Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant Groeien naar succes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017. Groeien naar succes"

Transcriptie

1 Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant Groeien naar succes Visiedocument Vastgesteld stuurgroepen werkbedrijf en beleidsafstemming 28 augustus 2014 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 1

2 Voorwoord Voor u ligt het marktbewerkingsplan van het Werkbedrijf Noordoost-Brabant Het plan is een regionaal pact arbeidsmarkt en is opgesteld in het kader van de vorming van het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant. Het Werkbedrijf beoogt een bestuurlijk netwerkplatform te zijn ten behoeve van de voorbereiding, afstemming en vaststelling van een regionaal overeen te komen kwalitatieve en kwantitatieve ambitie. Een ambitie die betrekking heeft op de maximalisatie van de participatiegraad van de Noordoost-Brabantse beroepsbevolking, met name waar dit het fundament van de arbeidsmarkt betreft. Ook de aansturing op en waar nodig bijstelling van de realisatie van deze ambitie valt binnen het bereik van het Werkbedrijf. Het marktbewerkingsplan heeft de in maart 2014 vastgestelde Startnotitie als vertrekpunt genomen. Het bouwt voort op inzichten opgedaan in bijeenkomsten van de werkgroepen Beleidsafstemming en Werkbedrijf (en de daaronder fungerende subwerkgroepen Werk voor de doelgroep, Harmonisatie werkgeversbenadering en Harmonisatie instrumentarium). Deze (sub)werkgroepen zijn samengesteld uit een afvaardiging van alle relevante partners. Ten behoeve van de opstelling van het marktbewerkingsplan is gebruik gemaakt van regionale statistische informatie en analyses (CBS, UWV, ROA/E,til/PSW) met betrekking tot bevolkingsopbouw, demografie, bedrijfseconomische ontwikkelingen, werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de door de diverse partners geleverde input: gemeenten, UWV, SW-bedrijven en de werkgeversorganisaties BZW, ZLTO, MKB-Brabant/Zeeland, het door hen vormgegeven ambassadeursnetwerk werkgevers, de kartrekkers van de speerpuntsectoren van AgriFood Capital en een twintigtal andere werkgevers in de regio Noordoost-Brabant. De weerslag van hun inbreng en verwachtingen is meegenomen in het marktbewerkingsplan. Het marktbewerkingsplan is tot stand gekomen met ondersteuning van een begeleidingsgroep bestaande uit AgriFood Capital/BZW, UWV en de gemeente Veghel. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 2

3 1. Inleiding Een excellente en inclusieve arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant, waarin het beschikbare arbeidspotentieel optimaal benut wordt: dát is de gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partijen in het nieuw te vormen Werkbedrijf Noordoost-Brabant. Partners in het Werkbedrijf Noordoost- Brabant zijn de 19 gemeenten, de werkgeversorganisaties (BZW, MKB-Brabant/Zeeland, ZLTO), de vakbonden (FNV en CNV), het UWV en de SW-bedrijven IBN, Weener XL en WSD. Deze ambitie sluit enerzijds aan bij de in het kader van Pact Brabant vastgelegde ambitie: de realisatie van een excellente arbeidsmarkt in Brabant, een arbeidsmarkt waarin bedrijven en mensen wendbaar en in positie zijn en goed mee kunnen in de gevraagde transities en dynamiek op de arbeidsmarkt. De infrastructuur, methodieken, programma s, instrumenten en activiteiten zijn hier optimaal op aangesloten. 1 Anderzijds sluit deze ambitie aan bij de opgave Iedereen doet mee van Noordoost Brabant Werkt!, de People-lijn van AgriFood Capital. Noordoost Brabant Werkt! stelt zich de verhoging van de participatiegraad van de Noordoost-Brabantse beroepsbevolking ten doel. Een effectieve en soepele match tussen vraag en aanbod is voorwaardelijk voor een optimale benutting van het beschikbare arbeidspotentieel. De vraag vanuit de werkgever is daarbij leidend. Er is in de praktijk echter sprake van een aantal imperfecties die deze soepele arbeidsmarktwerking belemmeren: - Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt - Bedrijfsinterne doorstroom en duurzame inzetbaarheid (verouderde kennis en vaardigheden, steeds dynamischere werkomgeving) - Externe doorstroom: van-werk-naar-werk - Instroom aan de onderkant, met name waar dit het arbeidspotentieel aan het fundament van de arbeidsmarkt betreft: de doelgroep werkzoekenden met een beperkt arbeidsvermogen. Met name het laatste aandachtspunt, het duurzaam vergroten van de participatiegraad aan het fundament van de arbeidsmarkt, is de uitdaging waarvoor de samenwerkende partners in het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant zich gesteld zien. Het marktbewerkingsplan beoogt inzicht te verschaffen in de aspecten die hierbij van belang zijn en een route uit te stippelen van afspraken en afstemming naar het beoogde resultaat. De opbouw van het marktbewerkingsplan is als volgt: Hoofdstuk 2: Aanleiding, achtergrond Hoofdstuk 3: De regio Noordoost-Brabant en Noordoost Brabant Werkt!/AgriFood Capital Hoofdstuk 4: Marktontwikkelingen Hoofdstuk 5: SWOT-analyse Hoofdstuk 6: De klant, kansen en mogelijkheden Hoofdstuk 7: De ambitie, kwalitatief en kwantitatief Hoofdstuk 8: Werkgeversdienstverlening Hoofdstuk 9: Uitvoering Hoofdstuk 10: Voorwaarden voor succes Hoofdstuk 11: Perspectief op samenwerkingsafspraken, taak- en rolverdeling Bijlagen - Bijlage 1: Wet- en regelgeving, centrale afspraken - Bijlage 2: Doelgroepdefinities en bereik Werkbedrijf Noordoost-Brabant - Bijlage 3: Inwoners, uitkeringsvolume (aantal uitkeringen) Noordoost-Brabant per uitkeringssoort en totaal plus aantal geregistreerde werkzoekenden - Bijlage 4: Indicatieve kwantitatieve ambitie voor regio Noordoost-Brabant , geëxtrapoleerd vanuit de indicatieve kwantitatieve ambitie van de Werkkamer voor de periode Bijlage 5: Gesprekspartners - Bijlage 6: Gebruikte afkortingen 1 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 3

4 2. Aanleiding, achtergrond De Participatiewet wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. In het kader van deze wet wordt Nederland ingedeeld in 35 arbeidsmarktregio s. Per arbeidsmarktregio wordt een regionaal Werkbedrijf ingericht dat de schakel vormt tussen de werkgevers en de mensen die in het kader van de Participatiewet worden aangemerkt als behorend tot de doelgroep. Er is pas sprake van een Werkbedrijf als er een marktbewerkingsplan tot stand is gekomen dat onder andere de gemaakte samenwerkingsafspraken bevat, evenals de afspraken over de wijze waarop de taken van het Werkbedrijf worden belegd 2. In Noordoost-Brabant hangt dit marktbewerkingsplan samen met de bredere regionale arbeidsmarktagenda van AgriFood Capital, met name de People-lijn Noordoost Brabant Werkt!. Verder sluit het aan op reeds bestaande samenwerkingsvormen in de uitvoering, zoals de werkgeversdienstverlening in de subregio s Noordoost-Brabant Oost en de Meierij. Het samenwerkingsverband van het Werkbedrijf is verantwoordelijk voor de vaststelling van het marktbewerkingsplan op basis van de voorhanden zijnde regionale arbeidsmarktkenmerken en ontwikkelingen. De sociale partners en het kabinet zijn in het sociaal akkoord van april 2013 overeengekomen om landelijk in de periode tot 2026 in totaal extra plaatsingen in arbeid te realiseren van werkzoekenden die gerekend worden tot de doelgroep van de Participatiewet (de zogeheten banenafspraak ) plaatsingen worden gerealiseerd in de marktsector, in de publieke sector (overheid en onderwijs). Als deze ambitie wordt gerealiseerd zal de Quotumwet niet in werking treden. De eerste teldatum voor de vaststelling of de realisatie van de ambitie van het sociaal akkoord op koers ligt is eind Voor Noordoost-Brabant betekent het sociaal akkoord de realisatie van ongeveer extra plaatsingen van mensen uit de doelgroep in de periode tot 2026 (4.000 in de marktsector en in de publieke sector). Voor de periode tot eind 2016 gaat het indicatief om 825 extra plaatsingen van mensen uit de doelgroep. De landelijke Werkkamer heeft de regio Noordoost-Brabant aangemerkt als een van de pilotregio s voor de vorming van een regionaal Werkbedrijf. Het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant krijgt daarmee de mogelijkheid om maximaal naar eigen inzicht vorm en invulling te geven aan de regionale samenwerking en zal daarnaast als voorbeeld voor andere arbeidsmarktregio s fungeren. Overigens is het streven naar verdergaande regionale samenwerking in Noordoost-Brabant niet ingegeven door de komst van de Participatiewet, maar eerder door inhoudelijke keuzes tot samenwerking in de triple helix die al een aantal jaren geleden gemaakt zijn en die onder andere geleid hebben tot de op- en inrichting van Noordoost Brabant Werkt! en AgriFood Capital. De samenwerkende partners in het Werkbedrijf Noordoost-Brabant hebben gekozen voor een bredere insteek dan die van de Participatiewet / het sociaal akkoord / de Quotumwet. De doelgroepkeuze is breder dan die van de banenafspraak (werkzoekenden met een verdiencapaciteit onder de 100% Wettelijk Minimum Loon (WML) met prioritaire aandacht voor de doelgroep Wajongers en SWgeïndiceerden tot en met 2016). Het marktbewerkingsplan gaat uit van een integrale benadering van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, met daarbinnen specifieke aandacht voor de doelgroep in het kader van de banenafspraak 3. Daarnaast neemt het een brede insteek richting alle ongeveer ondernemers met meer dan vijf medewerkers in de regio Noordoost-Brabant, met daarbinnen specifieke aandacht voor de vijf speerpuntsectoren Agro & Food, Zorg en Welzijn, Techniek, Logistiek en Services. Deze ruimere insteek draagt bij aan de: Maximalisatie van het bereik onder werkzoekenden aan het fundament van de arbeidsmarkt; Maximalisatie van het bereik onder werkgevers met een (intrinsieke) bereidheid en vermogen om deze werkzoekenden in dienst te nemen; Minimalisatie van het risico op doelgroepconcurrentie (concurrentie tussen diverse doelgroepen werkzoekenden onderling bij inspanningen tot inpassing in arbeid, zoals bijvoorbeeld doelgroep sociaal akkoord en doelgroep WW50+); Maximalisatie van het commitment van de betrokken stakeholders. 2 Zie bijlage 1, Wet- en regelgeving, centrale afspraken voor uitgebreidere informatie over relevante wet- en regelgeving en afspraken 3 Zie bijlage 2, Doelgroepdefinities en bereik Werkbedrijf Noordoost-Brabant voor een uitgebreidere duiding van de diverse doelgroepen die aan de orde zijn in het sociale domein en het fundament van de arbeidsmarkt WB/NOB/MBP/140821/v.3. 4

5 3. De regio Noordoost-Brabant en Noordoost Brabant Werkt!/AgriFood Capital Negentien gemeenten met in totaal ruim inwoners vormen gezamenlijk de regio Noordoost- Brabant. De zwaartepunten van economische bedrijvigheid in de regio zijn te vinden in de sectoren groot- en detailhandel, industrie, zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening en bouw. De regio Noordoost-Brabant kent een cultuur en geschiedenis van samenwerking op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt. Zo vindt in het kader van het samenwerkingsverband Noordoost Brabant Werkt! al sinds een aantal jaren afstemming en samenwerking plaats tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ten behoeve van de bevordering van een soepel en effectief functionerende arbeidsmarkt 4. Het programma Noordoost Brabant Werkt! is ondersteunend/faciliterend naar en aanvullend op datgene wat werknemers, werkzoekenden, overheden en onderwijsinstellingen in de regio al doen voor een goed functionerende arbeidsmarkt. De insteek is dat meer inzicht in personeelsbehoefte en beter aanbod van opleidingen zal leiden tot meer banen, minder werkzoekenden, meer stages, minder personeelsknelpunten en effectievere opleidingsprogramma's. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van werkgevers en burgers, waarbij werkgevers uitdrukkelijk in de lead zijn 5. Het programma kent vijf speerpuntsectoren, die samen de belangrijkste economische bedrijvigheid van de regio betekenen: Agro en Food Zorg en Welzijn Techniek Logistiek Services De vier opgaven die Noordoost Brabant Werkt! zichzelf stelt zijn: Versterking van de speerpuntsectoren Focus op kansrijke beroepen en sectoren Iedereen doet mee in de speerpuntsectoren Kwetsbare jongeren in de boot. Het programma Noordoost Brabant Werkt! maakt deel uit van het domein 'People' van AgriFood Capital. AgriFood Capital is het bredere samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden dat zich in het kader van het realiseren van Noordoost-Brabant als dé innovatieve topregio in agrifood richt op het netwerken en verbinden, proces- en programmamanagement en cofinanciering van initiatieven. Het is de intentie om het Werkbedrijf Noordoost-Brabant in te brengen in en onderdeel te laten zijn van het domein People van AgriFood Capital. Aansluiting op en versterking van de relevante actielijnen van de speerpuntsectoren door het marktbewerkingsplan van het Werkbedrijf is dan ook essentieel. 4 Zie ook Noordoost Brabant Werkt! Uitvoeringsplan 2014 (Onderdeel van het Arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!), 23 januari * Noordoost Brabant Werkt! Uitvoeringsplan 2014, p.5-6 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 5

6 4. Marktontwikkelingen In Noordoost-Brabant zijn indicatief ondernemers actief, waarvan naar schatting met meer dan vijf medewerkers 6. De zwaartepunten van economische bedrijvigheid in de regio zijn te vinden in de sectoren groot- en detailhandel, industrie, zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening en bouw. In een aantal van deze sectoren komt veel tijdelijk werk (uitzendwerk, detachering) en deeltijdwerk voor. Van de in totaal circa banen 7 zijn er in bovenstaande sectoren vertegenwoordigd (58%). Het aandeel van de banen in de sectoren industrie, bouwnijverheid en groothandel is ten opzichte van het Nederlands gemiddelde hoog. Dit maakt Noordoost-Brabant tot een conjunctuurgevoelige regio. Na een aantal jaren van economische krimp wordt dit en komend jaar weer een lichte groei verwacht (prognose CBS: 0,5% in 2014 en 1,5% in 2015). Desalniettemin wordt ook dit jaar nog een krimp van de werkgelegenheid verwacht in vrijwel alle sectoren. Het verwachte economisch herstel zorgt pas na 2015 voor een (lichte) daling van het aantal werkzoekenden. In eerste instantie leidt de aantrekkende economie tot een toename van arbeidsproductiviteit (jobless growth), pas later tot meer banen. De sectoren zakelijke dienstverlening en de groothandel in Noordoost-Brabant laten naar verwachting als eerste sectoren weer werkgelegenheidsgroei zien. Zodra het economisch herstel leidt tot meer werkgelegenheid, nemen de uitstroommogelijkheden voor werkzoekenden toe. Het ROA verwacht op middellange termijn knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers en daarmee goede tot zeer goede perspectieven voor werkzoekenden - in vooral technische en zorgberoepen. Ook voor beroepen die veelvuldig onder werkzoekenden in Noordoost-Brabant voorkomen, zoals bouwvakkers, interieurverzorgers en chauffeurs zijn de perspectieven goed. Vergrijzing en ontgroening zorgen op middellange termijn voor een verdere toename van instroommogelijkheden voor werkzoekenden. Door de vergrijzing verlaten de komende tien jaar in Noordoost-Brabant bijna mensen de arbeidsmarkt. Binnen zorg en welzijn verlaten ongeveer jarigen deze sector, ook is er sprake van een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Op de totale potentiële beroepsbevolking in Noordoost-Brabant (ruim mensen tussen 15 en 65 jaar) zijn mensen werkzaam in een baan van 12 uur per week of meer. De netto participatiegraad komt daarmee uit op 65,3%. De geregistreerde werkloos werkzoekende beroepsbevolking beslaat momenteel (juni 2014) ruim mensen (8,7%) met zwaartepunten bij de categorie jongeren (15-27 jaar: geregistreerde werkzoekenden, afnemend) en ouderen (ouder dan 50 jaar: geregistreerde werkzoekenden, toenemend). Het totaal aantal geregistreerde werkloos werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden neemt licht af, zowel wat betreft de WW als de bijstandspopulatie. Meer dan 50% van de WW-gerechtigden heeft een uitkering langer dan 6 maanden. Van personen met een WW-uitkering in Noordoost-Brabant is bekend dat ruim 38% geen startkwalificatie heeft. Het totaal aantal uitkeringen in Noordoost-Brabant (inclusief SW-ers) bedraagt bijna Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal openstaande vacatures in de regio met 11% gedaald. Daarbij geldt dat het aantal openstaande vacatures op elementair niveau met bijna 45% is afgenomen, op lager niveau met 15% en op middelbaar niveau met 10%. Dit is een beduidend lichtere afname dan in de vorige meetperiode (maart 2014). Het aantal vacatures op hoger en wetenschappelijk niveau is met 37% toegenomen. Een gunstige ontwikkeling is daarnaast dat het aantal ingediende vacatures ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 34% is toegenomen. In de regio is ruim 40% van alle vacatures op laag niveau. Dit sluit aan bij het (opleidings)niveau van veel werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De meeste nieuwe vacatures op lager niveau komen voor in de techniek, industrie, zorg en dienstverlening, transport, economischadministratieve beroepen en de horeca. 6 Alhoewel de Quotumwet het criterium 'bedrijven met meer dan 25 medewerkers' hanteert, blijkt uit eerder onderzoek en ervaringsgegevens dat met name MKB-bedrijven met 5 tot 50 medewerkers vanuit een sociale motivatie al een inclinatie hebben tot het aannemen van medewerkers uit de diverse doelgroepen. Zie ook Werk geven en nemen Lessons Learned, BESO/TNO/WVS, juni Regionale Arbeidsmarkt Monitor Noordoost-Brabant, ROA, E,til en PSW 8 Zie bijlage 3. Inwoners, uitkeringsvolume (aantal uitkeringen) Noordoost-Brabant per uitkeringssoort en totaal plus aantal geregistreerde werkzoekenden WB/NOB/MBP/140821/v.3. 6

7 De speerpuntsectoren in Noordoost-Brabant, bestaande uit werkgevers, overheid en onderwijs, hebben alle een meerjarig actieplan opgeleverd waarin lijnen uitgezet zijn om de uitdagingen en marktontwikkelingen het hoofd te bieden. Op hoofdlijnen geven deze actieplannen een beeld van sectorale marktontwikkelingen dat aansluit bij bovenstaande analyse. Agro & Food - Uit onderzoek van een paar jaar geleden bij de 45 bij Food & Feed aangesloten bedrijven is gebleken dat in de periode tot 2020 een uitbreidingsvraag van ongeveer medewerkers, met name op lagere functieniveaus (tot en met MBO-2), zou ontstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat deze uitbreidingsvraag, ondanks voortschrijdende vergrijzing, inmiddels nagenoeg geheel verdampt is. Belangrijkste oorzaken: de verhoging van de pensioenleeftijd, verdergaande automatisering en (in mindere mate) de huidige economische situatie. De enige significante personeelsvraag (vooral vervangingsvraag) voor de komende jaren is te vinden in (proces)operators vanaf niveau MBO-3. - Vanuit de sector klinkt een sterk pleidooi voor: eerst meer werk (bedrijfseconomische groei), daarna commitment in het kader van de Participatiewet, het sociaal akkoord of de Quotumwet Zorg en Welzijn - De gevolgen van demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen voor de sector in Noordoost-Brabant zijn: * overschotten op lagere (en in voorkomende gevallen hogere) niveaus, met name door bezuinigingen, vergrijzing, ontgroening, nieuwe technologie en nieuwe zorgconcepten; * tekorten aan hoger geschoold personeel (niveau 4 en 5) in met name ziekenhuizen als gevolg van innovatieve zorgconcepten en meer specialistische zorg; * tekorten op lange termijn door vergrijzing en ontgroening, mogelijk gedempt door nieuwe technologie en andere zorgconcepten. - De komende twee jaar verliezen circa medewerkers hun baan in Noord-Brabant door bezuinigingen (effect voor de regio Noordoost-Brabant niet bekend) en nog eens medewerkers zullen ander werk moeten gaan verrichten door moderniseringsslagen. - Tegelijkertijd ontstaat er na 2014 een grote vervangingsvraag. Verheldering van welke functies op welk niveau is nodig om tot een adequate analyse te kunnen komen met betrekking tot de potentie die het beschikbaar arbeidspotentieel aan uitkeringsgerechtigden in dit opzicht heeft. Techniek - In 2013 is onderzoek uitgevoerd naar de verwachte personeelsknelpunten in de sector techniek in Noordoost-Brabant op de middellange termijn. Er gaan zich met name knelpunten voordoen in de branches: * Metaal * Metalektro * Installatietechniek * ICT * Procesindustrie - In het actieplan wordt de focus gezet op deze vijf brandhaarden en op de personeelsbehoefte op de middellange termijn. - Uit hetzelfde onderzoek blijkt een verwacht tekort van 300 à 400 technici in 2016, waarvan 200 op middelbaar en 100 à 200 op hoger niveau. - Grotere tekorten worden nog verwacht door vergrijzing, maar daar staat wel een vertragingseffect door het verhogen van de pensioenleeftijd tegenover. Services (Schoonmaak, catering, groen, beveiliging, horeca) - Er is momenteel weinig uitbreidingsvraag. - De branche heeft veel mogelijkheden voor en biedt dan ook veel werkgelegenheid aan werkzoekenden uit de diverse doelgroepen (ook veel SW-bedrijven zijn actief in deze branches). Het feit dat er al veel mensen uit de doelgroepen in dienst zijn brengt wel met zich mee dat het verzadigingspunt bereikt te lijken worden. Er is groei nodig om de opnamecapaciteit te kunnen verruimen en daarnaast goede communicatie die laat zien dat het kan. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 7

8 Logistiek - Momenteel zijn er weinig kansen in de logistiek. Er is weinig tot geen groei, recente ontwikkelingen zouden zelfs weer tot krimp kunnen leiden. Overkoepelend geldt voor de actieplannen van de speerpuntsectoren dat het thema inclusief werkgeverschap, het sociaal akkoord/de Participatiewet en de ontwikkelingen richting het regionaal Werkbedrijf nog de nodige aandacht verdienen, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Het onderwerp blijkt bij de achterban nog niet echt te spelen. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 8

9 5. SWOT-analyse GUNSTIG ONGUNSTIG Sterkte Zwakke punten I N T E R N Bestuurlijk draagvlak voor regionale harmonisatie werkgeversdienstverlening en instrumentarium (startnotitie) Aanwezige ervaring tussen relevante partners in het kader van AgriFood Capital Regionale afstemming al aanwezig bij Noordoost Brabant Werkt! Subregionale ervaring met deze samenwerking in de uitvoering Krachtenbundeling door partijen Klantkennis Veelheid aan partners/partijen (werkgevers, 19 gemeenten, werkgevers, 3 werkgeversorganisaties, 2 vakbonden UWV, Noordoost Brabant Werkt!, AgriFood Capital, 3 SW-bedrijven) Risico van gedegen maar trage publieke dienstverlening Afgezet tegen landelijk gemiddelde bovenmatig veel SW-ers en Wajongeren in Noordoost-Brabant Kansen Bedreigingen E X T E R N Regelluwe beleidsruimte is aanwezig: Brabant is proeftuin arbeidsmarkt NOB is pilotregio Werkbedrijf Participatiewet biedt kansen Partijen vinden elkaar Eenduidigheid in instrumentarium en voorwaarden is een pré voor werkgevers Lichte groei werkgelegenheid in een beperkt aantal sectoren Geen duurzame economische groei, de koek moet groter om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. De werkgelegenheid neemt nog niet toe Afname vacatures voor laag- en middelbaar geschoolden Beperkt beschikbare middelen Imago publieke partijen in de markt Onduidelijkheid landelijke afspraken Eigenbelang partners Doelgroepverdringing Diversiteit in instrumentarium en voorwaarden Concurrentiegevoeligheid (wel/geen betrokkenheid private partijen in de uitvoering) WB/NOB/MBP/140821/v.3. 9

10 6. De klant, kansen en mogelijkheden De opdracht lijkt simpel: zorg ervoor dat een werkgever de bereidheid heeft om bij een baanopening iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en daarnaar te handelen. Selecteer vervolgens een of meer geschikte kandidaten uit het bestand aan beschikbaar arbeidspotentieel. Stel deze kandidaten voor aan de bereidwillige werkgever en de match is geregeld. Zeker als koudwatervrees en risico s worden afgedekt door de beschikbaarstelling van een eenduidig en transparant instrumentarium (loonkostensubsidie, no-riskpolis, begeleiding, et cetera). Doe dit goed en bij herhaling en het uiteindelijke doel, verankering van inclusief werkgeverschap in het (strategisch) HRM-beleid van de ondernemers met personeel in Noordoost-Brabant, is een feit. En daarmee is tegelijkertijd de ambitie gerealiseerd die het Werkbedrijf Noordoost-Brabant zich gesteld heeft. Helaas verloopt het matchingproces meestal niet langs deze ideale lijn. Welke factoren belemmeren een soepel en effectief verloop van het matchingproces en wat is er nodig om dit te verbeteren? 6.1. De werkgever De meeste werkgevers zijn momenteel nog überhaupt niet met dit thema bezig. En van degenen die er wel aandacht aan besteden, hebben velen om meerdere redenen koudwatervrees: - Er is nog geen sprake van echte, duurzame economische groei en bedrijvigheid. Daarmee samenhangend is er ook nog geen sprake van een toenemende werkgelegenheid. En die is nodig om meer mensen aan te nemen. Dit blijkt ook uit de sectoranalyses in de actieplannen van de speerpuntsectoren (pagina 8 e.v.). Overigens zetten veel werkgevers bij een toenemende personeelsvraag eerst in op het vergroten van de arbeidsproductiviteit (jobless growth) en vervolgens op het uitbreiden van de flexibele schil (uitzending en detachering). - Onderzoek 9 wijst uit dat minder dan 20% van de werkgevers ervaring heeft met dienstverbanden met werknemers met een beperkt arbeidsvermogen. Onervarenheid, ongeïnformeerdheid en soms ook beperkende (voor)oordelen liggen hieraan ten grondslag en staan een positieve aannamebereidheid in de weg. - Veel werkgevers voelen of ervaren risico's bij het in dienst nemen van medewerkers uit de verschillende doelgroepen (ze zijn vaker of langer ziek, ongemotiveerd, hebben veel begeleiding nodig, et cetera). Werkgevers die een intrinsieke bereidheid hebben om dit type medewerkers aan te nemen verwachten een aantal zaken waaraan niet altijd voldaan wordt of kan worden: - minimalisering van het risico dat zij als werkgever lopen; - kunnen putten uit een zo breed mogelijk beschikbaar gestelde doelgroep; - snelheid van handelen en professionele dienstverlening na stelling van een vacature; - één aanspreekpunt (one-stop-shop, webportal); - bediend worden op de geografische schaal waarop zij actief zijn (lokaal/regionaal/landelijk); - een basispakket aan beschikbaar gestelde ondersteuning (met daarin minimaal een eenduidige loonwaardemeting, loonkostensubsidie, no-riskpolis, begeleiding/jobcoaching); - geen administratieve rompslomp of last van back-office procedures - duidelijkheid over de vraag of werkzoekenden met een arbeidsbeperking die in dienst genomen worden 'wel meetellen' voor de ambities en/óf verplichtingen in het kader van het sociaal akkoord, Social Return-bepalingen, CAO-afspraken, Quotumwet, regionale afspraken, et cetera.. Intrinsieke aandacht en motivatie op het thema is met name te vinden in het kleinere MKB, de mama/papa bedrijven die dicht op de omgeving zitten en van daar uit een (maatschappelijke) drive hebben tot het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Een verandering van mindset is nodig. Er is communicatie nodig naar werkgevers om de kansen en mogelijkheden die deze medewerkers bieden te laten zien. Best practices dienen georganiseerd en vervolgens naar voren gehaald te worden om te laten zien dat het niet alleen kan, maar ook voordelen oplevert. Daar waar bij een werkgever sprake is van een bereidheid tot het in dienst nemen van werkzoekenden met arbeidsvermogen, dient professioneel en tijdig gehandeld te worden, zodanig dat een kwalitatieve match tot stand gebracht wordt die leidt tot klanttevredenheid. 9 Werkgeversenquête Arbeidsmarkt (WEA), TNO, 2012 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 10

11 Er is op moment nog sprake van een spanningsveld tussen de huidige situatie (economische crisis, bezuinigingen, ruime arbeidsmarkt) en de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn (krapte door vergrijzing en ontgroening en een oplevende economie). De uitdaging ligt in het verbinden van werkgevers op hun voorbereiding op de toekomstige krapte, zodat zij daar zo min mogelijk last van gaan krijgen De werkzoekende Bestandsontsluiting ten behoeve van transparantie en toegankelijkheid is een aandachtspunt dat speelt. Een van de bepalende factoren voor een succesvolle match tussen een werkgever en een werkzoekende is kennis van de klant. Een adequate ontsluiting van de bestanden van werkzoekenden is daarbij essentieel. Er is nu nog te vaak sprake van ontbrekende klantkennis. Wat zijn zijn/haar competenties, kennis, vaardigheden? Waar liggen beroepsaffiniteiten en, omgekeerd, waar liggen kansen in de markt? Wat heeft hij/zij nodig om succesvol duurzaam werk te hervatten? Maar ook: wat is zijn/haar attitude met betrekking tot werk, motivatie en/of reacties in bepaalde (beroeps)situaties? Dit zijn allemaal informatie-elementen waarover de intermediair dient te beschikken om kandidaten succesvol voor te kunnen stellen op een gestelde vacature bij een werkgever. Werk voor de doelgroep Plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden uit de doelgroep zijn in aanleg in nagenoeg alle sectoren te vinden of te creëren. Dat gezegd hebbend zijn historisch gezien de sectoren industrie, economisch/administratief, transport, detailhandel, zakelijke diensten, zorg en horeca de sectoren waar de meeste kansen liggen voor mensen met een lagere vooropleiding of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In te zetten instrumentarium in het kader van werk voor de doelgroep: - Jobcrafting/jobcarving (functietaken herschikken zodat ze uitvoerbaar worden voor medewerkers met een beperkte inzetbaarheid). - Reshoring (het terughalen van (vaak laaggeschoolde) arbeid, met name in de maakindustrie als middel om volumematig werk te genereren voor werknemers die een lage productiecapaciteit hebben en/of laaggeschoold zijn). Met name de rekentool 'Total Cost of Ownership' is in dit verband interessant, Deze tool maakt het mogelijk om door te rekenen of en in welke omstandigheden het bedrijfseconomisch interessant is om de (primaire) productie terug naar Nederland te halen, De rekentool is ontwikkeld in de VS 10 en wordt momenteel in de regio Midden- Brabant (Midpoint) vertaald en aangepast voor toepasbaarheid in Nederland. Naar verwachting komt het instrument in het najaar van 2014 beschikbaar. - Inzet van EVC en E-portfolio kunnen ondersteunend zijn bij het inzichtelijk maken van datgene wat al tot de competenties, kennis en vaardigheden van werkzoekenden behoort in relatie tot vacatures die gesteld worden of zijn. - (Groeps)detachering en begeleid werk. - Collectief werkgeverschap (banenpools) tussen samenwerkende MKB-ondernemingen (zie bijvoorbeeld ook MKB-United). - Flexibele arbeid via uitzending en detachering als opstap naar vast werk. - Opleiding en scholing. Welke rol speelt het onderwijs in het inzetbaar maken en houden van werkzoekenden met een beperkt arbeidsvermogen. 10 The Reshoring Initiative, Harry Moser, 2010 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 11

12 7. De ambitie, kwalitatief en kwantitatief De gezamenlijke ambitie is om middels het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant te komen tot een kwalitatief en kwantitatief betere werking van de regionale arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om een efficiënte, adequate en snelle match tussen werkgever en werkzoekende, met nadrukkelijke focus op werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De missie van het Werkbedrijf Noordoost-Brabant dient nog nader gedefinieerd te worden maar zou als volgt kunnen luiden: Het Werkbedrijf Noordoost-Brabant streeft naar een excellente en inclusieve regionale arbeidsmarkt middels een zo optimaal mogelijke benutting van het beschikbare arbeidspotentieel. Hiertoe wordt ingezet op een zo groot mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve versterking en inpassing in arbeid van het fundament van de arbeidsmarkt in de regio. Het Werkbedrijf stuurt integraal op de realisatie van de door de samenwerkende partijen (werkgevers, werknemers, overheden, UWV en SW-bedrijven) bepaalde ambitie Kwalitatief Extra banen zijn onder andere het gevolg van meer werkgelegenheid. En die komt er door economische groei of herinrichting en/of herverdeling van bestaand werk. De samenwerkende partners zijn sterk voorstander van: - Stimulering van economische groei en bedrijvigheid in de regio in samenhang met actielijnen en afspraken gericht op de inpassing in arbeid van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Het onderzoeken en stimuleren van mogelijkheden tot het creëren van vormen van economische bedrijvigheid, binnen of aanvullend op de bestaande speerpuntsectoren; - Ten behoeve van de herinrichting en herverdeling van werk: de toepassing van instrumenten als jobcarving, jobcrafting en reshoring. De speerpuntsectoren, actieplannen en opgaven van Noordoost Brabant Werkt! zijn hier ondersteunend, versterkend en complementair aan. De samenwerking op regionale schaal dient een toegevoegde waarde te hebben ten opzichte van de nu al bestaande uitvoering op lokale, subregionale en regionale schaal. Deze meerwaarde dient terug te vinden te zijn in: - Een zichtbare verhoging van de vervullingsquota van door werkgevers gestelde vacatures met werkzoekenden uit de doelgroep van het regionaal pact arbeidsmarkt. - Een toegenomen klanttevredenheid onder werkgevers door kwalitatief goede, tijdige en professionele dienstverlening - En daardoor een vergroting van het marktbereik van de samenwerkende partners. Een bottom-up benadering (de bestaande situatie) is hierbij het vertrekpunt. Gezien de ervaring die al in de uitvoering is opgedaan tussen partijen in de werkgeversdienstverlening in de subregio s Noordoost-Brabant Oost en de Meierij ligt het voor de hand om daar de samenwerking te intensiveren en vervolgens uit te breiden naar de schaal van de regio. Van daar uit wordt vervolgens toegewerkt naar de in de Startnotitie omschreven en overeengekomen wenselijke situatie. Het uitbouwen van de aanwezige vertrouwensbasis, gebaseerd op herkenning en erkenning van elkaars en het gezamenlijke belang is daarbij voorwaardelijk. Dit proces dient gestimuleerd en ondersteund te worden Kwantitatief Verankering van inclusief werkgeverschap in het (strategisch) HRM-beleid van 50% van de werkgevers met meer dan vijf medewerkers in Noordoost-Brabant (totaal aantal is ongeveer ), resulterend in de aanname van medewerkers uit de doelgroep naar rato, redelijkheid en billijkheid in de periode tot Daarmee is de indicatieve ambitie voor de regio Noordoost-Brabant als relatief deel van de landelijke banenafspraak tot 2026 gerealiseerd. De gezamenlijke kwantitatieve ambitie is om in samenspraak met werkgevers te komen tot een vastgelegd commitment op de regionale kwantitatieve ambitie als relatief aandeel van de landelijk vastgelegde ambitie in het sociaal akkoord (825 extra plaatsingen in , naar verwachting WB/NOB/MBP/140821/v.3. 12

13 ongeveer extra plaatsingen tot 2026) 11, en een bredere inspanningsverplichting om te komen tot de vacaturevervulling met werkzoekenden uit de bredere doelgroep. Uit signalen vanuit de sectoren en werkgevers komt het beeld naar voren dat het op dit moment niet mogelijk is om te komen tot een kwantitatieve ambitie waaraan werkgevers zich committeren die breder gaat dan de baanafspraak (indicatief 825 extra plaatsingen in 2015 en 2016). Daarvoor is de economische situatie nog te instabiel en de ontwikkelingen op korte termijn daardoor te onvoorspelbaar. Op dit moment, zo blijkt ook uit de sectorale analyses in de actieplannen van de speerpuntsectoren, is er geen enkele sprake van uitbreidingsvraag en een zeer beperkte vervangingsvraag Communicatie Het proces naar een vast te leggen kwantitatieve ambitie verloopt via het informeren en betrekken van meer werkgevers. Daarvoor is een regionale communicatie-campagne nodig die werkgevers ontvankelijk maakt, betrekt op het thema, motiveert en mobiliseert. Partijen die hierbij betrokken dienen te worden zijn (minimaal): - De speerpuntsectoren (communicatie naar de achterban) - Werkgeversorganisaties (communicatie naar de achterban, bijeenkomsten, ondernemerskringen) - Dienstverleners: voorlichting en informatie (groepsgewijs en één-op-één) - Bestaande (ambassadeurs)netwerken (lokaal, regionaal en provinciaal) - Lokale bestuurders (burgemeesters en wethouders) en lokale infrastructuur (o.a. Economische Zaken, ondernemersloketten etc.) - Partners en intermediairs (communicatiekanalen van alle relevante lokale, regionale en landelijke partners/intermediairs) Daarnaast ligt het voor de hand om daar waar een regionale kwantitatieve ambitie ontstaat een koppeling te zoeken met (relevante onderdelen van) goedgekeurde landelijke/regionale sectorplannen: Zorg en Welzijn (o.a. Transvorm), Procestechniek, Bouw, Transport en Logistiek, Uitzendbranche, Primair Onderwijs, Hoveniers en groenvoorziening, ICT, Metaalbewerking, Meubelindustrie, Carrosseriebranche, Technische installatiebedrijven, Dakdekkers, Tapijt- en textielindustrie, Grafimedia en Specialistisch vakmanschap. Voorgesteld wordt om ook hier vanuit een bottom-up benadering te beginnen met het meten en vastleggen van wat in de praktijk van de uitvoering nu al gebeurd en van daar uit toe te werken naar het gezamenlijk vastgestelde wenselijk perspectief. Vastgesteld moet worden wie gaat monitoren op prestatie-indicatoren en aantallen. 11 Zie bijlage 4, Indicatieve kwantitatieve ambitie voor regio Noordoost-Brabant , geëxtrapoleerd vanuit de indicatieve kwantitatieve ambitie van de Werkkamer voor de periode voor een overzicht van het regionale aandeel in de landelijke ambitie als de indicatieve ambitie voor als ijkpunt wordt genomen. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 13

14 8. De dienstverlening Het advies is om te beginnen met een aantal grotere bedrijven, daar ambities te formuleren, successen te boeken en deze vervolgens uit te dragen naar andere bedrijven in de regio met de boodschap: "zie dat het kan!" Adequate, snelle en effectieve dienstverlening aan de klant is daarbij van de essentie. Evenzogoed is een goede communicatie over bereikte successen uitermate belangrijk. Hierbij is het raadzaam om aansluiting te zoeken bij de activiteiten van Noordoost Brabant Werkt! Zowel waar het de opgave "Iedereen doet mee" betreft als waar het gaat om de speerpuntsectoren Agro & Food, Zorg en Welzijn, Techniek, Logistiek en Services. Dit is een van de onderwerpen onderwerp voor een nader uit te werken implementatieplan. Een regionaal uniform en transparant instrumentarium is voorwaardelijk voor een adequate en professionele ondersteuning van zowel de werkgever als de werkzoekende in de match naar duurzame werkhervatting. Het gaat daarbij om - de gehanteerde loonwaardemetingssystematiek - de loonkostensubsidie - de no-riskpolis - in te zetten begeleidings- en scholingsmogelijkheden Lokaal wordt door gemeenten bepaald voor wie/welk deel van de totale doelgroep het instrumentarium toegankelijk wordt gemaakt. Transparante en duidelijke communicatie hierover, zowel intern als extern, is essentieel. Het UWV zou hier bij voorkeur op aan dienen te sluiten. Een regionaal geharmoniseerd instrumentarium met bijbehorende geharmoniseerde dienstverlening (tot uiting komend in één regionaal werkgeversportal waar ondernemers met hun vragen en ondersteuningsbehoefte terecht kunnen) is een sprong voorwaarts. Bezien dient te worden in hoeverre aansluiting op de webportal die momenteel door AgriFood Capital ontwikkeld wordt meerwaarde biedt. Maar ook een geharmoniseerde doelgroepdefinitie draagt bij aan het succes van de te realiseren ambitie. Het is aan werkgevers moeilijk uit te leggen waarom een gemeente voor de social returnbepalingen die zij hanteren bij aanbestedingen een andere (ruimere) doelgroepdefinitie gehanteerd wordt dan in het kader van de Participatiewet/het sociaal akkoord. Voor het gezamenlijk werkproces met betrekking tot de uit te zetten werkgeversdienstverlening wordt qua schaalgrootte aansluiting gezocht bij datgene wat in de praktijk wenselijk en logisch is (regionale, subregionale of lokale uitvoeringsschaal). Het uitgangspunt is daarbij een maximaal eenduidig werkproces, gebaseerd op de 10 uitgangspunten Werkgeversbenadering Noordoost-Brabant: 1) Eén centraal aanspreekpunt (portal) voor werkgevers in de regio Noordoost-Brabant 2) Vraaggerichte insteek van bedrijfscontacten en bezoeken op het gebied van de aangeboden HRM dienstverlening (zie onder 3) 3) Breedte HRM dienstverlening omvat globaal: a. Instroom van personeel (o.a. werving en selectie, mogelijkheden en cultuur voor doelgroepen, leeftijdsopbouw, stages en leerbanen, cultuur ) b. Doorstroom van personeel (o.a. ontwikkeling personeel, bijscholing) c. Uitstroom van personeel (o.a. ontslag, van werk naar werk, omscholing, personeelsbehoud) d. Subsidiemogelijkheden op het gebied van personeel e. Arbeidsmarktontwikkelingen sector / regio 4) Benadering van werkgevers vanuit één identiteit (Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant) en met goede ingang en bereikbaarheid voor werkgevers 5) Professionele dienstverlening 6) Registratie door adviseurs werkgeversdiensten en accountmanagers van bedrijfscontacten, gemaakte afspraken en geleverde diensten in een webbased toegankelijk registratiesysteem, namelijk CRM 7) Alle medewerkers van de samenwerkende partners raadplegen dit systeem voorafgaand aan (te plannen) bedrijfsbezoek 8) HRM dienstverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenwerkende organisaties (gemeenten, SW-bedrijven, UWV, kenniscentra, ROC's(?), etc.) 9) Sectorgewijze aanpak met o.a. adviseurs werkgeversdiensten per sectorspecialiteit en integrale sectorale aanpak op middellange termijn met samenwerkingspartners voor tekortsectoren WB/NOB/MBP/140821/v.3. 14

15 10) Eén gezamenlijk werkgeversteam Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant met adviseurs werkgeversdiensten / accountmanagers en specialisten Eventueel hier aan toe te voegen uitgangspunten zijn: - Ontsluiting werkzoekendenbestand - Kennis van de klant (klant-werkzoekende én klant-werkgever) - Samenwerking publiek/privaat (uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, werkgeversnetwerken) Daarnaast is een actieve aansluiting op en betrokkenheid van werkgevers en werkgeversorganisaties (BZW, MKB-Brabant/Zeeland, ZLTO) essentieel om de ambitie te realiseren. In dit verband kunnen de kartrekkers van de speerpuntsectoren van Noordoost Brabant Werkt! een toegevoegde waarde hebben. Hetzelfde geldt voor al bestaande werkgeversnetwerken waar de samenwerkende partijen op aangesloten zijn (zie ook onder). De mogelijkheden tot, of versterking van de aansluiting op een aantal Brabantse initiatieven dient nader onderzocht te worden: - Pact Brabant - Excelleren in Brabant (BZW, MKB-Brabant/Zeeland, ZLTO, SBB en kennisinstellingen) - De ondersteuningsmogelijkheden en informatieverstrekking van het Brabants expertisecentrum inclusief werkgeverschap BESO Brabant (ReflecT (Tilburg University), Wissenraet Van Spaendonck en provincie Noord-Brabant) - (Sub)regionale werkgeversnetwerken, ambassadeursnetwerken (AantWerk, Udendoetmee,Vorstengrafdonk Werkt, PDC Boxtel, Stagebureau Land van Cuijk) en het provinciebrede ambassadeursnetwerk sociale innovatie/inclusief ondernemerschap "Brabants Besten". - Het BUS-project Beeldvorming en zelfregie bij werkgevers en werkzoekenden - Startersbeurs - School Ex - Jeugdwerkloosheidsvrije zone / regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Het is verder raadzaam om aansluiting bij en afstemming met andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld het banenplan van AWVN op te zoeken. AWVN zet in het kader van dit plan een accountteam in om landelijk 250 grotere bedrijven te motiveren, activeren en committeren om mensen uit de doelgroep van het sociaal akkoord aan te nemen, ook in Noordoost-Brabant. In overleg met deze bedrijven wordt een kwantitatieve ambitie geformuleerd, die vervolgens vertaald wordt naar in te vullen vacatures. De vacaturevervulling verloopt in het kader van dit project via bij OVAL aangesloten reintegratiebedrijven, bij Locus aangesloten SW-bedrijven en/of het UWV. In het belang van de werkgevers en in het kader van de regionale harmonisatiegedachte is het aan te raden om in de uitvoering hierbij gezamenlijk op te trekken. De werkgever is klant. De klanttevredenheid is bepalend voor het langere termijn succes van de werkgeversdienstverlening in de regio Noordoost-Brabant. Deze dient gemonitord en geëvalueerd te worden. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 15

16 9. De uitvoering Voor de werkgeversdienstverlening is de werkgever is klant. Een vraaggedreven, tijdige, efficiënte en effectieve match van beschikbaar aanbod op de aanwezige of gecreëerde vraag bij werkgevers is dan ook het vertrekpunt voor handelen. Het is daarbij de uitgesproken ambitie van samenwerkende partijen om in de uitvoering met één gezicht naar buiten te opereren, één aanspreekpunt (portal) voor werkgevers met vragen te operationaliseren en om op regionale schaal met een eenduidige en transparante propositie en productportfolio ondersteuning en ontzorging te bieden. De klant mag daarbij niet vermoeid of lastig gevallen worden met datgene wat in de backoffice georganiseerd moet worden (de interne werkprocessen). Het voorstel is om de uitvoering in de regio bottom-up vorm te geven en te beginnen vanuit de bestaande subregionale samenwerking in Noordoost-Brabant Oost (werkgebieden Oss, Veghel/Uden en Land van Cuijk incl. Boxmeer), Meierij, s-hertogenbosch en UWV, met als doel een snelle, adequate en ontkokerde dienstverlening naar werkgevers. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten aan de orde. - Als vertrekpunt voor de samenwerking wordt aansluiting gezocht bij de bestaande samenwerkingsvormen. Subregionaal zijn deze te vinden in Noordoost-Brabant Oost en de Meierij, waar in het kader van gecoördineerde dienstverlening begin 2013 al samenwerkingsafspraken gemaakt en geoperationaliseerd zijn 12. Beide subregionaal gecoördineerde werkgeversbenaderingen zijn onderling al in vergaande mate op elkaar afgestemd en bieden een prima basis voor doorgroei naar een gemeenschappelijk regionaal niveau. Daarnaast verdient het aanbeveling om waar mogelijk ook in de uitvoering aan te sluiten op de vijf speerpuntsectoren en de relevante opgaven van Noordoost Brabant Werkt! - Voor wat betreft de schaalgrootte van de uitvoering dient praktisch gehandeld te worden in termen van wat het beste werkt of passend is. Zo is het ondersteunen en begeleiden van een lokaal actieve onderneming waarschijnlijk eerder passend binnen de lokale activiteiten van de werkgeversdienstverlening of het werkgeversservicepunt dan de regionale schaal. Omgekeerd geldt het laatste wellicht als het gaat om een bedrijf dat regionaal opereert. Kortom, in de uitvoering dient ruimte geboden te worden voor subregionale en lokale differentiatie waar deze een toegevoegde waarde heeft. - Verder lijkt afstemming en samenwerking met private partijen in de regio logisch. Alhoewel het de ambitie van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening is om op het thema inclusief werkgeverschap hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio te zijn, is het maar zeer de vraag of de werkgevers in de regio zich daardoor laten leiden. Veelal zullen zijn ook kiezen voor private dienstverleners. Het is vanuit de optiek van de klant (de werkgever) dan ook van belang om tot afstemming en samenwerking met private intermediairs te komen. Een dergelijke samenwerking heeft als bijkomend voordeel dat de gezamenlijke slagkracht groter is dan die van ieder apart. Verder zijn voor een adequate uitvoering nodig: - Een geharmoniseerd instrumentarium - Één CRM systeem en werkproces (beiden back-office) - Een gezamenlijke, interactieve webportal (aanhaken op digitaal portaal AgriFood Capital?) - Een systeem voor monitoring en evaluatie klanttevredenheid (overwegend back-office). - Gezamenlijke, eenduidige communicatie en uitstraling 12 Zie ook Werkgevers Dienstverlening Noordoost Brabant-Oost, Februari 2013 en Notitie Werkgeversbenadering Meierij, Projectgroep Meierijgemeenten, Januari 2013 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 16

17 10. De voorwaarden voor succes Algemeen - (Bedrijfs-)economische groei, vervangingsvraag en/of andere inrichting van de bedrijfsprocessen - Realistische perceptie en bereidheid bij werkgevers (communicatie, extern én intern) - Eenduidige werkgeversdienstverlening in de uitvoering (subregionaal doorgroeiend naar regionaal); brede HRM-benadering versterken - Publiek/private samenwerking en/of afstemming - Geharmoniseerd instrumentarium, Proces - Verandering mindset - Wederzijds vertrouwen en respect - Eenduidigheid over de gezamenlijk afgesproken te realiseren ambitie - Maximale transparantie over en weer - Fysieke en digitale ontmoetingsplaats voor professionals in de uitvoering (kennisdeling, samenwerking, afstemming, verdere professionalisering) Brede doelgroepdefinitie - Betere bediening van de klant (werkgever) op maat - Meer mensen duurzaam aan het werk en uit de uitkering - Voorkoming van doelgroepconcurrentie en verdringing (met name tussen Participatiewet/Quotumwet/sociaal akkoord enerzijds en Social Return anderzijds). - Meer eenduidigheid, daarmee meer transparantie en daardoor grotere toegankelijkheid voor/door de werkgever; en dat vergroot de slaagkans weer. Het voorstel is om de door PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) gebruikte doelgroepdefinitie te hanteren Communicatie Een goede communicatie naar werkgevers in de regio is essentieel voor een succesvolle en effectieve dienstverlening vanuit het regionaal werkgeversservicepunt. Hierbij is een actieve inbreng en bijdrage van werkgevers(organisaties) essentieel. Dit vraagt een regiobrede communicatiecampagne met - een directe en actieve betrokkenheid van werkgevers(organisaties) - werkgevers met ervaring met medewerkers uit de doelgroep doen hun verhaal in ondernemerskringen, werkgeversverbanden - een voor werkgevers aansprekende, herkenbare website met regionale uitstraling en informatie, bij voorkeur interactief. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 17

18 11. Perspectief op samenwerkingsafspraken, taak- en rolverdeling Overeenstemming De samenwerkende partners zijn sterk voorstander van: - Stimulering van economische groei en bedrijvigheid in de regio in samenhang met actielijnen en afspraken gericht op de inpassing in arbeid van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Het onderzoeken en stimuleren van mogelijkheden tot het creëren van vormen van economische bedrijvigheid, binnen of aanvullend op de bestaande speerpuntsectoren; - Ten behoeve van de herinrichting en herverdeling van werk: de toepassing van instrumenten als jobcarving, jobcrafting en reshoring. Wat moet er gebeuren? kwalitatief Het uitbouwen van de aanwezige vertrouwensbasis, gebaseerd op herkenning en erkenning van elkaars en het gezamenlijke belang is voorwaardelijk voor het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Dit proces dient gestimuleerd en ondersteund te worden. Het advies is om te beginnen met een aantal grotere bedrijven, daar ambities te formuleren, successen te boeken en deze vervolgens uit te dragen naar andere bedrijven in de regio. Het is daarbij de uitgesproken ambitie van samenwerkende partijen om in de uitvoering met één gezicht naar buiten te opereren, één aanspreekpunt (portal) voor werkgevers met vragen te operationaliseren en om op regionale schaal met een eenduidige en transparante propositie en productportfolio ondersteuning en ontzorging te bieden. Bij de werkgeversdienstverlening is een bottom-up benadering (de bestaande situatie) het vertrekpunt. Gezien de ervaring die al in de uitvoering is opgedaan tussen partijen in de werkgeversdienstverlening in de subregio s Noordoost-Brabant Oost en de Meierij ligt het voor de hand om daar de samenwerking te intensiveren en vervolgens uit te breiden naar de schaal van de regio. Van daar uit wordt vervolgens toegewerkt naar het in de startnotitie omschreven en overeengekomen geharmoniseerd perspectief. kwantitatief Verankering van inclusief werkgeverschap in het (strategisch) HRM-beleid van 50% van de werkgevers met meer dan vijf medewerkers in Noordoost-Brabant (totaal aantal is ongeveer ), resulterend in de aanname van medewerkers uit de doelgroep naar rato, redelijkheid en billijkheid in de periode tot Daarmee is de indicatieve ambitie voor de regio Noordoost-Brabant als relatief deel van de landelijke banenafspraak tot 2026 gerealiseerd. Voor de korte termijn is het van belang om met terugwerkende kracht het aantal plaatsingen in 2013 en 2014 van Wajong-ers en SW-ers met loonwaarde van minder dan 100% WML (= werkzoekenden met arbeidsvermogen) te achterhalen. Bovendien is het noodzakelijk om met directe ingang de plaatsingen Wajong/SW plus minder dan 100%WML te registreren. Communicatie De sleutel voor het succes van het regionale werkbedrijf ligt bij de werkgevers in de regio. Het is van doorslaggevend belang dat zij goed geïnformeerd, gemobiliseerd, gefaciliteerd, ondersteund en daardoor gemotiveerd worden. Het proces naar een vast te leggen kwantitatieve ambitie verloopt via het informeren en betrekken van meer werkgevers. Daarvoor is een regionale communicatiecampagne nodig. Partijen die hierbij betrokken dienen te worden zijn (minimaal): - De speerpuntsectoren (communicatie naar de achterban) - Werkgeversorganisaties (communicatie naar de achterban, bijeenkomsten, ondernemerskringen) - Dienstverleners: voorlichting en informatie (groepsgewijs en één-op-één) - Bestaande (ambassadeurs)netwerken (lokaal, regionaal en provinciaal) - Gemeentebestuurders (burgemeesters en wethouders) en lokale infrastructuur (o.a. ondernemersloketten etc.) Verdere vaststelling - De visie, missie, doelstelling van het Werkbedrijf WB/NOB/MBP/140821/v.3. 18

19 - De kwalitatieve ambitie - Het proces om te komen tot een kwantitatieve ambitie - Aansluiting bij de actieplannen van de speerpuntsectoren binnen een bredere benadering van het gehele veld aan werkgevers - De bottom-up benadering als vertrekpunt om van daaruit door te groeien naar de situatie van één regionale dienstverlening vanuit één regionaal werkgeversservicepunt - Rol en positie van de samenwerkende partners: * Gemeenten en UWV: faciliteren werkgeversdienstverlening, verantwoordelijk voor de uitvoering ervan * Werkgevers(organisaties): communicatie naar de achterban, activeren en motiveren; achterban betrekken op een kwantitatief en kwalitatief commitment (de regionale ambitie). * Vakbonden:? * SW-bedrijven: uitvoering van werkgeversdienstverlening, toeleiding, plaatsing en begeleiding van kandidaten. Al dan niet in samenwerking/afstemming met private dienstverleners? Daarnaast ligt het voor de hand om daar waar een regionale kwantitatieve ambitie ontstaat een koppeling te zoeken met (relevante onderdelen van) goedgekeurde landelijke/regionale sectorplannen: Zorg en Welzijn (o.a. Transvorm), Procestechniek, Bouw, Transport en Logistiek, Uitzendbranche, Primair Onderwijs, Hoveniers en groenvoorziening, ICT, Metaalbewerking, Meubelindustrie, Carrosseriebranche, Technische installatiebedrijven, Dakdekkers, Tapijt- en textielindustrie, Grafimedia en Specialistisch vakmanschap. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 19

20 BIJLAGE 1: Wet- en regelgeving, centrale afspraken Onderstaand volgt een summier overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving die van invloed is of kan zijn op de regionale samenwerking tussen de belanghebbende partijen De Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Mensen die nu in de Wajong zitten behouden hun Wajong-uitkering en blijven bij het UWV. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen met arbeidsvermogen vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en, waar nodig, inkomensondersteuning. Voor de re-integratieondersteuning krijgt de gemeente een gebundeld re-integratiebudget en meer instrumenten tot haar beschikking. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Gemeenten werken op regionaal niveau samen met UWV, werkgevers- en werknemers organisaties in de te vormen 35 regionale Werkbedrijven om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de extra banen die werkgevers beschikbaar stellen (de zogeheten garantiebanen in het kader van het tussen sociale partners en het kabinet afgesloten sociaal akkoord (april 2013)). Tot deze groepen behoren ook Wajongers en mensen die tot 31 december 2014 op de wachtlijst Wet sociale werkvoorziening (Wsw) stonden. Voor mensen die door hun arbeidsbeperking enkel in een beschutte omgeving kunnen werken, is er nu de Wsw. Met ingang van 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. In plaats daarvan komen er andere instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Dankzij de garantiebanen in het kader van het sociaal akkoord worden er extra plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Gemeenten hebben de lead bij de vorming van de regionale Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de garantiebanen in het kader van het sociaal akkoord. Bovendien betrekken gemeenten de regionale Werkbedrijven bij het organiseren van beschut werk. In elke regio wordt een basispakket aan functionaliteiten onder regie van het Werkbedrijf georganiseerd. De Werkbedrijven hebben onder andere tot doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te ontzorgen De Quotumwet De Quotumwet legt de banenafspraak uit het sociaal akkoord wettelijk vast en regelt hoe het aantal gerealiseerde extra banen wordt gemeten. Als stok achter de deur bevat de Quotumwet een uitgewerkte quotumregeling. Met deze quotumregeling krijgen werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting om 5% van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. Indien werkgevers daar niet aan voldoen, betalen zij een heffing voor niet vervulde plekken ( 5.000,- per fte per jaar). De quotumregeling wordt pas geactiveerd als werkgevers de aantallen banen uit de banenafspraak niet realiseren. Dit gebeurt na overleg met gemeenten en sociale partners Het sociaal akkoord In het kader van het sociaal akkoord, afgesloten tussen sociale partners en het kabinet in april 2013, stellen werkgevers in de periode garantiebanen beschikbaar voor werkzoekenden die minder dan 100% verdiencapaciteit WML hebben. Het gaat om garantiebanen in de private sector en garantiebanen in de publieke sector. Het gaat hierbij om extra plaatsingen in werk van mensen die tot de doelgroep behoren bovenop het aantal medewerkers dat aan het criterium voldoet en dat werkgevers al in dienst hebben (nulmeting per peildatum 1 januari 2013). In de eerste jaren (2015 en 2016) zijn alle Wajongeren en SW-geïndiceerden die op de wachtlijst SW staan daarbij aangewezen als prioritaire doelgroep. Voor deze groepen geldt in deze jaren dus niet dat zij dienen te voldoen aan het criterium verdiencapaciteit onder de 100% WML. In dit opzicht is de doelgroepdefinitie van het sociaal akkoord ruimer dan die van de Quotumwet. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 20

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018

CONCEPT. Het beleid van LANDER in 2014. en het perspectief voor 2018 CONCEPT Het beleid van LANDER in 2014 en het perspectief voor 2018 Geldermalsen, oktober 2013 LANDER werk & participatie LANDER vult als instrument van gemeenten de maatschappelijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO

Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Handleiding Social return bij inkoop door gemeenten BESO Ellen van Wijk Saskia Andriessen Aukje Smit Peter Brouwer TNO, 2011 Handleiding Social return bij inkoop is een uitgave van BESO. Een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie

Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek. Conclusie Opdrachtgever SZW Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek Opdrachtnemer Regioplan / C.P. van Horssen ; m.m.v. F.J.N. Nijhuis, L. Mallee Onderzoek Meer werkplekken bij werkgevers : literatuuronderzoek

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014

KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 KERNOPGAVEN ARBEIDSMARKTBELEID ZEELAND 2014 De Zeeuwse Arbeidsmarktmonitor prof. dr. H. Kasper (Etil) drs. J. Meuwissen (Etil) drs. O. Sondermeijer (SBB) Maastricht,

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied

Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Toekomstbestendig arbeidsmarkt beleid maintenance Rotterdams havengebied Kees Zandvliet Arie Gelderblom Olivier Tanis m.m.v. Bart Kuipers en Jaap de Koning TOEKOMSTBESTENDIG ARBEIDSMARKTBELEID MAINTENANCE

Nadere informatie