Productvoorwaarden MKB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productvoorwaarden MKB"

Transcriptie

1 Productvoorwaarden MKB

2 Productvoorwaarden Ahrends Rechtsbijstand abonnement MKB, PVMKB104 Deze productvoorwaarden zijn naast de algemene voorwaarden van Ahrends Rechtsbijstand Algemeen, nummer AVA101 van toepassing. In deze algemene voorwaarden leest u: - Wat u van ons mag verwachten en wij van u; - Wanneer u juridische hulp kunt krijgen; - Welke kosten wel en niet onder de abonnementskosten en dekking vallen. AHRENDS RECHTSBIJSTAND ABONNEMENT Heeft u juridische hulp nodig? laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van tot uur op telefoonnummer: Zaak aanmelden? Online via de website kunt u uw zaak aanmelden. Beschrijf uw casus zo nauwkeurig mogelijk en stuur alle noodzakelijke documenten als bijlagen mee. Zodra wij de gegevens volledig hebben ontvangen gaan wij er direct mee aan de slag en binnen twee werkdagen nemen wij contact met u op. Via uw persoonlijke pagina kunt u de status van de zaak inzien.

3 Juridische Rechtsbijstand Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad of krijgt er (helaas) ooit in zijn of haar leven mee te maken: juridische hulp. Denk bijvoorbeeld aan geschillen met opdrachtgevers en leveranciers, conflicten omtrent uw bedrijfsruimte, onbetaalde facturen etc. En soms wilt u alleen weten wat de juridische mogelijkheden zijn. Als u de kwestie neerlegt bij een juridisch advieskantoor kan dit veel geld kosten. Toch kan preventief advies baten. Met het abonnement van Ahrends rechtsbijstand, kunt u uw financiële risico s voor juridische kwesties verkleinen. Totaalpakket Met dit abonnement heeft u alle meest voorkomende juridische kwesties gedekt. U krijgt juridische hulp bij zaken die te maken hebben met de uitvoering van uw bedrijf: klanten en leveranciers, personeel, bedrijfsvoering, bedrijfspand, letsel, incasso en overheid. Een gerust gevoel Juridische dienstverlening is werk voor specialisten. Het is prettig te weten dat wij werken met de beste juristen welke allen ruime ervaring hebben in de meest voorkomende rechtsgebieden. Wij kunnen u voor uw zaak, altijd de juiste rechtshulpverlener bieden. Door in te loggen op uw persoonlijke pagina, kunt u de status van uw dossier inzien.

4 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Wat bedoelen wij met. 1.2 Wat mag u van ons verwachten. 1.3 Wat verwachten wij van u. 1.4 Wie kunnen er gebruik maken de dienstverlening. 2. Uw abonnement 2.1 Welke juridische hulp is gedekt. 2.2 Geldigheid tweedelijns dienstverlening. 2.3 Wanneer heeft u recht op juridische hulp. 2.4 Vergoeding kosten. 2.5 Eén zaak met meerdere belanghebbenden. 2.6 Geen juridische hulp bij 3. Incassobijstand 3.1 Wat verstaan wij onder incassobijstand. 3.2 Wanneer heeft u recht op incassobijstand. 3.3 Wat mag u van ons verwachten. 3.4 Wat verwachten wij van u. 3.5 Aan de incassobijstand verbonden kosten. 4. Hoe verlenen wij onze diensten 4.1 Aanmelden zaak. 4.2 Inschakelen externe specialismen. 4.3 Procedure bij een meningsverschil met ons. 5. Begrippenlijst Bijlage I - prijsstaffel Ahrends Rechtsbijstand MKB

5 1. ALGEMEEN 1.1 Wat bedoelen wij met: Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ahrends Rechtsbijstand en iedere tussen u en ons tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het Ahrends Rechtsbijstand abonnement MKB. Met u bedoelen wij u als abonnee, waaronder verstaan wordt, de wederpartij van Ahrends Rechtsbijstand, de beoefenaar van het beroep of exploitant van het bedrijf die het zakelijke rechtsbijstand abonnement bij Ahrends Rechtsbijstand afsluit of beoogt af te sluiten. Wij zijn Ahrends Rechtsbijstand. Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer Wat mag u van ons verwachten: U mag van ons verwachten dat wij u met respect behandelen en bij de uitvoering van de juridische hulp de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen zullen inspannen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. 1.3 Wat verwachten wij van u: Wij verwachten dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt indien u juridische hulp nodig heeft. Ook wordt van u verwacht dat u zich inspant alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, waaronder mede begrepen documenten, tijdig ter beschikking stelt van ons en/of de door onze bemiddeling aangewezen en door u ingeschakelde externe specialisten. Ten aanzien van het verstrekken van documentatie adviseren wij u zoveel mogelijk kopieën te verzenden, zodat u de originele stukken in eigen bezit houdt. In geval wij voor behandeling van uw zaak originele stukken nodig hebben, sturen wij deze na gebruik direct terug. U bent gehouden ons volledig en naar waarheid alle informatie te verstrekken waarnaar wij in het kader van de uitvoering van een opdracht vragen, zoals het aantonen van de omvang van de zaak en het verstrekken van informatie omtrent uw belangen ter zake. Indien specialisten worden ingeschakeld die niet bij ons in dienst zijn, geeft u reeds hierbij toestemming dat die specialisten alle relevante informatie over u zaak kunnen inzien. U dient voorts alle medewerking te verlenen die aan de afwikkeling van uw zaak dienstig kan zijn, zoals het meewerken bij het verhalen van de kosten van rechtsbijstand op uw wederpartij en het nalaten van handelingen die nadelig kunnen zijn voor de rechtshulpverlening, de belangen van Ahrends Rechtsbijstand of door ons ingeschakelde externe specialisten.

6 1.4 Wie kunnen er gebruik maken van de dienstverlening: Degene die het abonnement heeft afgesloten, indien deze persoon of rechtspersoon bedrijfsactiviteiten uitoefent, of voornemens is om te gaan uitoefenen. Daarnaast vennoten, bestuurders, commissarissen en ondergeschikten van degene die het abonnement heeft afgesloten, maar alleen als hun schade is ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor degene die het abonnement heeft gesloten. Onderling conflict: Het kan voorkomen dat u een conflict heeft met een persoon wie ook een abonnement bij ons heeft afgesloten, dan wel op basis van uw abonnement eveneens aanspraak op rechtshulp maakt. Dan geldt het volgende: Bij een conflict tussen uzelf (degene die het abonnement heeft afgesloten) en een andere binnen dezelfde onderneming, krijgt alleen uzelf (als afsluiter) de juridische hulp. Bij een conflict tussen twee andere abonnees krijgt maar één juridische hulp. De beoordeling welke abonnee juridische hulp krijgt, komt uitsluitend aan ons toe. Wij zullen vervolgens, in overleg met de tegenpartij, een passend alternatief zoeken. 2. UW ABONNEMENT 2.1 Welke juridische hulp is gedekt: De juridische hulp is opgesplitst in de zogenaamde eerstelijns en tweedelijns dienstverlening. Bij zowel de eerstelijns als de tweedelijns dienstverlening dient het te gaan om kwesties in de zakelijke sfeer, waarbij de abonnees directe belanghebbende zijn. Het abonnement is niet van toepassing bij persoonlijke zaken in de particuliere sfeer. Eerstelijns: De abonnee kan onbeperkt eerstelijns juridisch advies inwinnen. Onder eerstelijnsdienstverlening wordt verstaan: het beantwoorden van juridische vragen die naar ons oordeel zonder voorafgaand (uitgebreid) onderzoek door Ahrends Rechtsbijstand telefonisch en/of per direct en/of binnen 15 minuten kunnen worden beantwoord. Tweedelijns: Tweedelijns juridisch advies houdt in dat u een eigen jurist van Ahrends Rechtsbijstand op afroep kunt inschakelen voor uitgebreidere zaken zoals: uitgebreid juridisch advies, (rechts)zaken, verweer, (letsel)schade, incassovorderingen etc., die niet onder eerstelijnsdienstverlening kunnen worden afgewikkeld. In beginsel is tweedelijns juridische dienstverlening onbeperkt, echter behoudt Ahrends Rechtsbijstand zich het recht beroep te doen op de fair

7 use policy. De fair use policy houdt in dat tweedelijns dienstverlening kan worden beperkt (bijvoorbeeld wanneer naar onze inschatting sprake is van buitenproportioneel cq. onredelijk gebruik van ons tweedelijns advies en/of specialisten buiten het abonnement), maar nooit minder dan 10 uur tweedelijns dienstverlening. Tweedelijns, controleren van documenten: Binnen de, fair use policy zoals hierboven bedoeld, kunt u Nederlandstalige juridische documenten en brieven, tot max. tien A4-pagina s per document met gemiddeld max. 350 woorden per pagina, laten controleren door één van onze juristen. Bij documenten met meer dan tien pagina s valt het in zijn geheel buiten het abonnement en wordt het geldende uurtarief 1 * in rekening gebracht. Opstellen van documenten: Binnen de fair use policy kunt u één van onze juristen Nederlandstalige contracten of andere juridische documenten laten opstellen of aanpassen, tot max. vier A4-pagina s per document met gemiddeld max. 350 woorden per pagina. Bij documenten met meer dan vier pagina s valt het in zijn geheel buiten het abonnement en wordt het geldende uurtarief* in rekening gebracht. NB. Ahrends Rechtsbijstand zal bij het uitvoeren van haar werkzaamheden uiterste zorgvuldigheid betrachten. Echter wijzen wij u er op dat bij beantwoording van uw vragen geen uitgebreid onderzoek plaatsvindt. Dit is ook niet mogelijk nu voor gedegen onderzoek schriftelijke bescheiden noodzakelijk zijn om de situatie volledig te kunnen inschatten, daarnaast kan er enkel worden uitgegaan van de door u verstrekte informatie. Onze aansprakelijkheid in verband met uitvoering van de eerstelijns dienstverlening wordt dan ook nadrukkelijk uitgesloten. Overige: Wij streven er naar binnen twee werkdagen per of telefoon op uw aanvragen te reageren. Er wordt een vaste contactpersoon aangesteld die tevens een ervaren jurist is. Rechtsgebieden: Ahrends Rechtsbijstand richt zich bij zowel eerstelijns als tweedelijns dienstverlening op de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, ondernemingsrecht, sociaal zekerheidsrecht, verkeersrecht, huurrecht, bestuursrecht en verbintenissenrecht. 2.2 Geldigheid tien uur tweedelijns dienstverlening: De tien uur binnen het abonnement is één jaar houdbaar, het jaar gaat in op het moment dat het abonnement tot stand is gekomen. 1 * Het uurtarief bedraagt per uur 85,00 excl. BTW.

8 In een jaar ongebruikte uren, komen te vervallen. Ahrends Rechtsbijstand kan hierop een uitzondering maken in speciale gevallen. 2.3 Wanneer heeft u recht op juridische hulp: Het abonnement biedt juridische hulp die te maken heeft met zakelijke activiteiten, zoals in geval van de uitoefening van uw beroep of bedrijf en derhalve niet bij zaken binnen uw privésfeer. Voorts biedt het abonnement geen hulp bij conflicten die te maken hebben met activiteiten die u om niet verricht, zoals in geval van een vriendendienst. 2.4 Vergoeding kosten: Ahrends Rechtsbijstand keert geen bedragen aan u uit en/of stelt u niet schadeloos. U krijgt juridische hulp van deskundigen die in loondienst zijn bij Ahrends Rechtsbijstand, voor zover dit onder de dekking van het abonnement valt. Voor overige kosten zie Algemene voorwaarden Algemeen, AVA101, artikel Eén zaak met meerdere belanghebbende: Het kan voorkomen dat meerdere belanghebbenden de mogelijkheid hebben, al dan niet met u samen, een zaak bij ons aanhangig te maken. In dat geval kunt u, als abonnee, voor zover het abonnement daarin voorziet gebruik maken van de dienstverlening. Overige niet-geabonneerden kunnen dan geen gebruik maken van het abonnement van Ahrends Rechtsbijstand. In overleg kan er eventueel een zogenaamde groepsdeal worden gesloten. 2.6 Geen juridische hulp bij: U krijgt geen juridische hulp: - Als u zich niet aan uw verplichtingen (onder 1.3) houdt, in welk geval wij gerechtigd zijn onze dienstverlening op te schorten, dan wel, voor zover voorzien in de Algemene Voorwaarden Algemeen, nummer AVA101, het abonnement kunnen ontbinden. - Bij zaken die buiten het Nederlands territorium en/of zaken die niet of niet volledig betrekking hebben op het Nederlandse recht of de Nederlandse regelgeving; - Als de zaak betrekking heeft op belastingen(recht)/fiscaalrecht; - Als de zaak betrekking heeft op een conflict met ons over het rechtsbijstand abonnement of onze dienstverlening; - Als u ons opzettelijk heeft misleid (fraude); - Bij strafrecht en/of strafzaken (u krijgt via Ahrends Rechtsbijstand wel 10% korting op het uurtarief van een bij ons netwerk aangesloten advocaat, wanneer u door ons bent doorverwezen).

9 3. INCASSOBIJSTAND: 3.1 Wat verstaan wij onder incassobijstand: Het komt vaak voor dat er producten of diensten zijn geleverd, of er is een overeenkomst gesloten, maar de wederpartij (de schuldenaar) betaalt vervolgens de factuur niet. In het geval dat de schuldenaar geen juridisch verweer heeft om de factuur niet te betalen, dan kunt u gebruik maken van incassobijstand. In het geval dat er wel een verweer is, dan is er sprake van een juridisch conflict, en valt dit onder de reguliere dienstverlening (zie artikel 2.3). 3.2 Wanneer heeft u recht op incassobijstand: U heeft recht op incassobijstand indien: - De vordering is ontstaan tijdens de looptijd van de overeenkomst, of binnen twaalf maanden voordat de overeenkomst is gesloten; - Het gaat om een incassokwestie binnen Nederland, waarbij de schuldenaar in Nederland woonachtig is of is gevestigd, de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepassing is. In de volgende gevallen heeft u geen recht op incassobijstand: - In het geval dat de schuldenaar in staat van faillissement of surseance van betaling is geraakt; - Indien de schuldenaar juridisch verweer voert of u moet verweer voeren tegen een tegenvordering van de schuldenaar, dan valt de kwestie niet meer onder de incassobijstand. Mogelijk kunt u dan nog wel een beroep doen op de reguliere dienstverlening (zie artikel 2.3); - Ahrends verleend geen incassobijstand indien het gaat om: huurovereenkomsten, leverantie van gas, water of elektra en het verschaffen van krediet. 3.2 Wat mag u van ons verwachten: Wij onderscheiden drie trajecten binnen de incassobijstand: een buitengerechtelijk traject, een eventueel gerechtelijk traject en bij verkrijgen van een vonnis een executietraject. -Buitengerechtelijk traject: In deze fase trachten wij om de ingediende vordering te incasseren door middel van het schriftelijk en telefonisch aanmanen van de schuldenaar. Het doel is om de volledige vordering in deze fase te incasseren, echter houden wij ons het recht voor om namens u een betalingsregeling te treffen met een maximale duur van zes maanden. Mocht de schuldenaar een voorstel doen voor een langere periode, dan zullen wij altijd in overleg treden met de opdrachtgever. De buitengerechtelijke fase duurt in beginsel maximaal veertig dagen. Als na

10 deze termijn het gewenste resultaat is uitgebleven, dan treden wij met u in overleg over de vervolgstappen. -Gerechtelijk traject: In de meeste gevallen kan uw vordering binnen het buitengerechtelijke traject geïncasseerd worden. Het kan voorkomen dat dit niet mogelijk is. In dat geval ontvangt u van ons een advies over de haalbaarheid van verdere gerechtelijke stappen en een opgave van de verwachte gerechtelijke kosten. Als u na de buitengerechtelijke fase verdere stappen wenst te nemen, dan stellen wij een dagvaarding op en brengen deze uit. De deurwaarder roept de schuldenaar op om voor de (kanton)rechter te verschijnen. Als er in deze fase een regeling wordt getroffen, dan zullen wij alsnog een vonnis halen bij de rechter, dit als stok achter de deur. -Executie traject: Na het verkrijgen van een vonnis pakken wij de verdere executie op. Dit houdt in dat wij alle noodzakelijke handelingen verrichten om het verkregen vonnis ten uitvoer te leggen, mits de schuldenaar in Nederland woonachtig is. 3.2 Wat verwachten wij van u: Nadat wij de vordering overgedragen hebben gekregen gaan wij voor u aan de slag. Wij verwachten dat u de schuldenaar minimaal twee maal schriftelijk een aanmaning heeft gestuurd, waarbij in de tweede aanmaning duidelijk staat aangegeven wat de hoogte buitengerechtelijke incassokosten is en dat de schuldenaar veertien dagen heeft om te betalen voordat de zaak wordt doorgezet naar het incassobureau, Ahrends. Daarnaast dient u er voor te zorgen dat wij in het bezit zijn gesteld van alle relevante gegevens over de vordering, of gegevens die hiervoor van belang zijn. Ten slotte dient u niet langer meer te communiceren met de schuldenaar over de vordering nadat deze aan ons is overgedragen, en dat u ons direct informeert als de schuldenaar rechtstreeks contact opneemt, dan wel nog betalingen verricht. 3.4 Aan de incassobijstand verbonden kosten: De incassobijstand valt onder het abonnement. Op het moment dat wij de vordering overgedragen krijgen, dan incasseren wij de vordering verhoogd met de buitengerechtelijke incassokosten (de hoogte van deze kosten is reeds door u schriftelijk doorgegeven aan de schuldenaar). Nadat de vordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, is voldaan op onze derdenrekening, dan maken wij de gelden exclusief

11 buitengerechtelijke kosten naar u over. Incasseren wij niets bij de schuldenaar, dan ontvangt u van ons geen factuur. Trekt u de opdracht in, dan dient u een bedrag van 15,00 aan administratiekosten te betalen. Zie voor overige kosten artikel 3.1. AVA101. Over de gerechtelijke kosten is op voorhand overleg met de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Wij trachten om in de procedure de kosten te verhalen op de wederpartij. Is het financieel belang kleiner dan ,00, dan maken wij de procedure aanhangig bij de sector kanton en wordt u bijgestaan door een gespecialiseerde jurist van Ahrends. Is het financieel belang groter dan ,00 dan dient de procedure aanhangig gemaakt te worden bij de sector civiel en is bijstand van een advocaat noodzakelijk. Mochten wij in overleg met u een advocaat uit ons netwerk inschakelen, ontvangt u 10% korting op het uurtarief van deze advocaat. Juridische bijstand zoals hierboven beschreven valt onder de tweedelijns dienstverlening binnen het abonnement. 4. HOE VERLENEN WIJ ONZE DIENSTEN: 4.1 Aanmelden zaak: Uw zaak kunt u telefonisch aanmelden op werkdagen van uur. Ook kunt u uw zaak via uw persoonlijke pagina online aanmelden. Online aanmelden van een zaak heeft onze voorkeur. Uw gegevens worden direct aan de zaak gekoppeld, waardoor wij direct een goed overzicht hebben van de door u aangeleverde bescheiden en overige informatie over uw zaak. Uw zaak kan dan sneller en efficiënter door onze juristen worden opgepakt en behandeld. Op de website staat stap voor stap beschreven hoe u het beste de gevraagde informatie kunt verstrekken. Mocht het digitaal aanleveren van de documenten niet lukken, dan kunt u deze sturen naar: Ahrends Rechtsbijstand T.a.v. Zaak aanmelden Postbus AM Beverwijk Het is bij het aanmelden van een zaak te allen tijde van belang dat u alle feiten welke noodzakelijk zijn voor de behandeling daarvan volledig en juist vermeldt Conflict voorkomen, preventief advies: Ook als er nog geen juridisch geschil is aangevangen verstrekken wij u advies. Dus niet alleen wanneer u al een

12 juridisch probleem heeft, maar ook wanneer u met juridische vragen zit die betrekking hebben op u of de onder 1.1 en 1.4 genoemde gerechtigden U krijgt juridische hulp van een deskundige medewerker die in loondienst is van Ahrends Rechtsbijstand. De medewerker overlegt met u hoe de zaak in kwestie behandeld wordt. Ook wordt u geïnformeerd over de slagingskans. 4.2 Inschakelen externe specialismen: In sommige specifieke gevallen kan Ahrends Rechtsbijstand in overleg met u de zaak doorwijzen naar een externe specialist om uw zaak te behandelen, zoals bijvoorbeeld een gespecialiseerd advocaat of wanneer een zaak niet binnen onze dekking valt. Onze eigen deskundigen kunnen mogelijk nog steeds een deel van de juridische hulp verlenen (voorbereidende handelingen e.d.). Kosten voor externe specialisten zijn altijd voor de abonnee. Mochten wij in overleg met u een advocaat of andere specialist uit ons netwerk inschakelen, ontvangt u 10% korting op het uurtarief van deze specialist. Wanneer u een specialist inschakelt die niet in ons netwerk is opgenomen, kunnen wij in overleg mogelijk wel de zaak voorbereiden om kosten te besparen. U ontvangt dan niet de korting op het uurtarief. Ahrends Rechtsbijstand kan in overleg met u eventueel hiervan afwijken en (en deel van) de kosten van externe specialisten vergoeden. 4.3 Procedure bij een meningsverschil met ons: Het kan zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw zaak inhoudelijk hebben behandeld. Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenservice van Ahrends Rechtsbijstand. Zie voor de te volgen procedure de Algemene Voorwaarden Algemeen, nummer AVA101 artikel 6.

13 5. BEGRIPPENLIJST: - Abonnement: de contractvorm van de door ons aangeboden dienstverlening. - Abonnementsprijs: de maandelijkse kosten van het abonnement. - Afsluiter: onze wederpartij; de persoon die het abonnement heeft afgesloten. - Dienstverlening: de juridische hulp die u krijgt binnen het abonnement. - Documenten: alle schriftelijke bescheiden/stukken die wij nodig zijn voor de behandeling van een zaak. - Eerstelijns: de dienstverlening m.b.t. het beantwoorden van juridische vragen die zonder voorafgaand (uitgebreid) onderzoek door ons telefonisch en/of per direct en binnen 15 minuten kunnen worden beantwoord. - Externe specialist: een deskundige die via ons door u wordt ingehuurd om uw zaak te behartigen, dit kan bijvoorbeeld een mediator of advocaat zijn. - Jurist: een gekwalificeerd WO-rechten afgestudeerde medewerker in loondienst bij Ahrends Rechtsbijstand. - MKB: midden- en klein bedrijf, een onderneming tot maximaal 250 werknemers. - Overeenkomst: het contract dat u bent aangegaan ter zake het abonnement. Er kunnen andere aansluitende overeenkomsten met u worden gesloten, in dat geval wordt er gesproken over de overeenkomst die bij u van toepassing is. - Tweedelijns: de dienstverlening m.b.t. het beantwoorden van juridische vragen die niet direct kunnen worden beantwoord en niet onder de eerstelijns dienstverlening vallen. - U, abonnee, klant: de persoon of rechtspersoon, die gebruik kan maken van de rechten uit het abonnement. - Uurtarief: is het tarief dat geldt voor zaken die buiten het abonnement vallen. - Wij, ons en Ahrends Rechtsbijstand: hiermee bedoelen wij het bedrijf Ahrends Rechtsbijstand, KvK-nummer: Zaak: een juridische vraag of casus die de abonnee aandraagt. - Kosten: bijkomende kosten anders dan de maandelijkse abonnementsprijs.

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT

N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT N.V. Univé Schade SPECIAAL REGLEMENT RECHTSHULPVERZEKERING PARTICULIER (E4) Uitsluitend van kracht in combinatie met het ALGEMEEN REGLEMENT INHOUDSOPGAVE pag. Inleiding: dekking op basis van Modules 2

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Z220/0115 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Inhoudsopgave Hoe meldt u een zaak aan? Altijd juridische hulp, verzekerd of niet! Artikel 1 Inleiding Artikel 2 Algemene regels voor de verzekering Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil?

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zelfstandigen Zonder Personeel 2015 2 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

Hoe meldt u een zaak aan?

Hoe meldt u een zaak aan? Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt, juni 2011 Hoe meldt u een zaak aan? Bent u betrokken geraakt bij een ongeval of juridisch geschil? U kunt uw zaak bij ons aanmelden. Dit kan online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INDIVIDUELE RECHTSBIJSTAND Goedgekeurd door het Ledenparlement op 28 mei 2014 Deze pdf is interactief: Door de clickable inhoudsopgave komt u direct op de pagina of artikel van

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Algemene Informatie Hoe doet u een beroep op uw polis? 1. Telefonische informatie (eerstelijns hulp) U kunt telefonisch contact opnemen

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt

RBZ 09. Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt RBZ 09 Productvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor de zakelijke markt Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang, begin en einde van de verzekering Artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies

algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies algemene voorwaarden rd FiNaNCieel advies Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RD FInAncIEEl ADVIES (hierna te noemen RDFA ). RDFA is gevestigd te Santpoort en ingeschreven bij de kamer van

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulieren Aon TG Rechtsbijstand 2014-11 Versie 2.0 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Verzekeraar... 3 Hoe doet u een beroep op de polis?... 3 Hoe meldt

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl

Dienstenwijzer. Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl Dienstenwijzer > Dienstenwijzer. U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Inleiding Geachte heer, mevrouw, Deze dienstenwijzer informeert u over Koekenberg Van Vuuren B.V.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan

ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan ALGEMENE VOORWAARDEN RIFRA Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door RIFRA Holding B.V., RIFRA Adviesgroep B.V., Koopman Bemiddelings Orgaan B.V., ZZP Verzekeringen B.V., Supportgroep Verzekeringen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren

ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren ec ijs Polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren 2 Inhoudsopgave Over de inhoud van dit boekje Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB2014) die betrekking hebben op de Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand verzekering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1

Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1 Algemene Voorwaarden Plan [B] Light Service Contract Van Montfoort Financieel Advies Versie 2015.1 Plan [B] Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, hebben wij Plan [B] Light Service ontwikkeld. Door middel

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Polismantel 9002 Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand?

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie