Productvoorwaarden MKB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productvoorwaarden MKB"

Transcriptie

1 Productvoorwaarden MKB

2 Productvoorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement MKB, PVMKB104 Deze productvoorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden van Ahrends Rechtsbijstand Algemeen, nummer AVA101 van toepassing. In deze algemene voorwaarden leest u: - Wat u van ons mag verwachten en wij van u; - Wanneer u juridische hulp kunt krijgen; - Welke kosten wel en niet onder de abonnementskosten en dekking vallen. AHRENDS RECHTSBIJSTAND ABONNEMENT Heeft u juridische hulp nodig? laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van tot uur op telefoonnummer: Zaak aanmelden? Online via de website kunt u uw zaak aanmelden. Beschrijf uw casus zo nauwkeurig mogelijk en stuur alle noodzakelijke documenten als bijlagen mee. Zodra wij de gegevens volledig hebben ontvangen gaan wij er direct mee aan de slag en binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op. Via uw persoonlijke pagina kunt u de status van de zaak inzien.

3 Juridische Rechtsbijstand Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad of krijgt er (helaas) ooit in zijn of haar leven mee te maken: juridische hulp. Denk bijvoorbeeld aan geschillen met opdrachtgevers en leveranciers, conflicten omtrent uw bedrijfsruimte, onbetaalde facturen etc. En soms wilt u alleen weten wat de juridische mogelijkheden zijn. Als u de kwestie neerlegt bij een juridisch advieskantoor kan dit veel geld kosten. Toch kan preventief advies baten. Met het abonnement van Ahrends rechtsbijstand, kunt u uw financiële risico s voor juridische kwesties verkleinen. Totaalpakket Met dit abonnement heeft u alle meest voorkomende juridische kwesties gedekt. U krijgt juridische hulp bij zaken die te maken hebben met de uitvoering van uw bedrijf: klanten en leveranciers, personeel, bedrijfsvoering, bedrijfspand, letsel, incasso en overheid. Een gerust gevoel Juridische dienstverlening is werk voor specialisten. Het is prettig te weten dat wij werken met de beste juristen welke allen ruime ervaring hebben in de meest voorkomende rechtsgebieden. Wij kunnen u voor uw zaak, altijd de juiste rechtshulpverlener bieden. Door in te loggen op uw persoonlijke pagina, kunt u de status van uw dossier inzien.

4 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Wat bedoelen wij met. 1.2 Wat mag u van ons verwachten. 1.3 Wat verwachten wij van u. 1.4 Wie kunnen er gebruik maken de dienstverlening. 2. Uw abonnement 2.1 Welke juridische hulp is gedekt. 2.2 Geldigheid tweedelijns dienstverlening. 2.3 Wanneer heeft u recht op juridische hulp. 2.4 Vergoeding kosten. 2.5 Eén zaak met meerdere belanghebbenden. 2.6 Geen juridische hulp bij 3. Incassobijstand 3.1 Wat verstaan wij onder incassobijstand. 3.2 Wanneer heeft u recht op incassobijstand. 3.3 Wat mag u van ons verwachten. 3.4 Wat verwachten wij van u. 3.5 Aan de incassobijstand verbonden kosten. 4. Hoe verlenen wij onze diensten 4.1 Aanmelden zaak. 4.2 Inschakelen externe specialismen. 4.3 Procedure bij een meningsverschil met ons. 5. Begrippenlijst Bijlage I - prijsstaffel Ahrends Rechtsbijstand MKB

5 1. ALGEMEEN 1.1 Wat bedoelen wij met: Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ahrends Rechtsbijstand en iedere tussen u en ons tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het Ahrends Rechtsbijstand abonnement MKB. Met u bedoelen wij u als abonnee, waaronder verstaan wordt, de wederpartij van Ahrends Rechtsbijstand, de beoefenaar van het beroep of exploitant van het bedrijf die het zakelijke rechtsbijstand abonnement bij Ahrends Rechtsbijstand afsluit of beoogt af te sluiten. Wij zijn Ahrends Rechtsbijstand. Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Wat mag u van ons verwachten: U mag van ons verwachten dat wij u met respect behandelen en bij de uitvoering van de juridische hulp de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen zullen inspannen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. 1.3 Wat verwachten wij van u: Wij verwachten dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt indien u juridische hulp nodig heeft. Ook wordt van u verwacht dat u zich inspant alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, waaronder mede begrepen documenten, tijdig ter beschikking stelt van ons en/of de door onze bemiddeling aangewezen en door u ingeschakelde externe specialisten. Ten aanzien van het verstrekken van documentatie adviseren wij u zoveel mogelijk kopieën te verzenden, zodat u de originele stukken in eigen bezit houdt. In geval wij voor behandeling van uw zaak originele stukken nodig hebben, sturen wij deze na gebruik direct terug. U bent gehouden ons volledig en naar waarheid alle informatie te verstrekken waarnaar wij in het kader van de uitvoering van een opdracht vragen, zoals het aantonen van de omvang van de zaak en het verstrekken van informatie omtrent uw belangen ter zake. Indien specialisten worden ingeschakeld die niet bij ons in dienst zijn, geeft u reeds hierbij toestemming dat die specialisten alle relevante informatie over u zaak kunnen inzien. U dient voorts alle medewerking te verlenen die aan de afwikkeling van uw zaak dienstig kan zijn, zoals het meewerken bij het verhalen van de kosten van rechtsbijstand op uw wederpartij en het nalaten van handelingen die nadelig kunnen zijn voor de rechtshulpverlening, de belangen van Ahrends Rechtsbijstand of door ons ingeschakelde externe specialisten.

6 1.4 Wie kunnen er gebruik maken van de dienstverlening: Degene die het abonnement heeft afgesloten, indien deze persoon of rechtspersoon bedrijfsactiviteiten uitoefent, of voornemens is om te gaan uitoefenen. Daarnaast vennoten, bestuurders, commissarissen en ondergeschikten van degene die het abonnement heeft afgesloten, maar alleen als hun schade is ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor degene die het abonnement heeft gesloten. Onderling conflict: Het kan voorkomen dat u een conflict heeft met een persoon wie ook een abonnement bij ons heeft afgesloten, dan wel op basis van uw abonnement eveneens aanspraak op rechtshulp maakt. Dan geldt het volgende: Bij een conflict tussen uzelf (degene die het abonnement heeft afgesloten) en een andere binnen dezelfde onderneming, krijgt alleen uzelf (als afsluiter) de juridische hulp. Bij een conflict tussen twee andere abonnees krijgt maar één juridische hulp. De beoordeling welke abonnee juridische hulp krijgt, komt uitsluitend aan ons toe. Wij zullen vervolgens, in overleg met de tegenpartij, een passend alternatief zoeken. 2. UW ABONNEMENT 2.1 Welke juridische hulp is gedekt: De juridische hulp is opgesplitst in de zogenaamde eerstelijns en tweedelijns dienstverlening. Bij zowel de eerstelijns als de tweedelijns dienstverlening dient het te gaan om kwesties in de zakelijke sfeer, waarbij de abonnees directe belanghebbende zijn. Het abonnement is niet van toepassing bij persoonlijke zaken in de particuliere sfeer. Eerstelijns: De abonnee kan onbeperkt eerstelijns juridisch advies inwinnen. Onder eerstelijnsdienstverlening wordt verstaan: het beantwoorden van juridische vragen die naar ons oordeel zonder voorafgaand (uitgebreid) onderzoek door Ahrends Rechtsbijstand telefonisch en/of per direct en/of binnen 15 minuten kunnen worden beantwoord. Tweedelijns: Tweedelijns juridisch advies houdt in dat u een eigen jurist van Ahrends Rechtsbijstand op afroep kunt inschakelen voor uitgebreidere zaken zoals: uitgebreid juridisch advies, (rechts)zaken, verweer, (letsel)schade, incassovorderingen etc., die niet onder eerstelijnsdienstverlening kunnen worden afgewikkeld. In beginsel is tweedelijns juridische dienstverlening onbeperkt, echter behoudt Ahrends Rechtsbijstand zich het recht beroep te doen op de fair

7 use policy. De fair use policy houdt in dat tweedelijns dienstverlening kan worden beperkt (bijvoorbeeld wanneer naar onze inschatting sprake is van buitenproportioneel cq. onredelijk gebruik van ons tweedelijns advies en/of specialisten buiten het abonnement), maar nooit minder dan 10 uur tweedelijns dienstverlening. Tweedelijns, controleren van documenten: Binnen de, fair use policy zoals hierboven bedoeld, kunt u Nederlandstalige juridische documenten en brieven, tot max. tien A4-pagina s per document met gemiddeld max. 350 woorden per pagina, laten controleren door één van onze juristen. Bij documenten met meer dan tien pagina s valt het in zijn geheel buiten het abonnement en wordt het geldende uurtarief 1 * in rekening gebracht. Opstellen van documenten: Binnen de fair use policy kunt u één van onze juristen Nederlandstalige contracten of andere juridische documenten laten opstellen of aanpassen, tot max. vier A4-pagina s per document met gemiddeld max. 350 woorden per pagina. Bij documenten met meer dan vier pagina s valt het in zijn geheel buiten het abonnement en wordt het geldende uurtarief* in rekening gebracht. NB. Ahrends Rechtsbijstand zal bij het uitvoeren van haar werkzaamheden uiterste zorgvuldigheid betrachten. Echter wijzen wij u er op dat bij beantwoording van uw vragen geen uitgebreid onderzoek plaatsvindt. Dit is ook niet mogelijk nu voor gedegen onderzoek schriftelijke bescheiden noodzakelijk zijn om de situatie volledig te kunnen inschatten, daarnaast kan er enkel worden uitgegaan van de door u verstrekte informatie. Onze aansprakelijkheid in verband met uitvoering van de eerstelijns dienstverlening wordt dan ook nadrukkelijk uitgesloten. Overige: Wij streven er naar binnen twee werkdagen per of telefoon op uw aanvragen te reageren. Er wordt een vaste contactpersoon aangesteld die tevens een ervaren jurist is. Rechtsgebieden: Ahrends Rechtsbijstand richt zich bij zowel eerstelijns als tweedelijns dienstverlening op de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, sociaal zekerheidsrecht, verkeersrecht, huurrecht, bestuursrecht en verbintenissenrecht. 2.2 Geldigheid tien uur tweedelijns dienstverlening: De tien uur binnen het abonnement is één jaar houdbaar, het jaar gaat in op het moment dat het abonnement tot stand is gekomen. 1 * Het uurtarief bedraagt per uur 85,00 excl. BTW.

8 In een jaar ongebruikte uren, komen te vervallen. Ahrends Rechtsbijstand kan hierop een uitzondering maken in speciale gevallen. 2.3 Wanneer heeft u recht op juridische hulp: Het abonnement biedt juridische hulp die te maken heeft met zakelijke activiteiten, zoals in geval van de uitoefening van uw beroep of bedrijf en derhalve niet bij zaken binnen uw privésfeer. Voorts biedt het abonnement geen hulp bij conflicten die te maken hebben met activiteiten die u om niet verricht, zoals in geval van een vriendendienst. 2.4 Vergoeding kosten: Ahrends Rechtsbijstand keert geen bedragen aan u uit en/of stelt u niet schadeloos. U krijgt juridische hulp van deskundigen die in loondienst zijn bij Ahrends Rechtsbijstand, voor zover dit onder de dekking van het abonnement valt. Voor overige kosten zie Algemene voorwaarden Algemeen, AVA101, artikel Eén zaak met meerdere belanghebbende: Het kan voorkomen dat meerdere belanghebbenden de mogelijkheid hebben, al dan niet met u samen, een zaak bij ons aanhangig te maken. In dat geval kunt u, als abonnee, voor zover het abonnement daarin voorziet gebruik maken van de dienstverlening. Overige niet-geabonneerden kunnen dan geen gebruik maken van het abonnement van Ahrends Rechtsbijstand. In overleg kan er eventueel een zogenaamde groepsdeal worden gesloten. 2.6 Geen juridische hulp bij: U krijgt geen juridische hulp: - Als u zich niet aan uw verplichtingen (onder 1.3) houdt, in welk geval wij gerechtigd zijn onze dienstverlening op te schorten, dan wel, voor zover voorzien in de Algemene Voorwaarden Algemeen, nummer AVA101, het abonnement kunnen ontbinden. - Bij zaken die buiten het Nederlands territorium en/of zaken die niet of niet volledig betrekking hebben op het Nederlandse recht of de Nederlandse regelgeving; - Als de zaak betrekking heeft op belastingen(recht)/fiscaalrecht; - Als de zaak betrekking heeft op een conflict met ons over het rechtsbijstand abonnement of onze dienstverlening; - Als u ons opzettelijk heeft misleid (fraude); - Bij strafrecht en/of strafzaken (u krijgt via Ahrends Rechtsbijstand wel 10% korting op het uurtarief van een bij ons netwerk aangesloten advocaat, wanneer u door ons bent doorverwezen).

9 3. INCASSOBIJSTAND: 3.1 Wat verstaan wij onder incassobijstand: Het komt vaak voor dat er producten of diensten zijn geleverd, of er is een overeenkomst gesloten, maar de wederpartij (de schuldenaar) betaalt vervolgens de factuur niet. In het geval dat de schuldenaar geen juridisch verweer heeft om de factuur niet te betalen, dan kunt u gebruik maken van incassobijstand. In het geval dat er wel een verweer is, dan is er sprake van een juridisch conflict, en valt dit onder de reguliere dienstverlening (zie artikel 2.3). 3.2 Wanneer heeft u recht op incassobijstand: U heeft recht op incassobijstand indien: - De vordering is ontstaan tijdens de looptijd van de overeenkomst, of binnen twaalf maanden voordat de overeenkomst is gesloten; - Het gaat om een incassokwestie binnen Nederland, waarbij de schuldenaar in Nederland woonachtig is of is gevestigd, de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepassing is. In de volgende gevallen heeft u geen recht op incassobijstand: - In het geval dat de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt; - Indien de schuldenaar juridisch verweer voert of u moet verweer voeren tegen een tegenvordering van de schuldenaar, dan valt de kwestie niet meer onder de incassobijstand. Mogelijk kunt u dan nog wel een beroep doen op de reguliere dienstverlening (zie artikel 2.3); - Ahrends verleend geen incassobijstand indien het gaat om: huurovereenkomsten, leverantie van gas, water of elektra en het verschaffen van krediet. 3.2 Wat mag u van ons verwachten: Wij onderscheiden drie trajecten binnen de incassobijstand: een buitengerechtelijk traject, een eventueel gerechtelijk traject en bij verkrijgen van een vonnis een executietraject. -Buitengerechtelijk traject: In deze fase trachten wij om de ingediende vordering te incasseren door middel van het schriftelijk en telefonisch aanmanen van de schuldenaar. Het doel is om de volledige vordering in deze fase te incasseren, echter houden wij ons het recht voor om namens u een betalingsregeling te treffen met een maximale duur van zes maanden. Mocht de schuldenaar een voorstel doen voor een langere periode, dan zullen wij altijd in overleg treden met de opdrachtgever. De buitengerechtelijke fase duurt in beginsel maximaal veertig dagen. Als na

10 deze termijn het gewenste resultaat is uitgebleven, dan treden wij met u in overleg over de vervolgstappen. -Gerechtelijk traject: In de meeste gevallen kan uw vordering binnen het buitengerechtelijke traject geïncasseerd worden. Het kan voorkomen dat dit niet mogelijk is. In dat geval ontvangt u van ons een advies over de haalbaarheid van verdere gerechtelijke stappen en een opgave van de verwachte gerechtelijke kosten. Als u na de buitengerechtelijke fase verdere stappen wenst te nemen, dan stellen wij een dagvaarding op en brengen deze uit. De deurwaarder roept de schuldenaar op om voor de (kanton)rechter te verschijnen. Als er in deze fase een regeling wordt getroffen, dan zullen wij alsnog een vonnis halen bij de rechter, dit als stok achter de deur. -Executie traject: Na het verkrijgen van een vonnis pakken wij de verdere executie op. Dit houdt in dat wij alle noodzakelijke handelingen verrichten om het verkregen vonnis ten uitvoer te leggen, mits de schuldenaar in Nederland woonachtig is. 3.2 Wat verwachten wij van u: Nadat wij de vordering overgedragen hebben gekregen gaan wij voor u aan de slag. Wij verwachten dat u de schuldenaar minimaal twee maal schriftelijk een aanmaning heeft gestuurd, waarbij in de tweede aanmaning duidelijk staat aangegeven wat de hoogte buitengerechtelijke incassokosten is en dat de schuldenaar veertien dagen heeft om te betalen voordat de zaak wordt doorgezet naar het incassobureau, Ahrends. Daarnaast dient u er voor te zorgen dat wij in het bezit zijn gesteld van alle relevante gegevens over de vordering, of gegevens die hiervoor van belang zijn. Ten slotte dient u niet langer meer te communiceren met de schuldenaar over de vordering nadat deze aan ons is overgedragen, en dat u ons direct informeert als de schuldenaar rechtstreeks contact opneemt, dan wel nog betalingen verricht. 3.4 Aan de incassobijstand verbonden kosten: De incassobijstand valt onder het abonnement. Op het moment dat wij de vordering overgedragen krijgen, dan incasseren wij de vordering verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten (de hoogte van deze kosten is reeds door u schriftelijk doorgegeven aan de schuldenaar). Nadat de vordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, is voldaan op onze derdenrekening, dan maken wij de gelden exclusief

11 buitengerechtelijke kosten naar u over. Incasseren wij niets bij de schuldenaar, dan ontvangt u van ons geen factuur. Trekt u de opdracht in, dan dient u een bedrag van 15,00 aan administratiekosten te betalen. Zie voor overige kosten artikel 3.1. AVA101. Over de gerechtelijke kosten is op voorhand overleg met de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wij trachten om in de procedure de kosten te verhalen op de wederpartij. Is het financieel belang kleiner dan ,00, dan maken wij de procedure aanhangig bij de sector kanton en wordt u bijgestaan door een gespecialiseerde jurist van Ahrends. Is het financieel belang groter dan ,00 dan dient de procedure aanhangig gemaakt te worden bij de sector civiel en is bijstand van een advocaat noodzakelijk. Mochten wij in overleg met u een advocaat uit ons netwerk inschakelen, ontvangt u 10% korting op het uurtarief van deze advocaat. Juridische bijstand zoals hierboven beschreven valt onder de tweedelijns dienstverlening binnen het abonnement. 4. HOE VERLENEN WIJ ONZE DIENSTEN: 4.1 Aanmelden zaak: Uw zaak kunt u telefonisch aanmelden op werkdagen van uur. Ook kunt u uw zaak via uw persoonlijke pagina online aanmelden. Online aanmelden van een zaak heeft onze voorkeur. Uw gegevens worden direct aan de zaak gekoppeld, waardoor wij direct een goed overzicht hebben van de door u aangeleverde bescheiden en overige informatie over uw zaak. Uw zaak kan dan sneller en efficiënter door onze juristen worden opgepakt en behandeld. Op de website staat stap voor stap beschreven hoe u het beste de gevraagde informatie kunt verstrekken. Mocht het digitaal aanleveren van de documenten niet lukken, dan kunt u deze sturen naar: Ahrends Rechtsbijstand T.a.v. Zaak aanmelden Postbus AM Beverwijk Het is bij het aanmelden van een zaak te allen tijde van belang dat u alle feiten welke noodzakelijk zijn voor de behandeling daarvan volledig en juist vermeldt Conflict voorkomen, preventief advies: Ook als er nog geen juridisch geschil is aangevangen verstrekken wij u advies. Dus niet alleen wanneer u al een

12 juridisch probleem heeft, maar ook wanneer u met juridische vragen zit die betrekking hebben op u of de onder 1.1 en 1.4 genoemde gerechtigden U krijgt juridische hulp van een deskundige medewerker die in loondienst is van Ahrends Rechtsbijstand. De medewerker overlegt met u hoe de zaak in kwestie behandeld wordt. Ook wordt u geïnformeerd over de slagingskans. 4.2 Inschakelen externe specialismen: In sommige specifieke gevallen kan Ahrends Rechtsbijstand in overleg met u de zaak doorwijzen naar een externe specialist om uw zaak te behandelen, zoals bijvoorbeeld een gespecialiseerd advocaat of wanneer een zaak niet binnen onze dekking valt. Onze eigen deskundigen kunnen mogelijk nog steeds een deel van de juridische hulp verlenen (voorbereidende handelingen e.d.). Kosten voor externe specialisten zijn altijd voor de abonnee. Mochten wij in overleg met u een advocaat of andere specialist uit ons netwerk inschakelen, ontvangt u 10% korting op het uurtarief van deze specialist. Wanneer u een specialist inschakelt die niet in ons netwerk is opgenomen, kunnen wij in overleg mogelijk wel de zaak voorbereiden om kosten te besparen. U ontvangt dan niet de korting op het uurtarief. Ahrends Rechtsbijstand kan in overleg met u eventueel hiervan afwijken en (en deel van) de kosten van externe specialisten vergoeden. 4.3 Procedure bij een meningsverschil met ons: Het kan zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw zaak inhoudelijk hebben behandeld. Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenservice van Ahrends Rechtsbijstand. Zie voor de te volgen procedure de Algemene Voorwaarden Algemeen, nummer AVA101 artikel 6.

13 5. BEGRIPPENLIJST: - Abonnement: de contractvorm van de door ons aangeboden dienstverlening. - Abonnementsprijs: de maandelijkse kosten van het abonnement. - Afsluiter: onze wederpartij; de persoon die het abonnement heeft afgesloten. - Dienstverlening: de juridische hulp die u krijgt binnen het abonnement. - Documenten: alle schriftelijke bescheiden/stukken die wij nodig zijn voor de behandeling van een zaak. - Eerstelijns: de dienstverlening m.b.t. het beantwoorden van juridische vragen die zonder voorafgaand (uitgebreid) onderzoek door ons telefonisch en/of per direct en binnen 15 minuten kunnen worden beantwoord. - Externe specialist: een deskundige die via ons door u wordt ingehuurd om uw zaak te behartigen, dit kan bijvoorbeeld een mediator of advocaat zijn. - Jurist: een gekwalificeerd WO-rechten afgestudeerde medewerker in loondienst bij Ahrends Rechtsbijstand. - MKB: midden- en klein bedrijf, een onderneming tot maximaal 250 werknemers. - Overeenkomst: het contract dat u bent aangegaan ter zake het abonnement. Er kunnen andere aansluitende overeenkomsten met u worden gesloten, in dat geval wordt er gesproken over de overeenkomst die bij u van toepassing is. - Tweedelijns: de dienstverlening m.b.t. het beantwoorden van juridische vragen die niet direct kunnen worden beantwoord en niet onder de eerstelijns dienstverlening vallen. - U, abonnee, klant: de persoon of rechtspersoon, die gebruik kan maken van de rechten uit het abonnement. - Uurtarief: is het tarief dat geldt voor zaken die buiten het abonnement vallen. - Wij, ons en Ahrends Rechtsbijstand: hiermee bedoelen wij het bedrijf Ahrends Rechtsbijstand, KvK-nummer: Zaak: een juridische vraag of casus die de abonnee aandraagt. - Kosten: bijkomende kosten anders dan de maandelijkse abonnementsprijs.

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave

DAS Zeker. Incassobijstand met juridische hulp bij verweer. Bijzondere polisvoorwaarden S038 ( ) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden S038 (01-2016) DAS Zeker Incassobijstand met juridische hulp bij verweer Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015

Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Bijzondere Voorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-09-2015 Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp... 2 1. Wie zijn verzekerd?... 3 2. Wanneer kunt u hulp van APC Holland

Nadere informatie

DAS voor ZZP. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) Inhoudsopgave

DAS voor ZZP. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden 13205 (01-2014) DAS voor ZZP Rechtsbijstandverzekering met incasso Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er een wachttijd

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DAS RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014)

Bijzondere polisvoorwaarden DAS RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014) Bijzondere polisvoorwaarden RechtsPartner Rechtsbijstandverzekering met incasso 132 (03-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Dekking (zuivere Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand, dekking verleend voor (zuivere.

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

In de Algemene Voorwaarden leest u: 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze Servicedesk.

In de Algemene Voorwaarden leest u: 9.00 tot 17.00 uur contact opnemen met onze Servicedesk. Algemene voorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement Algemeen, AVA101 versie 2015.02 In de Algemene Voorwaarden leest u: - Algemene bepalingen zoals: uw en onze rechten en verplichtingen; wat u van ons

Nadere informatie

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso)

Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Clausule 230 Dekking incassorechtsbijstand (zuivere incasso) Middels deze clausule wordt op deze verzekering, in afwijking van de uitsluiting incasso van artikel 6.1.9 van de Bijzondere voorwaarden Bedrijfsrechtsbijstand,

Nadere informatie

Bijzondere polisvoorwaarden DAS Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014)

Bijzondere polisvoorwaarden DAS Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014) Bijzondere polisvoorwaarden Optimaal Rechtsbijstandverzekering met incasso 131 (03-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies. Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.

Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen. Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07) De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden vervangen door: Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Algemene Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

Incasso Network Company Lawyers

Incasso Network Company Lawyers INCASSO NETWORK COMPANY LAWYERS ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN. A. Algemeen: 1. Incasso Network Company Lawyers hierna ook te noemen opdrachtnemer, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

DAS voor Agrariërs. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 138 (06-2014) Inhoudsopgave

DAS voor Agrariërs. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 138 (06-2014) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden 138 (06-2014) DAS voor Agrariërs Rechtsbijstandverzekering met incasso Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er een wachttijd

Nadere informatie

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015

Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Bijzondere Polisvoorwaarden Rechtshulp Zakelijk en Verkeer RBH-11-2015 Inhoudsopgave Pag. Bijzondere polisvoorwaarden APC Holland Rechtshulp 3 Artikel 1. Verzekerde(n) 4 1.1 Verzekerde(n) 4 1.2 Werknemers

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies

Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Voorwaarden NVJ voor rechtsbijstand en juridisch advies Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). 1.2 Alle

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08) Rechtsbijstandverzekering DAS Rechtspartner (01/08) Inhoudsopgave Service call Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK

Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK Bijzondere polisvoorwaarden DAS rechtsbijstand verzekering (Uxxx) Rechtsbijstand voor de Vereniging van Klussenbedrijven VLOK Op deze verzekering zijn eveneens de door DAS gehanteerde Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

VO Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering VO 18-05 Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan. De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013

Algemene Voorwaarden Bayar Incasso. Geldig vanaf 30 september 2013 Algemene Voorwaarden Bayar Incasso Artikel 1: Algemene Voorwaarden Bayar Incasso 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012

Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Voorwaarden van Re-Effect Flevoland vanaf 1 september 2012 Re-Effect Flevoland Postbus 30180 1303 AD Almere E: info@re-effectflevoland.nl www.re-effectflevoland.nl T: +31 (0)36-5254921 M: +31 (0)6-49691721

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend.

ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. 1.2 De bepalingen gesteld in deze algemene voorwaarden zijn bindend. ALGEMENE INCASSO-VOORWAARDEN CREDIFIN NEDERLAND B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Credifin Nederland gevestigd te Amstelveen aan de Bovenkerkerweg 41-4, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig

Nadere informatie

2. Certa Legal Interim & Services is een geregistreerde handelsnaam van Law Fathers B.V.

2. Certa Legal Interim & Services is een geregistreerde handelsnaam van Law Fathers B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze algemene voorwaarden van Law Fathers B.V. liggen ter inzage bij de receptie van het kantoor Law Fathers B.V. te Amsterdam (1017 ER) aan de Keizersgracht 620. Deze algemene

Nadere informatie

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening!

Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! Buitengerechtelijke incasso uw debiteur betaalt onze rekening! 1. Pre-incasso Indien er sprake is van een particuliere debiteur is een zogenaamde 14-dagen brief verplicht. Bij B2B incasso s niet, maar

Nadere informatie

DAS voor Agrariërs. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 138 (01-2016) Inhoudsopgave

DAS voor Agrariërs. Rechtsbijstandverzekering met incasso. Bijzondere polisvoorwaarden 138 (01-2016) Inhoudsopgave Bijzondere polisvoorwaarden 138 (01-2016) DAS voor Agrariërs Rechtsbijstandverzekering met incasso Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u juridische hulp van DAS krijgen? 2 3. Geldt er

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Incasso Voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met All-Round Incasso tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding

Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding Algemene voorwaarden Individuele Rechtshulp LAD (versie 2014) Inleiding De LAD is de representatieve werknemersorganisatie voor artsen in Nederland. De LAD behartigt de materiële en immateriële belangen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

een reputatie om op te vertrouwen

een reputatie om op te vertrouwen een reputatie om op te vertrouwen Postbus 17213 2502 CE S-GRAVENHAGE T 070 753 41 25 F 070 891 05 51 info@deijssellanden.nl www.deijssellanden.nl specialist op het gebied van incassostrategie Een reputatie

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08) Rechtsbijstandverzekering DAS Optimaal (01/08) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel

Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Reglement Juridische Dienstverlening Vereniging van Middenkader en Hoger Personeel van AkzoNobel Artikel 1 Definities Arbeidsgeschillen; geschillen omtrent de interpretatie en uitvoering van hetgeen tussen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING ALGEMENE VOORWAARDEN - BEMIDDELING Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'TOM Incasso & Bemiddeling', gevestigd te Uden en kantoorhoudende te (5405 NB) Uden aan Loopkantstraat 11-B. Gedeponeerd bij de

Nadere informatie

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp.

ander licht op de zaak Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Rechtsbijstandverzekering ZW-RB-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering verzekert u juridische hulp. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Onze Polisvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Reglement. Verhaalsbijstand-service 2016

Reglement. Verhaalsbijstand-service 2016 Reglement Verhaalsbijstand-service 2016 Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw.

Alle genoemde bedragen en percentages zijn exclusief btw. Tarieven en Algemene voorwaarden van Bill incasso B.V. (Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-07-2017 of later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Resolution

Algemene voorwaarden New Resolution Art 1: Definities New Resolution onderscheidt in deze Algemene Voorwaarden "open cursussen", "maatwerkopdrachten", "werkgroepen", "documentatie" en coaching. Onder "open cursussen" worden verstaan al de

Nadere informatie

1. Opdrachtgever verleent Bill incasso B.V. een volmacht om namens haar de openstaande vordering bij debiteur te incasseren.

1. Opdrachtgever verleent Bill incasso B.V. een volmacht om namens haar de openstaande vordering bij debiteur te incasseren. Algemene Voorwaarden & Tarieven van Bill incasso B.V. (Van toepassing op opdrachtgevers met een account aangemaakt op 01-08-2017 of later. Op basis van losse opdracht(en), er is geen abonnement van toepassing)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken.

De incassovoorwaarden gelden wel voor natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals eenmanszaken. Incassovoorwaarden voor incasso op zakelijke debiteuren (b2b) 1. Business to business incasso Incasso op zakelijke debiteuren Incasso op basis van deze incassovoorwaarden is bedoeld voor het incasseren

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. Inhoudsopgave VERZEKERINGSVOORWAARDEN BROI 06-03(AV) Inhoudsopgave BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN. art. Begripsomschrijvingen 1 De werknemers en de bestuurders 2 De verzekerde

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN (1 oktober 2016) 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen

Algemene voorwaarden 2015. Algemeen Algemene voorwaarden 2015 Algemeen Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding

Nadere informatie

DAS RechtsPartner voor Zorgverleners

DAS RechtsPartner voor Zorgverleners Bijzondere polisvoorwaarden 1322 (06-2014) DAS RechtsPartner voor Zorgverleners Rechtsbijstandverzekering met incasso Inhoudsopgave 1. Wie zijn verzekerd? 2 2. Wanneer kunt u hulp van DAS krijgen? 2 3.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl

Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Algemene Voorwaarden Bijlesje.nl Per 1 september 2013 Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bijlesje.nl, hierna

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de wederpartij van de stylist(e) b. Stylist(e): de stylist(e) van de algemene voorwaarden Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten 1. Toepassing 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak

Nadere informatie

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen.

2.2. Aan 3Assurantiën verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van 3Assurantiën, niet tot resultaatsverplichtingen. ALGEMENE VOORWAARDEN 3Assurantiën Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door 3Assurantiën, gevestigd te Zaandam aan de J. Breebaardstraat 9, 1507 XD Zaandam, hierna te noemen: 3Assurantiën De wederpartij

Nadere informatie

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit;

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interieur34 een overeenkomst sluit; Algemene voorwaarden Interieur34 Artikel 1 Algemeen 1.1. Definities a. Interieur34 te Heerhugowaard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vennoot onder

Nadere informatie

Tarievenblad Klant en Syncasso

Tarievenblad Klant en Syncasso Tarievenblad Klant en Syncasso TARIEVEN KLANT 1. Definities Opdrachtgever: Alle klanten, die niet vallen onder de omschrijving van Tussenpersonen, zoals bedoeld in de algemene voorwaarden van Syncasso.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - UW RECHTSBIJSTAND

VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - UW RECHTSBIJSTAND VOORWAARDEN REAAL PAKKET VOOR DE ZAAK - UW RECHTSBIJSTAND In de voorwaarden van ZZP Rechtsbijstand leest u: n Hoe u juridische hulp kunt vragen (pagina 2). n Wat u van ons en DAS mag verwachten en wat

Nadere informatie

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering

MT Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering MT 17-05 Bijzondere voorwaarden rechtsbijstandverzekering Algemene voorwaarden rechtsbijstand Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierna gelden alleen als deze op uw polisblad staan.

Nadere informatie

REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS

REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS REGLEMENT INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING CNV ONDERWIJS (als bedoeld in de statuten van CNV Onderwijs) Paragraaf 1. Algemeen 1. Onder individuele belangenbehartiging wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever;

de contractspartij van RL-Incasso, dan wel cliënte, dan wel de opdrachtgever; Wanneer u als klant/opdrachtgever akkoord gaat met de incasso-overeenkomst van RL-Incasso, gaat u ook automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden. Mocht u vragen hebben over de onderstaande voorwaarde

Nadere informatie

Incassobureau Oost Nederland

Incassobureau Oost Nederland Handleiding voorbeeldbrieven betalingsherinnering en aanmaning Onbetaalde factuur? Iedere ondernemer heeft wel eens met wanbetalers te maken. Het eerste wat u zelf kunt doen indien uw factuur niet wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. Nationale Zorg & Beheer. Artikel 1: Toepasselijkheid. Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Nationale Zorg & Beheer Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Nationale Zorg & Beheer, gevestigd te Geldrop aan de Diepe Vaart 25, 5663AW, hierna te noemen: "NZB"

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

2.1. Offertes en tarieven van Kantoor Van Beek zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. ALGEMENE VOORWAARDEN Kantoor Van Beek Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Kantoor Van Beek, gevestigd te Grootebroek aan de Snoekstraat 29 1613JS, hierna te noemen: kantoor Van Beek De wederpartij

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

Transparant in declareren

Transparant in declareren Transparant in declareren onze tarieven voor 2016 JPR staat voor transparantie in kosten JPR Advocaten kent een aantal methoden om de kosten van haar werkzaamheden in rekening te brengen. Iedere methode

Nadere informatie

de kortste weg naar de beste oplossing

de kortste weg naar de beste oplossing de kortste weg naar de beste oplossing We hebben honderden ervaren juristen die thuis zijn in vrijwel alle soorten geschillen en claims Uw baas wil u op straat zetten. De nieuwe parketvloer trekt helemaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER

INCASSO-OPDRACHT FORMULIER INCASSO-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. nieuwezaak@salusjuristen.nl Postbus 18, 6200 AA Maastricht FAX 043 7009 701 Uw vordering indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw (bedrijfs)gegevens

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie