Vastgesteld MT 26 maart Jaarverslag 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Vitalis College Jaarverslag 2012

2 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Highlights Directieverslag Strategische positionering Resultaten speerpunten Prestaties Wettelijke vereisten Opbrengst Onderwijsproces Programma Leren in de onderwijsinstelling Begeleiding Leren in de beroepspraktijk Examinering Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderwijs Beoordeling kwaliteit onderwijs Bedrijfsvoering Financiën Personeel Huisvesting Vooruitblik naar Jaarverslag Vitalis college 2012

4 1. Voorwoord 2012 was voor het Vitalis college een roerig jaar: een jaar waarin de functie van directeur opnieuw moest worden ingevuld en waarin tegelijkertijd duidelijk werd dat er forse bezuinigingen moesten worden doorgevoerd. Ondergetekende is per 1 augustus 2012 Henny Verbeek opgevolgd, die vanaf 2005 directeur van het Vitalis college is geweest. De directiewisseling heeft zich in alle rust voltrokken. Bij de voorbereiding van de begroting van 2013 bleek dat er sprake was van een fors financieel tekort. Vandaar dat er bezuinigingsmaatregelen zijn aangekondigd die met name gevolgen hebben voor de personele bezetting. Anderzijds is 2012 ook het jaar geweest waarin onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging centraal stonden. De onderwijsteams hebben in betrekkelijke rust kunnen werken aan hun kernactiviteit: het bieden van goed onderwijs aan onze studenten. Daarnaast kan worden geconstateerd dat het PDCA-denken (plan-do-check-act) steeds meer bij de teams raakt ingeburgerd. Marc van Campenhout Directeur 3 -Jaarverslag Vitalis college 2012

5 1.1 Highlights 2012 Teamvoorzitters In april 2012 hebben de teamvoorzitters een 2-daagse training gehad. Aan het eind van de 2-daagse hebben de teamvoorzitters een aantal verbetervoorstellen voorgelegd aan het managementteam. Naar aanleiding van de thema s: samen sturen op resultaat en samen sterk in communicatie is het plan opgevat om minimaal 1 keer per onderwijsperiode ( 4 keer per jaar)een overleg te plannen met de teamvoorzitters en het management van het Vitalis college. Ieder overleg wordt voorbereid door een agenda commissie o.l.v. de directeur. Enkele voorbeelden van agendapunten zijn: wederzijdse verwachtingen, honorering teamvoorzitterschap, werken aan onderwijskwaliteit, generiek onderwijsteam, competentiemanagement, bespiegelingen Vitalis college 2013, onderwijscalculator. Het overleg wordt als een goede aanvulling op de communicatiestructuur in het verleden beschouwd. Ook hier meer van ik naar wij Herregistratie wet BIG In het kader van Alumnibeleid hebben het Kellebeek College en het Vitalis college deze klus opgepakt. Docenten hebben constructief en hard gewerkt om een mooi opleidingsplan te maken en met administratieve ondersteuning van het PIO/RBB wordt op dit moment de vierde cursus aangeboden in onze regio. Een mooi voorbeeld van samenwerking van ik naar wij Differentiatie kraam Dit is vorm gegeven samen met alle kraamwerkgevers en ROC s van de provincie Noord Brabant. Hierdoor wordt uitvoering gegeven aan de differentiatie kraam voor BOL-leerlingen. Geheel met gesloten beurzen en vorm gegeven met het oog op doelmatigheid. Van ik naar wij in een breder perspectief. Samenwerking met Toezicht en veiligheid Roosendaal Hiervoor is al meerdere keren aandacht in de media geweest. Zowel de teamleider als de burgemeester zoeken actief naar samenwerking met het Vitalis college. De soms problematische verhouding tussen politiekorps en de dienst handhaving is hier omgezet in een effectieve samenwerking waarbij onze studenten als (bijna) volwaardige krachten worden ingezet. Inmiddels een voorbeeld vormend voor andere lokale autoriteiten. Studenten HTV verkrijgen hiermee de beste BPV-ervaring die je maar kunt bedenken. Ook was er de landelijk primeur wat betreft de aanstelling van de eerste Boa s voortkomend uit de HTV. VIP-salons De identiteit van het Vitalis college is meer voor elkaar. De VIP-salons brengen de kapper thuis bij het verzorgingstehuis. Onze studenten leren het kappersvak en wat daarbij komt kijken in de praktijk. De kapsalon is dicht in de buurt (of maakt zelfs onderdeel uit van) van een verzorgingstehuis zodat het de bewoners gemakkelijk gemaakt wordt om naar de kapper te gaan. De interactie tussen jongeren en ouderen is voor beide partijen heel verrijkend. Overigens: iedereen is welkom in de VIP-salon! 4 -Jaarverslag Vitalis college 2012

6 2. Directieverslag 2.1 Strategische positionering VISIE EN MISSIE Verbindend Mensen zijn sociale wezens. Dat veronderstelt context: het zoeken van verbindingen met elkaar. Onze pay-off Meer voor elkaar is dan ook meer dan zomaar een slogan. We willen een energieke werkgemeenschap zijn met een sense of belonging. Het gaat dan om de menselijke maat en het zoeken van de verbinding. Ofwel om échte aandacht voor elkaar, maar met oog voor de directe omgeving. Er écht zijn voor elkaar: samen werken maar vooral samenwerken. Die verbondenheid zoeken we ook met de student en we vragen er ook om: écht inhoud en betekenis geven aan het leren doen we immers in interactie. Cocreatie Wij geloven in de kracht en vitaliteit die uitgaat van verbindingen, ook waar het gaat om groei, ontwikkeling en leren. Samen realiseer je meer waarde. De echte groei en ontwikkeling en het echte leren, onze kernactiviteit, vindt vooral plaats in de beroepspraktijk en midden in de samenleving. School, stage, werk, maatschappij en privé vloeien daarbij samen tot een krachtige context. Theorie krijgt betekenis door de realiteit ervan te ervaren én te beleven in de praktijk. Zo zitten we ook dicht op het leerproces en op de laatste ontwikkelingen in het werkveld en maatschappij. Samen met studenten, bedrijven, gemeenten en collega s geven we via geïntegreerde ketens inhoud en vorm aan het onderwijs en onze organisatie. Effectieve netwerken en een veelheid aan gezamenlijke projecten geven daar blijk van en maken partnerschap waar. Grenzen verleggen Van zowel studenten als medewerkers verwachten wij dat ze bewust ruimte gaan zoeken en benutten. Tegen grenzen aanlopen en grenzen verleggen hoort daarbij. Bij het Vitalis college werken ondernemende teams. Het gaat om ondernemingszin in de juiste balans tussen focus, koers en kaders enerzijds en zo nodig over grenzen heen kunnen kijken anderzijds. Het is een bewuste strategie studenten geregeld uit te dagen de grenzen van hun mogelijkheden af te tasten. Uit de comfortzone maar altijd binnen een beschermde leeromgeving. Want grenservaringen en het reflecteren erop leiden tot groei. Zo kan de student het maximale uit zijn/haar leerproces halen. In een balans tussen bewust stimuleren en (geholpen) zelfreflectie coachen wij de student hierbij. Samen met de leerbedrijven creëren we de ruimte, condities en faciliteiten die de student activeren om binnen een optimale context zijn leerproces aan te gaan. Missie Het is onze ambitie medewerkers, studenten en maatschappij met elkaar in verbinding te brengen en te laten zoeken naar de meerwaarde die ze kunnen hebben voor elkaar. Met als resultaat: De student groeit, de medewerker groeit en de maatschappij groeit. 5 -Jaarverslag Vitalis college 2012

7 KERNWAARDEN Onze visie en missie maken we waar via de onze kernwaarden Partner, Praktijk en Passie. Partner Onderwijs creëren en uitvoeren is geen domein meer van de individuele docent. In de huidige tijd is onderwijs een zaak van teamwork. Gezamenlijk rondom de student staan en gebruikmakend van de verschillende kwaliteiten binnen een team de student optimaal begeleiden naar het einddoel: een diploma en een ontwikkeling naar (jong) volwassen beroepsuitvoerder en persoonlijkheid. Onderwijs creëren en uitvoeren is niet langer het domein van de school alleen. Creatie en uitvoering vinden gezamenlijk met onze partners, bedrijven en instellingen plaats, onder verantwoordelijkheid van het Vitalis college. Zij zijn de afnemers en/of aanbieders van onze studenten en bepalen binnen de mogelijkheden mede inhoud en vorm van ons onderwijs. Praktijk Ons onderwijs is Beroepsonderwijs en zal zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de beroepspraktijk. Waar mogelijk creëren we onderwijssituaties waarin onze studenten worden uitgedaagd de benodigde beroepscompetenties te ontwikkelen in zo reëel mogelijke situaties. Hiertoe wordt de beroepspraktijkvorming optimaal benut en zal het binnenschoolse onderwijsdeel maximaal benut worden door middel van de uitvoering van concrete projecten. Passie Onze medewerkers geven met gedrevenheid gestalte aan hun beroep, hun verbinding met studenten en de maatschappij. We zoeken met verstand en met ons hart naar verbindingen tussen ons onderwijs en de omliggende maatschappij er naar strevend door middel van deze verbinding mens en maatschappij te laten groeien, beetje bij beetje. 2.2 Resultaten speerpunten ONDERSCHEIDEND VITALIS ONDERWIJS Vitalis onderwijskaders ( 1.1) Document Generiek Onderwijs (GO)-team ontwikkeld. Documenten verantwoording L&B en BPV kaders-werkplekleren afgerond. Beoordelingssysteem beroepsgericht deel voorgesteld en aangenomen. Omzettingstabel waarderingssysteem is uitgewerkt. Taal en rekenen (1.2) Centrale examenorganisatie is opgezet en pilot centrale examinering is uitgevoerd. Ontwikkeling en uitvoering generiek onderwijs is (tijdelijk) gecentraliseerd in één specifiek team. Medewerkers worden zonodig opgeleid of bijgeschoold. Vital Society projecten ( 1.4) Projecten zijn als werkplekleren opgenomen in kaderdocument BPV-werkplekleren. Vital Society gaat verder als Vitalis in Praktijk (ViP) en het eigenaarschap gaat naar de teams. Voorbereiding opzet en aanschaf projectendatabank uitgevoerd. Besloten is om daar niet verder mee te gaan. Examenprofielen (1.5) 6 -Jaarverslag Vitalis college 2012

8 Onderzoek naar actualiteit en bruikbaarheid sectorale landelijke examenprofielen is grotendeels afgerond. Wordt, waar mogelijk, afgestemd met het bedrijfsleven. Wordt vervolgd in Versterken 2 e lijns-zorg ( 1.6) Een begeleidingswijzer is ontwikkeld en wordt geïmplementeerd. Verdere afstemming met teams over zorg en intakes. Zie verder paragraaf Zorg. Internationalisering (1.8) Een Engelstalige website is gerealiseerd. Organisatie congres Pro Caring met buitenlandse partners. Docentenbezoeken in het kader van partnership Eurocom. In het kader van Europass worden de eerste certificaten uitgereikt. Borging deskundigheid examenbetrokkenen (1.10) Competentiebeoordeling examenvaststellers is opgestart. Checklist aan de hand van beoordelingsprofiel is ontwikkeld en is inmiddels afgerond. Wordt vervolgd in VITALIS-IDENTITEIT MEDEWERKERS Dit speerpunt is niet opgestart. 3. LERENDE ORGANISATIE Dit speerpunt is niet opgestart. 4. RESULTAATVERANTWOORDELIJKHEID Doorontwikkeling RVT s (4.1) Activiteiten tot nu toe zijn geëvalueerd. De resultaten zijn besproken met de teamvoorzitters en hebben geleid tot een voorstel dat in 2013 besproken wordt. Het format Teamactiviteitenplan is bijgesteld. Daarnaast kunnen de teams ook kiezen voor het gebruik van Yucan voor hun jaarplan. Advies om profielen roldragers te differentiëren wordt in 2013 besproken. Implementatie Yucan (4.2) Januari 2013 zijn alle teams in ieder geval gestart met een zelfevaluatie in Yucan. In 2012 zijn er 4 evaluaties afgerond, waarvan er 2 intern geauditeerd zijn. Vanuit alle afgeronde zelfevaluaties is een verbeterplan opgesteld. Besluit om 2-jaarlijks een zelfevaluatie uit te voeren. Hiervoor is een doorlopende planning opgesteld. 5. AMBASSADEURSCHAP Dit speerpunt is niet opgestart. 7. VMBO-HBO Dit speerpunt is opgepakt op teamniveau. 7 -Jaarverslag Vitalis college 2012

9 8. COMMUNICATIE Communicatiebeleid (8.1) Deelcommunicatieplannen zijn ontwikkeld en worden geïmplementeerd. DIG (8.2) Onderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van DIG. Met DIG wordt niet verder gegaan. In plaats daarvan is een voorstel ontwikkeld over de inrichtingen en het gebruik van de Portal in samenhang met het gebruik van de website, It s Learning en I-schijf. 3. Prestaties Wettelijke vereisten Het Vitalis college opereert binnen de wettelijke kaders van het MBO-onderwijs en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van: ZORGPLICHT INFORMATIEVOORZIENING/OER, OOK EN POK, IIVO-UREN Aan de wettelijke vereisten wordt voldaan door te werken met tijdig en correct getekende Onderwijs-, Examinering- en Beroepspraktijkovereenkomsten. Tevens is er van iedere aangeboden opleidingsvariant een Onderwijs- en Examenreglement (OER) vastgesteld. Op het voldoen aan voornoemde vereisten wordt intern toezicht uitgeoefend. De conclusie van deze onderzoeken is dat we voor de overeenkomsten voldoen aan de gestelde eisen. Voor de OER-en geldt hetzelfde, met als kanttekening dat enkele OER-en té laat gereed waren. De gestandaardiseerde format voor de OER-en is in 2012 doorontwikkeld. Tevens is voor het inzichtelijk maken van de onderwijsprogrammering een applicatie IDOP in gebruik genomen. De controle van de OER-en had een tweeledig doel: tijdigheid van de aanlevering en inhoudelijke volledigheid. De als goed beoordeelde OER-en zijn op drie plaatsen ter beschikking gesteld: - in de map studenten op de website van het Vitalis college voor potentiële studenten; - op de portal van ROC West-Brabant - in het studentinformatiesysteem It s learning voor zittende studenten. De OER-en zijn in het begin van het schooljaar door de studieloopbaanbegeleiders doorgenomen met de studenten. Daarnaast is uitgebreid gecontroleerd of de opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent de 850- en 300-urennorm. Daaruit kan geconstateerd worden dat alle, door het Vitalis college aangeboden opleidingen, voldoen aan de eisen op dit gebied. VSV-MELDINGEN Bij alle opleidingen vindt een absentie/presentieregistratie plaats. Het resultaat van deze absentie/presentieregistratie is onderwerp van gesprek tussen de student en diens studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider neemt actie bij (te) frequent of te lange afwezigheid, bovendien zal de studieloopbaanbegeleider, indien de absentie het aantal uren overschrijdt dat wettelijk gezien toelaatbaar is, melding doen bij het Verzuimloket en bij de trajectbegeleider zorg. Deze acties zetten een begeleidingstraject in gang waardoor vroegtijdig uitval wordt voorkomen. Slechts in uitzonderlijke situaties zal tot uitschrijving worden over gegaan. 8 -Jaarverslag Vitalis college 2012

10 Door de uitwisseling van de gegevens in Edictis met BRON constateert DUO wanneer een student is uitgeschreven. Alle teams binnen het Vitalis college hanteren dezelfde methode m.b.t. verzuimmeldingen bij het Verzuimloket. De leerplichtambtenaar van MBO team Breda heeft over de gemelde studenten contact met de trajectbegeleider Zorg. Studenten zijn nu eerder in beeld en krijgen sneller de nodige begeleiding. KLACHTENREGELING EXAMENS EN VERTROUWENSZAKEN Het Vitalis college heeft een eigen klachtenregeling examens, die aansluit bij het centraal binnen het ROC vastgestelde examenreglement. Daarnaast zijn er voor studenten vertrouwenspersonen beschikbaar en wordt de procedure hieromtrent aan studenten uitgelegd. WET BIO De Wet op de Beroepen in het Onderwijs (BIO) schrijft voor dat elke school een bekwaamheidsdossier bijhoudt van alle docenten op die school. De inhoud van het bekwaamheidsdossier is niet wettelijk geregeld. Organisaties mogen een bij hun werkwijze passende vorm en inhoud ontwikkelen. Niettemin zijn er uit de wet BIO criteria af te leiden waaraan een bekwaamheidsdossier moet voldoen. Binnen het Vitalis college hebben we het als volgt geregeld: Er wordt jaarlijks een scholingsplan opgesteld voor het Vitalis college. De scholingsactiviteiten komen voort uit de speerpunten van het Vitalis college en de clusters en n.a.v. loopbaanwensen en leerbehoefte/ noodzaak van individuele medewerkers. Deze individuele wensen en leerbehoeften worden o.a. geïnventariseerd middels de functioneringsgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden afspraken gemaakt over loopbaan- en scholingswensen en wordt gesproken in hoeverre wordt voldaan aan de 7 competenties vanuit de wet BIO. De scholingsactiviteiten worden jaarlijks geëvalueerd door het managementteam. De registratie van de scholingsactiviteiten van de medewerkers vindt plaats door de dienst P&O. Dit overzicht is toegankelijk voor alle leidinggevenden via de portal van het Vitalis college. Daarnaast wordt een plan van aanpak geschreven voor het actualiseren en inzichtelijk maken van de bevoegdheden van medewerkers. Dit zal uitgevoerd worden in HANTEREN VRIJWILLIGE BIJDRAGEN Het Vitalis college heeft in 2012 voorbereidingen getroffen voor het breed toepassen van de consequenties van de notitie Schoolkosten in schooljaar Voor het huidige schooljaar wordt bewaakt dat gevraagde bijdragen niet in strijd zijn met de wettelijke vereisten. TOEGANKELIJKHEID De opleidingen van het Vitalis college zijn bereikbaar voor iedere student die serieuze belangstelling heeft voor het behalen van een diploma binnen een van onze branches. Iedere aangemelde student krijgt een intakegesprek, waarna gekeken wordt naar de passende opleiding voor de student. Zonodig wordt een verdiepte intake aangeboden. Voor zover mogelijk worden de studenten meerdere instroommomenten per jaar geboden. 9 -Jaarverslag Vitalis college 2012

11 3.2 Opbrengst STUDENTENAANTALLEN Per 1 oktober 2012 had het Vitalis college bekostigde studenten. Dit zijn 140 studenten meer dan in Met name de clusters Gezondheidszorg en Economie laten een stijging zien. De 1 oktobertelling (steekproeffoto) gaf het volgende beeld van het aantal bekostigde studenten: 1 oktobertelling BOL BBL BOL BBL Economie Mode Uiterlijke verzorging Beveiliging BBL Veiligheid* Gezondheidszorg Verpleging BBL Verpleging BOL Verzorging BBL Verzorging BOL Welzijnszorg Helpende/Zorghulp MMZ Pedagogie OA SCW-PW4** PW3-BOL** Vitalis college totaal * Met ingang van schooljaar zijn de teams Beveiliging BOL en Defensie samen gegaan in team Veiligheid ** Met ingang van schooljaar is het team PW-SCW gesplitst in de teams SCW-PW4 en PW3-BOL RENDEMENTEN In onderstaande tabel zijn de rendementspercentages van het Vitalis college afgezet tegen de inspectienorm. Hieruit blijkt dat het Vitalis college op alle niveaus boven dit gemiddelde presteert. Niveau Inclusief Bedrijfsgroepen Exclusief Bedrijfsgroepen Jaar- Resultaat Diplomaresultaat Inspectieoordeel Jaarresultaat Diplomaresultaat Inspectieoordeel 1 79,5% 72,0% Voldoende 79,5% 72,0% Voldoende 2 80,5% 77,3% Voldoende 81,0% 77,8% Voldoende 3 71,9% 76,0% Voldoende 71,3% 75,2% Voldoende 4 74,0% 76,8% Voldoende 74,0% 76,8% Voldoende Analyse resultaten Vitalis college De resultaten zijn vergeleken met de laatst bekende inspectienorm, die van medio Over het geheel scoort het Vitalis college op beide resultaten en op alle niveaus voldoende. 10 -Jaarverslag Vitalis college 2012

12 De vergelijking met de resultaten laat zien dat het jaarresultaat voor niveau 1 gedaald is met 18%. Voor de overige niveaus is een stijging te constateren. Het jaarresultaat is voor niveau 2 gestegen met 8,6%, voor niveau 3 met 1,5% en voor niveau 4 met 1,0%. De diplomaresultaten laten eenzelfde beeld zien. De, reeds ingezette, verbeterplannen hebben de dalende trend doen keren. Een aantal opleidingen scoort onder de norm. Van deze opleidingen is een analyse van het rendement en verbeterplannen gemaakt. Particuliere beveiliging, niveau 3 Jaarresultaat ,8%, ,1%. Uitval betreft met name BBL-studenten. Voor een groot deel van de beveiligingsbranche heeft het certificaat C van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) meer waarde dan het MBO-diploma Coördinator Beveiliging. De branche-cao schrijft voor dat medewerkers met het MBO 3-diploma meer betaald moeten krijgen, terwijl veel spelers in de branche vinden dat het weinig toegevoegde waarde heeft voor het werk. Dit heeft tot gevolg dat veel studenten stoppen na het behalen van certificaat C. Werkgevers stimuleren vaak niet het doorstuderen van hun medewerkers. Dit alles zorgt er voor dat deze opleiding per definitie onder de landelijke norm voor niveau 3- opleidingen scoort. Eind 2011 is dit onderkend en is actie ondernomen. Er zijn betere afspraken met de branche gemaakt en er wordt meteen gereageerd bij afwezigheid van de student. Dit is terug te zien in de forse stijging van het resultaat. Toezicht en Veiligheid, niveau 3 Jaarresultaat %. Dit betreft een nieuwe opleiding waarvoor nog niet ge-examineerd en gediplomeerd is. Verzorgende IG, niveau 3 Jaarresultaat ,2%, ,5%. Uitval betreft met name BOL-studenten. Belangrijkste oorzaak is het verlagen van de toelatingseisen voor de niveau 4-opleiding met ingang van Hierdoor gaan de beter voorbereide studenten niveau 4 doen. De groep wordt dus kleiner, aantal uitvallers neemt iets toe, resultaat daalt. In schooljaar zijn reeds een aantal verbeteracties gestart zoals betere voorlichting, intake en advisering op basis van uitgevoerde testen. Schoonheidsspecialist, niveau 4 Jaarresultaat ,6%, ,9%. Deze daling heeft veel diverse oorzaken. Voor komend schooljaar wordt de intake verbeterd en wordt het niveau van de generieke vakken betrokken in de beoordeling. Medewerker Design, niveau 4 Jaarresultaat %. Dit betreft een nieuwe opleiding waarvoor nog niet ge-examineerd en gediplomeerd is. Sociaal-cultureel werker, niveau 4 Jaarresultaat , 52,0%, ,1% 11 -Jaarverslag Vitalis college 2012

13 Begin 2012 is het lage resultaat reeds onderkend en is er een analyse gemaakt en zijn er verbeteracties uitgevoerd. Deze acties zijn zeer divers en betreffen zowel de student, als het werkveld, als de opleiding en organisatie. Deze acties hebben geresulteerd in een flinke verbetering van het resultaat. Aangezien het een driejarige opleiding is zal het volledige effect pas in zichtbaar zijn. VSV-ERS Dit betreft het aantal voortijdig schoolverlaters, die zonder een niveau 2-diploma vertrekken. Over deze aantallen zijn prestatieafspraken gemaakt met het ministerie van OC&W. Doelstelling en realisatie VSV-ers VSV 05/06 Doelstelling reductie 11/12 (40%) Maximum VSVers 11/12 Werkelijk aantal VSV-ers 11/ % Werkelijk in % van maximum Een nadere analyse van deze 110 VSV-ers geeft het volgende beeld: Geen VSV-er Op ander college 1 Extraneus 7 Vervolgt opleiding 5 13 Onbekend Geen redenen bekend 6 6 Persoonsgebonden redenen Gezondheid 2 Persoonlijke beperking 33 Bereikbaarheid 1 Gedrag 6 Motivatie 31 Omgevingsaspecten School/opleidingsgebonden redenen Opleidingsniveau 1 Administratieve redenen 3 4 Totaal 110 Bron: VSV-rapportage DUO oktober 2012 Dit aantal van 110 is een daling met 10% ten opzichte van de 121 VSV-ers vorig schooljaar. Om voortijdige uitval verder tegen te gaan zijn er in de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen. Met de hulp van VSV-projectgelden is er een Student Succes Centrum (SSC) ingesteld, dat ondersteuning biedt aan studenten die dreigen uit te vallen. Inmiddels is het SSC verder geëvolueerd en biedt het nu ook een klas om dreigende VSVers op te vangen. Om dreiging van voortijdige uitval tijdig te kunnen signaleren is een Vitalis-brede applicatie ter registratie van aan- en afwezigheid van studenten geïmplementeerd. Vitalisbreed is er een intakebeleid vastgesteld, waarmee de teams aan het werk zijn gegaan. Binnen de verschillende teams zijn daarnaast diverse verbeteracties ter voorkoming van uitval ingezet. 12 -Jaarverslag Vitalis college 2012

14 3.3 Onderwijsproces Programma SAMENHANG Alle opleidingen werken met het leerlijnenmodel. Dit model kent een samenhang tussen de diverse leerlijnen. Vanuit de eisen van het kwalificatiedossier wordt bepaald welke onderwijsactiviteit/leerlijn de meest geëigende is. Vanaf schooljaar wordt de onderwijsbalans in de leerlijnen m.b.v. het IDOP-instrument (Ingevuld Document Onderwijs Programmering) zichtbaar gemaakt. Samenhang is ook zichtbaar in de OER van de opleiding. Deze bevat standaard het drievoudige examenplan: specifiek, generiek talen en rekenen en (het verantwoordingsdeel) loopbaan en burgerschap. In het specifieke deel van het examenplan is de relatie naar kerntaken, werkprocessen beschreven; in het generieke deel het referentieniveau/erk en bij loopbaan en burgerschap is de relatie naar elementen of dimensies aangegeven. Vanuit het examenplan wordt het curriculum van het opleidingstraject opgebouwd en wordt in samenhang het onderwijsprogramma en het beroepspraktijkvormingsdeel opgesteld. De programmering wordt in IDOP vastgelegd. Er is controle of er wordt voldaan aan de wettelijke eisen en of er evenwichtigheid is in de programmering. Een verantwoordingsblad van de IDOP is onderdeel van de OER, het onderwijsprogramma staat in grote lijnen in de OER vermeld. OER en IDOP worden onder leiding van de teamvoorzitter en de coördinator onderwijs van het team ingevuld. In veel opleidingen hebben er verbeterslagen bij lopende cohorten m.b.t. generiek, Nederlands, rekenen en Engels plaatsgevonden. Er is tijdelijk een werkgroep ingericht die hier Vitalisbreed sturing aangeeft. Eind 2012 hebben studenten niveau 4 deelgenomen aan de pilot Nederlands, rekenen. Uitslag resultaten (begin 2013) kunnen leiden tot bijstelling van programma s. Leren in de praktijk is een van de grondbeginselen van het Vitalis college.er zijn kaders geformuleerd wanneer leren in de praktijk onder beroepspraktijkvorming valt en wanneer onder begeleide onderwijstijd, werkplekleren genaamd. Een stimulans voor teams om werkplekleren onderdeel te laten blijven in het curriculum. MAATWERK Op vraag van bedrijven en instellingen worden er maatwerk-trajecten verzorgd. In overleg met desbetreffende partner wordt het programma opgesteld. In 2012 zijn er diverse maatwerktrajecten uitgevoerd. Deze trajecten bevatten specifieke en/of generieke onderdelen. Bij een van de trajecten wordt er samengewerkt met een ander ROC. In 2012 is het combitraject Verzorgende IG Maatschappelijke Zorg voor BBL studenten gestart. Met deze opleiding wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen binnen zorg en welzijn. Studenten behalen 2 diploma s, VZ-IG en MMZ-3. Na het aanbieden van extra ondersteuning Nederlands is in 2012 een start gemaakt met het geven van extra ondersteuning rekenen. Dit wordt Vitalisbreed georganiseerd Leren in de onderwijsinstelling DIDACTISCH HANDELEN 13 -Jaarverslag Vitalis college 2012

15 Er wordt gewerkt met een didactisch concept, het leerlijnenmodel. Er zit een didactische opbouw in het programma van de opeenvolgende leerjaren voor het begeleiden van de student: van geleid, naar begeleid naar zelfstandig werken. Bij een korter opleidingstraject is deze opbouw minder scherp. - Het competentiegerichte leren en de uitwerking daarvan naar het onderwijsconcept van het team voorziet in een balans tussen kennis, vaardigheden en houding. - Er zijn afspraken voor wat op school aan onderwijs moet worden gevolgd en wat de student eerst moet inoefenen en behalen vooraleer deze op stage kan gaan. De ervaringen in de praktijk worden vervolgens op school weer verbreed en in verband gebracht met het theoretische programma. Veel context en opdrachten komen uit de beroepspraktijk. Bij de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt met instructie-zelf oefenen feedback op uitgevoerde activiteit. Er is steeds een docent of instructeur aanwezig (begeleide onderwijstijd). - Vaardigheidstrainingen worden in skills-labs of op een speciaal ingericht buitenplein op de Terheijdenseweg gegeven. - Een verbeterpunt is het formuleren van leerdoelen bij onderwijsactiviteiten. Nu is dit gedeeltelijk niet het geval. Door het formuleren van leerdoelen wordt de sturing op leerresultaten verbeterd. - Een ander aandachtspunt is dat studenten op sommige opleidingen aangeven dat docenten onvoldoende (eenduidig) handelen. Verbetering van het didactisch en pedagogisch handelen is wenselijk, evenals het eenduidig omgaan met de regelgeving van een opleiding. LEERTIJD Registratie van aan- en afwezigheid vindt voor de meeste opleidingen plaats in PARS, het Vitalisbrede presentie- absentieregistratiesysteem. Afwezigheid wordt meteen in het systeem geregistreerd en zo doorgegeven aan de SLB-er. Volgens procedure neemt de SLB-er contact op met de student, dit is vastgelegd in het SLB handboek. Aan- en afwezigheid in de BPV wordt geregistreerd. Afwezigheid in de BPV moet aan het bedrijf én op school gemeld worden. Indien nodig onderneemt een BPV-begeleider actie. LEEROMGEVING Binnen het Vitalis college is op dit gebied het volgende geregeld: gedragsprotocol studenten, vertrouwenspersonen Vc, bezwaar en- klachtenregelingen en beroepsprocedures. Onderwijsgevenden en studenten worden hierover via de website en mondeling geïnformeerd, gebruik hiervan is laagdrempelig. Jaarlijks wordt geïnventariseerd wat er aan onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van materiele voorzieningen nodig is. Om het werken met Its Learning mogelijk te maken zijn op alle locaties digitale schoolborden of LCD schermen geplaatst. Op de locatie Nieuwe Inslag vindt men dat er nog niet voldoende digiborden zijn. Het is woekeren met de ruimte, mede veroorzaakt door toename in studentenaantallen Begeleiding INTAKE EN PLAATSING Elk team heeft zijn vaste voorlichters. Er worden regelmatig studenten meegenomen naar de voorlichting op VMBO-scholen. Elk team heeft een procedure voor Intake en plaatsing. Bij een verkeerde beroepskeuze kunnen studenten het eerste half jaar van het traject naar andere opleidingen in het Vitalis college overstappen, daarna moet men wachten tot het volgende 14 -Jaarverslag Vitalis college 2012

16 studiejaar. Interne doorstroom: studenten krijgen voorrang. Zij zijn vrijgesteld van loting, maar moeten wel voldoen aan de toelatingseisen. In 2012 is zijn Vitalisbrede kaders voor intake ontwikkeld. Het Vitalis intakebeleid is herijkt en de intakeprocedures zijn bijgesteld. STUDIELOOPBAANBEGELEIDING Er wordt gehandeld conform de vastgestelde Vitalis beleidsnotitie studieloopbaanbegeleiding. Deze is in de teams geïmplementeerd. De SLB-er speelt een voorname rol in de begeleiding van de student én in de bewaking van diens studievoortgang. De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces en wordt hierbij ondersteund door de studieloopbaanbegeleider. Studieloopbaanbegeleiders en de onderwijsteams zijn altijd direct verantwoordelijk voor hun studenten. Zij spelen een cruciale rol in de eerstelijnszorg en scheppen voor de student de optimale onderwijs voorwaardelijke kaders. Bij meer complexe (persoonlijke) problemen vindt doorverwijzing naar de 2 e lijn zorg plaats. Er staan SLB-uren op het rooster van de student ingepland. ZORG Binnen het Vitalis college is een OSB Zorg opgericht. Dit bureau heeft een duidelijke rol en taak binnen het Vitalis College en functioneert onder de naam Zorgteam; trajectbegeleiders zorg en schoolmaatschappelijk werk voeren samen het zorgbeleid uit. Het Student Succes Centrum is een onderdeel van het OSB Zorg Coördinatie. Studieloopbaanbegeleiders en studenten raadplegen in toenemende mate het Zorgteam voor kwesties betreffende begeleiding en zorg voor studenten. Studenten weten het Zorgteam ook zelfstandig te vinden. De Trajectbegeleiders Zorg werken locatiegebonden en hebben door jarenlange ervaring veel know how van allerlei verschillende opleidingen en zijn bekend met allerlei soorten problematiek. Het streven is gemakkelijk aanspreekbaar te zijn voor studieloopbaanbegeleiders en studenten. In principe verwijst de studieloopbaanbegeleider, via een digitaal aanvraagformulier, de student door naar de Trajectbegeleider Zorg, indien de zorgvraag van de student qua intensiteit en deskundigheid en tijd, niet meer past binnen de 1 e -lijnsbegeleiding (= begeleiding door de studieloopbaanbegeleider zelf). De schoolgebonden problematiek blijft bij de Trajectbegeleider Zorg, waar de niet-schoolgebonden problematiek wordt doorverwezen naar de schoolmaatschappelijk werker (intern) of naar externen zoals bijvoorbeeld; GGZ, psycholoog, etc.. De trajectbegeleiders zorg van het Student Succes Centrum en de schoolmaatschappelijk werker, werken voor het gehele Vitalis college. Zij zijn frequent op de verschillende locaties aanwezig voor gesprekken met studenten. Zij werken op doorverwijzing van een trajectbegeleider zorg van de locatie. De begeleiding van de 2 e -lijnszorg (= trajectbegeleiders zorg en schoolmaatschappelijk werk) vindt plaats tijdens verschillende fases in het onderwijsproces; instroombegeleiding, voortgangsbegeleiding, doorstroom-begeleiding en de uitstroombegeleiding. Hierbij is er ieder jaar weer een piekbelasting in de maanden maart-juni wanneer ook alle zorgintakes gehouden worden door de trajectbegeleiders zorg. De hulpverlening aan de studenten komt dan onder druk te staan en het streven een aangemelde student binnen een week te zien, wordt dan verruimd naar 2 á 3 weken. Een student van het Vitalis college kan ook ondersteuning of begeleiding vragen van een van de twee vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk van teams en of afdelingen en werken voor het gehele Vitalis college. De 15 -Jaarverslag Vitalis college 2012

17 vertrouwenspersonen behoren niet tot het OSB Zorg. Uiteraard is er in voorkomende situaties zo nodig overleg. De diensten die het OSB Zorg biedt zoals voorlichten, adviseren, behandelen, begeleiden, ondersteunen en verwijzen, deskundigheid bevorderen zijn in alle fasen van het onderwijsproces herkenbaar. Ten behoeve van het OSB Zorg is er een begeleidingsmodule ingericht in Edictis. De module vraagt nog om bijstelling en wordt momenteel gebruikt door de trajectbegeleiders zorg om zicht te krijgen op de omvang van aanwezige problematieken. Voor afstemming en samenwerking heeft het Zorgteam maandelijks overleg en tweemaal per jaar een studiemiddag deskundigheidsbevordering. Daarnaast heeft het Zorg Advies Team om de 6 weken een overleg. Afstemming met studieloopbaanbegeleiders en bieden van advies en ondersteuning vraagt ook een grote indirecte tijdsinvestering, naast de directe ondersteuning en advies aan de student zelf. INCIDENTENREGISTRATIE In 2011 is het project Incidentenregistratie gestart. Het Vitalis college was hierin vertegenwoordigd als één van de twee MBO scholen. In dit project is onderzocht wat voor soort systeem bruikbaar is voor onze incidentenregistratie. Nadat de keuze gemaakt was voor het systeem TIMO (Topdesk), is er een communicatieplan geformeerd en is er een inrichtingsplan opgesteld voor TIMO. In oktober 2012 is het systeem operationeel gegaan. Vanwege de overgang naar een nieuw incidentenregistratie systeem is er minimaal geregistreerd in het oude systeem. In onderstaande tabel zijn de incidenten geteld van 2011 en de incidenten uit 2012, na implementatie van TIMO. Hieruit blijkt dat het geregistreerde aantal incidenten procentueel ongeveer 60% hoger is in 2012 dan Dit komt mede door de promotiecampagne die gestart is bij implementatie van het nieuwe systeem en de gebruiksvriendelijkheid. Tabel: Incidentenregistratie Soort 1-1 t/m t/m diefstal 13 8 vechtpartij 4 1 vernieling 1 0 EHBO/ongeval bedreiging 2 6 pesten 0 0 mishandeling 0 0 vermissing 0 0 seksuele intimidatie 0 0 intimidatie 0 0 inbraak 0 0 drugs 0 0 aanrijding 2 0 discriminatie 0 0 wapens 0 0 alcohol 0 0 beledigen 2 0 overige* 1 0 Totaal Jaarverslag Vitalis college 2012

18 3.3.4 Leren in de beroepspraktijk OSB beroepspraktijkvorming verzorgt voor de meeste BOL-studenten de plaatsing in een leerbedrijf. Afgelopen jaren zijn alle studenten waarvoor dit nodig was op een erkende/ geaccrediteerde BPV-plaats geplaatst. Een deel van de BOL-studenten heeft praktijkervaring opgedaan tijdens een stage in het eerste jaar. BBL studenten zorgen zelf voor een (geaccrediteerde) BPV plek, dit is voorwaarde om de opleiding te kunnen volgen. Vanuit het OSB BPV en de opleidingen heeft regelmatig overleg plaats gevonden met de kenniscentra over kwaliteit en kwantiteit van leerbedrijven. De SLB-er/BPV begeleider van het team maakt afspraken met het leerbedrijf en de student over de begeleiding, volgt en bewaakt de uitvoering van de afspraken, zorgt voor reflectie op de leerervaring en monitort de voortgang van de ontwikkeling van de student. In een handboek BPV staan de richtlijnen, regelgeving voor instelling en student. De student en de instelling worden ook geïnformeerd over de BPV opdrachten en de wijze van examineren. Door middel van werkveldoverleg in verschillende vormen wordt afstemming bereikt tussen de BPV-organisaties en de opleiding. 3.4 Examinering Onderstaande gegevens zijn het resultaat van de zelfevaluatie op het gebied van examinering. De zelfevaluatie vond plaats aan de hand van het in 2012 geldende toezichtkader examinering. EXAMENINSTRUMENTARIUM Ontwikkelingsgerichte toetsen en kwalificerende examinering In de OER van de opleiding wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de daarin opgenomen ontwikkelingsgerichte toetsen en de examinering. In het examenplan (onderdeel van de OER-en) is aangegeven op grond van welke examens en overige eisen (bijv. BPV) het diploma wordt verstrekt. De studenten worden digitaal (op de website en in Its Learning) en mondeling geïnformeerd over hun OER en het daarin opgenomen examenplan. Dekking kwalificatiedossier Binnen het Vitalis college geldt als kader dat de exameninstrumenten 100% de inhoud van het kwalificatiedossier dekken en dat minimaal 80% van de werkprocessen geëxamineerd wordt. Kennis, vaardigheden en houding worden (separaat en/of geïntegreerd) in een goede balans beoordeeld. De examenplannen zijn (o.a.) aan deze eis getoetst en daarna vastgesteld. De niveau 4 opleidingen hebben meegedaan aan de landelijke pilot voor wat betreft Nederlands en rekenen Cesuur In de meeste gevallen wordt gewerkt met het materiaal van het Consortium Zorg en Welzijn. De cesuur van ieder exameninstrument ligt op het niveau waarop de deelnemer gemiddeld voldoet aan de vereisten die in de examinering zijn verwerkt. De cesuur is 100%, wat inhoudt dat werkprocessen op aangetoond moeten gescoord worden. Volgens protocol staan cesuur en weging vermeld op alle exameninstructies. 17 -Jaarverslag Vitalis college 2012

19 Beoordelingswijze Volgens protocol zijn de examens voorzien van een beoordelingsvoorschrift, waarin: de beoordelingscriteria/prestatie-indicatoren duidelijk zijn aangegeven de toe te kennen deel- en eindwaardering is aangegeven. De beoordelaar onderbouwt de gegeven waardering op het beoordelingsblad. De beoordeling vindt door middel van een 3-puntsschaal plaats op het niveau van kerntaken en werkprocessen. Niet behaalde examen(s) c.q. onderdelen daarvan worden op het niveau van de prestatieindicator verantwoord. Transparantie Volgens protocol ontvangen de beoordelaars (van het Vitalis college en van de praktijk) en studenten voorafgaand aan de examens instructies over de examens en de wijze van beoordelen. In een handleiding wordt uitgelegd wat de student moet doen en wat de afnamecondities zijn voor de uitvoering van de examens. Er is ook een handleiding voor de beoordelaar. De vaststellingscommissies dienen met behulp van een checklist te controleren of de handleidingen voor studenten en beoordelaars bij het exameninstrument voldoen. Als dat niet / onvoldoende het geval is dient aan een examenconstructeur de opdracht gegeven te worden om een aanvulling te maken. Deze dient daarna weer door de examenvaststellingscommissie te worden vastgesteld. Geconcludeerd is dat vaststellingsprocessen nog niet altijd structureel verlopen conform de procedure in het handboek examinering. Daarom worden in 2013 de volgende verbeteracties uitgevoerd: Clusterexamencommissies bewaken de implementatie van structurele examenvaststellingsvergaderingen; Leden van examenvaststellingscommissies worden geschoold met het oog op persoonscertificering. EXAMENPROCESSEN Authentieke afname De examens zijn afgestemd op het kwalificatiedossier. Ze bevatten activiteiten, die de student als beginnend beroepsbeoefenaar uitvoert. De beoordeling van de proeve van bekwaamheid vindt plaats in de beroepssituatie of in een simulatie daarvan. De beoordeling vindt ofwel plaats door 2 (geschoolde) praktijkassessoren ofwel door een praktijkassessor en schoolassessor. Het examenbureau vergewist zich van de authenticiteit van het verantwoordingsverslag. Dit gebeurt met behulp van een checklist. Alle clusterexamencommissies voeren frequent overleg met het beroepenveld (werkveldadviesraad/werkgeversoverleg) over de examinering. In 2013 gaat een project van start waarin sectorale examenprofielen worden omgezet in regionale afspraken. De 0-meting (in welke mate beantwoordt de examinering aan het sectorale profiel) vond plaats in In 2013 wordt het resultaat hiervan besproken met de werkveldadviesraden en eventueel aanvullende afspraken gemaakt. De totale set van afspraken zal in een document worden vastgelegd en na vaststelling elk jaar worden geëvalueerd. 18 -Jaarverslag Vitalis college 2012

20 Betrouwbaarheid Examenvastellingscommissies controleren via de examenopdrachten en de afnamecondities de voorwaarden voor een betrouwbare beoordeling. In processen verbaal wordt vastgelegd en gemonitord of de examens zoals beoogd zijn verlopen. Om de gelijkheid en objectiviteit van de beoordeling te waarborgen zijn door cluster examencommissies scholingen georganiseerd voor praktijkassessoren. Bij de opleiding kappen loopt een traject voor certificering van praktijkassessoren. De competenties van de examenbetrokkenen zijn vastgelegd in het handboek examinering, dat op de procesarchitectuur is gebaseerd. Deze zullen in 2013 op basis van de resultaten van het landelijke project beschrijving examentaken worden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. In het verlengde daarvan zal zeer waarschijnlijk ROC-breed een scholingstraject worden aangeboden ten behoeve van de verdere professionalisering van examenbetrokkenen. De examencommissie van cluster Gezondheidszorg heeft eind 2012 een pilot uitgevoerd waarin de kwaliteit van de beoordeling in de praktijk wordt getoetst aan de hand van een criterialijst. De ontwikkelde werkwijze zal worden geëvalueerd en in 2013 steekproefsgewijs in alle clusters worden ingevoerd. In 2012 is een aanvang gemaakt in de clusters Pedagogie en Gezondheidszorg met het uitzetten van een enquête onder studenten en interne en externe assessoren. De werkwijze zal in 2013 worden geëvalueerd, waarna een besluit wordt genomen over de periodiciteit en de inhoud van de enquête. Daarnaast wordt voor de monitoring van de betrouwbaarheid van de beoordeling ook gebruik gemaakt van registraties van bezwaren van studenten. DEUGDELIJKHEID EN BORGING Besluitvorming Voor het verlenen van vrijstellingen is een procedure van kracht. Vrijstellingscoördinatoren adviseren clusterexamencommissies over te verlenen vrijstelling. Ze baseren zich daarbij (o.a.) op vastgestelde vrijstellingsgronden en EVK s. Tijdens vaststellingsvergaderingen wordt een besluit genomen over het verstrekken van diploma s (of certificaten, indien van toepassing). Er worden uitsluitend diploma s uitgereikt op basis van vaststellingslijsten, die door de secretarissen van de cluster worden aangeleverd. Voor het verzilveren van ervaringscertificaten wordt gebruik gemaakt van een checklist. Een ad hoc (bij elke aanvraag) ingestelde EVC-verzilveringscommissie, bestaande uit de secretaris van de clusterexamencommissie en een collega-secretaris of een lid van de clusterexamencommissie beoordeelt in welke mate het ervaringscertificaat dekkend is voor alle werkprocessen. Als dat niet het geval is wordt een maattraject aangeboden om de niet gedekte werkprocessen en/of taal- en rekeneisen alsnog te examineren. Verantwoordelijkheid examencommissie Tijdens de jaarlijkse interne ROC-audits vindt een beoordeling plaats van de kwaliteit van het exameninstrumentarium en de examenprocessen van 1 opleiding. Bij de interne audit is een externe onafhankelijke deskundige (Phasis) betrokken. De kwaliteit van de clusterexamencommissies en van de processen, die onder hun operationele verantwoordelijkheid vallen, wordt sinds 2012 gemonitord via een zelfevaluatie- 19 -Jaarverslag Vitalis college 2012

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo

Het teamperspectief. Informatie voor teams in het mbo Het teamperspectief Informatie voor teams in het mbo Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Teamverantwoordelijkheid en informatiebehoefte 6 3 Generieke informatie voor operationeel sturen en verantwoorden 8 4

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie