Verslagjaar (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslagjaar 2010. (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH)"

Transcriptie

1 Verslag van werkzaamheden en managementrapportage kwaliteitsbeleid Verslagjaar (gedeponeerd in het Internet Schooldossier (ISD) onder Brin 29RH) Inleiding. Rescue Nederland Groep streeft naar kwaliteitsbewustwording in alle geledingen en naar continue verbetering van haar processen. Dit verslag kan gezien worden als een verantwoording over het gevoerde beleid op het gebied van kwaliteitsmanagement. Sinds 2007 hebben wij de onderwijserkenning voor een aantal Crebo MBO opleidingen. De Raad van bestuur heeft door deze erkenning een extra verantwoordelijkheid gekregen om als schoolbestuur naar de Overheid als niet bekostigde instelling (lees privaat onderwijs) door middel van een jaarverslag (verslag van werkzaamheden) aan haar Wettelijke vereisten te voldoen. Volgens artikel , lid 3 dient een niet-bekostigde instelling een verslag van werkzaamheden aan te leveren. De tekst van deze bepaling luidt: Het in het eerste lid bedoelde bevoegd gezag verstrekt Onze Minister de nodige inlichtingen over de instelling. Het bevoegd gezag doet Onze Minister jaarlijks voor 1 maart een verslag toekomen over de werkzaamheden van de instelling voor zover betrekking hebbend op beroepsopleidingen. Instellingen kunnen grotendeels zelf bepalen hoe ze een verslag van werkzaamheden willen vormgeven. Niettemin is een aantal thema s in de wet vastgelegd. In hetzelfde artikel staat: Het verslag bevat tevens het aantal deelnemers per beroepsopleiding en het aantal uitgereikte certificaten en diploma s als bedoeld in artikel Verder volgt uit artikel van de WEB dat elke instelling een verslag openbaar moet maken waarin een beoordeling is opgenomen (met betrokkenheid van onafhankelijke deskundigen en belanghebbenden), de uitkomsten van die beoordeling en het voorgenomen beleid in het licht van de uitkomsten. Daarnaast moet de beoordeling van de examens erin zijn opgenomen. Het ligt voor de hand deze informatie eveneens in het verslag van werkzaamheden op te nemen.

2 De volgende onderwerpen worden ondermeer in dit verslag weergegeven: 1. Onderwijs Verantwoording over de omvang van de beroepspraktijkvorming Verantwoording geprogrammeerde en gerealiseerde tijd (alleen voor NBI s die deelnemers hebben ingeschreven met studiefinanciering) Verantwoording melding afwezigheid (l gaan wijzigen per 2010 i.v.m. verzuimloket via BRON. 2. Kwaliteitszorg Gestelde doelen Metingen/onderzoeken Resultaten Voorgenomen veranderingen op grond van resultaten 3. Klachten Aantal klachten Aard van de klachten 4. Examens Uitkomsten examenonderzoek inspectie en eventueel van instelling zelf Eventuele verbetermaatregelen 5. Opbrengstgegevens Doelstellingen Resultaten Voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten Sinds de inwerkingtreding van de WOT sluit de inspectie bij de onderzoeksuitvoering aan bij de zelfevaluatie van de instelling. De tekst van de WOT luidt: De inspectie gaat bij een onderzoek als bedoeld in artikel 10, tweede of derde lid, uit van de uitkomsten van een evaluatie van de kwaliteit door of vanwege de instelling, waaronder worden verstaan de uitkomsten van het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs door of vanwege de instelling als bedoeld in het verslag omtrent de kwaliteitszorg, bedoeld in artikel van de WEB.

3 Doelstelling van de onderwijsinspectie voor het verslag van werkzaamheden Bij selectief toezicht spelen verantwoordingsdocumenten een cruciale rol. Ten eerste geven deze documenten informatie over het functioneren van een instelling aan de omgeving, de Stakeholders van de instelling. Ten tweede kan met deze documenten tevens verantwoording wordt afgelegd aan het externe toezicht. Dit kan gevolgen hebben voor de inrichting van het externe toezicht. Bij verantwoording is sprake van de volgende elementen: presentatie van geleverde onderwijsprestaties (aan de hand van uitkomsten van metingen en beoordelingen); een vergelijking van de uitkomsten met eerder gestelde doelen (analyse); voorgenomen maatregelen in het licht van de uitkomsten. Naarmate de verantwoordingsdocumenten deze elementen beter onderbouwd bevatten en tevens de elementen voor elk van de opleidingen weergeven, zijn de documenten beter bruikbaar in het externe toezicht, zowel wat betreft het vaststellen van het Toezichtarrangement als het bepalen van de proportionaliteit van het eventuele nader onderzoek. Doelstelling van het kwaliteitsbeleid NEN-EN-ISO 9001:2008 van Rescue Nederland Groep. Doel van dit kwaliteitssysteem is een volledige beheersing van de uit te voeren werkzaamheden, zodat een optimale werksituatie ontstaat en daardoor kwaliteit, veiligheid en arbeidsvoldoening gewaarborgd zijn. Hierdoor zal de juiste communicatie tussen Rescue Nederland Groep en haar afnemers van groot belang zijn om aan de eisen van haar klanten en eventuele wettelijke eisen te kunnen voldoen. Om nu en in de toekomst de nodige wendbaarheid en commerciële aantrekkelijkheid in de markt te behouden, dienen de in dit document omschreven procedures gehanteerd te worden. Bovendien dienen de procedures op gezette tijden getoetst en zo nodig bijgesteld te worden. Verantwoordelijk voor het opzetten en continueren van de kwaliteitszorg is de Raad van Bestuur en in deze gedelegeerd aan de algemeen directeur. Alle medewerkers worden voortdurend gewezen op het belang van het leveren van goede kwaliteit dat aansluit op de door de klant gestelde eisen. Alleen op deze manier kan de kwaliteit gewaarborgd blijven en verbeterpunten goed worden ingevoerd. Draagvlak managementteam Het managementteam van Rescue Nederland steunt het kwaliteitssysteem van harte en zal regelmatig de effectiviteit van het kwaliteitssysteem en de overeengekomen acties onderzoeken. Ook zal zij zorg dragen dat alle middelen welke nodig zijn om continue te kunnen verbeteren en om aan de eisen van de klant te kunnen voldoen beschikbaar worden gesteld. Het registreren en bewaken van het kwaliteitssysteem is gedelegeerd aan de manager business development (MBD) die de benodigde bevoegdheden en zelfstandigheid krijgt om problemen, welke samenhangen met kwaliteitszorg, te onderkennen en na te gaan of de overeengekomen corrigerende maatregelen worden uitgevoerd en effectief zijn in overeenstemming met de klachten- en verbeterprocedure.

4 Eind 2007 is besloten dat er jaarlijks een rapportage wordt uitgebracht. Hiermee wordt ook ingespeeld op de eisen van het Ministerie van OCenW, de Onderwijsinspectie en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (voorheen Paepon) Dit betekent concreet dat het verslag 2010 in het 1e kwartaal 2011 zal verschijnen. Missie en visie. In dit verslagjaar 2010 is de missie ongewijzigd. De visie is aangescherpt naar Kerncompetenties en kernwaarden. Daarnaast zijn enkele toepassingsgebieden opgenomen. De missie luidt; Rescue is een onafhankelijke organisatie, die door kwalitatieve scholing, opleiding, advies en consultancy een bijdrage levert aan de borging van Vakbekwaamheid van semiprofessionals en professionals binnen de sectoren Welzijn, sport, gezondheid en dienstverlening. De tien kernwaarden zijn: Duurzame en vitale groei als A-merk Productmarkt combinaties verder uitbouwen tot een volwaardig kennisinstituut voor de gezondheidszorg, welzijn en sport Respectvol, betrokken en betrouwbaar Servicegericht, probleemoplossend, flexibele en innovatief Gekwalificeerde en vakbekwame medewerkers/docenten Optimale, efficiënte inzet van capaciteit, kennis, mensen en middelen Kunnen concurreren met gelijkwaardige opleidingsinstituten en/of kennisleveranciers waarbij Rescue Nederland een duidelijk onderscheidend vermogen kan aantonen Klantgericht, productgericht en vraag gestuurd Rescue Nederland is een begrip op het gebied van competentiegericht- en praktijkgericht opleiden in Nederland Wij zijn pas tevreden als de klant het ook is Strategische planning. Binnen het MT is regelmatig gesproken over de strategische planning. Het MT bestaat uit de Algemeen directeur en Manager Business Development. Het MT kan op verzoek van de directeur worden aangevuld met de expertise van stafmedewerkers, adviseurs en inhoudsdeskundigen. Omdat strategische development processen belangrijk zijn voor ondermeer het continue verbeteren van onze bedrijfsvoering werd in 2009 besloten een afdeling onderwijs en ontwikkeling op te nemen in de organisatiestructuur. De organisatie is aangepast naar het model van Het Nieuwe Werken. Het organigram is in juli 2010 aangepast. Verbeterpunt: De organisatorische uitbreiding met een docent BPV/ontwikkelaar wordt vanaf 1 januari 2011 ingezet. In 2011 wordt deze formatieplaats opgenomen in het budget van de organisatie. Interne analyse (operationele marketing) Januari 2010 is het besluit genomen onderwijserkenning aan te vragen voor experimentele MBO Beroepsopleidingen bij het procesmanagement MBO2010.Hiermee verbreden wij onze activiteiten en operationele marketingprocessen. De aanvraag in het Crebo Register is april 2010 Goedgekeurd met het Brin nummer 29RH. De volgende beroepsopleidingen worden in gerealiseerd:

5 - Helpende Zorg en Welzijn - Verzorgende IG - Mbo Verpleegkunde In 2011 worden de volgende Mbo opleidingen aangeboden: - Sociaal Pedagogisch werk niveau 3 - Sociaal Pedagogisch werk niveau 4 - Zorghulp niveau 1 - Sport en Bewegingsleider niveau 2 De ambitie van de organisatie is om in 2014 het Mbo aanbod te hebben uitgebreid voor BBL en BOL trajecten in de domeinen Zorg, Welzijn en Dienstverlening. Inschrijving Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) Rescue Nederland Groep staat vanaf april 2010 ingeschreven in het CRKBO. Deze inschrijving is noodzakelijk om erkende beroepsopleidingen BTW vrij te kunnen aanbieden als particulier instituut. Om de inschrijving in het Register te realiseren moest worden voldaan aan de criteria van de gedragscode van de beroepsvereniging PAEPON. Her-certificering ISO , 5 november 2010 In het kader van ISO wordt in het Handboek Kwaliteit gesproken over de verplichting van de directie tot het uitvoeren van interne audits naar alle bedrijfsprocessen. Op 5 november 2010 heeft een volledige her-certificering plaatsgevonden van alle in het rapport gestelde NEN ISO normen. Het volledige rapport is bij de instelling opvraagbaar. Het ISO certificaat is afgegeven door het Nederlands Instituut Kwaliteit Toetsing en Advisering (NIKTA) voor een periode van 3 jaar. Ad1. Onderwijs Verantwoording over de omvang en tevredenheid van de beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming van onze cursisten wordt gevolgd in een van de leerbedrijven van de Frankelandgroep in Schiedam. De instelling heeft een duidelijk opleidings- en aanstellingsbeleid. In verband met de start van het competentiegericht aanbieden van de Mbo opleidingen overeenkomstig de kwalificatie dossiers cohort In het 1 e halfjaar 2010 zijn diverse actiepunten en doelstellingen vastgesteld. Zo is een van de doelstellingen om het instroombeleid van aantallen studenten beperkt te houden. Dit betekent voor 2010 het volgende: Aantal studenten Opleiding Helpende Zorg en Welzijn (niveau 2) 15 deelnemers Aantal studenten Opleiding Verzorgende IG (niveau 3) 15 deelnemers De uitstroom MBO zal minimaal op 90% moeten liggen Er vindt een strakke voorselectieronde plaats in samenwerking met het opleidingsinstituut. (Schriftelijke instroomtoets en een criterium gericht interview. De werkbegeleiders en praktijkopleiders krijgen extra deskundigheidsbevordering over de invoering van CGO per 1 oktober De verantwoordelijkheid hiervoor ligt in eerste instantie bij de school. Afspraken met de directie van de instelling zijn vastgesteld in augustus De omvang van de BPV uren zijn verantwoord in de studiegidsen (vervanging van het OER) en een BPV handboek. Hierbij moet wel worden aangemerkt dat Rescue Nederland het onderwijs aanbiedt op basis van eerder verworven competenties en als maatwerkproduct voor onze instellingen. Het is dus geen regulier onderwijsaanbod. Studenten werken in een duale vorm gemiddeld 32 uur en zijn in dienst bij de instelling. Ook n 2010 zijn gesprekken gevoerd met de dienst opleidingen en het MT van de BPV zorginstellingen over de invoering en consequenties van CGI, de werkbelasting en de opstelling van een lerende organisatie. Het zijn positieve gesprekken geweest waar de

6 intentie is uitgesproken, te komen tot een leervriendelijk klimaat, ruimte wordt gegeven om te mogen leren en leerling/student te zijn. Duidelijke kansen ter verbetering in Het is landelijk bekend dat het veranderde onderwijssysteem een grote cultuurverandering zal veroorzaken voor alle partijen en die veranderingen zijn niet in een of twee jaar bereikt. Wij hebben echter vertrouwen in en met elkaar de uiteindelijke kwaliteit en rendement van MBO opgeleide zorgprofessionals te vergroten. De tevredenheid van deelnemers over zowel de BPV als de theorie worden mondeling afgenomen en schriftelijk geëvalueerd na afloop van elke studie/blokweek. Vanaf september 2009 zijn wij ook gestart met SLB gesprekken bij de deelnemers. De planning hiervoor is vastgelegd in het studierooster. In 2010 zijn grote verbeteringen aangebracht in het borgen van de kwaliteit van het curriculum en de examenproducten. Natuurlijk worden deze verbeteringen in 2011 geevalueerd. Ad2. Kwaliteitszorg Gestelde doelen, metingen/onderzoeken, resultaten en zich voorgenomen Veranderingen op grond van resultaten Er is bijzonder veel werk verzet naar het verbeteren van de onderwijsprocessen, onderwijsinhoud en de bedrijfsvoering. Zoals eerder vermeld is op 5 november 2010 een volledig onderzoek uitgevoerd voor het ISO certificaat. Juni 2010 heeft HOBEON een onderzoek uitgevoerd naar de EVC standaarden van ons EVC test en talentencentrum. De samenwerking tussen de praktijkinstelling (BPV) en de school is aangescherpt en toegespitst op de wederzijdse verantwoordelijkheden die gesteld worden door de diverse toezichthouders. Maandelijks vind er overleg plaats tussen docententeam en praktijkveld. Er zijn twee workshops georganiseerd door Rescue Nederland over de invoering van CGO en de gevolgen voor het praktijkveld. Ontwikkelingen vanuit het Procesmanagement Mbo2010 werden gecommuniceerd in de examencommissie en onderwijsgroep. De samenstelling van de examencommissie is gecontinueerd en geborgd. De examencommissie komt maandelijks bij elkaar. De examencommissie heeft in 2009 besloten de kwalificerende toetsen in te kopen bij een extern leverancier. Er is gekozen voor de producten van RBA4 (Examenbank van ROC Twente) De examenproducten zijn positief beoordeeld door de inspectie en zijn van uitstekende kwaliteit. Het toetsplan voor 2010 is opgenomen in de diverse studiegidsen. Een vertegenwoordiger van de examencommissie is vast contactpersoon van deze leverancier en maakt gebruik van de uitnodigingen voor de gebruikersdagen. Het algemeen kwaliteitsbeleid stelt ook vast dat er jaarlijks onderzoek gedaan dient te worden naar de tevredenheid van onze klanten en organisatie. Ons eindcijfer bedroeg in 2009 een 7.3. Het tevredenheids onderzoek is openbaar gemaakt op onze website. Er is besloten in 2010 een beperkt tevredenheidonderzoek uit te voeren en in 2011 erkenning aan te vragen bij CEDEO. (onafhankelijke instelling) Ad3. Klachten. Aantal klachten en aard van de klachten. De klachtenprocedure is opgenomen in het Handboek Procedures en Richtlijnen. Gedurende Dit verslagjaar is onze organisatie aangesloten bij de geschillencommissie van de consumentenbond. Wij volgen hier de lijn van onze branche organisatie NRTO. Gelukkig zijn er geen klachten door externen gedeponeerd bij de geschillencommissie. Onze interne klachtenprocedure worden omschreven, geregistreerd, geanalyseerd en verbeterd. Naar aanleiding van de negatieve beoordeling op het onderzoeksrapport naar de kwaliteit van examens voor de opleiding Verzorgende IG (rapport Inspectie augustus 2009) is op verzoek van het Bestuur van Paepon de directie uitgenodigd voor de beargumentering en zienswijze op deze beoordeling.

7 Ad4. Examens Uitkomsten examenonderzoek inspectie en eventueel van instelling zelf Eventuele verbetermaatregelen Op 7 juli 2009 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksteam van de inspectie. Zie hierover de vermelde verantwoording bij examinering. Maart 2009 zijn de officiële erkenningen afgegeven voor de al eerder genoemde Crebo opleidingen. Vanuit de ambitie zal ook in 2010 een uitbreiding van Crebo opleidingen worden aangevraagd als experimentele fase (inmiddels is de erkenning afgegeven op 25 maart 2010) Ad5. Opbrengstgegevens-diplomarendement Doelstellingen, resultaten, voorgenomen veranderingen op grond van de resultaten Januari 2010 zijn experimentele opleidingen aangevraagd voor het cohort met de volgende Crebo nummers: Sociaal Cultureel Werker Niveau 4 Niet actief in Sport- en bewegingsbegeleider Niveau 2 Niet actief in MBO Verpleegkunde Niveau 4 Actief Verzorgende IG Niveau 3 Actief Zorghulp Niveau 1 Niet actief in Pedagogisch werk Niveau 4 Niet actief in Pedagogisch werker Niveau 4 Niet actief in Pedagogisch werker Niveau 4 Niet actief in Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 Actief Er zijn in 2010 geen nieuwe opleidingen gestart op basis van Eindtermen OER 10426, en Verzuimregistratie en Verzuimloket. Tijdens het gesprek met de inspecteur is aangegeven dat Rescue Nederland haar deelnemers dient aan te melden bij het zogenaamde verzuimloket. Uit betrouwbare bron is echter duidelijk geworden dat deze aanmelding voor het niet bekostigde onderwijs, pas in van toepassing zal zijn. Rescue Nederland heeft geen toegang tot BRON/DUO en kan/wil de gegevens nog niet plaatsen. Natuurlijk zijn er duidelijke afspraken gemaakt over verzuim van studenten tijdens het volgen van de opleiding. Zie hiervoor ook onze studiegidsen. Directie heeft in 2010 twee bijeenkomsten bijgewoond als vertegenwoordiger vanuit de branche organisatie NRTO. Afwijking instroom deelnemers 2009 De instroom van nieuwe deelnemers aan de opleidingen is medio 2009 bijgesteld in verband met een aanpassing naar competentiegericht onderwijs. Wij hebben toen in overleg een tijdelijke instroom gestopt. De planning was om in juni 2009 te starten met de opleiding Verpleegkunde (10 deelnemers) en in september 2009 met een nieuwe opleiding Helpende Zorg en Welzijn en Verzorgende IG.(12 deelnemers) Deze opleidingen zijn gestart in januari en maart Het leerbedrijf heeft hiermee ook meer tijd gekregen om aan de nieuwe instroomeisen te werken en strenger te selecteren. Rescue Nederland heeft hierdoor ruimte gekregen om tot een betere bedrijfsvoering en onderwijsontwikkeling te komen.

8 De organisatie. In deze verslagperiode is het organisatiemodel geëvalueerd en bijgesteld. Op 31 december 2010 zijn de volgende afdelingen actief: 1. Directie en Management 2. Marketing en Communicatie 3. Planning en Logistiek 4. Financieel en Personeel Het aantal medewerkers (Voltijds, deeltijds en Oproep)bedroeg in personen. Rescue Nederland is gevestigd aan de Wijnhaven 52-66, 3011WS Rotterdam. Overlegstructuren: Managementoverleg Maandelijks Werkoverleg Maandelijks Teamoverleg 1 keer per 8 weken Beleidsoverleg 3-4 keer per jaar Financieel overleg manager beheer Maandelijks Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Bedrijfsvoering Regelmatig is gesproken over de afbakening van taken en de daarbij behorende Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. In 2010 zijn wederom de strategische doelen geformuleerd en opgenomen in het beleidsplan. Vooral ligt de focus op innovatie van mbo beroepsopleidingen als BVE instelling. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in Competentieprofielen zijn verder ontwikkeld voor de nieuwe taken binnen het organisatiemodel. (senior docent, instructeur, junior docent, programmaleider BVE, MBD, Bureaumanager, Medewerker planning, Medewerker logistiek, Medewerker marketing en communicatie). Intercollegiale toetsing wordt door rescue uitgevoerd in de vorm van lesbeoordelingen en observaties. Jaarlijks vinden er functioneringsgesprekken plaats met docenten. De verantwoording wordt schriftelijk vastgelegd in een kwaliteits volgsysteem. Het MT gaat een development traject aan met het particuliere Mbo beroepsonderwijs. Dit traject zal in eerste instantie gericht zijn naar het verbeteren van de bedrijfsprocessen en het vergroten van de (regionale)samenwerking en bedrijfsleven. In 2010 wordt de samenwerking met de experimentele clusters gevolgd en de bijeenkomsten bijgewoond. Scholing en Opleiding personeel. Nieuwe docenten/trainers volgen een interne scholing didactische vaardigheden. Deze interne scholing telt 12 lesuren. In het afgelopen jaar werden 3 trainingen didactische vaardigheden uitgevoerd. Ongeveer 12 nieuwe medewerkers namen aan deze scholing deel. Rescue Nederland stelt zich ook op als aanbieder van maatwerk scholing voor praktijk- en werkbegeleiders van de aangesloten instellingen en leerbedrijven. Rescue is aangesloten bij de NRTO (brancheorganisatie particulier onderwijs) en onderschrijft de gedragscode. Alle functies binnen de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs dienen deze gedragscode te volgen en maakt ook onderdeel uit van de bedrijfsvoering en beleid. De directie van RN is lid van de Paritaire Commissie van Calibris en vertegenwoordigd de onderwijsgeleding samen met leden van de MBO Raad.

9 Ambitie 2011 Jaarlijks wordt het strategisch beleidsplan geschreven en voorgelegd aan de medewerkers. Voor 2010 is een aanvullende Nota geschreven met als titel De kracht van durven en doorgaan. De reden hiervoor was om de Focus op het beroepsonderwijs, de herstructurering binnen de organisatie van RN en ons examenbureau LITB, scherp te krijgen. Rescue Nederland wil als particulier opleider haar diensten gaan uitbreiden. In willen wij gaan werken als de Leukste en meest Lerende vakschool van Nederland voor het uitbreiden van talenten t.b.v. de zorgsector, welzijnssector en dienstverlening. Tevens spreekt ons de ambitie van de overheid ons wel aan om een maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te voeren het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Nederland terug te brengen naar aanvaardbare cijfers ( in 2012) en een consolidatie van het percentage jeugdwerkloosheid. Maar niet in de laatste plaats de kwaliteit van beroepsopleidingen en de aansluiting met de arbeidsmarkt en bedrijfsleven te verhogen zodat een beginnend beroepsbeoefenaar zich goed kan vinden in de context van het vak. Niet alleen de focus op de jeugd maar ook op de ervaren rotten in het vak die ons over enkele jaren massaal gaan verlaten. Laten wij dan werken aan een goed evenwicht tussen vraag en aanbod!

10 Samenvatting Een van de kwaliteitseisen van de onderwijsinspectie is het jaarlijks verstrekken van rendementscijfers. De verantwoording van deze opbrengstgegevens dient gemeld te worden in een schriftelijk verslag van werkzaamheden. Het verslag is de input voor een gesprek dat aan het einde van het jaar wordt gevoerd tussen directie van de school en onderwijsinspectie. In het kader van onze ISO erkenning/registratie (NIKTA) moet de directie ook verantwoording afleggen d.m.v. een schriftelijke managementrapportage. Graag wil ik dit verslag gebruiken voor de verantwoording van ons kwaliteitsbeleid, enerzijds naar de ISO en anderzijds naar de onderwijsinspectie. Kwaliteit is binnen de organisatie steeds meer een beheersbaar proces geworden. Als aanbieder van particulier onderwijs kan je scoren op maatwerk, flexibiliteit en kwaliteit. Het onderscheidend vermogen tussen bekostigd en niet bekostigd onderwijs zal voor de markt transparant en verantwoord plaats te vinden. Denk hierbij ook aan de ambities van de Overheid en Branchepartijen. Speerpunten worden jaarlijks vastgesteld. Verbeteringen besproken en geëvalueerd. Medewerkers zijn voldoende op de hoogte van beleidsmatige beslissingen die genomen zijn en worden betrokken bij de uitvoering van deze genomen beslissingen. De organisatie is continu in beweging. De markt en business veranderen snel. Van het management worden andere competenties verwacht. De organisatie veranderd naar een schoolorganisatie. In 2010 wordt deze verandering nog duidelijker door de definitieve invoering van competentiegericht onderwijs, de verplichte examens Taal en Rekenen, het kabinetsstandpunt over een Leven Lang Leren, de ontwikkelingen rondom uitstroom, kwalificaties en werkloosheid, etc. Wij zijn er klaar voor en zien deze uitdagingen voor de komende jaren positief tegemoet. Rotterdam, april 2011 Opleidingsinstituut Rescue Nederland Wilfried G. van Rijswoud, Algemeen directeur

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2013 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 18 april 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2014 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Amstelveen, 27 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

De Hoefsmid 1, 1851PZ Heiloo VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2016 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

De Hoefsmid 1, 1851PZ Heiloo VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2016 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2016 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Heiloo, 5 mei 2017 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande 2.3. Reikwijdte

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Rescue Nederland. Verzorgende-IG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Rescue Nederland Verzorgende-IG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 29RH Onderzoeksnummer: 280253+283214 Datum onderzoek: 12 februari

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG

KWALITEITSONDERZOEK MBO. 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC RIVOR te Tiel 92640 Helpende Zorg & Welzijn 92650 Maatschappelijke Zorg (Medewerker maatschappelijke zorg) 94830 Verzorgende-IG BRIN: 04CY Onderzoeksnummer: 253817 Onderzoek

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden 2014

Verslag van werkzaamheden 2014 Heering Consultancy Opleidingen B.V. Verslag van werkzaamheden 2014 Januari 2014 - december 2014 Achterveld 14-1-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Organisatie van het onderwijs... 4 2.1 Opleidingen en zijn

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden 2011-2012. Doktersassistente Crebo 91310. Instituut Memo Snoeckgensheuvel 67 3817HL Amersfoort Telefoon: 06-53733132

Verslag van werkzaamheden 2011-2012. Doktersassistente Crebo 91310. Instituut Memo Snoeckgensheuvel 67 3817HL Amersfoort Telefoon: 06-53733132 Verslag van werkzaamheden 2011-2012 Doktersassistente Crebo 91310 Instituut Memo Snoeckgensheuvel 67 3817HL Amersfoort Telefoon: 06-53733132 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Organisatie van het onderwijs...

Nadere informatie

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2015 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM

VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2015 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM VERSLAG VAN WERKZAAMHEDEN 2015 OPPSTAP ZORG EN WELZIJN B.V. BRIN 30VM Heiloo, 12 mei 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 2.1. Profiel OPPstap Zorg en Welzijn 4 2.2. Het voorafgaande 2.3. Reikwijdte

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor diploma-erkenning

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor diploma-erkenning Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666 Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO)

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden. FIND Opleidingen BV. Verslaglegging werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013

Verslag van werkzaamheden. FIND Opleidingen BV. Verslaglegging werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013 Verslag van werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2013 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1. Profiel FIND Opleidingen B.V. 5 1.2. Visie 1.3. Kwaliteitsgebieden 6 2. Verslag van werkzaamheden 7

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Helpende zorg en welzijn KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Helpende zorg en welzijn juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275652 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO ROC TILBURG Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292536 Datum onderzoek : 18 april 2017 Datum vaststelling : 29 juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom

Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom Gegevens deelnemers in Calibris-kwalificaties: instroom, doorstroom, uitstroom en terugstroom 1. Aantal ingeschreven deelnemers per kwalificatie 1, 2 Crebo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Stichting ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat op 20

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006

Regeling experimenten herontwerp kwalificatiestructuur mbo 2005-2006 OCenW-Regelingen Bestemd voor: een insteling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b en artikel 1.4.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB); een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8. van de

Nadere informatie

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR

wetten.nl - Regeling - Subsidieregeling stageplaatsen zorg II - BWBR pagina van 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Subsidieregeling stageplaatsen zorg II [Regeling vervalt per 0-08-0.] Geldend van 3-08-06 t/m heden Regeling van de Minister van

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Optiek (Opticien/Manager) Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276633 Onderzoek uitgevoerd in: Juni, 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden over 2015

Verslag van werkzaamheden over 2015 Verslag van werkzaamheden over 2015 Heads Academy Molslaan 92a 2611 RP Delft I Brin 30LF juni 2016 Voorwoord Voor u ligt het verslag van werkzaamheden van Heads Academy over het jaar 2015. In dit jaarlijks

Nadere informatie

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs Intentieverklaring Kwaliteitsborging brancheonderwijs Partijen ProVoet, vertegenwoordigd door dhr. C. van de Groes, directeur, verder te noemen ProVoet en.. (naam opleider), vertegenwoordigd door. (naam

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College,

Datum 14 december 2015 Betreft Oproep tot gegevenslevering Stagefonds 2015-2016. Geachte voorzitter van het College, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Secretaris generaal Dir. Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt (MEVA) Team FIO Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Management samenvatting examenverslag MBO KCE

Management samenvatting examenverslag MBO KCE Management samenvatting examenverslag MBO KCE 2004 2005 samenvatting Management samenvatting pagina 2 Inleiding Rond de millenniumwisseling bleken er bij verschillende partijen twijfels te bestaan over

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Opleiding Helpende zorg en welzijn MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Leiden te Leiden Opleiding Helpende zorg en welzijn April 2014 H3417218 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 271999 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Ministerie OCW Aan mevr. M. van Bijsterveld-Vliegenthart, Staatssecretaris Postbus 16375 2500 BJ Den Haag OOG voor het MBO staat voor Onafhankelijke Onderwijsgroep voor het MBO ; Een groep onderwijskundig

Nadere informatie

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN

ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN ONDERWIJSTIJD BIJ NIET- BEKOSTIGDE INSTELLINGEN INHOUD Samenvatting 5 1 Vraagstelling en onderzoeksopzet 7 1.1 1.2 Aanleiding tot het onderzoek 7 Wettelijke grondslag voor de norm 7 1.3 Inrichting van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg te Tilburg. Verkoper (Verkoper detailhandel) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Verkoper (Verkoper detailhandel) Juli 2014 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276487 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Examencommissie College voor Welzijn

Jaarverslag 2014. Examencommissie College voor Welzijn Jaarverslag 2014 Examencommissie College voor Welzijn vastgesteld d.d. 12 februari 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding... 5 2. De examencommissie... 6 2.1 Samenstelling examencommissie... 6 2.2 Overzicht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 ROC De Leijgraaf Mbo-Verpleegkundige Plaats : Utrecht BRIN nummer : 28DE Onderzoeksnummer : 292623 Datum onderzoek : 21, 22, 23 en 24 maart 2017 Datum

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017

Leven Lang Ontwikkelen. Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017 Leven Lang Ontwikkelen Erwin Pierik/ Rini Romme april 2017 Diverse relevante trajecten Tweede Kamer: hoorzitting LLL OCW vraagt SBB certificaten aan te reiken. SER adviezen beroepsonderwijs en post- initieel

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN LEER-WERKTRAJECTEN VMBO DEN HAAG, 20 DECEMBER Gezamenlijke afspraken leer-werktrajecten vmbo

GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN LEER-WERKTRAJECTEN VMBO DEN HAAG, 20 DECEMBER Gezamenlijke afspraken leer-werktrajecten vmbo GEZAMENLIJKE AFSPRAKEN LEER-WERKTRAJECTEN VMBO DEN HAAG, 20 DECEMBER 2001 Gezamenlijke afspraken leer-werktrajecten vmbo 1 De onderstaande partijen: 1. Enerzijds de Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Tilburg ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg Plaats : Tilburg BRIN nummer : 25LZ Onderzoeksnummer : 292405 Datum onderzoek : 10 april 2017 Datum vaststelling : 22 mei 2017 INHOUD

Nadere informatie

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4)

Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Besluit van houdende wijziging van de regels omtrent het generiek examenonderdeel Engels voor de middenkader- en specialistenopleiding (mbo-4) Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

pagina 1 van 7 Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (Tekst geldend op: 18-08-2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MEVA/ABA-3072441, houdende regels voor het subsidiëren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Verslag van werkzaamheden. FIND Opleidingen BV. Verslaglegging werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2014

Verslag van werkzaamheden. FIND Opleidingen BV. Verslaglegging werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2014 Verslag van werkzaamheden FIND Opleidingen BV 2014 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1. Profiel FIND Opleidingen B.V. 5 1.2. Visie 1.3. Kwaliteitsgebieden 6 2. Verslag van werkzaamheden 7

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Profit Opleidingen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Profit Opleidingen Plaats : Zwolle BRIN nummer : 26TR Onderzoeksnummer : 280632 en 280634 Datum onderzoek : 5, 9 en 12 februari 2015 en 7 april 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht

Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Technische mbo-opleidingen Flexibel en praktijkgericht Praktijk en techniek Werken en leren combineren centraal In de mbo-opleidingen van ROVC staan de praktijk en techniek écht centraal. De opleidingen

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement

ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT. Onderwijs - en examenreglement ALBEDA COLLEGE UNIT GEZONDHEIDSZORG UNIT WELZIJN EN SPORT Onderwijs - en examenreglement NAAM OPLEIDING : Praktijkopleider BRINNUMMER : 00GT CREBONUMMER : 0890 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Cultureel Werker 4 CREBONUMMER : 10746 NIVEAU : 4, Middenkaderopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging

kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging kwaliteitscriteria voor opleiders in de voetverzorging Toelichting Binnen de pedicurebranche is de afgelopen jaren hard gewerkt aan kwaliteit. Met eigen branchekwalificaties is in een systeem van gedegen

Nadere informatie