijk aan de instroom van Een stijging in deze sector zal dus niet plaatsvinden. Door een lagere uitstroom dan instroom (de hoogste jaargroepen zijn kleiner dan de lagere jaargroepen) wordt er een lichte stijging van de studentaantallen verwacht Resultaten onderzoeken Het medewerkersonderzoek (MTO) is hoog met uitschieters op het gebied van betrokkenheid en tevredenheid. Aandachtspunt is de rolduidelijkheid. Dit wordt opgepakt door het opnieuw vaststellen van het functiebouwwerk en het herschrijven van de functiebeschrijvingen. Daarnaast wordt het systeem van functioneren en beoordelen vormgegeven en staat professionalisering nadrukkelijk in het koersplan In de JOB-monitor scoren we net als andere jaren op bijna alle punten bovengemiddeld. Ons belangrijkste aandachtspunt is de loopbaanbegeleiding. Hier zullen we in 2014 stevig op in gaan zetten. Vanuit stakeholders komen er voornamelijk positieve berichten. Wel ligt de focus op het positioneren als identiteitsschool, vandaar de speerpunten identiteit en kwaliteit Strategische personeelsplanning Door de lichte groei van studentaantallen en een toenemende financiering (de Cascade-bekostiging pakt voor ons positief uit) komt er ruimte voor een uitbreiding van het aantal fte s met ongeveer 2. Deze formatieuitbreiding is voornamelijk nodig om de invoering van de 1000-urennorm te kunnen bekostigen. We proberen te werken met een flexibele schil door nieuwe medewerkers de eerste drie jaar via jaarcontracten aan ons te binden. Daarnaast werken we met tijdelijke uitbreidingen van zittende medewerkers. Op deze manier is een eventuele krimp financieel gezien relatief makkelijk op te vangen. Het ziekteverzuim is laag. Gezien het zeer positieve MTO is er geen reden hier actief op te sturen. Onderwerp van gesprek is wel de werkdruk. Samen met de OR zal gekeken worden naar mogelijk aanpassingen Strategische huisvestingplanning We hebben voldoende ruimte om een groei van studentenaantallen en de invoering van de 1000-urennorm op te vangen door middel van enkele interne aanpassingen van het gebouw. Het gebouw is volledig in eigendom. Alleen voor sport worden er voorzieningen ingehuurd. 23

24 5.5. Indicatoren en definities continuïteit school Indicatoren Gewogen deelnemers per fte OP en direct ondersteunend personeel 17,1 16,6 Gewogen deelnemers per fte 14,6 14,3 Tijdelijk personeel/totaal fte x 1% 13% 13% Kosten fte in loondienst EUR ,- EUR ,- Aantal m2 beroepsonderwijs per gewogen deelnemer 7,6 m2 7,5 m2 Overhead personeelskosten in % 20% 20% Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva) 5,6 5,4 Rentabiliteit in % van de omzet -0,1% 0,0% Gemiddelde huisvestingskosten per m2 EUR 47,- EUR 50,- Investeringsbehoefte in % van de omzet 1% 6% Toelichting indicatoren Voor de indicator liquiditeit is als beleid vastgesteld dat deze groter dan 1 moet zijn. Voor de indicator rentabiliteit is als beleid vastgesteld dat deze over meerdere jaren groter dan 0 moet zijn. Voor de overige indicatoren is geen beleid vastgesteld. In 2014 zal aan de hand van de benchmark MBO een proces gestart worden om te komen tot grenswaarden voor deze indicatoren. 24

25 6. JAARAGENDA 2014 In 2014 komen de volgende thema s aan de orde: Onderwijs Aanpassen van het curriculum van de opleidingen aan de eisen zoals die gesteld worden in het actieplan Focus op Vakmanschap. Voorbereidende werkzaamheden doen om de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers mogelijk te maken. Aanpassen van de zorgstructuur zodat er passend onderwijs geboden kan worden. Ontwikkelen en implementeren van een helder begeleidingsprofiel en een werkbaar zorgprofiel. Beleid maken op het tegengaan van ongediplomeerde uitstroom. Aanpakken van de communicatie rondom loopbaanbegeleiding. Medewerkers Financiën Vormgeven en implementeren van het systeem van functioneren en beoordelen. Herschrijven van de functieomschrijvingen. Agenderen van de onderwerpen pedagogiek en didactiek binnen verschillende aandachtsgebieden. Inzetten van professionalisering binnen de onderwijsteams en het management. In kaart brengen van medewerkerscompetenties op het gebied van ICT. Aanscherpen van de meerjarenbegroting. Bedrijfsvoering Beschrijven van bedrijfsprocessen als basis voor een in de toekomst te ontwikkelen management informatiesysteem. Ontwikkelen van een visie op onderwijs in relatie tot ICT. Maken van een voorstel tot mogelijke inzet van BYOD door studenten. Ontwikkelen van een nieuwe website. Hernieuwen van de aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen het onderwijs. Onderzoeken van mogelijkheden om het gebouw duurzamer te maken. Betrekken van de studentenraad bij het thema duurzaamheid. 25

26 7. STUDENTEN & OPLEIDINGEN Opleidingsaanbod Sector Opleiding Niveau Leerweg Duur Economie Financieel Administratief 3 Medewerker BOL 2 jr Bedrijfsadministrateur 4 BOL 3 jr Secretaresse 3 BOL 2 jr Directiesecretaresse/ 4 Managementassistent BOL 3 jr Commercieel Medewerker 3 BOL 2 jr Junior Accountmanager 4 BOL 3 jr Verkoper 2 BOL/BBL 2 jr Verkoopspecialist 3 BOL/BBL 2 jr Filiaal Manager 4 BOL/BBL 3 jr Gezondheidszorg Helpende Zorg en Welzijn 2 BOL 2 jr Verzorgende-IG 3 BOL 3 jr Mbo-Verpleegkunde 4 BOL 4 jr Onderwijs & Pedagogisch Werker 3 BOL 3 jr Welzijn Gespecialiseerd Pedagogisch 4 Medewerker Kinderopvang BOL 3-4 jr Medewerker Maatschappelijke 3 Zorg BOL 3 jr MMZ-Persoonlijk Begeleider 4 Specifieke Doelgroepen BOL 3-4 jr MMZ-Persoonlijk Begeleider 4 Gehandicaptenzorg BOL 3-4 jr Onderwijsassistent 4 BOL 3 jr Pedagogisch Medewerker 4 Jeugdzorg (kopjaar) BOL 1 jr Deelnemersgegevens Studentenaantallen per 1 ok Economie 157 Gezondheidszorg 226 Onderwijs & Welzijn 268 Totaal 651 Leeftijdsopbouw studenten per 1 okt Niveau Leeftijd Totaal 15 jaar jaar jaar jaar ontwikkeling aantal studenten

27 Instroom en doorstroom Instroom en doorstroom 1 okt okt Instroom doorstroom Instroom doorstroom Economie Gezondheidszorg Welzijn Totaal

28 8. MEDEWERKERS Kerngegevens medewerkers in fte s per man vrouw 2 0 OBP schaal 1 tm 5 OBP schaal 6 tm 10 OBP schaal 11 en hoger leraren LB leraren LC Medewerkers in aantallen en fte's aantal fte aantal fte aantal fte OP OBP Totaal Het aantal medewerkers is in 2013 aanzienlijk meer dan in Hier zijn meerdere redenen voor. Allereerst zijn de vier schoonmakers in 2012 niet in het overzicht meegenomen. In 2012 hadden zij een GSGdienstverband in plaats van een ROC Menso Alting-dienstverband. Daarnaast zijn er in 2013 vier bpvbegeleiders aangesteld. Deze medewerkers hebben contracten van 0,2 fte, hierdoor is er geen sprake van een enorme stijging in het totale aantal fte s. 28

29 Leeftijdsopbouw medewerkers per tm tm tm tm man vrouw totaal Bapo-regeling In 2013 maakten 11 medewerkers gebruik van de Bapo-regeling. Vast en tijdelijk dienstverband in fte s, per ,1 Personeelsverloop: in- en uitstroom in fte s, over ,7 2 1 vast tijdelijk 0 Instroom Uitstroom Ziekteverzuim Kengetal Waarde Verzuimpercentage 4,73 Verzuimuren kort 717 Verzuimuren middellang 692 Verzuimuren lang Verzuimuren extra lang 125 Verzuimuren totaal Roosteruren totaal Meldingsfrequentie 71 3,34 59,02 Kort verzuim Lang verzuim 19,15 18,49 Middellang verzuim Extra lang verzuim 29

ROC Menso Alting Jaarverslag 2014

ROC Menso Alting Jaarverslag 2014 ROC Menso Alting Jaarverslag 2014 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2012

ROC Menso Alting Jaarverslag 2012 ROC Menso Alting Jaarverslag 2012 1 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

ROC Menso Alting Bestuursverslag 2015

ROC Menso Alting Bestuursverslag 2015 ROC Menso Alting Bestuursverslag 2015 Leeswijzer Dit bestuursverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders,

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

2e kwartaalrapportage 2014

2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014) Definitief 16092014 Inhoudsopgave 2e kwartaalrapportage 2014 Inleiding Hoofdstuk 1 Studenten MBO Hoofdstuk 2 Cursisten

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op

ROC. Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD. gewoon een goede school 2016 / 17. Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op ROC Kop van Noord-Holland ROC IN BEELD gewoon een goede school 2016 / 17 Kijk voor het geïntegreerd jaardocument 2016 op www.rockopnh.nl Kwaliteit van en voor leerlingen Een belangrijke maatstaf in de

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting. De tabellen zijn

Nadere informatie

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder

Servicedocument. Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het. Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder Servicedocument Voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf in het Geïntegreerd Jaardocument 2013 en verder MBO Raad maart 2014 Inleiding Voor u ligt het servicedocument voor het opnemen van een continuïteitsparagraaf

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op

ROC. Kop van Noord-Holland. roc in beeld. van gewoon goed naar nog beter. Kijk voor het volledige jaarverslag 2014 op ROC Kop van Noord-Holland roc in beeld van gewoon goed naar nog beter Kijk voor het volledige jaarverslag 214 op www.rockopnh.nl van gewoon goed naar nog beter! Grafieken en tabellen geven goed weer hoe

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Onderwijsassistent vestiging Raalte ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Landstede te Zwolle Onderwijsassistent vestiging Raalte December 2013 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 253990 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2013

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Kapper ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Kapper Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276481 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 13

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Boekhoudkundig medewerker/administrateur Kapper/Junior Kapper Mechanisch Operator A Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Nederlandse Kappersakademie te Rotterdam Kapper januari 2015 BRIN: 25ZH Onderzoeksnummer: 281679 Onderzoek uitgevoerd: 13 januari 2015 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29VX Registratienummer: 2857306 Onderzoek uitgevoerd op: 17 november 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Passend Onderwijs in het MBO

Passend Onderwijs in het MBO Passend Onderwijs in het MBO 19 november 2015 Ton Eimers KBA Nijmegen Voorstellen Onderzoeker KBA Nijmegen Consortium Evaluatie Passend Onderwijs Vijfjarig onderzoeksprogramma PO, VO en MBO MBO-monitor

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Bas Derks MBO City, 24 november 2016 Waar gaan we het over hebben? Terugblik: de basis op orde Maatregelen Wat moest er beter? Resultaten Vooruitblik: naar een hoger

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie