Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant Groeien naar succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant 2014-2017. Groeien naar succes"

Transcriptie

1 Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Noordoost-Brabant Groeien naar succes Visiedocument Vastgesteld stuurgroepen werkbedrijf en beleidsafstemming 28 augustus 2014 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 1

2 Voorwoord Voor u ligt het marktbewerkingsplan van het Werkbedrijf Noordoost-Brabant Het plan is een regionaal pact arbeidsmarkt en is opgesteld in het kader van de vorming van het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant. Het Werkbedrijf beoogt een bestuurlijk netwerkplatform te zijn ten behoeve van de voorbereiding, afstemming en vaststelling van een regionaal overeen te komen kwalitatieve en kwantitatieve ambitie. Een ambitie die betrekking heeft op de maximalisatie van de participatiegraad van de Noordoost-Brabantse beroepsbevolking, met name waar dit het fundament van de arbeidsmarkt betreft. Ook de aansturing op en waar nodig bijstelling van de realisatie van deze ambitie valt binnen het bereik van het Werkbedrijf. Het marktbewerkingsplan heeft de in maart 2014 vastgestelde Startnotitie als vertrekpunt genomen. Het bouwt voort op inzichten opgedaan in bijeenkomsten van de werkgroepen Beleidsafstemming en Werkbedrijf (en de daaronder fungerende subwerkgroepen Werk voor de doelgroep, Harmonisatie werkgeversbenadering en Harmonisatie instrumentarium). Deze (sub)werkgroepen zijn samengesteld uit een afvaardiging van alle relevante partners. Ten behoeve van de opstelling van het marktbewerkingsplan is gebruik gemaakt van regionale statistische informatie en analyses (CBS, UWV, ROA/E,til/PSW) met betrekking tot bevolkingsopbouw, demografie, bedrijfseconomische ontwikkelingen, werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers. Daarnaast is dankbaar gebruik gemaakt van de door de diverse partners geleverde input: gemeenten, UWV, SW-bedrijven en de werkgeversorganisaties BZW, ZLTO, MKB-Brabant/Zeeland, het door hen vormgegeven ambassadeursnetwerk werkgevers, de kartrekkers van de speerpuntsectoren van AgriFood Capital en een twintigtal andere werkgevers in de regio Noordoost-Brabant. De weerslag van hun inbreng en verwachtingen is meegenomen in het marktbewerkingsplan. Het marktbewerkingsplan is tot stand gekomen met ondersteuning van een begeleidingsgroep bestaande uit AgriFood Capital/BZW, UWV en de gemeente Veghel. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 2

3 1. Inleiding Een excellente en inclusieve arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant, waarin het beschikbare arbeidspotentieel optimaal benut wordt: dát is de gezamenlijke ambitie van de samenwerkende partijen in het nieuw te vormen Werkbedrijf Noordoost-Brabant. Partners in het Werkbedrijf Noordoost- Brabant zijn de 19 gemeenten, de werkgeversorganisaties (BZW, MKB-Brabant/Zeeland, ZLTO), de vakbonden (FNV en CNV), het UWV en de SW-bedrijven IBN, Weener XL en WSD. Deze ambitie sluit enerzijds aan bij de in het kader van Pact Brabant vastgelegde ambitie: de realisatie van een excellente arbeidsmarkt in Brabant, een arbeidsmarkt waarin bedrijven en mensen wendbaar en in positie zijn en goed mee kunnen in de gevraagde transities en dynamiek op de arbeidsmarkt. De infrastructuur, methodieken, programma s, instrumenten en activiteiten zijn hier optimaal op aangesloten. 1 Anderzijds sluit deze ambitie aan bij de opgave Iedereen doet mee van Noordoost Brabant Werkt!, de People-lijn van AgriFood Capital. Noordoost Brabant Werkt! stelt zich de verhoging van de participatiegraad van de Noordoost-Brabantse beroepsbevolking ten doel. Een effectieve en soepele match tussen vraag en aanbod is voorwaardelijk voor een optimale benutting van het beschikbare arbeidspotentieel. De vraag vanuit de werkgever is daarbij leidend. Er is in de praktijk echter sprake van een aantal imperfecties die deze soepele arbeidsmarktwerking belemmeren: - Mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt - Bedrijfsinterne doorstroom en duurzame inzetbaarheid (verouderde kennis en vaardigheden, steeds dynamischere werkomgeving) - Externe doorstroom: van-werk-naar-werk - Instroom aan de onderkant, met name waar dit het arbeidspotentieel aan het fundament van de arbeidsmarkt betreft: de doelgroep werkzoekenden met een beperkt arbeidsvermogen. Met name het laatste aandachtspunt, het duurzaam vergroten van de participatiegraad aan het fundament van de arbeidsmarkt, is de uitdaging waarvoor de samenwerkende partners in het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant zich gesteld zien. Het marktbewerkingsplan beoogt inzicht te verschaffen in de aspecten die hierbij van belang zijn en een route uit te stippelen van afspraken en afstemming naar het beoogde resultaat. De opbouw van het marktbewerkingsplan is als volgt: Hoofdstuk 2: Aanleiding, achtergrond Hoofdstuk 3: De regio Noordoost-Brabant en Noordoost Brabant Werkt!/AgriFood Capital Hoofdstuk 4: Marktontwikkelingen Hoofdstuk 5: SWOT-analyse Hoofdstuk 6: De klant, kansen en mogelijkheden Hoofdstuk 7: De ambitie, kwalitatief en kwantitatief Hoofdstuk 8: Werkgeversdienstverlening Hoofdstuk 9: Uitvoering Hoofdstuk 10: Voorwaarden voor succes Hoofdstuk 11: Perspectief op samenwerkingsafspraken, taak- en rolverdeling Bijlagen - Bijlage 1: Wet- en regelgeving, centrale afspraken - Bijlage 2: Doelgroepdefinities en bereik Werkbedrijf Noordoost-Brabant - Bijlage 3: Inwoners, uitkeringsvolume (aantal uitkeringen) Noordoost-Brabant per uitkeringssoort en totaal plus aantal geregistreerde werkzoekenden - Bijlage 4: Indicatieve kwantitatieve ambitie voor regio Noordoost-Brabant , geëxtrapoleerd vanuit de indicatieve kwantitatieve ambitie van de Werkkamer voor de periode Bijlage 5: Gesprekspartners - Bijlage 6: Gebruikte afkortingen 1 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 3

4 2. Aanleiding, achtergrond De Participatiewet wordt per 1 januari 2015 ingevoerd. In het kader van deze wet wordt Nederland ingedeeld in 35 arbeidsmarktregio s. Per arbeidsmarktregio wordt een regionaal Werkbedrijf ingericht dat de schakel vormt tussen de werkgevers en de mensen die in het kader van de Participatiewet worden aangemerkt als behorend tot de doelgroep. Er is pas sprake van een Werkbedrijf als er een marktbewerkingsplan tot stand is gekomen dat onder andere de gemaakte samenwerkingsafspraken bevat, evenals de afspraken over de wijze waarop de taken van het Werkbedrijf worden belegd 2. In Noordoost-Brabant hangt dit marktbewerkingsplan samen met de bredere regionale arbeidsmarktagenda van AgriFood Capital, met name de People-lijn Noordoost Brabant Werkt!. Verder sluit het aan op reeds bestaande samenwerkingsvormen in de uitvoering, zoals de werkgeversdienstverlening in de subregio s Noordoost-Brabant Oost en de Meierij. Het samenwerkingsverband van het Werkbedrijf is verantwoordelijk voor de vaststelling van het marktbewerkingsplan op basis van de voorhanden zijnde regionale arbeidsmarktkenmerken en ontwikkelingen. De sociale partners en het kabinet zijn in het sociaal akkoord van april 2013 overeengekomen om landelijk in de periode tot 2026 in totaal extra plaatsingen in arbeid te realiseren van werkzoekenden die gerekend worden tot de doelgroep van de Participatiewet (de zogeheten banenafspraak ) plaatsingen worden gerealiseerd in de marktsector, in de publieke sector (overheid en onderwijs). Als deze ambitie wordt gerealiseerd zal de Quotumwet niet in werking treden. De eerste teldatum voor de vaststelling of de realisatie van de ambitie van het sociaal akkoord op koers ligt is eind Voor Noordoost-Brabant betekent het sociaal akkoord de realisatie van ongeveer extra plaatsingen van mensen uit de doelgroep in de periode tot 2026 (4.000 in de marktsector en in de publieke sector). Voor de periode tot eind 2016 gaat het indicatief om 825 extra plaatsingen van mensen uit de doelgroep. De landelijke Werkkamer heeft de regio Noordoost-Brabant aangemerkt als een van de pilotregio s voor de vorming van een regionaal Werkbedrijf. Het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant krijgt daarmee de mogelijkheid om maximaal naar eigen inzicht vorm en invulling te geven aan de regionale samenwerking en zal daarnaast als voorbeeld voor andere arbeidsmarktregio s fungeren. Overigens is het streven naar verdergaande regionale samenwerking in Noordoost-Brabant niet ingegeven door de komst van de Participatiewet, maar eerder door inhoudelijke keuzes tot samenwerking in de triple helix die al een aantal jaren geleden gemaakt zijn en die onder andere geleid hebben tot de op- en inrichting van Noordoost Brabant Werkt! en AgriFood Capital. De samenwerkende partners in het Werkbedrijf Noordoost-Brabant hebben gekozen voor een bredere insteek dan die van de Participatiewet / het sociaal akkoord / de Quotumwet. De doelgroepkeuze is breder dan die van de banenafspraak (werkzoekenden met een verdiencapaciteit onder de 100% Wettelijk Minimum Loon (WML) met prioritaire aandacht voor de doelgroep Wajongers en SWgeïndiceerden tot en met 2016). Het marktbewerkingsplan gaat uit van een integrale benadering van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, met daarbinnen specifieke aandacht voor de doelgroep in het kader van de banenafspraak 3. Daarnaast neemt het een brede insteek richting alle ongeveer ondernemers met meer dan vijf medewerkers in de regio Noordoost-Brabant, met daarbinnen specifieke aandacht voor de vijf speerpuntsectoren Agro & Food, Zorg en Welzijn, Techniek, Logistiek en Services. Deze ruimere insteek draagt bij aan de: Maximalisatie van het bereik onder werkzoekenden aan het fundament van de arbeidsmarkt; Maximalisatie van het bereik onder werkgevers met een (intrinsieke) bereidheid en vermogen om deze werkzoekenden in dienst te nemen; Minimalisatie van het risico op doelgroepconcurrentie (concurrentie tussen diverse doelgroepen werkzoekenden onderling bij inspanningen tot inpassing in arbeid, zoals bijvoorbeeld doelgroep sociaal akkoord en doelgroep WW50+); Maximalisatie van het commitment van de betrokken stakeholders. 2 Zie bijlage 1, Wet- en regelgeving, centrale afspraken voor uitgebreidere informatie over relevante wet- en regelgeving en afspraken 3 Zie bijlage 2, Doelgroepdefinities en bereik Werkbedrijf Noordoost-Brabant voor een uitgebreidere duiding van de diverse doelgroepen die aan de orde zijn in het sociale domein en het fundament van de arbeidsmarkt WB/NOB/MBP/140821/v.3. 4

5 3. De regio Noordoost-Brabant en Noordoost Brabant Werkt!/AgriFood Capital Negentien gemeenten met in totaal ruim inwoners vormen gezamenlijk de regio Noordoost- Brabant. De zwaartepunten van economische bedrijvigheid in de regio zijn te vinden in de sectoren groot- en detailhandel, industrie, zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening en bouw. De regio Noordoost-Brabant kent een cultuur en geschiedenis van samenwerking op het terrein van Economie en Arbeidsmarkt. Zo vindt in het kader van het samenwerkingsverband Noordoost Brabant Werkt! al sinds een aantal jaren afstemming en samenwerking plaats tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid ten behoeve van de bevordering van een soepel en effectief functionerende arbeidsmarkt 4. Het programma Noordoost Brabant Werkt! is ondersteunend/faciliterend naar en aanvullend op datgene wat werknemers, werkzoekenden, overheden en onderwijsinstellingen in de regio al doen voor een goed functionerende arbeidsmarkt. De insteek is dat meer inzicht in personeelsbehoefte en beter aanbod van opleidingen zal leiden tot meer banen, minder werkzoekenden, meer stages, minder personeelsknelpunten en effectievere opleidingsprogramma's. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van werkgevers en burgers, waarbij werkgevers uitdrukkelijk in de lead zijn 5. Het programma kent vijf speerpuntsectoren, die samen de belangrijkste economische bedrijvigheid van de regio betekenen: Agro en Food Zorg en Welzijn Techniek Logistiek Services De vier opgaven die Noordoost Brabant Werkt! zichzelf stelt zijn: Versterking van de speerpuntsectoren Focus op kansrijke beroepen en sectoren Iedereen doet mee in de speerpuntsectoren Kwetsbare jongeren in de boot. Het programma Noordoost Brabant Werkt! maakt deel uit van het domein 'People' van AgriFood Capital. AgriFood Capital is het bredere samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden dat zich in het kader van het realiseren van Noordoost-Brabant als dé innovatieve topregio in agrifood richt op het netwerken en verbinden, proces- en programmamanagement en cofinanciering van initiatieven. Het is de intentie om het Werkbedrijf Noordoost-Brabant in te brengen in en onderdeel te laten zijn van het domein People van AgriFood Capital. Aansluiting op en versterking van de relevante actielijnen van de speerpuntsectoren door het marktbewerkingsplan van het Werkbedrijf is dan ook essentieel. 4 Zie ook Noordoost Brabant Werkt! Uitvoeringsplan 2014 (Onderdeel van het Arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt!), 23 januari * Noordoost Brabant Werkt! Uitvoeringsplan 2014, p.5-6 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 5

6 4. Marktontwikkelingen In Noordoost-Brabant zijn indicatief ondernemers actief, waarvan naar schatting met meer dan vijf medewerkers 6. De zwaartepunten van economische bedrijvigheid in de regio zijn te vinden in de sectoren groot- en detailhandel, industrie, zorg en welzijn, zakelijke dienstverlening en bouw. In een aantal van deze sectoren komt veel tijdelijk werk (uitzendwerk, detachering) en deeltijdwerk voor. Van de in totaal circa banen 7 zijn er in bovenstaande sectoren vertegenwoordigd (58%). Het aandeel van de banen in de sectoren industrie, bouwnijverheid en groothandel is ten opzichte van het Nederlands gemiddelde hoog. Dit maakt Noordoost-Brabant tot een conjunctuurgevoelige regio. Na een aantal jaren van economische krimp wordt dit en komend jaar weer een lichte groei verwacht (prognose CBS: 0,5% in 2014 en 1,5% in 2015). Desalniettemin wordt ook dit jaar nog een krimp van de werkgelegenheid verwacht in vrijwel alle sectoren. Het verwachte economisch herstel zorgt pas na 2015 voor een (lichte) daling van het aantal werkzoekenden. In eerste instantie leidt de aantrekkende economie tot een toename van arbeidsproductiviteit (jobless growth), pas later tot meer banen. De sectoren zakelijke dienstverlening en de groothandel in Noordoost-Brabant laten naar verwachting als eerste sectoren weer werkgelegenheidsgroei zien. Zodra het economisch herstel leidt tot meer werkgelegenheid, nemen de uitstroommogelijkheden voor werkzoekenden toe. Het ROA verwacht op middellange termijn knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers en daarmee goede tot zeer goede perspectieven voor werkzoekenden - in vooral technische en zorgberoepen. Ook voor beroepen die veelvuldig onder werkzoekenden in Noordoost-Brabant voorkomen, zoals bouwvakkers, interieurverzorgers en chauffeurs zijn de perspectieven goed. Vergrijzing en ontgroening zorgen op middellange termijn voor een verdere toename van instroommogelijkheden voor werkzoekenden. Door de vergrijzing verlaten de komende tien jaar in Noordoost-Brabant bijna mensen de arbeidsmarkt. Binnen zorg en welzijn verlaten ongeveer jarigen deze sector, ook is er sprake van een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing. Op de totale potentiële beroepsbevolking in Noordoost-Brabant (ruim mensen tussen 15 en 65 jaar) zijn mensen werkzaam in een baan van 12 uur per week of meer. De netto participatiegraad komt daarmee uit op 65,3%. De geregistreerde werkloos werkzoekende beroepsbevolking beslaat momenteel (juni 2014) ruim mensen (8,7%) met zwaartepunten bij de categorie jongeren (15-27 jaar: geregistreerde werkzoekenden, afnemend) en ouderen (ouder dan 50 jaar: geregistreerde werkzoekenden, toenemend). Het totaal aantal geregistreerde werkloos werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden neemt licht af, zowel wat betreft de WW als de bijstandspopulatie. Meer dan 50% van de WW-gerechtigden heeft een uitkering langer dan 6 maanden. Van personen met een WW-uitkering in Noordoost-Brabant is bekend dat ruim 38% geen startkwalificatie heeft. Het totaal aantal uitkeringen in Noordoost-Brabant (inclusief SW-ers) bedraagt bijna Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal openstaande vacatures in de regio met 11% gedaald. Daarbij geldt dat het aantal openstaande vacatures op elementair niveau met bijna 45% is afgenomen, op lager niveau met 15% en op middelbaar niveau met 10%. Dit is een beduidend lichtere afname dan in de vorige meetperiode (maart 2014). Het aantal vacatures op hoger en wetenschappelijk niveau is met 37% toegenomen. Een gunstige ontwikkeling is daarnaast dat het aantal ingediende vacatures ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 34% is toegenomen. In de regio is ruim 40% van alle vacatures op laag niveau. Dit sluit aan bij het (opleidings)niveau van veel werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De meeste nieuwe vacatures op lager niveau komen voor in de techniek, industrie, zorg en dienstverlening, transport, economischadministratieve beroepen en de horeca. 6 Alhoewel de Quotumwet het criterium 'bedrijven met meer dan 25 medewerkers' hanteert, blijkt uit eerder onderzoek en ervaringsgegevens dat met name MKB-bedrijven met 5 tot 50 medewerkers vanuit een sociale motivatie al een inclinatie hebben tot het aannemen van medewerkers uit de diverse doelgroepen. Zie ook Werk geven en nemen Lessons Learned, BESO/TNO/WVS, juni Regionale Arbeidsmarkt Monitor Noordoost-Brabant, ROA, E,til en PSW 8 Zie bijlage 3. Inwoners, uitkeringsvolume (aantal uitkeringen) Noordoost-Brabant per uitkeringssoort en totaal plus aantal geregistreerde werkzoekenden WB/NOB/MBP/140821/v.3. 6

7 De speerpuntsectoren in Noordoost-Brabant, bestaande uit werkgevers, overheid en onderwijs, hebben alle een meerjarig actieplan opgeleverd waarin lijnen uitgezet zijn om de uitdagingen en marktontwikkelingen het hoofd te bieden. Op hoofdlijnen geven deze actieplannen een beeld van sectorale marktontwikkelingen dat aansluit bij bovenstaande analyse. Agro & Food - Uit onderzoek van een paar jaar geleden bij de 45 bij Food & Feed aangesloten bedrijven is gebleken dat in de periode tot 2020 een uitbreidingsvraag van ongeveer medewerkers, met name op lagere functieniveaus (tot en met MBO-2), zou ontstaan. Uit recent onderzoek blijkt dat deze uitbreidingsvraag, ondanks voortschrijdende vergrijzing, inmiddels nagenoeg geheel verdampt is. Belangrijkste oorzaken: de verhoging van de pensioenleeftijd, verdergaande automatisering en (in mindere mate) de huidige economische situatie. De enige significante personeelsvraag (vooral vervangingsvraag) voor de komende jaren is te vinden in (proces)operators vanaf niveau MBO-3. - Vanuit de sector klinkt een sterk pleidooi voor: eerst meer werk (bedrijfseconomische groei), daarna commitment in het kader van de Participatiewet, het sociaal akkoord of de Quotumwet Zorg en Welzijn - De gevolgen van demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen voor de sector in Noordoost-Brabant zijn: * overschotten op lagere (en in voorkomende gevallen hogere) niveaus, met name door bezuinigingen, vergrijzing, ontgroening, nieuwe technologie en nieuwe zorgconcepten; * tekorten aan hoger geschoold personeel (niveau 4 en 5) in met name ziekenhuizen als gevolg van innovatieve zorgconcepten en meer specialistische zorg; * tekorten op lange termijn door vergrijzing en ontgroening, mogelijk gedempt door nieuwe technologie en andere zorgconcepten. - De komende twee jaar verliezen circa medewerkers hun baan in Noord-Brabant door bezuinigingen (effect voor de regio Noordoost-Brabant niet bekend) en nog eens medewerkers zullen ander werk moeten gaan verrichten door moderniseringsslagen. - Tegelijkertijd ontstaat er na 2014 een grote vervangingsvraag. Verheldering van welke functies op welk niveau is nodig om tot een adequate analyse te kunnen komen met betrekking tot de potentie die het beschikbaar arbeidspotentieel aan uitkeringsgerechtigden in dit opzicht heeft. Techniek - In 2013 is onderzoek uitgevoerd naar de verwachte personeelsknelpunten in de sector techniek in Noordoost-Brabant op de middellange termijn. Er gaan zich met name knelpunten voordoen in de branches: * Metaal * Metalektro * Installatietechniek * ICT * Procesindustrie - In het actieplan wordt de focus gezet op deze vijf brandhaarden en op de personeelsbehoefte op de middellange termijn. - Uit hetzelfde onderzoek blijkt een verwacht tekort van 300 à 400 technici in 2016, waarvan 200 op middelbaar en 100 à 200 op hoger niveau. - Grotere tekorten worden nog verwacht door vergrijzing, maar daar staat wel een vertragingseffect door het verhogen van de pensioenleeftijd tegenover. Services (Schoonmaak, catering, groen, beveiliging, horeca) - Er is momenteel weinig uitbreidingsvraag. - De branche heeft veel mogelijkheden voor en biedt dan ook veel werkgelegenheid aan werkzoekenden uit de diverse doelgroepen (ook veel SW-bedrijven zijn actief in deze branches). Het feit dat er al veel mensen uit de doelgroepen in dienst zijn brengt wel met zich mee dat het verzadigingspunt bereikt te lijken worden. Er is groei nodig om de opnamecapaciteit te kunnen verruimen en daarnaast goede communicatie die laat zien dat het kan. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 7

8 Logistiek - Momenteel zijn er weinig kansen in de logistiek. Er is weinig tot geen groei, recente ontwikkelingen zouden zelfs weer tot krimp kunnen leiden. Overkoepelend geldt voor de actieplannen van de speerpuntsectoren dat het thema inclusief werkgeverschap, het sociaal akkoord/de Participatiewet en de ontwikkelingen richting het regionaal Werkbedrijf nog de nodige aandacht verdienen, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. Het onderwerp blijkt bij de achterban nog niet echt te spelen. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 8

9 5. SWOT-analyse GUNSTIG ONGUNSTIG Sterkte Zwakke punten I N T E R N Bestuurlijk draagvlak voor regionale harmonisatie werkgeversdienstverlening en instrumentarium (startnotitie) Aanwezige ervaring tussen relevante partners in het kader van AgriFood Capital Regionale afstemming al aanwezig bij Noordoost Brabant Werkt! Subregionale ervaring met deze samenwerking in de uitvoering Krachtenbundeling door partijen Klantkennis Veelheid aan partners/partijen (werkgevers, 19 gemeenten, werkgevers, 3 werkgeversorganisaties, 2 vakbonden UWV, Noordoost Brabant Werkt!, AgriFood Capital, 3 SW-bedrijven) Risico van gedegen maar trage publieke dienstverlening Afgezet tegen landelijk gemiddelde bovenmatig veel SW-ers en Wajongeren in Noordoost-Brabant Kansen Bedreigingen E X T E R N Regelluwe beleidsruimte is aanwezig: Brabant is proeftuin arbeidsmarkt NOB is pilotregio Werkbedrijf Participatiewet biedt kansen Partijen vinden elkaar Eenduidigheid in instrumentarium en voorwaarden is een pré voor werkgevers Lichte groei werkgelegenheid in een beperkt aantal sectoren Geen duurzame economische groei, de koek moet groter om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. De werkgelegenheid neemt nog niet toe Afname vacatures voor laag- en middelbaar geschoolden Beperkt beschikbare middelen Imago publieke partijen in de markt Onduidelijkheid landelijke afspraken Eigenbelang partners Doelgroepverdringing Diversiteit in instrumentarium en voorwaarden Concurrentiegevoeligheid (wel/geen betrokkenheid private partijen in de uitvoering) WB/NOB/MBP/140821/v.3. 9

10 6. De klant, kansen en mogelijkheden De opdracht lijkt simpel: zorg ervoor dat een werkgever de bereidheid heeft om bij een baanopening iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en daarnaar te handelen. Selecteer vervolgens een of meer geschikte kandidaten uit het bestand aan beschikbaar arbeidspotentieel. Stel deze kandidaten voor aan de bereidwillige werkgever en de match is geregeld. Zeker als koudwatervrees en risico s worden afgedekt door de beschikbaarstelling van een eenduidig en transparant instrumentarium (loonkostensubsidie, no-riskpolis, begeleiding, et cetera). Doe dit goed en bij herhaling en het uiteindelijke doel, verankering van inclusief werkgeverschap in het (strategisch) HRM-beleid van de ondernemers met personeel in Noordoost-Brabant, is een feit. En daarmee is tegelijkertijd de ambitie gerealiseerd die het Werkbedrijf Noordoost-Brabant zich gesteld heeft. Helaas verloopt het matchingproces meestal niet langs deze ideale lijn. Welke factoren belemmeren een soepel en effectief verloop van het matchingproces en wat is er nodig om dit te verbeteren? 6.1. De werkgever De meeste werkgevers zijn momenteel nog überhaupt niet met dit thema bezig. En van degenen die er wel aandacht aan besteden, hebben velen om meerdere redenen koudwatervrees: - Er is nog geen sprake van echte, duurzame economische groei en bedrijvigheid. Daarmee samenhangend is er ook nog geen sprake van een toenemende werkgelegenheid. En die is nodig om meer mensen aan te nemen. Dit blijkt ook uit de sectoranalyses in de actieplannen van de speerpuntsectoren (pagina 8 e.v.). Overigens zetten veel werkgevers bij een toenemende personeelsvraag eerst in op het vergroten van de arbeidsproductiviteit (jobless growth) en vervolgens op het uitbreiden van de flexibele schil (uitzending en detachering). - Onderzoek 9 wijst uit dat minder dan 20% van de werkgevers ervaring heeft met dienstverbanden met werknemers met een beperkt arbeidsvermogen. Onervarenheid, ongeïnformeerdheid en soms ook beperkende (voor)oordelen liggen hieraan ten grondslag en staan een positieve aannamebereidheid in de weg. - Veel werkgevers voelen of ervaren risico's bij het in dienst nemen van medewerkers uit de verschillende doelgroepen (ze zijn vaker of langer ziek, ongemotiveerd, hebben veel begeleiding nodig, et cetera). Werkgevers die een intrinsieke bereidheid hebben om dit type medewerkers aan te nemen verwachten een aantal zaken waaraan niet altijd voldaan wordt of kan worden: - minimalisering van het risico dat zij als werkgever lopen; - kunnen putten uit een zo breed mogelijk beschikbaar gestelde doelgroep; - snelheid van handelen en professionele dienstverlening na stelling van een vacature; - één aanspreekpunt (one-stop-shop, webportal); - bediend worden op de geografische schaal waarop zij actief zijn (lokaal/regionaal/landelijk); - een basispakket aan beschikbaar gestelde ondersteuning (met daarin minimaal een eenduidige loonwaardemeting, loonkostensubsidie, no-riskpolis, begeleiding/jobcoaching); - geen administratieve rompslomp of last van back-office procedures - duidelijkheid over de vraag of werkzoekenden met een arbeidsbeperking die in dienst genomen worden 'wel meetellen' voor de ambities en/óf verplichtingen in het kader van het sociaal akkoord, Social Return-bepalingen, CAO-afspraken, Quotumwet, regionale afspraken, et cetera.. Intrinsieke aandacht en motivatie op het thema is met name te vinden in het kleinere MKB, de mama/papa bedrijven die dicht op de omgeving zitten en van daar uit een (maatschappelijke) drive hebben tot het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Een verandering van mindset is nodig. Er is communicatie nodig naar werkgevers om de kansen en mogelijkheden die deze medewerkers bieden te laten zien. Best practices dienen georganiseerd en vervolgens naar voren gehaald te worden om te laten zien dat het niet alleen kan, maar ook voordelen oplevert. Daar waar bij een werkgever sprake is van een bereidheid tot het in dienst nemen van werkzoekenden met arbeidsvermogen, dient professioneel en tijdig gehandeld te worden, zodanig dat een kwalitatieve match tot stand gebracht wordt die leidt tot klanttevredenheid. 9 Werkgeversenquête Arbeidsmarkt (WEA), TNO, 2012 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 10

11 Er is op moment nog sprake van een spanningsveld tussen de huidige situatie (economische crisis, bezuinigingen, ruime arbeidsmarkt) en de verwachte ontwikkelingen op middellange termijn (krapte door vergrijzing en ontgroening en een oplevende economie). De uitdaging ligt in het verbinden van werkgevers op hun voorbereiding op de toekomstige krapte, zodat zij daar zo min mogelijk last van gaan krijgen De werkzoekende Bestandsontsluiting ten behoeve van transparantie en toegankelijkheid is een aandachtspunt dat speelt. Een van de bepalende factoren voor een succesvolle match tussen een werkgever en een werkzoekende is kennis van de klant. Een adequate ontsluiting van de bestanden van werkzoekenden is daarbij essentieel. Er is nu nog te vaak sprake van ontbrekende klantkennis. Wat zijn zijn/haar competenties, kennis, vaardigheden? Waar liggen beroepsaffiniteiten en, omgekeerd, waar liggen kansen in de markt? Wat heeft hij/zij nodig om succesvol duurzaam werk te hervatten? Maar ook: wat is zijn/haar attitude met betrekking tot werk, motivatie en/of reacties in bepaalde (beroeps)situaties? Dit zijn allemaal informatie-elementen waarover de intermediair dient te beschikken om kandidaten succesvol voor te kunnen stellen op een gestelde vacature bij een werkgever. Werk voor de doelgroep Plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden uit de doelgroep zijn in aanleg in nagenoeg alle sectoren te vinden of te creëren. Dat gezegd hebbend zijn historisch gezien de sectoren industrie, economisch/administratief, transport, detailhandel, zakelijke diensten, zorg en horeca de sectoren waar de meeste kansen liggen voor mensen met een lagere vooropleiding of grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In te zetten instrumentarium in het kader van werk voor de doelgroep: - Jobcrafting/jobcarving (functietaken herschikken zodat ze uitvoerbaar worden voor medewerkers met een beperkte inzetbaarheid). - Reshoring (het terughalen van (vaak laaggeschoolde) arbeid, met name in de maakindustrie als middel om volumematig werk te genereren voor werknemers die een lage productiecapaciteit hebben en/of laaggeschoold zijn). Met name de rekentool 'Total Cost of Ownership' is in dit verband interessant, Deze tool maakt het mogelijk om door te rekenen of en in welke omstandigheden het bedrijfseconomisch interessant is om de (primaire) productie terug naar Nederland te halen, De rekentool is ontwikkeld in de VS 10 en wordt momenteel in de regio Midden- Brabant (Midpoint) vertaald en aangepast voor toepasbaarheid in Nederland. Naar verwachting komt het instrument in het najaar van 2014 beschikbaar. - Inzet van EVC en E-portfolio kunnen ondersteunend zijn bij het inzichtelijk maken van datgene wat al tot de competenties, kennis en vaardigheden van werkzoekenden behoort in relatie tot vacatures die gesteld worden of zijn. - (Groeps)detachering en begeleid werk. - Collectief werkgeverschap (banenpools) tussen samenwerkende MKB-ondernemingen (zie bijvoorbeeld ook MKB-United). - Flexibele arbeid via uitzending en detachering als opstap naar vast werk. - Opleiding en scholing. Welke rol speelt het onderwijs in het inzetbaar maken en houden van werkzoekenden met een beperkt arbeidsvermogen. 10 The Reshoring Initiative, Harry Moser, 2010 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 11

12 7. De ambitie, kwalitatief en kwantitatief De gezamenlijke ambitie is om middels het regionaal Werkbedrijf Noordoost-Brabant te komen tot een kwalitatief en kwantitatief betere werking van de regionale arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om een efficiënte, adequate en snelle match tussen werkgever en werkzoekende, met nadrukkelijke focus op werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De missie van het Werkbedrijf Noordoost-Brabant dient nog nader gedefinieerd te worden maar zou als volgt kunnen luiden: Het Werkbedrijf Noordoost-Brabant streeft naar een excellente en inclusieve regionale arbeidsmarkt middels een zo optimaal mogelijke benutting van het beschikbare arbeidspotentieel. Hiertoe wordt ingezet op een zo groot mogelijke kwalitatieve en kwantitatieve versterking en inpassing in arbeid van het fundament van de arbeidsmarkt in de regio. Het Werkbedrijf stuurt integraal op de realisatie van de door de samenwerkende partijen (werkgevers, werknemers, overheden, UWV en SW-bedrijven) bepaalde ambitie Kwalitatief Extra banen zijn onder andere het gevolg van meer werkgelegenheid. En die komt er door economische groei of herinrichting en/of herverdeling van bestaand werk. De samenwerkende partners zijn sterk voorstander van: - Stimulering van economische groei en bedrijvigheid in de regio in samenhang met actielijnen en afspraken gericht op de inpassing in arbeid van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Het onderzoeken en stimuleren van mogelijkheden tot het creëren van vormen van economische bedrijvigheid, binnen of aanvullend op de bestaande speerpuntsectoren; - Ten behoeve van de herinrichting en herverdeling van werk: de toepassing van instrumenten als jobcarving, jobcrafting en reshoring. De speerpuntsectoren, actieplannen en opgaven van Noordoost Brabant Werkt! zijn hier ondersteunend, versterkend en complementair aan. De samenwerking op regionale schaal dient een toegevoegde waarde te hebben ten opzichte van de nu al bestaande uitvoering op lokale, subregionale en regionale schaal. Deze meerwaarde dient terug te vinden te zijn in: - Een zichtbare verhoging van de vervullingsquota van door werkgevers gestelde vacatures met werkzoekenden uit de doelgroep van het regionaal pact arbeidsmarkt. - Een toegenomen klanttevredenheid onder werkgevers door kwalitatief goede, tijdige en professionele dienstverlening - En daardoor een vergroting van het marktbereik van de samenwerkende partners. Een bottom-up benadering (de bestaande situatie) is hierbij het vertrekpunt. Gezien de ervaring die al in de uitvoering is opgedaan tussen partijen in de werkgeversdienstverlening in de subregio s Noordoost-Brabant Oost en de Meierij ligt het voor de hand om daar de samenwerking te intensiveren en vervolgens uit te breiden naar de schaal van de regio. Van daar uit wordt vervolgens toegewerkt naar de in de Startnotitie omschreven en overeengekomen wenselijke situatie. Het uitbouwen van de aanwezige vertrouwensbasis, gebaseerd op herkenning en erkenning van elkaars en het gezamenlijke belang is daarbij voorwaardelijk. Dit proces dient gestimuleerd en ondersteund te worden Kwantitatief Verankering van inclusief werkgeverschap in het (strategisch) HRM-beleid van 50% van de werkgevers met meer dan vijf medewerkers in Noordoost-Brabant (totaal aantal is ongeveer ), resulterend in de aanname van medewerkers uit de doelgroep naar rato, redelijkheid en billijkheid in de periode tot Daarmee is de indicatieve ambitie voor de regio Noordoost-Brabant als relatief deel van de landelijke banenafspraak tot 2026 gerealiseerd. De gezamenlijke kwantitatieve ambitie is om in samenspraak met werkgevers te komen tot een vastgelegd commitment op de regionale kwantitatieve ambitie als relatief aandeel van de landelijk vastgelegde ambitie in het sociaal akkoord (825 extra plaatsingen in , naar verwachting WB/NOB/MBP/140821/v.3. 12

13 ongeveer extra plaatsingen tot 2026) 11, en een bredere inspanningsverplichting om te komen tot de vacaturevervulling met werkzoekenden uit de bredere doelgroep. Uit signalen vanuit de sectoren en werkgevers komt het beeld naar voren dat het op dit moment niet mogelijk is om te komen tot een kwantitatieve ambitie waaraan werkgevers zich committeren die breder gaat dan de baanafspraak (indicatief 825 extra plaatsingen in 2015 en 2016). Daarvoor is de economische situatie nog te instabiel en de ontwikkelingen op korte termijn daardoor te onvoorspelbaar. Op dit moment, zo blijkt ook uit de sectorale analyses in de actieplannen van de speerpuntsectoren, is er geen enkele sprake van uitbreidingsvraag en een zeer beperkte vervangingsvraag Communicatie Het proces naar een vast te leggen kwantitatieve ambitie verloopt via het informeren en betrekken van meer werkgevers. Daarvoor is een regionale communicatie-campagne nodig die werkgevers ontvankelijk maakt, betrekt op het thema, motiveert en mobiliseert. Partijen die hierbij betrokken dienen te worden zijn (minimaal): - De speerpuntsectoren (communicatie naar de achterban) - Werkgeversorganisaties (communicatie naar de achterban, bijeenkomsten, ondernemerskringen) - Dienstverleners: voorlichting en informatie (groepsgewijs en één-op-één) - Bestaande (ambassadeurs)netwerken (lokaal, regionaal en provinciaal) - Lokale bestuurders (burgemeesters en wethouders) en lokale infrastructuur (o.a. Economische Zaken, ondernemersloketten etc.) - Partners en intermediairs (communicatiekanalen van alle relevante lokale, regionale en landelijke partners/intermediairs) Daarnaast ligt het voor de hand om daar waar een regionale kwantitatieve ambitie ontstaat een koppeling te zoeken met (relevante onderdelen van) goedgekeurde landelijke/regionale sectorplannen: Zorg en Welzijn (o.a. Transvorm), Procestechniek, Bouw, Transport en Logistiek, Uitzendbranche, Primair Onderwijs, Hoveniers en groenvoorziening, ICT, Metaalbewerking, Meubelindustrie, Carrosseriebranche, Technische installatiebedrijven, Dakdekkers, Tapijt- en textielindustrie, Grafimedia en Specialistisch vakmanschap. Voorgesteld wordt om ook hier vanuit een bottom-up benadering te beginnen met het meten en vastleggen van wat in de praktijk van de uitvoering nu al gebeurd en van daar uit toe te werken naar het gezamenlijk vastgestelde wenselijk perspectief. Vastgesteld moet worden wie gaat monitoren op prestatie-indicatoren en aantallen. 11 Zie bijlage 4, Indicatieve kwantitatieve ambitie voor regio Noordoost-Brabant , geëxtrapoleerd vanuit de indicatieve kwantitatieve ambitie van de Werkkamer voor de periode voor een overzicht van het regionale aandeel in de landelijke ambitie als de indicatieve ambitie voor als ijkpunt wordt genomen. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 13

14 8. De dienstverlening Het advies is om te beginnen met een aantal grotere bedrijven, daar ambities te formuleren, successen te boeken en deze vervolgens uit te dragen naar andere bedrijven in de regio met de boodschap: "zie dat het kan!" Adequate, snelle en effectieve dienstverlening aan de klant is daarbij van de essentie. Evenzogoed is een goede communicatie over bereikte successen uitermate belangrijk. Hierbij is het raadzaam om aansluiting te zoeken bij de activiteiten van Noordoost Brabant Werkt! Zowel waar het de opgave "Iedereen doet mee" betreft als waar het gaat om de speerpuntsectoren Agro & Food, Zorg en Welzijn, Techniek, Logistiek en Services. Dit is een van de onderwerpen onderwerp voor een nader uit te werken implementatieplan. Een regionaal uniform en transparant instrumentarium is voorwaardelijk voor een adequate en professionele ondersteuning van zowel de werkgever als de werkzoekende in de match naar duurzame werkhervatting. Het gaat daarbij om - de gehanteerde loonwaardemetingssystematiek - de loonkostensubsidie - de no-riskpolis - in te zetten begeleidings- en scholingsmogelijkheden Lokaal wordt door gemeenten bepaald voor wie/welk deel van de totale doelgroep het instrumentarium toegankelijk wordt gemaakt. Transparante en duidelijke communicatie hierover, zowel intern als extern, is essentieel. Het UWV zou hier bij voorkeur op aan dienen te sluiten. Een regionaal geharmoniseerd instrumentarium met bijbehorende geharmoniseerde dienstverlening (tot uiting komend in één regionaal werkgeversportal waar ondernemers met hun vragen en ondersteuningsbehoefte terecht kunnen) is een sprong voorwaarts. Bezien dient te worden in hoeverre aansluiting op de webportal die momenteel door AgriFood Capital ontwikkeld wordt meerwaarde biedt. Maar ook een geharmoniseerde doelgroepdefinitie draagt bij aan het succes van de te realiseren ambitie. Het is aan werkgevers moeilijk uit te leggen waarom een gemeente voor de social returnbepalingen die zij hanteren bij aanbestedingen een andere (ruimere) doelgroepdefinitie gehanteerd wordt dan in het kader van de Participatiewet/het sociaal akkoord. Voor het gezamenlijk werkproces met betrekking tot de uit te zetten werkgeversdienstverlening wordt qua schaalgrootte aansluiting gezocht bij datgene wat in de praktijk wenselijk en logisch is (regionale, subregionale of lokale uitvoeringsschaal). Het uitgangspunt is daarbij een maximaal eenduidig werkproces, gebaseerd op de 10 uitgangspunten Werkgeversbenadering Noordoost-Brabant: 1) Eén centraal aanspreekpunt (portal) voor werkgevers in de regio Noordoost-Brabant 2) Vraaggerichte insteek van bedrijfscontacten en bezoeken op het gebied van de aangeboden HRM dienstverlening (zie onder 3) 3) Breedte HRM dienstverlening omvat globaal: a. Instroom van personeel (o.a. werving en selectie, mogelijkheden en cultuur voor doelgroepen, leeftijdsopbouw, stages en leerbanen, cultuur ) b. Doorstroom van personeel (o.a. ontwikkeling personeel, bijscholing) c. Uitstroom van personeel (o.a. ontslag, van werk naar werk, omscholing, personeelsbehoud) d. Subsidiemogelijkheden op het gebied van personeel e. Arbeidsmarktontwikkelingen sector / regio 4) Benadering van werkgevers vanuit één identiteit (Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant) en met goede ingang en bereikbaarheid voor werkgevers 5) Professionele dienstverlening 6) Registratie door adviseurs werkgeversdiensten en accountmanagers van bedrijfscontacten, gemaakte afspraken en geleverde diensten in een webbased toegankelijk registratiesysteem, namelijk CRM 7) Alle medewerkers van de samenwerkende partners raadplegen dit systeem voorafgaand aan (te plannen) bedrijfsbezoek 8) HRM dienstverlening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de samenwerkende organisaties (gemeenten, SW-bedrijven, UWV, kenniscentra, ROC's(?), etc.) 9) Sectorgewijze aanpak met o.a. adviseurs werkgeversdiensten per sectorspecialiteit en integrale sectorale aanpak op middellange termijn met samenwerkingspartners voor tekortsectoren WB/NOB/MBP/140821/v.3. 14

15 10) Eén gezamenlijk werkgeversteam Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant met adviseurs werkgeversdiensten / accountmanagers en specialisten Eventueel hier aan toe te voegen uitgangspunten zijn: - Ontsluiting werkzoekendenbestand - Kennis van de klant (klant-werkzoekende én klant-werkgever) - Samenwerking publiek/privaat (uitzendbureaus, re-integratiebedrijven, werkgeversnetwerken) Daarnaast is een actieve aansluiting op en betrokkenheid van werkgevers en werkgeversorganisaties (BZW, MKB-Brabant/Zeeland, ZLTO) essentieel om de ambitie te realiseren. In dit verband kunnen de kartrekkers van de speerpuntsectoren van Noordoost Brabant Werkt! een toegevoegde waarde hebben. Hetzelfde geldt voor al bestaande werkgeversnetwerken waar de samenwerkende partijen op aangesloten zijn (zie ook onder). De mogelijkheden tot, of versterking van de aansluiting op een aantal Brabantse initiatieven dient nader onderzocht te worden: - Pact Brabant - Excelleren in Brabant (BZW, MKB-Brabant/Zeeland, ZLTO, SBB en kennisinstellingen) - De ondersteuningsmogelijkheden en informatieverstrekking van het Brabants expertisecentrum inclusief werkgeverschap BESO Brabant (ReflecT (Tilburg University), Wissenraet Van Spaendonck en provincie Noord-Brabant) - (Sub)regionale werkgeversnetwerken, ambassadeursnetwerken (AantWerk, Udendoetmee,Vorstengrafdonk Werkt, PDC Boxtel, Stagebureau Land van Cuijk) en het provinciebrede ambassadeursnetwerk sociale innovatie/inclusief ondernemerschap "Brabants Besten". - Het BUS-project Beeldvorming en zelfregie bij werkgevers en werkzoekenden - Startersbeurs - School Ex - Jeugdwerkloosheidsvrije zone / regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Het is verder raadzaam om aansluiting bij en afstemming met andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld het banenplan van AWVN op te zoeken. AWVN zet in het kader van dit plan een accountteam in om landelijk 250 grotere bedrijven te motiveren, activeren en committeren om mensen uit de doelgroep van het sociaal akkoord aan te nemen, ook in Noordoost-Brabant. In overleg met deze bedrijven wordt een kwantitatieve ambitie geformuleerd, die vervolgens vertaald wordt naar in te vullen vacatures. De vacaturevervulling verloopt in het kader van dit project via bij OVAL aangesloten reintegratiebedrijven, bij Locus aangesloten SW-bedrijven en/of het UWV. In het belang van de werkgevers en in het kader van de regionale harmonisatiegedachte is het aan te raden om in de uitvoering hierbij gezamenlijk op te trekken. De werkgever is klant. De klanttevredenheid is bepalend voor het langere termijn succes van de werkgeversdienstverlening in de regio Noordoost-Brabant. Deze dient gemonitord en geëvalueerd te worden. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 15

16 9. De uitvoering Voor de werkgeversdienstverlening is de werkgever is klant. Een vraaggedreven, tijdige, efficiënte en effectieve match van beschikbaar aanbod op de aanwezige of gecreëerde vraag bij werkgevers is dan ook het vertrekpunt voor handelen. Het is daarbij de uitgesproken ambitie van samenwerkende partijen om in de uitvoering met één gezicht naar buiten te opereren, één aanspreekpunt (portal) voor werkgevers met vragen te operationaliseren en om op regionale schaal met een eenduidige en transparante propositie en productportfolio ondersteuning en ontzorging te bieden. De klant mag daarbij niet vermoeid of lastig gevallen worden met datgene wat in de backoffice georganiseerd moet worden (de interne werkprocessen). Het voorstel is om de uitvoering in de regio bottom-up vorm te geven en te beginnen vanuit de bestaande subregionale samenwerking in Noordoost-Brabant Oost (werkgebieden Oss, Veghel/Uden en Land van Cuijk incl. Boxmeer), Meierij, s-hertogenbosch en UWV, met als doel een snelle, adequate en ontkokerde dienstverlening naar werkgevers. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten aan de orde. - Als vertrekpunt voor de samenwerking wordt aansluiting gezocht bij de bestaande samenwerkingsvormen. Subregionaal zijn deze te vinden in Noordoost-Brabant Oost en de Meierij, waar in het kader van gecoördineerde dienstverlening begin 2013 al samenwerkingsafspraken gemaakt en geoperationaliseerd zijn 12. Beide subregionaal gecoördineerde werkgeversbenaderingen zijn onderling al in vergaande mate op elkaar afgestemd en bieden een prima basis voor doorgroei naar een gemeenschappelijk regionaal niveau. Daarnaast verdient het aanbeveling om waar mogelijk ook in de uitvoering aan te sluiten op de vijf speerpuntsectoren en de relevante opgaven van Noordoost Brabant Werkt! - Voor wat betreft de schaalgrootte van de uitvoering dient praktisch gehandeld te worden in termen van wat het beste werkt of passend is. Zo is het ondersteunen en begeleiden van een lokaal actieve onderneming waarschijnlijk eerder passend binnen de lokale activiteiten van de werkgeversdienstverlening of het werkgeversservicepunt dan de regionale schaal. Omgekeerd geldt het laatste wellicht als het gaat om een bedrijf dat regionaal opereert. Kortom, in de uitvoering dient ruimte geboden te worden voor subregionale en lokale differentiatie waar deze een toegevoegde waarde heeft. - Verder lijkt afstemming en samenwerking met private partijen in de regio logisch. Alhoewel het de ambitie van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening is om op het thema inclusief werkgeverschap hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio te zijn, is het maar zeer de vraag of de werkgevers in de regio zich daardoor laten leiden. Veelal zullen zijn ook kiezen voor private dienstverleners. Het is vanuit de optiek van de klant (de werkgever) dan ook van belang om tot afstemming en samenwerking met private intermediairs te komen. Een dergelijke samenwerking heeft als bijkomend voordeel dat de gezamenlijke slagkracht groter is dan die van ieder apart. Verder zijn voor een adequate uitvoering nodig: - Een geharmoniseerd instrumentarium - Één CRM systeem en werkproces (beiden back-office) - Een gezamenlijke, interactieve webportal (aanhaken op digitaal portaal AgriFood Capital?) - Een systeem voor monitoring en evaluatie klanttevredenheid (overwegend back-office). - Gezamenlijke, eenduidige communicatie en uitstraling 12 Zie ook Werkgevers Dienstverlening Noordoost Brabant-Oost, Februari 2013 en Notitie Werkgeversbenadering Meierij, Projectgroep Meierijgemeenten, Januari 2013 WB/NOB/MBP/140821/v.3. 16

17 10. De voorwaarden voor succes Algemeen - (Bedrijfs-)economische groei, vervangingsvraag en/of andere inrichting van de bedrijfsprocessen - Realistische perceptie en bereidheid bij werkgevers (communicatie, extern én intern) - Eenduidige werkgeversdienstverlening in de uitvoering (subregionaal doorgroeiend naar regionaal); brede HRM-benadering versterken - Publiek/private samenwerking en/of afstemming - Geharmoniseerd instrumentarium, Proces - Verandering mindset - Wederzijds vertrouwen en respect - Eenduidigheid over de gezamenlijk afgesproken te realiseren ambitie - Maximale transparantie over en weer - Fysieke en digitale ontmoetingsplaats voor professionals in de uitvoering (kennisdeling, samenwerking, afstemming, verdere professionalisering) Brede doelgroepdefinitie - Betere bediening van de klant (werkgever) op maat - Meer mensen duurzaam aan het werk en uit de uitkering - Voorkoming van doelgroepconcurrentie en verdringing (met name tussen Participatiewet/Quotumwet/sociaal akkoord enerzijds en Social Return anderzijds). - Meer eenduidigheid, daarmee meer transparantie en daardoor grotere toegankelijkheid voor/door de werkgever; en dat vergroot de slaagkans weer. Het voorstel is om de door PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) gebruikte doelgroepdefinitie te hanteren Communicatie Een goede communicatie naar werkgevers in de regio is essentieel voor een succesvolle en effectieve dienstverlening vanuit het regionaal werkgeversservicepunt. Hierbij is een actieve inbreng en bijdrage van werkgevers(organisaties) essentieel. Dit vraagt een regiobrede communicatiecampagne met - een directe en actieve betrokkenheid van werkgevers(organisaties) - werkgevers met ervaring met medewerkers uit de doelgroep doen hun verhaal in ondernemerskringen, werkgeversverbanden - een voor werkgevers aansprekende, herkenbare website met regionale uitstraling en informatie, bij voorkeur interactief. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 17

18 11. Perspectief op samenwerkingsafspraken, taak- en rolverdeling Overeenstemming De samenwerkende partners zijn sterk voorstander van: - Stimulering van economische groei en bedrijvigheid in de regio in samenhang met actielijnen en afspraken gericht op de inpassing in arbeid van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. - Het onderzoeken en stimuleren van mogelijkheden tot het creëren van vormen van economische bedrijvigheid, binnen of aanvullend op de bestaande speerpuntsectoren; - Ten behoeve van de herinrichting en herverdeling van werk: de toepassing van instrumenten als jobcarving, jobcrafting en reshoring. Wat moet er gebeuren? kwalitatief Het uitbouwen van de aanwezige vertrouwensbasis, gebaseerd op herkenning en erkenning van elkaars en het gezamenlijke belang is voorwaardelijk voor het realiseren van de gezamenlijke ambitie. Dit proces dient gestimuleerd en ondersteund te worden. Het advies is om te beginnen met een aantal grotere bedrijven, daar ambities te formuleren, successen te boeken en deze vervolgens uit te dragen naar andere bedrijven in de regio. Het is daarbij de uitgesproken ambitie van samenwerkende partijen om in de uitvoering met één gezicht naar buiten te opereren, één aanspreekpunt (portal) voor werkgevers met vragen te operationaliseren en om op regionale schaal met een eenduidige en transparante propositie en productportfolio ondersteuning en ontzorging te bieden. Bij de werkgeversdienstverlening is een bottom-up benadering (de bestaande situatie) het vertrekpunt. Gezien de ervaring die al in de uitvoering is opgedaan tussen partijen in de werkgeversdienstverlening in de subregio s Noordoost-Brabant Oost en de Meierij ligt het voor de hand om daar de samenwerking te intensiveren en vervolgens uit te breiden naar de schaal van de regio. Van daar uit wordt vervolgens toegewerkt naar het in de startnotitie omschreven en overeengekomen geharmoniseerd perspectief. kwantitatief Verankering van inclusief werkgeverschap in het (strategisch) HRM-beleid van 50% van de werkgevers met meer dan vijf medewerkers in Noordoost-Brabant (totaal aantal is ongeveer ), resulterend in de aanname van medewerkers uit de doelgroep naar rato, redelijkheid en billijkheid in de periode tot Daarmee is de indicatieve ambitie voor de regio Noordoost-Brabant als relatief deel van de landelijke banenafspraak tot 2026 gerealiseerd. Voor de korte termijn is het van belang om met terugwerkende kracht het aantal plaatsingen in 2013 en 2014 van Wajong-ers en SW-ers met loonwaarde van minder dan 100% WML (= werkzoekenden met arbeidsvermogen) te achterhalen. Bovendien is het noodzakelijk om met directe ingang de plaatsingen Wajong/SW plus minder dan 100%WML te registreren. Communicatie De sleutel voor het succes van het regionale werkbedrijf ligt bij de werkgevers in de regio. Het is van doorslaggevend belang dat zij goed geïnformeerd, gemobiliseerd, gefaciliteerd, ondersteund en daardoor gemotiveerd worden. Het proces naar een vast te leggen kwantitatieve ambitie verloopt via het informeren en betrekken van meer werkgevers. Daarvoor is een regionale communicatiecampagne nodig. Partijen die hierbij betrokken dienen te worden zijn (minimaal): - De speerpuntsectoren (communicatie naar de achterban) - Werkgeversorganisaties (communicatie naar de achterban, bijeenkomsten, ondernemerskringen) - Dienstverleners: voorlichting en informatie (groepsgewijs en één-op-één) - Bestaande (ambassadeurs)netwerken (lokaal, regionaal en provinciaal) - Gemeentebestuurders (burgemeesters en wethouders) en lokale infrastructuur (o.a. ondernemersloketten etc.) Verdere vaststelling - De visie, missie, doelstelling van het Werkbedrijf WB/NOB/MBP/140821/v.3. 18

19 - De kwalitatieve ambitie - Het proces om te komen tot een kwantitatieve ambitie - Aansluiting bij de actieplannen van de speerpuntsectoren binnen een bredere benadering van het gehele veld aan werkgevers - De bottom-up benadering als vertrekpunt om van daaruit door te groeien naar de situatie van één regionale dienstverlening vanuit één regionaal werkgeversservicepunt - Rol en positie van de samenwerkende partners: * Gemeenten en UWV: faciliteren werkgeversdienstverlening, verantwoordelijk voor de uitvoering ervan * Werkgevers(organisaties): communicatie naar de achterban, activeren en motiveren; achterban betrekken op een kwantitatief en kwalitatief commitment (de regionale ambitie). * Vakbonden:? * SW-bedrijven: uitvoering van werkgeversdienstverlening, toeleiding, plaatsing en begeleiding van kandidaten. Al dan niet in samenwerking/afstemming met private dienstverleners? Daarnaast ligt het voor de hand om daar waar een regionale kwantitatieve ambitie ontstaat een koppeling te zoeken met (relevante onderdelen van) goedgekeurde landelijke/regionale sectorplannen: Zorg en Welzijn (o.a. Transvorm), Procestechniek, Bouw, Transport en Logistiek, Uitzendbranche, Primair Onderwijs, Hoveniers en groenvoorziening, ICT, Metaalbewerking, Meubelindustrie, Carrosseriebranche, Technische installatiebedrijven, Dakdekkers, Tapijt- en textielindustrie, Grafimedia en Specialistisch vakmanschap. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 19

20 BIJLAGE 1: Wet- en regelgeving, centrale afspraken Onderstaand volgt een summier overzicht van de meest relevante wet- en regelgeving die van invloed is of kan zijn op de regionale samenwerking tussen de belanghebbende partijen De Participatiewet Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente wordt vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Mensen die nu in de Wajong zitten behouden hun Wajong-uitkering en blijven bij het UWV. Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen met arbeidsvermogen vallen vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De gemeente heeft voor de nieuwe doelgroep dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering, namelijk om deze mensen ondersteuning te bieden gericht op arbeidsinschakeling en, waar nodig, inkomensondersteuning. Voor de re-integratieondersteuning krijgt de gemeente een gebundeld re-integratiebudget en meer instrumenten tot haar beschikking. Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Gemeenten werken op regionaal niveau samen met UWV, werkgevers- en werknemers organisaties in de te vormen 35 regionale Werkbedrijven om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen te plaatsen op de extra banen die werkgevers beschikbaar stellen (de zogeheten garantiebanen in het kader van het tussen sociale partners en het kabinet afgesloten sociaal akkoord (april 2013)). Tot deze groepen behoren ook Wajongers en mensen die tot 31 december 2014 op de wachtlijst Wet sociale werkvoorziening (Wsw) stonden. Voor mensen die door hun arbeidsbeperking enkel in een beschutte omgeving kunnen werken, is er nu de Wsw. Met ingang van 2015 kunnen er geen mensen meer in de Wsw instromen. In plaats daarvan komen er andere instrumenten om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden, zoals loonkostensubsidie en beschut werk. Dankzij de garantiebanen in het kader van het sociaal akkoord worden er extra plaatsingen van mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd. Gemeenten hebben de lead bij de vorming van de regionale Werkbedrijven. Werkgevers- en werknemersorganisaties nemen deel aan het bestuur. De Werkbedrijven spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de garantiebanen in het kader van het sociaal akkoord. Bovendien betrekken gemeenten de regionale Werkbedrijven bij het organiseren van beschut werk. In elke regio wordt een basispakket aan functionaliteiten onder regie van het Werkbedrijf georganiseerd. De Werkbedrijven hebben onder andere tot doel om werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen te ontzorgen De Quotumwet De Quotumwet legt de banenafspraak uit het sociaal akkoord wettelijk vast en regelt hoe het aantal gerealiseerde extra banen wordt gemeten. Als stok achter de deur bevat de Quotumwet een uitgewerkte quotumregeling. Met deze quotumregeling krijgen werkgevers met 25 medewerkers of meer de verplichting om 5% van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. Indien werkgevers daar niet aan voldoen, betalen zij een heffing voor niet vervulde plekken ( 5.000,- per fte per jaar). De quotumregeling wordt pas geactiveerd als werkgevers de aantallen banen uit de banenafspraak niet realiseren. Dit gebeurt na overleg met gemeenten en sociale partners Het sociaal akkoord In het kader van het sociaal akkoord, afgesloten tussen sociale partners en het kabinet in april 2013, stellen werkgevers in de periode garantiebanen beschikbaar voor werkzoekenden die minder dan 100% verdiencapaciteit WML hebben. Het gaat om garantiebanen in de private sector en garantiebanen in de publieke sector. Het gaat hierbij om extra plaatsingen in werk van mensen die tot de doelgroep behoren bovenop het aantal medewerkers dat aan het criterium voldoet en dat werkgevers al in dienst hebben (nulmeting per peildatum 1 januari 2013). In de eerste jaren (2015 en 2016) zijn alle Wajongeren en SW-geïndiceerden die op de wachtlijst SW staan daarbij aangewezen als prioritaire doelgroep. Voor deze groepen geldt in deze jaren dus niet dat zij dienen te voldoen aan het criterium verdiencapaciteit onder de 100% WML. In dit opzicht is de doelgroepdefinitie van het sociaal akkoord ruimer dan die van de Quotumwet. WB/NOB/MBP/140821/v.3. 20

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Groningen

Arbeidsmarktregio Groningen Marktbewerkingsplan Arbeidsmarktregio Groningen (versie 18 maart 2015) Status: het marktbewerkingsplan (deel Werkbedrijf) moet nog worden vastgesteld door het bestuur van het regionaal Werkbedrijf achtergrond

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Notitie Regionaal Werkbedrijf

Notitie Regionaal Werkbedrijf Notitie Regionaal Werkbedrijf 1. Inleiding De memo Ambtelijke verkenning RPA en VNO-NCW Midden en FNV is in het Portefeuillehoudersoverleg Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (PHO RPA) van 16 april jl.

Nadere informatie

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel

LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel LCR- congres 2013 Samenhang en Samenspel Lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid van gemeenten vanuit cliëntenoptiek Rob de Krieger Cliëntenraden meer betrokken bij beoordeling lokaal en regionaal arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking

Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Werken aan werk voor mensen met een arbeidsbeperking Stand van zaken Utrechtse Werktafel Presentatie RIA 17 maart Inhoud 1. Doelstellingen en visie 2. Utrechtse Werktafel binnen brede ambitie Werken aan

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014)

Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) Marktbewerkingsplan regio Amersfoort (augustus 2014) 1. Inleiding Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Er komt één regeling voor mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping

Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping 1 Sectorplannen en Techniekpact: stand van zaken en regionale verknoping Ben Roodhuizen Actieteam Crisisbestrijding en FNV Bondgenoten Paul van Kruining Ondersteuningsteam Actieteam Crisisbestrijding en

Nadere informatie

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht

Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Arbeidsmarkt informatie in vogelvlucht Macro-ontwikkelingen Gegevens vanuit ROA: researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep 2016 SBB en doelmatigheidsonderzoek UWV sectorale

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE OPTIMALE SCHAAL VAN SAMENWERKING

OP WEG NAAR DE OPTIMALE SCHAAL VAN SAMENWERKING OP WEG NAAR DE OPTIMALE SCHAAL VAN SAMENWERKING Functioneel ontwerp werkgeversdienstverlening Participatiewet regio Noordoost-Brabant s-hertogenbosch, 1 september 2014 1 INHOUD VOORWOORD p. 3 1. INLEIDING

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk De Banenafspraak Sinds 2015 werkt het bedrijfsleven actief aan de Banenafspraak, waarbij invulling wordt gegeven aan 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk

Aanvraagformulier Voor indienen aanvraag ondersteuning aanpak Matchen op werk Aanvraagformulier (Regionaal) coördinerend persoon: Naam Inge Willems Functie Coördinator WSP en secretaris Regionaal Werkbedrijf Organisatie Gemeente s- Hertogenbosch-Weener XL Telefoonnummer 06-51133795

Nadere informatie

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen

Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen Actieplan Arbeidsmeldpunt Drimmelen 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Inleiding, achtergrond en context Ambities, uitgangspunten en meerwaarde Inrichting Arbeidsmeldpunt

Nadere informatie

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s

project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s project geïnitieerd door Arbeidsgehandicapten in de UMC s LOOR UMC Vrijdag 7 maart 2014 Kim Verschueren Abvakabo FNV projectleider Vooraf Wat zijn jullie ervaringen tot nu toe? Doel project Uiteindelijke

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Halfjaarrapportage juli 2016

Halfjaarrapportage juli 2016 Halfjaarrapportage juli 2016 Voor u ligt de halfjaarrapportage van het Regionaal Werkbedrijf regio FoodValley van het eerste halfjaar 2016. In deze rapportage krijgt u een beeld van de resultaten en activiteiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw,

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus EA s-gravenhage. Geachte heer, mevrouw, Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA s-gravenhage Kenmerk oval.bri. 13354141 Betreft Inbreng OVAL voor behandeling Participatiewet op

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Inhoud 1. Helderheid over het doel en beoogde resultaat van de sectortafels. 2. Keuze van de sectoren waarvoor deze sectortafels worden opgericht.;

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur

De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant. UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur De arbeidsmarkt Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf Herman van Lith, bedrijfsadviseur Miranda de Wit, bedrijfsadviseur Programma Vraag Werkgelegenheid Vacatures Aanbod Beroepsbevolking Niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten

Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Sociale Werkbedrijven & UWV Portaal voor Gemeenten Opzet presentatie wat is het UWV Portaal, waarom aansluiten belangrijk is, hoe u kunt aansluiten op het portaal en welke stappen u daarvoor moet ondernemen.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf

Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf Bijlage 5-1 POHO 21 september 2017 Raadsinformatiebrief Tussenevaluatie Regionaal Werkbedrijf 2015-2017 POHO: Huib van Olden en Kees van Geffen RSA opdrachtgever: Leida Rasing Van: Karin van Meer en Inge

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Resultaten DNZ partnerenquête 2016

Resultaten DNZ partnerenquête 2016 Resultaten DNZ partnerenquête 2016 Inhoudsopgave Sheetnummer Respons 3 99van-regio s 4-6 Ervaringen met inclusief ondernemen 7-9 Boodschappen voor nieuwe kabinet 10 Partnerschap 11-13 Ambities en realisaties

Nadere informatie

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft

Behandeld door Fred Wosgien Telefoon Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Samenleving Advies OWO Gemeente Delft Westlandseweg 40 2624 AD Delft!BAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Behandeld door Fred Wosgien Telefoon 06-53986106 Retouradres : Advies, Postbus 78,

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009

ons kenmerk BAWI/U Lbr. 12/009 M PG SD2012020612050099 GSD 06.02.2012 0099 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Mjsderlandse Gemeenten informatiecenfrum tel. (070) 373 8020 betreft Regionale samenwerking werkgeversdienstverlening

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) Stichting PSO-Nederland February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 1 Iedereen kent MVO February 16, 2015 Presentatie PSO Nederland 2 Waarom sociaal ondernemen?

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Evaluatie Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015 en stand van zaken Regionaal Werkbedrijf

Evaluatie Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015 en stand van zaken Regionaal Werkbedrijf Evaluatie Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015 en stand van zaken Regionaal Werkbedrijf 1) Aanleiding Wij willen u in deze brief informeren over het regionale arbeidsmarktprogramma, de people lijn uit de

Nadere informatie

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling

Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Impuls klantprofielen kandidatenverkenner en grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling Programma Economie & Werk Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting Het ministerie

Nadere informatie

Werkbedrijf Achterhoek

Werkbedrijf Achterhoek Werkbedrijf Achterhoek CONVENANT WERKBEDRIJF ACHTERHOEK De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk Het UWV Werkbedrijf Regio Achterhoek

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Presentatie WSP & Banenafspraak

Presentatie WSP & Banenafspraak Presentatie WSP & Banenafspraak Informatiebijeenkomst OFS Presentatie WerkgeversServicepunt NHN Wie zijn wij? Een samenwerkingsverband bestaande uit: UWV De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

Workshops Arbeidsmarktbeleid

Workshops Arbeidsmarktbeleid bij de invoering van de Participatiewet Workshops Arbeidsmarktbeleid November 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Programma Workshop Introductie Ontwikkelingen / achtergrond arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

B4: Kwartaalrapportage beleidsstandpunten Participatie, tweede kwartaal 2015

B4: Kwartaalrapportage beleidsstandpunten Participatie, tweede kwartaal 2015 B4: Kwartaalrapportage beleidsstandpunten Participatie, tweede kwartaal 2015 Beleidsstandpunt uit Functioneel Ontwerp We doen minimaal wat nodig is en geregeld moet worden. We streven naar harmonisatie

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11

Raadsvergadering : 12 maart 2015. Agendapunt : 11 Zaaknummer Documentnummer I-SZ/2014/1437 I-SZ/2015/82 Raadsvergadering : 12 maart 2015 Agendapunt : 11 Onderwerp : Vaststelling van het Regionaal Beleidskader Participatiewet (inclusief bijbehorende documenten)

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente

Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente Titelblad: Marktbewerkingsplan 2015 Werkplein Twente Versie 141128 1 Inleiding De opdracht was om voor Twente een plan te maken voor de werving van arbeidsplaatsen voor en bemiddeling van werkzoekenden

Nadere informatie

Beleidskaders Participatiewet

Beleidskaders Participatiewet Beleidskaders Participatiewet Uitgangspunten Participatiewet Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen, samenvoegen WWB, Wsw en de Wajong (niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt) Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie