Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kellebeek College JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

2 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014

3 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan Prestaties Inleiding 13 3.a Naleving wettelijke vereisten 13 3.b Opbrengsten 13 i. Opbrengst Educatie 13 ii. Opbrengsten MBO 18 iii. Analyse VSV-cijfers Kellebeek College iv. Taal- en rekenonderwijs 24 3.c Onderwijsproces 25 i. Programma 25 ii. Leren in de onderwijsinstelling 25 iii. Begeleiding 26 iv. Leren in de beroepspraktijk 30 3.d Examinering 33 i. Het exameninstrumentarium 33 ii. De examenprocessen 34 iii. De diplomering 34 3.e Internationalisering 35 i. Studentenmobiliteit 35 ii. Docentenmobiliteit 35 iii. Werken in internationale projecten 35 iv. Interne organisatie 36 v. Samenwerking met andere colleges en ROC s 37 vi. Plan van aanpak Kwaliteit 38 4.a Kwaliteitszorg 38 4.b Beoordeling Bedrijfsvoering 42 5.a Financiën 42 5.b Personeel 44 5.c Huisvesting Vooruitblik naar Jaarverslag Kellebeek College

4 Voorwoord Voor het Kellebeek College was 2013 op vele fronten een bijzonder jaar. Het jaar valt het best te typeren met de uitdrukking never a dull moment. Dat maakt het onderwijs ook wat het nu is, voortdurend veranderingen in vraag, leidt tot voortdurend kritisch zijn op het aanbod waarbij het afleggen van verantwoording aan zowel interne klanten als externe partijen onze tweede natuur moet worden. Hierbij bewaken we de vorderingen in ontwikkeling, om zo ook de tussenliggende mijlpalen in het oog te houden én te vieren op weg naar een hoger ambitieniveau. Interessant daarbij is dat we zichtbaar kunnen maken welke vorderingen in het proces gemaakt worden. Van die vorderingen moeten we ook kunnen genieten ook al ligt het ambitieniveau hoger. In 2013 stond het onderwijs centraal. De activiteiten en processen werden vanuit het studentperspectief aangevlogen. De externe ontwikkelingen op velerlei terreinen, waren voor het Kellebeek College aanleiding en om met elkaar en met onze partners in gesprek te gaan over kwalitatief goed en toekomstbestendig onderwijs. Zo werd in 2013 steeds duidelijker wat de betekenis is van focus op vakmanschap voor het onderwijs binnen het Kellebeek College. De uitgestelde invoeringsdatum heeft ertoe bijgedragen dat er meer ruimte ontstond om na te denken over de gevolgen van focus op vakmanschap. Een aantal vernieuwingen is reeds uitgewerkt en voorzichtig uitgeprobeerd. Het uitstel bood tevens ruimte voor verdere professionalisering, onder meer op het gebied van ICT. De rol van de diverse toepassingen van ICT in het onderwijs biedt zoveel kansen, maar dan dienen onze medewerkers in het primair proces wel de kans te krijgen en te nemen zich daarop voor te bereiden. De behoefte om met het inhoudelijk onderwijsdeel aan de slag te gaan werd nog eens versterkt door de komst van de nieuwbouw; het nieuwe gebouw kreeg onder onze eigen neus vorm, het ISK onderwijs diende zich te bezinnen op de eigen positionering om voorbereid te zijn op passend onderwijs en de AKA teams gingen aan de slag met de kansen die entree hen mogelijk ging bieden. Kortom, het was voor het Kellebeek College een jaar waarin onderwijsvernieuwing hand in hand ging met professionalisering. Een jaar zonder organisatorische wijzigingen, totdat RSA zijn intrede deed. Een proces dat het nodige van onze mensen heeft gevergd. Het project kende een lange aanloopperiode maar kwam eind 2013 in een stroomversnelling. Een uitdagende periode in een toch al complexe organisatie met een enorme diversiteit aan onderwijsvormen en locaties. Langzaam werd duidelijk dat een totaal nieuw Kellebeek zowel letterlijk als figuurlijk in 2014 gaat verrijzen. En dat nieuwe Kellebeek College wordt vast ook weer een fantastische school voor de vele studenten, deelnemers en cursisten, maar ook een uitdagende werkplek voor de vitale medewerkers, waar iedereen werkt aan zijn/haar bestemming. Never a dull moment., on our way to our destination. April 2014 Jaarverslag Kellebeek College

5 2. Directieverslag 2.a Strategie Deelnemer begeleiden naar bestemming Binnen het cluster NOVA-AKA is in 2013 de prioriteit gelegd bij het speerpunt Deelnemer begeleiden naar bestemming. Vanuit de missie van het cluster staat het vinden van de juiste bestemming voor de individuele student centraal. Er zijn in de jaarplannen verbeteracties geformuleerd om er voor te zorgen dat de student eerder op de juiste bestemming terecht zal gaan komen. Onder andere is het intakebeleid aangepast waardoor er een duidelijker beeld ontstaat van de student. Op deze manier zal er een beter advies gegeven kunnen worden voor een passend leertraject. Daarnaast is het onderwijsprogramma verder ontwikkeld. Er is een doorlopende leerlijn waardoor de aansluiting van AKA naar Plus of naar externe partijen verbeterd is. Het onderwijsprogramma sluit aan bij het bedrijfsleven en bij de belevingswereld van de doelgroep. Door middel van een aantal projecten is er een uitdagende leeromgeving gecreëerd. Het onderwijsprogramma bij deze projecten biedt maatwerk voor de student. Alle ontwikkelingen vanuit de jaarplannen zijn zo ver als mogelijk in het volgsysteem EA- Match verwerkt. Het systeem is verder uitgebreid waardoor de loopbaangeleiders efficiënter kunnen werken. Ook zullen hierdoor de resultaten sneller te raadplegen zijn. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de verzuimregistratie. De aandacht gaat het komende jaar vooral uit naar het verder doorontwikkelen van de opleiding Entree en het onderwijsprogramma, dat met name gericht zal zijn op de intensivering van de urennorm. Doorlopende leerlijnen Het focuspunt Deelnemer op weg helpen naar bestemming, sluit qua uitvoering volledig aan op het centraal geformuleerde focuspunt doorlopende leerlijnen. Er vindt binnen het Kellebeek College maatwerk plaats rondom beroepsspecifieke doorstroming. Het Kellebeek College is in overleg met het Da Vinci College (VMBO-school) om gezamenlijk de Vakmanschapsroute vorm te geven. Opleidingen die wij hier vanuit het MBO bij gaan betrekken zijn de twee niveau 2 opleidingen Helpende Zorg en Welzijn en Junior Kappen. Binnenkort zal er in dit verband, naast oriënterende gesprekken, ook een oriënterend bezoek zijn aan het Markiezaat College. Het is de bedoeling dat met de Valmanschapsroute gestart gaat worden in schooljaar Om de lesprogramma s op elkaar af te stemmen is deze actie opgenomen in het jaarplan Doorstroom mbo-hbo Naast de doorstroom vmbo-mbo is ook de doorstroom vanuit mbo niveau 4 naar het hbo belangrijk. In 2013 zijn de volgende contacten gelegd met afnemende HBO scholen. Er is contact met de Pabo, SPH en HBO Pedagogiek. Daarnaast is er o.a. een uitwisseling van onderwijsprogramma's, boekenlijsten. Landelijk onderzoek heeft echter uitgewezen dat voorbereiding op het pedagogisch didactisch klimaat van het HBO meer invloed heeft op het al dan niet slagen op het HBO Jaarverslag Kellebeek College

6 dan het afstemmen van diverse onderwijsinhoud. Er worden good practices geïnventariseerd en men bekijkt of deze geïmplementeerd kunnen worden in de studieloopbaan uren van de studenten niveau 4 van de verschillende opleidingen. Aansluiten op de didactiek zal voortgang vinden in 2014 en is om die reden opgenomen in het jaarplan Ook het alumnibeleid speelt hierin een belangrijke rol. Komend schooljaar worden docenten opgeroepen zich beschikbaar te stellen om een bijdrage te leveren aan ons aanbod voor alumni. Er is voor onze alumni een nieuwsbrief samengesteld. Daarnaast komt er binnenkort een link voor alumni op de website. Examenkandidaten krijgen de vraag voorgelegd of ze in ons alumnibestand opgenomen willen worden. Via onze huidige studenten worden op de stage adressen oud studenten benaderd. Ook de bekende social media worden ingezet. Binnen het expertiseteam studentenzaken zal ons alumnibeleid regelmatig aan de orde komen. Binnen de ISK West is een toeleiding traject in ontwikkeling om leerlingen beter voor te bereiden op de doorstroom naar het MBO. In dit kader bezoeken individuele leerlingen meeloopdagen op het MBO en vinden er groepsgewijze bezoeken aan diverse MBO opleidingen plaats. In het kader van beroepsoriëntatie en het maken van een juiste keuze loopt een aantal leerlingen stage. Dit kunnen maatschappelijke stages zijn, maar ook bij het eigen restaurant en de facilitaire dienst. Onderwijsinhoudelijk stemt men de wijze van leren af op het MBO en zijn een aantal uit te werken opdrachten competentie gericht. In het kader van Passend Onderwijs hebben beide ISK teams een ondersteuningsprofiel gemaakt. Beide teams hebben hier een aantal verbeteracties uitgezet welke opgenomen zijn in de jaarplanacties van Beide teams willen hun (digitale) perspectiefkaart verfijnen en het leerstofaanbod hier aan koppelen. Daarnaast moet er een goede zorgstructuur ingericht worden. Begeleidingssysteem (gericht op bestemming), mbo-niveau 1-2 Begeleiding van studenten niveau 1 en 2 vraagt extra inspanning. Binnen het team HZW wordt een begeleidingstraject uitgevoerd. Doel van dit traject is om studenten beter voor te bereiden op hun stage en uitval op stage verkleinen. De opleiding Zorghulp heeft een programma van 5 weken. De opleiding Helpende Zorg en Welzijn een programma van 10 weken. Pas na succesvolle afronding van het programma kunnen de studenten op stage. Het programma is na evaluatie aangepast. Hierdoor kan men nog beter inspelen op de begeleidingsvraag van de student en maatwerk leveren. Ook kan men nu snel en flexibel starten met het programma. Er zijn afspraken/contacten met o.a. Tiuri, catering op school om studenten gedurende dit proces te begeleiden. Studenten kunnen ook zelf een vrijwilligersplaats zoeken. Na het behalen van de vooraf afgesproken leerdoelen gaat de student naar een reguliere stageplaats. Indien studenten ondanks deze voorbereiding nog uitvallen door gedrag/houdingsproblemen biedt het team een sociale vaardigheidstraining aan. Jaarverslag Kellebeek College

7 De inzet van de studenten bij buurthuizen is geen succes geworden. Dit komt door de grootschalige bezuinigingen bij gemeenten, waardoor het aantal beroepskrachten bij de buurthuizen sterk is teruggelopen. Hierdoor kon begeleiding niet meer plaats vinden. Het ontwikkelde programma is in schooljaar weer ingezet Onderwijsvernieuwing ISK Bij de ISK is men in 2013 bezig geweest met het aanleggen van een opdrachten- en toetsenbank om tot een verantwoorde (landelijk) geaccepteerde vulling van een taalportfolio te komen. Daarnaast is het vernieuwde Individuele Traject Plan (ITP) klaar om ingezet te worden. Dit I.T.P is digitaal en daardoor handzaam en compact. Tevens zit er een individueel ondersteuningsplan (verplicht vanuit inspectie bij LWOO en PRO geïndiceerde leerlingen) aan vast dat gekoppeld wordt aan een groepsplan. Ook de leerlijnen (behalve taalverzorging) zijn beschreven en zijn klaar voor gebruik. MBO taal en rekenen Om in beeld te brengen waar de ontwikkelpunten m.b.t. rekenen en taal bij de studenten liggen is in het voorjaar van 2013 een anamneseformulier ontwikkeld. De docenten Nederlands en rekenen hebben tijdens hun vakgroep bespreking dit formulier besproken en de opdracht gekregen om op dit formulier aan te geven waar de student extra ondersteuning behoeft. De docent remedial teaching heeft een lesprogramma ontwikkeld voor remedial teaching (RT) taal en rekenen en heeft hiermee samenhangend een overzicht van aan te schaffen lesmaterialen opgezet en besteld. In de teams is afgesproken dat alle leerlingen aan het begin van het schooljaar ( ) worden getoetst met een ANM of TOA toets om zo het beginniveau in kaart te brengen. Deze sessies hebben plaats gevonden en de eerste leerlingen zijn voor RT aangemeld. Opvallend bij deze aanmeldingen is dat het rond de 70% om RT rekenen gaat. In totaal zijn er in leerlingen begeleid. Dat de uren die gereserveerd waren voor dit onderdeel in 2013 niet helemaal zijn ingezet had verschillende oorzaken : * een docent Nederlands langdurig is uitgevallen, vacatures docenten Nederlands niet opgevuld werden, het erg lang duurde voordat alle examens waren ingepland, docenten erg traag waren met het aanmelden van de studenten die RT nodig hadden. De procedure van aanmeldingen verloopt steeds beter en we gaan RT uren over de docenten van de teams verdeeld inzetten. De reken- en taaldocenten zijn beroepsgerichte examens aan het ontwikkelen. Er zijn op taalniveau 3 mondelinge examens ontwikkeld. Er is een draaiboek ontwikkeld voor de landelijke centraal ontwikkelde examens (COE) waarin de rollen en verantwoordelijkheden en procedures zijn beschreven. In schooljaar zijn er COE examens van januari t/m juli op niveau 4 en niveau 1 (AKA) afgenomen voor Nederlands en rekenen. In schooljaar zijn er vanaf augustus t/m december 2013 COE afgenomen op niveau 2, 3 en 4. Vanaf augustus 2013 wordt er met een surveillantenteam gewerkt, 2 surveillanten per lokaal. Jaarverslag Kellebeek College

8 Signalering verstaanbaarheidsproblemen De logopedist heeft een kort stappenplan voor docenten geschreven hoe om te gaan met de verstaanbaarheidsproblematiek. Ze heeft tijdens trainingen voor alle opleidingsteams dit stappenplan kort uitgelegd. Toekomst Educatie In 2012 is de Perspectiefnota: De Toekomst van Educatie vastgesteld door de Raad van Bestuur en in zou de uitvoering plaats gaan vinden. In 2013 is hier ook een serieuze start mee gemaakt. Doel van de nota was te komen tot een afgeslankt, maar wel levensvatbaar cluster Educatie. Zeer teleurstellend was het bericht dat ons in het najaar van 2012 bereikte: ,-- minder budget in Een onvoorziene tegenvaller te wijten aan een foutieve toekenning van de educatiemiddelen aan de gemeenten. Door deze laatste tegenvaller (in een lange reeks van bezuinigingen) hebben we het punt bereikt een kritische grens te naderen: Is de volwasseneducatie nog wel verantwoord uit te voeren in kwalitatief opzicht? Door aanvullende saneringen t.o.v. de voorgenomen maatregelen in de perspectiefnota kunnen we het hoofd boven water houden, het afstoten van eigen gebouwen in Bergen op Zoom, Made, Oosterhout, Halderberge en overschakelen op beperkt medegebruik heeft een besparing op de huisvestingskosten opgeleverd. Door het overstappen op medegebruik kan het onderwijs in Bergen op Zoom en Oosterhout behouden worden. Innoveren en ontwikkelen Aangezien ons streven erop gericht is onze opleidingen up to date te houden zijn we deze actie gestart. Doelstelling is om nieuwe technieken en inzichten toe te passen in ons onderwijs o.a. social media. Bij deze actie is ervoor gekozen om ervaring op te gaan doen met Facebook. In Oosterhout loopt op dit moment een pilot waarin de eerste ervaringen worden opgedaan met Facebook in het curriculum. Alfa Plus In 2013 is hard gewerkt aan de productie van een eigen methode voor alfabetisering NT2. Alfa Plus behaalt een nominatie voor het Europees Talenlabel Alfa Plus, lees- en schrijfvaardigheid oefenen in de dagelijkse praktijk is een programma voor de laatste fase van het Alfabetiseringsproces, de C fase in het Raamwerk Alfabetisering NT2 (Cito 2008). ANT2 Cursisten krijgen met Alfa Plus een kans om in een herkenbare context aan functionele lees-schrijftaken te werken. Er zijn 15 modules uitgewerkt op het gebied van: klant zijn bij burgerzaken van de gemeente, aangifte doen bij de politie, bankzaken en gebruik pinpas, een huurwoning zoeken, energiegebruik in huis, afval en milieu, contacten leggen in je buurt, gebruik maken van diensten in de gezondheidszorg en gezond leven, de bibliotheek, werk zoeken en vrije tijd. We hebben een methodiek ontwikkeld, waarmee ANT2 cursisten op een manier die op hen is toegesneden effectief en met plezier kunnen werken aan hun lees- en schrijfvaardigheid. Door elke module heen volgen de cursisten een verhaallijn, waarmee de maatschappelijke praktijk heel dichtbij wordt gebracht. De belevenissen van de hoofdpersonen in het verhaal (een familie, buurtgenoten, vrienden) bieden een uitnodigende context voor het oefenen van allerlei taken waarbij lees- en schrijfvaardigheid vereist is. Alfa Plus is voorgelegd aan de jury van het Europees Platform, die jaarlijks aan een innovatief project in het talenonderwijs het Europees Talenlabel toekent. Het Europees Platform kiest elk jaar een specifiek thema voor de toekenning van het label. Dit jaar is het Jaarverslag Kellebeek College

9 thema: Taal voor ons Allemaal. De aandacht van de jury gaat dit jaar uit naar projecten die gericht zijn op taalzwakke leerders of leerders met speciale leervragen. Het vreemde talenonderwijs en het tweede taalonderwijs moet ook toegesneden zijn op die leerlingen en cursisten. Het project Alfa Plus voldoet aan die eis en sluit naadloos aan bij het thema. Alfa Plus heeft daarom een nominatie gekregen voor het Europees Talenlabel. Er zijn totaal 8 genomineerden in verschillende takken van het onderwijs. Ontwikkelen van teams en medewerkers Jaarlijks maken we op basis van de teamevaluatie en teamscan en de finishfoto 2016 het jaarplan. Deze teamevaluatie, teamscan en finishfoto worden door de teams zelf gemaakt. Door deze werkwijze toe te passen zorgen we ervoor dat ook de Bottom-Up benadering wordt gekozen bij de totstandkoming van het jaarplan. Teamontwikkeling en teamversterking Alle teams hebben de zelfevaluatie gedaan en vastgelegd in Yucan. De verbeteracties zijn geformuleerd en in uitvoering genomen. Er zal nog gecontroleerd worden of de verbeteracties in Yucan zijn vastgelegd. De begeleiding van de teams vanuit extern heeft conform afspraak plaatsgevonden. Het Management Informatie Systeem (MIS) is volledig opgeleverd voor personeel, financiën, materieel en inhuur derden. Op de onderwijsdag zijn workshops aangeboden om te voorzien in de gesignaleerde ontwikkelbehoeften. Bewaken groepenplanning VAVO Het doel van deze acties was om een systeem te ontwikkelen dat het mogelijk maakt te voorkomen dat VO/BVE- deelnemers op WEB-plaatsen worden geplaatst en andersom. Tevens moet dit systeem tijdig volle groepen signaleren. De intentie was gebruik te maken van een softwarepakket van een externe leverancier. Helaas is er geen reactie gekregen op door ons gewenste aanpassingen van het systeem. Daardoor is het project niet in 2013 afgerond. We overwegen dit project voort te zetten in eigen beheer. Werken aan duurzaamheid Gezonde voeding Project is opgestart om te komen tot een gezonder en gevarieerder aanbod in de kantines (Banqueting-map). Het is een moeizaam proces geweest door met name personele perikelen bij de cateraar, waardoor voortgang behoorlijk is bemoeilijkt en vertraagd. Toch weten alle partijen nu welke kant het op moet en bestaat er ook bij de cateraar de bereidheid dit programma verder in te vullen. Doordat het project binnen het ROC ( voor alle kantines) doorloopt is continuïteit verzekerd. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal 2014 een aangepaste banquetingmap worden doorgevoerd. Basiseducatie (BE) en Nederlands als tweede taal (NT2) In 2013 is door de teams BE en NT2 gewerkt aan acties (vervolg ): Implementatie Focus op vakmanschap BE en NT2. Zowel voor BE als voor NT2 zijn inmiddels landelijke standaarden en eindtermen ontwikkeld. De handleiding voor de implementatie is inmiddels beschikbaar. Docenten hebben diverse landelijke studiedagen gevolgd en de implementatie is in de afrondende fase. Jaarverslag Kellebeek College

10 Focus op werk bij BE en NT2 Doelstelling bij deze actie is de onderwijstrajecten beter te richten op het doelperspectief werk. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de behoeften bij de doelgroep en de opdrachtgevers. Er blijkt een groep potentiële deelnemers te bestaan, die onvoldoende is ingeburgerd en dus behoefte heeft aan niveauverhoging Nederlands en/of empowerment. De opleidingen niveauverhoging en empowerment hebben inmiddels vorm gekregen en worden dit jaar uitgetest in 3 pilots. Onderzoek naar toetsenbank Er is een doorstart gemaakt in het inrichten van een digitaal archief voor vastgestelde examens. De procedures zijn aangescherpt en er is administratieve ondersteuning op in gezet. Toets- en examenconstructie Er hebben scholingen plaats gevonden in het kader van constructie en vaststelling van examens Waarderingskader Vavo Nu Vavo vanaf weer onder de directe aansturing van het Rijk valt, is er een einde gekomen aan de sturing van de gemeenten. Reden voor het Rijk om het toezicht op de kwaliteit bij de inspectie van het onderwijs te leggen. Hiervoor is door de inspectie het toezichtkader Vavo ontwikkeld. Om aan alle eisen van dit kader te voldoen is in het jaarplan een implementatieplan waarderingskader Vavo opgenomen. In 2013 is gewerkt aan de volgende punten: Ontwikkelen van een onderwijsvisie Vavo Beleidsontwikkeling ter bevordering van de opbrengsten Gemiddeld cijfer CE > 5,8 Verschil SE en CE maximaal 0,5 punt. Beperken VSV Waardering VO-scholen meten Actualiseren leermiddelen Uniforme studiegids Optimalisatie lesroosters Opstellen vakwerkplannen. Tot slot is nog vermeldenswaardig het feit dat de inspectie met een nieuw waarderingskader in de 2e helft van 2013 is vastgesteld. Jaarverslag Kellebeek College

11 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan 2013 Resultaten In de tabel op de volgende bladzijde wordt op hoofdlijnen aangegeven welke acties in 2013 volgens planning zijn afgerond (kolom Gerealiseerd). Voor een aantal acties was voorzien dat ze slechts gedeeltelijk in 2013 gerealiseerd zou worden. In hoeverre deze acties volgens planning zijn uitgevoerd is te zien in de kolom Op schema. Als een actie niet is afgesloten of niet volgens schema verloopt, wordt in de kolom Voorzien aangegeven in welke periode van 2014 de realisatie van de geplande activiteiten wordt verwacht. Bij een aantal acties wordt met St.org. aangegeven dat deze actie aan de staande organisatie wordt overgedragen voordat ze zijn afgerond. Van de 41 acties is 54% (de gerealiseerde en de niet gerealiseerde maar wel op schema liggende acties) volgens planning verlopen. Bij de overige acties is om uiteenlopende redenen de planning niet gerealiseerd of vertraagd. 7% van deze acties worden in de staande organisatie afgewerkt en voor één actie wordt aangesloten bij de ROC activiteiten. Ongeveer de helft van de acties (56%) krijgt een vervolg en wordt opgenomen in het jaarplan Speerpunten/acties 2013 Deelnemer begeleiden naar bestemming Gerealiseerd 1 Instroommonitor Nova AKA Ja Op schema Voorzien in 2014 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 2 Doorstroom MBO-HBO Nee Nee X 3 Doorstroom MBO-HBO-Alumni Ja 4 Uitstroommonitor nazorg Ja 5 Begeleiding toeleiding BBL Nee St.org. 6 Signalering verstaanbaarheidsproblemen Nee St.org. 7 Begeleiding leerlingen niveau 1 & 2 Ja 8 Verzuimregistratie NOVA AKA Plus Ja 9 Aangepaste L&B Nee Nee MBO programma taal Nee Nee X 11 Remedial teaching taal en rekenen Nee Ja X 12 Doorlopende leerlijn Nederlands en Rekenen Nee Nee X 13 Examenleider taal en rekenen Nee Nee X Jaarverslag Kellebeek College

12 Speerpunten/acties 2013 Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2014 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 14 MBO programma rekenen Nee Nee X Ontwikkeling competentiegericht onderwijs Nova AKA Ontwikkelen nieuw onderwijsaanbod CGO intern Ontwikkelen nieuw onderwijsaanbod CGO extern Ja Ja Nee Nee X 18 Keuzedeel kwalificatiedossier Nee Nee X 19 Werken met het taalportfolio ISK Ja 20 Schakelprogramma ISK Plus Nee St.org. 21 Uitdagende leeromgevingen (ULO) Nee Ja X 22 Promotieteam allochtone jongeren Nee Ja X 23 Focus op werk bij NT2/Be (zorg) Nee Ja X 24 Innoveren en ontwikkelen NT2/Be Nee Nee X 25 Spreekvaardigheid Ja 26 NOVA Entree en Plus Nee Ja Visie ICT in het onderwijs Nee Nee X 28 Doorstart It's Learning Nee Nee X 29 Kenia project Ja 30 Pharlema Ja 31 Safe Care Ja Ontwikkelen van teams en medewerkers 32 Teamontwikkeling en teamversterking Ja 33 Bewaken groepenplannen irt formatie Nee Nee X Werken aan duurzaamheid 34 Versterken duurzame samenwerking Nee Nee X 35 Coachingsteam extern Nee Nee X 36 Gezonde voeding (II) Nee ROC 37 Implementatie Focus op vakmanschap BE Nee Ja X Jaarverslag Kellebeek College

13 Speerpunten/acties 2013 Gerealiseerd Op schema Voorzien in 2014 Ja/nee Ja/nee 1 e per. 2 e per. 3 e per. 38 Implementatie Focus op vakmanschap NT2 Nee Ja X 39 Onderzoek naar toetsbank Nee Nee X 40 Toets- en examenconstructie Ja 41 Waarderingskader VAVO Nee Ja X Jaarverslag Kellebeek College

14 3. Prestaties 2013 Inleiding In schooljaren en hebben er wederom in verschillende onderwijsteams teamevaluaties plaatsgevonden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Deze teamevaluaties worden opgesteld met het instrument Yucan en zijn gebaseerd op het Toezichtkader van de onderwijsinspectie en het INK-model dat binnen het ROC West-Brabant wordt gehanteerd. Na de teamevaluatie, waarin verbeterpunten door het team zijn geformuleerd, hebben de teams prioriteiten gesteld in welke verbeteracties er binnen het team uitgevoerd gaan worden. Voor de teams VAVO en ISK zijn andere toezichtkaders gaan gelden; dit heeft tot gevolg dat deze teams in het voorjaar 2014 een nieuwe teamevaluatie gaan opstellen gebaseerd op deze nieuwe kaders. 3.a Naleving wettelijke vereisten Het Kellebeek College opereert binnen de wettelijke kaders van het MBO-onderwijs en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van: Toegankelijkheid De inrichting van het onderwijs Examens Meldingen bij afwezigheid Meldingen bij uitschrijving Personeel Ten aanzien van meldingen bij afwezigheid heeft de inspectie in april 2013 opnieuw geconstateerd dat dit bij de opleidingen Schoonheidsspecialist en Zorghulp niet voldeed aan de wettelijke vereisten. Naar aanleiding hiervan zijn er verbeteracties in gang gezet en is ervoor gekozen om de presentie van studenten ook m.b.v. klassenboeken te registreren (naast het scansysteem van Presto). Er is een start gemaakt met de implementatie van het registratiesysteem PARS en er is een uitgebreid verzuimprotocol opgesteld. In dit verzuimprotocol is beschreven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn in relatie tot het verzuimbeleid. Dit verzuimprotocol is in alle onderwijsteams van MBO Dienstverlening besproken. Tevens zijn er aan het begin van het nieuwe schooljaar flyers met de regels voor studenten aan alle studenten uitgereikt. In februari 2014 zal er een derde hercontrole plaatsvinden door de onderwijsinspectie. 3.b Opbrengsten i. Opbrengst Educatie In de productovereenkomst met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn hieronder weergegeven (westelijk deel van onze regio). Ondanks het feit dat Vavo vanaf niet meer tot de verantwoordelijkheid van de gemeenten behoort, hebben we Vavo in de verantwoording over het gehele schooljaar Jaarverslag Kellebeek College

15 2012/2013 volledig meegenomen. Het argument hiervoor is dat Vavo ook voor de gemeenten een belangrijk instrument blijft om in het kader van de kwalificatieplicht aan de wetgeving te voldoen. I. De opdrachtnemer voldoet aan tenminste 80% van de door de opdrachtgever aangegeven (specifieke) gemeentelijke educatievraag (opleiden van: jongvolwassenen zonder startkwalificatie, herintredende vrouwen, laagopgeleiden, allochtonen voor zover het geen inburgering betreft etc.). De cursistenpopulatie in : De VAVO-populatie bestaat vrijwel volledig uit voortijdig schoolverlaters die alsnog hun Mavo, Havo of Vwo diploma/certificaten willen behalen. Voor zover er sprake is van een Havo of Vwo diploma wordt tevens de startkwalificaties behaald. De deelnemers sociale redzaamheid/breed maatschappelijk functioneren volgen allen cursussen gericht op het verbeteren van basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik, knoppencursus en ouderbetrokkenheid etc. Vaak gaat het hierbij om mensen die bijvoorbeeld bij de WVS werken of willen werken. Herintredende vrouwen maken zeker deel uit van deze groep cursisten. Helaas worden een aantal cursussen dit schooljaar voor het laatst gegeven omdat in Focus op Vakmanschap bepaald is dat de overige educatie zich uitsluitend mag richten op taal en rekenen. Opleidingen als Engels, sociale vaardigheden, eenvoudig computergebruik en de knoppencursussen zullen dus uit het aanbod verdwijnen. Naast het feit dat we laagopgeleiden op deze vakgebieden niet meer verder kunnen brengen, gaat door het vervallen van deze vakken ook een vindplaats van laaggeletterden verloren. Binnen de NT2-afdeling hebben we per definitie te maken met allochtonen deelnemers. Zij volgen een alfabetiseringstraject of een vervolgtraject na de inburgering (staatsexamen NT2 I of II of niveauverhoging). II. Educatie heeft de volgende uitstroomresultaten behaald: VAVO 82,7% (norm productovereenkomst 65%) NT2 69,3 % (norm productovereenkomst 80%) BE 97,8% (norm productovereenkomst 80%) III. Uitval VAVO 12,6% (norm productovereenkomst < 20%) BE 11,5% (norm productovereenkomst < 10%) NT2 41,1% (norm productovereenkomst < 20%) Jaarverslag Kellebeek College

16 Cursisten 2013 B traject succesvol C traject voortijdig verl Niveau A - in traject 1 - ER SR PO Alfa Eindtotaal ER-4 = Educatieve redzaamheid (niveau 4, niet certificaatgericht) 2 - SR = Sociale redzaamheid (niveau 1-4) 3 - PO = Professionele redzaamheid ongekwalificeerd (niveau 1-4) 4 - Alfa = Alfabetisering voor allochtonen Eindtotaal In het cursusjaar is dus aan de prestatieafspraken I uit de productovereenkomst voldaan. Aan prestatieafspraak II is wel voldaan voor Vavo en Basiseducatie maar niet voor NT2. T.a.v. prestatieafspraak III moet worden vastgesteld dat Vavo voldoet aan de norm, Basiseducatie en NT2 echter nier. Daarvoor is de volgende verklaring aan de opdrachtgever gegeven: Voor het niet voldoen aan de uitstroomnorm NT2 zijn de volgende oorzaken te noemen. Als gevolg van het Rijksbeleid om per niet meer toe te staan alfabetiseringstrajecten voor inburgeringsplichtigen te financieren uit WEB-gelden, maar uitsluitend uit inburgeringsgelden, heeft voor veel onzekerheid omtrent het verder kunnen volgen van de cursus onder de deelnemers geleid. Dit heeft de motivatie en daarmee de studieresultaten uiteraard sterk nadelig beïnvloed. Het aandeel analfabeten t.o.v. van de reeds beter opgeleide NT2 deelnemers is in dit schooljaar sterk toegenomen. Voor een aanzienlijk deel van de analfabeten is niveau c niet realiseerbaar i.v.m. de beperkte leerbaarheid van deze groep deelnemers. Dit gegeven heeft de uitstroomresultaten negatief beïnvloed. Voor het niet voldoen aan de norm voor uitval bij Basiseducatie en NT2 is de volgende verklaring aan de opdrachtgever gegeven. Bij NT2 wordt de hogere uitval (41,1% i.p.v. max. 20%) wordt vrijwel volledig veroorzaakt bij de alfabetiseringsopleidingen. 79 deelnemers van de 206 gestarte deelnemers hebben het traject niet afgemaakt. De wijziging in het Rijksbeleid om het niet meer toe te staan analfabete inburgeringsplichtigen op te leiden met WEB-financiering per is hier de overduidelijke oorzaak van. Immers een flink aantal gemeenten waaronder Breda waren niet in staat of bereid de nog beschikbare inburgeringsgelden aan te wenden om de financiering van deze groepen mogelijk te maken. Derhalve is een groot aantal analfabete deelnemers door de gemeenten van de cursussen gehaald per Bij de basiseducatie is de volgende verklaring aan de opdrachtgever gegeven voor de hogere uitstroom. Als gevolg van de foutieve toekenning van de educatiebudgetten voor 2013 ontving ROC West-Brabant ,-- minder dan voorzien. Op basis van dit gegeven waren wij genoodzaakt per maatregelen te nemen om de kosten te beperken. Dit heeft geleid tot de sluiting van 2 vestigingen te weten in Oudenbosch en Made. De Jaarverslag Kellebeek College

17 deelnemers van deze locaties bleken niet bereid naar een van onze andere vestigingen te reizen en zijn derhalve met de studie gestopt. Door de activiteiten voor de basiseducatie te beperken tot taal en rekenen hebben een aantal deelnemers aan bijvoorbeeld de cursussen Engels besloten hun opleiding te staken omdat er na 1/8/2013 geen mogelijkheden voor verdere studie bij ons waren. Opbrengst cijfers VAVO verschil CE en SE Aantal leerlingen VAVO VMBO-t VAVO HAVO VAVO VWO Gemiddeld CE-cijfer jaargem VAVO VMBO-t 5,84 6,09 5,95 5,96 VAVO HAVO 5,86 6,06 6,37 6,10 VAVO VWO 5,60 5,94 5,96 5,83 Gemiddeld verschil SE-CE-cijfer jaargem VAVO VMBO-t 0,24 0,34 0,41 0,33 VAVO HAVO 0,20 0,05 0,00 0,08 VAVO VWO 0,58 0,40 0,26 0,41 Percentage onvoldoende CE VAVO VMBO-t VAVO HAVO VAVO VWO Analyse opbrengstcijfers VAVO 1. Het driejaargemiddelde CE (Centraal Examen): Het driejaargemiddelde voldoet voor vmbo-t, havo en vwo aan de inspectienorm (5,8). Bij vwo is het driejaargemiddelde 5,83, dus voldoet maar net aan de inspectienorm. Jaarverslag Kellebeek College

18 In 2011 is een verbetertraject ingezet en in 2012 en 2013 gecontinueerd om aan de norm te voldoen. Er zal continue aandacht moeten zijn voor dit gemiddelde omdat de norm in de nabije toekomst zal worden verhoogd. Analyse van de resultaten per vak en gesprekken met docenten van de vakken die niet of maar krap voldoen aan de norm worden met regelmaat gevoerd. In dit kader is het nog relevant te vermelden dat het gemiddelde zeker bij vwo wordt beïnvloed door de aanwezigheid van leerlingen die gedetacheerd worden vanuit Yulius (dit zijn leerlingen met een duidelijk psychisch probleem). Het gaat bij vwo op een beperkt aantal Yulius deelnemers maar gelet op de kleine omvang van de totale groep vwo heeft dit wel invloed op het gemiddeld cijfer. Om een zuivere vergelijking met andere ROC's en het landelijk gemiddelde te kunnen maken, zouden deze bijzondere leerlingen niet meegerekend moeten worden. 2. Gemiddelde verschil SE-CE: Ook hier geldt dat we voor alle schooltype aan de norm voldoen. Om de zorgen voor continuïteit in dit resultaat blijven we analyseren op vak niveau en is in kaart gebracht hoe per vak de afwijkingen te duiden zijn. Dit wordt per vak besproken met de vaksecties opdat vaksectie specifieke verbeterafspraken gemaakt kunnen worden. Jaarverslagen t.b.v. de gemeenten Ten behoeve van de gemeenten vindt er separaat een uitgebreide verantwoording over educatie plaats middels een tweetal jaarverslagen. Hierin wordt onder andere over de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar, de voorziene trens, de in- door en uitstroomgegevens van de deelnemers en het rendement gerapporteerd. (Deze jaarverslagen zijn beschikbaar) Jaarverslag Kellebeek College

19 ii. Opbrengsten MBO niveau JRcrebo JRopleiding afdeling JD JO totaal result norm DO totaal result norm beoordeling Zorghulp KC Bedrgrp 1 100,00% 45,10% voldoende Totaal Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent KC HZW 1 100,00% 45,10% voldoende KC MZVZ 1 100,00% 45,10% voldoende KC NOVA AKA BoZ ,70% 60,70% ,30% 45,10% voldoende KC NOVA AKA Breda ,90% 60,70% ,10% 45,10% voldoende KC UV 1 100,00% 45,10% voldoende Horeca-assistent KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% 2 100,00% 45,10% voldoende KC NOVA AKA Breda ,00% 60,70% ,40% 45,10% voldoende Aankomend verkoopmedewerker KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% 2 100,00% 45,10% voldoende KC NOVA AKA Breda ,00% 60,70% 45,10% voldoende Zorghulp KC HZW ,90% 60,70% ,10% 45,10% voldoende KC NOVA AKA BoZ ,90% 60,70% 3 100,00% 45,10% voldoende KC NOVA AKA Breda ,30% 60,70% Assistent logistiek medewerker KC NOVA AKA BoZ 1 1 0,00% 60,70% Assistent logistiek medewerker KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% 1 100,00% 45,10% voldoende Assistent Mobiliteitsbranche KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% 6 100,00% 45,10% voldoende Assistent metaal-, elektro- en KC NOVA AKA BoZ ,00% 60,70% voldoende installatietechniek ,00% 60,70% ,10% 45,10% voldoende Helpende Zorg & Welzijn KC MZVZ 5 100,00% 45,20% voldoende Totaal Brood en banket KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende Kapper KC UV 1 1 0,00% 56,50% ,00% 45,20% voldoende Toezicht en veiligheid KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende Administratief medewerker KC PW 2 100,00% 45,20% voldoende Administratief medewerker KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende Particuliere beveiliging KC VP 1 100,00% 45,20% voldoende Medewerker bediening/café-bar KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende Helpende Zorg & Welzijn KC Bedrgrp ,10% 56,50% ,00% 45,20% voldoende KC HZW ,10% 56,50% ,00% 45,20% voldoende KC MZVZ ,00% 45,20% voldoende KC NOVA AKA BoZ ,00% 56,50% ,40% 45,20% voldoende KC NOVA AKA Breda ,30% 56,50% 3 100,00% 45,20% voldoende KC PW 8 100,00% 45,20% voldoende Verkoper KC MZVZ 1 100,00% 45,20% voldoende KC NOVA AKA BoZ ,10% 56,50% ,00% 45,20% voldoende KC NOVA AKA Breda 5 5 0,00% 56,50% Leisure & hospitality KC PW 56,50% 1 100,00% 45,20% voldoende Kapper KC UV ,40% 56,50% ,40% 45,20% voldoende Tandtechniek KC AG ,00% 56,50% 4 100,00% 45,20% voldoende ,90% 56,50% ,80% 45,20% voldoende Allround operator KC AG 1 100,00% 67,30% voldoende Totaal Verzorgende-IG KC VP 1 100,00% 67,30% voldoende Kapper KC UV ,70% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW 1 100,00% 67,30% voldoende Verkoopspecialist KC MZVZ 1 100,00% 67,30% voldoende Kapper KC UV ,00% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Schoonheidsspecialist KC UV ,90% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW ,10% 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende KC PW ,20% 67,30% voldoende Maatschappelijke Zorg KC MZVZ ,50% 65,30% ,10% 67,30% voldoende KC VP 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC MZVZ ,70% 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende KC MZVZ ,30% 67,30% voldoende KC VP 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC Bedrgrp ,00% 65,30% ,00% 67,30% onvoldoende KC MZVZ ,70% 65,30% ,50% 67,30% onvoldoende Schoonheidsspecialist KC UV 3 3 0,00% 65,30% 3 3 0,00% 67,30% onvoldoende ,40% 65,30% ,50% 67,30% onvoldoende Pedagogisch Werk KC Bedrgrp 1 100,00% 67,30% voldoende Totaal Praktijkopleider KC VP ,00% 64,20% 7 100,00% 67,30% voldoende Allround grimeur KC UV ,40% 64,20% ,40% 67,30% onvoldoende Apothekersassistent KC AG ,40% 64,20% ,00% 67,30% voldoende Doktersassistent KC AG ,70% 64,20% ,50% 67,30% voldoende Sociaal-cultureel werker KC MZVZ 1 100,00% 67,30% voldoende Tandartsassistent KC AG ,70% 64,20% ,90% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW ,70% 64,20% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW ,00% 64,20% ,00% 67,30% voldoende Maatschappelijke Zorg KC MZVZ ,00% 64,20% ,10% 67,30% voldoende Maatschappelijke Zorg KC MZVZ ,70% 64,20% 2 100,00% 67,30% voldoende Onderwijsassistent KC PW ,00% 64,20% ,70% 67,30% voldoende Mbo-Verpleegkundige KC VP ,20% 64,20% ,20% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC MZVZ ,00% 64,20% 1 100,00% 67,30% voldoende Mbo-Verpleegkundige KC VP ,00% 64,20% ,00% 67,30% onvoldoende ,40% 64,20% ,80% 67,30% voldoende Eindtotaal Jaarverslag Kellebeek College

20 NIVEAU 3 zonder Bedrijfsgroepen niveau JRcrebo JRopleiding afdeling JD JO totaal result norm DO totaal result norm beoordeling Allround operator KC AG 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC VP 1 100,00% 67,30% voldoende Kapper KC UV ,70% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW 1 100,00% 67,30% voldoende Verkoopspecialist KC MZVZ 1 100,00% 67,30% voldoende Kapper KC UV ,00% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Schoonheidsspecialist KC UV ,90% 65,30% ,00% 67,30% voldoende Pedagogisch Werk KC PW ,10% 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende KC PW ,20% 67,30% voldoende Maatschappelijke Zorg KC MZVZ ,50% 65,30% ,10% 67,30% voldoende KC VP 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC MZVZ ,70% 65,30% 1 100,00% 67,30% voldoende KC MZVZ ,30% 67,30% voldoende KC VP 1 100,00% 67,30% voldoende Verzorgende-IG KC MZVZ ,70% 65,30% ,50% 67,30% onvoldoende Schoonheidsspecialist KC UV 3 3 0,00% 65,30% 3 3 0,00% 67,30% onvoldoende Totaal ,50% 65,30% ,30% 67,30% voldoende Analyse opbrengsten NOVA-AKA Wat betreft de AKA-opleiding is het duidelijk dat er vanuit grofweg 3 doelperspectieven gedacht moet worden als we het hebben over te verwachten rendement. De doelperspectieven zijn kortweg te benoemen als: uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt uitstroom naar een startkwalificerende opleiding uitstroom naar een beschermde werkomgeving Alle opleidingen van AKA voldoen aan het diplomaresultaat. Er is een verbetering zichtbaar t.o.v. het schooljaar De opleidingen AKA (52,3% BoZ en 49,1% Breda), Horeca Assistent (100% BoZ en 71,4% Breda), Aankomend Verkoopmedewerker (100%), Zorghulp (100%) en Assistent Mobiliteitsbranche (100%) voldoen aan de eis van 45,1% De opleidingen Logistiek Medewerker (100%), Verkoper (60%) en Helpende Zorg en Welzijn (71,4 Boz% en 100% Breda) voldoen ook aan de eis van 45,2%. Analyse opbrengsten opleiding Pedagogisch Werk, niveau 3 Het jaar-en diplomaresultaat ligt dit jaar ruim 5% boven de norm dit is een verbetering van 22 % vergeleken met het vorige kalenderjaar. Het aantal studenten dat een verkeerd beeld van de opleiding had is afgenomen en dat komt o.a. door de nauwere samenwerking met de VMBO scholen, voorlichting en meeloopdagen. Ook de rol van de studieloopbaanbegeleider is duidelijker geworden en is tijd voor ingeruimd. De loopbaanbegeleider komt eerder in actie en er wordt eenduidiger met het studieadvies omgegaan. De combi-opleiding Pedagogisch Medewerker-Onderwijsassistent (PM-OA) wordt nog wel als een te zware opleiding ervaren en deze opleiding wordt in het schooljaar ook niet meer aangeboden.. Analyse opbrengsten opleiding Pedagogisch Werk, niveau 4 Het jaar-en diplomaresultaat ligt dit jaar ruim 20% boven de norm. Dit is een kopjaar op de niveau 3 opleiding richting jeugdzorg of gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Deze groep bestaat uit BBL en BOL studenten en zij zijn zeer gemotiveerd vandaar de zeer geringe uitval. Jaarverslag Kellebeek College

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Kellebeek. Nova-Via regio Roosendaal

Kellebeek. Nova-Via regio Roosendaal Kellebeek Nova-Via regio Roosendaal JAARVERSLAG 2013 Pag. 1. Inleiding 2 2. Organisatiestructuur A ROC West-Brabant 3 B Kellebeek College unit Nova en Via regio 4 Roosendaal 3. Inhoudelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Stromen door het onderwijs

Stromen door het onderwijs Stromen door het onderwijs Vanuit het derde leerjaar van het vo 2003/2004 Erik Fleur DUO/IP Juni 2013 1. Inleiding In schooljaar 2003/2004 zaten bijna 200 duizend leerlingen in het derde leerjaar van het

Nadere informatie

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327)

De nieuwe opzet van de AKA/Entreeopleiding in hoofdpunten (meer op http://mbo15.nl/node/327) Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t

Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Entree NT2: Inburgeren en opleiding, succesvol integreren betekent geïntegreerde aanpak t Intake en start Inburgering Intake Informatievoorziening geïntegreerde opleiding Leerroute Start inburgering Verlengde

Nadere informatie

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond

Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2014) in Rijnmond Met ingang van 1 augustus 2014 worden nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Projectplan. 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag. Projectleider. Arno van Houwelingen / Peter Eskens. Deelnemende instellingen

Projectplan. 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag. Projectleider. Arno van Houwelingen / Peter Eskens. Deelnemende instellingen Projectplan 1 - Praktische gegevens Plaats Pilot Den Haag Projectleider Arno van Houwelingen / Peter Eskens Deelnemende instellingen Haagse Hogeschool J. Westerdijkplein - namen en adressen 75 van de deelnemende

Nadere informatie

Informatieavond. OdyZee College 5 oktober 2017

Informatieavond. OdyZee College 5 oktober 2017 Informatieavond OdyZee College 5 oktober 2017 Scalda Goes: College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging College voor Welzijn CIOS Middelburg: College voor Brood en Banket College voor Commerciële

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Sociaal-cultureel werker 10746/91370 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128093 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL

Assistent Horeca, Voeding of Voedingsindustrie BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25252 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Summa College te Eindhoven Reizen (Verkoper reizen) 94090 februari 2013 H3280513/1 Plaats: Utrecht BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 128092 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2017) in Rijnmond De mbo-instellingen zijn zeer terughoudend met de toelating van ongediplomeerde vmbo-leerlingen. Voor ongediplomeerde vmbo-ers loopt

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RONDE 1: Het VO en het MBO

RONDE 1: Het VO en het MBO Verslag 2 e thematische bijeenkomst VSV café d.d. 4 juni 2013 Opbrengst van 2 ronden van gesprekken tussen medewerkers in het onderwijs in het kader van VSV 2012-2015. Het VSV Cafe was geopend van 14.00

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Programma: 19.15 19.30 uur : inloop met koffie/thee 19.30 20.00 uur : informatie met betrekking tot klas van uw zoon/dochter door de eigen mentor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW. Op 19

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2015) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn nieuwe regels voor het mbo van kracht (voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap). Voor de vo-scholen is met

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Informatieavond klas 4

Informatieavond klas 4 Informatieavond klas 4 Praktijkonderwijs Werken naar werk Samen op weg bereikt ieder zijn doel Programma Uitstroomprofielen + vakkenpakket Doorstromen naar arbeid Doorstromen naar entreeonderwijs Algemene

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Operator (Voedingsoperator) Operator (Operator A) Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280562 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

3 oktober 2013. Ouderavond BK4

3 oktober 2013. Ouderavond BK4 3 oktober 2013 Ouderavond BK4 Mevrouw Hartman Mevrouw Van den Broek Mevrouw Larmené Meneer Verhoef Mentoren (opening) (PTA) (modules D&C) (decanaat) PTA (1) (Programma van Toetsing en Afsluiting) PTA is

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland

Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Format eindrapportage Jeugdactieplan Zaanstreek Waterland Legenda kleuren Kleur Toelichting GROEN project is volgens plan verlopen ORANJE er waren knelpunten en/of het project is niet volgens planning

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie

Servicedocument wijziging regelgeving Educatie Servicedocument wijziging regelgeving Educatie In het actieplan mbo Focus op vakmanschap 2011-2015 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving aangekondigd over het educatiebeleid van OCW die in

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt

Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010. Rianne Reichardt Taal en Rekenen - Wat gebeurt er allemaal? Btg MEI 23 april 2010 Rianne Reichardt Wet- en regelgeving Taal- en rekenniveau omhoog Invoering referentiekader Meijerink Invoering centrale examinering taal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL

Assistent verkoop/retail (inclusief Logistiek en Mode & Textiel) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25257 1 jaar Entree BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Binnen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

De visie op het onderwijs van de Entree opleiding is in 1 zin te vangen: Met structuur, begeleiding en onderwijs op maat, werken aan perspectief!

De visie op het onderwijs van de Entree opleiding is in 1 zin te vangen: Met structuur, begeleiding en onderwijs op maat, werken aan perspectief! De visie op het onderwijs van de Entree opleiding is in 1 zin te vangen: Met structuur, begeleiding en onderwijs op maat, werken aan perspectief! Verdeling leerling aantallen: Locatie: Alkmaar: 77 bol

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

Themabijeenkomst Onderwijsresultaten. 15 februari 2017

Themabijeenkomst Onderwijsresultaten. 15 februari 2017 Themabijeenkomst Onderwijsresultaten 15 februari 2017 Inhoud Gebied Onderwijsresultaten Definities indicatoren Normering Illustratie Werkwijze voorjaar 2017 In groepen uiteen voor vragen en verdieping

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie