Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015"

Transcriptie

1 Reisvoorwaarden Matoke Tours 2014/2015 Deze reisvoorwaarden zijn opgesteld door reisorganisatie Matoke Tours en geldend voor alle boekingen bij Matoke Tours BV (Oeganda/Rwanda/Madagascar) of Matoke Tours Reizen BV (Tanzania/Zanzibar). Matoke Tours is voor deze 2 BV s aangesloten bij het SGR onder respectievelijk lidmaatschapsnummer 3297 (Matoke Tours BV) en lidmaatschapsnummer 3646 (Matoke Tours Reizen BV). U bent er zo zeker van dat uw reis altijd SGR gedekt is bij boeking! Dit geldt zowel voor onze Nederlandse boekers als onze Belgische boekers! ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING. Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Reisorganisator; degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. b. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: 1. vervoer; 2. verblijf; 3. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt; c. Reiziger; A. de wederpartij van de reisorganisator, of B. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of C. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen. d. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst. Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle geboekte reizen bij Matoke Tours. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld. ARTIKEL 2 - BOEKING- EN BOEKINGSPROCES Artikel 2, lid 1 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle geboekte reizen bij Matoke Tours. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt

2 vermeld. Artikel 2 lid 1.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De datum van de overeenkomst wordt door de reiziger weergegeven op het boekingsformulier. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Artikel 2 lid 1.2 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. Dit is alleen bij groepsreizen mogelijk. Artikel 2, lid 2 Het Boekingsproces: wanneer u een reis boekt bij Matoke Tours, zal Matoke Tours, bij ontvangst van de boekingsformulieren, beginnen met het boekingsproces. Wij boeken dan de accommodaties en excursies in en kopen het vliegticket of zetten dat in optie. Wanneer Matoke Tours deze boekingen/opties heeft uitgevoerd, of een groot deel hiervan, sturen wij een nota naar de klant toe. Deze nota geldt dan tevens als boekingsbevestiging. Artikel 2, lid 3 In de nota zal een aanbetaling worden gevraagd van 40% euro per persoon (deze dient binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden). Uiterlijk acht weken voor uw vertrek dient u de restsom te voldoen. Wanneer er minder dan acht weken zit tussen factuurdatum en aanvang van de reis, dient de factuur in één keer volledig betaald te worden. Artikel 2, lid 4 A Matoke Tours behoudt te allen tijde het recht voor het om het aan u voorgestelde reisschema te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn wanneer excursies of accommodaties zijn volgeboekt. Dit geldt zowel voor onze groepsreizen- als voor onze privé reizen. Artikel 2, lid 4 B De tickets die worden gekocht door Matoke Tours zijn over het algemeen Non Changeable Tickets. Wanneer u als klant zelf de reisdatum wilt verzetten, zal het ticket moet worden aangepast. Deze wijzigingskosten zijn voor de klant. Deze kosten zijn vaak zeer hoog! In veel gevallen zal zelfs een heel nieuw ticket moeten worden gekocht. Een reisdatum verzetten kan dus een zeer kostbare gelegenheid zijn! Houd u hier alstublieft rekening mee voordat u gaat boeken. Dit geldt ook voor andere wijzigingen m.b.t. het tickets zoals bijvoorbeeld naamwijzigingen.

3 Artikel 2, lid 4 C Het gebeurt regelmatig dat luchtvaartmaatschappijen zonder reden van opgaaf een ticket aanpassen (dit recht hebben zij ook). In een dergelijk geval kan het voortkomen dat we uw reis dus moeten verzetten (bijvoorbeeld naar een dag eerder of later) omdat uw vlucht is verzet door de luchtvaartmaatschappij. Wanneer dit extra kosten met zich meebrengt (bijvoorbeeld door een extra overnachting) worden deze kosten doorberekend aan de klant. Andersom redeneren we natuurlijk hetzelfde. U krijgt restitutie wanneer u door een vluchtwijziging bijvoorbeeld een nacht minder overnacht op de bestemming verblijft (in dat geval krijgt u de prijs van de overnachting terug). Nogmaals: de tickets die wij boeken zijn zogenaamde non-refundable tickets. Dat betekent dat u niet zomaar de datum kan aanpassen. Daarvoor gelden namelijk hoge kosten die berekend worden door de vliegmaatschappijen. Het is dus van groot belang dat de datum die u opgeeft niet meer door u gewijzigd wordt. Artikel 2, lid 5 Wanneer accommodaties zijn volgeboekt, boeken wij accommodaties in dezelfde prijs- en kwaliteitscategorie. Wanneer een gelijkwaardige accommodatie niet beschikbaar maar wel een duurdere/luxere variant geldt hiervoor een toeslag welke wij doorberekenen aan de klant. Vice versa geldt hetzelfde. Artikel 2, lid 6 De geoffreerde prijzen zijn op basis van KLM / SN-stoelen in de laagste (prijs) klasse, indien deze klasse geen beschikbaarheid meer geeft, wordt er in een hogere klasse geboekt waarvoor een toeslag zal gelden. Zodra voor uw reisdatum de voordelige vluchtklasse niet meer beschikbaar is en wij daardoor met toeslag moeten reserveren nemen wij hierover eerst contact met u op om uw toestemming te vragen! Artikel 2, lid 7 Reist u of met een oneven aantal? Op onze reizen geldt een eenpersoonskamertoeslag welke staat weergegeven op onze website. Wanneer Matoke Tours niet het aantal van zes reizigers haalt voor een groepsreis en toch reeds de groepsreis voor u heeft ingekocht inclusief de tickets, dan zet Matoke tours een professionele Engelstalige reisleider op deze reis i.p.v. de Nederlandse reisleider (dit is van toepassing op alleen die groepsreizen waarbij Nederlandstalige reisleiders zijn inbegrepen). Artikel 2, lid 8 Let op de hoogseizoentoeslagen. U vindt de actuele data voor hoogseizoentoeslagen op onze website!

4 Artikel 2, lid 9 Wanneer reiziger annuleert hanteren wij onze annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8, lid 1. Uitzondering: gorillapermits, deze kosten van annulering zijn altijd 100% Artikel 3 Aansprakelijkheid letselschade, materiele schade Artikel 3, lid 1 Omdat reizen in avontuurlijke landen risico s met zich meebrengen, dient u een goede reisverzekering af te sluiten. Matoke Tours kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of letselschade welke is veroorzaakt door de reisactiviteiten die Matoke Tours organiseert. Middels ondertekening van het boekingsformulier verklaart u hiermee akkoord te gaan. ARTIKEL 4 BETALING. Artikel 4, lid 1 Na het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan à 40% (van het factuurbedrag). Matoke Tours heeft het recht dit aanbetalingbedrag te verhogen als de totale reissom op de factuur hoger is dan euro. Na ontvangst van de factuur dient cliënt dit bedrag binnen 15 dagen over te maken op het rekeningnummer van Matoke Tours. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de dag van vertrek worden overgemaakt op het rekeningnummer van Matoke Tours. Artikel 4, lid 2 Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisator schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en is Matoke Tours, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 3% in rekening te brengen, vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Matoke Tours verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 450,- Artikel 4, lid 3 Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

5 ARTIKEL 5 REISSOM. Artikel 5, lid 1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld Artikel 5, lid 2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie. Artikel 5, lid 3 Zolang de gehele reissom niet is voldaan, heeft Matoke Tours het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij moeten aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Er moeten gegronde redenen bestaan om een prijsverhoging toe te passen. De reisorganisator (Matoke Tours) dient ook bewijs voor te leggen waarom prijzen zijn verhoogd wanneer klant hier om vraagt. Bedoelde wijzigingen kunnen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. ARTIKEL 6 INFORMATIE Artikel 6, lid 1 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend of de reisorganisator tekort is geschoten in zijn in het vorige lid bedoelde informatieverplichting. Artikel 6, lid 2 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. In veel gevallen zal het paspoort nog 6 maanden geldig moeten zijn op datum van terugkomst, houdt u daar rekening mee!!! ARTIKEL 7 REISBESCHEIDEN. Artikel 7, lid 1 De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

6 Artikel 7, lid 2 Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor. Artikel 8 ANNULERING DOOR DE REIZIGER. Artikel 8, lid 1 Bij annulering door de cliënt worden de annuleringskosten doorberekend volgens onderstaande voorwaarden. Uitzondering hierop: gorillapermits, deze kosten van annulering zijn altijd 100%. Wanneer u annuleert worden dus de annuleringskosten doorberekend volgens de onderstaande voorwaarden (plus de kosten van het eventueel geboekte gorillapermit). * Bij annulering (vanaf boekingsdatum boekingsformulier) tot de 28e dag voor vertrek >> 60 % van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de kosten van het gorillapermit Uitleg: u boekt een reis van 2800 euro inclusief permit van 400 euro en u annuleert de 30e dag voor u vertrek. Wij brengen dan de volgende kosten in rekening: 60% van 2400 euro euro (gorillapermit) = 1880 euro per boeker. Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de kosten van het gorillapermit Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de kosten van het gorillapermit Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom (reissom minus kosten gorillapermit) + de kosten van het gorillapermit Bij reizen zonder gorillapermits gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering (vanaf boekingsdatum boekingsformulier) tot de 28e dag voor vertrek : 60 % van de reissom Bij annulering tussen de 28e en 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom Bij annulering tussen de 14e dag tot 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom

7 Artikel 8 A Annulering door de organisator Artikel 8, lid 2 Wanneer reisorganisator uw reis moet annuleren wegens: onvoldoende deelnemers waardoor Matoke Tours genoodzaakt is om de reis te annuleren: heeft cliënt recht op 100 % terugbetaling van de eventueel overgemaakte reissom. Bij zeer ernstige calamiteiten / onlusten / sociale onrust zoals bijvoorbeeld stakingen in het luchtverkeer /faillissement luchtvaatmaatschappij / natuurrampen / een *negatief reisadvies, of andere onvoorziene omstandigheden in het betreffende land kan het nodig zijn dat Matoke Tours de reis moet annuleren. Er moet hierbij sprake zijn van een overmachtssituatie waardoor Matoke Tours de reis niet kan laten doorgaan. In een dergelijk geval betaalt Matoke Tours de gehele reissom terug minus de aangemaakte kosten. Onder deze aangemaakte kosten vallen: kosten vliegticket, kosten excursies en accommodaties, overige kosten à 295,- euro. We willen u erop wijzen dat dit sinds onze oprichting in 2002 NOOIT is voorgekomen. Er is volgens Matoke Tours sprake van een *negatief reisadvies, indien het ministerie van buitenlandse zaken het reisadvies voor een land als volgt classificeert: Code Rood (niet reizen, gebied is zeer gevaarlijk) Lees alle code classificaties op: Artikel 9 SGR lidmaatschap Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Vragen over onze voorwaarden of wenst u invullende informatie? Neemt u dan contact op met Matoke Tours per of telefoon. of

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN

Sochi All Travel REISVOORWAARDEN Sochi All Travel REISVOORWAARDEN INHOUD INLEIDING Artikel 1 Inleidende bepalingen VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS Artikel 2 Informatie van de reisorganisator Artikel 3 Informatie door de reiziger Artikel 4

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Alles wat je moet weten als je op reis gaat! Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw ANVR-geboekte reis www.anvr.nl Je hebt een goede keus gemaakt door te boeken bij een ANVRreisonderneming! Zes zekerheden

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Alles wat je moet weten als je op reis gaat! helpt de reisprofessional verder! Als je op reis gaat, wil je graag dat alles goed geregeld is. In Nederland staan duizenden reisprofessionals voor je klaar. Zij zorgen ervoor dat die reis die voor jou

Nadere informatie

Berber Rafting Adventures

Berber Rafting Adventures Berber Rafting Adventures Eerlijke voorwaarden, uw geld in goede handen, kennisen kwaliteit, zo veilig mogelijk en verantwoord reizen, en zekerheid als er toch iets mis gaat? U heeft een goede keuze gemaakt

Nadere informatie

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel

Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene Reis Voorwaarden Unico Travel Algemene voorwaarden Unico Travel Artikel 1. Inleidende bepalingen 1. Unico Travel ; de reisorganisator. 2. Reisovereenkomst; de overeenkomst waarbij Unico Travel

Nadere informatie

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN

ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN ALGEMENE REIS- EN VERKOOPVOORWAARDEN REISVOORWAARDEN Verzakingsrecht Bij verkoop op afstand is het verzakingsrecht van toepassing: "De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet

Nadere informatie

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden Altro Via gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie van de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Algemene Vervoer- en reisvoorwaarden van de ALGEMENE TRENDSETTENDE ONDERNEMERSVERENIGING VIA INTERNET AANMELDING, hierna te noemen: Altro Via, gedeponeerd op 23 december 2014 onder nr. 46/2014 ter griffie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESERVERING MAKEN U kunt ons het beste bellen of mailen om te vragen of het chalet in de periode van uw keuze nog vrij is. Zo bent u het meest verzekerd van de actuele beschikbaarheid.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN

ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Versie 1.0-12 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN BEELDSCHERM ADVERTEREN Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van NLSS Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours.

COLOFON. anders dan anders is een geregistreerde en beschermde merknaam van de nv Master Tours. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl

Stichting UcDean. Algemene Voorwaarden Stichting UcDean. Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Stichting UcDean Website: www.ucdean.nl E-mailadres: info@ucdean.nl Volg ons via Twitter (dean_uc) en Facebook (ucdean) Algemene Voorwaarden Stichting UcDean Algemeen Je kunt alleen deelnemen aan een reis

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V.

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V. Graffitinetwerk B.V. Postbus 15226, 1001 ME Amsterdam Postbus 10002, 3004 AA Rotterdam Postbus 12581, 1000 Brussel Telefoon +31 (0)88 4723348 Email info@graffitinetwerk.nl Website www.graffitinetwerk.nl

Nadere informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie

Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Wintersport 2014-2015: bijzondere reisvoorwaarden en belangrijke extra informatie Aanvullend op de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw krijgt u hierbij enkele belangrijke nota

Nadere informatie

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep

InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. h.o.d.n. InstaVer Systems t.h.o.d.n. knxwarehouse.nl Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 28071131 Artikel 1: Toepasselijkheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A

IBAN NL59 ABNA 0566 2487 35 BIC ABNANL2A Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Las Fiestas Del Mundo, gevestigd te Halsteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20124064. Artikel 1 Definities Onder deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VCA

Algemene Voorwaarden VCA Algemene Voorwaarden VCA 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding tussen een lid van de VCA, hierna te noemen het lid, en een (mogelijke)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 4. Duur Overeenkomst 1. De duur van de Overeenkomst of opdrachtbevestiging is gelijk aan de periode die partijen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitlener: DE-TRANS B.V. die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf bij een Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL ALGEMENE VOORWAARDEN GWORKZ.NL 1 Algemeen 1.1 Onder Opdrachtnemer wordt in het kader van deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen: de voorwaarden) verstaan GWorkz. 1.2 Onder Opdrachtnemer worden

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL

ALGEMENE REISVOORWAARDEN KRAS.NL 1. DEFINITIES In deze Algemene Reisvoorwaarden KRAS hebben de volgende begrippen de daar achter vermelde betekenis: Baby: tenzij anders vermeld, een kind jonger dan twee jaar; Bemiddelde Diensten: Losse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000

Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Algemene voorwaarden van: Kleemans B.V. Fellenoordstraat 72 4811 TJ Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 20076795 0000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie