KEY2BELASTINGEN, GISVG KOPPELVLAK BELASTINGEN DERDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KEY2BELASTINGEN, GISVG KOPPELVLAK BELASTINGEN DERDEN"

Transcriptie

1 KEY2BELASTINGEN, GISVG KOPPELVLAK BELASTINGEN DERDEN

2 Versie: 1.0 Datum: 30 januari 2014 Auteur: Afdeling: BU Belastingen Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 1

3 Inhoudsopgave Contents 1 Inleiding Koppelvlak Belastingen Derden Globale opzet van de koppeling 5 2 Uploaden van gegevens AanslagNotificatie AutIncassoNotificatie BeschikkingNotificatie FinVerantwoordingNotificatie FotoNotificatie OpenSaldoNotificatie TaxatieNotificatie 15 3 Uploaden van statusinformatie StatusNotificatie 20 4 Het uploadproces Configuratie van het uploadproces Opstarten en testen van het uploadproces Opnemen van het uploadproces in de Windows Scheduler 29 5 Indienen van zaken CreateZaak PostZaken Bezwaar Aanmelding automatische incasso algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens Intrekking machtiging automatische incasso algemene gegevens 39 Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 2

4 5.5.2 subjectgegevens specifieke gegevens Wijziging rekeningnummer automatische incasso subjectgegevens specifieke gegevens Aanmelding hond subjectgegevens specifieke gegevens Afmelding hond algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens Aanvraag kwijtscheldingsformulier algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens Uitstel van betaling algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens Verzoek betalingsregeling algemene gegevens subjectgegevens specifieke gegevens 48 Copyright 2015, Centric Netherlands B.V. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 3

5 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Centric Netherlands B.V. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 4

6 1 Inleiding Koppelvlak Belastingen Derden. Dit document beschrijft het koppelvlak dat de belastingsystemen van Centric beschikbaar stellen voor koppeling aan midoffice systemen. Centric levert 3 verschillende belastingsystemen. Dat zijn Key2Belastingen, HIS4all en GISVG. Deze systemen ondersteunen alle het hier beschreven koppelvlak. Het koppelvlak biedt globaal de volgende functionaliteit: batchgewijs uploaden van gegevens betreffende aanslagen, beschikkingen, taxaties, etc. indienen van aanvragen, verzoeken en bezwaren. batchgewijs uploaden van de status van de afhandeling van een bezwaar. Voor de functionaliteit onder het eerste en derde punt is een excutable aanwezig die soapberichten aanbiedt aan webservices die het midoffice beschikbaar dient te stellen. Voor de functionaliteit onder punt 2 biedt het koppelvlak zelf een webservice aan die door het midoffice kan worden gebruikt voor het aanbieden van het bezwaar. De werking van de hier boven genoemde componenten zal in onderstaande paragrafen nader worden beschreven. 1.1 Globale opzet van de koppeling Voor de communicatie tussen het betreffende belastingsysteem en het aan te sluiten midoffice wordt een apart datamodel gebruikt dat wordt aangeduid als de wachtkamer. Voor deze constructie is gekozen om de volgende redenen: De drie belastingsystemen die dit koppelvlak ondersteunen maken gebruik van verschillende datamodellen. De noodzakelijke conversie van gegevens wordt door de belastingsystemen zelf uitgevoerd en niet door de componenten die de communicatie verzorgen. Een deel van de gegevens die moeten worden geupload is dynamisch (onder meer de kenmerken van een WOZ-object op basis waarvan taxatie plaatsvindt). Om te voorkomen dat deze gegevens worden gewijzigd voordat een upload naar het midoffice heeft plaatsgevonden, worden deze bevroren door ze op het relevante moment weg te schrijven in de wachtkamer. De wachtkamertabellen bevatten zowel de te uploaden gegevens (aanslagen, beschikkingen, et cetera) als ook de ontvangen bezwaren en de status van de afhandeling ervan. De software die de data vanuit de wachtkamer verzendt, geeft alleen toegevoegde of gewijzigde gegevenssets door. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 5

7 2 Uploaden van gegevens Om gebruikers van de frontoffice applicaties in staat te stellen gegevens in te zien met betrekking tot aanslagen, beschikkingen en taxaties zonder deze frontoffice toepassing te koppelen aan de database van het belastingsysteem (of kopie daarvan), kunnen deze gegevens beschikbaar worden gesteld voor opslag in het gegevensmagazijn van het midoffice. Onderdeel van het koppelvlak is een executable waarmee batchgewijs gegevens die door het belastingsysteem in de wachtkamertabellen zijn geplaatst worden aangeboden aan een door het midoffice beschikbaar te stellen webservice. Deze webservice dient de volgende operations te ondersteunen: OPERATION Aanslagnotificatie AutIncassoNotificatie BeschikkingNotificatie FinVerantwoordingNotificatie FotoNotificatie OpenSaldoNotificatie TaxatieNotificatie Aanslagnotificatie OMSCHRIJVING Ontvangt gegevens met betrekking tot aanslagen en aanslagregels Ontvangt gegevens met betrekking tot afgegeven machtigingen voor automatische incasso Ontvangt gegevens met betrekking tot kennisgevingen en beschikkingen Ontvangt gegevens met betrekking tot de financiële verantwoording Ontvangt foto's van de woz-objecten Ontvangt gegevens met betrekking tot open saldi van aanslagen Ontvangt gegevens met betrekking tot taxaties Ontvangt gegevens met betrekking tot aanslagen en aanslagregels 2.1 AanslagNotificatie Aan deze operation worden de aanslaggegevens aangeboden. Het betreft de nodes AANSLAG en AANSLAGREGEL. Het request is globaal als volgt opgebouwd: <AANSLAGEN> <AANSLAG>... gegevens aanslag <AANSLAGREGEL>... gegevens aanslagregel </AANSLAGREGEL>... </AANSLAG>... </AANSLAGEN> Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 6

8 De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden aanslagen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende aanslagen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde aanslagen aan. Wanneer een gegeven in een aanslag of in een onderliggende aanslagregel is gewijzigd, dan wordt de gehele aanslag opnieuw aangeboden. Er worden meerdere aanslagen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal aanslagen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 aanslagen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node AANSLAG NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING AANSLAGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslag SUBJECTNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van het gekoppelde subject in de backoffice toepassing BOKEY string 20 Aanslagnummer in de backoffice toepassing (dit is ook de waarde die op de aanslag staat aangegeven) SOFINR string 9 Sofi-nummer SOFINR_AANV string 10 Aanvullend sofi-nummer NAAM string 200 Achternaam VOORLT string 10 Voorletters VOORV string 10 Voorvoegsels STRAAT string 40 Straatnaam adressering HUISNR decimal 5,0 Huisnummer adressering HUISLT string 1 Huisletter adressering TOEV string 4 Toevoeging bij huisnummer adressering AAND string 2 Aanduiding bij huisnummer adressering LOCATIE string 40 Locatie-aanduiding adressering POSTCODE string 6 Postcode adressering WOONPLAATS string 40 Woonplaats adressering LAND string 40 Land adressering (indien niet NL) DDDAGTEKENING datetime Dagtekening JJHEFFING decimal 4,0 Heffingsjaar aanslag DDVERVAL datetime Laatste vervaldag FFBEDRAG decimal 13,2 Bedrag van de aanslag PINCODE string 100 niet in gebruik INDAUTINC string 1 Indicatie automatische incasso (J/N) Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 7

9 algemene gegevens onder node AANSLAG NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING AANSLAGTYPE string 3 Aanslagtype (voorlopig/definitief) OPDRACHTGEVER decimal 10,0 Unieke aanduiding van de opdrachtgever VOLGNR decimal 3,0 niet in gebruik BETALINGSKENMERK decimal 16,0 Betalingskenmerk van de aanslag algemene gegevens onder node AANSLAGREGEL NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING REGELNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslagregel AANSLAGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslag BOKEY string 20 Sleutel van de regel in de backoffice toepassing VOLGNR decimal 3,0 Volgnummer regel HEFFINGCODE string 5 Heffingcode *) HEFFING_OMS string 40 Omschrijving heffing BESCHIKKINGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de beschikking; wordt alleen gevuld als de aanslagregel een beschikking betreft DDINGANG datetime Ingangsdatum DDEINDE datetime Eindedatum OMSCHRIJVING1 string 255 Omschrijvingsregel 1 OMSCHRIJVING2 string 255 Omschrijvingsregel 2 OMSCHRIJVING3 string 255 Omschrijvingsregel 3 FFBEDRAG decimal 13,2 Bedrag aanslagregel (niet bij beschikkingen) *) Overzicht van de gedefinieerde heffingcodes: CODE BOA OZBE OZBG RIOE RIOG HOND BAAT OMSCHRIJVING Beschikking op Aanslag Onroerende zaakbelasting eigenaar Onroerende zaakbelasting gebruiker Rioolrecht eigenaren Rioolrecht gebruiker Hondenbelasting Baatbelasting Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 8

10 CODE WSO RZBE RZBG TOER REIN WOFO INGO CAI GRAF PREC RECL PARK LIGG VERM WVOB WVOW PVS ERFP NOW KORT DIFT OMSCHRIJVING Waterschapsomslag Roerende zaakbelasting eigenaar Roerende zaakbelasting gebruiker Toeristenbelasting Reinigingsrecht Forensenbelasting Ingezetenenomslag Centrale antenne inrichting Lijkbezorgingsrechten Precariobelasting Reclamebelasting Parkeerbelasting Liggelden Vermakelijkhedenretributie Verontreinigingsr. opp.water bedr. Verontreinigingsr.opp.water woningen Parkeervergunningen Erfpacht Nota Waterschappen Korting n.a.v. Zalmsnip Diftar Ledigingen Het is mogelijk dat in incidentele gevallen van bovenstaande lijst wordt afgeweken of dat in de nabije toekomst nieuwe heffingsoorten worden toegevoegd. 2.2 AutIncassoNotificatie Aan deze operation worden de machtigingen voor automatische incasso aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de node AUTOINCASSO. De globale opbouw van het request is als volgt: <AUTOINCASSOS> <AUTOINCASSO>... gegevens machtiging </AUTOINCASSO>... </AUTOINCASSOS> Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 9

11 De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden machtigingen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende machtigingen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde machtigingen aan. Er worden meerdere machtigingen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal machtigingen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 machtigingen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node AUTOINCASSO NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING SUBJECTNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van het subject in de backoffice toepassing REKENINGNR decimal 10,0 Rekeningnummer automatische incasso INDAUTINC string 9 Indicatie automatische incasso (J/N) 2.3 BeschikkingNotificatie Aan deze operation worden de kennisgevingen en beschikkingen aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de nodes KENNISGEVING en BESCHIKKING. De globale opbouw van het request is als volgt: <BESCHIKKINGEN> <KENNISGEVING>... gegevens kennisgeving <BESCHIKKING>... gegevens beschikking </BESCHIKKING>... </KENNISGEVING>... </BESCHIKKINGEN> De beschikkingen worden dus per kennisgeving aangeleverd. Een kennisgeving kan meerdere beschikkingen bevatten. De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden kennisgevingen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende kennisgevingen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde kennisgevingen aan. Wanneer een gegeven in een kennisgeving of in een onderliggende beschikking is gewijzigd, dan wordt de gehele kennisgeving opnieuw aangeboden. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 10

12 Er worden meerdere kennisgevingen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal kennisgevingen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 kennisgevingen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node KENNISGEVING NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING KENNISGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de kennisgeving SUBJECTNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van het gekoppelde subject in de backoffice toepassing BOKEY string 20 Sleutel van de kennisgeving in de backoffice toepassing SOFINR string 9 Sofi-nummer SOFINR_AANV string 10 Aanvullend sofi-nummer NAAM string 200 Achternaam van het subject VOORLT string 10 Voorletters VOORV string 10 Voorvoegsels STRAAT string 40 Straat adressering HUISNR decimal 5,0 Huis adressering HUISLT string 1 Huisletter adressering TOEV string 4 Toevoeging bij huisnummer AAND string 2 Aanduiding bij huisnummer LOCATIE string 40 Locatie-aanduiding POSTCODE string 6 Postcode adressering WOONPLAATS string 40 Woonplaats adressering LAND string 40 Land adressering (indien niet NL) HUISLT string 1 Huisletter adressering TOEV string 4 Toevoeging bij huisnummer AAND string 2 Aanduiding bij huisnummer LOCATIE string 40 Locatie-aanduiding POSTCODE string 6 Postcode adressering WOONPLAATS string 40 Woonplaats adressering LAND string 40 Land adressering (indien niet NL) DDDAGTEKENING datetime Dagtekening DDPEIL datetime Waardepeildatum TIJDVAK string 9 Tijdvak WOZ Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 11

13 algemene gegevens onder node BESCHIKKING NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING BESCHIKKINGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de beschikking KENNISGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de gekoppelde kennisgeving WOZBELOBJNR string 12 Woz-objectnummer INDBESCHIKKING string 3 Indicatie soort beschikking. Domein: VOR - voormelding BES - beschikking BOKEY string 20 Sleutel backoffice TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de gekoppelde taxatie STRAAT string 40 Straatnaam object HUISNR decimal 5,0 Huisnummer object HUISLT string 1 Huislettter object TOEV string 4 Toevoeging huisnummer object AAND string 2 Aanduiding huisnummer object LOCATIE string 40 Locatieaanduiding object POSTCODE string 6 Postcode object WOONPLAATS string 40 Woonplaats object FFWAARDE_WOZ decimal 11,0 WOZ-Waarde DDINGANG_WRD datetime Ingangsdatum waarde DDTOESTAND datetime Toestandsdatum DDHEFFING datetime Beginjaar heffing INDBELANG string 1 Indicatie eigenaar/gebruiker E - eigenaar G - gebruiker B - beide BELANG_OMS string 40 Omschrijving indicatie belang INDWONING string 1 Indicatie woning W - woning N niet-woning 2.4 FinVerantwoordingNotificatie Aan deze operation worden de financiele gegevens bij de aanslagen aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de node FINVERANTWOORDINGAANSLAG. Daarin wordt een aanslagnummer opgenomen met daaronder meerdere Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 12

14 nodes VERANTWOORDING waarin de verschillende verantwoordingsgegevens worden opgenomen. De globale opbouw van het request is als volgt: <FINVERANTWOORDINGEN> <FINVERANTWOORDINGAANSLAG> <AANSLAGNR/> <VERANTWOORDING>... gegevens verantwoording </VERANTWOORDING>... </FINVERANTWOORDINGAANSLAG>... </FINVERANTWOORDINGEN> De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden aanslagen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de verantwoordingen van de betreffende aanslagen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen aanslagen aan waarin sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde verantwoordingen voorkomen. Van die aanslagen worden alle verantwoordingen opnieuw aan geboden. Er worden meerdere aanslagen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal machtigingen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 aanslagen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node VERANTWOORDING NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING AANSLAGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslag VOLGNR decimal 10,0 Volgnummer van de verantwoording BOKEY string 20 Unieke aanduding van de aanslag in de backoffice applicatie KFINVERANTWCAT decimal 2,0 Kode financiële verantwoordingscategorie KFINVERANTWCATOMS string 200 Omschrijving kode financiële verantwoordingscategorie KFINVERANTW string 4,0 Kode financiële verantwoording OOMSFINVERANTW string 200 Omschrijving kode financiële verantwoording DDBETALING date Datum betaling FFBEDRAG decimal 13,2 bedrag REGELNR decimal 10 Unieke aanduiding van de regel in de backoffcie applicatie INDSOORT string niet in gebruik Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 13

15 2.5 FotoNotificatie Aan deze operation worden de foto's van de woz-objecten aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de node FOTO. De globale opbouw van het request is als volgt: <FOTO> <WOZBELOBJNR/> <NAAM/> <CONTENTTYPE/> <CONTENT/> <JAAR/> <OMSCHRIJVING/> </FOTO> De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden foto's zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende foto's met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. Er wordt één foto per bericht aangeboden. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node AUTOINCASSO NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING WOZBELOBJNR decimal 10,0 WOZ objectnummer NAAM string 60 bestandnaam CONTENTTYPE string 60 contenttype CONTENT binary base64 binary met de inhoud van het bestand JAAR decimal 4,0 jaartal van de foto OMSCHRIJVING string 255 per definitie leeg De foto's worden niet vanuit de belastingsystemen geupload. De software verstuurt alle foto's die zijn vastgelegd in een in te stellen directory. In deze directory worden subdirectories opgenomen met het jaartal van de foto's als naam. De foto's zelf moeten het woz-objectnummer van het betreffende woz object bevatten. Met een masker is in de configuratie aan te geven hoe dit nummer eventueel moet worden aangevuld. Voorbeeld: Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 14

16 2.6 OpenSaldoNotificatie Aan deze operation worden de openstaande bedragen bij de aanslagen aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de node OPENSALDOAANSLAG De globale opbouw van het request is als volgt: <OPENSALDOS> <OPENSALDOAANSLAG>... gegevens open saldo </OPENSALDOAANSLAG>... </OPENSALDOS> De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden aanslagen zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de openstaande bedragen van deze aanslagen met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde open saldo's aan. Er worden meerdere open saldo's in één bericht aangeboden. Het maximum aantal open saldo's in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 100 open saldo's per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node OPENSALDO NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING AANSLAGNR decimal 10,0 Unieke aanduiding van de aanslag OPENSALDO decimal 13,2 Het bedrag dat nog betaald moet worden DATUMBIJ string date Laatste datum waarop dit gegeven in de backoffice toepassing is bijgewerkt 2.7 TaxatieNotificatie Aan deze operation worden de taxatiegegevens aangeboden. De gegevens zijn opgenomen in de volgende nodes: Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 15

17 NODE TAXTAXATIE TAXKADOBJECT TAXOBJECTADRES TAXOBJECTDEEL TAXTRANSACTIE TAXVERGELIJK TAXTAXATIE OMSCHRIJVING Bevat de algemene taxatiegegevens Bevat de gegevens van de betrokken kadastrale percelen Bevat de adresgegevens van het WOZ-object Bevat de taxatiegegevens van de verschillende objectdelen Bevat de relevante marktgegevens (transacties) Bevat een verwijzing naar de referentieobjecten Bevat de algemene taxatiegegevens De globale opbouw van het request is als volgt: <TAXATIES> <TAXTAXATIE>... algemene gegevens taxatie <TAXKADOBJECT>... gegevens gekoppelde kadastrale percelen </TAXKADOBJECT>... <TAXOBJECTADRES>... aan het WOZ-object gekoppelde adressen </TAXOBJECTADRES>... <TAXOBJECTDEEL>... taxatiegegevens van de objectdelen </TAXOBJECTDEEL>... <TAXTRANSACTIE>... relevante marktgegevens </TAXTRANSACTIE>... <TAXVERGELIJK>... verwijzing naar referentieobjecten </TAXVERGELIJK>... </TAXTAXATIE>... </TAXATIES> De software verwacht een response waarin de unieke aanduidingen van de aangeboden taxaties zijn opgenomen. Op basis van deze response wordt in de wachtkamer verwerkt dat de betreffende taxaties met succes in het midoffice zijn ontvangen en opgeslagen. De software biedt alleen de sinds de vorige upload toegevoegde en gewijzigde taxaties aan. Wanneer een gegeven in een taxatie is gewijzigd, dan wordt de gehele taxatie opnieuw aangeboden. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 16

18 Er worden meerdere taxaties in één bericht aangeboden. Het maximum aantal taxaties in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 10 taxaties per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens onder node TAXTAXATIE NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie WOZBELOBJNR string 12 Wozobjectnummer BOKEY string 20 Sleutel backoffice taxatie DDPEIL_WRD date Waardepeildatum DDTAXATIE date Taxatiedatum OPP_MEEGETAX decimal 8,0 Meegetaxeerde oppervlakte OPP_GROND decimal 8,0 Oppervlakte grond WIJK_OMS string 40 Omschrijving wijk BUURT_OMS string 40 Omschrijving buurt SRTOBJECT_OMS string 50 Omschrijving soort object INDLIGGING_OMS string 40 Omschrijving ligging MONUMENT_OMS string 40 Omschrijving monument ONTNUTSVRZCODE1_OMS string 40 Omschrijving ontbrek. nutsv. ONTNUTSVRZCODE2_OMS string 40 Omschrijving ontbrek. nutsv. ONTNUTSVRZCODE3_OMS string 40 Omschrijving ontbrek. nutsv. INDLIFT_OMS string 40 Oms aanwezigheid lift AANTEKENING string 255 Bijzondere kenmerken algemene gegevens onder node TAXKADOBJECT NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie KADGEMCODE string 5 Kadastrale gemeentecode SECTIELT string 2 Sectieletter PERCEELNR string 5 Perceelnummer INDEXLT string 1 Indexletter INDEXNR string 4 Indexnummer OPP_TOEGEKEND decimal 8,0 Toegekende Oppervlakte OPP_TAXGEBOUWD decimal 8,0 Meegetaxeerde oppervlakte XCOORD decimal 8,0 X-coördinaat YCOORD decimal 8,0 Y-coördinaat Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 17

19 algemene gegevens onder node TAXOBJECTADRES NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie STRAAT string 40 Straatnaam HUISNR decimal 5,0 Huisnummer HUISLT string 1 Huisletter TOEV string 4 Toevoeging AAND string 2 Aanduiding LOCATIE string 40 Locatie POSTCODE string 6 Postcode WOONPLAATS string 40 Woonplaats algemene gegevens onder node TAXOBJECTDEEL NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie ONDERDEELNR string 20 Nummer onderdeel DEEL_OMS string 50 Omschrijving onderdeel BOUWJAAR string 9 Bouwjaar KWALITEIT_OMS string 40 Omschrijving kwaliteit ONDERHOUD_OMS string 40 Onderhoudstoestand VOORZIENING_OMS string 40 Voorzieningen INDTAXATIEMETHODE string 1 Code taxatiemethodiek *) FFWAARDE_OND decimal 10,0 Bepaalde waarde onderdeel INHOUD decimal 6,0 Inhoud INDINHOUD string 1 Code brutto/netto (B/N) OPPERVLAKTE decimal 6,0 Oppervlakte INDOPPERVLAKTE string 1 Code bruto/netto (B/N) JJRENOVATIE decimal 4,0 Renovatiejaar VERDIEPINGONTSL1_OMS string 40 Ontsluiting verdieping 1 VERDIEPINGONTSL2_OMS string 40 Ontsluiting verdieping 2 VERDIEPINGONTSL3_OMS string 40 Ontsluiting verdieping 3 FFHUURWAARDE_M2 decimal 7,0 Huurwaarde per m2 FFHUURWAARDE decimal 10,0 Huurwaarde KAPITALISATIEFACTOR decimal 5,1 Kapitalisatiefactor Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 18

20 algemene gegevens onder node TAXOBJECTDEEL NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING FFVERVKOSTEN_EENHEI D FFWAARDE_VERVONGEC OR integer 7,0 Vervangingskosten per eenheid integer 11,0 Ongecorrigeerde vervangingswaarde VERW_LEVENSDUUR integer 3,0 Verwachte levensduur FFWAARDE_REST integer 3,0 Restwaarde FACT_TECHNVEROUD decimal 5,3 Factor voor technische veroudering FACT_FUNCTVEROUD decimal 5,3 Factor voor functionele veroudering AAEENHEID decimal 5,0 Aantal eenheden FFWAARDE_EENHEID decimal 7,0 Waarde per stuk/eenheid *) De node INDTAXATIEMETHODE kan de volgende codes bevatten: I = Inhoud A = Aantal O = Oppervlakte G = Geen berekening H = Huurwaardekapitalisatiefactor S = Stichtingskosten algemene gegevens onder node TAXTRANSACTIE NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie MARKTVOLGNR decimal 8,0 Marktvolgnummer DDTRANSACTIE date Datum transactie FFTRANSACTIE decimal 11,0 Transactieprijs TRANSACTIE_OMS string 40 Omschrijving transactie algemene gegevens onder node TAXVERGELIJK NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING TAXATIENR decimal 10,0 Unieke aanduiding taxatie MARKTVOLGNR decimal 8,0 Marktvolgnummer WOZBELOBJNR_VGL string 12 Wozobjectnummer referentieobject Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 19

21 3 Uploaden van statusinformatie Om gebruikers van de frontoffice applicaties in staat te stellen de status van de afhandeling van hun aanvrage, verzoeken en bezwaren te kunnen volgen, worden deze gegevens beschikbaar gesteld voor opslag in het zakenmagazijn van het midoffice. De eerder genoemde executable handelt ook de upload van deze statusgegevens af. Deze gegevens worden echter aan een andere webservice aangeboden. Deze webservice dient de volgende operation te ondersteunen: OPERATION StatusNotificatie OMSCHRIJVING Ontvangt gegevens met betrekking tot de status van de afhandeling van bezwaren nb. In versie 1.0 van het koppelvlak werden alle gegevens aangeboden aan één webservice. Met ingang van versie 1.5 kunnen aparte services worden ingesteld voor upload van de belastinggegevens en de upload van de statusinformatie. Configuraties waarbij beide door dezelfde service worden afgehandeld worden nog steeds ondersteund. In dat geval dient voor beide uploads dezelfde url te worden geconfigureerd. 3.1 StatusNotificatie De status van een bezwaar kan op elk moment worden opgevraagd via de operation GetZaakGegevens van de service Getzaken (zie algemene beschrijving van deze service in de volgende paragraaf). Er worden meerdere statussen in één bericht aangeboden. Het maximum aantal statussen in één bericht kan worden ingesteld bij de uploadsoftware (zie configuratie). De defaultwaarde is 10 statussen per bericht. In het verzonden bericht zijn de volgende gegevens opgenomen: NODENAME DATATYPE LENGTE OMSCHRIJVING ZAAKID decimal 10,0 Unieke aanduiding van het bezwaar in de backoffice STATUSCODE string 10 Statuscode STATUSOMS string 40 Omschrijving van de status DATUM datetime Datum en tijd waarop de status werd bereikt ZAAKID decimal 10,0 Unieke aanduiding van het bezwaar in de backoffice De statussen worden per zaak aangeboden in de volgorde waarin ze werden bereikt. Het bericht is globaal als volgt opgebouwd: Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 20

22 <STATUS> <ZK_STATUS> <ZAAKID/>...</ZAAKID> <STATUSCODE>...</STATUSCODE> <STATUSOMS/>...</STATUSOMS> <DATUM>...</DATM> </ZK_STATUS>... </STATUS> Let op: Het zaakid in dit bericht betreft de unieke aanduiding van het bezwaar in de wachtkamer van het koppelvlak. Dit zaakid heeft is dus geen directe verwijzing naar een zaak in een eventueel in het gekoppelde midoffice opgenomen zakenmagazijn. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 21

23 4 Het uploadproces 4.1 Configuratie van het uploadproces De configuratie van het uploadproces wordt ingesteld in het bestand BoSyncExecute.exe.config. Dit bestand ziet er globaal als volgt uit: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <configsections> <section name="exceptionhandling" type="microsoft.practices.enterpriselibrary.exceptionhandling.configura tion.exceptionhandlingsettings, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.ExceptionHandling, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> <section name="dataconfiguration" type="microsoft.practices.enterpriselibrary.data.configuration.database Settings, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=null" /> <sectiongroup name="applicationsettings" type="system.configuration.applicationsettingsgroup, System, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> <section name="bosyncexecute.properties.settings" type="system.configuration.clientsettingssection, System, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirepermission="false" /> </sectiongroup> </configsections> <connectionstrings> <add name="bosyncexecute.properties.settings.backofficedatabase" connectionstring="data Source=dbsid;Persist Security Info=True;User ID=dbbplus;Password=dbbplus;Unicode=True" providername="system.data.oracleclient" /> </connectionstrings> <applicationsettings> <BoSyncExecute.Properties.Settings> <setting name="versie" serializeas="string"> <value>1.5</value> </setting> <setting name="koppelvlakbelastingenservice" serializeas="string"> Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 22

24 <value>http://mobackoffice.[gemeente].nl/koppelvlak/koppelvlakbelasting en.asmx</value> </setting> <setting name="zakennotificatieservice" serializeas="string"> <value>http://mobackoffice.[gemeente].nl/koppelvlak/zakennotificatie.as mx</value> </setting> <setting name="uploaddirectory" serializeas="string"> <value>c:\temp</value> </setting> <setting name="aantalbeschikkingen" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantaltaxaties" serializeas="string"> <value>50</value> </setting> <setting name="aantalaanslagen" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantalstatussen" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantalopensaldos" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantalfinverantwoordingen" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="aantalautincassos" serializeas="string"> <value>100</value> </setting> <setting name="zakenservice" serializeas="string"> <value>http://mobackoffice.[gemeente].nl/zaken/getzaken.asmx</value> </setting> <setting name="zakenbackofficeid" serializeas="string"> <value>ghs/his/gisvg</value> </setting> <setting name="zakendocmentservice" serializeas="string"> <value /> </setting> <setting name="zakendocumentdirectory" serializeas="string"> <value>c:\document</value> </setting> <setting name="fotodirectory" serializeas="string"> <value>c:\foto</value> </setting> <setting name="fotomask" serializeas="string"> <value>############</value> Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 23

25 </setting> <setting name=" adresbeheerder" serializeas="string"> <value /> </setting> </BoSyncExecute.Properties.Settings> </applicationsettings> <exceptionhandling> <exceptionpolicies> <add name="koppelvlak Policy"> <exceptiontypes> <add type="system.exception, mscorlib, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" posthandlingaction="notifyrethrow" name="exception"> <exceptionhandlers> <add type="bosyncexecute.error.foutmeldingafhandelen, BoSyncExecute, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=null" name="custom Handler" /> </exceptionhandlers> </add> </exceptiontypes> </add> </exceptionpolicies> </exceptionhandling> <system.net> <mailsettings> <smtp deliverymethod="network"> <network host="localhost" port="25" defaultcredentials="true" /> </smtp> </mailsettings> </system.net> </configuration> De volgende instellingen zijn hierin met name van belang: In de waarde van de setting KoppelvlakBelastingenService wordt de url van de webservice ingesteld waar de belastinggegevens aan worden aangeboden. Controleer vooraf of de URL via een internetbrowser te benaderen is. In de waarde van de setting ZakenNotificatieService wordt de url van de webservice ingesteld waar de statusinformatie aan wordt aangeboden. Controleer vooraf of de URL via een internetbrowser te benaderen is. In de waarde van de setting UploadDirectory wordt de standaard directory ingesteld waarin de berichten als bestand worden weggeschreven wanneer de betreffende optie in de userinterface is geselecteerd. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 24

26 Met de settings AantalBeschikkingen, AantalTaxaties, AantalAanslagen, AantalStatussen, etc. kunnen de maximaal in een bericht op te nemen aantallen worden vastgelegd. Met de setting FotoDirectory wordt de directory vastgelegd waarin de foto's staan die moeten worden geupload. Deze directory dient subdirectories te bevatten met als naam het jaartal van de foto. In deze subdirectories worden de foto's opgenomen. Met de setting FotoMask wordt het masker aangegeven voor de omzetting van de bestandsnamen van de foto's. In dit masker wordt de bestandsnaam (zonder extentie) en zonodig aangevuld met voorloopnullen weergegeven met #. De overige karakters in het masker worden letterlijk overgenomen. In de waarde van de setting AdresBeheerder kan een adres worden opgegegeven dat wordt gebruikt bij het verzenden van berichten bij foutsituaties Voor het gebruik van deze functionaliteit dient een lokale smtp-server beschikbaar te zijn. Wanneer wordt gekoppeld aan het passieve midoffice van Centric, dan zijn tevens de volgende settings van belang: SETTING ZakenService ZakenBackofficeID ZakenDocmentService ZakenDocumentDirectory OMSCHRIJVING Url van de webservice van het midoffice waarmee nieuw ingediende zaken (bezwaren) kunnen worden opgevraagd. Unieke aanduiding van de backoffice applicatie die wordt gebruikt in de communicatie met de ZakenService. Url van de webservice van het midoffice waarmee gekoppelde documten kunnen worden opgevraagd. Lokale directory waarin de ontvangen documenten worden weggeschreven. Deze laatste vier settings worden niet gebruikt bij een koppeling met midoffice toepassingen van derden. 4.2 Opstarten en testen van het uploadproces De applicatie kan opgestart worden door te dubbelklikken op het bestand BoSyncExecute.exe. Er wordt dan een dialoog getoond waarin de synchronisatie getest kan worden. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 25

27 Na bovenstaand startscherm wordt een scherm met drie tabbladen getoond : algemeen upload download tabblad 'algemeen' In dit tabblad worden de volgende gegegevens getoond: Versienummer van de synchronisatietool. Parameters die worden gebruikt voor de connectie met de database. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 26

28 Het -adres dat wordt gebruikt voor het mailen van eventuele foutmeldingen. Bovenstaande gegevens kunnen hier niet worden gewijzigd. Deze kunnen met een tekstverwerker rechtstsreeks in de configuratiefile worden aangepast tabblad 'upload' In dit tabblad kan worden aangegeven of de te uploaden data aan de ingestelde webservices wordt aangeboden of wordt weggeschreven als bestanden in de ingestelde directory. Daaronder worden de ingestelde aantallen per bericht getoond. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 27

29 Tenslotte wordt aangegeven welke directory wordt gebruikt voor het ophalen van de te uploaden foto's en welk masker is ingesteld voor het omzeten van de bestandsnamen van de foto's naar het WOZ objectnummer. In dit masker wordt de bestandsnaam (zonder extentie) en zonodig aangevuld met voorloopnullen weergegeven met #. De overige karakters in het masker worden letterlijk overgenomen tabblad 'download' Het tabblad 'download' is alleen relevant voor synchronisatie met het passieve midoffice van Centric. In een koppeling met midoffice oplossingen van derden wordt geen download uitgevoerd. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 28

30 In dit tabblad wordt getoond welke webservice wordt gebruikt voor het downloaden van zaken en welke backoffice identificatie daarbij wordt gebruikt. Tevens wordt aangegeven welke webservice wordt gebruikt voor het downloaden van gekoppelde documenten en in welke directory deze documenten worden weggeschreven. Na het indrukken van de knop 'verder' wordt onderstaand scherm getoond: In dit scherm wordt het aantal te uploaden records weergegeven. U kunt de synchronisatie starten met de start-knop. 4.3 Opnemen van het uploadproces in de Windows Scheduler Om de synchronisatie regelmatig uit te laten voeren zonder dat de applicatie met de hand moet worden gestart kan de applicatie opgenomen worden in de windows-scheduler. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 29

31 De applicatie moet dan opgestart worden met de parameter /c (dus BoSyncExecute.exe /c) Hiermee wordt aangegeven dat de dialoog niet getoond moet worden maar de synchronisatie direct wordt uitgevoerd. Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 30

32 Tips: Let er hierbij op dat de hierboven ingevoerde windowsgebruiker beschikt over de oracle-client settings om de database te kunnen benaderen. Bij het opnemen van de synchronisatie in de Windows Scheduler is het niet mogelijk om de commandline parameter "/c" direct toe te voegen bij het eerste scherm. Deze parameter kan pas toegevoegd worden na het toevoegen van de taak. Dat kan door in het laatste scherm het vinkje "Open advanced properties" aan te klikken. Er wordt dan een scherm getoond met een overzicht van de taak. In het veld run moet na de aanhalingstekens de parameter /c toegevoegd worden. Bijvoorbeeld: " C:\Program Files\Centric\Synchronisatie Koppelvlak Belastingen\BoSyncExecute.exe" /c Key2Belastingen, GIsvg koppelvlak belastingen derden 31

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG

Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Koppeling met BAG Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Koppeling met BAG Juli 2014 Release 2.10 Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Randvoorwaarden, uitgangspunten

Nadere informatie

Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0

Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0 Secure Transfer Implementatie en Gebruikershandleiding PFM Holland B.V. 23 maart 2012 Versie V2R3M0 Niets uit dit document mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

HDN Server Installatie handleiding

HDN Server Installatie handleiding HDN Server Installatie handleiding Hypotheken Data Netwerk Versie 2.6.0.3 30 Juni 2010 HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 589 M: helpdesk@hdn.nl Copyright Communications Security Net B.V. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aansluiten op de TIOX webservice

Aansluiten op de TIOX webservice Aansluiten op de TIOX webservice VNG TIOX Kenmerk: QDelft - Rap954 Datum: 27 maart 2013 Auteur(s): Maurice Vrolijk, Frank Mulder, Freek Reinders QDelft Mijnbouwplein 33 2628 RT Delft 015-303 0130 www.qdelft.nl

Nadere informatie

Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0

Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 Beheerdershandleiding Elektronische aanslagen EKA en SBA 17.2.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail:

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v.

Werkinstructie d-basics RAM. 2014 d-basics b.v. Werkinstructie d-basics RAM Werkinstructie d-basics RAM Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding

Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Technisch-, en Functioneelbeheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 Cliënt specificaties... 4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE... 5 2.1 Inloggen... 6 3 GEBRUIKERS...

Nadere informatie

Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding

Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding Digikoppeling Gateway 2.0 Gebruikershandleiding Versie 1.3 Datum 6 januari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Organisatie Digikoppeling Definitief Servicecentrum Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0

Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Release Notes BlueRetail versie 3.90.0 Product Management Versie 0.2 Venlo, februari 2015 Bestand: BR v3.90.0 Release notes NL GD.docx Versiebeheer Naam Datum Versie Wijziging R. Wolters 03/02/15 V0.1

Nadere informatie

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0

Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 Vergunningen Informatie Systeem Beheer versie 3.7.0 1 Inleiding & begrip van de situatie...3 2 Overzicht Vergunningen Informatie Systeem...4 2.1 Algemeen overzicht...4 2.2 Technisch overzicht...4 3 Technisch

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6

Rabobank Nederland. Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Rabobank Nederland Handleiding Rabo Internetbankieren Professional v7.6 Versie, datum 30 september 2014 Rabobank Nederland, 2014 Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42

Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 Handleiding IBANC Software - Versie 2.0.42 XEU.com B.V. IBANC software is een softwareproduct waarmee u eenvoudig en exibel betaal- en incassoverzamelopdrachten kunt maken die voldoen aan de nieuwe SEPA

Nadere informatie

ST-RBM voor MS-Access Handleiding

ST-RBM voor MS-Access Handleiding Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Algemeen... 2 Logo en opmaak schermen... 2 Rapportage- en uitvoermogelijkheden... 2 Etiketten en mailmerge... 2 Welke versies van MS-Access?... 2 Nieuwe

Nadere informatie

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide

MS Word Merge Add-on SE. Installation & Configuration Guide MS Word Merge Add-on SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide

Document Preview SE. Installation & Configuration Guide Document Preview SE Installation & Configuration Guide 2014, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11

Installatiehandleiding voor de systeembeheerder. ExamenTester 2.11 Installatiehandleiding voor de systeembeheerder EamenTester 2.11 ICTeamenhelpdesk Het gebruik van EamenTester 2.11 bij de eamens wordt ondersteund door de ICTeamenhelpdesk. Informatie over de bereikbaarheid

Nadere informatie