Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013"

Transcriptie

1 Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013 Ontzorgen MKB/gecoördineerde werkgeversbenadering/sociale Innovatie Regio West Brabant De regio heeft een regisseur aangesteld die een inventarisatie heeft gemaakt van alle wensen en verwachtingen t.a.v. dit thema van de overheidspartners, sectorgroepen en werkgevers. Hieruit blijkt dat de subregio s volop bezig zijn, zij hebben veel kennis over de daar gevestigde werkgevers en onderhouden dit netwerk. Wel is er behoefte gebleken aan een overkoepelend overleg waar regionale onderwerpen aan bod komen, zoals grote faillissementen e.d. In december is er een 2-daagse werkconferentie geweest wat geresulteerd heeft in de volgende afspraken: 1 aanspreekpunt werkgevers, oplevering regionaal marktbewerkingsplan, oplevering uitwerken uitstroom, oplevering productportfolio (menukaart), oplevering registratiesysteem, oplevering Tenslotte zijn er 6 thema bijeenkomsten georganiseerd om de deskundigheid van de samenwerkende partners te bevorderen. Regio Midden Brabant De gemeenten Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand en Heusden werken samen met het UWV en de Dyamantgroep aan gecoördineerde werkgevers dienstverlening. Op dit moment is de focus op onderlinge integrale samenwerking, in 2014 moet die samenwerking ook extern worden uitgedragen middels o.m. branding. De dienstverlening vanuit het werkgeversteam bestaat voornamelijk uit het invullen van vacatures middels directe bemiddeling, leerwerkarrangementen en cursussen. Bedrijfsbezoeken worden sinds juli 2013 gemonitord in het CRM Leren&Werken. In de tweede helft van 2013 zijn er ca 600 bedrijfsbezoeken afgelegd door de accountmanagers. Noordoost Brabant Met het uitvoeren van actieplannen, op maat geschreven voor de vier verschillende speerpuntsectoren waarvoor de regiowerkt, wil men het verschil maken. De speerpuntsectoren zijn agro & food, zorg, techniek en services. De uitdagingen in deze sectoren zijn diffuus en divers. Iedere sector maakt onder aansturing van een kartrekker uit het bedrijfsleven en met input van alle partners de komende tijd een actieplan. Dit plan geeft een analyse en beschrijving welke activiteiten en oplossingen nodig zijn voor een goed werkende arbeidsmarkt. Zuidoost Brabant - Helmond stagestad: het doel is in de periode en pilotprojecten in de sectoren Machinebouw, Metaal, Food, Textiel en Automotive te ontwikkelen gericht

2 op een verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen op terrein van stages, praktijkopdrachten, advieswerk en contractonderzoek. In 2013 zijn 60 projecten gezamenlijk ontwikkeld. - Vacaturecafé 2013: Het concept Vacaturecafé is gericht op het snel vervullen van vacatures op lbo/mbo-niveau van (kleine) bedrijven en het daarbij vormen van een helpdesk voor deze bedrijven. Hiertoe werden in het jaar 2013 vijf vacaturecafés georganiseerd door MKB Eindhoven in de regio Eindhoven, met de volgende resultaten bezoekers daarnaast nog cv s per mail (tussen de vacaturecafés in) 463 Vacatures tijdens de cafés van 132 werkgevers 202 matches (>20 uur, minimaal een half jaar) Laatste café van 2013 uitgebreid met 7 workshops ism partners (o.a. FNV) voor werkzoekenden om hen te faciliteren bij het succesvol solliciteren. - Werkzoekenden aan zet: Daarbij worden branchegewijs via accountmanagers vacatures opgehaald en werkgevers ondersteuning bij verhelderen van hun exacte vraag. Dit wordt vastgelegd in een crm-systeem. In hetzelfde systeem wordt een bestand van geschikte werkzoekenden (werkend, werkloos en zzp ers) opgebouwd. Dit gebeurt o.a. door het (meestal kosteloos) aanmaken van e-portfolio s. Werkgeversgeleding Exelleren in Brabant: hoofddoelstelling is minimaal 150 mkb - bedrijven persoonlijk advies op maat van het bedrijf krijgen over de wijze waarop (verdere) ontwikkeling van de leercultuur in hun bedrijf gestalte kan krijgen met name door te investeren in leren op de werkplek, en 800 medewerkers een persoonlijk ontwikkeltraject ontvangen. Belangrijk kenmerk van het succes van de formule van Excelleren.nu is betrokkenheid van ketenpartners: Werkgeverskoepels, kenniscentra, brancheorganisaties en O&O fondsen. Daarom is bij de start van het project veel aandacht besteed aan het samenbrengen van deze partijen. Het bleek helaas te ambitieus om binnen deze periode tot finale afspraken te komen. Hier speelde diverse factoren een rol. De totstandkoming van Sectorplannen, het Techniekpact, de uitkomst van CAO-onderhandelingen en de effecten van de crisis. Hierdoor kon een aantal partijen het commitment voor Excelleren in Brabant, ondanks hun enthousiasme pas laat formaliseren. November 2013 is het project excelleren formeel van start gegaan. In de voorliggende periode zijn diverse bedrijven benaderd om te participeren. Op basis van de randvoorwaarden van het project is, in een aantal sectoren, door bedrijven gekozen om een start naar 2014 te verschuiven (m.n. de mogelijkheden om via de sectorale scholingsmiddelen de cofinanciering mede in te kunnen vullen speelt hierin een rol). Per sector zijn deze middelen anders ingevuld en we zien dan ook dat m.n. daar waar het gaat om een cultuur verandering, waarbij management direct onderdeel is van het veranderproces er binnen de sector bouw wel een aanvraag gedaan is voor een aantal trajecten. Dit gecombineerd met het startmoment van excelleren Brabant maakt dat de beoogde resultaten voor 2013 niet realiseerbaar zijn gebleken. Mede omdat het tijdvak waarin de bedrijven van inventarisatie naar aanvraag komen doorgaans een periode van 8 tot 12 weken beslaat. De verwachting is dan ook dat de achterstand die is opgelopen in 2013 in 2014 en 2015 zal worden ingelopen.

3 Werknemersgeleding Drie deelprojecten zijn in november 2012 opgestart. Omdat in juni 2013 definitief helder was of alle projecten op de beschreven wijze doorgang konden vinden, is een aantal activiteiten later opgestart. Ondanks het feit dat de projecten hun eigen dynamiek en eigen werkwijze hebben, blijkt uit alle 3 projectenonderdelen dat gezamenlijk optrekken essentieel is. Vandaar dat FNV vakcentrale regelmatig tussentijds verbindingen legt om de samenwerking en co creatie tussen de projecten te bevorderen en overlap te voorkomen. 1. De onderneming = werkgever én werknemer: doel is 15 ondernemingen zijn via de ondernemingsraden gestart met projecten sociale innovatie die aansluiten bij behoefte en mogelijkheden van het bedrijf. In 2013 zijn in totaal 300 mensen van speciaal daarvoor ontwikkeld informatie materiaal voorzien en is uit marktonderzoek in de regio Zuidoost Brabant blijkt dat de klantvraag latent aanwezig is. De temperatuur van sociale innovatie bij verschillende ondernemingsraden en kaderleden is gemeten. Vier interviews zijn uitgevoerd: met de OR van Delicia (Tilburg), SCA (Gennep), Bosch (Boxtel), Cofely (Breda) en Daf (Eindhoven). Het verslag biedt grondslag voor bruikbare gesprekskaart voor ondernemingsraden in het algemeen. In 2014 zal het traject bij 5 bedrijven starten. 2. Duurzaam marktgedrag Een innovatief plan om tot een duurzaam marktgedrag in de metaalsector te komen. Binnen deze ketenaanpak die start in de regio Brainport staan begrippen als samenwerking tussen bedrijven, innovatie en flexibiliteit én de sociale aspecten die hierbij horen centraal. Het ontwerp en uitvoering van een code wordt het eerste concrete vehikel van een duurzaam marktgedrag in de metaal. de eerste resultaten en bevindingen: de behoefte aan een code is aanwezig in de regio Zuidoost Brabant. collegetours met 3 bijeenkomsten in het Evoluon, totaal 350 deelnemers veel PR en publiciteit formering van werkgroepjes die ideeën rondom code verder uitwerken de basis is gelegd voor betere verbindingen, een verbeterd vertrouwen, en een netwerk / infrastructuur om te komen tot een code DMM. 3. Ondernemen doe je niet alleen!: in dit project worden ervaren zelfstandige professionals aan startende ondernemers gekoppeld. resultaten: eerste training voor ervaren zzp ers heeft plaatsgevonden; er zijn nu 15 ervaren zzp ers die startende zzp ers kunnen coachen. er zijn nu 45 startende zzp ers gematcht en zij worden nu gecoacht. er hebben nu in totaal 100 startende zzp ers belangstelling getoond, 80 aangemeld. er hebben nu in totaal 80 ervaren zzp ers belangstelling getoond, 60 daarvan hebben zich daadwerkelijk aangemeld. Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO), zie onder Iedereen doet mee/social inclusive. Ambassadeursnetwerk Sociale Innovatie

4 Ambassadeursnetwerk Sociale Innovatie: de provincie heeft een absaadeursnetwerk opgebouwd van 15 ondernemers die zelf met behulp van de subsidie uit het OP-Zuid Sociale Innovatie binnen hun bedrijf hebben geïmplementeerd. De ambassadeurs doen hun verhaal voor andere ondernemers om hen van belang van deze aanpak te overtuigen. De provincie faciliteert hen daarbij. Dit net werk zal dit jaar worden uitgebreid met ambassadeurs inclusief ondernemerschap. Voldoende kwalitatieve instroom in sterke Brabantse clusters Regio West Brabant De regio werkt met een goudenlijst van kansrijke beroepen. Dit heeft 209 plaatsingen opgeleverd (planning was 200) Daarnaast zijn er vele lokale- en sectorale initiatieven ondersteund, die als doel hebben om mensen op vacatures geplaatst te krijgen. Dit zijn activiteiten die gericht zijn op advies, scholing, begeleiding en tot enkele honderden plaatsingen hebben geleid. Regio Midden Brabant Er is een haalbaarheidsonderzoek naar aangepaste leerprogramma s gestart dat aansluit op de speerpuntsectoren. Daarnaast is arbeidsmarktoriëntatie uitgevoerd. De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt is een doelstelling van het onderzoek. Schoolverlaters en WWB cliënten zijn belangrijke doelgroepen voor het vervolg. Door middel van het opleiden van jongeren zonder startkwalificatie voor een specifieke branche en het toerusten van jongeren zonder werkervaring met werknemersvaardigheden en competenties wordt in kwalitatieve zin ook aan dit onderdeel bijgedragen. Noordoost Brabant Met de focus op kansrijke beroepen en sectoren en de daarin ontwikkelde sectorplannen krijgt dit thema veel aandacht. Daarnaast wordt met de Stimuleringsregeling 5* Werkt! Zaait en Oogst initiatieven die op dit thema gericht zijn ondersteund, zoals: Dagopleiding procestechniek; ca 30 leerlingen (onderdeel actieplan agro & food) Start van DUO Elektro / leerbanen in de installatietechniek; ca 20 leerlingen; Start van Horizon Technisch Vakmanschap / Alternatieve plekken bebouwde omgeving; ca 160 leerlingen hebben op een alternatieve leerplek gewerkt; Voorbereidingen voor Wijkleerbedrijf; ca. 12 leerlingen; Efficiënte personeelsvoorziening in de ICT. Eind 2013 hebben ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost- Brabant AgriFood Capital gelanceerd met de ambitie om in 2020 topregio in Agrifood te zijn. People is naast Innovation, Business en Basics één van de vier hoofdpijlers onder deze ambitie. Het arbeidsmarktprogramma 5* Noordoost Brabant Werkt! vormt de people-lijn van AgriFood Capital. Redesign van het werkveld De arbeidsmarkt en haar infrastructuur bevinden zich in een overgangsperiode: bewegingen als: - Focus op eigen kracht van inwoners en werkgevers;

5 - Kanteling met werkgevers in de lead; - Herinrichting van de sociale infrastructuur (transities sociale domein, regionaal werkbedrijf); - Centrale positie van de arbeidsmarktregio. Dit vergt een redesign van het regionale arbeidsmarktbeleid, waar we als 5* Noordoost Brabant Werkt! volop in meekoersen. Zuidoost Brabant De insteek hierbij is sectoraal. Binnen het RAP is gekozen voor vijf prioritaire sectoren te weten High Tech Systems, Automotive, Food, Bouw en Zorg. a. Brainport Employability in de Maakindustrie/ Brainport Industrial College: hoofddoel is het beter krijgen van meer gekwalificeerd personeel door het versterken van de bedrijfsdeelname aan de regionale onderwijsinfrastructuur. Dat moet blijken uit drie zaken: de groei van het aantal bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant dat deelneemt aan activiteiten van de SPOMM en Brainport Industries van 35 naar 65 uiterlijk per (1n 2013 was er al sprake van een groei van 35 naar 50 bedrijven). Toename van de instroom van leerlingen metaal op MBO niveau van 130 naar 250 in 2015 (in 2013 was er sprake van een stijging van 130 naar 159). Een loket voor alle dienstverlening via het Brainport Industry College (BIC) (hier zullen alle activiteiten richting instroom, doorstroom en uitstroom samenkomen). Voor alle uitgestudeerde vakmensen (MBO 3/4 en HBO) is thans werk in deze branches. In 2014 moeten stappen gezet worden als het gaat om van werk naar werk constructies en instroom van doelgroepen. b. Food4Future 4.0 Food & Freshlab: doel voldoende instroom van goed geschoolde arbeidskrachten op alle niveaus. Men wil dit bereiken door het enthousiasmeren van basisschool- en VMBO-leerlingen en hun ouders voor een carrière in de foodindustrie. Hiertoe geeft het FCP in de periode t/m voorlichting op 110 scholen en bereikt daarbij 300 leerlingen. c. Zorgvakschool; is nog in voorbereiding. Gezamenlijke ROC s Actielijn stage- en leerbanen; er is een eerste probleemanalyse gemaakt met de volgende vervolgacties: uniforme dataverzameling van leerlingenstromen Brabantse MBO-instellingen Interactie tussen bedrijfsleven en MBO-instellingen om het knelpunt van stage en leerbanen op de agenda te zetten en per sector te komen tot nieuwe strategische allianties. Actielijn Beroepen van Morgen/werkateliers; 5 werkateliers (Zorg, Agro&Food, Logistiek, Maintenance/Biobased Economy en High Tech Systems) met een Brabant brede vertegenwoordiging van bedrijfsleven en MBO-docenten. Werkatelier Zorg: De startsessie en eerste inhoudelijke bijeenkomst van het werkatelier Zorg heeft plaatsgevonden in januari en februari De tweede en derde bijeenkomst is gepland (april en mei). Het leerproces in dit werkatelier heeft impact op de andere werkateliers ( lessons learned ).

6 Werkatelier Logistiek: De kick off wordt in maart verwacht. De opzet en (potentiële) samenstelling ervan is klaar. Het werkatelier Logistiek is verankerd in het arbeidsmarktbeleid van Midden-Brabant Werkatelier Agrofood: de kick off wordt in maart verwacht. De opzet en (potentiële) samenstelling ervan is klaar. De werkateliers Maintenance/Biobased Economy en High Tech Systems starten naar verwachting in mei/juni. Er is voortvarend ingezet op beide actielijnen. Het opzetten en inrichten van de werkateliers is meer weerbarstig gebleken, dan aanvankelijk verwacht. De kickoff van de werkateliers is daarmee vertraagd. Het is niet gelukt om in 2013 de werkateliers te starten. Kwantitatieve resultaten Brabantse Techniekplatforms voor PS Platform Promotie Techniek Midden-Brabant (PPTMB) leerlingen scholen bereikte bedrijven/netwerken PO VO MBO HBO 7 12 Techniek = Troef leerlingen scholen PO VO MBO HBO bereikte bedrijven/netwerken TechXperience leerlingen scholen PO VO MBO HBO bereikte bedrijven/netwerken Technific leerlingen scholen PO/BSO VO MBO HBO/WO bereikte bedrijven/netwerken

7 Tune Techniek Rapportage met legitieme reden nog niet ontvangen. Aanname voor gedaan: leerlingen, 123 scholen en 200 bedrijven Nieuwe arrangementen arbeidsmobiliteit Regio West Brabant Met ACE/Transfercentrum geeft de regio inhoud aan een regionale arbeidsmobiliteit, waarbij werken van werk naar werk worden geholpen. Een netwerk van lidbedrijven, deelt vacatures en dreigende ontslagen en een netwerk van dienstverleners zorgt voor een optimale transfer. Ook worden vele netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die ten doel hebben de bedrijven kring uit te bereiden, kennis te delen en soms tot daadwerkelijke bemiddeling te komen. Er zijn 53 plaatsingen (van werk naar werk) op de Gouden Lijst gerealiseerd. Regio Midden Brabant Geen specifieke acties op dit thema. Noordoost Brabant Er wordt gewerkt aan de opzet van een mobiliteitscentrum (onderdeel van actieplan agro en food); inmiddels is ervoor gekozen dit breder te trekken: in de eerste helft van 2014 wordt een actieplan opgesteld voor arbeidsmobiliteit overkoepelend voor alle speerpuntsectoren. Er zijn 3 mobiliteitsprojecten via de stimuleringsregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst ondersteund, namelijk 1. PDC Boxtel / 2. Vorstengrafdonk Werkt en 3. Stagebureau Land van Cuijk / Noordelijke Maasvallei. Resultaten zijn onder meer: Digitaal arbeidsmarktportaal voor 70 werkgevers PDC Boxtel Digitaal portaal voor bij elkaar brengen vraag en aanbod banen en stages van 15 werkgevers bedrijventerrein Vorstengrafdonk Stagebureau Land van Cuijk / Noordelijke Maasvallei: website in voorbereiding en 50 bedrijven bezocht. len personen dat van werk naar werk is gestroomd kan op dit moment alleen voor PDC Boxtel / worden aangeven: 9 mensen van werk naar werk en 3 mensen collegiale in- en uitleen. Zuidoost Brabant a. Stimuleringsfonds bouw in de regio Helmond/Peelland- Stifo (in voorbereiding): doel is het voor de sector noodzakelijk opleidingsvolume in de Arbeidsmarkt Regio Helmond/ Peelland aan jonge vakmensen te handhaven (behoud vakmanschap) door bij aanbestedingen een percentage van de aanneemsom te reserveren voor de inzet van leerlingen (Social Return on Investment SROI). b. Werkzekerheid/Matchpoint: doel is het ontwikkelen van het concept Werkzekerheid gericht op het snel vervullen van vacatures en doorstroom van werkzoekenden met geen of een kleine afstand tot de arbeidsmarkt naar ander werk (werk naar werk constructie) en het creëren van werkzekerheid en behoud van vakmanschap in technische sectoren (naast bouw en zorg). Dit concept wordt op

8 haalbaarheid en financiering is een zg. kwartiermakerfase uitgewerkt tot een businessplan. c. Werkgevers aan Zet: zonder een georganiseerd bedrijfsleven als gesprekspartners, die ook over uitvoeringskracht beschikt zijn onze ambities niet te realiseren. Misschien geen nieuw arrangement maar een absolute randvoorwaarde om verder te komen. In 2013 is hierin fors geïnvesteerd met als resultaat: Een sectoroverleg van de vijf prioritaire sectoren uit onze regio Vijf sectorale uitvoeringsplannnen. Het programma Op weg naar werkzekerheid Een strategisch HRM overleg van directeuren HRM grote bedrijven en sectoren. Een stichting en uitvoeringsorganisatie RAP/Werkgevers. Iedereen doet mee/social inclusive Regio West Brabant Met de aanpak van het programma West Brabant Werkt en Pakt door zijn in er in totaal 209 van een uitkering naar werk geleid en 53 van werk naar werk en hebben 16 kandidaten een beroep op het scholingsfonds gedaan om hun scholing in zorg, groen of techniek te financieren. Regio Midden Brabant Het Stimuleringsfonds Ondernemersakkoord richt zich direct op dit thema. MKB ondernemers kunnen een subsidie aanvragen voor een vernieuwende aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, waarbij het MKB kan worden begeleid bij het opstellen van de aanvraag en het uitwerken van de arbeidsmarkt innovatie. Daarnaast wordt een netwerk (overheid, onderwijs en ondernemers) gefaciliteerd dat gericht is op het van elkaar leren en samenwerking gericht op een meer inclusieve arbeidsmarkt. Er zijn 33 bedrijven betrokken bij het Ondernemersakkoord. In totaal zijn in de tweede helft van afgelopen jaar 8 aanvragen ingediend (3 van deze aanvragen zijn toegekend, 4 afgewezen en 1 aanvraag is nog in behandeling; de drie toegekende aanvragen betreffen 44 te realiseren werkplekken). Noordoost Brabant Dit thema wordt door de regio opgepakt via de actielijnen Iedereen Doet Mee en Kwetsbare jongeren in de boot. Ook deze actielijnen worden vanuit de 4 speerpunt sectoren ingevuld. Zo wordt binnen het actieplan Argo & Food instroomarrangementen ontwikkeld om werklozen door een opleidingstraject aan een MBO-2 diploma te helpen (begin 2014 meer uitsluitsel over daadwerkelijke uitvoering, afhankelijk van participatie door bedrijven en gemeenten en bijdrage vanuit 5* Noordoost-Brabant Werkt!). Ook wordt een pilot Werken naar Vermogen in samenwerking met Locus, IBN en ROC De Leijgraaf uitgewerkt (afronding gepland begin 2014).Binnen het sectorplan techniek werden in Land van Cuijk kandidaten uit de bijstand toegevoegd aan de BOL opleiding procestechniek, waarmee ze worden opgeleid tot niveau 2. Zij krijgen extra begeleiding van een oudere ervaren werknemer uit het bedrijf.

9 Zuidoost Brabant a. Werkcheque+: bestaat uit twee onderdelen met beide de bedoeling dat burgers de regie over hun arbeidsmarktperspectief in handen nemen. Een voor mensen van 27 jaar of jonger die een WW of WWB uitkering hebben en een regeling voor mensen die ouder zijn dan 45 jaar met een WW uitkering. Binnenkort worden de regelingen afgesloten, want het budget is op. b. Leren verankerd in de wijk: doel is het ontwikkelen van een opleidings- en begeleidingsstructuur, waarbij gekoppeld Wijksteunpunten, zorg en welzijn dicht bij huis wordt verankerd voor mensen met een Zorgzwaartepakket 1 t/m 4. Taakstelling instroom van 30 werkloze (met of zonder uitkering) wijkbewoners in een leerwerkplek conform deze methodiek voor In 2013 zijn 11 mensen alle jonger dan 27 jaar met dit Traject begonnen. c. Road 2 Work: dit is een eigen opleidingsvoorziening voor de Infrabranche in Zuidoost-Nederland. Bedoeling was jaarlijkse instroom van 75 mensen uit het granieten bestand in de infrabranche (opleiding grondwerker en monteur). Zowel mensen uit de regio Helmond/Peelland als uit Noord- en Midden-Limburg zijn ingestroomd. Het project is formeel afgerond. Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO) De activiteiten van BESO hebben zich in 2013 geconcentreerd rond twee speerpunten: 1. Sensibilisering van Brabantse werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief werkgeverschap). 2. Empowerment van Brabantse werkgevers op het thema inclusief werkgeverschap door de ontwikkeling en implementatie van een digitale toolkit die werkgevers beter toerust om onder eigen regie werkzoekenden uit de diverse doelgroepen in dienst te nemen en te houden. De provinciebrede sensibiliseringsacties hebben vorm gekregen door een vernieuwde strategische positionering van het communicatiebeleid dat vervolgens is vertaald naar een nieuwe website en communicatie acties via social media en de communicatiekanalen van de samenwerkingspartners van BESO (Provincie Noord-Brabant, BZW, MKB-Brabant/Zeeland, FNV, Kamers van Koophandel, Actieplan Groei!, Gemeente Den Bosch, ReflecT (Tilburg University) en Wissenraet Van Spaendonck). Deze samenwerkingspartners zijn met ingang van 2013 allen vertegenwoordigd in de Raad van Advies BESO. De prijs voor de Brabantse ondernemer met een maatschappelijk hart is in november 2013 door gedeputeerde Pauli uitgereikt aan Dutax Reizen in Hooge Zwaluwe. Ten behoeve van de ontwikkeling van de digitale toolkit is begin 2013 een webenquête uitgezet onder ruim werkgevers in Midden-Brabant, gevolgd door 45 verdiepende interviews. De resultaten zijn, samen met inzichten uit eerder onderzoek en praktijkervaring, de basis geweest voor de digitale toolkit die eind 2013 in concept is opgeleverd. Er zijn in 2013 ruim 60 ondernemers rechstreeks geadviseerd. Tot slot levert BESO een bestuurslid voor de Stichting Servicepunt Social Return Brabant en is vanuit BESO deelgenomen aan diverse bijeenkomsten en symposia op het thema inclusief werkgeverschap.

10 Arbeidsmigratie/ regio branding Regio West Brabant Er is opdracht gegeven om te komen tot een digitaal infopunt voor arbeidsmigranten, waardoor zij zich makkelijker in de regio kunnen vestigen. In dit punt komt een sociale kaart per gemeente (waaronder arbeidsmarkt), maar ook wonen. Regio Midden Brabant Er zijn geen specifieke acties opgezet rond dit thema. Noordoost Brabant In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar Buitenlandse Arbeidsmigranten. Het blijkt lastig om (actuele) cijfers boven tafel te krijgen over het aantal buitenlandse arbeidsmigranten. Volgens het onderzoek (berekening Van der Heijden) zijn in de regio Noordoost Brabant in MOE-landers (uit Midden- en Oost-Europa) werkzaam. Van de regio s Noordoost- Brabant zijn geen cijfers bekend over vraag en aanwezigheid van kenniswerkers. Alleen in het stadsgewest s-hertogenbosch wonen kenniswerkers. Beleid moet nog worden ontwikkeld. Zuidoost Brabant Hierover zijn geen activiteiten in Aan de Slag opgenomen. Deze materie valt in deze regio onder verantwoordelijkheid van Brainport Development, het Project Brainport Talent Center hebben ontwikkeld.

Bijlage: Stoplichtpresentatie voortgang van de uitvoering van het Brabants arbeidsmarktbeleid 2013

Bijlage: Stoplichtpresentatie voortgang van de uitvoering van het Brabants arbeidsmarktbeleid 2013 Bijlage: Stoplichtpresentatie voortgang van de uitvoering van het Brabants arbeidsmarktbeleid 2013 De uitwerking van het Provinciale arbeidsmarktbeleid loopt langs de volgende drie lijnen: 1. De basis

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

MKB Eindhoven in 2013

MKB Eindhoven in 2013 MKB Eindhoven in 2013 Sterker en sneller door krachtenbundeling 04 december 2013 Jaarpresentatie 1 MKB Eindhoven Maakt zich sterk voor meer dan 3.000 ondernemers in midden- en kleinbedrijf Geeft stem aan

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Uitvoeringsplan 2014. Onderdeel van het ARBEIDSMARKTPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

Uitvoeringsplan 2014. Onderdeel van het ARBEIDSMARKTPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! Uitvoeringsplan 2014 Onderdeel van het ARBEIDSMARKTPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Aanjaagteam 5* Noordoost Brabant Werkt! Véronique Scharenborg, Karin van Meer, Emine Yildirim

Nadere informatie

Programma uur Inloop

Programma uur Inloop Programma 19.30 19.40 uur Inloop 19.40 19.50 uur Welkom en introductie, door Dennis Straat 19.50 20.20 uur De strategische agenda werkgelegenheid, door Christian Verberne en Lodewijk Kleijn 20.20 20.30

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013

Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Bijlage 5 Ontwikkeling sectortafels regio Rijnmond juni 2013 Inhoud 1. Helderheid over het doel en beoogde resultaat van de sectortafels. 2. Keuze van de sectoren waarvoor deze sectortafels worden opgericht.;

Nadere informatie

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren!

Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing. Bied ruimte om op topniveau te presteren! Maak van Brabant een proeftuin voor de arbeidsmarktvernieuwing Bied ruimte om op topniveau te presteren! Brabant loopt voorop. Als innovatieve regio willen we tot de Europese top horen. Dat ligt binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Karin van Meer, programmamanager Hans Richters, projectleider Leren en Werken Henny Ketelaar, coördinator Talent en Loopbaan De arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer Centrale afspraken en de regionale uitvoering In onderstaande inventarisatie zijn de afspraken in de belangrijkste technische sectorplannen geïnventariseerd op basis van de uitgangspunten die de FNV had

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA * Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA * Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID

STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer mr.dr. L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 z509 LK DEN HAAG T 070-3 499 577 E info@stvda.nl www.stvda.nl

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom Nut en noodzaak van eportfolio s Welkom Wat is een eportfolio? Even voorstellen Projectleiders Marius Monen (Brainport Development) en Maartje Geenen (Provincie Limburg). Project met subsidie van Pieken

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL NOORD & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Van en voor de regionale foodbedrijven. Enschede, 14 mei 2009

Van en voor de regionale foodbedrijven. Enschede, 14 mei 2009 Van en voor de regionale foodbedrijven Enschede, 14 mei 2009 Programma 16.45 uur: Opening en schets ontwikkelingen door Robert Zandstra 17.00 uur: Achtergrond, organisatiestructuur, financiering, werkwijze

Nadere informatie

PRESENTATIE PHOENIX... Omdat ervaring werkt!

PRESENTATIE PHOENIX... Omdat ervaring werkt! PRESENTATIE PHOENIX.. Omdat ervaring werkt! bedrijfsfilosofie KLANTGERICH T INNOVATIEF kennis en kunde ontwikkelingen kunnen voorzien doorgaande samenwerking handelen naar toekomst maatwerk vernieuwend

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032

BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Hulp aan ondernemers bij economische crisis uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200900381 Lbr. 09/032 bijlage(n)

Nadere informatie

Sectorplan Transport & Logistiek 1

Sectorplan Transport & Logistiek 1 Sectorplan Transport & Logistiek 1 Stand van zaken Q4 2015 en vooruitblik 29 februari 2016 Inhoud Algemeen Stand van zaken projecten Instroom Mobiliteit Duurzame Inzetbaarheid 2 Algemeen Twee maatregelen

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo

De mismatch te lijf. Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo De mismatch te lijf Resultaten mini-conferentie op 25 september in ROC van Twente te Hengelo Inhoud presentatie Deelnemers: ondernemers, uitzendbureau s, gemeenten, UWV, regio Twente, West-Brabant, Zuidwest-

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas

gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas AAN: VAN: CC: BETREFT: gemeente Nijmegen, t.a.v. Najda Azzougarh UWV WERKbedrijf Nijmegen, Peter Slaats en Alex Thomas André van Ginkel en Ben Penterman (gemeente Nijmegen) Marian Eijkemans en Bärbel Boselie

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt

Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt pagina 1 van 5 Klik hier als u deze nieuwsbrief niet goed ziet. OKTOBER 2016 Regionaal netwerk heeft de toekomst op de arbeidsmarkt Een haperende arbeidsmarkt wordt gezien als de achilleshiel van de economie.

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 2017 Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 22 FEBRUARI 2017 RAADSBIJEENKOMST JEUGDWERKLOOSHEID Verantwoording Voor de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Ede op 22 februari 2017 zijn vijf

Nadere informatie

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016

SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 SAMENWERKINGSARRANGEMENT LANDSDEEL ZUIDOOST & PLATFORM BÈTA TECHNIEK 2014-2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom!

Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden. Welkom! Kennis & Cash voor werkgevers! Inventarisatie van jeugdsubsidies en hun dwarsverbanden Welkom! Informatie voor jeugdsubsidies en -regelingen Er zijn heel wat subsidies /regelingen op het gebied van: Opleiding

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting

Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Analyse integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland Samenvatting Versie 28 november 2012 In opdracht van de Brainport 2020-commissie Samenvatting Brainport 2020 heeft de ambitie om Zuidoost-Nederland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Voorkomen voortijdig school verlaten van studenten in de bouwsector

gemeente Eindhoven Voorkomen voortijdig school verlaten van studenten in de bouwsector gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00575 Beslisdatum B&W 26 maart 2013 Dossiernummer 13.13.103 (2.7.1) Raadsvragen Van het raadslid dhr. H. Bouteibi (PvdA) over Studenten in de bouwsector Voorkomen voortijdig

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

De oogst van Noordoost Brabant Werkt!

De oogst van Noordoost Brabant Werkt! De oogst van Noordoost Brabant Werkt! 2013-2015 De juiste persoon op de juiste plek in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant Noordoost Brabant Werkt! is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 -

Uitgesplitst/doelgroep Gerealiseerd Prognose 2017 Gerealiseerd % Werkenden/NUGger ,0% Niet-werkenden ,0% Anders 11 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 217 maart DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Gerealiseerd Prognose 217 Gerealiseerd % Aanmeldingen 149 4 37,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Aan het werk! #1/2016-2017

Aan het werk! #1/2016-2017 Aan het werk! #1/2016-2017 De Partcipatiewet is een feit! Nu gaat het om de uitvoering. Daar hebben wij u als werkgever bij nodig. Want u hebt, samen met gemeenten en overheid, de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk

De Banenafspraak. lessons learned in de praktijk De Banenafspraak Sinds 2015 werkt het bedrijfsleven actief aan de Banenafspraak, waarbij invulling wordt gegeven aan 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking in 2026. Het bedrijfsleven

Nadere informatie

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen

Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe. Attractief winkelgebied Winkelen 2014-01-17 Doelstellingen aanvalsplan werk en economie voor het jaar 2014 Meer innovatie Actiepunt Doel Activiteiten Gewenst resultaat Het Nieuwe Attractief winkelgebied Winkelen aanbieden. Gelderland

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP)

Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) Cofinanciering Innovatiesprong Twente (ISP) De Agenda van Twente is een tienjarig investeringsprogramma van de veertien Twentse gemeenten. Hoofddoel is het versterken van de Twentse economie. Hiervoor

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital

Inspirerende sessie Brainport Network Kapitaal tijdens High Tech Capital A.van Beerendonk Van: Brainport Network Verzonden: woensdag 1 juni 2016 15:08 Aan: M Wolfs Onderwerp: Nieuwsbrief Brainport Network Mei Klik hier als u deze nieuwsbrief niet

Nadere informatie

T WERKTVERBAND SAMEN STERK VOOR KWETSBARE JONGEREN VSO, PRO EN MBO 1&2

T WERKTVERBAND SAMEN STERK VOOR KWETSBARE JONGEREN VSO, PRO EN MBO 1&2 T WERKTVERBAND SAMEN STERK VOOR KWETSBARE JONGEREN VSO, PRO EN MBO 1&2 Excellente arbeidsmarkt Noordoost Brabant Speerpuntsectoren Agro & Food Bob Hutten Zorg & Welzijn Hanneke Wouters Techniek Willem

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Thema Economie. Raadssessie bij Brabant Engineering

Thema Economie. Raadssessie bij Brabant Engineering Thema Economie Raadssessie 22-2-2016 bij Brabant Engineering Agenda 19.30 Welkom, de heer Van der Laak van Brabant Engineering 19.40 Toelichting regionale samenwerking, burgemeester Van Aert 19.50 Toelichting

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS

INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT vrijdag 7 oktober 2011 Cees Schoenmakers / Directeur CKO / Voorzitter LOS INTERSECTORALE MOBILITEIT Individueel of collectief regelen? Intersectorale mobiliteit vanuit twee standpunten

Nadere informatie

Regionaal beleid SROI Twente

Regionaal beleid SROI Twente Regionaal beleid SROI Twente Marktdag aanbesteden Twente 7 april 2016 joop.wikkerink@hengelo.nl Wat is SROI Stellen van sociale voorwaarden om werkgelegenheid bevorderen Doelgroepen met afstand tot de

Nadere informatie

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren

BESLUITNOTA. Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk. Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren BESLUITNOTA Sluitende aanpak jongeren naar startkwalificatie en werk Regio Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren Aan : Bestuurlijk overleg: gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Haren en Slochteren provincie

Nadere informatie

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt

Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Raadsinformatiebrief Onderwerp De actuele stand van zaken op onze regionale arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit in De Kempen Sectoren Voor de ongeveer 34.000 banen tellende arbeidsmarkt van

Nadere informatie

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL

BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL BRANCHEPOOLS BIJ VELUWEPORTAAL: SAMEN WERKEN AAN EFFECTIEVER GEBRUIK ARBEIDSPOTENTIEEL SAMENVATTING LAURA VAN LEEUWEN SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID ZWOLLE, NOVEMBER 2014

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Opinieronde / peiling

Opinieronde / peiling Aan de Raad OPINIE Made, 16 september 2014 Regnr.: 14int03381 Aan de commissie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Datum vergadering: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Agendapunt

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN

OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN OPLEGNOTITIE ECONOMISCHE AGENDA DE BEVELANDEN Aan : Kerngroep De Bevelanden Van : Werkgroep Werken Datum : 11-10-2016 Onderwerp : Economische agenda De Bevelanden In het najaar van 2014 heeft het Bestuurlijk

Nadere informatie