BPV-WIJZER OPLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPV-WIJZER OPLEIDING"

Transcriptie

1 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013

2 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? VOOR EN BIJ AANVANG VAN DE BPV: PLAN TIJDENS DE BPV: DO & CHECK NA DE BPV: ACT 9 HOOFDSTUK 2 HOE GAAT DE BEGELEIDING EN ONTWIKKELINGSGERICHTE BEOORDELING TIJDENS DE BPV? DE ROL VAN DE BPV-DOCENT DE ROL VAN DE WERKBEGELEIDER DE ROL VAN DE DEELNEMER GESPREKKEN TIJDENS DE BPV 13 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOE GAAT DE KWALIFICERENDE BEOORDELING IN JE OPLEIDNG? 14 WELKE REGELS EN AFSPRAKEN GELDEN TIJDENS DE BPV? 15 BIJLAGE I KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN 19 BIJLAGE II LEREN, BEGELEIDEN EN BEOORDELEN IN COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS 20 BIJLAGE III TAKEN BINNEN DE PDCA-CYCLUS IN DE BPV 21 BIJLAGE IV VAN BEGELEID NAAR ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN VAN 23 DE STUDENT TIJDENS DE BEROEPSPRAKTIJKVORMING BIJLAGE V WOORDENLIJST 28 SCHOOLDEEL 32

3 3

4 4 INLEIDING Voor je ligt de BPV-wijzer. Zoals de titel zegt, wijst deze je de weg door de BeroepsPraktijkVorming tijdens je opleiding. De BPV-wijzer bestaat uit een algemeen deel en een schooldeel. Het algemene deel geldt voor alle scholen met de competentiegerichte opleiding Verzorgende-IG/ mbo- Verpleegkundige in de regio Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel. Hierin kun je lezen hoe je tijdens de BPV gaat leren en hoe wij je vanuit school en de BPV-instelling gaan begeleiden en beoordelen. Het schooldeel geeft informatie over hoe de school waar jij op zit de BPV precies invult. In dit deel staan ook de formulieren en hulpmiddelen waar jij gebruik van moet maken. Algemeen deel De opleiding Verzorgende-IG/ mbo-verpleegkundige is erop gericht je op te leiden tot een competente arbeidskracht en je voor te bereiden op je taak in de maatschappij. Beroepspraktijkvorming is een belangrijk deel van je opleiding. Op school wordt je voorbereid op de verschillende werkzaamheden, maar op de werkplek doe je praktijkervaring op. Je ervaart wat het is om werknemer te zijn en verwerft al doende de competenties die je nodig hebt om een zorgvrager/cliënt te kunnen ondersteunen bij de zorg en begeleiding. Om te kunnen leren tijdens de beroepspraktijkvorming werk je aan opdrachten die je krijgt vanuit je school. Tijdens het leerproces doorloop je steeds een aantal stappen: plan do check act. Over deze stappen in het leerproces kun je meer lezen in hoofdstuk 1. Leren doe je niet alleen. Tijdens de beroepspraktijkvorming krijg je begeleiding van één of meer docenten van school en van begeleiders uit de praktijk. Zij helpen je de opdrachten om te zetten naar concrete activiteiten op je werkplek die passen bij jouw leervraag en leerstijl. Op de werkplek krijg je begeleiding bij het uitvoeren van activiteiten. Tijdens de beroepspraktijkvorming komen begeleiders ook tot een beoordeling van je competentieontwikkeling, die jullie regelmatig bespreken. In hoofdstuk 2 lees je meer over met welke begeleiders je te maken krijgt en welke taken zij hebben in je leerproces en bij de ontwikkelingsgerichte beoordeling. Ook leggen we uit welke BPV-gesprekken er zijn en wat van jou gevraagd wordt bij deze gesprekken.

5 5 Hoofdstuk 1 en 2 gaan over leren, begeleiden en ontwikkelingsgericht beoordelen tijdens de beroepspraktijkvorming. In hoofdstuk 3 staan we kort stil bij de kwalificerende beoordeling. Door middel van kwalificerende beoordeling stellen we vast of je daadwerkelijk beroepsbekwaam bent en je de opleiding kunt afronden met het diploma Verzorgende-IG of mbo-verpleegkundige. In het vierde en laatste hoofdstuk van het algemene deel staan de regels die gelden tijdens de beroepspraktijkvorming. In de hoofdstukken van het algemene deel verwijzen we soms naar bijlagen. In bijlage I staat wat je moet kunnen als Verzorgende-IG/ mbo-verpleegkundige. Bijlage II geeft weer hoe de samenhang is tussen leren, begeleiden en beoordelen tijdens de opleiding. Bijlage III is een schematische weergave van de rollen van alle betrokkenen bij jouw leerproces. Bijlage IV geeft een overzicht hoe de leerjaren zijn opgebouwd, hierin kun je lezen wat er van jou wordt verwacht tijdens de BPV. In bijlage V staat een woordenlijst met de betekenis van begrippen en afkortingen die vaak gebruikt worden in competentiegericht opleiden. Schooldeel In het schooldeel staat informatie over de beroepspraktijkvorming van jouw school: Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort of ROC Menso Alting. Hierin vind je bijvoorbeeld de BPVopdrachten, de formulieren die je moet gebruiken en de hulpmiddelen die je nodig hebt, zoals een boek of digitaal instrument. Wij hopen dat deze BPV-wijzer je duidelijk de weg wijst tijdens de beroepspraktijkvorming. Vergeet niet dat je altijd terecht kunt bij één van de begeleiders van school of de BPV-instelling als je ergens mee zit. We wensen je veel succes en plezier tijdens je BPV!

6 6 ALGEMEEN DEEL

7 7 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? Beroepspraktijkvorming betekent dat je voor een periode van tien weken of langer, enkele dagen per week of de hele week, al doende aan het leren bent in een zorginstelling. Zo verwerf je de competenties die je nodig hebt om een zorgvrager/cliënt te kunnen ondersteunen bij de zorg en begeleiding (zie bijlage I). Je leert van het dagelijks opwerken met ervaren collega s, maar daarnaast werk je heel gericht aan een aantal opdrachten. Deze opdrachten zijn het vertrekpunt voor het leerproces (zie bijlage II). Het leerproces bestaat uit stappen, die we hier aanduiden met plan do check act. Het is niet moeilijk deze vier stappen terug te vinden in het stappenplan voor het leren dat jouw school gebruikt. 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG VAN DE BPV: PLAN Voordat je start met je BPV bereid je je voor op school. Een goed begin is het halve werk! De planfase bestaat uit een aantal activiteiten. Je stelt je op de hoogte van de inhoud van de BPV-wijzer. Je stelt je op de hoogte van de algemene regels die gelden tijdens de BPV, zoals aan- en afwezigheid, het beroepsgeheim en de praktijkovereenkomst (POK). Je verzamelt informatie over je BPV-adres (soort instelling, doelgroep, adresgegevens, bereikbaarheid, leermogelijkheden, regels en afspraken, enz.). Je bespreekt met je BPV-docent welke opdracht(en) je in de BPV kunt/moet doen, die passen bij je leerroute. Je bespreekt met je BPV-docent wat je persoonlijke leerdoelen zijn. Je doet een oriëntatie op de opdracht(en) volgens de methode van je school. Je maakt een plan voor het werken aan je opdracht(en) volgens de methode van je school. Je maakt kennis met de BPV-instelling en je werkbegeleider volgens de wensen van de BPV-instelling (kennismakingsbrief of -mail / individueel telefonisch of persoonlijk kennismakingsgesprek / introductiebijeenkomst of een combinatie daarvan). Je gaat na of je plan in de BPV-instelling uitvoerbaar is en stelt het zonodig bij. Je krijgt een go van je BPV-docent en werkbegeleider om je opdracht(en) volgens plan uit te gaan voeren.

8 8 1.2 TIJDENS DE BPV: DO & CHECK De stap do staat voor leren door doen: opwerken met je werkbegeleider en andere collega s en uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op je opdracht(en), waarbij je begeleiding krijgt. Tussendoor doen we regelmatig checks om te beoordelen of je je ontwikkelt tot een competente beroepsbeoefenaar. Dit betekent: Je voert de opdracht(en) volgens je plan uit, waarbij je op de werkvloer directe informatie, instructie en begeleiding krijgt van je werkbegeleider en andere collega s. Je houdt een logboek bij. Hierin schrijf je de leuke en minder leuke dingen die je beleeft op de werkvloer en belangrijke leermomenten. Je maakt het logboek volgens de aanwijzingen van school. Je controleert zelf of je de opdracht(en) goed hebt gedaan en dit wordt gedaan door je werkbegeleider. Je maakt hierbij gebruik van de beoordelingscriteria bij de opdracht(en) die je krijgt van school. Je reflecteert met je werkbegeleider regelmatig op je voortgang tijdens ontwikkelingsgerichte gesprekken. Je maakt hierbij gebruik van het logboek, de beoordelingscriteria bij de opdracht(en) en je persoonlijke leerdoelen. Je gebruikt de feedback om de uitvoering van je activiteiten bij te stellen. Op gezette tijden, in elk geval halverwege en aan het eind van elke BPV-periode, voer je een ontwikkelingsgericht gesprek met je werkbegeleider en BPV-docent. Je moet je volgens de aanwijzingen van school voorbereiden op zo n gesprek. In het ontwikkelingsgericht gesprek reflecteren we op je voortgang. Ook stellen we vast of je competentieontwikkeling voldoende is, zodat je de opdracht(en) met een voldoende beoordeling kunt afronden. Bij het reflecteren maken we gebruik van de reflectiemethode van school. Bij het ontwikkelingsgericht beoordelen maken we gebruik van het beoordelingsformulier van school. Als uit een ontwikkelingsgericht gesprek blijkt dat je onvoldoende competentieontwikkeling toont bij een opdracht, stel je je plan bij en werk je verder aan de opdracht en je persoonlijke leerdoelen hierbij. Als uit een ontwikkelingsgericht gesprek blijkt dat je voldoende competentieontwikkeling toont bij een opdracht, levert dit een bewijs op. Wat een bewijs is, bepaalt jouw school. Het bewijs moet je in je portfolio stoppen.

9 9 1.3 NA DE BPV: ACT In het ontwikkelingsgerichte gesprek aan het eind van elke BPV-periode maken we een balans op van je competentieontwikkeling: wat kun je, wat kun je nog niet, wat moet je doorontwikkelen in een moeilijker situatie en wat zijn je persoonlijke leerdoelen hierbij? Deze punten neem je mee als vertrekpunt voor je plan voor de volgende BPV-periode. Als op een gegeven moment blijkt dat er geen ontwikkelpunten meer zijn die vereist zijn voor je beroep en je dus als het ware bent uitgeleerd, beslist de school of en wanneer je op mag voor een kwalificerende beoordeling (zie hoofdstuk 3).

10 10 HOOFDSTUK 2 HOE GAAT DE BEGELEIDING EN ONTWIKKELINGSGERICHTE BEOORDELING TIJDENS DE BPV? Je kunt niet leren zonder begeleiding en beoordeling. Je krijgt begeleiding van een BPV-docent van school en van een werkbegeleider in de instelling. Deze begeleiders geven ook een beoordeling van je competentieontwikkeling tot dan toe: de ontwikkelingsgerichte beoordeling (zie bijlage II). In dit hoofdstuk gaan we in op de rollen van de begeleiders tijdens de BPV en de ontwikkelingsgerichte gesprekken die zij met jou voeren. Ook gaan we in op jouw rol daarbij. Deze rollen zijn voor iedereen die betrokken is bij jouw leerproces verwerkt in bijlage III en IV. 2.1 DE ROL VAN DE BPV-DOCENT Verantwoordelijkheid De BPV-docent is een docent van school, die jou begeleidt in de beroepspraktijkvorming in de BPV-instelling. Het kan een docent zijn die jou ook in een andere rol begeleidt, zoals een studieloopbaanbegeleider of coach. De BPV-docent werkt samen met de BPV-coördinator(en) op school. Taken Ten aanzien van plan : Is voor jou, je ouders/verzorgers, je werkbegeleider en eventueel andere betrokkenen, zoals een hulpverlener, de eerste contactpersoon tijdens de BPV. Informeert je over de beroepspraktijkvorming tijdens de opleiding. Helpt je bij het oriënteren op de opdracht(en) en persoonlijke leerdoelen. Helpt je bij het opstellen van een plan dat aansluit bij je leerroute en leerstijl en geeft hiervoor samen met de werkbegeleider een go. Ten aanzien van do en check : Zorgt voor de aansluiting tussen leren in de praktijk en leren op school. Houdt contact met de begeleiders op je BPV-adres. Bewaakt de voortgang van je leerproces op de BPV. Voert op je BPV-adres, samen met de werkbegeleider, ontwikkelingsgerichte gesprekken met jou. Is verantwoordelijk voor het juist uitvoeren van de procedure die school hanteert bij het begeleiden en ontwikkelingsgericht beoordelen in de BPV. Legt de beoordelingsresultaten vast volgens de op school afgesproken procedure. Controleert op voldoende aanwezigheid.

11 11 Ten aanzien van act : Draagt punten aan die je in de toekomst moet ontwikkelen. Bewaakt dat deze opgenomen worden in het plan voor een volgende BPV-periode. 2.2 DE ROL VAN DE WERKBEGELEIDER Verantwoordelijkheid De werkbegeleider is jouw eerste aanspreekpunt in de BPV-instelling als het gaat om jouw begeleiding. Het is vaak een gediplomeerde beroepsbeoefenaar, maar kan ook een ouderejaars leerling zijn of een praktijkopleider van de instelling. De werkbegeleider geeft informatie en instructie. Zij is jouw voorbeeld in het uitvoeren van het werk en het werkzaam zijn als beroepsbeoefenaar. Zij helpt je bij het omzetten van je opdracht(en) en persoonlijke leerdoelen in concrete activiteiten die je in de instelling uit kunt voeren. Zij beoordeelt je voortgang in competentieontwikkeling, reflecteert hierop met jou en geeft je gerichte feedback om je leerproces bij te stellen. De werkbegeleider werkt samen met de praktijkopleider(s) in de BPV-instelling. Taken Ten aanzien van plan : Is voor jou en je BPV-docent de eerste contactpersoon in de instelling. Informeert je over de instelling en introduceert jou in de instelling. Helpt je bij het uitvoerbaar maken van je plan in de instelling en geeft hiervoor samen met de BPV-docent een go. Helpt je bij het voorbereiden van de opdracht(en) en deze omzetten in concrete activiteiten. Ten aanzien van do en check : Creëert een veilige leeromgeving. Zorgt voor voldoende leermogelijkheden die aansluiten bij je plan. Helpt je bij het leren op de werkvloer door een voorbeeld te zijn. Geeft informatie en instructie over het werk. Controleert de uitvoering van de activiteiten en opdracht(en). Geeft jou feedback over de uitvoering van de activiteiten en opdracht(en). Voert regelmatig ontwikkelingsgerichte gesprekken met jou. Bereidt ontwikkelingsgerichte gesprekken alleen of samen met jou voor. Voert samen met je BPV-docent ontwikkelingsgerichte gesprekken met jou.

12 12 Spreekt de ontwikkelingsgerichte beoordeling van de opdracht(en) uit en legt deze vast. Neemt bij problemen contact op met de school. Registreert aan- en afwezigheid. Ten aanzien van act : Draagt punten aan die je in de toekomst moet ontwikkelen. 2.3 DE ROL VAN DE DEELNEMER Verantwoordelijkheid Als deelnemer ben je stagiaire (BOL) of leerling (BBL) in de BPV-instelling. Je werkt onder verantwoordelijkheid van een gediplomeerde beroepsbeoefenaar. Naarmate je competentieontwikkeling vordert, verandert de situatie waarin je werkt, de mate van begeleiding die je krijgt en je verantwoordelijkheid. - De complexiteit van de beroepssituatie waarin je werkt, neemt toe. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met meer zorgvragers/ cliënten tegelijk of met een zorgvrager/ cliënt die kampt met meerdere problemen. - De mate van begeleiding die je krijgt, neemt af. We sturen je leren van geleid naar begeleid naar zelfstandig. - De mate van verantwoordelijkheid die je krijgt, neemt toe. In het begin ben je vooral gericht op het goed uitvoeren van je eigen taken, maar later moet je ook samen kunnen werken met collega s en oog hebben voor de organisatie waarin je werkt. Zo groei je toe naar de startbekwaamheid van de beginnende beroepsbeoefenaar. Taken Ten aanzien van plan : Maak je kennis eigen over de instelling en haar zorgvragers/ cliënten. Maak een plan volgens de aanwijzingen van school. Stel het plan bij in overleg met de werkbegeleider en BPV-docent. Bereid de opdracht(en) en uitvoering van activiteiten voor. Ten aanzien van do en check : Werk mee met de werkbegeleider en anderen. Zoek tijdens het meewerken naar aanknopingspunten voor het uitvoeren van activiteiten die passen bij de opdracht(en). Voer activiteiten uit die passen bij de opdracht(en). Controleer de uitvoering van de activiteiten en opdracht(en). Verzamel bewijzen voor je competentieontwikkeling.

13 13 Bereid ontwikkelingsgerichte gesprekken voor en voer de gesprekken. Schakel bij problemen op tijd één van je begeleiders in. Houd je aan de regels, zoals voor aan- en afwezigheid. Ten aanzien van act : Luister naar de feedback die je krijgt en pas deze toe tijdens het verder leren. Noteer punten die je in de toekomst moet ontwikkelen. 2.4 GESPREKKEN TIJDENS DE BPV Tijdens de BPV voeren zowel de BPV-docent als de werkbegeleider regelmatig ontwikkelingsgerichte gesprekken met jou. Dit kan inhouden dat je een kort gesprek voert met je werkbegeleider, maar ook dat je een gesprek voert met je werkbegeleider en de BPV-docent van school. De ontwikkelingsgerichte gesprekken met je werkbegeleider zijn bedoeld om je op weg te helpen bij het omzetten van je opdrachten in concrete activiteiten, de uitvoering van de activiteiten te controleren, te reflecteren op wat je leert en hoe je leert en je feedback te geven zodat je verder kunt werken aan je opdracht(en) en persoonlijke leerdoelen. Het hangt van de BPV-instelling af hoe vaak deze ontwikkelingsgerichte gesprekken plaatsvinden en of ze meer of minder volgens een vast rooster verlopen. Dat hangt ook af van jouw behoefte aan een ontwikkelingsgericht gesprek. In het begin geven we de voorkeur aan geplande gesprekken die één keer per week of per twee weken plaatsvinden. De ontwikkelingsgerichte gesprekken die je voert met je werkbegeleider én de BPV-docent zijn bedoeld om de voortgang in je competentieontwikkeling vast te stellen en om de uitvoering van opdrachten te bespreken. Daarnaast worden afspraken gemaakt over punten die je in de toekomst verder moet ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van je plan en van formulieren van school. Je hebt je plan, je opdracht(en) met beoordelingscriteria en je logboek nodig tijdens de ontwikkelingsgerichte gesprekken. Gemaakte afspraken neem je op je in je logboek.

14 14 HOOFDSTUK 3 HOE GAAT DE KWALIFICERENDE BEOORDELING IN JE OPLEIDNG? Je hebt gelezen dat je op twee manieren wordt beoordeeld: ontwikkelingsgericht en kwalificerend. Ontwikkelingsgericht beoordelen gebeurt tijdens het leerproces, zowel op school als in de BPV, door degenen die je dan begeleiden. Het zijn beoordelingen om van te leren. Je krijgt feedback van je begeleiders, waarmee je je verder kunt ontwikkelen. Uit de ontwikkelingsgerichte beoordelingen zal op een gegeven moment blijken dat je als het ware bent uitgeleerd voor je beroep of een onderdeel daarvan, zoals een kerntaak of werkproces. Je stapt dan over van het onderwijsleerproces naar het examenproces (zie bijlage II). Tijdens het examenproces is sprake van kwalificerende beoordeling. We stellen vast of je daadwerkelijk kunt aantonen dat je competent bent en in aanmerking komt voor een beroepskwalificatie. De wijze van kwalificerende beoordeling oftewel assessment kan verschillen per school. Hoe het op jouw school gaat, staat in je onderwijs- en examenregeling. Elke school streeft ernaar twee onafhankelijke deskundigen, bij voorkeur een docent van school en een opleider uit de praktijk, te betrekken bij een assessment. Ten minste één van de assessoren is iemand die je niet tijdens het leerproces heeft begeleid.

15 15 HOOFDSTUK 4 WELKE REGELS EN AFSPRAKEN GELDEN TIJDENS DE BPV? Tijdens de BPV houd je je aan algemene regels. Deze zijn gebaseerd op de onderwijs- en praktijkovereenkomst. In het schooldeel kunnen aanvullende regels vanuit jouw school staan. In de praktijkovereenkomst kan de BPV-instelling aanvullende regels stellen. Beroepsgeheim Je bent, evenals degene die reeds tot het beroep is toegelaten, verplicht geheim te houden al hetgeen je gedurende de opleiding tot het beroep is toevertrouwd of hetgeen dat je daarbij ter kennis is gekomen of waarvan je het vertrouwelijk karakter moet begrijpen. Contact met ouders/verzorgers en anderen Wanneer je ouders/ verzorgers of andere betrokkenen, zoals hulpverleners, meer willen weten over de gang van zaken rondom de BPV, moeten zij contact opnemen met je BPV-docent van school. Zij mogen niet rechtstreeks contact opnemen met de BPV-instelling. Duur, aantal uren, werktijden en vakantie tijdens de BPV De duur van de BPV is ten minste tien weken of een veelvoud daarvan. Elke BPV-periode begint en eindigt op een vaste datum. Je gaat elke week afwisselend enkele vaste dagen naar school en bent enkele dagen in de BPV-instelling of je bent de hele week in de BPV-instelling. Je krijgt op school informatie over de BPV-indeling. Als de BPV-instelling of jij af willen wijken van de BPVindeling, moet dat in overleg met de BPV-docent. Per BPV-dag ben je acht uren in de BPV-instelling. Gemiddeld ben je elke dag zeven uren aan het werk en heb je één studie-uur voor het voorbereiden en evalueren van opdrachten en voeren van gesprekken met je begeleiders. Je maakt in je BPV-instelling afspraken over wanneer je je studie-uren plant, bijvoorbeeld dagelijks op een vast uur of meerdere uren achter elkaar. Je mag de studie-uren niet opsparen, omdat dit je leerproces niet ten goede komt. De BPV-instelling bepaalt de werktijden en overlegt deze met jou. De instelling kan je overdag inzetten, maar ook in de avonduren en de weekeinden, mits er werkbegeleiding aanwezig is. Als je nog geen 18 jaar bent, mag je niet werken tussen en 7.00 uur.

16 16 Afspraken over vakanties: Als je gaat werken in de zorg betekent dit dat schoolvakanties en feestdagen niet automatisch vrije dagen zijn. Er worden een aantal uren afgesproken voor de BPV, deze worden opgenomen in de praktijkovereenkomst (POK). Het is belangrijk dat dit aantal uren behaald wordt en dat is in sommige branches lastig wanneer regionale vakanties worden aangehouden. Bijvoorbeeld in de branches thuiszorg, gehandicaptenzorg of kraamzorg. Wanneer deze dagen versnipperd worden opgenomen kunnen deze uren wel worden behaald. Dat betekent dat je niet altijd recht hebt op de schoolvakantie en feestdagen wanneer deze in de BPV-periode vallen. Daarom geldt de volgende richtlijn: de vakanties, zoals aangegeven op de periodisering, plan je in overleg met de instelling. Kijk voor meer informatie op het document BPV- stagemodellen inclusief uren POK op Eisen van BPV-instellingen De BPV-instelling kan eisen dat je een bepaalde gezondheidsverklaring afgeeft voordat je er BPV mag doen, zoals een mantoux-verklaring, een MRSA-attest of van een hepatitis B-vaccinatie. Soms stelt een BPV-instelling andere eisen. De school informeert je op tijd over de eisen van BPV-instellingen. De BPV-instelling meldt aan de belastingdienst hoeveel stagevergoeding je ontvangt. Klachten, beroep en bezwaar Het indienen van klachten over de BPV, in beroep gaan of bezwaar aantekenen tegen een beslissing die samenhangt met de BPV wat de BPV-instelling betreft, moet je doen volgens de regels die school hiervoor heeft. Onregelmatigheden Wanneer je je tijdens de BPV schuldig maakt aan onregelmatigheden, zoals bedrog, diefstal of handelen in strijd met de voorschriften, kan de BPV-instelling of school je deelname aan de BPV ontzeggen. School beslist over eventuele vervolgmaatregelen. Plaatsing in de BPV (BOL) De school draagt zorg voor plaatsing in de BPV. De plaatsing wordt in eerste instantie bepaald door de BPV-plaatsen die we hebben en pas in tweede instantie door jouw voorkeur. Op voorhand kunnen we bij plaatsing geen rekening houden met: - fysieke belemmeringen voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden in het beroep, zoals een zwakke rug of eczeem;

17 17 - bezwaren tegen het reizen naar en van het BPV-adres, zoals redelijke reistijd of reiskosten; - sociale verplichtingen, zoals gezinstaken of bijbaantjes; - bezwaren tegen het werken met bepaalde groepen zorgvragers/cliënten, zoals mannen, ouderen of verstandelijk gehandicapten. Als school het niet verantwoord vindt dat je in BPV gaat, kan school plaatsing weigeren. Hierover gaat school met jou in gesprek. Praktijkovereenkomst Bij aanvang van de BPV sluiten jij, de BPV-instelling en school een praktijkovereenkomst (POK) af. Hierin staan de wederzijdse rechten en plichten. In de praktijkovereenkomst moeten ook aanvullende regels en afspraken, bijvoorbeeld over werktijden en vrije dagen, vastgelegd worden. Verzekering Als je tijdens werktijd schade hebt toegebracht, moet je dit onmiddellijk doorgeven in de BPVinstelling. De BPV-instelling neemt zo spoedig mogelijk contact op met je BPV-docent of de BPVcoördinator van school. Deze zorgt voor verdere afwikkeling. Door jou mag nooit een uitkering voor geleden schade aan de instelling worden toegezegd of gedaan als je voor vergoeding door de verzekering in aanmerking wilt komen. Verzuim in de BPV Je moet alle BPV-dagen die in een periode voor jou gepland zijn, aanwezig zijn op je BPV-adres. Je kunt echter ziek worden of je hebt iets bijzonders, waardoor je moet verzuimen. Ziekte: Je moet de BPV-instelling hiervan in kennis stellen vóór werktijd. Je moet je ook ziek melden op school. Je doet dit volgens de regels die gelden in de BPV-instelling en op jouw school. Vergeet niet je ook weer beter te melden! Bijzondere omstandigheden: Bespreek in je BPV-instelling en met je BPV-docent, als het kan van tevoren, wat er aan de hand is, bijvoorbeeld een sterfgeval, trouwerij of rijexamen. De BPV-instelling en BPV-docent bepalen samen of je vrij krijgt.

18 18 In onderling overleg tussen de BPV-docent en de BPV-instelling wordt bepaald in hoeverre je de gemiste uren moet inhalen.

19 19 BIJLAGE I KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN KWALIFICATIEDOSSIER VERZORGENDE-IG / MBO- VERPLEEGKUNDIGE 1, GELDIG VANAF 2012 Verzorgende-IG Kerntaak 1. Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier 2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.4 Voert partusassistentie uit 1.5 Begeleidt een zorgvrager 1.6 Begeleidt een groep zorgvragers 1.7 Ondersteunt bij wonen en huishouden 1.8 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.9 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.10 Stemt de zorgverlening af 1.11 Evalueert de zorgverlening 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding Mbo-Verpleegkundige Kerntaak 1. Bieden van zorg en begeleiding in het verpleegkundig proces 2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkproces 1.1 Stelt de verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op 1.2 Biedt persoonlijke verzorging, observeert en monitort gezondheid en wel-bevinden 1.3 Voert verpleegtechnische handelingen uit 1.4 Begeleidt een zorgvrager 1.5 Begeleidt een groep zorgvragers 1.6 Geeft voorlichting, advies en instructie 1.7 Hanteert crisissituaties en onvoorziene situaties 1.8 Coördineert de zorgverlening 1.9 Evalueert de zorgverlening 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep 2.2 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg 2.3 Geeft werkbegeleiding 1 Het complete kwalificatiedossier te downloaden van

20 20 BIJLAGE II LEREN, BEGELEIDEN EN BEOORDELEN IN COMPETENTIEGERICHT ONDERWIJS Onderwijsleerproces: Leren, begeleiden en ontwikkelingsgericht beoordelen Examenproces : Kwalificerend beoordelen Per leereenheid (bv. een kerntaak, werkproces of beroepsprestatie): BEROEPSGERICHTE OPDRACHTEN O N D E R W IJ S L E E R P R O C E S S C H O O L EN/OF B P V E X A M E N P R O C E S Deelnemer verricht leeractiviteiten en produceert bewijzen voor haar/zijn kunnen Begeleiders van school en/of BPV-instelling verrichten begeleidingsactiviteiten (coaching) Deelnemer verzamelt en ordent bewijzen in een PORTFOLIO Begeleiders keuren bewijzen goed/af op basis van de indicatoren (ontwikkelingsgerichte beoordeling) Deelnemer krijgt vanuit school een GO / NO GO voor het examen. In geval van GO: EXAMEN/ASSESSMENT door middel van PROEVE VAN BEKWAAMHEID of EINDVERSLAG EN EXAMENGESPREK (bijvoorbeeld verantwoordingsverslag of assessmentgesprek) Beoordeling door onafhankelijke assessoren, bij voorkeur 1 vanuit school en 1 vanuit BPV (geen begeleider van de deelnemer; deskundig inzake assessmentmethodiek en inhoud) In het schooldeel van de BPV-wijzer staat de variant van examinering beschreven die jouw school gebruikt. L E R E N BEGELEIDEN ONTWIKKE- LINGSGERICHT BEOORDELEN KWALIFICE- REND BEOORDELEN = EXAMINEREN

21 21 BIJLAGE III TAKEN BINNEN DE PDCA-CYCLUS IN DE BPV PLAN Deelnemer Werkbegeleider BPV-docent Hulpmiddelen Resultaat Maak een PAP voor je stage. Maak hierin duidelijk: - Aan welke werkprocessen je gaat werken - Welke activiteiten je zou willen doen - Wanneer je dit wilt uitvoeren - Wanneer je begeleiding wilt en van wie - Wanneer je beoordeelt wilt worden - Welk bewijsmateriaal je wilt verzamelen voor je ontwikkelingsgerichte beoordeling? Overleg (samen met je BPVdocent) met je werkbegeleider over de haalbaarheid van je activiteitenplan en wijzig het zo nodig. Ga na of het PAP haalbaar is: - Spelen de werkprocessen op de betreffende afdeling? - Kunnen de activiteiten op de afdeling uitgevoerd worden? - Moeten er aanvullende afspraken gemaakt worden? Stel het plan in overleg met de deelnemer én de BPV-docent in een kennismakingsgesprek vast. Ga na of het PAP haalbaar is: - Passen de werkprocessen in de leerroute? - Kunnen de activiteiten in de leerroute worden uitgevoerd? - Moeten er aanvullende afspraken gemaakt worden? Stel het plan in overleg met de deelnemer én de werkbegeleider in een kennismakingsgesprek vast. Wees de eerste contactpersoon voor de betrokkenen tijdens de BPV. - format PAP (kan per ROC variëren) - overzicht werkprocessen (Deel C kwalificatiedossier) - opdrachtenmagazijn dat deelnemer gebruikt (kan per ROC variëren) PAP (Persoonlijk activiteiten plan) DO Deelnemer Werkbegeleider BPV-docent Hulpmiddelen Resultaat Werk mee met je werkbegeleider en anderen op de werkplek. Bereid daarnaast je activiteiten voor en voer ze uit Vervul een voorbeeldfunctie tijdens meewerken en geef instructie en directe feedback Begeleid de deelnemer bij het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten. Sluit in je begeleiding aan op de fase van beroepsontwikkeling. Zorg voor aansluiting tussen leren in de praktijk en leren op school. Bewaak de voortgang van het leerproces op de BPV. - opdrachten magazijn - handreiking voor coaching (soorten vragen, feedback, reflectie, etc) - overzicht competentieniveaus i.r.t. fasen van beroepsontwikkeling). Uitgevoerde activiteiten

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

BPV-gids. Groen licht voor succes!

BPV-gids. Groen licht voor succes! Groen licht voor succes! BPV-gids Het verzorgt vanuit een groen perspectief opleidingen voor vmbo en mbo. Samen met ROC Kop van Noord-Holland vormt het de coöperatie Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Groen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening april 2014 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Projectleider: Mevrouw B. Visser, MSc

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV

Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV Bijlage 2 Kennismakingsprocedure BPV 1 Inhoudsopgave bijlage 2 kennismakingsprocedure studenten; Blz. 2 Inhoudsopgave Blz. 3 Gegevens Blz. 5 Inleiding Blz. 5 Wat neemt de student mee tijdens de introductie

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie