Projectplan. Wijkleerteam. Ooststellingwerf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Wijkleerteam. Ooststellingwerf"

Transcriptie

1 Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf

2 Colofon Projectnaam Wijkleerteam Ooststellingwerf Tekst en samenstelling Jelly Vellinga (gemeente Ooststellingwerf) Met medewerking van Truida Meijering (Zorggroep Liante) Truus Kuiper (Zorggroep Liante) Vera van der Boom (ROC Friese Poort) Julia van Dijk (ROC Friese Poort) Bert van Riezen (gemeente Ooststellingwerf) Arjen Bouland (gemeente Ooststellingwerf) Oosterwolde, maart 2015 Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 1

3 Inhoud 1. Inleiding / aanleiding Het Wijkleerteam 4 3. Partners Zorggroep Liante Regionaal Opleidingscentrum Friese Poort Gemeente Ooststellingwerf 5 4. Relaties met externe partijen en projecten Doestellingen Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat merkt de burger ervan? Fases in project / besluitvorming Locatie Begroting Ontwikkelkosten Exploitatiekosten Projectorganisatie Stuurgroep Taken stuurgroep Werkgroep Taken werkgroep Taken en verantwoordelijkheden coördinator / praktijkplanner Taken en verantwoordelijkheden planner Communicatie Communicatiegroepen Communicatie-eisen Kansen, risico s en bedreigingen Kansen Risico s Bedreigingen Evaluatiemomenten Evaluatiepunten 11 Bijlage I Verklaring afkortingen en begrippen Bijlage II Voorbeelden van de diensten / werkzaamheden Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 2

4 Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 3

5 1. Inleiding / aanleiding De transitie van welvaartsstaat naar participatiemaatschappij heeft grote gevolgen. De taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). De veranderingen leiden tot een afname van het aantal zorgvoorzieningen. Door verdwijning van het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) 1 t/m 3 krijgen steeds minder mensen een zorgindicatie voor intramurale zorg en is de indicatiestelling voor de extramurale zorg veranderd door verschillende financiële stromingen (WMO en Zvw) terwijl toch ondersteuning op het gebied van welzijn en zorg nodig is. De burgers merken hiervan de eerste gevolgen al. Ze worden geacht langer thuis te blijven wonen waarbij welzijn en zorg dichtbij georganiseerd moeten worden. Bij voorkeur door eigen kracht en in de directe omgeving, zoals het sociale netwerk, maar ook met behulp van algemene en collectieve voorzieningen. Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op mantelzorg en vrijwilligers, maar ook die inzet kent zijn grenzen. Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat de noodzakelijke hulp en diensten worden aangeboden. Er dreigt anders verschraling, eenzaamheid en stil isolement. De nieuwe zorgverlening vraagt een andere manier van denken en doen. Het is een feit dat inwoners worden geconfronteerd met veranderingen binnen zorg en welzijn is. Voor de gemeente heeft dat zondermeer gevolgen in het verlenen van zorg vanuit de WMO (functies huishoudelijke zorg en begeleiding), Participatiewet en Welzijn. Dat betekent dat de gemeente op zoek moet naar andere vernieuwende initiatieven. Het liefst initiatieven waarin verbindingen worden gemaakt tussen de verschillende organisaties en waar aansluiting wordt gezocht bij de huidige samenwerking. Deze samenwerking is gericht op het opleiden van BOL/BBL-Sers vanuit uitkeringsgerechtigden van het gemeentelijk bestand en door reguliere aanmeldingen bij het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Friese Poort in samenwerking met Zorggroep Liante. 2. Het Wijkleerteam Het Wijkleerteam legt verbinding tussen onderwijs en samenleving door leerlingen, zorgvragers en wijkbewoners met elkaar in contact te brengen. Het Wijkleerteam biedt aanvullende ondersteuning in welzijn en zorg, zowel in de informele als de formele zorg. Deze diensten dragen niet alleen bij aan het verhogen van de kwaliteit van leven, maar ook aan de versterking van de zelfredzaamheid van burgers, de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk of dorp. Tegelijkertijd is het Wijkleerteam een plek waar leerlingen opgeleid worden voor Helpende Zorg en Welzijn (HZW), Maatschappelijk Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (MV-IG) en Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG). De laatste jaren is het steeds moeilijker voldoende betekenisvolle stageplaatsen te vinden voor deze leerlingen. In het Wijkleerteam krijgen BOL/BBL-Sers stageplaatsen aangeboden. Daarnaast krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich in te zetten voor de eigen samenleving, werkervaring op te doen en een opleiding te volgen. Jongeren, herintreders en zij-instromers, die vaak geen startkwalificatie hebben en moeilijk werk vinden, krijgen zo een serieuze kans. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 4

6 3. Partners Het project Wijkleerteam wordt uitgevoerd door Zorggroep Liante, ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en gemeente Ooststellingwerf. De drie partners hebben ieder belang bij en inbreng in het Wijkleerteam. 3.1 Zorggroep Liante a. Vergroten deelname (participatie) aan de samenleving. b. Verbinding in de buurt. c. Kleine hulpvragen zonder indicatie worden eenvoudig en goedkoop opgelost. d. Inzet op algemene, niet geïndiceerde activiteiten. e. Bieden van scholing en opleiding met perspectief voor hoger niveau en mogelijk werk. f. Streven naar innovatie. g. Aanbieden van Beroepspraktijkvorming (BPV) plaatsen. h. Belang professioneel ondersteuning en vrijwillige ondersteuning. i. Aanbieden van welzijnsactiviteiten zonder indicatie. j. Nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid. 3.2 ROC Friese Poort a. Aansluiten regionale ontwikkelingen. b. Intensiveren samenwerking met werkveld. c. Aansluiten landelijke ontwikkelingen zorg en welzijn nieuwe stijl (van zorgen voor naar zorgen dat; participatiemaatschappij etc.). d. Curriculum (deels) aanpassen vooruitlopend op de nieuwe kwalificatiedossiers (2016 e.v.). e. Onderwijs aanpassen aan gewenste/vereiste competenties deelnemers. f. Beperken voortijdig schoolverlaten (VSV). g. Genereren extra geaccrediteerde BPV plaatsen. h. Contextrijk opleiden deelnemers. 3.3 Gemeente Ooststellingwerf a. Vergroten deelname (participatie) aan de samenleving. b. Verbinding in de buurt. c. Kleine hulpvragen zonder indicatie worden eenvoudig en goedkoop opgelost. d. Inzet op algemene, niet geïndiceerde voorzieningen. e. Het voorkomen van schooluitval. f. Bieden van scholing en opleiding met perspectief voor hoger niveau en mogelijk werk. g. Streven naar innovatie. h. Instrument bieden aan gebiedsteam. i. Invulling vrijwilligerswerk en tegenprestatie. j. Lagere uitgaven (besparingen in het sociale domein). 4. Relaties met externe partijen en projecten Goede afstemming is nodig met onder andere: - Gebiedsteam - Welzijnsinstelling Stichting Scala - Humanitas - Zonnebloem - Bewonersorganisatie Oosterwolde-Noord (BOON) - Bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid - Bewonerscommissie Haerenkwartier - Samenwonen in Noord-Oost (SAWONA) Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 5

7 - Rode Kruis - Caparis - Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) De Friese Wouden - Algemene Nederlandse Bond Ouderen (ANBO) - Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) - Raad van Kerken - Project Voor de wijk, door de wijk In de toekomst kan het project verder uitgroeien en kunnen eventueel meerdere (zorg)aanbieders, instellingen of bedrijven aanhaken. 5. Doelstellingen Het project heeft een aantal doelstellingen (Wat willen we bereiken?), waarvoor activiteiten worden ingezet (Wat gaan we daarvoor doen?) die resultaten opleveren (Wat merkt de burger ervan?). 5.1 Wat willen we bereiken? a. Een concreet aanvullend dienstenaanbod op informele en formele zorg. b. Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers. c. Scholing van jongeren en werkzoekenden tot minimaal het niveau van een startkwalificatie. d. Oplossing van een structureel tekort aan stageplaatsen. e. Vermindering van voortijdige schooluitval. f. Werkzoekenden een diploma laten halen door middel van een nieuw kansrijk onderwijsconcept. g. Besparingen in de samenleving. h. Participatie in de maatschappij. i. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid Wat gaan we daarvoor doen? a. Met ingang van 1 september 2015 wordt in Oosterwolde een pilot gestart voor een periode van drie jaar met een optie tot verlenging met nog twee jaar. b. Het Wijkleerteam wordt opgezet met lage startkosten. c. Op termijn is een uitbreiding van het project over Ooststellingwerf mogelijk. d. Er wordt aangesloten bij de behoefte van de wijk. e. Scholing vindt op locatie plaats, de stage in de wijk. f. Mix van jongeren en volwassenen (BOL en BBL-Sers) in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 27 jaar*. g. Er wordt gestart met een mix van niveau 2 - Helpende Zorg en Welzijn (HZW) en niveau 3 - Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) en Maatschappelijke Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (MV-IG). Er worden buddy's gevormd uit de verschillende niveaus. Op termijn is een doorgroei naar niveau 4 en 5 mogelijk. h. Kandidaten worden van te voren gescreend op kans van slagen. i. Voor de deelnemers worden competenties opgesteld. j. Er wordt gestart met maximaal 30 BOL/BBL-Sers leerlingen waarvan minimaal de helft regulier is. k. De deelnemers vanuit de bijstand starten met behoud van uitkering. l. Aan het project worden ook vrijwilligers toegevoegd, bijvoorbeeld vanuit de tegenprestatie. m. Inzet met praktijkovereenkomst (werkleer-/stage-overeenkomst). n. Een enthousiaste geschikte coördinator, praktijkopleider en planner worden geworven. o. Competenties van de coördinator, praktijkopleider en planner worden benoemd. p. Een doorgroei in combinatie met andere opleidingen, zoals techniek en groen, is op termijn een mogelijkheid. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 6

8 * In uitzonderingsgevallen kunnen ook gemotiveerde deelnemers ouder dan 27 jaar meedoen aan het project. 5.3 Wat merkt de burger ervan? a. Leerlingen hebben meer kans op stage, met intensieve begeleiding, een hoger diplomarendement en een betere kans op doorstroom binnen het onderwijs. b. Deelnemers met een uitkering doen arbeidsritme op, volgen een opleiding en worden, waar mogelijk, begeleid naar werk. Dat vergroot hun kans op werk en participatie in de maatschappij. c. Kwetsbare burgers krijgen informele zorg, ervaren minder eenzaamheid en kunnen langer thuis blijven wonen. d. Cliënten voeren zelf de regie. e. Mantelzorgers worden ontlast. f. Het aantal vrijwilligers neemt toe. g. De wijk wordt geactiveerd. Wijkbewoners, leerlingen, instanties en initiatieven (zoals Voor de wijk, door de wijk ) komen op een goede en logische manier bij elkaar. h. Meedoen aan de samenleving. 6. Fases in project / besluitvorming Het project kent verschillende fases met daaraan gekoppeld een tijdpad. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Ontwikkeling, Start Wijkleerteam. voorbereiding en Inventarisatie realisering van het informele/formele Wijkleerteam. activiteiten in de wijk. Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst. Oriënteren op de mogelijkheid voor het starten van een Wijkleerteam. Ondertekenen intentieverklaring. augustus 2014 t/m maart 2015 april t/m augustus 2015 Verdere doorontwikkeling van het Wijkleerteam. Implementatie in de organisatiestructuren van de samenwerkende partners. 1 september 2015 september 2015 e.v. Fase 1 - Er worden gesprekken gevoerd met de zorginstelling, de onderwijsinstelling en de gemeente. - Er zijn wijkleerbedrijven bezocht. - De intentieverklaring wordt getekend waarin is aangegeven dat het Wijkleerteam gezamenlijk wordt opgericht. Fase 2 - Het Wijkleerteam wordt ontwikkeld. - Er is een jaarlijks sluitende exploitatiebegroting opgesteld. - Er is een les- en praktijkruimte ingericht. - De samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen wordt ondertekend. In deze overeenkomst zijn artikelen opgenomen over de aard en de duur van de samenwerking en de financiering van het Wijkleerteam. Fase 3 - Op 1 september 2015 gaat het Wijkleerteam van start en is er voldoende werkvoorraad. - Activiteiten worden geïnventariseerd. - Leerlingen zijn geselecteerd en gaan stage lopen in de wijk. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 7

9 Fase 4 Het Wijkleerteam wordt verder opgezet en ontwikkeld. Er wordt toegewerkt naar een implementatie in de organisatiestructuren van de samenwerkende partners. Er vindt evaluatie en monitoring plaats. 7. Locatie Het Wijkleerteam is gevestigd in Oosterwolde en is goed bereikbaar. Er is een lesruimte waar theorie- en praktijklessen gegeven worden. Er is een werk- en gespreksruimte voor de docent en andere begeleiders. Voor de leerlingen is er onderscheidende kleding en zijn er herkenbare fietsen. Vanuit het Wijkleerteam kunnen een groot aantal diensten worden aangeboden. (Zie voor voorbeelden van de diensten / werkzaamheden bijlage II). 8. Begroting De kosten en baten zijn gericht op de ontwikkeling en het opzetten van het Wijkleerteam. We hebben te maken met ontwikkel- en uitvoeringskosten. 8.1 Ontwikkelkosten Voor de bekostiging van de opstart wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur binnen de samenwerkende organisaties. KOSTEN CO-FINANCIERING/BATEN Ontwikkelen Wijkleerteam * De 3 partners * Inrichting ruimte ROC Friese Poort Laptops/tablets Kleding Fietsen + fietstassen Drukwerk Onvoorzien Gemeente (Gids-gelden) TOTAAL TOTAAL *Het betreft de inzet van de uren van de drie partners. 8.2 Exploitatiekosten Voor de uitvoering van het project zijn er jaarlijkse kosten KOSTEN CO-FINANCIERING/BATEN Huur les- en praktijkruimte P.M. Gemeente (Gids-gelden) P.M. Internet en telefonie Gemeente (Gids-gelden) Coördinator/praktijkopleider (32 uur) Zorggroep Liante Planner (20 uur) Zorggroep Liante Opl. kosten jongeren P.M. Studiefinanciering P.M. Opl. kosten uitk. gerechtigden (15) Gemeente (Participatie) Leren met behoud van uitkering (15) Gemeente Stuurgroep/werkgroep De 3 partners Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 8

10 9. Projectorganisatie 9.1 Stuurgroep - Zorggroep Liante: - locatiemanager en opleidingsadviseur - ROC Friese Poort: - Opleidingsmanager Bijzondere Trajecten Zorg en Welzijn (BTZW) - Gemeente: - beleidsmedewerker Taken stuurgroep - Stelt het Projectplan vast en bewaakt de uitvoering van het plan. - Werft subsidie/fondsen en maakt co-financiering zichtbaar. - Stelt het profiel en de taken voor de coördinator, planner en praktijkopleider vast. - Prioriteert activiteiten. - Is eindverantwoordelijk voor de financiën. - Zorgt voor de les- en praktijkruimte, inrichting en de benodigde ICT-toepassingen. 9.2 Werkgroep - Zorggroep Liante: - coördinator/praktijkopleider - planner - ROC Friese Poort: - docent - Gemeente: - accountmanager Taken werkgroep - Wisselt kennis en ervaringen uit om een optimale leersituatie te creëren. - Informeert de Stuurgroep. 9.3 Taken en verantwoordelijkheden coördinator/praktijkopleider - Omschrijft het aanbod wijkactiviteiten en zorgt voor een cliëntenbestand. - Coördineert en zorgt voor voldoende, geschikte leeractiviteiten. - Brengt het leerwerkaanbod in kaart zodat het opleidings- eindniveau haalbaar is. - Inventariseert het aantal beschikbare continue inzetbare BPV-leerplaatsen. - Legt gemaakte afspraken vast. - Coördineert de werving/selectie van de deelnemers. - Zorgt voor de intakegesprekken van de deelnemers. - Zorgt voor het aanleveren van mutaties. - Zorgt voor afgestemde praktijkopdrachten en stage-boek. - Zorgt voor een veilige en goede leeromgeving. - Ontwikkelt de procedure en hulpmiddelen voor de werving. - Is in staat de deelnemers te instrueren / coachen welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden. - Bezoekt regelmatig de leerplekken waar de deelnemers in opleiding hun werkervaring opdoen. - Onderhoudt contacten met docenten, deelnemers, planner en externe partijen. - Neemt de planning van de deelnemers door met de docenten. - Is voor de deelnemers van maandag t/m vrijdag op een vastgesteld tijdstip beschikbaar. - Levert een bijdrage aan voorlichting en PR. - Signaleert knelpunten. - Adviseert en onderhoudt contact met de stuurgroep. - Bewaakt de financiën. - Stroomlijnt de processen. - Verzorgt de nazorg van de deelnemers na het behalen van een diploma naar werk of een eerstvolgend BOL-niveau. 9.4 Taken en verantwoordelijkheden planner - Maakt roosterplanning voor de deelnemers. - Zet de cliënt activiteiten in het rooster. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 9

11 - Verwerkt mutaties van de cliënt activiteiten in de roosterplanning. - Maakt een dagelijkse uitdraai van de cliënt activiteiten voor de deelnemers. - Zorgt voor vervanging bij ziekte en verlof. - Signaleert knelpunten in de planning. - Heeft dagelijks contact met de coördinator. - Heeft een signalerende functie ten aanzien van het aantal verzuimmeldingen van de deelnemers. 10. Communicatie In het project is communicatie een wezenlijk aspect. Daarvoor zal een communicatieplan worden opgesteld, gericht op een aantal doelgroepen en moet voldoen aan een aantal eisen Communicatiegroepen - Inwoners - Projectmedewerkers - Medewerkers deelnemende organisaties - Leerlingen en werkzoekenden - Gemeentelijke organisaties - Andere partijen en projecten (zie 4.) - Media 10.2 Communicatie-eisen - Passend bij de doelgroep - Zowel digitaal als op papier - Helder en duidelijk taalgebruik - Visueel aantrekkelijk - Snel - Goedkoop 11. Kansen, risico s en bedreigingen 11.1 Kansen - Vergroten van het dienstenaanbod in de wijk. - Meer en kwalitatief goede stageplekken. - Een sterke samenwerking tussen de zorginstelling, welzijnsinstelling, gemeente en het onderwijs. - Betere integratie van theorie en praktijk. - Boeien en binden van mensen uit de regio voor de zorg. - Invulling van Burgerparticipatie. - Uitstellen van professionele hulpverlening. - Minder voortijdig schoolverlaters, hoog diplomarendement en minder absentie Risico s - Afhaken van een samenwerkende partner. - Onvoldoende aanbod van leerlingen. - Onvoldoende geschikte leeractiviteiten. - Rol en taak van de coördinator in relatie tot docent en andere professionals. - Het Wijkleerteam is niet in te passen in budget en formatie deelnemende organisaties. - Onduidelijk grensgebied tussen commerciële zorg (formele zorg) en de informele zorg van het Wijkleerteam. - Leerlingen doen teveel en komen op een terrein waar ze niet bekwaam voor zijn. - Overbelasting van leerlingen. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 10

12 - Onvoldoende blijvend draagvlak vanuit het management. - Veranderende wet- en regelgeving. - (Wie is verantwoordelijk voor de) Mogelijke verliezen Bedreigingen - Slechte begeleiding van de leerlingen. - Geen sluitende exploitatie. - Overschrijding van het budget. - Niet de juiste mensen op de juiste plaats. - Slechte communicatie. - Ontevreden cliënten. - Samenwerking die te wensen overlaat. De stuurgroep en de coördinator monitoren de kansen, risico s en bedreigingen. Risico s moeten vermeden worden, bedreigingen moeten tijdig gepareerd worden. 12. Evaluatiemomenten Evaluaties vinden regelmatig plaats in zowel de stuurgroep als de werkgroep. De uitkomsten worden vastgelegd. Van daaruit worden verbeterplannen gemaakt Evaluatiepunten Deelnemers - Realisatie aantal deelnemers. - Realisatie per opleiding. - Afgeronde opleidingen. - Doorstroming naar vervolgopleiding, regulier of gesubsidieerd werk. Financiën - Budgetbewaking. - Fondsenwerving. Realisatie - Soort activiteiten op formele en informele zorg. - Aantal activiteiten. - Duur van de activiteiten. - Resultaat van de verleende activiteit. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 11

13 Bijlage I Verklaring afkortingen en begrippen AWBZ BBL-S BOL BPV Gebiedsteam HZW MBO MV-IG Participatiewet Startkwalificatie RMC ROC VIG VSV UWV Wajong Wlz - Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - BeroepsBegeleidende Leerweg-Stage - Beroeps Opleidende Leerweg - Beroeps Praktijk Vorming - Een onafhankelijk werkend team dat bestaat uit medewerkers vanuit verschillende disciplines die integraal werken binnen het brede sociale domein. Zij zijn het gezicht naar het dorp, werken outreachend en benaderen burgers zo nodig proactief. Zij stimuleren de eigen kracht van de inwoner en werken planmatig. Dit gebeurt vanuit het uitgangspunt één gezin/huishouden - één plan - één regisseur. - Helpende Zorg en Welzijn - Middelbaar BeroepsOnderwijs - Maatschappelijk Verzorgende Individuele Gezondheidszorg - Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. Met deze wet wil het Kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan (participeren). - Een opleiding op minimaal MBO-2 niveau - Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters - Regionaal OpleidingsCentrum - Verzorgende Individuele Gezondheidszorg - Voortijdig SchoolVerlaten - Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen - De Wajong is voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen en hulp nodig hebben bij het vinden of houden van betaald werk. De Wajong gaat vanaf 1 januari 2015 op in de Participatiewet. Vanaf dat moment kunnen jonggehandicapten alleen nog een Wajonguitkering krijgen als ze duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Andere mensen kunnen in aanmerking komen voor een uitkering uit de Participatiewet. - Wet langdurige zorg Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 12

14 WMO Zvw ZZP - Wet Maatschappelijke Ondersteuning - Zorgverzekeringswet - Zorg Zwaarte Pakket Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 13

15 Bijlage II Voorbeelden van de diensten / werkzaamheden De BOL/BBL-Sers kunnen vanuit hun deskundigheidsniveau Helpende Zorg of Welzijn niveau 2 en Maatschappelijk Verzorgende IG / MV niveau 3, ingezet worden op verschillende activiteiten die gericht zijn op wonen, welzijn en zorg binnen de wijk/dorp. Deze activiteiten worden geïnventariseerd, gecoördineerd en gepland door de coördinator/praktijkopleider en planner. Informele zorg (geen indicatie) 1. Helpende Zorg en Welzijn - Huishoudelijke activiteiten - Wandelen - Boodschappen doen - Huisdier uitlaten - Tuinonderhoud - Klusje/reparaties - Verhuisservice - Wasverzorging - Assisteren bij individuele en groep welzijnsactiviteiten - Brengen en halen restaurant - Begeleiden zwemmen 2. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg/Maatschappelijk Verzorgende - Persoonlijke verzorging - Begeleiden en stimuleren zelfredzaamheid cliënt - Ondersteuning geven in de huishouding - Ondersteuning naar huisarts, apotheek ect. - Begeleiding bij ziekenhuisbezoek - Ondersteuning groepsactiviteiten - Organiseren van activiteiten in de wijk - Assisteren bij individuele welzijnsactiviteiten - Assisteren bij beweegactiviteiten - Begeleiden van leerlingen - Voorlichting, advies en instructie geven - Contacten leggen in de wijk - Participeren in de wijk Formele zorg (wel indicatie) 1. Helpende Zorg en Welzijn - Huishoudelijke zorg - Ondersteuning bij groepsactiviteiten - Ondersteuning bij maaltijden - Koffie/thee zetten Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 14

16 - Individuele activiteiten met cliënten - Eenvoudige persoonlijke verzorging 2. Verzorgende Individuele Gezondheidszorg/Maatschappelijk Verzorgende - Persoonlijke zorg - Begeleiden en stimuleren zelfredzaamheid van cliënt - Individuele en groep begeleidingsactiviteiten - Bevorderen van woon/leefsituatie - Samenwerken met cliënten, familie en collega s - Communiceren met cliënten, familie, en collega s - Kan ZLP opstellen en uitvoeren - Ondersteuning huisarts/apotheek - Ondersteuning groepsactiviteiten - Organiseren van activiteiten op de wijk binnen de indicatie uren - Overleg familie/mantelzorger - Begeleiden van leerlingen - Voorlichting, advies en instructie geven Ps. Leerlingen VIG/MV in de formele zorg kunnen alle facetten van de opleiding in de stage gaan opdoen. Bovenstaande is slechts een gedeelte van wat zou kunnen. Projectplan Wijkleerteam Ooststellingwerf 15

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl

Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel. www.nji.nl Wegwijs in de Transities van het jeugdstelsel www.nji.nl Het Nederlands Jeugdinstituut is het expertise centrum voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Wij werken samen met gemeenten op basis van wetenschappelijke

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie