Deel 1, 2, 3 OW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1, 2, 3 OW 10.0838"

Transcriptie

1 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW Datum: 24 augustus

2 Deel 1: Context beschrijving Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidings context waarin de studiekeuzegesprekken worden gehouden. Dit hoofdstuk van de praktijkbeschrijving wordt inzicht gegeven in de context waarbinnen de pilot Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM plaatsvindt. Het gaat hier om alle (nietbeïnvloedbare) contextvariabelen. Instelling Soort instelling Erasmus Universiteit Rotterdam WO Soort opleiding [naam opleiding] Bacheloropleiding Bedrijfskunde (Business Administration) [voltijd, deeltijd, duaal] [specifieke toelatingseisen] Voltijd VWO profiel E&M VWO profiel N&T VWO profiel N&G VWO profiel C&M inclusief Wiskunde A1,2 Einddiploma vierjarig erkende HBO opleiding Universitair Bachelordiploma Buitenlands diploma Locatie Rotterdam Aanmeldingen [aantal] : ongeveer e jaars (definitieve aanmelders) : ongeveer e jaars (definitieve aanmelders) Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding [Binnenlandse / buitenlandse] [vooropleiding] Nederlands 99% / Buitenlands 1% Bijna allemaal VWO [geslacht] M: 71% V: 29% [leeftijd] Gemiddeld: 19 Datum instroom Gemiddeld Propedeuserendement Gemiddeld percentage uitvallers Specifieke risicogroepen Bijzonderheden [na een jaar] [na twee jaar] [voor Propedeuse] [na Propedeuse] September (1 e jaar afgerond) 23 tot 25% (1 e jaar afgerond) ongeveer 50% 1 e jaar (vroege stoppers + Neg. BSA) ongeveer 40% Na 1 e jaar 5 tot 8 % Laag VWO wiskunde cijfer nvt 2

3 Deel 2: Redeneerketen Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden tot het gewenste resultaat. De redeneerketen wordt in de volgende tabel uiteengezet. Het probleem De studie-uitval in jaar 1 van de bachelor Bedrijfskunde (Business Administration) is relatief groot. Het valt daarbij op dat er zowel een groot aantal studenten al vroeg stopt (voor 1 februari) maar ook is er een groot aantal studenten met een negatief studieadvies (NBSA) aan het eind van het eerste jaar. Verder vallen nog twee zaken op: - Het evaluaties geven aan dat er een soort communicerende vaten fenomeen is: wanneer er in een bepaald jaar relatief veel vroege stoppers zijn, zijn er relatief minder studenten met een NBSA en vice versa. - Resultaten na de eerste tentamenronde in december leken de afgelopen jaren zeer voorspellend voor de resultaten na één jaar. Bovenstaande zaken suggereren dat er mogelijk een gemeenschappelijke oorzaak is voor vroege uitval en voor NBSA uitval. In ieder geval duidt het er op dat er in te veel gevallen een verkeerde studiekeuze wordt gemaakt Een achterliggend probleem is dat we menen dat we nog voldoende inzicht hebben in de belangrijkste factoren die daadwerkelijk van invloed zijn op studie-uitval/studiesucces. Diagnose en referenties: Waardoor wordt het veroorzaakt? Uit de zogenaamde eerstejaars monitor en uit exit-onderzoek blijkt dat belangrijke redenen om (vrijwillig of gedwongen) te stoppen in het eerste studiejaar, zoals aangegeven door de studenten zelf, te maken heeft met (te lage) verwachtingen over studiesucces en (onvoldoende) motivatie. Er is een sterk vermoeden de achtergrond voor bovenstaande is dat de aard van de opleiding ( breed ) voor een deel van de aanmelders de reden is om de studie te kiezen ( weet niet goed wat te kiezen, dan maar een brede studie. Kan dan altijd nog alle kanten op ). Het vermoeden bestaat verder dat met name de groep late aanmelders veel dergelijke aanmelders bevat. RSM gaat niet uit van een capaciteitsprobleem bij studenten: een vooronderstelling en uitgangspunt is dat iedereen met een VWO diploma in principe in staat is om de opleiding te volgen en af te ronden. Wel constateren we dat studenten met een laag VWO wiskundecijfer opvallend slechtere resultaten halen dan de overigen. De voorspellende waarde van het VWOcijfer wiskunde voor de studieresultaten na één jaar is zeer groot. Wat weten we van het probleem? Uit eigen onderzoek weten we dat de hoogte van het VWO-cijfer voorspellend is voor uitval/studiesucces. Uit evaluatiegegevens van studenten krijgen we de indruk dat verwachtingen en motivatie een belangrijke rol spelen bij uitval/studiesucces. Uit literatuuronderzoek en gerelateerd onderzoek blijkt dat minimaal vier andere factoren ook een rol kunnen spelen voor studiesucces: demografische gegevens en verwachtingen van ouders, extra-curriculaire activiteiten tijdens vooropleiding, activiteiten die studenten naast hun studie willen doen, studievaardigheden tijdens VWO. Een combinatie van de 7 genoemde factoren veroorzaakt waarschijnlijk studieuitval. Voor een aantal van de factoren moet de voorspellende waarde verder onderzocht worden. Wat weten we van mogelijke interventies/oplossingen? Allereerst moeten we constateren dat we niet direct kunnen zorgen dat de 7 factoren voor iedereen op de meest optimale manier aanwezig zijn. We kunnen wel indirect invloed uitoefenen door aanmelders voor de studie te wijzen op of te confronteren met de rol van die factoren voor studiesucces. Interventie: Interventie 1: groepsgesprekken organiseren waarbij de aanmelders geconfronteerd worden met belangrijke karakteristieken van de opleiding en waarbij, aan de hand van die confrontatie, 3

4 informatie verstrekt wordt over de rol van de factoren: een teamopdracht, SWOT-analyses in temaverband, triviantspel met vragen over kenmerken van en succesfactoren voor de studie. Interventie 2: van elke aanmelder achterhalen hoe de stand van zaken is met betrekking tot de 7 factoren. Een belangrijk doel hiervan is om achteraf de factoren de relateren aan studieuitval/studiesucces om de voorspellende waarde van die factoren, afzonderlijk en in combinatie, vast te stellen. Outcome: Mechanismen: Interventie 1: studenten kiezen gerichter wel of niet voor de opleiding waardoor er minder studie-uitval en minder vertraging in de carrière van de studenten plaatsvindt. Interventie 2: een groter inzicht in de (combinatie) van factoren die studie-uitval/studiesucces beïnvloeden. Van deze kennis kan in de toekomst gebruik worden gemaakt door a. aanmelders voor opleidingen, en b. vooropleidingen. Vooral wanneer aangegeven kan worden met welke middelen de factoren eventueel beïnvloed of geneutraliseerd kunnen worden. Interventie 1: De vooronderstelling is dat naarmate we er beter in slagen om de aanmelders bewust te maken van a. de rol van de factoren, en b. inzicht in de eigen score op die factoren, dat de aanmelders gerichter (niet) kiezen voor de opleiding of maatregelen treffen om één of meerdere factoren voor henzelf te optimaliseren. Interventie 2: Het vaststellen en onderbouwen van de (combinatie van) factoren die een rol bij studiesucces/uitval,, waarvan we de voorspellende waarde nog niet kennen maar wel vermoeden, geeft opleidingen, vooropleidingen en aanmelders een middel in handen om studiekeuzes te verbeteren door gebruik te maken van die kennis en/of door mogelijkheden te zoeken om de factoren te beïnvloeden of neutraliseren. In de volgende schema s zijn interventie 1 en interventie 2 in hun onderlinge relatie geschetst: Interventie1 4

5 Interventie 2 5

6 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Doel: beschrijven van de ontworpen aanpak voor het doen van studiekeuzegesprekken Bij het opzetten van de studiekeuzegesprekken zijn de volgende keuzes gemaakt. Hieronder is het arrangement en de ontwerpparameters beschreven. Studiekeuzegesprekken Met wie? Soort student Oriënterende studenten Risicoprofielen Maken risicoprofielen door middel van Initiatief voor gesprek Gesprekken experimentele groepen Online vragenlijst (zie ook bijlage 2) Op basis van uitnodiging Wanneer? Voor de poort 7 groepen in juni 7 groepen in augustus Juni en augustus Duur Los of gekoppeld Eén bijeenkomst op één dag Los (géén gesprekken met proefstudeerders) Hoe? Vorm Groepsgesprek Waartoe? Wat? Door wie? Voorafgegaan door? Gevolgd door? Doel Inhoud Format Gespreksvoerder Leeftijd Koppeling met Indien van toepassing: Doel assessment Actie van Leren kiezen Inzicht geven in benodigde competenties en moeilijkheidsgraad Zie ook Deel 2: Redeneerketen Subgroepen voeren opdracht uit waarbij belangrijke karakteristieken van de opleiding aan de orde komen gevolgd door toelichting/informatieoverdracht Structuur van het gesprek, gespreksprotocol Ouderejaars studenten (achtervang: studieadviseur + programmacoördinator + beleidsmedewerker 22 à 23 jaar Digitale (zelf-) assessment 1. Keuze voor wel/niet uitnodiging groepsgesprek 2. Bepalen voorspellende kracht 7 factoren voor studieuitval/studiesucces Groepsgesprek voor experimentele groep Exit-enquête voor experimentele groep (korte termijn) (zie bijlage 3) Koppeling studieresultaten aan score op factoren (langere termijn) In samenhang met? Resultaten definitieve aanmelding, preadvies, bindend studieadvies Wat kost dat? Betaalbaarheid Zie controlling document Organisatie? Werkproces Zie controlling document 6

7 Bijlage 1: Onderzoeksmodel Doel interventies Faalangst wegnemen Motiveren Deficiënties inventariseren Doorverwijzen Informatie verstrekken Leren kiezen Adviseren Binden Verantwoordelijk maken Bijscholen BSA / SLB Onderzoeksmodel Gebaseerd op: ROA, 2005 Persoonlijkheids 2) / studenten kenmerken Beeld van zichzelf Motivatie Persoonlijke / vakmatige competenties Kwaliteit informatie Binding Beeld van opleiding/ beroep Kwaliteit studiekeuze Studieuitval Kenmerken opleiding 1) Kwaliteit / studeerbaarheid opleiding Resultaatevaluatie 1) Bekendheid van het beroep Imago van het beroep 2) Beeldvormingscapaciteiten Discount rate Locus of control Zelfvertrouwen Anxiety Risico aversie Cognitieve vaardigheden Bijdrage aan kwaliteit van de beslissing (oordeel student / studiestaker / niet inschrijver /gespreksvoerder) Uitval 1 e jaar / 2 e jaar Behaalde EC s Pre advies # uitschrijvers /omzwaaiers 7

8 Bijlage 2: SKG factoren en geoperationaliseerde items SKG vragenlijst Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink wordt opgenomen. In deze enquête worden factoren gemeten die een bewezen of vermoede relatie hebben met de studieresultaten van studenten tijdens een wetenschappelijke opleiding. Daarbij zijn de volgende zeven factoren geselecteerd die voor de start van een opleiding kunnen worden gemeten. 1. Eindcijfers VWO (wiskunde, Engels, Nederlands). Het VWO-eindexamencijfer voor wiskunde is voorspellend voor prestaties van studenten bij RSM (ongepubliceerde observatie). Ook uit literatuur blijken voorafgaande cijfers de beste voorspellers te zijn voor prestaties van studenten in een academische opleiding. Bij de aanmelding voor de opleiding zullen in veel gevallen de eindexamencijfers nog niet bekend zijn. Voor de online vragenlijst worden de schoolonderzoekcijfers gevraagd of eventueel de 5 VWO-cijfers. (Items bij vraag 9) 2. Demografische gegevens en verwachtingen van ouders. Uit onderzoek blijkt dat het land van herkomst van de ouders van de studenten en de verwachtingen/ betrokkenheid van ouders bij hun opleiding een relatie heeft met studieresultaten van studenten (zie o.a. Tinto & Cullen, 1973; Spady, 1970). (Items 4, 5, 13a, 13b, 13c, 13e) 3. Extra-curriculaire activiteiten van studenten tijdens vooropleiding. Uit recent onderzoek blijkt dat studenten die tijdens hun vooropleiding met een redelijke omvang bijzondere activiteiten naast hun studie hebben gedaan (zoals topsport, bestuurstaken) 2,5 maal minder kans hebben op uitval. (Items bij vraag 12) 4. Institutional commitment van studenten, motivatie, wens om de studie te doen. De motivatie van studenten om juist bij RSM aan de Erasmus Universiteit te gaan studeren kan bepalend zijn voor het wel/niet slagen in de opleiding. Dit geldt ook voor de drijfveer voor de studiekeuze. Zie voor onderzoek op dit terrein Tinto (1975), Bennett (2003), Spady (1970) en Allen (1999). (Items 14a, 14b, 14c, 14d, 14 e, 14f) 5. Verwachtingen / optimisme van studenten over toekomstige studieresultaten. Duidelijke verwachtingen en optimisme van studenten om succesvol te zijn in de opleiding hebben een positief effect op studieresultaten die ze behalen (zie Hoy et al., 2006). (Items 15, 16) 8

9 6. Activiteiten die studenten naast hun studie willen doen. Het type activiteiten dat studenten van plan zijn om naast hun studie te gaan doen kan een negatieve dan wel positieve invloed hebben. Een negatieve invloed kunnen hebben het lidmaatschap van een studentenvereniging of veel werken naast de studie (Jordan & Nettles, 1999), terwijl studiegerelateerde nevenactiviteiten een positieve invloed kunnen hebben (Urlings-Strop et al., 2008). (Items vraag 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f) 7. Studievaardigheden tijdens VWO. Als laatste factor wordt gevraagd naar de studievaardigheden van studenten tijdens het VWO. Vonden ze leren gemakkelijk, konden ze goed hoofd- en bijzaken onderscheiden en konden ze hun activiteiten goed plannen? Ook de behoefte van studenten aan structuur en begeleiding tijdens het VWO wordt gevraagd. (Item 10, 11a, 11b, 11c, 11d) De vragenlijst vraagt ook naar een aantal achtergrondvariabelen. (Items 1, 2, 3, 6, 7, 8) 9

10 Online vragenlijst studiekeuzegesprekken RSM 2009 Over de vragenlijst Deze vragenlijst maakt deel uit van een landelijk experiment naar het effect van studiekeuzegesprekken voorafgaand aan de start van een opleiding. De opleiding Bedrijfskunde van RSM doet mee aan dit onderzoek. Ongeveer de helft van de aanmelders voor de studie Bedrijfskunde zal uitgenodigd worden voor een gesprek over de studie (aan het begin van de zomer of aan het eind van de zomer). In de gesprekken kunnen aankomende studenten nader kennismaken met de specifieke kenmerken van de studie en de eisen die gesteld worden. Om in de toekomst goede studieadviezen te kunnen geven en om het experiment goed te laten verlopen vragen wij u vriendelijk om deze vragenlijst volledig in te vullen. Instructie voor het invullen De vragenlijst bestaat uit 17 onderdelen. Om de lijst volledig te kunnen invullen moet bij elke vraag een antwoord worden gegeven. Bij de meeste vragen moet één antwoord worden gegeven. Wanneer meerdere antwoorden mogelijk zijn is dit aangegeven. Let op, voor de vragenlijst heb je je OCW-correspondentienummer nodig. Dit kan je in StudieLink vinden op de pagina met je persoonlijke gegevens. 1. Wat is je OCW studentnummer? 2. Wat is je geslacht? Vrouw Man 3. Wat is je geboortedatum? Dag Maand Jaar n menu om dag, maand en jaar te kiezen] [Pull dow 4. Waar ben jij geboren en waar zijn je ouders/verzorgers geboren? Ikzelf Vader/ verzorger Moeder / verzorgster Kies Land Kies Land Kies Land [Pull down menu met lijst alle landen om land te kiezen] 5. Wat is de postcode van je huidige woonadres? 10

11 6. Wat is je laatst genoten opleiding? VWO HBO-opleiding, propedeuse behaald HBO-opleiding, einddiploma behaald Universitaire opleiding, propedeuse behaald Universitaire opleiding, einddiploma behaald Anders 7. Wanneer heb je VWO-eindexamen gedaan/ga je eindexamen doen? In 2008 of eerder In 2009 Ik heb nooit eindexamen VWO gedaan (dit antwoord linkt automatisch door naar vraag 12) 8. Welk VWO-profiel volg je / heb je gevolgd? Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Niet van toepassing 9. Welk gemiddeld cijfer heb je behaald voor je schoolexamen VWO en wat was je gemiddelde cijfer op het laatste rapport van 5 VWO? Geef het cijfer met 1 decimaal achter de komma (bijv. 7,6) Vak Schoolexamen- Niet van 5 VWO cijfer cijfer toepassing Wiskunde Wiskunde A1,2,, Wiskunde B1,, Wiskunde B1,2,, Economie Economie 1,, Economie 1,2,, Management en Organisatie Nederlands,, Engels,, 10. Hoeveel uur besteed(de) je op het VWO gemiddeld per week aan school (inclusief lessen, leren voor proefwerken thuis, opdrachten)?.. uren per week 11

12 11. De volgende vragen gaan over hoe je het leren op het VWO ervaart. Klik bij elk van de vragen één antwoord aan. Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens a. Het leren ging me gemakkelijk af op het VWO b. Het plannen ging me gemakkelijk op het VWO c. Ik kon goed hoofd- en bijzaken onderscheiden tijdens het leren op het VWO d. Ik heb op het VWO veel hulp / ondersteuning nodig gehad bij het leren 12. Heb je de afgelopen drie jaar naast je school/ studie bijzondere activiteiten uitgevoerd met een minimale omvang van 160 uur per jaar (gemiddeld 3 tot 4 uur per week)? Geef bij elk van onderstaande opties aan of dit wel of niet het geval is. Type activiteit Ja Nee Bestuurs- of commissiewerk Topsport Muziekopleiding aan het conservatorium Minimaal 2 extra vakken op het VWO Naast het VWO vakken op een hogeschool of universiteit gevolgd Eigen bedrijf geleid Anders namelijk De volgende vragen gaan over de verwachtingen en betrokkenheid van je ouders bij je studiekeuze. Beantwoord de vragen door één antwoord aan te klikken. Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens 13a. Mijn ouders stimuleren mij om te gaan studeren 13b. Mijn ouders helpen mij bij het maken van een goede studiekeuze 13c. Mijn ouders vinden het vanzelfsprekend dat ik ga studeren 13d. Mijn ouders verwachten dat ik een universitaire studie met succes kan voltooien 12

13 14. De volgende vragen gaan over motieven om te kiezen voor de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geef bij elk motief aan in hoeverre het van invloed is op jouw keuze voor de studie Bedrijfskunde. Helemaal niet van invloed Niet van invloed Beetje wel/ beetje niet van invloed Beetje van invloed Sterk van invloed 14a. Deze studie biedt mij goede kansen op de arbeidsmarkt 14b. Ik heb vrienden/familie/bekenden die dezelfde studie doen of hebben afgerond 14c. Bedrijfskunde is een breed georiënteerde opleiding 14d. De opleiding sluit goed aan bij mijn interesses 14e. Ik vind de inhoud van de opleiding interessant 14f. Ik kan veel geld verdienen als ik de opleiding heb afgerond 15. Hoeveel uur denk je per week aan je studie te gaan besteden (inclusief colleges, werkgroepen, zelfstudie)?.. uren per week 16. Wat verwacht je van jouw studieprestaties in het eerste jaar? Ik haal minimaal de helft van de vakken in het eerste jaar Ik haal minimaal drie kwart van de vakken in het eerste jaar Ik haal alle vakken in het eerste jaar 17. De invulling van het eerste studiejaar is voor iedereen anders. De ene student richt zich bijvoorbeeld op het studeren, de andere richt zich op het nieuwe sociale leven, op het sporten of juist op het werken. Geef bij elk van onderstaande activiteiten aan hoeveel uur je er gemiddeld per week gedurende het eerste studiejaar aan denkt te gaan besteden. Activiteit Gemiddeld aantal uur per week gedurende eerste studiejaar Ik heb er nog niet over nagedacht 17a. Sporten. uren per week 17b. Meedoen aan activiteiten van een studentenvereniging. uren per week 17c. Een baantje bij de opleiding. uren per week 17d. Een baantje zonder raakvlak met mijn studie. uren per week 17e. Actief zijn in medezeggenschapsorganen van de opleiding/faculteit/universiteit. uren per week 17f. Uitgaan met medestudenten. uren per week Dit is het einde van de vragenlijst. RSM dankt u hartelijk voor uw medewerking. Een aantal van de invullers zal uitgenodigd worden voor een nader gesprek. De betreffenden zullen hierover een bericht ontvangen op hun thuisadres. 13

14 Bijlage 3: Exit-enquête voor deelnemers groepsgesprekken Evaluatie formulier Kennismakingbijeenkomst/studiekeuzegesprekken Bacheloropleiding Bedrijfskunde Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam Kruis het antwoord aan dat het meest met je mening overeenkomt. Helemaal wel Een beetje Neutraal Niet helemaal Helemaal niet Is de dag geweest zoals je dat verwachtte? O O O O O Vind je dat je op deze dag wat meer over studie bedrijfskunde te weten bent gekomen? O O O O O Zijn de elementen van de studie bedrijfskunde, zoals je die vandaag bent tegengekomen, zoals je dacht dat ze zouden zijn? O O O O O Heb je een beter idee gekregen of de studie bedrijfskunde voor jou een goede keuze is? O O O O O Ben je tevreden over het verloop van de dag? O O O O O Opmerkingen: 14

15 15

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken

Studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Bachelor Bedrijfskunde 2009, 2010, 2011 Dr. A.W.A. Scheepers DOEL STUDIEKEUZEGESPREKKEN AANLEIDING Jaarlijks ongeveer 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Ongeveer 80%

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Deel 1: Context beschrijving In dit hoofdstuk geven we inzicht in de context van de vier opleidingen van de School

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5 Praktijkbeschrijving deel 4 en 5 van de Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) OW 10.0839 A.W.A. Scheepers 9 april 2010 1 Deel

Nadere informatie

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld.

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld. OW 10.0841 Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld Eja Kliphuis 4 september 2009 - Correctie op enkele definities in deel

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES Over het voorkomen van studieuitval bij een universiteitsbrede, interdisciplinaire bacheloropleiding SURF ACADEMY: MASTERCLASS STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education OW 10.2546 Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ Hogeschool Windesheim School of Education Auteur: Carlo van Varsseveld Datum: 15 november Herziene versie 25 nov. Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Datum: 1-apr-11 Praktijkbeschijving Studiekeuzegesprekken:

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Datum nameting: 5 nov. 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 OW 10.0840 Deel 1: Contextbeschrijving Deel 2: Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel Deel 3: Operationalisering van het gekozen

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Data: Overzicht eerste schooljaar 20092010 De nameting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Relatie intake - studiesucces

Relatie intake - studiesucces Relatie intake - studiesucces Opleiding S&B cohort 2009 Relatie intake - studiesucces November 2010 Beleidsdienst: Rutger Kappe, Margo Pluijter 0 Inhoudsopgave De inhoudsopgave van de resultaatevaluatie

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie programma Studiekeuzegesprekken: het werkt. SKG 3 Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen OW 11.0415 Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: wat en waarom? Studiesucces Universiteit Utrecht over het algemeen goed, maar... Relatief veel uitval

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Slotconferentie Goesting in Leren en Werken 20 mei 2011 Janina van Hees Aanleiding Idee: juiste studiekeuze cruciaal voor studiesucces Instrument:

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan Decentrale selectie bij de opleiding geneeskunde Roland Laan Waarom selectie? Jaarlijks 6200 aanmeldingen geneeskunde - 75% eerste aanmeldingen - 25% herhaalde aanmeldingen Jaarlijks 2850 plaatsen instroom

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Succesvol eerste studiejaar

Succesvol eerste studiejaar Succesvol eerste studiejaar Wat kunt u als ouder doen Hermien Miltenburg Een succesvol eerste jaar begint met goed oriënteren op de opleiding Onderzoek van researchnet (startmonitor) op www.mijnkindgaatstuderen.nl

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Het project

Nadere informatie

Studiekeuzecheck Rapportage

Studiekeuzecheck Rapportage Studiekeuzecheck Rapportage Vertrouwelijk School Naam E-mail Demo School Demo NOA Demo@NOA.nl Geboortedatum 1-3 - 1989 Datum assessment 1-9 - 2016 Inleiding Sterke punten Je hebt meegedaan aan de studiekeuzecheck

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen nameting

Vragenlijst leerlingen nameting Bijlage C Vragenlijsten Vragenlijst voor leerlingen Vragenlijst leerlingen nameting Dit schooljaar doe jij mee aan de pilot havo Carrousel. Je bent bij een aantal organisaties op Carrouselbezoek geweest

Nadere informatie

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier

Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier Decentrale selectie Criminologie Aanmeldformulier A Persoonlijke gegevens voorletters voornaam geboortedatum achternaam geslacht 0 man 0 vrouw e-mailadres telefoonnummer(s) studentnummer Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht KOHNSTAMM INSTITUUT Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht Fred Verbeek Marjan Glaudé Edith van Eck 25 maart 2010 Wanneer ik een onbelangrijke beslissing moet nemen, vind ik het altijd handig om

Nadere informatie

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving Intake assessment bij INHolland Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Datum: 18 februari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Opzet... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017 (ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN Jacqueline Kösters Velon 2017 1 Wat: NRO-onderzoek naar de voorspellende waarde van selectie-instrumenten voor de toelating

Nadere informatie

Pedagogische Wetenschappen

Pedagogische Wetenschappen Pedagogische Wetenschappen Bachelordag Universiteit van Amsterdam dr. Machteld Hoeve Sabine Nijbroek Geke Meessen, MSc. Zaterdag 18 maart 2017 Programma Welkomstwoord Minicollege door dr. Machteld Hoeve

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt?

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Opgesteld door: Theo Bakker (projectleider), Caspar Groeneveld, Rifka van der Meer, Willem Pool, Jasper ter Schegget, Noor Kegel. Datum: 30 april 2010, versie 1.34 - Definitief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3, 4, 5 00.007.320 Datum: 27 mei 2011 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling:

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI- Ingrid Dokter

Nadere informatie

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar Ouderavond H5 en V6 2 oktober 2013 Examenjaar 1 Schoolexamen (SE) Centraal Examen (CE) schoolexamen Start in havo-4 of vwo-4 Vastgelegd per vak in het pta (programma van toetsing en afsluiting) 2 SE-kaart

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken. We blijven op de kleintjes letten. Praktijkbeschrijving

Studiekeuzegesprekken. We blijven op de kleintjes letten. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken We blijven op de kleintjes letten (SCAP: STUDY CHOICE AWARENESS PROGRAMME) Praktijkbeschrijving Maastricht University School of Business and Economics Afdeling Onderwijsontwikkeling

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Inez Vereijken Beleidsmedewerker onderwijs 29 november 2016 Even voorstellen Agenda Aansluiting vwo-universiteit: wat, hoe en waarom? Praktische zaken:

Nadere informatie

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen Masterclass Studiekeuzegesprekken Werken met risicoprofielen Opdracht 1 Schrijf de top 3 van uitvalfactoren binnen je eigen instelling/opleiding op. Schrijf de top 3 van succesfactoren binnen je eigen

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 maatwerkrapport hbo opleiding hogeschool: opleidingsrapportage: n.v.t. alle havo/vwo studenten studiejaar: 2010 2011 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma

Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Doorstromen naar 4 havo met een mavodiploma Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op het Picasso Lyceum. De overstap naar het havo is echter

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen Problemen, interventies mechanismen en uitkomsten. Jacqueline Kösters (HvA) & Floris van Blankenstein (ICLON)

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen Problemen, interventies mechanismen en uitkomsten. Jacqueline Kösters (HvA) & Floris van Blankenstein (ICLON) Intakeprocedures bij lerarenopleidingen Problemen, interventies mechanismen en uitkomsten Jacqueline Kösters (HvA) & Floris van Blankenstein (ICLON) 1 Het onderzoek Wat: NRO-onderzoek naar de voorspellende

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt?

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving deel 1-5 Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie

Proces- en resultaatevaluatie Proces- en resultaatevaluatie Studiestartgesprekken: het werkt! Een succesvolle HBO-carrière Penvoerende instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management OW 11.0401 Datum:

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

Het juiste gereedschap is het halve werk

Het juiste gereedschap is het halve werk Het juiste gereedschap is het halve werk Werkconferentie Innovatieondersteunend onderzoek: De praktijk aan zet 23 maart 2011 Dr. Daan Andriessen Hogeschool Inholland Haarlem Agenda 1. Wat is onderzoek?

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2

1. Inleiding... 2. 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2 Handleiding wijzigingen Studiekeuze Webformulier Naar aanleiding van Wet Kwaliteit in Verscheidenheid Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2 2. De

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (mogelijke) invloed op instroom en studiesucces van (subgroepen) studenten

Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (mogelijke) invloed op instroom en studiesucces van (subgroepen) studenten Nominaal = Normaal aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de (mogelijke) invloed op instroom en studiesucces van (subgroepen) studenten Dr. Gerard Baars, drs. Paul van Wensveen, ing. Peter Hermus Aanleiding

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 2 PROTOCOL EERSTE STUDIEKEUZEGESPREK

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 2 PROTOCOL EERSTE STUDIEKEUZEGESPREK Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 2 PROTOCOL EERSTE STUDIEKEUZEGESPREK Protocol Studiekeuzegesprekken Erasmus Universiteit Rotterdam Kort voorstelrondje (vertel ook iets

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden.

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden. Voorbereidingsopdracht Selectie & Plaatsing HAN Fysiotherapie voor iedereen die met deze opleiding wil starten in september 2018 (studiejaar 2018-2019) In dit document vind je een groot deel van de vragen,

Nadere informatie

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

DECAAN F. Bouwhuis 1

DECAAN F. Bouwhuis 1 DECAAN F. Bouwhuis 1 VWO UNIVERSITEIT universiteiten.startpagina.nl HBO hbo.startpagina.nl 2 Wat ga ik studeren? Interessetests / Beroepentests Via een gespecialiseerd testbureau bijv. AOB-Compaz of http://ikkieseenstudiediemijpast.nl/

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld In deze bijlage worden theoretische aanknopingspunten voor de inzet en inrichting van studiekeuze gesprekken binnen dit project

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op?

Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland. Wat stuurt u naar ons op? Aanmelding Taal- en Schakelcursus Inholland Wat stuurt u naar ons op? Uw aanmelding is compleet als u de volgende documenten opstuurt: 1. het aanmeldformulier, volledig en duidelijk ingevuld Probeer alles

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie