Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kellebeek College JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

2 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan Prestaties Inleiding 13 3.a Naleving wettelijke vereisten 13 3.b Opbrengsten 13 i. Opbrengst Educatie 13 ii. Opbrengsten MBO 18 iii. Analyse VSV-cijfers Kellebeek College iv. Taal- en rekenonderwijs 24 3.c Onderwijsproces 25 i. Programma 25 ii. Leren in de onderwijsinstelling 25 iii. Begeleiding 26 iv. Leren in de beroepspraktijk 30 3.d Examinering 33 i. Het exameninstrumentarium 33 ii. De examenprocessen 34 iii. De diplomering 34 3.e Internationalisering 35 i. Studentenmobiliteit 35 ii. Docentenmobiliteit 35 iii. Werken in internationale projecten 35 iv. Interne organisatie 36 v. Samenwerking met andere colleges en ROC s 37 vi. Plan van aanpak Kwaliteit 38 4.a Kwaliteitszorg 38 4.b Beoordeling Bedrijfsvoering 42 5.a Financiën 42 5.b Personeel 44 5.c Huisvesting Vooruitblik naar Jaarverslag Kellebeek College

4 Voorwoord Voor het Kellebeek College was 2013 op vele fronten een bijzonder jaar. Het jaar valt het best te typeren met de uitdrukking never a dull moment. Dat maakt het onderwijs ook wat het nu is, voortdurend veranderingen in vraag, leidt tot voortdurend kritisch zijn op het aanbod waarbij het afleggen van verantwoording aan zowel interne klanten als externe partijen onze tweede natuur moet worden. Hierbij bewaken we de vorderingen in ontwikkeling, om zo ook de tussenliggende mijlpalen in het oog te houden én te vieren op weg naar een hoger ambitieniveau. Interessant daarbij is dat we zichtbaar kunnen maken welke vorderingen in het proces gemaakt worden. Van die vorderingen moeten we ook kunnen genieten ook al ligt het ambitieniveau hoger. In 2013 stond het onderwijs centraal. De activiteiten en processen werden vanuit het studentperspectief aangevlogen. De externe ontwikkelingen op velerlei terreinen, waren voor het Kellebeek College aanleiding en om met elkaar en met onze partners in gesprek te gaan over kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs. Zo werd in 2013 steeds duidelijker wat de betekenis is van focus op vakmanschap voor het onderwijs binnen het Kellebeek College. De uitgestelde invoeringsdatum heeft ertoe bijgedragen dat er meer ruimte ontstond om na te denken over de gevolgen van focus op vakmanschap. Een aantal vernieuwingen is reeds uitgewerkt en voorzichtig uitgeprobeerd. Het uitstel bood tevens ruimte voor verdere professionalisering, onder meer op het gebied van ICT. De rol van de diverse toepassingen van ICT in het onderwijs biedt zoveel kansen, maar dan dienen onze medewerkers in het primair proces wel de kans te krijgen en te nemen zich daarop voor te bereiden. De behoefte om met het inhoudelijk onderwijsdeel aan de slag te gaan werd nog eens versterkt door de komst van de nieuwbouw; het nieuwe gebouw kreeg onder onze eigen neus vorm, het ISK onderwijs diende zich te bezinnen op de eigen positionering om voorbereid te zijn op passend onderwijs en de AKA teams gingen aan de slag met de kansen die entree hen mogelijk ging bieden. Kortom, het was voor het Kellebeek College een jaar waarin onderwijsvernieuwing hand in hand ging met professionalisering. Een jaar zonder organisatorische wijzigingen, totdat RSA zijn intrede deed. Een proces dat het nodige van onze mensen heeft gevergd. Het project kende een lange aanloopperiode maar kwam eind 2013 in een stroomversnelling. Een uitdagende periode in een toch al complexe organisatie met een enorme diversiteit aan onderwijsvormen en locaties. Langzaam werd duidelijk dat een totaal nieuw Kellebeek zowel letterlijk als figuurlijk in 2014 gaat verrijzen. En dat nieuwe Kellebeek College wordt vast ook weer een fantastische school voor de vele studenten, deelnemers en cursisten, maar ook een uitdagende werkplek voor de vitale medewerkers, waar iedereen werkt aan zijn/haar bestemming. Never a dull moment., on our way to our destination. April 2014 Jaarverslag Kellebeek College

5 2. Directieverslag 2.a Strategie Deelnemer begeleiden naar bestemming Binnen het cluster NOVA-AKA is in 2013 de prioriteit gelegd bij het speerpunt Deelnemer begeleiden naar bestemming. Vanuit de missie van het cluster staat het vinden van de juiste bestemming voor de individuele student centraal. Er zijn in de jaarplannen verbeteracties geformuleerd om er voor te zorgen dat de student eerder op de juiste bestemming terecht zal gaan komen. Onder andere is het intakebeleid aangepast waardoor er een duidelijker beeld ontstaat van de student. Op deze manier zal er een beter advies gegeven kunnen worden voor een passend leertraject. Daarnaast is het onderwijsprogramma verder ontwikkeld. Er is een doorlopende leerlijn waardoor de aansluiting van AKA naar Plus of naar externe partijen verbeterd is. Het onderwijsprogramma sluit aan bij het bedrijfsleven en bij de belevingswereld van de doelgroep. Door middel van een aantal projecten is er een uitdagende leeromgeving gecreëerd. Het onderwijsprogramma bij deze projecten biedt maatwerk voor de student. Alle ontwikkelingen vanuit de jaarplannen zijn zo ver als mogelijk in het volgsysteem EA- Match verwerkt. Het systeem is verder uitgebreid waardoor de loopbaangeleiders efficiënter kunnen werken. Ook zullen hierdoor de resultaten sneller te raadplegen zijn. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de verzuimregistratie. De aandacht gaat het komende jaar vooral uit naar het verder doorontwikkelen van de opleiding Entree en het onderwijsprogramma, dat met name gericht zal zijn op de intensivering van de urennorm. Doorlopende leerlijnen Het focuspunt Deelnemer op weg helpen naar bestemming, sluit qua uitvoering volledig aan op het centraal geformuleerde focuspunt doorlopende leerlijnen. Er vindt binnen het Kellebeek College maatwerk plaats rondom beroepsspecifieke doorstroming. Het Kellebeek College is in overleg met het Da Vinci College (VMBO-school) om gezamenlijk de Vakmanschapsroute vorm te geven. Opleidingen die wij hier vanuit het MBO bij gaan betrekken zijn de twee niveau 2 opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Junior Kappen. Binnenkort zal er in dit verband, naast oriënterende gesprekken, ook een oriënterend bezoek zijn aan het Markiezaat College. Het is de bedoeling dat met de Valmanschapsroute gestart gaat worden in schooljaar Om de lesprogramma s op elkaar af te stemmen is deze actie opgenomen in het jaarplan Doorstroom mbo-hbo Naast de doorstroom vmbo-mbo is ook de doorstroom vanuit mbo niveau 4 naar het hbo belangrijk. In 2013 zijn de volgende contacten gelegd met afnemende HBO scholen. Er is contact met de Pabo, SPH en HBO Pedagogiek. Daarnaast is er o.a. een uitwisseling van onderwijsprogramma's, boekenlijsten. Landelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat voorbereiding op het pedagogisch didactisch klimaat van het HBO meer invloed heeft op het al dan niet slagen op het HBO Jaarverslag Kellebeek College

6 dan het afstemmen van diverse onderwijsinhoud. Er worden good practices geïnventariseerd en men bekijkt of deze geïmplementeerd kunnen worden in de studieloopbaan uren van de studenten niveau 4 van de verschillende opleidingen. Aansluiten op de didactiek zal voortgang vinden in 2014 en is om die reden opgenomen in het jaarplan Ook het alumnibeleid speelt hierin een belangrijke rol. Komend schooljaar worden docenten opgeroepen zich beschikbaar te stellen om een bijdrage te leveren aan ons aanbod voor alumni. Er is voor onze alumni een nieuwsbrief samengesteld. Daarnaast komt er binnenkort een link voor alumni op de website. Examenkandidaten krijgen de vraag voorgelegd of ze in ons alumnibestand opgenomen willen worden. Via onze huidige studenten worden op de stage adressen oud studenten benaderd. Ook de bekende social media worden ingezet. Binnen het expertiseteam studentenzaken zal ons alumnibeleid regelmatig aan de orde komen. Binnen de ISK West is een toeleiding traject in ontwikkeling om leerlingen beter voor te bereiden op de doorstroom naar het MBO. In dit kader bezoeken individuele leerlingen meeloopdagen op het MBO en vinden er groepsgewijze bezoeken aan diverse MBO opleidingen plaats. In het kader van beroepsoriëntatie en het maken van een juiste keuze loopt een aantal leerlingen stage. Dit kunnen maatschappelijke stages zijn, maar ook bij het eigen restaurant en de facilitaire dienst. Onderwijsinhoudelijk stemt men de wijze van leren af op het MBO en zijn een aantal uit te werken opdrachten competentie gericht. In het kader van Passend Onderwijs hebben beide ISK teams een ondersteuningsprofiel gemaakt. Beide teams hebben hier een aantal verbeteracties uitgezet welke opgenomen zijn in de jaarplanacties van Beide teams willen hun (digitale) perspectiefkaart verfijnen en het leerstofaanbod hier aan koppelen. Daarnaast moet er een goede zorgstructuur ingericht worden. Begeleidingssysteem (gericht op bestemming), mbo-niveau 1-2 Begeleiding van studenten niveau 1 en 2 vraagt extra inspanning. Binnen het team HZW wordt een begeleidingstraject uitgevoerd. Doel van dit traject is om studenten beter voor te bereiden op hun stage en uitval op stage verkleinen. De opleiding Zorghulp heeft een programma van 5 weken. De opleiding Helpende Zorg en Welzijn een programma van 10 weken. Pas na succesvolle afronding van het programma kunnen de studenten op stage. Het programma is na evaluatie aangepast. Hierdoor kan men nog beter inspelen op de begeleidingsvraag van de student en maatwerk leveren. Ook kan men nu snel en flexibel starten met het programma. Er zijn afspraken/contacten met o.a. Tiuri, catering op school om studenten gedurende dit proces te begeleiden. Studenten kunnen ook zelf een vrijwilligersplaats zoeken. Na het behalen van de vooraf afgesproken leerdoelen gaat de student naar een reguliere stageplaats. Indien studenten ondanks deze voorbereiding nog uitvallen door gedrag/houdingsproblemen biedt het team een sociale vaardigheidstraining aan. Jaarverslag Kellebeek College

7 De inzet van de studenten bij buurthuizen is geen succes geworden. Dit komt door de grootschalige bezuinigingen bij gemeenten, waardoor het aantal beroepskrachten bij de buurthuizen sterk is teruggelopen. Hierdoor kon begeleiding niet meer plaats vinden. Het ontwikkelde programma is in schooljaar weer ingezet Onderwijsvernieuwing ISK Bij de ISK is men in 2013 bezig geweest met het aanleggen van een opdrachten- en toetsenbank om tot een verantwoorde (landelijk) geaccepteerde vulling van een taalportfolio te komen. Daarnaast is het vernieuwde Individuele Traject Plan (ITP) klaar om ingezet te worden. Dit I.T.P is digitaal en daardoor handzaam en compact. Tevens zit er een individueel ondersteuningsplan (verplicht vanuit inspectie bij LWOO en PRO geïndiceerde leerlingen) aan vast dat gekoppeld wordt aan een groepsplan. Ook de leerlijnen (behalve taalverzorging) zijn beschreven en zijn klaar voor gebruik. MBO taal en rekenen Om in beeld te brengen waar de ontwikkelpunten m.b.t. rekenen en taal bij de studenten liggen is in het voorjaar van 2013 een anamneseformulier ontwikkeld. De docenten Nederlands en rekenen hebben tijdens hun vakgroep bespreking dit formulier besproken en de opdracht gekregen om op dit formulier aan te geven waar de student extra ondersteuning behoeft. De docent remedial teaching heeft een lesprogramma ontwikkeld voor remedial teaching (RT) taal en rekenen en heeft hiermee samenhangend een overzicht van aan te schaffen lesmaterialen opgezet en besteld. In de teams is afgesproken dat alle leerlingen aan het begin van het schooljaar ( ) worden getoetst met een ANM of TOA toets om zo het beginniveau in kaart te brengen. Deze sessies hebben plaats gevonden en de eerste leerlingen zijn voor RT aangemeld. Opvallend bij deze aanmeldingen is dat het rond de 70% om RT rekenen gaat. In totaal zijn er in leerlingen begeleid. Dat de uren die gereserveerd waren voor dit onderdeel in 2013 niet helemaal zijn ingezet had verschillende oorzaken : * een docent Nederlands langdurig is uitgevallen, vacatures docenten Nederlands niet opgevuld werden, het erg lang duurde voordat alle examens waren ingepland, docenten erg traag waren met het aanmelden van de studenten die RT nodig hadden. De procedure van aanmeldingen verloopt steeds beter en we gaan RT uren over de docenten van de teams verdeeld inzetten. De reken- en taaldocenten zijn beroepsgerichte examens aan het ontwikkelen. Er zijn op taalniveau 3 mondelinge examens ontwikkeld. Er is een draaiboek ontwikkeld voor de landelijke centraal ontwikkelde examens (COE) waarin de rollen en verantwoordelijkheden en procedures zijn beschreven. In schooljaar zijn er COE examens van januari t/m juli op niveau 4 en niveau 1 (AKA) afgenomen voor Nederlands en rekenen. In schooljaar zijn er vanaf augustus t/m december 2013 COE afgenomen op niveau 2, 3 en 4. Vanaf augustus 2013 wordt er met een surveillantenteam gewerkt, 2 surveillanten per lokaal. Jaarverslag Kellebeek College

8 Signalering verstaanbaarheidsproblemen De logopedist heeft een kort stappenplan voor docenten geschreven hoe om te gaan met de verstaanbaarheidsproblematiek. Ze heeft tijdens trainingen voor alle opleidingsteams dit stappenplan kort uitgelegd. Toekomst Educatie In 2012 is de Perspectiefnota: De Toekomst van Educatie vastgesteld door de Raad van Bestuur en in zou de uitvoering plaats gaan vinden. In 2013 is hier ook een serieuze start mee gemaakt. Doel van de nota was te komen tot een afgeslankt, maar wel levensvatbaar cluster Educatie. Zeer teleurstellend was het bericht dat ons in het najaar van 2012 bereikte: ,-- minder budget in Een onvoorziene tegenvaller te wijten aan een foutieve toekenning van de educatiemiddelen aan de gemeenten. Door deze laatste tegenvaller (in een lange reeks van bezuinigingen) hebben we het punt bereikt een kritische grens te naderen: Is de volwasseneducatie nog wel verantwoord uit te voeren in kwalitatief opzicht? Door aanvullende saneringen t.o.v. de voorgenomen maatregelen in de perspectiefnota kunnen we het hoofd boven water houden, het afstoten van eigen gebouwen in Bergen op Zoom, Made, Oosterhout, Halderberge en overschakelen op beperkt medegebruik heeft een besparing op de huisvestingskosten opgeleverd. Door het overstappen op medegebruik kan het onderwijs in Bergen op Zoom en Oosterhout behouden worden. Innoveren en ontwikkelen Aangezien ons streven erop gericht is onze opleidingen up to date te houden zijn we deze actie gestart. Doelstelling is om nieuwe technieken en inzichten toe te passen in ons onderwijs o.a. social media. Bij deze actie is ervoor gekozen om ervaring op te gaan doen met Facebook. In Oosterhout loopt op dit moment een pilot waarin de eerste ervaringen worden opgedaan met Facebook in het curriculum. Alfa Plus In 2013 is hard gewerkt aan de productie van een eigen methode voor alfabetisering NT2. Alfa Plus behaalt een nominatie voor het Europees Talenlabel Alfa Plus, lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk is een programma voor de laatste fase van het Alfabetiseringsproces, de C fase in het Raamwerk Alfabetisering NT2 (Cito 2008). ANT2 Cursisten krijgen met Alfa Plus een kans om in een herkenbare context aan functionele lees-schrijftaken te werken. Er zijn 15 modules uitgewerkt op het gebied van: klant zijn bij burgerzaken van de gemeente, aangifte doen bij de politie, bankzaken en gebruik pinpas, een huurwoning zoeken, energiegebruik in huis, afval en milieu, contacten leggen in je buurt, gebruik maken van diensten in de gezondheidszorg en gezond leven, de bibliotheek, werk zoeken en vrije tijd. We hebben een methodiek ontwikkeld, waarmee ANT2 cursisten op een manier die op hen is toegesneden effectief en met plezier kunnen werken aan hun lees- en schrijfvaardigheid. Door elke module heen volgen de cursisten een verhaallijn, waarmee de maatschappelijke praktijk heel dichtbij wordt gebracht. De belevenissen van de hoofdpersonen in het verhaal (een familie, buurtgenoten, vrienden) bieden een uitnodigende context voor het oefenen van allerlei taken waarbij lees- en schrijfvaardigheid vereist is. Alfa Plus is voorgelegd aan de jury van het Europees Platform, die jaarlijks aan een innovatief project in het talenonderwijs het Europees Talenlabel toekent. Het Europees Platform kiest elk jaar een specifiek thema voor de toekenning van het label. Dit jaar is het Jaarverslag Kellebeek College

9 thema: Taal voor ons Allemaal. De aandacht van de jury gaat dit jaar uit naar projecten die gericht zijn op taalzwakke leerders of leerders met speciale leervragen. Het vreemde talenonderwijs en het tweede taalonderwijs moet ook toegesneden zijn op die leerlingen en cursisten. Het project Alfa Plus voldoet aan die eis en sluit naadloos aan bij het thema. Alfa Plus heeft daarom een nominatie gekregen voor het Europees Talenlabel. Er zijn totaal 8 genomineerden in verschillende takken van het onderwijs. Ontwikkelen van teams en medewerkers Jaarlijks maken we op basis van de teamevaluatie en teamscan en de finishfoto 2016 het jaarplan. Deze teamevaluatie, teamscan en finishfoto worden door de teams zelf gemaakt. Door deze werkwijze toe te passen zorgen we ervoor dat ook de Bottom-Up benadering wordt gekozen bij de totstandkoming van het jaarplan. Teamontwikkeling en teamversterking Alle teams hebben de zelfevaluatie gedaan en vastgelegd in Yucan. De verbeteracties zijn geformuleerd en in uitvoering genomen. Er zal nog gecontroleerd worden of de verbeteracties in Yucan zijn vastgelegd. De begeleiding van de teams vanuit extern heeft conform afspraak plaatsgevonden. Het Management Informatie Systeem (MIS) is volledig opgeleverd voor personeel, financiën, materieel en inhuur derden. Op de onderwijsdag zijn workshops aangeboden om te voorzien in de gesignaleerde ontwikkelbehoeften. Bewaken groepenplanning VAVO Het doel van deze acties was om een systeem te ontwikkelen dat het mogelijk maakt te voorkomen dat VO/BVE- deelnemers op WEB-plaatsen worden geplaatst en andersom. Tevens moet dit systeem tijdig volle groepen signaleren. De intentie was gebruik te maken van een softwarepakket van een externe leverancier. Helaas is er geen reactie gekregen op door ons gewenste aanpassingen van het systeem. Daardoor is het project niet in 2013 afgerond. We overwegen dit project voort te zetten in eigen beheer. Werken aan duurzaamheid Gezonde voeding Project is opgestart om te komen tot een gezonder en gevarieerder aanbod in de kantines (Banqueting-map). Het is een moeizaam proces geweest door met name personele perikelen bij de cateraar, waardoor voortgang behoorlijk is bemoeilijkt en vertraagd. Toch weten alle partijen nu welke kant het op moet en bestaat er ook bij de cateraar de bereidheid dit programma verder in te vullen. Doordat het project binnen het ROC ( voor alle kantines) doorloopt is continuïteit verzekerd. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 2014 een aangepaste banquetingmap worden doorgevoerd. Basiseducatie (BE) en Nederlands als tweede taal (NT2) In 2013 is door de teams BE en NT2 gewerkt aan acties (vervolg ): Implementatie Focus op vakmanschap BE en NT2. Zowel voor BE als voor NT2 zijn inmiddels landelijke standaarden en eindtermen ontwikkeld. De handleiding voor de implementatie is inmiddels beschikbaar. Docenten hebben diverse landelijke studiedagen gevolgd en de implementatie is in de afrondende fase. Jaarverslag Kellebeek College

10 Focus op werk bij BE en NT2 Doelstelling bij deze actie is de onderwijstrajecten beter te richten op het doelperspectief werk. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de behoeften bij de doelgroep en de opdrachtgevers. Er blijkt een groep potentiële deelnemers te bestaan, die onvoldoende is ingeburgerd en dus behoefte heeft aan niveauverhoging Nederlands en/of empowerment. De opleidingen niveauverhoging en empowerment hebben inmiddels vorm gekregen en worden dit jaar uitgetest in 3 pilots. Onderzoek naar toetsenbank Er is een doorstart gemaakt in het inrichten van een digitaal archief voor vastgestelde examens. De procedures zijn aangescherpt en er is administratieve ondersteuning op in gezet. Toets- en examenconstructie Er hebben scholingen plaats gevonden in het kader van constructie en vaststelling van examens Waarderingskader Vavo Nu Vavo vanaf weer onder de directe aansturing van het Rijk valt, is er een einde gekomen aan de sturing van de gemeenten. Reden voor het Rijk om het toezicht op de kwaliteit bij de inspectie van het onderwijs te leggen. Hiervoor is door de inspectie het toezichtkader Vavo ontwikkeld. Om aan alle eisen van dit kader te voldoen is in het jaarplan een implementatieplan waarderingskader Vavo opgenomen. In 2013 is gewerkt aan de volgende punten: Ontwikkelen van een onderwijsvisie Vavo Beleidsontwikkeling ter bevordering van de opbrengsten Gemiddeld cijfer CE > 5,8 Verschil SE en CE maximaal 0,5 punt. Beperken VSV Waardering VO-scholen meten Actualiseren leermiddelen Uniforme studiegids Optimalisatie lesroosters Opstellen vakwerkplannen. Tot slot is nog vermeldenswaardig het feit dat de inspectie met een nieuw waarderingskader in de 2e helft van 2013 is vastgesteld. Jaarverslag Kellebeek College

11 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan 2013 Resultaten In de tabel op de volgende bladzijde wordt op hoofdlijnen aangegeven welke acties in 2013 volgens planning zijn afgerond (kolom Gerealiseerd). Voor een aantal acties was voorzien dat ze slechts gedeeltelijk in 2013 gerealiseerd zou worden. In hoeverre deze acties volgens planning zijn uitgevoerd is te zien in de kolom Op schema. Als een actie niet is afgesloten of niet volgens schema verloopt, wordt in de kolom Voorzien aangegeven in welke periode van 2014 de realisatie van de geplande activiteiten wordt verwacht. Bij een aantal acties wordt met St.org. aangegeven dat deze actie aan de staande organisatie wordt overgedragen voordat ze zijn afgerond. Van de 41 acties is 54% (de gerealiseerde en de niet gerealiseerde maar wel op schema liggende acties) volgens planning verlopen. Bij de overige acties is om uiteenlopende redenen de planning niet gerealiseerd of vertraagd. 7% van deze acties worden in de staande organisatie afgewerkt en voor één actie wordt aangesloten bij de ROC activiteiten. Ongeveer de helft van de acties (56%) krijgt een vervolg en wordt opgenomen in het jaarplan Speerpunten/acties 2013 Deelnemer begeleiden naar bestemming Gerealiseerd 1 Instroommonitor Nova AKA Ja Op schema Voorzien in 2014 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 2 Doorstroom MBO-HBO Nee Nee X 3 Doorstroom MBO-HBO-Alumni Ja 4 Uitstroommonitor nazorg Ja 5 Begeleiding toeleiding BBL Nee St.org. 6 Signalering verstaanbaarheidsproblemen Nee St.org. 7 Begeleiding leerlingen niveau 1 & 2 Ja 8 Verzuimregistratie NOVA AKA Plus Ja 9 Aangepaste L&B Nee Nee MBO programma taal Nee Nee X 11 Remedial teaching taal en rekenen Nee Ja X 12 Doorlopende leerlijn Nederlands en Rekenen Nee Nee X 13 Examenleider taal en rekenen Nee Nee X Jaarverslag Kellebeek College

12 Speerpunten/acties 2013 Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2014 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 14 MBO programma rekenen Nee Nee X Ontwikkeling competentiegericht onderwijs Nova AKA Ontwikkelen nieuw onderwijsaanbod CGO intern Ontwikkelen nieuw onderwijsaanbod CGO extern Ja Ja Nee Nee X 18 Keuzedeel kwalificatiedossier Nee Nee X 19 Werken met het taalportfolio ISK Ja 20 Schakelprogramma ISK Plus Nee St.org. 21 Uitdagende leeromgevingen (ULO) Nee Ja X 22 Promotieteam allochtone jongeren Nee Ja X 23 Focus op werk bij NT2/Be (zorg) Nee Ja X 24 Innoveren en ontwikkelen NT2/Be Nee Nee X 25 Spreekvaardigheid Ja 26 NOVA Entree en Plus Nee Ja Visie ICT in het onderwijs Nee Nee X 28 Doorstart It's Learning Nee Nee X 29 Kenia project Ja 30 Pharlema Ja 31 Safe Care Ja Ontwikkelen van teams en medewerkers 32 Teamontwikkeling en teamversterking Ja 33 Bewaken groepenplannen irt formatie Nee Nee X Werken aan duurzaamheid 34 Versterken duurzame samenwerking Nee Nee X 35 Coachingsteam extern Nee Nee X 36 Gezonde voeding (II) Nee ROC 37 Implementatie Focus op vakmanschap BE Nee Ja X Jaarverslag Kellebeek College

13 Speerpunten/acties 2013 Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2014 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 38 Implementatie Focus op vakmanschap NT2 Nee Ja X 39 Onderzoek naar toetsbank Nee Nee X 40 Toets- en examenconstructie Ja 41 Waarderingskader VAVO Nee Ja X Jaarverslag Kellebeek College

14 3. Prestaties 2013 Inleiding In schooljaren en hebben er wederom in verschillende onderwijsteams teamevaluaties plaatsgevonden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Deze teamevaluaties worden opgesteld met het instrument Yucan en zijn gebaseerd op het Toezichtkader van de onderwijsinspectie en het INK-model dat binnen het ROC West-Brabant wordt gehanteerd. Na de teamevaluatie, waarin verbeterpunten door het team zijn geformuleerd, hebben de teams prioriteiten gesteld in welke verbeteracties er binnen het team uitgevoerd gaan worden. Voor de teams VAVO en ISK zijn andere toezichtkaders gaan gelden; dit heeft tot gevolg dat deze teams in het voorjaar 2014 een nieuwe teamevaluatie gaan opstellen gebaseerd op deze nieuwe kaders. 3.a Naleving wettelijke vereisten Het Kellebeek College opereert binnen de wettelijke kaders van het MBO-onderwijs en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van: Toegankelijkheid De inrichting van het onderwijs Examens Meldingen bij afwezigheid Meldingen bij uitschrijving Personeel Ten aanzien van meldingen bij afwezigheid heeft de inspectie in april 2013 opnieuw geconstateerd dat dit bij de opleidingen Schoonheidsspecialist en Zorghulp niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Naar aanleiding hiervan zijn er verbeteracties in gang gezet en is ervoor gekozen om de presentie van studenten ook m.b.v. klassenboeken te registreren (naast het scansysteem van Presto). Er is een start gemaakt met de implementatie van het registratiesysteem PARS en er is een uitgebreid verzuimprotocol opgesteld. In dit verzuimprotocol is beschreven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn in relatie tot het verzuimbeleid. Dit verzuimprotocol is in alle onderwijsteams van MBO Dienstverlening besproken. Tevens zijn er aan het begin van het nieuwe schooljaar flyers met de regels voor studenten aan alle studenten uitgereikt. In februari 2014 zal er een derde hercontrole plaatsvinden door de onderwijsinspectie. 3.b Opbrengsten i. Opbrengst Educatie In de productovereenkomst met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn hieronder weergegeven (westelijk deel van onze regio). Ondanks het feit dat Vavo vanaf niet meer tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten behoort, hebben we Vavo in de verantwoording over het gehele schooljaar Jaarverslag Kellebeek College

15 2012/2013 volledig meegenomen. Het argument hiervoor is dat Vavo ook voor de gemeenten een belangrijk instrument blijft om in het kader van de kwalificatieplicht aan de wetgeving te voldoen. I. De opdrachtnemer voldoet aan tenminste 80% van de door de opdrachtgever aangegeven (specifieke) gemeentelijke educatievraag (opleiden van: jongvolwassenen zonder startkwalificatie, herintredende vrouwen, laagopgeleiden, allochtonen voor zover het geen inburgering betreft etc.). De cursistenpopulatie in : De VAVO-populatie bestaat vrijwel volledig uit voortijdig schoolverlaters die alsnog hun Mavo, Havo of Vwo diploma/certificaten willen behalen. Voor zover er sprake is van een Havo of Vwo diploma wordt tevens de startkwalificaties behaald. De deelnemers sociale redzaamheid/breed maatschappelijk functioneren volgen allen cursussen gericht op het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik, knoppencursus en ouderbetrokkenheid etc. Vaak gaat het hierbij om mensen die bijvoorbeeld bij de WVS werken of willen werken. Herintredende vrouwen maken zeker deel uit van deze groep cursisten. Helaas worden een aantal cursussen dit schooljaar voor het laatst gegeven omdat in Focus op Vakmanschap bepaald is dat de overige educatie zich uitsluitend mag richten op taal en rekenen. Opleidingen als Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik en de knoppencursussen zullen dus uit het aanbod verdwijnen. Naast het feit dat we laagopgeleiden op deze vakgebieden niet meer verder kunnen brengen, gaat door het vervallen van deze vakken ook een vindplaats van laaggeletterden verloren. Binnen de NT2-afdeling hebben we per definitie te maken met allochtonen deelnemers. Zij volgen een alfabetiseringstraject of een vervolgtraject na de inburgering (staatsexamen NT2 I of II of niveauverhoging). II. Educatie heeft de volgende uitstroomresultaten behaald: VAVO 82,7% (norm productovereenkomst 65%) NT2 69,3 % (norm productovereenkomst 80%) BE 97,8% (norm productovereenkomst 80%) III. Uitval VAVO 12,6% (norm productovereenkomst < 20%) BE 11,5% (norm productovereenkomst < 10%) NT2 41,1% (norm productovereenkomst < 20%) Jaarverslag Kellebeek College

16 Cursisten 2013 B traject succesvol C traject voortijdig verl Niveau A - in traject 1 - ER SR PO Alfa Eindtotaal ER-4 = Educatieve redzaamheid (niveau 4, niet certificaatgericht) 2 - SR = Sociale redzaamheid (niveau 1-4) 3 - PO = Professionele redzaamheid ongekwalificeerd (niveau 1-4) 4 - Alfa = Alfabetisering voor allochtonen Eindtotaal In het cursusjaar is dus aan de prestatieafspraken I uit de productovereenkomst voldaan. Aan prestatieafspraak II is wel voldaan voor Vavo en Basiseducatie maar niet voor NT2. T.a.v. prestatieafspraak III moet worden vastgesteld dat Vavo voldoet aan de norm, Basiseducatie en NT2 echter nier. Daarvoor is de volgende verklaring aan de opdrachtgever gegeven: Voor het niet voldoen aan de uitstroomnorm NT2 zijn de volgende oorzaken te noemen. Als gevolg van het Rijksbeleid om per niet meer toe te staan alfabetiseringstrajecten voor inburgeringsplichtigen te financieren uit WEB-gelden, maar uitsluitend uit inburgeringsgelden, heeft voor veel onzekerheid omtrent het verder kunnen volgen van de cursus onder de deelnemers geleid. Dit heeft de motivatie en daarmee de studieresultaten uiteraard sterk nadelig beïnvloed. Het aandeel analfabeten t.o.v. van de reeds beter opgeleide NT2 deelnemers is in dit schooljaar sterk toegenomen. Voor een aanzienlijk deel van de analfabeten is niveau c niet realiseerbaar i.v.m. de beperkte leerbaarheid van deze groep deelnemers. Dit gegeven heeft de uitstroomresultaten negatief beïnvloed. Voor het niet voldoen aan de norm voor uitval bij Basiseducatie en NT2 is de volgende verklaring aan de opdrachtgever gegeven. Bij NT2 wordt de hogere uitval (41,1% i.p.v. max. 20%) wordt vrijwel volledig veroorzaakt bij de alfabetiseringsopleidingen. 79 deelnemers van de 206 gestarte deelnemers hebben het traject niet afgemaakt. De wijziging in het Rijksbeleid om het niet meer toe te staan analfabete inburgeringsplichtigen op te leiden met WEB-financiering per is hier de overduidelijke oorzaak van. Immers een flink aantal gemeenten waaronder Breda waren niet in staat of bereid de nog beschikbare inburgeringsgelden aan te wenden om de financiering van deze groepen mogelijk te maken. Derhalve is een groot aantal analfabete deelnemers door de gemeenten van de cursussen gehaald per Bij de basiseducatie is de volgende verklaring aan de opdrachtgever gegeven voor de hogere uitstroom. Als gevolg van de foutieve toekenning van de educatiebudgetten voor 2013 ontving ROC West-Brabant ,-- minder dan voorzien. Op basis van dit gegeven waren wij genoodzaakt per maatregelen te nemen om de kosten te beperken. Dit heeft geleid tot de sluiting van 2 vestigingen te weten in Oudenbosch en Made. De Jaarverslag Kellebeek College

17 deelnemers van deze locaties bleken niet bereid naar een van onze andere vestigingen te reizen en zijn derhalve met de studie gestopt. Door de activiteiten voor de basiseducatie te beperken tot taal en rekenen hebben een aantal deelnemers aan bijvoorbeeld de cursussen Engels besloten hun opleiding te staken omdat er na 1/8/2013 geen mogelijkheden voor verdere studie bij ons waren. Opbrengst cijfers VAVO verschil CE en SE Aantal leerlingen VAVO VMBO-t VAVO HAVO VAVO VWO Gemiddeld CE-cijfer jaargem VAVO VMBO-t 5,84 6,09 5,95 5,96 VAVO HAVO 5,86 6,06 6,37 6,10 VAVO VWO 5,60 5,94 5,96 5,83 Gemiddeld verschil SE-CE-cijfer jaargem VAVO VMBO-t 0,24 0,34 0,41 0,33 VAVO HAVO 0,20 0,05 0,00 0,08 VAVO VWO 0,58 0,40 0,26 0,41 Percentage onvoldoende CE VAVO VMBO-t VAVO HAVO VAVO VWO Analyse opbrengstcijfers VAVO 1. Het driejaargemiddelde CE (Centraal Examen): Het driejaargemiddelde voldoet voor vmbo-t, havo en vwo aan de inspectienorm (5,8). Bij vwo is het driejaargemiddelde 5,83, dus voldoet maar net aan de inspectienorm. Jaarverslag Kellebeek College

18 In 2011 is een verbetertraject ingezet en in 2012 en 2013 gecontinueerd om aan de norm te voldoen. Er zal continue aandacht moeten zijn voor dit gemiddelde omdat de norm in de nabije toekomst zal worden verhoogd. Analyse van de resultaten per vak en gesprekken met docenten van de vakken die niet of maar krap voldoen aan de norm worden met regelmaat gevoerd. In dit kader is het nog relevant te vermelden dat het gemiddelde zeker bij vwo wordt beïnvloed door de aanwezigheid van leerlingen die gedetacheerd worden vanuit Yulius (dit zijn leerlingen met een duidelijk psychisch probleem). Het gaat bij vwo op een beperkt aantal Yulius deelnemers maar gelet op de kleine omvang van de totale groep vwo heeft dit wel invloed op het gemiddeld cijfer. Om een zuivere vergelijking met andere ROC's en het landelijk gemiddelde te kunnen maken, zouden deze bijzondere leerlingen niet meegerekend moeten worden. 2. Gemiddelde verschil SE-CE: Ook hier geldt dat we voor alle schooltype aan de norm voldoen. Om de zorgen voor continuïteit in dit resultaat blijven we analyseren op vak niveau en is in kaart gebracht hoe per vak de afwijkingen te duiden zijn. Dit wordt per vak besproken met de vaksecties opdat vaksectie specifieke verbeterafspraken gemaakt kunnen worden. Jaarverslagen t.b.v. de gemeenten Ten behoeve van de gemeenten vindt er separaat een uitgebreide verantwoording over educatie plaats middels een tweetal jaarverslagen. Hierin wordt onder andere over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar, de voorziene trens, de in- door en uitstroomgegevens van de deelnemers en het rendement gerapporteerd. (Deze jaarverslagen zijn beschikbaar) Jaarverslag Kellebeek College

19 ii. Opbrengsten MBO niveau JRcrebo JRopleiding afdeling JD JO totaal result norm DO totaal result norm beoordeling Zorghulp KC Bedrgrp 1 100,00% 45,10% voldoende Totaal Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent KC HZW 1 100,00% 45,10% voldoende KC MZVZ 1 100,00% 45,10% voldoende KC NOVA AKA BoZ ,70% 60,70% ,30% 45,10% voldoende KC NOVA AKA Breda ,90% 60,70% ,10% 45,10% voldoende KC UV 1 100,00% 45,10% voldoende Horeca-assistent KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% 2 100,00% 45,10% voldoende KC NOVA AKA Breda ,00% 60,70% ,40% 45,10% voldoende Aankomend verkoopmedewerker KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% 2 100,00% 45,10% voldoende KC NOVA AKA Breda ,00% 60,70% 45,10% voldoende Zorghulp KC HZW ,90% 60,70% ,10% 45,10% voldoende KC NOVA AKA BoZ ,90% 60,70% 3 100,00% 45,10% voldoende KC NOVA AKA Breda ,30% 60,70% Assistent logistiek medewerker KC NOVA AKA BoZ 1 1 0,00% 60,70% Assistent logistiek medewerker KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% 1 100,00% 45,10% voldoende Assistent Mobiliteitsbranche KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% 6 100,00% 45,10% voldoende Assistent metaal-, elektro- en KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% voldoende installatietechniek ,00% 60,70% ,10% 45,10% voldoende Helpende Zorg & Welzijn KC MZVZ 5 100,00% 45,20% voldoende Totaal Brood en banket KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende Kapper KC UV 1 1 0,00% 56,50% ,00% 45,20% voldoende Toezicht en veiligheid KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende Administratief medewerker KC PW 2 100,00% 45,20% voldoende Administratief medewerker KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende Particuliere beveiliging KC VP 1 100,00% 45,20% voldoende Medewerker bediening/café-bar KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende Helpende Zorg & Welzijn KC Bedrgrp ,10% 56,50% ,00% 45,20% voldoende KC HZW ,10% 56,50% ,00% 45,20% voldoende KC MZVZ ,00% 45,20% voldoende KC NOVA AKA BoZ ,00% 56,50% ,40% 45,20% voldoende KC NOVA AKA Breda ,30% 56,50% 3 100,00% 45,20% voldoende KC PW 8 100,00% 45,20% voldoende Verkoper KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende KC NOVA AKA BoZ ,10% 56,50% ,00% 45,20% voldoende KC NOVA AKA Breda 5 5 0,00% 56,50% Leisure & hospitality KC PW 56,50% 1 100,00% 45,20% voldoende Kapper KC UV ,40% 56,50% ,40% 45,20% voldoende Tandtechniek KC AG ,00% 56,50% 4 100,00% 45,20% voldoende ,90% 56,50% ,80% 45,20% voldoende Allround operator KC AG 1 100,00% 67,30% voldoende Totaal Verzorgende-IG KC VP 1 100,00% 67,30% voldoende Kapper KC UV ,70% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW 1 100,00% 67,30% voldoende Verkoopspecialist KC MZVZ 1 100,00% 67,30% voldoende Kapper KC UV ,00% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Schoonheidsspecialist KC UV ,90% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW ,10% 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende KC PW ,20% 67,30% voldoende Maatschappelijke Zorg KC MZVZ ,50% 65,30% ,10% 67,30% voldoende KC VP 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC MZVZ ,70% 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende KC MZVZ ,30% 67,30% voldoende KC VP 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC Bedrgrp ,00% 65,30% ,00% 67,30% onvoldoende KC MZVZ ,70% 65,30% ,50% 67,30% onvoldoende Schoonheidsspecialist KC UV 3 3 0,00% 65,30% 3 3 0,00% 67,30% onvoldoende ,40% 65,30% ,50% 67,30% onvoldoende Pedagogisch Werk KC Bedrgrp 1 100,00% 67,30% voldoende Totaal Praktijkopleider KC VP ,00% 64,20% 7 100,00% 67,30% voldoende Allround grimeur KC UV ,40% 64,20% ,40% 67,30% onvoldoende Apothekersassistent KC AG ,40% 64,20% ,00% 67,30% voldoende Doktersassistent KC AG ,70% 64,20% ,50% 67,30% voldoende Sociaal-cultureel werker KC MZVZ 1 100,00% 67,30% voldoende Tandartsassistent KC AG ,70% 64,20% ,90% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW ,70% 64,20% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW ,00% 64,20% ,00% 67,30% voldoende Maatschappelijke Zorg KC MZVZ ,00% 64,20% ,10% 67,30% voldoende Maatschappelijke Zorg KC MZVZ ,70% 64,20% 2 100,00% 67,30% voldoende Onderwijsassistent KC PW ,00% 64,20% ,70% 67,30% voldoende Mbo-Verpleegkundige KC VP ,20% 64,20% ,20% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC MZVZ ,00% 64,20% 1 100,00% 67,30% voldoende Mbo-Verpleegkundige KC VP ,00% 64,20% ,00% 67,30% onvoldoende ,40% 64,20% ,80% 67,30% voldoende Eindtotaal Jaarverslag Kellebeek College

20 NIVEAU 3 zonder Bedrijfsgroepen niveau JRcrebo JRopleiding afdeling JD JO totaal result norm DO totaal result norm beoordeling Allround operator KC AG 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC VP 1 100,00% 67,30% voldoende Kapper KC UV ,70% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW 1 100,00% 67,30% voldoende Verkoopspecialist KC MZVZ 1 100,00% 67,30% voldoende Kapper KC UV ,00% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Schoonheidsspecialist KC UV ,90% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW ,10% 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende KC PW ,20% 67,30% voldoende Maatschappelijke Zorg KC MZVZ ,50% 65,30% ,10% 67,30% voldoende KC VP 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC MZVZ ,70% 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende KC MZVZ ,30% 67,30% voldoende KC VP 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC MZVZ ,70% 65,30% ,50% 67,30% onvoldoende Schoonheidsspecialist KC UV 3 3 0,00% 65,30% 3 3 0,00% 67,30% onvoldoende Totaal ,50% 65,30% ,30% 67,30% voldoende Analyse opbrengsten NOVA-AKA Wat betreft de AKA-opleiding is het duidelijk dat er vanuit grofweg 3 doelperspectieven gedacht moet worden als we het hebben over te verwachten rendement. De doelperspectieven zijn kortweg te benoemen als: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt uitstroom naar een startkwalificerende opleiding uitstroom naar een beschermde werkomgeving Alle opleidingen van AKA voldoen aan het diplomaresultaat. Er is een verbetering zichtbaar t.o.v. het schooljaar De opleidingen AKA (52,3% BoZ en 49,1% Breda), Horeca Assistent (100% BoZ en 71,4% Breda), Aankomend Verkoopmedewerker (100%), Zorghulp (100%) en Assistent Mobiliteitsbranche (100%) voldoen aan de eis van 45,1% De opleidingen Logistiek Medewerker (100%), Verkoper (60%) en Helpende Zorg en Welzijn (71,4 Boz% en 100% Breda) voldoen ook aan de eis van 45,2%. Analyse opbrengsten opleiding Pedagogisch Werk, niveau 3 Het jaar-en diplomaresultaat ligt dit jaar ruim 5% boven de norm dit is een verbetering van 22 % vergeleken met het vorige kalenderjaar. Het aantal studenten dat een verkeerd beeld van de opleiding had is afgenomen en dat komt o.a. door de nauwere samenwerking met de VMBO scholen, voorlichting en meeloopdagen. Ook de rol van de studieloopbaanbegeleider is duidelijker geworden en is tijd voor ingeruimd. De loopbaanbegeleider komt eerder in actie en er wordt eenduidiger met het studieadvies omgegaan. De combi-opleiding Pedagogisch Medewerker-Onderwijsassistent (PM-OA) wordt nog wel als een te zware opleiding ervaren en deze opleiding wordt in het schooljaar ook niet meer aangeboden.. Analyse opbrengsten opleiding Pedagogisch Werk, niveau 4 Het jaar-en diplomaresultaat ligt dit jaar ruim 20% boven de norm. Dit is een kopjaar op de niveau 3 opleiding richting jeugdzorg of gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Deze groep bestaat uit BBL en BOL studenten en zij zijn zeer gemotiveerd vandaar de zeer geringe uitval. Jaarverslag Kellebeek College

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Activiteitenverslag. Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Activiteitenverslag Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Experimenteerjaar 2007-2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

Intakeprocedure MBO April 2013

Intakeprocedure MBO April 2013 Intakeprocedure MBO April 2013 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten bij de intake MBO van het Kellebeek College... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Toelating tot een opleiding binnen Kellebeek College... 4 1.3 Intake

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Begeleidingsplan Noordzeelant

Begeleidingsplan Noordzeelant Titel instrument Nuttig voor doelgroep Doel / bruikbaar voor Korte beschrijving van het instrument Van MBO Contactpersoon E-mail Begeleidingsplan Noordzeelant Docenten mbo Docenten mbo Wellantcollege mbo

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2013 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Hoofdstuk 1 Organisatie 1.1 Dollard College 1.2 Organisatie 1.3 Identiteit,

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo

Over rekenen gesproken. Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Over rekenen gesproken Startrapportage Intensiveringstraject rekenen mbo Inhoud 1 Aanleiding, context en aanpak rekengesprekken

Nadere informatie