Projectplan. Wijkleerteam. Ooststellingwerf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Wijkleerteam. Ooststellingwerf"

Transcriptie

1 Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf

2 Colofon Projectnaam Wijkleerteam Ooststellingwerf Tekst en samenstelling Jelly Vellinga (gemeente Ooststellingwerf) Met medewerking van Truida Meijering (Zorggroep Liante) Truus Kuiper (Zorggroep Liante) Vera van der Boom (ROC Friese Poort) Julia van Dijk (ROC Friese Poort) Bert van Riezen (gemeente Ooststellingwerf) Arjen Bouland (gemeente Ooststellingwerf) Oosterwolde, maart 2015 Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 1

3 Inhoud 1. Inleiding / aanleiding Het Wijkleerteam 4 3. Partners Zorggroep Liante Regionaal Opleidingscentrum Friese Poort Gemeente Ooststellingwerf 5 4. Relaties met externe partijen en projecten Doestellingen Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat merkt de burger ervan? Fases in project / besluitvorming Locatie Begroting Ontwikkelkosten Exploitatiekosten Projectorganisatie Stuurgroep Taken stuurgroep Werkgroep Taken werkgroep Taken en verantwoordelijkheden coördinator / praktijkplanner Taken en verantwoordelijkheden planner Communicatie Communicatiegroepen Communicatie-eisen Kansen, risico s en bedreigingen Kansen Risico s Bedreigingen Evaluatiemomenten Evaluatiepunten 11 Bijlage I Verklaring afkortingen en begrippen Bijlage II Voorbeelden van de diensten / werkzaamheden Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 2

4 Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 3

5 1. Inleiding / aanleiding De transitie van welvaartsstaat naar participatiemaatschappij heeft grote gevolgen. De taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). De veranderingen leiden tot een afname van het aantal zorgvoorzieningen. Door verdwijning van het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 1 t/m 3 krijgen steeds minder mensen een zorgindicatie voor intramurale zorg en is de indicatiestelling voor de extramurale zorg veranderd door verschillende financiële stromingen (WMO en Zvw) terwijl toch ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg nodig is. De burgers merken hiervan de eerste gevolgen al. Ze worden geacht langer thuis te blijven wonen waarbij welzijn en zorg dichtbij georganiseerd moeten worden. Bij voorkeur door eigen kracht en in de directe omgeving, zoals het sociale netwerk, maar ook met behulp van algemene en collectieve voorzieningen. Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorg en vrijwilligers, maar ook die inzet kent zijn grenzen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat de noodzakelijke hulp en diensten worden aangeboden. Er dreigt anders verschraling, eenzaamheid en stil isolement. De nieuwe zorgverlening vraagt een andere manier van denken en doen. Het is een feit dat inwoners worden geconfronteerd met veranderingen binnen zorg en welzijn is. Voor de gemeente heeft dat zondermeer gevolgen in het verlenen van zorg vanuit de WMO (functies huishoudelijke zorg en begeleiding), Participatiewet en Welzijn. Dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar andere vernieuwende initiatieven. Het liefst initiatieven waarin verbindingen worden gemaakt tussen de verschillende organisaties en waar aansluiting wordt gezocht bij de huidige samenwerking. Deze samenwerking is gericht op het opleiden van BOL/BBL-Sers vanuit uitkeringsgerechtigden van het gemeentelijk bestand en door reguliere aanmeldingen bij het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Friese Poort in samenwerking met Zorggroep Liante. 2. Het Wijkleerteam Het Wijkleerteam legt verbinding tussen onderwijs en samenleving door leerlingen, zorgvragers en wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. Het Wijkleerteam biedt aanvullende ondersteuning in welzijn en zorg, zowel in de informele als de formele zorg. Deze diensten dragen niet alleen bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven, maar ook aan de versterking van de zelfredzaamheid van burgers, de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk of dorp. Tegelijkertijd is het Wijkleerteam een plek waar leerlingen opgeleid worden voor Helpende Zorg en Welzijn (HZW), Maatschappelijk Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (MV-IG) en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG). De laatste jaren is het steeds moeilijker voldoende betekenisvolle stageplaatsen te vinden voor deze leerlingen. In het Wijkleerteam krijgen BOL/BBL-Sers stageplaatsen aangeboden. Daarnaast krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich in te zetten voor de eigen samenleving, werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. Jongeren, herintreders en zij-instromers, die vaak geen startkwalificatie hebben en moeilijk werk vinden, krijgen zo een serieuze kans. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 4

6 3. Partners Het project Wijkleerteam wordt uitgevoerd door Zorggroep Liante, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en gemeente Ooststellingwerf. De drie partners hebben ieder belang bij en inbreng in het Wijkleerteam. 3.1 Zorggroep Liante a. Vergroten deelname (participatie) aan de samenleving. b. Verbinding in de buurt. c. Kleine hulpvragen zonder indicatie worden eenvoudig en goedkoop opgelost. d. Inzet op algemene, niet geïndiceerde activiteiten. e. Bieden van scholing en opleiding met perspectief voor hoger niveau en mogelijk werk. f. Streven naar innovatie. g. Aanbieden van Beroepspraktijkvorming (BPV) plaatsen. h. Belang professioneel ondersteuning en vrijwillige ondersteuning. i. Aanbieden van welzijnsactiviteiten zonder indicatie. j. Nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 3.2 ROC Friese Poort a. Aansluiten regionale ontwikkelingen. b. Intensiveren samenwerking met werkveld. c. Aansluiten landelijke ontwikkelingen zorg en welzijn nieuwe stijl (van zorgen voor naar zorgen dat; participatiemaatschappij etc.). d. Curriculum (deels) aanpassen vooruitlopend op de nieuwe kwalificatiedossiers (2016 e.v.). e. Onderwijs aanpassen aan gewenste/vereiste competenties deelnemers. f. Beperken voortijdig schoolverlaten (VSV). g. Genereren extra geaccrediteerde BPV plaatsen. h. Contextrijk opleiden deelnemers. 3.3 Gemeente Ooststellingwerf a. Vergroten deelname (participatie) aan de samenleving. b. Verbinding in de buurt. c. Kleine hulpvragen zonder indicatie worden eenvoudig en goedkoop opgelost. d. Inzet op algemene, niet geïndiceerde voorzieningen. e. Het voorkomen van schooluitval. f. Bieden van scholing en opleiding met perspectief voor hoger niveau en mogelijk werk. g. Streven naar innovatie. h. Instrument bieden aan gebiedsteam. i. Invulling vrijwilligerswerk en tegenprestatie. j. Lagere uitgaven (besparingen in het sociale domein). 4. Relaties met externe partijen en projecten Goede afstemming is nodig met onder andere: - Gebiedsteam - Welzijnsinstelling Stichting Scala - Humanitas - Zonnebloem - Bewonersorganisatie Oosterwolde-Noord (BOON) - Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid - Bewonerscommissie Haerenkwartier - Samenwonen in Noord-Oost (SAWONA) Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 5

7 - Rode Kruis - Caparis - Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) De Friese Wouden - Algemene Nederlandse Bond Ouderen (ANBO) - Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) - Raad van Kerken - Project Voor de wijk, door de wijk In de toekomst kan het project verder uitgroeien en kunnen eventueel meerdere (zorg)aanbieders, instellingen of bedrijven aanhaken. 5. Doelstellingen Het project heeft een aantal doelstellingen (Wat willen we bereiken?), waarvoor activiteiten worden ingezet (Wat gaan we daarvoor doen?) die resultaten opleveren (Wat merkt de burger ervan?). 5.1 Wat willen we bereiken? a. Een concreet aanvullend dienstenaanbod op informele en formele zorg. b. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers. c. Scholing van jongeren en werkzoekenden tot minimaal het niveau van een startkwalificatie. d. Oplossing van een structureel tekort aan stageplaatsen. e. Vermindering van voortijdige schooluitval. f. Werkzoekenden een diploma laten halen door middel van een nieuw kansrijk onderwijsconcept. g. Besparingen in de samenleving. h. Participatie in de maatschappij. i. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid Wat gaan we daarvoor doen? a. Met ingang van 1 september 2015 wordt in Oosterwolde een pilot gestart voor een periode van drie jaar met een optie tot verlenging met nog twee jaar. b. Het Wijkleerteam wordt opgezet met lage startkosten. c. Op termijn is een uitbreiding van het project over Ooststellingwerf mogelijk. d. Er wordt aangesloten bij de behoefte van de wijk. e. Scholing vindt op locatie plaats, de stage in de wijk. f. Mix van jongeren en volwassenen (BOL en BBL-Sers) in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 27 jaar*. g. Er wordt gestart met een mix van niveau 2 - Helpende Zorg en Welzijn (HZW) en niveau 3 - Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) en Maatschappelijke Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (MV-IG). Er worden buddy's gevormd uit de verschillende niveaus. Op termijn is een doorgroei naar niveau 4 en 5 mogelijk. h. Kandidaten worden van te voren gescreend op kans van slagen. i. Voor de deelnemers worden competenties opgesteld. j. Er wordt gestart met maximaal 30 BOL/BBL-Sers leerlingen waarvan minimaal de helft regulier is. k. De deelnemers vanuit de bijstand starten met behoud van uitkering. l. Aan het project worden ook vrijwilligers toegevoegd, bijvoorbeeld vanuit de tegenprestatie. m. Inzet met praktijkovereenkomst (werkleer-/stage-overeenkomst). n. Een enthousiaste geschikte coördinator, praktijkopleider en planner worden geworven. o. Competenties van de coördinator, praktijkopleider en planner worden benoemd. p. Een doorgroei in combinatie met andere opleidingen, zoals techniek en groen, is op termijn een mogelijkheid. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 6

8 * In uitzonderingsgevallen kunnen ook gemotiveerde deelnemers ouder dan 27 jaar meedoen aan het project. 5.3 Wat merkt de burger ervan? a. Leerlingen hebben meer kans op stage, met intensieve begeleiding, een hoger diplomarendement en een betere kans op doorstroom binnen het onderwijs. b. Deelnemers met een uitkering doen arbeidsritme op, volgen een opleiding en worden, waar mogelijk, begeleid naar werk. Dat vergroot hun kans op werk en participatie in de maatschappij. c. Kwetsbare burgers krijgen informele zorg, ervaren minder eenzaamheid en kunnen langer thuis blijven wonen. d. Cliënten voeren zelf de regie. e. Mantelzorgers worden ontlast. f. Het aantal vrijwilligers neemt toe. g. De wijk wordt geactiveerd. Wijkbewoners, leerlingen, instanties en initiatieven (zoals Voor de wijk, door de wijk ) komen op een goede en logische manier bij elkaar. h. Meedoen aan de samenleving. 6. Fases in project / besluitvorming Het project kent verschillende fases met daaraan gekoppeld een tijdpad. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Ontwikkeling, Start Wijkleerteam. voorbereiding en Inventarisatie realisering van het informele/formele Wijkleerteam. activiteiten in de wijk. Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. Oriënteren op de mogelijkheid voor het starten van een Wijkleerteam. Ondertekenen intentieverklaring. augustus 2014 t/m maart 2015 april t/m augustus 2015 Verdere doorontwikkeling van het Wijkleerteam. Implementatie in de organisatiestructuren van de samenwerkende partners. 1 september 2015 september 2015 e.v. Fase 1 - Er worden gesprekken gevoerd met de zorginstelling, de onderwijsinstelling en de gemeente. - Er zijn wijkleerbedrijven bezocht. - De intentieverklaring wordt getekend waarin is aangegeven dat het Wijkleerteam gezamenlijk wordt opgericht. Fase 2 - Het Wijkleerteam wordt ontwikkeld. - Er is een jaarlijks sluitende exploitatiebegroting opgesteld. - Er is een les- en praktijkruimte ingericht. - De samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen wordt ondertekend. In deze overeenkomst zijn artikelen opgenomen over de aard en de duur van de samenwerking en de financiering van het Wijkleerteam. Fase 3 - Op 1 september 2015 gaat het Wijkleerteam van start en is er voldoende werkvoorraad. - Activiteiten worden geïnventariseerd. - Leerlingen zijn geselecteerd en gaan stage lopen in de wijk. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 7

9 Fase 4 Het Wijkleerteam wordt verder opgezet en ontwikkeld. Er wordt toegewerkt naar een implementatie in de organisatiestructuren van de samenwerkende partners. Er vindt evaluatie en monitoring plaats. 7. Locatie Het Wijkleerteam is gevestigd in Oosterwolde en is goed bereikbaar. Er is een lesruimte waar theorie- en praktijklessen gegeven worden. Er is een werk- en gespreksruimte voor de docent en andere begeleiders. Voor de leerlingen is er onderscheidende kleding en zijn er herkenbare fietsen. Vanuit het Wijkleerteam kunnen een groot aantal diensten worden aangeboden. (Zie voor voorbeelden van de diensten / werkzaamheden bijlage II). 8. Begroting De kosten en baten zijn gericht op de ontwikkeling en het opzetten van het Wijkleerteam. We hebben te maken met ontwikkel- en uitvoeringskosten. 8.1 Ontwikkelkosten Voor de bekostiging van de opstart wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur binnen de samenwerkende organisaties. KOSTEN CO-FINANCIERING/BATEN Ontwikkelen Wijkleerteam * De 3 partners * Inrichting ruimte ROC Friese Poort Laptops/tablets Kleding Fietsen + fietstassen Drukwerk Onvoorzien Gemeente (Gids-gelden) TOTAAL TOTAAL *Het betreft de inzet van de uren van de drie partners. 8.2 Exploitatiekosten Voor de uitvoering van het project zijn er jaarlijkse kosten KOSTEN CO-FINANCIERING/BATEN Huur les- en praktijkruimte P.M. Gemeente (Gids-gelden) P.M. Internet en telefonie Gemeente (Gids-gelden) Coördinator/praktijkopleider (32 uur) Zorggroep Liante Planner (20 uur) Zorggroep Liante Opl. kosten jongeren P.M. Studiefinanciering P.M. Opl. kosten uitk. gerechtigden (15) Gemeente (Participatie) Leren met behoud van uitkering (15) Gemeente Stuurgroep/werkgroep De 3 partners Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 8

10 9. Projectorganisatie 9.1 Stuurgroep - Zorggroep Liante: - locatiemanager en opleidingsadviseur - ROC Friese Poort: - Opleidingsmanager Bijzondere Trajecten Zorg en Welzijn (BTZW) - Gemeente: - beleidsmedewerker Taken stuurgroep - Stelt het Projectplan vast en bewaakt de uitvoering van het plan. - Werft subsidie/fondsen en maakt co-financiering zichtbaar. - Stelt het profiel en de taken voor de coördinator, planner en praktijkopleider vast. - Prioriteert activiteiten. - Is eindverantwoordelijk voor de financiën. - Zorgt voor de les- en praktijkruimte, inrichting en de benodigde ICT-toepassingen. 9.2 Werkgroep - Zorggroep Liante: - coördinator/praktijkopleider - planner - ROC Friese Poort: - docent - Gemeente: - accountmanager Taken werkgroep - Wisselt kennis en ervaringen uit om een optimale leersituatie te creëren. - Informeert de Stuurgroep. 9.3 Taken en verantwoordelijkheden coördinator/praktijkopleider - Omschrijft het aanbod wijkactiviteiten en zorgt voor een cliëntenbestand. - Coördineert en zorgt voor voldoende, geschikte leeractiviteiten. - Brengt het leerwerkaanbod in kaart zodat het opleidings- eindniveau haalbaar is. - Inventariseert het aantal beschikbare continue inzetbare BPV-leerplaatsen. - Legt gemaakte afspraken vast. - Coördineert de werving/selectie van de deelnemers. - Zorgt voor de intakegesprekken van de deelnemers. - Zorgt voor het aanleveren van mutaties. - Zorgt voor afgestemde praktijkopdrachten en stage-boek. - Zorgt voor een veilige en goede leeromgeving. - Ontwikkelt de procedure en hulpmiddelen voor de werving. - Is in staat de deelnemers te instrueren / coachen welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. - Bezoekt regelmatig de leerplekken waar de deelnemers in opleiding hun werkervaring opdoen. - Onderhoudt contacten met docenten, deelnemers, planner en externe partijen. - Neemt de planning van de deelnemers door met de docenten. - Is voor de deelnemers van maandag t/m vrijdag op een vastgesteld tijdstip beschikbaar. - Levert een bijdrage aan voorlichting en PR. - Signaleert knelpunten. - Adviseert en onderhoudt contact met de stuurgroep. - Bewaakt de financiën. - Stroomlijnt de processen. - Verzorgt de nazorg van de deelnemers na het behalen van een diploma naar werk of een eerstvolgend BOL-niveau. 9.4 Taken en verantwoordelijkheden planner - Maakt roosterplanning voor de deelnemers. - Zet de cliënt activiteiten in het rooster. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 9

11 - Verwerkt mutaties van de cliënt activiteiten in de roosterplanning. - Maakt een dagelijkse uitdraai van de cliënt activiteiten voor de deelnemers. - Zorgt voor vervanging bij ziekte en verlof. - Signaleert knelpunten in de planning. - Heeft dagelijks contact met de coördinator. - Heeft een signalerende functie ten aanzien van het aantal verzuimmeldingen van de deelnemers. 10. Communicatie In het project is communicatie een wezenlijk aspect. Daarvoor zal een communicatieplan worden opgesteld, gericht op een aantal doelgroepen en moet voldoen aan een aantal eisen Communicatiegroepen - Inwoners - Projectmedewerkers - Medewerkers deelnemende organisaties - Leerlingen en werkzoekenden - Gemeentelijke organisaties - Andere partijen en projecten (zie 4.) - Media 10.2 Communicatie-eisen - Passend bij de doelgroep - Zowel digitaal als op papier - Helder en duidelijk taalgebruik - Visueel aantrekkelijk - Snel - Goedkoop 11. Kansen, risico s en bedreigingen 11.1 Kansen - Vergroten van het dienstenaanbod in de wijk. - Meer en kwalitatief goede stageplekken. - Een sterke samenwerking tussen de zorginstelling, welzijnsinstelling, gemeente en het onderwijs. - Betere integratie van theorie en praktijk. - Boeien en binden van mensen uit de regio voor de zorg. - Invulling van Burgerparticipatie. - Uitstellen van professionele hulpverlening. - Minder voortijdig schoolverlaters, hoog diplomarendement en minder absentie Risico s - Afhaken van een samenwerkende partner. - Onvoldoende aanbod van leerlingen. - Onvoldoende geschikte leeractiviteiten. - Rol en taak van de coördinator in relatie tot docent en andere professionals. - Het Wijkleerteam is niet in te passen in budget en formatie deelnemende organisaties. - Onduidelijk grensgebied tussen commerciële zorg (formele zorg) en de informele zorg van het Wijkleerteam. - Leerlingen doen teveel en komen op een terrein waar ze niet bekwaam voor zijn. - Overbelasting van leerlingen. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 10

12 - Onvoldoende blijvend draagvlak vanuit het management. - Veranderende wet- en regelgeving. - (Wie is verantwoordelijk voor de) Mogelijke verliezen Bedreigingen - Slechte begeleiding van de leerlingen. - Geen sluitende exploitatie. - Overschrijding van het budget. - Niet de juiste mensen op de juiste plaats. - Slechte communicatie. - Ontevreden cliënten. - Samenwerking die te wensen overlaat. De stuurgroep en de coördinator monitoren de kansen, risico s en bedreigingen. Risico s moeten vermeden worden, bedreigingen moeten tijdig gepareerd worden. 12. Evaluatiemomenten Evaluaties vinden regelmatig plaats in zowel de stuurgroep als de werkgroep. De uitkomsten worden vastgelegd. Van daaruit worden verbeterplannen gemaakt Evaluatiepunten Deelnemers - Realisatie aantal deelnemers. - Realisatie per opleiding. - Afgeronde opleidingen. - Doorstroming naar vervolgopleiding, regulier of gesubsidieerd werk. Financiën - Budgetbewaking. - Fondsenwerving. Realisatie - Soort activiteiten op formele en informele zorg. - Aantal activiteiten. - Duur van de activiteiten. - Resultaat van de verleende activiteit. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 11

13 Bijlage I Verklaring afkortingen en begrippen AWBZ BBL-S BOL BPV Gebiedsteam HZW MBO MV-IG Participatiewet Startkwalificatie RMC ROC VIG VSV UWV Wajong Wlz - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - BeroepsBegeleidende Leerweg-Stage - Beroeps Opleidende Leerweg - Beroeps Praktijk Vorming - Een onafhankelijk werkend team dat bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht naar het dorp, werken outreachend en benaderen burgers zo nodig proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de inwoner en werken planmatig. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één gezin/huishouden - één plan - één regisseur. - Helpende Zorg en Welzijn - Middelbaar BeroepsOnderwijs - Maatschappelijk Verzorgende Individuele Gezondheidszorg - Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het Kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren). - Een opleiding op minimaal MBO-2 niveau - Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters - Regionaal OpleidingsCentrum - Verzorgende Individuele Gezondheidszorg - Voortijdig SchoolVerlaten - Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen - De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en hulp nodig hebben bij het vinden of houden van betaald werk. De Wajong gaat vanaf 1 januari 2015 op in de Participatiewet. Vanaf dat moment kunnen jonggehandicapten alleen nog een Wajonguitkering krijgen als ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Andere mensen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit de Participatiewet. - Wet langdurige zorg Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 12

14 WMO Zvw ZZP - Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Zorgverzekeringswet - Zorg Zwaarte Pakket Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 13

15 Bijlage II Voorbeelden van de diensten / werkzaamheden De BOL/BBL-Sers kunnen vanuit hun deskundigheidsniveau Helpende Zorg of Welzijn niveau 2 en Maatschappelijk Verzorgende IG / MV niveau 3, ingezet worden op verschillende activiteiten die gericht zijn op wonen, welzijn en zorg binnen de wijk/dorp. Deze activiteiten worden geïnventariseerd, gecoördineerd en gepland door de coördinator/praktijkopleider en planner. Informele zorg (geen indicatie) 1. Helpende Zorg en Welzijn - Huishoudelijke activiteiten - Wandelen - Boodschappen doen - Huisdier uitlaten - Tuinonderhoud - Klusje/reparaties - Verhuisservice - Wasverzorging - Assisteren bij individuele en groep welzijnsactiviteiten - Brengen en halen restaurant - Begeleiden zwemmen 2. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg/Maatschappelijk Verzorgende - Persoonlijke verzorging - Begeleiden en stimuleren zelfredzaamheid cliënt - Ondersteuning geven in de huishouding - Ondersteuning naar huisarts, apotheek ect. - Begeleiding bij ziekenhuisbezoek - Ondersteuning groepsactiviteiten - Organiseren van activiteiten in de wijk - Assisteren bij individuele welzijnsactiviteiten - Assisteren bij beweegactiviteiten - Begeleiden van leerlingen - Voorlichting, advies en instructie geven - Contacten leggen in de wijk - Participeren in de wijk Formele zorg (wel indicatie) 1. Helpende Zorg en Welzijn - Huishoudelijke zorg - Ondersteuning bij groepsactiviteiten - Ondersteuning bij maaltijden - Koffie/thee zetten Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 14

16 - Individuele activiteiten met cliënten - Eenvoudige persoonlijke verzorging 2. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg/Maatschappelijk Verzorgende - Persoonlijke zorg - Begeleiden en stimuleren zelfredzaamheid van cliënt - Individuele en groep begeleidingsactiviteiten - Bevorderen van woon/leefsituatie - Samenwerken met cliënten, familie en collega s - Communiceren met cliënten, familie, en collega s - Kan ZLP opstellen en uitvoeren - Ondersteuning huisarts/apotheek - Ondersteuning groepsactiviteiten - Organiseren van activiteiten op de wijk binnen de indicatie uren - Overleg familie/mantelzorger - Begeleiden van leerlingen - Voorlichting, advies en instructie geven Ps. Leerlingen VIG/MV in de formele zorg kunnen alle facetten van de opleiding in de stage gaan opdoen. Bovenstaande is slechts een gedeelte van wat zou kunnen. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 15

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS Bijlage 3 CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS LOGO S PARTNERS Inleiding 2 Convenant WijkLeerbedrijf Venray Om de belangen en bevoegdheden binnen het project WijkLeerbedrijf Venray duidelijk

Nadere informatie

Projectplan. WijkLeerbedrijf De Hoven in Winsum

Projectplan. WijkLeerbedrijf De Hoven in Winsum Projectplan WijkLeerbedrijf De Hoven Winsum Projectnaam: Projectleider: Opdrachtgever: WijkLeerbedrijf De Hoven in Winsum Gerda Boersema, strategisch adviseur Calibris Namens Stichting De Hoven: mevrouw

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk

Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Op weg naar een andere vorm van welzijnswerk Van: Johan v.d. Sloot (welzijnsorganisatie STAERK) d.d. 20 september 2012 Geachte raadsleden, Bijgaand stuur ik u deze notitie over een nieuwe vorm van het

Nadere informatie

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept

Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Beleidsregels Tegenprestatie in de Participatiewet ingaande 1 januari 2015 concept Sinds 1 januari 2012 beschikken gemeenten op basis van art.9, lid 1 sub c van de WWB over de mogelijkheid om een Tegenprestatie

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

WijkLeerbedrijf Venray

WijkLeerbedrijf Venray Voorstel WijkLeerbedrijf Venray In samenwerking met de gemeente Venray Calibris Advies Mariël Goffin 11 mei 2015 - Versie 1.1 cco-15-108-mg-sz 1 2 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 4 2. Wat is een WijkLeerbedrijf...

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert!

Zozijn en de Stelselwijzigingen. Zozijn participeert! Zozijn en de Stelselwijzigingen Zozijn participeert! Doel van deze bijeenkomst Informeren over belangrijke veranderingen De impact hiervan op de dienstverlening en cliënten De aanpak van Zozijn Vragen

Nadere informatie

WijkLeerbedrijf Winsum

WijkLeerbedrijf Winsum WijkLeerbedrijf Winsum Samenwerkingsovereenkomst 27 juni 2014 De ondergetekenden, deelnemers aan het project WijkLeerbedrijf Winsum Stichting De Hoven, gevestigd aan de Bedumerweg 2 te Onderdendam, te

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting

Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting Veranderingen in het sociale domein en de rol van kerken Samenvatting We bevinden ons midden in een grote verandering van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Waar voorheen de overheid op het

Nadere informatie

De Wmo en de decentralisaties

De Wmo en de decentralisaties De Wmo en de decentralisaties Presentatie Alice Makkinga Adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inhoud Landelijk programma Aandacht voor iedereen Belangrijke maatschappelijke trends? Belangrijkste wettelijke

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Veranderingen in de zorg Moet ik mij zorgen maken? Else Nobel Waarom het stelsel veranderen? Mensen vullen kwaliteit van leven bij het ouder worden in als: zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Gemeenten krijgen de komende jaren steeds meer taken in de ondersteuning van inwoners

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schiermonnikoog,

De raad van de gemeente Schiermonnikoog, De raad van de gemeente Schiermonnikoog, Gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de Participatiewet, artikel 35, eerste lid, onderdeel e van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond

Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo. Mieke Biemond Vrijwilligers in de zorg voor en ondersteuning van ouderen in de nieuwe Wmo Mieke Biemond Inhoud presentatie Kern- en knelpunten van de nieuwe Wmo Vrijwilligers in Nederland Toekomstagenda Informele zorg

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Visie/Uitgangspunten sociaal domein regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Inleiding De samenleving verandert De vraag naar ondersteuning verandert Nederland verandert (moet veranderen) De financiering

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk

Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Groepsaanbod binnen begeleiding individueel (maatwerk) in de wijk Aanleiding en constatering Overeenkomsten in doelen van clienten binnen maatwerk, individuele begeleiding Verscheidenheid van burgers,

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Sluitende aanpak jongeren. Participatiewet

Sluitende aanpak jongeren. Participatiewet Sluitende aanpak jongeren Participatiewet Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Het gaat meestal goed met jongeren in Noordoostpolder... 3 1.2. Een diploma is geen garantie voor

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014

Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Veranderingen in de langdurige ondersteuning en zorg. Februari 2014 Van een klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving klonk het vanaf de troon op Prinsjesdag. Dat klinkt best mooi,

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis

Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis Mantelzorg en vrijwilligerszorg is de basis - Beuningen - - donderdag 19 november 2015 1 Van Binnenhof naar Beuningen een beeld 2 Waar hebben we het over zelfzorg gebruikelijke zorg Informele zorg professionele

Nadere informatie

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen

De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Inhoudsopgave Titel beleidsnota onder titel (optioneel) De toekomst van gezondheid, zorg, wonen, opvoeden, werk en inkomen Stap voor stap op weg naar een nieuwe samenleving 1 Stap voor stap naar een nieuwe

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking

Risico s voor jongeren met een arbeidsbeperking Op weg van school via gemeente naar uitval met lage arbeidsproductiviteit Op weg van school via gemeente naar De kans dat jongeren na het verlaten van de school aan het kunnen neemt toe als de samening

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Integraal werken met de omgekeerde toets. Pieter-Jan de Jongh Evelien Meester, Stimulansz

Integraal werken met de omgekeerde toets. Pieter-Jan de Jongh Evelien Meester, Stimulansz Integraal werken met de omgekeerde toets Pieter-Jan de Jongh Evelien Meester, Stimulansz Wat is de omgekeerde toets? Stap 1 het effect Wat is het effect dat u wilt bereiken met de jongere? Of nog beter,

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie 1. Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening tegenprestatie participatiewet

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug

NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug NAASTENPARTICIPATIEBELEID ISZ De Brug Dit beleid is in eerste instantie opgesteld voor intramurale cliënten van ISZ De Brug. De vertaalslag naar extramurale cliënten moet nog worden gemaakt. Inleiding

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp.

Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein. Robby Aldenkamp. Buurtsportcoaches en de grote transformaties van het sociale domein Robby Aldenkamp. Drie decentralisaties in het sociale domein: 1. AWBZ WMO 2. Participatiewet 3. Jeugdwet Wat verandert er met ingang

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk...

Ik heb een vraag over. zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... Ik heb een vraag over zorg... ondersteuning... opvoeding... jeugdhulp... mijn arbeidsbeperking... mijn uitkering... werk... 1 Ik heb een laag inkomen en vind het moeilijk om werk te vinden... Ik wil me

Nadere informatie

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Algemene toelichting Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten. Een belanghebbende van achttien jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen

Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opstart met WeHelpen voor (zorg)instellingen Opgesteld door: Vilans in opdracht van coöperatie WeHelpen Datum: 9 juni 2013 Versie: 1.0 Opstart met WeHelpen In dit document bieden we een aantal handvatten

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015

Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 Toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Waterland 2015 Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten, ook als die tegenprestatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo

Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Beleidsnotitie Maatschappelijke stages in Hengelo Hengelo, maart 2009 282843 conceptnotitie Maatschappelijke Stages.doc Pagina 1 van 6 03-06-2009 1. Inleiding Dit document vormt de beleidsvisie van de

Nadere informatie

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING

DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING DEEL I: MAATSCHAPPELIJK MEEDOEN KADERS VOOR VRIJWILLIGE INZET & MANTELZORGONDERSTEUNING 2015-2018 INLEIDING Dit document geeft kaders bij de actieplannen vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning. Het

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp

Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Algemene toelichting Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp Het college is bevoegd een belanghebbende te verplichten naar vermogen een tegenprestatie te verrichten,

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00108 OPSCHRIFT Vergadering van 10 februari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Arno van Kempen Onderwerp Raadsmededeling motie schoolverlatende leerlingen binnen het Voortgezet

Nadere informatie

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding

De wereld van het sociaal domein. Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding De wereld van het sociaal domein Raadsbijeenkomst 28 januari 2014 Eerste bespreking beleidsplannen en De Verbinding Presentatie: Bestaat uit twee onderdelen : Inhoudelijk Financieel Wat komt er op ons

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Meldpunt geen stage. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Meldpunt geen stage Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Wij vinden het van groot belang dat alle jongeren in onze gemeente de kans krijgen zich

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Beleid Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) 2013 en 2014 Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl SZ/JOS Reg.nr.2012/486546

Nadere informatie