INHOLLAND Schrijfwijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOLLAND Schrijfwijzer"

Transcriptie

1 INHOLLAND Schrijfwijzer Een hulpmiddel voor iedereen die teksten maakt voor in- of externe doelgroepen van Hogeschool INHOLLAND Datum 8 september 2006 Auteurs _ N. Pols, K. v. Dalsem e.a Versie 1.2 Status definitief INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 1

2 INHOUD 1 Inleiding Inleidend De wet Imago Doelgroepen Spellingsaanpassingen INHOLLAND Woordenlijst Hogeschool INHOLLAND Niet & Wel Opleidingsnamen Titulatuur en graden Algemene grammaticarichtlijnen D of T Hun of hen Wat of dat Los of aan elkaar? Mannelijk of vrouwelijk Leestekens Taalgebruik bij Hogeschool INHOLLAND Toonzetting Aanspreekvorm Vormgebruik Algemeen Lettertype Kleurgebruik Bladspiegel Opsommingen Voetnoten & bronvermelding Citaten Sjablonen Huisstijl handboek Neem bij vragen en opmerkingen contact op met: Karen van Dalsem tel: INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 2

3 1 Inleiding 1.1 Inleidend De INHOLLAND schrijfwijzer is een hulpmiddel voor iedereen die teksten schrijft of redigeert ten behoeve van de bedrijfsvoering van Hogeschool INHOLLAND, ongeacht of deze teksten bestemd zijn voor interne of voor externe doelgroepen. Ook geeft de INHOLLAND Schrijfwijzer inzicht in de vorm waarin Hogeschool INHOLLAND communiceert. Er zijn bijvoorbeeld huisstijlrichtlijnen in opgenomen en aanwijzingen voor de toonzetting van teksten. De INHOLLAND Schrijfwijzer is ontwikkeld door een projectgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de diensten OKR, Bestuurszaken en Marketing & Communicatie. 1.2 De wet Als Nederlandse onderwijsinstelling moet Hogeschool INHOLLAND zich houden aan de wettelijk vastgestelde eisen met betrekking tot de Nederlandse taal. Dat betekent een correct gebruik van de Nederlandse grammatica - vastgelegd in de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst) en een correcte spelling van woorden zoals die is vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal. De nieuwe spelling is per 1 oktober 2005 geïntroduceerd en vanaf 1 augustus 2006 verplicht voor overheids- en onderwijsinstellingen. Om niet in conflict te komen met die beide grondslagen van de Nederlandse taal is de specifieke INHOLLAND gerelateerde terminologie zoals die in de INHOLLAND schrijfwijzer naar voren komt ondergeschikt aan deze regels. In de hoofdstukken Spelling en Grammatica en taalgebruik wordt hier verder op ingegaan. 1.3 Imago Het spreekt vanzelf dat correct taalgebruik en een juiste spelling en schrijfwijze van woorden bijdraagt aan het positieve imago van een onderwijsinstelling. Men verwacht niet anders. Correct taalgebruik en juiste spelling zullen dan ook moeten worden nagestreefd in alle uitingen van de Hogeschool zowel de intern als de extern gerichte geschreven teksten. Ook dient het taalgebruik van de Hogeschool consequent te zijn. Daarnaast zijn er echter nog andere aspecten van een tekst die aandacht verdienen. Zo worden de stijl en de toonzetting voor een deel bepaald door de mate waarin een tekst een formeel of een informeel karakter heeft, en door de doelgroep voor wie de tekst bestemd is. Het mag duidelijk zijn dat stijl en toonzetting van een jaarverslag sterk verschillen van die van een wervingsbrochure. Bovendien kunnen de kernwaarden van een organisatie hun invloed hebben op een, eventueel als onderdeel van de huisstijl geformuleerde, schrijfstijl. 1.4 Doelgroepen In ieder geval verdient het de aanbeveling teksten die hetzelfde doel nastreven en bestemd zijn voor een dezelfde doelgroep ook een zelfde stijl mee te geven. Dit zou het uitgangspunt moeten zijn bij bijvoorbeeld het schrijven van teksten voor opleidingsfolders. Omwille van de overzichtelijkheid en INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 3

4 herkenbaarheid van de inhoud van de folders bij de doelgroep is het meer dan zinvol te streven naar een uniforme indeling van de tekst. Zulke afspraken moeten eveneens worden gemaakt met betrekking tot de keuze van het lettertype en de grootte daarvan, het wel of niet uitlijnen van teksten, het gebruik van opsommingtekens en verder ten aanzien van alles wat ligt op het vlak van vormgeving. Met name het hoofdstuk Vormgebruik gaat hier nader op in. De samenstellers bevelen het gebruik van de INHOLLAND Schrijfwijzer van harte aan. Zij wijzen er op dat het hier niet gaat om vrijblijvende adviezen maar dat het op basis van de INHOLLAND Schrijfwijzer nastreven van eenheid in de uitingen van Hogeschool INHOLLAND de warme instemming heeft van het College van Bestuur. De INHOLLAND woordenlijst is op 16 augustus 2006 goedgekeurd door het College van Bestuur. 1.5 Spellingsaanpassingen 2005 In 1995 kwamen er nieuwe regels voor woorden die op verschillende manieren geschreven werden. Ook kwam er een nieuwe tussen-n-regel. Ook over het gebruik van accenttekens, Engelse werkwoorden en streepjes werden heldere regels ingevoerd. Tevens kwam er een voorkeursspelling voor woorden die je met een k of c schreef. In oktober 2005 is een aantal van deze regels bijgesteld. De spellingsaanpassingen zijn vereenvoudigingen en verbeteringen van de regels uit Vooral de spellingsregels die in de praktijk vaak tot problemen leidden, zijn onder handen genomen. Ook zijn er enkele nieuwe regels aangemaakt voor kwesties die tot dusverre niet behandeld werden in het Groene Boekje, zoals de schrijfwijze van Engelse woorden en werkwoorden. Per 1 augustus 2006 zijn overheidsinstellingen en het onderwijs verplicht deze nieuwe spelling 2005 te hanteren. Alle wijzigingen sinds 1995 op een rij: a De tussenklanken - De tussen-n-regel - De tussen-s b c d Hoofdletters en kleine letters - Hoofdletters en kleine letters - Hoofdletters en punten in afkortingen Streepjes en dergelijke - Regels voor botsende klinkers - Lastige woordcombinaties Engelse en andere uitheemse woorden - gefaxd of gefaxt? online of on-line? - fabrikaat of fabricaat? procédé of procede? Links INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 4

5 2 INHOLLAND Woordenlijst Onderstaande woordenlijst en aanwijzingen voor het gebruik van termen en schrijfwijze van opleidingsnamen, bedragen en data, is goedgekeurd door het College van Bestuur op 16 augustus Hogeschool INHOLLAND Aanspreekvorm Academie Instituut Cluster Domein Kenniscentrum Unit Bachelor-master Bachelortitel Bama Bedragen Zowel bij voltijd/duaal als bij deeltijd wordt de aankomende student aangesproken met je. (bachelor)opleiding / bachelor / master of major-minor De eerste keer bij het noemen van de opleiding de term bacheloropleiding gebruiken, daarna gewoon opleiding. In enkelvoud, zonder hoofdletters, met een liggend streepje. Geen tussen-s, geen hoofdletter, geen verbindingsstreepje. Bij samenstellingen met alleen de term bachelor komt het tweede deel van de samenstelling er zonder spatie aan vast. Bijvoorbeeld: bacheloropleiding. De afkorting nooit gebruiken in officiële stukken. In samenstellingen moet het tweede deel er direct aan vast komen zonder spatie of streepje (bamawebsite). Spatie na euroteken. Duizendtallen: punt als scheidingsteken. Afgeronde bedragen (zonder centen) geen komma achter laatste cijfer. Voorbeelden ,21 14 (geen 14,00 of 14,-) Competentiegericht onderwijs Data en jaartallen ECTS (European Credit Transfer System) Getallen en rangtelwoorden Hbo HBO-raad In lopende teksten mag 250 euro geschreven worden. We gebruiken alleen de term competentiegericht onderwijs; de afkorting voor deze term is cgo. Datum en jaartal voluit. Voorbeeld 15 mei 2003 Het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt en dat gebaseerd is op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te halen. Alles onder de twintig en tientallen (twintig, dertig, veertig) in letters. Maar als in één alinea verschillende getallen genoemd worden, is eenheid van stijl belangrijker. Rangtelwoorden altijd voluit: eerste, tweede, derde. De afkorting hbo (hoger beroepsonderwijs) schrijven we met kleine letters. Maar eigennamen worden met een hoofdletter geschreven, dus HBO-raad, HBOarbitrageraad. INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 5

6 INHOLLAND INHOLLAND altijd geheel in kapitalen. Ook: en Hogeschool INHOLLAND, niet de Hogeschool INHOLLAND. Kleine letter hogeschool als het om een willekeurige school gaat. Zo veel mogelijk: Hogeschool INHOLLAND, niet bijvoorbeeld bij INHOLLAND. Tussen Hogeschool en INHOLLAND mag worden afgebroken, INHOLLAND wordt nooit afgebroken. Communicatiemiddelen als INsite, IN1 en INdruk met een dubbele beginkapitaal. Locaties Bij de verschillende locaties van Hogeschool INHOLLAND benoemen we altijd de locatienaam achter Hogeschool INHOLLAND. De volgorde voor het noemen van de locaties is alfabetisch: Hogeschool INHOLLAND kent verschillende hoofdvestigingen, te weten: Alkmaar, Amsterdam/Diemen, Delft, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. Daarnaast wordt er onderwijs verzorgd op onderwijslocaties in Dordrecht, Hoofddorp, Utrecht en Zaanstad. Open Dagen Altijd met beginkapitalen. Open Avond Opleidingen De afzonderlijke woorden hebben beginkapitalen. Het woordje en wordt altijd geschreven als &, ook in de Engelstalige opleidingsnamen. Profielen Schools Voorbeelden Civiele Techniek Management, Economie & Recht International Business & Languages De afzonderlijke woorden hebben beginkapitalen en worden gescheiden door middel van & : Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek De Schools zijn in eerste instantie een interne organisatievorm. Daarom wordt niet prominent gecommuniceerd over de Schools in informatiemiddelen voor aankomend studenten (potentials). De Schools kunnnen hierin wel genoemd worden als paraplu voor opleidingen van eenzelfde richting, maar er moet geen sprake zijn van een uitgebreide uitleg. Schools wordt niet cursief geschreven om aan te geven dat het een leenwoord is. De hoofdletter en spelling zeggen hierover voldoende. Studiejaar In teksten: (klein streepje, geen spaties) Telefoonnummers Tussen kengetal en abonneenummer komt een klein (!) streepje, met een spatie ervoor en erachter. Vakken Voorbeelden INHOLLAND / +31 (0) / +31 (0) In teksten en schema s kleine letters. Voorbeeld wiskunde B, natuurkunde Vooropleidingen In schema s: HAVO, VWO en MBO (hoofdletters) In teksten: havo, vwo en mbo (kleine letters) Controleer altijd of de adressen, adressen en de telefoonnummers in de tekst correct zijn door het nummer te bellen en een te sturen! INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 6

7 2.2 Niet & Wel Niet aanmeldformulier avondstudie bachelor-diploma bachelor-fase bachelormasterstelsel bachelor-opleiding beroepsspecifieke minor bindend negatief advies coach mentor tutor college van bestuur collegejaar competentiegerichtonderwijs decaan decanaat deeltijd Hbo-opleiding Directie extra-neus fases feed back FTE geleverde studieresultaten Hbo/HBO Hbo er HBO-instelling Hbo-niveau HBO-opleiding HBO-student IBG / ib-groep ict infodagen it kantine klas klaslokaal leraar lesgeld lesmateriaal levenlang leren lokatie lumpsum-bekostiging Major Master master-diploma master-fase master-opleiding Masterprogramma mastersopleiding masterstitel Mbo/MBO Minor numerus clausus OC en W on-line Wel aanmeldingsformulier deeltijdstudie bachelordiploma bachelorfase bachelor-masterstelsel bacheloropleiding specialisatieminor bindend studieadvies (bsa) Alleen gebruiken als het een wezenlijk andere rol betreft dan die van studieloopbaanbegeleider. College van Bestuur studiejaar competentiegericht onderwijs (cgo) studentendecaan studentendecanaat hbo-deeltijdopleiding College van Bestuur extraneus fasen mag allebei, fasen heeft de voorkeur feedback fte behaalde studieresultaten hbo hbo er hbo-instelling hbo-niveau hbo-opleiding hbo-student voorkeur: IB-Groep ICT Open Dagen IT restaurant groep onderwijsruimte of collegezaal docent collegegeld studiemateriaal levenslang leren of een leven lang leren locatie lumpsumbekostiging major master masterdiploma masterfase masteropleiding masterprogramma masteropleiding mastertitel mbo minor numerus fixus OCW online INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 7

8 Niet Wel primair onderwijs basisonderwijs projectgestuurd onderwijs projectonderwijs raad van toezicht Raad van Toezicht reflektie reflectie scholieren, leerlingen studenten schooljaar 2005/2006 of 2005 / 2006 studiejaar specialisatie-minor Differentiatie Minor specialisatieminor differentiatieminor stageloper / meeloper stagiair Studentzaken / Studentenzaken Studentenadministratie studiebegeleider studieloopbaanbegeleider studieloopbaancoach studie-adviseur StudieInformatiePunt / Studie-Informatiepunt Studie-informatiepunt (niet: STIP) studiepunten / credits Ect s European Creditpoint System European Credits EC s European Credit Transfer System (ECTS) Telepabo Digipabo toelatingsexamen toelatingsonderzoek vakken onderwijseenheden visitatie commissies visitatiecommissies voltijd onderwijs voltijdonderwijs voltijdslesgeld voltijdcollegegeld zij instroom zijinstroom 2.3 Opleidingsnamen Raadpleeg voor de juiste naam van een opleiding altijd het INHOLLAND Opleidingen overzicht. Het is te vinden op INsite>ONsite>Vastgestelde documenten>cvb>opleidingen INHOLLAND. (of klik hier) Dat overzicht bevat de officiële naam van een opleiding zoals vastgelegd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Deze namen gelden wettelijk voor alle hogescholen in Nederland. Verder bevat het INHOLLAND Opleidingen overzicht de door het College van Bestuur goedgekeurde Engelstalige benaming en tal van andere opleidingsgegevens zoals locatie, graad en accreditatiedata. Raadpleeg altijd het INHOLLAND Opleidingen overzicht op Insite om te voorkomen dat: - bij de werving andere opleidingsnamen gebruikt worden dan de CROHO-namen; - opleidingen worden aangeboden in andere dan de geautoriseerde vormen (vt, dt, du); - afstudeerrichtingen of minors gepresenteerd worden als opleidingen; - opleidingen of -varianten worden aangeboden op vestigingsplaatsen waarvoor geen CROHOinschrijving bestaat; - er andere Engelstalige opleidingsnamen gebruikt worden dan de door het CvB vastgestelde. INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 8

9 3 Titulatuur en graden Bachelor of is een graad of een diploma, B is de bijbehorende titel. Zie onderstaande tekst, waarin de diverse termen in de juiste context gebruikt worden (Bron: Maarten Knoester, directeur Bestuurszaken): Als je de opleiding Management, Economie & Recht met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je de graad van Bachelor of Economics. Je mag dan de titel B Ec (achter je naam) of de oude titel bc (voor de naam geplaatst) voeren. Na de opleiding Personeel & Arbeid krijg je het diploma Bachelor of Human Resources Management (titel B HRM). Het succesvol afronden van de opleiding Bedrijfskundige Informatica tenslotte, levert de graad op van Bachelor of Information and Communication Technology (B ICT). Deze graad geeft zowel nationaal als internationaal aan op welk niveau je gestudeerd hebt. Het diploma geeft je toegang tot een breed aanbod aan (master)opleidingen in binnen- en buitenland. Op grond van het diploma kunnen vrijstellingen worden verleend, zodat je een eventuele vervolgopleiding sneller kunt afronden. Ook na je studie heb je een voordeel. Omdat bachelordiploma s internationaal beter vergelijkbaar zijn, kun je met je Nederlandse diploma makkelijker aan het werk in het buitenland. INHOLLAND Schrijfwijzer 1.0 9

10 4 Algemene grammaticarichtlijnen 4.1 D of T De d/t-kwestie. De derde persoon enkelvoud krijgt een t: hij bakt, hij roept. Wil je weten of het voltooid deelwoord een -t of een -d krijgt, dan is het meestal voldoende te controleren of de verleden tijd van het werkwoord met een -t of -d wordt vervoegd: beloofde, viste, hoorde, vervoegde. Een bruikbaar ezelsbruggetje is om het werkwoord lopen op de plaats van het werkwoord in te vullen. Het ezelsbruggetje t ex-kofschip (of ex-fokschaap) biedt uitkomst bij de vervoeging van zwakke werkwoorden. Het ezelsbruggetje steunt op de eigenschap dat alle medeklinkers in de woordcombinatie 't kofschip stemloos zijn. 4.2 Hun of hen Hun wordt vaak gebruikt als meewerkend voorwerp, bijvoorbeeld: Het wordt hun belet om naar huis te gaan. Maar ook wel als bezittelijk voornaamwoord: Het zijn hun taken. Hun is zeker geen derde persoon meervoud als in Hun zijn te laat.. Dit moet zijn: Zij/ze zijn te laat. Hen wordt gebruikt als lijdend voorwerp of na een voorzetsel. Ik geef de sleutels aan hen. 4.3 Wat of dat Wat en dat worden vaak door elkaar gebruikt. Wat verwijst naar een zin of iets onbepaalds. Dat verwijst naar een zaak of begrip. Goed is: Hij liet de hond vallen, wat niet zo leuk was. en ook: Hij gaf me alles wat ik wilde.. In de eerste zin slaat wat terug op een hele zin (Hij liet de hond vallen) en in de tweede zin slaat wat terug op een onbepaald woord (alles). 4.4 Los of aan elkaar? Bijna alles schrijven we in het Nederlands aan elkaar: studiefinancieringsregeling, representativiteitsverklaring, etc. Schrijf dus ook niet: advertentie ruimte en jeugd tijdschriften. Het koppelteken gebruiken we alleen om een leesfout te voorkomen. Volgens de nieuwe spelling schrijven we driedelige samenstellingen (woorden die uit drie kleinere woorden bestaan) aaneen. Het streepje wordt ook gebruikt om woorden met eenzelfde uitgang of met eenzelfde voorzetsel te koppelen. 4.5 Mannelijk of vrouwelijk Wanneer je verwijst naar een woord dat eerder in en zin genoemd is, dan is het van belang het geslacht van het woord te weten. Vaak zijn de tastbare dingen mannelijk (computer) en de niettastbare dingen vrouwelijk (liefde). Helaas zijn er genoeg uitzonderingen om niet elke geslacht van elk woord te kunnen onthouden, maar alle woorden staan in de Woordenlijst van de Nederlandse taal. Hogeschool is bijvoorbeeld vrouwelijk. INHOLLAND Schrijfwijzer

11 4.6 Leestekens Haken Haken zijn rond, nooit vierkant (teksthaken). Een punt komt altijd buiten de haakjes, tenzij de hele zin tussen haakjes staat. Haakjes binnen haakjes zijn bij Hogeschool INHOLLAND ook rond, maar gebruik liever gedachtestreepjes. Aanhalingstekens Gebruik overal enkele aanhalingstekens, behalve bij zuivere quotes (citaat van een persoon), daar gebruik je dubbele aanhalingstekens. Gedachtestreepje Overal een kort streepje: koppelteken ( - ), gebruik niet het langere autocorrectiestreepje ( ). Een gedachtestreepje wordt omgeven door spaties en staat dus niet vast aan de tussenzin. Dubbele punt De dubbele punt is een aankondiging van een voorbeeld, een citaat of een opsomming. Puntkomma De puntkomma scheidt zinsdelen die inhoudelijk gelijk zijn. Dit tref je eigenlijk maar zelden aan. Ook wordt de puntkomma gebruikt in rijtjes en opsommingen. Komma Wanneer de lezer moet stoppen of in moet houden om de zin goed uit te spreken, kan een komma worden geplaatst. Ook moet een bijzin, die dient om extra informatie te geven, door komma s omgeven worden. Twee werkwoorden die na elkaar komen, kunnen door een komma gescheiden worden als ze bij verschillende (bij)zinnen horen. Opsommingen - Als de delen van de opsomming volledige zinnen vormen: hoofdletter en punt. - Als de delen van de opsomming geen volledige zinnen vormen of de zin loopt door, dan kleine letter en puntkomma. - Bij een losse opsomming (hoofdletters alleen indien relevant), zonder afsluitende punt. Afkortingen De eerste keer dat een afkorting wordt genoemd dien je de volledige term gebruiken, met de afkorting er achter tussen haakjes. Daarna kan de afkorting gebruikt worden. Als je de term zelf met (begin)kapitalen schrijft, dan mag de afkorting ook met hoofdletters geschreven worden (richtijn). INHOLLAND Schrijfwijzer

12 5 Taalgebruik bij Hogeschool INHOLLAND Nederlandse teksten van Hogeschool INHOLLAND, moeten van overheidswege beantwoorden aan de regels van de grammatica voor de Nederlandse taal. Een standaardwerk op dat gebied is de ANS (Algemene Nederlandse Spraakkunst)* 1. Een nuttig hulpmiddel is de Schrijfwijzer 2, ook voor spellingkwesties. 5.1 Toonzetting De toonzetting (Anglofielen spreken van tone of voice) van teksten voor een deel bepaald wordt door de mate waarin een tekst een formeel of een informeel karakter heeft, en door de doelgroep waarvoor de tekst bestemd is. Formele teksten zijn onder meer te vinden in het jaarverslag en in rapportages zoals de zelfevaluatie in het kader van accreditatieprocessen. De gidsen en brochures die Hogeschool INHOLLAND uitgeeft met het doel potentiële studenten (en hun ouders) te interesseren voor een opleiding bij INHOLLAND bevatten in het algemeen informele teksten. 5.2 Aanspreekvorm [U je / jij wij / 3 e persoon. Welke gevallen onderscheiden we en waar gebruiken we wat? Maak een duidelijke keuze en pas die consequent toe. Studenten spreken we altijd aan met jij, externe relaties mogen met u aangesproken worden. Gebruik nooit U met een kapitaal, dit werd vroeger gebruikt en past niet bij een moderne hogeschool als de onze. Alleen leden van het Koninklijk huis worden op deze wijze aangeschreven. 1 Algemene Nederlandse Spraakkunst, onder redactie van W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij en M.C. van den Toorn, Tweede geheel herziene editie, Er bestaat ook een elektronische versie van ANS: E- ANS). 2 Schrijfwijzer vierde aangepaste editie oktober 2005, auteur: Jan Renkema, SDU Uitgevers. INHOLLAND Schrijfwijzer

13 6 Vormgebruik 6.1 Algemeen De wijze waarop een tekst wordt gepresenteerd kan helpen bij het overbrengen van de boodschap bij de doelgroep. Een rustige, eenvoudige opmaak maakt tekst toegankelijk. Door middel van visuele accenten kun je de lezer helpen in de structuur van je verhaal. Hieronder volgen enkele richtlijnen en tips die je hierbij kunnen helpen. 6.2 Lettertype De leesbaarheid van een tekst hangt voor een groot deel af van het gebruikte lettertype. De huisstijl van INHOLLAND schrijft het gebruik van Arial voor. Dit is een gemakkelijk te lezen lettertype en vrijwel iedere computer beschikt hierover. Door een kopje of een citaat vetgedrukt of schuin te zetten kun je accenten in je tekst aanbrengen. Ook kun je variëren met de lettergrootte. Een gouden regel bij het gebruiken van de variaties van een lettertype, is hoe minder variaties hoe beter. Door een grote letter diversiteit krijgen teksten al gauw een rommelige uitstraling. 6.3 Kleurgebruik Het gebruiken van een extra kleur kan goed werken om bijvoorbeeld titels te benadrukken. Meerdere kleuren tegelijkertijd doet dit effect echter weer teniet. De richtlijn is dan ook dat teksten zwart zijn, met ten hoogste één steunkleur voor extra accentuering, bijvoorbeeld bij kopjes van paragrafen. 6.4 Bladspiegel We lezen van links naar rechts, daarom is het gebruikelijk om teksten links te laten uitlijnen. Door tekstregels uit te vullen, ziet de bladspiegel er rustiger uit. Tegelijkertijd ervaart men uitgevulde teksten als minder gemakkelijk te lezen. Daarom kiest Hogeschool INHOLLAND voor links uitgelijnde, niet uitgevulde teksten. Voor middelen met korte teksten zoals posters en uitnodigingen kan soms voor een andere uitlijning worden gekozen. Deze dient dan binnen het gehele vlak te worden doorgevoerd. Om de leesbaarheid van teksten verder te vergroten kan gebruik worden gemaakt van een goede alineaverdeling en witregels. Deze zorgen namelijk voor rustpunten in lange teksten. 6.5 Opsommingen Hoewel je allerlei icoontjes en zelfs plaatjes kunt gebruiken als opsommingsteken, geldt hierbij ook de regel hoe minder, hoe beter. Juist rustige en ingetogen tekens als een bolletje of een streepje, geven een opsomming overtuigingskracht. Te nadrukkelijke tekens leiden enkel van de tekst af. Binnen INHOLLAND maken we daarom alleen gebruik van koppeltekens en ronde zwarte bullets als opsomtekens. Daarnaast kan het alfabet of nummering gebuikt worden: INHOLLAND Schrijfwijzer

14 - School of Education - School of Social Work - School of Economics School of Law School of Health School of Communication, Media & Music 1. School of Communication & Media 2. School of Technology & Agriculture 3. School of Technology a) Hogeschool INHOLLAND Alkmaar b) Hogeschool INHOLLAND Utrecht c) Hogeschool INHOLLAND Amsterdam/Diemen 6.6 Voetnoten & bronvermelding Voetnoten en bronvermelding staan vaak op de betreffende pagina. Dit zorgt er voor dat een lezer niet heen en weer hoeft te bladeren. Om deze van de oorspronkelijke tekst te onderscheiden, kun je ze in kleiner lettertype zetten of cursief. 6.7 Citaten Citaten zijn meestal bedoeld om een tekst te illustreren of om een argument te staven. Om het onderscheid tussen gewone tekst en een citaat te maken, kun je gebruik maken van dubbele aanhalingstekens of, vooral bij langere citaten, door het cursief te zetten. Aanhalingstekens die gebruikt worden om een woord of tekst extra te accentueren worden enkel gebruikt. Bijvoorbeeld: Backbone II is het nieuwe boek over Backbone. 6.8 Sjablonen In word zijn verschillende sjablonen onder de INHOLLAND-button beschikbaar. Zo vind je hier basisopzetten voor memo s, brieven, projectplannen en dergelijke. Wanneer je gebruik maakt van deze sjablonen staat je schrijven automatisch in de juiste opmaak. Bovendien geeft het gebruik van een logo en de volledige adresgegevens een professionele uitstraling. Wanneer iedereen van deze sjablonen gebruik maakt zal herkenning optreden en zullen documenten gemakkelijker leesbaar zijn. 6.9 Huisstijl handboek De huisstijl van INHOLLAND is vastgelegd in het merkhandboek. Als je meer wilt weten over het gebruik van logo s, kleuren en fotografie, kijk dan eens op INHOLLAND Schrijfwijzer

Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Schrijfwijzer Avans Hogeschool pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Tone of voice 3 2 Benamingen 3 3 Afspraken 5 4 Do s en don ts 8 5 Voorbeelden 9 6 Taaladvies 10 pagina 3 van 10 1 Tone of voice De taal van Avans is stellig en zelfverzekerd.

Nadere informatie

1. Inleiding...3. 2. Communicatierichtlijnen voor Belastingdienstteksten...4. 3. Structuur...5

1. Inleiding...3. 2. Communicatierichtlijnen voor Belastingdienstteksten...4. 3. Structuur...5 Inleiding 1 1. Inleiding...3 2. Communicatierichtlijnen voor Belastingdienstteksten...4 3. Structuur...5 4. Formulering...6 4.1. Eenvoudig en duidelijk formuleren...6 4.2. Taalkwesties...8 4.3. Terminologie

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Schrijfwijzer Rijkswaterstaat. Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten

Schrijfwijzer Rijkswaterstaat. Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten Schrijfwijzer Rijkswaterstaat Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Corporate Communicatie Online en Huisstijl Informatie Carla Jeurissen

Nadere informatie

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool

Goed geschreven. Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO. Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen opleiding en beroep PORTFOLIO Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool b u s s u m 2 0 0 9 Dit portfolio hoort bij Goed geschreven Zakelijk schrijven binnen

Nadere informatie

Handleiding corporate website

Handleiding corporate website Handleiding corporate website Over het nieuwe corporate CMS Auteurs: Jon Algra Marianne Bruins Nicoline Fokkema Rosanne den Hartog Martijn Pieck najaar 2014 Inhoud Inleiding... 1 Taalvariatie... 1 Handleiding

Nadere informatie

In duidelijk Nederlands. iedereen

In duidelijk Nederlands. iedereen In duidelijk Nederlands Spreken en schrijven voor iedereen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Doel - Weet wat u wilt... 5 2 Doelgroep - Weet voor wie u spreekt of schrijft... 9 De kenmerken van uw doelgroep...9

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Schrijfwijzer Bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg September 2013 2013, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg Samenstellers Hanny Groenewoud

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Nederlands. Versie 2012 Laatst bijgewerkt 6 januari 2012. William Siemons. www.siemons.info

Nederlands. Versie 2012 Laatst bijgewerkt 6 januari 2012. William Siemons. www.siemons.info Nederlands Versie 2012 Laatst bijgewerkt 6 januari 2012 Auteur Bron William Siemons www.siemons.info Stijlgids Colofon COLOFON Stijlgids Nederlands Auteur: William Siemons Versie: 2012 File: C:\Users\William\Dropbox\Publications\Documents\Stijlgids

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven

STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING-DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING TRAINING Zakelijk schrijven PBM sept. 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135 ED SITTARD

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Schriftelijk kunsthistorisch werk Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Afdeling

Nadere informatie

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012

STUDIEGIDS. Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 STUDIEGIDS Hogeschool Utrecht INSTITUUT VOOR INFORMATICA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 2011-2012 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, September 2011 STUDIEGIDS Instituut voor ICT 2011 2012 Opleidingen:

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie