Deel 1, 2, 3 OW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 1, 2, 3 OW 10.0838"

Transcriptie

1 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW Datum: 24 augustus

2 Deel 1: Context beschrijving Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidings context waarin de studiekeuzegesprekken worden gehouden. Dit hoofdstuk van de praktijkbeschrijving wordt inzicht gegeven in de context waarbinnen de pilot Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM plaatsvindt. Het gaat hier om alle (nietbeïnvloedbare) contextvariabelen. Instelling Soort instelling Erasmus Universiteit Rotterdam WO Soort opleiding [naam opleiding] Bacheloropleiding Bedrijfskunde (Business Administration) [voltijd, deeltijd, duaal] [specifieke toelatingseisen] Voltijd VWO profiel E&M VWO profiel N&T VWO profiel N&G VWO profiel C&M inclusief Wiskunde A1,2 Einddiploma vierjarig erkende HBO opleiding Universitair Bachelordiploma Buitenlands diploma Locatie Rotterdam Aanmeldingen [aantal] : ongeveer e jaars (definitieve aanmelders) : ongeveer e jaars (definitieve aanmelders) Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding [Binnenlandse / buitenlandse] [vooropleiding] Nederlands 99% / Buitenlands 1% Bijna allemaal VWO [geslacht] M: 71% V: 29% [leeftijd] Gemiddeld: 19 Datum instroom Gemiddeld Propedeuserendement Gemiddeld percentage uitvallers Specifieke risicogroepen Bijzonderheden [na een jaar] [na twee jaar] [voor Propedeuse] [na Propedeuse] September (1 e jaar afgerond) 23 tot 25% (1 e jaar afgerond) ongeveer 50% 1 e jaar (vroege stoppers + Neg. BSA) ongeveer 40% Na 1 e jaar 5 tot 8 % Laag VWO wiskunde cijfer nvt 2

3 Deel 2: Redeneerketen Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden tot het gewenste resultaat. De redeneerketen wordt in de volgende tabel uiteengezet. Het probleem De studie-uitval in jaar 1 van de bachelor Bedrijfskunde (Business Administration) is relatief groot. Het valt daarbij op dat er zowel een groot aantal studenten al vroeg stopt (voor 1 februari) maar ook is er een groot aantal studenten met een negatief studieadvies (NBSA) aan het eind van het eerste jaar. Verder vallen nog twee zaken op: - Het evaluaties geven aan dat er een soort communicerende vaten fenomeen is: wanneer er in een bepaald jaar relatief veel vroege stoppers zijn, zijn er relatief minder studenten met een NBSA en vice versa. - Resultaten na de eerste tentamenronde in december leken de afgelopen jaren zeer voorspellend voor de resultaten na één jaar. Bovenstaande zaken suggereren dat er mogelijk een gemeenschappelijke oorzaak is voor vroege uitval en voor NBSA uitval. In ieder geval duidt het er op dat er in te veel gevallen een verkeerde studiekeuze wordt gemaakt Een achterliggend probleem is dat we menen dat we nog voldoende inzicht hebben in de belangrijkste factoren die daadwerkelijk van invloed zijn op studie-uitval/studiesucces. Diagnose en referenties: Waardoor wordt het veroorzaakt? Uit de zogenaamde eerstejaars monitor en uit exit-onderzoek blijkt dat belangrijke redenen om (vrijwillig of gedwongen) te stoppen in het eerste studiejaar, zoals aangegeven door de studenten zelf, te maken heeft met (te lage) verwachtingen over studiesucces en (onvoldoende) motivatie. Er is een sterk vermoeden de achtergrond voor bovenstaande is dat de aard van de opleiding ( breed ) voor een deel van de aanmelders de reden is om de studie te kiezen ( weet niet goed wat te kiezen, dan maar een brede studie. Kan dan altijd nog alle kanten op ). Het vermoeden bestaat verder dat met name de groep late aanmelders veel dergelijke aanmelders bevat. RSM gaat niet uit van een capaciteitsprobleem bij studenten: een vooronderstelling en uitgangspunt is dat iedereen met een VWO diploma in principe in staat is om de opleiding te volgen en af te ronden. Wel constateren we dat studenten met een laag VWO wiskundecijfer opvallend slechtere resultaten halen dan de overigen. De voorspellende waarde van het VWOcijfer wiskunde voor de studieresultaten na één jaar is zeer groot. Wat weten we van het probleem? Uit eigen onderzoek weten we dat de hoogte van het VWO-cijfer voorspellend is voor uitval/studiesucces. Uit evaluatiegegevens van studenten krijgen we de indruk dat verwachtingen en motivatie een belangrijke rol spelen bij uitval/studiesucces. Uit literatuuronderzoek en gerelateerd onderzoek blijkt dat minimaal vier andere factoren ook een rol kunnen spelen voor studiesucces: demografische gegevens en verwachtingen van ouders, extra-curriculaire activiteiten tijdens vooropleiding, activiteiten die studenten naast hun studie willen doen, studievaardigheden tijdens VWO. Een combinatie van de 7 genoemde factoren veroorzaakt waarschijnlijk studieuitval. Voor een aantal van de factoren moet de voorspellende waarde verder onderzocht worden. Wat weten we van mogelijke interventies/oplossingen? Allereerst moeten we constateren dat we niet direct kunnen zorgen dat de 7 factoren voor iedereen op de meest optimale manier aanwezig zijn. We kunnen wel indirect invloed uitoefenen door aanmelders voor de studie te wijzen op of te confronteren met de rol van die factoren voor studiesucces. Interventie: Interventie 1: groepsgesprekken organiseren waarbij de aanmelders geconfronteerd worden met belangrijke karakteristieken van de opleiding en waarbij, aan de hand van die confrontatie, 3

4 informatie verstrekt wordt over de rol van de factoren: een teamopdracht, SWOT-analyses in temaverband, triviantspel met vragen over kenmerken van en succesfactoren voor de studie. Interventie 2: van elke aanmelder achterhalen hoe de stand van zaken is met betrekking tot de 7 factoren. Een belangrijk doel hiervan is om achteraf de factoren de relateren aan studieuitval/studiesucces om de voorspellende waarde van die factoren, afzonderlijk en in combinatie, vast te stellen. Outcome: Mechanismen: Interventie 1: studenten kiezen gerichter wel of niet voor de opleiding waardoor er minder studie-uitval en minder vertraging in de carrière van de studenten plaatsvindt. Interventie 2: een groter inzicht in de (combinatie) van factoren die studie-uitval/studiesucces beïnvloeden. Van deze kennis kan in de toekomst gebruik worden gemaakt door a. aanmelders voor opleidingen, en b. vooropleidingen. Vooral wanneer aangegeven kan worden met welke middelen de factoren eventueel beïnvloed of geneutraliseerd kunnen worden. Interventie 1: De vooronderstelling is dat naarmate we er beter in slagen om de aanmelders bewust te maken van a. de rol van de factoren, en b. inzicht in de eigen score op die factoren, dat de aanmelders gerichter (niet) kiezen voor de opleiding of maatregelen treffen om één of meerdere factoren voor henzelf te optimaliseren. Interventie 2: Het vaststellen en onderbouwen van de (combinatie van) factoren die een rol bij studiesucces/uitval,, waarvan we de voorspellende waarde nog niet kennen maar wel vermoeden, geeft opleidingen, vooropleidingen en aanmelders een middel in handen om studiekeuzes te verbeteren door gebruik te maken van die kennis en/of door mogelijkheden te zoeken om de factoren te beïnvloeden of neutraliseren. In de volgende schema s zijn interventie 1 en interventie 2 in hun onderlinge relatie geschetst: Interventie1 4

5 Interventie 2 5

6 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Doel: beschrijven van de ontworpen aanpak voor het doen van studiekeuzegesprekken Bij het opzetten van de studiekeuzegesprekken zijn de volgende keuzes gemaakt. Hieronder is het arrangement en de ontwerpparameters beschreven. Studiekeuzegesprekken Met wie? Soort student Oriënterende studenten Risicoprofielen Maken risicoprofielen door middel van Initiatief voor gesprek Gesprekken experimentele groepen Online vragenlijst (zie ook bijlage 2) Op basis van uitnodiging Wanneer? Voor de poort 7 groepen in juni 7 groepen in augustus Juni en augustus Duur Los of gekoppeld Eén bijeenkomst op één dag Los (géén gesprekken met proefstudeerders) Hoe? Vorm Groepsgesprek Waartoe? Wat? Door wie? Voorafgegaan door? Gevolgd door? Doel Inhoud Format Gespreksvoerder Leeftijd Koppeling met Indien van toepassing: Doel assessment Actie van Leren kiezen Inzicht geven in benodigde competenties en moeilijkheidsgraad Zie ook Deel 2: Redeneerketen Subgroepen voeren opdracht uit waarbij belangrijke karakteristieken van de opleiding aan de orde komen gevolgd door toelichting/informatieoverdracht Structuur van het gesprek, gespreksprotocol Ouderejaars studenten (achtervang: studieadviseur + programmacoördinator + beleidsmedewerker 22 à 23 jaar Digitale (zelf-) assessment 1. Keuze voor wel/niet uitnodiging groepsgesprek 2. Bepalen voorspellende kracht 7 factoren voor studieuitval/studiesucces Groepsgesprek voor experimentele groep Exit-enquête voor experimentele groep (korte termijn) (zie bijlage 3) Koppeling studieresultaten aan score op factoren (langere termijn) In samenhang met? Resultaten definitieve aanmelding, preadvies, bindend studieadvies Wat kost dat? Betaalbaarheid Zie controlling document Organisatie? Werkproces Zie controlling document 6

7 Bijlage 1: Onderzoeksmodel Doel interventies Faalangst wegnemen Motiveren Deficiënties inventariseren Doorverwijzen Informatie verstrekken Leren kiezen Adviseren Binden Verantwoordelijk maken Bijscholen BSA / SLB Onderzoeksmodel Gebaseerd op: ROA, 2005 Persoonlijkheids 2) / studenten kenmerken Beeld van zichzelf Motivatie Persoonlijke / vakmatige competenties Kwaliteit informatie Binding Beeld van opleiding/ beroep Kwaliteit studiekeuze Studieuitval Kenmerken opleiding 1) Kwaliteit / studeerbaarheid opleiding Resultaatevaluatie 1) Bekendheid van het beroep Imago van het beroep 2) Beeldvormingscapaciteiten Discount rate Locus of control Zelfvertrouwen Anxiety Risico aversie Cognitieve vaardigheden Bijdrage aan kwaliteit van de beslissing (oordeel student / studiestaker / niet inschrijver /gespreksvoerder) Uitval 1 e jaar / 2 e jaar Behaalde EC s Pre advies # uitschrijvers /omzwaaiers 7

8 Bijlage 2: SKG factoren en geoperationaliseerde items SKG vragenlijst Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink wordt opgenomen. In deze enquête worden factoren gemeten die een bewezen of vermoede relatie hebben met de studieresultaten van studenten tijdens een wetenschappelijke opleiding. Daarbij zijn de volgende zeven factoren geselecteerd die voor de start van een opleiding kunnen worden gemeten. 1. Eindcijfers VWO (wiskunde, Engels, Nederlands). Het VWO-eindexamencijfer voor wiskunde is voorspellend voor prestaties van studenten bij RSM (ongepubliceerde observatie). Ook uit literatuur blijken voorafgaande cijfers de beste voorspellers te zijn voor prestaties van studenten in een academische opleiding. Bij de aanmelding voor de opleiding zullen in veel gevallen de eindexamencijfers nog niet bekend zijn. Voor de online vragenlijst worden de schoolonderzoekcijfers gevraagd of eventueel de 5 VWO-cijfers. (Items bij vraag 9) 2. Demografische gegevens en verwachtingen van ouders. Uit onderzoek blijkt dat het land van herkomst van de ouders van de studenten en de verwachtingen/ betrokkenheid van ouders bij hun opleiding een relatie heeft met studieresultaten van studenten (zie o.a. Tinto & Cullen, 1973; Spady, 1970). (Items 4, 5, 13a, 13b, 13c, 13e) 3. Extra-curriculaire activiteiten van studenten tijdens vooropleiding. Uit recent onderzoek blijkt dat studenten die tijdens hun vooropleiding met een redelijke omvang bijzondere activiteiten naast hun studie hebben gedaan (zoals topsport, bestuurstaken) 2,5 maal minder kans hebben op uitval. (Items bij vraag 12) 4. Institutional commitment van studenten, motivatie, wens om de studie te doen. De motivatie van studenten om juist bij RSM aan de Erasmus Universiteit te gaan studeren kan bepalend zijn voor het wel/niet slagen in de opleiding. Dit geldt ook voor de drijfveer voor de studiekeuze. Zie voor onderzoek op dit terrein Tinto (1975), Bennett (2003), Spady (1970) en Allen (1999). (Items 14a, 14b, 14c, 14d, 14 e, 14f) 5. Verwachtingen / optimisme van studenten over toekomstige studieresultaten. Duidelijke verwachtingen en optimisme van studenten om succesvol te zijn in de opleiding hebben een positief effect op studieresultaten die ze behalen (zie Hoy et al., 2006). (Items 15, 16) 8

9 6. Activiteiten die studenten naast hun studie willen doen. Het type activiteiten dat studenten van plan zijn om naast hun studie te gaan doen kan een negatieve dan wel positieve invloed hebben. Een negatieve invloed kunnen hebben het lidmaatschap van een studentenvereniging of veel werken naast de studie (Jordan & Nettles, 1999), terwijl studiegerelateerde nevenactiviteiten een positieve invloed kunnen hebben (Urlings-Strop et al., 2008). (Items vraag 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f) 7. Studievaardigheden tijdens VWO. Als laatste factor wordt gevraagd naar de studievaardigheden van studenten tijdens het VWO. Vonden ze leren gemakkelijk, konden ze goed hoofd- en bijzaken onderscheiden en konden ze hun activiteiten goed plannen? Ook de behoefte van studenten aan structuur en begeleiding tijdens het VWO wordt gevraagd. (Item 10, 11a, 11b, 11c, 11d) De vragenlijst vraagt ook naar een aantal achtergrondvariabelen. (Items 1, 2, 3, 6, 7, 8) 9

10 Online vragenlijst studiekeuzegesprekken RSM 2009 Over de vragenlijst Deze vragenlijst maakt deel uit van een landelijk experiment naar het effect van studiekeuzegesprekken voorafgaand aan de start van een opleiding. De opleiding Bedrijfskunde van RSM doet mee aan dit onderzoek. Ongeveer de helft van de aanmelders voor de studie Bedrijfskunde zal uitgenodigd worden voor een gesprek over de studie (aan het begin van de zomer of aan het eind van de zomer). In de gesprekken kunnen aankomende studenten nader kennismaken met de specifieke kenmerken van de studie en de eisen die gesteld worden. Om in de toekomst goede studieadviezen te kunnen geven en om het experiment goed te laten verlopen vragen wij u vriendelijk om deze vragenlijst volledig in te vullen. Instructie voor het invullen De vragenlijst bestaat uit 17 onderdelen. Om de lijst volledig te kunnen invullen moet bij elke vraag een antwoord worden gegeven. Bij de meeste vragen moet één antwoord worden gegeven. Wanneer meerdere antwoorden mogelijk zijn is dit aangegeven. Let op, voor de vragenlijst heb je je OCW-correspondentienummer nodig. Dit kan je in StudieLink vinden op de pagina met je persoonlijke gegevens. 1. Wat is je OCW studentnummer? 2. Wat is je geslacht? Vrouw Man 3. Wat is je geboortedatum? Dag Maand Jaar n menu om dag, maand en jaar te kiezen] [Pull dow 4. Waar ben jij geboren en waar zijn je ouders/verzorgers geboren? Ikzelf Vader/ verzorger Moeder / verzorgster Kies Land Kies Land Kies Land [Pull down menu met lijst alle landen om land te kiezen] 5. Wat is de postcode van je huidige woonadres? 10

11 6. Wat is je laatst genoten opleiding? VWO HBO-opleiding, propedeuse behaald HBO-opleiding, einddiploma behaald Universitaire opleiding, propedeuse behaald Universitaire opleiding, einddiploma behaald Anders 7. Wanneer heb je VWO-eindexamen gedaan/ga je eindexamen doen? In 2008 of eerder In 2009 Ik heb nooit eindexamen VWO gedaan (dit antwoord linkt automatisch door naar vraag 12) 8. Welk VWO-profiel volg je / heb je gevolgd? Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Niet van toepassing 9. Welk gemiddeld cijfer heb je behaald voor je schoolexamen VWO en wat was je gemiddelde cijfer op het laatste rapport van 5 VWO? Geef het cijfer met 1 decimaal achter de komma (bijv. 7,6) Vak Schoolexamen- Niet van 5 VWO cijfer cijfer toepassing Wiskunde Wiskunde A1,2,, Wiskunde B1,, Wiskunde B1,2,, Economie Economie 1,, Economie 1,2,, Management en Organisatie Nederlands,, Engels,, 10. Hoeveel uur besteed(de) je op het VWO gemiddeld per week aan school (inclusief lessen, leren voor proefwerken thuis, opdrachten)?.. uren per week 11

12 11. De volgende vragen gaan over hoe je het leren op het VWO ervaart. Klik bij elk van de vragen één antwoord aan. Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens a. Het leren ging me gemakkelijk af op het VWO b. Het plannen ging me gemakkelijk op het VWO c. Ik kon goed hoofd- en bijzaken onderscheiden tijdens het leren op het VWO d. Ik heb op het VWO veel hulp / ondersteuning nodig gehad bij het leren 12. Heb je de afgelopen drie jaar naast je school/ studie bijzondere activiteiten uitgevoerd met een minimale omvang van 160 uur per jaar (gemiddeld 3 tot 4 uur per week)? Geef bij elk van onderstaande opties aan of dit wel of niet het geval is. Type activiteit Ja Nee Bestuurs- of commissiewerk Topsport Muziekopleiding aan het conservatorium Minimaal 2 extra vakken op het VWO Naast het VWO vakken op een hogeschool of universiteit gevolgd Eigen bedrijf geleid Anders namelijk De volgende vragen gaan over de verwachtingen en betrokkenheid van je ouders bij je studiekeuze. Beantwoord de vragen door één antwoord aan te klikken. Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens 13a. Mijn ouders stimuleren mij om te gaan studeren 13b. Mijn ouders helpen mij bij het maken van een goede studiekeuze 13c. Mijn ouders vinden het vanzelfsprekend dat ik ga studeren 13d. Mijn ouders verwachten dat ik een universitaire studie met succes kan voltooien 12

13 14. De volgende vragen gaan over motieven om te kiezen voor de studie Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geef bij elk motief aan in hoeverre het van invloed is op jouw keuze voor de studie Bedrijfskunde. Helemaal niet van invloed Niet van invloed Beetje wel/ beetje niet van invloed Beetje van invloed Sterk van invloed 14a. Deze studie biedt mij goede kansen op de arbeidsmarkt 14b. Ik heb vrienden/familie/bekenden die dezelfde studie doen of hebben afgerond 14c. Bedrijfskunde is een breed georiënteerde opleiding 14d. De opleiding sluit goed aan bij mijn interesses 14e. Ik vind de inhoud van de opleiding interessant 14f. Ik kan veel geld verdienen als ik de opleiding heb afgerond 15. Hoeveel uur denk je per week aan je studie te gaan besteden (inclusief colleges, werkgroepen, zelfstudie)?.. uren per week 16. Wat verwacht je van jouw studieprestaties in het eerste jaar? Ik haal minimaal de helft van de vakken in het eerste jaar Ik haal minimaal drie kwart van de vakken in het eerste jaar Ik haal alle vakken in het eerste jaar 17. De invulling van het eerste studiejaar is voor iedereen anders. De ene student richt zich bijvoorbeeld op het studeren, de andere richt zich op het nieuwe sociale leven, op het sporten of juist op het werken. Geef bij elk van onderstaande activiteiten aan hoeveel uur je er gemiddeld per week gedurende het eerste studiejaar aan denkt te gaan besteden. Activiteit Gemiddeld aantal uur per week gedurende eerste studiejaar Ik heb er nog niet over nagedacht 17a. Sporten. uren per week 17b. Meedoen aan activiteiten van een studentenvereniging. uren per week 17c. Een baantje bij de opleiding. uren per week 17d. Een baantje zonder raakvlak met mijn studie. uren per week 17e. Actief zijn in medezeggenschapsorganen van de opleiding/faculteit/universiteit. uren per week 17f. Uitgaan met medestudenten. uren per week Dit is het einde van de vragenlijst. RSM dankt u hartelijk voor uw medewerking. Een aantal van de invullers zal uitgenodigd worden voor een nader gesprek. De betreffenden zullen hierover een bericht ontvangen op hun thuisadres. 13

14 Bijlage 3: Exit-enquête voor deelnemers groepsgesprekken Evaluatie formulier Kennismakingbijeenkomst/studiekeuzegesprekken Bacheloropleiding Bedrijfskunde Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam Kruis het antwoord aan dat het meest met je mening overeenkomt. Helemaal wel Een beetje Neutraal Niet helemaal Helemaal niet Is de dag geweest zoals je dat verwachtte? O O O O O Vind je dat je op deze dag wat meer over studie bedrijfskunde te weten bent gekomen? O O O O O Zijn de elementen van de studie bedrijfskunde, zoals je die vandaag bent tegengekomen, zoals je dacht dat ze zouden zijn? O O O O O Heb je een beter idee gekregen of de studie bedrijfskunde voor jou een goede keuze is? O O O O O Ben je tevreden over het verloop van de dag? O O O O O Opmerkingen: 14

15 15

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Vragenlijst Studentenmonitor 2014

Vragenlijst Studentenmonitor 2014 Vragenlijst Studentenmonitor 2014 1 Opleiding... 2 2 Studievoortgang... 4 3 Voorafgaand aan je opleiding... 6 4 Na je opleiding... 8 5 Master... 10 6 Achtergrondkenmerken... 11 7 Ouders... 12 8 Functiebeperking...

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat?

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Trends Highlightsrapportage in de van Baarsjes R een kwalitatief onderzoek onder jongeren vóór en na hun keuze voor een hogeschool. Voor: de techniek instituten

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze.

Voorwoord. Neem ruim de tijd voor de keuze en vraag hulp als je er niet uitkomt. Veel succes en plezier met het maken van je keuze. Naam: Klas: Mentor: 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Kennis over de mogelijkheden... 5 Leren en studeren... 6 Geld en tijd spelen een rol... 8 Loten... 9 Inschrijven bij hbo of universiteit... 10 Opdracht:

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

lerarenopleiding: een vak apart

lerarenopleiding: een vak apart Studiesucces voor MBOinstromers in jaar 1 van de lerarenopleiding: een vak apart In dit artikel wordt verslag gedaan van een uitgebreide evaluatie van onderdelen van een programma gericht op verhoging

Nadere informatie