Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013"

Transcriptie

1 Verantwoording Brabants Arbeidsmarktakkoord 2013 Ontzorgen MKB/gecoördineerde werkgeversbenadering/sociale Innovatie Regio West Brabant De regio heeft een regisseur aangesteld die een inventarisatie heeft gemaakt van alle wensen en verwachtingen t.a.v. dit thema van de overheidspartners, sectorgroepen en werkgevers. Hieruit blijkt dat de subregio s volop bezig zijn, zij hebben veel kennis over de daar gevestigde werkgevers en onderhouden dit netwerk. Wel is er behoefte gebleken aan een overkoepelend overleg waar regionale onderwerpen aan bod komen, zoals grote faillissementen e.d. In december is er een 2-daagse werkconferentie geweest wat geresulteerd heeft in de volgende afspraken: 1 aanspreekpunt werkgevers, oplevering regionaal marktbewerkingsplan, oplevering uitwerken uitstroom, oplevering productportfolio (menukaart), oplevering registratiesysteem, oplevering Tenslotte zijn er 6 thema bijeenkomsten georganiseerd om de deskundigheid van de samenwerkende partners te bevorderen. Regio Midden Brabant De gemeenten Tilburg, Waalwijk, Loon op Zand en Heusden werken samen met het UWV en de Dyamantgroep aan gecoördineerde werkgevers dienstverlening. Op dit moment is de focus op onderlinge integrale samenwerking, in 2014 moet die samenwerking ook extern worden uitgedragen middels o.m. branding. De dienstverlening vanuit het werkgeversteam bestaat voornamelijk uit het invullen van vacatures middels directe bemiddeling, leerwerkarrangementen en cursussen. Bedrijfsbezoeken worden sinds juli 2013 gemonitord in het CRM Leren&Werken. In de tweede helft van 2013 zijn er ca 600 bedrijfsbezoeken afgelegd door de accountmanagers. Noordoost Brabant Met het uitvoeren van actieplannen, op maat geschreven voor de vier verschillende speerpuntsectoren waarvoor de regiowerkt, wil men het verschil maken. De speerpuntsectoren zijn agro & food, zorg, techniek en services. De uitdagingen in deze sectoren zijn diffuus en divers. Iedere sector maakt onder aansturing van een kartrekker uit het bedrijfsleven en met input van alle partners de komende tijd een actieplan. Dit plan geeft een analyse en beschrijving welke activiteiten en oplossingen nodig zijn voor een goed werkende arbeidsmarkt. Zuidoost Brabant - Helmond stagestad: het doel is in de periode en pilotprojecten in de sectoren Machinebouw, Metaal, Food, Textiel en Automotive te ontwikkelen gericht

2 op een verbeterde samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen op terrein van stages, praktijkopdrachten, advieswerk en contractonderzoek. In 2013 zijn 60 projecten gezamenlijk ontwikkeld. - Vacaturecafé 2013: Het concept Vacaturecafé is gericht op het snel vervullen van vacatures op lbo/mbo-niveau van (kleine) bedrijven en het daarbij vormen van een helpdesk voor deze bedrijven. Hiertoe werden in het jaar 2013 vijf vacaturecafés georganiseerd door MKB Eindhoven in de regio Eindhoven, met de volgende resultaten bezoekers daarnaast nog cv s per mail (tussen de vacaturecafés in) 463 Vacatures tijdens de cafés van 132 werkgevers 202 matches (>20 uur, minimaal een half jaar) Laatste café van 2013 uitgebreid met 7 workshops ism partners (o.a. FNV) voor werkzoekenden om hen te faciliteren bij het succesvol solliciteren. - Werkzoekenden aan zet: Daarbij worden branchegewijs via accountmanagers vacatures opgehaald en werkgevers ondersteuning bij verhelderen van hun exacte vraag. Dit wordt vastgelegd in een crm-systeem. In hetzelfde systeem wordt een bestand van geschikte werkzoekenden (werkend, werkloos en zzp ers) opgebouwd. Dit gebeurt o.a. door het (meestal kosteloos) aanmaken van e-portfolio s. Werkgeversgeleding Exelleren in Brabant: hoofddoelstelling is minimaal 150 mkb - bedrijven persoonlijk advies op maat van het bedrijf krijgen over de wijze waarop (verdere) ontwikkeling van de leercultuur in hun bedrijf gestalte kan krijgen met name door te investeren in leren op de werkplek, en 800 medewerkers een persoonlijk ontwikkeltraject ontvangen. Belangrijk kenmerk van het succes van de formule van Excelleren.nu is betrokkenheid van ketenpartners: Werkgeverskoepels, kenniscentra, brancheorganisaties en O&O fondsen. Daarom is bij de start van het project veel aandacht besteed aan het samenbrengen van deze partijen. Het bleek helaas te ambitieus om binnen deze periode tot finale afspraken te komen. Hier speelde diverse factoren een rol. De totstandkoming van Sectorplannen, het Techniekpact, de uitkomst van CAO-onderhandelingen en de effecten van de crisis. Hierdoor kon een aantal partijen het commitment voor Excelleren in Brabant, ondanks hun enthousiasme pas laat formaliseren. November 2013 is het project excelleren formeel van start gegaan. In de voorliggende periode zijn diverse bedrijven benaderd om te participeren. Op basis van de randvoorwaarden van het project is, in een aantal sectoren, door bedrijven gekozen om een start naar 2014 te verschuiven (m.n. de mogelijkheden om via de sectorale scholingsmiddelen de cofinanciering mede in te kunnen vullen speelt hierin een rol). Per sector zijn deze middelen anders ingevuld en we zien dan ook dat m.n. daar waar het gaat om een cultuur verandering, waarbij management direct onderdeel is van het veranderproces er binnen de sector bouw wel een aanvraag gedaan is voor een aantal trajecten. Dit gecombineerd met het startmoment van excelleren Brabant maakt dat de beoogde resultaten voor 2013 niet realiseerbaar zijn gebleken. Mede omdat het tijdvak waarin de bedrijven van inventarisatie naar aanvraag komen doorgaans een periode van 8 tot 12 weken beslaat. De verwachting is dan ook dat de achterstand die is opgelopen in 2013 in 2014 en 2015 zal worden ingelopen.

3 Werknemersgeleding Drie deelprojecten zijn in november 2012 opgestart. Omdat in juni 2013 definitief helder was of alle projecten op de beschreven wijze doorgang konden vinden, is een aantal activiteiten later opgestart. Ondanks het feit dat de projecten hun eigen dynamiek en eigen werkwijze hebben, blijkt uit alle 3 projectenonderdelen dat gezamenlijk optrekken essentieel is. Vandaar dat FNV vakcentrale regelmatig tussentijds verbindingen legt om de samenwerking en co creatie tussen de projecten te bevorderen en overlap te voorkomen. 1. De onderneming = werkgever én werknemer: doel is 15 ondernemingen zijn via de ondernemingsraden gestart met projecten sociale innovatie die aansluiten bij behoefte en mogelijkheden van het bedrijf. In 2013 zijn in totaal 300 mensen van speciaal daarvoor ontwikkeld informatie materiaal voorzien en is uit marktonderzoek in de regio Zuidoost Brabant blijkt dat de klantvraag latent aanwezig is. De temperatuur van sociale innovatie bij verschillende ondernemingsraden en kaderleden is gemeten. Vier interviews zijn uitgevoerd: met de OR van Delicia (Tilburg), SCA (Gennep), Bosch (Boxtel), Cofely (Breda) en Daf (Eindhoven). Het verslag biedt grondslag voor bruikbare gesprekskaart voor ondernemingsraden in het algemeen. In 2014 zal het traject bij 5 bedrijven starten. 2. Duurzaam marktgedrag Een innovatief plan om tot een duurzaam marktgedrag in de metaalsector te komen. Binnen deze ketenaanpak die start in de regio Brainport staan begrippen als samenwerking tussen bedrijven, innovatie en flexibiliteit én de sociale aspecten die hierbij horen centraal. Het ontwerp en uitvoering van een code wordt het eerste concrete vehikel van een duurzaam marktgedrag in de metaal. de eerste resultaten en bevindingen: de behoefte aan een code is aanwezig in de regio Zuidoost Brabant. collegetours met 3 bijeenkomsten in het Evoluon, totaal 350 deelnemers veel PR en publiciteit formering van werkgroepjes die ideeën rondom code verder uitwerken de basis is gelegd voor betere verbindingen, een verbeterd vertrouwen, en een netwerk / infrastructuur om te komen tot een code DMM. 3. Ondernemen doe je niet alleen!: in dit project worden ervaren zelfstandige professionals aan startende ondernemers gekoppeld. resultaten: eerste training voor ervaren zzp ers heeft plaatsgevonden; er zijn nu 15 ervaren zzp ers die startende zzp ers kunnen coachen. er zijn nu 45 startende zzp ers gematcht en zij worden nu gecoacht. er hebben nu in totaal 100 startende zzp ers belangstelling getoond, 80 aangemeld. er hebben nu in totaal 80 ervaren zzp ers belangstelling getoond, 60 daarvan hebben zich daadwerkelijk aangemeld. Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO), zie onder Iedereen doet mee/social inclusive. Ambassadeursnetwerk Sociale Innovatie

4 Ambassadeursnetwerk Sociale Innovatie: de provincie heeft een absaadeursnetwerk opgebouwd van 15 ondernemers die zelf met behulp van de subsidie uit het OP-Zuid Sociale Innovatie binnen hun bedrijf hebben geïmplementeerd. De ambassadeurs doen hun verhaal voor andere ondernemers om hen van belang van deze aanpak te overtuigen. De provincie faciliteert hen daarbij. Dit net werk zal dit jaar worden uitgebreid met ambassadeurs inclusief ondernemerschap. Voldoende kwalitatieve instroom in sterke Brabantse clusters Regio West Brabant De regio werkt met een goudenlijst van kansrijke beroepen. Dit heeft 209 plaatsingen opgeleverd (planning was 200) Daarnaast zijn er vele lokale- en sectorale initiatieven ondersteund, die als doel hebben om mensen op vacatures geplaatst te krijgen. Dit zijn activiteiten die gericht zijn op advies, scholing, begeleiding en tot enkele honderden plaatsingen hebben geleid. Regio Midden Brabant Er is een haalbaarheidsonderzoek naar aangepaste leerprogramma s gestart dat aansluit op de speerpuntsectoren. Daarnaast is arbeidsmarktoriëntatie uitgevoerd. De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt is een doelstelling van het onderzoek. Schoolverlaters en WWB cliënten zijn belangrijke doelgroepen voor het vervolg. Door middel van het opleiden van jongeren zonder startkwalificatie voor een specifieke branche en het toerusten van jongeren zonder werkervaring met werknemersvaardigheden en competenties wordt in kwalitatieve zin ook aan dit onderdeel bijgedragen. Noordoost Brabant Met de focus op kansrijke beroepen en sectoren en de daarin ontwikkelde sectorplannen krijgt dit thema veel aandacht. Daarnaast wordt met de Stimuleringsregeling 5* Werkt! Zaait en Oogst initiatieven die op dit thema gericht zijn ondersteund, zoals: Dagopleiding procestechniek; ca 30 leerlingen (onderdeel actieplan agro & food) Start van DUO Elektro / leerbanen in de installatietechniek; ca 20 leerlingen; Start van Horizon Technisch Vakmanschap / Alternatieve plekken bebouwde omgeving; ca 160 leerlingen hebben op een alternatieve leerplek gewerkt; Voorbereidingen voor Wijkleerbedrijf; ca. 12 leerlingen; Efficiënte personeelsvoorziening in de ICT. Eind 2013 hebben ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de regio Noordoost- Brabant AgriFood Capital gelanceerd met de ambitie om in 2020 topregio in Agrifood te zijn. People is naast Innovation, Business en Basics één van de vier hoofdpijlers onder deze ambitie. Het arbeidsmarktprogramma 5* Noordoost Brabant Werkt! vormt de people-lijn van AgriFood Capital. Redesign van het werkveld De arbeidsmarkt en haar infrastructuur bevinden zich in een overgangsperiode: bewegingen als: - Focus op eigen kracht van inwoners en werkgevers;

5 - Kanteling met werkgevers in de lead; - Herinrichting van de sociale infrastructuur (transities sociale domein, regionaal werkbedrijf); - Centrale positie van de arbeidsmarktregio. Dit vergt een redesign van het regionale arbeidsmarktbeleid, waar we als 5* Noordoost Brabant Werkt! volop in meekoersen. Zuidoost Brabant De insteek hierbij is sectoraal. Binnen het RAP is gekozen voor vijf prioritaire sectoren te weten High Tech Systems, Automotive, Food, Bouw en Zorg. a. Brainport Employability in de Maakindustrie/ Brainport Industrial College: hoofddoel is het beter krijgen van meer gekwalificeerd personeel door het versterken van de bedrijfsdeelname aan de regionale onderwijsinfrastructuur. Dat moet blijken uit drie zaken: de groei van het aantal bedrijven in de regio Zuidoost-Brabant dat deelneemt aan activiteiten van de SPOMM en Brainport Industries van 35 naar 65 uiterlijk per (1n 2013 was er al sprake van een groei van 35 naar 50 bedrijven). Toename van de instroom van leerlingen metaal op MBO niveau van 130 naar 250 in 2015 (in 2013 was er sprake van een stijging van 130 naar 159). Een loket voor alle dienstverlening via het Brainport Industry College (BIC) (hier zullen alle activiteiten richting instroom, doorstroom en uitstroom samenkomen). Voor alle uitgestudeerde vakmensen (MBO 3/4 en HBO) is thans werk in deze branches. In 2014 moeten stappen gezet worden als het gaat om van werk naar werk constructies en instroom van doelgroepen. b. Food4Future 4.0 Food & Freshlab: doel voldoende instroom van goed geschoolde arbeidskrachten op alle niveaus. Men wil dit bereiken door het enthousiasmeren van basisschool- en VMBO-leerlingen en hun ouders voor een carrière in de foodindustrie. Hiertoe geeft het FCP in de periode t/m voorlichting op 110 scholen en bereikt daarbij 300 leerlingen. c. Zorgvakschool; is nog in voorbereiding. Gezamenlijke ROC s Actielijn stage- en leerbanen; er is een eerste probleemanalyse gemaakt met de volgende vervolgacties: uniforme dataverzameling van leerlingenstromen Brabantse MBO-instellingen Interactie tussen bedrijfsleven en MBO-instellingen om het knelpunt van stage en leerbanen op de agenda te zetten en per sector te komen tot nieuwe strategische allianties. Actielijn Beroepen van Morgen/werkateliers; 5 werkateliers (Zorg, Agro&Food, Logistiek, Maintenance/Biobased Economy en High Tech Systems) met een Brabant brede vertegenwoordiging van bedrijfsleven en MBO-docenten. Werkatelier Zorg: De startsessie en eerste inhoudelijke bijeenkomst van het werkatelier Zorg heeft plaatsgevonden in januari en februari De tweede en derde bijeenkomst is gepland (april en mei). Het leerproces in dit werkatelier heeft impact op de andere werkateliers ( lessons learned ).

6 Werkatelier Logistiek: De kick off wordt in maart verwacht. De opzet en (potentiële) samenstelling ervan is klaar. Het werkatelier Logistiek is verankerd in het arbeidsmarktbeleid van Midden-Brabant Werkatelier Agrofood: de kick off wordt in maart verwacht. De opzet en (potentiële) samenstelling ervan is klaar. De werkateliers Maintenance/Biobased Economy en High Tech Systems starten naar verwachting in mei/juni. Er is voortvarend ingezet op beide actielijnen. Het opzetten en inrichten van de werkateliers is meer weerbarstig gebleken, dan aanvankelijk verwacht. De kickoff van de werkateliers is daarmee vertraagd. Het is niet gelukt om in 2013 de werkateliers te starten. Kwantitatieve resultaten Brabantse Techniekplatforms voor PS Platform Promotie Techniek Midden-Brabant (PPTMB) leerlingen scholen bereikte bedrijven/netwerken PO VO MBO HBO 7 12 Techniek = Troef leerlingen scholen PO VO MBO HBO bereikte bedrijven/netwerken TechXperience leerlingen scholen PO VO MBO HBO bereikte bedrijven/netwerken Technific leerlingen scholen PO/BSO VO MBO HBO/WO bereikte bedrijven/netwerken

7 Tune Techniek Rapportage met legitieme reden nog niet ontvangen. Aanname voor gedaan: leerlingen, 123 scholen en 200 bedrijven Nieuwe arrangementen arbeidsmobiliteit Regio West Brabant Met ACE/Transfercentrum geeft de regio inhoud aan een regionale arbeidsmobiliteit, waarbij werken van werk naar werk worden geholpen. Een netwerk van lidbedrijven, deelt vacatures en dreigende ontslagen en een netwerk van dienstverleners zorgt voor een optimale transfer. Ook worden vele netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die ten doel hebben de bedrijven kring uit te bereiden, kennis te delen en soms tot daadwerkelijke bemiddeling te komen. Er zijn 53 plaatsingen (van werk naar werk) op de Gouden Lijst gerealiseerd. Regio Midden Brabant Geen specifieke acties op dit thema. Noordoost Brabant Er wordt gewerkt aan de opzet van een mobiliteitscentrum (onderdeel van actieplan agro en food); inmiddels is ervoor gekozen dit breder te trekken: in de eerste helft van 2014 wordt een actieplan opgesteld voor arbeidsmobiliteit overkoepelend voor alle speerpuntsectoren. Er zijn 3 mobiliteitsprojecten via de stimuleringsregeling 5* Werkt: Zaait en Oogst ondersteund, namelijk 1. PDC Boxtel / 2. Vorstengrafdonk Werkt en 3. Stagebureau Land van Cuijk / Noordelijke Maasvallei. Resultaten zijn onder meer: Digitaal arbeidsmarktportaal voor 70 werkgevers PDC Boxtel Digitaal portaal voor bij elkaar brengen vraag en aanbod banen en stages van 15 werkgevers bedrijventerrein Vorstengrafdonk Stagebureau Land van Cuijk / Noordelijke Maasvallei: website in voorbereiding en 50 bedrijven bezocht. len personen dat van werk naar werk is gestroomd kan op dit moment alleen voor PDC Boxtel / worden aangeven: 9 mensen van werk naar werk en 3 mensen collegiale in- en uitleen. Zuidoost Brabant a. Stimuleringsfonds bouw in de regio Helmond/Peelland- Stifo (in voorbereiding): doel is het voor de sector noodzakelijk opleidingsvolume in de Arbeidsmarkt Regio Helmond/ Peelland aan jonge vakmensen te handhaven (behoud vakmanschap) door bij aanbestedingen een percentage van de aanneemsom te reserveren voor de inzet van leerlingen (Social Return on Investment SROI). b. Werkzekerheid/Matchpoint: doel is het ontwikkelen van het concept Werkzekerheid gericht op het snel vervullen van vacatures en doorstroom van werkzoekenden met geen of een kleine afstand tot de arbeidsmarkt naar ander werk (werk naar werk constructie) en het creëren van werkzekerheid en behoud van vakmanschap in technische sectoren (naast bouw en zorg). Dit concept wordt op

8 haalbaarheid en financiering is een zg. kwartiermakerfase uitgewerkt tot een businessplan. c. Werkgevers aan Zet: zonder een georganiseerd bedrijfsleven als gesprekspartners, die ook over uitvoeringskracht beschikt zijn onze ambities niet te realiseren. Misschien geen nieuw arrangement maar een absolute randvoorwaarde om verder te komen. In 2013 is hierin fors geïnvesteerd met als resultaat: Een sectoroverleg van de vijf prioritaire sectoren uit onze regio Vijf sectorale uitvoeringsplannnen. Het programma Op weg naar werkzekerheid Een strategisch HRM overleg van directeuren HRM grote bedrijven en sectoren. Een stichting en uitvoeringsorganisatie RAP/Werkgevers. Iedereen doet mee/social inclusive Regio West Brabant Met de aanpak van het programma West Brabant Werkt en Pakt door zijn in er in totaal 209 van een uitkering naar werk geleid en 53 van werk naar werk en hebben 16 kandidaten een beroep op het scholingsfonds gedaan om hun scholing in zorg, groen of techniek te financieren. Regio Midden Brabant Het Stimuleringsfonds Ondernemersakkoord richt zich direct op dit thema. MKB ondernemers kunnen een subsidie aanvragen voor een vernieuwende aanpak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, waarbij het MKB kan worden begeleid bij het opstellen van de aanvraag en het uitwerken van de arbeidsmarkt innovatie. Daarnaast wordt een netwerk (overheid, onderwijs en ondernemers) gefaciliteerd dat gericht is op het van elkaar leren en samenwerking gericht op een meer inclusieve arbeidsmarkt. Er zijn 33 bedrijven betrokken bij het Ondernemersakkoord. In totaal zijn in de tweede helft van afgelopen jaar 8 aanvragen ingediend (3 van deze aanvragen zijn toegekend, 4 afgewezen en 1 aanvraag is nog in behandeling; de drie toegekende aanvragen betreffen 44 te realiseren werkplekken). Noordoost Brabant Dit thema wordt door de regio opgepakt via de actielijnen Iedereen Doet Mee en Kwetsbare jongeren in de boot. Ook deze actielijnen worden vanuit de 4 speerpunt sectoren ingevuld. Zo wordt binnen het actieplan Argo & Food instroomarrangementen ontwikkeld om werklozen door een opleidingstraject aan een MBO-2 diploma te helpen (begin 2014 meer uitsluitsel over daadwerkelijke uitvoering, afhankelijk van participatie door bedrijven en gemeenten en bijdrage vanuit 5* Noordoost-Brabant Werkt!). Ook wordt een pilot Werken naar Vermogen in samenwerking met Locus, IBN en ROC De Leijgraaf uitgewerkt (afronding gepland begin 2014).Binnen het sectorplan techniek werden in Land van Cuijk kandidaten uit de bijstand toegevoegd aan de BOL opleiding procestechniek, waarmee ze worden opgeleid tot niveau 2. Zij krijgen extra begeleiding van een oudere ervaren werknemer uit het bedrijf.

9 Zuidoost Brabant a. Werkcheque+: bestaat uit twee onderdelen met beide de bedoeling dat burgers de regie over hun arbeidsmarktperspectief in handen nemen. Een voor mensen van 27 jaar of jonger die een WW of WWB uitkering hebben en een regeling voor mensen die ouder zijn dan 45 jaar met een WW uitkering. Binnenkort worden de regelingen afgesloten, want het budget is op. b. Leren verankerd in de wijk: doel is het ontwikkelen van een opleidings- en begeleidingsstructuur, waarbij gekoppeld Wijksteunpunten, zorg en welzijn dicht bij huis wordt verankerd voor mensen met een Zorgzwaartepakket 1 t/m 4. Taakstelling instroom van 30 werkloze (met of zonder uitkering) wijkbewoners in een leerwerkplek conform deze methodiek voor In 2013 zijn 11 mensen alle jonger dan 27 jaar met dit Traject begonnen. c. Road 2 Work: dit is een eigen opleidingsvoorziening voor de Infrabranche in Zuidoost-Nederland. Bedoeling was jaarlijkse instroom van 75 mensen uit het granieten bestand in de infrabranche (opleiding grondwerker en monteur). Zowel mensen uit de regio Helmond/Peelland als uit Noord- en Midden-Limburg zijn ingestroomd. Het project is formeel afgerond. Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO) De activiteiten van BESO hebben zich in 2013 geconcentreerd rond twee speerpunten: 1. Sensibilisering van Brabantse werkgevers voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief werkgeverschap). 2. Empowerment van Brabantse werkgevers op het thema inclusief werkgeverschap door de ontwikkeling en implementatie van een digitale toolkit die werkgevers beter toerust om onder eigen regie werkzoekenden uit de diverse doelgroepen in dienst te nemen en te houden. De provinciebrede sensibiliseringsacties hebben vorm gekregen door een vernieuwde strategische positionering van het communicatiebeleid dat vervolgens is vertaald naar een nieuwe website en communicatie acties via social media en de communicatiekanalen van de samenwerkingspartners van BESO (Provincie Noord-Brabant, BZW, MKB-Brabant/Zeeland, FNV, Kamers van Koophandel, Actieplan Groei!, Gemeente Den Bosch, ReflecT (Tilburg University) en Wissenraet Van Spaendonck). Deze samenwerkingspartners zijn met ingang van 2013 allen vertegenwoordigd in de Raad van Advies BESO. De prijs voor de Brabantse ondernemer met een maatschappelijk hart is in november 2013 door gedeputeerde Pauli uitgereikt aan Dutax Reizen in Hooge Zwaluwe. Ten behoeve van de ontwikkeling van de digitale toolkit is begin 2013 een webenquête uitgezet onder ruim werkgevers in Midden-Brabant, gevolgd door 45 verdiepende interviews. De resultaten zijn, samen met inzichten uit eerder onderzoek en praktijkervaring, de basis geweest voor de digitale toolkit die eind 2013 in concept is opgeleverd. Er zijn in 2013 ruim 60 ondernemers rechstreeks geadviseerd. Tot slot levert BESO een bestuurslid voor de Stichting Servicepunt Social Return Brabant en is vanuit BESO deelgenomen aan diverse bijeenkomsten en symposia op het thema inclusief werkgeverschap.

10 Arbeidsmigratie/ regio branding Regio West Brabant Er is opdracht gegeven om te komen tot een digitaal infopunt voor arbeidsmigranten, waardoor zij zich makkelijker in de regio kunnen vestigen. In dit punt komt een sociale kaart per gemeente (waaronder arbeidsmarkt), maar ook wonen. Regio Midden Brabant Er zijn geen specifieke acties opgezet rond dit thema. Noordoost Brabant In 2013 is een onderzoek uitgevoerd naar Buitenlandse Arbeidsmigranten. Het blijkt lastig om (actuele) cijfers boven tafel te krijgen over het aantal buitenlandse arbeidsmigranten. Volgens het onderzoek (berekening Van der Heijden) zijn in de regio Noordoost Brabant in MOE-landers (uit Midden- en Oost-Europa) werkzaam. Van de regio s Noordoost- Brabant zijn geen cijfers bekend over vraag en aanwezigheid van kenniswerkers. Alleen in het stadsgewest s-hertogenbosch wonen kenniswerkers. Beleid moet nog worden ontwikkeld. Zuidoost Brabant Hierover zijn geen activiteiten in Aan de Slag opgenomen. Deze materie valt in deze regio onder verantwoordelijkheid van Brainport Development, het Project Brainport Talent Center hebben ontwikkeld.

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Maatregelen in crisistijd

Maatregelen in crisistijd Maatregelen in crisistijd Voorbeelden van werken aan werkzekerheid in opdracht van het Ministerie van SZW Voorbeelden van werken aan werkzekerheid Symposium SZW 2 december 2009 Mr. H.G. Bakker Drs. S.M.A.F.

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt

Halfjaarverslag 2011. Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt Halfjaarverslag 2011 Kennis- en Innovatiecentrum CrossOver Juli 2011 Titel Trebuchet bold 18 pt 0 1 INHOUD 1. Voorwoord pagina 4 2. Thema s en projecten in vogelvlucht pagina 5 3. Communicatieactiviteiten

Nadere informatie

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling

Raad voor Werk en Inkomen April 2009. Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Raad voor Werk en Inkomen April 2009 Match! Publiek-private en regionale samenwerking bij vacaturevervulling Inhoudspagina 1. Managementsamenvatting... 3 2. Matchen van vraag en aanbod... 9 2.1 Wat willen

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Werk maken van Talent

Werk maken van Talent Werk maken van Talent BOARDPROGRAMMA HUMAN CAPITAL 2014 2020 Plan van aanpak 1 Prof. dr. Henriëtte Maassen van den Brink Annelies Spork Viktor Bos November 2014 Lid Amsterdam Economic Board, portefeuille

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie