Ontwikkelingen op het gebied van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen op het gebied van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 Ontwikkelingen op het gebied van aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Aanbeveling tot het formeren van een regionale overlegtafel tussen werkgevers en opleiders Oktober 2014

2 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING DOELSTELLING WERKWIJZE AANBOD VANUIT HET ONDERWIJS VERANDERINGEN IN HET ONDERWIJS BEKOSTIGING NIEUWE OPBOUW KWALIFICATIEDOSSIERS NIEUWE URENNORM VOOR DE ONDERWIJSTIJD VERANDERINGEN IN DE ZORG WENSEN VAN HET WERKVELD NAAR HET ONDERWIJS NETWERKVORMING EN COMMUNICATIE EEN AANZET VOOR VERVOLGSTAPPEN DANKWOORD

3 1. Aanleiding Een belangrijke doelstelling van het MBO is opleidingen aan te bieden, die voldoende zijn afgestemd op de arbeidsmarkt. MBO opleidingen moeten voldoende arbeidsmarktrelevant zijn. Studenten met een MBO diploma moeten werk kunnen vinden. Het aantal opleidingen moet afgestemd zijn op de capaciteit op de arbeidsmarkt. Goede samenwerking tussen de MBO scholen en het bedrijfsleven is hiervoor noodzakelijk. 1 Deze tekst komt van de site van de MBO Raad en geldt natuurlijk ook voor het HBO. Maar hoe geef je die samenwerking concreet vorm in een wereld die in hoog tempo verandert? De ontwikkelingen in de Zorgsector gaan snel: De versobering van de AWBZ en de overheveling naar de WMO Het extramuraliseren van de lagere ZorgZwaartePaketten (ZZP) De invoering van de jeugdwet en de bijborende transities De doorgaande vergrijzing (meer oudere zorgvragers) en ontgroening (minder potentiële arbeid beschikbaar) Een toenemend grote rol voor informele zorg en het verlies aan betaald werk aan de onderkant van het loongebouw Innovaties op de inhoud van de zorg Informatisering / digitalisering De zorgzwaarte zal toenemen in de intramurale setting. In de extramurale setting is daarvan eveneens sprake. Daarnaast zal de rol van zorgpersoneel veranderen: meer zorgen dat, in plaats van zorgen voor. Dat heeft ook gevolgen voor de competenties van zittende en toekomstige medewerkers. Gevolgen voor de wensen van zowel studenten als werkgevers als het gaat over vorm en inhoud van het (beroeps)onderwijs. Maar ook in het onderwijs komen er grotere en kleinere veranderingen o.a. op basis van het programma Focus op Vakmanschap en de introductie van de term macrodoelmatigheid. Een strakkere verplichting van het aanbieden van lesuren en stage-uren Verandering in de bekostiging van ROC s door het Ministerie OC&W De implementatie van nieuwe Kwalificatiedossiers die ook qua vorm en mogelijkheden volledig herzien zijn Informatisering / digitalisering en andere innovaties in het onderwijs Maatregelen en veranderingen die in elkaar grijpen en die vragen om en vernieuwde dialoog tussen de sector Zorg en Welzijn en de opleiders die hun beroepskrachten opleiden. 1.1 Doelstelling Het doel is om samen met werkgevers en opleiders de ontwikkelingen te benoemen. Dit is de basis voor eventuele aanpassingen in de BPV (beroepspraktijkvorming). Scholen hebben hun eigen verantwoordelijkheden daar waar het gaat om curriculum, toetsing en examinering, maar kunnen daarbij niet zonder de inbreng vanuit het werkveld. De sector vraagt op termijn om mensen met andere competenties en vaardigheden. Een goede afstemming tussen beide partijen is gezien alle veranderingen cruciaal. 1 Website Mbo Raad Doelmatigheid van het opleidingenaanbod 3

4 1.2 Werkwijze Om een eerste verkennend rapport te kunnen opstellen heeft Care2Care in de zomer van 2014 gesprekken gevoerd met opleidingsverantwoordelijken van 7 zorginstellingen, 2 welzijninstellingen, de Hogeschool Leiden, 2 ROC s en stagebemiddelaar SBBL. Bij de zorginstellingen hebben we voornamelijk gesproken met de opleiders. De plaats in de organisatie van deze functionarissen varieert van Praktijkopleider tot Hoofd P&O, maar we hebben gezocht naar de medewerker die operationeel verantwoordelijk is voor de beroepspraktijkvorming bij MBO en HBO. Deze rapportage bevat de kernpunten van deze interviews. Tegelijk met dit vooronderzoek heeft Care2Care ook een update gemaakt van het regionaal arbeidsmarktonderzoek. Een aantal bevindingen die samenhangen met het bestek van de interviews zijn in de update van de arbeidsmarktrapportage meegenomen. Daarnaast heeft Care2Care ter voorbereiding een literatuur- en actualiteitenstudie gedaan naar de vernieuwingen in het onderwijs. De belangrijkste notities daarover vindt u in de bijlage van dit rapport. Dit rapport is geen eindproduct. Het is een discussienota, een aanzet tot een vervolggesprek met alle partijen: Over welke punten moeten (willen en kunnen) aanbieders van Zorg en Welzijn en het beroepsonderwijs in de regio met elkaar in gesprek? Hoe kunnen deze gesprekken het best georganiseerd en gestructureerd worden? 4

5 2. Aanbod vanuit het onderwijs Er zijn regionale cijfers over het aantal leerlingen en het aantal mensen dat een diploma haalt over de afgelopen jaren. Deze cijfers gaan echter maar tot en met het begin van het schooljaar 2013/2014 en geven niet de meest actuele stand van zaken. De cijfers van het MBO zijn de totalen van ROC ID-College, ROC-Mondriaan en ROC Leiden zoals opgegeven door de scholen zelf. 2009/ / / / /2014 Helpende Aantal ingeschreven leerlingen Helpende per schooljaar 2009/ / / /2013 Helpende Aantal gediplomeerde leerlingen Helpende per schooljaar 2009/ / / / /2014 Verzorgende MMZ SPW TOTAAL NIV Aantal ingeschreven leerlingen niveau 3 totaal per schooljaar 2009/ / / /2013 Verzorgende MMZ SPW TOTAAL NIV Aantal gediplomeerde leerlingen niveau 3 totaal per schooljaar 2009/ / / / /2014 Verpleegkundige MMZ SPW TOTAAL NIV Aantal ingeschreven leerlingen niveau 4 totaal per schooljaar 2009/ / / /2013 Verpleegkundige MMZ SPW TOTAAL NIV Aantal gediplomeerde leerlingen niveau 4 totaal per schooljaar 2009/ / / / /2014 Zuid Holland Leiden Aantal ingeschreven leerlingen HBO-V niveau 5 per schooljaar 2008/ / / / /2013 Zuid Holland Leiden Aantal gediplomeerde leerlingen HBO-V niveau 5 per schooljaar 5

6 Het duiden van de aantallen HBO-verpleegkundigen voor de regio Rijnstreek is enigszins risicovol. Drie hogescholen (Leiden, Den Haag en Rotterdam) leiden op voor 5 regio s (Zuid-Holland Zuid, Haaglanden, Rijnmond, Drechtsteden en Rijnstreek). Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke pendel tussen deze regio s en zelfs daar buiten (Utrecht, Zeeland en West-Brabant) Op basis van deze cijfers, de trends in de instroom in het schooljaar 2013/2014 en de voorspellingen van de ontwikkelingen van de vraag, kunnen trends worden beschreven over tekorten en overschotten op de arbeidsmarkt: 1. Zowel het aantal ingeschreven leerlingen als het aantal gediplomeerde leerlingen op niveau 2 verloopt grillig zonder duidelijke trend. Deze opleiding wordt nauwelijks als BBL-opleiding aangeboden. De markt wordt dus nauwelijks gestuurd door de werkgevers. 2. De opleidingen op niveau 3 tonen een herkenbaar beeld: In tijden van economische teruggang kiezen meer mensen voor een relatief zekere carrière in de zorg. Het aantal ingeschreven leerlingen lijkt over het hoogtepunt heen. Volgend jaar zou dan logischerwijs het aantal gediplomeerde leerlingen dalen. 3. Vrijwel alle werkgevers die Care2Care in het kader van dit project, maar ook in andere verbanden, heeft gesproken, zetten dezelfde kanttekening bij deze cijfers: Nieuwe BBL-leerlingen zijn in toenemende mate medewerkers die al in dienst zijn en die hun baanzekerheid kunnen vergroten door een hogere MBO-kwalificatie te halen. Vooral in de ouderenzorg worden op dit moment veel BBL-plaatsen ingenomen door Helpenden die de opleiding Verzorgende-IG volgen. 4. Zowel het aantal studenten als het aantal gediplomeerde leerlingen op niveau 4 neemt nog steeds toe. 2. Veranderingen in het onderwijs Naast de veranderingen in de zorg die van invloed zijn op vraag en aanbod, zijn er ook ontwikkelingen in het onderwijs. Deze veranderingen zijn gebaseerd op het Actieplan mbo Focus op Vakmanschap Aan alle geïnterviewden is gevraagd of zij op de hoogte zijn van die ontwikkelingen en of zij verwachten dat deze in de beroepspraktijkvorming grote invloed zullen hebben. 2.1 Bekostiging De ROC s krijgen weliswaar te maken met een nieuwe bekostigingssystematiek maar vooralsnog heeft dat geen gevolgen voor de werkgevers die de opleidingskosten voor BBL-leerlingen betalen, zo melden de 2 bevraagde ROC s. Doorscholing van leerlingen in het MBO zou ongunstig zijn voor de ROC s omdat de vergoeding per leerling afneemt naarmate de leerling langer onderwijs geniet. Ook daarvan hebben de 2 ROC s die zijn geïnterviewd gemeld dat zij dat binnen de organisatie zullen oplossen en dat studenten en werkgevers hiervan niets zullen merken. De regeling waarbij OC&W geen bekostiging meer zou vergoeden voor deelnemers van 30 jaar en ouders lijkt definitief van de baan. 6

7 2.2 Nieuwe opbouw Kwalificatiedossiers Basisdeel Het basisdeel bestaat uit een algemeen en beroepsgericht basisdeel. De omvang van het basisdeel is ongeveer 50% van de studielast. 1. In het generieke onderdeel staan de eisen voor taal, rekenen en loopbaan en burgerschap. De overheid bepaalt deze eisen. Of een student nu fietsenmaker of kapper wil worden, deze eisen zijn voor alle MBO-studenten gelijk. Een aantal geïnterviewde opleiders uit de beroepspraktijkvorming verwacht daarmee wel problemen. Men vreest dat leerlingen op niveau 3 en doorscholers van niveau 2 naar 3 problemen zullen hebben met het niveau van rekenen, Nederlands en vooral Engels. 2. Het beroepsspecifieke onderdeel bevat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle - in dit kwalificatiedossier opgenomen - beroepen. Alle beroepen in de beroepengroep hebben de kerntaken gemeen die in het beroepsspecifieke onderdeel staan beschreven. Profieldeel Naast gemeenschappelijke elementen in het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen (kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificatie worden beschreven in het profieldeel. Het profiel bestaat ook uit kerntaken en werkprocessen. De omvang van het profieldeel is ongeveer 35% van de studielast. Keuzedeel Het keuzedeel is als het ware een plusje voor de student. Het versterkt zijn positie als hij op zoek gaat naar een baan. Een keuzedeel kan ook gericht zijn op doorstroming binnen het MBO of naar het HBO. Een school kan alleen keuzedelen uit het register van keuzedelen kiezen. Het keuzedeel is verplicht voor elke MBO-student maar valt niet onder de zak-slaagregeling. De omvang van het keuzedeel is ongeveer 15% van de studielast. Figuur 1: Voor nog meer informatie over de nieuwe dossiers: Van twee opleidingen zijn de dossiers al verder uitgewerkt: 1. De opleiding helpende wordt een brede opleiding op niveau 2. Het KD krijgt de naam Dienstverlening zorg & welzijn, facilitair, sport & recreatie. Deze opleiding leidt op tot de profielen/beroepen: Medewerker facilitaire dienstverlening Helpende Zorg en Welzijn 7

8 Medewerker sport en recreatie 2. De opleiding Verzorgende IG heeft één KD, maar nieuw is dat de profielen per branche verschillen: Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg (GHZ) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Kraamzorg (KZ) Het lijkt voor de hand liggend dat de invulling van de profielen en de invulling van de keuzeonderwerpen regionaal worden bepaald in overleg met het werkveld. 2.3 Nieuwe urennorm voor de onderwijstijd Beroepsopleidende Leerweg (BOL) Er komen ook strakkere afspraken over de studiebelasting van opleidingen, onderverdeeld in begeleide onderwijstijd (BOT) en beroepspraktijkvorming (BPV). Bij zowel BOL als BBLleerweg geldt dat binnen de urennorm eisen worden gesteld aan het minimale aantal uren dat een MBO-school aan een bepaald type onderwijsactiviteit moet besteden. 1. Onder BOT vallen onderwijsactiviteiten die worden gegeven onder verantwoordelijkheid en met actieve betrokkenheid van onderwijspersoneel. Grofweg gezegd: Echte lesuren. 2. De BPV betreft als voorheen de stage-uren. BOT BPV BOT/BPV Totaal BOL entree BOL 1-jarig BOL 2-jarig * BOL 3-jarig * BOL 4-jarig * * Waarvan minimaal 700 uur in leerjaar 1 Bij alle opleidingen is er wat speelruimte waarin de onderwijsinstelling kan bepalen of uren in de BOT of de BPV worden gemaakt. Overleg met de leerbedrijven lijkt daarin gewenst. Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) Voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) geldt dat een MBO-school tenminste 850 klokuren onderwijs per jaar moet programmeren. Ook bij de BBLopleidingen geldt dat binnen de urennorm eisen worden gesteld aan het minimale uren dat een MBO-school aan een bepaald type onderwijsactiviteiten moet besteden. De categorieën waarin de onderwijsactiviteiten worden ingedeeld, zijn dezelfde als bij de BOL: begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming. Voor de urennorm in de BBL moet tenminste 200 uur worden besteed aan BOT, tenminste 610 uur aan BPV en 40 uur kan de MBO-school naar eigen inzicht invullen; óf met BPV óf met BOT. Ook dat zou onderwerp van overleg en afstemming tussen onderwijsinstelling en leerbedrijf kunnen zijn. Het leerbedrijf betaalt immers het salaris en de opleidingskosten van de deelnemer. Overigens verwachten de geïnterviewden geen grote problemen. Men voorziet geen grote veranderingen in de planning van de stages. Eén werkgever verwacht dat de stageplanning misschien anders wordt. Het hoofd opleidingen verwacht dat studenten vaker in avond- nacht- en weekenddiensten hun stage-uren komen maken. 8

9 3. Veranderingen in de zorg In de interviews is gebruikt gemaakt van een interviewleidraad met de volgende vragen: Wat voor gevolgen gaat de extramuralisatie van de lagere ZZP s hebben op de competenties van uw medewerkers? Wat voor gevolgen gaat de nieuwe structuur van de kwalificatiedossiers met zich meebrengen? Wat voor gevolgen gaat het verkorten en intensiveren van de opleidingen hebben? Wat zijn de andere gevolgen van het Actieplan focus op vakmanschap? Wat voor gevolgen gaat de nieuwe bekostigingsstructuur van het MBO krijgen? Wat voor effect gaat het Regionale Sectorplan hebben op de zittende en instromende werknemers krijgen? Welke rol kunnen zorgorganisaties spelen in de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds MBO? De gevolgen van de nieuwe opzet van de kwalificatiedossiers, het verkorten en intensiveren van de opleidingen en het Actieplan focus op vakmanschap lijken met name binnen de onderwijsinstellingen aandacht te krijgen. Voor de zorgorganisaties (leerbedrijven) lijken de gevolgen klein en zo wordt dat ook door de zorgorganisaties ervaren. Van het Regionaal Investeringsfonds MBO wordt binnen de domeinen Zorg en Welzijn door geen van de ROC s gebruik gemaakt. De Regionale sectorplannen anticiperen vooral op het baanverlies dat wordt voorspeld op niveau 1 en 2. Een deel van de leerplaatsen voor verzorgende wordt nu ingenomen door zittend personeel dat in het kader van de Regionale sectorplannen wordt doorgeschoold om hen inzetbaar te houden in de toekomst. 3.1 Wensen van het werkveld naar het onderwijs Uit de interviews komen zeer consequent vijf onderwerpen naar boven waarin de diverse werkvelden graag betere afstemming met het onderwijs zouden willen zien: 1. Continuering van de Opleiding Helpende Zorg en Welzijn De algemene trend bij de geïnterviewden is dat de werkgelegenheid voor niveau 1 en 2 zeer onzeker is. Een groot deel van de werkgevers gaat er van uit dat in de vernieuwde zorg veel minder plaats voor hen zal zijn. Daarom ook worden deze medewerkers aangespoord om door te scholen naar niveau 3. De discussie die gevoerd zou kunnen worden gaat over continuering van de oude opleiding Helpende Zorg en Welzijn. De vraag die daarbij voorligt: Moeten Zorg en Welzijn stoppen met het beschikbaar stellen van stageplaatsen of in ieder geval substantieel minder plaatsen beschikbaar stellen voor deze opleiding, in de wetenschap dat een niveau 2 diploma nauwelijks kansen biedt op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn? Of moet de niveau 2 opleiding in zijn huidige volume worden gehandhaafd en moet iedereen de kans krijgen om daarna door te stromen naar niveau 3? Is de verbreding van het kwalificatiedossier met de profielen Medewerker facilitaire dienstverlening, helpende Zorg en Welzijn en medewerker sport en recreatie van invloed op de strategie die werkgevers in Zorg en Welzijn zouden kunnen volgen? 9

10 2. De Verzorgende IG in de VVT weet te weinig van Psycho-Geriatrie. Zoals gezegd gaat de opleiding verzorgende IG veranderen. De opleiding Verzorgende IG heeft straks één KD, maar nieuw is dat de profielen per branche verschillen. De BPVverantwoordelijken in de VVT zien eigenlijk twee soorten VIG: De VIG die extramuraal gaat werken en voor een groot deel te maken zal krijgen met somatische zorgvragers. En de VIG die kiest voor intramuraal werken en die daarom in toenemende mate te maken zal krijgen met dementie/ Psycho-Geriatrie. Eén werkgever rekruteert met dit doel al gediplomeerden uit de gehandicaptenzorg. Zij hebben door hun ervaring soms net iets meer affiniteit met ander gedrag. In combinatie met meer traditioneel gevormde VIG in de VVT geeft dat een extra kwaliteitsimpuls aan de zorgteams. Bij ongeveer de helft van de geïnterviewde organisaties volgen nu Verzorgenden IG de vervolgopleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psycho-Geriatrie. De vraag die daarbij voorligt: In hoeverre is het mogelijk om binnen het KD Verzorgende IG en het profiel VVT te specialiseren in Thuiszorg of Psycho-Geriatrie? 3. Meer aandacht voor extramuraal werken voor vrijwel alle opleidingen. De wens om meer aandacht te besteden aan de ambulante zorgvrager / cliënt in de thuiszorg, is door alle werkgevers geuit en geldt eigenlijk voor alle opleidingen. Wat wordt er van je gevraagd als je niet meer à la minute kan terugvallen op een collega die in hetzelfde gebouw aan het werk is? In de opleiding zou ook de relatie met het sociaal netwerk van de cliënt, en de samenwerking met andere professionals beter moeten worden uitgelicht. Voor MBO-4 en HBO-V komt daar ook nog een aantal coördinerende taken bij. In het HBO zal ook het indiceren moeten worden meegenomen. De beide geïnterviewde welzijnsinstellingen zien de benodigde vaardigheden van hun medewerkers ook in een dergelijke richting verschuiven. Van het zelf organiseren van allerlei activiteiten en projecten naar het coachen en begeleiden van vrijwilligers om hen deze activiteiten te laten organiseren. De nadruk van het werk van de professionals schuift steeds verder van zorgen voor naar zorgen dat. De vraag die daarbij voorligt: In hoeverre is het mogelijk om binnen de KD s Verzorgende en Verpleegkundige en de HBO-opleidingen voor het welzijnswerk meer aandacht te besteden aan competentieontwikkeling ten aanzien van zelfredzaamheid en zelfsturing en het benutten van het netwerk van de zorgvrager? 4. Aanpassen en aantrekkelijkheid van stageplaatsen op niveau 4 en 5 in VVT Een ander effect van meer extramurale zorgverlening zou kunnen zijn dat de vraag naar niveau 4 en 5, met name in de thuiszorg, zal stijgen omdat van medewerkers in de extramurale zorg een hoger niveau van bekwaamheid en zelfstandigheid zal worden gevraagd. Tot nu toe echter lijken verpleegkundigen vooral te kiezen voor een loopbaan in het ziekenhuis en de gehandicaptenzorg en kiest slechts een enkeling voor het werken in de ouderenzorg. In de opleidingen kiest een groot deel van de stagiaires ook niet voor de langdurige zorg als stageplaats. De vraag die daarbij voorligt: Hoe motiveren we studenten verpleegkunde MBO-4 en HBO-V om te kiezen voor een stageplaats in de VVT? Hoe maken we een dergelijke stageplaats zo interessant dat studenten die keuze eerder zullen maken? 5. Meer ruimte voor digitalisering / informatisering In ongeveer de helft van alle interviews kwam dit onderwerp naar voren. Zowel bij de onderwijsinstellingen, als bij de zorgwerkgevers. De onderwijsaanbieders bespeuren een zekere terughoudendheid bij zorgorganisaties om zaken als telezorg, het gebruik van beeld- en geluidverbindingen voor controle (val- en wegloop detectie), digitale dossiervorming, automatisering van de zorgregistratie/ -administratie en dergelijke. 10

11 De zorgorganisaties zouden juist van het onderwijs graag meer initiatieven zien op het gebied van e-learning en die willen delen in de beroepspraktijkvorming. Een digitaal leerlingendossier is voor veel opleiders een wens. Al met al is het vreemd dat men vooral het beeld heeft dat de andere partij achterloopt met innoveren. En dat terwijl zowel onderwijs als zorg van zichzelf vinden dat er heel veel op dit gebied gebeurt. Dit is helemaal opmerkelijk als mag worden aangenomen dat de medewerker in zijn of haar privéleven misschien wel verder gedigitaliseerd is dan we ons realiseren en dat ook de zorgvragers echt niet achterover leunen. Alle partijen geven overigens wel aan dat met het onderwijzen van de mogelijkheden van de moderne techniek ook aandacht besteed moet worden aan ethiek, veiligheid en gedrag op het internet en social-media. De vraag die daarbij voorligt: In hoeverre is het mogelijk om aandacht te besteden aan digitalisering en informatisering van zowel het onderwijs als de werkplek? Een zesde idee kwam van één van de ROC s, Deze suggestie vinden we dermate interessant dat we het hier wel meenemen: Wellicht dat medewerkers op niveau 2, als ZZP-er aan de slag kunnen bij zorgvragers die geen of onvoldoende indicatie krijgen maar die op eigen kosten (huishoudelijke) zorg en welzijn willen inkopen. Voeg daarom ondernemerschap toe aan de nieuwe brede niveau 2 opleiding. 4. Netwerkvorming en Communicatie Waar en door wie zouden de hierboven beschreven punten aan de orde moeten komen? Ook die vraag heeft Care2Care tijdens de interviews voorgelegd. Onderwijs- en zorginstellingen treffen elkaar regelmatig in zogenaamde werkveldbijeenkomsten. Dat zijn vergaderingen die worden uitgeschreven door ROC s en waarvoor zij de praktijkopleiders / opleidingscoördinatoren van zorginstellingen uitnodigen bij wie zij stagiaires onderbrengen of waarvan zij BBL-leerlingen in opleiding hebben. De bijeenkomsten worden (zo zeggen de zorginstellingen) wisselend bezocht. Er worden ook nauwelijks afspraken gemaakt. De agenda bestaat voornamelijk uit informatieoverdracht van de scholen naar de praktijkopleiders / opleidingscoördinatoren in de praktijk of het bespreken van lopende zaken. De interviews zijn voornamelijk gehouden met relatief kleine zorgaanbieders in de VVT-branche. Zij geven aan dat zij het gevoel hebben dat de onderwijsinstellingen met name ingaan op de wensen van de grote instellingen. In de gehandicaptenzorg bestaat al enige jaren een regiegroep. Daar wordt vanuit het tactisch / strategisch niveau gekeken naar meer lange termijn ontwikkelingen zowel op inhoud als op volume. De geïnterviewden uit de VVT geven aan een overleg op dat niveau te missen. Maar ook de ROC s zouden graag aan tafel zitten met beslissers en met hen willen praten over de ontwikkelingen op de langere termijn. De Hogeschool Leiden heeft ook structureel overleg met de beslissers over de branches heen. Opvallend is wel dat daarbij de grote zorgaanbieders aan tafel zitten. 11

12 5. Een aanzet voor vervolgstappen In de wetenschap dat in de Gehandicaptenzorg de regiegroep nog steeds functioneert en vanuit de Hogeschool Leiden ook structureel overleg is met de beslissers over de branches heen, is het logisch dat de eerste vervolgstap zich richt op de branche VVT en het MBO. De bespreking van dit rapport is een eerste aanzet om een platform op te richten. Care2Care doet een voorstel om de volgende punten ter sprake te brengen: Het zijn met name de kleinere werkgevers in de VVT die graag een platform zouden zien ontstaan waarbinnen over de inhoud van de opleiding, nu en in de toekomst, kan worden besproken. Zowel de onderwijsinstellingen als de VVT-instellingen willen graag dat dit overleg op tactisch / strategisch niveau wordt gevoerd. Omdat de grotere zorgorganisaties vaak met meerdere ROC s samenwerken, geniet het de voorkeur om dit overleg regionaal te organiseren en de drie betrokken ROC s voor dit overleg uit te nodigen. In dit tactisch overleg zouden in ieder geval de volgende onderwerpen geagendeerd moeten worden o Op welke manier kunnen Onderwijs en Werkveld invulling geven aan de nieuwe kwalificatiedossiers, en dan voornamelijk in het profiel- en keuzedeel? o Hoe kunnen we binnen het nieuwe kwalificatiedossier Verzorgende IG de kennis over Psycho-Geriatrie vergroten? o Hoe kunnen we binnen het nieuwe kwalificatiedossier Verzorgende IG meer aandacht schenken aan de vaardigheden die extramuraal werken met zich meebrengt. En over welke vaardigheden praten we dan? o Hoe kunnen onderwijs- en VVT-instellingen er gezamenlijk voor zorgen dat leerling verpleegkundigen op de hoogte hebben van / zich meer aangetrokken o voelen tot het werken als verpleegkundige in de VVT? Digitalisering/Informatisering van zowel het onderwijs als de zorg. De indruk bestaat dat er in beide velden ontwikkelingen zijn maar dat men wederzijds daarvan niet goed op de hoogte is. De wens om in gesprek te gaan over het optimale opleidingsvolume is op dit moment met name actueel voor de niveau 2 opleiding. Op de andere niveaus lijken er qua volume nauwelijks knelpunten. 12

13 Dankwoord Voor deze rapportage zijn medewerkers geïnterviewd van de volgende zorg- en onderwijsinstellingen: ROC ID-College ROC Mondriaan De Hogeschool Leiden ASVZ Zuid West Zorgpartners Midden-Holland Radius WIJdezorg DSV-Verzorgd Wonen Welzijn Teylingen Het Raamwerk De Vijverhof SBBL Met dank aan alle medewerkers die bereid waren tijd vrij te maken om onze vragen te beantwoorden. 13

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt

Keuzedelen een plus op het mbo-diploma. Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Keuzedelen een plus op het mbo-diploma Innovatie in de regio en kansen op de arbeidsmarkt Nieuwe kwalificatiedossiers én keuzedelen Keuze a Keuze b Keuze c Keuze d Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Het mbo

Nadere informatie

Regionaal Arbeidsmarktonderzoek 2013-2014

Regionaal Arbeidsmarktonderzoek 2013-2014 Regionaal Arbeidsmarktonderzoek 2013-2014 Arbeid in Zorg en Welzijn op zoek naar een nieuw evenwicht Update april 2014 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Personeelsoverzichten van 2013... 4 2.1. Totaal volume...

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013

VMBO en dan. Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO. 30 mei 2013 VMBO en dan Vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO 30 mei 2013 Kennismaken Calibris: kenniscentrum voor leren en werken Erkennen stageplekken Ontwikkelen kwalificatiedossiers Myrthe Nieuwenhuizen

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

De regionale arbeidsmarkt 2016

De regionale arbeidsmarkt 2016 De regionale arbeidsmarkt MEER INFO? Check onze site www.utrechtzorg.net of bel naar (030) 6340808 De regionale arbeidsmarkt Wat is ONS Werkgebied? Regio Utrecht, Amersfoort, Gooi- en Vechtstreek Gooi-

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45

Inhoud. Voorwoord 7. Over de auteurs g 9. Redactionele verantwoording 11. 1 Plannen van activiteiten 13. 2 Werken in een groep 45 Inhoud Voorwoord 7 Over de auteurs g 9 Redactionele verantwoording 11 1 Plannen van activiteiten 13 2 Werken in een groep 45 3 Werken met kinderen 60 4 Activiteiten begeleiden bij (psychogeriatrische)

Nadere informatie

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4)

Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Deze brochure biedt u een overzicht van de opleidingen waarmee wordt toegewerkt naar een ERKEND DIPLOMA: MBO Verpleegkunde (MBO niveau 4) Applicatie Verzorgende IG (MBO niveau 3) Applicatie Maatschappelijke

Nadere informatie

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht

De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht De Arbeidsmarkt in de provincie Utrecht Om adequaat in te spelen op ontwikkelingen in de zorg en specifiek op de arbeidsmarkt, is het zinvol te weten wat zich hier afspeelt. De afgelopen maanden zijn De

Nadere informatie

Uw brief van. 31 maart 2008

Uw brief van. 31 maart 2008 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 13 juni 2008 BVE/I&I/21221 Uw brief van 31 maart 2008 Uw kenmerk 2070815960 Onderwerp Vragen

Nadere informatie

Samen kiezen voor verrijking

Samen kiezen voor verrijking Samen kiezen voor verrijking Hans Timmerman Senior Beleidsmedewerker VGN Gusta van der Zanden Sectordirecteur Deltion College Marjan Emck Onderwijskundige Summa College Wat gaat er veranderen Uitgangspunten

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

FACTSHEET ARBEIDSMARKT

FACTSHEET ARBEIDSMARKT 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Zuid LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Zuid Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Zuid Limburg Ontgroening

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1

Voorstel. Iedere opleiding zal vanaf aug 2014 36 weken onderwijs programmeren met 28 uur onderwijsprogrammering per week Waarbij de regel geldt 36+1+1 Doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging. Wet van 26 juni 2013 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Crebonr. [..] Kwalificaties Crebonr. [..] Crebonr. [..] Crebonr. [..] Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Vastgesteld door de minister

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Keuzes binnen MBO en HBO

Keuzes binnen MBO en HBO Keuzes binnen MBO en HBO Auteur: Marlies Rosenbrand, mei 2017 Voor u ligt de samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek naar de mening van opleiders 1 voor de inrichting van een specifiek

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG

INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG INVENTARISATIEFORMULIER SECTORPLAN ZORG EN WELZIJN LIMBURG Met het invullen van dit formulier krijgt Zorg aan Zet inzicht in de gegevens die wij tussen 6/7 mei en 13 mei van u nodig hebben om het regionaal

Nadere informatie

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken

FoV en HKS en LOB. Aanknopingen zoeken FoV en HKS en LOB Aanknopingen zoeken Schoolomgeving anno 2014 Focus op Vakmanschap is de meest ingrijpende verandering sinds invoering WEB Splitsing invoering in doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016

Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Invoering herziening kwalificatiestructuur 2016 Wat betekent het nieuwe kwalificatiedossier voor het onderwijs en voor de praktijk? Niveau 3 BOL en BBL VZ en VMZ Niveau 4 BOL en BBL VP Basis, profiel en

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier ]

[naam kwalificatiedossier ] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier ] Kwalificaties Geldig vanaf Opleidingsdomein Crebonr. [..] Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..]

[naam kwalificatiedossier] Crebonr. [..] Model kwalificatiedossier mbo [naam kwalificatiedossier] Crebonr. [...] Kwalificaties (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) (Crebonr. [..]) Versie [..] Geldig vanaf [..] Opleidingsdomein Crebonr. [..] Penvoerder:

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3. Geraadpleegd document: kwalificatiedossier 2009-2010 De verzorgende IG is werkzaam in de sector gezondheidszorg. De afgestudeerde

Nadere informatie

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN

INHOUD WHITEPAPER KEUZEDELEN WHITEPAPER Met ingang van schooljaar 2016-2017 krijgt een mbo-opleiding in het kader van de herziene kwalificatiestructuur niet alleen te maken met basisdelen en profieldelen, maar ook met keuzedelen.

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College

Presentatie. Rico Vervoorn, MBO Raad Amieke de Rapper, Friesland College Presentatie 3 scenario s voor breed opleiden 5 redenen om breed op te leiden 5 tips om breed op te leiden Breder dan breed Opleiding Dienstverlening Friesland College Voorbereiding Leereenheden Structuur

Nadere informatie

Van: Studeren aan het Rietveld. Naar: Studeren aan het MBO

Van: Studeren aan het Rietveld. Naar: Studeren aan het MBO Van: Studeren aan het Rietveld Naar: Studeren aan het MBO 21 september 2011 MBO middelbaar beroeps onderwijs Heel veel mogelijk (70 ROC s met ± 1100 opleidingen) 60 % van alle banen in Nederland Praktisch

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012

Rapportage BPV-plaatsen RBB 2011/2012 Rapportage BPV-plaatsen RBB Samenvatting In het schooljaar zijn in de regio ruim 2.100 BPV-plaatsen (BeroepsPraktijkVorming/stages) gematcht in de zorgsector door het RBB. Het gaat hier om de opleidingen

Nadere informatie

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg

Ontgroening en vergrijzing Noord en Midden Limburg en Zuid Limburg 1 FACTSHEET ARBEIDSMARKT Noord en Midden LIMBURG 1. Kerngegevens beroepsbevolking Figuur 1.1 Samenstelling bevolking naar leeftijd en geslacht, Noord en Midden Limburg, 2013-2025 Bron: Regioportret Noord-

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld)

Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Raamleerplan Verzorgende Individuele Gezondheidszorg BOL/BBL niveau 3 Gebaseerd op KD 2012 (reeds vastgesteld) Het kwalificatiedossier Verzorgende IG leidt op tot één ongedeeld diploma. Het KD bestaat

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1

Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie. Zorg en Welzijn West Brabant. Januari 2012, versie 0.1 Aanzet tot ontwikkelen van een arbeidsmarktvisie Zorg en Welzijn West Brabant Januari 2012, versie 0.1 1 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Algemene cijfers Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn... 6 2.1 Omvang arbeidsmarkt...

Nadere informatie

WET BIG regionale verantwoording

WET BIG regionale verantwoording WET BIG regionale verantwoording Ageeth Strijker / Erik Mondriaan Deltion College Anja Waninge Landstede Gerda Vissers Aventus Hilde Rotmensen Alfa College Jan Wiggers / Marieke Zwier WGV Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Samen Leren(d ) Zorgen in cijfers Zorg en Welzijn in cijfers Arbeidsmarkt mln.

Samen Leren(d ) Zorgen in cijfers Zorg en Welzijn in cijfers Arbeidsmarkt mln. Samen Leren(d ) Zorgen in cijfers Zorg en Welzijn in cijfers Arbeidsmarkt 1.2 mln. werknemers in de sector Zorg en Welzijn (verpleging, verzorging, onderzoek/academisch patiëntgebonden, management/staf)

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design Junior stylist - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion design maart 2015

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW

Focus op Vakmanschap. Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap Heel wat voeten in de aarde Bas Derks, Ministerie van OCW Focus op Vakmanschap (FoV) in perspectief Inhoud/Kernpunten FoV en Regeerakkoord Onderwijstijd Entreeopleidingen Bekostiging

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem

Middelbaar beroepsonderwijs regio Arnhem Deze factsheet toont de ontwikkeling van het aantal studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de regio Arnhem. De cijfers geven inzicht in de ontwikkelingen per sector, niveau en leerweg. Daarnaast

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen?

Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Herziene kwalificatiestructuur Erkennen van leer- en werkervaring Wat kunnen zij voor elkaar betekenen? Annet Feijen Servicepunt examinering mbo Erika Spoelma Graafschap College Wat gaan we doen? Herziene

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016 POI. Geachte voorzitter van het Bestuur, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Calibris BPV - Barometer sport

Calibris BPV - Barometer sport Calibris BPV - Barometer sport Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer Sport voorjaar 2011 Calibris heeft in februari dit jaar een enquête onder Branche

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomsten die worden gepland op 6 en 7 mei (per sector) zullen we hierop nader terugkomen.

Tijdens de informatiebijeenkomsten die worden gepland op 6 en 7 mei (per sector) zullen we hierop nader terugkomen. Enkele relevante inhoudelijke passages uit het format voor het Regionaal Sectorplan Zorg en Welzijn Limburg; regionaal plan scholing en instroom jongeren Ten geleide Onderstaand bieden wij u - middels

Nadere informatie

Kans op stage. voorjaar 2011. Aantal stageplaatsen uitgebreid. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Kans op stage. voorjaar 2011. Aantal stageplaatsen uitgebreid. Welzijn en maatschappelijke dienstverlening BPV - Barometer Welzijn Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer Welzijn voorjaar 2011 Kans op stage Het werkveld moet bezuinigen, er is geen tijd en

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG Ben je het liefst praktisch bezig en houd je van afwisseling? Vind je het leuk om met mensen samen te werken? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je anderen

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

Arbeidsmarktrelevant opleiden in Groningen en Drenthe

Arbeidsmarktrelevant opleiden in Groningen en Drenthe Arbeidsmarktrelevant opleiden in Groningen en Drenthe Karin Doornbos en Ellen Offers Het beroepsonderwijs leidt jongeren op voor een baan. Tot voor kort, zelfs tijdens de economische recessie, groeide

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO

TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO TOETSINGSKADER KWALIFICATIESTRUCTUUR MBO Toetsingskader kwalificatiestructuur mbo 01-11-2013 Pagina 1 van 9 1. Inleiding 1.1. Formele kaders In de WEB zijn bepalingen opgenomen over de ontwikkeling en

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

najaar 2010 Tabel 1 Vergelijking van de ontwikkeling van aantallen studenten en stageplaatsen in de periode 2009-2010 1

najaar 2010 Tabel 1 Vergelijking van de ontwikkeling van aantallen studenten en stageplaatsen in de periode 2009-2010 1 Calibris BPV - Barometer ZORG najaar 2010 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer ZORG najaar 2010 Probleem is niet het aantal stageplaatsen, maar de kwaliteit ervan.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Veiligheid en Vakmanschap Crebonummer dossier : 23187 Crebonummer opleiding : 25491 Opleiding : Verzorgende-IG Niveau

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding.

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu rene.luigies @Lodewijkjes

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie

Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten in stages in Zorg en Welzijn Agnes Kant, Tweede-Kamerlid Jessica van Ruitenburg, medewerker Tweede-Kamerfractie ZORGELIJKE STAGES Een onderzoek naar tekorten

Nadere informatie

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 3 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Opgesteld door de btg ZWS i.s.m. roc s en BDM Advies Titel : Vrijstellingen Maatschappelijke

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige

Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Concept Servicedocument Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau 4 bij doorstroom naar Mbo-Verpleegkundige Opgesteld door de btg ZWS i.s.m. BDM Advies Titel : Vrijstellingen Maatschappelijke Zorg niveau

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

voorjaar 2011 Kans op stage

voorjaar 2011 Kans op stage Calibris BPV - Barometer ZORG Voorjaar 2011 KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT BPV Barometer ZORG voorjaar 2011 We willen meer samenwerking met andere roc s. Vaak zijn er

Nadere informatie

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP

Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP Hartekamp Collectief, schilderij nr. 223: Feest INFORMATIE OVER BEROEPSOPLEIDINGEN BIJ DE HARTEKAMP GROEP 2017-2018 Inhoud: 1. Leren en werken bij de Hartekamp Groep pag. 3 Beroeps -Begeleidende Leerweg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010

Calibris 2009. Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Calibris 2009 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2009-2010 Colofon Onderzoek en rapportage door: - Calibris - Rijnland Advies Januari 2010 Calibris 2009 Inhoudsopgave pagina 1. Samenvatting

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden

Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden Arbeidsmarktinformatie sector Zorg regio Drechtsteden definitief rapport Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 398 CC Bunnik T 3 75 7 Juni 21 F 3 75 71

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor de Zorg Kwalificatiedossier : Verzorgende IG Crebonummer : 23187 Opleiding : Verzorgende-IG Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2016 Status:

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie. Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellings datum examenplan MBO-verpleegkundige

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011

Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Veranderdocument Kwalificatiedossier Verzorgende-IG 2011-2012 ten opzichte van dossier Verzorgende-IG 2010-2011 Deel A - Tekst is gewijzigd, meer op de ontvanger gericht. Foto s zijn verwijderd; vertegenwoordigen

Nadere informatie

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker

Opleiding subsidie medezeggenschap. Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Opleiding subsidie medezeggenschap Joop Kools FCB Adviseur Ontwikkeling Organisatie en Medewerker Rode draad Opleidingen en subsidies in Zorg na het secorfonds Zorg en Welzijn. Opleidingsbeleid en de rol

Nadere informatie

Publieksversie Sectorplan Zorg Rotterdam- Rijnmond augustus 2014

Publieksversie Sectorplan Zorg Rotterdam- Rijnmond augustus 2014 Publieksversie Sectorplan Zorg Rotterdam- Rijnmond augustus 2014 Samenvatting van het sectorplan Zorg Rotterdam- Rijnmond Door de bezuinigingen en de stelselwijzigingen krijgt de zorg- en welzijnssector

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017

Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 Factsheet arbeidsmarkt zorg en wjk Drenthe 2017 ZorgpleinNoord ZorgpleinNoord is het grootste werkgeversverband voor zorg en welzijn in Noord-Nederland. Tot 1 januari 2017 was het werkgebied Groningen

Nadere informatie