JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen Jeugdvoetbalbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDVOETBALBELEIDSPLAN. Actief werken aan de. toekomst. Versie, seizoen 2011-2012 - 1 - Jeugdvoetbalbeleidsplan"

Transcriptie

1 Actief werken aan de toekomst Versie, seizoen

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Hoofdstuk 1. De organisatie... 4 Coördinatie en aansturing... 4 Doelstellingen en uitgangspunten van het jeugdvoetbal... 4 Hoofdstuk 2. Het jeugdkader... 5 Functies, taken en verantwoordelijkheden van het jeugdkader... 5 Het werven en aanstellen van jeugdkader... 5 Het begeleiden en (bij)scholen van jeugdkader... 5 Maatschappelijke stages... 6 Hoofdstuk 3. Opleiding en begeleiding van jeugdspelers... 6 Het jeugdvoetballeerproces... 6 De leeftijdsspecifieke kenmerken... 7 Het speler volgsysteem... 7 Medische begeleiding en verzorging... 8 Hoofdstuk 4. Het geven van training... 8 De uitgangspunten bij het opstellen van het trainingsschema... 8 Methodiek en didactiek bij het geven van training... 9 Het optimale leerklimaat en trainingsopbouw... 9 Gebruik van accommodatie en (spel)materialen Hoofdstuk 5. De benadering van de wedstrijd Speelwijze en spelsysteem Wedstrijdvoorbereiding en -bespreking Alternatief bij afgelasting en zaalvoetbal Hoofdstuk 6. Selectiebeleid en teamindeling Selectiecriteria bij de teamsamenstelling Onderscheid tussen jongens en meisjes Overgang naar senioren Procedure van het selectiebeleid Implementatie en nazorg Seizoenskalender

3 Inleiding Iedere vereniging is uniek, heeft een eigen inzicht en daarom een andere manier van omgang met jeugdvoetballers. Dit jeugdvoetbalbeleidsplan heeft als doel verdere kwaliteit te geven aan de jeugdopleiding, het jeugdkader hiermee te kunnen instrueren en te zorgen voor herkenbaarheid, uniformiteit en continuïteit. Achtergrond Het jeugdvoetbalbeleidsplan is geschreven en ontwikkeld door de Technische Commissie (TC), in samenwerking met de Jeugdcommissie en onder verantwoording van het bestuur. In het jeugdvoetbalbeleidsplan staat omschreven waar v.v. Helvoirt voor staat. Het vormt een middel om het gehanteerde jeugdbeleid te verantwoorden naar alle jeugdbegeleiding en de (ouders van) jeugdspelers. Het plan is een en leidraad bij het aanbieden en bewaken van de kwaliteit van de jeugdopleiding. Het jeugdvoetbalbeleidsplan dient als fundament voor jeugdbegeleiding. Het ontwikkelen van de technische vaardigheden geldt als rode draad voor de jeugdopleiding. De individuele ontwikkeling van de speler staat centraal. Er wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen prestatieve en recreatieve teams. Opleiding staat primair, resultaat van een wedstrijd is secundair. De vereniging heeft plezier, normen en waarden hoog in het vaandel staan. Kwantitatieve en kwalitatieve begeleiding is absoluut noodzakelijk. Ten grondslag aan het plan ligt het jeugdbegeleidingsplan dat in 1998 is opgesteld. Het vastleggen van dit beleid heeft ten doel de kwaliteit en continuïteit van het jeugdvoetbal bij v.v. Helvoirt op langere termijn beter te waarborgen. Opvolging hiervan behoeft de continue aandacht. Om het jeugdvoetbalbeleid up-to-date te houden, zullen per seizoen actiepunten worden vermeld. De activiteiten worden opgenomen in een seizoenskalender

4 Hoofdstuk 1. De organisatie Het jeugdvoetbalbeleidsplan verdient de continue aandacht van de vele kaderleden en is daarnaast ook aan verandering onderhevig. Het grotere kader van dit plan staat echter en is daarom als vertrekpunt in dit hoofdstuk opgenomen. Coördinatie en aansturing Het jeugdvoetbalbeleidsplan staat of valt met de inzet van de vele kaderleden en de kwalitatieve invulling ervan. Onder aansturing van de Technische Commissie en in nauwe samenwerking met de Jeugdcommissie vindt de uitvoering plaats. Een belangrijke rol in de aansturing spelen de technisch jeugdcoördinator(en) en bovendien de leeftijdscoördinatoren. Technisch jeugdcoördinator De vereniging is groeiende, kwaliteitseisen tseisen worden steeds groter, terwijl het aantrekken van vrijwillig kader niet makkelijker lijkt te worden. De behoefte aan een technisch coördinator begint steeds groter te worden en is dan ook niet weg te denken uit een gestructureerde jeugdopleiding, waarvan de uitgangspunten staan verwerkt in dit jeugdvoetbalbeleidsplan. De technisch jeugdcoördinator moet de spil zijn in het opleidingsbeleid van de vereniging en draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het jeugdvoetbal binnen de vereniging. De uitvoering van deze functie kan gesplitst worden in pupillen/junioren of zelfs per leeftijdscategorie. Bij de invulling van de organisatie (coördinatie en aansturing) staat centraal: - ieder jeugdkaderlid heeft een aanspreekpunt - onderscheid tussen voetbaltechnische en organisatorische taken - de relatie kunnen leggen tussen emotie en inhoud - contactpersoon voor leden/ouders De technische commissie neemt in samenwerking met de jeugdcommissie de invulling van de technische coördinatie op zich. Doelstellingen en uitgangspunten van het jeugdvoetbal In het algemeen heeft de vereniging ten doel: Het beoefenen en het doen bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de beroepsvoetbalsport. De doelstellingen en uitgangspunten van het jeugdvoetbal binnen de vereniging zijn: Het stimuleren van jeugdvoetbal in georganiseerd (team)verband door het opleiden van spelers, begeleiders, (keeper)trainers en scheidsrechters en door het beschikbaar stellen van passende accommodatie, (spel)materialen en middelen. Op een plezierige en prestatiegerichte wijze jeugdspelers (jongens én meisjes) trainen en begeleiden om deze individueel op het maximale niveau te laten ontwikkelen om daarmee uiteindelijk de doorstroming naar de selectie, alsmede de lagere seniorelftallen te waarborgen. De binding met de vereniging is zeer belangrijk. Het continu verbeteren en verhogen van het spelniveau om op termijn de doorstroming naar de selectie te waarborgen, waarbij verzorgd en aanvallend voetbal het streven blijft. Op een zorgvuldige en verantwoorde wijze de fysieke conditie en mentale weerbaarheid van jeugdspelers versterken en vergroten. Het bereiken van de per seizoen gestelde prestatiedoelstellingen, die door de jeugdafdeling, technische commissie, leeftijdscoördinatoren en trainers/begeleiders voor de selectie-elftallen worden geformuleerd. Bij de pupillen staat de technische ontwikkeling voorop. Bij de junioren wordt de benadering van de wedstrijd belangrijker. Op een zorgvuldige wijze de sociale en sportieve opstelling van jeugdspelers vergroten door het aanleren en bijbrengen van normen en waarden. Op een plezierige en ontspannen wijze nevenactiviteiten aanbieden aan jeugdspelers, die bijdragen aan de binding en betrokkenheid met de vereniging. Op een goede en duidelijke wijze de jeugdafdeling van de vereniging naar buiten dragen, in het bijzonder binnen de Helvoirtse gemeenschap. Het stimuleren van de betrokkenheid van de ouders/verzorgers van jeugdspelers

5 Op speelniveau wordt in het algemeen het volgende nagestreefd: Het 1e elftal (senioren), moet blijven bestaan uit kwalitatief volwaardige spelers uit de eigen jeugdopleiding, uitkomend en handhavend op minimaal het niveau van 4 e klasse voor standaardelftallen en bij voorkeur 3 e klasse. Het 2 e elftal, dat geldt als opleidingsteam, streeft ernaar in de competitie voor reserve-elftallete spelen dan het 1e elftal, om daarmee de aansluiting beter te kunnen behouden. een klassenniveau hoger De selectie-elftallen (A t/m D) van de jeugd spelen minimaal op het niveau van 2 e klasse en bij voorkeur 1 e klasse. De technische commissie beoogt samen met de jeugdcommissie, leeftijdscoördinatoren en desbetreffende trainers/begeleiders bij aanvang van het seizoen aanvullende (leer)doelstellingen op te stellen. Hoofdstuk 2. Het jeugdkader Belangrijk bij het omgaan met al de (onmisbare) vrijwilligers van de vereniging zijn de 5 B's: binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden en beëindigen. De inspanningen zijn hierop gericht. Maar: vrijwillig is niet vrijblijvend. Ook daarom dit jeugdvoetbalbeleidsplan. Functies, taken en verantwoordelijkheden van het jeugdkader Om taken goed uit te kunnen voeren, moeten deze helder en bekend zijn. Het is daarom wenselijk dat per functie een korte taakomschrijving wordt ontwikkeld, om daarmee de (nieuwe) kaderleden op een juiste, tijdige en uniforme wijze te kunnen instrueren bij de aanstelling. En om grijze gebieden te voorkomen. De technische commissie neemt, in samenspraak met de jeugdcommissie, de ontwikkeling van taakomschrijvingen van het (technisch) jeugdkader op zich. Het werven en en aanstellen van jeugdkader De algemene uitgangspunten zijn: gelet op het karakter van de vereniging zoveel mogelijk werken met vrijwilligers uit eigen gelederen, tenzij er niet te vervullen gaten ontstaan in de organisatie of specifieke vaardigheden ontbreken; jeugdleiders en -trainers gericht en actief opleiden met een accent op jonge mensen, zodat er doorstroming van goede begeleiding blijft; mensen met een grotere verantwoordelijkheid gericht op opleiding van jeugd kunnen een financiële vergoeding ontvangen als alternatief voor andere, al dan niet betaalde, (vrije)tijdsbesteding; goede samenwerking tussen technische commissie, senioren en jeugd, waaronder in het bijzonder hoofdtrainer en technisch jeugdcoördinator junioren, om het bovenbeschreven doel te bereiken; iedere vrijwilliger heeft een aanspreekpunt/begeleider. De uitgangspunten m.b.t. het aanstellen van jeugdkader zijn: bij de selectie-elftallen elftallen een gediplomeerd trainer/coach of gelijkwaardig; bij de overige teams bij voorkeur tenminste een gecertificeerde trainer; tenminste twee begeleiders per zeven- of elftal tijdens wedstrijden; tenminste één jeugdtrainer per elf- of zevental tijdens trainingsactiviteiten; scheidsrechters worden door de KNVB of de jeugdcommissie per wedstrijd aangesteld; bij pupillen een vaste (jeugd)scheidsrechter per team; bij de elftallen een derde begeleider die de taak van assistent-scheidsrechter vervult; de begeleiding van de teams staan in direct contact met de leeftijdscoördinator; er wordt een poule met reservetrainers gevormd voor inval waar nodig; juniorenspelers worden nadrukkelijk betrokken bij de invulling van jeugdkaderfuncties bij de pupillen. Het begeleiden en (bij)scholen van jeugdkader Het beter maken en verder ontwikkelen van jeugdspelers staat centraal aan de jeugdopleiding. Om de kwaliteit verder te verhogen wordt het begeleiden en (bij)scholen van het jeugdkader gestimuleerd

6 Naast deelname een (externe) opleidingen en het organiseren van (intern) overleg en bijeenkomsten, neemt de (individuele) ondersteuning en begeleiding op het veld een belangrijke plaats in. De vereniging maakt onderscheid in interne en externe opleidingsmogelijkheden. Interne aangelegenheden zijn: jeugdleidervergaderingen, overleg per leeftijdscategorie, (doelgroep)bijeenkomsten, evaluatie- en voortgangsgesprekken. Externe mogelijkheden (trainers en arbitrageopleidingen) via: KNVB, betaald voetbalorganisaties, gemeente, overige sportorganisaties, zoals NKS. De technische commissie zet een structuur weg voor de organisatie van jeugdleiderbijeenkomsten, (bij)scholingsmomenten en (voorwaarden voor) deelname aan cursussen. Maatschappelijke stages De vereniging biedt junioren de mogelijkheid om de maatschappelijke stage bij de vereniging te lopen. De maatschappelijke stage verplicht middelbare scholieren om in een schooljaar minimaal 30 uur vrijwilligerswerk te doen. Geïnteresseerde junioren kunnen zodoende gaan functioneren als assistent pupillentrainer of als pupilscheidsrechter. Met de spelers die stage lopen, wordt afgesproken dat ze iedere week bij minimaal één training (c.q. wedstrijd voor scheidsrechters) aanwezig zijn en actief betrokken worden. Het is uiteraard toegestaan (en gewenst) dat ze vaker aanwezig zijn, zoals bij wedstrijden of andere activiteiten. De contacten met de middelbare scholen (en eventuele beoordelingen) zullen door de Technische Commissie worden opgepakt. De trainer/begeleider van het team wordt verzocht de speler actief te betrekken, zodat iedereen er optimaal plezier aan kan beleven. De maatschappelijke stage biedt een extra kans om juniorenspelers actief te betrekken bij de pupillenteams. Omdat ook door pupillentrainers deze behoefte is uitgesproken, zal dit actief worden opgepakt. Hoofdstuk 3. Opleid pleiding ing en begeleiding van jeugdspelers Het optimaal ontwikkelen van jeugdspelers staat centraal in het jeugdvoetbalbeleidsplan. In dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met de theoretische informatie die hierbij van belang is en de vertaling daarvan naar de praktijk. Het jeugdvoetballeerproceseerproces Het jeugdvoetballeerproces gaat om de ontwikkeling van de individuele jeugdvoetballer. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen winnen en winst boeken. Primair staat de opleiding, het beter worden. Alle jeugdspelers moeten plezier beleven, dit staat boven het resultaat. Er wordt gestreefd naar een groot aantal ontwikkelingsmogelijkheden voor de pupillen en junioren, met volop aandacht aan het sociale proces, de normen en waarden. Spelers mogen fouten maken. Het leren incasseren van tegenslag en het omgaan met teleurstellingen hoort bij de mentale vorming van spelers. Naast het aanleren van technische en tactische vaardigheden, zoals verderop beschreven, worden de spelers gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. De beleving bij de spelers zal verschillen, waarbij de een ziet: Het voetballen als spel: Het zich vermaken en ontspannen is een doel op zichzelf, het is lekker om te voetballen, dat is de reden om te voetballen. De speler investeert niet in het verbeteren van zijn voetbalprestatie. Dat is minder van belang. Het voetballen als sport: Het verbeteren van prestaties, met als doel winnen. Bij voetballen als sport hoort gerichte voetbaltraining. Het systematisch en planmatig verbeteren van de voetbalprestatie. Het doel van jeugdbegeleiding is zorg dragen dat de jeugd zodanig wordt begeleid en opgeleid, dat: Afhankelijk van de individuele talenten, een speler technisch en tactisch voldoende is onderlegd om op een zo hoog mogelijk niveau bij de senioren te gaan voetballen; Spelers met plezier en ontspanning bij de vereniging kunnen voetballen; - 6 -

7 De seniorenafdeling voor het overgrote deel wordt gevoed door spelers die vele jaren in de jeugd van de vereniging hebben gespeeld. Het aanvoerderschap maakt hiervan tevens onderdeel uit, de invulling is gericht op de voorbeeldfunctie. De leeftijdsspecifieke specifieke kenmerken De een is de ander niet. Dat geldt ook voor jeugdvoetballers. De leeftijd waarin de jeugd zich bevindt is bepalend maar zeker niet alleszeggend. Binnen bepaalde leeftijden komen zekere gedragspatronen herkenbaar voor, maar ook dit geldt weer niet voor alle spelers. Het geeft ook gelijk de problematiek aan waar de jeugdtrainer en -leider mee te maken heeft. De leeftijdskenmerken en leerdoelstellingen per categorie zijn: Mini- en F-pupillen (5 jaar, 6, 7 en 8 jaar) Snel afgeleid, moeite om lang te concentreren, speels, individueel gericht. Wennen door spelen, baas worden over de bal, de belangrijkste weerstand is de bal, spelvormen (eerste verkenning van de basisvormen) iedere speler zoveel mogelijk aan de bal. Bal is doel, accent technische rijping / ontwikkeling. Eenvoudige voetbalbedoelingen: scoren, mikken, bal houden, afpakken, samenspelen. E-pupillen (9 en 10 jaar) Meer teamspeler, merkt verschil tussen goede en minder goede medespelers, minder snel afgeleid, begrijpen meer, bewuster. Spelen van kleine partij- en basisvormen (vereenvoudigde voetbalsituaties), technische vaardigheden ontwikkelen en vervolgens koppelen aan inzicht in het spel en communicatie. Bal is middel, accent technische rijping / ontwikkeling. D-pupillen (11 en 12 jaar) Meten met anderen, bewust met zichzelf bezig, beheerst meer. Spelen van kleine partij- en basisvormen, technische vaardigheden ontwikkelen en vervolgens koppelen aan inzicht in het spel en communicatie. Bal is middel, accent technische rijping / ontwikkeling. C-junioren (13 en 14 jaar) Eigen mening ontwikkelt, geldingsdrang neemt toe, vergelijken met anderen, groeispurt, begin puberteit, serieuzer betrokken. Leren door benaderen van alle elementen van echte wedstrijd. Afgeleide vormen: teamtaken, taken per linie en taken per positie. Wedstrijd is middel, inzichtelijke rijping / ontwikkeling. B-junioren (15 en 16 jaar) Lichaamsgroei zet door, minder controle ledematen, winnen heel belangrijk, op zoek naar grenzen. Leren door prestatie van de wedstrijd na te bootsen in training. Wedstrijd is middel, inzichtelijke rijping / ontwikkeling. A-junioren (17 en 18 jaar) Meer lichamelijk en geestelijk evenwicht, keuze in beleving, kwestie van rijpen, meer beheerst, eigen controle. Komen tot optimale prestatie in training en wedstrijd, mentale aspecten kunnen bepalend zijn. Wedstrijd is doel, inzichtelijke rijping / ontwikkeling. Door bovenstaande in acht te nemen, kunnen de jeugdbegeleiders beoordelen wat wel en wat niet mag worden verwacht van jeugdvoetballers. De leeftijddoelstellingen geven weer op welke manier de jeugdspelers het beste benaderd kunnen worden tijdens trainingen en wedstrijden, gezien binnen het voetballeerproces. De technisch jeugdcoördinator ziet hierop toe en geeft hieraan ondersteuning. Het speler volgsysteem Door de vereniging is een speler volgsysteem ontwikkeld dat per seizoen wordt ingezet. Het systeem is een beoordeling, als het ware een voetbalrapport om individuele prestaties vast te leggen. De trainers en begeleiders kunnen aan de hand van de rapportage de speler individueel beïnvloeden. Een bewustwordingsinstrument

8 Het speler volgsysteem is digitaal beschikbaar en wordt toegepast halverwege het seizoen (tijdens winterstop) en aan het eind van het seizoen (einde competitie). Deze laatste meting kan weer als beginsituatie voor (de nieuwe trainer) het nieuwe seizoen dienen. Indien invoering van het systeem goed verloopt, zal dit (als middel) onderdeel gaan uitmaken van de selectiecriteria bij de teamsamenstelling. Het formulier kan in elk geval al gebruikt worden als middel voor het jeugdkader om spelers vrijblijvend te beoordelen en individueel verder te ontwikkelen. Ook de spelers die inmiddels in de jeugdopleiding van een BVO spelen, worden gevolgd en de contacten gekoesterd, opdat bij beëindiging de gewenste begeleiding en opvang plaats kan vinden. De technische e commissie zal in overleg met de leeftijdscoördinator het speler volgsysteem uitzetten onder de trainers van de verschillende leeftijdscategorieën. Medische begeleiding en verzorging De vereniging beschikt over een medische begeleidingsroep, die zich vooral richt op de behandeling van blessures en het herstel ervan bij selectiespelers. Ook de juniorenelftallen en lagere senioren, waaronder dames, kunnen hier gebruik van maken. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging reikt echter verder. Daarom verdient het aanbeveling ook thema s als blessurepreventie, lichamelijke belasting en belastbaarheid van jeugdspelers en aandacht voor voeding en hygiëne hierin mee te nemen. De technische commissie zal in overleg met (de coördinator van) de medische verzorging de mogelijkheden tot verbreding bespreken en waar nodig gewenste ondersteuning bieden. Hoofdstuk 4. Het geven van training In dit hoofdstuk staan, als een houvast, de tips bij de inrichting en benadering van het geven van training aan jeugd opgesomd. Hierbij wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt in de leeftijdscategorieën. Randvoorwaardelijk daarbij is een goede gesteldheid van de accommodatie (velden) en de beschikbare (spel)materialen. De uitgangspunten bij het opstellen van het trainingsschema De uitgangspunten met betrekking tot trainingen: alle teams trainen bij voorkeur tenminste 2 x per week, tenminste een uur per keer; de selectieteams A t/m D trainen 1,5 uur per keer; eens per week keeperstraining voor de jeugd; 11-tallen hebben tenminste een half speelveld ter beschikking, voor 7-tallen volstaat een kwart speelveld; bij afgelasting van de training wordt (indien mogelijk) een passend alternatief programma geboden; mini- en F-pupillen maken eens per week in roulatie gebruik van de zaal; A-elftal traint tenminste op donderdagavond om daarmee aansluiting bij de selectie te creëren/houden; na de winterstop zullen enkele (getalenteerde) spelers eens per week meetrainen met een hogere categorie; de talentvolle spelers die incidenteel/structureel niet aan een training deel kunnen nemen, wordt een alternatieve mogelijkheid onderzocht. De beschikbaarheid van het trainingsveld is bepalend voor de invulling van bovenstaande. Ook een goede inrichting van de (spel)materialen is van voorwaarde om de training optimaal in te kunnen richten. Deze mogen niet belemmerd zijn. De persoonlijke ontplooiing van spelers en school-/werkprestaties staan uiteraard voorop. Indien noodzakelijk zal hiermee ook rekening worden gehouden, bijvoorbeeld door het bieden van een alternatieve trainingsmogelijkheid. Hiermee worden dan ook de voetbalprestaties gestimuleerd. Door de technische commissie wordt, in overleg met de jeugdcommissie, het trainingsschema opgesteld, waarbij bovenstaande in acht wordt genomen

9 Methodiek en didactiek bij het geven van training De pupillentrainers en -begeleiders dienen zich tijdens het trainen en begeleiden van jeugdspelers in ieder geval de volgende vragen te stellen: Lukt het? Wordt het spel ook daadwerkelijk gespeeld door de jeugdspelers? Leert het? Wordt het voetbalspel ook daadwerkelijk geleerd door de jeugdspelers? Leeft het? Wordt aan het spelen van het spel daadwerkelijk plezier beleefd? En bij de benadering van de oefenvormen: Praatje Uitleg geven aan de spelers Plaatje Voorbeeld geven, voordoen (zelf en door de spelers) Daadje Uitvoering Het optimale leerklimaat en trainingsopbouw De volgende eisen worden gesteld aan het geven van (junioren)(selectie)training: 1. Voetbaleigen bedoelingen (Spelen om te winnen) 2. Veel herhalingen 3. Rekening houden met de groep (Let op arbeidsrustverhouding) 4. Juiste coaching / beïnvloeding Doelpunten maken / voorkomen Opbouwen tot / samenwerken om Doelgerichtheid Snelle omschakeling balbezit / balverlies Veel beurten, geen lange wachttijden Goede planning, organisatie Voldoende ballen / materialen Leeftijd en vaardigheid Beleving (prestatie of recreatie) Spelbedoelingen verduidelijken Ingrijpen / stopzetten, aanwijzingen geven, Vragen stellen, oplossingen laten aandragen, Voorbeeld geven, voordoen Elke training kan aan de hand van deze punten worden beoordeeld. d. Een soort checklist dus. Het geheel van de punten 1 tot en met 4 geeft het optimale leerklimaat. Bij het inrichten van de oefen-, trainings- en leeractiviteiten (de trainingsopbouw) dient steeds rekening gehouden te worden met; wat is de bedoeling en wat wil men realiseren binnen de teamfuncties en teamtaken; hoe wordt dit opgepakt, moet er vereenvoudigd worden of moet het complexer, dus wat wel en wat niet weglaten; is er plezier en ontwikkeling en kun je deze ontwikkeling of ontwikkelingskenmerken beïnvloeden in moeilijkheidsgraad of in specialisatie. De opbouw van de trainingsvormen: Van makkelijk naar moeilijk. Van simpel naar complex. Van algemeen naar specifiek. Van individueel naar collectief. Van globaal naar precies. Van vrijheid naar gebondenheid. Voor, tijdens en na de training (oefen-, trainings-, en leeractiviteit) dient rekening gehouden worden met de T.I.C.: Techniek; De vaardigheid die nodig is om het spel te kunnen spelen. Hoe klein de kinderen ook zijn, hoe laag of hoog het niveau van spelen ook is, de spelers bezitten een mate van technische vaardigheid. Inzicht; Het inzicht in het spel is nodig om te begrijpen welke acties ondernomen moeten worden, of juist niet, en is afhankelijk van ervaring en spelintelligentie. Communicatie; Tijdens het spel wordt gecommuniceerd met alle weerstanden die bij het spel betrokken zijn (met medespelers, trainer/coach, tegenstander, scheidsrechter maar ook ok met de bal en/of het terrein) alles op een goede manier, zowel verbaal als non-verbaal. Conditietraining is ook voetbaltraining en daarom zoveel mogelijk in wedstrijdgerichte situaties, dus met bal. De ondersteuning en begeleiding aan trainers zal gericht zijn op het geven van training. Een aan te leggen voetbalbibliotheek, met in bruikleen beschikbare oefenstof en cursusmateriaal, biedt daarbij extra ondersteuning

10 Gebruik van accommodatie en (spel)materialen De beschikbaarheid van geschikte (spel)materialen en voorzieningen is cruciaal en voorwaarde scheppend voor een goede invulling van trainingen en wedstrijden en daarmee de uitvoering van het jeugdvoetbalbeleidsplan. Deze randvoorwaarden, waaronder heel nadrukkelijk ook de velden, maken het mogelijk om kwaliteit na te streven en deze te verhogen. Het behoort tot de taak van de trainers/begeleiders om hier zorgvuldig mee om te gaan en er op toe te zien dat de spelers hier op dezelfde wijze mee omgaan. Daar waar tekortkomingen zijn, wordt dit gemeld bij de verantwoordelijke commissie. Per leeftijdscategorie (maatvoering) dienen aan het begin van het seizoen de (spel)materialen op orde te zijn: afwijkende kleuren hesjes, contrasterende markeerschijfjes en pionnen, doeltjes. Er worden voor keepers handschoenen beschikbaar gesteld. Hoofdstuk 5. De benadering van de wedstrijd De ontwikkeling van spelers wordt zoveel mogelijk gestimuleerd door het spelen van competitiewaardige wedstrijden op een zo hoog mogelijk niveau. Op jeugdige leeftijd moet een speler speelmogelijkheden op verschillende posities krijgen. Het resultaat van de wedstrijd mag hierin geen structurele rol spelen. Speelwijze en spelsysteem Om jeugdspelers een optimale opleiding te kunnen bieden is het van belang te kiezen voor een vaste en daarmee herkenbare speelwijze. De gekozen speelwijze draagt bij tot een voor jeugdspelers duidelijke route waarlangs zij zich kunnen ontwikkelen. Het is voor de ontwikkeling goed om hiervan bewust, maar incidenteel van af te wijken. Bij de keuze wordt het 4 tegen 4, 7 tegen 7 en 11 tegen 11 onder de aandacht gebracht om hiermee de route van minipupillen tot A-junioren aan te geven. Onderlinge afstemming wordt gestimuleerd, zodat vanuit dezelfde gedachte kan worden gewerkt. In relatie tot het leren van taken en functies in voetballen is de volgende veldbezetting / formatie van toepassing binnen de jeugd van de vereniging: 4 tegen 4; formatie 1:2:1; taken en functies in relatie tot positie 7 tegen 7; formatie 1:3:3 / 1:2:3:1; taken en functies in relatie tot positie en linie 11 tegen 11; formatie 1:4:3:3 / 1:4:4:2 / 1:3:4:3; taken en functies in relatie tot positie, linie en team Wedstrijdvoorbereiding en -bespreking Onderwerpen die bij de benadering van de wedstrijd eveneens aan de orde zijn: Coachdoelstellingen, het in acht nemen van de algemene leerdoelstellingen. Onderscheid voorbereiding, vriendschappelijke wedstrijden, bekerwedstrijden, competitie. Opstelling en keuze posities, wisselbeleid. Meespelen van spelers met een ander team. Inrichten van de wedstrijdbespreking: balbezit, omschakeling naar balbezit tegenstander, balbezit tegenstander, omschakeling naar balbezit. Inrichten van de warming-up. In de seizoenskalender wordt structureel overleg met de (selectie)trainers opgenomen. Hierbij komen onderwerpen aan bod als: afstemming warming-up, formatie, spelbedoelingen, (seizoen)doelstellingen. Alternatief bij afgelasting en zaalvoetbal De vereniging ing staat voor een vervangende activiteit bij afgelasting van training of wedstrijd. Een alternatieve voetbalactiviteit verdient de eerste aanbeveling. Naast het zaalvoetbal, leent een spelregelquiz om meerdere redenen zich daar uitstekend voor

11 Indien kant-en-klaar klaar beschikbaar, kan het jeugdkader hier op ieder gewenst moment zelfstandig uitvoering aan geven. Het spelen van zaalvoetbal door leden wordt toegejuicht, mits de activiteit (wedstrijd of training) van het eigen team daarmee niet in gedrang komt. Het zaalvoetbal vormt binnen de vereniging al structureel onderdeel van de agenda, te denken aan de pupillen die er wekelijks om toerbeurten in spelen en het jaarlijkse kerstzaalvoetbaltoernooi. Het verdient aanbeveling dit aanbod per leeftijdscategorie verder te stroomlijnen. De Jeugdcommissie zal, waar nodig met ondersteuning van de Technische Commissie, een alternatief programma opstellen. Hoofdstuk 6. Selectiebeleid en teamindeling In het besluit tot de nieuwe teamsamenstellingen zijn veel personen betrokken; de jeugdcommissie, leeftijdscoördinatoren, jeugdtrainers en -coaches, de ouders en uiteraard de speler zelf. In dit hoofdstuk daarom de onderbouwing, criteria en procedure van het selectiebeleid. Selectiecriteria bij de teamsamenstelling Centraal aan het trainen en begeleiden van jeugdspelers, staat de individuele ontwikkeling tot zijn/haar maximale niveau. Door deze benaderingswijze zal het onderscheid in de manier van beleving van jeugdspelers blijken. Samenstelling van de teams geschiedt jaarlijks door de jeugdcommissie in samenspraak met de leeftijdscoördinatoren en in onderling overleg met de trainers en begeleiders. Waar nodig wordt de technische commissie hierbij betrokken. De volgende aspecten en kwaliteiten worden hierbij onderscheiden: - aantallen; - leeftijd - sociale aspecten; - voetbaltechnische en -tactische kwaliteiten; - mentaliteit en instelling; - fysieke aspecten en ontwikkeling. Incidenteel wordt de keuze gemaakt om een speler vervroegd over te laten gaan of om dispensatie voor een speler aan te vragen. Dit is afhankelijk van bovenstaande factoren (in relatie tot elkaar) en de mogelijkheden hiertoe. Dit betreft zwaarwegende omstandigheden. Het aantal spelers per team bedraagt idealiter, zover mogelijk: - A- en B-junioren spelers - C-junioren spelers - D-pupillen spelers - F-en E-pupillen 9-10 spelers Onderscheid tussen jongens en meisjes Er wordt geen onderscheid gemaakt: meisjesvoetbal is jeugdvoetbal. De individuele ontwikkeling van speelsters staat voorop, waarmee wordt aangegeven dat een meisje tussen de jongens ook op haar hoogste niveau uit moet kunnen komen. Deze keuze volgt na overleg met de speelster / ouder, waarbij de vereniging bovenstaande standpunt in acht neemt. De vereniging stelt met voldoende meisjes een meisjesteam samen en zal dit nadrukkelijk óók stimuleren, opdat aansluiting met het dameselftal ontstaat. Overgang naar senioren Niet alleen aandacht voor het behoud van junioren is belangrijk, ook de zorgvuldige overgang naar senioren. In het trainingsschema staat al opgenomen dat de A-junioren tenminste op donderdagavond trainen, om daarmee de stap naar de senioren te verkleinen, de binding en betrokkenheid daarmee te vergroten

12 Gedurende het seizoen wordt een elftal onder 23 jaar geformeerd, die maandelijks een vriendschappelijke wedstrijd gaat spelen. Spelers van de selectie en de A-1, incidenteel ook de B-1, maken hiervan deel uit. De talentvolle A-junioren gaan na de winterstop, om toerbeurt en in kleine aantallen, eens per week meetrainen met de selectie. Ook de talentvolle 2 e jaars spelers van de overige jeugdelftallen gaan op deze wijze met het elftal één niveau hoger meettrainen. In de winterstop worden afspraken over het meetrainen van de talentvolle spelers met een hoger elftal gemaakt, afgestemd en gecommuniceerd onder de betrokken. Procedure van het selectiebeleid Er wordt per seizoen (jaarlijks) geselecteerd. In sommige gevallen ook tijdens het seizoen, bijvoorbeeld tijdens de winterstop (najaars- en voorjaarscompetitie). De intentie is de teams gedurende het seizoen zoveel als mogelijk in tact te laten. Aan het einde van het seizoen vindt een inventarisatie plaats, waarna de voorlopig nieuwe teamindeling plaatsvindt. De leeftijdscoördinatoren bespreken dit in overleg met de betrokken jeugdleiders/trainers en technisch coördinator die in samenspraak met de jeugdcommissie uiteindelijk de teams definitief formeren. Bij uitzondering kan besloten worden een speler tijdens het seizoen in een hoger of lager team uit te laten komen, altijd in overleg met alle betrokken, waaronder nadrukkelijk ook de speler/ouder. Het selectiebeleid wordt bij alle leeftijdscategorieën toegepast, in mindere mate bij de F- en E-pupillen. Het proces van selecteren ecteren wordt geleid door de leeftijdscoördinator. Deze legt na overleg met de betrokken trainers het voorstel voor aan de technisch jeugdcoördinator en de jeugdcommissie. Daarbij wordt een overleg gepland met leeftijdscoördinatoren, technisch jeugdcoördinator en jeugdcommissie. Het besluit wordt vervolgens door de jeugdcommissie naar buiten gecommuniceerd, te beginnen bij de trainers. Aanspreekpunt voor ouders is de leeftijdscoördinator. Aanspreekpunt voor de trainers is de technisch jeugdcoördinator. Het selecteren van spelers verdient zorgvuldige aandacht. Dit proces wordt daarom in overleg tussen jeugdcommissie en technische commissie nader vastgelegd en ingezet. Implementatie en nazorg Het jeugdvoetbalbeleidsplan biedt niet in alle situaties pasklare oplossingen. Er zullen situaties voorvallen, waarin dit plan nog niet voorziet. Het is daarom van belang het plan jaarlijks aan te passen en bij te werken aan grote en minder grote veranderingen. Het opstellen van een jeugdvoetbalbeleidsplan geeft uiteraard geen garantie voor een degelijke beleidsvoering. De uitvoering hierin is bepalend, zowel op bestuurlijk als op technisch h en organisatorisch niveau. Seizoenskalender Om het jeugdvoetbalbeleidsplan aan te laten sluiten bij de huidige situatie wordt gedurende het seizoen een tussentijds evaluatiemoment ingepland. Initiatief hierin ligt bij de technische commissie. Bij aanvang van het nieuwe seizoen dient daarmee het jeugdvoetbalbeleidsplan aangepast te zijn, opdat het jeugdkader op een goede wijze geïnformeerd en geïnstrueerd wordt, waarmee dan ook de eerste aanzet wordt gegeven aan: Actief werken aan 'de toekomst' De uitvoering van het plan staat opgenomen in de seizoenskalender van de technische commissie. De seizoenskalender wordt jaarlijks opgesteld. Op de website van de vereniging worden de openbare activiteiten gedeeld met het jeugdkader

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk

P.M. Stam P.P.J. Doodkorte. September 2011. Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk .M. Stam..J. Doodkorte September 2011 Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk Van denken naar doen Opvoeden versterken in de praktijk werkbladen > ersoonsgegevens: > > > >.M. Stam..J. Doodkorte

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie