Verslagjaar (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH)"

Transcriptie

1 Verslag van werkzaamheden en managementrapportage kwaliteitsbeleid Verslagjaar (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Inleiding. Rescue Nederland Groep streeft naar kwaliteitsbewustwording in alle geledingen en naar continue verbetering van haar processen. Dit verslag kan gezien worden als een verantwoording over het gevoerde beleid op het gebied van kwaliteitsmanagement. Sinds 2007 hebben wij de onderwijserkenning voor een aantal Crebo MBO opleidingen. De Raad van bestuur heeft door deze erkenning een extra verantwoordelijkheid gekregen om als schoolbestuur naar de Overheid als niet bekostigde instelling (lees privaat onderwijs) door middel van een jaarverslag (verslag van werkzaamheden) aan haar Wettelijke vereisten te voldoen. Volgens artikel , lid 3 dient een niet-bekostigde instelling een verslag van werkzaamheden aan te leveren. De tekst van deze bepaling luidt: Het in het eerste lid bedoelde bevoegd gezag verstrekt Onze Minister de nodige inlichtingen over de instelling. Het bevoegd gezag doet Onze Minister jaarlijks voor 1 maart een verslag toekomen over de werkzaamheden van de instelling voor zover betrekking hebbend op beroepsopleidingen. Instellingen kunnen grotendeels zelf bepalen hoe ze een verslag van werkzaamheden willen vormgeven. Niettemin is een aantal thema s in de wet vastgelegd. In hetzelfde artikel staat: Het verslag bevat tevens het aantal deelnemers per beroepsopleiding en het aantal uitgereikte certificaten en diploma s als bedoeld in artikel Verder volgt uit artikel van de WEB dat elke instelling een verslag openbaar moet maken waarin een beoordeling is opgenomen (met betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden), de uitkomsten van die beoordeling en het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten. Daarnaast moet de beoordeling van de examens erin zijn opgenomen. Het ligt voor de hand deze informatie eveneens in het verslag van werkzaamheden op te nemen.

2 De volgende onderwerpen worden ondermeer in dit verslag weergegeven: 1. Onderwijs Verantwoording over de omvang van de beroepspraktijkvorming Verantwoording geprogrammeerde en gerealiseerde tijd (alleen voor NBI s die deelnemers hebben ingeschreven met studiefinanciering) Verantwoording melding afwezigheid (l gaan wijzigen per 2010 i.v.m. verzuimloket via BRON. 2. Kwaliteitszorg Gestelde doelen Metingen/onderzoeken Resultaten Voorgenomen veranderingen op grond van resultaten 3. Klachten Aantal klachten Aard van de klachten 4. Examens Uitkomsten examenonderzoek inspectie en eventueel van instelling zelf Eventuele verbetermaatregelen 5. Opbrengstgegevens Doelstellingen Resultaten Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten Sinds de inwerkingtreding van de WOT sluit de inspectie bij de onderzoeksuitvoering aan bij de zelfevaluatie van de instelling. De tekst van de WOT luidt: De inspectie gaat bij een onderzoek als bedoeld in artikel 10, tweede of derde lid, uit van de uitkomsten van een evaluatie van de kwaliteit door of vanwege de instelling, waaronder worden verstaan de uitkomsten van het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door of vanwege de instelling als bedoeld in het verslag omtrent de kwaliteitszorg, bedoeld in artikel van de WEB.

3 Doelstelling van de onderwijsinspectie voor het verslag van werkzaamheden Bij selectief toezicht spelen verantwoordingsdocumenten een cruciale rol. Ten eerste geven deze documenten informatie over het functioneren van een instelling aan de omgeving, de Stakeholders van de instelling. Ten tweede kan met deze documenten tevens verantwoording wordt afgelegd aan het externe toezicht. Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van het externe toezicht. Bij verantwoording is sprake van de volgende elementen: presentatie van geleverde onderwijsprestaties (aan de hand van uitkomsten van metingen en beoordelingen); een vergelijking van de uitkomsten met eerder gestelde doelen (analyse); voorgenomen maatregelen in het licht van de uitkomsten. Naarmate de verantwoordingsdocumenten deze elementen beter onderbouwd bevatten en tevens de elementen voor elk van de opleidingen weergeven, zijn de documenten beter bruikbaar in het externe toezicht, zowel wat betreft het vaststellen van het Toezichtarrangement als het bepalen van de proportionaliteit van het eventuele nader onderzoek. Doelstelling van het kwaliteitsbeleid NEN-EN-ISO 9001:2008 van Rescue Nederland Groep. Doel van dit kwaliteitssysteem is een volledige beheersing van de uit te voeren werkzaamheden, zodat een optimale werksituatie ontstaat en daardoor kwaliteit, veiligheid en arbeidsvoldoening gewaarborgd zijn. Hierdoor zal de juiste communicatie tussen Rescue Nederland Groep en haar afnemers van groot belang zijn om aan de eisen van haar klanten en eventuele wettelijke eisen te kunnen voldoen. Om nu en in de toekomst de nodige wendbaarheid en commerciële aantrekkelijkheid in de markt te behouden, dienen de in dit document omschreven procedures gehanteerd te worden. Bovendien dienen de procedures op gezette tijden getoetst en zo nodig bijgesteld te worden. Verantwoordelijk voor het opzetten en continueren van de kwaliteitszorg is de Raad van Bestuur en in deze gedelegeerd aan de algemeen directeur. Alle medewerkers worden voortdurend gewezen op het belang van het leveren van goede kwaliteit dat aansluit op de door de klant gestelde eisen. Alleen op deze manier kan de kwaliteit gewaarborgd blijven en verbeterpunten goed worden ingevoerd. Draagvlak managementteam Het managementteam van Rescue Nederland steunt het kwaliteitssysteem van harte en zal regelmatig de effectiviteit van het kwaliteitssysteem en de overeengekomen acties onderzoeken. Ook zal zij zorg dragen dat alle middelen welke nodig zijn om continue te kunnen verbeteren en om aan de eisen van de klant te kunnen voldoen beschikbaar worden gesteld. Het registreren en bewaken van het kwaliteitssysteem is gedelegeerd aan de manager business development (MBD) die de benodigde bevoegdheden en zelfstandigheid krijgt om problemen, welke samenhangen met kwaliteitszorg, te onderkennen en na te gaan of de overeengekomen corrigerende maatregelen worden uitgevoerd en effectief zijn in overeenstemming met de klachten- en verbeterprocedure.

4 Eind 2007 is besloten dat er jaarlijks een rapportage wordt uitgebracht. Hiermee wordt ook ingespeeld op de eisen van het Ministerie van OCenW, de Onderwijsinspectie en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (voorheen Paepon) Dit betekent concreet dat het verslag 2010 in het 1e kwartaal 2011 zal verschijnen. Missie en visie. In dit verslagjaar 2010 is de missie ongewijzigd. De visie is aangescherpt naar Kerncompetenties en kernwaarden. Daarnaast zijn enkele toepassingsgebieden opgenomen. De missie luidt; Rescue is een onafhankelijke organisatie, die door kwalitatieve scholing, opleiding, advies en consultancy een bijdrage levert aan de borging van Vakbekwaamheid van semiprofessionals en professionals binnen de sectoren Welzijn, sport, gezondheid en dienstverlening. De tien kernwaarden zijn: Duurzame en vitale groei als A-merk Productmarkt combinaties verder uitbouwen tot een volwaardig kennisinstituut voor de gezondheidszorg, welzijn en sport Respectvol, betrokken en betrouwbaar Servicegericht, probleemoplossend, flexibele en innovatief Gekwalificeerde en vakbekwame medewerkers/docenten Optimale, efficiënte inzet van capaciteit, kennis, mensen en middelen Kunnen concurreren met gelijkwaardige opleidingsinstituten en/of kennisleveranciers waarbij Rescue Nederland een duidelijk onderscheidend vermogen kan aantonen Klantgericht, productgericht en vraag gestuurd Rescue Nederland is een begrip op het gebied van competentiegericht- en praktijkgericht opleiden in Nederland Wij zijn pas tevreden als de klant het ook is Strategische planning. Binnen het MT is regelmatig gesproken over de strategische planning. Het MT bestaat uit de Algemeen directeur en Manager Business Development. Het MT kan op verzoek van de directeur worden aangevuld met de expertise van stafmedewerkers, adviseurs en inhoudsdeskundigen. Omdat strategische development processen belangrijk zijn voor ondermeer het continue verbeteren van onze bedrijfsvoering werd in 2009 besloten een afdeling onderwijs en ontwikkeling op te nemen in de organisatiestructuur. De organisatie is aangepast naar het model van Het Nieuwe Werken. Het organigram is in juli 2010 aangepast. Verbeterpunt: De organisatorische uitbreiding met een docent BPV/ontwikkelaar wordt vanaf 1 januari 2011 ingezet. In 2011 wordt deze formatieplaats opgenomen in het budget van de organisatie. Interne analyse (operationele marketing) Januari 2010 is het besluit genomen onderwijserkenning aan te vragen voor experimentele MBO Beroepsopleidingen bij het procesmanagement MBO2010.Hiermee verbreden wij onze activiteiten en operationele marketingprocessen. De aanvraag in het Crebo Register is april 2010 Goedgekeurd met het Brin nummer 29RH. De volgende beroepsopleidingen worden in gerealiseerd:

5 - Helpende Zorg en Welzijn - Verzorgende IG - Mbo Verpleegkunde In 2011 worden de volgende Mbo opleidingen aangeboden: - Sociaal Pedagogisch werk niveau 3 - Sociaal Pedagogisch werk niveau 4 - Zorghulp niveau 1 - Sport en Bewegingsleider niveau 2 De ambitie van de organisatie is om in 2014 het Mbo aanbod te hebben uitgebreid voor BBL en BOL trajecten in de domeinen Zorg, Welzijn en Dienstverlening. Inschrijving Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) Rescue Nederland Groep staat vanaf april 2010 ingeschreven in het CRKBO. Deze inschrijving is noodzakelijk om erkende beroepsopleidingen BTW vrij te kunnen aanbieden als particulier instituut. Om de inschrijving in het Register te realiseren moest worden voldaan aan de criteria van de gedragscode van de beroepsvereniging PAEPON. Her-certificering ISO , 5 november 2010 In het kader van ISO wordt in het Handboek Kwaliteit gesproken over de verplichting van de directie tot het uitvoeren van interne audits naar alle bedrijfsprocessen. Op 5 november 2010 heeft een volledige her-certificering plaatsgevonden van alle in het rapport gestelde NEN ISO normen. Het volledige rapport is bij de instelling opvraagbaar. Het ISO certificaat is afgegeven door het Nederlands Instituut Kwaliteit Toetsing en Advisering (NIKTA) voor een periode van 3 jaar. Ad1. Onderwijs Verantwoording over de omvang en tevredenheid van de beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming van onze cursisten wordt gevolgd in een van de leerbedrijven van de Frankelandgroep in Schiedam. De instelling heeft een duidelijk opleidings- en aanstellingsbeleid. In verband met de start van het competentiegericht aanbieden van de Mbo opleidingen overeenkomstig de kwalificatie dossiers cohort In het 1 e halfjaar 2010 zijn diverse actiepunten en doelstellingen vastgesteld. Zo is een van de doelstellingen om het instroombeleid van aantallen studenten beperkt te houden. Dit betekent voor 2010 het volgende: Aantal studenten Opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) 15 deelnemers Aantal studenten Opleiding Verzorgende IG (niveau 3) 15 deelnemers De uitstroom MBO zal minimaal op 90% moeten liggen Er vindt een strakke voorselectieronde plaats in samenwerking met het opleidingsinstituut. (Schriftelijke instroomtoets en een criterium gericht interview. De werkbegeleiders en praktijkopleiders krijgen extra deskundigheidsbevordering over de invoering van CGO per 1 oktober De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de school. Afspraken met de directie van de instelling zijn vastgesteld in augustus De omvang van de BPV uren zijn verantwoord in de studiegidsen (vervanging van het OER) en een BPV handboek. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat Rescue Nederland het onderwijs aanbiedt op basis van eerder verworven competenties en als maatwerkproduct voor onze instellingen. Het is dus geen regulier onderwijsaanbod. Studenten werken in een duale vorm gemiddeld 32 uur en zijn in dienst bij de instelling. Ook n 2010 zijn gesprekken gevoerd met de dienst opleidingen en het MT van de BPV zorginstellingen over de invoering en consequenties van CGI, de werkbelasting en de opstelling van een lerende organisatie. Het zijn positieve gesprekken geweest waar de

6 intentie is uitgesproken, te komen tot een leervriendelijk klimaat, ruimte wordt gegeven om te mogen leren en leerling/student te zijn. Duidelijke kansen ter verbetering in Het is landelijk bekend dat het veranderde onderwijssysteem een grote cultuurverandering zal veroorzaken voor alle partijen en die veranderingen zijn niet in een of twee jaar bereikt. Wij hebben echter vertrouwen in en met elkaar de uiteindelijke kwaliteit en rendement van MBO opgeleide zorgprofessionals te vergroten. De tevredenheid van deelnemers over zowel de BPV als de theorie worden mondeling afgenomen en schriftelijk geëvalueerd na afloop van elke studie/blokweek. Vanaf september 2009 zijn wij ook gestart met SLB gesprekken bij de deelnemers. De planning hiervoor is vastgelegd in het studierooster. In 2010 zijn grote verbeteringen aangebracht in het borgen van de kwaliteit van het curriculum en de examenproducten. Natuurlijk worden deze verbeteringen in 2011 geevalueerd. Ad2. Kwaliteitszorg Gestelde doelen, metingen/onderzoeken, resultaten en zich voorgenomen Veranderingen op grond van resultaten Er is bijzonder veel werk verzet naar het verbeteren van de onderwijsprocessen, onderwijsinhoud en de bedrijfsvoering. Zoals eerder vermeld is op 5 november 2010 een volledig onderzoek uitgevoerd voor het ISO certificaat. Juni 2010 heeft HOBEON een onderzoek uitgevoerd naar de EVC standaarden van ons EVC test en talentencentrum. De samenwerking tussen de praktijkinstelling (BPV) en de school is aangescherpt en toegespitst op de wederzijdse verantwoordelijkheden die gesteld worden door de diverse toezichthouders. Maandelijks vind er overleg plaats tussen docententeam en praktijkveld. Er zijn twee workshops georganiseerd door Rescue Nederland over de invoering van CGO en de gevolgen voor het praktijkveld. Ontwikkelingen vanuit het Procesmanagement Mbo2010 werden gecommuniceerd in de examencommissie en onderwijsgroep. De samenstelling van de examencommissie is gecontinueerd en geborgd. De examencommissie komt maandelijks bij elkaar. De examencommissie heeft in 2009 besloten de kwalificerende toetsen in te kopen bij een extern leverancier. Er is gekozen voor de producten van RBA4 (Examenbank van ROC Twente) De examenproducten zijn positief beoordeeld door de inspectie en zijn van uitstekende kwaliteit. Het toetsplan voor 2010 is opgenomen in de diverse studiegidsen. Een vertegenwoordiger van de examencommissie is vast contactpersoon van deze leverancier en maakt gebruik van de uitnodigingen voor de gebruikersdagen. Het algemeen kwaliteitsbeleid stelt ook vast dat er jaarlijks onderzoek gedaan dient te worden naar de tevredenheid van onze klanten en organisatie. Ons eindcijfer bedroeg in 2009 een 7.3. Het tevredenheids onderzoek is openbaar gemaakt op onze website. Er is besloten in 2010 een beperkt tevredenheidonderzoek uit te voeren en in 2011 erkenning aan te vragen bij CEDEO. (onafhankelijke instelling) Ad3. Klachten. Aantal klachten en aard van de klachten. De klachtenprocedure is opgenomen in het Handboek Procedures en Richtlijnen. Gedurende Dit verslagjaar is onze organisatie aangesloten bij de geschillencommissie van de consumentenbond. Wij volgen hier de lijn van onze branche organisatie NRTO. Gelukkig zijn er geen klachten door externen gedeponeerd bij de geschillencommissie. Onze interne klachtenprocedure worden omschreven, geregistreerd, geanalyseerd en verbeterd. Naar aanleiding van de negatieve beoordeling op het onderzoeksrapport naar de kwaliteit van examens voor de opleiding Verzorgende IG (rapport Inspectie augustus 2009) is op verzoek van het Bestuur van Paepon de directie uitgenodigd voor de beargumentering en zienswijze op deze beoordeling.

7 Ad4. Examens Uitkomsten examenonderzoek inspectie en eventueel van instelling zelf Eventuele verbetermaatregelen Op 7 juli 2009 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksteam van de inspectie. Zie hierover de vermelde verantwoording bij examinering. Maart 2009 zijn de officiële erkenningen afgegeven voor de al eerder genoemde Crebo opleidingen. Vanuit de ambitie zal ook in 2010 een uitbreiding van Crebo opleidingen worden aangevraagd als experimentele fase (inmiddels is de erkenning afgegeven op 25 maart 2010) Ad5. Opbrengstgegevens-diplomarendement Doelstellingen, resultaten, voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten Januari 2010 zijn experimentele opleidingen aangevraagd voor het cohort met de volgende Crebo nummers: Sociaal Cultureel Werker Niveau 4 Niet actief in Sport- en bewegingsbegeleider Niveau 2 Niet actief in MBO Verpleegkunde Niveau 4 Actief Verzorgende IG Niveau 3 Actief Zorghulp Niveau 1 Niet actief in Pedagogisch werk Niveau 4 Niet actief in Pedagogisch werker Niveau 4 Niet actief in Pedagogisch werker Niveau 4 Niet actief in Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 Actief Er zijn in 2010 geen nieuwe opleidingen gestart op basis van Eindtermen OER 10426, en Verzuimregistratie en Verzuimloket. Tijdens het gesprek met de inspecteur is aangegeven dat Rescue Nederland haar deelnemers dient aan te melden bij het zogenaamde verzuimloket. Uit betrouwbare bron is echter duidelijk geworden dat deze aanmelding voor het niet bekostigde onderwijs, pas in van toepassing zal zijn. Rescue Nederland heeft geen toegang tot BRON/DUO en kan/wil de gegevens nog niet plaatsen. Natuurlijk zijn er duidelijke afspraken gemaakt over verzuim van studenten tijdens het volgen van de opleiding. Zie hiervoor ook onze studiegidsen. Directie heeft in 2010 twee bijeenkomsten bijgewoond als vertegenwoordiger vanuit de branche organisatie NRTO. Afwijking instroom deelnemers 2009 De instroom van nieuwe deelnemers aan de opleidingen is medio 2009 bijgesteld in verband met een aanpassing naar competentiegericht onderwijs. Wij hebben toen in overleg een tijdelijke instroom gestopt. De planning was om in juni 2009 te starten met de opleiding Verpleegkunde (10 deelnemers) en in september 2009 met een nieuwe opleiding Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende IG.(12 deelnemers) Deze opleidingen zijn gestart in januari en maart Het leerbedrijf heeft hiermee ook meer tijd gekregen om aan de nieuwe instroomeisen te werken en strenger te selecteren. Rescue Nederland heeft hierdoor ruimte gekregen om tot een betere bedrijfsvoering en onderwijsontwikkeling te komen.

8 De organisatie. In deze verslagperiode is het organisatiemodel geëvalueerd en bijgesteld. Op 31 december 2010 zijn de volgende afdelingen actief: 1. Directie en Management 2. Marketing en Communicatie 3. Planning en Logistiek 4. Financieel en Personeel Het aantal medewerkers (Voltijds, deeltijds en Oproep)bedroeg in personen. Rescue Nederland is gevestigd aan de Wijnhaven 52-66, 3011WS Rotterdam. Overlegstructuren: Managementoverleg Maandelijks Werkoverleg Maandelijks Teamoverleg 1 keer per 8 weken Beleidsoverleg 3-4 keer per jaar Financieel overleg manager beheer Maandelijks Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Bedrijfsvoering Regelmatig is gesproken over de afbakening van taken en de daarbij behorende Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In 2010 zijn wederom de strategische doelen geformuleerd en opgenomen in het beleidsplan. Vooral ligt de focus op innovatie van mbo beroepsopleidingen als BVE instelling. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in Competentieprofielen zijn verder ontwikkeld voor de nieuwe taken binnen het organisatiemodel. (senior docent, instructeur, junior docent, programmaleider BVE, MBD, Bureaumanager, Medewerker planning, Medewerker logistiek, Medewerker marketing en communicatie). Intercollegiale toetsing wordt door rescue uitgevoerd in de vorm van lesbeoordelingen en observaties. Jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met docenten. De verantwoording wordt schriftelijk vastgelegd in een kwaliteits volgsysteem. Het MT gaat een development traject aan met het particuliere Mbo beroepsonderwijs. Dit traject zal in eerste instantie gericht zijn naar het verbeteren van de bedrijfsprocessen en het vergroten van de (regionale)samenwerking en bedrijfsleven. In 2010 wordt de samenwerking met de experimentele clusters gevolgd en de bijeenkomsten bijgewoond. Scholing en Opleiding personeel. Nieuwe docenten/trainers volgen een interne scholing didactische vaardigheden. Deze interne scholing telt 12 lesuren. In het afgelopen jaar werden 3 trainingen didactische vaardigheden uitgevoerd. Ongeveer 12 nieuwe medewerkers namen aan deze scholing deel. Rescue Nederland stelt zich ook op als aanbieder van maatwerk scholing voor praktijk- en werkbegeleiders van de aangesloten instellingen en leerbedrijven. Rescue is aangesloten bij de NRTO (brancheorganisatie particulier onderwijs) en onderschrijft de gedragscode. Alle functies binnen de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs dienen deze gedragscode te volgen en maakt ook onderdeel uit van de bedrijfsvoering en beleid. De directie van RN is lid van de Paritaire Commissie van Calibris en vertegenwoordigd de onderwijsgeleding samen met leden van de MBO Raad.

9 Ambitie 2011 Jaarlijks wordt het strategisch beleidsplan geschreven en voorgelegd aan de medewerkers. Voor 2010 is een aanvullende Nota geschreven met als titel De kracht van durven en doorgaan. De reden hiervoor was om de Focus op het beroepsonderwijs, de herstructurering binnen de organisatie van RN en ons examenbureau LITB, scherp te krijgen. Rescue Nederland wil als particulier opleider haar diensten gaan uitbreiden. In willen wij gaan werken als de Leukste en meest Lerende vakschool van Nederland voor het uitbreiden van talenten t.b.v. de zorgsector, welzijnssector en dienstverlening. Tevens spreekt ons de ambitie van de overheid ons wel aan om een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te voeren het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Nederland terug te brengen naar aanvaardbare cijfers ( in 2012) en een consolidatie van het percentage jeugdwerkloosheid. Maar niet in de laatste plaats de kwaliteit van beroepsopleidingen en de aansluiting met de arbeidsmarkt en bedrijfsleven te verhogen zodat een beginnend beroepsbeoefenaar zich goed kan vinden in de context van het vak. Niet alleen de focus op de jeugd maar ook op de ervaren rotten in het vak die ons over enkele jaren massaal gaan verlaten. Laten wij dan werken aan een goed evenwicht tussen vraag en aanbod!

10 Samenvatting Een van de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie is het jaarlijks verstrekken van rendementscijfers. De verantwoording van deze opbrengstgegevens dient gemeld te worden in een schriftelijk verslag van werkzaamheden. Het verslag is de input voor een gesprek dat aan het einde van het jaar wordt gevoerd tussen directie van de school en onderwijsinspectie. In het kader van onze ISO erkenning/registratie (NIKTA) moet de directie ook verantwoording afleggen d.m.v. een schriftelijke managementrapportage. Graag wil ik dit verslag gebruiken voor de verantwoording van ons kwaliteitsbeleid, enerzijds naar de ISO en anderzijds naar de onderwijsinspectie. Kwaliteit is binnen de organisatie steeds meer een beheersbaar proces geworden. Als aanbieder van particulier onderwijs kan je scoren op maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit. Het onderscheidend vermogen tussen bekostigd en niet bekostigd onderwijs zal voor de markt transparant en verantwoord plaats te vinden. Denk hierbij ook aan de ambities van de Overheid en Branchepartijen. Speerpunten worden jaarlijks vastgesteld. Verbeteringen besproken en geëvalueerd. Medewerkers zijn voldoende op de hoogte van beleidsmatige beslissingen die genomen zijn en worden betrokken bij de uitvoering van deze genomen beslissingen. De organisatie is continu in beweging. De markt en business veranderen snel. Van het management worden andere competenties verwacht. De organisatie veranderd naar een schoolorganisatie. In 2010 wordt deze verandering nog duidelijker door de definitieve invoering van competentiegericht onderwijs, de verplichte examens Taal en Rekenen, het kabinetsstandpunt over een Leven Lang Leren, de ontwikkelingen rondom uitstroom, kwalificaties en werkloosheid, etc. Wij zijn er klaar voor en zien deze uitdagingen voor de komende jaren positief tegemoet. Rotterdam, april 2011 Opleidingsinstituut Rescue Nederland Wilfried G. van Rijswoud, Algemeen directeur

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 1 Met dank aan dr. J. Oosterhuis-Geers van het bureau KtweeO, ArtEZ

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. ROC Menso Alting STAAT VAN DE INSTELLING MBO ROC Menso Alting Plaats : Groningen BRIN nummer : 14NZ Onderzoeksnummer : 151332 Datum onderzoek : 8 februari 2013 Datum vaststelling : 26 april 2013 Pagina 2 van 48 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE

INHOUDSOPGAVE. 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram 2 STRATEGISCH BELEID 3 ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN EN GOVERNANCE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BLZ. 3 1 KERNTAKEN EN ORGANISATIE Kerntaak Organisatie Organogram BLZ. 4 2 STRATEGISCH BELEID BLZ. 7 Het strategisch beleidsplan 2010-2014 Externe ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie