Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI"

Transcriptie

1 Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI

2

3 Scheveningseweg KV Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI CROHO nr Hobéon Certificering BV Datum: 31 augustus 2010 Auditteam: R. van der Hoorn D.J. Eppink P. Breman R. Meelhuysen Secretaris: H.R. van der Made

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING Integraal advies Samenvattende beoordeling 1 2. INLEIDING 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 7 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU Doelstellingen opleiding 11 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 11 Facet 1.2. Niveau bachelor 17 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Programma 21 Facet 2.1. Eisen hbo 21 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 26 Facet 2.3. Samenhang programma 29 Facet 2.4. Studielast 31 Facet 2.5. Instroom 34 Facet 2.6. Duur Inzet van personeel 38 Facet 3.1. Eisen hbo 38 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 40 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 45 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 45 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 50 Facet 5.1. Systematische aanpak 50 Facet 5.2. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Condities voor continuïteit 54 Facet 6.1. Afstudeergarantie 54 Facet 6.2. Investeringen 55 Facet 6.3. Financiële voorzieningen OORDEELSCHEMA 57 BIJLAGE I PROGRAMMA EN GESPREKSPARTNERS BIJLAGE II CURRICULA VITAE EN ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARINGEN AUDITOREN BIJLAGE III WERKWIJZE, BEOORDELINGSPROCEDURE EN BESLISREGELS HOBÉON BIJLAGE IV BESTUDEERDE DOCUMENTEN

6 Algemene gegevens Naam van de instelling: Naam van de opleiding: Varianten van de opleiding: Locatie van de opleidingen: Hogeschool NCOI hbo-bachelor bedrijfskunde Deeltijd en duaal Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht Arnhem en Zwolle Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 26 april 2010 Datum adviesrapport 31 augustus 2010 Beoordelingskader Bij de beoordeling van de beoogde bacheloropleiding is uitgegaan van het door de NVAO vastgestelde Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs, versie 14 februari Daarin staan de onderwerpen en facetten vermeld waarop een VBI zich bij de beoordeling van een nieuwe opleiding moet richten. Voorts zijn daarin opgenomen de criteria aan de hand waarvan een VBI moet bepalen of de basiskwaliteit van die beoogde opleiding als voldoende kan worden beoordeeld. Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit de volgende personen: R.J.M (Rob) van der Hoorn, voorzitter, is directeur en mede-eigenaar van Hobéon, studeerde bedrijfskunde en vervult regelmatig de rol van interim-manager en bedrijfskundig adviseur. Met enige regelmaat zit hij in het kader van accreditaties hoger onderwijs auditpanels voor. P. (Paul) Breman, vak-/werkvelddeskundige, is organisatiesocioloog/bedrijfskundige, als senior organisatieadviseur werkzaam bij Twynstra Gudde en tevens lector Organiseren van Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is Breman als afstudeerbegeleider MSc verbonden aan de Open Universiteit, als docent Master of Public Administration aan het Institute of Social Studies te Paramaribo en als second supervisor Doctoral Studies aan Henley Business School of University of Reading, UK. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan, ondermeer op het gebied van sociale innovatie, organisatiecultuur en ontwikkeling en competentiemanagement. D.J. (Jan) Eppink, vak-/werkvelddeskundige, is emeritus hoogleraar Management en Organisatie, doceerde ondermeer aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam, is auteur van verschillende gezaghebbende standaardwerken op het gebied van strategie, management en organisatie en was geruime tijd senior adviseur bij Boer & Croon. M. (Ralph) Meelhuysen studentdeskundige, is vierdejaarsstudent Management, Economie en Recht aan de Hogeschool Utrecht (afstudeerrichting Commerciële Bedrijfskunde) en lid van het studentenpanel van zijn opleiding. H.R. (Rob) van der Made, secretaris, heeft een onderwijsachtergrond, maakte een aantal jaren deel uit van het management van een particuliere hogeschool en was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor ontwikkeling, accreditatie en uitvoering van verschillende opleidingen. Vanuit Hobéon Certificering is hij als secretaris betrokken bij diverse accreditatietrajecten in het hoger onderwijs. Een volledig cv van de leden van het auditpanel is opgenomen in Bijlage III.

7 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, verzorgd door Hogeschool NCOI, Croho nummer in al haar varianten en locaties positief te beoordelen als nieuwe opleiding. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd Samenvattende beoordeling Algemeen beeld De HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde is een brede bachelor, die in de basis alle onderdelen bevat die in een bedrijfskundeopleiding op HBO-niveau dienen te worden opgenomen. De opleiding hanteert een door het werkveld gevalideerd opleidingsprofiel, dat qua reikwijdte en niveau aan de maat is. Het programma van 240EC bestaat uit vier fasen, is inhoudelijk samenhangend en kent een opbouw met een toename in complexiteit, die uitmondt in een afstudeerwerkstuk waaraan stringente eisen worden gesteld. Het duale/deeltijdse karakter van de opleiding zorgt voor een sterke verbinding van het programma met de beroepspraktijk, waarin de student parallel aan zijn studie werkzaam is. Deze praktijkverbinding wordt verder versterkt door een gekwalificeerd docententeam dat in de volle breedte een relatie onderhoudt en legt met de actuele beroepspraktijk. De ruimtelijke voorzieningen zijn afdoende, evenals de door de opleiding geboden faciliteiten voor studiebegeleiding en informatievoorziening. De afwezigheid van een eigen bibliotheek of mediatheek heeft de opleiding creatief ondervangen door het aan studenten beschikbaar stellen van financiële middelen voor het aangaan van een abonnement op een universiteitsbibliotheek. De interne kwaliteitszorg kent een systematische aanpak, die kan leiden tot een werkende verbetercyclus met betrokkenheid van alle stakeholders. De financiële positie van het NCOI en de reserveringen voor het opstarten en in stand houden van de opleiding, evenals de afstudeergarantie aan instromende studenten, beoordeelt het auditpanel positief. Onderwerp 1 Doelstellingen opleiding: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Opleidingen worden bij de Hogeschool NCOI volgens een vaste procedure ontworpen. Het gehanteerde fasemodel is naar het oordeel van het panel een goed instrument om het ontwikkelproces te laten leiden tot de beoogde kwaliteit van opleidingen en te garanderen dat het profiel actueel blijft. Het auditpanel heeft geconstateerd dat de opleiding alle stappen van het fasemodel zorgvuldig doorlopen heeft. De eindkwalificaties zijn passend voor deze opleiding, gecorreleerd aan de tien HBO-kernkwalificaties en de Dublin descriptoren, en gevalideerd door een brede werkveldvertegenwoordiging. Het panel heeft daarbij vastgesteld dat de doelstellingen qua reikwijdte en niveau voldoen aan de vereisten waaraan iedere hbobachelor dient te beantwoorden. Onderwerp 2 Programma: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 1

8 Het programma van de opleiding is actueel en borgt voldoende dat de studenten hun studie op HBO-niveau afronden: kennisontwikkeling geschiedt door de inzet van vakliteratuur en studiematerialen die direct aan de beroepspraktijk zijn ontleend. Het duale/deeltijdse karakter van de opleiding garandeert, tezamen met het didactisch model, een voortdurende interactie met de praktijk met een ruime aandacht voor het ontwikkelen van beroepsvaardigheden. Toegepast onderzoek en internationale dimensies van de bedrijfskunde maken deel uit van het programma, hoewel naar het oordeel van het panel, nog gewerkt kan worden aan vormen van internationale uitwisseling. De studielast is wat van een HBO-bachelor mag worden verwacht en helder gespecificeerd; de instroomeisen zijn transparant, vastgelegd in de OER en conform wettelijke vereisten. Ook de kwaliteit van de werkplek voor de duale variant wordt goed geborgd. Voor de deeltijdse variant hanteert de opleiding een stage en aanvullende opdrachten om het ontbreken van het werkplekleren te compenseren. De opdrachten die het panel gezien heeft, zijn uitdagend, goed gestructureerd en dragen zeker bij tot competentieontwikkeling. Het programma heeft een goede verticale en horizontale opbouw en vormt, naar het oordeel van het panel, een dekkende vertaling van de beoogde eindkwalificaties van de opleiding, zowel naar inhoud als vorm. Onderwerp 3 Inzet van Personeel: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Voor de uitvoering van onderwijsgevende taken zet NCOI in voldoende mate (veelal freelance) professionals in. De freelance professionals zijn vrijwel allen werkzaam in het beroepenveld van de bedrijfskunde en leggen in hun onderwijs, zo is het panel gebleken, een directe verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk. Daarnaast beschikken zij over een sterke theoretische achtergrond en aantoonbare didactische kennis en vaardigheden. Met een stringent aannamebeleid, door middel van studentevaluaties en persoonlijke voortgangsgesprekken borgt de opleiding de kwaliteit van de docenten. De studenten van de aanverwante opleiding Bedrijfskundig Management, waarmee het panel sprak, waren zonder uitzondering positief over het niveau en de praktijkgerichtheid van hun docenten. Onderwerp 4 Voorzieningen: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De materiële voorzieningen beantwoorden aan de eisen die hieraan normaliter gesteld worden voor duaal en deeltijds onderwijs: de onderwijsruimten zijn alle voorzien van de noodzakelijke, moderne faciliteiten; daarbij vindt een aanzienlijk deel van de opleiding plaats in de werksituatie. Het panel is er positief over dat studenten via digitale abonnementen toegang hadden tot diverse informatiebronnen. Opvallend is wel, dat geen van de studenten waarmee het panel sprak, gebruik maakt van de NCOI-vergoedingsregeling voor de bibliotheekpas: zij gaven aan de benodigde informatie op internet te zoeken en eventuele standaardwerken liever zelf te kopen. Eenzelfde gedragslijn hanteren studenten ten aanzien van de studiebegeleiding, die het NCOI wel faciliteert, maar waarvan de doorgaans volwassen studenten zeggen weinig tot geen gebruik te maken. Voorts stelt het panel vast dat de studenten zeer te spreken zijn over de wijze waarop de opleiding met hen communiceert. Onderwerp 5 Interne Kwaliteitszorg: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding hanteert een vaste cyclus voor het uitvoeren van evaluaties. Het kwaliteitssysteem is ingericht volgens de zogenaamde Deming-cirkel (Plan-Do-Check-Act); daarbij ligt de focus op het onderwijs en de processen om het onderwijs uit te voeren. In een evaluatiematrix heeft de opleiding alle uit te voeren evaluaties opgenomen en voorzien van frequenties, doelgroepen en evaluatie-instrumenten. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 2

9 Evaluatieformulieren, die NCOI ook voor andere opleidingen inzet, bevatten relevante vragen; daarnaast voert de opleiding ook panelgesprekken met studenten en docenten, die zo blijkt uit notulen die het panel van dit soort gesprekken bij andere opleidingen heeft ingezien de instelling waardevolle informatie oplevert. Uit de evaluatiematrix blijkt verder dat evaluaties worden uitgevoerd onder alle betrokken stakeholders. NCOI, en dus ook de opleiding, kent een helder beschreven klachtenregeling, die ook met de studenten wordt gecommuniceerd. Het panel is positief over de kwaliteitscultuur, die zij tijdens de audit aantrof. Onderwerp 6 Garanties voor continuïteit: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. NCOI biedt studenten die in de opleiding zijn ingestroomd de garantie dat zij deze opleiding binnen een looptijd van vier jaar kunnen afronden. Om de opleiding tot stand te brengen, heeft NCOI een investering gedaan die toereikend is om de organisatie en inhoud van het onderwijs van de HBO-bachelor Bedrijfskunde met voldoende kwaliteit vorm te geven. Uit de overlegde cijfers blijkt bovendien dat de opleiding over voldoende financiële reserves beschikt om de aanloopverliezen van de opleiding af te dekken. In zijn oordeel is het panel op alle zes onderwerpen derhalve ongeclausuleerd tot een voldoende beoordeling gekomen. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 4

11 2. INLEIDING Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie is opgesteld ten behoeve van de Toets Nieuwe Opleiding, hbo-bachelor Bedrijfskunde verzorgd door Hogeschool NCOI, croho nummer De opleiding wordt aangeboden in de varianten duaal en deeltijd op de locaties Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Arnhem en Zwolle. De audit De audit heeft plaatsgevonden op 26 april Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Zoals uit het programma blijkt, zijn tijdens de audit sommige gesprekken uit efficiëntieoverwegingen gecombineerd gevoerd voor zowel de opleiding Bedrijfskunde als de opleiding Management. Het auditteam werd gevormd door R.J.M. van der Hoorn, P. Breman, D.J. Eppink, R. Meelhuysen en H.R. van der Made. De teamleden zijn voorafgaand aan de audit ter goedkeuring voorgelegd aan de NVAO. De in het auditteam aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. voorzitter R.J.M. van der Hoorn, MBA Vak-/werkvelddeskundige Dr. P. Breman Vak-/werkvelddeskundige Prof. Dr. D.J. Eppink student R. Meelhuysen secretaris H.R. van der Made werkveld vak / discipline x x x x x x onderwijs kwaliteitszorg /audit X studentperspectief In het rapport zijn per facet de resultaten van de generieke audit opgenomen. Daarna komen de opleidingsspecifieke aspecten aan bod. Beoordeling centraal beleid op instellingsniveau De beoordeling van deze opleiding vindt plaats in het kader van een reeks van opleidingsbeoordelingen bij NCOI. De instelling voert voor de ontwikkeling en uitvoering van haar opleidingen een centraal vastgelegd beleid. Daarom heeft Hobéon Certificering ervoor gekozen zoveel mogelijk facetten en onderwerpen uit het NVAO-beoordelingskader op een zo hoog mogelijk aggregatieniveau te beoordelen. Voorafgaand aan de afzonderlijke opleidingsaudits, op 26 januari 2010, heeft Hobéon daarom een generieke audit uitgevoerd 1. Hierbij is nagegaan welke bedrijfsprocessen en welke onderwerpen of facetten uit het NVAO-beoordelingskader op centraal niveau worden aangestuurd en hoe de borging daarvan is geregeld. Dit heeft geleid tot de vaststelling dat een aantal bedrijfsprocessen en onderdelen uit het beoordelingskader op strategisch en tactisch niveau vanuit directie en management van NCOI doorwerken tot op het niveau van de opleidingen. In de beoordeling van de onderwerpen en facetten in deel 2 komt dit aan de orde. x x X 1 Deze generieke audit werd uitgevoerd door W.L.M. Blomen, partner/directeur van Hobéon Certificering, Prof. Dr. D.J. Eppink, emeritus hoogleraar Management en Organisatie, voormalig docent aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam, auteur van verschillende gezaghebbende standaardwerken op het gebied van strategie, management en organisatie en geruime tijd senior adviseur bij Boer & Croon; Dr. P. Breman, organisatiesocioloog/bedrijfskundige, senior organisatieadviseur bij Twynstra Gudde, lector Organiseren van Innovatie aan de Hogeschool Utrecht, docent aan de Open Universiteit en publicist op het gebied van sociale innovatie, organisatiecultuur en ontwikkeling en competentiemanagement; H.R. van der Made (onderwijsdeskundige en secretaris). Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 5

12 Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 6

13 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING NCOI NCOI is een door het Ministerie van OCW erkende opleider, die zich specifiek richt op werkenden door inhoud en invulling te geven aan het thema een leven lang leren. De mbo-opleidingen zijn opgenomen in het CREBO-register en staan onder toezicht van de Onderwijsinspectie. De HBO-opleidingen zijn geregistreerd in het CROHO en zijn geaccrediteerd door de NVAO of worden ter accreditatie aangeboden. NCOI biedt ruim 500 opleidingen en trainingen aan op 26 plaatsen in Nederland. Vanuit employability-overwegingen stimuleren bedrijven hun medewerkers zich te oriënteren op erkende (geaccrediteerde) opleidingen met een civiele waarde. Dit vraagt om initiatieven waarbij werkenden in een combinatie van leren en werken een erkend hbo bachelordiploma kunnen behalen. Deze ontwikkelingen liggen in lijn met de strategische ambities van NCOI om juist op het gebied van erkende opleidingen voor werkenden een sterke speler te zijn. NCOI verzorgt opleidingen die aansluiten op de manier waarop volwassenen willen leren, namelijk flexibel (modulair), praktijkgericht en in hun eigen tempo. Volwassenen willen leren met werken combineren. Daarom biedt NCOI duale opleidingen aan. Daar waar de werkplek niet voldoet aan de eisen (bijvoorbeeld omdat iemand zich wil omscholen) wordt een deeltijdopleiding aangeboden. Profiel van de opleiding: brede bedrijfskundige bachelor Sinds 2005 biedt Hogeschool NCOI een geaccrediteerde hbo bacheloropleiding Bedrijfskundig Management aan (CROHO 34662). Deze opleiding, die in zijn naamgeving in het Nederlands hoger onderwijs uniek is, is afgeleid van het landelijk domein Business Administration en combineert bedrijfskundige en managementinzichten. De opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig Management bestaat uit diverse specialisaties, waarbinnen in de praktijk twee belangrijke hoofdstromingen onderscheiden worden: bedrijfskunde en management. Het bleek steeds lastiger om alle specialisaties goed te kunnen verantwoorden onder de overkoepelende naam hbo-bachelor Bedrijfskundig Management. De specialisatie Bedrijfskunde is de grootste specialisatie onder de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig Management van NCOI; 48% van de studenten in de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig Management volgt deze specialisatie. Dit komt neer op een studentenaantal van 1083 (peildatum 17 december 2009). Deze specialisatie spreekt veel studenten aan, omdat het een brede en praktische opleiding is. Er is een grote mate van afwisseling in vakken, thema s en literatuur, waarbij voortdurend de koppeling wordt gelegd tussen theorie en de bestaande bedrijfskundige praktijk, zo blijkt ook uit de notulen van het overleg dat de opleiding voert met opleidings-vertegenwoordigers (studenten) Bedrijfskundig Management. Vanwege de herkenbaarheid en transparantie in de markt en de wens van veel studenten om een getuigschrift te verkrijgen met hierop de vermelding Bedrijfskunde of Management, heeft Hogeschool NCOI er in de zomer van 2009 voor gekozen om voor beide opleidingen een aparte CROHO-registratie aan te vragen, door middel van een Toets Nieuwe Opleiding (TNO). Hiermee krijgen beide opleidingen een duidelijke profilering, waarmee de aansluiting op de beroepspraktijk goed vormgegeven kan worden. Het besluit tot het aanbieden van twee aparte opleidingen wordt door de Raad van Advies (werkveldvertegenwoordiging) ondersteund. De nieuw ingerichte HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde van NCOI richt zich enerzijds op de organisatie- en managementinrichting, en anderzijds op de organisatie- en managementadvisering. Het accent ligt daarbij op analyses en het geven van advies, het managen van bedrijfsprocessen, het inrichten van en adviseren bij verbetermanagement en kwaliteitsmanagement. Omdat de werkzaamheden van een bedrijfskundige vaak in projectvorm plaatsvinden, richt de opleiding Bedrijfskunde zich dan ook mede op projectmanagement. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 7

14 In een programmavergelijking tussen de bachelor Bedrijfskunde en de bachelor Management wordt in het managementprogramma in de eerste fase een sterker accent gelegd op personeelsmanagement, waar de student bedrijfskunde de module Communicatie in organisaties volgt. In de tweede fase ligt binnen het bedrijfskundeprogramma het accent op managementaccounting, het managen van bedrijfsprocessen en de bedrijfskundige besturing, waar de student van de bachelor Management focust op strategisch management en informatiemanagement. In de derde fase van het programma besteedt de toekomstige bedrijfskundige aandacht aan adviesvaardigheden, waar de HBO-manager-in-spe de module Inspirerend Leiderschap volgt. Bovendien kan hij de keuzeminor Coaching volgen, waar de bedrijfskundige kan verdiepen of verbreden naar informatiemanagement, bedrijfsrecht of technisch bedrijfskundig management. Honorering van de aanvraag Toets Nieuwe Opleiding voor de afzonderlijke hbo-bachelors Bedrijfskunde en Management betekent voor de huidige hbo-bachelor Bedrijfskundig Management een uitfasering; uit overwegingen van markttransparantie biedt de naam hbo-bachelor Bedrijfskunde bovendien een duidelijker propositie naar studenten. Opbouw programma Het programma van de HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde bestaat uit vier fasen, waarbij de eerste fase een oriëntatie biedt op het gehele bedrijfskundig werkveld, de tweede fase een uitbreiding en verdieping bevat op de bedrijfskundige thema s en de derde fase de mogelijkheid tot specialisatie biedt door een keuze uit tien minors. Tot slot rondt de student in de vierde fase zijn opleiding af met de afstudeerscriptie en uitsluitend in de deeltijdvariant met een stage. De opleiding is als volgt opgebouwd: Fase 1 Module Management en organisatie Module Communicatie in organisaties Module Projectmanagement Module Marketingmanagement Module Organisatiegedrag Module Bedrijfseconomische aspecten Eindopdracht fase 1 Beroepscompetentie-ontwikkeling fase 1 (portfolio) Fase 2 Module Managementaccounting Module Management van bedrijfsprocessen Module Organisatie en verandering Module Bedrijfskundige besturing Integrale eindopdracht fase 2 Beroepscompetentie-ontwikkeling fase 2 (portfolio) Fase 3 Module Adviesvaardigheden Module Effectief communiceren en beïnvloeden Minor Beroepscompetentie-ontwikkeling fase 3 (portfolio) Keuze uit de volgende tien minors: Bedrijfspsychologie Inkoopmanagement Kwaliteits- en procesmanagement Informatiemanagement Logistiek management Facilitair management Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 8

15 Bedrijfsrecht Projectmanagement met PRINCE2 Marketing-B Technisch bedrijfskundig management Fase 4 Afstuderen (scriptie) Stage (alleen in de deeltijdse variant) Duaal/deeltijd: werkplekleren Bij aanvang van de duale opleiding wordt aan de hand van in de OER van de opleiding vastgelegde criteria getoetst of de werkomgeving aansluit op de doelstellingen van de opleiding. Er vindt daartoe een werkplekonderzoek plaats vanuit NCOI. Bij voldoende beoordeling wordt tussen de student, de werkgever en de onderwijsinstelling een onderwijsarbeidsovereenkomst gesloten. Het leren op de werkplek (ontwikkelen van beroepscompetenties) wordt in de opleiding zichtbaar door het verzamelen van bewijsstukken van praktijkopdrachten in een portfolio, waaraan studiepunten worden toegekend. NCOI stelt ten behoeve van dit portfolioleren een online leeromgeving (e-connect) aan de student beschikbaar, waarin het portfolio wordt opgenomen en bijgehouden. De portfoliobegeleider begeleidt de student bij de ontwikkeling van zijn portfolio en bewaakt de voortgang. De beoordeling van het portfolio wordt uitgevoerd door een onafhankelijke portfoliobeoordelaar. Het leren op de werkplek wordt begeleid door een praktijkbegeleider (bedrijfsmentor). Bij aanvang van de opleiding wordt een intake van de praktijkbegeleider uitgevoerd. De werkplek is van groot belang in de vorming van de student tot volwaardig hbo er. Bij de start van de opleiding wordt vastgesteld dat ten minste 60ECTS vanuit de werkomgeving kunnen worden ingevuld in de eerste 3 fases van de opleiding. Afhankelijk van de werkplek kunnen dat meer studiepunten zijn. Een deel van de studieactiviteiten zal werkplekongebonden moeten worden ingevuld, afhankelijk van het onderwerp in het curriculum en de relatie tot de werkplek. Ook deze studieactiviteiten worden opgenomen in het portfolio. De student dient zelf keuzes te maken en te beargumenteren welke opdrachten vanuit de werkplek worden ingevuld. Daarbij geldt wel een minimum aantal studiepunten en de eisen waaraan de werkplek is getoetst bij aanvang van de opleiding en waarover afspraken vastliggen met de werkgever. Naast de competentieontwikkeling op de werkplek worden studiepunten behaald via het volgen van modules en de daaraan verbonden toetsing van kennis, inzicht en vaardigheden. Op het moment dat een student niet (meer) beschikt over een passende werkomgeving bij de opleiding, is het onmogelijk om in de duale opleiding actief te zijn. Hij volgt dan de deeltijdvariant van de opleiding, waarbij sprake is van additionele opdrachten, cases en een aanvullende stage. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie 1.0 9

16 Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie

17 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. NCOI Het auditteam dat op 26 januari 2010 bij NCOI de generieke audit uitvoerde, heeft kunnen vaststellen dat de instelling haar opleidingen ontwikkelt op basis van een centraal vastgelegd stappenplan. Fasemodel voor opleidingsontwikkeling Het gehanteerde fasemodel is naar het oordeel van het panel een goed instrument om het ontwikkelproces te laten leiden tot de beoogde kwaliteit van opleidingen en te garanderen dat het profiel actueel blijft. Het ontwikkelproces verloopt als volgt: 1. Voor iedere nieuwe opleiding wordt een Denktank ingesteld die bestaat uit het opleidingsmanagement, kerndocenten en maximaal vier vertegenwoordigers uit het werkveld. Uit de Denktank ontstaat na ontwikkeling van de opleiding de Raad van Advies (werkveldcommissie) die het opleidingsmanagement adviseert over de actualisering van het beroepsprofiel. De instelling heeft criteria opgesteld waaraan leden van de adviesraad dienen te voldoen; deze zijn: bij voorkeur minimaal een doctoraalopleiding of vergelijkbaar niveau; internationale werkervaring; ervaring of affiniteit met opleidingen uit het betreffende domein waarover de raad adviseert; De instelling houdt bij het samenstellen van een adviesraad rekening met de spreiding van leden met bedrijfservaring uit diverse branches van het Nederlandse bedrijfsleven. 2. In een vooronderzoek wordt nagegaan voor welk beroepsprofiel moet worden opgeleid. Daarbij zijn bestaande domeincompetenties, bodies of knowledge and skills, eventueel bestaande opleidingsprofielen en de vanuit het werkveld gesignaleerde trends en ontwikkelingen richtinggevend. In overeenstemming met de eigen visie op de opleiding maakt de hogeschool/de business school (opleidingsmanagement in samenspel met de Denktank) keuzes en legt zij accenten in het opleidingsprofiel. 3. De opleiding stelt vervolgens een set van opleidingscompetenties vast, met bijbehorende eindniveaus. Deze eindniveaus stemmen overeen met de startbekwaamheid voor de functies waartoe een opleiding opleidt. Bij het definiëren van de niveaus wordt enerzijds rekening gehouden met de aansluiting op MBO-4 voor bachelors en met het bachelorniveau voor de masters, om een doorlopende leerlijn te waarborgen. 4. In geval er sprake is van domeincompetenties, wordt in een tabel weergegeven hoe de specifieke opleidingscompetenties zijn gekoppeld aan de algemene domeincompetenties. 5. De opleidingscompetenties worden uitgewerkt in beheersingsindicatoren, die aangeven op welk niveau de competenties door de studenten moeten worden bereikt. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie

18 6. De beheersingsindicatoren zijn uitgangspunt bij het vaststellen van de leerdoelen voor de afzonderlijke modulen van een opleidingsprogramma. Voor de borging van het bachelordan wel masterniveau van een opleiding koppelt NCOI de beheersingsindicatoren aan de hbo-kernkwalificaties en de Dublin descriptoren. NCOI maakt dit voor iedere opleiding in een matrix inzichtelijk. 7. Na validatie door de Denktank/Raad van Advies van zowel inhoud als het niveau van de opleidingscompetenties wordt het feitelijke programma, bestaande uit afzonderlijke modulen, ontwikkeld. In deze fase worden de leerdoelen per module, de te behandelen onderwerpen, de verplichte en aanbevolen literatuur, de werkvormen en de toetsvorm(en) bepaald. Ook de studiebelasting van iedere module wordt in deze fase berekend. Actualisering profiel De borging dat de competenties van een opleiding blijven aansluiten bij de (internationale) eisen en actuele ontwikkelingen gebeurt doordat het opleidingsmanagement in een jaarlijkse cyclus met ondermeer de Raad van Advies en de kerndocent(en) van iedere opleiding het beroeps- en opleidingsprofiel actualiseert. De opleidingen houden verder contact met het werkveld via de NCOI-consultants die in het kader van maatwerkopleidingen een relatie hebben met bedrijven en organisaties/instellingen uit de profit- en non-profitsector. Zij verzorgen over hun contacten en waargenomen ontwikkelingen en trends een terugkoppeling aan de afdeling Opleidingsmanagement in de vorm van jaarlijkse rapportages. Internationalisering Internationalisering heeft bij NCOI geleid tot het integreren van internationale, interculturele of mondiale dimensies in de doelstellingen van de verschillende onderwijsprogramma s, met name die waarbij de internationale context de kern vormt van de opleiding, zoals bijvoorbeeld de MBA. NCOI kiest niet voor expliciet internationale programmaonderdelen, bijvoorbeeld in de vorm van een aparte module internationalisering of een buitenlandstage. Internationalisering zit gedurende de gehele opleiding verweven in de opdrachten en casussen. Het hanteren van Engels als belangrijke voertaal beschouwt de instelling als niet meer dan een middel of voorwaarde. NCOI richt zich met internationalisering er vooral op dat de studenten zicht krijgen op de brede internationale context en ontwikkelingen en dat zij de consequenties hiervan voor de eigen functie binnen de, in veel gevallen multinationale, werkomgeving onderkennen. Bezien vanuit de doelgroep van NCOI (werkenden) kiest de instelling niet voor het opnemen van studiereizen in de studieprogramma s. Andere vormen van internationale oriëntatie worden door de instelling nog onderzocht, zoals uitwisseling van docenten uit het buitenland (bij voorkeur gepromoveerden voor masters), die hun bezoek combineren met een lezing (congres) voor studenten en alumni en de mogelijkheden om via mail/internet tot een uitwisselingprogramma met buitenlandse studenten te komen. In de afzonderlijke opleidingsaudits is beoordeeld op welke wijze het thema internationalisering heeft vorm gekregen en of daarmee in voldoende mate de door NCOI geformuleerde doelstelling wordt gerealiseerd. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie

19 Onderzoek in de bacheloropleiding NCOI kiest ervoor om de onderzoekscompetenties in de bacheloropleidingen in het gehele programma te integreren en niet in afzonderlijke modules aan te bieden. Dit gebeurt vanuit de gedachte dat een onderzoekende houding een integraal onderdeel vormt van het optreden van een afgestudeerde bachelor. In die zin sluit deze doelstelling aan op de generieke eindkwalificaties waaraan iedere hbo-bachelor dient te voldoen. Onderzoeksvaardigheden krijgen dan ook in meerdere modulen binnen de bacheloropleidingen een plaats (zie onderwerp 2, Programma) Breedte van de validatie Het auditteam dat de generieke audit uitvoerde plaatst de kanttekening dat vooral bij het ontwikkelen van opleidingen die NCOI nog niet in haar portfolio heeft de breedte van de oriëntatie/analyse van het relevante vakgebied en werkveld mogelijk meer aandacht verdient. De validatie van opleidingscompetenties in de Denktank/Raad van Advies wordt immers uitgevoerd door een relatief beperkt aantal van maximaal vier werkvelddeskundigen. Weliswaar kan in de denktank aanvullende, externe deskundigheid worden ingeroepen tijdens het ontwikkelproces, maar dit is op zichzelf vrijblijvend. Er bestaat naar het oordeel van het panel het risico op door tunnelvisies geleide opleidingsprofielen indien niet een brede vertegenwoordiging van bijvoorbeeld beroepsverenigingen betrokken is bij de validatie en binnen de Denktanks/Raden van Advies bewust wordt gezocht naar een zekere mate van checks and balances tussen werkvelddeskundigen. In dit verband acht het panel ook de borging van voldoende internationale oriëntatie binnen de opleidingsprogramma s relevant. Op grond hiervan hebben de breedte en diepte van de validatie en de mate van deskundigheid waarmee deze plaatsvindt, bij de auditteams die de afzonderlijke opleidingsaudits uitvoerden, nadrukkelijk de aandacht gehad. Gelet op het feit dat het volledige ontwerpproces voor opleidingen bij NCOI pas recent is geïmplementeerd en bestaande opleidingen opnieuw langs de meetlat van het vernieuwde ontwerpproces worden gelegd, is tijdens iedere opleidingsaudit ook beoordeeld of het ontwikkelmodel voor de specifieke opleiding heeft geleid tot valide domeinspecifieke eisen (facet 1.1), het juiste bachelorniveau (facet 1.2) en een afdoende oriëntatie op hbo (facet 1.3). Opleiding Totstandkoming opleidingsprofiel Bachelor Bedrijfskunde Uit de beschrijving van de ontwikkelingsgang van de hbo-bacheloropleiding Bedrijfskunde blijkt dat de opleiding het eigen, recent ontworpen, fasemodel op de bachelor Bedrijfskunde heeft toegepast. Concreet heeft de opleiding de volgende acties uitgevoerd: a. Bestuderen van landelijke profielen Hogeschool NCOI laat de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskunde aansluiten op bestaande landelijke profielen binnen het domein Business Administration (BBA). De opleiding dient studenten het inzicht te verschaffen in de volle breedte van het bedrijfskundige terrein. De volgende documenten hebben hiervoor de basis gevormd: 1. Domeincompetenties en illustraties Business Administration (HBO-raad, december 2005); 2. Body of Knowledge & Skills sector HEO-domein Business Administration (HBO-raad, juni 2008); 3. Competentieprofiel voor de hbo bacheloropleiding Management, Economie en Recht (LOO MER, juni 2008). Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie

20 b. Benchmarkonderzoek De opleiding heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd. Hierin zijn de hbo-bachelor Bedrijfskundeopleidingen van een aantal particuliere hogescholen bestudeerd: Europort business school, NOVI, ISBW, NHA en LOI. Het onderzoek geeft inzicht in een vergelijking van het NCOI-bedrijfskundeprogramma met de programma s van andere (particuliere) aanbieders in Nederland. c. Bijeenkomsten van de Raad van Advies Bedrijfskunde en gesprekken in het beroepenveld In het kader van het opstellen van het beroeps- en opleidingsprofiel heeft de opleiding gesprekken gevoerd binnen het beroepenveld en overleg gevoerd met de Raad van Advies Bedrijfskunde, waarvan het panel de notulen van een drietal vergaderingen ter inzage heeft verkregen. In deze gesprekken is het beroepsbeeld en de plaats van de hbo-bachelor Bedrijfskunde in de organisatie (en de samenleving) besproken. In de adviesraad hebben leden zitting die expert zijn in het betreffende onderwijs- en beroepenveld. De leden zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, (semi-)overheid, non-profitorganisaties, beroepsorganisaties, hogescholen en universiteiten. In het najaar van 2009 heeft NCOI de raad uitgebreid, mede met het oog op het opzetten van een opleiding Bachelor Bedrijfskunde. De leden hebben elk ruime ervaring in de beroepspraktijk. Daarnaast vertegenwoordigt de raad een goede spreiding in sectoren, ook in omvang van bedrijven met een regionaal, nationaal en internationaal karakter. De leden van de raad zijn veelal betrokken bij onderwijsactiviteiten en hun functies geven aan dat zij kennis en inzicht hebben in beroepsprofielen en trends en ontwikkelingen in de markt. Uit de notulen die het panel van de bijeenkomsten van de adviesraad heeft ingezien, blijkt dat deze een relevante input levert met betrekking tot de inhoudelijke ontwikkelingen (actualiteit) in het vakgebied; de raad heeft zo heeft het panel vastgesteld het beroepsprofiel gevalideerd, daarbij rekeninghoudend met de eisen die gesteld worden vanuit het beroepenveld. Beroeps- en opleidingsprofiel De hiervoor geschetste activiteiten hebben geleid tot het beroepsprofiel dat in januari 2010 is gevalideerd door de raad van advies. De opleiding onderscheidt in dit beroepsprofiel kernopgaven, kernberoepskwalificaties, werkvelden, kernrollen, functies, kerntaken en opleidingscompetenties. Met name de kerntaken en de opleidingscompetenties vormen de directe basis voor het opleidingsprofiel van de hbo-bachelor Bedrijfskunde. Kerntaken De opleiding formuleert voor de bachelor Bedrijfskunde de volgende kerntaken; deze kerntaken vormen als het ware de harde kern van de beroepsuitoefening: Integrale benadering bedrijfsfuncties Om binnen een organisatie op HBO-niveau te kunnen functioneren, wordt inzicht in organisaties, de markt en financiën verondersteld. De afgestudeerde moet kunnen beoordelen welke plaats zijn functie heeft in de organisatie als geheel. Ook moet hij kunnen begrijpen hoe de bedrijfsfuncties zich ten opzichte van elkaar verhouden. Strategisch management De afgestudeerde is in staat externe omgevingsontwikkelingen te vertalen in kansen en bedreigingen voor de organisatie. De externe oriëntatie is richtinggevend, zowel in de ontwikkeling en uitvoering als de evaluatie. De kansen en bedreigingen worden verbonden aan sterktes of zwaktes binnen de interne omgeving van de organisatie. Op basis van deze externe en interne analyse wordt een (middel)langetermijnstrategie uitgezet, zodat winstgevendheid en continuïteit van de organisatie blijvend worden nagestreefd. De afgestudeerde moet minimaal binnen de kaders van de strategie kunnen opereren en een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming ervan. Hobéon Certificering Adviesrapport TNO hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde, Hogeschool NCOI, versie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport. Toets Nieuwe Opleiding. hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd. Philipse Business School

Adviesrapport. Toets Nieuwe Opleiding. hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd. Philipse Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo masteropleiding Customer Management Deeltijd in het kader van het verkrijgen van een aanwijzing Philipse Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd. Business School NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Projectmanagement duaal en deeltijd Business School NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg - deeltijd - Hogeschool INHOLLAND Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal. De Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communication & Multimedia Design voltijd - deeltijd - duaal De Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie Locatie Eindhoven voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie